HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï ôçë.: Πλείστες επιχορηγήσεις και παράταση για την πλατεία Ηρώων Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων Óåë. 3-6 Καθήκον όλων η ασοπροστασία - Επισηµάνθηκε στην εκδήλωση του ήµου Μάνδρας για τη ασοπροστασία Óåë. 3-8 Πιάνει Λιµάνι η Ελευσίνα - Η βούληση του ΥΠΟΙΑΝ και τα όσα δήλωσε ο Γ. Αµπατζόγλου στους κατοίκους της Κάτω Ελευσίνας για την απόδοση της ακτής στο ήµο Óåë Για πρώτη φορά οι Ροµά στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου στη Βουλή Αναµνήσεις από τη Ζοφριά του Ζωντάνεψαν στην εκδήλωση για τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου Óåë. 2-4 ÓÐÏÑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «Ο Βύζας θα ανέβει στην Β Εθνική» Ξεκαθάρισµα µε τα λατοµεία Ζητά από Νοµαρχίες & Περιφέρειες ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Óåë.. 6 Óåë.. 5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ ευτέρα Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεµοι: Νότιοι έως 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 12 έως 26 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα, Γλαφυρός ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Πιάνει Λιµάνι Σηµαντικές εξελίξεις αναµένεται να σηµατοδοτήσει για την πόλη της Ελευσίνας, η εκφρασµένη πολιτική βούληση του ΥΠΟΙΑΝ, να αλλάξει το τοπίο σε ότι αφορά τους χώρους που καταλαµβάνουν οι Οργανισµοί Λιµένων, στα λιµάνια της χώρας και φυσικά στα τρία λιµάνια της Αττικής εκτός του Πειραιά. Σε αυτόν το σχεδιασµό που µάλλον οδηγεί στην ενοποίηση των τριών Λιµανιών της Αττικής υπό τον ΟΛΠ, το πρώτο βήµα έγινε µε την προκήρυξη στην οποία προχώρησε το ΥΠΟΙΑΝ, προκειµένου να προκύψουν οι νέοι πρόεδροι, τα νέα ιοικητικά Συµβούλια και να καλυφθούν οι θέσεις των ιευθυνόντων Συµβούλων στους Οργανισµούς Λιµένων. η Ελευσίνα - Η βούληση του ΥΠΟΙΑΝ και τα όσα δήλωσε ο Γ. Αµπατζόγλου στους κατοίκους της Κάτω Ελευσίνας για την απόδοση της ακτής στο ήµο Μία όµορφη βραδιά πέρασαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της περασµένης Πέµπτης στην εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Εξωρα στικός Σύλλογος Ζοφριάς στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου µε αφορµή τον ε- ορτασµό του. Οι Ζοφριώτες ήταν εκεί για να δουν τις ασπρόµαυρες φωτογραφίες των προγόνων τους σε µια έκθεση που είχε στηθεί για την περίοδο και απόλαυσαν όλα τα µέρη του προγράµµατος. Αυτό περιλάµβανε παραδοσιακούς χορούς από το Σύλλογο Κρητών Άνω Λιοσίων «Η Μεγαλόνησος» και την χορευτική οµάδα του Πολιτιστικού Κέντρου, τραγούδια από τη λα κή ορχήστρα του δήµου, αλλά και αναµνήσεις, εκφρασµένες από τη ιονυσία Μπάζου, η οποία συνέλεξε τα στοιχεία για τους παλιούς Ζοφριώτες. Η κα Μπάζου υλοποίησε την ιδέα που συνέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» κ. Κ. Βάβουλας για εκδήλωση αφιερωµένη στους παλιούς κατοίκους της Ζοφριάς και πρόσφερε άγνωστες µέχρι σήµερα πληροφορίες στους περισσότερους απ όσους συµµετείχαν στην εκδήλωση. Η πρώτη κίνηση στην Πάτρα Μάλιστα, µια πρώτη έκφραση αυτής πολιτικής του ΥΠΟΙΑΝ, δηλαδή της απόδοσης χώρων που τελούν υπό το καθεστώς της διαχείρισης και ιδιοκτησίας των Οργανισµών Λιµένων στις πόλεις της χώρας που διαθέτουν Λιµάνια, ξεκίνησε από την πόλη της Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της υπουργού Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας µε τον δήµαρχο Πατρέων, συµφωνήθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της χερσαίας ζώνης του Λιµένος Πατρών µε στόχο την εξασφάλιση στον ΟΛΠΑ τόσο της έκτασης από τον ποταµό Γλαύκο έως και τον ποταµό ιακονιάρη, όσο και την προσωρινή Η Ζοφριά αγωνίζεται Συνέχεια σελ. 12 Αναµνήσεις από τη Ζοφριά του Ζωντάνεψαν στην εκδήλωση για τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου Η κα Ε. Κωβαίου, πρόεδρος του Συλλόγου παρουσίασε τις πολυεπίπεδες δραστηριότητές του µέχρι σήµερα και δεσµεύτηκε για συνεχή δράση σε πολιτιστικά και εξωρα στικά ζητήµατα, που αποτελεί και το λόγο ύπαρξής του. Ο δήµαρχος κ. Χ. Παππούς πήρε το λόγο για να συγχαρεί την προσπάθεια του Συλλόγου για την εκδήλωση και δη ÓõíÝ åéá óåë. 4

3 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Πλείστες επιχορηγήσεις και παράταση για την πλατεία Ηρώων Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων Με αρκετά θέµατα, σηµαντικά κάποια εξ αυτών συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων. Λείπουν ωστόσο, θ- έµατα σχετικά µε το στεγαστικό πρόβληµα συγκεκριµένων σχολείων της Β βάθµιας εκπ/σης, τα οποία έχει ζητήσει η ΕΛΜΕ της περιοχής µε αίτησή της να συµπεριληφθούν σε συνεδρίαση του.σ., έχοντας θέσει µάλιστα ως χρονικό όριο την 15η Απριλίου. Εκτός και αν ο δήµαρχος κ. Χ. Παππούς σκοπεύει να υλοποιήσει άµεσα την ιδέα, που µας είχε α- ναφέρει σε προηγούµενη επικοινωνία µας για συνεδρίαση µε αποκλειστικό θέµα αυτό των σχολείων. Η συχνότητα πάντως, µε την οποία συνεδριάζει το.σ. δεν αφήνει περιθώρια µεγάλης αισιοδοξίας για την προαναφερθείσα αµεσότητα. Κι ενώ κάποια αναµενόµενα θέµατα λείπουν, κάποια άλλα που δεν τα είχαµε σκεφτεί, όπως νέα επιχορήγηση προς ΕΡΑΛ, ύψους ευρώ περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Και το πιο παράδοξο απ όλα είναι ότι σήµερα το πρωί µεγάλος αριθµός δηµοτικών συµβούλων θα βρίσκεται στην Ευελπίδων για να καταθέσει στη δίκη για τον πρώην δήµαρχο Άνω Λιοσίων κ. Ν. Παπαδήµα, µεταξύ των οποίων και ο σηµερινός δήµαρχος ως µάρτυρας κατηγορίας. Γιατί λοιπόν, ενώ δεν έχει συγκληθεί ηµοτικό Συµβούλιο 2,5 µήνες τώρα, επιλέγεται η σηµερινή ηµέρα, η οποία περιλαµβάνει πολλές δραστηριότητες µε το ενδεχόµενο να µην προλάβουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι να βρίσκονται στο ηµαρχείο στις 2µµ, που έχει οριστεί η συνεδρίαση; Αναλυτικά τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 1.Επιχορήγηση στη.ε.ρ.α.λ. µε το ποσό των ,00 ευρώ. 2.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΚΕΨΥΧΙ ΑΛ». 3.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ». 4.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 5.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ». 6.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 7.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΚΑΠΗ». 8.Επιχορήγηση ποσού ,12 ευρώ στη Κ.Ε..Α.Λ., σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. 9.Επικύρωση της αρ. 1/10 απόφασης.ε.π. για αποζηµίωση Σχολικών Τροχονόµων. 10.Αναµόρφωση του προ πολογισµού ήµου Άνω Λιοσίων. 11.Εκλογή Αντιπροέδρου ν.π.δ.δ. «Αθλητικό Κέντρο ή- µου Άνω Λιοσίων» 12.Λήψη απόφασης για τη σύµφωνη γνώµη του.σ. για µετάταξη της δηµοτικής αστυνοµικού Ηλία Παρασκευής από κλάδο ΠΕ23 13.Μείωση δηµοτικών τελών σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν. 3564/ Λήψη απόφασης για την είσπραξη του Τ.Α.Π. από το ήµο, λόγω µεταβίβασης. 15.Ακύρωση επιβολής προστίµου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, ποσού 7.010,27 ευρώ, ιδιοκτησίας Αγγελοπούλου Αναστασίας. 16. ιαγραφή ποσού ,20 ευρώ από το χρηµατικό κατάλογο 73/09 που αφορά πρόστιµο διατήρησης και ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών της κ. Ταραµίγκου Άννας, λόγω εφάπαξ πληρωµής. 17.Λήψη απόφασης.σ. για καταστροφή κινητών πραγ- µάτων που ευρίσκονται στο εργοτάξιο. 18.Μετονοµασία της οδού Σµοκόβου σε οδό Πουµπουρίδου Σοφίας στην Π.Ε. ροσούπολης, προς τιµή της παγκόσµιας πρωταθλήτριας πάλης. 19.Παράταση 90 ηµερών εργολαβικής σύµβασης µε την ε- ταιρεία «Α. Καράµπουλας Α.Τ.Ε.», ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων (Α φάση), Π.Ε. Κέντρου» 20.Αίτηση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόµων στο Ο.Τ. 755 (οικισµός Γεννηµατά ΙΙ). ÓõíÝ åéá óåë. 6 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Åëåõóßíá Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá ÆÅÖÕÑÉ - Äçìáñ åßï ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Λιόσης Αναστάσιος - Ειρήνης Áóðñüðõñãïò Αντωνάρας ηµ. - Συγγρού & Τζαβέλλα 25α ÌÜíäñá Μαρτζέλης Χρήστος - Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñι Β. Γεωργούλη Π. Γρηγορούσης Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Καθήκον όλων η ασοπροστασία - Επισηµάνθηκε στην εκδήλωση του ήµου Μάνδρας για τη ασοπροστασία Ηπροστασία των δασών είναι καθήκον όλων µας». Αυτό τόνισαν η δήµαρχος Μάνδρας, οι εκπρόσωποι των αρχών, οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη δασοπροστασία, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Απριλίου, στο ηµοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν ο συντονισµός των προσπαθειών του δήµου µε τις αρχές και τους εθελοντές για την προστασία των δασών στη φετινή θερινή περίοδο, καθώς και η βράβευση των εθελοντών που έλαβαν µέρος την περσινή χρονιά στην προληπτική εκστρατεία του δήµου για τη διάσωση των δασών. Στην εκδήλωση που µε το πέρασµα του χρόνου έχει γίνει θεσµός για την πόλη της Μάνδρας, παραβρέθηκαν η ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Παντελής Ασπραδάκης, ο δήµαρχος Μεγάρων ηµήτρης Στρατιώτης, οι αντιδήµαρχοι Μάνδρας κ.κ. Γ. Γιάννου, Μ. Μαρούγκα, Θ. Κυδώνης, ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος µε αρµοδιότητα την πολιτική προστασία στη υτική Αττική κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, ο ιοικητής της Πυροσβεστικής κ. ηµ. Καβέτσος, ο προ στάµενος της Πυροσβεστικής Βιλλίων κ. Γ. Παπανικολάου και ο ασάρχης κ. Χρ. Γκάτσης. Σηµαντική στη συζήτηση ήταν η συµµετοχή των προέδρων συλλόγων και οικισµών της πόλης. Παρόντες οι κ.κ. Ευάγγελος Πατάλας (Παλαιοκούντουρα - Μεταµόρφωσης Αγίας Σωτήρας), Σπύρος Μητρόπουλος (Σύλλογος Αγίων Αναργύρων), Θωµάς Καµονάχος (Βίλιζα-Θέα - Παλαιοχωρίου ο Προφήτης Ηλίας), Νίκος Καριώτης (Αρχαία Ερένεια - Άγιος Γεώργιος Πατέρα), Νίκος Μίγκος (Οικισµός Πανόραµα), Γιάννης Γουριωτόπολος (Μακριά Άµµο "Αγία Παρασκευή»), Γιάννης ούκας (Αγροτοδασικός Σύλλογος Μάνδρας). Οι δράσεις του δήµου για ετοιµότητα Κατά την εισήγησή του ο αντιδήµαρχος υπεύθυνος πολιτικής προστασίας συνεπώς και της δασοπροστασίας κ. Γιώργος Γιάννου έκανε έ- ναν απολογισµό για το περσινό καλοκαίρι ευχαριστώντας θερµά τους α- ρµόδιους από την πολιτεία φορείς και τους 234 συνολικά εθελοντές που συµµετείχαν στην προσπάθεια του δήµου και ανέφερε τις δράσεις προετοιµασίας του δήµου για τη νέα περίοδο. Αναλυτικά, ο κ. Γιάννου ανέφερε ότι ο δήµος ήδη µεριµνά για τον καθαρισµό των δασικών δρόµων και των αγροτικών οδών. Ανέφερε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία µε τους κατοίκους και τους προέδρους των οικισµών στο εθελοντικό κίνηµα και ότι ήδη γίνεται ο προγραµµατισµός για τις περιπολιών υπαλλήλων του δήµου και εθελοντών, συνεπικουρώντας το έργο της Πυροσβεστικής. Αναφερό- µενος στα µέτρα πρόληψης και την προµήθεια εξοπλισµού, ο κ. Γιάννου ανέφερε ότι ο δήµος απέκτησε δύο νέες πλαστικές υδατοδεξαµενές νερού, και κατασκεύασε µία ÓõíÝ åéá óåë. 8

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Συνέχεια από σελ. 2 - Συγχαρητήρια του δηµάρχου Ασπροπύργου Στο 1ο Γυµνάσιο για το ecomobility Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε. ΚΩΒΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥΣ την έκθεση φωτογραφίας µε τους παλιούς Ζοφριώτες, ενώ παραδέχτηκε δηµόσια ότι ο Σύλλογος ζητάει πολλά απ το δήµο και καλά κάνει. Ακολούθησε η ενδιαφέρουσα παρουσίαση της κας Μπάζου, όπου έγινε φανερή η προσωπική εργασία των παλιών κατοίκων της Ζοφριάς για τη δηµιουργία υποδοµών σε εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, οικιστικό, συγκοινωνιακό επίπεδο στην υποβαθµισµένη τότε Ζοφριά. Άλλωστε ακόµη και σήµερα καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια για να αποκτήσει η Ζοφριά τις υποδοµές που έχει ανάγκη, ώστε να µπορεί να συναγωνιστεί άλλες περισσότερο ευνοηµένες συνοικίες των Άνω Λιοσίων. Η εκδήλωση είχε όµως διττό χαρακτήρα. Πέραν της O ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, εκφράζει και δηµόσια, τα πιο θερµά συγχαρητήρια της ηµοτικής Αρχής και του Λαού της Πόλης, στους Μαθητές του 1ου Γυµνασίου Ασπροπύργου, για την κατάκτηση του Α Πανελλήνιου Βραβείου, της εκστρατείας ECOMO- BILITY Ειδικότερα, συγχαίρει τους Μαθητές Βασιλική Μπάκα, Βασιλική Νερούτσου, Παντελή Τσιρώνη, Σπύρο Χαραλαµπόπουλο, Μαρίνα Σοφρά, Λουκία Σαρλάνη, Χρήστο Παπαχίου, Σπυριδούλα Παπα ωάννου, την Καθηγήτριά τους, κα Ευαγγελία Βρούβα, τη ιεύθυνση και όλο το προσωπικό του Σχολείου, καθώς και εκείνους τους συµµαθητές τους, που τους συµπαραστάθηκαν στην εκπόνηση της εργασίας τους µε θέµα «Οικολογική µετακίνηση στον Ασπρόπυργο». Η διάκριση των νέων της πόλης αντανακλά σε όλη την κοινωνία του Ασπρόπυργου, καθώς αποτυπώνει τον ασυµβίβαστο, ολοµέτωπο αγώνα µας, για το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, στην πιο επιβαρυµένη περιοχή της Ευρώπης. Πόσο µάλλον, που η συγκεκριµένη εκστρατεία εκδηλώθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφο ρών και ικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπα κής Επιτροπής, καθώς και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπα κής Επιτροπής στην Ελλάδα. Οι Βραβευµένοι Μαθητές και η συντονίστρια Εκπαιδευτικός, θα συµµετάσχουν στην αποστολή του «ECOCITY», που θα γίνει στις Βρυξέλλες από 20 έως 24 Ιουνίου, ως επίσηµοι προσκεκληµένοι της Ευρω πα κής Επιτροπής, του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και το Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Στις συγκεκριµένες επαφές, οι Μαθητές του 1ου Γυµνασίου, θα λειτουργήσουν ως «πρεσβευτές» του Ασπρόπυργου, ενηµερώνοντας τους αρµόδιους για το περιβάλλον, ευρωπαίους αξιωµατούχους, για τα προβλήµατα της περιοχής και τους αγώνες του τόπου µας. Προς τούτο, ο ήµος Ασπροπύργου, θα τους εφοδιάσει µε πλήρη φάκελο και οπτικοακουστικό υλικό από τη ηµοτική Τηλεόραση Attica tv. ενηµέρωσης, περιείχε και ψυχαγωγία. Οι νεαροί χορευτές έδωσαν πραγµατική παράσταση και «άναψαν τα αίµατα» για να συνεχίσει η λα κή ορχήστρα µε γνωστά διαχρονικά τραγούδια και επιτυχηµένη απόδοση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι: Πρόεδρος του Νο- µαρχιακού Συµβουλίου υτικής Αττικής Ά. Λιόσης, Νο- µαρχιακοί σύµβουλοι Σ. ήµου, Σ. Σάββας,. Τσίγκος, δήµαρχος Άνω Λιοσίων Χ. Παππούς, αντιδήµαρχος. Καµπόλης, πρόεδρος του.σ. Ζ. Αρβανιτάκη, επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία Νέα Πόλη» Β. Χριστοφιλάκης, επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» Κ. Βάβουλας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ε. Χανιωτάκη, δηµοτικοί σύµβουλοι Μ. Πλαβούκου, Π. Καµαρινόπουλος, Σ. Μηλιώνης, Β. Γεωργιάδης, Χ. Κουράση και πρόεδρος του Κοιµητηρίου Χ. Μπαφατάκης. Γ. Κρυστάλλη ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nοµό υτικής Αττικής Με 10 εκπαιδευτικά προγράµµατα ΗΓενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νοµούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 10 εκπαιδευτικά προγράµµατα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι..ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραµµατείας ια Βίου Μάθησης (Γ.Γ..Β.Μ). Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 7», «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 8», «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 9» και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ηµόσιο. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε ε- πιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληµατισµό. Πού απευθύνεται το πρόγραµµα Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η Σχολή Γονέων αναπτύσσει τµή- µατα µάθησης κατά προτεραιότητα µε τους ήµους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο «ίκτυο Εκπαίδευσης Επιµόρφωσης Ενηλίκων». Τα τµήµατα θα λειτουργήσουν στα «Εργαστήρια Εκπαίδευσης Επιµόρφωσης Ενηλίκων ήµου / Κοινότητας». Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα Σχολών Γονέων απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τµήµατα τίθενται σε λειτουργία µε την εγγραφή τουλάχιστον 18 πολιτών. Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του Νοµού υτ.αττικής, που στεγάζεται στο Α Ενιαίο Λύκειο του ήµου Μεγάρων, Υπεύθυνος Σχολής Γονέων Κουπαρούσου Ελένη, Τηλ , , Fax

5 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 «Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι προοπτικές στο Μακεδονικό ζήτηµα» Στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του ήµου Ασπροπύργου Σήµερα ευτέρα, 26 Απριλίου στις 20:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου, οµιλητής είναι ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα ιεθνών και Ευρωπα κών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Βοσκόπουλος. Το θέµα που έχει προγραµµατιστεί να αναλύσει είναι: «Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι προοπτικές στο Μακεδονικό ζήτηµα. Προσέγγιση του Ελληνικού, Αλβανικού και Βουλγαρικού παράγοντα». Ασπροπύργιος, εκ συζύγου από το βήµα της «Αισχίνειας Σχολής», ο κ. Γεώργιος Βοσκόπουλος, θα αναφερθεί σε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις, στο Μακεδονικό ζήτηµα και τις διαφαινόµενες προθέσεις, όπως ο ίδιος έχει εκτιµήσει, όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων. Θέµα, που εξαιτίας των θέσεων που δηµοσιοποίησαν πρόσφατα οι Κυβερνήσεις των Αθηνών και των Σκοπίων, αποκτά ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την πλήρη καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα, ζητά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γ. Μανιάτης µε έγγραφο που απέστειλε προς όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες του Κράτους. Τη υτική Αττική α- φορά ιδιαίτερα η είδηση, δεδοµένου του µεγάλου αριθµού λατο- µείων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η ενέργεια αυτή (που σχετίζεται άµεσα µε την ολοκλήρωση της τριακονταετίας λειτουργίας πολλών λατοµείων σε διάφορες περιοχές της χώρας και την ανάγκη συνολικής αντιµετώπισης του προβλήµατος που άρχισε να δηµιουργείται από το 2007 µε τη λήξη των πρώτων αδειών) αποσκοπεί στην αποτύπωση: - του χρονικού ορίζοντα λήξης των αδειών εκµετάλλευσης ή των συµβάσεων µίσθωσης των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών, - της τήρησης των όρων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών µελετών, - της τήρησης των όρων των ειδικών µελετών αποκατάστασης, - του ποσοστού υλοποίησης της προβλεπόµενης αποκατάστασης, - των διαπιστώσεων από τυχόν διενέργεια αυτοψιών για τον έ- λεγχο των ανωτέρω (τήρηση των όρων των περιβαλλοντικών µελετών, τήρηση των όρων των ειδικών µελετών αποκατάστασης, υλοποίηση αποκατάστασης), - του πλήθους των περιπτώσεων που έγινε κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και το ύψος αυτών κ.α. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραµ- µατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο αριθµός των νοµίµως λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών είναι, κατά προσέγγιση, µεγαλύτερος των τριακοσίων (300). Αυτά εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Λατοµεία αδρανών υλικών που λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του Ν. 1428/ 1984 και του Ν. 2115/ Ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας τους είναι η τριακονταετία. Οι εκµεταλλευτές αυτών των λατοµείων αδρανών υλικών, οφείλουν να αποκαθιστούν το λατοµικό χώρο παράλληλα µε την εκµετάλλευσή του, σύµφωνα µε τους όρους της εγκεκριµένης περιβαλλοντικής µελέτης. 2. Λατοµεία που λειτουργούν µε σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους λατοµεία είναι: 2.1) Τα λατοµεία αδρανών υλικών που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2837/2000, σύµφωνα µε ειδική µελέτη αποκατάστασης. Λίγα λόγια για τον κ. Βοσκόπουλο Ο ρ. Γιώργος Βοσκόπουλος, είναι απόφοιτος του Brock University (BA) του Καναδά, Department of Romance Studies, (1986), απόφοιτος του Ιόνιου Πανεπιστηµίου της Ελλά- Ο κ. Βοσκόπουλος δας, Τµήµα ΞΓΜ, (1996). Είναι, επίσης, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στις ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, από το Lancaster University, του Ηνωµένου Βασιλείου, (Department of International Relations and Strategic Studies, 1997). Ενώ εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή (PhD) στο Exeter University, του Ηνωµένου Βασιλείου (Centre for European Studies, 2001). Σήµερα, ο κ. Βοσκόπουλος, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τµή- µα ιεθνών και Ευρωπα κών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Άρθρα του έχουν δηµοσιευθεί σε ακαδηµα κά περιοδικά σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Πολωνία και Ρωσία. Υπενθυµίζεται ότι, η Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου, βρίσκεται στην Πλατεία Αγίου ηµητρίου, στην οδό Αλέκου Παναγούλη 13. Ξεκαθάρισµα µε τα λατοµεία Ζητά από Νοµαρχίες και Περιφέρειες ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος 2.2) Τα δηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών που, ενώ κατά την έ- ναρξη ισχύος του Ν.1428/1984 λειτουργούσαν µε σύµβαση µίσθωσης ή άδεια εκµετάλλευσης, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.2115/1993 δε διέθεταν πλέον άδεια, και µετά την έγκριση της ειδικής µελέτης παρατάθηκε η λειτουργία τους µε σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (πολύ µικρός αριθµός). Πέραν των ανωτέρω, λειτουργούν και λατοµεία αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση εθνικού ή διανοµαρχιακού ή ε- θνικής σηµασίας δηµόσιου έργου. Ισχύουν και γι αυτή την κατηγορία οι περιορισµοί και οι απαγορεύσεις που προκύπτουν από τη λατοµική νοµοθεσία, πλην όµως η λειτουργία τους είναι χρονικά περιορισµένη, διότι είναι συνυφασµένη µε την εκτέλεση του δηµόσιου έργου. Η ιεύθυνση Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µελετώντας τα προβλήµατα που διαπιστώνονται, απέστειλε σε όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες ειδικά διαµορφωµένα έντυπα, προκειµένου να συγκεντρωθούν ανά κατηγορία επικαιροποιηµένα στοιχεία για τα λειτουργούντα λατοµεία αδρανών υλικών. Στόχος της καταγραφής αυτής είναι η επίλυση του προβλήµατος µε άµεσες, αλλά και µεσοπρόθεσµες νοµοθετικές παρεµβάσεις, καθώς και η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος Λατοµείων Αδρανών Υλικών της χώρας, µε βάση το ο- ποίο µπορεί να ασκείται η αντίστοιχη εθνική πολιτική, να παρακολουθείται η πορεία εξέλιξης των εργασιών και να διασφαλίζονται οι α- παραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. ΣΗΜΕΡΑ Τ ΑΚΟΥΣΑ Γράφει ο Λάττας Σήµερα φίλε τ άκουσα, ΝΑΙ µα την ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΕΙ οπού εψάρευα, κάτω στην παραλία. ΤΗΣ ΣΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΑ, ΤΟ ΒΥΖΙ, µεγάλωσε ένα πόντο κι έτσι από το ντεκολτέ, θα έχουµε άλλο φόντο. ΕΝ ξέρεις ποσό χάρηκα από χαρά πετάω, επήρα και τηλέφωνο για µια φωτογραφία της, να χω να την κοιτάω. Η δόλια η ΤΖΟΥΛΙΑ χτύπησε είναι νοσοκοµείο, κι αυτό το είπε το γυαλί, το βγαλε πρώτη είδηση, προς το ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΟ. ΤΙ άλλο Θεέ µου θα συµβεί, σε τούτη δω τη ΧΩΡΑ ΟΛΑ στραβά κι ανάποδα Σ αυτή την κατηφόρα. Ε Ω βλέπω το σπίτι µας θέλουν να µας το πάρουν, η ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΜΑΣ ΕΝ ΜΑΣ ΣΟΚΑΡΟΥΝ. ΑΠ την ΕΥΡΩΠΗ ΗΡΘΑΝΕ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ. ΑΜΑ θα δεις τον ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΤΕ µοιαλο να βάλει, ας ερθη κάποιος ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ, ΤΟ ΜΑΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΒΓΑΛΕΙ. Η πείνα καθηµερινώς έρχεται πιο κοντά µας, την γραφούµε στ αρχαία µας, και ζούµε το ΧΑΒΑ ΜΑΣ. «ΣΤΕΚει» Στις 28 Απριλίου Αφιέρωµα στον «καταραµένο» ποιητή Antonin Artaud ( ) µε την µατιά του πολιτικού και συγγραφέα Σάββα Μιχαήλ. Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας στις 20:30 µ.µ. "Το πάθος της Ζαν Ντ' Αρκ" του C. Dreyer. «ΣΤΕΚει»: Ανοιχτός-Αυτοδιαχειριζόµενος Κοινωνικός & Πολιτιστικός χώρος-νικολα δου 9 (Πεζοδροµος Νικολα δου) (Λεωφορεία Α16, Β16, 845, 871, 878, Στάση Τέρµα).

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Για πρώτη φορά οι Ροµά στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου στην Βουλή Την Πέµπτη 22 Απριλίου 2010 συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής µε θέµα την «Κοινωνική Ενσω- µάτωση Ειδικών Πληθυσµιακών Οµάδων (Ροµά) Γυναίκα Ροµ». Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν προκειµένου να εκφέρουν τις απόψεις τους ο Γενικός Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αντρέας Τάκης, η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, Μαρία Στρατηγάκη, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου), Βασίλης Καρύδης, ο ήµαρχος Τρικάλων και Πρόεδρος του ικτύου Πόλεων µε Ροµ, Μιχάλης Ταµήλος, η ήµαρχος Ζεφυρίου, Φωτεινή Γιαννοπούλου, ο ήµαρχος Αγίας Βαρβάρας, Γεώργιος Καπλάνης, ο εκπρόσωπος της ιεθνούς Αµνηστίας, Πήλιουρης Ιωάννης, η εκπρόσωπος του European Youth Forum, Αλεξία Τσούνη, ο Πρόεδρος της ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ», Κυριάκος Κατσαδώρος και οι Βασίλειος ηµητρίου, Μαρίνος Λιακόπουλος, Σπύρος Κίτσας, Βασίλειος Πα τέρης, Νίκος Χαλιλόπουλος, Αντώνης Τσακίρης, Ευθύµιος ηµητρίου και Αθανάσιος Καββαδάς, εκπρόσωποι των Ροµά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής, Βασίλειος Οικονόµου, τόνισε ό- τι είναι η πρώτη φορά που καλούνται και παρίστανται, προκειµένου να συµµετέχουν στην δηµόσια διαβούλευση, εκπρόσωποι των Ροµά. εν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των Ροµά χαρακτήρισαν ιστορική την ηµέρα καθώς πρώτη φορά καλούνται στο Κοινοβούλιο για να εκφέρουν τις απόψεις τους. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να συνεργαστεί µε τους εκπροσώπους των Ροµά και να καταλήξει σε ένα Εθνικό Σχέδιο ράσης που να αναδεικνύει το σύνολο των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα προτείνοντας λύσεις που θα είναι δίκαιες, κοινά αποδεκτές και θα µπορούν να εφαρµοστούν εντός των κοινοτήτων των Ροµά χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατά τους αλλά αντίθετα µε την προώθηση των α- νθρωπίνων δικαιωµάτων και µε την εξασφάλιση ανθρώπινων όρων διαβίωσης στους ιδιαίτερους αυτούς πληθυσµούς. Κατά την συνεδρίαση ως κύρια προβλήµατα ανα - Στόχος είναι ένα Εθνικό Σχέδιο ράσης που να αναδεικνύει το σύνολο των πρ- οβληµάτων που αντιµετωπίζουν ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα δείχτηκαν το πρόβληµα της παιδείας εκπαίδευσης του συνόλου του πληθυσµού των Ροµά, το ζήτηµα της δυνατότητας επαγγελµατικής αποκατάστασης, η οικιστι κή αποκατάσταση του πληθυσµού που εξακολουθεί σε µεγάλη πλειοψηφία να διαµένει σε πρόχειρους καταυλισµούς, η απουσία υγειονοµικής περίθαλψης του πληθυσµού αφού δεν εφαρµόζονται ούτε τα στοιχειώδη, η α- πουσία σε πολλές περιπτώσεις νοµίµων εγγράφων ό- πως ταυτότητες και διπλώµατα οδήγησης και η αδσυνέχεια από σελ Αλλαγή χρήσης από «Ι.Κ.Α.», «ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Κ.Α.» και «ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» σε «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ». 22.Τροποποίηση του πεζοδρόµου µεταξύ των Ο.Τ. 914 και Ο.Τ. 915 ΠΕ Κέντρου µε ταυτόχρονο χαρακτηρισµό χώρου ως «παιδική χαρά». 23.Μεµονωµένη Τροποποίηση στο Ο.Τ ΠΕ Ζωφριάς ΙΙ ήµου Άνω Λιοσίων. 24.Έγκριση για σύνταξη µελέτης µε τίτλο: «Χαρτογραφική ενηµέρωση υδραυλικού δικτύου για το έργο: Αντικατάσταση κατεστραµµένου και επικίνδυνου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τµηµάτων νέου δικτύου ύδρευσης λόγω εκτέλεσης έργων οδοποιίας σε διάφορους δρόµους του ή- µου Άνω Λιοσίων»,τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού. 25.Έγκριση για σύνταξη µελέτης µε τίτλο: «Υδραυλικοί υπολογισµοί και σύνταξη µηκοτοµών για το έργο: Αντικατάσταση κατεστραµµένου και επικίνδυνου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τµηµάτων νέου δικτύου ύδρευσης λόγω εκτέλεσης έργων οδοποιίας σε διάφορους δρόµους του ή- µου Άνω Λιοσίων»,τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού. 26.Παράταση εργασιών του έργου: «Άµεσες παρεµβάσεις αντιπληµµυρικής προστασίας περιοχών Αγ. Νικολάου Αγ. Γεωργίου του ΑΛ. Α.Μ. 150/08». 27.Παράταση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση των χώρων τοποθέτησης οικίσκων σεισµοπαθών µετά του σεισµού της 7/9/1999 Α.Μ. 113/08». 28.Παράταση εργασιών του έργου: «4ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων». 29.Έγκριση της αρ. 8907/ αίτησης της κοινοπραξίας : Αθ. Βαλτινός Βούλγαρξης για έγκριση ποσού: ,96 ευρώ και ,47 ευρώ από αποκατάσταση θ- εοµηνίας για το έργο «Άµεσες παρεµβάσεις αντιπληµµυρικής προστασίας περιοχών Αγ. Νικολάου Αγ. Γεωργίου του ΑΛ. Α.Μ. 150/08». 30.Έγκριση της αρ. 54/2010 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου:«κατασκευή αγωγού οµβρίων ύδρευσης και οδοστρώµατος της οδού Κορινθιακού Κόλπου στην ΠΕ Κέντρου του ΑΛ», προ πολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 31.Έγκριση της αρ. 55/2010 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου:«κατασκευή συνδέσεων ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του ήµου Άνω Λιοσίων», προ πολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 32.Έγκριση της υπ. αριθ.136/09 τεχνικής µελέτης µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών ηµοτικού φωτισµού», τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, αναµόρφωση προ πολογισµού και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης. 33.Έγκριση της υπ. αριθ. 133/09 τεχνικής µελέτης µε τίτλο: «Ανακατασκευή ανάπλαση οδικού δικτύου ήµου Άνω Λιοσίων», τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης. 34.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: µε τίτλο: «Μελέτη και κατασκευή ανέγερσης νέου κτιρίου ειδικού βρεφονηπιακού σταθµού και συµβουλευτικής γονέων στο ήµο Άνω Λιοσίων» 35.γκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: µε τίτλο: «Κατασκευή οδών στην Π.Ε. Λίµνης του ήµου Άνω Λιοσίων» 36.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 12,76 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Βλάσση Γεωργίας στην Π.Ε. ροσούπολης. 37.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 4,40 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Παπαµηνά Σταύρου στην Π.Ε. Ζωφριάς Ι. 38. Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 19,20 τ.µ. στην ιδιοκτησία των Αντωνογιαννάκη Αριστοτέλη και Ζαχιώτη Παρασκευής στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου. 39.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 12,59 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Πριτσιούλη Σταυρούλας στην Π.Ε. Πανοράµατος. 40.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 100,40 τ.µ. στην ιδιοκτησία των Βαγενά Μαρίας Κων/νου Γεωργίου - Γρηγορίου στην Π.Ε. ροσούπολης. 41.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 189,58 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Κατσίνα Μάριου στην Π.Ε. Κέντρου 42.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 27,50 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Ρίζου Ιωάννη στην Π.Ε. Ζωφριάς Ι. 43.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 49,83 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Πολυκανδριώτη Μαρουλιώς στην Π.Ε. 44.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Κουλουριώτη Σταµατίνας από την Π.Ε. Αγ. Νικολάου, Άνω και Κάτω Λίµνης. 45.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Καίλη ηµητρίου από την Π.Ε. ροσούπολης. 46.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Μπατζανόπουλου Γεωργίου από την Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ. 47.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Παππού Κων/νου από την Π.Ε. Αγ. Νικολάου. 48.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Μιχαηλίδη Γεωργίου στην Π.Ε. ροσούπολης. 49.Ανταλλαγή ιδιοκτησίας κ. Εκουτσίδη Σαβέλιου, Χριστοφορίδου Μαρίας, Αυγερινού Σοφίας, µε ιδιοκτησία του ήµου Άνω Λιοσίων στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Ο.Τ Ανάκληση της υπ αριθ. 175/09 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην αποκατάσταση της ιδιοκτησίας Παπαλουκά Καµπόλη Μαρίας. 51.Ανάκληση της υπ αριθ. 273/08 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην αποκατάσταση της ιδιοκτησίας Καµπόλη Πηγής. 52.Τροποποίηση της 187/09 απόφασης.σ. περί πώλησης προσκυρωτέου τµήµατος στην Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ, ως το όνοµα του ιδιοκτήτη (Καλύβα Γεωργίου). Γ.Κ. Αναγκαία η εξασφάλιση ανθρώπινων όρων διαβίωσης για τα παιδιά των Ροµά υναµία απόκτησής τους αφού στην πρώτη περίπτωση δεν είναι εγγεγραµµένοι σε δηµοτικούς καταλόγους ή είναι εγγεγραµµένοι ως ΑΚΟ (αγνώστου κυρίου ονόµατος), ενώ υπάρχει πρακτική αδυναµία να αποκτήσουν νόµιµο δίπλωµα αφού λόγω αναλφαβητισµού δεν µπορούν να επιτύχουν στις θεωρητικές εξετάσεις. Ειδικά οι γυναίκες Ροµί αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα κακοποίησης, υποχρεώνονται σε γάµο από την αρχή της εφηβείας τους, εξωθούνται σε επαιτεία, πολλές φορές αναγκάζονται να αναλάβουν ευθύνες για εγκλήµατα που δεν έχουν διαπράξει προκειµένου να προστατέψουν τον άντρα που επέλεξε για αυτές, η οικογένειά τους. Οι περισσότερες δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ γυναικολόγο, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής των παιδιών παραπέµπουν σε τριτοκοσµικό κόσµο. Γενικώς επικρατούν σκοταδιστικές απόψεις σε µια ιδιαίτερα κλειστή κοινωνία όπου επικρατούν εσωτερικοί νόµοι και ένας κώδικας τιµής που έρχεται σε πολλά σηµεία σε σύγκρουση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής, Βασίλης Οικονόµου, υποστήριξε ότι η Επιτροπή ανοίγει πλέον νέα θέµατα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της νεολαίας και έχει σκοπό να ενηµερώσει αρχικά την κοινωνία και να καταθέσει προτάσεις προς την Βουλή, την κυβέρνηση και κάθε αρµόδιο φορέα. Τα ζητήµατα των Ελλήνων Ροµά είναι σηµαντικά, προκαλούν κοινωνικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις απειλούν την κοινωνική συνοχή και δεν πρέπει να επιτραπεί η διαιώνιση ενός φ- αύλου κύκλου που επί δεκαετίες επιτρέπει την ύπαρξη συγκεκριµένων κοινωνικών προβληµάτων.

7 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σχεδιασµός για «πράσινη ανάπτυξη» στη υτική Αθήνα Σε συνάντηση της Υπουργού Οικονοµίας µε τους ηµάρχους ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Σε συνάντηση στο γραφείο της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Κατσέλη µε τον Πρόεδρο του ΑΣ Α Νίκο Σαράντη και τους ηµάρχους της υτικής Αθήνας, συζητήθηκε η διαµόρφωση ενός συνολικού προγράµµατος πράσινης ανάπτυξης για το υποβαθ- µισµένο υτικό τµήµα του Λεκανοπέδιου της Αθήνας. Η Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει την κατάρτιση και υλοποίηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος για τη υτική Αθήνα, που θα προβλέπει τη χρηµατοδότηση έργων και δράσεων στην περιοχή, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Η χρηµατοδότηση αυτή θα προέρθει από ευρωπα κούς και εθνικούς πόρους, όπως: Π Ε, ΕΣΠΑ, Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας, Jessica, Ευρωπα κή Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ. Στόχος του προγράµµατος είναι η στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της Αυτοδιοίκησης της υτικής Αθήνας, όπως αυτή σχεδιάζεται και συντονίζεται από τον ΑΣ Α, µε ι- διαίτερη έµφαση σε ζητήµατα: - δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, - προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης των απορριµµάτων, - αστικών αναπλάσεων και πολεοδοµικής ανασυγκρότησης συνοικιών, - ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στους το- µείς της νέας οικονοµίας, της πράσινης οικονοµίας και στην ενσωµάτωση τεχνολογικών καινοτοµιών και περιβαλλοντικών προτύπων στην παραγωγική διαδικασία. Οι ήµαρχοι µε τη σειρά τους επεσήµαναν ορισµένα κοµβικά σηµεία αυτού του σχεδιασµού, όπως: - επέκταση γραµµών Μετρό, - αναβάθµιση και κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση µεγάλων οδικών αξόνων, - αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις και διαχείριση των ρεµάτων, - Πολιτιστικές και Αθλητικές Υποδοµές, - κοινωνική ένταξη µεταναστών και µειονοτήτων, - ενίσχυση της αστικής κινητικότητας κ.α. Στη συνάντηση, εκτός από την Υπουργό, κα. Κατσέλη και τον Πρόεδρο του ΑΣ Α και ήµαρχο Αγ. Αναργύρων, κ. Σαράντη, παρευρίσκονταν οι ήµαρχοι Αγίας Βαρβάρας κ. Καπλάνης, Ζεφυρίου κ. Γιαννοπούλου, Ιλίου κ. Ζενέτος, Κα- µατερού κ. Καµαρινόπουλος, Περιστερίου κ. Παχατουρίδης και Πετρούπολης κ. Βλάχος, ο Αντιδήµαρχος Χα δαρίου κ. Παναγιωτάτος, ο Γενικός ιευθυντής του ΑΣ Α, Σύµβουλοι της Υπουργού και Υπηρεσιακοί παράγοντες. Η ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο Mε µεγάλη επιτυχία συνεχίζονται και για το εκπαιδευτικό έτος τα προγράµµατα Επιµόρφωσης Ενηλίκων που διοργανώνει η ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας σε συνεργασία µε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων. Τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στις αίθουσες της ηµοτικής Βιβλιοθήκης είναι τα εξής: - Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ κάθε Τρίτη & Πέµπτη - Μάρκετινγκ κάθε Τρίτη & Τετάρτη - ιατροφή κάθε Τετάρτη & Πέµπτη Σε συνέχεια των παραπάνω προγραµµάτων, και επί την ευκαιρία της λειτουργίας των Σχολών Γονέων στη υτική Αττική - σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων- θα ξεκινήσουν άµεσα να υλοποιούνται στη ηµοτική Βιβλιοθήκη νέα τµήµατα που θα απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ο- µάδες. Τα τµήµατα των σχολών που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι τα εξής: - Παιδί και νέες τεχνολογίες, διάρκειας 25 ωρών - Οικιακή οικονοµία στην σύγχρονη Ελληνική οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών - Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών - Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών H Πρόεδρος της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ευθαλία Βάσση δήλωσε τα εξής: «Συνεχίζοντας την άριστη συνεργασία µας µε τη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, και χάρη στη συµµετοχή όλων εσάς που πάντα µας στηρίζετε, φιλοξενούµε τη Σχολή Γονέων και στόχος µας είναι να ενθαρρύνουµε τους γονείς να παρακολουθήσουν τα παραπάνω προγράµµατα έτσι ώστε να µπορούν να τους προσφερθούν γνώσεις και ευκαιρίες για προβληµατισµό στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον». Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη γραµµατεία της ηµοτικής Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο : από ευτέρα έως Παρασκευή 8:30-15:30. Αντίδραση της Ν Για το άνοιγµα των προσλήψεων και των διορισµών σε ήµους και ΕΚΟ Με εγκύκλιο που απέστειλε προς τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών κάνει γνωστό ότι δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την «εξαίρεση προσωπικού ορισµένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 2190/94, όπως ισχύει µέχρι 31/12/2010». Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «παρέχεται η δυνατότητα, µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, να εξαιρούνται µέχρι 31/12/2010 από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94, όπως ισχύει, ειδικές κατηγορίες προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι µε τη συγκεκριµένη απόφαση «εξαιρούνται για το τρέχον έτος από τα ο- ριζόµενα στο ν.2190/94 όπως ισχύει οι περιπτώσεις προσλήψεων που προβλέπονται στα άρθρα 209, 210 και 211 του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), που αφορούν το προσωπικό για την εκτέλεση έκτακτων έργων µε αυτεπιστασία, το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται έως πέντε ηµεροµίσθια το µήνα, και τους υδρονοµείς άρδευσης των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ». Προστίθεται δε ότι «ως εκ τούτου, οι προσλήψεις των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού ορισµένου χρόνου θα πραγµατοποιηθούν και φέτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 209, 210 και 211, δηλαδή κατ' εξαίρεση της διαδικασίας του ν.2190/94 ό- πως ισχύει και χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει». ήλωση του Χ. Ζώη Ο υπεύθυνος του Τοµέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Νέας ηµοκρατίας Χρήστος Ζώης δήλωσε ότι "ο κ. Ραγκούσης, επιµένει να σιωπά, δύο ηµέρες µετά την καταγγελία µας για την ''ερµηνευτική'' εγκύκλιο που εξέδωσε, (του Ν.3833/2010 που αφορά στον περιορισµό των προσλήψεων), µε την οποία επιχειρείται το άνοιγµα των προσλήψεων και των διορισµών σε ήµους και ΕΚΟ, ενόψει µάλιστα του σχεδίου Καλλικράτης και των µεγαλοστοµιών για οικονοµίες κλίµακας που θα επιφέρει µε τον υποτιθέµενο εξορθολογισµό του προσωπικού και των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ο κ. Ζώης επισηµαίνει ότι «η Νέα ηµοκρατία δεν πρόκειται να δώσει άλλοθι στην ένοχη σιωπή του. Απαιτούµε από τον κ. Ραγκούση πειστικές εξηγήσεις για τις µεθοδεύσεις που ετοιµάζει. Εξηγήσεις τις οποίες τελικά δεν θα αποφύγει, αφού θα υποχρεωθεί να απαντήσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο». Ένταξη Ειδικών Επαγγελµατικών Σχολικών Μονάδων Στα Γραφεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας υπάγονται στη διοικητική εποπτεία των γραφείων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της κάθε ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι ακόλουθες σχολικές µονάδες: 1.Ειδικά επαγγελµατικά γυµνάσια, 2.Ειδικά επαγγελµατικά λύκεια 3.Ειδικές επαγγελµατικές σχολές, 4.Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Στην εποπτεία των ως άνω Γραφείων υπάγονται επίσης και τα προβλεπόµενα για µετατροπή ΤΕΕ Α & Β βαθµίδας σε Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια. 23.4

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Συνέχεια από σελ. 3 τσιµεντοδεξαµενή στο Καραούλι για τον ανεφοδιασµό των εναέριων µέσων. Επίσης εξασφάλισε από την ΚΕ ΚΕ µία πλαστική δεξαµενή που τοποθετήθηκε Άγιο Γιάννη Κορακά και άλλες δύο από χορηγίες των εργοστασίων της περιοχής µας που κλήθηκαν να συνδράµουν στην προσπάθεια της πυρασφάλειας. Στο στόλο του Εργοταξίου πέρα από τις δύο υδροφόρες και ένα Πυροσβεστικό όχηµα, προστέθηκε µία αντλία άµεσης επέµβασης που προσαρµόζεται σε τροχήλατο όχηµα. Επίσης, όπως ανέφερε ο αντιδήµαρχος, έχει δρο- µολογηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού (γιλέκα φωτεινής ένδειξης, φακός, φάρος για οχήµατα) καθώς και η έκδοση ειδικών ταυτοτήτων για τους εθελοντές της νέας περιόδου, ώστε να ενηµερωθούν οι αρχές που πραγµατοποιούν έλεγχο στα δάση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και µε τις πινακίδες των ιδιωτικών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τις περιπολίες. Τι είπαν οι αρχές και οι φορείς Ο ασάρχης κ. Χρ. Γκάτσης α- νέφερε ότι έχει ήδη εγκριθεί η µελέτη δασοπροστασίας για την περιοχή, ο ιοικητής της Πυροσβεστικής Ελευσίνας κ.. Καβέτσος διαβεβαίωσε ότι το Σώµα βρίσκεται σε ετοιµότητα, ενώ ο προ στάµενος της Πυροσβεστικής Βιλλίων κ. Γ. Παπανικολάου ανέλυσε τη χωροταξική διάταξη των πυροσβεστικών οχηµάτων και δυνάµεων και έδωσε οδηγίες στους οικιστές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αισιόδοξος και για τη νέα περίοδο δήλωσε στην παρέµβασή του ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας για τη υτική Αττική κ. Ανδριανός Μιχάλαρος ο οποίος τόνισε ότι η συνεργασία και ο συντονισµός των φορέων της Αυτοδιοίκησης και των αρχών έχει αποδώσει καρπούς στην περιοχή µας, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην καταστολή των πυρκαγιών. Ο κ. Μιχάλαρος ανέφερε ότι ό- σοι δηλώνουν «Οικολόγοι» είναι άφαντοι, ενώ το έργο των εθελοντών είναι δεδοµένο και ανεκτίµητο, καθώς αποτελεί προαιρετική πράξη προσφοράς και ανιδιοτέλειας και δείγµα της ελληνικής ψυχής. Γ. Κριεκούκη: «Ενωµένοι, θα πάµε καλύτερα» Στην παρέµβασή της η δήµαρχος Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη ανέφερε µπροστά στην απειλή µιας οικολογικής καταστροφής, οι αρχές, οι δήµοι και οι πολίτες οδηγούνται σε κοινό µέτωπο και έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα και στην πρόληψη και στην καταστολή. «Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι όταν λειτουργούµε συλλογικά, υπερτοπικά, όποτε µπορούµε και συνενώνουµε τις δυνάµεις µας, έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς», τόνισε η κ. Κριεκούκη. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα νοσοκοµεία Σύµφωνα µε το Τµήµα Υγείας του ΣΥΝ Ανακοίνωση εξέδωσε το τµήµα υγείας του ΣΥΝ σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση στα νοσοκο- µεία στην οποία αναφέρει: Χάος επικρατεί σε όλα σχεδόν τα νοσοκοµεία της χώρας, µε τις γενικές εφηµερίες να µη µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε τις δικαιολογηµένες επισχέσεις των γιατρών να οδηγούν σε τεράστια προβλήµατα τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και των κλινικών. Παρά τις επανειληµµένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η υγεία αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και µετά την άκαρπη συνάντηση των νοσοκοµειακών γιατρών µε την υπουργό κ. Ξενογιαννακοπούλου αυτό που βλέπουµε είναι οι δραµατικές περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκοµείων, στις α- ποδοχές των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζοµένων, στα κονδύλια των εφηµεριών και των υπερωριών, ακόµα και στις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Γνωρίζει καλά η κ. υπουργός ότι οι προσλήψεις που ανακοίνωσε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι φανερό λοιπόν ότι το ήδη προβληµατικό και υποβαθµισµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αντί να ε- νισχυθεί µε πόρους και προσωπικό, όπως είχε δεσµευτεί η νέα κυβέρνηση, θα δεχθεί στο όνοµα της κρίσης και της υποτιθέµενης δηµοσιονοµικής «εξυγίανσης» τη χαριστική βολή. Ο ΣΥΝ καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η πολιτεία απέναντι στους εργαζόµενους στην υγεία και τους εργαζόµενους να µην εγκλωβιστούν στα επικοινωνιακά τεχνάσµατα του υπουργείου, διεκδικώντας την αναβίωση του ΕΣΥ και τη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων υγειονοµικών ενάντια στις ρυθµίσεις του προγράµµατος σταθερότητας

9 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ Ενέργειες του ΥΠΕΚΑ ζητά ο Θ. Λεβέντης Για τερµατισµό της δηµιουργίας της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής Το Υπουργείο Περιβάλλοντος καλεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Λεβέντης, να προβεί στις ε- νέργειες εκείνες, οι οποίες θα τερµατίσουν άµεσα κάθε εξέλιξη για την δηµιουργία του µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Χαλυβουργική. Επιπλέον καλεί, το Υπουργείο να ενισχύσει τις πολιτικές περιβαλλοντικής αναβάθµισης, του Θριάσιου Πεδίου. «Ενώ οι επεκτάσεις της ΠΕΤΡΟΛΑ (ΕΛΠΕ) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός που θα επιβαρύνει δραµατικά το περιβάλλον του Θριάσιου πεδίου, τα σχέδια για την εγκατάσταση µονάδας ηλεκτροπαραγωγής 980 µεγαβάτ στη Χαλυβουργική φαίνεται ότι δεν εγκαταλείπονται», επισηµαίνει ο κ. Λεβέντης. Επιπλέον, ο κ Λεβέντης αναφέρεται σε δηµοσιεύµατα του αθηνα κού τύπου σύµφωνα µε τα οποία η Χαλυβουργική θα προχωρήσει το σχέδιο ακόµα και αν η ΕΗ αποχωρήσει από την επένδυση. Ακόµη, ο κ Λεβέντης υπογραµµίζει ότι:«ο ήµος και σύσσωµη η κοινωνία της Ελευσίνας και όλου του Θριασίου, καθώς και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διαφωνούν στην δηµιουργία της συγκεκριµένης µονάδας. Η πρόσθετη ρύπανση που θα προκύψει σε οξείδια του αζώτου και όζον ισοδυναµεί προς την κυκλοφορία 1,8 εκατ. οχηµάτων ηµερησίως γενιάς 2000 (Euro 3) ή 3,4 εκατ. οχήµατα ηµερησίως γενιάς 2005 (Euro 4), µε διαδροµή 20 χλµ το καθένα στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου». Τέλος ο κ. Λεβέντης τονίζει: «Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η σηµερινή κυβέρνηση φαίνεται να συζητά την συγκεκριµένη επένδυση, παρά το γεγονός ότι πριν λίγους µήνες, κορυφαία στελέχη της είχαν βρεθεί έξω από την Χαλυβουργική διαδηλώνοντας στο πλευρό των κατοίκων για τη µη πραγ- µατοποίησή της. Αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε χώρο 500 στρεµµάτων ο οποίος έχει περιέλθει σκανδαλωδώς στην Χαλυβουργική µετά από επιχωµατώσεις του αιγιαλού και για τον οποίο η ΕΗ θα πληρώνει ενοίκιο. Πρόκειται για θαλάσσια έκταση που η Χαλυβουργική επικάλυψε παράνοµα µε βιοµηχανικά απόβλητα γεγονός για το οποίο έχει καταδικαστεί η χώρα µας από το Ευρωπα κό ικαστήριο. Η δραστηριότητα αυτή έχει στόχο την πώληση ρεύµατος στην Ιταλία και στην υποκατάσταση της ΕΗ Κερατσινίου και κατά συνέπεια δεν είναι κοινωφελές έργο, αλλά είναι έργο επιχειρηµατικό το οποίο θίγει και την ανταγωνιστικότητα στην εµπορία ρεύµατος» άνεργοι σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Με νέο πρόγραµµα του ΟΑΕ Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του τέταρτου προγράµµατος προώθησης της απασχόλησης, στα πλαίσια της πρώτης δέσµης µέτρων για το Το πρόγραµµα αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου µε την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι όροι υλοποίησης περιλαµβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις που αναρτώνται στο site του ΟΑΕ σήµερα τη ευτέρα 26 Απριλίου Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΑΕ επίσης από σήµερα. Πληροφορίες για θέµατα Αιτήσεων στα προγράµµατα ΝΘΕ δίνονται στα τηλέφωνα: , , , Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συµπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων: , , , ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη - Σεµινάρια στο Θριάσιο για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΤΙΤΑΝΑ ύο κύκλοι σεµιναρίων, που αφορούσαν«βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας Υπεύθυνων Εργολαβικών Συνεργείων και Μικρο- µεσαίων Επιχειρήσεων» και την «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας προσωπικού αποκοµιδής απορριµµάτων των ήµων», διοργανώθηκαν στη βάση της απόφασης σε Συνάντηση Ενδιαφεροµένων Μερών που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του ΤΙΤΑΝΑ στο Εργοστάσιο Καµαρίου την 1η Μαρτίου 2010, µε την συµµετοχή των ήµων Θριασίου και εταιριών όπως η Χαλυβουργική, τα ΕΛΠΕ, η ΕΣΦΑ και η POLYECO. Έτσι πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου 2010 στην Ελευσίνα ο πρώτος κύκλος σεµιναρίων µε τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας Υπεύθυνων Εργολαβικών Συνεργείων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». Ο πρώτος αυτός κύκλος είχε διάρκεια 9 ωρών και συντονίσθηκε από κοινού µεταξύ στελεχών των εταιριών ΤΙΤΑΝ, ΕΛΠΕ και Χαλυβουργικής, µε στόχο την ε- υαισθητοποίηση των υπευθύνων των εργολαβικών συνεργείων σε θέµατα Ασφαλούς Εργασίας. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 30 άτοµα, επικεφαλής ε- ργολαβικών συνεργείων και υπεύθυνοι τεχνικών υπηρεσιών του ήµου Ελευσίνας. Στο ίδιο πλαίσιο, ένα ακόµα τετραήµερο σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών πραγµατοποιήθηκε στην Ελευσίνα, µε θέµα «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας προσωπικού αποκοµιδής απορριµµάτων των ήµων». Τον συντονισµό και το κόστος ανέλαβε ο ΤΙΤΑΝ, µε εισηγητές εξειδικευµένους γιατρούς εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ. Το εν λόγω σεµινάριο παρακολούθησαν 30 άτοµα συνεργείων του ή- µου Ελευσίνας. Επισηµαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόµοιες ενηµερώσεις ώστε να ενηµερωθούν και άλλες οµάδες εργολάβων και δηµοτικών τεχνικών υπηρεσιών και πως ο ΤΙΤΑΝ και οι άλλες εταιρίες που συµµετείχαν στην Συνάντηση της 1ης Μαρτίου 2010, θα συνεχίσουν την χρήσιµη αυτή πρωτοβουλία.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ Α'ΕΠΣ Α: Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ 6-0 ΤΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟ Ο ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Υστερα απο έξοχη εµφάνιση ο Αίας Παραλίας συνέτριψε τον Ελευσινιακό µε 6-0 και πήρε το εισιτήριο για το περιφερειακό.από δυο τέρµατα για την οµάδα του Γιάννη Μπότση που αποθεώθηκε από τους φίλους της, σηµείωσαν οι Φιλιππουπολίτης( 12',61') και Τζότζολης Σ.( 37',63') ενώ σκόραραν και οι Παπαδόπουλος Γ. 83' και Κου µτζίδης 86'.Οι πρωταθλητές είχαν και δυο δοκάρια µε τον Τριανταφυλλίδη( 21',40') Μετά το τέλος του αγώνα ανοίχτηκαν σαµπάνιες και πετάχτηκαν βεγγαλικά ενώ έγινε ο γύρος του Θριάµβου.Πολύ καλός ο διαιτητής Βάτσιος Βοηθοί: Κασσαβέτης-Παστρωµάς ΑΙΑΣ: ρόσος Κοράκης, Χατζηκυριάκος, Τζότζολης Π., Γρηγοριάδης, ( 35' Παπαδόπουλος Γ.), Κου µτζίδης, Καρόλι, Φέρκο(64'Σιβρής), Τζότζολης Σ., Τριανταφυλλίδης ( 75' Καµατερός) Φιλιππουπολίτης ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Νικολάκης Θεοδωρόπουλος, Χοτζιανίδης, Νιχωρίτης Πανιτσίδης ( 56' ούκας) Μελισσάρης Καρκαµπάτσης, Εφραιµίδης Λελούδας Τούσης, Καλα τζής( 84 Παφίλι) ΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΕΠΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΕΤΥΧΕ Ο ΤΑΣΟΣ ΛΟΥΠΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ Φοβερός ο Ακράτητος του Γιώργου Αδάκτυλου συνέτριψε µε 10-0 τον Κριό Ασπροπύργου. Ηγέτης και σκόρερ των νικητών ήταν ο Τάσος Λούπας που σηµείωσε επτά (!) τέρµατα ( 4', 11',13', 20',76',85'πέναλτι,90'). υο γκολ σηµείωσε ο Κοπαλάς( 39',42') και ένα ο Κοντιζάς 23'.Άριστος ο διαιτητής Χατζής. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Τρουµπούνας, Αγκάνοβ, Μαργαρίτης, Κουρούµα, Κοντιζάς, Λούπας, Κάσσος, Χελιώτης( 48' Τσεκάι) Κοπαλάς( 50' Τσιγκόπουλος) Παρασίδης. ΚΡΙΟΣ: Μυλόπουλος, Κουλουράς, Καλοειδάς, Μούλα, Τελίδης, Εξωµανίδης( 28' Λαζαρίδης),Μάνταν, Μασµανίδης( 49' Τόλας), Μαραβέλιας, Λευκόπουλος ( 51 ' Κεχαγιάς), Βάντζος Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕ 2-1 ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ Ν.Π Έξοχος ο Απόλλων Ποντίων του Γιώργου Ανανιάδη στην επανάληψη νίκησε µε 2-1 τον Άτταλο και τελείωσε µε τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθληµα. Οι φιλοξενούµενοι του Αποστόλη Λινάρδου ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν στο 10' µε τον Ταµπουράκη. Οι Ασπροπυργιώτες ισοφάρισαν µε τον Κωνσταντινίδη στο 68' για να πάρουν τη νίκη στο 86' µε τον Με µαρίδη. Καλός ο διαιτητής Τριανταφυλλίδης ΑΠΟΛΛΩΝ: Σωπιάδης, Καπίδης, Μιχαηλίδης( 66' Καγκελίδης), Λια λίας, Ευσταθιάδης, Τσορτανίδης, Με µαρίδης Τσινακίδης( 57' Τσορµπατζίδης), Κωνσταντινίδης,, Γεωργιάδης, Γιαννακόπουλος( 78 ' Λιβασίδης) ΑΤΤΑΛΟΣ: ήµας, Τζαφέρης, Ζωγράφος,, Μουρούτσος, Μικρογιαννάκης( 28' λ.τρ. Μπολάνος), Καλα τζίδης, Νέτσος, Θεολόγου( 15' λ.τρ. Ελµπάτρι), Ταµπουράκης, Βεζίρης, Τζελάι. ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΕ ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛ.ΕΥΣΙΝΑΣ Υπόθεση λίγων λεπτών ήταν για τον Ηρακλή το παιχνίδι µε τον Ειδυλλιακό (3-1). Μέχρι το 15' η οµάδα του Μιχάλη Κατσάφαρου είχε σηµειώσει και τα τρία τέρµατα της µε τους ρούγο 1', Μακρή 6' και Βούκα 15'. Για τους Βιλιώτες που υποβιβάστηκαν στην Β' Κατηγορία σκόραρε στο 90' ήµος. Ρεσιτάλ διαιτησίας από τον Άννινο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛ.: Κόκκαλης, ρούγος, Χατζησίµος( 46' Παροτσίδης), Πέτρου, Μπακατσέλος, Μακρής( 59' Μουρούτσος), Βούκα, Καραχάλιας( 74' Καρτσιακαλής) Λένας, Μονέ, Βάσης ΕΙ ΥΛΛΙΑΚΟΣ: Σταθόπουλος, Λιώρης, ουδέσης Η., Παλαιολογόπουλος, ουδέσης Π. ρίκος, Αδαµόπουλος, ή- µος ούρος Λιώρης Σ. Μακρυνώρης. ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝ. Στον Μεγαρικό ξέσπασε ο Εθνικός Πανοράµατος του Χρήστου Ράλλη και τον σάρωσε µε 7-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν µε τον Λάγιο στο 9' και ισοφάρισαν 2-2 µε τον ουλγεράκη 34'. Για τον εκπληκτικό Εθνικό δυο τέρµατα σηµείωσε ο Σύτης ( 39',66') που είχε και δοκάρι στο 58' και από ένα οι Κούρτης 12', ούµας 16', Λούφης Χ, 55', Χριστοφορίδης 77' και ο 15χρονος Σκαµαντζούρας στο 83'. Καλός ο διαιτητής Μπρέσιακας που απέβαλε στο 80' τον Λάγιο για επικίνδυνο παιχνίδι. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Χάντος( 50' Στρα τούρης ) Ρούσσης, Κίτσιος, Γρυπαίος, Ντίντι, Στρα τούρης Κ., Χέλης, Φρυγανάς, Λάγιος( 61' Φυλακτός) ουλγεράκης ΕΘΝΙΚΟΣ: Μπαλλής, Χριστοφορίδης( 74' Σκαµαντζούρας), Κουρουνιώτης Μπουµπουρίδης, Σούλος, Παπαδόπουλος, Λούφης, Κούρτης, Σύτης, Κατσαρός( 80' Μπούκουρης), ούµας ( 60' Καλτσάς) Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 4-0 ΤΟ ΑΣΑΛ Εύκολα ο πρωτοπόρος ΠΑΟ Φυλής επικράτησε µε 4-0 του ΑΣ Άνω Λιοσίων. υο τέρµατα για τους νικητές σηµείωσε ο Στάµου( 36',52') και από ένα οι ακτυλίδης 27' Ντόκα 85'. Χωρίς προβλήµατα η διαιτησία της Κασκαντίρη. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ: Κρητικός( 782' Μπούτιβας), Βασιελίου, Λύτρας, Αποστολίδης, Θεοδώρου, Κοντοθεοδώρου, ακτυλίδης( 61' Χειλάκος) Στάµου, Σελένης, Παναγιωτίδης( 69' Νίκας) Ντόκα Ο ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ 5-0 ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ Σε µεγάλη µέρα ο Ευκλείδης του Ιερόθεου Μαργέτη που του χρόνου θα αγωνίζεται στην Α' Κατηγορία σάρωσε τον Λέοντα µε 5-0. Ο Μπάρτος σκόραρε δυο φορές ( 6', 42 ) και από µια οι Πιστοφίδης 16', Αµουρούµπα 22'και Μπαγδάτογλου 55'. Καλή η διαιτησία του Μάντη. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ: Ανδρέου, Σύτι, Παλαιολόγου, Νότα, Λιόσης, Μπάρτος, ( 58' Μαρκόπουλος), Πιστοφίδης( 78' Μπεναρδής) Μπαγδάτογλου( 69' Κιαζιµόγλου) Σκιντεράι, Αµουρούµπα. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ- ΒΥΖΑΣ 2008: ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑ Α Είναι µεγάλη ευθύνη για κάποιον άνθρωπο να ασχολείται µε τα νέα παιδιά. Ακόµη µεγαλύτερη όµως γίνεται η ευθύνη όταν αυτός ο άνθρωπος έχει να κάνει µε πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες ώστε να τους µάθει τα µυστικά του ποδοσφαίρου αλλά και να τους κρατήσει µακριά από χώρους επικίνδυνους για την νεολαία. Ο λόγος για τον προπονητή του Ευκλείδη Βύζα 2007 Ιερόθεο Μαργέτη ο οποίος φέτος δι- Ο κ. ΜΑΡΓΕΤΗΣ καιώνεται βλέποντας την οµάδα του µετά από µία πενταετία να στέφεται έστω και πρόωρα πρωταθλήτρια. Γέννηµα θρέµµα Μεγαρίτης και «άρρωστος» Βυζαντινός ο προπονητής της θυγατρικής οµάδας της ΠΑΕ Βύζας µιλάει για όλους και για όλα. Πρωταθλητής αν και αποµένουν ακόµη δυο αγώνες ο Βύζας Που οφείλεται η φετινή πορεία της οµάδας; Ο σχεδιασµός ξεκίνησε από την πρώτη χρονιά που η οµάδα πήρε συµµετοχή στο πρωτάθληµα της Β ΕΠΣ Α. Αν εξαιρέσουµε τον α γύρο την πρώτη χρονιά που ήταν περίοδος προσαρµογής και είχαµε άσχηµα και βαριά αποτελέσµατα που έφεραν γκρίνια και απογοήτευση στους ποδοσφαιριστές, η διοίκηση στήριξε αυτή την προσπάθεια. Έγινε σωστή διαχείριση και η οµάδα άρχισε να γίνεται κάθε χρονιά και πιο ανταγωνιστική. Με τα παιδιά έχουµε δουλέψει πολύ και όποιος δουλεύει αµείβεται. Οι ποδοσφαιριστές της οµάδας µας δικαίωσαν ό- λους όσους πίστεψαν σε αυτούς και όλους όσους από την πρώτη στιγµή τους στήριξαν. Είµαι πολύ υπερήφανος από αυτά τα παιδιά γιατί µε την συµπεριφορά, το ήθος, την ποιότητα την ποδοσφαιρική εκτός του πρωταθλήµατος κέρδισαν και την εκτίµηση όλων (παραγόντων, διαιτητών, αντιπάλων). Είµαστε µία πολύ καλή οικογένεια. Ξεκινώντας την δουλειά σας από τις ακαδηµίες του Βύζαντα, είχατε θέσει ένα χρονοδιάγραµµα. Πιστεύετε τελικά ότι το πλάνο αυτό απέδωσε και απέφερε αποτελέσµατα; Όταν ανέλαβα, το πρώτο πράγµα που βάλαµε στο τραπέζι ήταν πως ανεβάζαµε το επίπεδο της οργάνωσης για να γίνεται καλύτερη ε- ργασία και να γίνουµε ελκυστικοί ακόµη και σε παιδιά που είχαν στα- µατήσει αλλά να τραβξουµε κοντά µας και άλλα πιο νέα παιδιά. εύτερος στόχος και σηµαντικός, (επειδή το 90% της διοίκησης των ακαδηµιών τις απαρτίζουν γονείς ποδοσφαιριστών µε τις γνωστές συνέπειες), ήταν στο γήπεδο αποκλειστικά υπεύθυνοι να είµαι εγώ προσωπικά και ο γενικός αρχηγός. Τρίτος στόχος ήταν κάθε χρονιά να έχουµε ποιοτική άνοδο. Ο προγραµµατισµός είχε πενταετές διάρκεια. Τα αποτελέσµατα σήµερα που µιλάµε και ο προγραµµατισµός αυτός φτάνει στο τέλος του για εµένα είναι θετικά και αναφέρω παρακάτω: α) στο διοικητικό συµβούλιο µπήκαν πολλά καινούργια πρόσωπα µε αποτέλεσµα να ισχυροποιηθεί αφάνταστα, β) στις ακαδηµίες ανήκουν γύρω στα 140 παιδιά όλων των ηλικιών που συµµετέχουν σε επίσηµα πρωταθλήµατα και τουρνουά, γ) το σηµαντικό το τεχνικό ε- πιτελείο απαρτίζεται από διπλωµατούχους προπονητές, δ) η οµάδα των νέων του Α.Γ.Σ. Βύζας µε την επωνυµία «Ευκλείδης Βύζας 2007» αγωνίζεται στην Β ΕΠΣ Α και από την νέα χρονιά στην Α ΕΠΣ Α, και ε) από αυτή την ακαδηµία ξεκίνησε ο Άκης Μαζιώτης και τώρα αγωνίζεται στην ΠΑΕ Βύζας. Ένας ποδοσφαιριστής κατ εµένα από τους καλύτερους µέσους της Γ Εθνικής. Την πρώτη χρονιά στον «Ευκλείδη Βύζα 2007» είχατε κάποια άτυχα αποτελέσµατα. εν πτοηθήκατε και συνεχίσατε. Πιστεύετε ότι η επιµονή σας να δουλέψετε µε αυτά τα παιδιά σας δικαίωσε; Αν και το ποδόσφαιρο δεν µπορείς να είσαι ποτέ 100% σίγουρος εµείς την συγκεκριµένη κρίσιµη περίοδο όπως αποδείχθηκε την διαχειριστήκαµε σωστά. Αυτή η περίοδος διαµόρφωσε χαρακτήρες και αυτό φάνηκε στην φετινή περίοδο που από το ξεκίνηµα η οµάδα ή- ταν πρώτη και όλοι άντεξαν την πίεση δηµιουργήθηκε. Ο Βύζας είναι πολύ πιεστική οµάδα και εµείς πρέπει να προετοιµάζουµε τα παιδιά για να µπορούν να ανταπεξέλθουν. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές από την οµάδα σας οι οποίοι µπορούν να προωθηθούν στην ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ; Το πρωτάθληµα είναι σε εξέλιξη και δεν µπορούµε ακόµα να γνωρίζουµε τις ανάγκες της νέας σεζόν. ηλαδή η Γ Εθνική κατηγορία. Θέλει µικρούς κάτω των 21, ενώ στην Β Εθνική κακώς δεν υπάρχει αυτός ο κανονισµός. Φυσικά και υπάρχουν ποδοσφαιριστές αλλά θα πρέπει να βελτιώσουµε κατά πολύ το επίπεδο συνεργασίας σε αυτόν τον τοµέα που τώρα είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

11 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ ΕΝΑΣ ΣΠΟΥ ΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ) "ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ" Ο Γιάννης Μπότσης έχει συνδέσει το όνοµα του ως ποδοσφαιριστής και φυσικά ως προπονητής. Πλέον ως προπονητής, δίνει τα φώτα του σε µικρά παιδιά που έχουν την πρώτη τους επαφή µε το ποδόσφαιρο και προσπαθεί να αποκτήσουν ποδοσφαιρική παιδεία, α- φού για τον ίδιο αυτό είναι το σηµαντικότερο ε- φόδιο για να µπορέσεις να διακριθείς στον χώρο. Χαρακτηριστικό της αγάπης του για το ποδόσφαιρο,το γεγονός ότι επιθυµία του είναι να παραµείνει για πολλά χρόνια στον χώρο και να προσφέρει. Ο νεαρός τεχνικός ανέλαβε τις τύχες του Αίαντα Παραλίας Ασπροπύργου και κατάφερε να τον αναδείξει πρωταθλητή της Α' κατηγορίας ΕΠΣ Α.Αυτός είναι ο Γιάννης Μπότσης. Πως ένιωσες όταν κρέµασες τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια; «Ιδιαίτερη συγκίνηση». Αποφάσισες να ασχοληθείς µε την προπονητική. Ποιοι ήταν οι πρώτοι σταθµοί στην καριέρα σου; ούλεψα στον Απόλλωνα Ποντίων που ανέβηκε στην Α'κατηγορία µετά στον Ατταλο Νέας Περάµου. Στην συνέχεια πήγα στον Αίαντα Παραλίας». Πως είδες την µετάβαση σου από την θέση του ποδοσφαιριστή σε αυτή του προπονητή; «Είναι πολύ διαφορετικό να είσαι προπονητής και να κρίνεις τους παίκτες σου. Έχεις να κάνεις µε διαφορετικούς χαρακτήρες και το βασικό είναι ότι δεν διαθέτουν όλοι ποδοσφαιρική παιδεία. Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που προσπαθείς να αλλάξεις όταν πηγαίνεις σε µια οµάδα; «Προσπαθώ να τους κάνω και σωστούς ανθρώπους αλλά και σωστούς ποδοσφαιριστές». Τι χρειάζεται ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής για να δείξει το ταλέντο του; «Πάνω από όλα πολύ δουλειά. Πέρα από την οµαδική προπόνηση χρειάζεται και ατοµική για να καταφέρει να διακριθεί». Ποιο στοιχείο είναι αυτό που µπορεί να σε διατηρήσει σε µια οµάδα; «Πρώτα από όλα πρέπει να έχεις καλή συνεργασία µε τους ποδοσφαιριστές και εννοείται καλές σχέσεις µε την διοίκηση του συλλόγου. Έτσι θα µπορέσει να πετύχει και τους στόχους της η οµάδα». Ποιες είναι οι προσωπικές σου φιλοδοξίες; «Το πιο βασικό για µένα είναι να παραµείνω κοντά στο ποδόσφαιρο γιατί το αγαπάω, παλαιότερα ως αθλητής και τώρα ως προπονητής. εν µε ενδιαφέρει πόσο ψηλά θα φτάσω αρκεί να βρίσκοµαι κοντά στον χώρο και να µην αδικώ κανέναν». Επειδή βρίσκεσαι χρόνια στο ποδόσφαιρο, πως κρίνεις την διαιτησία του; «Υπάρχουν πολλοί διαιτητές µε αρκετό ταλέντο. Οι περισσότεροι είναι καλοί και θα έλεγα ότι οι κακοί διαιτητές αποτελούν µειοψηφία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει δόλος από την µεριά τους». Ποιες οµάδες θεωρείς ότι ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια στην υτική Αττική; «ΟΜανδραικός,ο Ασπρόπυργος,ο Ακράτητος,ο Αστέρας Μαγούλας ο Ατταλος και ο Πανελευσινιακός στα τµήµατα υποδοµής θεωρώ ότι έχουν κερδίσει τον σεβασµό των υπόλοιπων σωµατείων για την αγωνιστική τους παρουσία». Πόσο ευχαριστηµένος είσαι από τους αγωνιστικούς χώρου του πρωταθλήµατος της ΕΠΣ Α; «Είµαι αρκετά προβληµατισµένος γιατί δυστυχώς ορισµένα γήπεδα προκαλούν τραυµατισµούς λόγω των κακών αγωνιστικών χώρων». Αν είχες να διαλέξεις για την δηµιουργία µιας οµάδας τι θα προτιµούσες. Νέους ποδοσφαιριστές ή µεγαλύτερους µε εµπειρίες; «Ένας συνδυασµός αυτών των δυο θα ήταν ιδανικός. Από την εµπειρία µου έχω καταλάβει ότι αν δεν διαθέτεις νεαρούς αλλά και έµπειρους ποδοσφαιριστές για να βοηθήσουν τους πρώτους δεν µπορείς να δηµιουργήσεις µια ανταγωνιστική οµάδα». Μια ευχή για τον φίλαθλο κόσµο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και γενικά της περιοχής; «Να έχουν υγεία και να γεµίζουν τα γήπεδα της υτικής Αττικής». ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Εν αναµονή των πληρωµών που είχε υποσχεθεί ο Γιώργος Χριστοφιλόπουλος προς το ποδοσφαιρικό τµήµα του Ασπρόπυργου βρίσκονται οι παίκτες. Ο πρόεδρος της οµάδας του Θριασίου Πεδίου είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρούσε σε πληρωµές των οφειλοµένων, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί. Αν δεν πληρωθούν αναµένεται κύµα προσφυγών. Να προχωρήσει σε πληρωµές προς το ποδοσφαιρικό τµήµα του Ασπρόπυργου είχε υποσχεθεί ο Γιώργος Χριστοφιλόπουλος, ωστόσο τις υποσχέσεις δεν τις έχει υλοποιήσει. Σε περίπτωση που δεν δουν άµεσα το χρώµατου χρήµατος αρκετοί από τους «κυανόλευκους» θα καταθέσουν προσφυγές. ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κατά κύριο λόγο οι πρόεδροι των Ενώσεων επιθυµούσαν πρωτάθληµα δέκα οµίλων, έστω και αν αποτελούνταν από λιγότερες οµάδες. Από την άλλη, τα µέλη της τριµελούς επιτροπής ενδεχοµένως να προτιµούσαν τη µείωση των οµίλων σε 5 ή 6, χωρίς ό- µως να χαθεί η έννοια του «µαραθώνιου». Τελικά, στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της ΕΠΟ ο πρόεδρος της επιτροπής, Γιώργος Σαρρής και οι άµεσοι συνεργάτες του (Γιάννης Παπακωνσταντίνου και Σπύρος Ιωαννίδης) προχώρησαν σε µια εισήγηση που αναφέρεται στη δηµιουργία ενός πρωταθλήµατος αποτελούµενου από 10 οµίλους, σε καθέναν από τους οποίους θα µετέχουν 14 οµάδες. Βάσει αυτής της πρότασης η πρωταθλήτρια κάθε Ενωσης θα κερδίζει την άνοδό της στη ' Εθνική, το οποίο ουσιαστικά ήταν και το ζητούµενο. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι αλλαγές είναι ελάχιστες, ωστόσο το ίδιο εµφανής είναι και η προσπάθεια της επιτροπής για δηµιουργία µιας πιο λειτουργικής λίγκας, που θα κρατήσει «ζωντανά» και τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας και του ενδιαφέροντος. Στο πρωτάθληµα της σεζόν , έτσι, θα µετάσχουν -εφόσον αυτή η πρόταση ψηφιστεί στη γενική συνέλευση της 5ης Ιουνίουσυνολικά 140 οµάδες, δηλαδή συνολικά 29 λιγότερες σε σχέση µε φέτος (ο φετινός «µαραθώνιος» επρόκειτο να ξεκινήσει µε 169 οµάδες). Πέφτουν τα όρια, µειώνονται οι «µικροί» Στην πρόταση που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη γενική συνέλευση της ΕΠΟ υπάρχει και η εισήγηση για πτώση του ορίου της ηλικίας των υποχρεωτικά αγωνιζόµενων ποδοσφαιριστών από 20 σε 18 έτη, µε την ταυτόχρονη µείωση του α- ριθµού τους από 4 σε 3. Συν τοις άλλοις, οι οµάδες δεν θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν στην ενδεκάδα τους πάνω από δύο ποδοσφαιριστές άνω των 33 ετών, γεγονός που επίσης συντελεί στην ανανέωση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Πιστεύετε ότι ο «Βύζας 2007» θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στην πρόκληση του πρωταθλήµατος της Α ΕΠΣ Α στο οποίο θα αγωνίζεται του χρόνου; Η οµάδα έχει τις βάσεις για να ανταπεξέλθει στην Α κατηγορία. Βέβαια θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις ενώ παρακολουθούµε την εξέλιξη ποδοσφαιριστών από την παιδική οµάδα και σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο προπονητή να έχουµε στόχο να τους εντάξουµε στην οµάδα. Το άλλο σηµαντικό είναι η επιστροφή των Γ. Κοκκίνη, Γ. Τσίγκρη, Ηλ. Ανδρίκου, Κ. Ζωγράφου που λόγω σπουδών µας έλειψαν αρκετά. Και µε την ευκαιρία που µου δίνεται τους εύχοµαι καλή επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως προπονητής, πως νοιώσατε όταν η οµάδα σας αναγκάζονταν να αγωνίζεται στο γήπεδο της Ν. Περάµου ως γηπεδούχος, αλλά και οι ποδοσφαιριστές σας να προπονούνται κάτω από άθλιες συνθήκες στο επικίνδυνο βοηθητικό γήπεδο που υπάρχει πίσω από το κλειστό γυµναστήριο; Τα είπαµε, τα γράψαµε, βρεθήκαµε σε πολύ δύσκολη θέση από τις κριτικές που δεχόµαστε από ανθρώπους εκτός της πόλης και παραλίγο και να µας κατηγορήσουν ότι είµαστε και γραφικοί. Βγάλαµε όλη την χρονιά φιλοξενούµενοι στο γήπεδο της Νέας Περάµου, στο οποίο λόγω φόρτου αναγκαζόµαστε να κάνουµε τους αγώνες 9:45 το πρωί ώστε να αποφύγουν ακόµη και τον ορισµό της έδρας µας τον Ασπρόπυργο µε ό- τι αυτό συνεπάγεται. Αναγκάζαµε τα παιδιά να ξυπνάνε στις 6 το πρωί για να προετοιµάσουν τους οργανισµούς τους για να µην έχουµε κάτι δυσάρεστο µε την υγεία τους. Η άποψη την οποία έχω είναι ότι οι άνθρωποι που εµπιστεύτηκε ο κ. ήµαρχος στον τοµέα της διοίκησης του δηµοτικού σταδίου απέτυχαν και εκθέτουν τον ίδιο. Επειδή µέχρι τώρα δεν έχω µάθει να µπερδεύω στον αθλητισµό χρώµατα, κόµµατα, και συνδυασµούς έχω να πω ότι δεν µπορεί ο πιο έµπειρος στον αθλητισµό σύµβουλος της πλειοψηφίας Κ. Φρυγανάς να είναι εκτός αυτού του χώρου. Έχω την εντύπωση ότι λείπουν τέτοιοι άνθρωποι στον τοµέα αυτό. Μάλιστα µε την ευκαιρία που µου δίνετε οφείλω να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά µου τον δήµαρχο της Νέας Περάµου Στ. Φωτίου, τον πρόεδρο της Νέας Περάµου και του Άτταλου αλλά και τον ακούραστο Γ. Γαλανό για τις διευκολύνσεις που µας παρείχαν όλη τη χρονιά στο γήπεδο της Νέας Περάµου. Ευτυχώς για εµάς που υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι και ο «Καλλικράτης» εφαρµόστηκε πρόωρα. Πως είδατε φέτος το πρωτάθληµα της ΕΠΣ Α, όσον αφορά τις υποδοµές και τις παροχές, σε σχέση µε τις δυο προηγούµενες χρονιές; Κάθε χρόνο δείχνει άνοδο σε όλα τα επίπεδα και αυτό σηµαίνει όλοι εργάζονται µε αποτέλεσµα να έχουµε ποιοτικά πρωταθλήµατα, καλούς διαιτητές, ανταγωνιστικές οµάδες στις µικτές. Τελικά ο Θακης Μαργέτης ήταν το Α και το Ω αυτής της οµάδας; Ένας άνθρωπος δεν µπορεί να καταφέρει τίποτα µόνος του, χωρίς την βοήθεια και την συνεργασία µε την διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές (όπως είπα και παραπάνω) λειτουργούµε σαν οικογένεια. Και µε την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω δηµόσια τους φίλους αφανείς συνεργάτες Θωµά Κεφαλόπουλο, Νίκο Βαρδάλα, Κλεάνθη Βαρελά για την βοήθεια τους. Κλείνοντας και ως επί χρόνια αρχηγός της αλλά και προπονητής κατά διαστήµατα της θρυλικής οµάδας του Βύζαντα τι έχετε να µας πείτε για την φετινή ανεπανάληπτη πορεία της οµάδας της πόλης µας. Έχω την άποψη ότι η πορεία του Βύζαντα δεν είναι τυχαία. Για εµένα οφείλεται στο ότι πρόεδρος κράτησε τον ίδιο προπονητή που ήξερε τι ήθελε η οµάδα προχώρησε τον σχεδιασµό και σε συνδυασµό ότι η ΠΑΕ Βύζας είναι από τις πιο οικονοµικά υγιείς στην Ελλάδα ξεκίνησε και συνεχίζει να διεκδικεί µε περισσότερες πιθανότητες την άνοδο στην Β Εθνική. Κάτι που θα δικαιώσει όλο τον αγώνα υλικό και ηθικό του προέδρου ηµ. Τραγκουµανίδη και της οικογένειας του.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Êüóìïò Êüóìïò Êüóìïò Προσκεκληµένος του Μπαράκ Οµπάµα τον Μάιο ο Μαχµούντ Αµπάς Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχµούντ Αµπάς, προσκλήθηκε στις ΗΠΑ για να συναντηθεί µε τον πρόεδρο Μπαράκ Οµπάµα τον Μάιο. Εντός των ηµερών «θα γνωρίζουµε ε- άν θα έχει δροµολογηθεί η ειρηνευτική διαδικασία» αναφέρει το Ισραήλ µετά τις συναντήσεις µε τον Αµερικανό απεσταλµένο Τζ.Μίτσελ, λέγοντας πως «ελπίζουµε να θέλουν το ίδιο και οι Παλαιστίνιοι». «Θα ανακαταλάβουµε το κέντρο της Μπανκόγκ µε τη βία» δήλωσε ο Τα λανδός πρωθπουργός Στρατιωτική επιχείρηση «ανακατάληψης» της περιοχής της Μπανκόγκ στην οποία έχουν εγκατασταθεί αντικυβερνητικοί διαδηλωτές προανήγγειλε ο πρωθυπουργός της Τα λάνδης Αµπίσιτ Βετζατζίβα σε κοινή συνέντευξή του µε τον επικεφαλής του Στρατού. «εν υποχωρούµε» λένε τα «κόκκινα πουκάµισα», που ζητούν άµεση προκήρυξη εκλογών. Ταλιµπάν σκότωσαν αστυνοµικούς στο Πακιστάν Ένοπλοι που εικάζεται ότι ανήκουν στους Ταλιµπάν πυροβόλησαν θανάσιµα στο Πακιστάν τρεις αστυνοµικούς και κατέστρεψαν ολοσχερώς τέσσερα οχήµατα που µετέφεραν βενζίνη για τις ΝΑΤΟ κές δυνάµεις στο γειτονικό Αφγανιστάν, περίπου 150 χιλιόµετρα νοτίως της πρωτεύουσας Ισλαµαµπάντ. Σεισµός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία Σεισµός µεγέθους 6,1 βαθµών σηµειώθηκε στις Μολούκες Νήσους, σε απόσταση 200χλµ βόρεια της νήσου Αµπόν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. εν υπάρχουν πληροφορίες για θύµατα ή ζηµίες. Το επίκεντρο εντοπίσθηκε σε βάθος 53 χιλιοµέτρων. Συνέχεια από σελ. 2 χρήση του τµήµατος του παραλιακού µετώπου από την οδό Θεσσαλονίκης έως και την οδό Κολοκοτρώνη. Επίσης, όπως τονίστηκε τα υπόλοιπα τµήµατα του παραλιακού µετώπου θα επανέλθουν στο Ελληνικό ηµόσιο ως ανοιχτή παραλιακή ζώνη µε στόχο την έξοδο της πόλης προς τη θάλασσα. Γ. Αµπατζόγλου: «Ωρίµασαν οι συνθήκες για απόδοση της ακτής» Από την πλευρά του ο ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Αµπατζόγλου έκανε µια πρώτη αναφορά στο θέµα, κατά τη διάρκεια της Λα κής συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε στην Κάτω Ελευσίνα την περασµένη Τετάρτη 21 Απριλίου. Ο κ. Αµπτζόγλου, ενηµέρωσε τους κατοίκους υπάρχει η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΑΝ, να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την απόδοση της ακτής- εκτός του χώρου του λιµανιού. Αυτό άλλωστε έχει ζητηθεί και από το ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης σε πολλές αποφάσεις του για το θέµα. ηλαδή να επανεξεταστεί η σύµβαση παραχώρησης προς την Ο.Λ.Ε.Α.Ε., της διαχείρισης του παράκτιου µετώπου, ώστε να αποδοθεί στον ήµο όλη η ακτή, εκτός από τον κεντρικό λιµένα. Χιλιάδες άστεγους άφησε πίσω της πυρκαγιά σε φτωχογειτονία στις Φιλιππίνες Περίπου άτοµα άφησε άστεγους πυρκαγιά σε φτωχογειτονιά έξω από τη Μανίλα, καταστρέφοντας 300 σπίτια ενώ τουλάχιστον δύο κάτοικοι αγνοούνται. Η φωτιά είχε ξεκινήσει το µεσηµέρι της Κυριακής (τοπική ώρα) σε παραγκούπολη της πόλης Κεζόν, έξω από την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, και γρήγορα επεκτάθηκε χάρη στους ισχυρούς ανέµους και την υψηλή θερµοκρασία. Οι πυροσβεστικές δυνάµεις επιχείρησαν µε 200 οχήµατα, αλλά η φωτιά εµαίνετο µέχρι και νωρίς το βράδυ. Πέραν των δύσκολων καιρικών συνθηκών που είχαν να αντιµετωπίσουν, τα συνεργεία δυσκολεύονταν πολλές φορές να κινηθούν µέσα στα στενά των συνοικισµών εξαιτίας του χάους που επικρατούσε καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να σώσουν τα υπάρχοντά τους. Πολύνεκρη ναυτική τραγωδία Έκρηξη που προκλήθηκε από τορπίλη θεωρεί η Σεούλ το πιθανότερο αίτιο για την βύθιση του νοτιοκορετικού πολεµικού πλοίου το Μάρτιο στα θαλάσσια σύνορα µε τη Βόρειο Κορέα. Όπως δήλωσε ο υπουργός Αµυνας της Νοτίου Κορέας την Κυριακή, και ενώ η φηµολογία για τα αίτια της χειρότερης ναυτικής τραγωδίας στην ι- στορία της χώρας δεν έχει κοπάσει, «η έκρηξη τορπίλης κοντά στο πλοίο θεωρείται η πιο πιθανή αιτία». Η έρευνα συνεχίζεται όµως, όπως τόνισε, και είναι ακόµη νωρίς για να αποκλειστούν και άλλα ενδεχόµενα. Ο υπουργός Αµυνας δεν προέβη σε εκτιµήσεις για την προέλευση της τορπίλης, η οποία φαίνεται να έκοψε το πλοίο στα δύο κοστίζοντας της ζωή σε δεκάδες ναύτες. Από το ναυάγιο διασώθηκαν 58 ναύτες, ενώ την Κυριακή έλαβε χώρα επιµνηµόσυνη τελετή για τους νεκρούς της 26ης στη νοτιοκορεατική πρωτεύουσα. Η Σεούλ δεν επιρρίπτει επισήµως ευθύνες στη Βόρειο Κορέα για το περιστατικό, αλλά οι υποψίες για την Πιονγιάνγκ είναι έντονες δεδο- µένων των επί δεκαετίες τεταµένων σχέσεων των δύο κρατών. Οι προκαταρκτικές έρευνες στο µπροστινό µέρος του πλοίου -που ανασύρθηκε αυτήν την ε- βδοµάδα- υποδείκνυαν ως πιθανότερη αιτία του δυστυχήµατος έκρηξη που σηµειώθηκε στο ε- ξωτερικό µέρος του. Η Αλ Κάιντα επιβεβαίωσε το θάνατο δύο ηγετών της στο Ιράκ Η Αλ Κάιντα στο Ιράκ επιβεβαίωσε µε δήλωσή της στο ιαδίκτυο πως δύο από τους ηγέτες της σκοτώθηκαν πριν από µία εβδοµάδα σε κοινή ε- πιδροµή στρατευµάτων των ΗΠΑ και του Ιράκ. Οι δολοφονίες του ηγέτη της Αλ Κάιντα στο Ιράκ, Αµπού Αγιούµπ αλ-μάσρι και Αµπού Οµάρ αλ-μπαγκντάντι, του φερόµενου ως επικεφαλής της συνδεόµενης µε αυτήν οργάνωσης, Ισλα- µικό Κράτος του Ιράκ (ISI), προκάλεσαν προφανώς σειρά βοµβιστικών επιθέσεων αντιποίνων που σκότωσαν τουλάχιστον 56 ανθρώπους σε σιιτικές περιοχές της Βαγδάτης προ δυο ηµερών. Η δήλωση της Αλ Κάιντα, που ανέβηκε στα Ισλαµικά φόρουµ στο Ίντερνετ αναφέρει πως ο Αµπού αλ-ουάλιντ Αµπντ αλ-ουαχάµπ αλ-μασαντάνι, υπουργός Σαρία του ISI, επιβεβαίωσε πως ο Μάσρι, γνωστός επίσης ως Αµπού Χάµζα αλ-μουχατζίρ, και ο Μπαγκντάντι σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση στις 18 Απριλίου στην Ταρ-Ταρ, 80 χλµ βορειοδυτικά της Βαγδάτης. «Ο υπουργός Σαρία του ISI, Αµπού αλ-ουάλιντ Αµπντ αλ-ουαχάµπ αλ-μασαντάνι, ενηµέρωσε πως οι δύο ηγέτες παρευρίσκονταν σε µία συναντηση όταν εχθρικές δυνάµεις τους ενέπλεξαν σε µάχη και εξαπέλυσαν µια αεροπορική επιδροµή στη θέση όπου βρίσκονταν», ανέφερε η δήλωση. «Είπε πως οι 'Σταυροφόροι' και οι σιίτες θα εκ- µεταλλευθούν το συµβάν προκειµένου να βελτιώσουν την εικόνα των ιρακινών υπηρεσιών α- σφαλείας και να δώσουν στην εχθρική συµµαχία µια 'απατηλή' νίκη έπειτα από τα περιστατικά µε τις µαζικές απώλειες που πραγµατοποίησε το ISI στη Βαγδάτη», προστίθεται στη δήλωση, η ο- ποία αναφέρεται προφανώς στις βοµβιστικές ε- πιθέσεις της Παρασκευής. Ο Μάσρι και ο Μπαγκντάντι βρέθηκαν νεκροί σε µία οπή στο έδαφος όταν το καταφύγιό τους χτυπήθηκε από πύραυλο και σαρώθηκε από ιρακινά και αµερικανικά στρατεύµατα. «Αυτό πριν από µερικά χρόνια αποτελούσε όραµα», είπε ο ήµαρχος Ελευσίνας στους κατοίκους της Κάτω Ελευσίνας και συνέχισε «σήµερα έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για να γίνει πράξη». Πάντως οι ε- ξελίξεις αναµένονται µε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου.σ του ΟΛΕ, του προέδρου, αλλά και του διευθύνοντος συµβούλου, καθώς θα είναι εφικτό να ξεκινήσουν διερευνητικές συζητήσεις, στη βάση των κατευθύνσεων του ΥΠΟΙΑΝ. Περικλής Μαραγκός Ν. Π. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Για εκµίσθωση Σχολικού κυλικείου) Η Σχολική Επιτροπή του Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου προκηρύσσει ηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές για την εκµίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου από έως και Ο ιαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο του ιευθυντού του Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου την Τρίτη 8 Ιουνίου 2010 και ώρα 11:30 έως 12:30. Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του ιευθυντή του Σχολείου ή στο τηλέφωνο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ασπρόπυργος Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μπατσιούδης Σωκράτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 15/04/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) Η Σχολική Επιτροπή 12ου ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές για την εκµίσθωση του κυλικείου του 12ου ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου για έξι (6) χρόνια.η σύµβαση θα ισχύσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο του 12ου ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου στις 26 Μα ου 2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 µ. µ. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισµού θα γίνει επαναληπτικός διαγωνισµός στις 18 Ιουνίου 2010 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο γραφείο του 12ου ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου τηλ κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Με την υπ. αριθµ. πρωτ. 1634/Φ14. ΑΣΠΡ.401/ απόφαση της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υτικής Αττικής χορηγήθηκε στη ιάνα Μαγκασαρίδου άδεια εγκατάστασης νια ίδρυση στην οδό Ανώνυµη (Ο.Τ. 358) στο ήµο Ασπροπύργου Αττικής, µονάδας κατασκευής κλινοσκεπασµάτων, κουρτινών & τραπεζοµάντηλων α) µηχανολογικού εξοπλισµού παραγωγικών µηχανηµάτων κινητήριας ισχύος 3,75 KW, και θερµικής ισχύος 5,00 KW, β) συνολικής αξίας ,00, γ)βαθµού όχλησηςχαµηλής. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΝΤΟΡΤΟΣ ΓΑΜΟΣ Ο Κατσιπτσάκης Ευάγγελος του Πασχάλη και της Χρυσαυγής, το γένος Παληογιάννη, κάτοικος Ασπροπύργου και η Ευαγγελάτου Φιλένη του Μιχαήλ και της Νίκης, το γένος Γαβριελάτου, κάτοικος Ηλιούπολης, πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό Ναο Κοιµήσεως της Θεοτόκου Ηλιουπόλεως.

13 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Ξανά στο προσκήνιο το «Βόρεια Μακεδονία» για το θέµα της νοµασίας της ΠΓ Μ Η ονοµασία «Βόρεια Μακεδονία», εφόσον χρησιµοποιηθεί έναντι όλων, συγκαταλέγεται στις προτάσεις που ταιριάζουν στο πλαίσιο των ελληνικών θέσεων για το θέ- µα της ονοµασίας της ΠΓ Μ, δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών. ρούτσας, καλώντας παράλληλα τα Σκόπια να κάνουν το «άλλο βήµα». «Όχι σε σταδιακές αλλαγές» λέει ο Αλέκος Παπαδόπουλος Τη λήψη µέτρων-σοκ για έξοδο από την κρίση πρότεινε στην κυβέρνηση ο πρώην υπουργός Οικονοµικών, Αλέκος Παπαδόπουλος, µιλώντας σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Εκσυγχρονισµού του Κοινωνικού Κράτους. Τονίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός πενταετούς Προγράµµατος Εθνικής Ανασυγκρότησης µε εξειδικευµένα και επώδυνα µέτρα. Χορήγηση βεβαίωσης για τους ασφαλισµένους της ΑΣΠΙΣ Οι ασφαλισµένοι των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών ε- ταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, µπορούν να προσέρχονται σήµερα 26 Απριλίου 2010 και ώρα 09:30 π.µ. - 13:30 µµ, στην έδρα των εταιρειών, επί της οδού λεωφόρου Κηφισίας 62 Μαρούσι (6ος όροφος), προκειµένου να παραλάβουν τη βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων για το έτος Συνταγµατική η αλλαγή επωνύµου της συζύγου µετά το γάµο Το ' Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας µε απόφασή του έκρινε ότι µπορεί η σύζυγος µετά το γάµο της να ζητήσει από τη Νοµαρχία την αλλαγή του επωνύµου της και την απόκτηση του επωνύµου του συζύγου της. Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριµένου ζητήµατος η υπόθεση παραπέµφθηκε στην αυξηµένη επταµελή, σύνθεση του ίδιου Τµήµατος προς οριστική κρίση. εµένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω απεργίας της ΠΝΟ Ακινητοποιηµένα στο λιµάνι του Πειραιά θα παρα- µείνουν σήµερα ευτέρα όλα τα υπό ελληνική σηµαία πλοία, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία (ΠΝΟ) αποφάσισε νέα 24ωρη απεργία των Ελλήνων ναυτικών µε κύριο αίτηµα τη µη άρση του καµποτάζ. Επίσης, η ΠΝΟ αποφάσισε 24ωρη απεργία το Σάββατο 1η Μα ου για όλα τα υπό ελληνική σηµαία πλοία, συµµετέχοντας στη γενική εργατική απεργία της Πρωτοµαγιάς. Σε σχετική ανακοίνωση, η ΠΝΟ τονίζει ότι «απορρίπτει στο σύνολό τους τις εξαγγελίες και δηλώσεις του πρωθυπουργού» και ότι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις συνιστούν «την πρώτη απάντηση των Ελλήνων ναυτικών στην ολοµέτωπη επίθεση που δέχονται». Ψαλίδι από το φθινόπωρο στις υψηλές συντάξεις Από τον Σεπτέµβριο και όχι από τον Νοέµβριο, όπως είχε προαναγγείλει αρχικά, θα ξεκινήσει η παρακράτηση στις συντάξεις άνω των ευρώ, σύµφωνα µε όσα δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθµό Alter ο κ. Λοβέρδος είπε πως η κράτηση θα γίνεται κλιµακωτά κατά 5%, 7% και 9%. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ (Λογαριασµός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), που είχε καταργήσει η προηγούµενη κυβέρνηση. Η παρακράτηση υπέρ ΛΑΦΚΑ ήταν από 1% έως 5%. Ο ΛΑΦΚΑ καθιερώθηκε το 1992 µε το νόµο «Σιούφα» (2084/92). Ο λογαρισµός χρηµατοδοτείται από τις εισφορές που παρακρατούται και οι οποίες κατευθύνονται σε έ- να κοινό ταµείο για τη χρηµατοδότηση των ελλειµµατικών ασφαλισιτκών ταµείων. Ο υπουργός Εργασίας είπε ακόµη πως στις διαπραγ- µατεύσεις έχει τεθεί το θέµα της περικοπής του 14ου µισθού, ωστόσο είπε πως το υπουργείο δεν µπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο, γιατί θα έφερνε µεγάλες απώλειες στα α- σφαλιστικά ταµεία. Ακόµη, ανέφερε πως στις διαπραγµατεύσεις έχει τεθεί θέµα για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, όπως και αλλαγής του καθεστώτος των απολύσεων. Ερωτηθείς ο κ. Λοβέρδος εάν η Ελλάδα είναι σε θέση να βάζει «κόκκινες γραµµές», απάντησε πως, αν και από αδύναµη θέση, διαπραγµατεύεται. Μειώσεις τιµών 30% κατά µέσο όρο για φάρµακα Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου προχώρησε το Σάββατο στον προσδιορισµό νέων τιµών για φαρµακευτικά προ όντα, τα οποία αποτελούν το 50% της συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµίας, το ποσοστό µεσοσταθµικής µείωσης των τιµών κινείται στο 30%. Οι τιµές έχουν ήδη σταλεί στα µέλη της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων, προκειµένου την επόµενη εβδοµάδα η Επιτροπή να καταθέσει τη γνώµη της και οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στην έκδοση του νέου ελτίου Τιµών Φαρµάκων. Επιφυλάξεις στις αγορές για τα αποτελέσµατα της ενεργοποίησης του µηχανισµού στήριξης Έπειτα από τον αρχικό ενθουσιασµό που προκάλεσε στις αγορές η ανακοίνωση του επίσηµου αιτήµατος της Ελλάδας για την ενεργοποίηση του µηχανισµού στηιξης ΕΕ- ΝΤ, οι επιφυλάξεις επανήλθαν γρήγορα στην επιφάνεια, εν αναµονή διευκρινίσεων για τον χρόνο και τους όρους εκταµίευσης της βοήθειας. Õ ã å ß á Õ ã å ß á Õ ã å ß á Ξεκινά η µεγαλύτερη στον κόσµο έρευνα για τις µακρόχρονες επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας στην υγεία Ίσως αυτή τη φορά οι επιστήµονες ξεκαθαρίσουν οριστικά αν υπάρχουν και ποιες είναι οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων στην υγεία, καθώς ξεκίνησε από σήµερα η µεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ διεθνώς σχετικά µε το επίµαχο ζήτηµα. Η µελέτη, µε βρετανική πρωτοβουλία, θα καλύψει, σε εθελοντική βάση, τουλάχιστον άτοµα ηλικίας ετών σε πέντε χώρες της Ευρώπης (Βρετανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, ανία) και θα διαρκέσει µέχρι 30 χρόνια. Η µελέτη, µε την ονοµασία "Cosmos", σύµφωνα µε το πρακτορείο Ρόιτερ και το BBC, διαφέρει από προηγούµενες έρευνες που έχουν µελετήσει τη σχέση ανάµεσα στην χρήση κινητών τηλεφώνων και σε διάφορες παθήσεις (νευροεκφυλιστικές όπως Αλτσχάιµερ και Πάρκινσον, καρκίνος κ.α.), ε- πειδή αυτή τη φορά θα παρακολουθείται σε πραγµατικό χρόνο η συµπεριφορά των χρηστών. Οι περισσότερες µέχρι τώρα µεγάλης κλίµακας µελέτες είχαν περιοριστεί να ρωτάνε ανθρώπους, που συνήθως ήδη υπέφεραν από καρκίνο ή άλλες ασθένειες, σχετικά µε την χρήση του κινητού τους στο παρελθόν. Επίσης όλες οι έρευνες, εκ των πραγµάτων, ήσαν µικρότερης διάρκειας, αφού η χρήση κινητών ουσιαστικά έχει εξαπλωθεί κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ η νέα έρευνα θα έχει, για πρώτη φορά, χρονικό ορίζοντα 30ετίας. Περίπου 5 δισεκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα χρησιµοποιούνται σήµερα στη Γη. Μέχρι στιγµής, διάφοροι φορείς, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και η Αµερικανική Εταιρία Καρκίνου των ΗΠΑ, δεν έχουν βρει απτά στοιχεία ότι η χρήση των κινητών βλάπτει την υγεία. Όµως, σύµφωνα µε τον υπεύθυνο της νέας έρευνας καθηγητή Πολ Έλιοτ της Σχολής ηµόσιας Υγείας του πανεπιστηµίου Imperial College του Λονδίνου, "η µέχρι στιγµής έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στην χρήση κινητών σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο από δέκα χρόνια. Η νέα µελέτη Cosmos θα εστιάσει στην µακρόχρονη χρήση, επί δέκα, 20 ή 30 χρόνια και σε αυτό το χρονικό διάστηµα υπάρχει χρόνος για τις ασθένειες να εµφανιστούν". Σύµφωνα µε την συνυπεύθυνη για την έρευνα δρα Μιρέλα Τολεντάνο, επίσης του Imperial College London, η οποία ξεκαθάρισε ότι η έρευνα δεν θα αφορά µόνο τον καρκίνο του εγκεφάλου, αλλά επίσης συµπτώµατα όπως οι πονοκέφαλοι, η α πνία και η κατάθλιψη, "υπάρχουν ακόµα κενά στη γνώση µας, υπάρχουν αβεβαιότητες. Το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε ως κοινωνία, είναι να ξεκινήσουµε τώρα να µελετούµε την υγεία ενός µεγάλου αριθµού χρηστών επί µια µεγάλη χρονική περίοδο, ώστε να έχουµε τελικά µε αξιόπιστη εικόνα κατά πόσο υπάρχουν επιπτώσεις µακροπρόθεσµα". Μέχρι σήµερα, υπολογίζεται ότι πάνω από 100 εκατ. δολάρια έχουν δαπανηθεί σε διάφορες έρευνες σχετικές µε τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας στην υγεία. Ο παγκόσµιος τζίρος για προ όντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ξεπέρασε το 1 τρισεκατοµµύριο δολάρια για πρώτη φορά το 2009, σύµφωνα µε την εταιρία ερευνών isuppli. Οι επιστήµονες θα αναφέρουν τα πρώτα επιστηµονικά συµπεράσµατά τους σε πέντε χρόνια από σήµερα.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζονται αποθηκευτικός χώρος 200τ.µ. και διαµέρισµα 130τ.µ. βορεινά του γηπέδου Ασπροπύργου, Αγ. Γεωργίου 26. Τηλ. 210/ , ( ) ÅíïéêéÜæåôáé επαγγελµατικός χώρος 90τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη 34Α στον Ασπρόπυργο (έναντι Τεχνικού Λυκείου). Τηλ ( ) ÅíïéêéÜæåôáé åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. óôçí Á' Âéïìç áíéêþ Æþíç Áóðñïðýñãïõ ìå ãñáöåßá 50ô.ì., âéïìç áíéêü äüðåäï (äéáèýôåé ãåñáíïãýöõñá 2.5 ôüíùí), ðåñéöñáãìýíïò þñïò. ÅðéðëÝïí äéáèýôåé ðñïáýëéï þñï. Ôçë: (23.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ðåñéï Þ ôçò Åëåõóßíáò, éóüãåéï êáôüóôçìá 85 ô.ì. óõí 85 ô.ì. õðüãåéï. Ïäüò Êõðñáßïõ 86 & ÔÜóïõ Ôüóêá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: (5.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí Åëåõóßíá óôç èýóç Ìðëüêï åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. ìå õðüóôåöï, öùò, íåñü, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Êïñßíèïõ 257. Ôçë :00-17:00 (22.2) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôïí Áóðñüðõñãï äéáìýñéóìá 100 ô.ì. óáëüíé-êïõæßíá, 3 êñåâáôïêüìáñåò, 1 ëïõôñï êáé 1 WC, ìå Parking. Ïäüò ÊñéåæÞ 44, Ýíáíôé 4ïõ äçìïôéêïý ó ïëåßïõ. ôçëýöùíï åðéêïéíùíßáò: , êïò ÄçìÞôñçò. (8.2) ÅíïéêéÜæåôáé óôïí Áóðñüðõñãï åðáããåëìáôéêüò þñïò 90 ô. ì., åðß ôçò ïäïý Èñéáóßïõ 17, ãéá ïðïéáäþðïôå åðáããåëìáôéêþ ñþóç. ÄéáèÝôåé åðßóçò êïõæßíá, WC êáé åðéðëýïí ðñïáýëåéï þñï 60 ô. ì.. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò (1.2) ÅíïéêéÜæïíôáé óôïí Áóðñüðõñãï 2 ãñáöåßá óôçí ïäü 28çò Ïêôùâñßïõ & ËÜìðñïõ Êáôóþíç. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë (14.12) ÐÙËÇÓÅÉÓ ÐÙËÅÉÔÁÉ äéáìýñéóìá óôç Ìáãïýëá (ÈÝóç ÐÜôçìá) 90 ô.ì. 2 èýóåéò ãêáñüæ êáé 2 áðïèþêåò. ÔéìÞ óõæçôþóéìç. Ôçë (29.3) Ðùëåßôáé ìïíïêáôïéêßá ôñéþí äéáìåñéóìüôùí óå ïéêüðåäï 265 ô. ì., óôçí ðåñéï Þ íù Öïýóá Áóðñïðýñãïõ, ðëçóßïí ôçò Ëåïöþñïõ ÍÁÔÏ. Ôï ïßêçìá äéáèýôåé öùò êáé íåñü. ÔéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë. Åðéêïéíùíßáò; Ðùëåßôáé åðé åßñçóç, êïììùôþñéï óôçí ðåñéï Þ ôùí ÌåãÜñùí ðñüóöáôá áíáêáéíéóìýíï ìå ìåãüëï ðåëáôïëüãéï. ÔéìÞ: åõñþ (óõæçôþóéìç). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: (06/04) Ðùëåßôáé Áãñüêôçìá 4.5 óôñåììüôùí áðï áñáêôçñéóìýíï áðï ôï Äáóáñ åßï, åíôüò âéïìç áíéêþò æþíçò, óôïííïìü Âïéùôßáò (10 ëì áðï ôï ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò , êéí: (18.3) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï óôç Ìáãïýëá èýóç Ðëáêùôü ô.ì. êïíôü óôçí ÁôôéêÞ Ïäü åêôüò âéïìç áíéêïý ó åäßïõ. ÊáôÜëëçëï ãéá logistics- áðïèçêåýóåéò, ãåùñãéêýò êáé êôçíïôñïöéêýò åãêáôáóôüóåéò. Åöáðôüìåíï óå áãñïôéêü äñüìï 100 ì. áðü êåíôñéêü äñüìï, áñôéü áðü äáóïëüãéï Éáíïõáñßïõ ÊáèáñÞ ôéìþ ðþëçóçò åõñþ. Ôçë (8.3) Ðùëïýíôáé SMART Cabrio 1000c.c. êáé åðáããåëìáôéêü BOXER PEUGEOT. TéìÞ óõæçôþóéìç. Êéí êá ÅëÝíç. (2.3) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 500 ô.ì. óôïí Áóðñüðõñãï üëï Þ ôï ìéóü åíôüò ó åäßïõ óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý ÑïõðÜêé. Ôï ïéêüðåäï äéáèýôåé êôçìáôïëüãéï, íåñü, ó Ýäéï. Ôçë , (1.3) ÐÙËÅÉÔÁÉ êáé åíïéêéüæåôáé óôïí Áóðñüðõñãï Èñáóõâïýëïõ & Áã. Óïößáò äéáìýñéóìá 100 ô.ì.. Ôçë (18.2) Ðùëïýíôáé óôïí Áóðñüðõñãï óôçí Áãßá ÔñéÜäá ïéêüðåäá ïéêïäïìþóéìá áðü 250ô.ì. Ýùò 1500ô.ì. Ôçë (9.2) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 357 ô.ì. ìå ïéêßá 106 ô.ì. (öùò, íåñü, ôçëýöùíï). ÔéìÞ óõæçôþóéìç.ôçë (1.2) Ðùëåßôáé WV GOLF VRG, 2800 CC. ìïíôýëï 12/ ëéì., ÊÔÅÏ, Full extra, Üñéóôç êáôüóôáóç, äåêôüò Ýëåã ïò (äçëùìåíï 1600). ÔéìÞ åõñþ. Ôçë (20.1) Ðùëïýíôáé óå Üñéóôç êáôüóôáóç 4 áìåñéêüíéêá êáé 2 ãáëëéêü ìðéëéüñäá óôïí Áóðñüðõñãï óôçí ïäü Áãßïõ Äçìçôñßïõ 5. Ôçë (15.01) Ðùëåßôáé óôçí Áãßá ÔñéÜäá ïéêüðåäï 200ô.ì. ìå ïßêçìá 95ô.ì. (ðñþçí êôþìá Âëáâéáíïý) óôïí Áóðñüðõñãï. Åíôüò êôçìáôïëïãßïõ, äéáèýôåé öùò, íåñü, ôçëýöùíï. ÔéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë. 210/ , (11.01) Ðùëïýíôáé óôïí ïéêéóìü Áãßáò ÔñéÜäïò Áóðñïðýñãïõ 2 óõíå üìåíá ïéêüðåäá Ýêôáóçò 600 ô.ì. ìå ïéêßá 106 ô.ì. êáé 2 ñïëüãéá ñåýìáôïò. Ôçë (24.12) Ðùëåßôáé óôçí íù Åëåõóßíá, éóüãåéï äéáìýñéóìá 84 ô.ì. Ôçë êáé (26.10) ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ Ζητούνται «Από Τεχνική Εταιρεία εξειδικευµένοι σωληνουργοί, συγκολλητές ARGON και βοηθοί, κάτοικοι Θριασίου Πεδίου. Για επικοινωνία τηλ , κα Χήρα Καλλιόπη». (23.4) Æçôåßôáé áðü âéïìç áíßá óôç ÌÜíäñá ÁôôéêÞò 1) ïäçãüò à Êáôçãïñßáò êáé Üíù. äåéá ìç áíïäçãïý åéñéóôïý ìç áíþìáôïò åêôåëýóåùò ôå íéêþí Ýñãùí åðéèõìçôþ. Ðñïõðçñåóßá ôïõëü éóôïí 2 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë êáé 2) ïäçãüò 5çò êáôçãïñßáò ìå ðñïûðçñåóßá ôïõëü éóôïí 3 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë ) Æçôåßôáé êïðýëá ãéá ôå íçôü íý éá. Ôçë. 210/ (2.3.) Æçôïýíôáé Üôïìá ãéá ðëþñç Þ ìåñéêþ áðáó üëçóç áðü ôï þñï ôïõò. ÅõÝëéêôï ùñüñéï, áíåîüñôçôç óõíåñãáóßá. ÕøçëÝò áðïäï Ýò, bonus. ÄùñåÜí åêðáßäåõóç. Ôçë.: , , (22.01) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á- Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) ÊÜôï ïò Proficiency ìå ðïëõåôþ äéäáêôéêþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèþìáôá Áããëéêþí óå üëá ôá åðßðåäá. Ôçë , (21.12) Öéëüëïãïò áðüöïéôïò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèþìáôá óå ìáèçôýò Ãõìíáóßïõ êáé Ëõêåßïõ. Êéí.: (18.12) Êõñßá áíáëáìâüíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí Þ çëéêéùìýíùí, åîùôåñéêýò åñãáóßåò óå ãñáöåßï -åðé åßñçóç óôéò ðåñéï Ýò Áóðñïðýñãïõ, Åëåõóßíáò, Ìáãïýëáò ê.ëð.. Ôçë (9.3) Ðôõ éïý ïò Ìáèçìáôéêüò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèþìáôá óå ìáèçôýò Äçìïôéêïý-Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ. Ôçë (2.12) Öéëüëïãïò ìå åîáåôþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé ìáèþìáôá Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ -Ëõêåßïõ óå ëïãéêýò ôéìýò. ÐáñÝ ïíôáé äùñåüí óçìåéþóåéò êáé öùôïôõðßåò. Ôçë (12.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÅÊÐËÁÐÇ Mazda YÑÌ 8545 ðñüóéíï, êáìðéíüôï, ùñßò ðßóù ðüñôåò. Êáìðüëçò Ãåþñãéïò (29.3) ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: Πωλείται επιχείρηση φαγητού µε πλήρη εξοπλισµό σε τιµή ευκαιρίας στην Ελευσίνα, επί της οδού Νικολα δου. Τηλ. επικ. 11πµ 10µµ: , 210/ (15.4) ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÐÏËÕÔÅËÇ ÏÑÏÖÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ 112 Ô.Ì. ÓÔÏÍ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏ ÌÅ 3Õ/Ä, ÌÅÃÁËÅÓ ÂÅÑÁÍÔÅÓ, ÁÐÏÈÇÊÅÓ, ÊËÅÉÓÔÁ PARKING. ÔÉÌÇ ÐÑÏÓÖÏÑÁÓ ÅÕÑÙ ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ (17.4) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΩΝ - ΤΑΠΗΤΩΝ CLEAN CARPET Μοκέτες 4,6 ΕΥΡΩ/ΤΜ, Χαλιά 4,9 ΕΥΡΩ /ΤΜ ΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΑ Θ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΝ ΡΑ ΤΗΛ & (19.4) ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. ÓÔÁÕÑÏËÅÎÏ Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí Äéåýèõíóç: Ìåãáñßäïò 12 - Áóðñüðõñãïò

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «Ο Βύζας θα ανέβει στην Β Εθνική» Στην στήλη µίλησαν τέσσερις παίκτες του Βύζαντα Καµίλ Ούλµαν, Ιβάν Ράσιτς, Εµάνουελ Οκόγιε, Ιερόθεος Μαζιώτης και ο προπονητής Μάρκος Μαυροµµάτης. ΚΑΜΙΛ ΟΥΛΜΑΝ (τερµατοφύλακας) «Αυτή η οµάδα είναι κάτι ιερό» - Φέτος έχουν γίνει σωστά πράγµατα και πιστεύω ότι αυτό θα φανεί στο τέλος». Ήρθε πλέον η κατάλληλη στιγµή για την άνοδο; - «Αυτή την στιγµή η οµάδα βρίσκεται στην καλύτερή της φ- άση. ιοικητικά και αγωνιστικά λειτουργεί σωστά. Έχει κόσµο. Έχει δύο ανθρώπους τον κ. Τραγκουµανίδη και τον κ. Τσουκαλά, που θέλουν το καλύτερο για τον Βύζαντα» Το ξέρεις ότι είσαι ένας από τους αγαπηµένους παίκτες των οπαδών; - «Είναι κίνητρο για τον τερµατοφύλακα να τον αγαπάει ο κόσµος. Είναι πολύ ωραίο το συναίσθηµα αυτό. Θα κάνω ό- τι µπορώ για να βγει ο Βύζας από τη Γ Εθνική». Τι σηµαίνει για σένα ο Βύζας; - «Αυτή την στιγµή το θεωρώ από το ποδόσφαιρο που παίζω. Πιστεύω ότι είναι κάτι το ιερό για αυτό και έµεινα φέτος. Έχει ιστορία. Νιώθεις υπερήφανος όταν παίζεις σε τέτοια οµάδα και όταν αντιλαµβάνεσαι ότι µπορεί να µαζεύει κόσµο, όπως για παράδειγµα έγινε στον αγώνα µε την Παναχαική και σε κάθε παιχνίδι». ΙΒΑΝ ΡΑΣΙΤΣ «Μου αρέσει να νιώθω κοντά τους οπαδούς» Είστε πρώτοι και θεωρητικά έχετε την Κόρινθο(εντός) Παναιγιάλειο(εκτός)και Καλλιθέα(εκτός).Πιστεύεις ότι θα εξελιχθείτε σε ρυθµιστές του τίτλου; - «Κοιτάζουµε το καθένα παιχνίδι ξεχωριστά και προσπαθούµε να παίρνουµε τους τρεις βαθµούς. Είµαστε πολύ κοντά στους στόχους µας και, αν παλέψουµε σε κάθε παιχνίδι, είναι στο χέρι µας». Θα είναι καταστροφικό για την οµάδα να µην πανηγυρίσει φέτος την άνοδο; - «Καταστροφή, όχι. Απλώς θα είναι πίκρα για εµάς, και τον κόσµο, γιατί φέτος είµαστε κοντά στον στόχο». Σε ενοχλεί η πίεση που νιώθεις στα παιχνίδια στα οποία είστε αναγκασµένοι» να παίρνετε τους τρεις βαθµούς; - «εν αισθάνοµαι πίεση. Μου αρέσει να νοιώθω κοντά στους οπαδούς. Η δουλειά που κάνουµε είναι µέσα στην πίεση και δε µε ενοχλεί». ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΟΚΟΥΕ Που θα κριθεί το φετινό πρωτάθληµα; - Είναι ένα πρωτάθληµα που θα παιχθεί στις λεπτο- µέρειες. Θα µετρήσει η εµπειρία και η ποιότητα των ο- µάδων. Πιστεύω ότι εµείς είµαστε καλύτεροι από τους άλλους από άποψη ποιότητας, απλώς αυτό πρέπει να το αποδείξουµε και µέσα στο γήπεδο Το έχει αποδείξει ο κόσµος και η ιστορία της. Πρέπει να παίζει στην Α Εθνική. Χρειάζεται βέβαια να βελτιωθούν πολλά πράγµατα. Όµως, αν ανέβει φέτος, υπάρχουν οι προ ποθέσεις για να φτάσει µέχρι τη Σούπερ Λίγκα. ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ «Ο κόσµος των Μεγάρων διψάει για µπάλα» - «Ο Βύζας έχει σχεδόν κόσµο στα εντός έδρας παιχνίδια του. Πιστεύεις ότι η άνοδος είναι στο χέρι σας; - «Εµείς λέµε ότι είναι. Υπάρχουν όµως και εξωαγωνιστικοί παράγοντες σε αυτές τις κατηγορίες. ιακόπτονται µατς, κόβονται δοκάρια.χάσαµε βαθµούς σε ορισµένα µάτς όπως ο Ασπρόπυργος, Χερσόνησος,Χαιδάρι.Ελπίζω αυτοί οι πόντοι να µην µας λείψουν στο τέλος». Είναι δύσκολη κατηγορία η Γ Εθνική; - «Όλα τα µατς είναι πονηρά. εν είναι του στυλ «12-15 σίγουρες νίκες και ανέβηκα κατηγορία». Πρέπει να είσαι καλός, να κάνεις το καθήκον σου και να µην χάνεις εκτός. Είναι δύσκολο πρωτάθληµα και η ποιότητα του ποδοσφαίρου είναι κακή. εν υπάρχουν καλές γηπεδικές εγκαταστάσεις και γενικά οι υποδοµές της κατηγορίας κινούνται σε χαµηλά στάνταρ». Τι έχεις να πεις για τους οπαδούς του Βύζαντα και εν γένει το επαρχιακό ποδόσφαιρο; - «Ο κόσµος των Μεγάρων διψά για ποδόσφαιρο, όπως ό- λοι οι οπαδοί των επαρχιακών οµάδων που γεµίζουν τα γήπεδα. Είναι απερίγραπτο να παίζεις µε κόσµο. ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ «Νιώθω σεβασµό γι αυτή την οµάδα» Ήταν πρόκληση για εσάς να αναλάβετε το τιµόνι της οµάδας - «Ήταν ρίσκο να έρθω στον Βύζαντα. Είναι µια µεγάλη οµάδα, για την οποία είχα από πολύ παλιά µεγάλο σεβασµό και γι αυτό ήρθα. Θέλω να κάνω το καλύτερο και να βοηθώ όσο µπορώ». Πόσο δύσκολο είναι να δέσετε ένα σύνολο που αριθµεί 34 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι δεκαπέντε είναι νέοι; - «Παιχνίδι µε παιχνίδι καταλαβαινόµαστε. Είναι πολύ δύσκολο, απαιτείται σωστή διαχείριση και να λες την αλήθεια στους παίκτες, ώστε να έχουν καλή ψυχολογία. Γενικά αυτός ο µήνας ήταν πολύ περίεργος και δύσκολος. Είχα πολλούς νέους παίκτες και έπρεπε ταυτόχρονα να δουλέψω για να βγάλω την καλύτερη ενδεκάδα να βρω το σύστηµα και να πάρω και αποτελέσµατα. Γιατί το αποτέλεσµα είναι αυτό που σε κάνει µάγκα». Ποια φιλοσοφία θέλετε να περάσετε; - «Ζητάω πάρα πολλά. Να παίζουµε γρήγορα, µε σχέδιο, µε πλάνο. Τα πάντα είναι η προπόνηση και όχι ο αγώνας. Σκληρή δουλειά» Πιστεύετε ότι υπάρχει στους παίκτες η νοοτροπία πως φορούν τη φανέλα µιας ιστορικής οµάδας και δεν επιτρέπεται να παίζουν στην Γ Εθνική; - «Υπάρχουν πολύ έντονη πίεση και όλοι νιώθουµε ότι βρισκόµαστε σε οµάδα Α Εθνικής. Όµως είµαστε στην Γ Εθνική και πρέπει να εξοικειωθούµε µε αυτή την ιδέα. Είναι ένα κοµ- µάτι που χρειάζεται δουλειά. Μπορεί να νοιώθουν διαφορετικά επειδή αγωνίζονται σε µια ιστορική οµάδα, αλλά το θέµα είναι να το αποδεικνύουν και µέσα στο γήπεδο. Μέχρις στιγ- µής το έχουν καταφέρει». Πως κρίνετε το πρωτάθληµα της Γ Εθνικής; - «Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να κοουτσάρεις µια οµάδα και να προσπαθήσεις να την ανεβάσεις από τη Γ στην Β και από την Β στην Α, παρά να έχεις µια οµάδα στη Σούπερ Λίγκα και απλά να παλεύεις για την παραµονή της, καθώς αν εκµεταλλευτείς την έδρα σου, µένεις. Στις µικρότερες κατηγορίες φτύνεις αίµα. Υπάρχουν σκληρές έδρες, δύσκολα γήπεδα µε πλαστικό χλοοτάπητα Γενικά παίζουν πολλοί παράγοντες τον δικό τους ρόλο. Εµείς κοιτάµε κάθε µατς ξεχωριστά. Καµιά φορά τα ντέρµπι είναι πιο εύκολα. Το θεωρώ πολύ επικίνδυνο. Μπορείς να πάθεις ζηµιά παντού αν δεν προσέξεις». ΣΕ ΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Καλύτερος στο µεγαλύτερο µέρος του αγώνα ο ιαγόρας κατάφερε να πάρει τη νίκη µε σκορ 2-1, που του διασφαλίζει κατά πάσα πιθανότητα την παραµονή του στην κατηγορία δίνοντας του παράλληλα το δικαίωµα να ο- νειρεύεται τα πλέι-οφ... Ο Θρασύβουλος προηγήθηκε στο 28 µε τον Κλούσενερ, όµως οι γηπεδούχοι εκµεταλλεύτηκαν την αριθµητική τους υπεροχή (στο 36' αποβλήθηκε ο Κονέσνι) και µε αντεπίθεση διαρκείας γύρισαν το µατς µε τους Μπακοµήτρο στο 50 και Ρούσεφ στο 74. (φώτο: action images). Ο ιαγόρας είχε την υπεροχή όµως το αναπάντεχο τέρµα που δέχτηκε στα µέσα του πρώτου ηµιχρόνου άγχωσε κάπως τους ποδοσφαιριστές του. Στο δεύτερο µέρος οι γηπεδούχοι µπήκαν πιο δυνατά και σε συνδυασµό µε την οπισθοχώρηση του Θρασύβουλου που είχε µείνει µε δέκα από το 36', έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη. ΦΑΣΕΙΣ 18 Σουτ του Ντελγκάδο µέσα από την περιοχή, η µπάλα κατέληξε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. 28 ΓΚΟΟΟΛ (0-1) Ο Κλούσενερ µε κεφαλιά µετά από κόρνερ του Ντελγκάδο έστειλε την µπάλα στα δίχτυα και έ- βαλε µπροστά στο σκορ την οµάδα του. 31 Κεφαλιά του Μπακοµήτρου µετά από σέντρα του Γεωργιάδη ο Μπαρτζώκας εκτινάχθηκε και έδιωξε τον κίνδυνο αφού πρώτα η µπάλα προσέκρουσε και στο δοκάρι. 41 Πολύ δυνατό σουτ του Σπάρταλη από τα όρια της περιοχής, η µπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπαρτζώκα. 45 Συρτή σέντρα του Γεωργιάδη και πάλι ο Σαλαµαστράκης βρέθηκε στην πορεία της µπάλας όµως δεν έγινε ιδιαίτερα απειλητικός για την εστία του Κωστάκη που µπλόκαρε εύκολα το σουτ. 46 Σέντρα του Μπακοµήτρου από τα δεξιά, ο Ταραχούλσκι έκανε κεφαλιά-πάσα προς τον Σπάρταλη ο οποίος από πλεονεκτική θέση σούταρε όµως ο Μπαρτζώκας έδιωξε σε κόρνερ. 51 ΓΚΟΟΟΛ (1-1) Ο Μπακοµήτρος µε κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Ρούσεφ ισοφάρησε για τους Ροδίτες. 60 Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρούσεφ ο Μπαρτζώκας δήλωσε και πάλι παρών και έδιωξε σε κόρνερ. 62 Κόρνερ του Ρούσεφ, η µπάλα πήρε πολλά φάλτσα και κατέληξε στο δοκάρι. 74 ΓΚΟΟΟΛ (2-1) Ο Ιβάν Ρούσεφ µε γυριστό σουτ µέσα από την περιοχή µετά από σέντρα του Σλαµαστράκη έκανε την ολική ανατροπή για τον ιαγόρα. ΙΑΓΟΡΑΣ: Βελλίδης, Μπριλλάκης, Σαλαµαστράκης, Σπάρταλης, Ρούσεφ (86 ήµου), Χρήστου, Μπακοµήτρος (63 Τριανταφύλλου),Γεωργιάδης (77 Παύλου), Ταραχούλσκι, Τσιάτσιος, Πουλόπουλος Προπονητής: Γιώργος Φοιρός ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Μπαρτζώκας, Σπ. Μίχος, Πιπίνης, Βασιλείου, Κονέσνι, Κόµπο (79 Καραµαλίκης), Σαπάνης (56 Ζώνας), Παληγεώργος (51 Ντοριβάλ), Τσούτσουλας, Κλούσενερ, Ντελγκάδο Προπονητής: Γιάννης Σερέπας ιαιτητής: Στυλιάρας (Αιτωλοακαρνανίας) Βοηθοί: Ασηµάκης, Ροκοπάνος (Αιτωλοακαρνανίας) Κίτρινες: Κονέσνι Κόκκινες: Κονέσνι (δεύτ. κίτρ.) Β'ΕΘΝΙΚΗ: ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΓΟΡΑ Την ήττα γνώρισε την 31η αγωνιστική στο πρωτάθληµα της Β'Εθνικής χθές στην Ρόδο ο Θρασύβουλος απο τον ιαγόρα 1-2 και θα χρειαστεί µεγάλη προσπάθεια για παραµονή στην κατηγορία.αναλυτικά τα αποτελέσµατα και η βαθµολογία. όξα-κέρκυρα 1-2 (28' Σίλβα-28' Σίλβα, 48' Γκουστάβο φάουλ) Εθνικός Αστέρας-Αιγάλεω 3-0 (2' Μασάδο, 49' Ουκάρ, 55' πεν Καγκιούζης) ΟΦΗ- Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0 ιαγόρας-θρασύβουλος 2-1 (51' Μπακοµήτρος, 73' Ρούσεφ - 25' Κλούσενερ) Αγροτικός Αστέρας-Ιωνικός 3-1 (8' Μπλαζέφσκι, 54' αυτ Σωτ. Παπαζούδης, 71' εινόπαπας-72' Ευαγγελάτος σουτ) Καλαµάτα-Ολυµπιακός Βόλου 0-2, (29' Καπετάνος, 85' πεν Ροτζέριο) ΦΙΛΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙ Η Ο ΒΥΖΑΣ Φιλικό αγώνα προετοιµασίας θα δώσει σήµερα στις 16:00 στο γήπεδό του ο Βύζαντας µε αντίπαλο τον συµπολίτη Ευκλείδη. Ο προπονητής Μάρκος Μαυροµµάτης θα δοκιµάσει διάφορα σχήµατα ενόψει του αγώνα της προσεχούς Κυριακής µε την Κόρινθο. Ο Παναγιώτης Ατµατζίδης που είναι τιµωρηµένος θα α- πουσιάσει απο τα δυο επόµενα παιχνίδια µε την οµάδα του Ισθµού(εντός) και Παναιγιάλειο(εκτός).Πάντως ο πρώτος σκόρερ των κιτρινόµαυρων θα δώσει κανονικά το παρών στο ντέρµπι µε την Καλλιθέα. Απο εκεί και πέρα τα νεα είναι ευχάριστα για τον Μιχάλη Μαρή που ξεπέρασε τον τραυµατισµό του(κάταγµα κλείδας).

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007

Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 Παγκόσµια Εβδοµάδα ράσης για την Εκπαίδευση 2007 2 ο Γυµνάσιο Αγ. Βαρβάρας - Αθήνα Το σύνολο των µαθητών του σχολείου (273 µαθητές) συµµετείχαν στη δηµιουργία µιας µεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας! 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσθεσε Αξία» 2013!

«Πρόσθεσε Αξία» 2013! «Πρόσθεσε Αξία» 2013! 49 εργαζόμενοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καινοτόμων Ιδεών το 2013 «Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη τιμή που νιώθω για την επιλογή της δικής μου πρότασης, ανάμεσα σε τόσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.30ΜΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ) και οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 24/3/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25049 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 14.09.2012 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11/09/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25243/07.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:57331/10.10.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.10.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ροδολίβος 25/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15299 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 07.03.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 5223 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Ταχ. /νση: Καλαµβόκη 2α Προς: Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 6137497 Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1562 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 Παραχώρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων στα ΝΠ «ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα