Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ, ΤΩΝ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΘΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΗΩΘΣ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ } Ανακζτουςα Αρχι: {ΥΠΠΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ} Ρροχπολογιςμόσ: ,72 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ: ( χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ CPV: Υπηπεσίερ Ανάπτςξηρ Λογισμικού με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε.: 19/03/2012 Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ Δθμοςίων Συμβάςεων: 19/03/2012 Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο: 21/03/2012 Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 16/05/2012 Κωδικόσ ΟΡΣ:

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 Σαυτότθτα Διακιρυξθσ... 3 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 5 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 8 υντομογραφίεσ... 8 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ 14 Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.2 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α3.3 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.3.1 Λειτουργικι Ενότθτα 1: «Συλλογι Τεκμθρίωςθ» Α3.3.2 Λειτουργικι Ενότθτα 2: «Ψθφιοποίθςθ» Α3.3.3 Λειτουργικι Ενότθτα 3: «Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ» Α3.3.4 Λειτουργικι Ενότθτα 4: «Δθμιουργία ΣΔΒΔ και διαδικτυακι πφλθ» Α3.4 Διαλειτουργικότθτα Α3.5 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.6 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.7 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.8 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Σελίδα2από198

3 Α3.9 Απαιτιςεισ - Ρροςβαςιμότθτασ Α3.10 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α3.11 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α4. Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Τπθρεςιϊν Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α4.6 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Α5. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Τλοποίθςθσ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α5.4 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Ταυτότθτα Διακιρυξθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟEΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ» ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ Θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Σελίδα3από198

4 ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ Διεφκυνςθ: ΓΙΑΝΝΘ ΔΕΛΘ 11, , ΜΥΤΙΛΘΝΘ Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν. Κατθγορία Υπθρεςίασ: 07 «Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και Συναφείσ Υπθρεςίεσ». Ταξινόμθςθ κατά CPV: Υπθρεςίεσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ Ανοικτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των Τριακοςίων Δζκα Εννιά Χιλιάδων και Δζκα Ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ,72 ) Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Οι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑΕ) 2011ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΣΤΘΝ Ε.Ε.Ε.Κ. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 19/03/ /05/2012 ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 16/05/2012 και ϊρα 11:00 Σελίδα4από198

5 ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Θ ζδρα τθσ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ, Διεφκυνςθ: ΓΙΑΝΝΘ ΔΕΛΘ 11, , ΜΥΤΙΛΘΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 16/05/2012 και ϊρα 11:00 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Θ προτεινόμενθ πράξθ «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ» περιλαμβάνει ζνα (1) υποζργο με τίτλο «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ». Αντικείμενο εναςχόλθςθσ του ζργου είναι το Κάςτρο (θ τειχιςμζνθ πόλθ) και θ εκτόσ των τειχϊν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ, από τθν περιοχι τθσ οδοφ Βουρνάηων και του Νότιου λιμζνα, μζχρι και τθν Επάνω Σκάλα, με το βόρειο λιμάνι τθσ πόλθσ, περιοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν αδιάλειπτα από τθν αρχαιότθτα μζχρι τθν φςτερθ Οκωμανικι περίοδο. Στόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ εικονικισ πραγματικότθτασ - εικονικοφ Κάςτρου, που κα αποτυπωκεί με όςο το δυνατόν περιςςότερεσ αρχιτεκτονικζσ λεπτομζρειεσ. Ραράλλθλα κα γίνει αποτφπωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου και του λιμανιοφ που ςυνόρευε με το Κάςτρο. Το Κάςτρο και ο περιβάλλων χϊροσ κα αποτυπωκεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ οδθγίεσ τθσ προϊςταμζνθσ τθσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων κ. Ακθνάσ Χριςτίνασ Λοφπου, ςε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ, ο δε λιμιν με τθ ςυνεργαςία του αρχαιολόγου κ. Γιάννθ Κουρτηζλλθ τθσ Κϋ ΕΡΚΑ και τθσ Εφορείασ Εναλίων Αρχαιοτιτων. Ραράλλθλα κα προςτεκοφν οριςμζνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνονται από γενικά ιςτορικά δεδομζνα, αλλά δεν ζχουν ςυγκεκριμζνθ τεκμθρίωςθ ςτθ λεςβιακι περίπτωςθ, όπωσ: τριςδιάςτατεσ φιγοφρεσ ανκρϊπων με ενδυμαςίεσ εποχισ που κινοφνται ςτουσ δρόμουσ ι ςε διάφορουσ χϊρουσ και επιτελοφν ςυγκεκριμζνεσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ οριςμζνων εργαςτθρίων όπωσ για παράδειγμα ενόσ ςιδθρουργείου, ενόσ λθνοφ («πατθτθριοφ» για τθν παραςκευι μοφςτου και κραςιοφ) και ενόσ ελαιοτριβείου (τθσ εποχισ). Τζλοσ, τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ οριςμζνων τφπων Σελίδα5από198

6 εμπορικϊν ι/και πολεμικϊν πλοίων που κα βρίςκονται προςδεμζνα ςτο λιμάνι ι κα ειςπλζουν ι κα αποπλζουν απ αυτό. Θ προτεινόμενθ δράςθ κα υλοποιθκεί μζςω των ακόλουκων διαδικαςιϊν: Συλλογι Τεκμθρίωςθ: Στο πλαίςιο τθσ καταγραφισ-τεκμθρίωςθσ κα ςυλλεχκοφν όλα εκείνα τα αρχαιολογικά δεδομζνα, κείμενα, δθμοςιεφςεισ και δελτία καταγραφισ που αφοροφν το Κάςτρο, τθν γφρω περιοχι και τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Επιπλζον κα ςυλλεχκεί οτιδιποτε άλλο υλικό (φωτογραφίεσ, χάρτεσ, ςχζδια, οπτικοακουςτικό υλικό) το οποίο ςχετίηεται με το κζμα. Θ τεκμθρίωςθ, πλιρθσ ι ςυμπλθρωματικι, κα γίνει ςτα επιλεγμζνα εκείνα τεκμιρια που κα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν προτεινόμενθ εφαρμογι. Ραράλλθλα κα διεξαχκεί τεκμθρίωςθ τθσ ςυλλογισ ςε ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ και τεκμθρίωςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί για τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Ψθφιοποίθςθ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα γίνει με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ θ ψθφιοποίθςθ όλων εκείνων των τεκμθρίων που κα επιλεχκοφν ϊςτε να προβλθκοφν μζςα από τθν διαδικτυακι πφλθ και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ του Κάςτρου. Τα τεκμιρια κα επεξεργαςτοφν με το κατάλλθλο ψθφιακό τρόπο ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το ςφςτθμα εικονικισ περιιγθςθσ. Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα δθμιουργθκοφν ςυςτιματα που κα κάνουν χριςθ μοντζλων εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ. Συγκεκριμζνα, κα γίνει θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ περιοχισ γφρω από το κάςτρο κακϊσ και του βόρειου λιμανιοφ τθσ πόλθσ. Αρχικά κα δθμιουργθκοφν τα τριςδιάςτατα μοντζλα και οι παραλλαγζσ τουσ, ανάλογα με τθν διαφορετικι χρονικι εποχι. Ζπειτα κα επιλεχκοφν και κα δθμιουργθκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που αφοροφν τθν κακθμερινι ηωι του κάςτρου και τθσ γφρω περιοχισ. Τζλοσ κα χρθςιμοποιθκεί θ κατάλλθλθ πλατφόρμα που κα ειςαχκοφν όλα αυτά τα ςτοιχεία και που κα δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ τθσ διαχρονικισ εικονικισ περιιγθςθσ ςτο χϊρο του κάςτρου και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. Δθμιουργία ΣΔΒΔ και διαδικτυακι πφλθ: Μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, κα παρουςιαςτοφν μζςα από διαφορετικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κα ςυλλεχκοφν, τεκμθριωκοφν και κα ψθφιοποιθκοφν. Τα ψθφιοποιθμζνα τεκμιρια κα ειςαχκοφν αρχικά ςτθν βάςθ δεδομζνων με τθν χριςθ ενόσ εργαλείου τεκμθρίωςθσ και διαχείριςθσ και ζπειτα κα χρθςιμοποιοφνται ωσ υποςτθρικτικό υλικό από τισ εφαρμογζσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. Οι εφαρμογζσ τθσ πφλθσ κα περιλαμβάνουν τθν κεματικι Σελίδα6από198

7 παρουςίαςθ των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων, κακϊσ και των ςτοιχείων τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ περιοχισ του Κάςτρου, τθν χρονολογικι παρουςίαςθ μζςα από μια εφαρμογι χρονολογίου και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ μζςα από τθν εφαρμογι εικονικισ περιιγθςθσ. Το ςφςτθμα κα κάνει χριςθ WEB 2.0. εργαλείων, με τα οποία ο χριςτθσ κα μπορεί να αποκθκεφςει τα αγαπθμζνα του ςθμεία ενδιαφζροντοσ, να δείξει ποια προτιμά και να αφιςει το ςχόλιο του, να ςυμμετζχει ςε δθμοςκοπιςεισ και διαγωνιςμοφσ, να ςυνομιλεί με άλλουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ κοκ. Σελίδα7από198

8 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ ΑΑ ΕΕ ΕΣΡΑ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΡ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΚΡΣ ΚΥΑ ΝΡΔΔ ΝΡΙΔ ΡΔ ΣΑΕ ΤΡΕ ΟΡΣ ΟΕΥ ΡΡΛ Ανακζτουςα Αρχι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα για τθ Ψθφιακι Σφγκλιςθ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Ρροεδρικό Διάταγμα Συλλογικι Απόφαςθ Ζργου Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ Ρερίοδοσ Ραραγωγικισ Ριλοτικισ Λειτουργίασ Σελίδα8από198

9 ΡΕ ISO WS AS ΒΔ Ρ&Δ SaaS Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ International Organization for Standardization Web Services Application Server Βάςθ/εισ Δεδομζνων, Επίςθσ και RDBMS Ραρακολοφκθςθ και Διαχείριςθ SaaS Software as a Service. Λογιςμικό παρεχόμενο ωσ υπθρεςία (ςυνδρομθτικά) και όχι με τθν αγορά άδειασ χριςθσ. Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Το προτεινόμενο ζργο βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ωσ προσ τθ διαχείριςθ και ανάδειξθ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ μασ. Στο πλαίςιο των διαφόρων φάςεων υλοποίθςισ του, πραγματοποιείται: θ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν διάχυςθσ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςτουσ πολίτεσ και θ δθμιουργία ςφγχρονων υπθρεςιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ για τθ γνωριμία και ανάδειξθ των μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ καταγραφι, τεκμθρίωςθ και ψθφιοποίθςθ του πλοφςιου υλικοφ από ειδικοφσ και θ διάκεςι του ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα, κατά τρόπο άμεςο, ζγκριτο και επιςτθμονικά αςφαλι, θ παρουςίαςθ τθσ διαχρονικισ αξίασ τθσ περιοχισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ ςθμαςίασ του για τθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ ανά τουσ αιϊνεσ και του τρόπου επανζνταξθσ και επαναπροςδιοριςμοφ του ςτον ςφγχρονο κοινωνικό ιςτό τθσ πόλθσ. Σελίδα9από198

10 θ διάχυςθ των ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων ςτθ Μυτιλινθ και που αφοροφν τθν περιοχι ενδιαφζροντοσ με τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πολίτεσ, μζςα από τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ και τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ, ελεγχόμενθ, αςφαλι και άμεςθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ, θ ενεργοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και θ προϊκθςθ του διαλόγου ςχετικά με το ευαίςκθτο και ςθμαντικό κζμα τθσ διάςωςθσ και προβολισ τθσ αξίασ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ και του πολιτιςμοφ που αναπτφχκθκε διαχρονικά γφρω από αυτό, μζςω τθσ ζγκαιρθσ και ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, κακϊσ και μζςω τθσ άμεςθσ διοχζτευςθσ των πλθροφοριϊν, ο ςφγχρονοσ διαδραςτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ και θ ανταλλαγι περιεχομζνου και πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν, με τθ διάκεςθ επίκαιρων υπθρεςιϊν αλλθλεπίδραςθσ των πολιτϊν με το ψθφιακό περιεχόμενο και μεταξφ τουσ, θ ςυνεχισ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ και, μζςω αυτισ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ των νζων και των παιδιϊν για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, ςθμαντικό κομμάτι τθσ οποίασ αποτελεί το Κάςτρο τθσ Μυτιλινθσ, τα βυηαντινά και οκωμανικά μνθμεία τθσ περιοχισ κακϊσ και τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ. Θ υλοποίθςθ του ζργου προβλζπεται ότι κα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ: ςτον επιςτθμονικό διάλογο που αφορά τισ διάφορεσ ιςτορικζσ φάςεισ του κάςτρου και τθσ κακθμερινισ ηωισ που αναπτφχκθκε γφρω από αυτό, ςτθν προβολι του ιςτορικοφ και αρχαιολογικοφ πλοφτου τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ και ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, ςτθν εκπαίδευςθ των νζων ςε κζματα ιςτορίασ και ςεβαςμοφ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν αξιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ, ςτθν ανταλλαγι απόψεων και τον επιςτθμονικό διάλογο. Σελίδα10από198

11 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Ειδικότερα, θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ Σελίδα11από198

12 τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων. Σημείa επαφήσ του ζργου είναι οι: Α) κα Αγγελική Γεωργαντά Β) κα. Φζνια Κριαρά τηλ /6. Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Θ ΥΡΡΟΤ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των Σελίδα12από198

13 μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Ειδικότερα, θ ΥΡΡΟΤ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Δεν υπάρχουν Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Το ζργο θα παρακολουθείται από 2 βαςικζσ επιτροπζσ: την ομάδα Διοίκηςησ και Συντονιςμοφ του ζργου που θα ζχει 2 ςτελζχη τησ εφορίασ και πιο ςυγκεκριμζνα την κα Γεωργαντά Αγγελική και Κριαρά Φζνια. Αντικείμενο τησ ομάδασ αυτήσ θα είναι η καθημερινή παρακολοφθηςη του ζργου η επαφή με την ανάδοχο εταιρία, το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και την Διαχειριςτική Αρχή του Ε.Π. Ψηφιακή Σφγκλιςη. Σε δεφτερο επίπεδο θα υπάρχει η Επιτροπή Παρακολοφθηςησ του ζργου η οποία θα είναι τριμελήσ και θα αποτελείται από τουσ: Ιςμινθ Κουνζλλθ - Ραραςχάκθ Αγγελικι Καμπζρθ Νικόλαοσ Αμπουλόσ Σελίδα13από198

14 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Ειδικότερα, θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν Σελίδα14από198

15 μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Συνολικά θ Εφορεία διακζτει 14 άτομα προςωπικό ςτα γραφεία τθσ ςτθν Δ/νςθ Γ. Δελι 11, τα οποία αναλφονται ωσ εξισ: 1 Ρροϊςτάμενθ Αρχαιολόγοσ 1 Τμθματάρχθσ Ειδικότθτασ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ 1 Αρχαιολόγοσ 1 Διοικθτικόσ Υπάλλθλοσ επιπζδου ΡΕ 4 Διοικθτικοί Υπάλλθλοι επιπζδου ΔΕ 2 Λογιςτζσ (1 με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) ΤΕ 1 Τοπογράφοσ-Μθχανικόσ 1 Σχεδιαςτισ ΔΕ 1 Αρχιτζκτονασ (με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) 1 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ (με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) Από τα παραπάνω άμεςθ εμπλοκι ςτθν υλοποίθςθ του ζργου κα ζχουν ςυνολικά 10 άτομα (Αρχαιολόγοι, Διοικθτικοί, Λογιςτζσ). Ειδικότερα οι Αρχαιολόγοι κα αςχολθκοφν με τθ φυςικό αντικείμενο του ζργου και κυρίωσ με τθν υποβοικθςθ του αναδόχου ςτο επίπεδο τθσ παροχισ ςτοιχείων για τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του υλικοφ που κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθ δθμιουργία τθσ δικτυακισ πφλθσ και τθσ τριςδιάςτατθσ παρουςίαςθσ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ. Σελίδα15από198

16 Τα διοικθτικά ςτελζχθ κα αςχολθκοφν με τθν διοικθτικι διεκπεραίωςθ του ζργου όπωσ αυτό ορίηεται από τθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ςφμφωνο αποδοχισ όρων. Και τζλοσ οι λογιςτζσ με τθν Οικονομικι διαχείριςθ του ζργου και τθν παρακολοφκθςθ του Οικονομικοφ αντικειμζνου βάςθ των υποχρζωςεων που απορρζουν από τθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ςφμφωνο αποδοχισ όρων. Α1.2.3 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΥΛΙΚΟ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 14 SERVERS 2 FAX 1 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ 6 ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΑ 2 SCANER 2 Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά ο εξοπλιςμόσ ΤΡΕ που διακζτει θ Εφορία. Επιπλζον διακζτει και ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο μζςω γραμμισ ADSL. Θ φιλοξενία του server και του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτουσ χϊρουσ τθσ Εφορίασ (με ευκφνθ του αναδόχου) με τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ μιςκωμζνου κυκλϊματοσ υψθλισ χωρθτικότθτασ με μεγάλθ ταχφτθτα διαςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο που κα δίνει τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ και εξυπθρζτθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου. Σελίδα16από198

17 Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Θ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΒΑ προκθρφςςει διεκνι δθμόςιο ανοιχτό διαγωνιςμό, του οποίου ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςό των: τριακοςίων δζκα εννζα χιλιάδων και δζκα Ευρϊ, ,00 (ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 23%) / (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ,72 - ΦΡΑ 23%: ,28 ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν επιλογι του αναδόχου του υποζργου: «ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ, ΤΩΝ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΘΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΗΩΘΣ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ». Θ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΒΑ, ωσ Τελικόσ Δικαιοφχοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ ζργου, που εντάχκθκε ςτθν Ρρογραμματικι περίοδο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ ΕΣΡΑ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ψθφιακι Σφγκλιςθ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ Βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Θ εν λόγω πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και από Εκνικοφσ πόρουσ. Θ προτεινόμενθ δράςθ κα υλοποιθκεί μζςω των ακόλουκων διαδικαςιϊν: Συλλογι Τεκμθρίωςθ: Στο πλαίςιο τθσ καταγραφισ-τεκμθρίωςθσ κα ςυλλεχκοφν όλα εκείνα τα αρχαιολογικά δεδομζνα, κείμενα, δθμοςιεφςεισ και δελτία καταγραφισ που αφοροφν το Κάςτρο, τθν γφρω περιοχι και τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Επιπλζον κα ςυλλεχκεί οτιδιποτε άλλο υλικό (φωτογραφίεσ, χάρτεσ, ςχζδια, οπτικοακουςτικό υλικό) το οποίο ςχετίηεται με το κζμα. Θ τεκμθρίωςθ, πλιρθσ ι ςυμπλθρωματικι, κα γίνει ςτα επιλεγμζνα εκείνα τεκμιρια που κα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν προτεινόμενθ εφαρμογι. Ραράλλθλα κα διεξαχκεί τεκμθρίωςθ τθσ ςυλλογισ ςε ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ και τεκμθρίωςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί για τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Ψθφιοποίθςθ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα γίνει με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ θ ψθφιοποίθςθ όλων εκείνων των τεκμθρίων που κα επιλεχκοφν ϊςτε να προβλθκοφν μζςα από τθν διαδικτυακι πφλθ και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ του Σελίδα17από198

18 Κάςτρου. Τα τεκμιρια κα επεξεργαςτοφν με το κατάλλθλο ψθφιακό τρόπο ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το ςφςτθμα εικονικισ περιιγθςθσ. Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα δθμιουργθκοφν ςυςτιματα που κα κάνουν χριςθ μοντζλων εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ. Συγκεκριμζνα, κα γίνει θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, και πζριξ αυτοφ κακϊσ και του βόρειου λιμανιοφ τθσ πόλθσ. Αρχικά κα δθμιουργθκοφν τα τριςδιάςτατα μοντζλα και οι παραλλαγζσ τουσ, ανάλογα με τθν διαφορετικι χρονικι εποχι. Ζπειτα κα επιλεχκοφν και κα δθμιουργθκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που αφοροφν τθν κακθμερινι ηωι του κάςτρου και τθσ γφρω περιοχισ. Τζλοσ κα χρθςιμοποιθκεί θ κατάλλθλθ πλατφόρμα που κα ειςαχκοφν όλα αυτά τα ςτοιχεία και που κα δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ τθσ διαχρονικισ εικονικισ περιιγθςθσ ςτο χϊρο του κάςτρου και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. Δθμιουργία Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων και διαδικτυακι πφλθ: Μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, κα παρουςιαςτοφν μζςα από διαφορετικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κα ςυλλεχκοφν, τεκμθριωκοφν και κα ψθφιοποιθκοφν. Τα ψθφιοποιθμζνα τεκμιρια κα ειςαχκοφν αρχικά ςτθν βάςθ δεδομζνων με τθν χριςθ ενόσ εργαλείου τεκμθρίωςθσ και διαχείριςθσ και ζπειτα κα χρθςιμοποιοφνται ωσ υποςτθρικτικό υλικό από τισ εφαρμογζσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. Οι εφαρμογζσ τθσ πφλθσ κα περιλαμβάνουν τθν κεματικι παρουςίαςθ των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων, κακϊσ και των ςτοιχείων τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ περιοχισ του Κάςτρου, τθν χρονολογικι παρουςίαςθ μζςα από μια εφαρμογι χρονολογίου και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ μζςα από τθν εφαρμογι εικονικισ περιιγθςθσ. Ραράλλθλα, θ διαδικτυακι πφλθ κα δίνει ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ ανταλλαγισ και διάχυςθσ περιεχομζνου και ςτθν επικοινωνία των πολιτϊν μεταξφ τουσ με τθ χριςθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ. Το ςφςτθμα κα κάνει χριςθ WEB 2.0. εργαλείων, με τα οποία ο χριςτθσ κα μπορεί να αποκθκεφςει τα αγαπθμζνα του ςθμεία ενδιαφζροντοσ, να δείξει ποια προτιμά και να αφιςει το ςχόλιο του, να ςυμμετζχει ςε δθμοςκοπιςεισ και διαγωνιςμοφσ, να ςυνομιλεί με άλλουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ κοκ. Δράςεισ δθμοςιότθτασ του ζργου: Οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ του ζργου αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό και τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου για τθν ενθμζρωςθ όλων των ενδιαφερόμενων φορζων και του κοινοφ για το ζργο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 261/1997 «Για τθ Διαφάνεια ςτθ διαφθμιςτικι προβολι του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα από τα ζντυπα και τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ». Στόχοσ είναι θ Σελίδα18από198

19 επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατόν διάδοςθσ του ζργου, το οποίο προςφζρει ζνα γόνιμο πεδίο δράςθσ ιδιαίτερα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα τθσ χϊρασ μασ και αφορά εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, φοιτθτζσ, ςπουδαςτζσ, φορείσ εκπαίδευςθσ κ.ά. Το προτεινόμενο ζργο βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ωσ προσ τθ διαχείριςθ και ανάδειξθ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ μασ. Στο πλαίςιο των διαφόρων φάςεων υλοποίθςισ του, πραγματοποιείται: θ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν διάχυςθσ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςτουσ πολίτεσ και θ δθμιουργία ςφγχρονων υπθρεςιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ για τθ γνωριμία και ανάδειξθ των μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ καταγραφι, τεκμθρίωςθ και ψθφιοποίθςθ του πλουςίου υλικοφ από ειδικοφσ και θ διάκεςθ του ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα, κατά τρόπο άμεςο, ζγκριτο και επιςτθμονικά αςφαλι, θ παρουςίαςθ τθσ διαχρονικισ αξίασ τθσ περιοχισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ ςθμαςίασ του για τθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ ανά τουσ αιϊνεσ και του τρόπου επανζνταξθσ και επαναπροςδιοριςμοφ του ςτον ςφγχρονο κοινωνικό ιςτό τθσ πόλθσ, θ διάχυςθ των ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει θ Εφορία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων ςτθν Μυτιλινθ και που αφοροφν τθν περιοχι ενδιαφζροντοσ με τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πολίτεσ, μζςα από τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ και τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ, ελεγχόμενθ, αςφαλι και άμεςθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ, θ ενεργοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και θ προϊκθςθ του διαλόγου ςχετικά με το ευαίςκθτο και ςθμαντικό κζμα τθσ διάςωςθσ και προβολισ τθσ αξίασ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ και του πολιτιςμοφ που αναπτφχκθκε διαχρονικά γφρω από αυτό, μζςω τθσ ζγκαιρθσ και ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, κακϊσ και μζςω τθσ άμεςθσ διοχζτευςθσ των πλθροφοριϊν, ο ςφγχρονοσ διαδραςτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ και θ ανταλλαγι περιεχομζνου και πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν, με τθ διάκεςθ Σελίδα19από198

20 επίκαιρων υπθρεςιϊν αλλθλεπίδραςθσ των πολιτϊν με το ψθφιακό περιεχόμενο και μεταξφ τουσ, θ ςυνεχισ και ζγκυρθ διάκεςθ υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ και, μζςω αυτισ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ των νζων και των παιδιϊν για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, ςθμαντικό κομμάτι τθσ οποίασ αποτελεί το Κάςτρο τθσ Μυτιλινθσ, τα βυηαντινά και οκωμανικά μνθμεία τθσ περιοχισ κακϊσ και τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ. Θ υλοποίθςθ του ζργου προβλζπεται ότι κα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ: ςτον επιςτθμονικό διάλογο που αφορά τισ διάφορεσ ιςτορικζσ φάςεισ του κάςτρου και τθσ κακθμερινισ ηωισ που αναπτφχκθκε γφρω από αυτό, ςτθν προβολι του ιςτορικοφ και αρχαιολογικοφ πλοφτου τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ και ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςτθν εκπαίδευςθ των νζων ςε κζματα ιςτορίασ και ςεβαςμοφ των αρχαιολογικϊν χϊρων ςτθν αξιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ, ςτθν ανταλλαγι απόψεων και τον επιςτθμονικό διάλογο. Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Μζςα από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, είναι ςίγουρο ότι μποροφν να ωφελθκοφν: όλοι οι πολίτεσ και το ευρφ κοινό που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ επικοινωνίασ και διάδραςθσ με το πολιτιςτικό περιεχόμενο, οι λαογράφοι, εκνολόγοι, ιςτορικοί και αρχαιολόγοι που αςχολοφνται με τθ διαχρονικι μελζτθ των υλικϊν καταλοίπων του ανκρϊπου, οι νζοι που κα ζρκουν ςε επαφι με αυκεντικό και ςπάνιο υλικό κατά τρόπο ζγκριτο και επιςτθμονικά ζγκυρο, οι επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ οι οποίοι κα διακζτουν ζνα ςφγχρονο εργαλείο εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν περιιγθςθ ςτθν ιςτορία τθσ πόλθσ, Σελίδα20από198

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ www.halalfood.gr Εάν είςτε ιδθ πιςτοποιθμζνοι Halal ηθτιςτε μασ τον τιμοκατάλογο για τθν ςυμμετοχι ςασ ςτο HalalFood. Προβλζπεται ειδικόσ τιμοκατάλογοσ για πελάτεσ τθσ Halal Certification

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα