Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science"

Transcript

1 Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Η Νζο-Ιπποκράτεια επιςτιμθ Πρόλθψθσ & Θεραπείασ Θ κεμελιϊδθ Ιπποκράτεια κεραπευτικι επιςτιμθ που διδάςκεται ςε πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα/Κφπρο ςτθ χϊρα που γεννικθκε. Σπουδάστε την τώρα και στην Κύπρο και Ελλάδα στο 1/2 του κόστους του εξωτερικού.

2 Σπούδασε την επιστήμη των επιστημών Βοικθςε το ςυνάνκρωπο ςου που υποφζρει! Γίνε επαγγελματίας ποφδαςε τθ Φυςικι Αφάρμακθ Επιςτιμθ τθσ Φφςθσ Γιατί να ςπουδάςετε Φυςιοπακθτικι ςτθ χολι μασ; Θ ςχολι μασ παρζχει υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ που εξοπλίηει τουσ πτυχιοφχουσ να οικοδομιςουν επιτυχθμζνεσ πρακτικζσ. Σο εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα είναι προςεκτικά δομθμζνο ζτςι ϊςτε κάκε ενότθτα μελζτθσ βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ, επιτρζποντασ ςτουσ φοιτθτζσ να αναπτφξουν αυτοπεποίκθςθ και τισ ικανότθτεσ τουσ, και να φτάςουν το πλιρεσ δυναμικό τουσ ωσ επαγγελματίεσ Φυςιοπακθτικοί. Οι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται να αναπτφξουν δικό τουσ μοναδικό ςτυλ τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ εφαρμογισ. Με επιτυχι παρακολοφκθςθ των ειδικϊν εμιναρίων, Διαλζξεων, κατ οίκον εργαςιϊν, Κλινικισ Πρακτικισ και εξετάςεων μπορείτε να αποκτιςετε αναγνωριςμζνο Πιςτοποιθτικό, Δίπλωμα από το CNM-COLLEGE OF NATUROPATHIC MEDICINE UK. & ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΘ ΧΟΛΘ CY. Σι είναι θ Φυςιοπακθτικι; Είναι Ολιςτικι κεραπευτικι μζκοδοσ; Από το όνομα και μόνο αντιλαμβάνεται κανείσ ότι πρόκειται για μια μζκοδο που χρθςιμοποιεί για τθν πρόλθψθ και τθ κεραπεία μονάχα φυςικά και ακίνδυνα

3 μζςα. υμβουλεφει τον κάκε άρρωςτο ξεχωριςτά, ανάλογα με το πρόβλθμα υγείασ που αντιμετωπίηει. Ο Καρκίνοσ, Καρδιακά εμφράγματα, άςκμα, ζλκοσ, Διαβιτθσ, Οςτεοπόροςθ, εγκεφαλικά, κατάκλιψθ, παχυςαρκία, το άγχοσ, οι αχπνίεσ, θ δυςκοιλιότθτα, οι θμικρανίεσ ι οι πόνοι ςτθ μζςθ, αρκρίτιδα, ρευματιςμοί, είναι από τισ πακιςεισ που, ςε μεγάλο βακμό, οφείλονται ςτον ςφγχρονο τρόπο ηωισ (Lifestyle). Οι φρενιρεισ ρυκμοί τθσ κακθμερινότθτασ, ο λιγοςτόσ ελεφκεροσ χρόνοσ, θ κακι διατροφι, το κάπνιςμα, χθμικά και ςυνκετικά φάρμακα, ακτινοβολίεσ, εμβόλια, αφφςικεσ ορμονοκεραπείεσ, βιομθχανικζσ τοξίνεσ, Περιβαλλοντικζσ τοξίνεσ, μολυςμζνοσ αζρασ, χθμικά πρόςκετα, Σοξικά μζταλλα, χρόνια θλεκτρομαγνθτικι ζκκεςθ, διανοθτικζσ εντάςεισ, άγχοσ, είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ που απειλοφν τθν υγεία μασ. Για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ ςωτιριασ αυτισ μεκόδου που είναι θ ενίςχυςθ των φυςικϊν αμυντικϊν δυνατοτιτων του οργανιςμοφ, θ Φυςικοπακθτικι καταπιάνεται με τθ εςωτερικι κάκαρςθ του αρρϊςτου με τθ χριςθ τθσ κεραπευτικισ νθςτείασ και αποτοξίνωςθσ,, φυςικισ υγιεινισ διατροφισ, βοτανικϊν ςκευαςμάτων, φυςικϊν ορκομοριακϊν ςυμπλθρωμάτων διατροφισ, ομοιοπακθτικϊν ουςιϊν, ςυμβουλευτικι διαχείριςθ ςτρζσσ, χειροκεραπευτικισ, άςκθςθσ, υδροκεραπείασ, ανάπαυςθσ, Ωτοβελονιςμοφ, βιοςυντονιςμοφ, Αρωματοκεραπείασ, Ρεφλεξοκεραπείασ, Ανκοϊάματα..κλπ.

4 Ολιςτικι προςζγγιςθ και μοναδικότθτα τθσ Φυςιοπακθτικισ ζχει μελετθκεί ακόμα και από τον μζγιςτο των φιλοςόφων ωκράτθ ο οποίοσ αναφζρει τα εξισ: «Eκείνα που είναι κατ εξοχιν αίτια τθσ αςκζνειασ είναι τα εςωτερικά, δθλαδι είναι ψυχικισ αιτιολογίασ. Ο ωκράτθσ ζλεγε ςχετικά: "Όπωσ ακριβϊσ δεν πρζπει να επιχειροφμε να κεραπεφςουμε μάτια χωρίσ κεφάλι, οφτε κεφάλι χωρίσ ςϊμα, ζτςι δεν πρζπει να επιχειροφμε να κεραπεφουμε το ςϊμα χωρίσ τθν ψυχι, εξάλλου αυτό ιταν και θ αιτία που οι περιςςότερεσ αρρϊςτιεσ δεν γίνονταν αντιλθπτζσ από τουσ γιατροφσ που βρίςκονταν κοντά ςτουσ Έλλθνεσ, το ότι δθλαδι δεν γνϊριηαν το ςφνολο που ζπρεπε να φροντίςουν και το οποίο, αν δεν ιταν ςε καλι κατάςταςθ, ιταν αδφνατο να είναι ςε καλι κατάςταςθ το μζροσ. Γιατί όλα από τθν ψυχι ξεκινοφν και τα άςχθμα και τα καλά, τόςο ςτο ςϊμα, όςο και ςε ολόκλθρο τον άνκρωπο και από εκεί όλα απορρζουν, όπωσ ακριβϊσ απ το κεφάλι πάνω ςτα μάτια...". (Πλάτωνοσ, εισ Χαρμίδθν, 156 e). Οι Φυςιοπακθτικοί κεραπευτζσ παρζχουν κεραπευτικι αγωγι που βαςίηεται πάνω ςτθν Ολιςτικι φιλοςοφία. Θεωροφν το ςϊμα ςαν μια ΜΟΝΑΔΑ που ςθμαίνει ότι το κάκε μζροσ του ςϊματοσ και κάκε ςφςτθμα του είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο ςτο κάκε μζροσ και κάκε άλλο ςφςτθμα. Ετςι όταν θ λειτουργία ενόσ μζρουσ του ςϊματοσ επθρεαςκεί, ι δουλζψει πιο κάτω από το 100% το υπόλοιπο ςϊμα επθρεάηεται με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο. Θ ιατρικι επιςτιμθ ςυγκεντρϊνεται ςε ιδιαιτζρωσ ςε ειδικζσ αρρϊςτιεσ κεραπεφοντασ τα ςυμπτϊματα που εμφανίηουν. Οι Φυςιοπακθτικοί κεραπευτζσ δεν αγνοοφν τθν κεμελιϊδθ αρχι ότι ανεξάρτθτα από το πιο μζροσ του ςϊματοσ παρουςιάηει ςυμπτϊματα αρρϊςτιασ, ι τραυματιςμοφ, κάκε άλλο μζροσ του ςυνόλου του ςϊματοσ επθρεάηεται επίςθσ. Ετςι άλλοσ ρόλοσ τουσ φυςιοπακθτικοφσ είναι να προςφζρουν μια ολιςτικι προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα του αρρϊςτου. Όταν για παράδειγμα ζχουμε αςκενι με καρκίνο των πνευμόνων δεν κα τον δοφμε απλά ςαν ζνα ηεφγοσ πνευμόνων, Σο πρόβλθμα ενόσ αρρϊςτου μπορεί να ζχει τισ ρίηεσ του ςε ψυχολογικοφσ

5 παράγοντεσ ( άγχοσ, λφπθ κλπ) και ςε ζνα άλλο άτομο μπορεί να ζχει τισ ρίηεσ του ςε περιβαλλοντικοφσ λόγουσ ( τςιγάρο, κακι διατροφι, ακτινοβολία κλπ). Θ κεραπευτικι αγωγι που προςφζρεται ςτουσ αρρϊςτουσ δεν κακορίηεται από τα ονόματα των αςκενειϊν αλλά από τθν ξεχωριςτι οντότθτα, ιδιοςυγκραςία του κακενόσ ξεχωριςτά. Σο ςϊμα διάνοια, και πνεφμα λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ. 10 άρρωςτοι μπορεί να υποφζρουν από θμικρανία, αλλά θ κεραπευτικι αγωγι που κα ακολουκιςουν δεν κα είναι ι ίδια ςε όλουσ. Κάποιοσ μπορεί να υποφζρει από θμικρανία από ψυχολογικοφσ λόγουσ, και ζνασ άλλοσ από τθν υγραςία, ι από τον ιλιο, ι από κακι διατροφι. Σο κεραπευτικό ςχιμα κακορίηεται από τισ διαφορετικζσ, ανάγκεσ του κακενόσ ξεχωριςτά, διότι κάκε άτομο κα παρουςιάςει ςυμπτϊματα και ενδείξεισ ανάλογα με τθν μοναδικότθτα του τθν ιδιοςυγκραςία του, και τισ διαφορετικζσ αντιδράςεισ που κα εμφανίςει ςτθν κάκε δεδομζνθ περίςταςθ. Σο μζλλον τθσ Φυςιοπακθτικισ Θεραπείασ Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτο Επάγγελμα αυτό κα είναι κατακόρυφθ. ΠΑΡΣΕ ΣΗΝ ΕΤΚΑΙΡΙΑ! Είναι προφανζσ ότι θ Φυςικι Θεραπευτικι /Φυςιοπακθτικι κα αποτελζςει το μζλλον τθσ ιατρικισ δραςτθριότθτασ. Παρόλο που ζχει εκφραςτεί επανειλθμμζνα θ λανκαςμζνθ άποψθ ότι δεν είναι βαςιςμζνθ ςε επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ μελζτεσ, κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ χριςθ των φυςικϊν φαρμάκων/κεραπειϊν υποςτθρίηεται όλο και περιςςότερο ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία και από ζνα μεγάλο αρικμό αςκενϊν ανά το παγκόςμιο Θ επιςτιμθ και θ Ιατρικι διακζτουν τθν τεχνολογία που απαιτείται ϊςτε να εκτιμθκεί θ δφναμθ τθσ Φυςιοπακθτικισ.. Όλο και περιςςότεροι φαρμακευτικοί οργανιςμοί ενιςχφουν τθν ιδζα τθσ Φυςικισ Ιατρικισ και αςπάηονται τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των αςκενειϊν που προαναφζρκθκαν.

6 Σα ςθμάδια είναι ενκαρρυντικά και θ Φυςικι Ιατρικι υπόςχεται μελλοντικι αντιμετϊπιςθ κανατθφόρων αςκενειϊν όπωσ το AIDS, ο διαβιτθσ και θ λευχαιμία. Γίνεται πλζον φανερό ότι οι ιατρικζσ παρεμβάςεισ τθσ "επίκεςθσ" αμφιςβθτοφνται και, όλο και περιςςότερο, γίνεται αντιλθπτι θ αξία τθσ Προλθπτικισ Ιατρικισ, των διατροφικϊν αλλαγϊν και των αλλαγϊν ςτον τρόπο ηωισ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIT -001: Ειςαγωγι ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ Γιατί Εναλλακτικι Ιατρικι Ολιςτικι Ιατρικι Ο ρόλοσ τθσ Εναλλακτικισ Ιατρικισ ςτθν Κφπρο & Ελλάδα. Πωσ δρά θ Φυςικοπακθτικι Ο Νόμοσ των Ομοίων & Νόμοσ των Αντικζτων Φυςικι Θεραπευτικι- Ολιςτικι Προςζγγιςθ και Μοναδικότθτα. Ο άρρωςτοσ και οι προςωπικζσ υπευκυνότθτεσ.φυςικζσ Θεραπευτικζσ Αρχζσ Αποτοξίνωςθ Εναλλακτικι Θεραπευτικι και θ κζςθ τθσ ςχετικά με τον Καρκίνο. Θ τροφι ςαν φάρμακο και φάρμακο τροφι. Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ και ο ρόλοσ τουσ ςτθν Πρόλθψθ και Θεραπεία Φυςικοπακθτικι Σοξίνωςθ Σοξικεσ Ουςίεσ υνκετικά και Χθμικά φάρμακα. Οι 7 γιατροί τθσ Φφςθσ. Σι είναι Φυςικοπακθτικι. UNIT -002:

7 Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ και Φιλοςοφία Πϊσ εργάηεται θ Φυςικοπακθτικι Αςκζνεια Θ αρρϊςτια ςαν Δφναμθ Αυτοκεραπζιασ. Θ αρρϊςτια ςαν φυςιολογικι λειτουργία Σα μικρόβια δεν είναι θ ριηικι αιτία τθσ αςκζνειασ Σο αποτζλεςμα των τοξινϊν μζςα ςτο ςϊμα. Ιςτορία τθσ Φυςικοπακθτικισ Κφρια όπλα τθσ Φυςικοπακθτικισ Αναηιτθςθ για το μαγικό πανκεραπευτικό Σα πανταχοφ παρόντα μικρόβια Φυςικοπακθτικόσ κεραπευτισ Βαςικζσ Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ Θ αρρϊςτια είναι Μια Ορκόδοξθ Ιατρικι και Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ. Θ βαςικι Αρχι των Ιατρικϊν χολϊν Θ Αρρϊςτια Θεραπζυει τθν Αρρϊςτια Σα δφο κεραπευτικά ςυςτιματα Θ κεραπευτικι δφναμθ τθσ Φφςθσ Σο αιτιολογικό τθσ Αςκζνειασ Σο φάρμακο μασ είναι τροφι μασ Σα κυριϊτερα κεραπευτικά μζςα αποτοξίνωςθσ. Θ κυριϊτερθ πθγι τθσ Σοξίνωςθσ Αποτοξίνωςθ Αντιτροφζσ Αντιφυςιολογικόσ όροσ. Καταςτροφι του Ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. UNIT 003 Φυςικι Διατροφολογία Ειςαγωγικι Διάλεξθ Μάκθμα 1ον Ορκομοριακι και υμβατικι Κακιερωμζνθ Ιατρικι (Μάκθμα 2 ον ) Αιτιολογία τθσ Διατροφοπακολογίασ (Μάκθμα 3 ον ) Αρχζσ τθσ Φυςικοπακθτικισ Διατροφολογίασ (Μάκθμα 4 ον ). Χριςθ Ορκϊν Μορίων & Σοξικολογία, Δοςολογία ( Μάκθμα 5 ον ).

8 Πρωτεϊνεσ, Λίπθ, Τδατάνκρακεσ ( Μαϋκθαμ 6 ον ). Οι Μικροκρεπτικζσ Ουςίεσ,Βιταμίνεσ, Μζταλλα, Ιχνοςτοιχεία (Μάκθμα 7 ον ). Φυτοκρεπτικά, Αντιτροφολογία & Ελζυκεροι Οξειδωτικοι Πάράγοντεσ,(Μάκθμα 8 ον ). Διατροφι,άςκθςθ και Ακλθτιςμόσ ( Μάκθμα 9 ον ). Πακιςεισ και Ορκομοριακι Θεραπευτικι ( 10 ον ). Ορκομοριακι Θεωρία τθσ Γενετικισ τθσ Πακογζνεςθσ και του Γιρατοσ. (Μάκθαμ 11 ον ). Πρακτικζσ Γνϊςεισ φυςικοπακθτικισ Διατροφολογίασ. (Μάκθμα 12 ον ). UNIT 004 ΙςτορικόΤγείασ θμαςία Ιςτορικοφ Τγείασ Λιψθ ιςτορικοφ υγείασ Αξιολόγθςθ ιςτορκοφ Τγείασ UNIT 005 Φυςικοπακθτικι Διάγνωςθ Γενικο Σζςτ Αξιολόγθςθσ τθσ Τγείασ το αςκενοφσ Διατροφολογικι Ανάλυςθ Ανάλυςθ υμπτωμάτων και Βιταμίνεσ /Μζταλλα Λπαρά Οξζα Σζςτ Ενζργειασ Σζςτ του Άγχουσ Καρδιοκυκλοφοριακό Σζςτ Σζςτ άςκθςθσ Εκκεςθ Κινδφνου Τγείασ απο Μόλυνςθ Σζςτ Ανοςίασ-Άμυνασ Ενδοκρινολογικι Σαξινόμθςθ των Αςκενϊν: Επινεφριδικόσ Σφποσ. Σζςτ Επινεφριδικοφ Μεταβολιςμοφ Θυρεοειδικόσ Σφποσ Μεταβολιςμοφ Θυρεοειδικό Σζςτ Μεταβολιςμοφ

9 Τποφυςεϊκόσ Σφποσ Τποφυςεϊκό Σζςτ Μεταβολιςμοφ Διαγνωςτικά Σζςτ ανακάλυψθσ Ενδοκρινικϊν Λειτουργιϊν Θυρεοειδικό Σζςτ Τπερλειτουργίασ Σζςτ Τπολειτουργίασ Θυρεοειδοφσ Αδζνοσ. Εχτρα Σζςτ Τποκυρεοειδιςμοφ Σζςτ Διάγνωςθσ Τπολειτουργείασ Επινεφριδίων Σζςτ Επινεφρικισ Τπερλειτουργίασ Θεραπευτικά Προγράμματα ςφμφωνα με τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ Μεταβολιςμοφ. Ανάλςθ Οφρων Θπατικι χολολικικι διάγνωςθ και Πακολογία Διάγνωςθ και Πακολογάι Χολόλικων ςτθν Χολθδόχο Κφςτθ. UNIT-006 Ιριδολογία Ανατομία & Φυςιολογία του ματιοφ Ειςαγωγι ςτθν Ιριδολογία Βαςικζσ Αρχζσ και Φιλοςοφία τθσ Ιριδολογίασ Χάρτθσ τθσ Ιριδολογίασ Χρϊμα Κράςθ, Νόμοσ του Herring Δραςτθριότθτα & Τπερδραςτθριότθτα Κλειςτζσ και Ανοιχτζσ Αλλοιϊςεισ Ιριδικά θμάδια και θ Διαγνωςτικι τουσ ςθμαςία Αυτόνομο Νευρικό τεφάνι Πρακτικζσ Σεχνικζσ Πρακτικι Ιριδολογία, Ιριδολογικι Ανάλυςθ UNIT 007 Σοπογραφικι Διάγνωςθ Σοπογραφικι Διάγνωςθ ϊματοσ Εμπρόςκιο Μζροσ. Σοπογραφικι Διάγνωςθ ϊματοσ Οπίςκιο Μζροσ. Σοπογραφικι Διάγνωςθ ςτο Κεφάλι και Λαιμό..

10 UNIT 008 Νευροςπονδυλικι Διάγνωςθ (7) Αυχενικά Νεφρα και Επιρροζσ Θωρακικά Νεφρα και επιρροζσ. Οςφυίκοί πόνδυλοι/νεφρα και επιρροζσ Ιερό οςτοφν /Νεφρα και επιρροζσ. UNIT-009 πονδυλοπακθτικι Ανατομία τθσ Ράχθσ Αιτιολογία του ραχιαίου πόνου Πρακτικι κεραπευτικι αγωγι Μείωςθ του φορτίου του ραχιαίου πόνου Τδροκεραπευτικζσ οδθγίεσ Θεραπευτικι κίνθςθ και άςκθςθ Θεραπευτικζσ μαλάξεισ Παράγοντασ τροφι και ςπονδυλικι ςτιλθ Βότανα και ομοιοπακθτικά κεραπευτικά Τπερζνταςθ/τρζσ και επιπτϊςεισ ςτθ ςπονδυλικι ςτιλθ Χριςθ Κακι χριςθ και κατάχρθςθ Θεραπευτικά όργανα UNIT 010 Ιδιοςυγκραςιακι Διάγνωςθ

11 Ιδιοςυγκραςιακι Διάγνωςθ Αίμα, Φλζγμα,Χολι και Μζλενα Χολι Διαγνωςτικά χαρακτθριςτικά του Αιματϊδθ Σφπου. Χολϊδθσ Σφποσ Φλεγματικόσ Σφποσ Μελαγχολικόσ Σφποσ Κατα τον Ιπποκράτθ Φυςικά τοιχεία. Θ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων. Οι 4 ιδιοςυκγραςίεσ Περιλθπτικά, Ιδιοςυγκραςίεσ κατα τθν Βοτανοκεραπευτικι UNIT 011 Ενεργειακι Διάγνωςθ Λειτουργίεσ του Πνευμονικοφ Μεςθμβρινοφ & Πρότυπα Ανεπάρκειασ και Τπεραφκονίασ. Λειτουργίεσ του Παχζωσ Εντζρου Μεςθμβρινοφ & Πρότυπα Ανεπάρκειασ και Τπεραφκονίασ Σα ςυμπτϊματα τθσ Γενικι Δυςαρμονίασ του Παχζωσ Εντζρου. Μεςθμβρινόσ τθσ πλινασ και Γενικά υμπτϊματα γενικισ δυςαρμονίασ.πρότυπο Ανεπάρκεασ & Τπεραφκονίασ τθσ Ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ τομάχου, Γενικι Δυςαρμονία ςτομάχου, Πρότυπο ανεπάρκειασ και υπεραφκονίασ τθσ ενζργειασ. Καρδιακόσ Μεςθμβρινόσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπεαφκονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Λεπτοφ Εντζρου, Γενικό Πρότυπο ςυμπτωμάτων Λεπτοφ Εντζρου, Πρότυπο ζλλειψθσ και υπεραφκονίασ τθσ Ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Περικαρδίου, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ -Σριϊν Θερμαςτϊν, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφκονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Νεφρϊν, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Ουροδόχοσ Κφςτθσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ υκωτιοφ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ.

12 Μεςθμβρινόσ Χολθδόχου Κφςτθσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. UNIT 012 Αιματολογικι Διάγνωςθ Γενικι εξζταςθ αίματοσ Αιμοςφαιρίνθ Αιματοκρίτθσ Packed Cell Volume υμπτϊματα Πολυςυκεμίασ MPV, MCV, MCH, MCHC, Θρομβοκφτταρα Δφκτιο ερυκροκφτταρα Χολεςτερίνθ,Συγλκερίδια Ηάχαρο αίματοσ, Διαβιτθσ Τπογλυκαιμία Τδατάνκρακεσ και Ενζργεια Ουρικό Οξφ, Ουρία Ουροχολινογόνο Specific gravity Αλκαλικι Φωςφωτάςθ SGOTSGPT (ALT) GGT-γ- Γλουταμινικι Σρανςφεράςθ Κρεατίνθ, Ολικζσ Πρωτείνεσ,Λεφκωμα Αμυλάςθ Οροφ Γαλακτικι Αφυδρογονάςθ,Κρεατίνθ -CK Ολικι Χολερυκρίνθ,Ουροχολιναγονο ίδθροσ Ορροφ,φαιρίνεσ, Κάλλιο του Ορροφ, Νάτριο. Χλϊριο Ορροφ,Αςβζςτιο,Ph-Οξεοβαςικι Ιςορροπία Αμμονία, Μαγνιςιο, UNIT 0013 Νθςτειοπακολογία

13 Νθςτειοπακολογία.. Νθςτειοκεραπευτικι Αγωγι Νθςτειοκεραπεία και Μεταβολιςμόσ Χωρίσ Δθλθτιρια και Σοξίνεσ δεν μπορεί να υπάρξει Αρρϊςτια Θ ζμφυτθ και πρϊτθ ζγνοια του ανκρϊπου Ιςτορία τθσ Νθςτειοκεραπζιασ Ειςαγωγι ςτθ Φυςικοπακθτικι Πρακτικι τθσ Νθςτειοκεραπευτικισ Αγωγισ. υμπτωματολογία κατα τθν Νθςτεία Αντιδράςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ Διακοπι τθσ Νθςτείασ πρίν ςυμπλθρωκεί θ φυςιολογικι Κάκαρςθ. Διακοπι τθσ Νθςτείασ και επάνοδοσ ςτθν κανονικι διατροφι υμπλθρωματικζσ Αγωγζσ κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ. Θ Νθςτεία ςαν Θεραπευτικι Μζκοδοσ Θ Νθςτεία ςε Πνεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ Θεραπευτικζσ ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Νθςτείασ Κλινικζσ Εφαρμογζσ τθσ Νθςτείασ Οξζα και Χρόνα Νοςιματα Μικρόβια και Ιοί. Εξωτερικοί Αμυντικοί Μθχανιςμοί Εςωτερικοί Αμυντικοί Μθχανιςμοί Διάφορα μζτρα κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ Πνευματικζσ επιρροζσ και απαςχολιςεισ Διαφορά Νθςτείασ και Λθμοκτονίασ Βιοχθμικζσ Αντιδράςεισ και Βιολογικι Ερμθνεία θσ Θεραπευτικισ Νθςτείασ. Εκκρίςεισ και απεκκρίςεισ Θ ηωτικι ςθμαςία των ανοργάνων αλάτων για τον οργανιςμό του ανκρϊπου. Αυτόλυςθ Θ επίδραςθ τθσ Νθςτείασ ςτα διάφορα όργανα Επιπτϊςεισ τθσ Νθςτείασ ςτισ Λειτουργίεσ του οργανιςμοφ Θ μετά τθν Νθςτεία Αγωγι Προετοιμαςία για τθν Νθςτεία φρουτοδίαιτα Θ ςυμβολι τθσ Θεραπευτικισ Αγωγισ τθσ Νθςτείασ ςτισ εξαρτιςεισ και Ναρκωτικά-Κάπνιςμα-Αλκοολιςμό. Φαρμακευτικι Αγωγι κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ. Θ ςυμβολι τθσ Νθςτείασ ςτθ Προλθπτικι Ιατρικι.

14 UNIT 014 Πακολογία του Σρόπου Ζωισ Φυςικι Θεραπευτικι αςφμβατθ με τθν Κακιερωμζνθ Ιατρικι ιματα κινδφνου για τθ ηωι και τθν υγεία Θ φφςθ κεραπεφει Θ παράβαςθ των Νόμων τθσ Φφςθσ Βαςικοί Κανόνεσ Βελτίωςθσ τθσ Τγείασ χεδιαςμόσ των Γευμάτων υνδυαςμόσ τροφϊν Πϊσ γίνονται οι Βλαςτοί. Σαξινόμθςθ των τροφϊν Εβδομαδιαίο Μενοφ Τγιεινισ Διατροφισ Νεο-ιπποκρατικι Αγωγι Πρόλθψθσ και Θεραπζιασ μαε φυςικά μζςα. Επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ υψίςτθσ ςθμαςίασ, που αφοροφν τθν πρόλθψθ και κεραπεία. UNIT 015 Αλατα Schussler Βιοχθμικά ομοιοπακθτικά άλατα Schuessler. H Θεωρία του Schuessler H Βιοχθμεία Ονόματα ιςτικϊν αλάτων Schussler υνοπτικι Materia Medica Φαρμακολογία των Βιοχθμικϊν Αλάτων. Calacarea Carbonica Calcarea Sulfurica Calcarea Fluorica Ferrum Phosphoricum Kali Muriaticum Kali Phosphoricum Kali Sulphuricum Magnesia Phosphorica

15 Natrum Nuriaticum Naturm Phosphoricum Natrum Sulphuricum Silicea Αναιμία και θ ςχζςθ τθσ με τα Βιοχθμικά Άλατα UNIT 0016 Φυςιοπακθτικι Αποτοξίνωςθ Δίαιτεσ ςφμφωνα με τισ Ομάδεσ Αίματοσ Αποτοξινωτικά Προγράμματα Αποτοξινωτικι διατροφι 1 και 2 Διάφορεσ Φυςικοπακθτικζσ Δίαιτεσ Διατροφολόγιο 1,2 Νζα Βιολογία Νθςτειοκεραπεία 1 Ομοιοαιματολογικό Διαιτολόγιο. υμβουλευτικι Γενικά Γενικι Φυςικι Δίαιτα UNIT-017 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΔΙΑΙΣΑ H νζα Βιολογία τθσ Τγείασ Σα Οξζα, το Αίμα, θ Κάντιτα Πζψθ και ςωςτι διατροφι υνδυαςμοί Σροφϊν Αποτοξίνωςθ Διατροφικά υμπλθρϊματα Χριςιμεσ ςυμβουλζσ για εφαρμογι Προγραμμάτων Διατροφισ UNIT-018 ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟΤ ΕΝΣΕΡΟΤ

16 Ειςαγωγι ςτθ φροντίδα του εντερου Εντερικι λειτουργία Εντερικι Σοξιναιμία και Αυτο-τοξίνωςθ υνικεισ εντερικζσ διαταραχζσ Σο ανακλαςτικό νευρικό τόξο το 7ιμερο πρόγραμμα αποτοξίνωςθσ Σο πρόγραμμα τόνωςθσ και αποκατάςταςθσ των 7-βδομάδων. Πρόςκετεσ τεχνικζσ για τθν εντερικι φροντίδα. Διατροφικά παραςτρατιματα και διαιτθτικοί Νόμοι. UNIT-0019 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Πωσ δθμιουργείται θ αςκζνεια Σα δθλθτιρια τθσ Σροφικισ Σοξιναιμίασ και επιπτϊςεισ αυτϊν ςτα όργανα του ςϊματοσ. Αυτοκάκαρςθ και αποτοξίνωςθ Πρακτικζσ & κεωρθτικζσ γνϊςεισ για τον Φυςικοπακθτικό και Διατροφολόγο. Φυςικοπακθτικι Θεραπευτικι Αγωγι κοινϊν αςκενειϊν. UNIT-020 ΒΟΣΑΝΟΛΟΓΙΑ Εςαγωγι ςτθν Βοτανολογία -Ολιςτικι Προςζγγιςθ Θ χριςθ των φαρμακευτικϊν φυτϊν Μζκοδοσ Δράςθσ των ενεργϊν ςυςτατικϊν των τροφϊν Καλλιζργεια και ςυλλογι των βοτάνων Θεραπευτικζσ ιδίοτθτεσ των βοτάνων Βοτανοκεραπευτικά για τισ πακιςεισ των οργανικϊν ςυςτθμάτων Ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Βοτανοκεραπευτικισ Δοςολογία και προετοιμαςία

17 Ολιςτικι Προςζγγιςθ Θ χριςθ των φαρμακευτικϊν φυτϊν Μζκοδοσ Δράςθσ των ενεργϊν ςυςτατικϊν των τροφϊν Καλλιζργεια και ςυλλογι των βοτάνων Θεραπευτικζσ ιδίοτθτεσ των βοτάνων Βοτανοκεραπευτικά για τισ πακιςεισ των οργανικϊν ςυςτθμάτων Ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Βοτανοκεραπευτικισ Δοςολογία και προετοιμαςία UNIT-0021 Ανκοιάματα Σι είναι τα ανκοιάματα Πωσ λειτουργοφν τα ανκοιάματα Θ επιλογι των ανκοιαμάτων Δοςολογία και άλλεσ χριςεισ Εμπειρίεσ απο τθ κεραπεία του Μπάχ Ολικι υγεία Ανκοϊάματα Διαγνωςτικόσ Κατάλογοσ Agrimony Aspen, Beech, Centaury Cerato, Cherry Plum Chestnut Bud,Chicory Clematis,Crab Apple Elm, Gentian, Gorse Heather, Holy Honeysuckle, Hornbeam Impatiens, Larch, Mimmulus Mustard, Oak Olive, Pine, Red Chestnut Rock Rose, Scleranthus

18 Star of Bethlehem Sweet Chestnut Vervain Vine, Walnut, Water Violet White Chestnut Wild Oat Wild Rose, Willow UNIT-0022 Ειςαγωγι ςτθν ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΣΘ ΟΜΟΙΟΠΑΘΘΣΙΚΘ Κατανοϊντασ τα βαςικά τθσ Ομοιοπακθτικισ Άνκρωποσ Τγεία και Αςκζνεια Πωσ λειτουργεί θ Ομοιοπακθτικι Επίςκεψθ ςτον Ομοιοπακθτικό Θ ΧΡΘΘ ΣΘ ΟΜΟΙΟΠΑΘΘΣΙΚΘ Πριν αρχίςει κανείσ Ομοιοπακθτικι Σο Ομοιοπακθτικό Κίτ για το ςπίτι Ευρετιριο Πακιςεων Ομοιοπακθτικά πρϊτων βοθκειϊν Ομοιοπακθτικά για ςυνθκιςμζνεσ πακιςεισ Ιδιοςυγκραςιακι Αγωγι και ανάπτυξθ των ικανοτιτων του κεραπευτι. Ομοιοπακθτικζσ Οδθγίεσ UNIT-0023 ΒΕΛΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΣΟΤ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Κατανοϊντασ τα βαςικά Σου Βελονιςμοφ Πωσ λειτουργεί ο Βελονιςμόσ

19 Θ ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Πριν αρχίςει κανείσ Βελονιςμό. Θεραπευτικά ςθμεία κλειδιά και οι κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ για Πϋρωτεσ Βοικειεσ. Αντιδράςεισ,Παρενζργειεσ και Μζτρα Προφφλαξθσ.. UNIT 024 Χειροκεραπευτικι Βαςικά τοιχεία Ανατομίασ του Μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ Ειςαγωγι ςτο κεραπευτικό Μαςςάη Θ επίδραςθσ του Μαςςάη Θ επιδραςθ επι του ςκελετοφ Διάφοροι τρόποι μαςςάη Θ δομι του ςϊματοσ Χειρομαςςάη Χειρομαςάη επι των ςπονδφλων Σεχνικζσ κεραπευτικοφ μαςςάη Αντιδράςεισ Παρενζργειεσ και Μζτρα Προφφλαξθσ. UNIT-25 Βοτανοκεραπευτικι Κοινϊν Πακιςεων Αλλεργικζσ αντιδράςεισ Διαταραχζσ ουροποιθτικοφ Προβλιματα ποδιϊν Νευρικζσ πακιςεισ Γυναικολογικά Εγκυμοςφνθ Προβλιματα Θλικιωμζνων Προβλιματα παιδιϊν UNIT 026 Επαγγελματικι Δεοντολογία & Λιψθ Ιςτορικοφ

20 (Professional Conduct & Consultation) Επαγγελματιςμόσ: Προςωπικι κακαριότθτα & Παρουςιαςτικό Ενδυμαςία Κόμθ Νφχια και Χζρια Μυρωδικά Παποφτςια Χρυςαφικά Να είμαςτε ςτθν ϊρα μασ (punctuality) Τγιεινολογικά μζτρα & διαδικαςίεσ Χϊροσ εργαςίασ (κακαριότθτα, ςιγφριςμα, ευχάριςτο περιβάλλον) Τγιεινομικά μζτρα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ για αποφυγι μολφνςεων, ιϊςεων βακτθριάςεων, μυκθτιάςεων, παραςίτων Χριςθ αποςτειρωτικϊν ςυςκευϊν Χριςθ αποςτειρωτικϊν υγρϊν και διαλυμάτων Χθμικά αποςτειρωτικά Εξάπλωςθ μολφνςεων Επαγγελματικι επικοινωνία με τουσ αςκενείσ Ακρόαςθ, προςοχι και ενδιαφζρον προσ τον αςκενι Λιψθ ιςτορικοφ υγείασ, κατανόθςθ Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ κεραπείασ & πικανζσ αντιδράςεισ από τθν κεραπεία Αςκζνειεσ που δεν εμπίπτουν ςτα πλαίςια του επαγγζλματοσ. Καταγραφι ιςτορικοφ υγείασ (ςτοιχείων) και αποτελεςμάτων από τισ κεραπείεσ, ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ. Κϊδικασ Δεοντολογίασ Αςφάλεια επαγγελματικισ ευκφνθσ Νομολογία UNIT 027 Oδθγόσ Διαχείρθςθσ Επιχείρθςθσ (Guide to business) Επιχειρθματικζσ ιδζεσ και επιλογζσ Επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ για να μθ αποτφχουμε

21 τόχοι τθσ επιχείρθςθσ Είδοσ τθσ επιχείρθςθσ Εργοδότθςθ υπαλλιλων Τγεία και αςφάλεια, αξιολόγθςθ των κινδφνων Δάνειο τθσ επιχείρθςθσ Εκτίμθςθ τθσ αγοράσ Τποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ (αςφάλεια,ςφνταξθ, άδειεσ κλπ) τρατθγικζσ αγοράσ και ςχζδιο δράςθσ Αναγνϊριςθ EκπαίδευςθσΦυςικοπακθτικισ Πλιρωσ αναγνωριςμζνο από τον Παγκφπριο φνδεςμο Φυςικοπακθτικϊν & υμβοφλιο Ορκομοριακισ και Θεραπευτικισ Διατροφισ Κφπρου. Οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ μασ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον φνδεςμο Φυςιοπακθτικϊν ANP Association του Θνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν υνδζςμων άλλων χωρϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για Γερμανία παρακαλϊ διαβάςτε πιο κάτω: ΕΕ Γερμανία Όποιοσ επικυμεί να αςκιςει οποιεςδιποτε φυςικζσ θ εναλλακτικζσ κεραπείεσ ςτθ Γερμανία πρζπει να περάςει μια ειδικι εξζταςθ από το αρμόδιο κυβερνθτικό τμιμα. Μόλισ περάςει αυτόν τον διαγωνιςμό κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει τον εαυτό του Heilpraktiker (Natural Health Practitioner /Φυςικό Θεραπευτι). Δεν ζχει ςθμαςία εάν αςκείτε διατροφι, ομοιοπακθτικι, φυτοκεραπεία ι βελονιςμό, θ εξζταςθ είναι το ίδιο για όλουσ. Διεκνισ Αναγνϊριςθ Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από πολιτεία ςε πολιτεία. Αν ςασ ενδιαφζρει μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, επικοινωνιςτε με το γραφείο T.O.I για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. θμαντικζσ πλθροφορίεσ

22 Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το Δίπλωμα μασ ςτθ Φυςιοπακθτικι αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα προςόντα για να εργαςκοφν αποτελεςματικά ςτον ιδιωτικό τομζα. Σα μακιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να μελετιςετε ςτο δικό ςασ ρυκμό και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ από τθ χολι. Για να ςασ βοθκιςουμε να κατανοιςετε καλφτερα τα μακιματα και να αποκτιςετε τθν επαρκι εμπειρία, προςφζρουμε εξειδευκευμζνα ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια, ζρευνεσ και πρακτικι εκπαίδευςθ με επίβλεψθ και κακοδιγθςθ. Θ όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ καλφπτει κάκε πτυχι για μια αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματοσ του φυςιοπακθτικοφ. Κλινικι πρακτικι Μπορείτε να αποκτιςετε πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ και πρακτικζσ αςφάλειασ με τθν δικι μασ κακοδιγθςθ. Όλα τα ςεμινάρια και οι διαλζξεισ του τθσ Νζο-Ιπποκρατικισ χολισ γίνονται παράλλθλα με τθν κλινικι πρακτικι εκπαίδευςθ ςτθ κλινικι τθσ χολισ. Φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου Οι φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν απαιτοφμενθ πρακτικι κλινικι άςκθςθ τουσ ςε κζντρα φυςικισ κεραπείασ που είναι αποδεκτά από τθσ χολι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτον υπεφκυνο προγραμμάτων εκπαίδευςθσ τθσ χολισ. Πρόκειται για μια πραγματικι ευκαιρία για αλλαγι ςταδιοδρομίασ, μζςα από τθν οποία κα μπορείτε να προςφζρετε ακίνδυνεσ,φυςικζσ κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ και με προςεγμζνεσ δικαιολογθμζνεσ χρεϊςεισ είναι δυνατόν να κερδίηετε ζνα καλό χρθματικό ποςό.

23 Οι απόφοιτοι μασ καλφπτονται από Αςφάλεια Επαγγελματικισ Ευκφνθσ για ςυμβάντα κατά τθν πρακτικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ από μια από τισ μεγαλφτερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Επαγγελματικι Αποκατάςταςθ: Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ απ ευκφνεται ςε εναλλακτικοφσ κεραπευτζσ και πτυχιοφχουσ ιατρικϊν ι παραϊατρικϊν επιςτθμϊν, κακϊσ επίςθσ και ςε οποιονδιποτε ενιλικα επικυμεί να ειδικευτεί ς αυτζσ. Σο επίπεδο των διαφόρων μεκόδων τθσ μθ ςυμβατικισ ιατρικισ βελτιϊνεται ςτακερά ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, κακϊσ ςυνεχϊσ περιςςότερα ιατρικά και παραϊατρικά ιδρφματα εντάςςουν διάφορεσ ςυμπλθρωματικζσ και εναλλακτικζσ μεκόδουσ ςτα κεραπευτικά τουσ προγράμματα. Παρότι οι περιςςότερεσ ειδικότθτεσ τθσ μθ ςυμβατικισ ιατρικισ δεν είναι ακόμα επιςιμωσ αναγνωριςμζνεσ από το Κυπριακό & Ελλθνικό κράτοσ, οι δυνατότθτεσ νόμιμθσ εργαςίασ είναι οι ίδιεσ μ αυτζσ οποιουδιποτε άλλου ελεφκερου επαγγζλματοσ. Που μπορϊ να εργαςκϊ; Οι απόφοιτοι μποροφν να εργαςκοφν ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ι ςε ινςτιτοφτα υγείασ, γυμναςτιρια, ιατρεία, spa, κλπ. υμβουλευτείτε τθ γραμματεία προκειμζνου να διαμορφϊςετε ζνα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται ςτισ προςωπικζσ ςασ απαιτιςεισ και ανάγκεσ. *** θμειϊςτε ότι δεν μπορείτε να καλείτε τον εαυτό ςασ Ιατρό, Οςτεοπακθτικό, Χειροπράκτωρ ι Φυςιοκεραπευτι.

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμζνοσ Παροχζασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ ςφμφωνα με τον περι Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης είπε τα εξής «Τα Ομοια Θεραπεύουν τα Όμοια». Είλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αζζέλεηα παξηζηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θύζεο, λα ακπλζεί (απέλαληη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 Στο Metropolitan Expo Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Αεροδρόμιο Ακινασ, το μεγαλφτερο, πλζον ςφγχρονο και λειτουργικό χϊρο εκκζςεων, ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2011 Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΚΕΤ Πίνακασ Περιεχομζνων 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 5 1.1 ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ 5 1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 6 2. ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα