Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός: ,08 ϖλέον Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ϖαρούσα τεχνική ϖεριγραφή αφορά τη ϖροµήθεια και τις ϖροβλεϖόµενες εργασίες ϖου αϖαιτούνται για την εφαρµογή της κατακόρυφης σήµανσης [Πινακίδες Σήµανσης και Ασφάλειας, σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.] στο χώρο του Ν. Λιµένα Πατρών. Σύµφωνα µε τη µελέτη εφαρµογής οριζόντιας και κάθετης ρυθµιστικής και ϖληροφοριακής σήµανσης εντός του Λιµένα Πατρών» -η οϖοία έχει εγκριθεί µε την υϖ. αρ. υϖ. αρ. 150/2010 αϖ. του.σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.,-ϖροκύϖετι ότι για την εύρυθµη και αϖρόσκοϖτη λειτουργία του Ν.Λιµένα αϖαιτείται η τοϖοθέτηση ϖινακίδων σήµανσης και ασφάλειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κ.Ο.Κ., (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57/Α / ) Για την τοϖοθέτηση της κατακόρυφης ρυθµιστικής σήµανσης, ϖροτιµήθηκε η χρήση θετικής σήµανσης, ϖου υϖοδηλώνει στους οδηγούς την υϖοχρεωτική ϖορεία κίνησης (Ρ47-Ρ52δ), έναντι των αϖαγορεύσεων (Ρ27-Ρ29). Στην κατακόρυφη ϖληροφοριακή σήµανση ακολουθείται η λογική της ϖροειδοϖοιητικής κατεύθυνσης (Π3, χωρίς την αναγραφή χιλιοµετρικών αϖοστάσεων) και κατευθυντήριας ϖρος τις διάφορες χρήσεις της λιµενικής ζώνης. Οι θέσεις στις οϖοίες ϖρόκειται να τοϖοθετηθεί η κατακόρυφη σήµανση καθώς και συγκεντρωτικός ϖίνακας µε ϖληροφορίες όσον αφορά τον αριθµό και το είδος των ϖινακίδων φαίνονται στον συνηµµένο ϖίνακα και τοϖογραφικό διάγραµµα τα οϖοία αϖοτελούν αναϖόσϖαστο τµήµα της Παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. Οι αϖαιτήσεις, η Νοµοθεσία καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατακόρυφης σήµανσης, όσων αφορά τα υλικά και την τοϖοθέτησή τους, ϖαρατίθενται ανά άρθρο, όϖως εµφανίζονται στον ϖροϋϖολογισµό της υϖηρεσίας ως ακολούθως : Aρθρο 1: Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήµανσης. Για την ϖροµήθεια και ϖλήρη τοϖοθέτηση ϖληροφοριακής ϖινακίδας σήµανσης οδών σε γέφυρες σήµανσης, ϖλήρως αντανακλαστικής µε 1

2 ανακλαστικό υϖόβαθρο αϖό µεµβράνη υϖερυψηλής αντανακλαστικότητας τύϖου ΙΙΙ, σύµφωνα µε τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ Ε (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311 Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήµανσης Οδών ΦΕΚ 953/ ), τους όρους δηµοϖράτησης του έργου και τη σχετική µελέτη. - η κατασκευή ϖινακίδας αϖό εϖίϖεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύϖου AlMg2 ελαχίστου ϖάχους 3mm, η εµϖρόσθια όψη του οϖοίου καλύϖτεται ϖλήρως αϖό ειδική αντανακλαστική µεµβράνη υϖερυψηλής αντανακλαστικότητας τύϖου ΙΙΙ και φέρει αναγραφές και σύµβολα οϖοιουδήϖοτε ύψους αϖό αντανακλαστική µεµβράνη υϖερυψηλής αντανακλαστικότητας τύϖου ΙΙΙ, η δε ϖίσω όψη έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθµό της ϖινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της. - η κατασκευή ϖλαισίου µορφοδοκών αϖό κράµα σκληρού αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της ϖινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της εϖιφάνειας της ϖινακίδας, συµϖεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών εξαρτηµάτων και κοχλιών αϖό ανοξείδωτο χάλυβα. - η µεταφορά εϖί τόϖου του έργου αϖό οϖοιαδήϖοτε αϖόσταση µε τις φορτοεκφορτώσεις, το χαµένο χρόνο και τη σταλία των µεταφορικών µέσων, των ϖινακίδων, των ϖλαισίων και των υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η ϖροσωρινή αϖοθήκευση και η αϖαιτουµένη συσκευασία κατά τη µεταφορά-αϖοθήκευση. - η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της ϖινακίδας και των ϖλαισίων της εϖί του φορέα στήριξης, ϖεριλαµβανοµένων όλων των αϖαιτούµενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαϖάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. Aρθρο 2: Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές µε πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙΙ Για την ϖροµήθεια και ϖλήρη τοϖοθέτηση ϖληροφοριακών και ϖρόσθετων ϖλευρικών ϖινακίδων σήµανσης οδών οι οϖοίες ανταϖοκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ Ε (Π.Τ.Π. Σ- 301,Σ-304,Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήµανσης Οδών ΦΕΚ 953/ ), σύµφωνα µε τους όρους δηµοϖράτησης του έργου και τη σχετική µελέτη. - η κατασκευή ϖινακίδων αϖό εϖίϖεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύϖου AlMg2 ελάχιστου ϖάχους 3mm, η εµϖρόσθια όψη του οϖοίου καλύϖτεται ϖλήρως αϖό ειδική αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύϖου ΙΙ και φέρει αναγραφές και σύµβολα οϖοιουδήϖοτε ύψους, αϖό αντανακλαστική µεµβράνη υϖερυψηλής αντανακλαστικότητας τύϖου ΙΙΙ ή υψηλής τύϖου ΙΙ, για τις ϖληροφοριακές 2

3 ϖινακίδες ή αϖό µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις ϖρόσθετες ϖινακίδες, η δε ϖίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει ανάγλυφα τον αύξοντα αριθµό της ϖινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία κατασκευής της. - η κατασκευή ϖλαισίου µορφοδοκών αϖό κράµα σκληρού αλουµινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση των ϖινακίδων στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της εϖιφάνειας της ϖινακίδας συµϖεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών εξαρτηµάτων και κοχλιών αϖό ανοξείδωτο χάλυβα. - η µεταφορά εϖί τόϖου του έργου αϖό οϖοιαδήϖοτε αϖόσταση µε τις φορτοεκφορτώσεις το χαµένο χρόνο και τη σταλία των µεταφορικών µέσων, των ϖινακίδων, των ϖλαισίων τους και των υλικών σύνδεσης και στήριξης, καθώς και η ϖροσωρινή αϖοθήκευση, και η αϖαιτούµενη συσκευασία κατά τη µεταφορά-αϖοθήκευση. - η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της ϖινακίδας και των ϖλαισίων της εϖί του φορέα στήριξης, ϖεριλαµβανοµένων όλων των αϖαιτούµενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαϖάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. Άρθρο 3: Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης. Για την ϖροµήθεια και ϖλήρη τοϖοθέτηση ϖινακίδας ρυθµιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης εϖικίνδυνης θέσης, σύµφωνα ϖρότυϖα του Υ..Ε. και βάσει των ειδικών αϖαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυϖων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υϖόλοιϖων όρων δηµοϖράτησης, µε µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τµήµατα των ϖινακίδων, σύµφωνα µε τη µεµβράνη τύϖου ΙΙ της ϖροδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Σ-311. Στην τιµή ϖεριλαµβάνεται η ϖροµήθεια όλων των αϖαιτούµενων υλικών µε τη µεταφορά τους αϖό οϖοιαδήϖοτε αϖόσταση στον τόϖο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις το χαµένο χρόνο και τη σταλία, η δαϖάνη κατασκευής της ϖινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα κοχλιοφόρους ήλους κλϖ., σύνδεσής της σε οϖοιοδήϖοτε είδος στύλου, και οϖοιασδήϖοτε άλλη αϖαιτούµενη δαϖάνη υλικών και εργασίας για ϖλήρως τελειωµένη και τοϖοθετηµένη ϖινακίδα. Άρθρο 4: Πινακίδα ρυθµιστική µικρού µεγέθους απλής όψης Για την ϖροµήθεια και ϖλήρη τοϖοθέτηση ϖινακίδας ρυθµιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης εϖικίνδυνης θέσης, σύµφωνα ϖρότυϖα του Υ..Ε. και βάσει των ειδικών αϖαιτήσεων των εγκεκριµένων Πρότυϖων Τεχνικών Προδιαγραφών και των υϖόλοιϖων όρων δηµοϖράτησης, µε µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και αντοχής στα αντανακλαστικά τµήµατα των ϖινακίδων, σύµφωνα µε τη µεµβράνη τύϖου ΙΙ της ϖροδιαγραφής 3

4 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Σ-311. Στην τιµή ϖεριλαµβάνεται η ϖροµήθεια όλων των αϖαιτούµενων υλικών µε τη µεταφορά τους αϖό οϖοιαδήϖοτε αϖόσταση στον τόϖο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις το χαµένο χρόνο και τη σταλία, η δαϖάνη κατασκευής της ϖινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα κοχλιοφόρους ήλους κλϖ., σύνδεσής της σε οϖοιοδήϖοτε είδος στύλου, και οϖοιασδήϖοτε άλλη αϖαιτούµενη δαϖάνη υλικών και εργασίας για ϖλήρως τελειωµένη και τοϖοθετηµένη ϖινακίδα. Για µία ϖινακίδα αϖλής όψης, ρυθµιστική της κυκλοφορίας υψηλής αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα ϖαραϖάνω και κατά τα λοιϖά σύµφωνα µε τις ϖροδιαγραφές για αντανακλαστικές ϖινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας, της οϖοίας οι διαστάσεις ανάλογα µε το σχήµα της είναι οι ϖαρακάτω: α) για σχήµα τριγωνικό (Ρ-1), µήκος ϖλευράς 0,60µ., β) για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραµµένο σε τετράγωνο ϖλευράς 0,60µ., γ) για σχήµα τετράγωνο (Ρ-3 και Ρ-4) ϖλευράς 0,40µ., δ) για σχήµα τετράγωνο (Ρ-6) ϖλευράς 0,45µ., ε) για σχήµα κυκλικό διαµέτρου 0,45µ. Άρθρο 5: Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2" Για την ϖροµήθεια, µεταφορά και ϖλήρη τοϖοθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης ϖινακίδων αϖό σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο, µήκους σύµφωνα µε τις αϖαιτήσεις των όρων δηµοϖράτησης (κατ' ελάχιστον 2,50 µ.), ονοµαστικής διαµέτρου 1 1/2, ϖάχους τοιχωµάτων 3,25 χλστ. ϖερίϖου µε ηµικυκλική στεφάνη κλϖ., σύµφωνα µε το σχέδιο Κ178α του ϖρώην τµήµατος Α6 Κυκλοφορίας του Υ..Ε., όϖως το σχέδιο αυτό τροϖοϖοιήθηκε µεταγενέστερα µε το αϖό σχέδιο της /νσης Γ6 του Υ..Ε.. Στην τιµή ϖεριλαµβάνεται η δαϖάνη για την ϖροµήθεια και µεταφορά εϖί τόϖου του έργου αϖό οϖοιαδήϖοτε αϖόσταση µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες, των στύλων και όλων των λοιϖών αϖαιτουµένων υλικών, η δαϖάνη για την ειδική διαµόρφωση του κάτω άκρου του στύλου µε διάνοιξη οϖής αϖ' όϖου θα ϖερνά χαλύβδινη ράβδος Φ 12 χλστ. για την ϖάκτωση εντός του σκυροδέµατος, την ϖάκτωση του στύλου µε σκυρόδεµα εντός του εδάφους σε βάθος 0,50 µ. και την εκσκαφή σε έδαφος οϖοιουδήϖοτε είδους, η δαϖάνη κατασκευής της κυλινδρικής βάσης αϖό σκυρόδεµα C12/15, διαµέτρου 0,30 µ. και ύψος 0,50 µ. καθώς και κάθε άλλη δαϖάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοϖοθέτησης του στύλου. Με την ίδια τιµή ϖληρώνεται και η κατασκευή του στύλου, όϖως αναφέρεται ϖιο ϖάνω, αλλά µε αντικατάσταση της ηµικυκλικής στεφάνης, µε στεφάνη σχήµατος ΠΙ, διαστάσεων 0,20+0,45+0,20 µ. ή στεφάνη σχήµατος ΠΙ διαστάσεων 0,10+0,10+0,80 µ. Για την κατασκευή του στύλου εφαρµόζεται η ϖροδιαγραφή ϖου εγκρίθηκε µε την Αϖόφαση ΒΜ5/0/40124/ Υϖουργού ηµ. Έργων. 4

5 Άρθρο 6: Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ 3" Για την ϖροµήθεια, µεταφορά και ϖλήρη τοϖοθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης ϖινακίδων, αϖό σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ονοµαστικής διαµέτρου 3 ϖάχους τοιχωµάτων 4,05 χλστ., και µήκους σύµφωνα µε τις αϖαιτήσεις των όρων δηµοϖράτησης κατ' ελάχιστον 3,30 µ. Ο στύλος θα φέρει οϖές διαµέτρου 12 χλστ. για κοχλίες διαµέτρου 9,5 χιλιοστών σε αϖοστάσεις 0,15 µ.- 0,45 µ.- 0,65 µ. και 0,95 µ. αϖό το άκρο της κεφαλής του, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω άκρο του θα φέρει, για ϖάκτωση και αϖοφυγή στροφής, ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 Χ 20 εκ. ή εναλλακτικά χαλύβδινη εϖιψευδαργυρωµένη ράβδο Φ14 χλστ. µήκους 40 εκ., τοϖοθετηµένη σε διαµϖερή οϖή εϖί του στύλου διαµέτρου 1,80 εκ. αϖόστασης 20 εκ. αϖό το κάτω µέρος της βάσης και ϖακτωµένη στο σκυρόδεµα της βάσης. Για την κατασκευή του στύλου εφαρµόζεται η ϖροδιαγραφή ϖου εγκρίθηκε µε την Αϖόφαση ΒΜ5/0/40124/ Υϖουργού ηµ. Έργων. Στην τιµή ϖεριλαµβάνεται η δαϖάνη για την ϖροµήθεια και µεταφορά του στύλου αϖό το εργοστάσιο ϖαραγωγής στον τόϖο του έργου, τη διάνοιξη οϖής διαµέτρου 50 εκ. και βάθους 60 εκ. σε έδαφος οϖοιουδήϖοτε είδους, την ϖροσωρινή στήριξη του στύλου κατά την κατακορύφωση και την ϖάκτωση αυτού µέσα στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, η δαϖάνη για την ϖροµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών του σκυροδέµατος εϖί τόϖου του έργου, την ϖαρασκευή του σκυροδέµατος καθώς και κάθε άλλη δαϖάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και τοϖοθέτησης του στύλου, όϖως και στην εϖαναφορά του οδοστρώµατος είτε του κρασϖέδου στην ϖρότερη της εϖέµβασης κατάσταση. Άρθρο 7: Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και δύο ανακλαστικές επιφάνειες Για την ϖροµήθεια, µεταφορά και ϖλήρη τοϖοθέτηση ϖλαστικών ανακλαστήρων οδοστρώµατος (µάτια γάτας), ορθογωνικής ή τετραγωνικής κάτοψης κεφαλής ελαχίστων διαστάσεων 100Χ100 χλστ και µέγιστου ύψους 20 χλστ. ϖάνω αϖό την εϖιφάνεια του οδοστρώµατος µετά την τοϖοθέτησή τους, µε στρογγυλεµένες ακµές της κεφαλής και κλίση ϖαρειών ως ϖρος το οδόστρωµα µεταξύ 30ο και 60ο. Η µορφή, οι διαστάσεις των ανακλαστήρων και οι φωτοµετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων τους θα ϖληρούν όσα ορίζονται στην Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή ανακλαστήρων οδοστρώµατος (ΥΠΕΧΩ Ε 1990). Στην τιµή ϖεριλαµβάνεται η δαϖάνη για την ϖροµήθεια των ανακλαστήρων, µε λεία την άνω εϖιφάνεια της κεφαλής και µε εσοχές για την ϖροσαρµογή των ανακλαστικών στοιχείων, η δαϖάνη για την τοϖοθέτηση και στερέωση, ήτοι τη χάραξη των σηµείων τοϖοθέτησης στο 5

6 οδόστρωµα, το τοϖικό καθαρισµό της εϖιφάνειας και την εϖάλειψη των εϖιφανειών του οδοστρώµατος και του ανακλαστήρα µε κόλλα δυο συστατικών, η δαϖάνη για την ϖροµήθεια της κόλλας, η δαϖάνη των µεταφοράς εϖί τόϖου του έργου των υλικών καθώς και κάθε άλλη δαϖάνη υλικών και εργασιών ϖου αϖαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. Τιµή για ένα τεµάχιο ϖλαστικού ανακλαστήρα οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και δύο ανακλαστικές εϖιφάνειες χρώµατος λευκού, κόκκινου ή ϖορτοκαλί σύµφωνα µε τις υϖοδείξεις της Υϖηρεσίας και την τυχόν αφαίρεσή του αϖό το οδόστρωµα µετά τη λήξη της αναγκαιότητάς τους. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος υϖοχρεούται να ϖροσκοµίσει στην υϖηρεσία σχέδιο «ως κατασκευάσθει» (as built), καθώς και αναλυτικό ϖίνακα εϖιµέτρησης στον οϖοίο θα αϖοτυϖώνεται µε σαφήνεια η ϖροαναφερθείσα ϖροµήθεια και τοϖοθέτηση. Τα ανωτέρω ϖροσκοµισθέντα, αφού ελεγχθούν και εγκριθούν αϖό τα αρµόδια όργανα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.,- θα αϖοτελούν και την αϖαραίτητη ϖροϋϖόθεση για την ϖροώθηση των δικαιολογητικών για την εξόφληση της ϖληρωµής του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υϖοχρεούται για τη λήψη όλων των αϖαραίτητων µέτρων ασφάλειας κατά την εργασία, ασφάλισηs και υγιεινής για τους εργαζοµένους του, την αναγγελία του έργου στην Αρµόδια Εϖιθεώρησης Εργασίας καθώς και στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα (ϖ.χ. Ι.Κ.Α.), την λήψη των αϖαραίτητων µέτρων για την ϖροστασία του θαλασσίου και χερσαίου ϖεριβάλλοντος καθώς και στην εϖαναφορά του οδοστρώµατος είτε του κρασϖέδου στην ϖρότερη της εϖέµβασης κατάσταση. Η ϖροθεσµία ϖεραίωσης των ανωτέρω εργασιών είναι εικοσιϖέντε ϖέντε (25) ηµέρες, αϖό την υϖογραφή της σύµβασης. Πάτρα 21/12/2010 Ο Συντάξας Πάτρα 21/12/2010 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ντής Τ.Υ. Σταύρος Βασ. Αντύϖας ιϖλ.πολ.μηχανικός Φώτης Αναστ.Σµυρνής ιϖλ.πολ.μηχανικός 6

7 ZEFI - Τα έγγραφά µου\2011\μελετεσ-2011\πινακι ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ν.ΛΙΜΕΝΑ\ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc 7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης»

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Λωφ. Δημοκρατίας 306 Τ.κ. 68100 Αλεξ/πολη Πληρ. : Πορτοκαλίδης Κ. Τηλ. : 2551350037 Φαξ : 2551080664 e-mail: kport@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37 /15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ-ΚΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Άρθρο Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει:

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-1 1 Ζ - 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659952 2015-03-23

15PROC002659952 2015-03-23 Αναρτητέο ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 4201/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210-8200859 : 18.3.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά ΕΙΣΗΓΗΣΗ για απόφαση οικονομικής επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης. Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31338/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 23733 50256 ΦΑΞ: 23730 65791 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Π.1 Εφαρµοστέες προδιαγραφές υλικών και εργασίας... 5 Τ.Π.2 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)... 7 Τ.Π.3 Αποσύνθεση και αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώµατος...11 Τ.Π.4 Αποτύπωση και µητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Παπαδίκης Νικόλαος Τηλέφωνο : 2321350108

Πληροφορίες : Παπαδίκης Νικόλαος Τηλέφωνο : 2321350108 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 58597 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 Πληροφορίες : Παπαδίκης Νικόλαος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.315.000,00 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελληνικό, 22/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2318 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστηµίου 254 : 261 10 : 2613613400 :Α Ψιλοβασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 12.728,04 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 12.728,04 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ»

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΑΡΥΤΤΟΥ 24, ΤΚ 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ2221/Β30-07-2012... 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ... 10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες» Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα