Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science"

Transcript

1 Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Η Νζο-Ιπποκράτεια επιςτιμθ Πρόλθψθσ & Θεραπείασ Θ κεμελιϊδθ Ιπποκράτεια κεραπευτικι επιςτιμθ που διδάςκεται ςε πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα/Κφπρο ςτθ χϊρα που γεννικθκε. Σπουδάστε την τώρα και στην Κύπρο και Ελλάδα στο 1/2 του κόστους του εξωτερικού.

2 Σπούδασε την επιστήμη των επιστημών Βοικθςε το ςυνάνκρωπο ςου που υποφζρει! Γίνε επαγγελματίας ποφδαςε τθ Φυςικι Αφάρμακθ Επιςτιμθ τθσ Φφςθσ Γιατί να ςπουδάςετε Φυςιοπακθτικι ςτθ χολι μασ; Θ ςχολι μασ παρζχει υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ που εξοπλίηει τουσ πτυχιοφχουσ να οικοδομιςουν επιτυχθμζνεσ πρακτικζσ. Σο εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα είναι προςεκτικά δομθμζνο ζτςι ϊςτε κάκε ενότθτα μελζτθσ βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ, επιτρζποντασ ςτουσ φοιτθτζσ να αναπτφξουν αυτοπεποίκθςθ και τισ ικανότθτεσ τουσ, και να φτάςουν το πλιρεσ δυναμικό τουσ ωσ επαγγελματίεσ Φυςιοπακθτικοί. Οι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται να αναπτφξουν δικό τουσ μοναδικό ςτυλ τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ εφαρμογισ. Με επιτυχι παρακολοφκθςθ των ειδικϊν εμιναρίων, Διαλζξεων, κατ οίκον εργαςιϊν, Κλινικισ Πρακτικισ και εξετάςεων μπορείτε να αποκτιςετε αναγνωριςμζνο Πιςτοποιθτικό, Δίπλωμα από το CNM-COLLEGE OF NATUROPATHIC MEDICINE UK. & ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΘ ΧΟΛΘ CY. Σι είναι θ Φυςιοπακθτικι; Είναι Ολιςτικι κεραπευτικι μζκοδοσ; Από το όνομα και μόνο αντιλαμβάνεται κανείσ ότι πρόκειται για μια μζκοδο που χρθςιμοποιεί για τθν πρόλθψθ και τθ κεραπεία μονάχα φυςικά και ακίνδυνα

3 μζςα. υμβουλεφει τον κάκε άρρωςτο ξεχωριςτά, ανάλογα με το πρόβλθμα υγείασ που αντιμετωπίηει. Ο Καρκίνοσ, Καρδιακά εμφράγματα, άςκμα, ζλκοσ, Διαβιτθσ, Οςτεοπόροςθ, εγκεφαλικά, κατάκλιψθ, παχυςαρκία, το άγχοσ, οι αχπνίεσ, θ δυςκοιλιότθτα, οι θμικρανίεσ ι οι πόνοι ςτθ μζςθ, αρκρίτιδα, ρευματιςμοί, είναι από τισ πακιςεισ που, ςε μεγάλο βακμό, οφείλονται ςτον ςφγχρονο τρόπο ηωισ (Lifestyle). Οι φρενιρεισ ρυκμοί τθσ κακθμερινότθτασ, ο λιγοςτόσ ελεφκεροσ χρόνοσ, θ κακι διατροφι, το κάπνιςμα, χθμικά και ςυνκετικά φάρμακα, ακτινοβολίεσ, εμβόλια, αφφςικεσ ορμονοκεραπείεσ, βιομθχανικζσ τοξίνεσ, Περιβαλλοντικζσ τοξίνεσ, μολυςμζνοσ αζρασ, χθμικά πρόςκετα, Σοξικά μζταλλα, χρόνια θλεκτρομαγνθτικι ζκκεςθ, διανοθτικζσ εντάςεισ, άγχοσ, είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ που απειλοφν τθν υγεία μασ. Για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ ςωτιριασ αυτισ μεκόδου που είναι θ ενίςχυςθ των φυςικϊν αμυντικϊν δυνατοτιτων του οργανιςμοφ, θ Φυςικοπακθτικι καταπιάνεται με τθ εςωτερικι κάκαρςθ του αρρϊςτου με τθ χριςθ τθσ κεραπευτικισ νθςτείασ και αποτοξίνωςθσ,, φυςικισ υγιεινισ διατροφισ, βοτανικϊν ςκευαςμάτων, φυςικϊν ορκομοριακϊν ςυμπλθρωμάτων διατροφισ, ομοιοπακθτικϊν ουςιϊν, ςυμβουλευτικι διαχείριςθ ςτρζσσ, χειροκεραπευτικισ, άςκθςθσ, υδροκεραπείασ, ανάπαυςθσ, Ωτοβελονιςμοφ, βιοςυντονιςμοφ, Αρωματοκεραπείασ, Ρεφλεξοκεραπείασ, Ανκοϊάματα..κλπ.

4 Ολιςτικι προςζγγιςθ και μοναδικότθτα τθσ Φυςιοπακθτικισ ζχει μελετθκεί ακόμα και από τον μζγιςτο των φιλοςόφων ωκράτθ ο οποίοσ αναφζρει τα εξισ: «Eκείνα που είναι κατ εξοχιν αίτια τθσ αςκζνειασ είναι τα εςωτερικά, δθλαδι είναι ψυχικισ αιτιολογίασ. Ο ωκράτθσ ζλεγε ςχετικά: "Όπωσ ακριβϊσ δεν πρζπει να επιχειροφμε να κεραπεφςουμε μάτια χωρίσ κεφάλι, οφτε κεφάλι χωρίσ ςϊμα, ζτςι δεν πρζπει να επιχειροφμε να κεραπεφουμε το ςϊμα χωρίσ τθν ψυχι, εξάλλου αυτό ιταν και θ αιτία που οι περιςςότερεσ αρρϊςτιεσ δεν γίνονταν αντιλθπτζσ από τουσ γιατροφσ που βρίςκονταν κοντά ςτουσ Έλλθνεσ, το ότι δθλαδι δεν γνϊριηαν το ςφνολο που ζπρεπε να φροντίςουν και το οποίο, αν δεν ιταν ςε καλι κατάςταςθ, ιταν αδφνατο να είναι ςε καλι κατάςταςθ το μζροσ. Γιατί όλα από τθν ψυχι ξεκινοφν και τα άςχθμα και τα καλά, τόςο ςτο ςϊμα, όςο και ςε ολόκλθρο τον άνκρωπο και από εκεί όλα απορρζουν, όπωσ ακριβϊσ απ το κεφάλι πάνω ςτα μάτια...". (Πλάτωνοσ, εισ Χαρμίδθν, 156 e). Οι Φυςιοπακθτικοί κεραπευτζσ παρζχουν κεραπευτικι αγωγι που βαςίηεται πάνω ςτθν Ολιςτικι φιλοςοφία. Θεωροφν το ςϊμα ςαν μια ΜΟΝΑΔΑ που ςθμαίνει ότι το κάκε μζροσ του ςϊματοσ και κάκε ςφςτθμα του είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο ςτο κάκε μζροσ και κάκε άλλο ςφςτθμα. Ετςι όταν θ λειτουργία ενόσ μζρουσ του ςϊματοσ επθρεαςκεί, ι δουλζψει πιο κάτω από το 100% το υπόλοιπο ςϊμα επθρεάηεται με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο. Θ ιατρικι επιςτιμθ ςυγκεντρϊνεται ςε ιδιαιτζρωσ ςε ειδικζσ αρρϊςτιεσ κεραπεφοντασ τα ςυμπτϊματα που εμφανίηουν. Οι Φυςιοπακθτικοί κεραπευτζσ δεν αγνοοφν τθν κεμελιϊδθ αρχι ότι ανεξάρτθτα από το πιο μζροσ του ςϊματοσ παρουςιάηει ςυμπτϊματα αρρϊςτιασ, ι τραυματιςμοφ, κάκε άλλο μζροσ του ςυνόλου του ςϊματοσ επθρεάηεται επίςθσ. Ετςι άλλοσ ρόλοσ τουσ φυςιοπακθτικοφσ είναι να προςφζρουν μια ολιςτικι προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα του αρρϊςτου. Όταν για παράδειγμα ζχουμε αςκενι με καρκίνο των πνευμόνων δεν κα τον δοφμε απλά ςαν ζνα ηεφγοσ πνευμόνων, Σο πρόβλθμα ενόσ αρρϊςτου μπορεί να ζχει τισ ρίηεσ του ςε ψυχολογικοφσ

5 παράγοντεσ ( άγχοσ, λφπθ κλπ) και ςε ζνα άλλο άτομο μπορεί να ζχει τισ ρίηεσ του ςε περιβαλλοντικοφσ λόγουσ ( τςιγάρο, κακι διατροφι, ακτινοβολία κλπ). Θ κεραπευτικι αγωγι που προςφζρεται ςτουσ αρρϊςτουσ δεν κακορίηεται από τα ονόματα των αςκενειϊν αλλά από τθν ξεχωριςτι οντότθτα, ιδιοςυγκραςία του κακενόσ ξεχωριςτά. Σο ςϊμα διάνοια, και πνεφμα λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ. 10 άρρωςτοι μπορεί να υποφζρουν από θμικρανία, αλλά θ κεραπευτικι αγωγι που κα ακολουκιςουν δεν κα είναι ι ίδια ςε όλουσ. Κάποιοσ μπορεί να υποφζρει από θμικρανία από ψυχολογικοφσ λόγουσ, και ζνασ άλλοσ από τθν υγραςία, ι από τον ιλιο, ι από κακι διατροφι. Σο κεραπευτικό ςχιμα κακορίηεται από τισ διαφορετικζσ, ανάγκεσ του κακενόσ ξεχωριςτά, διότι κάκε άτομο κα παρουςιάςει ςυμπτϊματα και ενδείξεισ ανάλογα με τθν μοναδικότθτα του τθν ιδιοςυγκραςία του, και τισ διαφορετικζσ αντιδράςεισ που κα εμφανίςει ςτθν κάκε δεδομζνθ περίςταςθ. Σο μζλλον τθσ Φυςιοπακθτικισ Θεραπείασ Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτο Επάγγελμα αυτό κα είναι κατακόρυφθ. ΠΑΡΣΕ ΣΗΝ ΕΤΚΑΙΡΙΑ! Είναι προφανζσ ότι θ Φυςικι Θεραπευτικι /Φυςιοπακθτικι κα αποτελζςει το μζλλον τθσ ιατρικισ δραςτθριότθτασ. Παρόλο που ζχει εκφραςτεί επανειλθμμζνα θ λανκαςμζνθ άποψθ ότι δεν είναι βαςιςμζνθ ςε επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ μελζτεσ, κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ χριςθ των φυςικϊν φαρμάκων/κεραπειϊν υποςτθρίηεται όλο και περιςςότερο ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία και από ζνα μεγάλο αρικμό αςκενϊν ανά το παγκόςμιο Θ επιςτιμθ και θ Ιατρικι διακζτουν τθν τεχνολογία που απαιτείται ϊςτε να εκτιμθκεί θ δφναμθ τθσ Φυςιοπακθτικισ.. Όλο και περιςςότεροι φαρμακευτικοί οργανιςμοί ενιςχφουν τθν ιδζα τθσ Φυςικισ Ιατρικισ και αςπάηονται τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των αςκενειϊν που προαναφζρκθκαν.

6 Σα ςθμάδια είναι ενκαρρυντικά και θ Φυςικι Ιατρικι υπόςχεται μελλοντικι αντιμετϊπιςθ κανατθφόρων αςκενειϊν όπωσ το AIDS, ο διαβιτθσ και θ λευχαιμία. Γίνεται πλζον φανερό ότι οι ιατρικζσ παρεμβάςεισ τθσ "επίκεςθσ" αμφιςβθτοφνται και, όλο και περιςςότερο, γίνεται αντιλθπτι θ αξία τθσ Προλθπτικισ Ιατρικισ, των διατροφικϊν αλλαγϊν και των αλλαγϊν ςτον τρόπο ηωισ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIT -001: Ειςαγωγι ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ Γιατί Εναλλακτικι Ιατρικι Ολιςτικι Ιατρικι Ο ρόλοσ τθσ Εναλλακτικισ Ιατρικισ ςτθν Κφπρο & Ελλάδα. Πωσ δρά θ Φυςικοπακθτικι Ο Νόμοσ των Ομοίων & Νόμοσ των Αντικζτων Φυςικι Θεραπευτικι- Ολιςτικι Προςζγγιςθ και Μοναδικότθτα. Ο άρρωςτοσ και οι προςωπικζσ υπευκυνότθτεσ.φυςικζσ Θεραπευτικζσ Αρχζσ Αποτοξίνωςθ Εναλλακτικι Θεραπευτικι και θ κζςθ τθσ ςχετικά με τον Καρκίνο. Θ τροφι ςαν φάρμακο και φάρμακο τροφι. Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ και ο ρόλοσ τουσ ςτθν Πρόλθψθ και Θεραπεία Φυςικοπακθτικι Σοξίνωςθ Σοξικεσ Ουςίεσ υνκετικά και Χθμικά φάρμακα. Οι 7 γιατροί τθσ Φφςθσ. Σι είναι Φυςικοπακθτικι. UNIT -002:

7 Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ και Φιλοςοφία Πϊσ εργάηεται θ Φυςικοπακθτικι Αςκζνεια Θ αρρϊςτια ςαν Δφναμθ Αυτοκεραπζιασ. Θ αρρϊςτια ςαν φυςιολογικι λειτουργία Σα μικρόβια δεν είναι θ ριηικι αιτία τθσ αςκζνειασ Σο αποτζλεςμα των τοξινϊν μζςα ςτο ςϊμα. Ιςτορία τθσ Φυςικοπακθτικισ Κφρια όπλα τθσ Φυςικοπακθτικισ Αναηιτθςθ για το μαγικό πανκεραπευτικό Σα πανταχοφ παρόντα μικρόβια Φυςικοπακθτικόσ κεραπευτισ Βαςικζσ Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ Θ αρρϊςτια είναι Μια Ορκόδοξθ Ιατρικι και Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ. Θ βαςικι Αρχι των Ιατρικϊν χολϊν Θ Αρρϊςτια Θεραπζυει τθν Αρρϊςτια Σα δφο κεραπευτικά ςυςτιματα Θ κεραπευτικι δφναμθ τθσ Φφςθσ Σο αιτιολογικό τθσ Αςκζνειασ Σο φάρμακο μασ είναι τροφι μασ Σα κυριϊτερα κεραπευτικά μζςα αποτοξίνωςθσ. Θ κυριϊτερθ πθγι τθσ Σοξίνωςθσ Αποτοξίνωςθ Αντιτροφζσ Αντιφυςιολογικόσ όροσ. Καταςτροφι του Ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. UNIT 003 Φυςικι Διατροφολογία Ειςαγωγικι Διάλεξθ Μάκθμα 1ον Ορκομοριακι και υμβατικι Κακιερωμζνθ Ιατρικι (Μάκθμα 2 ον ) Αιτιολογία τθσ Διατροφοπακολογίασ (Μάκθμα 3 ον ) Αρχζσ τθσ Φυςικοπακθτικισ Διατροφολογίασ (Μάκθμα 4 ον ). Χριςθ Ορκϊν Μορίων & Σοξικολογία, Δοςολογία ( Μάκθμα 5 ον ).

8 Πρωτεϊνεσ, Λίπθ, Τδατάνκρακεσ ( Μαϋκθαμ 6 ον ). Οι Μικροκρεπτικζσ Ουςίεσ,Βιταμίνεσ, Μζταλλα, Ιχνοςτοιχεία (Μάκθμα 7 ον ). Φυτοκρεπτικά, Αντιτροφολογία & Ελζυκεροι Οξειδωτικοι Πάράγοντεσ,(Μάκθμα 8 ον ). Διατροφι,άςκθςθ και Ακλθτιςμόσ ( Μάκθμα 9 ον ). Πακιςεισ και Ορκομοριακι Θεραπευτικι ( 10 ον ). Ορκομοριακι Θεωρία τθσ Γενετικισ τθσ Πακογζνεςθσ και του Γιρατοσ. (Μάκθαμ 11 ον ). Πρακτικζσ Γνϊςεισ φυςικοπακθτικισ Διατροφολογίασ. (Μάκθμα 12 ον ). UNIT 004 ΙςτορικόΤγείασ θμαςία Ιςτορικοφ Τγείασ Λιψθ ιςτορικοφ υγείασ Αξιολόγθςθ ιςτορκοφ Τγείασ UNIT 005 Φυςικοπακθτικι Διάγνωςθ Γενικο Σζςτ Αξιολόγθςθσ τθσ Τγείασ το αςκενοφσ Διατροφολογικι Ανάλυςθ Ανάλυςθ υμπτωμάτων και Βιταμίνεσ /Μζταλλα Λπαρά Οξζα Σζςτ Ενζργειασ Σζςτ του Άγχουσ Καρδιοκυκλοφοριακό Σζςτ Σζςτ άςκθςθσ Εκκεςθ Κινδφνου Τγείασ απο Μόλυνςθ Σζςτ Ανοςίασ-Άμυνασ Ενδοκρινολογικι Σαξινόμθςθ των Αςκενϊν: Επινεφριδικόσ Σφποσ. Σζςτ Επινεφριδικοφ Μεταβολιςμοφ Θυρεοειδικόσ Σφποσ Μεταβολιςμοφ Θυρεοειδικό Σζςτ Μεταβολιςμοφ

9 Τποφυςεϊκόσ Σφποσ Τποφυςεϊκό Σζςτ Μεταβολιςμοφ Διαγνωςτικά Σζςτ ανακάλυψθσ Ενδοκρινικϊν Λειτουργιϊν Θυρεοειδικό Σζςτ Τπερλειτουργίασ Σζςτ Τπολειτουργίασ Θυρεοειδοφσ Αδζνοσ. Εχτρα Σζςτ Τποκυρεοειδιςμοφ Σζςτ Διάγνωςθσ Τπολειτουργείασ Επινεφριδίων Σζςτ Επινεφρικισ Τπερλειτουργίασ Θεραπευτικά Προγράμματα ςφμφωνα με τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ Μεταβολιςμοφ. Ανάλςθ Οφρων Θπατικι χολολικικι διάγνωςθ και Πακολογία Διάγνωςθ και Πακολογάι Χολόλικων ςτθν Χολθδόχο Κφςτθ. UNIT-006 Ιριδολογία Ανατομία & Φυςιολογία του ματιοφ Ειςαγωγι ςτθν Ιριδολογία Βαςικζσ Αρχζσ και Φιλοςοφία τθσ Ιριδολογίασ Χάρτθσ τθσ Ιριδολογίασ Χρϊμα Κράςθ, Νόμοσ του Herring Δραςτθριότθτα & Τπερδραςτθριότθτα Κλειςτζσ και Ανοιχτζσ Αλλοιϊςεισ Ιριδικά θμάδια και θ Διαγνωςτικι τουσ ςθμαςία Αυτόνομο Νευρικό τεφάνι Πρακτικζσ Σεχνικζσ Πρακτικι Ιριδολογία, Ιριδολογικι Ανάλυςθ UNIT 007 Σοπογραφικι Διάγνωςθ Σοπογραφικι Διάγνωςθ ϊματοσ Εμπρόςκιο Μζροσ. Σοπογραφικι Διάγνωςθ ϊματοσ Οπίςκιο Μζροσ. Σοπογραφικι Διάγνωςθ ςτο Κεφάλι και Λαιμό..

10 UNIT 008 Νευροςπονδυλικι Διάγνωςθ (7) Αυχενικά Νεφρα και Επιρροζσ Θωρακικά Νεφρα και επιρροζσ. Οςφυίκοί πόνδυλοι/νεφρα και επιρροζσ Ιερό οςτοφν /Νεφρα και επιρροζσ. UNIT-009 πονδυλοπακθτικι Ανατομία τθσ Ράχθσ Αιτιολογία του ραχιαίου πόνου Πρακτικι κεραπευτικι αγωγι Μείωςθ του φορτίου του ραχιαίου πόνου Τδροκεραπευτικζσ οδθγίεσ Θεραπευτικι κίνθςθ και άςκθςθ Θεραπευτικζσ μαλάξεισ Παράγοντασ τροφι και ςπονδυλικι ςτιλθ Βότανα και ομοιοπακθτικά κεραπευτικά Τπερζνταςθ/τρζσ και επιπτϊςεισ ςτθ ςπονδυλικι ςτιλθ Χριςθ Κακι χριςθ και κατάχρθςθ Θεραπευτικά όργανα UNIT 010 Ιδιοςυγκραςιακι Διάγνωςθ

11 Ιδιοςυγκραςιακι Διάγνωςθ Αίμα, Φλζγμα,Χολι και Μζλενα Χολι Διαγνωςτικά χαρακτθριςτικά του Αιματϊδθ Σφπου. Χολϊδθσ Σφποσ Φλεγματικόσ Σφποσ Μελαγχολικόσ Σφποσ Κατα τον Ιπποκράτθ Φυςικά τοιχεία. Θ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων. Οι 4 ιδιοςυκγραςίεσ Περιλθπτικά, Ιδιοςυγκραςίεσ κατα τθν Βοτανοκεραπευτικι UNIT 011 Ενεργειακι Διάγνωςθ Λειτουργίεσ του Πνευμονικοφ Μεςθμβρινοφ & Πρότυπα Ανεπάρκειασ και Τπεραφκονίασ. Λειτουργίεσ του Παχζωσ Εντζρου Μεςθμβρινοφ & Πρότυπα Ανεπάρκειασ και Τπεραφκονίασ Σα ςυμπτϊματα τθσ Γενικι Δυςαρμονίασ του Παχζωσ Εντζρου. Μεςθμβρινόσ τθσ πλινασ και Γενικά υμπτϊματα γενικισ δυςαρμονίασ.πρότυπο Ανεπάρκεασ & Τπεραφκονίασ τθσ Ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ τομάχου, Γενικι Δυςαρμονία ςτομάχου, Πρότυπο ανεπάρκειασ και υπεραφκονίασ τθσ ενζργειασ. Καρδιακόσ Μεςθμβρινόσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπεαφκονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Λεπτοφ Εντζρου, Γενικό Πρότυπο ςυμπτωμάτων Λεπτοφ Εντζρου, Πρότυπο ζλλειψθσ και υπεραφκονίασ τθσ Ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Περικαρδίου, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ -Σριϊν Θερμαςτϊν, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφκονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Νεφρϊν, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ Ουροδόχοσ Κφςτθσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. Μεςθμβρινόσ υκωτιοφ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ.

12 Μεςθμβρινόσ Χολθδόχου Κφςτθσ, Γενικό Πρότυπο Δυςαρμονίασ,Πρότυπο ζλλειψθσ και υπερφαονίασ τθσ ενζργειασ. UNIT 012 Αιματολογικι Διάγνωςθ Γενικι εξζταςθ αίματοσ Αιμοςφαιρίνθ Αιματοκρίτθσ Packed Cell Volume υμπτϊματα Πολυςυκεμίασ MPV, MCV, MCH, MCHC, Θρομβοκφτταρα Δφκτιο ερυκροκφτταρα Χολεςτερίνθ,Συγλκερίδια Ηάχαρο αίματοσ, Διαβιτθσ Τπογλυκαιμία Τδατάνκρακεσ και Ενζργεια Ουρικό Οξφ, Ουρία Ουροχολινογόνο Specific gravity Αλκαλικι Φωςφωτάςθ SGOTSGPT (ALT) GGT-γ- Γλουταμινικι Σρανςφεράςθ Κρεατίνθ, Ολικζσ Πρωτείνεσ,Λεφκωμα Αμυλάςθ Οροφ Γαλακτικι Αφυδρογονάςθ,Κρεατίνθ -CK Ολικι Χολερυκρίνθ,Ουροχολιναγονο ίδθροσ Ορροφ,φαιρίνεσ, Κάλλιο του Ορροφ, Νάτριο. Χλϊριο Ορροφ,Αςβζςτιο,Ph-Οξεοβαςικι Ιςορροπία Αμμονία, Μαγνιςιο, UNIT 0013 Νθςτειοπακολογία

13 Νθςτειοπακολογία.. Νθςτειοκεραπευτικι Αγωγι Νθςτειοκεραπεία και Μεταβολιςμόσ Χωρίσ Δθλθτιρια και Σοξίνεσ δεν μπορεί να υπάρξει Αρρϊςτια Θ ζμφυτθ και πρϊτθ ζγνοια του ανκρϊπου Ιςτορία τθσ Νθςτειοκεραπζιασ Ειςαγωγι ςτθ Φυςικοπακθτικι Πρακτικι τθσ Νθςτειοκεραπευτικισ Αγωγισ. υμπτωματολογία κατα τθν Νθςτεία Αντιδράςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ Διακοπι τθσ Νθςτείασ πρίν ςυμπλθρωκεί θ φυςιολογικι Κάκαρςθ. Διακοπι τθσ Νθςτείασ και επάνοδοσ ςτθν κανονικι διατροφι υμπλθρωματικζσ Αγωγζσ κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ. Θ Νθςτεία ςαν Θεραπευτικι Μζκοδοσ Θ Νθςτεία ςε Πνεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ Θεραπευτικζσ ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Νθςτείασ Κλινικζσ Εφαρμογζσ τθσ Νθςτείασ Οξζα και Χρόνα Νοςιματα Μικρόβια και Ιοί. Εξωτερικοί Αμυντικοί Μθχανιςμοί Εςωτερικοί Αμυντικοί Μθχανιςμοί Διάφορα μζτρα κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ Πνευματικζσ επιρροζσ και απαςχολιςεισ Διαφορά Νθςτείασ και Λθμοκτονίασ Βιοχθμικζσ Αντιδράςεισ και Βιολογικι Ερμθνεία θσ Θεραπευτικισ Νθςτείασ. Εκκρίςεισ και απεκκρίςεισ Θ ηωτικι ςθμαςία των ανοργάνων αλάτων για τον οργανιςμό του ανκρϊπου. Αυτόλυςθ Θ επίδραςθ τθσ Νθςτείασ ςτα διάφορα όργανα Επιπτϊςεισ τθσ Νθςτείασ ςτισ Λειτουργίεσ του οργανιςμοφ Θ μετά τθν Νθςτεία Αγωγι Προετοιμαςία για τθν Νθςτεία φρουτοδίαιτα Θ ςυμβολι τθσ Θεραπευτικισ Αγωγισ τθσ Νθςτείασ ςτισ εξαρτιςεισ και Ναρκωτικά-Κάπνιςμα-Αλκοολιςμό. Φαρμακευτικι Αγωγι κατα τθν διάρκεια τθσ Νθςτείασ. Θ ςυμβολι τθσ Νθςτείασ ςτθ Προλθπτικι Ιατρικι.

14 UNIT 014 Πακολογία του Σρόπου Ζωισ Φυςικι Θεραπευτικι αςφμβατθ με τθν Κακιερωμζνθ Ιατρικι ιματα κινδφνου για τθ ηωι και τθν υγεία Θ φφςθ κεραπεφει Θ παράβαςθ των Νόμων τθσ Φφςθσ Βαςικοί Κανόνεσ Βελτίωςθσ τθσ Τγείασ χεδιαςμόσ των Γευμάτων υνδυαςμόσ τροφϊν Πϊσ γίνονται οι Βλαςτοί. Σαξινόμθςθ των τροφϊν Εβδομαδιαίο Μενοφ Τγιεινισ Διατροφισ Νεο-ιπποκρατικι Αγωγι Πρόλθψθσ και Θεραπζιασ μαε φυςικά μζςα. Επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ υψίςτθσ ςθμαςίασ, που αφοροφν τθν πρόλθψθ και κεραπεία. UNIT 015 Αλατα Schussler Βιοχθμικά ομοιοπακθτικά άλατα Schuessler. H Θεωρία του Schuessler H Βιοχθμεία Ονόματα ιςτικϊν αλάτων Schussler υνοπτικι Materia Medica Φαρμακολογία των Βιοχθμικϊν Αλάτων. Calacarea Carbonica Calcarea Sulfurica Calcarea Fluorica Ferrum Phosphoricum Kali Muriaticum Kali Phosphoricum Kali Sulphuricum Magnesia Phosphorica

15 Natrum Nuriaticum Naturm Phosphoricum Natrum Sulphuricum Silicea Αναιμία και θ ςχζςθ τθσ με τα Βιοχθμικά Άλατα UNIT 0016 Φυςιοπακθτικι Αποτοξίνωςθ Δίαιτεσ ςφμφωνα με τισ Ομάδεσ Αίματοσ Αποτοξινωτικά Προγράμματα Αποτοξινωτικι διατροφι 1 και 2 Διάφορεσ Φυςικοπακθτικζσ Δίαιτεσ Διατροφολόγιο 1,2 Νζα Βιολογία Νθςτειοκεραπεία 1 Ομοιοαιματολογικό Διαιτολόγιο. υμβουλευτικι Γενικά Γενικι Φυςικι Δίαιτα UNIT-017 ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΔΙΑΙΣΑ H νζα Βιολογία τθσ Τγείασ Σα Οξζα, το Αίμα, θ Κάντιτα Πζψθ και ςωςτι διατροφι υνδυαςμοί Σροφϊν Αποτοξίνωςθ Διατροφικά υμπλθρϊματα Χριςιμεσ ςυμβουλζσ για εφαρμογι Προγραμμάτων Διατροφισ UNIT-018 ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟΤ ΕΝΣΕΡΟΤ

16 Ειςαγωγι ςτθ φροντίδα του εντερου Εντερικι λειτουργία Εντερικι Σοξιναιμία και Αυτο-τοξίνωςθ υνικεισ εντερικζσ διαταραχζσ Σο ανακλαςτικό νευρικό τόξο το 7ιμερο πρόγραμμα αποτοξίνωςθσ Σο πρόγραμμα τόνωςθσ και αποκατάςταςθσ των 7-βδομάδων. Πρόςκετεσ τεχνικζσ για τθν εντερικι φροντίδα. Διατροφικά παραςτρατιματα και διαιτθτικοί Νόμοι. UNIT-0019 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Πωσ δθμιουργείται θ αςκζνεια Σα δθλθτιρια τθσ Σροφικισ Σοξιναιμίασ και επιπτϊςεισ αυτϊν ςτα όργανα του ςϊματοσ. Αυτοκάκαρςθ και αποτοξίνωςθ Πρακτικζσ & κεωρθτικζσ γνϊςεισ για τον Φυςικοπακθτικό και Διατροφολόγο. Φυςικοπακθτικι Θεραπευτικι Αγωγι κοινϊν αςκενειϊν. UNIT-020 ΒΟΣΑΝΟΛΟΓΙΑ Εςαγωγι ςτθν Βοτανολογία -Ολιςτικι Προςζγγιςθ Θ χριςθ των φαρμακευτικϊν φυτϊν Μζκοδοσ Δράςθσ των ενεργϊν ςυςτατικϊν των τροφϊν Καλλιζργεια και ςυλλογι των βοτάνων Θεραπευτικζσ ιδίοτθτεσ των βοτάνων Βοτανοκεραπευτικά για τισ πακιςεισ των οργανικϊν ςυςτθμάτων Ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Βοτανοκεραπευτικισ Δοςολογία και προετοιμαςία

17 Ολιςτικι Προςζγγιςθ Θ χριςθ των φαρμακευτικϊν φυτϊν Μζκοδοσ Δράςθσ των ενεργϊν ςυςτατικϊν των τροφϊν Καλλιζργεια και ςυλλογι των βοτάνων Θεραπευτικζσ ιδίοτθτεσ των βοτάνων Βοτανοκεραπευτικά για τισ πακιςεισ των οργανικϊν ςυςτθμάτων Ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ Βοτανοκεραπευτικισ Δοςολογία και προετοιμαςία UNIT-0021 Ανκοιάματα Σι είναι τα ανκοιάματα Πωσ λειτουργοφν τα ανκοιάματα Θ επιλογι των ανκοιαμάτων Δοςολογία και άλλεσ χριςεισ Εμπειρίεσ απο τθ κεραπεία του Μπάχ Ολικι υγεία Ανκοϊάματα Διαγνωςτικόσ Κατάλογοσ Agrimony Aspen, Beech, Centaury Cerato, Cherry Plum Chestnut Bud,Chicory Clematis,Crab Apple Elm, Gentian, Gorse Heather, Holy Honeysuckle, Hornbeam Impatiens, Larch, Mimmulus Mustard, Oak Olive, Pine, Red Chestnut Rock Rose, Scleranthus

18 Star of Bethlehem Sweet Chestnut Vervain Vine, Walnut, Water Violet White Chestnut Wild Oat Wild Rose, Willow UNIT-0022 Ειςαγωγι ςτθν ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΣΘ ΟΜΟΙΟΠΑΘΘΣΙΚΘ Κατανοϊντασ τα βαςικά τθσ Ομοιοπακθτικισ Άνκρωποσ Τγεία και Αςκζνεια Πωσ λειτουργεί θ Ομοιοπακθτικι Επίςκεψθ ςτον Ομοιοπακθτικό Θ ΧΡΘΘ ΣΘ ΟΜΟΙΟΠΑΘΘΣΙΚΘ Πριν αρχίςει κανείσ Ομοιοπακθτικι Σο Ομοιοπακθτικό Κίτ για το ςπίτι Ευρετιριο Πακιςεων Ομοιοπακθτικά πρϊτων βοθκειϊν Ομοιοπακθτικά για ςυνθκιςμζνεσ πακιςεισ Ιδιοςυγκραςιακι Αγωγι και ανάπτυξθ των ικανοτιτων του κεραπευτι. Ομοιοπακθτικζσ Οδθγίεσ UNIT-0023 ΒΕΛΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΣΟΤ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Κατανοϊντασ τα βαςικά Σου Βελονιςμοφ Πωσ λειτουργεί ο Βελονιςμόσ

19 Θ ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Πριν αρχίςει κανείσ Βελονιςμό. Θεραπευτικά ςθμεία κλειδιά και οι κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ για Πϋρωτεσ Βοικειεσ. Αντιδράςεισ,Παρενζργειεσ και Μζτρα Προφφλαξθσ.. UNIT 024 Χειροκεραπευτικι Βαςικά τοιχεία Ανατομίασ του Μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ Ειςαγωγι ςτο κεραπευτικό Μαςςάη Θ επίδραςθσ του Μαςςάη Θ επιδραςθ επι του ςκελετοφ Διάφοροι τρόποι μαςςάη Θ δομι του ςϊματοσ Χειρομαςςάη Χειρομαςάη επι των ςπονδφλων Σεχνικζσ κεραπευτικοφ μαςςάη Αντιδράςεισ Παρενζργειεσ και Μζτρα Προφφλαξθσ. UNIT-25 Βοτανοκεραπευτικι Κοινϊν Πακιςεων Αλλεργικζσ αντιδράςεισ Διαταραχζσ ουροποιθτικοφ Προβλιματα ποδιϊν Νευρικζσ πακιςεισ Γυναικολογικά Εγκυμοςφνθ Προβλιματα Θλικιωμζνων Προβλιματα παιδιϊν UNIT 026 Επαγγελματικι Δεοντολογία & Λιψθ Ιςτορικοφ

20 (Professional Conduct & Consultation) Επαγγελματιςμόσ: Προςωπικι κακαριότθτα & Παρουςιαςτικό Ενδυμαςία Κόμθ Νφχια και Χζρια Μυρωδικά Παποφτςια Χρυςαφικά Να είμαςτε ςτθν ϊρα μασ (punctuality) Τγιεινολογικά μζτρα & διαδικαςίεσ Χϊροσ εργαςίασ (κακαριότθτα, ςιγφριςμα, ευχάριςτο περιβάλλον) Τγιεινομικά μζτρα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ για αποφυγι μολφνςεων, ιϊςεων βακτθριάςεων, μυκθτιάςεων, παραςίτων Χριςθ αποςτειρωτικϊν ςυςκευϊν Χριςθ αποςτειρωτικϊν υγρϊν και διαλυμάτων Χθμικά αποςτειρωτικά Εξάπλωςθ μολφνςεων Επαγγελματικι επικοινωνία με τουσ αςκενείσ Ακρόαςθ, προςοχι και ενδιαφζρον προσ τον αςκενι Λιψθ ιςτορικοφ υγείασ, κατανόθςθ Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ κεραπείασ & πικανζσ αντιδράςεισ από τθν κεραπεία Αςκζνειεσ που δεν εμπίπτουν ςτα πλαίςια του επαγγζλματοσ. Καταγραφι ιςτορικοφ υγείασ (ςτοιχείων) και αποτελεςμάτων από τισ κεραπείεσ, ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ. Κϊδικασ Δεοντολογίασ Αςφάλεια επαγγελματικισ ευκφνθσ Νομολογία UNIT 027 Oδθγόσ Διαχείρθςθσ Επιχείρθςθσ (Guide to business) Επιχειρθματικζσ ιδζεσ και επιλογζσ Επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ για να μθ αποτφχουμε

21 τόχοι τθσ επιχείρθςθσ Είδοσ τθσ επιχείρθςθσ Εργοδότθςθ υπαλλιλων Τγεία και αςφάλεια, αξιολόγθςθ των κινδφνων Δάνειο τθσ επιχείρθςθσ Εκτίμθςθ τθσ αγοράσ Τποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ (αςφάλεια,ςφνταξθ, άδειεσ κλπ) τρατθγικζσ αγοράσ και ςχζδιο δράςθσ Αναγνϊριςθ EκπαίδευςθσΦυςικοπακθτικισ Πλιρωσ αναγνωριςμζνο από τον Παγκφπριο φνδεςμο Φυςικοπακθτικϊν & υμβοφλιο Ορκομοριακισ και Θεραπευτικισ Διατροφισ Κφπρου. Οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ μασ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον φνδεςμο Φυςιοπακθτικϊν ANP Association του Θνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν υνδζςμων άλλων χωρϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για Γερμανία παρακαλϊ διαβάςτε πιο κάτω: ΕΕ Γερμανία Όποιοσ επικυμεί να αςκιςει οποιεςδιποτε φυςικζσ θ εναλλακτικζσ κεραπείεσ ςτθ Γερμανία πρζπει να περάςει μια ειδικι εξζταςθ από το αρμόδιο κυβερνθτικό τμιμα. Μόλισ περάςει αυτόν τον διαγωνιςμό κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει τον εαυτό του Heilpraktiker (Natural Health Practitioner /Φυςικό Θεραπευτι). Δεν ζχει ςθμαςία εάν αςκείτε διατροφι, ομοιοπακθτικι, φυτοκεραπεία ι βελονιςμό, θ εξζταςθ είναι το ίδιο για όλουσ. Διεκνισ Αναγνϊριςθ Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από πολιτεία ςε πολιτεία. Αν ςασ ενδιαφζρει μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, επικοινωνιςτε με το γραφείο T.O.I για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. θμαντικζσ πλθροφορίεσ

22 Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το Δίπλωμα μασ ςτθ Φυςιοπακθτικι αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα προςόντα για να εργαςκοφν αποτελεςματικά ςτον ιδιωτικό τομζα. Σα μακιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να μελετιςετε ςτο δικό ςασ ρυκμό και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ από τθ χολι. Για να ςασ βοθκιςουμε να κατανοιςετε καλφτερα τα μακιματα και να αποκτιςετε τθν επαρκι εμπειρία, προςφζρουμε εξειδευκευμζνα ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια, ζρευνεσ και πρακτικι εκπαίδευςθ με επίβλεψθ και κακοδιγθςθ. Θ όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ καλφπτει κάκε πτυχι για μια αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματοσ του φυςιοπακθτικοφ. Κλινικι πρακτικι Μπορείτε να αποκτιςετε πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ και πρακτικζσ αςφάλειασ με τθν δικι μασ κακοδιγθςθ. Όλα τα ςεμινάρια και οι διαλζξεισ του τθσ Νζο-Ιπποκρατικισ χολισ γίνονται παράλλθλα με τθν κλινικι πρακτικι εκπαίδευςθ ςτθ κλινικι τθσ χολισ. Φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου Οι φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν απαιτοφμενθ πρακτικι κλινικι άςκθςθ τουσ ςε κζντρα φυςικισ κεραπείασ που είναι αποδεκτά από τθσ χολι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτον υπεφκυνο προγραμμάτων εκπαίδευςθσ τθσ χολισ. Πρόκειται για μια πραγματικι ευκαιρία για αλλαγι ςταδιοδρομίασ, μζςα από τθν οποία κα μπορείτε να προςφζρετε ακίνδυνεσ,φυςικζσ κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ και με προςεγμζνεσ δικαιολογθμζνεσ χρεϊςεισ είναι δυνατόν να κερδίηετε ζνα καλό χρθματικό ποςό.

23 Οι απόφοιτοι μασ καλφπτονται από Αςφάλεια Επαγγελματικισ Ευκφνθσ για ςυμβάντα κατά τθν πρακτικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ από μια από τισ μεγαλφτερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Επαγγελματικι Αποκατάςταςθ: Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ απ ευκφνεται ςε εναλλακτικοφσ κεραπευτζσ και πτυχιοφχουσ ιατρικϊν ι παραϊατρικϊν επιςτθμϊν, κακϊσ επίςθσ και ςε οποιονδιποτε ενιλικα επικυμεί να ειδικευτεί ς αυτζσ. Σο επίπεδο των διαφόρων μεκόδων τθσ μθ ςυμβατικισ ιατρικισ βελτιϊνεται ςτακερά ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, κακϊσ ςυνεχϊσ περιςςότερα ιατρικά και παραϊατρικά ιδρφματα εντάςςουν διάφορεσ ςυμπλθρωματικζσ και εναλλακτικζσ μεκόδουσ ςτα κεραπευτικά τουσ προγράμματα. Παρότι οι περιςςότερεσ ειδικότθτεσ τθσ μθ ςυμβατικισ ιατρικισ δεν είναι ακόμα επιςιμωσ αναγνωριςμζνεσ από το Κυπριακό & Ελλθνικό κράτοσ, οι δυνατότθτεσ νόμιμθσ εργαςίασ είναι οι ίδιεσ μ αυτζσ οποιουδιποτε άλλου ελεφκερου επαγγζλματοσ. Που μπορϊ να εργαςκϊ; Οι απόφοιτοι μποροφν να εργαςκοφν ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ι ςε ινςτιτοφτα υγείασ, γυμναςτιρια, ιατρεία, spa, κλπ. υμβουλευτείτε τθ γραμματεία προκειμζνου να διαμορφϊςετε ζνα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται ςτισ προςωπικζσ ςασ απαιτιςεισ και ανάγκεσ. *** θμειϊςτε ότι δεν μπορείτε να καλείτε τον εαυτό ςασ Ιατρό, Οςτεοπακθτικό, Χειροπράκτωρ ι Φυςιοκεραπευτι.

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμζνοσ Παροχζασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ ςφμφωνα με τον περι Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης είπε τα εξής «Τα Ομοια Θεραπεύουν τα Όμοια». Είλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αζζέλεηα παξηζηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θύζεο, λα ακπλζεί (απέλαληη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 Στο Metropolitan Expo Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Αεροδρόμιο Ακινασ, το μεγαλφτερο, πλζον ςφγχρονο και λειτουργικό χϊρο εκκζςεων, ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα

Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα Ζκδοςθ: 1.02, Απρίλιοσ 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» φνδεςμοσ: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα