ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 353/400 Κατανομή τροφίμων Εθνικού Προγράμματος ωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του N. 22/15 «Προμήθειες του δημοσίου το μέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α /1) και του N. 421/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελλη νικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οι κονομικών και άλλες διατάξεις» (Α /)», όπως ισχύουν. β) Του N. 133/13 «Εφαρμογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α /34), όπως ισχύει. γ) Της περίπτωσης α του άρθρου της αριθ. 33/152/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «ωρεάν ιανομή ρυζιού σε άπορους της Χώρας Κα θορισμός λεπτομερειών εφαρμογής» (Β /2). δ) Του άρθρου 0 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α /). ε) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονι κού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 35/200 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α /22), όπως ισχύει. στ) Του Ν. 20/1 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α /45), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 22 και 23 αυτού. ζ) Του Ν. 352/20 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α /), όπως ισχύει. 2. Το Π.δ. 0/200 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/1/ΕΚ περί συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβά σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροπο ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Νοεμβρίου 2005» (Α /4), όπως ισχύει. 3. Το Π.δ. 11/200 «Κανονισμός Προμηθειών του ημο σίου» (Α /150), όπως ισχύει. 4. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α /20). 5. Το Π.δ. 5/2015 «ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α /).. Την αριθ. 2/2340/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμό τητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους, του προγράμματος ωρεάν ιανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.» (Β /414).. Την αριθ. 342/Χ../ διακήρυξη του επα ναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμ ματος ωρεάν ιανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας».. Την αριθ. 14/0/ απόφαση του προϊστα μένου της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε ο ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής επαναληπτικός διαγωνισμός με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού της υπ αριθμ. 342/Χ. /2014 διακήρυξης (αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η. Η.Σ. 145) για την «Ανάθε ση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος ωρεάν ιανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώ ρας» στις εταιρίες «ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και «ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» για τις Ζώνες Α και Β και στην εταιρεία «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ» για τη Ζώνη Γ.

2 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Την απόφαση Υ20/2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρό τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ημήτριο Μελά» (Β /1).. Το αριθ. 1142/ έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε στη ιεύθυνση Συστημά των Καλλιέργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η βάση δεδομένων των εγκεκριμένων δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης για το έτος Το αριθ. 5/2354/ έγγραφο της /νσης Νομοτεχνικής επεξεργασίας και ιαχείρισης Παραβά σεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με νομοτεχνικά επεξερ γασμένο σχέδιο της παρούσης υπουργικής απόφασης. 12. Το υπ αριθ. 1/20/ έγγραφο της /νσης Προμηθειών, ιαχείρισης Υλικού και Υποδομών με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθ. 350/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βά ρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκλήθηκε με την αριθ. 33/152/ (Β /2) κοινή Υπουργική απόφαση και την αριθ. 14/0/ απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύψους ,00 ευρώ (ΚΑΕ 03, Φ 2 1), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Κατανομή ρυζιού Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος ωρεάν δια νομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας, το οποίο υλοποιείται σε εφαρμογή της αριθ. 33/152/ (Β /2) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ποσότητες ρυζιού parboiled που διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της Χώρας και συγκεκριμένα: α) στα άπορα και στις άπορες οικογένειες της περίπτωσης Α της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. 2/2340/ (Β /414) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) στα σιτιζόμενα των περιπτώσεων Β και Γ της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας κοινής Υπουργικής απόφασης, δηλαδή σε παι διά και ενήλικες που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας και λοιπά ΝΠ ή ΝΠΙ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και σε σιτιζόμενους σε οργανω μένα συσσίτια απόρων, κατανέμονται ως εξής: 1. Στη Ζώνη Α, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υτικής Μακεδο νίας και Κεντρικής Μακεδονίας, κατανέμονται, κατ ελά χιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι κιλά και σαράντα γραμμάρια ( ,4) ρυζιού parboiled ως εξής: α) Στα άπορα και στα σιτιζόμενα διανέμο νται πέντε (5) κιλά ανά άτομο και συνολικά διακόσιες εί κοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε (22.255) κιλά. β) στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύ ριο διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα ( ) κιλά, ως εξής: αα) έντεκα (11) κιλά ανά οικογένεια ββ) δεκαέξι (1) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι τέσσερα (24) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα ένα (31) κιλά ανά οικογένεια εε) σαράντα (40) κιλά ανά οικογένεια στστ) σαράντα οκτώ (4) κιλά ανά οικογένεια ζζ) πενήντα έξι (5) κιλά ανά οικογένεια ηη) εξήντα επτά () κιλά ανά οικογένεια θθ) εβδομήντα οκτώ () κιλά ανά οικογένεια ιι) ογδόντα έξι () κιλά ανά οικογένεια ιαια) ενενήντα τρία (3) κιλά ανά οικογένεια ιβιβ) εκατό δέκα (1) κιλά ανά οικογένεια με Στη Ζώνη Β, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, υτικής Ελλά δας και Ιονίων Νήσων) κατανέμονται, κατ ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ( ) κιλά ρυζιού parboiled, ως εξής: α) Στα σιτιζόμενα διανέμονται πέντε (5) κιλά ανά άτομο και συνολικά δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτα κόσια πενήντα πέντε (14.55) κιλά. β) Στα άπορα διανέμονται έξι () κιλά ανά άτο μο και συνολικά διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τετρακό σια πενήντα ( ) κιλά. γ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύριο πε νήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι (1.052.) κιλά, ως εξής: αα) δέκα τρία (13) κιλά ανά οικογένεια ββ) είκοσι (20) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι οκτώ (2) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα πέντε (35) κιλά ανά οικογένεια εε) σαράντα δυο (42) κιλά ανά οικογένεια στστ) πενήντα (50) κιλά ανά οικογένεια ζζ) εξήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια ηη) εβδομήντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια με θθ) ογδόντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια ιι) ενενήντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια ιαια) εκατό δέκα τρία (113) κιλά ανά οικογένεια 3. Στη Ζώνη Γ, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής, κατανέμονται, κατ ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες δια κόσια εβδομήντα τρία ( ) κιλά ρυζιού parboiled, ως εξής: α) Στα σιτιζόμενα διανέμονται έξι () κιλά ανά άτομο και συνολικά δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξή ντα τέσσερα (1.4) κιλά. β) Στα άπορα διανέμονται επτά () κιλά ανά άτομο και συνολικά διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα (201.21) κιλά. γ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τριάντα οκτώ ( ) κιλά, ως εξής: αα) δεκαπέντε (15) κιλά ανά οικογένεια ββ) είκοσι δυο (22) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι εννιά (2) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα έξι (3) κιλά ανά οικογένεια

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 εε) σαράντα τρία (43) κιλά ανά οικογένεια στστ) πενήντα (50) κιλά ανά οικογένεια ζζ) εξήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια ηη) εβδομήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια θθ) ογδόντα (0) κιλά ανά οικογένεια ιι) ενενήντα (0) κιλά ανά οικογένεια ιαια) εκατό (0) κιλά ανά οικογένεια ιβιβ) εκατό τριάντα (130) κιλά ανά οικογένεια ιγιγ) εκατό εξήντα () κιλά ανά οικογένεια με 14 ιδιδ) διακόσια εβδομήντα εννιά (2) κιλά ανά οικο γένεια Άρθρο 2 Παράδοση ρυζιού 1. Η παράδοση του ρυζιού στους δικαιούχους, σύμφω να με το άρθρο της αριθ. 33/152/ κοινής Υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται μέσω των φορέων εκπροσώπησης που περιλαμβάνονται στο Πα ράρτημα του άρθρου Ειδικά ως προς την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Το μέα Αθηνών, σύμφωνα με το αριθ. 155/120/ μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της οικείας ιεύθυν σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το αριθ. 32/ έγγραφο του ήμου Ελληνικού Αργυρού πολης, αντίστοιχα, ισχύουν επιπλέον τα εξής: α) στους δικαιούχους του Συλλόγου Εθελοντών «Κοι νωνική Αλληλεγγύη» το ρύζι αναλαμβάνει να διανείμει ο ήμος Καλλιθέας και β) στους δικαιούχους του ήμου Ελληνικού Αργυρού πολης το ρύζι αναλαμβάνει να διανείμει εγκεκριμένος φορέας εκπροσώπησης που θα υποδείξει η οικεία ιεύ θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 3. Οι εταιρίες στις οποίες ανατίθενται υπηρεσίες υλο ποίησης του «Εθνικού Προγράμματος ωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», σύμφωνα με την αριθ. 14/0/ απόφαση έγκρισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς επαναληπτικού δι αγωνισμού της υπ αριθμ. 342/Χ. /2014 διακήρυξης, προμηθεύουν, μεταφέρουν και διανέμουν ρύζι στους τόπους των δικαιούχων φορέων εκπροσώπησης, σύμ φωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που τίθενται στην ως άνω διακήρυξη και στις προβλεπόμενες από αυτή συμβάσεις. Άρθρο 3 Αναδιανομή ρυζιού Αν εναπομείνει ποσότητα ρυζιού σε σχέση με τη συ νολική κατανομή που προβλέπεται στο άρθρο 1, λόγω άρνησης παραλαβής μέρους ή ολόκληρης της ποσότη τας ρυζιού εκ μέρους των φορέων εκπροσώπησης ή των δικαιούχων ή λόγω μείωσης του αριθμού των δικαιούχων ανά φορέα κατά το χρόνο παράδοσης των προβλεπό μενων ποσοτήτων ρυζιού, αυτό γνωστοποιείται από τις κατά τόπους επιτροπές παράδοσης παραλαβής στις ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων με αναφορά της συγκεκρι μένης ποσότητας που έχει εναπομείνει. Ακολούθως, οι ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων διαβιβάζουν στη ιεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Παραγω γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόταση για την αναδιανομή των ποσοτήτων που έχουν εναπομείνει, προκειμένου να εκδοθεί νέα Υπουργική απόφαση κατανομής. Άρθρο 4 Παράρτημα Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΔΑΟΚ ΔΡΑΜΑ (Ένωση) Σύλλογος Διαβητικών Ν.Δράμας sullogos palinnostounton tsalka ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ" Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡ" ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ Α.Μ.Ε.Α ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2351 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΒΡΟΥ (ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ) ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ "Ο ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ <<ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ>> ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΔ/ΧΟΥ "Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ "Η ΤΡΙΗΡΗΣ" ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΑΟΚ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

6 2352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 5 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ "Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ" ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ''ΟΠΡΕΤΙ'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΟΚ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2353 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ "Η ΣΤΗΡΙΞΗ" ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Κ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ " ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΘΗ " Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Ξάνθης ΔΑΟΚ ΡΟΔΟΠΗ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΛΙΝ- ΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤ.ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ" ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δύναμη Ψυχής ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ&ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8 2354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"-ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΡΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΛΥΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΛΙΝΙΣΤΟΥΝΤΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ''Η ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης "Η Τραπεζούντα" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΟΚ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Σύλλογος Πολυτέκνων Γρεβενών

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2355 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ" ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ&ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ "Προσχολικής Αγωγής - Παιδείας - Κοινωνικής Μέριμνας" Α.μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ και ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ ΔΗΜΩΝ

10 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, "ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ" ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ <ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ> ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Παλιννοστούντων Ελλήνων Σύλλογος Παλλινοστούντων Ποντίων από την τέως Σωβιετική Ένωση ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" ΔΑΟΚ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΚΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ Νομαρχιακος Συλλογος ΑμεΑ Ν. Φλωρινας με εδρα την Φλωρινα Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Νομού Φλώρινας με έδρα το Αμύνταιο Παλλινοστούντων Ποντίων ''Ελπίδα'' ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΟΚ ΗΜΑΘΙΑ Δήμος Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας

12 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΚΔΑΠ-ΜΕΑ "Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Περιφεροιακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νάουσας ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων του Παραγωγικού Εργαστηρίου Νάουσας "Το Υφάδι" Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας "ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Σύλλογος Παλινοστούντων"Το Χρυσόμαλο Δέρας" ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 15 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΑΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΑΥΡΙΑΝΗ" ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ''ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ'' ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ" ΜΚΟ "ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ" ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (02)

14 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 1 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΚΠΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ απο την πρ.εσσδ "ΤΣΑΛΚΑ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ "ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΝΤΕΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ- ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡ. Ε.Σ.Σ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ "ΣΥΡΤΑΚΙ" ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ Πολιτιστικός Σύλλογος Παλιννοστούντων Ποντίων οι "ΤΡΑΝΤΕΛΛΗΝΕΣ"

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Πολιτιστικός Σύλλογος Παλιννοστούντων Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση "Ο Οικογ. Οικογ. με 15 Προφήτης Ηλίας " " Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Παλιννοστούντων "Η ΕΛΠΙΔΑ" Συλλογος Αναπηρων & Παραπληγηκων Ν.Δ.Θεσσαλονικης"Η Φροντιδα" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η ΤΡΙΑΙΝΑ" ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ <<ΙΧΝΕΣ>> ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΓΙΑΓΝΤΑΝ" ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. 'Ο ΚΑΥΚΑΣΟΣ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ "Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ" ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύλλογος οικογενειών ατόμων με αναπηρία του δήμου Νεάπολης Συκεών

16 2352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ "Η ΤΥΦΛΙΔΑ" ΠΑΛΗΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ Η ΛΥΡΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ "ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ" Σύλλογος Παλιννοστούντων Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση ΦΕΛΙΞ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. "ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Μ.Ε.Α. "Ο ΣΩΤΗΡ" Σωματίο Διαβητικών και φίλων Διαβητικών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ«ΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ» «ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ» ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΑΟΚ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Η ΩΡΑΙΟΠΗΓΗ Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2353 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με ΙΕΡΑ ΜΗTΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

18 2354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ [ΕΛΠΙΔΑ] ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ" ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Φυσιολατρικός, Αιμοδοτικός, Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γαλατάδων ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑ-ΕΔΕΣΣΑ ΜΑΚΑΒΑΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ''Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ'' ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" - ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2355 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΑΟΚ ΠΙΕΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Α.με.Α Πιερίας ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ''Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ'' ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ "Ο ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

20 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Σύλλογος Καρκινοπαθών Νιγρίτας ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΏΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ "ΕΛΠΙΔΑ" ΔΑΟΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Δ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ *ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ* ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ "Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ζώνης Α

22 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΟΚ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (Παράρτημα Αγρινίου) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ- ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ << ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>> ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ-ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ <<ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ>> Νομου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΑΣ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Κ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

24 2300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΟΚ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Κ.ΑΧΑϊΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2301 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΟΚ ΗΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Δήμος Ζαχάρως ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Ν. Ηλείας (Ο Άγιος Στυλιανός)

26 2302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 11 ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ- ΣΥΝ. ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ -ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΣΥΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΟΚ ΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΑΡΤΑΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γεωργίου Καραΐσκάκη ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2303 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Περιφερική Ένωση Β/Δ Ελλάδος Α.Μ.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΑΟΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ- ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΑΟΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

28 2304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ"

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2305 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΟΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Nομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Καρδίτσας ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Σοφάδων και Περιχώρων ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

30 230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ RΟΜ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣ/ΔΟΣ&ΦΑΝ/ΛΩΝ ΔΑΟΚ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Κ.Ν.Λ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ιερά Μητρόπολη Λάρισας Συσσίτια Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟΝΝΟΣΤΟΥΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ "Ο ΠΟΝΤΟΣ" ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ και ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Συλλογος Παλλινοστουντων ομογενων Ποντιων απο την πρωην Σοβιετικη Ενωση Το Πεπρωμενο'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

32 230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ" ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΝ-ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΠΙΔ ΑΓΙΑ Ιερός Ναός Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠ/ΔΩΝ "ΕΛΠΙΣ" ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΑΟΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 230 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ N. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "Η ΑΡΓΩ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας "Μάγνητες Τυφλοί" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ''ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ'' ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΔΑΟΚ ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΑΜΕΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ''Η ΕΛΠΙΔΑ'' ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 Α.Π. οικ 21306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2014 Α.Π. οικ. 15696 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 27/11/2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 54443/741 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3736/137702/2016,ΦΕΚ-3986/Β/13/12/2016

3736/137702/2016,ΦΕΚ-3986/Β/13/12/2016 3736/137702/2016,ΦΕΚ-3986/Β/13/12/2016 1 3736/137702/2016,ΦΕΚ-3986/Β/13/12/2016 Τροποποίηση της αριθμ. 2202/75660/1-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 2082 και 2204), καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ. 32823 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 40880 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 248 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/28818 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.22 15:12:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ3Α4653ΠΣ-6Δ6 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 23435 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ΟΑΕΔ 450 μαθητές (υπ αριθμ. 1756/39/2015 απόφαση 2 Γ.Ε.Σ. 408 μαθητές (υπ αριθμ. Φ.471.14/39/847930/Σ.1794/ 16 6 2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολ/κού Προσ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.) Α/Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 0701039 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ E-MAIL ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 0701035 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β414Χ-ΠΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΔΑ: Β414Χ-ΠΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους.

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ.: 2562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ.: 2562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΞΙΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 3 ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 7 ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

2 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΞΙΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 3 ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 7 ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Α/Α Πόλη Πλαίσιο ΠΑ 1 ΑΘΗΝΑ ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 2 ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΞΙΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 3 ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΑΘΗΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 6 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α] 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα 1. ΙΕ Αθηνών [Α] 2. ΚΒ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

3Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3ΗΣ ΟΣΗΣ

3Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3ΗΣ ΟΣΗΣ 1 35 Αττικής ήμος Γλυφάδας ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Η 2.503,57 2 40 Αττικής ήμος Ζωγράφου ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η 2.825,81 3 54 Αττικής ήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ ΚΕ 1.688,55

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1

ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ.) περιόδου 0- Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα