ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημεπωηικό Δεληίο E-News Letter Τεύσορ 23ο 21-27/1/2012 Παπαζκεςή 27/1/2012 Επιπηώζειρ ζηην Απμενία από ενδεσόμενο πολεμικήρ εμπλοκήρ Ιπάν. Η επίζθεςε ηνπ Martin Dempsey, Αξρεγνύ ηνπ Γεληθνύ Επηηειείνπ ηξαηνύ ησλ ΗΠΑ ζην Ιζξαήι, ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, γηα λα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε κηα ελδερόκελε επίζεζε θαηά ηνπ Ιξάλ, δεκηνύξγεζε επηπξόζζεην πξνβιεκαηηζκό ζε θιηκάθηα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αξκελίαο. Η αλεζπρία πνπ δηνγθώλεηαη ζηελ Αξκελία εθπεγάδεη από ηελ αζηάζεηα πνπ εθηηκάηαη όηη ζα πξνθιεζεί αθελόο ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο, α- θεηέξνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηνλ λόηην γείηνλά ηεο νη νπνίεο, κεηά θαη ηελ πξόζθαηε επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ιξάλ ζην Εξεβάλ, απέθηεζαλ ζεκαληηθή δπλακηθή. Η πξννπηηθή ηεο νηθνδόκεζεο κηαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζπλδέεη ηελ Αξκελία κε ην Ιξάλ θαη ηα ιηκάληα ηνπ Ιλδηθνύ Ωθεαλνύ, είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Αξκελία. Η ηειηθή ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή επηηεύρζεθε ην Η κειέηε ζθνπηκόηεηαο ηνπ έξγνπ έρεη ζέζεη σο βάζε ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 540 ρικ., εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 460 ζην έδαθνο ηεο Αξκελίαο. Η πην πηζαλή δηαδξνκή εθηηκάηαη όηη είλαη κέζσ ησλ αξκεληθώλ πόιεσλ Γθαγθάξηλ-Γθαβάξ-Martuni-Jermuk-Vayk-Sisian-Kapan-Meghri θαη ζηνλ ηξαληθό ηνκέα ζα θζάλεη ζηνλ ζηαζκό ηνπ Merant. Απηό ην ύςηζηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο έξγν γηα ηελ Αξκελία, κε δεδνκέλε θαη ηελ εμαθνινπζνύκελε ύπαξμε θιεηζηώλ ζπλόξσλ κε Σνπξθία θαη Αδεξκπατηδάλ, απεηιείηαη κε αλαβνιή έσο θαη καηαίσζε. ζςν. ζελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιπηώζειρ ζηην Απμενία από ενδεσόμενο πολεμικήρ εμπλοκήρ Ιπάν Α ν α π η ς ξ ι α κ έ ρ δπάζειρ Απμενίων Διαζποπάρ Αύξηζη πωλήζεων ζηην αγοπά διαμανηιών. Τοςπιζηική πποβολή Ναγκόπνο- Καπαμπάσ από ABCNews. σελ. 1 σελ.2 σελ. 5 σελ. 5

2 σελ. 2 ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Αναπηςξιακέρ δπάζειρ Απμενίων Διαζποπάρ. Η κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε All Armenia Fund, ν ακεξηθαληθόο βξαρίνλαο ζηελ Αλαηνιηθή αθηή ησλ ΗΠΑ ηνπ εδξεύνληνο ζηελ Αξκελία νξγαληζκνύ Hayastan All Armenia Fund, μεθίλεζε ηελ αλνηθνδόκεζε λνζνθνκείνπ ζηελ πόιε Maruni ηνπ Ναγθόξλν-Καξακπάρ κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από έλαλ άιιν ηδησηηθό νξγαληζκό ην Armenian Medial Fund USA πνπ εδξεύεη ζηε Νέα Τόξθε θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ναγθόξλν-Καξακπάρ. Σν ππάξρνλ λνζνθνκείν ζην Martuni ρηίζηεθε ην 1965 θαη έθηνηε έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο δεκίεο κε απνηέιεζκα λα έρεη θιείζεη, θαζώο δελ κπνξεί πιένλ λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθό. Σν λέν λνζνθνκείν, πνπ απνηειείηαη από έλα δηώξνθν θηίξην κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ, πξόθεηηαη λα είλαη έλα πξαγκαηηθό έξγν ηέρλεο, πιήξσο εμνπιηζκέλν γηα λα παξέρεη επξύ θάζκα ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πγείαο. Η πξνζπάζεηα ησλ κειώλ ηεο αξκεληθήο δηαζπνξάο είλαη λα πξνζδώζνπλ ζηελ ακθηζβεηνύκελε από ην Αδεξκπατηδάλ πεξηνρή, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, ραξαθηήξα πιήξσο απηόλνκεο θαη θαιύπηνπζαο ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, γηα απηό επηδηώθνπλ λα απαζρνιήζνπλ θνξπθαίνπο κεραληθνύο θαη ηερληθέο εηαηξείεο. Σν ππόγεην ηνπ λένπ λνζνθνκείνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη πιήξσο εμνπιηζκέλε αίζνπζα πξώησλ βνεζεηώλ. Ο πξώηνο όξνθνο ζα θηινμελήζεη κηα αίζνπζα ππνδνρήο, έλα δσκάηην έθηαθηεο αλάγθεο, κηα κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηελ Πνιπθιηληθή (όιεο νη εηδηθόηεηεο γηαηξώλ), αίζνπζεο ρξήζεο δηαγλσζηηθώλ ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ, εηδηθνί ρώξνη ζεξαπείαο κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Ο δεύηεξνο όξνθνο ζα πεξηιακβάλεη ηα ρεηξνπξγεία θαη ηνπο ζαιάκνπο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηνλ απηόλνκν ειεθηξηθό ππνζηαζκό, ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη εηδηθά γπλαηθνινγηθά ηκήκαηα. Σν λνζνθνκείν ζα νηθνδνκεζεί κε βάζε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πεξηνξηζκνύ απσιεηώλ ελέξγεηαο (ζέξκαλζε-ςύμε). Επίζεο πξνβιέπεηαη ην ζπγθξόηεκα λα δηαζέηεη κηα αξθεηά κεγάιε απιή γηα ρξήζε από ηνλ αζζελή. ζςν. ζελ. 3.

3 Τεύσορ 23ο 21-27/1/2012 σελ. 3 ζςν. από ζελ. 2. Με ην ππόγεην θαη ηνλ πξώην όξνθν λα έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζηεί, ηα ζπλεξγία ησλ εξγνιάβσλ θαηαζθεπάδνπλ ήδε θαη ηνλ δεύηεξν όξνθν. Η ηαηξόο Grisha Gasparyan, εθηειεζηηθή δηεπζύληξηα ηνπ λνζνθνκείνπ, είπε όηη ε κνλάδα ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε λνζειεπόκελνπο θαη επηζθέπηεο αζζελείο αλά έηνο. Η θα Gasparyan ππνγξάκκηζε ζε δειώζεηο ηεο όηη ην λνζνθνκείν ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηελ πεξίζαιςε αζζελώλ από θνληηλά ρσξηά ηεο επαξρίαο. Σν λέν λνζνθνκείν ζην Martuni είλαη ην δεύηεξν λνζνθνκείν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζην Ναγθόξλν-Καξακπάρ κεηά από ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Αξκεληθήο Κνηλόηεηαο ησλ Αλαηνιηθώλ Πνιηηείσλ ησλ ΗΠΑ. Σν πξώην λνζνθνκείν πνπ θηίζηεθε ήηαλ ε Πνιπθιηληθή ζην ηεπαλαθέξη, πξσηεύνπζα ηνπ Ναγθόξλν-Καξακπάρ, πξηλ από ελλέα ρξόληα, ε νπνία ήδε έρεη δηαδξακαηίζεη έλαλ αλεθηίκεην ξόιν ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ. Εθηόο από ηελ ππνζηήξημε ζηελ θαηαζθεπή απηώλ ησλ ζεκαληηθώλ έξγσλ ν νξγαληζκόο Armenian Medial Fund USA, αλαπηύζζεη θαη άιιεο δξάζεηο, όπσο ην πξόγξακκα HyeBridge Telehealth ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Εξεβάλ. Πξόθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία παξνρήο ππεξεζηώλ ηειεταηξηθήο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ HyeBridge κέζσ δηαδηθηύνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε κηα ζεηξά ηαηξηθώλ θέληξσλ ζε ππνεμππεξεηνύκελεο θνηλόηεηεο ζε όιε ηελ Αξκελία θαη ην Ναγθόξλν-Καξακπάρ. Η πόιε ηνπ Martuni είλαη ε πεξηνρή πνιιώλ κεγάισλ έξγσλ αλάπηπμεο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Hayastan All Armenia Fund. Απηή ηε ζηηγκή ην δίθηπν δηαλνκήο λεξνύ ηεο πόιεο είλαη ππό αλαθαηαζθεπή, κε θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ κέζσ Telethon από ην Η πξώηε θάζε ηνπ έξγνπ έρεη ήδε νινθιεξσζεί, θαη νη πξνζθνξέο γηα ηελ θαηαζθεπή επί ηνπ παξόληνο ηεο δεύηεξεο θαη ηξίηεο θάζεο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. Σν Hayastan All Armenia Fund είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ ηδξύζεθε ην 1992 κε ζηόρν ηε δηεπθόιπλζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ ζηελ Αξκελία θαη ην Ναγθόξλν-Καξακπάρ. Ο νξγαληζκόο δηαζέηεη 22 ζπλδεδεκέλεο νξγαλώζεηο ζε όινλ ηνλ θόζκν θαη ιεηηνπξγεί ζε εζεινληηθή βάζε. Βαζηθή δξάζε ηνπ είλαη ε ζηαζεξή ζε εηήζηα βάζε ππνβνήζεζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ εθπξνζώπσλ ηεο αξκεληθήο δηαζπνξάο ζηηο ΗΠΑ γηα ηελ εμαζθάιηζε αθελόο ηεο εηήζηαο ρξεκαηηθήο βνήζεηαο από ην Ακεξηθαληθό Κνγθξέζν θαη αθεηέξνπ γηα ηε δηαζθάιηζε πξνβνιήο ησλ εζληθώλ ζηόρσλ θαη δεηεκάησλ πνπ επηδηώθεη ε Αξκελία.

4 σελ. 4 Τεύσορ 23ο 21-27/1/2012 Ππεζβεία Επεβάν Γπαθείο Οικονομικών & Εμποπικών Υποθέζεων 6, Demirchian str. 0002, Yerevan Τηλέθωνο : (+37410) , , fax : (+37410) Το Γραθείο ΟΕΥ Ερεβάλ είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ επητεηρήζεωλ ποσ επηζσκούλ λα αλαδεηήζοσλ ηελ προώζεζε ηωλ προϊόληωλ ηοσς ζηελ αλαπησζζόκελε αγορά ηες Αρκελίας. Παραθαιούκε λα κας αποζηείιεηε ζτεηηθώς αηηήκαηα θαη παραηερήζεης ζας. ζςν. από ζελ. 1 Αξκελία θαη Ιξάλ έρνπλ επίζεο αλαιάβεη έλα άιιν κεγάιν έξγν πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή αγσγνύ πεηξειαίνπ από ηελ ηξαληθή πόιε Σακπξίδ κέρξη ην ζεκείν δηαλνκήο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ αξκεληθή πόιε Yeraskh. Φπζηθά θαη απηό ην έξγν απεηιείηαη κε «πάγσκα». Ιζρπξό ρηύπεκα ζα κπνξνύζε επίζεο λα δνζεί θαη ζηηο πξννπηηθέο ζηαζεξήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ Ιξάλ- Αξκελίαο, ην πξώην ηκήκα ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 ζηε ζπλνξηαθή πόιε Agarak κε ηελ παξνπζία ησλ πξνέδξσλ ησλ δύν ρσξώλ. Η ζεκαζία απηνύ ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ δελ κπνξεί λα ππνεθηηκεζεί, αλ ιεθζεί ππόςε ν καθξύο δξόκνο πνπ έπξεπε λα δηέιζνπλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο πινπνίεζήο ηνπ, πνπ εθθίλεζαλ ην Ο αγσγόο απηόο επηηξέπεη ζηελ Αξκελία λα κεηώζεη ηελ εμάξηεζή ηεο από ηελ νύησο ή άιισο πξσηαξρηθή πεγή εθνδηαζκνύ κε θπζηθό αέξην από ηε Ρσζία κέζσ ηνπ εδάθνπο ηεο αζηαζνύο πεξηνρήο ηεο Γεσξγίαο. Καη εθηόο απηνύ, ζηελ πεξίπησζε ξαγδαίσλ εμειίμεσλ, ε Σερεξάλε ζα κπνξνύζε λα απνιέζεη ηελ έδξα θαη ηελ επηξξνή ηεο σο «ηζρπξόο παξάγνληαο» ζηνλ ηζιακηθό θόζκν, γεγνλόο πνπ ζα θαηαζηήζεη επάισηε ηελ Αξκελία πξνο απηή ηελ πεξηνρή, θαζώο ε ηειεπηαία έρεη επελδύζεη ζηελ ζηξαηεγηθή εμέιημε απηήο ηεο πνιηηηθννηθνλνκηθήο ζρέζεο. Αξθεί λα ζεκεησζεί όηη ήηαλ ε επηξξνή ηνπ ηξαληθνύ ηζρπξνύ παξάγνληα πνπ εκπόδηζε ην Αδεξκπατηδάλ, ηελ πεξίνδν , από ην λα κελ πξνζδώζεη ραξαθηήξα ηδηράλη ζηελ ζύγθξνπζε κε ηελ Αξκελία πξνζδίδνληαο ζξεζθεπηηθή απόρξσζε ζηε ζύγθξνπζε γηα ην Ναγθόξλν-Καξακπάρ. Ωο εθ ηνύηνπ, θάζε κνξθή επίζεζεο θαηά ηνπ Ιξάλ είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξννπηηθώλ ηεο Αξκελίαο, ζε πάγσκα όισλ ησλ έξγσλ θαη ζε θύκα κεηαλαζηώλ από ην Βόξεην Ιξάλ, αιιά θαη από ηα εύπνξα θνηλσληθά ζηξώκαηα ηεο Σερεξάλεο, ηα νπνία δηαηεξνύλ επελδύζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ Αξκελία.

5 σελ. 5 Τεύσορ 23ο 21-27/1/2012 Αύξηζη πωλήζεων ζηην αγοπά διαμανηιών. Σν 2011 νη αξκεληθέο επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο πνιπηίκσλ ιίζσλ, αγόξαζαλ αθαηέξγαζηα δηακάληηα αμίαο 43 εθ. δνι. από ηελ ξσζηθή εηαηξεία ALROSA, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τ- πνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο Αξκελίαο. Η αληίζηνηρε πξόβιεςε γηα ην 2012 είλαη $ 50 εθαη. επξώ., ελώ ηνν 2010 αγνξάζηεθαλ αθαηέξγαζηα δηακάληηα αμίαο 25 εθ. δνι. Σα δηακάληηα απηά πξνσζνύληαη από ηε Ρσζία ζηελ Αξκελία κέζσ ηεισλεηαθήο ξύζκηζεο πνπ έρεη πξνθύςεη από ζπκθσλία κεηαμύ Ρσζίαο Αξκελίαο, ώζηε λα κελ επηβάιινληαη εηζαγσγηθνί δαζκνί, θαζώο κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο επαλεμάγνληαη πξνο ηε Ρσζία. Πξόζθαηα, ν όγθνο ησλ αγνξώλ κεηώζεθε ειαθξά, σο απνηέιεζκα πιενλάζκαηνο πξνζθνξάο έλαληη ηεο δήηεζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Οη αξκεληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε ξπζκνύο επεμεξγαζίαο αθαηέξγαζησλ δηακαληηώλ αξθεηά πςειόηεξεο αμίαο, αιιά ιόγσ ηεο ηξέρνπζαο δήηεζεο θαη ηνπ θόζηνπο ηεο αγνξάο δελ αγνξάδνπλ πνιύ. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο Αξκελίαο ην 2011, 9 αξκέληθεο επηρεηξήζεηο αγόξαζαλ δηακάληηα από ηελ ALROSA. Σν 2012 ν αξηζκόο απηόο ελδέρεηαη λα απμεζεί αλ ε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο νκαινπνηεζεί. Τοςπιζηική πποβολή Nagorno-Karabach από ABCnews To παλακεξηθαληθό δίθηπν ABCNews.com αλαγθάζηεθε λα αθαηξέζεη έλα ηκήκα ηνπ αθηεξώκαηνο πνπ πξνέβαιε ζε δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα ηηηινθνξνύκελε 7 Great Offbeat Places to go in Ο ιόγνο ήηαλ όηη είρε ζπκπεξηιάβεη θαη ην Ναγθόξλν-Καξακπάρ σο έλαλ εμαηξεηηθό πξννξηζκό γηα όζνπο αξέζθνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ηνπξηζκνύ. ηελ έξεπλα πνπ δεκνζηεύηεθε ηελ Κπξηαθή 8 Ιαλνπαξίνπ 2012 ζην abcnews.com κε ηίηιν 7 Great Offbeat Places to go in 2012» αλαθεξόηαλ θαη ην Ναγθόξλν- Καξακπάρ. Σελ Σξίηε 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 ην απόγεπκα, όκσο, ην θνκκάηη ήηαλ αλαδεκνζηεπκέλν εθ λένπ κε ηνλ ηίηιν 6 Great Offbeat Places to go in 2012 θαη ην ηκήκα ζρεηηθά κε ην Ναγθόξλν-Καξακπάρ είρε αθαηξεζεί. ην αξρηθό δεκνζίεπκα, γηλόηαλ αλαθνξά ζην πξόζθαηα θαηαζθεπαζκέλν μελνδνρείν Αξκελία ζηελ πξσηεύνπζα, ηεπαλαθέξη, θαη ε ρξήζε ηεο πόιεο σο βάζε γηα λα εμεξεπλήζεη ν ηαμηδηώηεο ηελ ηδηαίηεξεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη θάινπο πεξηνρή. ηελ πεξηνρή. Γηλνηαλ αλαθνξά ζε δηαδξνκέο γηα πεδνπνξία κέζα από ην ρηόλη, αλαβάζεηο ζε βνπλά θαη ζε θνηιάδεο κε θίηξηλα θαη θόθθηλα ινπινύδηα. Εηδηθή αλαθνξά γηλόηαλ ζηελ εηήζηα γηνξηή γηα ην παξαδνζηαθό Shish kebob, ζηα ςεηά ιαραληθά, ηελ ζπηηηθή βόηθα κε κνύξα θαη άιιεο ηνπηθέο γαζηξνλνκηθέο ζπλήζεηεο. Επίζεο γηλόηαλ ζεκαληηθή πξνβνιή ηεο Μνλήο Gandzasar, πνπ ζεκαίλεη ζεζαπξόο ζηελ θνξπθή ελόο ιόθνπ, πνπ ρηίζηεθε ηνλ 10ν αηώλα.. Σν Ναγθόξλν-Καξακπάρ ην 2011 γλώξηζε αύμεζε ζηνλ ηνπξηζκό ηνπ έσο θαη 150% ( επηζθέπηεο). Σν ακεξηθαληθό δίθηπν αλαγθάζηεθε λα παξέκβεη ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ ξεπνξηάδ κεηά από δηάβεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Εμσηεξηθώλ ηνπ Αδεξκπατηδάλ.

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ 1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΚΘΕΗ 2020 ΣΟ ΝΣΟΤΜΠΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ Η επηινγή ηεο πόιεο ηνπ Νηνπκπάη, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, λα δηνξγαλώζεη ηελ Παγθόζκηα Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ Προς ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε σνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την Πολωνία Παπαθέηοςμε ζςνημμένα ηο 3 ο ενημεπωηικό δεληίο με ειδήζειρ για ηην Πολωνία μεηαξύ ηων οποίων και πληποθοπίερ για ηην αγοπά αγποηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα