HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï ôçë.: Πλείστες επιχορηγήσεις και παράταση για την πλατεία Ηρώων Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων Óåë. 3-6 Καθήκον όλων η ασοπροστασία - Επισηµάνθηκε στην εκδήλωση του ήµου Μάνδρας για τη ασοπροστασία Óåë. 3-8 Πιάνει Λιµάνι η Ελευσίνα - Η βούληση του ΥΠΟΙΑΝ και τα όσα δήλωσε ο Γ. Αµπατζόγλου στους κατοίκους της Κάτω Ελευσίνας για την απόδοση της ακτής στο ήµο Óåë Για πρώτη φορά οι Ροµά στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου στη Βουλή Αναµνήσεις από τη Ζοφριά του Ζωντάνεψαν στην εκδήλωση για τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου Óåë. 2-4 ÓÐÏÑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «Ο Βύζας θα ανέβει στην Β Εθνική» Ξεκαθάρισµα µε τα λατοµεία Ζητά από Νοµαρχίες & Περιφέρειες ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Óåë.. 6 Óåë.. 5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ ευτέρα Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεµοι: Νότιοι έως 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 12 έως 26 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα, Γλαφυρός ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Πιάνει Λιµάνι Σηµαντικές εξελίξεις αναµένεται να σηµατοδοτήσει για την πόλη της Ελευσίνας, η εκφρασµένη πολιτική βούληση του ΥΠΟΙΑΝ, να αλλάξει το τοπίο σε ότι αφορά τους χώρους που καταλαµβάνουν οι Οργανισµοί Λιµένων, στα λιµάνια της χώρας και φυσικά στα τρία λιµάνια της Αττικής εκτός του Πειραιά. Σε αυτόν το σχεδιασµό που µάλλον οδηγεί στην ενοποίηση των τριών Λιµανιών της Αττικής υπό τον ΟΛΠ, το πρώτο βήµα έγινε µε την προκήρυξη στην οποία προχώρησε το ΥΠΟΙΑΝ, προκειµένου να προκύψουν οι νέοι πρόεδροι, τα νέα ιοικητικά Συµβούλια και να καλυφθούν οι θέσεις των ιευθυνόντων Συµβούλων στους Οργανισµούς Λιµένων. η Ελευσίνα - Η βούληση του ΥΠΟΙΑΝ και τα όσα δήλωσε ο Γ. Αµπατζόγλου στους κατοίκους της Κάτω Ελευσίνας για την απόδοση της ακτής στο ήµο Μία όµορφη βραδιά πέρασαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της περασµένης Πέµπτης στην εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Εξωρα στικός Σύλλογος Ζοφριάς στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου µε αφορµή τον ε- ορτασµό του. Οι Ζοφριώτες ήταν εκεί για να δουν τις ασπρόµαυρες φωτογραφίες των προγόνων τους σε µια έκθεση που είχε στηθεί για την περίοδο και απόλαυσαν όλα τα µέρη του προγράµµατος. Αυτό περιλάµβανε παραδοσιακούς χορούς από το Σύλλογο Κρητών Άνω Λιοσίων «Η Μεγαλόνησος» και την χορευτική οµάδα του Πολιτιστικού Κέντρου, τραγούδια από τη λα κή ορχήστρα του δήµου, αλλά και αναµνήσεις, εκφρασµένες από τη ιονυσία Μπάζου, η οποία συνέλεξε τα στοιχεία για τους παλιούς Ζοφριώτες. Η κα Μπάζου υλοποίησε την ιδέα που συνέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» κ. Κ. Βάβουλας για εκδήλωση αφιερωµένη στους παλιούς κατοίκους της Ζοφριάς και πρόσφερε άγνωστες µέχρι σήµερα πληροφορίες στους περισσότερους απ όσους συµµετείχαν στην εκδήλωση. Η πρώτη κίνηση στην Πάτρα Μάλιστα, µια πρώτη έκφραση αυτής πολιτικής του ΥΠΟΙΑΝ, δηλαδή της απόδοσης χώρων που τελούν υπό το καθεστώς της διαχείρισης και ιδιοκτησίας των Οργανισµών Λιµένων στις πόλεις της χώρας που διαθέτουν Λιµάνια, ξεκίνησε από την πόλη της Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της υπουργού Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας µε τον δήµαρχο Πατρέων, συµφωνήθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της χερσαίας ζώνης του Λιµένος Πατρών µε στόχο την εξασφάλιση στον ΟΛΠΑ τόσο της έκτασης από τον ποταµό Γλαύκο έως και τον ποταµό ιακονιάρη, όσο και την προσωρινή Η Ζοφριά αγωνίζεται Συνέχεια σελ. 12 Αναµνήσεις από τη Ζοφριά του Ζωντάνεψαν στην εκδήλωση για τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου Η κα Ε. Κωβαίου, πρόεδρος του Συλλόγου παρουσίασε τις πολυεπίπεδες δραστηριότητές του µέχρι σήµερα και δεσµεύτηκε για συνεχή δράση σε πολιτιστικά και εξωρα στικά ζητήµατα, που αποτελεί και το λόγο ύπαρξής του. Ο δήµαρχος κ. Χ. Παππούς πήρε το λόγο για να συγχαρεί την προσπάθεια του Συλλόγου για την εκδήλωση και δη ÓõíÝ åéá óåë. 4

3 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Πλείστες επιχορηγήσεις και παράταση για την πλατεία Ηρώων Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων Με αρκετά θέµατα, σηµαντικά κάποια εξ αυτών συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων. Λείπουν ωστόσο, θ- έµατα σχετικά µε το στεγαστικό πρόβληµα συγκεκριµένων σχολείων της Β βάθµιας εκπ/σης, τα οποία έχει ζητήσει η ΕΛΜΕ της περιοχής µε αίτησή της να συµπεριληφθούν σε συνεδρίαση του.σ., έχοντας θέσει µάλιστα ως χρονικό όριο την 15η Απριλίου. Εκτός και αν ο δήµαρχος κ. Χ. Παππούς σκοπεύει να υλοποιήσει άµεσα την ιδέα, που µας είχε α- ναφέρει σε προηγούµενη επικοινωνία µας για συνεδρίαση µε αποκλειστικό θέµα αυτό των σχολείων. Η συχνότητα πάντως, µε την οποία συνεδριάζει το.σ. δεν αφήνει περιθώρια µεγάλης αισιοδοξίας για την προαναφερθείσα αµεσότητα. Κι ενώ κάποια αναµενόµενα θέµατα λείπουν, κάποια άλλα που δεν τα είχαµε σκεφτεί, όπως νέα επιχορήγηση προς ΕΡΑΛ, ύψους ευρώ περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Και το πιο παράδοξο απ όλα είναι ότι σήµερα το πρωί µεγάλος αριθµός δηµοτικών συµβούλων θα βρίσκεται στην Ευελπίδων για να καταθέσει στη δίκη για τον πρώην δήµαρχο Άνω Λιοσίων κ. Ν. Παπαδήµα, µεταξύ των οποίων και ο σηµερινός δήµαρχος ως µάρτυρας κατηγορίας. Γιατί λοιπόν, ενώ δεν έχει συγκληθεί ηµοτικό Συµβούλιο 2,5 µήνες τώρα, επιλέγεται η σηµερινή ηµέρα, η οποία περιλαµβάνει πολλές δραστηριότητες µε το ενδεχόµενο να µην προλάβουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι να βρίσκονται στο ηµαρχείο στις 2µµ, που έχει οριστεί η συνεδρίαση; Αναλυτικά τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 1.Επιχορήγηση στη.ε.ρ.α.λ. µε το ποσό των ,00 ευρώ. 2.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΚΕΨΥΧΙ ΑΛ». 3.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ». 4.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 5.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ». 6.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 7.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΚΑΠΗ». 8.Επιχορήγηση ποσού ,12 ευρώ στη Κ.Ε..Α.Λ., σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. 9.Επικύρωση της αρ. 1/10 απόφασης.ε.π. για αποζηµίωση Σχολικών Τροχονόµων. 10.Αναµόρφωση του προ πολογισµού ήµου Άνω Λιοσίων. 11.Εκλογή Αντιπροέδρου ν.π.δ.δ. «Αθλητικό Κέντρο ή- µου Άνω Λιοσίων» 12.Λήψη απόφασης για τη σύµφωνη γνώµη του.σ. για µετάταξη της δηµοτικής αστυνοµικού Ηλία Παρασκευής από κλάδο ΠΕ23 13.Μείωση δηµοτικών τελών σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν. 3564/ Λήψη απόφασης για την είσπραξη του Τ.Α.Π. από το ήµο, λόγω µεταβίβασης. 15.Ακύρωση επιβολής προστίµου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, ποσού 7.010,27 ευρώ, ιδιοκτησίας Αγγελοπούλου Αναστασίας. 16. ιαγραφή ποσού ,20 ευρώ από το χρηµατικό κατάλογο 73/09 που αφορά πρόστιµο διατήρησης και ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών της κ. Ταραµίγκου Άννας, λόγω εφάπαξ πληρωµής. 17.Λήψη απόφασης.σ. για καταστροφή κινητών πραγ- µάτων που ευρίσκονται στο εργοτάξιο. 18.Μετονοµασία της οδού Σµοκόβου σε οδό Πουµπουρίδου Σοφίας στην Π.Ε. ροσούπολης, προς τιµή της παγκόσµιας πρωταθλήτριας πάλης. 19.Παράταση 90 ηµερών εργολαβικής σύµβασης µε την ε- ταιρεία «Α. Καράµπουλας Α.Τ.Ε.», ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων (Α φάση), Π.Ε. Κέντρου» 20.Αίτηση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόµων στο Ο.Τ. 755 (οικισµός Γεννηµατά ΙΙ). ÓõíÝ åéá óåë. 6 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Åëåõóßíá Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá ÆÅÖÕÑÉ - Äçìáñ åßï ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Λιόσης Αναστάσιος - Ειρήνης Áóðñüðõñãïò Αντωνάρας ηµ. - Συγγρού & Τζαβέλλα 25α ÌÜíäñá Μαρτζέλης Χρήστος - Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñι Β. Γεωργούλη Π. Γρηγορούσης Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Καθήκον όλων η ασοπροστασία - Επισηµάνθηκε στην εκδήλωση του ήµου Μάνδρας για τη ασοπροστασία Ηπροστασία των δασών είναι καθήκον όλων µας». Αυτό τόνισαν η δήµαρχος Μάνδρας, οι εκπρόσωποι των αρχών, οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη δασοπροστασία, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Απριλίου, στο ηµοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν ο συντονισµός των προσπαθειών του δήµου µε τις αρχές και τους εθελοντές για την προστασία των δασών στη φετινή θερινή περίοδο, καθώς και η βράβευση των εθελοντών που έλαβαν µέρος την περσινή χρονιά στην προληπτική εκστρατεία του δήµου για τη διάσωση των δασών. Στην εκδήλωση που µε το πέρασµα του χρόνου έχει γίνει θεσµός για την πόλη της Μάνδρας, παραβρέθηκαν η ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Παντελής Ασπραδάκης, ο δήµαρχος Μεγάρων ηµήτρης Στρατιώτης, οι αντιδήµαρχοι Μάνδρας κ.κ. Γ. Γιάννου, Μ. Μαρούγκα, Θ. Κυδώνης, ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος µε αρµοδιότητα την πολιτική προστασία στη υτική Αττική κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, ο ιοικητής της Πυροσβεστικής κ. ηµ. Καβέτσος, ο προ στάµενος της Πυροσβεστικής Βιλλίων κ. Γ. Παπανικολάου και ο ασάρχης κ. Χρ. Γκάτσης. Σηµαντική στη συζήτηση ήταν η συµµετοχή των προέδρων συλλόγων και οικισµών της πόλης. Παρόντες οι κ.κ. Ευάγγελος Πατάλας (Παλαιοκούντουρα - Μεταµόρφωσης Αγίας Σωτήρας), Σπύρος Μητρόπουλος (Σύλλογος Αγίων Αναργύρων), Θωµάς Καµονάχος (Βίλιζα-Θέα - Παλαιοχωρίου ο Προφήτης Ηλίας), Νίκος Καριώτης (Αρχαία Ερένεια - Άγιος Γεώργιος Πατέρα), Νίκος Μίγκος (Οικισµός Πανόραµα), Γιάννης Γουριωτόπολος (Μακριά Άµµο "Αγία Παρασκευή»), Γιάννης ούκας (Αγροτοδασικός Σύλλογος Μάνδρας). Οι δράσεις του δήµου για ετοιµότητα Κατά την εισήγησή του ο αντιδήµαρχος υπεύθυνος πολιτικής προστασίας συνεπώς και της δασοπροστασίας κ. Γιώργος Γιάννου έκανε έ- ναν απολογισµό για το περσινό καλοκαίρι ευχαριστώντας θερµά τους α- ρµόδιους από την πολιτεία φορείς και τους 234 συνολικά εθελοντές που συµµετείχαν στην προσπάθεια του δήµου και ανέφερε τις δράσεις προετοιµασίας του δήµου για τη νέα περίοδο. Αναλυτικά, ο κ. Γιάννου ανέφερε ότι ο δήµος ήδη µεριµνά για τον καθαρισµό των δασικών δρόµων και των αγροτικών οδών. Ανέφερε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία µε τους κατοίκους και τους προέδρους των οικισµών στο εθελοντικό κίνηµα και ότι ήδη γίνεται ο προγραµµατισµός για τις περιπολιών υπαλλήλων του δήµου και εθελοντών, συνεπικουρώντας το έργο της Πυροσβεστικής. Αναφερό- µενος στα µέτρα πρόληψης και την προµήθεια εξοπλισµού, ο κ. Γιάννου ανέφερε ότι ο δήµος απέκτησε δύο νέες πλαστικές υδατοδεξαµενές νερού, και κατασκεύασε µία ÓõíÝ åéá óåë. 8

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Συνέχεια από σελ. 2 - Συγχαρητήρια του δηµάρχου Ασπροπύργου Στο 1ο Γυµνάσιο για το ecomobility Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε. ΚΩΒΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥΣ την έκθεση φωτογραφίας µε τους παλιούς Ζοφριώτες, ενώ παραδέχτηκε δηµόσια ότι ο Σύλλογος ζητάει πολλά απ το δήµο και καλά κάνει. Ακολούθησε η ενδιαφέρουσα παρουσίαση της κας Μπάζου, όπου έγινε φανερή η προσωπική εργασία των παλιών κατοίκων της Ζοφριάς για τη δηµιουργία υποδοµών σε εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, οικιστικό, συγκοινωνιακό επίπεδο στην υποβαθµισµένη τότε Ζοφριά. Άλλωστε ακόµη και σήµερα καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια για να αποκτήσει η Ζοφριά τις υποδοµές που έχει ανάγκη, ώστε να µπορεί να συναγωνιστεί άλλες περισσότερο ευνοηµένες συνοικίες των Άνω Λιοσίων. Η εκδήλωση είχε όµως διττό χαρακτήρα. Πέραν της O ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, εκφράζει και δηµόσια, τα πιο θερµά συγχαρητήρια της ηµοτικής Αρχής και του Λαού της Πόλης, στους Μαθητές του 1ου Γυµνασίου Ασπροπύργου, για την κατάκτηση του Α Πανελλήνιου Βραβείου, της εκστρατείας ECOMO- BILITY Ειδικότερα, συγχαίρει τους Μαθητές Βασιλική Μπάκα, Βασιλική Νερούτσου, Παντελή Τσιρώνη, Σπύρο Χαραλαµπόπουλο, Μαρίνα Σοφρά, Λουκία Σαρλάνη, Χρήστο Παπαχίου, Σπυριδούλα Παπα ωάννου, την Καθηγήτριά τους, κα Ευαγγελία Βρούβα, τη ιεύθυνση και όλο το προσωπικό του Σχολείου, καθώς και εκείνους τους συµµαθητές τους, που τους συµπαραστάθηκαν στην εκπόνηση της εργασίας τους µε θέµα «Οικολογική µετακίνηση στον Ασπρόπυργο». Η διάκριση των νέων της πόλης αντανακλά σε όλη την κοινωνία του Ασπρόπυργου, καθώς αποτυπώνει τον ασυµβίβαστο, ολοµέτωπο αγώνα µας, για το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, στην πιο επιβαρυµένη περιοχή της Ευρώπης. Πόσο µάλλον, που η συγκεκριµένη εκστρατεία εκδηλώθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφο ρών και ικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπα κής Επιτροπής, καθώς και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπα κής Επιτροπής στην Ελλάδα. Οι Βραβευµένοι Μαθητές και η συντονίστρια Εκπαιδευτικός, θα συµµετάσχουν στην αποστολή του «ECOCITY», που θα γίνει στις Βρυξέλλες από 20 έως 24 Ιουνίου, ως επίσηµοι προσκεκληµένοι της Ευρω πα κής Επιτροπής, του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και το Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Στις συγκεκριµένες επαφές, οι Μαθητές του 1ου Γυµνασίου, θα λειτουργήσουν ως «πρεσβευτές» του Ασπρόπυργου, ενηµερώνοντας τους αρµόδιους για το περιβάλλον, ευρωπαίους αξιωµατούχους, για τα προβλήµατα της περιοχής και τους αγώνες του τόπου µας. Προς τούτο, ο ήµος Ασπροπύργου, θα τους εφοδιάσει µε πλήρη φάκελο και οπτικοακουστικό υλικό από τη ηµοτική Τηλεόραση Attica tv. ενηµέρωσης, περιείχε και ψυχαγωγία. Οι νεαροί χορευτές έδωσαν πραγµατική παράσταση και «άναψαν τα αίµατα» για να συνεχίσει η λα κή ορχήστρα µε γνωστά διαχρονικά τραγούδια και επιτυχηµένη απόδοση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι: Πρόεδρος του Νο- µαρχιακού Συµβουλίου υτικής Αττικής Ά. Λιόσης, Νο- µαρχιακοί σύµβουλοι Σ. ήµου, Σ. Σάββας,. Τσίγκος, δήµαρχος Άνω Λιοσίων Χ. Παππούς, αντιδήµαρχος. Καµπόλης, πρόεδρος του.σ. Ζ. Αρβανιτάκη, επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία Νέα Πόλη» Β. Χριστοφιλάκης, επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» Κ. Βάβουλας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ε. Χανιωτάκη, δηµοτικοί σύµβουλοι Μ. Πλαβούκου, Π. Καµαρινόπουλος, Σ. Μηλιώνης, Β. Γεωργιάδης, Χ. Κουράση και πρόεδρος του Κοιµητηρίου Χ. Μπαφατάκης. Γ. Κρυστάλλη ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nοµό υτικής Αττικής Με 10 εκπαιδευτικά προγράµµατα ΗΓενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νοµούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 10 εκπαιδευτικά προγράµµατα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι..ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραµµατείας ια Βίου Μάθησης (Γ.Γ..Β.Μ). Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 7», «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 8», «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 9» και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ηµόσιο. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε ε- πιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληµατισµό. Πού απευθύνεται το πρόγραµµα Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η Σχολή Γονέων αναπτύσσει τµή- µατα µάθησης κατά προτεραιότητα µε τους ήµους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο «ίκτυο Εκπαίδευσης Επιµόρφωσης Ενηλίκων». Τα τµήµατα θα λειτουργήσουν στα «Εργαστήρια Εκπαίδευσης Επιµόρφωσης Ενηλίκων ήµου / Κοινότητας». Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα Σχολών Γονέων απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τµήµατα τίθενται σε λειτουργία µε την εγγραφή τουλάχιστον 18 πολιτών. Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του Νοµού υτ.αττικής, που στεγάζεται στο Α Ενιαίο Λύκειο του ήµου Μεγάρων, Υπεύθυνος Σχολής Γονέων Κουπαρούσου Ελένη, Τηλ , , Fax

5 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 «Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι προοπτικές στο Μακεδονικό ζήτηµα» Στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του ήµου Ασπροπύργου Σήµερα ευτέρα, 26 Απριλίου στις 20:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου, οµιλητής είναι ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα ιεθνών και Ευρωπα κών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Βοσκόπουλος. Το θέµα που έχει προγραµµατιστεί να αναλύσει είναι: «Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι προοπτικές στο Μακεδονικό ζήτηµα. Προσέγγιση του Ελληνικού, Αλβανικού και Βουλγαρικού παράγοντα». Ασπροπύργιος, εκ συζύγου από το βήµα της «Αισχίνειας Σχολής», ο κ. Γεώργιος Βοσκόπουλος, θα αναφερθεί σε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις, στο Μακεδονικό ζήτηµα και τις διαφαινόµενες προθέσεις, όπως ο ίδιος έχει εκτιµήσει, όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων. Θέµα, που εξαιτίας των θέσεων που δηµοσιοποίησαν πρόσφατα οι Κυβερνήσεις των Αθηνών και των Σκοπίων, αποκτά ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την πλήρη καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα, ζητά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γ. Μανιάτης µε έγγραφο που απέστειλε προς όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες του Κράτους. Τη υτική Αττική α- φορά ιδιαίτερα η είδηση, δεδοµένου του µεγάλου αριθµού λατο- µείων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η ενέργεια αυτή (που σχετίζεται άµεσα µε την ολοκλήρωση της τριακονταετίας λειτουργίας πολλών λατοµείων σε διάφορες περιοχές της χώρας και την ανάγκη συνολικής αντιµετώπισης του προβλήµατος που άρχισε να δηµιουργείται από το 2007 µε τη λήξη των πρώτων αδειών) αποσκοπεί στην αποτύπωση: - του χρονικού ορίζοντα λήξης των αδειών εκµετάλλευσης ή των συµβάσεων µίσθωσης των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών, - της τήρησης των όρων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών µελετών, - της τήρησης των όρων των ειδικών µελετών αποκατάστασης, - του ποσοστού υλοποίησης της προβλεπόµενης αποκατάστασης, - των διαπιστώσεων από τυχόν διενέργεια αυτοψιών για τον έ- λεγχο των ανωτέρω (τήρηση των όρων των περιβαλλοντικών µελετών, τήρηση των όρων των ειδικών µελετών αποκατάστασης, υλοποίηση αποκατάστασης), - του πλήθους των περιπτώσεων που έγινε κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και το ύψος αυτών κ.α. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραµ- µατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο αριθµός των νοµίµως λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών είναι, κατά προσέγγιση, µεγαλύτερος των τριακοσίων (300). Αυτά εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Λατοµεία αδρανών υλικών που λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του Ν. 1428/ 1984 και του Ν. 2115/ Ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας τους είναι η τριακονταετία. Οι εκµεταλλευτές αυτών των λατοµείων αδρανών υλικών, οφείλουν να αποκαθιστούν το λατοµικό χώρο παράλληλα µε την εκµετάλλευσή του, σύµφωνα µε τους όρους της εγκεκριµένης περιβαλλοντικής µελέτης. 2. Λατοµεία που λειτουργούν µε σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους λατοµεία είναι: 2.1) Τα λατοµεία αδρανών υλικών που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2837/2000, σύµφωνα µε ειδική µελέτη αποκατάστασης. Λίγα λόγια για τον κ. Βοσκόπουλο Ο ρ. Γιώργος Βοσκόπουλος, είναι απόφοιτος του Brock University (BA) του Καναδά, Department of Romance Studies, (1986), απόφοιτος του Ιόνιου Πανεπιστηµίου της Ελλά- Ο κ. Βοσκόπουλος δας, Τµήµα ΞΓΜ, (1996). Είναι, επίσης, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στις ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, από το Lancaster University, του Ηνωµένου Βασιλείου, (Department of International Relations and Strategic Studies, 1997). Ενώ εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή (PhD) στο Exeter University, του Ηνωµένου Βασιλείου (Centre for European Studies, 2001). Σήµερα, ο κ. Βοσκόπουλος, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τµή- µα ιεθνών και Ευρωπα κών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Άρθρα του έχουν δηµοσιευθεί σε ακαδηµα κά περιοδικά σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Πολωνία και Ρωσία. Υπενθυµίζεται ότι, η Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου, βρίσκεται στην Πλατεία Αγίου ηµητρίου, στην οδό Αλέκου Παναγούλη 13. Ξεκαθάρισµα µε τα λατοµεία Ζητά από Νοµαρχίες και Περιφέρειες ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος 2.2) Τα δηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών που, ενώ κατά την έ- ναρξη ισχύος του Ν.1428/1984 λειτουργούσαν µε σύµβαση µίσθωσης ή άδεια εκµετάλλευσης, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.2115/1993 δε διέθεταν πλέον άδεια, και µετά την έγκριση της ειδικής µελέτης παρατάθηκε η λειτουργία τους µε σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (πολύ µικρός αριθµός). Πέραν των ανωτέρω, λειτουργούν και λατοµεία αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση εθνικού ή διανοµαρχιακού ή ε- θνικής σηµασίας δηµόσιου έργου. Ισχύουν και γι αυτή την κατηγορία οι περιορισµοί και οι απαγορεύσεις που προκύπτουν από τη λατοµική νοµοθεσία, πλην όµως η λειτουργία τους είναι χρονικά περιορισµένη, διότι είναι συνυφασµένη µε την εκτέλεση του δηµόσιου έργου. Η ιεύθυνση Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µελετώντας τα προβλήµατα που διαπιστώνονται, απέστειλε σε όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες ειδικά διαµορφωµένα έντυπα, προκειµένου να συγκεντρωθούν ανά κατηγορία επικαιροποιηµένα στοιχεία για τα λειτουργούντα λατοµεία αδρανών υλικών. Στόχος της καταγραφής αυτής είναι η επίλυση του προβλήµατος µε άµεσες, αλλά και µεσοπρόθεσµες νοµοθετικές παρεµβάσεις, καθώς και η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος Λατοµείων Αδρανών Υλικών της χώρας, µε βάση το ο- ποίο µπορεί να ασκείται η αντίστοιχη εθνική πολιτική, να παρακολουθείται η πορεία εξέλιξης των εργασιών και να διασφαλίζονται οι α- παραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. ΣΗΜΕΡΑ Τ ΑΚΟΥΣΑ Γράφει ο Λάττας Σήµερα φίλε τ άκουσα, ΝΑΙ µα την ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΕΙ οπού εψάρευα, κάτω στην παραλία. ΤΗΣ ΣΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΑ, ΤΟ ΒΥΖΙ, µεγάλωσε ένα πόντο κι έτσι από το ντεκολτέ, θα έχουµε άλλο φόντο. ΕΝ ξέρεις ποσό χάρηκα από χαρά πετάω, επήρα και τηλέφωνο για µια φωτογραφία της, να χω να την κοιτάω. Η δόλια η ΤΖΟΥΛΙΑ χτύπησε είναι νοσοκοµείο, κι αυτό το είπε το γυαλί, το βγαλε πρώτη είδηση, προς το ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΟ. ΤΙ άλλο Θεέ µου θα συµβεί, σε τούτη δω τη ΧΩΡΑ ΟΛΑ στραβά κι ανάποδα Σ αυτή την κατηφόρα. Ε Ω βλέπω το σπίτι µας θέλουν να µας το πάρουν, η ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΜΑΣ ΕΝ ΜΑΣ ΣΟΚΑΡΟΥΝ. ΑΠ την ΕΥΡΩΠΗ ΗΡΘΑΝΕ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ. ΑΜΑ θα δεις τον ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΤΕ µοιαλο να βάλει, ας ερθη κάποιος ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ, ΤΟ ΜΑΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΒΓΑΛΕΙ. Η πείνα καθηµερινώς έρχεται πιο κοντά µας, την γραφούµε στ αρχαία µας, και ζούµε το ΧΑΒΑ ΜΑΣ. «ΣΤΕΚει» Στις 28 Απριλίου Αφιέρωµα στον «καταραµένο» ποιητή Antonin Artaud ( ) µε την µατιά του πολιτικού και συγγραφέα Σάββα Μιχαήλ. Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας στις 20:30 µ.µ. "Το πάθος της Ζαν Ντ' Αρκ" του C. Dreyer. «ΣΤΕΚει»: Ανοιχτός-Αυτοδιαχειριζόµενος Κοινωνικός & Πολιτιστικός χώρος-νικολα δου 9 (Πεζοδροµος Νικολα δου) (Λεωφορεία Α16, Β16, 845, 871, 878, Στάση Τέρµα).

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Για πρώτη φορά οι Ροµά στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου στην Βουλή Την Πέµπτη 22 Απριλίου 2010 συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής µε θέµα την «Κοινωνική Ενσω- µάτωση Ειδικών Πληθυσµιακών Οµάδων (Ροµά) Γυναίκα Ροµ». Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν προκειµένου να εκφέρουν τις απόψεις τους ο Γενικός Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αντρέας Τάκης, η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, Μαρία Στρατηγάκη, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου), Βασίλης Καρύδης, ο ήµαρχος Τρικάλων και Πρόεδρος του ικτύου Πόλεων µε Ροµ, Μιχάλης Ταµήλος, η ήµαρχος Ζεφυρίου, Φωτεινή Γιαννοπούλου, ο ήµαρχος Αγίας Βαρβάρας, Γεώργιος Καπλάνης, ο εκπρόσωπος της ιεθνούς Αµνηστίας, Πήλιουρης Ιωάννης, η εκπρόσωπος του European Youth Forum, Αλεξία Τσούνη, ο Πρόεδρος της ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ», Κυριάκος Κατσαδώρος και οι Βασίλειος ηµητρίου, Μαρίνος Λιακόπουλος, Σπύρος Κίτσας, Βασίλειος Πα τέρης, Νίκος Χαλιλόπουλος, Αντώνης Τσακίρης, Ευθύµιος ηµητρίου και Αθανάσιος Καββαδάς, εκπρόσωποι των Ροµά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής, Βασίλειος Οικονόµου, τόνισε ό- τι είναι η πρώτη φορά που καλούνται και παρίστανται, προκειµένου να συµµετέχουν στην δηµόσια διαβούλευση, εκπρόσωποι των Ροµά. εν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των Ροµά χαρακτήρισαν ιστορική την ηµέρα καθώς πρώτη φορά καλούνται στο Κοινοβούλιο για να εκφέρουν τις απόψεις τους. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να συνεργαστεί µε τους εκπροσώπους των Ροµά και να καταλήξει σε ένα Εθνικό Σχέδιο ράσης που να αναδεικνύει το σύνολο των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα προτείνοντας λύσεις που θα είναι δίκαιες, κοινά αποδεκτές και θα µπορούν να εφαρµοστούν εντός των κοινοτήτων των Ροµά χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατά τους αλλά αντίθετα µε την προώθηση των α- νθρωπίνων δικαιωµάτων και µε την εξασφάλιση ανθρώπινων όρων διαβίωσης στους ιδιαίτερους αυτούς πληθυσµούς. Κατά την συνεδρίαση ως κύρια προβλήµατα ανα - Στόχος είναι ένα Εθνικό Σχέδιο ράσης που να αναδεικνύει το σύνολο των πρ- οβληµάτων που αντιµετωπίζουν ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα δείχτηκαν το πρόβληµα της παιδείας εκπαίδευσης του συνόλου του πληθυσµού των Ροµά, το ζήτηµα της δυνατότητας επαγγελµατικής αποκατάστασης, η οικιστι κή αποκατάσταση του πληθυσµού που εξακολουθεί σε µεγάλη πλειοψηφία να διαµένει σε πρόχειρους καταυλισµούς, η απουσία υγειονοµικής περίθαλψης του πληθυσµού αφού δεν εφαρµόζονται ούτε τα στοιχειώδη, η α- πουσία σε πολλές περιπτώσεις νοµίµων εγγράφων ό- πως ταυτότητες και διπλώµατα οδήγησης και η αδσυνέχεια από σελ Αλλαγή χρήσης από «Ι.Κ.Α.», «ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Κ.Α.» και «ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» σε «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ». 22.Τροποποίηση του πεζοδρόµου µεταξύ των Ο.Τ. 914 και Ο.Τ. 915 ΠΕ Κέντρου µε ταυτόχρονο χαρακτηρισµό χώρου ως «παιδική χαρά». 23.Μεµονωµένη Τροποποίηση στο Ο.Τ ΠΕ Ζωφριάς ΙΙ ήµου Άνω Λιοσίων. 24.Έγκριση για σύνταξη µελέτης µε τίτλο: «Χαρτογραφική ενηµέρωση υδραυλικού δικτύου για το έργο: Αντικατάσταση κατεστραµµένου και επικίνδυνου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τµηµάτων νέου δικτύου ύδρευσης λόγω εκτέλεσης έργων οδοποιίας σε διάφορους δρόµους του ή- µου Άνω Λιοσίων»,τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού. 25.Έγκριση για σύνταξη µελέτης µε τίτλο: «Υδραυλικοί υπολογισµοί και σύνταξη µηκοτοµών για το έργο: Αντικατάσταση κατεστραµµένου και επικίνδυνου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τµηµάτων νέου δικτύου ύδρευσης λόγω εκτέλεσης έργων οδοποιίας σε διάφορους δρόµους του ή- µου Άνω Λιοσίων»,τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού. 26.Παράταση εργασιών του έργου: «Άµεσες παρεµβάσεις αντιπληµµυρικής προστασίας περιοχών Αγ. Νικολάου Αγ. Γεωργίου του ΑΛ. Α.Μ. 150/08». 27.Παράταση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση των χώρων τοποθέτησης οικίσκων σεισµοπαθών µετά του σεισµού της 7/9/1999 Α.Μ. 113/08». 28.Παράταση εργασιών του έργου: «4ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων». 29.Έγκριση της αρ. 8907/ αίτησης της κοινοπραξίας : Αθ. Βαλτινός Βούλγαρξης για έγκριση ποσού: ,96 ευρώ και ,47 ευρώ από αποκατάσταση θ- εοµηνίας για το έργο «Άµεσες παρεµβάσεις αντιπληµµυρικής προστασίας περιοχών Αγ. Νικολάου Αγ. Γεωργίου του ΑΛ. Α.Μ. 150/08». 30.Έγκριση της αρ. 54/2010 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου:«κατασκευή αγωγού οµβρίων ύδρευσης και οδοστρώµατος της οδού Κορινθιακού Κόλπου στην ΠΕ Κέντρου του ΑΛ», προ πολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 31.Έγκριση της αρ. 55/2010 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου:«κατασκευή συνδέσεων ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του ήµου Άνω Λιοσίων», προ πολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 32.Έγκριση της υπ. αριθ.136/09 τεχνικής µελέτης µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών ηµοτικού φωτισµού», τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, αναµόρφωση προ πολογισµού και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης. 33.Έγκριση της υπ. αριθ. 133/09 τεχνικής µελέτης µε τίτλο: «Ανακατασκευή ανάπλαση οδικού δικτύου ήµου Άνω Λιοσίων», τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης. 34.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: µε τίτλο: «Μελέτη και κατασκευή ανέγερσης νέου κτιρίου ειδικού βρεφονηπιακού σταθµού και συµβουλευτικής γονέων στο ήµο Άνω Λιοσίων» 35.γκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: µε τίτλο: «Κατασκευή οδών στην Π.Ε. Λίµνης του ήµου Άνω Λιοσίων» 36.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 12,76 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Βλάσση Γεωργίας στην Π.Ε. ροσούπολης. 37.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 4,40 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Παπαµηνά Σταύρου στην Π.Ε. Ζωφριάς Ι. 38. Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 19,20 τ.µ. στην ιδιοκτησία των Αντωνογιαννάκη Αριστοτέλη και Ζαχιώτη Παρασκευής στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου. 39.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 12,59 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Πριτσιούλη Σταυρούλας στην Π.Ε. Πανοράµατος. 40.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 100,40 τ.µ. στην ιδιοκτησία των Βαγενά Μαρίας Κων/νου Γεωργίου - Γρηγορίου στην Π.Ε. ροσούπολης. 41.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 189,58 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Κατσίνα Μάριου στην Π.Ε. Κέντρου 42.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 27,50 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Ρίζου Ιωάννη στην Π.Ε. Ζωφριάς Ι. 43.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 49,83 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Πολυκανδριώτη Μαρουλιώς στην Π.Ε. 44.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Κουλουριώτη Σταµατίνας από την Π.Ε. Αγ. Νικολάου, Άνω και Κάτω Λίµνης. 45.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Καίλη ηµητρίου από την Π.Ε. ροσούπολης. 46.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Μπατζανόπουλου Γεωργίου από την Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ. 47.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Παππού Κων/νου από την Π.Ε. Αγ. Νικολάου. 48.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Μιχαηλίδη Γεωργίου στην Π.Ε. ροσούπολης. 49.Ανταλλαγή ιδιοκτησίας κ. Εκουτσίδη Σαβέλιου, Χριστοφορίδου Μαρίας, Αυγερινού Σοφίας, µε ιδιοκτησία του ήµου Άνω Λιοσίων στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Ο.Τ Ανάκληση της υπ αριθ. 175/09 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην αποκατάσταση της ιδιοκτησίας Παπαλουκά Καµπόλη Μαρίας. 51.Ανάκληση της υπ αριθ. 273/08 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην αποκατάσταση της ιδιοκτησίας Καµπόλη Πηγής. 52.Τροποποίηση της 187/09 απόφασης.σ. περί πώλησης προσκυρωτέου τµήµατος στην Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ, ως το όνοµα του ιδιοκτήτη (Καλύβα Γεωργίου). Γ.Κ. Αναγκαία η εξασφάλιση ανθρώπινων όρων διαβίωσης για τα παιδιά των Ροµά υναµία απόκτησής τους αφού στην πρώτη περίπτωση δεν είναι εγγεγραµµένοι σε δηµοτικούς καταλόγους ή είναι εγγεγραµµένοι ως ΑΚΟ (αγνώστου κυρίου ονόµατος), ενώ υπάρχει πρακτική αδυναµία να αποκτήσουν νόµιµο δίπλωµα αφού λόγω αναλφαβητισµού δεν µπορούν να επιτύχουν στις θεωρητικές εξετάσεις. Ειδικά οι γυναίκες Ροµί αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα κακοποίησης, υποχρεώνονται σε γάµο από την αρχή της εφηβείας τους, εξωθούνται σε επαιτεία, πολλές φορές αναγκάζονται να αναλάβουν ευθύνες για εγκλήµατα που δεν έχουν διαπράξει προκειµένου να προστατέψουν τον άντρα που επέλεξε για αυτές, η οικογένειά τους. Οι περισσότερες δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ γυναικολόγο, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής των παιδιών παραπέµπουν σε τριτοκοσµικό κόσµο. Γενικώς επικρατούν σκοταδιστικές απόψεις σε µια ιδιαίτερα κλειστή κοινωνία όπου επικρατούν εσωτερικοί νόµοι και ένας κώδικας τιµής που έρχεται σε πολλά σηµεία σε σύγκρουση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής, Βασίλης Οικονόµου, υποστήριξε ότι η Επιτροπή ανοίγει πλέον νέα θέµατα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της νεολαίας και έχει σκοπό να ενηµερώσει αρχικά την κοινωνία και να καταθέσει προτάσεις προς την Βουλή, την κυβέρνηση και κάθε αρµόδιο φορέα. Τα ζητήµατα των Ελλήνων Ροµά είναι σηµαντικά, προκαλούν κοινωνικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις απειλούν την κοινωνική συνοχή και δεν πρέπει να επιτραπεί η διαιώνιση ενός φ- αύλου κύκλου που επί δεκαετίες επιτρέπει την ύπαρξη συγκεκριµένων κοινωνικών προβληµάτων.

7 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σχεδιασµός για «πράσινη ανάπτυξη» στη υτική Αθήνα Σε συνάντηση της Υπουργού Οικονοµίας µε τους ηµάρχους ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Σε συνάντηση στο γραφείο της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Κατσέλη µε τον Πρόεδρο του ΑΣ Α Νίκο Σαράντη και τους ηµάρχους της υτικής Αθήνας, συζητήθηκε η διαµόρφωση ενός συνολικού προγράµµατος πράσινης ανάπτυξης για το υποβαθ- µισµένο υτικό τµήµα του Λεκανοπέδιου της Αθήνας. Η Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει την κατάρτιση και υλοποίηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος για τη υτική Αθήνα, που θα προβλέπει τη χρηµατοδότηση έργων και δράσεων στην περιοχή, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Η χρηµατοδότηση αυτή θα προέρθει από ευρωπα κούς και εθνικούς πόρους, όπως: Π Ε, ΕΣΠΑ, Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας, Jessica, Ευρωπα κή Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ. Στόχος του προγράµµατος είναι η στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της Αυτοδιοίκησης της υτικής Αθήνας, όπως αυτή σχεδιάζεται και συντονίζεται από τον ΑΣ Α, µε ι- διαίτερη έµφαση σε ζητήµατα: - δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, - προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης των απορριµµάτων, - αστικών αναπλάσεων και πολεοδοµικής ανασυγκρότησης συνοικιών, - ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στους το- µείς της νέας οικονοµίας, της πράσινης οικονοµίας και στην ενσωµάτωση τεχνολογικών καινοτοµιών και περιβαλλοντικών προτύπων στην παραγωγική διαδικασία. Οι ήµαρχοι µε τη σειρά τους επεσήµαναν ορισµένα κοµβικά σηµεία αυτού του σχεδιασµού, όπως: - επέκταση γραµµών Μετρό, - αναβάθµιση και κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση µεγάλων οδικών αξόνων, - αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις και διαχείριση των ρεµάτων, - Πολιτιστικές και Αθλητικές Υποδοµές, - κοινωνική ένταξη µεταναστών και µειονοτήτων, - ενίσχυση της αστικής κινητικότητας κ.α. Στη συνάντηση, εκτός από την Υπουργό, κα. Κατσέλη και τον Πρόεδρο του ΑΣ Α και ήµαρχο Αγ. Αναργύρων, κ. Σαράντη, παρευρίσκονταν οι ήµαρχοι Αγίας Βαρβάρας κ. Καπλάνης, Ζεφυρίου κ. Γιαννοπούλου, Ιλίου κ. Ζενέτος, Κα- µατερού κ. Καµαρινόπουλος, Περιστερίου κ. Παχατουρίδης και Πετρούπολης κ. Βλάχος, ο Αντιδήµαρχος Χα δαρίου κ. Παναγιωτάτος, ο Γενικός ιευθυντής του ΑΣ Α, Σύµβουλοι της Υπουργού και Υπηρεσιακοί παράγοντες. Η ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο Mε µεγάλη επιτυχία συνεχίζονται και για το εκπαιδευτικό έτος τα προγράµµατα Επιµόρφωσης Ενηλίκων που διοργανώνει η ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας σε συνεργασία µε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων. Τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στις αίθουσες της ηµοτικής Βιβλιοθήκης είναι τα εξής: - Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ κάθε Τρίτη & Πέµπτη - Μάρκετινγκ κάθε Τρίτη & Τετάρτη - ιατροφή κάθε Τετάρτη & Πέµπτη Σε συνέχεια των παραπάνω προγραµµάτων, και επί την ευκαιρία της λειτουργίας των Σχολών Γονέων στη υτική Αττική - σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων- θα ξεκινήσουν άµεσα να υλοποιούνται στη ηµοτική Βιβλιοθήκη νέα τµήµατα που θα απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ο- µάδες. Τα τµήµατα των σχολών που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι τα εξής: - Παιδί και νέες τεχνολογίες, διάρκειας 25 ωρών - Οικιακή οικονοµία στην σύγχρονη Ελληνική οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών - Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών - Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών H Πρόεδρος της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ευθαλία Βάσση δήλωσε τα εξής: «Συνεχίζοντας την άριστη συνεργασία µας µε τη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, και χάρη στη συµµετοχή όλων εσάς που πάντα µας στηρίζετε, φιλοξενούµε τη Σχολή Γονέων και στόχος µας είναι να ενθαρρύνουµε τους γονείς να παρακολουθήσουν τα παραπάνω προγράµµατα έτσι ώστε να µπορούν να τους προσφερθούν γνώσεις και ευκαιρίες για προβληµατισµό στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον». Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη γραµµατεία της ηµοτικής Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο : από ευτέρα έως Παρασκευή 8:30-15:30. Αντίδραση της Ν Για το άνοιγµα των προσλήψεων και των διορισµών σε ήµους και ΕΚΟ Με εγκύκλιο που απέστειλε προς τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών κάνει γνωστό ότι δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την «εξαίρεση προσωπικού ορισµένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 2190/94, όπως ισχύει µέχρι 31/12/2010». Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «παρέχεται η δυνατότητα, µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, να εξαιρούνται µέχρι 31/12/2010 από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94, όπως ισχύει, ειδικές κατηγορίες προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι µε τη συγκεκριµένη απόφαση «εξαιρούνται για το τρέχον έτος από τα ο- ριζόµενα στο ν.2190/94 όπως ισχύει οι περιπτώσεις προσλήψεων που προβλέπονται στα άρθρα 209, 210 και 211 του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), που αφορούν το προσωπικό για την εκτέλεση έκτακτων έργων µε αυτεπιστασία, το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται έως πέντε ηµεροµίσθια το µήνα, και τους υδρονοµείς άρδευσης των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ». Προστίθεται δε ότι «ως εκ τούτου, οι προσλήψεις των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού ορισµένου χρόνου θα πραγµατοποιηθούν και φέτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 209, 210 και 211, δηλαδή κατ' εξαίρεση της διαδικασίας του ν.2190/94 ό- πως ισχύει και χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει». ήλωση του Χ. Ζώη Ο υπεύθυνος του Τοµέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Νέας ηµοκρατίας Χρήστος Ζώης δήλωσε ότι "ο κ. Ραγκούσης, επιµένει να σιωπά, δύο ηµέρες µετά την καταγγελία µας για την ''ερµηνευτική'' εγκύκλιο που εξέδωσε, (του Ν.3833/2010 που αφορά στον περιορισµό των προσλήψεων), µε την οποία επιχειρείται το άνοιγµα των προσλήψεων και των διορισµών σε ήµους και ΕΚΟ, ενόψει µάλιστα του σχεδίου Καλλικράτης και των µεγαλοστοµιών για οικονοµίες κλίµακας που θα επιφέρει µε τον υποτιθέµενο εξορθολογισµό του προσωπικού και των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ο κ. Ζώης επισηµαίνει ότι «η Νέα ηµοκρατία δεν πρόκειται να δώσει άλλοθι στην ένοχη σιωπή του. Απαιτούµε από τον κ. Ραγκούση πειστικές εξηγήσεις για τις µεθοδεύσεις που ετοιµάζει. Εξηγήσεις τις οποίες τελικά δεν θα αποφύγει, αφού θα υποχρεωθεί να απαντήσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο». Ένταξη Ειδικών Επαγγελµατικών Σχολικών Μονάδων Στα Γραφεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας υπάγονται στη διοικητική εποπτεία των γραφείων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της κάθε ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι ακόλουθες σχολικές µονάδες: 1.Ειδικά επαγγελµατικά γυµνάσια, 2.Ειδικά επαγγελµατικά λύκεια 3.Ειδικές επαγγελµατικές σχολές, 4.Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Στην εποπτεία των ως άνω Γραφείων υπάγονται επίσης και τα προβλεπόµενα για µετατροπή ΤΕΕ Α & Β βαθµίδας σε Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια. 23.4

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Συνέχεια από σελ. 3 τσιµεντοδεξαµενή στο Καραούλι για τον ανεφοδιασµό των εναέριων µέσων. Επίσης εξασφάλισε από την ΚΕ ΚΕ µία πλαστική δεξαµενή που τοποθετήθηκε Άγιο Γιάννη Κορακά και άλλες δύο από χορηγίες των εργοστασίων της περιοχής µας που κλήθηκαν να συνδράµουν στην προσπάθεια της πυρασφάλειας. Στο στόλο του Εργοταξίου πέρα από τις δύο υδροφόρες και ένα Πυροσβεστικό όχηµα, προστέθηκε µία αντλία άµεσης επέµβασης που προσαρµόζεται σε τροχήλατο όχηµα. Επίσης, όπως ανέφερε ο αντιδήµαρχος, έχει δρο- µολογηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού (γιλέκα φωτεινής ένδειξης, φακός, φάρος για οχήµατα) καθώς και η έκδοση ειδικών ταυτοτήτων για τους εθελοντές της νέας περιόδου, ώστε να ενηµερωθούν οι αρχές που πραγµατοποιούν έλεγχο στα δάση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και µε τις πινακίδες των ιδιωτικών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τις περιπολίες. Τι είπαν οι αρχές και οι φορείς Ο ασάρχης κ. Χρ. Γκάτσης α- νέφερε ότι έχει ήδη εγκριθεί η µελέτη δασοπροστασίας για την περιοχή, ο ιοικητής της Πυροσβεστικής Ελευσίνας κ.. Καβέτσος διαβεβαίωσε ότι το Σώµα βρίσκεται σε ετοιµότητα, ενώ ο προ στάµενος της Πυροσβεστικής Βιλλίων κ. Γ. Παπανικολάου ανέλυσε τη χωροταξική διάταξη των πυροσβεστικών οχηµάτων και δυνάµεων και έδωσε οδηγίες στους οικιστές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αισιόδοξος και για τη νέα περίοδο δήλωσε στην παρέµβασή του ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας για τη υτική Αττική κ. Ανδριανός Μιχάλαρος ο οποίος τόνισε ότι η συνεργασία και ο συντονισµός των φορέων της Αυτοδιοίκησης και των αρχών έχει αποδώσει καρπούς στην περιοχή µας, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην καταστολή των πυρκαγιών. Ο κ. Μιχάλαρος ανέφερε ότι ό- σοι δηλώνουν «Οικολόγοι» είναι άφαντοι, ενώ το έργο των εθελοντών είναι δεδοµένο και ανεκτίµητο, καθώς αποτελεί προαιρετική πράξη προσφοράς και ανιδιοτέλειας και δείγµα της ελληνικής ψυχής. Γ. Κριεκούκη: «Ενωµένοι, θα πάµε καλύτερα» Στην παρέµβασή της η δήµαρχος Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη ανέφερε µπροστά στην απειλή µιας οικολογικής καταστροφής, οι αρχές, οι δήµοι και οι πολίτες οδηγούνται σε κοινό µέτωπο και έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα και στην πρόληψη και στην καταστολή. «Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι όταν λειτουργούµε συλλογικά, υπερτοπικά, όποτε µπορούµε και συνενώνουµε τις δυνάµεις µας, έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς», τόνισε η κ. Κριεκούκη. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα νοσοκοµεία Σύµφωνα µε το Τµήµα Υγείας του ΣΥΝ Ανακοίνωση εξέδωσε το τµήµα υγείας του ΣΥΝ σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση στα νοσοκο- µεία στην οποία αναφέρει: Χάος επικρατεί σε όλα σχεδόν τα νοσοκοµεία της χώρας, µε τις γενικές εφηµερίες να µη µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε τις δικαιολογηµένες επισχέσεις των γιατρών να οδηγούν σε τεράστια προβλήµατα τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και των κλινικών. Παρά τις επανειληµµένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η υγεία αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και µετά την άκαρπη συνάντηση των νοσοκοµειακών γιατρών µε την υπουργό κ. Ξενογιαννακοπούλου αυτό που βλέπουµε είναι οι δραµατικές περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκοµείων, στις α- ποδοχές των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζοµένων, στα κονδύλια των εφηµεριών και των υπερωριών, ακόµα και στις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Γνωρίζει καλά η κ. υπουργός ότι οι προσλήψεις που ανακοίνωσε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι φανερό λοιπόν ότι το ήδη προβληµατικό και υποβαθµισµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αντί να ε- νισχυθεί µε πόρους και προσωπικό, όπως είχε δεσµευτεί η νέα κυβέρνηση, θα δεχθεί στο όνοµα της κρίσης και της υποτιθέµενης δηµοσιονοµικής «εξυγίανσης» τη χαριστική βολή. Ο ΣΥΝ καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η πολιτεία απέναντι στους εργαζόµενους στην υγεία και τους εργαζόµενους να µην εγκλωβιστούν στα επικοινωνιακά τεχνάσµατα του υπουργείου, διεκδικώντας την αναβίωση του ΕΣΥ και τη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων υγειονοµικών ενάντια στις ρυθµίσεις του προγράµµατος σταθερότητας

9 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ Ενέργειες του ΥΠΕΚΑ ζητά ο Θ. Λεβέντης Για τερµατισµό της δηµιουργίας της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής Το Υπουργείο Περιβάλλοντος καλεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Λεβέντης, να προβεί στις ε- νέργειες εκείνες, οι οποίες θα τερµατίσουν άµεσα κάθε εξέλιξη για την δηµιουργία του µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Χαλυβουργική. Επιπλέον καλεί, το Υπουργείο να ενισχύσει τις πολιτικές περιβαλλοντικής αναβάθµισης, του Θριάσιου Πεδίου. «Ενώ οι επεκτάσεις της ΠΕΤΡΟΛΑ (ΕΛΠΕ) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός που θα επιβαρύνει δραµατικά το περιβάλλον του Θριάσιου πεδίου, τα σχέδια για την εγκατάσταση µονάδας ηλεκτροπαραγωγής 980 µεγαβάτ στη Χαλυβουργική φαίνεται ότι δεν εγκαταλείπονται», επισηµαίνει ο κ. Λεβέντης. Επιπλέον, ο κ Λεβέντης αναφέρεται σε δηµοσιεύµατα του αθηνα κού τύπου σύµφωνα µε τα οποία η Χαλυβουργική θα προχωρήσει το σχέδιο ακόµα και αν η ΕΗ αποχωρήσει από την επένδυση. Ακόµη, ο κ Λεβέντης υπογραµµίζει ότι:«ο ήµος και σύσσωµη η κοινωνία της Ελευσίνας και όλου του Θριασίου, καθώς και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διαφωνούν στην δηµιουργία της συγκεκριµένης µονάδας. Η πρόσθετη ρύπανση που θα προκύψει σε οξείδια του αζώτου και όζον ισοδυναµεί προς την κυκλοφορία 1,8 εκατ. οχηµάτων ηµερησίως γενιάς 2000 (Euro 3) ή 3,4 εκατ. οχήµατα ηµερησίως γενιάς 2005 (Euro 4), µε διαδροµή 20 χλµ το καθένα στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου». Τέλος ο κ. Λεβέντης τονίζει: «Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η σηµερινή κυβέρνηση φαίνεται να συζητά την συγκεκριµένη επένδυση, παρά το γεγονός ότι πριν λίγους µήνες, κορυφαία στελέχη της είχαν βρεθεί έξω από την Χαλυβουργική διαδηλώνοντας στο πλευρό των κατοίκων για τη µη πραγ- µατοποίησή της. Αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε χώρο 500 στρεµµάτων ο οποίος έχει περιέλθει σκανδαλωδώς στην Χαλυβουργική µετά από επιχωµατώσεις του αιγιαλού και για τον οποίο η ΕΗ θα πληρώνει ενοίκιο. Πρόκειται για θαλάσσια έκταση που η Χαλυβουργική επικάλυψε παράνοµα µε βιοµηχανικά απόβλητα γεγονός για το οποίο έχει καταδικαστεί η χώρα µας από το Ευρωπα κό ικαστήριο. Η δραστηριότητα αυτή έχει στόχο την πώληση ρεύµατος στην Ιταλία και στην υποκατάσταση της ΕΗ Κερατσινίου και κατά συνέπεια δεν είναι κοινωφελές έργο, αλλά είναι έργο επιχειρηµατικό το οποίο θίγει και την ανταγωνιστικότητα στην εµπορία ρεύµατος» άνεργοι σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Με νέο πρόγραµµα του ΟΑΕ Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του τέταρτου προγράµµατος προώθησης της απασχόλησης, στα πλαίσια της πρώτης δέσµης µέτρων για το Το πρόγραµµα αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου µε την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι όροι υλοποίησης περιλαµβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις που αναρτώνται στο site του ΟΑΕ σήµερα τη ευτέρα 26 Απριλίου Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΑΕ επίσης από σήµερα. Πληροφορίες για θέµατα Αιτήσεων στα προγράµµατα ΝΘΕ δίνονται στα τηλέφωνα: , , , Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συµπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων: , , , ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη - Σεµινάρια στο Θριάσιο για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΤΙΤΑΝΑ ύο κύκλοι σεµιναρίων, που αφορούσαν«βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας Υπεύθυνων Εργολαβικών Συνεργείων και Μικρο- µεσαίων Επιχειρήσεων» και την «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας προσωπικού αποκοµιδής απορριµµάτων των ήµων», διοργανώθηκαν στη βάση της απόφασης σε Συνάντηση Ενδιαφεροµένων Μερών που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του ΤΙΤΑΝΑ στο Εργοστάσιο Καµαρίου την 1η Μαρτίου 2010, µε την συµµετοχή των ήµων Θριασίου και εταιριών όπως η Χαλυβουργική, τα ΕΛΠΕ, η ΕΣΦΑ και η POLYECO. Έτσι πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου 2010 στην Ελευσίνα ο πρώτος κύκλος σεµιναρίων µε τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας Υπεύθυνων Εργολαβικών Συνεργείων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». Ο πρώτος αυτός κύκλος είχε διάρκεια 9 ωρών και συντονίσθηκε από κοινού µεταξύ στελεχών των εταιριών ΤΙΤΑΝ, ΕΛΠΕ και Χαλυβουργικής, µε στόχο την ε- υαισθητοποίηση των υπευθύνων των εργολαβικών συνεργείων σε θέµατα Ασφαλούς Εργασίας. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 30 άτοµα, επικεφαλής ε- ργολαβικών συνεργείων και υπεύθυνοι τεχνικών υπηρεσιών του ήµου Ελευσίνας. Στο ίδιο πλαίσιο, ένα ακόµα τετραήµερο σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών πραγµατοποιήθηκε στην Ελευσίνα, µε θέµα «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας προσωπικού αποκοµιδής απορριµµάτων των ήµων». Τον συντονισµό και το κόστος ανέλαβε ο ΤΙΤΑΝ, µε εισηγητές εξειδικευµένους γιατρούς εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ. Το εν λόγω σεµινάριο παρακολούθησαν 30 άτοµα συνεργείων του ή- µου Ελευσίνας. Επισηµαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόµοιες ενηµερώσεις ώστε να ενηµερωθούν και άλλες οµάδες εργολάβων και δηµοτικών τεχνικών υπηρεσιών και πως ο ΤΙΤΑΝ και οι άλλες εταιρίες που συµµετείχαν στην Συνάντηση της 1ης Μαρτίου 2010, θα συνεχίσουν την χρήσιµη αυτή πρωτοβουλία.

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1562 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

Παράγκες και αυθαίρετα

Παράγκες και αυθαίρετα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë. ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1912 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1570 Τρίτη 13 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1592 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σύνταξη 4 µήνες µετά τη λήξη της εφεδρείας Στις εξαιρέσεις και οι ηµόσιες Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο»

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1558 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αυτόνοµο ψηφοδέλτιο και Γ. Αµπατζόγλου Αποφάσισε η Π. Κ. του ΣΥΝ Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 7. «πόλεµο των σκουπιδιών»

Σåë. 7. «πόλεµο των σκουπιδιών» www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1747 Τρίτη 12 Απριλίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ανακύκλωση µε όρους µαφίας ύο ακόµη νεκροί στον «πόλεµο των σκουπιδιών» Συνεδριάζει σήµερα το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1988 Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στο

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1928 Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στα διοικητικά δικαστήρια για το ασυµβίβαστο Επανήλθε το θέµα για δηµοτικό σύµβουλο

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1939 Tρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στα

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει»

Διαβάστε περισσότερα

Η Cosco «πιάνει» Ασπρόπυργο

Η Cosco «πιάνει» Ασπρόπυργο ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1537 Παρασκευή 21 Μα ου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Καθολικώς

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2363 Tετάρτη 20 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2363 Tετάρτη 20 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2363 Tετάρτη 20 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Με ετοιµότητα και

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενισχύονται φέτος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων Μηνιαίες ενηµερωτικές συναντήσεις µε ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας Σχολών Γονέων Óåë. 3-4 www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Μειωµένα ηµοτικά τέλη για τις ευπαθείς οµάδες στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Οργιάζει

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. καταγγελίες που αφορούν το. Αγορά Εργασίας» ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ

ÈÑÉÁÓÉÏ. καταγγελίες που αφορούν το. Αγορά Εργασίας» ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 5 Από 8 έως 12 Ιουλίου 2013 - Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στη ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου Σåë. 7 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2275 Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2-4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο διήµερο «λουκέτο» στους ήµους από σήµερα Νίκος Μελετίου: «Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ιχάζουν τα οικονοµικά στο ήµο Ασπροπύργου Με αφορµή την εφαρµογή απόφασης του ΥΠΕΣ για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ &

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Περιµένουν τα λεφτά στο ήµο Αχαρνών Άνοιξε από εχθές ο ήµος και αναµένει τις

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος Σε έκτακτη σηµερινή συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2266 Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2266 Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2266 Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κατάργηση 516 κενών

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2054 Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ύο νέους χώρους Απέκτησε ο ήµος Ελευσίνας Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2091 ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2091 ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2091 ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα