Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 5 ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Ὁ Ὅ σ ι ο ς Μ α κ ά ρ ι ο ς ὁ Α ἰ γ ύ π τ ι ο ς Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος γεννήθηκε τό 301 μ.χ. σέ κάποιο χωριό τῆς Ἄνω Αἰγύπτου καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μεγ. Θεοδοσίου ( μ.χ.). Σέ ἡλικία 30 χρόνων ἀποσύρθηκε στήν ἔρημο τῆς Νιτρίας καί στή Συρία, ὅπου παρέμεινε γιά ἑξήντα ὁλόκληρα χρόνια καί ἀπέκτησε μεγάλη φήμη γιά τόν ἀσκητικό του βίο καί τίς ἄλλες θαυμαστές ἀρετές του. Ἐπειδή, ἀπό μικρός στήν ἡλικία του, προέκοπτε στίς ἀρετές ὀνομάσθηκε «παιδαριογέρων». Στήν ἔρημο γνώρισε τόν Μέγα Ἀντώνιο καί ἔγινε μαθητής του. Σέ ἡλικία 40 ἐτῶν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί λόγῳ τῆς ἐνάρετης ζωῆς του ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά λάβει τό χάρισμα τῆς προφητείας καί τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενῶν. Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὑπῆρξε γέννημα θρέμμα τῆς ἐρήμου. Ζοῦσε σέ ἕνα στενότατο κελλί. Μάλιστα, γιά νά εἶναι σέ συνεχή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, ἔσκαψε ὁ ἴδιος καί ἄνοιξε μιά ὑπόγεια στοά, πού ἄρχιζε ἀπό τό στενό κελλί του καί εἶχε μῆκος ἑκατό περίπου μέτρα. Στήν ἄκρη τῆς στοᾶς διαμόρφωσε ἕνα σπήλαιο. Ἔτσι ὅταν ἔρχονταν σέ αὐτόν πολλοί ἄνθρωποι καί τόν ἐνοχλοῦσαν, κατέβαινε στή στοά χωρίς νά τόν βλέπουν καί μέσα ἀπό αὐτή πήγαινε στό σπήλαιο γιά νά κρύβεται. Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ἐγκράτειας καί ὑπομονῆς καί ἔτσι προικίσθηκε ἀπό τόν Θεό καί μέ τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Τίς ἀρετές του τίς θαύμασε ἀκόμα καί ὁ Μέγας Ἀντώνιος. Ἐπί ἑπτά χρόνια δέν ἔφαγε κανένα μαγειρευμένο φαγητό. Τρεφόταν μόνο μέ ἄψητα λάχανα καί ὄσπρια. Ἐπίσης περιόρισε στό ἐλάχιστο τόν ὕπνο του. Κάποτε πῆγε στόν Ἅγιο Μακάριο ἕνας αἱρετικός, ὁ ὁποῖος εἶχε μέσα του δαιμόνιο καί ἱσχυριζόταν ὅτι δέν εἶναι δυνατό νά γίνει ἀνάσταση νεκρῶν πού πιστεύει ἡ Ἐκκλησία. Τότε ὁ Ὅσιος Μακάριος, γιά νά τόν πείσει, ἀνέστησε ἕνα νεκρό. Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Ὁσίου Μακαρίου δέν πρέπει νά κρίνουμε τούς συνανθρώπους μας, καί αὐτό θά γίνει

2 Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Τά λιοντάρια σεβάστηκαν τήν καρδιά τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος ἦταν μαθητής τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου καί χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος στήν Ἀντιόχεια ἀπό τούς ἴδιους τούς ἱερούς Ἀποστόλους κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλιᾶ Τραϊανοῦ (98-117). Λέγεται ὅτι, ὅταν ἦταν ἀκόμα βρέφος, τόν πῆρε στα χέρια του ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐνῶ ἐδίδασκε τόν λαό στά Ἱεροσόλυμα, λέγοντας: «Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτόν ὡς τό παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν καί ὃς ἐάν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπί τῷ ὀνόματί ἐμέ δέχεται» (Ματθ. 18, 4-5). Κάποιοι στρατιῶτες τοῦ Τραϊανοῦ τόν πληροφόρησαν πώς ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος δίδασκε στούς ἀνθρώπους νά προσκυνοῦν τόν ἀληθινό Θεό, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἐσταυρωμένο καί ἀναστάντα, νά μισοῦν τήν εὐμάρεια καί νά καταφρονοῦν τούς θεούς τῶν βασιλέων. Μόλις τ ἄκουσε αὐτά ὁ εἰδωλολάτρης Τραϊανός, διέταξε νά τόν φέρουν μπροστά του. -Σύ εἶσαι πού διαστρέφεις μέ τή διδαχή σου ὅλη τήν Ἀντιόχεια, παρακινώντας τούς ἀνθρώπους νά καταφρονοῦν τούς θεούς μας; μόνο ὅταν «ἐπιδοθοῦμε στό νά δοῦμε τίς δικές μας ἁμαρτίες. Εἶναι μωρία γιά τόν ἄνθρωπο πού ἐνῶ ἔχει δικό του νεκρό τόν ἀφήνει καί πηγαίνει νά κλάψει τόν νεκρό τοῦ ἄλλου... Νά μήν καταλαλήσεις (δηλ. μήν κατακρίνεις) κανένα, ἀλλά νά λές ὁ Θεός γνωρίζει τόν καθένα. Νά μήν πειστεῖς σ αὐτά πού λέει ὁ κατάλαλος καί νά μήν ἔχεις ἔχθρα μέ κανένα ἄνθρωπο». Ὁ Ὅσιος Μακάριος σέ προχωρημένη ἡλικία ἐξορίσθηκε σέ νησίδα τοῦ Νείλου ἀπό τόν Ἀρειανό Ἐπίσκοπο Ἀλεξανδρείας Λούκιο καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη σέ ἡλικία 90 ἐτῶν τό ἔτος 391 μ.χ. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 19 Ἰανουαρίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἐπάνω Χωριοῦ Ἱεράπετρας -Πῶς ὀνομάζεις θεούς τά ἄψυχα εἴδωλα; Ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε ὅλο τόν κόσμο καί ὁ ὁποῖος, ἐάν τόν ἐγνώριζες, βασιλεῦ, θά στερέωνε τόν θρόνο τῆς βασιλείας σου καί θά λάμπρυνε τό διάδημα τῆς κεφαλῆς σου, ἀπάντησε μέ θερμή πίστη ὁ Ἐπίσκοπος Ἰγνάτιος. Ὅλο τό βράδυ ὁ Τραϊνός σκεπτόταν πῶς νά γλιτώσει ἀπό τόν Ἰγνάτιο, γιά νά μήν προσελκύσει καί ἄλλους στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἀποφάσισε λοιπόν νά τόν δώσει τροφή στά ἄγρια θηρία, ἔτσι ὥστε νά παραδειγματισθοῦν καί ἄλλοι. Ὅταν οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες μετέφεραν τόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἰγνάτιο στό θέατρο στή Ρώμη, γιά νά τόν ρίξουν βορά (=τροφή) στά λιοντάρια, ἐκεῖνος στράφηκε πρός τό πλῆθος τοῦ λαοῦ καί μέ γενναῖο φρόνημα εἶπε: «Ὤ ἄνδρες Ρωμαῖοι καί θεατές τοῦ ἀγώνα μου, νά γνωρίζετε, ὅτι δέν ἔκανα κανένα κακό, ἀλλά οὔτε καί σέ τίποτα ἔφταιξα, γιά νά ἀξίζω τέτοιο θάνατο τόν δέχομαι ὅμως μέ εὐχαρίστηση, γιά νά πάω κοντά στόν ἀγαπημένο μου Ἰησοῦ,

3 τήν ἐμήν Ἀγάπη. Γι αὐτό ἀφήνομαι νά μέ ἀλέσουν μέ τά δόντιά τους τά ἄγρια θηρία, σάν καθαρό σιτάρι πού εἶμαι, νά γίνω καί καθαρό ψωμί γιά τόν Κύριό μου». Μόλις εἶπε τά λόγια αὐτά, οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες ἐλευθέρωσαν τά λιοντάρια, τά ὁποῖα τόν κατεσπάραξαν. Ἄφησαν μόνο τά μεγαλύτερα ὀστᾶ καί τήν καρδιά τοῦ Ἁγίου ἀνέπαφα: Βλέποντάς την, ὅμως, ἀκέραια οἱ στρατιῶτες, τήν ἔσχισαν μέ τίς λόγχες τους καί βρῆκαν γραμμένες μέσα, μέ χρυσά γράμματα, δύο λέξεις: «Ἰησοῦς Χριστός». Ὅταν τά ἔμαθε αὐτά, καί μέ τί φρόνημα τά ἀντιμετώπισε ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος, ὁ Τραϊανός μετενόησε γι αὐτο πού ἔκανε καί ἐθέσπισε νόμο, βάσει τοῦ ὁποίου κανείς ἡγεμόνας ἤ ἄρχοντάς του δέν ἐπιτρεπόταν νά σκοτώσει Χριστιανό. (Ἀπό τόν Μέγα Συναξαριστή) -Τί εἶναι τό κομποσχοίνι καί ποιά ἡ χρησιμότητά του; Κομποσχοίνι εἶναι ἕνα μαῦρο σχοινί, σάν κομπολόι, φτιαγμένο ἀπό συνεχεῖς κόμπους. Ὁ κάθε κόμπος ἀποτελεῖται ἀπό 9 πλεγμένους σταυρούς, πού συμβολίζουν τά ἐννέα τάγματα τῶν ἀγγέλων. Παρότι ὁ ἀριθμός τῶν σταυρῶν πού ἀποτελοῦν κάθε κόμπο παραμένει πάντα σταθερός, ὁ ἀριθμός τῶν κόμπων πού ἀποτελοῦν τό κομποσκοίνι ποικίλει. Ὑπάρχουν κομποσχοίνια πολύ μικρά, στό μέγεθος τοῦ βραχιολιοῦ, μέ τριάντα τρεῖς Ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης διδάσκει τά παιδιά τῆς Ἀθωνιάδας Σχολῆς νά πλέκουν κομποσχοίνι Οἱ ἀπορίες μας... κόμπους, ὅσα δηλαδή ἦταν καί τά χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅσα ἔχουν 99 κόμπους, εἶναι ὁ ἀριθμός 33, ὅσα τά χρόνια τοῦ Χριστοῦ, πολλαπλασιασμένο μέ τόν ἀριθμό 3, ὅσα καί τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἐκτός ἀπό τά ἑκαστοστάρια ὑπάρχουν κομποσχοίνια μέ τριακόσιους κόμπους (τριακοσάρια), πεντακόσιους (πεντακοσάρια), ἀκόμα καί μέ χίλιους κόμπους (χιλιάρια)! Εἶναι πλεγμένο κυρίως ἀπό μαλλί γιά νά θυμίζει στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι εἶναι τά λογικά πρόβατα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ἰωάν. 10,11). Ἔχει χρῶμα μαῦρο γιά νά συμβολίζει τό πένθος τῶν ἁμαρτιῶν καί νά ὑπενθυμίζει στούς χριστιανούς ὅτι πρέπει νά εἶναι νηφάλιοι, ἤρεμοι, ψύχραιμοι καί σοβαροί στή ζωή τους, γι αὐτό καί δίδεται στόν μοναχό κατά τή διάρκεια τῆς κουρᾶς του. Ὁ σταυρός μᾶς θυμίζει ὅτι ὁ «Χριστός ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Ρωμ. 5,8). Συνήθως τό κομποσκοίνι καταλήγει σέ μία φούντα γιά τό σκούπισμα τῶν δακρύων. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ παρουσάστηκε στόν ὕπνο τοῦ Ὁσίου Παχωμίου στο πρῶτο μοναστήρι πού ἵδρυσε στή Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου μέ τή βοήθεια τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου καί τοῦ ἔδειξε πῶς θά φτιάξει τό ἐργαλεῖο πού θά βοηθοῦσε στήν αὐτοσυγκέντρωση στήν προσευχή, τό κομποσκοίνι. Tό κομποσχοίνι δέν πρέπει νά χρησιμοποιεῖται ὡς διακοσμητικό στοιχεῖο, ἀλλά ὡς μέσο πού βοηθᾶ στή συγκέντρωση τοῦ νοῦ τήν ὥρα τῆς προσευχῆς. Σέ κάθε κόμπο πού περνᾶ ἀνάμεσα στά δάχτυλά του ὁ πιστός πού προσεύχεται λέει τή σύντομη εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» ἢ ἁπλῶς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» ἤ «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς» ἤ «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν».

4 Ἐρώτηση δασκάλου στό μάθημα τῆς Γεωγραφίας: «Τί γνωρίζετε γιά τόν Βεζούβιο;». Μαθητής τῆς Ε τάξης ἀπάντησε: «Ἐγώ Κύριε, ἀλλά καί οἱ γονεῖς μου, δέν γνωρίζουμε καθόλου τόν κύριο αὐτό. Ποιός εἶναι, ἀπό ποῦ εἶναι, ἄν ἔχει παιδιά καί ἐγγόνια, ἐγώ δεν γνωρίζω». Ὁ δάσκαλος ἐρωτᾶ στό μάθημα τῆς ἱστορίας: «Τί γνωρίζετε γιά τόν Παρθενώνα» καί ἕνας μαθητής τῆς Δ τάξης ἀπάντησε: «Ἐγώ ξέρω ὅτι ὁ Παρθενώνας ἦταν ἕνα παρθεναγωγεῖο χτισμένο πάνω στούς βράχους τῆς Ἀκρόπολης, πού οἱ πλούσιοι ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι ἔστελναν τά κορίτσια τους γιά νά μάθουν γράμματα καί μουσική». Στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ἕνας μαθητής πλησιάζει τόν καθηγητή του καί τοῦ λέει: -Ἄν μέ ἀφήσετε στήν ἴδια τάξη κύριε, θά πέσω στή θάλασσα νά πνιγῶ! -Μή φοβᾶσαι Γιωργάκη, τά κούτσουρα ἐπιπλέουν! Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! Τ ά Καλήν ἑσπέραν ἄρχοντες, ἄν εἶναι ὁρισμός σας, Χριστοῦ τήν θείαν γέννησιν νά πῶ στ ἀρχοντικό σας. Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλῃ, οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται χαίρει ἡ φύσις ὅλη. Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων, ὁ βασιλεύς τῶν οὐρανῶν καί ποιητής τῶν ὅλων. Πλῆθος ἀγγέλων ψάλλουσι, τό Δόξα ἐν ὑψίστοις, καί τοῦτο ἄξιόν ἐστι, ἡ τῶν ποιμένων πίστις. Ὁ μαθητής ρωτᾶ τόν δάσκαλο στό μάθημα τῆς Φυσικῆς: - Κύριε, ἀφοῦ ἡ γῆ περιστρέφεται, ὅπως λέτε, γιατί δέν πέφτουνε ἀνάποδα οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἡ γῆ εἶναι γυρισμένοι ἀνάποδα; -Δέν πέφτουνε, γιατί τούς κρατᾶ ὁ νόμος τῆς βαρύτητας. -Καί πρίν ψηφιστεῖ ὁ νόμος αὐτός, πῶς κρατιόντουσαν; Στόν παιδικό σταθμό, ἡ βρεφονηπιαγωγός ρωτάει τά παιδάκια: -Νικολάκη, πῶς κάνει ἡ ἀγελάδα; -Μού, κυρία. -Ἑλενίτσα, πῶς κάνει ἡ γάτα; -Νιάου, κυρία. -Τοτέ, πῶς κάνει το ποντίκι; -Κλίκ, κυρία! Ἡ δασκάλα παρατηρεῖ ἕναν μαθητή: -Γιατί δέν προσπαθεῖς νά φτιάξεις λίγο τά γράμματά σου; -Γιατί ὅταν μεγαλώσω θέλω νά γίνω γιατρός! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς κ ά λ α ν τ α τ ο ῦ π α π π ο ῦ Ἐκ τῆς Περσίας ἔρχονται, τρεῖς μάγοι μέ τά δῶρα, ἄστρο λαμπρό τούς ὁδηγεῖ, χωρίς νά λείψει ὥρα. Φθάσαντες εἰς Ἱερουσαλήμ μέ πόθον ἐρωτῶσι, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, νά πᾶν νά τόν εὑρῶσι. Διά Χριστόν ὡς ἤκουσε ὁ βασιλεύς Ἡρώδης ἀμέσως ἐταράχτηκε κι ἔγινε θηριώδης ὅτι πολλά φοβήθηκε διά τήν βασιλείαν μήν τοῦ τήν πάρει ὁ Χριστός καί χάσει τήν ἀξίαν. Κράζει τούς μάγους καί ρωτᾶ ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται, εἰς Βηθλεέμ ἠξεύρομεν ὡς ἡ Γραφή διηγᾶται. Τούς εἶπε νά ὑπάγωσι καί ὅπου τόν εὑρῶσι νά τόνε προσκυνήσωσι νά πᾶν νά τοῦ εἰπῶσι, ὅπως ὑπάγει καί αὐτός γιά νά τόν προσκυνήσει, μέ δόλον ὁ μισόθεος γιά νά τόν ἀφανίσει. Βγαίνουν οἱ Μάγοι τρέχουσι καί τόν ἀστέρα βλέπουν, φῶς θεϊκό κατέβαινε καί μέ

5 χαρά προστρέχουν. Ἐν τῷ σπηλαίῳ ἔρχονται βρίσκουν τήν Θεοτόκον κι ἐβάστα στάς ἀγκάλας της τόν Ἅγιόν της τόκον. Γονατιστοί τόν προσκυνοῦν καί δῶρα τοῦ χαρίζουν σμύρνα χρυσόν καί λίβανον Θεό τόν ἐφημίζουν. Τήν σμύρνα μέν ὡς ἄνθρωπον, χρυσόν ὡς Βασιλέα, τόν λίβανόν δέ ὡς Θεόν σ ὅλην τήν ἀτμοσφαίρα. Ἀφοῦ τόν προσεκύνησαν εὐθύς πάλιν μισεύουν καί τόν Ἡρώδη μελετοῦν νά πᾶνε γιά νά εὕρουν. Πλήν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ βγαίνει τούς ἐμποδίζει, ἄλλην ὁδόν νά πορευθοῦν αὐτός τούς διορίζει. Καί πάλιν ἄλλος ἄγγελος τόν Ἰωσήφ προστάζει, εἰς Αἴγυπτον νά πορευθεῖ κι ἐκεῖ νά ἡσυχάζει. Νά πάρει καί τήν Μαριάμ μαζί μέ τόν υἱό της, ὅτι ὁ Ἡρώδης τόν ζητεῖ τόν τόκον τόν δικόν της. Μή βλέπων δέ ὁ Βασιλεύς τούς μάγους νά γυρίζουν. εἰς Βηθλεέμ ἐπρόσταξε παιδί νά μήν ἀφήσουν. Ὅσα παιδία εὕρωσι δύο χρονῶ καί κάτω ὅλα νά τά περάσωσι εὐθύς ἀπ τά σπαθιά των Χιλιάδες δεκατέσσερεις σφάζουν σέ μιάν ἡμέρα, θρῆνον, κλαυθμόν καί ὁδυρμόν εἶχε κάθε μητέρα. Καί ἐπληρώθη τό ρητόν Προφήτου Ἡσαΐου, μετά τῶν ἄλλων προφητῶν καί τοῦ Ἱερεμίου: Φωνή ἠκούσθη ἐν Ραμᾷ, Ραχήλ τά τέκνα κλαίει παραμυθεῖν οὐκ ἤθελεν, ὅτι αὐτά οὐκ ἔχει. Ἰδού ὅπου σᾶς εἴπομεν ὅλην τήν ψαλμωδίαν τοῦ Ἰησοῦ μας τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν τήν Ἁγίαν. Καί σᾶς καληνυχτίζομεν, πέσετε νά κοιμηθεῖτε ὀλίγον ὕπνον πάρετε καί εὐθύς νά σηκωθεῖτε καί βάλετε τά ροῦχα σας ἔμορφα στολιστεῖτε στήν ἐκκλησίαν τρέξετε μέ προθυμίαν μπεῖτε ν ἀκούσετε μέ προσοχή ὅλην τήν ὑμνωδίαν καί μέ πολλήν εὐλάβειαν τήν θείαν Λειτουργίαν. Κι εὐθύς ἅμα γυρίσετε εἰς τό ἀρχοντικόν σας εὐθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε τό φαγητόν σας καί τόν σταυρόν σας κάμετε, γευθεῖτε, εὐφρανθεῖτε, δῶστε καί κανενός φτωχοῦ, ὅστις νά ὑστερεῖται. Δῶστε κι ἐμᾶς τόν κόπον μας, ὅ,τι ναι ὁρισμός σας, καί ὁ Χριστός κι ἡ Παναγιά νά εἶναι ὁδηγός σας. Χρόνους πολλούς νά χαίρεσθε πάντα εὐτυχισμένοι σωματικά καί ψυχικά νά εἶστε πλουτισμένοι. (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Νικ. Θ. Γαρεφαλάκη, «Τραγούδια τοῦ παλιοῦ καλοῦ καιροῦ»). Ἐγγόνι: Πώ! Πώ! παπποῦ ἀπορῶ μέ τήν ὑπομονή σας. Πῶς τά λέγατε ὅλα αὐτά τά κάλαντα σέ κάθε σπίτι. Παπποῦς: Ἦταν κουραστικό δέ λέω μά χαιρόμασταν πολύ, γιατί οἱ ἄνθρωποι μᾶς περίμεναν μέ χαρά. Βλέπεις τότε δέν ὑπῆρχαν τηλέφωνα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα καί ἄλλες διασκεδάσεις καί μέ τά κάλαντα περνοῦσε εὐχάριστα ἡ βραδιά. Ἐγγόνι: Καί πῶς τά θυμόσασταν ὅλα αὐτά βρέ παπποῦ; Παπποῦς: Τά εἴχαμε γράψει καί τά διαβάζαμε ἀπό βιβλιαράκια. Ἐξάλλου ἄν προσέξεις ἀκολουθοῦν τήν ἱστορία τῆς γέννησης, πού μᾶς ἦταν γνωστή, κι αὐτό μᾶς βοηθοῦσε νά τά μάθουμε σιγά-σιγά ἀπέξω. Ἐγγόνι: Ναί, εἶναι ἐντυπωσιακό πῶς ὁ λαός μας κατάφερε νά πάρει τήν ἱστορία τῆς γέννησης καί νά τήν κάνει τραγούδι. Παπποῦς: Ναί παιδί μου: γι αὐτό νά προσπαθεῖτε νά τά μαθαίνετε τά κάλαντα κι αὐτά νά τραγουδᾶτε τίς γιορτές κι ὄχι τ ἄλλα τραγούδια τά εὐρωπαϊκά πού καμιά σχέση δέν ἔχουν μέ τά Χριστούγεννα... Κατηχητικό Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ Σητείας

6 Ἀντιστοίχηση: Βρές ποιά ἀσθένεια θεραπεύει ὁ κάθε Ἅγιος Ἁγία Μαρίνα Ἁγία Παρασκευή Ἅγιος Κυπριανός Ἅγιοι Ἀνάργυροι Ἁγ. Ἄννα & Ὁσία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱμοροοῦσα Ἁγία Ἀναστασία Ἅγιος Ἀντίπας Ἅγιος Ἐλευθέριος Προφήτης Ζαχαρίας Σ _ Α _ Μ Α Ρ _ Ε _ Ι _ Τ _ Η _ Σ _ Ἀκροστιχίδα τοῦ Σαμαρείτη μάγια ἀνίατες ἀσθένειες μάτια γυναικολογικά προβλήματα δαιμόνια κωφαλαλία τοκετός πονόδοντος γονιμότητα δηλητηριάσεις Ὁ Ἅγιος πού δέχθηκε τόν Χριστό στόν Ναό (Ὑπαπαντή). Ἀλλιῶς ἡ νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ἕνας ἀπό τούς Τρεῖς Μάγους. Ἔψαλλαν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις...». Ἅγιος τῆς Μυτιλήνης. Ἱερομάρτυρας πού ἑορτάζεται στίς 15 Δεκεμβρίου. Τό ὄνομα πού πῆρε ὁ Χριστός τήν 8η ἡμέρα. Ὑπόσχεση τοῦ πιστοῦ-ἀφιέρωμα. Κατέσφαξε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) νήπια. Τό ἕνα ἀπό τά δῶρα τῶν Μάγων στόν νεογέννητο Χριστό. Χρωματίσετε τήν εἰκόνα τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στά Θεοφάνεια Διδακτικός μύθος Ἕνας χωρικός εἶχε μεγάλη ἔχθρα ἐναντίον μιᾶς ἀλεποῦς, ἐπειδή τοῦ ἔτρωγε τίς κότες του. Κάποτε τήν ἔπιασε καί θέλοντας νά τήν τιμωρήσει πολύ σκληρά ἔδεσε στήν οὐρά της στουπιά μουσκεμένα μέ πετρέλαιο καί τά ἄναψε. Μά ἐκείνη ἔτρεξε στά χωράφια του, πού ἦταν σπαρμένα μέ σιτάρι καί ἕτοιμα νά τά θερίσει. Κλαίοντας αὐτός ἔτρεχε πίσω ἀπό τήν ἀλεποῦ. Ὅλο τό σιτάρι κάηκε καί δέν θέρισε τίποτε. (Ὁ μύθος αὐτός τοῦ Αἰσώπου μᾶς διδάσκει νά μήν ζητᾶμε ἐκδίκηση καί τιμωρία ἀκόμη καί ἀπό τούς ἐχθρούς μας). Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγ. Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

7 Λύση Ἀκροστιχίδας τοῦ Σαμαρείτου: ΣΥΜΕΩΝ, ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ΜΕΛΧΙΟΡ, ΑΓΓΕΛΟΙ, ΡΑΦΑΗΛ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΙΗΣΟΥΣ, ΤΑΜΑ, ΗΡΩΔΗΣ, ΣΜΥΡΝΑ. Λύση Κρυπτόλεξου: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 2. ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 3. ΙΩΑΝΝΗΣ, 4. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, 5. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 7. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 8. ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 9. ΜΑΚΑΡΙΟΣ, 10. ΤΙΜΟΘΕΟΣ, 11. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 12. ΕΦΡΑΙΜ. Λύση Σταυρόλεξου: 1. ΜΕΤΑΝΟΙΑ, 2. ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ, 3. ΕΛΠΙΔΑ, 4. ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ, 5. ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ, 6. ΑΓΑΠΗ, 7. ΥΠΑΚΟΗ, 8. ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ, 9. ΠΙΣΤΗ, 10. ΥΠΟΜΟΝΗ. Συνταγή: Ἁγιοβασιλόπιττα Χειροτεχνία: Τό Ἅγιο Ποτήριο Ὑ λ ι κ ά Χαρτόνι κίτρινο, καφέ καί κίτρινο κοφρέ χαρτί Ψαλίδι κόλλα Τρόπος κατασκευῆς: Ἐκτυπώνουμε τό σχέδιο πάνω σέ κίτρινο χαρτόνι. Κόβουμε τό κοφρέ χαρτί σέ λωρίδες καί πλάθουμε μέ τά δάχτυλά μας μικρά μπιλάκια. Κολλᾶμε τά μπιλάκια στό σχέδιό μας σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα. Στό τέλος προσθέτουμε ἕνα κορδόνι ἀπό πίσω γιά νά μπορεῖ νά κρεμαστεῖ καί στόν τοῖχο μας. Καλή ἐπιτυχία. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας ΥΛΙΚΑ:P 250 γραμ. βούτυρο Q δύο (2) φλυτζάνια ζάχαρη O ἕνα (1) πακέτο φαρίναπ ἕνα (1) κουταλάκι κοφτό μπέικινo ἕξι (6) αὐγά O δύο (2) πορτοκάλια χυμό καί τό ξύσμαqμία (1) βανίλια π ἕνα (1) φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ καρύδια (προαιρετικά) P ἕνα (1) φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ σταφίδες (προαιρετικά) γιορτινά μοτίβα. Καλή ἐπιτυχία! ΤΡόΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Χτυπήσετε στό μίξερ τά αὐγά μέ τή ζάχαρη μέχρι νά ἀσπρίσουν. Προσθέτετε τό βούτυρο (λιωμένο), τή βανίλια καί τό ξύσμα πορτοκαλιοῦ. Ρίχνετε σιγά-σιγά τό ἀλεύρι στό μεῖγμα καί ἐξακολουθεῖτε τό χτύπημα ἕως ὅτου ἑνοποιηθοῦν τά ὑλικά. Στή συνέχεια διαλύετε τό μπέικιν στό χυμό πορτοκαλιοῦ τά προσθέτετε στό μεῖγμα καί χτυπᾶτε 2-3 λεπτά. Τέλος ἀλευρώνετε τά καρύδια καί τίς σταφίδες καί τά προσθέτετε στό μεῖγμα. Κατόπιν ἀνακατεύτετε μέ μιά κουτάλα. Ἔπειτα ρίχνετε τή βασιλόπιτα σέ βουτυρωμένο ταψί καί τήν ψήνετε στούς 200 βαθμούς μέ ἀντιστάσεις ἤ 160 βαθμούς μέ ἀέρα μία ὥρα περίπου. Ὅταν κρυώσει ἡ βασιλόπιτα τήν πασπαλίζετε μέ ζάχαρη καί τή στολίζετε μέ Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

8 Κ ρ υ π τ ό λ ε ξ ο : Βρές δώδεκα (12) ὀνόματα πού ἑορτάζουν τόν μήνα Ἰανουάριο Θ Β Ε Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ Η Ι Ν Υ Κ Σ Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ Θ Ο Σ Ι Ο Θ Ι Ξ Ο Α Β Ν Ε Ε Α Λ Θ Ρ Α Λ Σ Χ Ι Κ Ο Υ Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ Τ Ο Δ Θ Ο Ι Α Σ Κ Ν Α Μ Ζ Υ Ο Υ Ν Ο Τ Λ Ε Υ Θ Σ Ο Π Σ Μ Ι Σ Ο Μ Ε Χ Ρ Ι Ι Ν Ι Ι Κ Κ Π Ε Υ Φ Σ Ι Ο Ο Ο Ο Ε Λ Ξ Μ Ω Ε Ρ Ψ Λ Υ Σ Σ Ι Ο Δ Σ Φ Γ Κ Α Β Λ Σ Ο Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Ι Ε Ο Ν Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ Ι Μ Υ Σ Τό σταυρόλεξο τῶν ἀρετῶν Ἀντιστοίχηση Ἀντιστοίχησε τά ἐκκλησιαστικά εἴδη μέ τήν ἀντίστοιχη τέχνη 1. Χωρίς αὐτή δέν γίνεται ἐξομολόγηση. 2. Μακάριοι εἶναι ὅσοι κάνουν... καί βοηθοῦν ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. 3. Πάει μαζί μέ τήν ἀγάπη καί τήν πίστη Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες τῆς πίστεως εἶχαν Εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Βλ. Γαλ. 5,22). 6. Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή. 7. Βασική ἀρχή τῆς μοναχικῆς ζωῆς. 8. Τό ἀντίθετο τῆς κακίας. 9. Χωρίς αὐτή δέν γίνονται καλά ἔργα. 10. Εἶναι κι αὐτή καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας Ἅγιο Ποτήριο Στασίδια Θυμιατό Καμπάνα Ἄμφια Χρυσοκεντητική Ἀργυροχοΐα Ὀρειχαλκουργία Ξυλογλυπτική Χρυσοχοΐα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο Τσουρέκι - βήμα προς βήμα με βίντεο

Το καλύτερο Τσουρέκι - βήμα προς βήμα με βίντεο Το καλύτερο Τσουρέκι - βήμα προς βήμα με βίντεο Mας το ζητήσατε. Σας το φτιάξαμε. Ξετρελαθήκατε και τώρα ψάχνετε την συνταγή του. Ορίστε λοιπόν το στρογγυλό τσουρέκι που φτιάξαμε παρέα με την κυρία Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ Γ 3 Ένα κακό της ελληνικής εκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι, παρόλο το πλήθος των γιορτών που έχουμε σαν λαός, δεν τις γιορτάζουμε με την απαραίτητη οργάνωση και ευχαρίστηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πολύτιμη προσφορά του μνήστορος Ιωσήφ

Η πολύτιμη προσφορά του μνήστορος Ιωσήφ Η πολύτιμη προσφορά του μνήστορος Ιωσήφ Διδάσκοντας το ανάλογο μάθημα και μιλώντας στους μαθητές μου για τα παιδικά χρόνια του Θεανθρώπου στη γη μας, παρατήρησα για πρώτη φορά την εικόνα του Ιωσήφ του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 5 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 5 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ -Μέτρα μέχρι το 20, Σοτό να δείξεις του θείου που λέει ότι κάνεις κοπάνα απ το σχολείο και χαρτοπαίζεις... -Ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε... -Μπράβο, αγόρι μου, συνέχισε... -Έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα...

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί τόν ἀποκάλεσαν καί «διδάσκαλο». «Ἦρθαν δέ καί τελῶνες νά βαφτιστοῦν καί τοῦ εἶπαν, δάσκαλε τί νά κάνουμε»; (Λουκ. 3, 12).

Πολλοί τόν ἀποκάλεσαν καί «διδάσκαλο». «Ἦρθαν δέ καί τελῶνες νά βαφτιστοῦν καί τοῦ εἶπαν, δάσκαλε τί νά κάνουμε»; (Λουκ. 3, 12). Ο Τίμιος Πρόδρομος Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης Τόν εἶπαν καί «Ἠλία». «Καί ἄν θέλετε νά τό παραδεχτεῖτε, αὐτός εἶναι ὁ Ἠλίας πού πρόκειται νά ἔρθει» (Ματθ. 11, 14). «Καί αὐτός θά πορευτεῖ πρίν ἀπό τόν Κύριο μέ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί δημοσιογράφοι Α Δημοτικό Κολοσσίου

Μικροί δημοσιογράφοι Α Δημοτικό Κολοσσίου Μικροί δημοσιογράφοι Α Δημοτικό Κολοσσίου Οι μεγάλοι θυμούνται τα δικά τους σχολικά χρόνια Ο παππούς μου ονομάζεται Μιχάλης Νεοφύτου. Πήγαινε στο ίδιο δημοτικό με εμένα. Τότε όμως υπήρχαν μόνο δύο αίθουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τιτίνα: µελοµακάρονα. εκέµβριος 2010, τεύχος 5. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τιτίνα: µελοµακάρονα. εκέµβριος 2010, τεύχος 5. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν εκέµβριος 2010, τεύχος 5 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τα Χριστούγεννα! ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Τιτίνα: µελοµακάρονα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χριστούγεννα...η

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα