Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ, ΤΩΝ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΘΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΗΩΘΣ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ } Ανακζτουςα Αρχι: {ΥΠΠΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ} Ρροχπολογιςμόσ: ,72 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ: ( χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ CPV: Υπηπεσίερ Ανάπτςξηρ Λογισμικού με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε.: 19/03/2012 Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ Δθμοςίων Συμβάςεων: 19/03/2012 Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο: 21/03/2012 Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 16/05/2012 Κωδικόσ ΟΡΣ:

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 Σαυτότθτα Διακιρυξθσ... 3 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 5 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 8 υντομογραφίεσ... 8 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ 14 Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.2 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α3.3 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.3.1 Λειτουργικι Ενότθτα 1: «Συλλογι Τεκμθρίωςθ» Α3.3.2 Λειτουργικι Ενότθτα 2: «Ψθφιοποίθςθ» Α3.3.3 Λειτουργικι Ενότθτα 3: «Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ» Α3.3.4 Λειτουργικι Ενότθτα 4: «Δθμιουργία ΣΔΒΔ και διαδικτυακι πφλθ» Α3.4 Διαλειτουργικότθτα Α3.5 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.6 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.7 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.8 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Σελίδα2από198

3 Α3.9 Απαιτιςεισ - Ρροςβαςιμότθτασ Α3.10 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α3.11 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α4. Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Τπθρεςιϊν Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α4.6 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Α5. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Τλοποίθςθσ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α5.4 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Ταυτότθτα Διακιρυξθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟEΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ» ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ Θ ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Σελίδα3από198

4 ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ Διεφκυνςθ: ΓΙΑΝΝΘ ΔΕΛΘ 11, , ΜΥΤΙΛΘΝΘ Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν. Κατθγορία Υπθρεςίασ: 07 «Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και Συναφείσ Υπθρεςίεσ». Ταξινόμθςθ κατά CPV: Υπθρεςίεσ Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ Ανοικτόσ διεκνισ διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των Τριακοςίων Δζκα Εννιά Χιλιάδων και Δζκα Ευρϊ ( ,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ,72 ) Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Οι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑΕ) 2011ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΣΤΘΝ Ε.Ε.Ε.Κ. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 19/03/ /05/2012 ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 16/05/2012 και ϊρα 11:00 Σελίδα4από198

5 ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Θ ζδρα τθσ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ, Διεφκυνςθ: ΓΙΑΝΝΘ ΔΕΛΘ 11, , ΜΥΤΙΛΘΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 16/05/2012 και ϊρα 11:00 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Θ προτεινόμενθ πράξθ «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ» περιλαμβάνει ζνα (1) υποζργο με τίτλο «Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανάδειξθσ και προβολισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων και τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ». Αντικείμενο εναςχόλθςθσ του ζργου είναι το Κάςτρο (θ τειχιςμζνθ πόλθ) και θ εκτόσ των τειχϊν πόλθ τθσ Μυτιλινθσ, από τθν περιοχι τθσ οδοφ Βουρνάηων και του Νότιου λιμζνα, μζχρι και τθν Επάνω Σκάλα, με το βόρειο λιμάνι τθσ πόλθσ, περιοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν αδιάλειπτα από τθν αρχαιότθτα μζχρι τθν φςτερθ Οκωμανικι περίοδο. Στόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ εικονικισ πραγματικότθτασ - εικονικοφ Κάςτρου, που κα αποτυπωκεί με όςο το δυνατόν περιςςότερεσ αρχιτεκτονικζσ λεπτομζρειεσ. Ραράλλθλα κα γίνει αποτφπωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου και του λιμανιοφ που ςυνόρευε με το Κάςτρο. Το Κάςτρο και ο περιβάλλων χϊροσ κα αποτυπωκεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ οδθγίεσ τθσ προϊςταμζνθσ τθσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων κ. Ακθνάσ Χριςτίνασ Λοφπου, ςε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ, ο δε λιμιν με τθ ςυνεργαςία του αρχαιολόγου κ. Γιάννθ Κουρτηζλλθ τθσ Κϋ ΕΡΚΑ και τθσ Εφορείασ Εναλίων Αρχαιοτιτων. Ραράλλθλα κα προςτεκοφν οριςμζνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνονται από γενικά ιςτορικά δεδομζνα, αλλά δεν ζχουν ςυγκεκριμζνθ τεκμθρίωςθ ςτθ λεςβιακι περίπτωςθ, όπωσ: τριςδιάςτατεσ φιγοφρεσ ανκρϊπων με ενδυμαςίεσ εποχισ που κινοφνται ςτουσ δρόμουσ ι ςε διάφορουσ χϊρουσ και επιτελοφν ςυγκεκριμζνεσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ οριςμζνων εργαςτθρίων όπωσ για παράδειγμα ενόσ ςιδθρουργείου, ενόσ λθνοφ («πατθτθριοφ» για τθν παραςκευι μοφςτου και κραςιοφ) και ενόσ ελαιοτριβείου (τθσ εποχισ). Τζλοσ, τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ οριςμζνων τφπων Σελίδα5από198

6 εμπορικϊν ι/και πολεμικϊν πλοίων που κα βρίςκονται προςδεμζνα ςτο λιμάνι ι κα ειςπλζουν ι κα αποπλζουν απ αυτό. Θ προτεινόμενθ δράςθ κα υλοποιθκεί μζςω των ακόλουκων διαδικαςιϊν: Συλλογι Τεκμθρίωςθ: Στο πλαίςιο τθσ καταγραφισ-τεκμθρίωςθσ κα ςυλλεχκοφν όλα εκείνα τα αρχαιολογικά δεδομζνα, κείμενα, δθμοςιεφςεισ και δελτία καταγραφισ που αφοροφν το Κάςτρο, τθν γφρω περιοχι και τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Επιπλζον κα ςυλλεχκεί οτιδιποτε άλλο υλικό (φωτογραφίεσ, χάρτεσ, ςχζδια, οπτικοακουςτικό υλικό) το οποίο ςχετίηεται με το κζμα. Θ τεκμθρίωςθ, πλιρθσ ι ςυμπλθρωματικι, κα γίνει ςτα επιλεγμζνα εκείνα τεκμιρια που κα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν προτεινόμενθ εφαρμογι. Ραράλλθλα κα διεξαχκεί τεκμθρίωςθ τθσ ςυλλογισ ςε ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ και τεκμθρίωςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί για τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Ψθφιοποίθςθ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα γίνει με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ θ ψθφιοποίθςθ όλων εκείνων των τεκμθρίων που κα επιλεχκοφν ϊςτε να προβλθκοφν μζςα από τθν διαδικτυακι πφλθ και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ του Κάςτρου. Τα τεκμιρια κα επεξεργαςτοφν με το κατάλλθλο ψθφιακό τρόπο ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το ςφςτθμα εικονικισ περιιγθςθσ. Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα δθμιουργθκοφν ςυςτιματα που κα κάνουν χριςθ μοντζλων εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ. Συγκεκριμζνα, κα γίνει θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ περιοχισ γφρω από το κάςτρο κακϊσ και του βόρειου λιμανιοφ τθσ πόλθσ. Αρχικά κα δθμιουργθκοφν τα τριςδιάςτατα μοντζλα και οι παραλλαγζσ τουσ, ανάλογα με τθν διαφορετικι χρονικι εποχι. Ζπειτα κα επιλεχκοφν και κα δθμιουργθκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που αφοροφν τθν κακθμερινι ηωι του κάςτρου και τθσ γφρω περιοχισ. Τζλοσ κα χρθςιμοποιθκεί θ κατάλλθλθ πλατφόρμα που κα ειςαχκοφν όλα αυτά τα ςτοιχεία και που κα δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ τθσ διαχρονικισ εικονικισ περιιγθςθσ ςτο χϊρο του κάςτρου και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. Δθμιουργία ΣΔΒΔ και διαδικτυακι πφλθ: Μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, κα παρουςιαςτοφν μζςα από διαφορετικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κα ςυλλεχκοφν, τεκμθριωκοφν και κα ψθφιοποιθκοφν. Τα ψθφιοποιθμζνα τεκμιρια κα ειςαχκοφν αρχικά ςτθν βάςθ δεδομζνων με τθν χριςθ ενόσ εργαλείου τεκμθρίωςθσ και διαχείριςθσ και ζπειτα κα χρθςιμοποιοφνται ωσ υποςτθρικτικό υλικό από τισ εφαρμογζσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. Οι εφαρμογζσ τθσ πφλθσ κα περιλαμβάνουν τθν κεματικι Σελίδα6από198

7 παρουςίαςθ των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων, κακϊσ και των ςτοιχείων τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ περιοχισ του Κάςτρου, τθν χρονολογικι παρουςίαςθ μζςα από μια εφαρμογι χρονολογίου και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ μζςα από τθν εφαρμογι εικονικισ περιιγθςθσ. Το ςφςτθμα κα κάνει χριςθ WEB 2.0. εργαλείων, με τα οποία ο χριςτθσ κα μπορεί να αποκθκεφςει τα αγαπθμζνα του ςθμεία ενδιαφζροντοσ, να δείξει ποια προτιμά και να αφιςει το ςχόλιο του, να ςυμμετζχει ςε δθμοςκοπιςεισ και διαγωνιςμοφσ, να ςυνομιλεί με άλλουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ κοκ. Σελίδα7από198

8 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ ΑΑ ΕΕ ΕΣΡΑ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΡ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΚΡΣ ΚΥΑ ΝΡΔΔ ΝΡΙΔ ΡΔ ΣΑΕ ΤΡΕ ΟΡΣ ΟΕΥ ΡΡΛ Ανακζτουςα Αρχι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα για τθ Ψθφιακι Σφγκλιςθ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Ρροεδρικό Διάταγμα Συλλογικι Απόφαςθ Ζργου Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ Ρερίοδοσ Ραραγωγικισ Ριλοτικισ Λειτουργίασ Σελίδα8από198

9 ΡΕ ISO WS AS ΒΔ Ρ&Δ SaaS Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ International Organization for Standardization Web Services Application Server Βάςθ/εισ Δεδομζνων, Επίςθσ και RDBMS Ραρακολοφκθςθ και Διαχείριςθ SaaS Software as a Service. Λογιςμικό παρεχόμενο ωσ υπθρεςία (ςυνδρομθτικά) και όχι με τθν αγορά άδειασ χριςθσ. Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Το προτεινόμενο ζργο βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ωσ προσ τθ διαχείριςθ και ανάδειξθ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ μασ. Στο πλαίςιο των διαφόρων φάςεων υλοποίθςισ του, πραγματοποιείται: θ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν διάχυςθσ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςτουσ πολίτεσ και θ δθμιουργία ςφγχρονων υπθρεςιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ για τθ γνωριμία και ανάδειξθ των μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ καταγραφι, τεκμθρίωςθ και ψθφιοποίθςθ του πλοφςιου υλικοφ από ειδικοφσ και θ διάκεςι του ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα, κατά τρόπο άμεςο, ζγκριτο και επιςτθμονικά αςφαλι, θ παρουςίαςθ τθσ διαχρονικισ αξίασ τθσ περιοχισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ ςθμαςίασ του για τθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ ανά τουσ αιϊνεσ και του τρόπου επανζνταξθσ και επαναπροςδιοριςμοφ του ςτον ςφγχρονο κοινωνικό ιςτό τθσ πόλθσ. Σελίδα9από198

10 θ διάχυςθ των ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων ςτθ Μυτιλινθ και που αφοροφν τθν περιοχι ενδιαφζροντοσ με τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πολίτεσ, μζςα από τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ και τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ, ελεγχόμενθ, αςφαλι και άμεςθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ, θ ενεργοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και θ προϊκθςθ του διαλόγου ςχετικά με το ευαίςκθτο και ςθμαντικό κζμα τθσ διάςωςθσ και προβολισ τθσ αξίασ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ και του πολιτιςμοφ που αναπτφχκθκε διαχρονικά γφρω από αυτό, μζςω τθσ ζγκαιρθσ και ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, κακϊσ και μζςω τθσ άμεςθσ διοχζτευςθσ των πλθροφοριϊν, ο ςφγχρονοσ διαδραςτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ και θ ανταλλαγι περιεχομζνου και πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν, με τθ διάκεςθ επίκαιρων υπθρεςιϊν αλλθλεπίδραςθσ των πολιτϊν με το ψθφιακό περιεχόμενο και μεταξφ τουσ, θ ςυνεχισ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ και, μζςω αυτισ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ των νζων και των παιδιϊν για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, ςθμαντικό κομμάτι τθσ οποίασ αποτελεί το Κάςτρο τθσ Μυτιλινθσ, τα βυηαντινά και οκωμανικά μνθμεία τθσ περιοχισ κακϊσ και τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ. Θ υλοποίθςθ του ζργου προβλζπεται ότι κα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ: ςτον επιςτθμονικό διάλογο που αφορά τισ διάφορεσ ιςτορικζσ φάςεισ του κάςτρου και τθσ κακθμερινισ ηωισ που αναπτφχκθκε γφρω από αυτό, ςτθν προβολι του ιςτορικοφ και αρχαιολογικοφ πλοφτου τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ και ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, ςτθν εκπαίδευςθ των νζων ςε κζματα ιςτορίασ και ςεβαςμοφ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν αξιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ, ςτθν ανταλλαγι απόψεων και τον επιςτθμονικό διάλογο. Σελίδα10από198

11 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Ειδικότερα, θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ Σελίδα11από198

12 τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων. Σημείa επαφήσ του ζργου είναι οι: Α) κα Αγγελική Γεωργαντά Β) κα. Φζνια Κριαρά τηλ /6. Α1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Θ ΥΡΡΟΤ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των Σελίδα12από198

13 μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Ειδικότερα, θ ΥΡΡΟΤ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων Α1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Δεν υπάρχουν Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Το ζργο θα παρακολουθείται από 2 βαςικζσ επιτροπζσ: την ομάδα Διοίκηςησ και Συντονιςμοφ του ζργου που θα ζχει 2 ςτελζχη τησ εφορίασ και πιο ςυγκεκριμζνα την κα Γεωργαντά Αγγελική και Κριαρά Φζνια. Αντικείμενο τησ ομάδασ αυτήσ θα είναι η καθημερινή παρακολοφθηςη του ζργου η επαφή με την ανάδοχο εταιρία, το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και την Διαχειριςτική Αρχή του Ε.Π. Ψηφιακή Σφγκλιςη. Σε δεφτερο επίπεδο θα υπάρχει η Επιτροπή Παρακολοφθηςησ του ζργου η οποία θα είναι τριμελήσ και θα αποτελείται από τουσ: Ιςμινθ Κουνζλλθ - Ραραςχάκθ Αγγελικι Καμπζρθ Νικόλαοσ Αμπουλόσ Σελίδα13από198

14 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Θ αρμοδιότθτα τθσ Εφορείασ ανάγεται ςε όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ, προςταςία και φφλαξθ των αρχαιοτιτων, τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν αποκάλυψθ, τθ ςυντιρθςθ, τθ φφλαξθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ αρχαιοτιτων και νεϊτερων κρθςκευτικϊν μνθμείων, και τθν ζκκεςι τουσ ςτα Μουςεία, τον προγραμματιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου, τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αποκατάςταςθ, αναςτιλωςθ, ανάδειξθ και διαμόρφωςθ των μνθμείων και των αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, τθν εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά, τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, τθ διαχείριςθ των μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των Μουςείων και των Συλλογϊν, ςτον χϊρο ευκφνθσ τθσ, που ανικουν ςτο κράτοσ, τθν προετοιμαςία και τθν ειςιγθςθ όλων των αρχαιολογικϊν κεμάτων ςτα αρμόδια Τοπικά Συμβοφλια Μνθμείων και τθν εν γζνει μζριμνα εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί προςταςίασ των αρχαιοτιτων. Το προςωπικό τθσ μετζχει ςτο ζργο αυτό, κακϊσ και ςτθ διεξαγωγι ςυςτθματικϊν και ςωςτικϊν αναςκαφϊν ι άλλων αρχαιολογικϊν ζργων και ερευνϊν, ςτθ μελζτθ και διοργάνωςθ των μονίμων και περιοδικϊν εκκζςεων, ςτθ διαμόρφωςθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων, ςτθν οργάνωςθ, προβολι και λειτουργία των μουςείων, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και ανεξάρτθτα από τθν κατανομι τουσ ςτα επιμζρουσ τμιματα. Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων είναι Ρεριφερειακι Υπθρεςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, ζχει ζδρα τθ Μυτιλινθ και αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτο Νομό Λζςβου. Ειδικότερα, θ ΞΞΝΡ 14θ Εφορεία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (βυηαντινϊν και μεταβυηαντινϊν Σελίδα14από198

15 μνθμείων) τθσ εν λόγω περιοχισ. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ περιλαμβάνεται θ υπογραφι και χαρακτθριςμόσ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, ςυντιρθςθ, ευπρεπιςμόσ, προβολι των μνθμείων, άςκθςθ μορφολογικοφ ελζγχου ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςφνταξθ μελετϊν, εξυπθρζτθςθ - ανταπόκριςθ ςε αιτιματα πολιτϊν, ψθφιοποίθςθ φωτογραφικοφ αρχείου, θλεκτρονικι καταγραφι μνθμείων και αποδελτίωςθ τοπικισ βιβλιογραφίασ, αυτοψίεσ για ςφνταξθ αρχαιολογικοφ χάρτθ περιοχϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, λιψθ άμεςων μζτρων προςταςίασ για αντιμετϊπιςθ επικινδυνότθτασ μνθμείων. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Συνολικά θ Εφορεία διακζτει 14 άτομα προςωπικό ςτα γραφεία τθσ ςτθν Δ/νςθ Γ. Δελι 11, τα οποία αναλφονται ωσ εξισ: 1 Ρροϊςτάμενθ Αρχαιολόγοσ 1 Τμθματάρχθσ Ειδικότθτασ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ 1 Αρχαιολόγοσ 1 Διοικθτικόσ Υπάλλθλοσ επιπζδου ΡΕ 4 Διοικθτικοί Υπάλλθλοι επιπζδου ΔΕ 2 Λογιςτζσ (1 με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) ΤΕ 1 Τοπογράφοσ-Μθχανικόσ 1 Σχεδιαςτισ ΔΕ 1 Αρχιτζκτονασ (με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) 1 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ (με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου) Από τα παραπάνω άμεςθ εμπλοκι ςτθν υλοποίθςθ του ζργου κα ζχουν ςυνολικά 10 άτομα (Αρχαιολόγοι, Διοικθτικοί, Λογιςτζσ). Ειδικότερα οι Αρχαιολόγοι κα αςχολθκοφν με τθ φυςικό αντικείμενο του ζργου και κυρίωσ με τθν υποβοικθςθ του αναδόχου ςτο επίπεδο τθσ παροχισ ςτοιχείων για τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του υλικοφ που κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθ δθμιουργία τθσ δικτυακισ πφλθσ και τθσ τριςδιάςτατθσ παρουςίαςθσ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ. Σελίδα15από198

16 Τα διοικθτικά ςτελζχθ κα αςχολθκοφν με τθν διοικθτικι διεκπεραίωςθ του ζργου όπωσ αυτό ορίηεται από τθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ςφμφωνο αποδοχισ όρων. Και τζλοσ οι λογιςτζσ με τθν Οικονομικι διαχείριςθ του ζργου και τθν παρακολοφκθςθ του Οικονομικοφ αντικειμζνου βάςθ των υποχρζωςεων που απορρζουν από τθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ςφμφωνο αποδοχισ όρων. Α1.2.3 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΥΛΙΚΟ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 14 SERVERS 2 FAX 1 ΕΚΤΥΡΩΤΕΣ 6 ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΑ 2 SCANER 2 Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται αναλυτικά ο εξοπλιςμόσ ΤΡΕ που διακζτει θ Εφορία. Επιπλζον διακζτει και ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο μζςω γραμμισ ADSL. Θ φιλοξενία του server και του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτουσ χϊρουσ τθσ Εφορίασ (με ευκφνθ του αναδόχου) με τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ειδικοφ μιςκωμζνου κυκλϊματοσ υψθλισ χωρθτικότθτασ με μεγάλθ ταχφτθτα διαςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο που κα δίνει τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ και εξυπθρζτθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου. Σελίδα16από198

17 Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Θ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΒΑ προκθρφςςει διεκνι δθμόςιο ανοιχτό διαγωνιςμό, του οποίου ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςό των: τριακοςίων δζκα εννζα χιλιάδων και δζκα Ευρϊ, ,00 (ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 23%) / (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ,72 - ΦΡΑ 23%: ,28 ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν επιλογι του αναδόχου του υποζργου: «ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ, ΤΩΝ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΘΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΗΩΘΣ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ». Θ ΥΡΡΟΤ 14 θ ΕΒΑ, ωσ Τελικόσ Δικαιοφχοσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ ζργου, που εντάχκθκε ςτθν Ρρογραμματικι περίοδο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ ΕΣΡΑ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ψθφιακι Σφγκλιςθ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ Βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Θ εν λόγω πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και από Εκνικοφσ πόρουσ. Θ προτεινόμενθ δράςθ κα υλοποιθκεί μζςω των ακόλουκων διαδικαςιϊν: Συλλογι Τεκμθρίωςθ: Στο πλαίςιο τθσ καταγραφισ-τεκμθρίωςθσ κα ςυλλεχκοφν όλα εκείνα τα αρχαιολογικά δεδομζνα, κείμενα, δθμοςιεφςεισ και δελτία καταγραφισ που αφοροφν το Κάςτρο, τθν γφρω περιοχι και τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Επιπλζον κα ςυλλεχκεί οτιδιποτε άλλο υλικό (φωτογραφίεσ, χάρτεσ, ςχζδια, οπτικοακουςτικό υλικό) το οποίο ςχετίηεται με το κζμα. Θ τεκμθρίωςθ, πλιρθσ ι ςυμπλθρωματικι, κα γίνει ςτα επιλεγμζνα εκείνα τεκμιρια που κα μποροφν να βοθκιςουν ςτθν προτεινόμενθ εφαρμογι. Ραράλλθλα κα διεξαχκεί τεκμθρίωςθ τθσ ςυλλογισ ςε ειδικό θλεκτρονικό ςφςτθμα διαχείριςθσ και τεκμθρίωςθσ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί για τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Ψθφιοποίθςθ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα γίνει με τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ θ ψθφιοποίθςθ όλων εκείνων των τεκμθρίων που κα επιλεχκοφν ϊςτε να προβλθκοφν μζςα από τθν διαδικτυακι πφλθ και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ του Σελίδα17από198

18 Κάςτρου. Τα τεκμιρια κα επεξεργαςτοφν με το κατάλλθλο ψθφιακό τρόπο ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το ςφςτθμα εικονικισ περιιγθςθσ. Δθμιουργία εικονικισ περιιγθςθσ: Στο πλαίςιο του προγράμματοσ κα δθμιουργθκοφν ςυςτιματα που κα κάνουν χριςθ μοντζλων εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν αναπαράςταςθ ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ. Συγκεκριμζνα, κα γίνει θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, και πζριξ αυτοφ κακϊσ και του βόρειου λιμανιοφ τθσ πόλθσ. Αρχικά κα δθμιουργθκοφν τα τριςδιάςτατα μοντζλα και οι παραλλαγζσ τουσ, ανάλογα με τθν διαφορετικι χρονικι εποχι. Ζπειτα κα επιλεχκοφν και κα δθμιουργθκοφν τα ςτοιχεία εκείνα που αφοροφν τθν κακθμερινι ηωι του κάςτρου και τθσ γφρω περιοχισ. Τζλοσ κα χρθςιμοποιθκεί θ κατάλλθλθ πλατφόρμα που κα ειςαχκοφν όλα αυτά τα ςτοιχεία και που κα δίνουν τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ τθσ διαχρονικισ εικονικισ περιιγθςθσ ςτο χϊρο του κάςτρου και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. Δθμιουργία Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων και διαδικτυακι πφλθ: Μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, κα παρουςιαςτοφν μζςα από διαφορετικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που κα ςυλλεχκοφν, τεκμθριωκοφν και κα ψθφιοποιθκοφν. Τα ψθφιοποιθμζνα τεκμιρια κα ειςαχκοφν αρχικά ςτθν βάςθ δεδομζνων με τθν χριςθ ενόσ εργαλείου τεκμθρίωςθσ και διαχείριςθσ και ζπειτα κα χρθςιμοποιοφνται ωσ υποςτθρικτικό υλικό από τισ εφαρμογζσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. Οι εφαρμογζσ τθσ πφλθσ κα περιλαμβάνουν τθν κεματικι παρουςίαςθ των βυηαντινϊν και οκωμανικϊν μνθμείων, κακϊσ και των ςτοιχείων τθσ κακθμερινισ ηωισ τθσ περιοχισ του Κάςτρου, τθν χρονολογικι παρουςίαςθ μζςα από μια εφαρμογι χρονολογίου και τθν τριςδιάςτατθ παρουςίαςθ μζςα από τθν εφαρμογι εικονικισ περιιγθςθσ. Ραράλλθλα, θ διαδικτυακι πφλθ κα δίνει ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ ανταλλαγισ και διάχυςθσ περιεχομζνου και ςτθν επικοινωνία των πολιτϊν μεταξφ τουσ με τθ χριςθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ. Το ςφςτθμα κα κάνει χριςθ WEB 2.0. εργαλείων, με τα οποία ο χριςτθσ κα μπορεί να αποκθκεφςει τα αγαπθμζνα του ςθμεία ενδιαφζροντοσ, να δείξει ποια προτιμά και να αφιςει το ςχόλιο του, να ςυμμετζχει ςε δθμοςκοπιςεισ και διαγωνιςμοφσ, να ςυνομιλεί με άλλουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ κοκ. Δράςεισ δθμοςιότθτασ του ζργου: Οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ του ζργου αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό και τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου για τθν ενθμζρωςθ όλων των ενδιαφερόμενων φορζων και του κοινοφ για το ζργο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 261/1997 «Για τθ Διαφάνεια ςτθ διαφθμιςτικι προβολι του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα από τα ζντυπα και τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ». Στόχοσ είναι θ Σελίδα18από198

19 επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατόν διάδοςθσ του ζργου, το οποίο προςφζρει ζνα γόνιμο πεδίο δράςθσ ιδιαίτερα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα τθσ χϊρασ μασ και αφορά εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, φοιτθτζσ, ςπουδαςτζσ, φορείσ εκπαίδευςθσ κ.ά. Το προτεινόμενο ζργο βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ωσ προσ τθ διαχείριςθ και ανάδειξθ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ μασ. Στο πλαίςιο των διαφόρων φάςεων υλοποίθςισ του, πραγματοποιείται: θ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν διάχυςθσ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςτουσ πολίτεσ και θ δθμιουργία ςφγχρονων υπθρεςιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ για τθ γνωριμία και ανάδειξθ των μνθμείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ καταγραφι, τεκμθρίωςθ και ψθφιοποίθςθ του πλουςίου υλικοφ από ειδικοφσ και θ διάκεςθ του ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα, κατά τρόπο άμεςο, ζγκριτο και επιςτθμονικά αςφαλι, θ παρουςίαςθ τθσ διαχρονικισ αξίασ τθσ περιοχισ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ, τθσ ςθμαςίασ του για τθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ ανά τουσ αιϊνεσ και του τρόπου επανζνταξθσ και επαναπροςδιοριςμοφ του ςτον ςφγχρονο κοινωνικό ιςτό τθσ πόλθσ, θ διάχυςθ των ψθφιακϊν πολιτιςτικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει θ Εφορία Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων ςτθν Μυτιλινθ και που αφοροφν τθν περιοχι ενδιαφζροντοσ με τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ προσ τουσ πολίτεσ, μζςα από τθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ και τθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ, ελεγχόμενθ, αςφαλι και άμεςθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ, θ ενεργοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και θ προϊκθςθ του διαλόγου ςχετικά με το ευαίςκθτο και ςθμαντικό κζμα τθσ διάςωςθσ και προβολισ τθσ αξίασ του Κάςτρου τθσ Μυτιλινθσ και του πολιτιςμοφ που αναπτφχκθκε διαχρονικά γφρω από αυτό, μζςω τθσ ζγκαιρθσ και ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, κακϊσ και μζςω τθσ άμεςθσ διοχζτευςθσ των πλθροφοριϊν, ο ςφγχρονοσ διαδραςτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ και θ ανταλλαγι περιεχομζνου και πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν, με τθ διάκεςθ Σελίδα19από198

20 επίκαιρων υπθρεςιϊν αλλθλεπίδραςθσ των πολιτϊν με το ψθφιακό περιεχόμενο και μεταξφ τουσ, θ ςυνεχισ και ζγκυρθ διάκεςθ υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ και, μζςω αυτισ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ των νζων και των παιδιϊν για τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, ςθμαντικό κομμάτι τθσ οποίασ αποτελεί το Κάςτρο τθσ Μυτιλινθσ, τα βυηαντινά και οκωμανικά μνθμεία τθσ περιοχισ κακϊσ και τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ. Θ υλοποίθςθ του ζργου προβλζπεται ότι κα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ: ςτον επιςτθμονικό διάλογο που αφορά τισ διάφορεσ ιςτορικζσ φάςεισ του κάςτρου και τθσ κακθμερινισ ηωισ που αναπτφχκθκε γφρω από αυτό, ςτθν προβολι του ιςτορικοφ και αρχαιολογικοφ πλοφτου τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ και ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςτθν εκπαίδευςθ των νζων ςε κζματα ιςτορίασ και ςεβαςμοφ των αρχαιολογικϊν χϊρων ςτθν αξιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ, ςτθν ανταλλαγι απόψεων και τον επιςτθμονικό διάλογο. Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Μζςα από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, είναι ςίγουρο ότι μποροφν να ωφελθκοφν: όλοι οι πολίτεσ και το ευρφ κοινό που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ επικοινωνίασ και διάδραςθσ με το πολιτιςτικό περιεχόμενο, οι λαογράφοι, εκνολόγοι, ιςτορικοί και αρχαιολόγοι που αςχολοφνται με τθ διαχρονικι μελζτθ των υλικϊν καταλοίπων του ανκρϊπου, οι νζοι που κα ζρκουν ςε επαφι με αυκεντικό και ςπάνιο υλικό κατά τρόπο ζγκριτο και επιςτθμονικά ζγκυρο, οι επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ τθσ Μυτιλινθσ οι οποίοι κα διακζτουν ζνα ςφγχρονο εργαλείο εικονικισ πραγματικότθτασ για τθν περιιγθςθ ςτθν ιςτορία τθσ πόλθσ, Σελίδα20από198

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα