Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science"

Transcript

1 Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Η Νζο-Ιπποκράτεια επιςτιμθ Πρόλθψθσ & Θεραπείασ Θ κεμελιϊδθ Ιπποκράτεια κεραπευτικι επιςτιμθ που διδάςκεται ςε πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα/Κφπρο ςτθ χϊρα που γεννικθκε. Σπουδάστε την τώρα και στην Κύπρο και Ελλάδα στο 1/2 του κόστους του εξωτερικού.

2 Σπούδασε την επιστήμη των επιστημών Βοικθςε το ςυνάνκρωπο ςου που υποφζρει! Γίνε επαγγελματίας ποφδαςε τθ Φυςικι Αφάρμακθ Επιςτιμθ τθσ Φφςθσ Γιατί να ςπουδάςετε Φυςιοπακθτικι ςτθ χολι μασ; Θ ςχολι μασ παρζχει υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ που εξοπλίηει τουσ πτυχιοφχουσ να οικοδομιςουν επιτυχθμζνεσ πρακτικζσ. Σο εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα είναι προςεκτικά δομθμζνο ζτςι ϊςτε κάκε ενότθτα μελζτθσ βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ, επιτρζποντασ ςτουσ φοιτθτζσ να αναπτφξουν αυτοπεποίκθςθ και τισ ικανότθτεσ τουσ, και να φτάςουν το πλιρεσ δυναμικό τουσ ωσ επαγγελματίεσ Φυςιοπακθτικοί. Οι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται να αναπτφξουν δικό τουσ μοναδικό ςτυλ τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ εφαρμογισ. Με επιτυχι παρακολοφκθςθ των ειδικϊν εμιναρίων, Διαλζξεων, κατ οίκον εργαςιϊν, Κλινικισ Πρακτικισ και εξετάςεων μπορείτε να αποκτιςετε αναγνωριςμζνο Πιςτοποιθτικό, Δίπλωμα από το CNM-COLLEGE OF NATUROPATHIC MEDICINE UK. & ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΘ ΧΟΛΘ CY. Σι είναι θ Φυςιοπακθτικι; Είναι Ολιςτικι κεραπευτικι μζκοδοσ; Από το όνομα και μόνο αντιλαμβάνεται κανείσ ότι πρόκειται για μια μζκοδο που χρθςιμοποιεί για τθν πρόλθψθ και τθ κεραπεία μονάχα φυςικά και ακίνδυνα

3 μζςα. υμβουλεφει τον κάκε άρρωςτο ξεχωριςτά, ανάλογα με το πρόβλθμα υγείασ που αντιμετωπίηει. Ο Καρκίνοσ, Καρδιακά εμφράγματα, άςκμα, ζλκοσ, Διαβιτθσ, Οςτεοπόροςθ, εγκεφαλικά, κατάκλιψθ, παχυςαρκία, το άγχοσ, οι αχπνίεσ, θ δυςκοιλιότθτα, οι θμικρανίεσ ι οι πόνοι ςτθ μζςθ, αρκρίτιδα, ρευματιςμοί, είναι από τισ πακιςεισ που, ςε μεγάλο βακμό, οφείλονται ςτον ςφγχρονο τρόπο ηωισ (Lifestyle). Οι φρενιρεισ ρυκμοί τθσ κακθμερινότθτασ, ο λιγοςτόσ ελεφκεροσ χρόνοσ, θ κακι διατροφι, το κάπνιςμα, χθμικά και ςυνκετικά φάρμακα, ακτινοβολίεσ, εμβόλια, αφφςικεσ ορμονοκεραπείεσ, βιομθχανικζσ τοξίνεσ, Περιβαλλοντικζσ τοξίνεσ, μολυςμζνοσ αζρασ, χθμικά πρόςκετα, Σοξικά μζταλλα, χρόνια θλεκτρομαγνθτικι ζκκεςθ, διανοθτικζσ εντάςεισ, άγχοσ, είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ που απειλοφν τθν υγεία μασ. Για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ ςωτιριασ αυτισ μεκόδου που είναι θ ενίςχυςθ των φυςικϊν αμυντικϊν δυνατοτιτων του οργανιςμοφ, θ Φυςικοπακθτικι καταπιάνεται με τθ εςωτερικι κάκαρςθ του αρρϊςτου με τθ χριςθ τθσ κεραπευτικισ νθςτείασ και αποτοξίνωςθσ,, φυςικισ υγιεινισ διατροφισ, βοτανικϊν ςκευαςμάτων, φυςικϊν ορκομοριακϊν ςυμπλθρωμάτων διατροφισ, ομοιοπακθτικϊν ουςιϊν, ςυμβουλευτικι διαχείριςθ ςτρζσσ, χειροκεραπευτικισ, άςκθςθσ, υδροκεραπείασ, ανάπαυςθσ, Ωτοβελονιςμοφ, βιοςυντονιςμοφ, Αρωματοκεραπείασ, Ρεφλεξοκεραπείασ, Ανκοϊάματα..κλπ.

4 Ολιςτικι προςζγγιςθ και μοναδικότθτα τθσ Φυςιοπακθτικισ ζχει μελετθκεί ακόμα και από τον μζγιςτο των φιλοςόφων ωκράτθ ο οποίοσ αναφζρει τα εξισ: «Eκείνα που είναι κατ εξοχιν αίτια τθσ αςκζνειασ είναι τα εςωτερικά, δθλαδι είναι ψυχικισ αιτιολογίασ. Ο ωκράτθσ ζλεγε ςχετικά: "Όπωσ ακριβϊσ δεν πρζπει να επιχειροφμε να κεραπεφςουμε μάτια χωρίσ κεφάλι, οφτε κεφάλι χωρίσ ςϊμα, ζτςι δεν πρζπει να επιχειροφμε να κεραπεφουμε το ςϊμα χωρίσ τθν ψυχι, εξάλλου αυτό ιταν και θ αιτία που οι περιςςότερεσ αρρϊςτιεσ δεν γίνονταν αντιλθπτζσ από τουσ γιατροφσ που βρίςκονταν κοντά ςτουσ Έλλθνεσ, το ότι δθλαδι δεν γνϊριηαν το ςφνολο που ζπρεπε να φροντίςουν και το οποίο, αν δεν ιταν ςε καλι κατάςταςθ, ιταν αδφνατο να είναι ςε καλι κατάςταςθ το μζροσ. Γιατί όλα από τθν ψυχι ξεκινοφν και τα άςχθμα και τα καλά, τόςο ςτο ςϊμα, όςο και ςε ολόκλθρο τον άνκρωπο και από εκεί όλα απορρζουν, όπωσ ακριβϊσ απ το κεφάλι πάνω ςτα μάτια...". (Πλάτωνοσ, εισ Χαρμίδθν, 156 e). Οι Φυςιοπακθτικοί κεραπευτζσ παρζχουν κεραπευτικι αγωγι που βαςίηεται πάνω ςτθν Ολιςτικι φιλοςοφία. Θεωροφν το ςϊμα ςαν μια ΜΟΝΑΔΑ που ςθμαίνει ότι το κάκε μζροσ του ςϊματοσ και κάκε ςφςτθμα του είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο ςτο κάκε μζροσ και κάκε άλλο ςφςτθμα. Ετςι όταν θ λειτουργία ενόσ μζρουσ του ςϊματοσ επθρεαςκεί, ι δουλζψει πιο κάτω από το 100% το υπόλοιπο ςϊμα επθρεάηεται με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο. Θ ιατρικι επιςτιμθ ςυγκεντρϊνεται ςε ιδιαιτζρωσ ςε ειδικζσ αρρϊςτιεσ κεραπεφοντασ τα ςυμπτϊματα που εμφανίηουν. Οι Φυςιοπακθτικοί κεραπευτζσ δεν αγνοοφν τθν κεμελιϊδθ αρχι ότι ανεξάρτθτα από το πιο μζροσ του ςϊματοσ παρουςιάηει ςυμπτϊματα αρρϊςτιασ, ι τραυματιςμοφ, κάκε άλλο μζροσ του ςυνόλου του ςϊματοσ επθρεάηεται επίςθσ. Ετςι άλλοσ ρόλοσ τουσ φυςιοπακθτικοφσ είναι να προςφζρουν μια ολιςτικι προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα του αρρϊςτου. Όταν για παράδειγμα ζχουμε αςκενι με καρκίνο των πνευμόνων δεν κα τον δοφμε απλά ςαν ζνα ηεφγοσ πνευμόνων, Σο πρόβλθμα ενόσ αρρϊςτου μπορεί να ζχει τισ ρίηεσ του ςε ψυχολογικοφσ

5 παράγοντεσ ( άγχοσ, λφπθ κλπ) και ςε ζνα άλλο άτομο μπορεί να ζχει τισ ρίηεσ του ςε περιβαλλοντικοφσ λόγουσ ( τςιγάρο, κακι διατροφι, ακτινοβολία κλπ). Θ κεραπευτικι αγωγι που προςφζρεται ςτουσ αρρϊςτουσ δεν κακορίηεται από τα ονόματα των αςκενειϊν αλλά από τθν ξεχωριςτι οντότθτα, ιδιοςυγκραςία του κακενόσ ξεχωριςτά. Σο ςϊμα διάνοια, και πνεφμα λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ. 10 άρρωςτοι μπορεί να υποφζρουν από θμικρανία, αλλά θ κεραπευτικι αγωγι που κα ακολουκιςουν δεν κα είναι ι ίδια ςε όλουσ. Κάποιοσ μπορεί να υποφζρει από θμικρανία από ψυχολογικοφσ λόγουσ, και ζνασ άλλοσ από τθν υγραςία, ι από τον ιλιο, ι από κακι διατροφι. Σο κεραπευτικό ςχιμα κακορίηεται από τισ διαφορετικζσ, ανάγκεσ του κακενόσ ξεχωριςτά, διότι κάκε άτομο κα παρουςιάςει ςυμπτϊματα και ενδείξεισ ανάλογα με τθν μοναδικότθτα του τθν ιδιοςυγκραςία του, και τισ διαφορετικζσ αντιδράςεισ που κα εμφανίςει ςτθν κάκε δεδομζνθ περίςταςθ. Σο μζλλον τθσ Φυςιοπακθτικισ Θεραπείασ Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτο Επάγγελμα αυτό κα είναι κατακόρυφθ. ΠΑΡΣΕ ΣΗΝ ΕΤΚΑΙΡΙΑ! Είναι προφανζσ ότι θ Φυςικι Θεραπευτικι /Φυςιοπακθτικι κα αποτελζςει το μζλλον τθσ ιατρικισ δραςτθριότθτασ. Παρόλο που ζχει εκφραςτεί επανειλθμμζνα θ λανκαςμζνθ άποψθ ότι δεν είναι βαςιςμζνθ ςε επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ μελζτεσ, κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ χριςθ των φυςικϊν φαρμάκων/κεραπειϊν υποςτθρίηεται όλο και περιςςότερο ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία και από ζνα μεγάλο αρικμό αςκενϊν ανά το παγκόςμιο Θ επιςτιμθ και θ Ιατρικι διακζτουν τθν τεχνολογία που απαιτείται ϊςτε να εκτιμθκεί θ δφναμθ τθσ Φυςιοπακθτικισ.. Όλο και περιςςότεροι φαρμακευτικοί οργανιςμοί ενιςχφουν τθν ιδζα τθσ Φυςικισ Ιατρικισ και αςπάηονται τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των αςκενειϊν που προαναφζρκθκαν.

6 Σα ςθμάδια είναι ενκαρρυντικά και θ Φυςικι Ιατρικι υπόςχεται μελλοντικι αντιμετϊπιςθ κανατθφόρων αςκενειϊν όπωσ το AIDS, ο διαβιτθσ και θ λευχαιμία. Γίνεται πλζον φανερό ότι οι ιατρικζσ παρεμβάςεισ τθσ "επίκεςθσ" αμφιςβθτοφνται και, όλο και περιςςότερο, γίνεται αντιλθπτι θ αξία τθσ Προλθπτικισ Ιατρικισ, των διατροφικϊν αλλαγϊν και των αλλαγϊν ςτον τρόπο ηωισ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIT -001: Ειςαγωγι ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ Γιατί Εναλλακτικι Ιατρικι Ολιςτικι Ιατρικι Ο ρόλοσ τθσ Εναλλακτικισ Ιατρικισ ςτθν Κφπρο & Ελλάδα. Πωσ δρά θ Φυςικοπακθτικι Ο Νόμοσ των Ομοίων & Νόμοσ των Αντικζτων Φυςικι Θεραπευτικι- Ολιςτικι Προςζγγιςθ και Μοναδικότθτα. Ο άρρωςτοσ και οι προςωπικζσ υπευκυνότθτεσ.φυςικζσ Θεραπευτικζσ Αρχζσ Αποτοξίνωςθ Εναλλακτικι Θεραπευτικι και θ κζςθ τθσ ςχετικά με τον Καρκίνο. Θ τροφι ςαν φάρμακο και φάρμακο τροφι. Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ και ο ρόλοσ τουσ ςτθν Πρόλθψθ και Θεραπεία Φυςικοπακθτικι Σοξίνωςθ Σοξικεσ Ουςίεσ υνκετικά και Χθμικά φάρμακα. Οι 7 γιατροί τθσ Φφςθσ. Σι είναι Φυςικοπακθτικι. UNIT -002:

7 Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ και Φιλοςοφία Πϊσ εργάηεται θ Φυςικοπακθτικι Αςκζνεια Θ αρρϊςτια ςαν Δφναμθ Αυτοκεραπζιασ. Θ αρρϊςτια ςαν φυςιολογικι λειτουργία Σα μικρόβια δεν είναι θ ριηικι αιτία τθσ αςκζνειασ Σο αποτζλεςμα των τοξινϊν μζςα ςτο ςϊμα. Ιςτορία τθσ Φυςικοπακθτικισ Κφρια όπλα τθσ Φυςικοπακθτικισ Αναηιτθςθ για το μαγικό πανκεραπευτικό Σα πανταχοφ παρόντα μικρόβια Φυςικοπακθτικόσ κεραπευτισ Βαςικζσ Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ Θ αρρϊςτια είναι Μια Ορκόδοξθ Ιατρικι και Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ. Θ βαςικι Αρχι των Ιατρικϊν χολϊν Θ Αρρϊςτια Θεραπζυει τθν Αρρϊςτια Σα δφο κεραπευτικά ςυςτιματα Θ κεραπευτικι δφναμθ τθσ Φφςθσ Σο αιτιολογικό τθσ Αςκζνειασ Σο φάρμακο μασ είναι τροφι μασ Σα κυριϊτερα κεραπευτικά μζςα αποτοξίνωςθσ. Θ κυριϊτερθ πθγι τθσ Σοξίνωςθσ Αποτοξίνωςθ Αντιτροφζσ Αντιφυςιολογικόσ όροσ. Καταςτροφι του Ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. UNIT 003 Φυςικι Διατροφολογία Ειςαγωγικι Διάλεξθ Μάκθμα 1ον Ορκομοριακι και υμβατικι Κακιερωμζνθ Ιατρικι (Μάκθμα 2 ον ) Αιτιολογία τθσ Διατροφοπακολογίασ (Μάκθμα 3 ον ) Αρχζσ τθσ Φυςικοπακθτικισ Διατροφολογίασ (Μάκθμα 4 ον ). Χριςθ Ορκϊν Μορίων & Σοξικολογία, Δοςολογία ( Μάκθμα 5 ον ).

8 Πρωτεϊνεσ, Λίπθ, Τδατάνκρακεσ ( Μαϋκθαμ 6 ον ). Οι Μικροκρεπτικζσ Ουςίεσ,Βιταμίνεσ, Μζταλλα, Ιχνοςτοιχεία (Μάκθμα 7 ον ). Φυτοκρεπτικά, Αντιτροφολογία & Ελζυκεροι Οξειδωτικοι Πάράγοντεσ,(Μάκθμα 8 ον ). Διατροφι,άςκθςθ και Ακλθτιςμόσ ( Μάκθμα 9 ον ). Πακιςεισ και Ορκομοριακι Θεραπευτικι ( 10 ον ). Ορκομοριακι Θεωρία τθσ Γενετικισ τθσ Πακογζνεςθσ και του Γιρατοσ. (Μάκθαμ 11 ον ). Πρακτικζσ Γνϊςεισ φυςικοπακθτικισ Διατροφολογίασ. (Μάκθμα 12 ον ). UNIT 004 ΙςτορικόΤγείασ θμαςία Ιςτορικοφ Τγείασ Λιψθ ιςτορικοφ υγείασ Αξιολόγθςθ ιςτορκοφ Τγείασ UNIT 005 Φυςικοπακθτικι Διάγνωςθ Γενικο Σζςτ Αξιολόγθςθσ τθσ Τγείασ το αςκενοφσ Διατροφολογικι Ανάλυςθ Ανάλυςθ υμπτωμάτων και Βιταμίνεσ /Μζταλλα Λπαρά Οξζα Σζςτ Ενζργειασ Σζςτ του Άγχουσ Καρδιοκυκλοφοριακό Σζςτ Σζςτ άςκθςθσ Εκκεςθ Κινδφνου Τγείασ απο Μόλυνςθ Σζςτ Ανοςίασ-Άμυνασ Ενδοκρινολογικι Σαξινόμθςθ των Αςκενϊν: Επινεφριδικόσ Σφποσ. Σζςτ Επινεφριδικοφ Μεταβολιςμοφ Θυρεοειδικόσ Σφποσ Μεταβολιςμοφ Θυρεοειδικό Σζςτ Μεταβολιςμοφ

9 Τποφυςεϊκόσ Σφποσ Τποφυςεϊκό Σζςτ Μεταβολιςμοφ Διαγνωςτικά Σζςτ ανακάλυψθσ Ενδοκρινικϊν Λειτουργιϊν Θυρεοειδικό Σζςτ Τπερλειτουργίασ Σζςτ Τπολειτουργίασ Θυρεοειδοφσ Αδζνοσ. Εχτρα Σζςτ Τποκυρεοειδιςμοφ Σζςτ Διάγνωςθσ Τπολειτουργείασ Επινεφριδίων Σζςτ Επινεφρικισ Τπερλειτουργίασ Θεραπευτικά Προγράμματα ςφμφωνα με τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ Μεταβολιςμοφ. Ανάλςθ Οφρων Θπατικι χολολικικι διάγνωςθ και Πακολογία Διάγνωςθ και Πακολογάι Χολόλικων ςτθν Χολθδόχο Κφςτθ. UNIT-006 Ιριδολογία Ανατομία & Φυςιολογία του ματιοφ Ειςαγωγι ςτθν Ιριδολογία Βαςικζσ Αρχζσ και Φιλοςοφία τθσ Ιριδολογίασ Χάρτθσ τθσ Ιριδολογίασ Χρϊμα Κράςθ, Νόμοσ του Herring Δραςτθριότθτα & Τπερδραςτθριότθτα Κλειςτζσ και Ανοιχτζσ Αλλοιϊςεισ Ιριδικά θμάδια και θ Διαγνωςτικι τουσ ςθμαςία Αυτόνομο Νευρικό τεφάνι Πρακτικζσ Σεχνικζσ Πρακτικι Ιριδολογία, Ιριδολογικι Ανάλυςθ UNIT 007 Σοπογραφικι Διάγνωςθ Σοπογραφικι Διάγνωςθ ϊματοσ Εμπρόςκιο Μζροσ. Σοπογραφικι Διάγνωςθ ϊματοσ Οπίςκιο Μζροσ. Σοπογραφικι Διάγνωςθ ςτο Κεφάλι και Λαιμό..

10 UNIT 008 Νευροςπονδυλικι Διάγνωςθ (7) Αυχενικά Νεφρα και Επιρροζσ Θωρακικά Νεφρα και επιρροζσ. Οςφυίκοί πόνδυλοι/νεφρα και επιρροζσ Ιερό οςτοφν /Νεφρα και επιρροζσ. UNIT-009 πονδυλοπακθτικι Ανατομία τθσ Ράχθσ Αιτιολογία του ραχιαίου πόνου Πρακτικι κεραπευτικι αγωγι Μείωςθ του φορτίου του ραχιαίου πόνου Τδροκεραπευτικζσ οδθγίεσ Θεραπευτικι κίνθςθ και άςκθςθ Θεραπευτικζσ μαλάξεισ Παράγοντασ τροφι και ςπονδυλικι ςτιλθ Βότανα και ομοιοπακθτικά κεραπευτικά Τπερζνταςθ/τρζσ και επιπτϊςεισ ςτθ ςπονδυλικι ςτιλθ Χριςθ Κακι χριςθ και κατάχρθςθ Θεραπευτικά όργανα UNIT 010 Ιδιοςυγκραςιακι Διάγνωςθ

11 Ιδιοςυγκραςιακι Διάγνωςθ Αίμα, Φλζγμα,Χολι και Μζλενα Χολι Διαγνωςτικά χαρακτθριςτικά του Αιματϊδθ Σφπου. Χολϊδθσ Σφποσ Φλεγματικόσ Σφποσ Μελαγχολικόσ Σφποσ Κατα τον Ιπποκράτθ Φυςικά τοιχεία. Θ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων. Οι 4 ιδιοςυκγραςίεσ Περιλθπτικά, Ιδιοςυγκραςίεσ κατα τθν Βοτανοκεραπευτικι UNIT 011 Ενεργειακι Διάγνωςθ Λειτουργίεσ του Πνευμονικοφ Μεςθμβρινοφ & Πρότυπα Ανεπάρκειασ και Τπεραφκονίασ. Λειτουργίεσ του Παχζωσ Εντζρου Μεςθμβρινοφ & Πρότυπα Ανεπάρκειασ και Τπεραφκονίασ Σα ςυμπτϊματα τθσ Γενικι Δυςαρμονίασ του Παχζωσ Εντζρου. Μεςθμβρινόσ τθσ πλινασ και Γενικά υμπτϊματα γενικισ δυςαρμονίασ.πρότυπο Ανεπάρκεασ & Τπεραφκονίασ τθσ Ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ τομάχου, Γενικι Δυςαρμονία ςτομάχου, Πρότυπο ανεπάρκειασ και υπεραφκονίασ τθσ ενζργειασ. Καρδιακόσ Μεςθμβρινόσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπεαφκονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Λεπτοφ Εντζρου, Γενικό Πρότυπο ςυμπτωμάτων Λεπτοφ Εντζρου, Πρότυπο ζλλειψθσ και υπεραφκονίασ τθσ Ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Περικαρδίου, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ -Σριϊν Θερμαςτϊν, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφκονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Νεφρϊν, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Ουροδόχοσ Κφςτθσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ υκωτιοφ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ.

12 Μεςθμβρινόσ Χολθδόχου Κφςτθσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. UNIT 012 Αιματολογικι Διάγνωςθ Γενικι εξζταςθ αίματοσ Αιμοςφαιρίνθ Αιματοκρίτθσ Packed Cell Volume υμπτϊματα Πολυςυκεμίασ MPV, MCV, MCH, MCHC, Θρομβοκφτταρα Δφκτιο ερυκροκφτταρα Χολεςτερίνθ,Συγλκερίδια Ηάχαρο αίματοσ, Διαβιτθσ Τπογλυκαιμία Τδατάνκρακεσ και Ενζργεια Ουρικό Οξφ, Ουρία Ουροχολινογόνο Specific gravity Αλκαλικι Φωςφωτάςθ SGOTSGPT (ALT) GGT-γ- Γλουταμινικι Σρανςφεράςθ Κρεατίνθ, Ολικζσ Πρωτείνεσ,Λεφκωμα Αμυλάςθ Οροφ Γαλακτικι Αφυδρογονάςθ,Κρεατίνθ -CK Ολικι Χολερυκρίνθ,Ουροχολιναγονο ίδθροσ Ορροφ,φαιρίνεσ, Κάλλιο του Ορροφ, Νάτριο. Χλϊριο Ορροφ,Αςβζςτιο,Ph-Οξεοβαςικι Ιςορροπία Αμμονία, Μαγνιςιο, UNIT 0013 Νθςτειοπακολογία

13 Νθςτειοπακολογία.. Νθςτειοκεραπευτικι Αγωγι Νθςτειοκεραπεία και Μεταβολιςμόσ Χωρίσ Δθλθτιρια και Σοξίνεσ δεν μπορεί να υπάρξει Αρρϊςτια Θ ζμφυτθ και πρϊτθ ζγνοια του ανκρϊπου Ιςτορία τθσ Νθςτειοκεραπζιασ Ειςαγωγι ςτθ Φυςικοπακθτικι Πρακτικι τθσ Νθςτειοκεραπευτικισ Αγωγισ. υμπτωματολογία κατα τθν Νθςτεία Αντιδράςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ Διακοπι τθσ Νθςτείασ πρίν ςυμπλθρωκεί θ φυςιολογικι Κάκαρςθ. Διακοπι τθσ Νθςτείασ και επάνοδοσ ςτθν κανονικι διατροφι υμπλθρωματικζσ Αγωγζσ κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ. Θ Νθςτεία ςαν Θεραπευτικι Μζκοδοσ Θ Νθςτεία ςε Πνεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ Θεραπευτικζσ ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Νθςτείασ Κλινικζσ Εφαρμογζσ τθσ Νθςτείασ Οξζα και Χρόνα Νοςιματα Μικρόβια και Ιοί. Εξωτερικοί Αμυντικοί Μθχανιςμοί Εςωτερικοί Αμυντικοί Μθχανιςμοί Διάφορα μζτρα κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ Πνευματικζσ επιρροζσ και απαςχολιςεισ Διαφορά Νθςτείασ και Λθμοκτονίασ Βιοχθμικζσ Αντιδράςεισ και Βιολογικι Ερμθνεία θσ Θεραπευτικισ Νθςτείασ. Εκκρίςεισ και απεκκρίςεισ Θ ηωτικι ςθμαςία των ανοργάνων αλάτων για τον οργανιςμό του ανκρϊπου. Αυτόλυςθ Θ επίδραςθ τθσ Νθςτείασ ςτα διάφορα όργανα Επιπτϊςεισ τθσ Νθςτείασ ςτισ Λειτουργίεσ του οργανιςμοφ Θ μετά τθν Νθςτεία Αγωγι Προετοιμαςία για τθν Νθςτεία φρουτοδίαιτα Θ ςυμβολι τθσ Θεραπευτικισ Αγωγισ τθσ Νθςτείασ ςτισ εξαρτιςεισ και Ναρκωτικά-Κάπνιςμα-Αλκοολιςμό. Φαρμακευτικι Αγωγι κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ. Θ ςυμβολι τθσ Νθςτείασ ςτθ Προλθπτικι Ιατρικι.

14 UNIT 014 Πακολογία του Σρόπου Ζωισ Φυςικι Θεραπευτικι αςφμβατθ με τθν Κακιερωμζνθ Ιατρικι ιματα κινδφνου για τθ ηωι και τθν υγεία Θ φφςθ κεραπεφει Θ παράβαςθ των Νόμων τθσ Φφςθσ Βαςικοί Κανόνεσ Βελτίωςθσ τθσ Τγείασ χεδιαςμόσ των Γευμάτων υνδυαςμόσ τροφϊν Πϊσ γίνονται οι Βλαςτοί. Σαξινόμθςθ των τροφϊν Εβδομαδιαίο Μενοφ Τγιεινισ Διατροφισ Νεο-ιπποκρατικι Αγωγι Πρόλθψθσ και Θεραπζιασ μαε φυςικά μζςα. Επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ υψίςτθσ ςθμαςίασ, που αφοροφν τθν πρόλθψθ και κεραπεία. UNIT 015 Αλατα Schussler Βιοχθμικά ομοιοπακθτικά άλατα Schuessler. H Θεωρία του Schuessler H Βιοχθμεία Ονόματα ιςτικϊν αλάτων Schussler υνοπτικι Materia Medica Φαρμακολογία των Βιοχθμικϊν Αλάτων. Calacarea Carbonica Calcarea Sulfurica Calcarea Fluorica Ferrum Phosphoricum Kali Muriaticum Kali Phosphoricum Kali Sulphuricum Magnesia Phosphorica

15 Natrum Nuriaticum Naturm Phosphoricum Natrum Sulphuricum Silicea Αναιμία και θ ςχζςθ τθσ με τα Βιοχθμικά Άλατα UNIT 0016 Φυςιοπακθτικι Αποτοξίνωςθ Δίαιτεσ ςφμφωνα με τισ Ομάδεσ Αίματοσ Αποτοξινωτικά Προγράμματα Αποτοξινωτικι διατροφι 1 και 2 Διάφορεσ Φυςικοπακθτικζσ Δίαιτεσ Διατροφολόγιο 1,2 Νζα Βιολογία Νθςτειοκεραπεία 1 Ομοιοαιματολογικό Διαιτολόγιο. υμβουλευτικι Γενικά Γενικι Φυςικι Δίαιτα UNIT-017 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΔΙΑΙΣΑ H νζα Βιολογία τθσ Τγείασ Σα Οξζα, το Αίμα, θ Κάντιτα Πζψθ και ςωςτι διατροφι υνδυαςμοί Σροφϊν Αποτοξίνωςθ Διατροφικά υμπλθρϊματα Χριςιμεσ ςυμβουλζσ για εφαρμογι Προγραμμάτων Διατροφισ UNIT-018 ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟΤ ΕΝΣΕΡΟΤ

16 Ειςαγωγι ςτθ φροντίδα του εντερου Εντερικι λειτουργία Εντερικι Σοξιναιμία και Αυτο-τοξίνωςθ υνικεισ εντερικζσ διαταραχζσ Σο ανακλαςτικό νευρικό τόξο το 7ιμερο πρόγραμμα αποτοξίνωςθσ Σο πρόγραμμα τόνωςθσ και αποκατάςταςθσ των 7-βδομάδων. Πρόςκετεσ τεχνικζσ για τθν εντερικι φροντίδα. Διατροφικά παραςτρατιματα και διαιτθτικοί Νόμοι. UNIT-0019 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Πωσ δθμιουργείται θ αςκζνεια Σα δθλθτιρια τθσ Σροφικισ Σοξιναιμίασ και επιπτϊςεισ αυτϊν ςτα όργανα του ςϊματοσ. Αυτοκάκαρςθ και αποτοξίνωςθ Πρακτικζσ & κεωρθτικζσ γνϊςεισ για τον Φυςικοπακθτικό και Διατροφολόγο. Φυςικοπακθτικι Θεραπευτικι Αγωγι κοινϊν αςκενειϊν. UNIT-020 ΒΟΣΑΝΟΛΟΓΙΑ Εςαγωγι ςτθν Βοτανολογία -Ολιςτικι Προςζγγιςθ Θ χριςθ των φαρμακευτικϊν φυτϊν Μζκοδοσ Δράςθσ των ενεργϊν ςυςτατικϊν των τροφϊν Καλλιζργεια και ςυλλογι των βοτάνων Θεραπευτικζσ ιδίοτθτεσ των βοτάνων Βοτανοκεραπευτικά για τισ πακιςεισ των οργανικϊν ςυςτθμάτων Ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Βοτανοκεραπευτικισ Δοςολογία και προετοιμαςία

17 Ολιςτικι Προςζγγιςθ Θ χριςθ των φαρμακευτικϊν φυτϊν Μζκοδοσ Δράςθσ των ενεργϊν ςυςτατικϊν των τροφϊν Καλλιζργεια και ςυλλογι των βοτάνων Θεραπευτικζσ ιδίοτθτεσ των βοτάνων Βοτανοκεραπευτικά για τισ πακιςεισ των οργανικϊν ςυςτθμάτων Ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Βοτανοκεραπευτικισ Δοςολογία και προετοιμαςία UNIT-0021 Ανκοιάματα Σι είναι τα ανκοιάματα Πωσ λειτουργοφν τα ανκοιάματα Θ επιλογι των ανκοιαμάτων Δοςολογία και άλλεσ χριςεισ Εμπειρίεσ απο τθ κεραπεία του Μπάχ Ολικι υγεία Ανκοϊάματα Διαγνωςτικόσ Κατάλογοσ Agrimony Aspen, Beech, Centaury Cerato, Cherry Plum Chestnut Bud,Chicory Clematis,Crab Apple Elm, Gentian, Gorse Heather, Holy Honeysuckle, Hornbeam Impatiens, Larch, Mimmulus Mustard, Oak Olive, Pine, Red Chestnut Rock Rose, Scleranthus

18 Star of Bethlehem Sweet Chestnut Vervain Vine, Walnut, Water Violet White Chestnut Wild Oat Wild Rose, Willow UNIT-0022 Ειςαγωγι ςτθν ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΣΘ ΟΜΟΙΟΠΑΘΘΣΙΚΘ Κατανοϊντασ τα βαςικά τθσ Ομοιοπακθτικισ Άνκρωποσ Τγεία και Αςκζνεια Πωσ λειτουργεί θ Ομοιοπακθτικι Επίςκεψθ ςτον Ομοιοπακθτικό Θ ΧΡΘΘ ΣΘ ΟΜΟΙΟΠΑΘΘΣΙΚΘ Πριν αρχίςει κανείσ Ομοιοπακθτικι Σο Ομοιοπακθτικό Κίτ για το ςπίτι Ευρετιριο Πακιςεων Ομοιοπακθτικά πρϊτων βοθκειϊν Ομοιοπακθτικά για ςυνθκιςμζνεσ πακιςεισ Ιδιοςυγκραςιακι Αγωγι και ανάπτυξθ των ικανοτιτων του κεραπευτι. Ομοιοπακθτικζσ Οδθγίεσ UNIT-0023 ΒΕΛΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΣΟΤ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Κατανοϊντασ τα βαςικά Σου Βελονιςμοφ Πωσ λειτουργεί ο Βελονιςμόσ

19 Θ ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Πριν αρχίςει κανείσ Βελονιςμό. Θεραπευτικά ςθμεία κλειδιά και οι κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ για Πϋρωτεσ Βοικειεσ. Αντιδράςεισ,Παρενζργειεσ και Μζτρα Προφφλαξθσ.. UNIT 024 Χειροκεραπευτικι Βαςικά τοιχεία Ανατομίασ του Μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ Ειςαγωγι ςτο κεραπευτικό Μαςςάη Θ επίδραςθσ του Μαςςάη Θ επιδραςθ επι του ςκελετοφ Διάφοροι τρόποι μαςςάη Θ δομι του ςϊματοσ Χειρομαςςάη Χειρομαςάη επι των ςπονδφλων Σεχνικζσ κεραπευτικοφ μαςςάη Αντιδράςεισ Παρενζργειεσ και Μζτρα Προφφλαξθσ. UNIT-25 Βοτανοκεραπευτικι Κοινϊν Πακιςεων Αλλεργικζσ αντιδράςεισ Διαταραχζσ ουροποιθτικοφ Προβλιματα ποδιϊν Νευρικζσ πακιςεισ Γυναικολογικά Εγκυμοςφνθ Προβλιματα Θλικιωμζνων Προβλιματα παιδιϊν UNIT 026 Επαγγελματικι Δεοντολογία & Λιψθ Ιςτορικοφ

20 (Professional Conduct & Consultation) Επαγγελματιςμόσ: Προςωπικι κακαριότθτα & Παρουςιαςτικό Ενδυμαςία Κόμθ Νφχια και Χζρια Μυρωδικά Παποφτςια Χρυςαφικά Να είμαςτε ςτθν ϊρα μασ (punctuality) Τγιεινολογικά μζτρα & διαδικαςίεσ Χϊροσ εργαςίασ (κακαριότθτα, ςιγφριςμα, ευχάριςτο περιβάλλον) Τγιεινομικά μζτρα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ για αποφυγι μολφνςεων, ιϊςεων βακτθριάςεων, μυκθτιάςεων, παραςίτων Χριςθ αποςτειρωτικϊν ςυςκευϊν Χριςθ αποςτειρωτικϊν υγρϊν και διαλυμάτων Χθμικά αποςτειρωτικά Εξάπλωςθ μολφνςεων Επαγγελματικι επικοινωνία με τουσ αςκενείσ Ακρόαςθ, προςοχι και ενδιαφζρον προσ τον αςκενι Λιψθ ιςτορικοφ υγείασ, κατανόθςθ Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ κεραπείασ & πικανζσ αντιδράςεισ από τθν κεραπεία Αςκζνειεσ που δεν εμπίπτουν ςτα πλαίςια του επαγγζλματοσ. Καταγραφι ιςτορικοφ υγείασ (ςτοιχείων) και αποτελεςμάτων από τισ κεραπείεσ, ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ. Κϊδικασ Δεοντολογίασ Αςφάλεια επαγγελματικισ ευκφνθσ Νομολογία UNIT 027 Oδθγόσ Διαχείρθςθσ Επιχείρθςθσ (Guide to business) Επιχειρθματικζσ ιδζεσ και επιλογζσ Επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ για να μθ αποτφχουμε

21 τόχοι τθσ επιχείρθςθσ Είδοσ τθσ επιχείρθςθσ Εργοδότθςθ υπαλλιλων Τγεία και αςφάλεια, αξιολόγθςθ των κινδφνων Δάνειο τθσ επιχείρθςθσ Εκτίμθςθ τθσ αγοράσ Τποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ (αςφάλεια,ςφνταξθ, άδειεσ κλπ) τρατθγικζσ αγοράσ και ςχζδιο δράςθσ Αναγνϊριςθ EκπαίδευςθσΦυςικοπακθτικισ Πλιρωσ αναγνωριςμζνο από τον Παγκφπριο φνδεςμο Φυςικοπακθτικϊν & υμβοφλιο Ορκομοριακισ και Θεραπευτικισ Διατροφισ Κφπρου. Οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ μασ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον φνδεςμο Φυςιοπακθτικϊν ANP Association του Θνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν υνδζςμων άλλων χωρϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για Γερμανία παρακαλϊ διαβάςτε πιο κάτω: ΕΕ Γερμανία Όποιοσ επικυμεί να αςκιςει οποιεςδιποτε φυςικζσ θ εναλλακτικζσ κεραπείεσ ςτθ Γερμανία πρζπει να περάςει μια ειδικι εξζταςθ από το αρμόδιο κυβερνθτικό τμιμα. Μόλισ περάςει αυτόν τον διαγωνιςμό κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει τον εαυτό του Heilpraktiker (Natural Health Practitioner /Φυςικό Θεραπευτι). Δεν ζχει ςθμαςία εάν αςκείτε διατροφι, ομοιοπακθτικι, φυτοκεραπεία ι βελονιςμό, θ εξζταςθ είναι το ίδιο για όλουσ. Διεκνισ Αναγνϊριςθ Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από πολιτεία ςε πολιτεία. Αν ςασ ενδιαφζρει μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, επικοινωνιςτε με το γραφείο T.O.I για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. θμαντικζσ πλθροφορίεσ

22 Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το Δίπλωμα μασ ςτθ Φυςιοπακθτικι αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα προςόντα για να εργαςκοφν αποτελεςματικά ςτον ιδιωτικό τομζα. Σα μακιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να μελετιςετε ςτο δικό ςασ ρυκμό και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ από τθ χολι. Για να ςασ βοθκιςουμε να κατανοιςετε καλφτερα τα μακιματα και να αποκτιςετε τθν επαρκι εμπειρία, προςφζρουμε εξειδευκευμζνα ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια, ζρευνεσ και πρακτικι εκπαίδευςθ με επίβλεψθ και κακοδιγθςθ. Θ όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ καλφπτει κάκε πτυχι για μια αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματοσ του φυςιοπακθτικοφ. Κλινικι πρακτικι Μπορείτε να αποκτιςετε πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ και πρακτικζσ αςφάλειασ με τθν δικι μασ κακοδιγθςθ. Όλα τα ςεμινάρια και οι διαλζξεισ του τθσ Νζο-Ιπποκρατικισ χολισ γίνονται παράλλθλα με τθν κλινικι πρακτικι εκπαίδευςθ ςτθ κλινικι τθσ χολισ. Φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου Οι φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν απαιτοφμενθ πρακτικι κλινικι άςκθςθ τουσ ςε κζντρα φυςικισ κεραπείασ που είναι αποδεκτά από τθσ χολι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτον υπεφκυνο προγραμμάτων εκπαίδευςθσ τθσ χολισ. Πρόκειται για μια πραγματικι ευκαιρία για αλλαγι ςταδιοδρομίασ, μζςα από τθν οποία κα μπορείτε να προςφζρετε ακίνδυνεσ,φυςικζσ κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ και με προςεγμζνεσ δικαιολογθμζνεσ χρεϊςεισ είναι δυνατόν να κερδίηετε ζνα καλό χρθματικό ποςό.

23 Οι απόφοιτοι μασ καλφπτονται από Αςφάλεια Επαγγελματικισ Ευκφνθσ για ςυμβάντα κατά τθν πρακτικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ από μια από τισ μεγαλφτερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Επαγγελματικι Αποκατάςταςθ: Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ απ ευκφνεται ςε εναλλακτικοφσ κεραπευτζσ και πτυχιοφχουσ ιατρικϊν ι παραϊατρικϊν επιςτθμϊν, κακϊσ επίςθσ και ςε οποιονδιποτε ενιλικα επικυμεί να ειδικευτεί ς αυτζσ. Σο επίπεδο των διαφόρων μεκόδων τθσ μθ ςυμβατικισ ιατρικισ βελτιϊνεται ςτακερά ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, κακϊσ ςυνεχϊσ περιςςότερα ιατρικά και παραϊατρικά ιδρφματα εντάςςουν διάφορεσ ςυμπλθρωματικζσ και εναλλακτικζσ μεκόδουσ ςτα κεραπευτικά τουσ προγράμματα. Παρότι οι περιςςότερεσ ειδικότθτεσ τθσ μθ ςυμβατικισ ιατρικισ δεν είναι ακόμα επιςιμωσ αναγνωριςμζνεσ από το Κυπριακό & Ελλθνικό κράτοσ, οι δυνατότθτεσ νόμιμθσ εργαςίασ είναι οι ίδιεσ μ αυτζσ οποιουδιποτε άλλου ελεφκερου επαγγζλματοσ. Που μπορϊ να εργαςκϊ; Οι απόφοιτοι μποροφν να εργαςκοφν ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ι ςε ινςτιτοφτα υγείασ, γυμναςτιρια, ιατρεία, spa, κλπ. υμβουλευτείτε τθ γραμματεία προκειμζνου να διαμορφϊςετε ζνα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται ςτισ προςωπικζσ ςασ απαιτιςεισ και ανάγκεσ. *** θμειϊςτε ότι δεν μπορείτε να καλείτε τον εαυτό ςασ Ιατρό, Οςτεοπακθτικό, Χειροπράκτωρ ι Φυςιοκεραπευτι.

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμζνοσ Παροχζασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ ςφμφωνα με τον περι Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Πωσ μπορεί να περιγραφεί απλά ο Βελονιςμόσ; Η δφναμθ του βελονιςμοφ για τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του ςϊματοσ και του μυαλοφ αναγνωρίηεται όλο και περιςςότερο ςε όλο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ»)

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») Περιετόμενο εκπαίδεσζης ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») «Περί του Περιγραφή περιεχομζνου τησ εκπαίδευςησ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΡΩΟΥΝ Αςκζνειεσ όπωσ το: άςκμα, θμικρανίεσ, διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Δ Ω Ν Χ Ο Λ Η Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Σ Ι Κ Η Θ Ε Ρ Α Π Ε Τ Σ Ι Κ Η Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2015

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Δ Ω Ν Χ Ο Λ Η Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Σ Ι Κ Η Θ Ε Ρ Α Π Ε Τ Σ Ι Κ Η Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2015 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Δ Ω Ν Χ Ο Λ Η Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Σ Ι Κ Η Θ Ε Ρ Α Π Ε Τ Σ Ι Κ Η Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2015 Α. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΛΗΠΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ Ι. Αρχαιοελληνική Αςκληπιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία. Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ»

Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία. Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ» Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ» Η άρνθςθ ωσ μθχανιςμόσ άμυνασ Προςτατευτικόσ ψυχολογικόσ μθχανιςμόσ απζναντι ςτο υπερβολικό άγχοσ Κινθτοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

15.00-18.00 Η-ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/09/2015 Σετάρτθ 9.00-12.00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Ειςαγωγικό μάκθμα

15.00-18.00 Η-ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 16/09/2015 Σετάρτθ 9.00-12.00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ Ειςαγωγικό μάκθμα ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2015-2016 Εβδ. Ημερ. Μζρα Ώρα Μάθημα Είδος 1 14/09/2015 Δευτζρα 9.00-11.00 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Ειςαγωγικά ςτοιχεία. Επιςτθμονικό

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης είπε τα εξής «Τα Ομοια Θεραπεύουν τα Όμοια». Είλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αζζέλεηα παξηζηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θύζεο, λα ακπλζεί (απέλαληη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα