ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 353/400 Κατανομή τροφίμων Εθνικού Προγράμματος ωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του N. 22/15 «Προμήθειες του δημοσίου το μέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α /1) και του N. 421/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελλη νικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οι κονομικών και άλλες διατάξεις» (Α /)», όπως ισχύουν. β) Του N. 133/13 «Εφαρμογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α /34), όπως ισχύει. γ) Της περίπτωσης α του άρθρου της αριθ. 33/152/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «ωρεάν ιανομή ρυζιού σε άπορους της Χώρας Κα θορισμός λεπτομερειών εφαρμογής» (Β /2). δ) Του άρθρου 0 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α /). ε) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονι κού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 35/200 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α /22), όπως ισχύει. στ) Του Ν. 20/1 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α /45), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 22 και 23 αυτού. ζ) Του Ν. 352/20 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α /), όπως ισχύει. 2. Το Π.δ. 0/200 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/1/ΕΚ περί συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβά σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροπο ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Νοεμβρίου 2005» (Α /4), όπως ισχύει. 3. Το Π.δ. 11/200 «Κανονισμός Προμηθειών του ημο σίου» (Α /150), όπως ισχύει. 4. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α /20). 5. Το Π.δ. 5/2015 «ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α /).. Την αριθ. 2/2340/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμό τητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησής τους, του προγράμματος ωρεάν ιανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.» (Β /414).. Την αριθ. 342/Χ../ διακήρυξη του επα ναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμ ματος ωρεάν ιανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας».. Την αριθ. 14/0/ απόφαση του προϊστα μένου της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε ο ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής επαναληπτικός διαγωνισμός με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού της υπ αριθμ. 342/Χ. /2014 διακήρυξης (αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η. Η.Σ. 145) για την «Ανάθε ση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος ωρεάν ιανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώ ρας» στις εταιρίες «ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και «ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» για τις Ζώνες Α και Β και στην εταιρεία «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ» για τη Ζώνη Γ.

2 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Την απόφαση Υ20/2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρό τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ημήτριο Μελά» (Β /1).. Το αριθ. 1142/ έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε στη ιεύθυνση Συστημά των Καλλιέργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η βάση δεδομένων των εγκεκριμένων δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης για το έτος Το αριθ. 5/2354/ έγγραφο της /νσης Νομοτεχνικής επεξεργασίας και ιαχείρισης Παραβά σεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με νομοτεχνικά επεξερ γασμένο σχέδιο της παρούσης υπουργικής απόφασης. 12. Το υπ αριθ. 1/20/ έγγραφο της /νσης Προμηθειών, ιαχείρισης Υλικού και Υποδομών με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθ. 350/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βά ρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προκλήθηκε με την αριθ. 33/152/ (Β /2) κοινή Υπουργική απόφαση και την αριθ. 14/0/ απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύψους ,00 ευρώ (ΚΑΕ 03, Φ 2 1), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Κατανομή ρυζιού Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος ωρεάν δια νομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας, το οποίο υλοποιείται σε εφαρμογή της αριθ. 33/152/ (Β /2) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ποσότητες ρυζιού parboiled που διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της Χώρας και συγκεκριμένα: α) στα άπορα και στις άπορες οικογένειες της περίπτωσης Α της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. 2/2340/ (Β /414) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) στα σιτιζόμενα των περιπτώσεων Β και Γ της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας κοινής Υπουργικής απόφασης, δηλαδή σε παι διά και ενήλικες που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας και λοιπά ΝΠ ή ΝΠΙ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και σε σιτιζόμενους σε οργανω μένα συσσίτια απόρων, κατανέμονται ως εξής: 1. Στη Ζώνη Α, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υτικής Μακεδο νίας και Κεντρικής Μακεδονίας, κατανέμονται, κατ ελά χιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι κιλά και σαράντα γραμμάρια ( ,4) ρυζιού parboiled ως εξής: α) Στα άπορα και στα σιτιζόμενα διανέμο νται πέντε (5) κιλά ανά άτομο και συνολικά διακόσιες εί κοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε (22.255) κιλά. β) στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύ ριο διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα ( ) κιλά, ως εξής: αα) έντεκα (11) κιλά ανά οικογένεια ββ) δεκαέξι (1) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι τέσσερα (24) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα ένα (31) κιλά ανά οικογένεια εε) σαράντα (40) κιλά ανά οικογένεια στστ) σαράντα οκτώ (4) κιλά ανά οικογένεια ζζ) πενήντα έξι (5) κιλά ανά οικογένεια ηη) εξήντα επτά () κιλά ανά οικογένεια θθ) εβδομήντα οκτώ () κιλά ανά οικογένεια ιι) ογδόντα έξι () κιλά ανά οικογένεια ιαια) ενενήντα τρία (3) κιλά ανά οικογένεια ιβιβ) εκατό δέκα (1) κιλά ανά οικογένεια με Στη Ζώνη Β, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, υτικής Ελλά δας και Ιονίων Νήσων) κατανέμονται, κατ ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ( ) κιλά ρυζιού parboiled, ως εξής: α) Στα σιτιζόμενα διανέμονται πέντε (5) κιλά ανά άτομο και συνολικά δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτα κόσια πενήντα πέντε (14.55) κιλά. β) Στα άπορα διανέμονται έξι () κιλά ανά άτο μο και συνολικά διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τετρακό σια πενήντα ( ) κιλά. γ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύριο πε νήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι (1.052.) κιλά, ως εξής: αα) δέκα τρία (13) κιλά ανά οικογένεια ββ) είκοσι (20) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι οκτώ (2) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα πέντε (35) κιλά ανά οικογένεια εε) σαράντα δυο (42) κιλά ανά οικογένεια στστ) πενήντα (50) κιλά ανά οικογένεια ζζ) εξήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια ηη) εβδομήντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια με θθ) ογδόντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια ιι) ενενήντα τέσσερα (4) κιλά ανά οικογένεια ιαια) εκατό δέκα τρία (113) κιλά ανά οικογένεια 3. Στη Ζώνη Γ, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής, κατανέμονται, κατ ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες δια κόσια εβδομήντα τρία ( ) κιλά ρυζιού parboiled, ως εξής: α) Στα σιτιζόμενα διανέμονται έξι () κιλά ανά άτομο και συνολικά δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξή ντα τέσσερα (1.4) κιλά. β) Στα άπορα διανέμονται επτά () κιλά ανά άτομο και συνολικά διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα (201.21) κιλά. γ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα των οικογενειών, συνολικά ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τριάντα οκτώ ( ) κιλά, ως εξής: αα) δεκαπέντε (15) κιλά ανά οικογένεια ββ) είκοσι δυο (22) κιλά ανά οικογένεια γγ) είκοσι εννιά (2) κιλά ανά οικογένεια δδ) τριάντα έξι (3) κιλά ανά οικογένεια

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 εε) σαράντα τρία (43) κιλά ανά οικογένεια στστ) πενήντα (50) κιλά ανά οικογένεια ζζ) εξήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια ηη) εβδομήντα δυο (2) κιλά ανά οικογένεια θθ) ογδόντα (0) κιλά ανά οικογένεια ιι) ενενήντα (0) κιλά ανά οικογένεια ιαια) εκατό (0) κιλά ανά οικογένεια ιβιβ) εκατό τριάντα (130) κιλά ανά οικογένεια ιγιγ) εκατό εξήντα () κιλά ανά οικογένεια με 14 ιδιδ) διακόσια εβδομήντα εννιά (2) κιλά ανά οικο γένεια Άρθρο 2 Παράδοση ρυζιού 1. Η παράδοση του ρυζιού στους δικαιούχους, σύμφω να με το άρθρο της αριθ. 33/152/ κοινής Υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται μέσω των φορέων εκπροσώπησης που περιλαμβάνονται στο Πα ράρτημα του άρθρου Ειδικά ως προς την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Το μέα Αθηνών, σύμφωνα με το αριθ. 155/120/ μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της οικείας ιεύθυν σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το αριθ. 32/ έγγραφο του ήμου Ελληνικού Αργυρού πολης, αντίστοιχα, ισχύουν επιπλέον τα εξής: α) στους δικαιούχους του Συλλόγου Εθελοντών «Κοι νωνική Αλληλεγγύη» το ρύζι αναλαμβάνει να διανείμει ο ήμος Καλλιθέας και β) στους δικαιούχους του ήμου Ελληνικού Αργυρού πολης το ρύζι αναλαμβάνει να διανείμει εγκεκριμένος φορέας εκπροσώπησης που θα υποδείξει η οικεία ιεύ θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 3. Οι εταιρίες στις οποίες ανατίθενται υπηρεσίες υλο ποίησης του «Εθνικού Προγράμματος ωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», σύμφωνα με την αριθ. 14/0/ απόφαση έγκρισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς επαναληπτικού δι αγωνισμού της υπ αριθμ. 342/Χ. /2014 διακήρυξης, προμηθεύουν, μεταφέρουν και διανέμουν ρύζι στους τόπους των δικαιούχων φορέων εκπροσώπησης, σύμ φωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που τίθενται στην ως άνω διακήρυξη και στις προβλεπόμενες από αυτή συμβάσεις. Άρθρο 3 Αναδιανομή ρυζιού Αν εναπομείνει ποσότητα ρυζιού σε σχέση με τη συ νολική κατανομή που προβλέπεται στο άρθρο 1, λόγω άρνησης παραλαβής μέρους ή ολόκληρης της ποσότη τας ρυζιού εκ μέρους των φορέων εκπροσώπησης ή των δικαιούχων ή λόγω μείωσης του αριθμού των δικαιούχων ανά φορέα κατά το χρόνο παράδοσης των προβλεπό μενων ποσοτήτων ρυζιού, αυτό γνωστοποιείται από τις κατά τόπους επιτροπές παράδοσης παραλαβής στις ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων με αναφορά της συγκεκρι μένης ποσότητας που έχει εναπομείνει. Ακολούθως, οι ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων διαβιβάζουν στη ιεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Παραγω γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόταση για την αναδιανομή των ποσοτήτων που έχουν εναπομείνει, προκειμένου να εκδοθεί νέα Υπουργική απόφαση κατανομής. Άρθρο 4 Παράρτημα Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΔΑΟΚ ΔΡΑΜΑ (Ένωση) Σύλλογος Διαβητικών Ν.Δράμας sullogos palinnostounton tsalka ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ" Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡ" ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ Α.Μ.Ε.Α ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2351 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΒΡΟΥ (ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ) ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ "Ο ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ <<ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ>> ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΔ/ΧΟΥ "Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ "Η ΤΡΙΗΡΗΣ" ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΑΟΚ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

6 2352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 5 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ "Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ" ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ''ΟΠΡΕΤΙ'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΟΚ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2353 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ "Η ΣΤΗΡΙΞΗ" ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Κ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ " ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΘΗ " Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Ξάνθης ΔΑΟΚ ΡΟΔΟΠΗ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΛΙΝ- ΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤ.ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ" ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δύναμη Ψυχής ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ&ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

8 2354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"-ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΡΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΛΥΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΛΙΝΙΣΤΟΥΝΤΩΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ''Η ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης "Η Τραπεζούντα" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΟΚ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Σύλλογος Πολυτέκνων Γρεβενών

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2355 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ" ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ&ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ "Προσχολικής Αγωγής - Παιδείας - Κοινωνικής Μέριμνας" Α.μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ και ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ ΔΗΜΩΝ

10 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, "ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ" ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ <ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ> ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Παλιννοστούντων Ελλήνων Σύλλογος Παλλινοστούντων Ποντίων από την τέως Σωβιετική Ένωση ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" ΔΑΟΚ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΚΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ Νομαρχιακος Συλλογος ΑμεΑ Ν. Φλωρινας με εδρα την Φλωρινα Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Νομού Φλώρινας με έδρα το Αμύνταιο Παλλινοστούντων Ποντίων ''Ελπίδα'' ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΟΚ ΗΜΑΘΙΑ Δήμος Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας

12 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΕΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" ΚΔΑΠ-ΜΕΑ "Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΑΠΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Περιφεροιακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νάουσας ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων του Παραγωγικού Εργαστηρίου Νάουσας "Το Υφάδι" Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας "ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Σύλλογος Παλινοστούντων"Το Χρυσόμαλο Δέρας" ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 235 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 15 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΑΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΑΥΡΙΑΝΗ" ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ''ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ'' ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ" ΜΚΟ "ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ" ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ (02)

14 2350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ 1 ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΚΠΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ απο την πρ.εσσδ "ΤΣΑΛΚΑ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ "ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΝΤΕΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ- ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡ. Ε.Σ.Σ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ "ΣΥΡΤΑΚΙ" ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ Πολιτιστικός Σύλλογος Παλιννοστούντων Ποντίων οι "ΤΡΑΝΤΕΛΛΗΝΕΣ"

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Πολιτιστικός Σύλλογος Παλιννοστούντων Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση "Ο Οικογ. Οικογ. με 15 Προφήτης Ηλίας " " Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Παλιννοστούντων "Η ΕΛΠΙΔΑ" Συλλογος Αναπηρων & Παραπληγηκων Ν.Δ.Θεσσαλονικης"Η Φροντιδα" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η ΤΡΙΑΙΝΑ" ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ <<ΙΧΝΕΣ>> ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΓΙΑΓΝΤΑΝ" ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. 'Ο ΚΑΥΚΑΣΟΣ' ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ "Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ" ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύλλογος οικογενειών ατόμων με αναπηρία του δήμου Νεάπολης Συκεών

16 2352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ "Η ΤΥΦΛΙΔΑ" ΠΑΛΗΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ Η ΛΥΡΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ "ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ" Σύλλογος Παλιννοστούντων Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση ΦΕΛΙΞ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. "ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Μ.Ε.Α. "Ο ΣΩΤΗΡ" Σωματίο Διαβητικών και φίλων Διαβητικών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ«ΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ» «ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ» ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΑΟΚ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Η ΩΡΑΙΟΠΗΓΗ Η ΕΠΤΑΚΩΜΟΣ ΣΑΝΤΑ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2353 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με ΙΕΡΑ ΜΗTΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

18 2354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ [ΕΛΠΙΔΑ] ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ" ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Φυσιολατρικός, Αιμοδοτικός, Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γαλατάδων ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑ-ΕΔΕΣΣΑ ΜΑΚΑΒΑΙΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ''Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ'' ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" - ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2355 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΑΟΚ ΠΙΕΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Α.με.Α Πιερίας ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ''Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ'' ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ "Ο ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

20 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Σύλλογος Καρκινοπαθών Νιγρίτας ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΏΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ "ΕΛΠΙΔΑ" ΔΑΟΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Α ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Οικογ. Οικογ. με 15 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Δ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ *ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ* ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ" ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ "Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ζώνης Α

22 235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΟΚ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (Παράρτημα Αγρινίου) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ- ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ << ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>> ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ-ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ <<ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ>> Νομου ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΑΣ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Κ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

24 2300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΟΚ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Κ.ΑΧΑϊΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2301 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΟΚ ΗΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Δήμος Ζαχάρως ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Ν. Ηλείας (Ο Άγιος Στυλιανός)

26 2302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 11 ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ- ΣΥΝ. ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ -ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΣΥΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΔΑΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΟΚ ΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΑΡΤΑΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γεωργίου Καραΐσκάκη ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2303 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Περιφερική Ένωση Β/Δ Ελλάδος Α.Μ.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΑΟΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ- ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΑΟΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

28 2304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ"

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2305 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΟΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Nομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Καρδίτσας ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύλλογος Μονογονεϊκών Οικογενειών ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Σοφάδων και Περιχώρων ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

30 230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ RΟΜ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣ/ΔΟΣ&ΦΑΝ/ΛΩΝ ΔΑΟΚ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Κ.Ν.Λ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ιερά Μητρόπολη Λάρισας Συσσίτια Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟΝΝΟΣΤΟΥΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ "Ο ΠΟΝΤΟΣ" ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ και ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Συλλογος Παλλινοστουντων ομογενων Ποντιων απο την πρωην Σοβιετικη Ενωση Το Πεπρωμενο'' ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

32 230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ" ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΝ-ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΠΙΔ ΑΓΙΑ Ιερός Ναός Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠ/ΔΩΝ "ΕΛΠΙΣ" ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΑΟΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 230 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ Β' ΖΩΝΗ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ N. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "Η ΑΡΓΩ" ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας "Μάγνητες Τυφλοί" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ''ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ'' ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΔΑΟΚ ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΑΜΕΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ''Η ΕΛΠΙΔΑ'' ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.) Α/Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 0701039 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ E-MAIL ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 0701035 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους.

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

3Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3ΗΣ ΟΣΗΣ

3Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3ΗΣ ΟΣΗΣ 1 35 Αττικής ήμος Γλυφάδας ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Η 2.503,57 2 40 Αττικής ήμος Ζωγράφου ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η 2.825,81 3 54 Αττικής ήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ ΚΕ 1.688,55

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ και µε FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 1/7/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 22461 ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ αρ. Α/Α ΠεριφέρεΝο ΕΠΩΝΥ Δήμου ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ Γ ΟΣΗ εως 15% 1 197 Κεντρικής Χα ήμος Κασσάνδρας 1688/21-8-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 25334 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του ΤΑΡ ORIGINAL SIZE Υπόμνημα Όδευση Αγωγού Προτεινόμενη Εναλλακτική Διοικητικά Όρια Εθνικά Όρια Όρια Περιφερειών Όρια Δήμων Οικισμοί Κύριες Πόλεις Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χρηματοδότηση Κ.Δ.Α.Π. Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Τις τελευταίες μέρες ενημερωνόμαστε συνεχώς από την ΚΕΔΕ, αλλά και το

Θέμα: Χρηματοδότηση Κ.Δ.Α.Π. Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Τις τελευταίες μέρες ενημερωνόμαστε συνεχώς από την ΚΕΔΕ, αλλά και το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Διεύθ.: Γαλατάς Τροιζηνίας, Τ.Κ. 00 Πληρ.: Παπαχατζής Ιωάννης Τηλ.: 909-90 Website: http://pasekdap.wordpress.com E-mail: pasekdap@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-ΒΞ7. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-ΒΞ7. Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Πληροφορίες: Κ.Σταθοπούλου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 26 Αυγούστου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 38528 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Νοέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 Εκλογείς κατά Καλλικράτειο Δήμο και φύλο (Δ Αναθεώρηση 2010) 2 Εκλογείς κατά Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1 - της 23ης Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 Α/Α Περιφέρεια Νομός Ονομασία Δήμου Φορέας ΝΟΜ ΜΟΡΦΗ Γ ΔΟΣΗ 1/3 1 Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011).

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22666 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. Δ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ. : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 32073 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Λαμπρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Για παλαιότερες διοικητικές διαιρέσεις, δείτε: Διοικητικές διαιρέσεις της Ελλάδας. Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης)

Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 2011 (Καλλικράτης) 1.Διοίκηση Αττικής Έδρα: Αθήνα - Περιφέρειες: 1 Ενότητες 7 Διοικητική διαίρεση της Περιφέρειας Αττικής Έκταση: 3.808 χμ² Πληθυσμός: 3.761.810 (απογρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 14 Απριλίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 18646 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Καλούνται όλοι οι παρακάτω φορείς να στείλουν : 1. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα