Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 5 ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ὅ σ ι ο ς Μ α κ ά ρ ι ο ς ὁ Α ἰ γ ύ π τ ι ο ς Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος γεννήθηκε τό 301 μ.χ. σέ κάποιο χωριό τῆς Ἄνω Αἰγύπτου καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μεγ. Θεοδοσίου ( μ.χ.). Σέ ἡλικία 30 χρόνων ἀποσύρθηκε στήν ἔρημο τῆς Νιτρίας καί στή Συρία, ὅπου παρέμεινε γιά ἑξήντα ὁλόκληρα χρόνια καί ἀπέκτησε μεγάλη φήμη γιά τόν ἀσκητικό του βίο καί τίς ἄλλες θαυμαστές ἀρετές του. Ἐπειδή, ἀπό μικρός στήν ἡλικία του, προέκοπτε στίς ἀρετές ὀνομάσθηκε «παιδαριογέρων». Στήν ἔρημο γνώρισε τόν Μέγα Ἀντώνιο καί ἔγινε μαθητής του. Σέ ἡλικία 40 ἐτῶν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί λόγῳ τῆς ἐνάρετης ζωῆς του ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά λάβει τό χάρισμα τῆς προφητείας καί τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενῶν. Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὑπῆρξε γέννημα θρέμμα τῆς ἐρήμου. Ζοῦσε σέ ἕνα στενότατο κελλί. Μάλιστα, γιά νά εἶναι σέ συνεχή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, ἔσκαψε ὁ ἴδιος καί ἄνοιξε μιά ὑπόγεια στοά, πού ἄρχιζε ἀπό τό στενό κελλί του καί εἶχε μῆκος ἑκατό περίπου μέτρα. Στήν ἄκρη τῆς στοᾶς διαμόρφωσε ἕνα σπήλαιο. Ἔτσι ὅταν ἔρχονταν σέ αὐτόν πολλοί ἄνθρωποι καί τόν ἐνοχλοῦσαν, κατέβαινε στή στοά χωρίς νά τόν βλέπουν καί μέσα ἀπό αὐτή πήγαινε στό σπήλαιο γιά νά κρύβεται. Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ἐγκράτειας καί ὑπομονῆς καί ἔτσι προικίσθηκε ἀπό τόν Θεό καί μέ τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Τίς ἀρετές του τίς θαύμασε ἀκόμα καί ὁ Μέγας Ἀντώνιος. Ἐπί ἑπτά χρόνια δέν ἔφαγε κανένα μαγειρευμένο φαγητό. Τρεφόταν μόνο μέ ἄψητα λάχανα καί ὄσπρια. Ἐπίσης περιόρισε στό ἐλάχιστο τόν ὕπνο του. Κάποτε πῆγε στόν Ἅγιο Μακάριο ἕνας αἱρετικός, ὁ ὁποῖος εἶχε μέσα του δαιμόνιο καί ἱσχυριζόταν ὅτι δέν εἶναι δυνατό νά γίνει ἀνάσταση νεκρῶν πού πιστεύει ἡ Ἐκκλησία. Τότε ὁ Ὅσιος Μακάριος, γιά νά τόν πείσει, ἀνέστησε ἕνα νεκρό. Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Ὁσίου Μακαρίου δέν πρέπει νά κρίνουμε τούς συνανθρώπους μας, καί αὐτό θά γίνει

2 Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Τά λιοντάρια σεβάστηκαν τήν καρδιά τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος ἦταν μαθητής τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου καί χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος στήν Ἀντιόχεια ἀπό τούς ἴδιους τούς ἱερούς Ἀποστόλους κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλιᾶ Τραϊανοῦ (98-117). Λέγεται ὅτι, ὅταν ἦταν ἀκόμα βρέφος, τόν πῆρε στα χέρια του ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐνῶ ἐδίδασκε τόν λαό στά Ἱεροσόλυμα, λέγοντας: «Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτόν ὡς τό παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν καί ὃς ἐάν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπί τῷ ὀνόματί ἐμέ δέχεται» (Ματθ. 18, 4-5). Κάποιοι στρατιῶτες τοῦ Τραϊανοῦ τόν πληροφόρησαν πώς ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος δίδασκε στούς ἀνθρώπους νά προσκυνοῦν τόν ἀληθινό Θεό, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἐσταυρωμένο καί ἀναστάντα, νά μισοῦν τήν εὐμάρεια καί νά καταφρονοῦν τούς θεούς τῶν βασιλέων. Μόλις τ ἄκουσε αὐτά ὁ εἰδωλολάτρης Τραϊανός, διέταξε νά τόν φέρουν μπροστά του. -Σύ εἶσαι πού διαστρέφεις μέ τή διδαχή σου ὅλη τήν Ἀντιόχεια, παρακινώντας τούς ἀνθρώπους νά καταφρονοῦν τούς θεούς μας; μόνο ὅταν «ἐπιδοθοῦμε στό νά δοῦμε τίς δικές μας ἁμαρτίες. Εἶναι μωρία γιά τόν ἄνθρωπο πού ἐνῶ ἔχει δικό του νεκρό τόν ἀφήνει καί πηγαίνει νά κλάψει τόν νεκρό τοῦ ἄλλου... Νά μήν καταλαλήσεις (δηλ. μήν κατακρίνεις) κανένα, ἀλλά νά λές ὁ Θεός γνωρίζει τόν καθένα. Νά μήν πειστεῖς σ αὐτά πού λέει ὁ κατάλαλος καί νά μήν ἔχεις ἔχθρα μέ κανένα ἄνθρωπο». Ὁ Ὅσιος Μακάριος σέ προχωρημένη ἡλικία ἐξορίσθηκε σέ νησίδα τοῦ Νείλου ἀπό τόν Ἀρειανό Ἐπίσκοπο Ἀλεξανδρείας Λούκιο καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη σέ ἡλικία 90 ἐτῶν τό ἔτος 391 μ.χ. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 19 Ἰανουαρίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἐπάνω Χωριοῦ Ἱεράπετρας -Πῶς ὀνομάζεις θεούς τά ἄψυχα εἴδωλα; Ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε ὅλο τόν κόσμο καί ὁ ὁποῖος, ἐάν τόν ἐγνώριζες, βασιλεῦ, θά στερέωνε τόν θρόνο τῆς βασιλείας σου καί θά λάμπρυνε τό διάδημα τῆς κεφαλῆς σου, ἀπάντησε μέ θερμή πίστη ὁ Ἐπίσκοπος Ἰγνάτιος. Ὅλο τό βράδυ ὁ Τραϊνός σκεπτόταν πῶς νά γλιτώσει ἀπό τόν Ἰγνάτιο, γιά νά μήν προσελκύσει καί ἄλλους στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἀποφάσισε λοιπόν νά τόν δώσει τροφή στά ἄγρια θηρία, ἔτσι ὥστε νά παραδειγματισθοῦν καί ἄλλοι. Ὅταν οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες μετέφεραν τόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἰγνάτιο στό θέατρο στή Ρώμη, γιά νά τόν ρίξουν βορά (=τροφή) στά λιοντάρια, ἐκεῖνος στράφηκε πρός τό πλῆθος τοῦ λαοῦ καί μέ γενναῖο φρόνημα εἶπε: «Ὤ ἄνδρες Ρωμαῖοι καί θεατές τοῦ ἀγώνα μου, νά γνωρίζετε, ὅτι δέν ἔκανα κανένα κακό, ἀλλά οὔτε καί σέ τίποτα ἔφταιξα, γιά νά ἀξίζω τέτοιο θάνατο τόν δέχομαι ὅμως μέ εὐχαρίστηση, γιά νά πάω κοντά στόν ἀγαπημένο μου Ἰησοῦ,

3 τήν ἐμήν Ἀγάπη. Γι αὐτό ἀφήνομαι νά μέ ἀλέσουν μέ τά δόντιά τους τά ἄγρια θηρία, σάν καθαρό σιτάρι πού εἶμαι, νά γίνω καί καθαρό ψωμί γιά τόν Κύριό μου». Μόλις εἶπε τά λόγια αὐτά, οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες ἐλευθέρωσαν τά λιοντάρια, τά ὁποῖα τόν κατεσπάραξαν. Ἄφησαν μόνο τά μεγαλύτερα ὀστᾶ καί τήν καρδιά τοῦ Ἁγίου ἀνέπαφα: Βλέποντάς την, ὅμως, ἀκέραια οἱ στρατιῶτες, τήν ἔσχισαν μέ τίς λόγχες τους καί βρῆκαν γραμμένες μέσα, μέ χρυσά γράμματα, δύο λέξεις: «Ἰησοῦς Χριστός». Ὅταν τά ἔμαθε αὐτά, καί μέ τί φρόνημα τά ἀντιμετώπισε ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος, ὁ Τραϊανός μετενόησε γι αὐτο πού ἔκανε καί ἐθέσπισε νόμο, βάσει τοῦ ὁποίου κανείς ἡγεμόνας ἤ ἄρχοντάς του δέν ἐπιτρεπόταν νά σκοτώσει Χριστιανό. (Ἀπό τόν Μέγα Συναξαριστή) -Τί εἶναι τό κομποσχοίνι καί ποιά ἡ χρησιμότητά του; Κομποσχοίνι εἶναι ἕνα μαῦρο σχοινί, σάν κομπολόι, φτιαγμένο ἀπό συνεχεῖς κόμπους. Ὁ κάθε κόμπος ἀποτελεῖται ἀπό 9 πλεγμένους σταυρούς, πού συμβολίζουν τά ἐννέα τάγματα τῶν ἀγγέλων. Παρότι ὁ ἀριθμός τῶν σταυρῶν πού ἀποτελοῦν κάθε κόμπο παραμένει πάντα σταθερός, ὁ ἀριθμός τῶν κόμπων πού ἀποτελοῦν τό κομποσκοίνι ποικίλει. Ὑπάρχουν κομποσχοίνια πολύ μικρά, στό μέγεθος τοῦ βραχιολιοῦ, μέ τριάντα τρεῖς Ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης διδάσκει τά παιδιά τῆς Ἀθωνιάδας Σχολῆς νά πλέκουν κομποσχοίνι Οἱ ἀπορίες μας... κόμπους, ὅσα δηλαδή ἦταν καί τά χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅσα ἔχουν 99 κόμπους, εἶναι ὁ ἀριθμός 33, ὅσα τά χρόνια τοῦ Χριστοῦ, πολλαπλασιασμένο μέ τόν ἀριθμό 3, ὅσα καί τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἐκτός ἀπό τά ἑκαστοστάρια ὑπάρχουν κομποσχοίνια μέ τριακόσιους κόμπους (τριακοσάρια), πεντακόσιους (πεντακοσάρια), ἀκόμα καί μέ χίλιους κόμπους (χιλιάρια)! Εἶναι πλεγμένο κυρίως ἀπό μαλλί γιά νά θυμίζει στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι εἶναι τά λογικά πρόβατα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ἰωάν. 10,11). Ἔχει χρῶμα μαῦρο γιά νά συμβολίζει τό πένθος τῶν ἁμαρτιῶν καί νά ὑπενθυμίζει στούς χριστιανούς ὅτι πρέπει νά εἶναι νηφάλιοι, ἤρεμοι, ψύχραιμοι καί σοβαροί στή ζωή τους, γι αὐτό καί δίδεται στόν μοναχό κατά τή διάρκεια τῆς κουρᾶς του. Ὁ σταυρός μᾶς θυμίζει ὅτι ὁ «Χριστός ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Ρωμ. 5,8). Συνήθως τό κομποσκοίνι καταλήγει σέ μία φούντα γιά τό σκούπισμα τῶν δακρύων. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ παρουσάστηκε στόν ὕπνο τοῦ Ὁσίου Παχωμίου στο πρῶτο μοναστήρι πού ἵδρυσε στή Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου μέ τή βοήθεια τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου καί τοῦ ἔδειξε πῶς θά φτιάξει τό ἐργαλεῖο πού θά βοηθοῦσε στήν αὐτοσυγκέντρωση στήν προσευχή, τό κομποσκοίνι. Tό κομποσχοίνι δέν πρέπει νά χρησιμοποιεῖται ὡς διακοσμητικό στοιχεῖο, ἀλλά ὡς μέσο πού βοηθᾶ στή συγκέντρωση τοῦ νοῦ τήν ὥρα τῆς προσευχῆς. Σέ κάθε κόμπο πού περνᾶ ἀνάμεσα στά δάχτυλά του ὁ πιστός πού προσεύχεται λέει τή σύντομη εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» ἢ ἁπλῶς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» ἤ «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς» ἤ «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν».

4 Ἐρώτηση δασκάλου στό μάθημα τῆς Γεωγραφίας: «Τί γνωρίζετε γιά τόν Βεζούβιο;». Μαθητής τῆς Ε τάξης ἀπάντησε: «Ἐγώ Κύριε, ἀλλά καί οἱ γονεῖς μου, δέν γνωρίζουμε καθόλου τόν κύριο αὐτό. Ποιός εἶναι, ἀπό ποῦ εἶναι, ἄν ἔχει παιδιά καί ἐγγόνια, ἐγώ δεν γνωρίζω». Ὁ δάσκαλος ἐρωτᾶ στό μάθημα τῆς ἱστορίας: «Τί γνωρίζετε γιά τόν Παρθενώνα» καί ἕνας μαθητής τῆς Δ τάξης ἀπάντησε: «Ἐγώ ξέρω ὅτι ὁ Παρθενώνας ἦταν ἕνα παρθεναγωγεῖο χτισμένο πάνω στούς βράχους τῆς Ἀκρόπολης, πού οἱ πλούσιοι ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι ἔστελναν τά κορίτσια τους γιά νά μάθουν γράμματα καί μουσική». Στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ἕνας μαθητής πλησιάζει τόν καθηγητή του καί τοῦ λέει: -Ἄν μέ ἀφήσετε στήν ἴδια τάξη κύριε, θά πέσω στή θάλασσα νά πνιγῶ! -Μή φοβᾶσαι Γιωργάκη, τά κούτσουρα ἐπιπλέουν! Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! Τ ά Καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες, ἄν εἶναι ὁρισμός σας, Χριστοῦ τήν θείαν γέννησιν νά πῶ στ ἀρχοντικό σας. Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλῃ, οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται χαίρει ἡ φύσις ὅλη. Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων, ὁ βασιλεύς τῶν οὐρανῶν καί ποιητής τῶν ὅλων. Πλῆθος ἀγγέλων ψάλλουσι, τό Δόξα ἐν ὑψίστοις, καί τοῦτο ἄξιόν ἐστι, ἡ τῶν ποιμένων πίστις. Ὁ μαθητής ρωτᾶ τόν δάσκαλο στό μάθημα τῆς Φυσικῆς: - Κύριε, ἀφοῦ ἡ γῆ περιστρέφεται, ὅπως λέτε, γιατί δέν πέφτουνε ἀνάποδα οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἡ γῆ εἶναι γυρισμένοι ἀνάποδα; -Δέν πέφτουνε, γιατί τούς κρατᾶ ὁ νόμος τῆς βαρύτητας. -Καί πρίν ψηφιστεῖ ὁ νόμος αὐτός, πῶς κρατιόντουσαν; Στόν παιδικό σταθμό, ἡ βρεφονηπιαγωγός ρωτάει τά παιδάκια: -Νικολάκη, πῶς κάνει ἡ ἀγελάδα; -Μού, κυρία. -Ἑλενίτσα, πῶς κάνει ἡ γάτα; -Νιάου, κυρία. -Τοτέ, πῶς κάνει το ποντίκι; -Κλίκ, κυρία! Ἡ δασκάλα παρατηρεῖ ἕναν μαθητή: -Γιατί δέν προσπαθεῖς νά φτιάξεις λίγο τά γράμματά σου; -Γιατί ὅταν μεγαλώσω θέλω νά γίνω γιατρός! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς κ ά λ α ν τ α τ ο ῦ π α π π ο ῦ Ἐκ τῆς Περσίας ἔρχονται, τρεῖς μάγοι μέ τά δῶρα, ἄστρο λαμπρό τούς ὁδηγεῖ, χωρίς νά λείψει ὥρα. Φθάσαντες εἰς Ἱερουσαλήμ μέ πόθον ἐρωτῶσι, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, νά πᾶν νά τόν εὑρῶσι. Διά Χριστόν ὡς ἤκουσε ὁ βασιλεύς Ἡρώδης ἀμέσως ἐταράχτηκε κι ἔγινε θηριώδης ὅτι πολλά φοβήθηκε διά τήν βασιλείαν μήν τοῦ τήν πάρει ὁ Χριστός καί χάσει τήν ἀξίαν. Κράζει τούς μάγους καί ρωτᾶ ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται, εἰς Βηθλεέμ ἠξεύρομεν ὡς ἡ Γραφή διηγᾶται. Τούς εἶπε νά ὑπάγωσι καί ὅπου τόν εὑρῶσι νά τόνε προσκυνήσωσι νά πᾶν νά τοῦ εἰπῶσι, ὅπως ὑπάγει καί αὐτός γιά νά τόν προσκυνήσει, μέ δόλον ὁ μισόθεος γιά νά τόν ἀφανίσει. Βγαίνουν οἱ Μάγοι τρέχουσι καί τόν ἀστέρα βλέπουν, φῶς θεϊκό κατέβαινε καί μέ

5 χαρά προστρέχουν. Ἐν τῷ σπηλαίῳ ἔρχονται βρίσκουν τήν Θεοτόκον κι ἐβάστα στάς ἀγκάλας της τόν Ἅγιόν της τόκον. Γονατιστοί τόν προσκυνοῦν καί δῶρα τοῦ χαρίζουν σμύρνα χρυσόν καί λίβανον Θεό τόν ἐφημίζουν. Τήν σμύρνα μέν ὡς ἄνθρωπον, χρυσόν ὡς Βασιλέα, τόν λίβανόν δέ ὡς Θεόν σ ὅλην τήν ἀτμοσφαίρα. Ἀφοῦ τόν προσεκύνησαν εὐθύς πάλιν μισεύουν καί τόν Ἡρώδη μελετοῦν νά πᾶνε γιά νά εὕρουν. Πλήν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ βγαίνει τούς ἐμποδίζει, ἄλλην ὁδόν νά πορευθοῦν αὐτός τούς διορίζει. Καί πάλιν ἄλλος ἄγγελος τόν Ἰωσήφ προστάζει, εἰς Αἴγυπτον νά πορευθεῖ κι ἐκεῖ νά ἡσυχάζει. Νά πάρει καί τήν Μαριάμ μαζί μέ τόν υἱό της, ὅτι ὁ Ἡρώδης τόν ζητεῖ τόν τόκον τόν δικόν της. Μή βλέπων δέ ὁ Βασιλεύς τούς μάγους νά γυρίζουν. εἰς Βηθλεέμ ἐπρόσταξε παιδί νά μήν ἀφήσουν. Ὅσα παιδία εὕρωσι δύο χρονῶ καί κάτω ὅλα νά τά περάσωσι εὐθύς ἀπ τά σπαθιά των Χιλιάδες δεκατέσσερεις σφάζουν σέ μιάν ἡμέρα, θρῆνον, κλαυθμόν καί ὁδυρμόν εἶχε κάθε μητέρα. Καί ἐπληρώθη τό ρητόν Προφήτου Ἡσαΐου, μετά τῶν ἄλλων προφητῶν καί τοῦ Ἱερεμίου: Φωνή ἠκούσθη ἐν Ραμᾷ, Ραχήλ τά τέκνα κλαίει παραμυθεῖν οὐκ ἤθελεν, ὅτι αὐτά οὐκ ἔχει. Ἰδού ὅπου σᾶς εἴπομεν ὅλην τήν ψαλμωδίαν τοῦ Ἰησοῦ μας τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν τήν Ἁγίαν. Καί σᾶς καληνυχτίζομεν, πέσετε νά κοιμηθεῖτε ὀλίγον ὕπνον πάρετε καί εὐθύς νά σηκωθεῖτε καί βάλετε τά ροῦχα σας ἔμορφα στολιστεῖτε στήν ἐκκλησίαν τρέξετε μέ προθυμίαν μπεῖτε ν ἀκούσετε μέ προσοχή ὅλην τήν ὑμνωδίαν καί μέ πολλήν εὐλάβειαν τήν θείαν Λειτουργίαν. Κι εὐθύς ἅμα γυρίσετε εἰς τό ἀρχοντικόν σας εὐθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε τό φαγητόν σας καί τόν σταυρόν σας κάμετε, γευθεῖτε, εὐφρανθεῖτε, δῶστε καί κανενός φτωχοῦ, ὅστις νά ὑστερεῖται. Δῶστε κι ἐμᾶς τόν κόπον μας, ὅ,τι ναι ὁρισμός σας, καί ὁ Χριστός κι ἡ Παναγιά νά εἶναι ὁδηγός σας. Χρόνους πολλούς νά χαίρεσθε πάντα εὐτυχισμένοι σωματικά καί ψυχικά νά εἶστε πλουτισμένοι. (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Νικ. Θ. Γαρεφαλάκη, «Τραγούδια τοῦ παλιοῦ καλοῦ καιροῦ»). Ἐγγόνι: Πώ! Πώ! παπποῦ ἀπορῶ μέ τήν ὑπομονή σας. Πῶς τά λέγατε ὅλα αὐτά τά κάλαντα σέ κάθε σπίτι. Παπποῦς: Ἦταν κουραστικό δέ λέω μά χαιρόμασταν πολύ, γιατί οἱ ἄνθρωποι μᾶς περίμεναν μέ χαρά. Βλέπεις τότε δέν ὑπῆρχαν τηλέφωνα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα καί ἄλλες διασκεδάσεις καί μέ τά κάλαντα περνοῦσε εὐχάριστα ἡ βραδιά. Ἐγγόνι: Καί πῶς τά θυμόσασταν ὅλα αὐτά βρέ παπποῦ; Παπποῦς: Τά εἴχαμε γράψει καί τά διαβάζαμε ἀπό βιβλιαράκια. Ἐξάλλου ἄν προσέξεις ἀκολουθοῦν τήν ἱστορία τῆς γέννησης, πού μᾶς ἦταν γνωστή, κι αὐτό μᾶς βοηθοῦσε νά τά μάθουμε σιγά-σιγά ἀπέξω. Ἐγγόνι: Ναί, εἶναι ἐντυπωσιακό πῶς ὁ λαός μας κατάφερε νά πάρει τήν ἱστορία τῆς γέννησης καί νά τήν κάνει τραγούδι. Παπποῦς: Ναί παιδί μου: γι αὐτό νά προσπαθεῖτε νά τά μαθαίνετε τά κάλαντα κι αὐτά νά τραγουδᾶτε τίς γιορτές κι ὄχι τ ἄλλα τραγούδια τά εὐρωπαϊκά πού καμιά σχέση δέν ἔχουν μέ τά Χριστούγεννα... Κατηχητικό Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ Σητείας

6 Ἀντιστοίχηση: Βρές ποιά ἀσθένεια θεραπεύει ὁ κάθε Ἅγιος Ἁγία Μαρίνα Ἁγία Παρασκευή Ἅγιος Κυπριανός Ἅγιοι Ἀνάργυροι Ἁγ. Ἄννα & Ὁσία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱμοροοῦσα Ἁγία Ἀναστασία Ἅγιος Ἀντίπας Ἅγιος Ἐλευθέριος Προφήτης Ζαχαρίας Σ _ Α _ Μ Α Ρ _ Ε _ Ι _ Τ _ Η _ Σ _ Ἀκροστιχίδα τοῦ Σαμαρείτη μάγια ἀνίατες ἀσθένειες μάτια γυναικολογικά προβλήματα δαιμόνια κωφαλαλία τοκετός πονόδοντος γονιμότητα δηλητηριάσεις Ὁ Ἅγιος πού δέχθηκε τόν Χριστό στόν Ναό (Ὑπαπαντή). Ἀλλιῶς ἡ νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ἕνας ἀπό τούς Τρεῖς Μάγους. Ἔψαλλαν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις...». Ἅγιος τῆς Μυτιλήνης. Ἱερομάρτυρας πού ἑορτάζεται στίς 15 Δεκεμβρίου. Τό ὄνομα πού πῆρε ὁ Χριστός τήν 8η ἡμέρα. Ὑπόσχεση τοῦ πιστοῦ-ἀφιέρωμα. Κατέσφαξε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) νήπια. Τό ἕνα ἀπό τά δῶρα τῶν Μάγων στόν νεογέννητο Χριστό. Χρωματίσετε τήν εἰκόνα τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στά Θεοφάνεια Διδακτικός μύθος Ἕνας χωρικός εἶχε μεγάλη ἔχθρα ἐναντίον μιᾶς ἀλεποῦς, ἐπειδή τοῦ ἔτρωγε τίς κότες του. Κάποτε τήν ἔπιασε καί θέλοντας νά τήν τιμωρήσει πολύ σκληρά ἔδεσε στήν οὐρά της στουπιά μουσκεμένα μέ πετρέλαιο καί τά ἄναψε. Μά ἐκείνη ἔτρεξε στά χωράφια του, πού ἦταν σπαρμένα μέ σιτάρι καί ἕτοιμα νά τά θερίσει. Κλαίοντας αὐτός ἔτρεχε πίσω ἀπό τήν ἀλεποῦ. Ὅλο τό σιτάρι κάηκε καί δέν θέρισε τίποτε. (Ὁ μύθος αὐτός τοῦ Αἰσώπου μᾶς διδάσκει νά μήν ζητᾶμε ἐκδίκηση καί τιμωρία ἀκόμη καί ἀπό τούς ἐχθρούς μας). Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγ. Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

7 Λύση Ἀκροστιχίδας τοῦ Σαμαρείτου: ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ΜΕΛΧΙΟΡ, ΑΓΓΕΛΟΙ, ΡΑΦΑΗΛ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΙΗΣΟΥΣ, ΤΑΜΑ, ΗΡΩΔΗΣ, ΣΜΥΡΝΑ. Λύση Κρυπτόλεξου: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2. ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 3. ΙΩΑΝΝΗΣ, 4. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, 5. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 7. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 8. ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 9. ΜΑΚΑΡΙΟΣ, 10. ΤΙΜΟΘΕΟΣ, 11. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 12. ΕΦΡΑΙΜ. Λύση Σταυρόλεξου: 1. ΜΕΤΑΝΟΙΑ, 2. ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ, 3. ΕΛΠΙΔΑ, 4. ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ, 5. ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ, 6. ΑΓΑΠΗ, 7. ΥΠΑΚΟΗ, 8. ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ, 9. ΠΙΣΤΗ, 10. ΥΠΟΜΟΝΗ. Συνταγή: Ἁγιοβασιλόπιττα Χειροτεχνία: Τό Ἅγιο Ποτήριο Ὑ λ ι κ ά Χαρτόνι κίτρινο, καφέ καί κίτρινο κοφρέ χαρτί Ψαλίδι κόλλα Τρόπος κατασκευῆς: Ἐκτυπώνουμε τό σχέδιο πάνω σέ κίτρινο χαρτόνι. Κόβουμε τό κοφρέ χαρτί σέ λωρίδες καί πλάθουμε μέ τά δάχτυλά μας μικρά μπιλάκια. Κολλᾶμε τά μπιλάκια στό σχέδιό μας σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα. Στό τέλος προσθέτουμε ἕνα κορδόνι ἀπό πίσω γιά νά μπορεῖ νά κρεμαστεῖ καί στόν τοῖχο μας. Καλή ἐπιτυχία. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας ΥΛΙΚΑ:P 250 γραμ. βούτυρο Q δύο (2) φλυτζάνια ζάχαρη O ἕνα (1) πακέτο φαρίναπ ἕνα (1) κουταλάκι κοφτό μπέικινo ἕξι (6) αὐγά O δύο (2) πορτοκάλια χυμό καί τό ξύσμαqμία (1) βανίλια π ἕνα (1) φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ καρύδια (προαιρετικά) P ἕνα (1) φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ σταφίδες (προαιρετικά) γιορτινά μοτίβα. Καλή ἐπιτυχία! ΤΡόΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Χτυπήσετε στό μίξερ τά αὐγά μέ τή ζάχαρη μέχρι νά ἀσπρίσουν. Προσθέτετε τό βούτυρο (λιωμένο), τή βανίλια καί τό ξύσμα πορτοκαλιοῦ. Ρίχνετε σιγά-σιγά τό ἀλεύρι στό μεῖγμα καί ἐξακολουθεῖτε τό χτύπημα ἕως ὅτου ἑνοποιηθοῦν τά ὑλικά. Στή συνέχεια διαλύετε τό μπέικιν στό χυμό πορτοκαλιοῦ τά προσθέτετε στό μεῖγμα καί χτυπᾶτε 2-3 λεπτά. Τέλος ἀλευρώνετε τά καρύδια καί τίς σταφίδες καί τά προσθέτετε στό μεῖγμα. Κατόπιν ἀνακατεύτετε μέ μιά κουτάλα. Ἔπειτα ρίχνετε τή βασιλόπιτα σέ βουτυρωμένο ταψί καί τήν ψήνετε στούς 200 βαθμούς μέ ἀντιστάσεις ἤ 160 βαθμούς μέ ἀέρα μία ὥρα περίπου. Ὅταν κρυώσει ἡ βασιλόπιτα τήν πασπαλίζετε μέ ζάχαρη καί τή στολίζετε μέ Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

8 Κ ρ υ π τ ό λ ε ξ ο : Βρές δώδεκα (12) ὀνόματα πού ἑορτάζουν τόν μήνα Ἰανουάριο Θ Β Ε Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ Η Ι Ν Υ Κ Σ Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ Θ Ο Σ Ι Ο Θ Ι Ξ Ο Α Β Ν Ε Ε Α Λ Θ Ρ Α Λ Σ Χ Ι Κ Ο Υ Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ Τ Ο Δ Θ Ο Ι Α Σ Κ Ν Α Μ Ζ Υ Ο Υ Ν Ο Τ Λ Ε Υ Θ Σ Ο Π Σ Μ Ι Σ Ο Μ Ε Χ Ρ Ι Ι Ν Ι Ι Κ Κ Π Ε Υ Φ Σ Ι Ο Ο Ο Ο Ε Λ Ξ Μ Ω Ε Ρ Ψ Λ Υ Σ Σ Ι Ο Δ Σ Φ Γ Κ Α Β Λ Σ Ο Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Ι Ε Ο Ν Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ Ι Μ Υ Σ Τό σταυρόλεξο τῶν ἀρετῶν Ἀντιστοίχηση Ἀντιστοίχησε τά ἐκκλησιαστικά εἴδη μέ τήν ἀντίστοιχη τέχνη 1. Χωρίς αὐτή δέν γίνεται ἐξομολόγηση. 2. Μακάριοι εἶναι ὅσοι κάνουν... καί βοηθοῦν ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. 3. Πάει μαζί μέ τήν ἀγάπη καί τήν πίστη Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες τῆς πίστεως εἶχαν Εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Βλ. Γαλ. 5,22). 6. Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή. 7. Βασική ἀρχή τῆς μοναχικῆς ζωῆς. 8. Τό ἀντίθετο τῆς κακίας. 9. Χωρίς αὐτή δέν γίνονται καλά ἔργα. 10. Εἶναι κι αὐτή καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας Ἅγιο Ποτήριο Στασίδια Θυμιατό Καμπάνα Ἄμφια Χρυσοκεντητική Ἀργυροχοΐα Ὀρειχαλκουργία Ξυλογλυπτική Χρυσοχοΐα

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας

ὁ Ἰησοῦς Χριστός και μετονόμασε τόν Νεανία σέ Προκόπιο, γιά νά τοῦ δείξει ὅτι θά προκόψει πνευματικά γιά νά ἀντέξει ἔκανε Δούκα τῆς Ἀλεξάδρειας Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 6 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 04/2010 Θεοφάνεια στην Ιερισσό του 1954 [φωτογραφία του Σ. Μπλέ] Παιδικές χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις στην Ιερισσό Κείμενο : Ά ν ν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 1 2 + «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 3 Μικρός πρόλογος Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 7 ο Ι Ο Υ Λ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 21ο Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 2 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 2 3 Περιεχόµενα Χαραλάµπους Νεοφύτου...1 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 3.Ἡ Παρθένος Μαρία, καρπός θερµῆς προσευχῆς...10 4.ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός»

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός» Η Λαμπρινή γεννήθηκε το 1918 στο χωριό Αγία Παρασκευή Άρτος. Οι γονείς της Σπυρίδων ρίβας και Θεοδώρα ήταν από τους πιο εύπορους του χωριού και είχαν αλλά τρία αγόρια. Η Λαμπρινή ήταν η μικρότερη, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀóêïõ Äçìçôñßïõ Τά ἀκριτικά Φάρασα. Σύγχρονη ἄποψη. ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ 7 ï Å.Ã./5 ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ Åðéèåþñçóç

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 8 ο Ι Α Ν Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 X κωδικός 7109 b Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj τ. 34, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα - Η Γέννηση του Χριστού

Χριστούγεννα - Η Γέννηση του Χριστού Τεύχος 1 Σχολική Εφηµερίδα της ΣΤ τάξης του 5ου.Σ Θήβας εκέµβριος 2012 Χριστούγεννα - Η Γέννηση του Χριστού Όταν η Ρώµη ήταν µια σπουδαία αυτοκρατορία και την διοικούσε ο Καίσαρας Αύγουστος και το Ισραήλ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Κείμενα από τις ιστοσελίδες: www.pigizois.gr και www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/ Φωτογραφίες κυρίως από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Mιά χάρη ζήτησαν ἀπό τόν Χριστό δύο ἀγαπημένοι μαθητές Του, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος Του.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011 Ἀριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...5 Παραίνεση των αγίων πατέρων για προκοπή στην τελειότητα...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β... 12 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 X 2 τ. 36, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα