ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 353/400 Κατανομή τροφίμων Εθνικού Προγράμματος ωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του N. 22/15 «Προμήθειες του δημοσίου το μέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α /1) και του N. 421/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελλη νικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οι κονομικών και άλλες διατάξεις» (Α /)», όπως ισχύουν. β) Του N. 133/13 «Εφαρμογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α /34), όπως ισχύει. γ) Της περίπτωσης α του άρθρου της αριθ. 33/152/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «ωρεάν ιανομή ρυζιού σε άπορους της Χώρας Κα θορισμός λεπτομερειών εφαρμογής» (Β /2). δ) Του άρθρου 0 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α /). ε) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονι κού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 35/200 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α /22), όπως ισχύει. στ) Του Ν. 20/1 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α /45), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 22 και 23 αυτού. ζ) Του Ν. 352/20 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α /), όπως ισχύει. 2. Το Π.δ. 0/200 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/1/ΕΚ περί συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβά σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροπο ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Νοεμβρίου 2005» (Α /4), όπως ισχύει. 3. Το Π.δ. 11/200 «Κανονισμός Προμηθειών του ημο σίου» (Α /150), όπως ισχύει. 4. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α /20). 5. Το Π.δ. 5/2015 «ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α /).. Την αριθ. 2/2340/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμό τητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους, του προγράμματος ωρεάν ιανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.» (Β /414).. Την αριθ. 342/Χ../ διακήρυξη του επα ναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμ ματος ωρεάν ιανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας».. Την αριθ. 14/0/ απόφαση του προϊστα μένου της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε ο ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής επαναληπτικός διαγωνισμός με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού της υπ αριθμ. 342/Χ. /2014 διακήρυξης (αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η. Η.Σ. 145) για την «Ανάθε ση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος ωρεάν ιανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώ ρας» στις εταιρίες «ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και «ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» για τις Ζώνες Α και Β και στην εταιρεία «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ» για τη Ζώνη Γ.

2 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Την απόφαση Υ20/2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρό τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ημήτριο Μελά» (Β /1).. Το αριθ. 1142/ έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε στη ιεύθυνση Συστημά των Καλλιέργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η βάση δεδομένων των εγκεκριμένων δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης για το έτος Το αριθ. 5/2354/ έγγραφο της /νσης Νομοτεχνικής επεξεργασίας και ιαχείρισης Παραβά σεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με νομοτεχνικά επεξερ γασμένο σχέδιο της παρούσης υπουργικής απόφασης. 12. Το υπ αριθ. 1/20/ έγγραφο της /νσης Προμηθειών, ιαχείρισης Υλικού και Υποδομών με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθ. 350/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βά ρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκλήθηκε με την αριθ. 33/152/ (Β /2) κοινή Υπουργική απόφαση και την αριθ. 14/0/ απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύψους ,00 ευρώ (ΚΑΕ 03, Φ 2 1), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Κατανομή ρυζιού Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος ωρεάν δια νομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας, το οποίο υλοποιείται σε εφαρμογή της αριθ. 33/152/ (Β /2) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ποσότητες ρυζιού parboiled που διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της Χώρας και συγκεκριμένα: α) στα άπορα και στις άπορες οικογένειες της περίπτωσης Α της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. 2/2340/ (Β /414) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) στα σιτιζόμενα των περιπτώσεων Β και Γ της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας κοινής Υπουργικής απόφασης, δηλαδή σε παι διά και ενήλικες που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας και λοιπά ΝΠ ή ΝΠΙ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και σε σιτιζόμενους σε οργανω μένα συσσίτια απόρων, κατανέμονται ως εξής: 1. Στη Ζώνη Α, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υτικής Μακεδο νίας και Κεντρικής Μακεδονίας, κατανέμονται, κατ ελά χιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι κιλά και σαράντα γραμμάρια ( ,4) ρυζιού parboiled ως εξής: α) Στα άπορα και στα σιτιζόμενα διανέμο νται πέντε (5) κιλά ανά άτομο και συνολικά διακόσιες εί κοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε (22.255) κιλά. β) στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύ ριο διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα ( ) κιλά, ως εξής: αα) έντεκα (11) κιλά ανά οικογένεια ββ) δεκαέξι (1) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι τέσσερα (24) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα ένα (31) κιλά ανά οικογένεια εε) σαράντα (40) κιλά ανά οικογένεια στστ) σαράντα οκτώ (4) κιλά ανά οικογένεια ζζ) πενήντα έξι (5) κιλά ανά οικογένεια ηη) εξήντα επτά () κιλά ανά οικογένεια θθ) εβδομήντα οκτώ () κιλά ανά οικογένεια ιι) ογδόντα έξι () κιλά ανά οικογένεια ιαια) ενενήντα τρία (3) κιλά ανά οικογένεια ιβιβ) εκατό δέκα (1) κιλά ανά οικογένεια με Στη Ζώνη Β, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, υτικής Ελλά δας και Ιονίων Νήσων) κατανέμονται, κατ ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ( ) κιλά ρυζιού parboiled, ως εξής: α) Στα σιτιζόμενα διανέμονται πέντε (5) κιλά ανά άτομο και συνολικά δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτα κόσια πενήντα πέντε (14.55) κιλά. β) Στα άπορα διανέμονται έξι () κιλά ανά άτο μο και συνολικά διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τετρακό σια πενήντα ( ) κιλά. γ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύριο πε νήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι (1.052.) κιλά, ως εξής: αα) δέκα τρία (13) κιλά ανά οικογένεια ββ) είκοσι (20) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι οκτώ (2) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα πέντε (35) κιλά ανά οικογένεια εε) σαράντα δυο (42) κιλά ανά οικογένεια στστ) πενήντα (50) κιλά ανά οικογένεια ζζ) εξήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια ηη) εβδομήντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια με θθ) ογδόντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια ιι) ενενήντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια ιαια) εκατό δέκα τρία (113) κιλά ανά οικογένεια 3. Στη Ζώνη Γ, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής, κατανέμονται, κατ ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες δια κόσια εβδομήντα τρία ( ) κιλά ρυζιού parboiled, ως εξής: α) Στα σιτιζόμενα διανέμονται έξι () κιλά ανά άτομο και συνολικά δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξή ντα τέσσερα (1.4) κιλά. β) Στα άπορα διανέμονται επτά () κιλά ανά άτομο και συνολικά διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα (201.21) κιλά. γ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τριάντα οκτώ ( ) κιλά, ως εξής: αα) δεκαπέντε (15) κιλά ανά οικογένεια ββ) είκοσι δυο (22) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι εννιά (2) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα έξι (3) κιλά ανά οικογένεια

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 εε) σαράντα τρία (43) κιλά ανά οικογένεια στστ) πενήντα (50) κιλά ανά οικογένεια ζζ) εξήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια ηη) εβδομήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια θθ) ογδόντα (0) κιλά ανά οικογένεια ιι) ενενήντα (0) κιλά ανά οικογένεια ιαια) εκατό (0) κιλά ανά οικογένεια ιβιβ) εκατό τριάντα (130) κιλά ανά οικογένεια ιγιγ) εκατό εξήντα () κιλά ανά οικογένεια με 14 ιδιδ) διακόσια εβδομήντα εννιά (2) κιλά ανά οικο γένεια Άρθρο 2 Παράδοση ρυζιού 1. Η παράδοση του ρυζιού στους δικαιούχους, σύμφω να με το άρθρο της αριθ. 33/152/ κοινής Υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται μέσω των φορέων εκπροσώπησης που περιλαμβάνονται στο Πα ράρτημα του άρθρου Ειδικά ως προς την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Το μέα Αθηνών, σύμφωνα με το αριθ. 155/120/ μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της οικείας ιεύθυν σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το αριθ. 32/ έγγραφο του ήμου Ελληνικού Αργυρού πολης, αντίστοιχα, ισχύουν επιπλέον τα εξής: α) στους δικαιούχους του Συλλόγου Εθελοντών «Κοι νωνική Αλληλεγγύη» το ρύζι αναλαμβάνει να διανείμει ο ήμος Καλλιθέας και β) στους δικαιούχους του ήμου Ελληνικού Αργυρού πολης το ρύζι αναλαμβάνει να διανείμει εγκεκριμένος φορέας εκπροσώπησης που θα υποδείξει η οικεία ιεύ θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 3. Οι εταιρίες στις οποίες ανατίθενται υπηρεσίες υλο ποίησης του «Εθνικού Προγράμματος ωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», σύμφωνα με την αριθ. 14/0/ απόφαση έγκρισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς επαναληπτικού δι αγωνισμού της υπ αριθμ. 342/Χ. /2014 διακήρυξης, προμηθεύουν, μεταφέρουν και διανέμουν ρύζι στους τόπους των δικαιούχων φορέων εκπροσώπησης, σύμ φωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που τίθενται στην ως άνω διακήρυξη και στις προβλεπόμενες από αυτή συμβάσεις. Άρθρο 3 Αναδιανομή ρυζιού Αν εναπομείνει ποσότητα ρυζιού σε σχέση με τη συ νολική κατανομή που προβλέπεται στο άρθρο 1, λόγω άρνησης παραλαβής μέρους ή ολόκληρης της ποσότη τας ρυζιού εκ μέρους των φορέων εκπροσώπησης ή των δικαιούχων ή λόγω μείωσης του αριθμού των δικαιούχων ανά φορέα κατά το χρόνο παράδοσης των προβλεπό μενων ποσοτήτων ρυζιού, αυτό γνωστοποιείται από τις κατά τόπους επιτροπές παράδοσης παραλαβής στις ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων με αναφορά της συγκεκρι μένης ποσότητας που έχει εναπομείνει. Ακολούθως, οι ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων διαβιβάζουν στη ιεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Παραγω γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόταση για την αναδιανομή των ποσοτήτων που έχουν εναπομείνει, προκειμένου να εκδοθεί νέα Υπουργική απόφαση κατανομής. Άρθρο 4 Παράρτημα Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΔΑΟΚ ΔΡΑΜΑ (Ένωση) Σύλλογος Διαβητικών Ν.Δράμας sullogos palinnostounton tsalka ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ" Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡ" ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ Α.Μ.Ε.Α ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2351 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΒΡΟΥ (ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ) ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ "Ο ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ <<ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ>> ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΔ/ΧΟΥ "Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ "Η ΤΡΙΗΡΗΣ" ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΑΟΚ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

6 2352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 5 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ "Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ" ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ''ΟΠΡΕΤΙ'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΟΚ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2353 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ "Η ΣΤΗΡΙΞΗ" ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Κ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ " ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΘΗ " Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Ξάνθης ΔΑΟΚ ΡΟΔΟΠΗ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΛΙΝ- ΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤ.ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ" ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δύναμη Ψυχής ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ&ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8 2354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"-ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΡΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΛΥΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΛΙΝΙΣΤΟΥΝΤΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ''Η ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης "Η Τραπεζούντα" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΟΚ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Σύλλογος Πολυτέκνων Γρεβενών

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2355 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ" ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ&ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ "Προσχολικής Αγωγής - Παιδείας - Κοινωνικής Μέριμνας" Α.μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ και ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ ΔΗΜΩΝ

10 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, "ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ" ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ <ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ> ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Παλιννοστούντων Ελλήνων Σύλλογος Παλλινοστούντων Ποντίων από την τέως Σωβιετική Ένωση ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" ΔΑΟΚ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΚΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ Νομαρχιακος Συλλογος ΑμεΑ Ν. Φλωρινας με εδρα την Φλωρινα Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Νομού Φλώρινας με έδρα το Αμύνταιο Παλλινοστούντων Ποντίων ''Ελπίδα'' ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΟΚ ΗΜΑΘΙΑ Δήμος Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας

12 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΚΔΑΠ-ΜΕΑ "Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Περιφεροιακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νάουσας ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων του Παραγωγικού Εργαστηρίου Νάουσας "Το Υφάδι" Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας "ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Σύλλογος Παλινοστούντων"Το Χρυσόμαλο Δέρας" ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 15 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΑΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΑΥΡΙΑΝΗ" ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ''ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ'' ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ" ΜΚΟ "ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ" ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (02)

14 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 1 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΚΠΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ απο την πρ.εσσδ "ΤΣΑΛΚΑ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ "ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΝΤΕΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ- ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡ. Ε.Σ.Σ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ "ΣΥΡΤΑΚΙ" ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ Πολιτιστικός Σύλλογος Παλιννοστούντων Ποντίων οι "ΤΡΑΝΤΕΛΛΗΝΕΣ"

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Πολιτιστικός Σύλλογος Παλιννοστούντων Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση "Ο Οικογ. Οικογ. με 15 Προφήτης Ηλίας " " Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Παλιννοστούντων "Η ΕΛΠΙΔΑ" Συλλογος Αναπηρων & Παραπληγηκων Ν.Δ.Θεσσαλονικης"Η Φροντιδα" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η ΤΡΙΑΙΝΑ" ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ <<ΙΧΝΕΣ>> ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΓΙΑΓΝΤΑΝ" ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. 'Ο ΚΑΥΚΑΣΟΣ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ "Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ" ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύλλογος οικογενειών ατόμων με αναπηρία του δήμου Νεάπολης Συκεών

16 2352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ "Η ΤΥΦΛΙΔΑ" ΠΑΛΗΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ Η ΛΥΡΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ "ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ" Σύλλογος Παλιννοστούντων Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση ΦΕΛΙΞ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. "ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Μ.Ε.Α. "Ο ΣΩΤΗΡ" Σωματίο Διαβητικών και φίλων Διαβητικών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ«ΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ» «ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ» ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΑΟΚ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Η ΩΡΑΙΟΠΗΓΗ Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2353 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με ΙΕΡΑ ΜΗTΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

18 2354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ [ΕΛΠΙΔΑ] ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ" ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Φυσιολατρικός, Αιμοδοτικός, Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γαλατάδων ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑ-ΕΔΕΣΣΑ ΜΑΚΑΒΑΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ''Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ'' ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" - ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2355 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΑΟΚ ΠΙΕΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Α.με.Α Πιερίας ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ''Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ'' ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ "Ο ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

20 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Σύλλογος Καρκινοπαθών Νιγρίτας ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΏΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ "ΕΛΠΙΔΑ" ΔΑΟΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Δ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ *ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ* ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ "Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ζώνης Α

22 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΟΚ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (Παράρτημα Αγρινίου) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ- ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ << ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>> ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ-ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ <<ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ>> Νομου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΑΣ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Κ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

24 2300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΟΚ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Κ.ΑΧΑϊΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2301 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΟΚ ΗΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Δήμος Ζαχάρως ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Ν. Ηλείας (Ο Άγιος Στυλιανός)

26 2302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 11 ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ- ΣΥΝ. ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ -ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΣΥΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΟΚ ΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΑΡΤΑΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γεωργίου Καραΐσκάκη ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2303 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Περιφερική Ένωση Β/Δ Ελλάδος Α.Μ.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΑΟΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ- ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΑΟΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

28 2304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ"

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2305 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΟΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Nομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Καρδίτσας ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Σοφάδων και Περιχώρων ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

30 230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ RΟΜ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣ/ΔΟΣ&ΦΑΝ/ΛΩΝ ΔΑΟΚ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Κ.Ν.Λ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ιερά Μητρόπολη Λάρισας Συσσίτια Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟΝΝΟΣΤΟΥΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ "Ο ΠΟΝΤΟΣ" ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ και ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Συλλογος Παλλινοστουντων ομογενων Ποντιων απο την πρωην Σοβιετικη Ενωση Το Πεπρωμενο'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

32 230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ" ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΝ-ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΠΙΔ ΑΓΙΑ Ιερός Ναός Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠ/ΔΩΝ "ΕΛΠΙΣ" ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΑΟΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 230 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ N. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "Η ΑΡΓΩ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας "Μάγνητες Τυφλοί" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ''ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ'' ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΔΑΟΚ ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΑΜΕΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ''Η ΕΛΠΙΔΑ'' ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1197 12 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15960 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Oίκ. 31206 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011).

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22666 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. Δ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ. : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

20111206_apoxoriseis - ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

20111206_apoxoriseis - ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 6_apoxoriseis - ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)..... Λύση. Λύση. Λύση. Λύση υπαλληλικής υπαλληλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 26942 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ).

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Για παλαιότερες διοικητικές διαιρέσεις, δείτε: Διοικητικές διαιρέσεις της Ελλάδας. Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α Α: ΒΛ0NΝ-Φ1B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 48107 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ και µε FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 1/7/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 22461 ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 14 Απριλίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 18646 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα