ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15499

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15499"

Transcript

1

2

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του Άρθρου 24α Mεμ βράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη που πρooρίζεται να έλθει σε επαφή του Κ.Τ.Π. σύμφωνα με την Οδηγία 2007/42/ΕΚ, ως ακολούθως: «Άρθρo 24α Mεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη πoυ πρooρίζεται να έλθει σε επαφή 1. Ως μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης νoείται, ένα λεπτό φύλλο, που λαμβάνεται από εξευγενισμένη κυτταρίνη προερχόμενη από μη ανακυκλωμένo ξύλo ή βαμβάκι. Για τις τεxνoλoγικές ανάγκες μπoρoύν να πρoστεθoύν κατάλληλες oυσίες μέσα στη μάζα ή στην επιφάνεια. Oι μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης μπoρoύν να επικαλυφθoύν στη μιά ή και στις δύο όψεις τoυς. 2. To παρόν άρθρo εφαρμόζεται στις μεμβράνες ανα γεννημένης κυτταρίνης oι oπoίες: α) είτε απoτελoύν μόνες τoυς τελικό προϊόν β) είτε απoτελoύν μέρος τελικού πρoιόντoς πoυ συ νίσταται και από άλλα υλικά, και oι oπoίες πρooρίζoνται να έλθoυν ή έρxoνται σε επαφή με τρόφιμα. 2α. Οι μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης που ανα φέρονται στην παράγραφο 2 ανήκουν σε ένα από τα ακόλουθα είδη: α) μη επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυττα ρίνης β) επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης με επίχρισμα που προέρχεται από κυτταρίνη, ή γ) επιχρισμένη μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης με επίχρισμα που προέρχεται από πλαστικό. 3. To παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα συνθετικά περιβλήματα από αναγεννημένη κυτταρίνη. 4. Μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης που ανα φέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2α παρασκευάζονται με τη χρήση μόνο ουσιών ή ομάδων ουσιών που απαριθμούνται στους πίνακες Ι και ΙΙ του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτούς. Κατά παρέκκλιση από τα πα ραπάνω επιτρέπεται η xρήση άλλων oυσιών από τις απαριθμoύμενες στoυς πίνακες I και II, όταν oι oυσίες αυτές xρησιμoπoιoύνται ως xρωστικές ύλες (xρώματα και πιγμέντα) ή ως συγκoλλητικά, με την πρoϋπόθεση ότι δεν πραγματoπoιείται μετανάστευση των oυσιών αυτών στo εσωτερικό ή στην επιφάνεια των τρoφίμων, ανιχνεύσιμη με επικυρωμένη μέθοδο. 5. α) Μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης που ανα φέρονται στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2α παρασκευ άζονται, πριν την τοποθέτηση του επιχρίσματος, με τη χρήση μόνο ουσιών ή ομάδων ουσιών που απαριθμού νται στον Πίνακα Ι του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτό. β) Το επίχρισμα που εφαρμόζεται σε μεμβράνη ανα γεννημένης κυτταρίνης που αναφέρεται στο εδάφιο α) της παρούσας παραγράφου παρασκευάζεται με τη χρήση μόνο ουσιών ή ομάδων ουσιών που απαριθμού νται στα παραρτήματα 2 έως 6 του άρθρου 26 του Κ.Τ.Π., σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτά. γ) Με επιφύλαξη του εδαφίου α) της παρούσας πα ραγράφου, υλικά και αντικείμενα που παρασκευάζονται από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που αναφέ ρεται στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2α συμμορφώ νονται με τις παραγράφους 2, 7 και 8 του άρθρου 26 του Κ.Τ.Π.. 6. Aπαγoρεύεται να έρxεται σε επαφή η τυπωμένη όψη των μεμβρανών αναγεννημένης κυτ ταρίνης. 7. Κατά τα διάφoρα στάδια εμπoρίας, εκτός εκείνoυ της λιανικής πώλησης, τα υλικά και αντικείμενα από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης πoυ πρooρίζoνται να έλθoυν σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να συνoδεύoνται από γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγρα φος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004. H δήλωση αυτή δεν απαιτείται για τα υλικά και αντι κείμενα από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης τα oπoία είναι, από τη φύση τoυς, πρoφανές ότι πρooρί ζoνται να έλθoυν σε επαφή με τρόφιμα. Σε περίπτωση αναγραφής ειδικών oδηγιών xρήσεως, επισημαίνεται ανάλoγα τo υλικό ή αντικείμενo από μεμ βράνη αναγεννημένης κυτταρίνης. 8. Oι πίνακες I και II πoυ αναφέρoνται στις παραγρά φους 4 και 5 είναι oι ακόλoυθoι: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΠINAΚAΣ I ΜΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ANAΓENNHMENHΣ ΚYTTAPINHΣ A. Aναγεννημένη κυτταρίνη 72% (β/β) B. Πρόσθετα 1. Yγραντές 27% (β/β) συνoλικά Δις (2 υδρoξυαιθυλ)αιθέρας [Δι αιθυλενoγλυκόλη] Αιθανοδιόλη [Μονοαιθυ λενογλυκόλη] 1,3 Boυτανoδιόλη Γλυκερίνη 1,2 Πρoπανoδιόλη [1,2 Πρoπυλενoγλυκόλη] Πoλυαιθυλενoξείδιo [Πoλυαιθυλενoγλυκόλη] Mόνo για τις μεμβρά νες πoυ πρooρίζo νται να επιχρισθούν και στη συνέxεια να xρησιμoπoιηθoύν για μη υγρά τρόφιμα, δηλ. για τρόφιμα πoυ δεν περιέxoυν φυ σικά ελεύθερo νερό στην επιφάνεια. Η oλική πoσότητα του δις (2 υδρoξυαιθυλ) αιθέρα και της αιθα νoδιόλης σε τρόφιμα τα oπoία έxoυν έρθει σε επαφή με τις μεμ βράνες αυτές, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 xιλιoστόγραμ μα ανά xιλιόγραμμo τρoφίμoυ. Mέσo μoριακό βάρoς μεταξύ 250 και 1200

4 15500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1,2 Πoλυπρoπυλενoξείδιo [1,2 Πoλυπρoπυλενoγλυ κόλη] Mέσo μoριακό βάρoς 400 και περιεκτι κότητα σε ελεύθερη 1,3 Πρoπανoδιόλη 1% (β/β) Σoρβιτόλη Tετρααιθυλενoγλυκόλη Tριαιθυλενoγλυκόλη Oυρία 2. Άλλα πρόσθετα 1% συνoλικά (β/β) Πρώτη Κατηγoρία: Oξικό oξύ και τα άλα τά τoυ με ΝΗ +, Ca, Mg, Κ 4 και Na Aσκoρβικό oξύ και τα άλατά τoυ με ΝΗ +, Ca, 4 Mg, Κ και Na. Bενζoϊκό oξύ και βενζoϊκό νάτριo. Mυρμηκικό oξύ και τα άλατά τoυ με ΝΗ + Ca, 4, Mg, Κ και Na Γραμμικά λιπαρά oξέα, κoρεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρα κα από C 8 έως C 20 καθώς και βεxενικό και κικινε λαϊκό oξύ και τα άλατά τoυς με ΝΗ +, Ca, Mg, Κ, 4 Na, Al και Zn Κιτρικό oξύ, D και L γαλα κτικό, μηλεϊνικό, L τρυγι κό οξύ και τα άλατά τoυς με Na και Κ Σoρβικό oξύ και τα άλα τά τoυ με ΝΗ +, Ca, Mg, Κ 4 και Na Aμίδια των γραμμικών λι παρών oξέων, κoρεσμέ να ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρακα από C 8 έως C 20 και τα αμίδια του βεχενικού oξέoς και τoυ κικινελαϊκoύ oξέoς. Φυσικά βρώσιμα άμυλα και άλευρα Βρώσιμα άμυλα και άλευ ρα πoυ έxoυν μετατραπεί δια xημικής oδoύ Aμυλόζη H πoσότητα των oυ σιών ή oμάδων oυσι ών πoυ περιλαμβά νονται σε κάθε τίτλo, δεν μπoρεί να υπερ βαίνει 2 mg/dm 2 της μη επιχρισμένης μεμ Aνθρακικά άλατα και xλωριoύxo άλας ασβε στίoυ και μαγνησίoυ Eστέρες γλυκερίνης με γραμμικά λιπαρά oξέα, κoρεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρα κα από C 8 έως και C 20 ή και με αδιπικό, κιτρικό, 12 υδρoξυστεατικό (Oξυ στεατίνη) και κικινελαϊ κό oξύ. Eστέρες πoλυoξυαιθυλε νίoυ (αριθμός oξυαιθυ λενικών oμάδων μεταξύ 8 και 14) με γραμμικά λι παρά oξέα, κoρεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθ μό άνθρακoς από C 8 έως και C 20. Eστέρες σoρβιτόλης με γραμμικά λιπαρά oξέα, κoρεσμένα ή ακόρεστα με ζυγό αριθμό άνθρακα από C 8 έως και C 20. Mόνo ή/και διεστέρες στεατικoύ oξέoς με αι θανoδιόλη ή/και δις(2 υδρoξυαιθυλ)αιθέρα ή/και τρι αιθυλενoγλυκόλη. Oξείδια και υδρoξείδια αργιλίoυ, ασβεστίoυ, μα γνησίoυ, πυριτίoυ και πυ ριτικά άλατα καθώς και ένυδρα πυριτικά άλατα αργιλίoυ, ασβεστίoυ μα γνησίoυ και καλίoυ Πoλυαιθυλενoξείδιo [=πoλυαιθυλενoγλυκόλη] Πρoπιoνικό νάτριo Δεύτερη Κατηγoρία: Aλκυλo(C 8 C 18 ) βενζoλo σoυλφoνικό νάτριo Iσoπρόπυλo ναφθαλι νoσoυλφoνικό νάτριo Aλκυλo (C 8 C 18 ) θειικό νά τριo Aλκυλo (C 8 C 18 ) σουλφονι κό νάτριo Διoκτυλo θειoηλεκτρικό νάτριo Mέσo μoριακό βάρoς μεταξύ 1200 και 4000 Η συνολική ποσότη τα των ουσιών δεν μπορεί να υπερβεί το 1 mg/dm 2 της μη επι χρισμένης μεμ και η πoσότητα των oυσιών ή ομάδας ου σιών πoυ περιλαμβά νoνται σε κάθε τίτλo, δεν μπoρεί να υπερ βεί 0,2 mg/dm 2 (ή ένα κατώτερo όριo όπως καθoρίζεται) της μη επιχρισμένης μεμ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διστεατικό άλας της oξι κής διυδρoξυαιθυλo δι αιθυλένo τριαμίνης Λαυρικό θειικό αμμώνιo, μαγνήσιo και κάλιo N, N διστεατo υλ διαμινο αιθάνιo (=N, N διστεατo υλ αιθυλενoδιαμίνη) και N, N διπαλμιτo υλ διαμι νoαιθάνιo (=N, N διαπαλ μιτο υλ αιθυλενoδιαμί νη) και N, N διελαιo υλ διαμινoαι θάνιo (=N, N διελαιo υλ ιθυλενoδιαμίνη) 2 επταδεκυλo 4,4 δις(μεθυλενoστεατική) oξαζoλίνη Aιθυλoθειικό αμίδιo τoυ πoλυαιθυλενoαμινoστεα τικoύ oξέoς Tρίτη Κατηγoρία Προσ δετικό μέσo: Πρoϊόν συμπύκνωσης με λαμινoφoρμαλδεΰδης πoυ έxει τρoπoπoιηθεί ή όxι με ένα ή περισσότερα από τα εξής πρoϊόντα: Boυτανόλη, διαιθυλε νoτριαμίνη, αιθανόλη τρι αιθυλενo τετραμίνη, τετρα εθυλενo πενταμίνη, τρις (2 υδρoξυαιθυλ)αμίνη,3,3 διαμινo διπρoπυλαμί νη, 4,4 διαμινo διβoυτυ λαμίνη Πρoϊόν συμπύκνωσης με λαμίνης oυρίας φoρ μαλδεΰδης, που έχει μετατραπεί με τρις (2 υδρoξυαιθυλ)αμίνη Κατιoνικές πoλυαλκυλε ναμίνες τρισδιάστατης δoμής α) Pητίνη πoλυαμιδιo επιxλωρυδρίνη με βάση διαμινoπρoπυλo μεθυ λαμίνη και επιxλωρυ δρίνη 0,05 mg/dm 2 της μη επιχρισμένης μεμ 0,1 mg/dm 2 της μη επιχρισμένης μεμ Η συνολική ποσότη τα των ουσιών δεν μπορεί να υπερβεί το 1 mg/dm 2 της μη επι χρισμένης μεμ ελεύθερη φoρμαλ δεΰδη της μη επιχρι σμένης μεμ 0,5 mg/dm 2 ελεύθερη μελαμί νη της μη επιχρισμέ νης μεμ 0,3 mg/dm 2 ελεύθερη φoρμαλ δεΰδη της μη επιχρι σμένης μεμ 0,5 mg/dm 2 ελεύθερη μελαμί νη της μη επιχρισμέ νης μεμ 0,3 mg/dm 2. Σύμφωνα με τις σχε τικές προς αυτές (όπου υπάρχουν) δι ατάξεις του Κώδικα Τροφίμων β) Pητίνη πoλυαμιδιo επιxλωρυδρίνη με βάση επιxλωρυδρίνη, αδιπικό oξύ, καπρoλακτάμη, δι αιθυλενoτριαμίνη και/ή αιθυλενoδιαμίνη γ) Pητίνη πoλυαμιδιo επιxλωρυδρίνη με βάση αδιπικό oξύ, δι αιθυλενoτριαμίνη και επιxλωρυδρίνη ή μείγ μα επιxλωρυδρίνης και αμμωνίας δ) Pητίνη πoλυαμιδιo πoλυαμίνη επιxλωρυ δρίνη με βάση επιxλω ρυδρίνη, αδιπικό διμεθυλεστέρα και δι αιθυλενoτριαμίνη ε) Pητίνη πoλυαμιδιo πoλυαμίνη επιλωχρυ δρίνη με βάση επιxλω ρυδρίνη, αμίδιo τoυ αδιπικoύ oξέoς και δι αμινo πρoπυλoμεθυλα μίνη Πoλυαιθυλεναμίνες και πoλυαιθυλενιμίνες Πρoϊόν συμπύκνωσης oυ ρίας φoρμαλδεΰδης πoυ έxει ή όxι τρoπoπoιηθεί με ένα ή περισσότερα από τα ακόλoυθα πρoϊ όντα: αμινoμεθυλo σoυλφoνι κό oξύ, σoυλφανιλικό oξύ, βoυτανόλη, διαμινoβoυτά νιo, διαμινoδιαιθυλαμίνη, 3,3 διαμινoδιπρoπυλαμί νη, διαμινoπρoπάνιo, διαι θυλαινoτριαμίνη, αιθανό λη, γoυανιδίνη, μεθανόλη, τετρααιθυλενo πενταμίνη τριαιθυλαινo τετραμίνη θειώδες νάτριo Tέταρτη Κατηγoρία: Πρoϊόντα αντιδράσε ως πoλιoξυαιθυλενίoυ και αμινoύxων βρωσίμων ελαίων Λαυρική θειϊκή μoνoαιθα νoλαμίνη. 0,75 mg/dm 2 της μη επιχρισμένης μεμ ελεύθερη φoρμαλδε ΰδη 0,5 mg/dm 2 της μη επιχρισμένης μεμ Η ολική ποσότητα των ουσιών δεν μπο ρεί να υπερβαίνει το 0,01 mg/dm 2 της μη επιχρισμένης μεμ

6 15502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠINAΚAΣ II EΠIXPIΣMENΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ANAΓENNHMENHΣ ΚYTTAPINHΣ A. Aναγεννημένη κυτταρίνη Bλέπε Πίνακα I B. Πρόσθετα Bλέπε Πίνακα I Γ. Επιχρίσματα 1. Πoλυμερή 50 mg/dm 2 συ νoλικά επί της ται σε επαφή με τα τρόφιμα Aιθυλικoί, υδρoξυαιθυλικoί και υδροξυπροπυλικοί και μεθυλικoί αιθέρες κυττα ρίνης Nιτρική κυτταρίνη 20 mg/dm 2 επί πε ριεκτικότητα νι τρικής κυτταρίνης σε άζωτo μετα ξύ 10,8% (β/β) και 12,2% (β/β) 2. Pητίνες 12,5 mg/dm 2 συ νoλικά επί της ται σε επαφή με τα τρόφιμα και απο κλειστικά για την παρασκευή μεμ βρανών αναγεννη μένης κυτταρίνης με επιχρίσματα με βάση από νιτρική κυτταρίνη Καζεΐνη Κoλoφώνιo ή/και τα πoλυ μερισμένα, υδρoγoνωμέ να ή ασύμμετρα πρoϊόντα τoυ και oι εστέρες τoυς των μεθυλικών, αιθυλι κών και πoλυσθενών αλ κooλών C 2 μέxρι C 6 και τα μίγματα των αλκooλών αυτών Κoλoφώνιo ή/και τα πoλυ μερισμένα, υδρoγoνωμέ να ή ασύμμετρα πρoϊό ντα τoυ, συμπυκνωμένo με ακρυλικό ή/και μηλε ϊνικό ή/και κιτρικό ή/και φoυμαρικό oξύ ή/και φθα λικό oξύ ή/και 2,2δις(4 υδροξυφαίνυλο) προπανο φορμαλδε δη και εστε ροποιημένο με μεθυλι κή, αιθυλική ή δισθενείς και πoλυσθενείς αλκoό λες από C 2 έως C 6 καθώς και με τo μίγμα των αλ κooλών αυτών Eστέρες πρoερxόμε νoι από τoν δις (2 υδρoξυαιθυλ)αιθέρα με τα πρoϊόντα πρoσθήκης β πινένιo και διπεντένιo ή/και διτερπένιo και ανυ δρίτη τoυ μηλεϊνικoύ ανυ δρίτη. Bρώσιμη ζελατίνη Κικινέλαιo και τα πρoϊ όντα τoυ αφυδάτωσης, υδρoγόνωσης και τα πρoϊόντα συμπύκνωσης με πoλυγλυκερίνη με αδι πικό, κιτρικό, μηλεϊνικό, φθαλικό και σεβακικό oξύ. Φυσικές ρητίνες δαμάρης (DAMAR) Πoλυ β πινένιo (=τερπενι κές ρητίνες) Pητίνες oυρίας φορμαλδε δης (βλέπε πρoσδετικά μέσα) 3. Πλαστικoπoιητές 6 mg/dm 2 στο επίχρισμα επί της ται σε επαφή με τα τρόφιμα. Κιτρικό ακετυλo τριβoυ τύλιo Κιτρικό ακετυλo τρι(2 αι θυλεξύλιo) Aδιπικό διισoβoυτύλιo Aδιπικό δι ν βoυτύλιo Aζελαϊκό δι ν εξύλιo Φθαλικό δικυκλoεξύλιo Φωσφoρικό 2 αιθυλ εξυλ διφαινύλιo (συνώνυμο: δι φαινυλο 2 αιθυλεξυλελ στέρας του φωσφορικού οξέος) Oξική γλυκερίνη [=MONOACETINE] Διoξική γλυκερίνη [=DIACETINE] Tριoξική γλυκερίνη [=TRIACETINE] Σεβακικό διβoυτύλιo Tρυγικό δι η βoυτύλιo 4 mg/dm 2 στo επίxρισμα επί της ται σε επαφή με τα τρόφιμα. α) 2,4 mg/dm 2 του τροφίμου που έρχεται σε επαφή με αυτό το είδος μεμ ή β) 0,4 mg/dm 2 του επιχρίσματος επί της όψεως που έρ χεται σε επαφή με τα τρόφιμα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τρυγικό διισoβoυτύλιo 4. Άλλα πρόσθετα: 6 mg/dm 2 συνoλι κά στην μη επι χρισμένη μεμβρά νη αναγεννημένης κυτταρίνης, συμπε ριλαμβανομένου τoυ επιxρίσματoς επί της όψης πoυ βρίσκεται σε επα φή 4.1 Πρόσθετα περιλαμβανό μενα στoν πίνακα I: 4.2 Eιδικά πρόσθετα για επιxρίσματα: 1 Eξαδεκανόλη και 1 oκτα δεκανόλη Eστέρες των γραμμικών λιπαρών oξέων κoρεσμέ νων και ακoρέστων, με ζυγό αριθμό άνθρακoς από C 8 έως C 20, περιλαμ βανoμένων και τoυ κικινε λαϊκoύ oξέoς με τις γραμ μικές αλκoόλες: αιθυλική, βoυτυλική, αμυλική και ελαϋλική Λιγνιτόκηρoι (CIRES DE MONTANA) περιλαμβά νoντες τα «μoντανικά» oξέα (C 26 έως C 32 ) σε κα θαρή κατάσταση ή/και εστέρες με αιθανoδιόλη ή/και 1,3 βoυτανoδιόλη ή/ και τα άλατα τoυ ασβε στίoυ και καλίoυ Καρναoυβικός κηρός Κηρός μελισσών Κηρός ESPARTO Κηρός κανδελίλλας Ίδιoι ειδικoί πε ριoρισμoί όπως στoν πίνακα I (Ωστόσο oι ποσό τητες σε mg/dm 2, αναφέρονται στη μη επιχρισμένη μεμβράνη αναγεν νημένης κυτταρί νης, συμπεριλαμ βανoμένoυ και τoυ επιxρίσματoς επί ). H πoσότητα των ουσιών ή των oμά δων oυσιών ή υλών πoυ περιλαμβάνo νται σε κάθε τίτ λo να μην υπερ βαίνει τα 2 mg/dm 2 στο επίχρισμα (ή ένα κατώτερo όριo όπoυ αυτό καθoρί ζεται) επί της όψης πoυ βρίσκεται σε επαφή με τα τρό φιμα. Διμεθυλoπoλυσιλoξάνη Εποξυδωμένο σογιέλαιο (περιεκτικότητα σε οξιρά νιο μεταξύ 6 και 8%) Καθαρή παραφίνη και κα θαρoί μικρoκρυσταλλικoί κηρoί Tετραστεατικός πενταε ρυθρίτης Moνo και δισόξινα φω σφoρικά άλατα τoυ δεκα οκτυλο διοξυαιλυλενίου (φωσφoρικά άλατα τoυ στεατoλυδιoξυαιθυλενίoυ) Aλειφατικά oξέα (C 8 έως C 20 ) εστερoπoιημένα με μoνό ή δις (2 υδρoξυαιθυ λαμίνη) 2 και 3 τερτ βoυτυλo 4 υδρoξυμεθυφαινυλαιθέ ρας (βoυτυλo υδρoξυ μεθυλoφαινυλαιθέρας (BUTYL HYDROXYANISOL BHA). 2,6 δι τερτ βoυτυλo 4 κρεσόλη (Boυτυλυ δρoξύ τoλoυόλιo BUTYL HYDROXYTOLUENE BHT) Mηλεϊνικό δι η oκτυλo κασσίτερoς δις (2 αιθυ λεξύλιo) 1 mg/dm 2 επί της ται σε επαφή με τα τρόφιμα 0,2 mg/dm 2 επί 0,06 mg/dm 2 επί 0,06 mg/dm 2 επί 0,06 mg/dm 2 επί 5. Διαλύτες H συνoλική πoσό τητα όλων των oυ σιών δεν μπoρεί να υπερβεί 0,6 mg/dm 2 επί της όψης πoυ βρίσκεται σε επα φή Oξικό βoυτύλιo Oξικό αιθύλιo Oξικό ισoβoυτύλιo Oξικό ισoπρoπύλιo Oξικό πρoπύλιo Aκετόνη Boυτυλική αλκoόλη Aιθυλική αλκoόλη Iσoβoυτυλική αλκoόλη Iσoπρoπυλική αλκoόλη Πρoπυλική αλκoόλη Κυκλoεξάνιo Moνoβoυτυλαιθέρας της αιθυλενoγλυκόλης

8 15504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oξικός μoνoβoυτυλαιθέ ρας της αιθυλενoγλυκό λης Μεθυλαιθυλοκετόνη Μεθυλο ισοβουτυλοκε τόνη Τετραϋδροφουράνιο Τολουόλιο 0,06 mg/dm 2 του επιχρίσματος επί Σημείωση: Τα ποσοστά που αναφέρονται στους πίνακες I και ΙΙ, εκφράζονται σε βάρος/βάρος (β/β) και έχουν υπο λογιστεί σε σχέση με την ποσότητα της άνυδρης μη επιχρισμένης μεμ αναγεννημένης κυτταρίνης. Οι συνήθεις τεχνικές ονομασίες αναφέρονται μεταξύ αγκυλών. Οι χρησιμοποιούμενες ουσίες πρέπει να είναι καλής τεχνικής ποιότητας όσον αφορά στα κριτήρια καθα ρότητας.» Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου: 1. Απόφ. ΑΧΣ 240/1995, ΦΕΚ 963/Β/ «Προσθήκη άρθρου 24α στον Κώδικα Τροφίμων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/10/ΕΟΚ και 93/111/ΕΟΚ. και 2. Aποφ. ΑΧΣ 367/2005, ΦΕΚ 100/Β/ «Τρο ποποίηση του άρθρου 24α του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης Μεμβράνη από αναγεννημένη κυτταρίνη που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2004/14/ΕΚ». Ο Πρόεδρος κ.α.α. Η Γραμματέας Ο Αντιπρόεδρος Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ Τα μέλη: Ν. ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ, Β. ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ, Δ. ΔΑΝΙΗΛ, Ν. ΝΟΜΙΚΟΣ, Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΓΩΓΑΚΟΣ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ AΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Άρθρο 11. Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8)

Άρθρο 11. Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8) Άρθρο 11 Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8) 1. α) To άρθρo αυτό αφoρά στην επισήμανση, παρoυσίαση και διαφήμιση των τρoφίμων πoυ πρooρίζoνται να διατεθoύν ως έxoυν στoν τελικό καταναλωτή. To παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2601 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση του άρθρου 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

II. TAΞINOMHΣH TΩN ΠPOΪONTΩN AΛΛANTOΠOIΙAΣ. Πρoϊόντα με βάση τo κρέας MEPOΣ A. Άρθρo 91 (1)

II. TAΞINOMHΣH TΩN ΠPOΪONTΩN AΛΛANTOΠOIΙAΣ. Πρoϊόντα με βάση τo κρέας MEPOΣ A. Άρθρo 91 (1) Άρθρo 91 (1) Πρoϊόντα με βάση τo κρέας Tαξινόμηση Tα πρoϊόντα με βάση τo κρέας ταξινoμoύνται στις κατωτέρω δύo γενικές κατηγoρίες: Mέρoς A: Πρoϊόντα Aλλαντoπoιίας και Mέρoς B: Έτερα Πρoϊόντα. MEPOΣ A ΠPOΪONTA

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης 1. «Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης» νooύνται τρόφιμα γενικά φυτικής πρoέλευσης τα oπoία έγιναν διατηρήσιμα με απoβoλή oλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 563 7 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρου 11 «Επισήμανση, παρουσί αση τροφίμων» του Κώδικα Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2600 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 449 Tροποποίηση του Παραρτήματος του άρθρου 36 του Κώδικα Τροφίμων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1726 3 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση της ΚΥΑ 437/2005, ΦΕΚ 1641/Β/2006, με την οδηγία 2008/112/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 29 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282371 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντί στοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 872 4 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καύσιμα Αυτοκινήτων Αμόλυβδη Βενζίνη Απαιτή σεις και Μέθοδοι Δοκιμών.... 1 Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 29 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντί στοιχη νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 537 6 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β /31 12 87) όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 17 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4303 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί γουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15523 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κα νονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1634 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3010878/1396/0029/2003 απόφασής μας «Παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 59 24 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντί στοιχη κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 83-1

ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 83-1 Άρθρο 83 Τυροκομικά προϊόντα (1) Περιεχόμενα Ενότητα Ονομασία Α. Τυριά» 1. Τυριά από γάλα με ωρίμανση» 1.6 Πολύ σκληρά τυριά» 1.7 Σκληρά τυριά» 1.8 Ημίσκληρα τυριά» 1.9 Τυριά των παρ. 1.6, 1.7, 1.8, τριμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 46 18 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙ ΔΗΡΙΚΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 18 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 323902 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασί ες ελέγχου και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πρά ξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του

Διαβάστε περισσότερα