HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï ôçë.: Πλείστες επιχορηγήσεις και παράταση για την πλατεία Ηρώων Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων Óåë. 3-6 Καθήκον όλων η ασοπροστασία - Επισηµάνθηκε στην εκδήλωση του ήµου Μάνδρας για τη ασοπροστασία Óåë. 3-8 Πιάνει Λιµάνι η Ελευσίνα - Η βούληση του ΥΠΟΙΑΝ και τα όσα δήλωσε ο Γ. Αµπατζόγλου στους κατοίκους της Κάτω Ελευσίνας για την απόδοση της ακτής στο ήµο Óåë Για πρώτη φορά οι Ροµά στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου στη Βουλή Αναµνήσεις από τη Ζοφριά του Ζωντάνεψαν στην εκδήλωση για τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου Óåë. 2-4 ÓÐÏÑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «Ο Βύζας θα ανέβει στην Β Εθνική» Ξεκαθάρισµα µε τα λατοµεία Ζητά από Νοµαρχίες & Περιφέρειες ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Óåë.. 6 Óåë.. 5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ ευτέρα Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεµοι: Νότιοι έως 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 12 έως 26 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα, Γλαφυρός ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Πιάνει Λιµάνι Σηµαντικές εξελίξεις αναµένεται να σηµατοδοτήσει για την πόλη της Ελευσίνας, η εκφρασµένη πολιτική βούληση του ΥΠΟΙΑΝ, να αλλάξει το τοπίο σε ότι αφορά τους χώρους που καταλαµβάνουν οι Οργανισµοί Λιµένων, στα λιµάνια της χώρας και φυσικά στα τρία λιµάνια της Αττικής εκτός του Πειραιά. Σε αυτόν το σχεδιασµό που µάλλον οδηγεί στην ενοποίηση των τριών Λιµανιών της Αττικής υπό τον ΟΛΠ, το πρώτο βήµα έγινε µε την προκήρυξη στην οποία προχώρησε το ΥΠΟΙΑΝ, προκειµένου να προκύψουν οι νέοι πρόεδροι, τα νέα ιοικητικά Συµβούλια και να καλυφθούν οι θέσεις των ιευθυνόντων Συµβούλων στους Οργανισµούς Λιµένων. η Ελευσίνα - Η βούληση του ΥΠΟΙΑΝ και τα όσα δήλωσε ο Γ. Αµπατζόγλου στους κατοίκους της Κάτω Ελευσίνας για την απόδοση της ακτής στο ήµο Μία όµορφη βραδιά πέρασαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της περασµένης Πέµπτης στην εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Εξωρα στικός Σύλλογος Ζοφριάς στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου µε αφορµή τον ε- ορτασµό του. Οι Ζοφριώτες ήταν εκεί για να δουν τις ασπρόµαυρες φωτογραφίες των προγόνων τους σε µια έκθεση που είχε στηθεί για την περίοδο και απόλαυσαν όλα τα µέρη του προγράµµατος. Αυτό περιλάµβανε παραδοσιακούς χορούς από το Σύλλογο Κρητών Άνω Λιοσίων «Η Μεγαλόνησος» και την χορευτική οµάδα του Πολιτιστικού Κέντρου, τραγούδια από τη λα κή ορχήστρα του δήµου, αλλά και αναµνήσεις, εκφρασµένες από τη ιονυσία Μπάζου, η οποία συνέλεξε τα στοιχεία για τους παλιούς Ζοφριώτες. Η κα Μπάζου υλοποίησε την ιδέα που συνέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» κ. Κ. Βάβουλας για εκδήλωση αφιερωµένη στους παλιούς κατοίκους της Ζοφριάς και πρόσφερε άγνωστες µέχρι σήµερα πληροφορίες στους περισσότερους απ όσους συµµετείχαν στην εκδήλωση. Η πρώτη κίνηση στην Πάτρα Μάλιστα, µια πρώτη έκφραση αυτής πολιτικής του ΥΠΟΙΑΝ, δηλαδή της απόδοσης χώρων που τελούν υπό το καθεστώς της διαχείρισης και ιδιοκτησίας των Οργανισµών Λιµένων στις πόλεις της χώρας που διαθέτουν Λιµάνια, ξεκίνησε από την πόλη της Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της υπουργού Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας µε τον δήµαρχο Πατρέων, συµφωνήθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της χερσαίας ζώνης του Λιµένος Πατρών µε στόχο την εξασφάλιση στον ΟΛΠΑ τόσο της έκτασης από τον ποταµό Γλαύκο έως και τον ποταµό ιακονιάρη, όσο και την προσωρινή Η Ζοφριά αγωνίζεται Συνέχεια σελ. 12 Αναµνήσεις από τη Ζοφριά του Ζωντάνεψαν στην εκδήλωση για τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου Η κα Ε. Κωβαίου, πρόεδρος του Συλλόγου παρουσίασε τις πολυεπίπεδες δραστηριότητές του µέχρι σήµερα και δεσµεύτηκε για συνεχή δράση σε πολιτιστικά και εξωρα στικά ζητήµατα, που αποτελεί και το λόγο ύπαρξής του. Ο δήµαρχος κ. Χ. Παππούς πήρε το λόγο για να συγχαρεί την προσπάθεια του Συλλόγου για την εκδήλωση και δη ÓõíÝ åéá óåë. 4

3 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Πλείστες επιχορηγήσεις και παράταση για την πλατεία Ηρώων Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων Με αρκετά θέµατα, σηµαντικά κάποια εξ αυτών συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων. Λείπουν ωστόσο, θ- έµατα σχετικά µε το στεγαστικό πρόβληµα συγκεκριµένων σχολείων της Β βάθµιας εκπ/σης, τα οποία έχει ζητήσει η ΕΛΜΕ της περιοχής µε αίτησή της να συµπεριληφθούν σε συνεδρίαση του.σ., έχοντας θέσει µάλιστα ως χρονικό όριο την 15η Απριλίου. Εκτός και αν ο δήµαρχος κ. Χ. Παππούς σκοπεύει να υλοποιήσει άµεσα την ιδέα, που µας είχε α- ναφέρει σε προηγούµενη επικοινωνία µας για συνεδρίαση µε αποκλειστικό θέµα αυτό των σχολείων. Η συχνότητα πάντως, µε την οποία συνεδριάζει το.σ. δεν αφήνει περιθώρια µεγάλης αισιοδοξίας για την προαναφερθείσα αµεσότητα. Κι ενώ κάποια αναµενόµενα θέµατα λείπουν, κάποια άλλα που δεν τα είχαµε σκεφτεί, όπως νέα επιχορήγηση προς ΕΡΑΛ, ύψους ευρώ περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Και το πιο παράδοξο απ όλα είναι ότι σήµερα το πρωί µεγάλος αριθµός δηµοτικών συµβούλων θα βρίσκεται στην Ευελπίδων για να καταθέσει στη δίκη για τον πρώην δήµαρχο Άνω Λιοσίων κ. Ν. Παπαδήµα, µεταξύ των οποίων και ο σηµερινός δήµαρχος ως µάρτυρας κατηγορίας. Γιατί λοιπόν, ενώ δεν έχει συγκληθεί ηµοτικό Συµβούλιο 2,5 µήνες τώρα, επιλέγεται η σηµερινή ηµέρα, η οποία περιλαµβάνει πολλές δραστηριότητες µε το ενδεχόµενο να µην προλάβουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι να βρίσκονται στο ηµαρχείο στις 2µµ, που έχει οριστεί η συνεδρίαση; Αναλυτικά τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 1.Επιχορήγηση στη.ε.ρ.α.λ. µε το ποσό των ,00 ευρώ. 2.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΚΕΨΥΧΙ ΑΛ». 3.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ». 4.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 5.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ». 6.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 7.Επιχορήγηση ποσού ,00 ευρώ στο Ν.Π... «ΚΑΠΗ». 8.Επιχορήγηση ποσού ,12 ευρώ στη Κ.Ε..Α.Λ., σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. 9.Επικύρωση της αρ. 1/10 απόφασης.ε.π. για αποζηµίωση Σχολικών Τροχονόµων. 10.Αναµόρφωση του προ πολογισµού ήµου Άνω Λιοσίων. 11.Εκλογή Αντιπροέδρου ν.π.δ.δ. «Αθλητικό Κέντρο ή- µου Άνω Λιοσίων» 12.Λήψη απόφασης για τη σύµφωνη γνώµη του.σ. για µετάταξη της δηµοτικής αστυνοµικού Ηλία Παρασκευής από κλάδο ΠΕ23 13.Μείωση δηµοτικών τελών σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν. 3564/ Λήψη απόφασης για την είσπραξη του Τ.Α.Π. από το ήµο, λόγω µεταβίβασης. 15.Ακύρωση επιβολής προστίµου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, ποσού 7.010,27 ευρώ, ιδιοκτησίας Αγγελοπούλου Αναστασίας. 16. ιαγραφή ποσού ,20 ευρώ από το χρηµατικό κατάλογο 73/09 που αφορά πρόστιµο διατήρησης και ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών της κ. Ταραµίγκου Άννας, λόγω εφάπαξ πληρωµής. 17.Λήψη απόφασης.σ. για καταστροφή κινητών πραγ- µάτων που ευρίσκονται στο εργοτάξιο. 18.Μετονοµασία της οδού Σµοκόβου σε οδό Πουµπουρίδου Σοφίας στην Π.Ε. ροσούπολης, προς τιµή της παγκόσµιας πρωταθλήτριας πάλης. 19.Παράταση 90 ηµερών εργολαβικής σύµβασης µε την ε- ταιρεία «Α. Καράµπουλας Α.Τ.Ε.», ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων (Α φάση), Π.Ε. Κέντρου» 20.Αίτηση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόµων στο Ο.Τ. 755 (οικισµός Γεννηµατά ΙΙ). ÓõíÝ åéá óåë. 6 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Åëåõóßíá Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá ÆÅÖÕÑÉ - Äçìáñ åßï ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Λιόσης Αναστάσιος - Ειρήνης Áóðñüðõñãïò Αντωνάρας ηµ. - Συγγρού & Τζαβέλλα 25α ÌÜíäñá Μαρτζέλης Χρήστος - Νικ. Ρόκα íù Ëéüóéá - Æåöýñι Β. Γεωργούλη Π. Γρηγορούσης Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Καθήκον όλων η ασοπροστασία - Επισηµάνθηκε στην εκδήλωση του ήµου Μάνδρας για τη ασοπροστασία Ηπροστασία των δασών είναι καθήκον όλων µας». Αυτό τόνισαν η δήµαρχος Μάνδρας, οι εκπρόσωποι των αρχών, οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη δασοπροστασία, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Απριλίου, στο ηµοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν ο συντονισµός των προσπαθειών του δήµου µε τις αρχές και τους εθελοντές για την προστασία των δασών στη φετινή θερινή περίοδο, καθώς και η βράβευση των εθελοντών που έλαβαν µέρος την περσινή χρονιά στην προληπτική εκστρατεία του δήµου για τη διάσωση των δασών. Στην εκδήλωση που µε το πέρασµα του χρόνου έχει γίνει θεσµός για την πόλη της Μάνδρας, παραβρέθηκαν η ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Παντελής Ασπραδάκης, ο δήµαρχος Μεγάρων ηµήτρης Στρατιώτης, οι αντιδήµαρχοι Μάνδρας κ.κ. Γ. Γιάννου, Μ. Μαρούγκα, Θ. Κυδώνης, ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος µε αρµοδιότητα την πολιτική προστασία στη υτική Αττική κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, ο ιοικητής της Πυροσβεστικής κ. ηµ. Καβέτσος, ο προ στάµενος της Πυροσβεστικής Βιλλίων κ. Γ. Παπανικολάου και ο ασάρχης κ. Χρ. Γκάτσης. Σηµαντική στη συζήτηση ήταν η συµµετοχή των προέδρων συλλόγων και οικισµών της πόλης. Παρόντες οι κ.κ. Ευάγγελος Πατάλας (Παλαιοκούντουρα - Μεταµόρφωσης Αγίας Σωτήρας), Σπύρος Μητρόπουλος (Σύλλογος Αγίων Αναργύρων), Θωµάς Καµονάχος (Βίλιζα-Θέα - Παλαιοχωρίου ο Προφήτης Ηλίας), Νίκος Καριώτης (Αρχαία Ερένεια - Άγιος Γεώργιος Πατέρα), Νίκος Μίγκος (Οικισµός Πανόραµα), Γιάννης Γουριωτόπολος (Μακριά Άµµο "Αγία Παρασκευή»), Γιάννης ούκας (Αγροτοδασικός Σύλλογος Μάνδρας). Οι δράσεις του δήµου για ετοιµότητα Κατά την εισήγησή του ο αντιδήµαρχος υπεύθυνος πολιτικής προστασίας συνεπώς και της δασοπροστασίας κ. Γιώργος Γιάννου έκανε έ- ναν απολογισµό για το περσινό καλοκαίρι ευχαριστώντας θερµά τους α- ρµόδιους από την πολιτεία φορείς και τους 234 συνολικά εθελοντές που συµµετείχαν στην προσπάθεια του δήµου και ανέφερε τις δράσεις προετοιµασίας του δήµου για τη νέα περίοδο. Αναλυτικά, ο κ. Γιάννου ανέφερε ότι ο δήµος ήδη µεριµνά για τον καθαρισµό των δασικών δρόµων και των αγροτικών οδών. Ανέφερε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία µε τους κατοίκους και τους προέδρους των οικισµών στο εθελοντικό κίνηµα και ότι ήδη γίνεται ο προγραµµατισµός για τις περιπολιών υπαλλήλων του δήµου και εθελοντών, συνεπικουρώντας το έργο της Πυροσβεστικής. Αναφερό- µενος στα µέτρα πρόληψης και την προµήθεια εξοπλισµού, ο κ. Γιάννου ανέφερε ότι ο δήµος απέκτησε δύο νέες πλαστικές υδατοδεξαµενές νερού, και κατασκεύασε µία ÓõíÝ åéá óåë. 8

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Συνέχεια από σελ. 2 - Συγχαρητήρια του δηµάρχου Ασπροπύργου Στο 1ο Γυµνάσιο για το ecomobility Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ε. ΚΩΒΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥΣ την έκθεση φωτογραφίας µε τους παλιούς Ζοφριώτες, ενώ παραδέχτηκε δηµόσια ότι ο Σύλλογος ζητάει πολλά απ το δήµο και καλά κάνει. Ακολούθησε η ενδιαφέρουσα παρουσίαση της κας Μπάζου, όπου έγινε φανερή η προσωπική εργασία των παλιών κατοίκων της Ζοφριάς για τη δηµιουργία υποδοµών σε εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, οικιστικό, συγκοινωνιακό επίπεδο στην υποβαθµισµένη τότε Ζοφριά. Άλλωστε ακόµη και σήµερα καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια για να αποκτήσει η Ζοφριά τις υποδοµές που έχει ανάγκη, ώστε να µπορεί να συναγωνιστεί άλλες περισσότερο ευνοηµένες συνοικίες των Άνω Λιοσίων. Η εκδήλωση είχε όµως διττό χαρακτήρα. Πέραν της O ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, εκφράζει και δηµόσια, τα πιο θερµά συγχαρητήρια της ηµοτικής Αρχής και του Λαού της Πόλης, στους Μαθητές του 1ου Γυµνασίου Ασπροπύργου, για την κατάκτηση του Α Πανελλήνιου Βραβείου, της εκστρατείας ECOMO- BILITY Ειδικότερα, συγχαίρει τους Μαθητές Βασιλική Μπάκα, Βασιλική Νερούτσου, Παντελή Τσιρώνη, Σπύρο Χαραλαµπόπουλο, Μαρίνα Σοφρά, Λουκία Σαρλάνη, Χρήστο Παπαχίου, Σπυριδούλα Παπα ωάννου, την Καθηγήτριά τους, κα Ευαγγελία Βρούβα, τη ιεύθυνση και όλο το προσωπικό του Σχολείου, καθώς και εκείνους τους συµµαθητές τους, που τους συµπαραστάθηκαν στην εκπόνηση της εργασίας τους µε θέµα «Οικολογική µετακίνηση στον Ασπρόπυργο». Η διάκριση των νέων της πόλης αντανακλά σε όλη την κοινωνία του Ασπρόπυργου, καθώς αποτυπώνει τον ασυµβίβαστο, ολοµέτωπο αγώνα µας, για το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, στην πιο επιβαρυµένη περιοχή της Ευρώπης. Πόσο µάλλον, που η συγκεκριµένη εκστρατεία εκδηλώθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφο ρών και ικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπα κής Επιτροπής, καθώς και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπα κής Επιτροπής στην Ελλάδα. Οι Βραβευµένοι Μαθητές και η συντονίστρια Εκπαιδευτικός, θα συµµετάσχουν στην αποστολή του «ECOCITY», που θα γίνει στις Βρυξέλλες από 20 έως 24 Ιουνίου, ως επίσηµοι προσκεκληµένοι της Ευρω πα κής Επιτροπής, του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και το Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Στις συγκεκριµένες επαφές, οι Μαθητές του 1ου Γυµνασίου, θα λειτουργήσουν ως «πρεσβευτές» του Ασπρόπυργου, ενηµερώνοντας τους αρµόδιους για το περιβάλλον, ευρωπαίους αξιωµατούχους, για τα προβλήµατα της περιοχής και τους αγώνες του τόπου µας. Προς τούτο, ο ήµος Ασπροπύργου, θα τους εφοδιάσει µε πλήρη φάκελο και οπτικοακουστικό υλικό από τη ηµοτική Τηλεόραση Attica tv. ενηµέρωσης, περιείχε και ψυχαγωγία. Οι νεαροί χορευτές έδωσαν πραγµατική παράσταση και «άναψαν τα αίµατα» για να συνεχίσει η λα κή ορχήστρα µε γνωστά διαχρονικά τραγούδια και επιτυχηµένη απόδοση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι: Πρόεδρος του Νο- µαρχιακού Συµβουλίου υτικής Αττικής Ά. Λιόσης, Νο- µαρχιακοί σύµβουλοι Σ. ήµου, Σ. Σάββας,. Τσίγκος, δήµαρχος Άνω Λιοσίων Χ. Παππούς, αντιδήµαρχος. Καµπόλης, πρόεδρος του.σ. Ζ. Αρβανιτάκη, επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία Νέα Πόλη» Β. Χριστοφιλάκης, επικεφαλής της παράταξης «ηµοτική Συµµαχία» Κ. Βάβουλας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ε. Χανιωτάκη, δηµοτικοί σύµβουλοι Μ. Πλαβούκου, Π. Καµαρινόπουλος, Σ. Μηλιώνης, Β. Γεωργιάδης, Χ. Κουράση και πρόεδρος του Κοιµητηρίου Χ. Μπαφατάκης. Γ. Κρυστάλλη ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nοµό υτικής Αττικής Με 10 εκπαιδευτικά προγράµµατα ΗΓενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νοµούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 10 εκπαιδευτικά προγράµµατα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι..ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραµµατείας ια Βίου Μάθησης (Γ.Γ..Β.Μ). Το εν λόγω έργο εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 7», «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 8», «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Σχολών Γονέων ΑΠ 9» και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ηµόσιο. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε ε- πιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληµατισµό. Πού απευθύνεται το πρόγραµµα Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η Σχολή Γονέων αναπτύσσει τµή- µατα µάθησης κατά προτεραιότητα µε τους ήµους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο «ίκτυο Εκπαίδευσης Επιµόρφωσης Ενηλίκων». Τα τµήµατα θα λειτουργήσουν στα «Εργαστήρια Εκπαίδευσης Επιµόρφωσης Ενηλίκων ήµου / Κοινότητας». Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα Σχολών Γονέων απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τµήµατα τίθενται σε λειτουργία µε την εγγραφή τουλάχιστον 18 πολιτών. Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του Νοµού υτ.αττικής, που στεγάζεται στο Α Ενιαίο Λύκειο του ήµου Μεγάρων, Υπεύθυνος Σχολής Γονέων Κουπαρούσου Ελένη, Τηλ , , Fax

5 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 «Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι προοπτικές στο Μακεδονικό ζήτηµα» Στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του ήµου Ασπροπύργου Σήµερα ευτέρα, 26 Απριλίου στις 20:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου, οµιλητής είναι ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα ιεθνών και Ευρωπα κών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Βοσκόπουλος. Το θέµα που έχει προγραµµατιστεί να αναλύσει είναι: «Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι προοπτικές στο Μακεδονικό ζήτηµα. Προσέγγιση του Ελληνικού, Αλβανικού και Βουλγαρικού παράγοντα». Ασπροπύργιος, εκ συζύγου από το βήµα της «Αισχίνειας Σχολής», ο κ. Γεώργιος Βοσκόπουλος, θα αναφερθεί σε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις, στο Μακεδονικό ζήτηµα και τις διαφαινόµενες προθέσεις, όπως ο ίδιος έχει εκτιµήσει, όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων. Θέµα, που εξαιτίας των θέσεων που δηµοσιοποίησαν πρόσφατα οι Κυβερνήσεις των Αθηνών και των Σκοπίων, αποκτά ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την πλήρη καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα, ζητά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γ. Μανιάτης µε έγγραφο που απέστειλε προς όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες του Κράτους. Τη υτική Αττική α- φορά ιδιαίτερα η είδηση, δεδοµένου του µεγάλου αριθµού λατο- µείων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η ενέργεια αυτή (που σχετίζεται άµεσα µε την ολοκλήρωση της τριακονταετίας λειτουργίας πολλών λατοµείων σε διάφορες περιοχές της χώρας και την ανάγκη συνολικής αντιµετώπισης του προβλήµατος που άρχισε να δηµιουργείται από το 2007 µε τη λήξη των πρώτων αδειών) αποσκοπεί στην αποτύπωση: - του χρονικού ορίζοντα λήξης των αδειών εκµετάλλευσης ή των συµβάσεων µίσθωσης των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών, - της τήρησης των όρων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών µελετών, - της τήρησης των όρων των ειδικών µελετών αποκατάστασης, - του ποσοστού υλοποίησης της προβλεπόµενης αποκατάστασης, - των διαπιστώσεων από τυχόν διενέργεια αυτοψιών για τον έ- λεγχο των ανωτέρω (τήρηση των όρων των περιβαλλοντικών µελετών, τήρηση των όρων των ειδικών µελετών αποκατάστασης, υλοποίηση αποκατάστασης), - του πλήθους των περιπτώσεων που έγινε κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και το ύψος αυτών κ.α. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραµ- µατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο αριθµός των νοµίµως λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών είναι, κατά προσέγγιση, µεγαλύτερος των τριακοσίων (300). Αυτά εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Λατοµεία αδρανών υλικών που λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του Ν. 1428/ 1984 και του Ν. 2115/ Ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας τους είναι η τριακονταετία. Οι εκµεταλλευτές αυτών των λατοµείων αδρανών υλικών, οφείλουν να αποκαθιστούν το λατοµικό χώρο παράλληλα µε την εκµετάλλευσή του, σύµφωνα µε τους όρους της εγκεκριµένης περιβαλλοντικής µελέτης. 2. Λατοµεία που λειτουργούν µε σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους λατοµεία είναι: 2.1) Τα λατοµεία αδρανών υλικών που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2837/2000, σύµφωνα µε ειδική µελέτη αποκατάστασης. Λίγα λόγια για τον κ. Βοσκόπουλο Ο ρ. Γιώργος Βοσκόπουλος, είναι απόφοιτος του Brock University (BA) του Καναδά, Department of Romance Studies, (1986), απόφοιτος του Ιόνιου Πανεπιστηµίου της Ελλά- Ο κ. Βοσκόπουλος δας, Τµήµα ΞΓΜ, (1996). Είναι, επίσης, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στις ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, από το Lancaster University, του Ηνωµένου Βασιλείου, (Department of International Relations and Strategic Studies, 1997). Ενώ εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή (PhD) στο Exeter University, του Ηνωµένου Βασιλείου (Centre for European Studies, 2001). Σήµερα, ο κ. Βοσκόπουλος, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τµή- µα ιεθνών και Ευρωπα κών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Άρθρα του έχουν δηµοσιευθεί σε ακαδηµα κά περιοδικά σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Πολωνία και Ρωσία. Υπενθυµίζεται ότι, η Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου, βρίσκεται στην Πλατεία Αγίου ηµητρίου, στην οδό Αλέκου Παναγούλη 13. Ξεκαθάρισµα µε τα λατοµεία Ζητά από Νοµαρχίες και Περιφέρειες ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος 2.2) Τα δηµόσια λατοµεία αδρανών υλικών που, ενώ κατά την έ- ναρξη ισχύος του Ν.1428/1984 λειτουργούσαν µε σύµβαση µίσθωσης ή άδεια εκµετάλλευσης, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.2115/1993 δε διέθεταν πλέον άδεια, και µετά την έγκριση της ειδικής µελέτης παρατάθηκε η λειτουργία τους µε σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (πολύ µικρός αριθµός). Πέραν των ανωτέρω, λειτουργούν και λατοµεία αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση εθνικού ή διανοµαρχιακού ή ε- θνικής σηµασίας δηµόσιου έργου. Ισχύουν και γι αυτή την κατηγορία οι περιορισµοί και οι απαγορεύσεις που προκύπτουν από τη λατοµική νοµοθεσία, πλην όµως η λειτουργία τους είναι χρονικά περιορισµένη, διότι είναι συνυφασµένη µε την εκτέλεση του δηµόσιου έργου. Η ιεύθυνση Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µελετώντας τα προβλήµατα που διαπιστώνονται, απέστειλε σε όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες ειδικά διαµορφωµένα έντυπα, προκειµένου να συγκεντρωθούν ανά κατηγορία επικαιροποιηµένα στοιχεία για τα λειτουργούντα λατοµεία αδρανών υλικών. Στόχος της καταγραφής αυτής είναι η επίλυση του προβλήµατος µε άµεσες, αλλά και µεσοπρόθεσµες νοµοθετικές παρεµβάσεις, καθώς και η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος Λατοµείων Αδρανών Υλικών της χώρας, µε βάση το ο- ποίο µπορεί να ασκείται η αντίστοιχη εθνική πολιτική, να παρακολουθείται η πορεία εξέλιξης των εργασιών και να διασφαλίζονται οι α- παραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. ΣΗΜΕΡΑ Τ ΑΚΟΥΣΑ Γράφει ο Λάττας Σήµερα φίλε τ άκουσα, ΝΑΙ µα την ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΕΙ οπού εψάρευα, κάτω στην παραλία. ΤΗΣ ΣΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΑ, ΤΟ ΒΥΖΙ, µεγάλωσε ένα πόντο κι έτσι από το ντεκολτέ, θα έχουµε άλλο φόντο. ΕΝ ξέρεις ποσό χάρηκα από χαρά πετάω, επήρα και τηλέφωνο για µια φωτογραφία της, να χω να την κοιτάω. Η δόλια η ΤΖΟΥΛΙΑ χτύπησε είναι νοσοκοµείο, κι αυτό το είπε το γυαλί, το βγαλε πρώτη είδηση, προς το ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΟ. ΤΙ άλλο Θεέ µου θα συµβεί, σε τούτη δω τη ΧΩΡΑ ΟΛΑ στραβά κι ανάποδα Σ αυτή την κατηφόρα. Ε Ω βλέπω το σπίτι µας θέλουν να µας το πάρουν, η ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΜΑΣ ΕΝ ΜΑΣ ΣΟΚΑΡΟΥΝ. ΑΠ την ΕΥΡΩΠΗ ΗΡΘΑΝΕ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ. ΑΜΑ θα δεις τον ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΤΕ µοιαλο να βάλει, ας ερθη κάποιος ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ, ΤΟ ΜΑΤΙ ΝΑ ΜΟΥ ΒΓΑΛΕΙ. Η πείνα καθηµερινώς έρχεται πιο κοντά µας, την γραφούµε στ αρχαία µας, και ζούµε το ΧΑΒΑ ΜΑΣ. «ΣΤΕΚει» Στις 28 Απριλίου Αφιέρωµα στον «καταραµένο» ποιητή Antonin Artaud ( ) µε την µατιά του πολιτικού και συγγραφέα Σάββα Μιχαήλ. Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας στις 20:30 µ.µ. "Το πάθος της Ζαν Ντ' Αρκ" του C. Dreyer. «ΣΤΕΚει»: Ανοιχτός-Αυτοδιαχειριζόµενος Κοινωνικός & Πολιτιστικός χώρος-νικολα δου 9 (Πεζοδροµος Νικολα δου) (Λεωφορεία Α16, Β16, 845, 871, 878, Στάση Τέρµα).

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Για πρώτη φορά οι Ροµά στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου στην Βουλή Την Πέµπτη 22 Απριλίου 2010 συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής µε θέµα την «Κοινωνική Ενσω- µάτωση Ειδικών Πληθυσµιακών Οµάδων (Ροµά) Γυναίκα Ροµ». Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν προκειµένου να εκφέρουν τις απόψεις τους ο Γενικός Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αντρέας Τάκης, η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, Μαρία Στρατηγάκη, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου), Βασίλης Καρύδης, ο ήµαρχος Τρικάλων και Πρόεδρος του ικτύου Πόλεων µε Ροµ, Μιχάλης Ταµήλος, η ήµαρχος Ζεφυρίου, Φωτεινή Γιαννοπούλου, ο ήµαρχος Αγίας Βαρβάρας, Γεώργιος Καπλάνης, ο εκπρόσωπος της ιεθνούς Αµνηστίας, Πήλιουρης Ιωάννης, η εκπρόσωπος του European Youth Forum, Αλεξία Τσούνη, ο Πρόεδρος της ΜΚΟ «ΚΛΙΜΑΚΑ», Κυριάκος Κατσαδώρος και οι Βασίλειος ηµητρίου, Μαρίνος Λιακόπουλος, Σπύρος Κίτσας, Βασίλειος Πα τέρης, Νίκος Χαλιλόπουλος, Αντώνης Τσακίρης, Ευθύµιος ηµητρίου και Αθανάσιος Καββαδάς, εκπρόσωποι των Ροµά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου της Βουλής, Βασίλειος Οικονόµου, τόνισε ό- τι είναι η πρώτη φορά που καλούνται και παρίστανται, προκειµένου να συµµετέχουν στην δηµόσια διαβούλευση, εκπρόσωποι των Ροµά. εν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των Ροµά χαρακτήρισαν ιστορική την ηµέρα καθώς πρώτη φορά καλούνται στο Κοινοβούλιο για να εκφέρουν τις απόψεις τους. Ο στόχος της Επιτροπής είναι να συνεργαστεί µε τους εκπροσώπους των Ροµά και να καταλήξει σε ένα Εθνικό Σχέδιο ράσης που να αναδεικνύει το σύνολο των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα προτείνοντας λύσεις που θα είναι δίκαιες, κοινά αποδεκτές και θα µπορούν να εφαρµοστούν εντός των κοινοτήτων των Ροµά χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατά τους αλλά αντίθετα µε την προώθηση των α- νθρωπίνων δικαιωµάτων και µε την εξασφάλιση ανθρώπινων όρων διαβίωσης στους ιδιαίτερους αυτούς πληθυσµούς. Κατά την συνεδρίαση ως κύρια προβλήµατα ανα - Στόχος είναι ένα Εθνικό Σχέδιο ράσης που να αναδεικνύει το σύνολο των πρ- οβληµάτων που αντιµετωπίζουν ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα δείχτηκαν το πρόβληµα της παιδείας εκπαίδευσης του συνόλου του πληθυσµού των Ροµά, το ζήτηµα της δυνατότητας επαγγελµατικής αποκατάστασης, η οικιστι κή αποκατάσταση του πληθυσµού που εξακολουθεί σε µεγάλη πλειοψηφία να διαµένει σε πρόχειρους καταυλισµούς, η απουσία υγειονοµικής περίθαλψης του πληθυσµού αφού δεν εφαρµόζονται ούτε τα στοιχειώδη, η α- πουσία σε πολλές περιπτώσεις νοµίµων εγγράφων ό- πως ταυτότητες και διπλώµατα οδήγησης και η αδσυνέχεια από σελ Αλλαγή χρήσης από «Ι.Κ.Α.», «ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Κ.Α.» και «ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» σε «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ». 22.Τροποποίηση του πεζοδρόµου µεταξύ των Ο.Τ. 914 και Ο.Τ. 915 ΠΕ Κέντρου µε ταυτόχρονο χαρακτηρισµό χώρου ως «παιδική χαρά». 23.Μεµονωµένη Τροποποίηση στο Ο.Τ ΠΕ Ζωφριάς ΙΙ ήµου Άνω Λιοσίων. 24.Έγκριση για σύνταξη µελέτης µε τίτλο: «Χαρτογραφική ενηµέρωση υδραυλικού δικτύου για το έργο: Αντικατάσταση κατεστραµµένου και επικίνδυνου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τµηµάτων νέου δικτύου ύδρευσης λόγω εκτέλεσης έργων οδοποιίας σε διάφορους δρόµους του ή- µου Άνω Λιοσίων»,τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού. 25.Έγκριση για σύνταξη µελέτης µε τίτλο: «Υδραυλικοί υπολογισµοί και σύνταξη µηκοτοµών για το έργο: Αντικατάσταση κατεστραµµένου και επικίνδυνου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τµηµάτων νέου δικτύου ύδρευσης λόγω εκτέλεσης έργων οδοποιίας σε διάφορους δρόµους του ή- µου Άνω Λιοσίων»,τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού. 26.Παράταση εργασιών του έργου: «Άµεσες παρεµβάσεις αντιπληµµυρικής προστασίας περιοχών Αγ. Νικολάου Αγ. Γεωργίου του ΑΛ. Α.Μ. 150/08». 27.Παράταση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση των χώρων τοποθέτησης οικίσκων σεισµοπαθών µετά του σεισµού της 7/9/1999 Α.Μ. 113/08». 28.Παράταση εργασιών του έργου: «4ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων». 29.Έγκριση της αρ. 8907/ αίτησης της κοινοπραξίας : Αθ. Βαλτινός Βούλγαρξης για έγκριση ποσού: ,96 ευρώ και ,47 ευρώ από αποκατάσταση θ- εοµηνίας για το έργο «Άµεσες παρεµβάσεις αντιπληµµυρικής προστασίας περιοχών Αγ. Νικολάου Αγ. Γεωργίου του ΑΛ. Α.Μ. 150/08». 30.Έγκριση της αρ. 54/2010 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου:«κατασκευή αγωγού οµβρίων ύδρευσης και οδοστρώµατος της οδού Κορινθιακού Κόλπου στην ΠΕ Κέντρου του ΑΛ», προ πολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 31.Έγκριση της αρ. 55/2010 τεχνικής µελέτης για την κατασκευή του έργου:«κατασκευή συνδέσεων ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του ήµου Άνω Λιοσίων», προ πολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 32.Έγκριση της υπ. αριθ.136/09 τεχνικής µελέτης µε τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών ηµοτικού φωτισµού», τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, αναµόρφωση προ πολογισµού και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης. 33.Έγκριση της υπ. αριθ. 133/09 τεχνικής µελέτης µε τίτλο: «Ανακατασκευή ανάπλαση οδικού δικτύου ήµου Άνω Λιοσίων», τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, α- ναµόρφωση προ πολογισµού και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης. 34.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: µε τίτλο: «Μελέτη και κατασκευή ανέγερσης νέου κτιρίου ειδικού βρεφονηπιακού σταθµού και συµβουλευτικής γονέων στο ήµο Άνω Λιοσίων» 35.γκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: µε τίτλο: «Κατασκευή οδών στην Π.Ε. Λίµνης του ήµου Άνω Λιοσίων» 36.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 12,76 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Βλάσση Γεωργίας στην Π.Ε. ροσούπολης. 37.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 4,40 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Παπαµηνά Σταύρου στην Π.Ε. Ζωφριάς Ι. 38. Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 19,20 τ.µ. στην ιδιοκτησία των Αντωνογιαννάκη Αριστοτέλη και Ζαχιώτη Παρασκευής στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου. 39.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 12,59 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Πριτσιούλη Σταυρούλας στην Π.Ε. Πανοράµατος. 40.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 100,40 τ.µ. στην ιδιοκτησία των Βαγενά Μαρίας Κων/νου Γεωργίου - Γρηγορίου στην Π.Ε. ροσούπολης. 41.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 189,58 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Κατσίνα Μάριου στην Π.Ε. Κέντρου 42.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 27,50 τ.µ. στην ιδιοκτησία του Ρίζου Ιωάννη στην Π.Ε. Ζωφριάς Ι. 43.Πώληση προσκυρωτέου τµήµατος εµβαδού 49,83 τ.µ. στην ιδιοκτησία της Πολυκανδριώτη Μαρουλιώς στην Π.Ε. 44.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Κουλουριώτη Σταµατίνας από την Π.Ε. Αγ. Νικολάου, Άνω και Κάτω Λίµνης. 45.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Καίλη ηµητρίου από την Π.Ε. ροσούπολης. 46.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Μπατζανόπουλου Γεωργίου από την Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ. 47.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Παππού Κων/νου από την Π.Ε. Αγ. Νικολάου. 48.Αίτηµα αποκατάστασης της ιδιοκτησίας Μιχαηλίδη Γεωργίου στην Π.Ε. ροσούπολης. 49.Ανταλλαγή ιδιοκτησίας κ. Εκουτσίδη Σαβέλιου, Χριστοφορίδου Μαρίας, Αυγερινού Σοφίας, µε ιδιοκτησία του ήµου Άνω Λιοσίων στην Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Ο.Τ Ανάκληση της υπ αριθ. 175/09 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην αποκατάσταση της ιδιοκτησίας Παπαλουκά Καµπόλη Μαρίας. 51.Ανάκληση της υπ αριθ. 273/08 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην αποκατάσταση της ιδιοκτησίας Καµπόλη Πηγής. 52.Τροποποίηση της 187/09 απόφασης.σ. περί πώλησης προσκυρωτέου τµήµατος στην Π.Ε. Ζωφριάς ΙΙ, ως το όνοµα του ιδιοκτήτη (Καλύβα Γεωργίου). Γ.Κ. Αναγκαία η εξασφάλιση ανθρώπινων όρων διαβίωσης για τα παιδιά των Ροµά υναµία απόκτησής τους αφού στην πρώτη περίπτωση δεν είναι εγγεγραµµένοι σε δηµοτικούς καταλόγους ή είναι εγγεγραµµένοι ως ΑΚΟ (αγνώστου κυρίου ονόµατος), ενώ υπάρχει πρακτική αδυναµία να αποκτήσουν νόµιµο δίπλωµα αφού λόγω αναλφαβητισµού δεν µπορούν να επιτύχουν στις θεωρητικές εξετάσεις. Ειδικά οι γυναίκες Ροµί αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα κακοποίησης, υποχρεώνονται σε γάµο από την αρχή της εφηβείας τους, εξωθούνται σε επαιτεία, πολλές φορές αναγκάζονται να αναλάβουν ευθύνες για εγκλήµατα που δεν έχουν διαπράξει προκειµένου να προστατέψουν τον άντρα που επέλεξε για αυτές, η οικογένειά τους. Οι περισσότερες δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ γυναικολόγο, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής των παιδιών παραπέµπουν σε τριτοκοσµικό κόσµο. Γενικώς επικρατούν σκοταδιστικές απόψεις σε µια ιδιαίτερα κλειστή κοινωνία όπου επικρατούν εσωτερικοί νόµοι και ένας κώδικας τιµής που έρχεται σε πολλά σηµεία σε σύγκρουση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής, Βασίλης Οικονόµου, υποστήριξε ότι η Επιτροπή ανοίγει πλέον νέα θέµατα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της νεολαίας και έχει σκοπό να ενηµερώσει αρχικά την κοινωνία και να καταθέσει προτάσεις προς την Βουλή, την κυβέρνηση και κάθε αρµόδιο φορέα. Τα ζητήµατα των Ελλήνων Ροµά είναι σηµαντικά, προκαλούν κοινωνικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις απειλούν την κοινωνική συνοχή και δεν πρέπει να επιτραπεί η διαιώνιση ενός φ- αύλου κύκλου που επί δεκαετίες επιτρέπει την ύπαρξη συγκεκριµένων κοινωνικών προβληµάτων.

7 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σχεδιασµός για «πράσινη ανάπτυξη» στη υτική Αθήνα Σε συνάντηση της Υπουργού Οικονοµίας µε τους ηµάρχους ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Σε συνάντηση στο γραφείο της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Κατσέλη µε τον Πρόεδρο του ΑΣ Α Νίκο Σαράντη και τους ηµάρχους της υτικής Αθήνας, συζητήθηκε η διαµόρφωση ενός συνολικού προγράµµατος πράσινης ανάπτυξης για το υποβαθ- µισµένο υτικό τµήµα του Λεκανοπέδιου της Αθήνας. Η Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει την κατάρτιση και υλοποίηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος για τη υτική Αθήνα, που θα προβλέπει τη χρηµατοδότηση έργων και δράσεων στην περιοχή, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Η χρηµατοδότηση αυτή θα προέρθει από ευρωπα κούς και εθνικούς πόρους, όπως: Π Ε, ΕΣΠΑ, Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας, Jessica, Ευρωπα κή Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ. Στόχος του προγράµµατος είναι η στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της Αυτοδιοίκησης της υτικής Αθήνας, όπως αυτή σχεδιάζεται και συντονίζεται από τον ΑΣ Α, µε ι- διαίτερη έµφαση σε ζητήµατα: - δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, - προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης των απορριµµάτων, - αστικών αναπλάσεων και πολεοδοµικής ανασυγκρότησης συνοικιών, - ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στους το- µείς της νέας οικονοµίας, της πράσινης οικονοµίας και στην ενσωµάτωση τεχνολογικών καινοτοµιών και περιβαλλοντικών προτύπων στην παραγωγική διαδικασία. Οι ήµαρχοι µε τη σειρά τους επεσήµαναν ορισµένα κοµβικά σηµεία αυτού του σχεδιασµού, όπως: - επέκταση γραµµών Μετρό, - αναβάθµιση και κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση µεγάλων οδικών αξόνων, - αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις και διαχείριση των ρεµάτων, - Πολιτιστικές και Αθλητικές Υποδοµές, - κοινωνική ένταξη µεταναστών και µειονοτήτων, - ενίσχυση της αστικής κινητικότητας κ.α. Στη συνάντηση, εκτός από την Υπουργό, κα. Κατσέλη και τον Πρόεδρο του ΑΣ Α και ήµαρχο Αγ. Αναργύρων, κ. Σαράντη, παρευρίσκονταν οι ήµαρχοι Αγίας Βαρβάρας κ. Καπλάνης, Ζεφυρίου κ. Γιαννοπούλου, Ιλίου κ. Ζενέτος, Κα- µατερού κ. Καµαρινόπουλος, Περιστερίου κ. Παχατουρίδης και Πετρούπολης κ. Βλάχος, ο Αντιδήµαρχος Χα δαρίου κ. Παναγιωτάτος, ο Γενικός ιευθυντής του ΑΣ Α, Σύµβουλοι της Υπουργού και Υπηρεσιακοί παράγοντες. Η ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο Mε µεγάλη επιτυχία συνεχίζονται και για το εκπαιδευτικό έτος τα προγράµµατα Επιµόρφωσης Ενηλίκων που διοργανώνει η ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας σε συνεργασία µε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων. Τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στις αίθουσες της ηµοτικής Βιβλιοθήκης είναι τα εξής: - Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ κάθε Τρίτη & Πέµπτη - Μάρκετινγκ κάθε Τρίτη & Τετάρτη - ιατροφή κάθε Τετάρτη & Πέµπτη Σε συνέχεια των παραπάνω προγραµµάτων, και επί την ευκαιρία της λειτουργίας των Σχολών Γονέων στη υτική Αττική - σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων- θα ξεκινήσουν άµεσα να υλοποιούνται στη ηµοτική Βιβλιοθήκη νέα τµήµατα που θα απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, σε µελλοντικούς γονείς, γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ο- µάδες. Τα τµήµατα των σχολών που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι τα εξής: - Παιδί και νέες τεχνολογίες, διάρκειας 25 ωρών - Οικιακή οικονοµία στην σύγχρονη Ελληνική οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών - Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών - Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών H Πρόεδρος της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ευθαλία Βάσση δήλωσε τα εξής: «Συνεχίζοντας την άριστη συνεργασία µας µε τη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, και χάρη στη συµµετοχή όλων εσάς που πάντα µας στηρίζετε, φιλοξενούµε τη Σχολή Γονέων και στόχος µας είναι να ενθαρρύνουµε τους γονείς να παρακολουθήσουν τα παραπάνω προγράµµατα έτσι ώστε να µπορούν να τους προσφερθούν γνώσεις και ευκαιρίες για προβληµατισµό στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον». Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη γραµµατεία της ηµοτικής Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο : από ευτέρα έως Παρασκευή 8:30-15:30. Αντίδραση της Ν Για το άνοιγµα των προσλήψεων και των διορισµών σε ήµους και ΕΚΟ Με εγκύκλιο που απέστειλε προς τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών κάνει γνωστό ότι δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την «εξαίρεση προσωπικού ορισµένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 2190/94, όπως ισχύει µέχρι 31/12/2010». Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «παρέχεται η δυνατότητα, µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, να εξαιρούνται µέχρι 31/12/2010 από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94, όπως ισχύει, ειδικές κατηγορίες προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι µε τη συγκεκριµένη απόφαση «εξαιρούνται για το τρέχον έτος από τα ο- ριζόµενα στο ν.2190/94 όπως ισχύει οι περιπτώσεις προσλήψεων που προβλέπονται στα άρθρα 209, 210 και 211 του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), που αφορούν το προσωπικό για την εκτέλεση έκτακτων έργων µε αυτεπιστασία, το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται έως πέντε ηµεροµίσθια το µήνα, και τους υδρονοµείς άρδευσης των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ». Προστίθεται δε ότι «ως εκ τούτου, οι προσλήψεις των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού ορισµένου χρόνου θα πραγµατοποιηθούν και φέτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 209, 210 και 211, δηλαδή κατ' εξαίρεση της διαδικασίας του ν.2190/94 ό- πως ισχύει και χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει». ήλωση του Χ. Ζώη Ο υπεύθυνος του Τοµέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Νέας ηµοκρατίας Χρήστος Ζώης δήλωσε ότι "ο κ. Ραγκούσης, επιµένει να σιωπά, δύο ηµέρες µετά την καταγγελία µας για την ''ερµηνευτική'' εγκύκλιο που εξέδωσε, (του Ν.3833/2010 που αφορά στον περιορισµό των προσλήψεων), µε την οποία επιχειρείται το άνοιγµα των προσλήψεων και των διορισµών σε ήµους και ΕΚΟ, ενόψει µάλιστα του σχεδίου Καλλικράτης και των µεγαλοστοµιών για οικονοµίες κλίµακας που θα επιφέρει µε τον υποτιθέµενο εξορθολογισµό του προσωπικού και των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ο κ. Ζώης επισηµαίνει ότι «η Νέα ηµοκρατία δεν πρόκειται να δώσει άλλοθι στην ένοχη σιωπή του. Απαιτούµε από τον κ. Ραγκούση πειστικές εξηγήσεις για τις µεθοδεύσεις που ετοιµάζει. Εξηγήσεις τις οποίες τελικά δεν θα αποφύγει, αφού θα υποχρεωθεί να απαντήσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο». Ένταξη Ειδικών Επαγγελµατικών Σχολικών Μονάδων Στα Γραφεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας υπάγονται στη διοικητική εποπτεία των γραφείων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της κάθε ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι ακόλουθες σχολικές µονάδες: 1.Ειδικά επαγγελµατικά γυµνάσια, 2.Ειδικά επαγγελµατικά λύκεια 3.Ειδικές επαγγελµατικές σχολές, 4.Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Στην εποπτεία των ως άνω Γραφείων υπάγονται επίσης και τα προβλεπόµενα για µετατροπή ΤΕΕ Α & Β βαθµίδας σε Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια. 23.4

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 Συνέχεια από σελ. 3 τσιµεντοδεξαµενή στο Καραούλι για τον ανεφοδιασµό των εναέριων µέσων. Επίσης εξασφάλισε από την ΚΕ ΚΕ µία πλαστική δεξαµενή που τοποθετήθηκε Άγιο Γιάννη Κορακά και άλλες δύο από χορηγίες των εργοστασίων της περιοχής µας που κλήθηκαν να συνδράµουν στην προσπάθεια της πυρασφάλειας. Στο στόλο του Εργοταξίου πέρα από τις δύο υδροφόρες και ένα Πυροσβεστικό όχηµα, προστέθηκε µία αντλία άµεσης επέµβασης που προσαρµόζεται σε τροχήλατο όχηµα. Επίσης, όπως ανέφερε ο αντιδήµαρχος, έχει δρο- µολογηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού (γιλέκα φωτεινής ένδειξης, φακός, φάρος για οχήµατα) καθώς και η έκδοση ειδικών ταυτοτήτων για τους εθελοντές της νέας περιόδου, ώστε να ενηµερωθούν οι αρχές που πραγµατοποιούν έλεγχο στα δάση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και µε τις πινακίδες των ιδιωτικών οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τις περιπολίες. Τι είπαν οι αρχές και οι φορείς Ο ασάρχης κ. Χρ. Γκάτσης α- νέφερε ότι έχει ήδη εγκριθεί η µελέτη δασοπροστασίας για την περιοχή, ο ιοικητής της Πυροσβεστικής Ελευσίνας κ.. Καβέτσος διαβεβαίωσε ότι το Σώµα βρίσκεται σε ετοιµότητα, ενώ ο προ στάµενος της Πυροσβεστικής Βιλλίων κ. Γ. Παπανικολάου ανέλυσε τη χωροταξική διάταξη των πυροσβεστικών οχηµάτων και δυνάµεων και έδωσε οδηγίες στους οικιστές σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αισιόδοξος και για τη νέα περίοδο δήλωσε στην παρέµβασή του ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας για τη υτική Αττική κ. Ανδριανός Μιχάλαρος ο οποίος τόνισε ότι η συνεργασία και ο συντονισµός των φορέων της Αυτοδιοίκησης και των αρχών έχει αποδώσει καρπούς στην περιοχή µας, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην καταστολή των πυρκαγιών. Ο κ. Μιχάλαρος ανέφερε ότι ό- σοι δηλώνουν «Οικολόγοι» είναι άφαντοι, ενώ το έργο των εθελοντών είναι δεδοµένο και ανεκτίµητο, καθώς αποτελεί προαιρετική πράξη προσφοράς και ανιδιοτέλειας και δείγµα της ελληνικής ψυχής. Γ. Κριεκούκη: «Ενωµένοι, θα πάµε καλύτερα» Στην παρέµβασή της η δήµαρχος Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη ανέφερε µπροστά στην απειλή µιας οικολογικής καταστροφής, οι αρχές, οι δήµοι και οι πολίτες οδηγούνται σε κοινό µέτωπο και έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα και στην πρόληψη και στην καταστολή. «Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι όταν λειτουργούµε συλλογικά, υπερτοπικά, όποτε µπορούµε και συνενώνουµε τις δυνάµεις µας, έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς», τόνισε η κ. Κριεκούκη. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα νοσοκοµεία Σύµφωνα µε το Τµήµα Υγείας του ΣΥΝ Ανακοίνωση εξέδωσε το τµήµα υγείας του ΣΥΝ σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση στα νοσοκο- µεία στην οποία αναφέρει: Χάος επικρατεί σε όλα σχεδόν τα νοσοκοµεία της χώρας, µε τις γενικές εφηµερίες να µη µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε τις δικαιολογηµένες επισχέσεις των γιατρών να οδηγούν σε τεράστια προβλήµατα τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και των κλινικών. Παρά τις επανειληµµένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η υγεία αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και µετά την άκαρπη συνάντηση των νοσοκοµειακών γιατρών µε την υπουργό κ. Ξενογιαννακοπούλου αυτό που βλέπουµε είναι οι δραµατικές περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκοµείων, στις α- ποδοχές των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζοµένων, στα κονδύλια των εφηµεριών και των υπερωριών, ακόµα και στις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Γνωρίζει καλά η κ. υπουργός ότι οι προσλήψεις που ανακοίνωσε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι φανερό λοιπόν ότι το ήδη προβληµατικό και υποβαθµισµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αντί να ε- νισχυθεί µε πόρους και προσωπικό, όπως είχε δεσµευτεί η νέα κυβέρνηση, θα δεχθεί στο όνοµα της κρίσης και της υποτιθέµενης δηµοσιονοµικής «εξυγίανσης» τη χαριστική βολή. Ο ΣΥΝ καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η πολιτεία απέναντι στους εργαζόµενους στην υγεία και τους εργαζόµενους να µην εγκλωβιστούν στα επικοινωνιακά τεχνάσµατα του υπουργείου, διεκδικώντας την αναβίωση του ΕΣΥ και τη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων υγειονοµικών ενάντια στις ρυθµίσεις του προγράµµατος σταθερότητας

9 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ Ενέργειες του ΥΠΕΚΑ ζητά ο Θ. Λεβέντης Για τερµατισµό της δηµιουργίας της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής Το Υπουργείο Περιβάλλοντος καλεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Λεβέντης, να προβεί στις ε- νέργειες εκείνες, οι οποίες θα τερµατίσουν άµεσα κάθε εξέλιξη για την δηµιουργία του µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Χαλυβουργική. Επιπλέον καλεί, το Υπουργείο να ενισχύσει τις πολιτικές περιβαλλοντικής αναβάθµισης, του Θριάσιου Πεδίου. «Ενώ οι επεκτάσεις της ΠΕΤΡΟΛΑ (ΕΛΠΕ) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός που θα επιβαρύνει δραµατικά το περιβάλλον του Θριάσιου πεδίου, τα σχέδια για την εγκατάσταση µονάδας ηλεκτροπαραγωγής 980 µεγαβάτ στη Χαλυβουργική φαίνεται ότι δεν εγκαταλείπονται», επισηµαίνει ο κ. Λεβέντης. Επιπλέον, ο κ Λεβέντης αναφέρεται σε δηµοσιεύµατα του αθηνα κού τύπου σύµφωνα µε τα οποία η Χαλυβουργική θα προχωρήσει το σχέδιο ακόµα και αν η ΕΗ αποχωρήσει από την επένδυση. Ακόµη, ο κ Λεβέντης υπογραµµίζει ότι:«ο ήµος και σύσσωµη η κοινωνία της Ελευσίνας και όλου του Θριασίου, καθώς και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διαφωνούν στην δηµιουργία της συγκεκριµένης µονάδας. Η πρόσθετη ρύπανση που θα προκύψει σε οξείδια του αζώτου και όζον ισοδυναµεί προς την κυκλοφορία 1,8 εκατ. οχηµάτων ηµερησίως γενιάς 2000 (Euro 3) ή 3,4 εκατ. οχήµατα ηµερησίως γενιάς 2005 (Euro 4), µε διαδροµή 20 χλµ το καθένα στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου». Τέλος ο κ. Λεβέντης τονίζει: «Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η σηµερινή κυβέρνηση φαίνεται να συζητά την συγκεκριµένη επένδυση, παρά το γεγονός ότι πριν λίγους µήνες, κορυφαία στελέχη της είχαν βρεθεί έξω από την Χαλυβουργική διαδηλώνοντας στο πλευρό των κατοίκων για τη µη πραγ- µατοποίησή της. Αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε χώρο 500 στρεµµάτων ο οποίος έχει περιέλθει σκανδαλωδώς στην Χαλυβουργική µετά από επιχωµατώσεις του αιγιαλού και για τον οποίο η ΕΗ θα πληρώνει ενοίκιο. Πρόκειται για θαλάσσια έκταση που η Χαλυβουργική επικάλυψε παράνοµα µε βιοµηχανικά απόβλητα γεγονός για το οποίο έχει καταδικαστεί η χώρα µας από το Ευρωπα κό ικαστήριο. Η δραστηριότητα αυτή έχει στόχο την πώληση ρεύµατος στην Ιταλία και στην υποκατάσταση της ΕΗ Κερατσινίου και κατά συνέπεια δεν είναι κοινωφελές έργο, αλλά είναι έργο επιχειρηµατικό το οποίο θίγει και την ανταγωνιστικότητα στην εµπορία ρεύµατος» άνεργοι σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Με νέο πρόγραµµα του ΟΑΕ Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του τέταρτου προγράµµατος προώθησης της απασχόλησης, στα πλαίσια της πρώτης δέσµης µέτρων για το Το πρόγραµµα αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου µε την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι όροι υλοποίησης περιλαµβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις που αναρτώνται στο site του ΟΑΕ σήµερα τη ευτέρα 26 Απριλίου Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΑΕ επίσης από σήµερα. Πληροφορίες για θέµατα Αιτήσεων στα προγράµµατα ΝΘΕ δίνονται στα τηλέφωνα: , , , Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συµπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων: , , , ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη - Σεµινάρια στο Θριάσιο για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΤΙΤΑΝΑ ύο κύκλοι σεµιναρίων, που αφορούσαν«βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας Υπεύθυνων Εργολαβικών Συνεργείων και Μικρο- µεσαίων Επιχειρήσεων» και την «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας προσωπικού αποκοµιδής απορριµµάτων των ήµων», διοργανώθηκαν στη βάση της απόφασης σε Συνάντηση Ενδιαφεροµένων Μερών που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του ΤΙΤΑΝΑ στο Εργοστάσιο Καµαρίου την 1η Μαρτίου 2010, µε την συµµετοχή των ήµων Θριασίου και εταιριών όπως η Χαλυβουργική, τα ΕΛΠΕ, η ΕΣΦΑ και η POLYECO. Έτσι πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου 2010 στην Ελευσίνα ο πρώτος κύκλος σεµιναρίων µε τίτλο «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας Υπεύθυνων Εργολαβικών Συνεργείων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». Ο πρώτος αυτός κύκλος είχε διάρκεια 9 ωρών και συντονίσθηκε από κοινού µεταξύ στελεχών των εταιριών ΤΙΤΑΝ, ΕΛΠΕ και Χαλυβουργικής, µε στόχο την ε- υαισθητοποίηση των υπευθύνων των εργολαβικών συνεργείων σε θέµατα Ασφαλούς Εργασίας. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 30 άτοµα, επικεφαλής ε- ργολαβικών συνεργείων και υπεύθυνοι τεχνικών υπηρεσιών του ήµου Ελευσίνας. Στο ίδιο πλαίσιο, ένα ακόµα τετραήµερο σεµινάριο διάρκειας 10 ωρών πραγµατοποιήθηκε στην Ελευσίνα, µε θέµα «Βελτίωση Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας προσωπικού αποκοµιδής απορριµµάτων των ήµων». Τον συντονισµό και το κόστος ανέλαβε ο ΤΙΤΑΝ, µε εισηγητές εξειδικευµένους γιατρούς εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ. Το εν λόγω σεµινάριο παρακολούθησαν 30 άτοµα συνεργείων του ή- µου Ελευσίνας. Επισηµαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόµοιες ενηµερώσεις ώστε να ενηµερωθούν και άλλες οµάδες εργολάβων και δηµοτικών τεχνικών υπηρεσιών και πως ο ΤΙΤΑΝ και οι άλλες εταιρίες που συµµετείχαν στην Συνάντηση της 1ης Μαρτίου 2010, θα συνεχίσουν την χρήσιµη αυτή πρωτοβουλία.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-05-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 75946 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-2-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 39273 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/07/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20/07/2011 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20854/15-07-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ρόδος 23 / 9 / 2010 Αρ. Πρωτ: 14965 ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Ροδίων κ.χατζή Χατζηευθυμίου Τους κ.κ.δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ροδίων Τους Προέδρους Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 627/2012 Έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του 1 ου σταδίου της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα