ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : Έγγακνο κε 2 παηδηά. ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ :Αιεμ/πνιε, Τςειάληνπ 62, Σ.Κ , Σει.: med.duth.gr Γελλήζεθα ζηελ Δξκνύπνιε ηεο ύξνπ ζηηο Σειείσζα ην Γεκνηηθό θαη ην γπκλάζην ζηελ Αζήλα. Απνθνίηεζα από ην Λύθεην Εσγξάθνπ Αζήλα, ην 1969 κε βαζκό "Λίαλ θαιώο". Σνλ ίδην ρξόλν ( 1969) κεηά από εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο εγγξάθεθα ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1975 κεηά εμαεηή (6έηε) θνίηεζε έιαβα ην πηπρίν ηεο Ηαηξηθήο κε βαζκό "Λίαλ θαιώο". Οξθσκνζία ζηηο Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ζηηο (Φ.Δ.Κ. 159,472495/ ). Τπεξέηεζα ηελ ηξαηησηηθή κνπ ζεηεία από εώο σο γηαηξόο, βνεζόο αλαηζζεζηνιόγνπ (7 κήλεο ζην αλαηζζεζηνινγηθό ηκήκα ηνπ 401 ΓΝΑ) θαη 12 κήλεο σο γηαηξόο κνλάδνο ζην ΚΗΥΝΔ ( κέρξη ηνπ 80 ΛΤΔΥ) ηεο Κσ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο ππαίζξνπ εξγάζηεθα από εώο ζηνλ Τγεηνλνκηθό ηαζκό Δμαπιάηαλνπ Ν. Πέιιεο, σο αγξνηηθόο γηαηξόο. Από εώο εξγάζηεθα σο εηδηθεπόκελνο ζηελ Παηδνρεηξνπξγηθή Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή ηνπ Κεληξηθνύ (Γ. Γελλεκαηάο) Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο. Σν ππόινηπν ηεο εηδηθόηεηαο κνπ ην ηειείσζα ζην Γ.Ν Αιεμαλδξνύπνιεο( Μαηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Παξάξηεκα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ) ζηηο 18 Οθησβξίνπ

2 Απν έσο εξγάζηεθα σο εηδηθεπόκελνο ζηελ Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγηθή θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, πνπ ήηαλ παξάξηεκα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Καζεγεηήο Ν. Παπαληθνιάνπ Από ηηο εώο ηηο εξγάζηεθα σο ειδικόρ βνεζόο, ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΓΠΘ (ζε έκκηζζε ζέζε εηδηθεπόκελνπ). ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1986 εξγάζηεθα σο άμιζθορ επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηεο ίδηαο θιηληθήο ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Καζεγεηή Παλ. Αλαζηαζηάδε ( ήηαλ κνλαδηθό κέινο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μ/Γ θιηληθήο ηνπ Γ.Π.Θ. ), παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ηεο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ζην ηδησηηθό κνπ ηαηξείν. Από εώο εξγάζηεθα ζαλ επιμεληηήρ Β' ηεο Μαηεπηθήο - Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ ΓΝ' Άκθηζζαο. Σέινο από κέρξη εξγάζηεθα ζην Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο σο επιμεληηήρ Β' ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Μαηεπηηθήο- Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Γ.Π.Θ. ηε Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ θαη ζην εξγαζηήξην ηεο Νεπξνθπζηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ έθαλα ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα «Η ζςμβολή ηος Βιομαγνηηομέηπος SQUID ζηην διεπεύνηζη ηηρ εμβπςφκήρ εγκεθαλικήρ λειηοςπγίαρ». Ζ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή έγηλε νκόθσλα δεθηή από ηε πεληακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ θαη βαζκνινγήζεθε κε βαζκό "ΑΡΙΣΑ". Οξθίζηεθα διδάκηοπαρ ηνπ Γ.Π.Θ ηελ ηηο νξθίζηεθα σο ανθςπολοσαγόρ ςγειονομικού ζην ζηξαηνινγηθό γξαθείν Αιεμαλδξνύπνιεο. Οξθίζηεθα Λέκηοπαρ Μαιεςηικήρ-Γςναικολογίαρ ηελ ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κεηά ηελ εθινγή κνπ από ην εθιεθηνξηθό ζώκα, παξάιιεια κε ηελ θαηνρή Β ζέζεο σο επιμεληηήρ Β ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ ζην Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο ( ηελ νπνία θαηείρα από ). Σελ κεηά ηελ εθινγή κνπ από ην εθιεθηνξηθό ζώκα νξθίζηεθα Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ηος Γ.Π.Θ. (Παξάιιεια κε ηελ θαηνρή Β ζέζεο σο επηκειεηήο Β ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Αιεμαλδξνύπνιεο ηελ νπνία θαηείρα από ). Από κέρξη θαη μεηεκπαιδεύηηκα ζην Πανεπιζηήμιο Heinrich- Heine ηος Νηύζζελνηοπθ ηηρ Γεπμανίαρ ζηνλ ηνκέα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο γπλαηθνινγηθήο ρεηξνπξγηθήο, θαη ζηνλ ηνκέα ησλ πζηεξνζθνπηθώλ ρεηξνπξγηθώλ 2

3 επεκβάζεσλ θαζώο θαη ζε γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο ηεο γπλαηθνινγηθήο νγθνινγίαο. ηηο κε ηελ Α6161/ Πξπηαληθή πξάμε θαηείρα ηελ ζέζε ηνπ μόνιμος επίκοςπος καθηγηηού Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ηος Γ.Π.Θ. (παξάιιεια κε ηελ θαηνρή Β ζέζεο ηνπ επιμεληηού Β ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Αιεμαλδξνύπνιεο ηελ νπνία θαηείρα από ). ηηο πξνάρζεθα ζην βαζκό ηνπ επιμεληηού Α ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Αιεμαλδξνύπνιεο παξάιιεια κε ηελ ζέζε ηνπ μόνιμος επίκοςπος καθηγηηού Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ηος Γ.Π.Θ ηελ νπνία θαηείρα από ηηο εμειέγελ Γηεπζπληήο ηεο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγηθήο θιηληθήο Δ..Τ. ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμ/πνιεο από ην ΚΔΗΟΠΝΗ Αλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, παξάιιεια κε ηε ζέζε ηνπ κόληκνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηνύ Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. ηελ νπνία θαηείρα από 10/9/1998 κέρξη ηηο ανέλαβα ηα καθήκονηα ηος Γιεςθςνηού ηηρ Μαιεςηικήρ- Γςναικολογικήρ κλινικήρ ηος Δ..Τ., ζηο Γ.Π. λνζνθνκείν Αιεμ/πνιεο μέσπι ( 2 Υπόνια θαη 5 εκέξεο). Λόγσ αδπλακίαο λνκηθήο, λα θαηέρσ θαη ηε ζέζε ηνπ κόληκνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηνύ ηεο Μ/Γ ηνπ Γ.Π.Θ. θαηέζεζα αίηεζε παξαίηεζεο από ηε ζέζε ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή, ζηηο 25/10/1999 Σν Γεθέκβξην ηνπ 1999 απνθάζηζε ε Γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ. ηελ πξόζιεςή κνπ (Ν. 407) γηα δηδαζθαιία ζηνπο θνηηεηέο 5 νπ -6 νπ έηνπο, ζην κάζεκα νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή θιηληθή ηνπ Γ.Π.Θ. ζην Γ.Π.Ν.Α. Δπίζεο πξόζιεςε κε 407/80, από 15/3/ /6/2001 γηα δηδαζθαιία Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο ζην εαξηλό εμάκελν. Γηνξηζκόο κε απόθαζε ηνπ ΚΔΤ, υρ μέλορ ηηρ ηπιμελούρ εξεηαζηικήρ επιηποπήρ για λήτη Ιαηπικών Διδικοηήηυν κε έδξα ηελ Αιεμ/πνιε γηα ηε Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Από κέρξη Αξηζκ. πξσηνθνι. Τ7/2769/ κέρξη ηηο , η Γενική ςνέλεςζηρ μεηά από πποκήπςξη 1 θέζηρ αναπληπυηή καθηγηηή, με εξέλεξε ζηην βαθμίδα ηος αναπληπυηή καθηγηηή Μαιεςηικήρ-Γςναικολογίαρ ζην ηκήκα Ηαηξηθήο Αιεμ/πνιεο ηνπ Γ.Π.Θ. (Δθινγή από ην εθιεθηνξηθό ζώκα ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο). ΦΔΚ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο, ΦΔΚ 29/ Σ. Παξάξηεκα. Από 30/8/2001 κέρξη 28/11/2001 (γηα 3 κήλεο πεξίπνπ) κέρξη λα έιζεη ην ΦΔΚ δηνξηζκνύ κνπ ζαλ αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, παξέκεηλα ζην Δ..Τ. ζε ζέζε Δπηκειεηή Α. 3

4 Γιοπιζμόρ ζηη θέζη ηος Αναπληπυηή καθηγηηή Μ/Γ Γ.Π.Θ., ζηιρ , ΦΔΚ 294/ , ζει Μέινο Α/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γ.Π.Ν.Α. από 1/1/2001 κέρξη 31/12/2002. Ννζνθνκείν Αιεμ/πνιεο, αξηζκ. πξσηνθ. 8968/ Μέλορ ηηρ ηπιμελούρ Διζηγηηικήρ Δπιηποπήρ γηα κία ζέζε Δπίθνπξνπ θαζεγεηή Μ/Γ θαη ζύνηαξη Διζηγηηικήρ έκθεζηρ γηα ηνλ ππνςήθην Λέθηνξα Παλαγηώηε Σζηθνύξα. (Δπηηξνπή Γ. Μαξνύιεο, Γ. Γαιάδηνο, Β. Λπκπέξεο). Αξηζ. πξση. 1093, 13/11/03. Ανηιππόεδπορ ηηρ Μαιεςηικήρ και Γςναικολογικήρ Δηαιπείαρ, Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ , Διιεληθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία, ΣΟΜΟ 16, ΣΔΤΥΟ 2, Ο Γηεπζπληήο θαζεγεηήο Μ/Γ θ. Μαξνύιεο κε όξηζε κε έγγξαθό ηνπ πξνο ην Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, σο αλαπιεξσηή ηνπ όηαλ απνπζηάδεη. Αξ. πξση. 215/Μ-Γ, 6/12/2004. Μεηεκπαίδεςζη από 30/3/2005 μέσπι 30/9/2005 (6 μήνερ) ζηελ Γπλαηθνινγηθή ρεηξνπξγηθή νγθνινγία, νγθνπιαζηηθέο κεζόδνπο κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαζώο επίζεο ζηελ ππεξερνγξαθία θαη γπλαηθνινγηθή ελδνθξηλνινγία θαη εκκελόπαπζε. ην Δθπαηδεπηηθό Ννζνθνκείν ηνπ ΑΑΦΔΝΜΠΟΤΡΓΚ ηνπ Παλ/κίνπ Βύξηζκπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο. Μέλορ (εκππόζυπορ ηος ΓΠΘ,υρ αν. καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ- Γςναικολογίαρ) ηηρ επιηποπήρ Δπεξεπγαζίαρ Δπυηήζευν και μέλορ ηηρ Δπιηποπήρ εξεηάζευν για ηην Μαιεςηική-Γςναικολογία, ζηον ΓΟΑΣΑΠ (Γηεπηζηεκνληθόο Οξγαληζκόο Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο ). Απόθαζε Γελ. ζπλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ. Αξηζ. πξση. 3649, Με απόθαζε λέα ε Γεληθή ζπλέιεπζε κε αξζκ. πξση. 2500, , κε εμέιεμε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δπεξεπγαζίαρ Δπυηήζευν και μέλορ ηηρ Δπιηποπήρ εξεηάζευν για ηην Μαιεςηική-Γςναικολογία, ζηνλ ΓΟΑΣΑΠ θαη γηα ηο Tακηικό μέλορ ηηρ ςγκλήηος ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θξάθεο, σο εθπξόζσπνο ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο, γηα ην Tακηικό μέλορ ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηος ημήμαηορ Ιαηπικήρ, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θξάθεο, ηα έηε

5 Γιεςθςνηήρ ηηρ Πανεπιζηημιακήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογικήρ κλινικήρ ηος ΓΠΘ, από κεηά από νκόθσλε απόθαζε ηνπ Υεηξνπξγηθνύ ηνκέα, ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ, 4 / ,κέρξη θαη ζήκεξα. Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ηος ΓΠΘ,,κε ηελ αξηζκ. Α 6881/ ,Πξπηαληθή πξάμε πνπ δεκνζηεύζεθε ζην αξηζκ. 410/ ΦΔΚ η. Γ, θαη ανάλητη καθηκόνηυν ζηιρ Δλληνικέρ ανακοινώζειρ 176 Ξένερ ανακοινώζειρ 178 Δλληνικέρ δημοζιεύζειρ 53 Ξένερ δημοζιεύζειρ 102 (ζηο Pub Med 82) Παπακολούθηζη ζςνεδπίυν 170 Διζηγήζειρ Ομιλίερ 61 Πεπαηυθείζερ διαηπιβέρ 18 (επιβλέπυν ζε 4, μέλορ ηπιμελούρ ζε 6) Δπιβλέπυν ζε 5 διαηπιβέρ πος δεν πεπαηώθηκαν ςμμεηοσή ζε επεςνηηικά ππογπάμμαηα 1. «Η επίπηυζη ηος HPV ζηον ηπάσηλο ηηρ μήηπαρ.» (ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ Interreg Δλλάδα Βοςλγαπία) 2. «Ππόγπαμμα για ηη βεληίυζη ηυν ζςνθηκών και ηος πλαιζίος ππόλητηρ ηος καπκίνος ηος ηπασήλος ηηρ μήηπαρ ζηην Δλλάδα. Πιλοηική εθαπμογή ζηην Αναηολική Μακεδονία και Θπάκη.» 3. SCREENING FOR CERVICAL CANCER BASED ON HPV DNA DETECTION AS PRIMARY TEST, USING Cobas 4800 HPV Test" (Πολςκενηπική μελέηη) ςνολικό Impact factor (δημοζιεςμένυν επγαζιών και πεπιλήτευν : 141,24 Citations: 302 H factor: 8 5

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννημαηάς» Διεσθσνηής: Αναπληρωηής Καθηγηηής Ιωάννης Δ. Λαδάς ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο. Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο,

Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο. Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, 1 Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο 1. Οξγαλωηηθή δνκή (2010-2011) Μέιε ΓΔΠ: Β. Γαληειίδεο Καζεγεηήο/ Γηεπζπληήο Πιήξεο απαζρόιεζε Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, Πιήξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθ. Δημήτριος Πογαρίδης Διευθυντής Τηλ - Fax: +302510462612 E-mail: dpogaridis@teikav.edu.gr http://iiwm.teikav.edu.gr/website/website/ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Tν Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Κ.Κυνζηανηινίδηρ,.Υειπίδηρ, Α.Ξιάπσορ, Κ.Αναζηαζάκος, Γ.άμπαληρ, Μ.Βοπιάρ, Μ.Γευπγίος, Γ.Θυμάρ Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος tegos@uoc.gr, Σηλ. 00306938610594 Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ.

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ Σαρ.Γ/λζε: ίλδνο Θεζ/λίθεο Σ.Κ.57400 ΣΘ 141 3. ΡΗΕΟΠΑΣΖ Πιεξνθνξίεο: Υξ. Θεζζαινλίθε 22/06/2011 Αξ. Πξωη. ΓΦ 16.2/Α/3767 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ [Α.ΣΔΙ Θ] Πξνο ηεο Δθεκεξίδεο ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 1. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ ΣΜΖΜΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα