OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ"

Transcript

1 Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη άλσ ησλ 18. Αλ δηαπηζησζεί αλειηθφηεηα, ην κέινο απνξξίπηεηαη. 2. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΜΔΛΟΤ Σν κέινο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο, κπνξεί λαεηζέιζεη ζην Chat. Σα κέιε παξακέλνπλ πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθάππεχζπλνη γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφηνπο (user account). Σα κέιε ππνρξενχληαη λα εηδνπνηνχλ άκεζα ην site, αλ αληηιεθζνχλ νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο ή νπνηαδήπνηε γελφκελε ή πηζαλή παξαβίαζε αζθάιεηαο. Δπίζεο, ηα κέιε επζχλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο θαη ηελ ηππηθή έμνδν ηνπο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο (logout). Σν site δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία πξνθχςεη απφ ηελ αδπλακία ησλ ρξεζηψλ λα ζεβαζηνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ παξνχζα ξήηξα. 3. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΖΣΩΝ Σν site ζπιιέγεη πξνζσπηθά ζηνηρεία κφλν φηαλ θάπνην κέινο ηνπ ρξεζηκνπνηεί ηα πξντφληα ή/θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Σν site ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ γηα ηνπο πάξα θάησ ιφγνπο: πλνκηιία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, (Chat, IP δηεπζχλζεηο) Σν site κπνξεί -αιιά δελ ππνρξενχηαη- λα θαηαγξάθεη ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ηα κέιε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ησλ φξσλ ρξήζεο ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη εηδηθφηεξα ζηνπο Όξνπο Υξήζεο θα γηα θαλέλαλ άιιν ζθνπφ. Σν site δε δχλαηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ κελπκάησλ εθηφο αλ ν ζπληάθηεο ηνπο ζπλαηλεί ή ν λφκνο ή αξκφδηα αξρή ην επηηάζζεη. H δηεχζπλζε IP (π.ρ ) θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξνρέα (Internet Service Provider) ηεο ζχλδεζεο κέζσ ηεο νπνίαο ν Ζ/Τ ηνπ επηζθέπηε/ρξήζηε/κέινπο έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζην site. Ζ δηεχζπλζε IP θξαηείηαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο, θαζψο θα γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ site (server, database θιπ), ελψ παξάιιεια αμηνπνηείηαη γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ IP δηεχζπλζε ηνπ κέινπο, απφ ηελ νπνία απηφο επηθνηλψλεζε κε ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ site δχλαηαη λα παξαδνζεί ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο, εθφζνλ δεηεζεί αξκνδίσο. Σν site δίλεη ην δηθαίσκα ζηα κέιε λα δηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δειψζεη, λα ηα δηνξζψζνπλ ή/θαη ελεκεξψζνπλ ή/θαη λα αδξαλνπνηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο, αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή, απεπζπλφκελνη ζηελ δηεχζπλζε. Δάλ ην site ιάβε νπνηαδήπνηε θαηαγγειία ή εηδνπνίεζε, φηη κέινο δεκνζηεχεη νπνπδήπνηε ζην site πιεξνθνξίεο πνπ παξαβηάδνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηξίησλ πξνζψπσλ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ άκεζε δηαγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ηνπ κέινπο. Σν site δίλεη ην δηθαίσκα ζηα κέιε ηνπ λα επηιέμνπλ νπνηνδήπνηε φλνκα κέινπο επηζπκνχλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο, αξθεί απηφ λα είλαη δηαζέζηκν θαη λα κελ είλαη πξνζβιεηηθφ πξνο ηα ππφινηπα κέιε. Αλ ην φλνκα ηνπ κέινπο ζεσξεζεί πξνζβιεηηθφ απφ ην site, ηφηε απηφ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ άκεζε δηαγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ηνπ κέινπο. Σν site δεζκεχεηαη λα κελ πξνβεί ζε πψιεζε, ελνηθίαζε ή θαζνπνηνλδήπνηε ηξφπν δεκνζίεπζε ή/θαη θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ site ζε θαλέλα ηξίην θνξέα. Σν site κπνξεί λα δηνρεηεχζεη ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζε ηξίηα λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα κφλν εάλ: - Έρεη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηε δηνρέηεπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ην αθνξνχλ. - Σα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην site έρνπλ ην δηθαίσκα λα επεμεξγάδνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ηα κέιε ηνπ site θαηαζέηνπλ ζε απηφ, κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη απφιπηα ειίδα 1

2 αλαγθαίνο γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ή άιιεο ππνζηήξημεο πξνο ην site ή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ θαη δεζκεχνληαη απφ αληίζηνηρνπο φξνπο ηήξεζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. - Δπηηάζζεηαη ιφγσ ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη πξνο ηηο αξκφδηεο θαη κφλν αξρέο. 4. COOKIES Σν site κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί cookies γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ κέινπο νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζειίδσλ ηνπ site. Cookie είλαη έλα κηθξφ θνκκάηη δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ browser ζαο απφ έλαλ web server θαη απνζεθεχεηαη ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Σα cookies δελ πξνθαινχλ δεκηά ζην ζχζηεκά ζαο θαη δελ πιήηηνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. Σα cookies θαζηζηνχλ επίζεο ηελ πινήγεζε ζην web επθνιφηεξε γηα ζαο, απνζεθεχνληαο ηηο ξπζκίζεηο ζαο. Σν κέινο ηνχ site κπνξεί λα ξπζκίζεη ηνλ δηαθνκηζηή (browser) ηνπ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε είηε λα ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ηε ρξήζε ησλ cookies ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηνπ site, είηε λακελ επηηξέπεη ηελ απνδνρή ηεο ρξήζεο cookies ζε θακία πεξίπησζε. ε πεξίπησζε πνπ ην κέινο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζειίδσλ ηνπ site δελ επηζπκεί ηελ ρξήζε cookies γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ δελ κπνξεί λα έρεη πεξαηηέξσ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο απηέο. 5. ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ Σν site κπνξεί λα πεξηιακβάλεη links ("ζπλδέζκνπο") πξνο άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, νη νπνίνη ειέγρνληαη απφ ηξίηνπο θνξείο. ε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη ην site γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο, νχηε γηα νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ή άιιεο θχζεσο βιάβε ππνζηεί ην κέινο πνπ ηνπο αθνινπζεί. 6. ΑΓΓΔΛIΔ ΓΝΩΡΗΜΗΩΝ Σν site δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνπλ ηα κέιε ζηηο ζειίδεο πνπ θηινμελνχληαη Αγγειίεο Γλσξηκηψλ θαη δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα ή ηελ αιήζεηα ηνπο. 7. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΖΛΗΚΩΝ Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε ή/θαη ε επίζθεςε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ site απφ αλειίθνπο. Δάλ παξφια απηά αλήιηθα κέιε δειψζνπλ ςεπδή εκεξνκελία γέλλεζεο, ψζηε λα εγγξαθνχλ θαη επηζθεθηνχλ ζειίδεο ή ππεξεζίεο ηεο ηζηνζειίδαο, ην site δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ έθζεζή ηνπο ζην πεξηερφκελφ ηνπ ή γηα νπνηαδήπνηε κέιν ηνπ δηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ. Σν κέινο πνπ δήισζε ςεπδή εκεξνκελία γέλλεζεο επζχλεηαη απέλαληη ζην site γηα θάζε δεκία πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνθιεζεί απφ ηελ ςεπδή ηνπ δήισζε. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε / έθζεζε ή ζέζε ζε θπθινθνξία πνξλνγξαθηθψλ εηθφλσλ αλειίθσλ ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα θαη δηψθεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν. Δάλ δηαπηζησζεί ε ρξήζε ή πξφζζεζε παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ ζην site απφ κέινο, ν ινγαξηαζκφο ηνπ κέινπο απηνχ ζα δηαγξαθεί ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε. 8. ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΜΔΛΩΝ Σα κέιε απνδέρνληαη φηη, παξφιν πνπ ην site παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ηα κέζα γηα δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ, φιεο νη πιεξνθνξίεο (δεδνκέλα, θείκελα, θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, βίληεν, κελχκαηα θ.α.) θαη φιν ην πεξηερφκελν πνπ πξνζζέηνπλ ηα κέιε, είηε αλαξηάηαη δεκφζηα είηε κεηαθέξεηαη ηδησηηθά, παξακέλεη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ κέινπο πνπ πξνζζέηεη απηφ ην πεξηερφκελν. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ην κέινο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιν ην πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεη, απνζηέιιεη θαη θαζηζηά δηαζέζηκν κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ site. To site δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ φγθνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηάηαη απφ ηα κέιε ηνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, λα ειέγρεη ην ζχλνιφ ηνπ, νπφηε δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηα, ηελ αθεξαηφηεηα, ηε λνκηκφηεηα, ή ηελ πνηφηεηα ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ. Σν κέινο θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ site κπνξεί λα εθηεζεί ζε πεξηερφκελν πξνζβιεηηθφ, αλήζηθν ή παξάλνκν. ε θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλν ην site, γηα νπνηαδήπνηε ιάζε ή ειίδα 2

3 παξαιείςεηο ζην πεξηερφκελν ή γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηάηαη, απνζηέιιεηαη ή άιισο θαζίζηαηαη δηαζέζηκν απφ ηα κέιε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site. ε πεξίπησζε πνπ ην site εηδνπνηεζεί γηα πξφθιεζε βιάβεο ή άιιε δεκία πξνζψπνπ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ άκεζε δηαγξαθή ηνπ αζέκηηνπ ή πξνζβιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηαπηφρξνλα λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ κέινπο ν νπνίνο παξαβηάδεη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Ζ βηληενζθφπεζε θαη ε ερνγξάθεζε απαγνξεχνληαη απζηεξφο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηα κέιε απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ site γηα: Α) Γεκνζίεπζε, απνζηνιή, κεηαθνξά ή εγθαηάζηαζε παξάλνκνπ, επηβιαβνχο, απεηιεηηθνχ, πξνζβιεηηθνχ, επηδήκηνπ, δπζθεκηζηηθνχ, ρπδαίνπ, βίαηνπ, πβξηζηηθνχ, ξαηζηζηηθνχ ή άιισο απνδνθηκαζηένπ πξνζσπηθά δεδνκέλα άιισλ ή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα κίζνπο ή ηξφκνπ, ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπληζηάκελν πνηληθφ αδίθεκα. Β) Μίκεζε νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ςεπδή δήισζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κέινπο ή παξαπιαλεηηθή δήισζε αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ κέινπο κε θάπνην άιιν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν. Γ) Μίκεζε κε παξαράξαμε ή θαζ' νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ site κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ site. Γ) Γεκνζίεπζε, απνζηνιή, κεηαθνξά ή εγθαηάζηαζε πεξηερνκέλνπ απφ άηνκν πνπ δελ έρεη δηθαίσκα λα δηαζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν βάζεη λφκνπ ή βάζεη εκπηζηεπηηθήο ζρέζεο. Δ) Γεκνζίεπζε, απνζηνιή, κεηαθνξά ή ρξήζε άιιεο κεζφδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ή πεξηερνκέλνπ θάζε κνξθήο (θεηκέλνπ, εηθφλαο, ήρνπ, video, animation) πνπ παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. Σ) Γεκνζίεπζε, απνζηνιή, κεηαθνξά ή ρξήζε άιιεο κεζφδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηφθιεηεο ή κε εμνπζηνδνηεκέλεο δηαθήκηζεο ή άιινπ πεξηερνκέλνπ πξνψζεζεο πξντφλησλ, ηελ απνζηνιή αλεπηζχκεησλ θαη κε πξνζθαινχκελσλ απφ ηνλ ιήπηε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αλεπηζχκεηεο πξνψζεζεο πεξηερνκέλνπ. Ε) Παξελφριεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ άιισλ ρξεζηψλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Σν κέινο ηνπ site θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη φηη ην site δελ θάλεη πιήξε πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ, αιιά φηη ην site θαη νη αξκφδηνη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα (θαη φρ ηελ ππνρξέσζε) ηεο απνθιεηζηηθήο επηινγήο άξλεζεο δεκνζίεπζεο ή κεηαθίλεζεο ή δηαγξαθήο νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ δηαηίζεηαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ site. Δπίζεο, ην site θαη νη αξκφδηνη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα δηαγξάθνπλ νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν παξαβηάδεη ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο. Σέινο, ην site θαη νη αξκφδηνη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα δηαγξάθνπλ κέιε ή λα απαγνξεχνπλ ηελ πξφζβαζε ζε κέιε πνπ δελ αθνινπζνχλ ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο ηνπ site. Σπρφλ θαηαβιεζέληα πνζά απφ ζπλδξνκεηέο πνπ παξαβίαζαλ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη δηαγξάθηεθαλ, δελ επηζηξέθνληαη. 9. ΒΛΑΒΖ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ Σν κέινο ηνπ site επζχλεηαη απέλαληη ζην site θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία πξνθχςεη απφ ηελ παξάλνκε ή επηβιαβή ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, θαζψο θαη απφ ηελ ρξήζε εθ κέξνπο ηνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ site κε αζέκηην ηξφπν ή κε ζχκθσλν κε ηνπο παξφληεο φξνπο. 10. ΔΝΑΡΞΖ-ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Σν site δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ή/θαη λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή κφληκα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε ή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε πξνο ηα κέιε. 11. ΓΗΑΡΚΔΗΑ Σν κέινο θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη φηη ην site δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηε ρξήζε ηνπ/ησλ θσδηθψλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ή/θαη λα δηαθφςεη ηε δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηα κέιε πνπ πηζηεχεη φηη έρνπλ παξαβηάζεη ην πλεχκα ησλ παξφλησλ φξσλ ρξήζεο. 12. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ ειίδα 3

4 Γεδνκέλεο ηεο θχζεο θαη ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο ακέιεηαο, ην site δελ επζχλεηαη γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο δεκία ππνζηεί ην κέινο ησλ ζειίδσλ, ππεξεζηψλ, επηινγψλ θαη πεξηερνκέλσλ ηνπ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. 13. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ Οη αλσηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ site, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπο, δηέπνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηεζλεί ζπλζήθεο, πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα. Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ αλσηέξσ φξσλ θαηαζηεί αληίζεηε πξνο ην λφκν, παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη θαη αθαηξείηαη απφ ην παξφλ, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ. Σν παξφλ απνηειεί ηε ζπλνιηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ site θαη ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ ηνπ θαη δε δεζκεχεη. Καλνληζκνί κειψλ ηνπ Video Chat (γηα φια ηα δσκάηηα) Γελ θάλνπκε δπζθήκηζε (άιια web sites, ππεξεζίεο, εηαηξίεο, πξντφληα θ.ι.π.) Γε βγάδνπκε ζηελ θεληξηθή νζφλε πξνζσπηθά ζηνηρεία φπσο ηειέθσλα, , θηι. Γε βγάδνπκε ζηελ θεληξηθή νζφλε prive ζπλνκειίεο. Γελ θάλνπκε flooding ζηελ θεληξηθή νζφλε. Flooding είλαη φηαλ έλα κέινο επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα πξφηαζε (ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε ηνπ copy+paste) θαη ηελ εκθαλίδεη ζπλερφκελα ζην main ή αθφκα θαη φηαλ γξάθεη κηθξέο, δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο πξνηάζεηο, ησλ 2-3 ιέμεσλ ε θάζε κία θαη ηηο εκθαλίδεη θαη πάιη ζπλερφκελα ζην main. Γελ κπαίλνπκε θαη βγαίλνπκε απφ ην Chat δηαδνρηθά, είλαη θνπξαζηηθφ. Γελ ρξεζηκνπνηνχκε πάλσ απφ έλα φλνκα (clones). Γε βξίδνπκε δε ζίγνπκε θαη δελ ελνρινχκε ηα άιια κέιε. Απαγνξεχεηαη ε δεκνζίεπζε, πξνβνιή, απνζηνιή, κεηαθνξά ή εγθαηάζηαζε παξάλνκνπ, επηβιαβνχο, απεηιεηηθνχ, πξνζβιεηηθνχ,επηδήκηνπ, δπζθεκηζηηθνχ, ρπδαίνπ, βίαηνπ, πβξηζηηθνχ, ξαηζηζηηθνχ ή άιισο απνδνθηκαζηένπ πεξηερνκέλνπ ή πεξηερνκέλνπ πνπ παξαβηάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα άιισλ ή πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα κίζνπο ή ηξφκνπ, πνπ αθνξά θαθνπνίεζε δψσλ ή παξφηξπλζε θαθνπνίεζεο, θείκελα πξνπαγαλδηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη αληεζληθνχ ραξαθηήξα, ζχκβνια θαη αμίεο, θαζψο θαη πξφζθιεζε γηα εξσηηθή ζπλεχξεζε κε ρξεκαηηθή ακνηβή, πνξλεία θ.ι.π. ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπληζηάκελν πνηληθφ αδίθεκα. Video-Chat: Απαγνξεχεηαη απζηεξψο ε πξνβνιή άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο δεκφζηεο θάκεξεο (main). Video-Chat: Απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο ηδησηηθέο θάκεξεο (Prive), ρσξίο ηελ ζαθή ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπλνκηιεηή ζαο. Γελ θάλνπκε πεηξάκαηα κε ηνπο ππνινγηζηέο ησλ άιισλ.σν hacking απαγνξεχεηαη. Αλ θάπνην κέινο δεκηνπξγεί ζπλερφκελα πξνβιήκαηα, ην site έρεη δηθαίσκα λα θάλεη δηαγξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ. Ο Webmaster ν Admin ή ν δηαρεηξηζηήο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηεο εληνιήο ban (απνκάθξπλζε κε ρξνληθφ πεξηζψξην θαηά ζηελ θξίζε ηνπ). Σν θάζε δσκάηην έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζπδεηήζεσλ. Απηνί μερσξίδνπλ απφ ην δηαθξηηηθφ ζήκα δίπια ζην φλνκά ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο παξαβεί θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ν εθάζηνηε δηαρεηξηζηήο έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εληνιή kick (πξνζσξηλή απνκάθξπλζε) θαη λα απνκαθξχλεη ην κέινο απφ ην δσκάηην. Οη δηαρεηξηζηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνπο αλσηέξσ φξνπο, λα παξακέλνπλ ακεξφιεπηνη ζην θαζήθνλ ηνπο, θαη λα κελ πξνσζνχλ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ίληξηγθεο, αληηδειίεο ή νηηδήπνηε αληηβαίλεη ζηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ο Webmaster έρεη ην δηθαίσκα νξηζηηθνχ απνθιεηζκνχ ελφο δηαρεηξηζηή, φηαλ απηφο παξαβηάδεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο θαλφλεο. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία έρεηε ζρεηηθά κε ην Chat, λα ξσηάηε ηνπο δηαρεηξηζηέο. Πάληα ζα είλαη πξφζπκνη λα ζαο βνεζήζνπλ, γη' απηφ κελ ληξέπεζηε λα ξσηήζεηε. Αλ θάπνηνο ζαο ελνριεί, κε δηζηάζεηε λα ην πείηε ζε θάπνηνλ δηαρεηξηζηή. Σα κέιε αλάινγα κε ηελ δηαγσγή ηνπο, είλαη πηζαλφ λα επηιεγνχλ θαη λα ειίδα 4

5 γίλνπλ δηαρεηξηζηέο γηα θάπνηα πεξίνδν, εάλ ην επηζπκνχλ. Σα κέιε κε ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηελ είζνδφ ηνπο ζην Chat απηνκάησο απνδέρσληαη ηνπο πην πάλσ θαλφλεο, φπσο θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ site. Καλνληζκνί θαη ππνρξεψζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ Chat Οη δηαρεηξηζηέο (Oper) πέξα απ ην «αμίσκα» πνπ ιακβάλνπλ, έρνπλ θαη ηηο αλάινγεο ππνρξεψζεηο. ε γεληθέο γξακκέο, ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ chat, γηαηί σο γλσζηφλ ν ρψξνο απηφο πνπ καο θηινμελεί πξέπεη λα είλαη έλαο ρψξνο ραιάξσζεο θαη δηαζθέδαζεο γηα φινπο καο θαη απηφ αθξηβψο είλαη πνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ. Οη θαλφλεο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ φινη νη δηαρεηξηζηέο, είλαη νη αθφινπζεο: Γεληθνί θαλφλεο 1. Πξέπεη πξψηνη απ φινπο νη δηαρεηξηζηέο λα ζέβνληαη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ chat θαη λα δίλνπλ ην θαιφ παξάδεηγκα ζηα ππφινηπα κέιε. Έηζη ινηπφλ, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θεθαιαίσλ ραξαθηήξσλ ζην main ζε νπνηνπδήπνηε δσκάηην. 2. Γηα ηνλ ίδην ιφγν απαγνξεχεηαη θαη ην flooding. Flooding είλαη φηαλ έλα κέινο επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα πξφηαζε (ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε ηνπ copy+paste) θαη ηελ εκθαλίδεη ζπλερφκελα ζην main ή αθφκα θαη φηαλ γξάθεη κηθξέο, δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο πξνηάζεηο, ησλ 2-3 ιέμεσλ ε θάζε κία θαη ηηο εκθαλίδεη θαη πάιη ζπλερφκελα ζην main. 3.Πξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα φκνξθν θιίκα ζπδήηεζεο θαη λα πξνζπαζνχλ λα δίλνπλ ζαθείο νδεγίεο θαη απαληήζεηο ζηα κέιε φηαλ ηνπο ην δεηήζνπλ. 4.Όηαλ εκθαληζηνχλ ζρφιηα πξνζβιεηηθά ε ρπδαία ζην main απφ θάπνην κέινο ή πξνζσπηθά ζηνηρεία φπσο αξηζκνί ηειεθψλσλ, δηεπζχλζεηο, θηι, ηφηε θαη κφλν ηφηε πξέπεη λα θάλνπλ clear to main, θαη λα επηπιήηνπλ ηνλ ρξήζηε πνπ ην έθαλε, πάληα κε θφζκην θαη ζαθή ηξφπν. 5.Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε νλνκάησλ (nick) πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζβιεηηθά γηα ηα ππφινηπα κέιε ηνπ chat. Π.ρ. νλφκαηα κε ζεμνπαιηθφ ππνλννχκελν, βξηζηέο, ξαηζηζηηθά, θηι. 6.Δπηηξέπεηαη ζηα κέιε ε απνζηνιή (ζην main ή θαη ζην prive) δηεπζχλζεσλ ειεθηξσληθψλ ζειίδσλ URL θαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηαθήκεζε, εθηψο απν ζειίδεο άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο ζειίδεο κε πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, ζειίδεο πξνζβιεηηθέο σο πξφο ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη αμία (κε πιηθφ σκήο βίαο ή ξαηζηζηηθφ πιηθφ) θηι. 7.Οη αλαθνξέο ζε αληαγσληζηηθά site (chat) επηηξέπνληαη αξθεί λα κελ πεξηέρνπλ αξλεηηθά ζρφιηα. Σα kick ησλ δηαρεηξηζηψλ θαηαγξάθνληαη!!! Τπνρξεψζεηο 1.Οη δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Chat θαηά ηελ αλάιπςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πφζεο θαη πνηέο ψξεο (θαηά πξνζέγγηζε) κπνξνχλ λα εμαζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 2.Οη δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα βγέλνπλ απ ην chat ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα βξίζθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, νχησο ψζηε νη ππεχζπλνη λα μέξνπλ πνηνχο δηαρεξηζηέο έρνπλ δηαζέζηκνπο (ελεξγνχο) ζηα δσκάηηα ηνπ Chat. 3.Οη δηαρεηξηζηέο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ «εμνπζία» πνπ ηνπο δίλεη ν ηίηινο ηνπο. 4.Οη δηαρεηξηζηέο νθείινπλ λα είλαη δίθαηνη κε φια ηα κέιε. 5.Αλ θάπνηνο δηαρεηξηζηήο ζεσξήζεη πσο δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο πηφ πάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο ππεπζχλνπο (κε ζην ), έηζη ψζηε απηνί λα ηνλ

6 αληηθαηαζηήζνπλ. Ζ ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηε έγθαηξα (κέρξη θαη 2 εκέξεο πξίλ ηελ απνρψξεζε), έηζη ψζηε λα κελ δηκενπξγεζνχλ δπζιεηηνπξγίεο ζην chat. Οη ππεχζπλνη ηνπ Chat έρνπλ ην δηθαίσκα λα παχζνπλ απ ηα θαζήθνληά ηνπ νπνηνλδήπνηε δηαρεηξηζηή. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθή κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ, απνηαλζείηε ζηνλ ππεχζπλν ηνπ site.

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο:

Διπλωματική Εργαςία. Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο: Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Π.Μ.Σ. Διδακτική τησ Τεχνολογίασ και Ψηφιακών Συςτημάτων Διπλωματική Εργαςία Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο: Εναλλακτικοί Τρόποι Εκδήλωςησ, Τρόποι Αντιμετώπιςησ και Διερεύνηςήσ των ηνχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS

πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ UPS Έθδνζε UTA03072009 ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ί Σ Ι Μ Η Δ Ι Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο

Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο του Παναγιώτη Μαντζούφα 1 Πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ νθείινληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδίσο ε πιεξνθνξηαθή επαλάζηαζε, πνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα