Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ, ΤΩΝ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΘΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΗΩΘΣ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ } Ανακζτουςα Αρχι: {ΥΠΠΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ} Ρροχπολογιςμόσ: ,72 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ: ( χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ CPV: Υπηπεσίερ Ανάπτςξηρ Λογισμικού με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε.: 19/03/2012 Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ Δθμοςίων Συμβάςεων: 19/03/2012 Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο: 21/03/2012 Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 16/05/2012 Κωδικόσ ΟΡΣ:

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 Σαυτότθτα Διακιρυξθσ... 3 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 5 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 8 υντομογραφίεσ... 8 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ 14 Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.2 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α3.3 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.3.1 Λειτουργικι Ενότθτα 1: «Συλλογι Τεκμθρίωςθ» Α3.3.2 Λειτουργικι Ενότθτα 2: «Ψθφιοποίθςθ» Α3.3.3 Λειτουργικι Ενότθτα 3: «Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ» Α3.3.4 Λειτουργικι Ενότθτα 4: «Δθμιουργία ΣΔΒΔ και διαδικτυακι πφλθ» Α3.4 Διαλειτουργικότθτα Α3.5 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.6 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.7 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.8 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Σελίδα2από198

3 Α3.9 Απαιτιςεισ - Ρροςβαςιμότθτασ Α3.10 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α3.11 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α4. Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Τπθρεςιϊν Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α4.6 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Α5. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Τλοποίθςθσ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α5.4 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Ταυτότθτα Διακιρυξθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟEΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ» ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ Θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Σελίδα3από198

4 ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ Διεφκυνςθ: ΓΙΑΝΝΘ ΔΕΛΘ 11, , ΜΥΤΙΛΘΝΘ Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν. Κατθγορία Υπθρεςίασ: 07 «Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και Συναφείσ Υπθρεςίεσ». Ταξινόμθςθ κατά CPV: Υπθρεςίεσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ Ανοικτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των Τριακοςίων Δζκα Εννιά Χιλιάδων και Δζκα Ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ,72 ) Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Οι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑΕ) 2011ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΣΤΘΝ Ε.Ε.Ε.Κ. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 19/03/ /05/2012 ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 16/05/2012 και ϊρα 11:00 Σελίδα4από198

5 ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Θ ζδρα τθσ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ, Διεφκυνςθ: ΓΙΑΝΝΘ ΔΕΛΘ 11, , ΜΥΤΙΛΘΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 16/05/2012 και ϊρα 11:00 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Θ προτεινόμενθ πράξθ «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ» περιλαμβάνει ζνα (1) υποζργο με τίτλο «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ». Αντικείμενο εναςχόλθςθσ του ζργου είναι το Κάςτρο (θ τειχιςμζνθ πόλθ) και θ εκτόσ των τειχϊν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ, από τθν περιοχι τθσ οδοφ Βουρνάηων και του Νότιου λιμζνα, μζχρι και τθν Επάνω Σκάλα, με το βόρειο λιμάνι τθσ πόλθσ, περιοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν αδιάλειπτα από τθν αρχαιότθτα μζχρι τθν φςτερθ Οκωμανικι περίοδο. Στόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ εικονικισ πραγματικότθτασ - εικονικοφ Κάςτρου, που κα αποτυπωκεί με όςο το δυνατόν περιςςότερεσ αρχιτεκτονικζσ λεπτομζρειεσ. Ραράλλθλα κα γίνει αποτφπωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου και του λιμανιοφ που ςυνόρευε με το Κάςτρο. Το Κάςτρο και ο περιβάλλων χϊροσ κα αποτυπωκεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ οδθγίεσ τθσ προϊςταμζνθσ τθσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων κ. Ακθνάσ Χριςτίνασ Λοφπου, ςε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ, ο δε λιμιν με τθ ςυνεργαςία του αρχαιολόγου κ. Γιάννθ Κουρτηζλλθ τθσ Κϋ ΕΡΚΑ και τθσ Εφορείασ Εναλίων Αρχαιοτιτων. Ραράλλθλα κα προςτεκοφν οριςμζνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνονται από γενικά ιςτορικά δεδομζνα, αλλά δεν ζχουν ςυγκεκριμζνθ τεκμθρίωςθ ςτθ λεςβιακι περίπτωςθ, όπωσ: τριςδιάςτατεσ φιγοφρεσ ανκρϊπων με ενδυμαςίεσ εποχισ που κινοφνται ςτουσ δρόμουσ ι ςε διάφορουσ χϊρουσ και επιτελοφν ςυγκεκριμζνεσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ οριςμζνων εργαςτθρίων όπωσ για παράδειγμα ενόσ ςιδθρουργείου, ενόσ λθνοφ («πατθτθριοφ» για τθν παραςκευι μοφςτου και κραςιοφ) και ενόσ ελαιοτριβείου (τθσ εποχισ). Τζλοσ, τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ οριςμζνων τφπων Σελίδα5από198

6 εμπορικϊν ι/και πολεμικϊν πλοίων που κα βρίςκονται προςδεμζνα ςτο λιμάνι ι κα ειςπλζουν ι κα αποπλζουν απ αυτό. Θ προτεινόμενθ δράςθ κα υλοποιθκεί μζςω των ακόλουκων διαδικαςιϊν: Συλλογι Τεκμθρίωςθ: Στο πλαίςιο τθσ καταγραφισ-τεκμθρίωςθσ κα ςυλλεχκοφν όλα εκείνα τα αρχαιολογικά δεδομζνα, κείμενα, δθμοςιεφςεισ και δελτία καταγραφισ που αφοροφν το Κάςτρο, τθν γφρω περιοχι και τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Επιπλζον κα ςυλλεχκεί οτιδιποτε άλλο υλικό (φωτογραφίεσ, χάρτεσ, ςχζδια, οπτικοακουςτικό υλικό) το οποίο ςχετίηεται με το κζμα. Θ τεκμθρίωςθ, πλιρθσ ι ςυμπλθρωματικι, κα γίνει ςτα επιλεγμζνα εκείνα τεκμιρια που κα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν προτεινόμενθ εφαρμογι. Ραράλλθλα κα διεξαχκεί τεκμθρίωςθ τθσ ςυλλογισ ςε ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ και τεκμθρίωςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί για τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Ψθφιοποίθςθ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα γίνει με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ θ ψθφιοποίθςθ όλων εκείνων των τεκμθρίων που κα επιλεχκοφν ϊςτε να προβλθκοφν μζςα από τθν διαδικτυακι πφλθ και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ του Κάςτρου. Τα τεκμιρια κα επεξεργαςτοφν με το κατάλλθλο ψθφιακό τρόπο ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το ςφςτθμα εικονικισ περιιγθςθσ. Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα δθμιουργθκοφν ςυςτιματα που κα κάνουν χριςθ μοντζλων εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ. Συγκεκριμζνα, κα γίνει θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ περιοχισ γφρω από το κάςτρο κακϊσ και του βόρειου λιμανιοφ τθσ πόλθσ. Αρχικά κα δθμιουργθκοφν τα τριςδιάςτατα μοντζλα και οι παραλλαγζσ τουσ, ανάλογα με τθν διαφορετικι χρονικι εποχι. Ζπειτα κα επιλεχκοφν και κα δθμιουργθκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που αφοροφν τθν κακθμερινι ηωι του κάςτρου και τθσ γφρω περιοχισ. Τζλοσ κα χρθςιμοποιθκεί θ κατάλλθλθ πλατφόρμα που κα ειςαχκοφν όλα αυτά τα ςτοιχεία και που κα δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ τθσ διαχρονικισ εικονικισ περιιγθςθσ ςτο χϊρο του κάςτρου και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. Δθμιουργία ΣΔΒΔ και διαδικτυακι πφλθ: Μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, κα παρουςιαςτοφν μζςα από διαφορετικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κα ςυλλεχκοφν, τεκμθριωκοφν και κα ψθφιοποιθκοφν. Τα ψθφιοποιθμζνα τεκμιρια κα ειςαχκοφν αρχικά ςτθν βάςθ δεδομζνων με τθν χριςθ ενόσ εργαλείου τεκμθρίωςθσ και διαχείριςθσ και ζπειτα κα χρθςιμοποιοφνται ωσ υποςτθρικτικό υλικό από τισ εφαρμογζσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. Οι εφαρμογζσ τθσ πφλθσ κα περιλαμβάνουν τθν κεματικι Σελίδα6από198

7 παρουςίαςθ των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων, κακϊσ και των ςτοιχείων τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ περιοχισ του Κάςτρου, τθν χρονολογικι παρουςίαςθ μζςα από μια εφαρμογι χρονολογίου και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ μζςα από τθν εφαρμογι εικονικισ περιιγθςθσ. Το ςφςτθμα κα κάνει χριςθ WEB 2.0. εργαλείων, με τα οποία ο χριςτθσ κα μπορεί να αποκθκεφςει τα αγαπθμζνα του ςθμεία ενδιαφζροντοσ, να δείξει ποια προτιμά και να αφιςει το ςχόλιο του, να ςυμμετζχει ςε δθμοςκοπιςεισ και διαγωνιςμοφσ, να ςυνομιλεί με άλλουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ κοκ. Σελίδα7από198

8 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ ΑΑ ΕΕ ΕΣΡΑ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΡ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΚΡΣ ΚΥΑ ΝΡΔΔ ΝΡΙΔ ΡΔ ΣΑΕ ΤΡΕ ΟΡΣ ΟΕΥ ΡΡΛ Ανακζτουςα Αρχι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα για τθ Ψθφιακι Σφγκλιςθ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Ρροεδρικό Διάταγμα Συλλογικι Απόφαςθ Ζργου Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ Ρερίοδοσ Ραραγωγικισ Ριλοτικισ Λειτουργίασ Σελίδα8από198

9 ΡΕ ISO WS AS ΒΔ Ρ&Δ SaaS Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ International Organization for Standardization Web Services Application Server Βάςθ/εισ Δεδομζνων, Επίςθσ και RDBMS Ραρακολοφκθςθ και Διαχείριςθ SaaS Software as a Service. Λογιςμικό παρεχόμενο ωσ υπθρεςία (ςυνδρομθτικά) και όχι με τθν αγορά άδειασ χριςθσ. Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Το προτεινόμενο ζργο βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ωσ προσ τθ διαχείριςθ και ανάδειξθ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ μασ. Στο πλαίςιο των διαφόρων φάςεων υλοποίθςισ του, πραγματοποιείται: θ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν διάχυςθσ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςτουσ πολίτεσ και θ δθμιουργία ςφγχρονων υπθρεςιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ για τθ γνωριμία και ανάδειξθ των μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ καταγραφι, τεκμθρίωςθ και ψθφιοποίθςθ του πλοφςιου υλικοφ από ειδικοφσ και θ διάκεςι του ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα, κατά τρόπο άμεςο, ζγκριτο και επιςτθμονικά αςφαλι, θ παρουςίαςθ τθσ διαχρονικισ αξίασ τθσ περιοχισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ ςθμαςίασ του για τθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ ανά τουσ αιϊνεσ και του τρόπου επανζνταξθσ και επαναπροςδιοριςμοφ του ςτον ςφγχρονο κοινωνικό ιςτό τθσ πόλθσ. Σελίδα9από198

10 θ διάχυςθ των ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων ςτθ Μυτιλινθ και που αφοροφν τθν περιοχι ενδιαφζροντοσ με τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πολίτεσ, μζςα από τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ και τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ, ελεγχόμενθ, αςφαλι και άμεςθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ, θ ενεργοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και θ προϊκθςθ του διαλόγου ςχετικά με το ευαίςκθτο και ςθμαντικό κζμα τθσ διάςωςθσ και προβολισ τθσ αξίασ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ και του πολιτιςμοφ που αναπτφχκθκε διαχρονικά γφρω από αυτό, μζςω τθσ ζγκαιρθσ και ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, κακϊσ και μζςω τθσ άμεςθσ διοχζτευςθσ των πλθροφοριϊν, ο ςφγχρονοσ διαδραςτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ και θ ανταλλαγι περιεχομζνου και πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν, με τθ διάκεςθ επίκαιρων υπθρεςιϊν αλλθλεπίδραςθσ των πολιτϊν με το ψθφιακό περιεχόμενο και μεταξφ τουσ, θ ςυνεχισ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ και, μζςω αυτισ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ των νζων και των παιδιϊν για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, ςθμαντικό κομμάτι τθσ οποίασ αποτελεί το Κάςτρο τθσ Μυτιλινθσ, τα βυηαντινά και οκωμανικά μνθμεία τθσ περιοχισ κακϊσ και τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ. Θ υλοποίθςθ του ζργου προβλζπεται ότι κα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ: ςτον επιςτθμονικό διάλογο που αφορά τισ διάφορεσ ιςτορικζσ φάςεισ του κάςτρου και τθσ κακθμερινισ ηωισ που αναπτφχκθκε γφρω από αυτό, ςτθν προβολι του ιςτορικοφ και αρχαιολογικοφ πλοφτου τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ και ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, ςτθν εκπαίδευςθ των νζων ςε κζματα ιςτορίασ και ςεβαςμοφ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν αξιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ, ςτθν ανταλλαγι απόψεων και τον επιςτθμονικό διάλογο. Σελίδα10από198

11 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Ειδικότερα, θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ Σελίδα11από198

12 τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων. Σημείa επαφήσ του ζργου είναι οι: Α) κα Αγγελική Γεωργαντά Β) κα. Φζνια Κριαρά τηλ /6. Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Θ ΥΡΡΟΤ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των Σελίδα12από198

13 μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Ειδικότερα, θ ΥΡΡΟΤ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Δεν υπάρχουν Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Το ζργο θα παρακολουθείται από 2 βαςικζσ επιτροπζσ: την ομάδα Διοίκηςησ και Συντονιςμοφ του ζργου που θα ζχει 2 ςτελζχη τησ εφορίασ και πιο ςυγκεκριμζνα την κα Γεωργαντά Αγγελική και Κριαρά Φζνια. Αντικείμενο τησ ομάδασ αυτήσ θα είναι η καθημερινή παρακολοφθηςη του ζργου η επαφή με την ανάδοχο εταιρία, το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και την Διαχειριςτική Αρχή του Ε.Π. Ψηφιακή Σφγκλιςη. Σε δεφτερο επίπεδο θα υπάρχει η Επιτροπή Παρακολοφθηςησ του ζργου η οποία θα είναι τριμελήσ και θα αποτελείται από τουσ: Ιςμινθ Κουνζλλθ - Ραραςχάκθ Αγγελικι Καμπζρθ Νικόλαοσ Αμπουλόσ Σελίδα13από198

14 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Ειδικότερα, θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν Σελίδα14από198

15 μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Συνολικά θ Εφορεία διακζτει 14 άτομα προςωπικό ςτα γραφεία τθσ ςτθν Δ/νςθ Γ. Δελι 11, τα οποία αναλφονται ωσ εξισ: 1 Ρροϊςτάμενθ Αρχαιολόγοσ 1 Τμθματάρχθσ Ειδικότθτασ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ 1 Αρχαιολόγοσ 1 Διοικθτικόσ Υπάλλθλοσ επιπζδου ΡΕ 4 Διοικθτικοί Υπάλλθλοι επιπζδου ΔΕ 2 Λογιςτζσ (1 με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) ΤΕ 1 Τοπογράφοσ-Μθχανικόσ 1 Σχεδιαςτισ ΔΕ 1 Αρχιτζκτονασ (με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) 1 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ (με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) Από τα παραπάνω άμεςθ εμπλοκι ςτθν υλοποίθςθ του ζργου κα ζχουν ςυνολικά 10 άτομα (Αρχαιολόγοι, Διοικθτικοί, Λογιςτζσ). Ειδικότερα οι Αρχαιολόγοι κα αςχολθκοφν με τθ φυςικό αντικείμενο του ζργου και κυρίωσ με τθν υποβοικθςθ του αναδόχου ςτο επίπεδο τθσ παροχισ ςτοιχείων για τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του υλικοφ που κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθ δθμιουργία τθσ δικτυακισ πφλθσ και τθσ τριςδιάςτατθσ παρουςίαςθσ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ. Σελίδα15από198

16 Τα διοικθτικά ςτελζχθ κα αςχολθκοφν με τθν διοικθτικι διεκπεραίωςθ του ζργου όπωσ αυτό ορίηεται από τθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ςφμφωνο αποδοχισ όρων. Και τζλοσ οι λογιςτζσ με τθν Οικονομικι διαχείριςθ του ζργου και τθν παρακολοφκθςθ του Οικονομικοφ αντικειμζνου βάςθ των υποχρζωςεων που απορρζουν από τθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ςφμφωνο αποδοχισ όρων. Α1.2.3 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΥΛΙΚΟ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 14 SERVERS 2 FAX 1 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ 6 ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΑ 2 SCANER 2 Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά ο εξοπλιςμόσ ΤΡΕ που διακζτει θ Εφορία. Επιπλζον διακζτει και ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο μζςω γραμμισ ADSL. Θ φιλοξενία του server και του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτουσ χϊρουσ τθσ Εφορίασ (με ευκφνθ του αναδόχου) με τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ μιςκωμζνου κυκλϊματοσ υψθλισ χωρθτικότθτασ με μεγάλθ ταχφτθτα διαςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο που κα δίνει τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ και εξυπθρζτθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου. Σελίδα16από198

17 Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Θ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΒΑ προκθρφςςει διεκνι δθμόςιο ανοιχτό διαγωνιςμό, του οποίου ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςό των: τριακοςίων δζκα εννζα χιλιάδων και δζκα Ευρϊ, ,00 (ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 23%) / (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ,72 - ΦΡΑ 23%: ,28 ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν επιλογι του αναδόχου του υποζργου: «ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ, ΤΩΝ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΘΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΗΩΘΣ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ». Θ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΒΑ, ωσ Τελικόσ Δικαιοφχοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ ζργου, που εντάχκθκε ςτθν Ρρογραμματικι περίοδο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ ΕΣΡΑ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ψθφιακι Σφγκλιςθ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ Βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Θ εν λόγω πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και από Εκνικοφσ πόρουσ. Θ προτεινόμενθ δράςθ κα υλοποιθκεί μζςω των ακόλουκων διαδικαςιϊν: Συλλογι Τεκμθρίωςθ: Στο πλαίςιο τθσ καταγραφισ-τεκμθρίωςθσ κα ςυλλεχκοφν όλα εκείνα τα αρχαιολογικά δεδομζνα, κείμενα, δθμοςιεφςεισ και δελτία καταγραφισ που αφοροφν το Κάςτρο, τθν γφρω περιοχι και τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Επιπλζον κα ςυλλεχκεί οτιδιποτε άλλο υλικό (φωτογραφίεσ, χάρτεσ, ςχζδια, οπτικοακουςτικό υλικό) το οποίο ςχετίηεται με το κζμα. Θ τεκμθρίωςθ, πλιρθσ ι ςυμπλθρωματικι, κα γίνει ςτα επιλεγμζνα εκείνα τεκμιρια που κα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν προτεινόμενθ εφαρμογι. Ραράλλθλα κα διεξαχκεί τεκμθρίωςθ τθσ ςυλλογισ ςε ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ και τεκμθρίωςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί για τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Ψθφιοποίθςθ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα γίνει με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ θ ψθφιοποίθςθ όλων εκείνων των τεκμθρίων που κα επιλεχκοφν ϊςτε να προβλθκοφν μζςα από τθν διαδικτυακι πφλθ και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ του Σελίδα17από198

18 Κάςτρου. Τα τεκμιρια κα επεξεργαςτοφν με το κατάλλθλο ψθφιακό τρόπο ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το ςφςτθμα εικονικισ περιιγθςθσ. Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα δθμιουργθκοφν ςυςτιματα που κα κάνουν χριςθ μοντζλων εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ. Συγκεκριμζνα, κα γίνει θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, και πζριξ αυτοφ κακϊσ και του βόρειου λιμανιοφ τθσ πόλθσ. Αρχικά κα δθμιουργθκοφν τα τριςδιάςτατα μοντζλα και οι παραλλαγζσ τουσ, ανάλογα με τθν διαφορετικι χρονικι εποχι. Ζπειτα κα επιλεχκοφν και κα δθμιουργθκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που αφοροφν τθν κακθμερινι ηωι του κάςτρου και τθσ γφρω περιοχισ. Τζλοσ κα χρθςιμοποιθκεί θ κατάλλθλθ πλατφόρμα που κα ειςαχκοφν όλα αυτά τα ςτοιχεία και που κα δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ τθσ διαχρονικισ εικονικισ περιιγθςθσ ςτο χϊρο του κάςτρου και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. Δθμιουργία Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων και διαδικτυακι πφλθ: Μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, κα παρουςιαςτοφν μζςα από διαφορετικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κα ςυλλεχκοφν, τεκμθριωκοφν και κα ψθφιοποιθκοφν. Τα ψθφιοποιθμζνα τεκμιρια κα ειςαχκοφν αρχικά ςτθν βάςθ δεδομζνων με τθν χριςθ ενόσ εργαλείου τεκμθρίωςθσ και διαχείριςθσ και ζπειτα κα χρθςιμοποιοφνται ωσ υποςτθρικτικό υλικό από τισ εφαρμογζσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. Οι εφαρμογζσ τθσ πφλθσ κα περιλαμβάνουν τθν κεματικι παρουςίαςθ των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων, κακϊσ και των ςτοιχείων τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ περιοχισ του Κάςτρου, τθν χρονολογικι παρουςίαςθ μζςα από μια εφαρμογι χρονολογίου και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ μζςα από τθν εφαρμογι εικονικισ περιιγθςθσ. Ραράλλθλα, θ διαδικτυακι πφλθ κα δίνει ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ ανταλλαγισ και διάχυςθσ περιεχομζνου και ςτθν επικοινωνία των πολιτϊν μεταξφ τουσ με τθ χριςθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ. Το ςφςτθμα κα κάνει χριςθ WEB 2.0. εργαλείων, με τα οποία ο χριςτθσ κα μπορεί να αποκθκεφςει τα αγαπθμζνα του ςθμεία ενδιαφζροντοσ, να δείξει ποια προτιμά και να αφιςει το ςχόλιο του, να ςυμμετζχει ςε δθμοςκοπιςεισ και διαγωνιςμοφσ, να ςυνομιλεί με άλλουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ κοκ. Δράςεισ δθμοςιότθτασ του ζργου: Οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ του ζργου αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό και τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου για τθν ενθμζρωςθ όλων των ενδιαφερόμενων φορζων και του κοινοφ για το ζργο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 261/1997 «Για τθ Διαφάνεια ςτθ διαφθμιςτικι προβολι του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα από τα ζντυπα και τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ». Στόχοσ είναι θ Σελίδα18από198

19 επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατόν διάδοςθσ του ζργου, το οποίο προςφζρει ζνα γόνιμο πεδίο δράςθσ ιδιαίτερα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα τθσ χϊρασ μασ και αφορά εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, φοιτθτζσ, ςπουδαςτζσ, φορείσ εκπαίδευςθσ κ.ά. Το προτεινόμενο ζργο βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ωσ προσ τθ διαχείριςθ και ανάδειξθ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ μασ. Στο πλαίςιο των διαφόρων φάςεων υλοποίθςισ του, πραγματοποιείται: θ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν διάχυςθσ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςτουσ πολίτεσ και θ δθμιουργία ςφγχρονων υπθρεςιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ για τθ γνωριμία και ανάδειξθ των μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ καταγραφι, τεκμθρίωςθ και ψθφιοποίθςθ του πλουςίου υλικοφ από ειδικοφσ και θ διάκεςθ του ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα, κατά τρόπο άμεςο, ζγκριτο και επιςτθμονικά αςφαλι, θ παρουςίαςθ τθσ διαχρονικισ αξίασ τθσ περιοχισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ ςθμαςίασ του για τθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ ανά τουσ αιϊνεσ και του τρόπου επανζνταξθσ και επαναπροςδιοριςμοφ του ςτον ςφγχρονο κοινωνικό ιςτό τθσ πόλθσ, θ διάχυςθ των ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει θ Εφορία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων ςτθν Μυτιλινθ και που αφοροφν τθν περιοχι ενδιαφζροντοσ με τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πολίτεσ, μζςα από τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ και τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ, ελεγχόμενθ, αςφαλι και άμεςθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ, θ ενεργοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και θ προϊκθςθ του διαλόγου ςχετικά με το ευαίςκθτο και ςθμαντικό κζμα τθσ διάςωςθσ και προβολισ τθσ αξίασ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ και του πολιτιςμοφ που αναπτφχκθκε διαχρονικά γφρω από αυτό, μζςω τθσ ζγκαιρθσ και ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, κακϊσ και μζςω τθσ άμεςθσ διοχζτευςθσ των πλθροφοριϊν, ο ςφγχρονοσ διαδραςτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ και θ ανταλλαγι περιεχομζνου και πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν, με τθ διάκεςθ Σελίδα19από198

20 επίκαιρων υπθρεςιϊν αλλθλεπίδραςθσ των πολιτϊν με το ψθφιακό περιεχόμενο και μεταξφ τουσ, θ ςυνεχισ και ζγκυρθ διάκεςθ υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ και, μζςω αυτισ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ των νζων και των παιδιϊν για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, ςθμαντικό κομμάτι τθσ οποίασ αποτελεί το Κάςτρο τθσ Μυτιλινθσ, τα βυηαντινά και οκωμανικά μνθμεία τθσ περιοχισ κακϊσ και τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ. Θ υλοποίθςθ του ζργου προβλζπεται ότι κα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ: ςτον επιςτθμονικό διάλογο που αφορά τισ διάφορεσ ιςτορικζσ φάςεισ του κάςτρου και τθσ κακθμερινισ ηωισ που αναπτφχκθκε γφρω από αυτό, ςτθν προβολι του ιςτορικοφ και αρχαιολογικοφ πλοφτου τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ και ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςτθν εκπαίδευςθ των νζων ςε κζματα ιςτορίασ και ςεβαςμοφ των αρχαιολογικϊν χϊρων ςτθν αξιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ, ςτθν ανταλλαγι απόψεων και τον επιςτθμονικό διάλογο. Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Μζςα από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, είναι ςίγουρο ότι μποροφν να ωφελθκοφν: όλοι οι πολίτεσ και το ευρφ κοινό που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ επικοινωνίασ και διάδραςθσ με το πολιτιςτικό περιεχόμενο, οι λαογράφοι, εκνολόγοι, ιςτορικοί και αρχαιολόγοι που αςχολοφνται με τθ διαχρονικι μελζτθ των υλικϊν καταλοίπων του ανκρϊπου, οι νζοι που κα ζρκουν ςε επαφι με αυκεντικό και ςπάνιο υλικό κατά τρόπο ζγκριτο και επιςτθμονικά ζγκυρο, οι επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ οι οποίοι κα διακζτουν ζνα ςφγχρονο εργαλείο εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν περιιγθςθ ςτθν ιςτορία τθσ πόλθσ, Σελίδα20από198

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 1392 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 24-05-2011 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ. Συγγραφέας Παναγιώτησ Τςαρχόπουλοσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Ερευνητική Μονάδα URENIO Κείμενο Εικόνα 1- Αρχική ςελίδα Πφλησ Ερευνητικών Δραςτηριοτήτων (http://rp.web.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχζδιο - CAD

Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο ΤΕΙ Ιονίων Νιςων Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ενότητα 2: Τεχνικό Σχζδιο με τθ βοικεια Η/Υ Το περιεχόμενο του μακιματοσ διατίκεται με άδεια Creative Commons εκτόσ και αν αναφζρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Τι EINΑΙ τα Κζντρα Κοινότητασ One stop Shop Δομζσ ςυμπλθρωματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Τ. Α. Μικρόπουλοσ Εργαςτιριο Εφαρμογϊν Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Διαπολιτιςμική εκπαίδευςη ιςότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα