ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Μ. ΑΠ 0/07 ΠΡΟΫΠ ,00 (με Φ.Π.Α.)

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 Α.Μ. ΑΠ 0/07. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 Α.Μ. ΑΠ 0/07. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΕΡΓ. Β4/7» Α.Μ ΑΠ 0/07 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7» συντάχθηκε όπως προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Ιλίου έτους 07 και προσδοκεί να συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών προσφέροντας, συνθήκες ασφαλούς και υγιεινής διαβίωσης βελτιώνοντας κατά το δυνατό τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του ήµου Ιλίου. Προβλήµατα και στόχοι παρέµβασης Με την παρούσα µελέτη και κατόπιν αιτηµάτων δηµοτών ή εγγράφων της ΕΥ ΑΠ, θα γίνουν εργασίες βελτίωσης και εκσυγχρονισµού τµηµάτων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του ήµου µας µε στόχο να προστατευθούν ο υδροφόρος ορίζοντας και η υγιεινή των κατοίκων. Με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα προϊόντα των χώρων υγιεινής και γενικά των χώρων οικιακής χρήσης των ακινήτων, ήτοι τα οικιακά λύµατα. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων προκειµένου να αποχετευθούν ακίνητα που δεν έχουν συνδεθεί µε τους αγωγούς αποχέτευσης καθώς και κατασκευή φρεατίων προσαρµογής τόσο σε νέες συνδέσεις όσο και σε ήδη υπάρχουσες. Παρόλα αυτά η διοχέτευση στο δίκτυο ακαθάρτων, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση, κάθε είδους υλικών, όπως απορρίµµατα µαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άµµος, στάχτη, κουρέλια, δύσκολα βιοαποικοδοµήσιµες ύλες (πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κ.λ.π) ή άλλων ουσιών, µπορούν να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης, να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη λειτουργία των αγωγών (π.χ καταπτώσεις, κατακαθίσεις, ή αποθέσεις µέσα στους αγωγούς που δυσχεραίνουν την ανεµπόδιστη ροή των ακαθάρτων) και γενικότερα να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο. Σ αυτά τα τµήµατα το δίκτυο υπολειτουργεί, δηµιουργούνται συχνές εµφράξεις ή ελλοχεύει ο κίνδυνος διαρροής ακαθάρτων ή πληµµύρας σε υπόγεια. Το έργο προς υλοποίηση Η παρούσα µελέτη αναφέρεται σε όλες τις απαιτούµενες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και που ενδέχεται να είναι διάσπαρτες σε όλη τη χωρική ενότητα του ήµου είναι οι ακόλουθες Σελίδα από 3

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες, ηµιβραχώδες ή βραχώδες, µε φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων. Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. Επιχώσεις κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου. Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεµα. Επίχρισµα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και φρεατίων. Τοποθέτηση βαθµίδων από χυτοσίδηρο. Τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες P.V.C.-U συµπαγούς τοιχώµατος SDR 4, DN 5mm DN 00mm και DN 50mm. Τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες P.V.C.-U SDR 4, DN 00mm και DN 50mm για δίκτυο σε λειτουργία. Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από PVC-U σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 00/5mm. Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 97 εσωτερικής διαµέτρου,0m. ιάνοιξη οπής για τη σύνδεση σωλήνα µε το φρεάτιο επίσκεψης Τ6. Καθαρισµός φρεατίου επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Κατασκευή φρεατίου προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου. Εντοπισµός, αποκάλυψη, επισκευή λαιµού, φρεατίου επίσκεψης και ανύψωση αυτού επί του οδοστρώµατος στην επιθυµητή θέση. ιαµόρφωση ροής πυθµένα φρεατίου. Τέλος, κάθε άλλη εργασία για την πλήρη και σωστή κατασκευή του πιο πάνω έργου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΥ ΑΠ όπως προσαρµόστηκαν για τα έργα των Ο.Τ.Α. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν εντός των φρεατίων, περιλαµβάνουν τη λήψη όλων των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρων ασφαλείας για τους εργαζόµενους σ αυτά, επειδή τα δίκτυα είναι σε λειτουργία, καθώς και για διερχόµενους πεζούς και οχήµατα. Σηµειώνεται ότι, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την έναρξη των εργασιών και εφ όσον οι εργασίες εκτελούνται υπό κυκλοφορία, σε εφαρµογή εργοταξιακής σήµανσης, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Για την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων από την περιοχή των έργων και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων προς την κυκλοφορία πρέπει να παρέχεται στους οδηγούς των οχηµάτων έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη µεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας. Με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών και τον περιορισµό της όχλησης δεν αποκλείεται η νυχτερινή εργασία και τα αυξηµένα µέτρα ασφαλείας. Σελίδα από 3

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου της παρούσας εργολαβίας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργολαβίας έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αλλά είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και την ολοκλήρωση του έργου. Οι ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους τις επιτόπιες συνθήκες του έργου καθώς επίσης και όσα αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά τεύχη της µελέτης. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.) και είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ήµου Ιλίου οικονοµικού έτους 07 µε κωδικό ΚΑ και εγκεκριµένο ποσό 0.000,00 για το έτος 07. Η διάρκεια του έργου είναι δέκα οκτώ (8) ηµερολογιακοί µήνες. ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Συντάξας Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµ/τος Μελετών ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Τ.Υ Ανδρέας Μιχαηλίδης Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική ηµητρακοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελίδα 3 από 3

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 Α.Μ. ΑΠ 0/07. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ Αρ. Μελέτης ΑΠ 0/07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Κωδικός Αναθεώρησης Μερική Δαπάνη [] [] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Α.Τ. Μον. Mετρ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Ποσότητα Τιμή Μονάδας (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη [0] Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00 m 3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00 m 5 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 6 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 7 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ 608. ΥΔΡ 608. ΥΔΡ 608. ΥΔΡ 608. m3 m3 3 m3 4 m3 950,00 7,0 6.45,00 35,00 0,40 74,00 65,00 35,90.333,50 7,00 38,40.036,80 ΝΑΥΔΡ 3. ΥΔΡ m 45,00 5,50 697,50 ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ m3,00 50,80 609,60 ΝΑΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ m 53,00 3,36 708,08 Σε μεταφορά.344,48 Σελίδα από 4

9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Κωδικός Αναθεώρησης Μερική Δαπάνη [] [] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Α.Τ. Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας (Ευρώ) Από μεταφορά.344,48 Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη [0] 8 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 9 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 0 cm 0 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 3 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 4 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 5 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος,0 έως,0 HP 6 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 7 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΝΑΥΔΡ 4.05 ΥΔΡ m 63,00 4,0 53,6 ΝΑΥΔΡ ΝΟΔΟ 45Β 9 m 60,00 8,50.470,00 ΝΑΥΔΡ 4.0 ΥΔΡ m 5,00 5,80.967,00 ΝΑΥΔΡ 4. ΥΔΡ 6804 m 7,00 0,30 75,0 ΝΑΥΔΡ 4.3 ΥΔΡ 608. m3 0,00 30,0 604,00 ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ m3 980,00 7, ,00 ΝΑΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ m3 8,00 7,60 4.0,80 ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ h 6,00 4,60 7,60 ΝΑΟΔΟ Δ0 ΟΙΚ 69Α 6 m 530,00,00 530,00 ΝΑΟΔΟ Β5 ΝΟΔΟ 9 7 m 63,00 9,60 604,80 Σύνολο. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους,0 cm 60.37,04 ΝΑΟΔΟ Β34 ΥΔΡ m 38,00 0,0 387,60 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΝΑΥΔΡ.03 ΥΔΡ kg 8,00,0 80,40 3 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 5 mm 4 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 00 mm 5 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 50 mm 6 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 00 mm για δίκτυο σε λειτουργία. ΝΑΥΔΡ.0.0 ΝΑΥΔΡ.0.04 ΝΑΥΔΡ.0.05 ΝΑΥΔΡ Ν\.0.04 ΥΔΡ 67. ΥΔΡ 67. ΥΔΡ 67.3 ΥΔΡ m m m 3 m 00,00 4,0 840,00 6,00 9,30 48,80 5,00 4,70 73,50 400,00, , ,04 Σε μεταφορά 6.550, ,04 Σελίδα από 4

10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Κωδικός Αναθεώρησης Μερική Δαπάνη [] [] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Α.Τ. Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη [0] Από μεταφορά 6.550, ,04 7 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 50 mm για δίκτυο σε λειτουργία 8 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 4 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 00/5 mm. 9 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 97, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου,0 m 0 Διάνοιξη οπής για την σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης με το φρεάτιο επίσκεψης Τ6. Kαθαρισμός φρεατίου επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Kατασκευή φρεατίου προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου 3 Εντοπισμός, αποκάλυψη, επισκευή λαιμού, φρεατίου επίσκεψης και ανύψωση αυτού επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση. ΝΑΥΔΡ Ν\.0.05 ΝΑΥΔΡ..0.0 ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ 67.3 ΥΔΡ 67. ΥΔΡ m 5 ΤΕΜ 6 ΤΕΜ 5,00 7,70 88,50 77,00 30,30.333,0 5,00.90, ,00 ΝΑΥΔΡ Ν\6.0 ΥΔΡ ΤΕΜ 0,00 70,00.400,00 ΝΑΥΔΡ Ν\ % ΥΔΡ % ΥΔΡ 60 8 ΤΕΜ 0,00 50,00.500,00 ΝΑΥΔΡ Ν\6.4 ΥΔΡ ΤΕΜ 4,00 3, ,6 ΝΑΥΔΡ Ν\6.6 ΥΔΡ ΤΕΜ 0,00 60,00.600,00 Σε μεταφορά 3.0, ,04 Σελίδα 3 από 4

11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Μερική Δαπάνη [] [] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 4 Διαμόρφωση ροής πυθμένα φρεατίου Σύνολο. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη [0] Από μεταφορά 3.0, ,04 ΝΑΥΔΡ Ν\ % ΥΔΡ ΤΕΜ 5,00 50,00.50,00 50% ΥΔΡ 60 Άθροισμα 5.360,06 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 8,00% Άθροισμα Απρόβλεπτα 5,00% Άθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης Άθροισμα ΦΠΑ 4,00% 5.360, , , , , , , ,7 3, , ,6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 4 από 4

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 Α.Μ. ΑΠ 0/07 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 Αρ. Μελέτης ΑΠ 0/07 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 0Γ Σελίδα από 5

14 Τιµολόγιοµελέτης Σελίδα από 5

15 Τιµολόγιοµελέτης Σελίδα 3 από 5

16 Τιµολόγιοµελέτης Σελίδα 4 από 5

17 Τιµολόγιοµελέτης Σελίδα 5 από 5

18 Τιµολόγιοµελέτης Σελίδα 6 από 5

19 Τιµολόγιοµελέτης A.T. ΑΡΘΡΑ Άρθρο ΝΑΥ Ρ Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθοςορύγµατος έως 4,00 m Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµ µατος (αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) ). Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα,00 m συνολικά, ανά 0,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,0 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου στο Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που Σελίδα 7 από 5

20 Τιµολόγιοµελέτης καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. ΕΥΡΩ 7,50 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 40 (>=5km), µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) (0, + 0,03 = 0,4 /m3.km) 40 x 0,4 = 9,60 Συνολικό κόστος άρθρου 7,0 Ευρώ (Αριθµητικά) 7,0 (Ολογράφως) δέκα επτά και δέκα λεπτά A.T. Άρθρο ΝΑΥ Ρ Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα βάθοςορύγµατος 4,0 έως 6,00 m Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα,00 m συνολικά, ανά 0,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,0 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 4,0 έως 6,00 m. Σελίδα 8 από 5

21 Τιµολόγιοµελέτης ΕΥΡΩ 0,80 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 40 (>=5km), µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) (0, + 0,03 = 0,4 /m3.km) 40 x 0,4 = 9,60 Συνολικό κόστος άρθρου 0,40 Ευρώ (Αριθµητικά) 0,40 (Ολογράφως) είκοσι και σαράντα λεπτά A.T. 3 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθοςορύγµατος έως 4,00 m Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα,00 m συνολικά, ανά 0,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,0 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. Σελίδα 9 από 5

22 Τιµολόγιοµελέτης ΕΥΡΩ 6,30 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 40 (>=5km), µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) (0, + 0,03 = 0,4 /m3.km) 40 x 0,4 = 9,60 Συνολικό κόστος άρθρου 35,90 Ευρώ (Αριθµητικά) 35,90 (Ολογράφως) τριάντα πέντε και ενενήντα λεπτά A.T. 4 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθοςορύγµατος 4,0 έως 6,00 m Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα,00 m συνολικά, ανά 0,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,0 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 4,0 έως 6,00 m. Σελίδα 0 από 5

23 Τιµολόγιοµελέτης ΕΥΡΩ 8,80 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 40 (>=5km), µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) (0, + 0,03 = 0,4 /m3.km) 40 x 0,4 = 9,60 Συνολικό κόστος άρθρου 38,40 Ευρώ (Αριθµητικά) 38,40 (Ολογράφως) τριάντα οκτώ και σαράντα λεπτά A.T. 5 Άρθρο ΝΑΥ Ρ 3. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα / αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος. Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ αυτό κατά το µεγαλύτερο µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και διαµέτρου,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή. Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενουαγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. Ευρώ (Αριθµητικά) 5,50 (Ολογράφως) δέκα πέντε και πενήντα λεπτά A.T. 6 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλείακλπ) Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων. Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλείακλπ) Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). Σελίδα από 5

24 Τιµολόγιοµελέτης ΕΥΡΩ 4,0 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 40 (>=5km), µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) (0, + 0,03 = 0,4 /m3.km) 40 x 0,4 = 9,60 Συνολικό κόστος άρθρου 50,80 Ευρώ (Αριθµητικά) 50,80 (Ολογράφως) πενήντα και ογδόντα λεπτά A.T. 7 Άρθρο ΝΑΥ Ρ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυοµένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό µέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,0 m3 προϊόντων προς µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής = 0,0 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου) όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m). ΕΥΡΩ,40 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) (0, + 0,03 = 0,4 /m3.km) 40 x 0,4 x 0,0 = 0,96 Συνολικό κόστος άρθρου 3,36 Ευρώ (Αριθµητικά) 3,36 (Ολογράφως) δέκα τρία και τριάντα έξι λεπτά A.T. 8 Άρθρο ΝΑΥ Ρ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή Κωδικόςαναθεώρησης Υ Ρ % Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυοµένωνκρασπέδων κατά την αποξήλωση. Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου. Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον µέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής = 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου) όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). Σελίδα από 5

25 Τιµολόγιοµελέτης ΕΥΡΩ 3,30 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km), µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) (0, + 0,03 = 0,4 /m3.km) 40 x 0,4 x 0,075 = 0,7 Συνολικό κόστος άρθρου 4,0 Ευρώ (Αριθµητικά) 4,0 (Ολογράφως) τέσσερα και δύολεπτά A.T. 9 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 0 cm Κωδικός αναθεώρησης ΝΟ Ο 45Β 00% Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι. ιάστρωση και συµπύκνωση υλικού οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, κατά στρώσεις πάχους έως 5 cm και συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον.. Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης 3. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm 4. ιάστρωση και συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος παραγόµενου εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον κατά στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους έως 50 mm. 5. Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρµογής διπλής ασφαλτικής στρώσης Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ Ο Ο). Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος, ανάλογα µε το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 0 cm. Ευρώ (Αριθµητικά) 8,50 (Ολογράφως) δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά A.T. 0 Άρθρο ΝΑΥ Ρ 4.0 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής, χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών Σελίδα 3 από 5

26 Τιµολόγιοµελέτης επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος, στην προτέρα του µορφή άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού) γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτωνκλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις (εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις). Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδροµίου Ευρώ (Αριθµητικά) 5,80 (Ολογράφως) είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά A.T. Άρθρο ΝΑΥ Ρ 4. Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Aποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου σκυροδέµατος κατηγορίας C/5. β. Η επιπέδωση και συµπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος και η διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση. γ. Ο καθαρισµός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέµατος εκατέρωθεν του ορύγµατος από χαλαρά υλικά δ. Η διάστρωση και συµπύνωση του σκυροδέµατος αποκατάστασης του πεζοδροµίου, πάχους ίσου µε το αποξηλωθέν, και η διαµόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρµονίζεται πλήρως µε την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρµών κλπ). Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m) ανακατασκευής πεζοδροµίου από σκυρόδεµα. Ευρώ (Αριθµητικά) 0,30 (Ολογράφως) δέκα και τριάντα λεπτά A.T. Άρθρο ΝΑΥ Ρ 4.3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθµη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτουµένων ικριωµάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων κατασκευών, µε την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική επιµέτρηση. Σελίδα 4 από 5

27 Τιµολόγιοµελέτης ΕΥΡΩ 0,60 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 40 (>=5km), µε παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) (0, + 0,03 = 0,4 /m3.km) 40 x 0,4 = 9,60 Συνολικό κόστος άρθρου 30,0 Ευρώ (Αριθµητικά) 30,0 (Ολογράφως) τριάντα και είκοσιλεπτά A.T. 3 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψηστό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 386-). Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. ΕΥΡΩ,30 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 30 (>=5km) (0, /m3.km) 30 x 0, = 6,30 Συνολικό κόστος άρθρου 7,60 Ευρώ (Αριθµητικά) 7,60 (Ολογράφως) δέκα επτά και εξήντα λεπτά A.T. 4 Άρθρο ΝΑΥ Ρ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών). Σελίδα 5 από 5

28 Τιµολόγιοµελέτης ΕΥΡΩ,30 + ΜΤΦ απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 30 (>=5km) (0, /m3.km) 30 x 0, = 6,30 Συνολικό κόστος άρθρου 7,60 Ευρώ (Αριθµητικά) 7,60 (Ολογράφως) δέκα επτά και εξήντα λεπτά A.T. 5 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος,0 έως,0 HP Κωδικόςαναθεώρησης Υ Ρ % Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων". Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών στ.οισταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος,0έως,0 ΗΡ. Ευρώ (Αριθµητικά) 4,60 (Ολογράφως) τέσσερα και εξήντα λεπτά A.T. 6 Άρθρο ΝΑΟ Ο 0 Τοµήοδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 69Α 00% Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες". Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. Ευρώ (Αριθµητικά),00 (Ολογράφως) ένα A.T. 7 Άρθρο ΝΑΟ Ο Β5 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα Σελίδα 6 από 5

29 Τιµολόγιοµελέτης Κωδικός αναθεώρησης ΝΟ Ο 9 00% Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C0/5, διατοµής πλάτους 0,5 m και ύψους 0,5 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα". Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται - η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, - η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδιαοριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,0x0,0 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/0, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. Ευρώ (Αριθµητικά) 9,60 (Ολογράφως) εννέα και εξήντα λεπτά A.T. 8 Άρθρο ΝΑΟ Ο Β34 Επίχρισµα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και φρεατίων πάχους,0 cm Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Kατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους,0 cm, µε τσιµεντοκονίαµα των των 650 kg και 900 kg τσιµέντου CEMI (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 97-), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ "Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα". Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται - η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.), - η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου - η επίπαση µε τσιµέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στα φρεάτια µε κατ' αποκοπή τιµή µονάδας για το σύνολο των εργασιών κατασκευήςτους, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. Τιµή ανάτετραγωνικό µέτρο. Ευρώ (Αριθµητικά) 0,0 (Ολογράφως) δέκα και είκοσιλεπτά A.T. 9 Άρθρο ΝΑΥ Ρ.03 Βαθµίδες από χυτοσίδηρο Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων (από φαιό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Βαθµίδες φρεατίων". Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του φρεατίου, µε τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή. Σελίδα 7 από 5

30 Τιµολόγιοµελέτης Ευρώ (Αριθµητικά),0 (Ολογράφως) δύο και είκοσιλεπτά A.T. 0 Άρθρο ΝΑΥ Ρ.0.0 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 5 mm Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ " ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimension Ratio λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 68.), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη - Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) - Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες,ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 5 mm Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. Ευρώ (Αριθµητικά) 4,0 (Ολογράφως) τέσσερα και είκοσιλεπτά A.T. Άρθρο ΝΑΥ Ρ.0.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 00 mm Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ " ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimension Ratio λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 68.), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται Σελίδα 8 από 5

31 Τιµολόγιοµελέτης α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη - Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) - Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 00 mm. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. Ευρώ (Αριθµητικά) 9,30 (Ολογράφως) εννέα και τριάντα λεπτά A.T. Άρθρο ΝΑΥ Ρ.0.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 50 mm Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ " ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimension Ratio λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 68.), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη - Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) - Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 50 mm. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. Σελίδα 9 από 5

32 Τιµολόγιοµελέτης Ευρώ (Αριθµητικά) 4,70 (Ολογράφως) δέκα τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά A.T. 3 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Ν\.0.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 00 mm για δίκτυο σε λειτουργία. Σχετικό Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, για δίκτυο σε λειτουργία, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ " ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimension Ratio λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 68.), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσηςή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. δ. Οι δαπάνες για διακοπή της ροής του δικτύου προκειµένου να γίνει η αντικατάσταση του αγωγού. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη - Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) - Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 00 mm. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. Ευρώ (Αριθµητικά),30 (Ολογράφως) δώδεκα και τριάντα λεπτά A.T. 4 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Ν\.0.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 50 mm για δίκτυο σε λειτουργία Σχετικό Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς τοιχώµατος, για δίκτυο σε λειτουργία, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40?, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ " ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN(ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimension Ratio λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 68.), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την Σελίδα 0 από 5

33 Τιµολόγιοµελέτης σύνδεση των σωλήνων. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. δ. Οι δαπάνες για διακοπή της ροής του δικτύου προκειµένου να γίνει η αντικατάσταση του αγωγού. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου - Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη - Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) - Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4,DN 50 mm. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. Ευρώ (Αριθµητικά) 7,70 (Ολογράφως) δέκα επτά και εβδοµήντα λεπτά A.T. 5 Άρθρο ΝΑΥ Ρ..0.0 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 4 Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 00/5 mm. Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), µε µηχανική σύνδεση ή µε συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεµαχίου. Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 68- και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης. Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 4. Τυποποιηµένα συγκολλητά σαµάρια µε µούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών ακαθάρτων µε το δίκτυο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωµα του αγωγού µε χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιµασία της επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώµα ονοµαστικής διαµέτρου 60 mm, για την περίπτωση αναµονών συνδέσεων Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 00/5 mm. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου σαµαριού µε µούφα. Ευρώ (Αριθµητικά) 30,30 (Ολογράφως) τριάντα και τριάντα λεπτά A.T. 6 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 97, εντός κατοικηµένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου,0 m Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικηµένης περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το κατάστρωµα της οδού ή την στάθµη του εδάφους), αποτελούµενου από προκατασκευασµένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 97, µε σήµανση CE, πλήρως εγκατεστηµένα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται - Η χάραξη µε ασφαλτοκόπτη του περιγράµµατος της απαιτούµενης εκσκαφής και η διάνοιξη του ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως µε τις τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις - Η φόρτωση και µεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση - Η κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/0 - Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, Σελίδα από 5

34 Τιµολόγιοµελέτης πλάκα στέψης, στοιχείο λαιµού, κάλυµµα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 4, βαθµίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσηςκλπ) και η συναρµολόγησή του σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή - Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως - Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) - Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το όρυγµα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) Φρεάτιο εσωτ. διαµέτρου,0 m. Τιµή ανά προκατασκευασµένο φρεάτιο από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 97 (τεµ) Ευρώ (Αριθµητικά).90,00 (Ολογράφως) χίλια διακόσια ενενήντα A.T. 7 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Ν\6.0 ιάνοιξη οπής για την σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης µε το φρεάτιο επίσκεψης Τ6. Σχετικό Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % ιάνοιξη οπής για την σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης µε το φρεάτιο επίσκεψης Τ6(ανεξαρτήτως διατοµής αγωγού δικτύου). Η σύνδεση των αγωγών µε το φρεάτιο θα γίνεται µε εισχώρηση στις προδιαµορφωµένες οπές τεµαχίων σωλήνα και πάκτωση αυτών µε ισχυρή τσιµεντοκονία (των 600 Kgr τσιµέντου), ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα. Για µία σύνδεση πλήρως περαιωµένη όπως παραπάνω συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραιτήτων εργασιών και υλικών και σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Τιµή ανάτεµάχιο (τεµ). Ευρώ (Αριθµητικά) 70,00 (Ολογράφως) εβδοµήντα A.T. 8 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Ν\ Kαθαρισµός φρεατίου επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Σχετικό Κωδικοί αναθεώρησης Υ Ρ % Υ Ρ 60 70% Καθαρισµός φρεατίου επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων από φερτές ύλες, λίπη, στερεά απόβλητα, λύµατα, κατάλοιπα σκυροδέµατος ή οτιδήποτε άλλο και έλεγχος της λειτουργίας του. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται α) το άνοιγµα και το κλείσιµο (µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού) του καπακιού του φρεατίου επίσκεψης. β)η χαλάρωση των µπαζών, χωµάτων ή οποιωνδήποτε άλλων φερτών υλικών. γ) Η συγκέντρωση των µπαζών,χωµάτων ή οποιωνδήποτε άλλων φερτών υλικών από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο(ή µε άλλο τρόπο επιλογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία), απ όλο το χώρο του φρεατίου και στη συνέχεια η ανύψωση αυτών δια χρήσεως ειδικών κάδων, ζεµπιλιών κ.λ.π. και η απευθείας φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι απαγορεύεται ρητά η απόθεση έστω και προσωρινά στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. δ) Η µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού µε οχήµατα σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεσή τους σε επιτρεπόµενες από τις Αρµόδιες Αρχές θέσεις ανάλογα µε το είδος τους. Ειδικά για τη µεταφορά των αστικών λυµάτων θα πρέπει να προσκοµισθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αποδεικτικό αδειοδότησης µεταφοράς αστικών λυµάτων και η απόθεση αυτών θα γίνεται σε νοµίµως αδειοδοτηµένες µονάδες. ε) Ο καθαρισµός του φρεατίου επίσκεψης µε πιεστικό µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 0 bar. στ) Ο επιµελής καθαρισµός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου συγχρόνως µε το πέρας των εργασιών και την αποµάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόµενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως καθαρή. ζ) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου επίσκεψης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιµεντοκονίας κ.λ.π.). Ο χώρος των εργασιών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να περιφράσσεται µε σταθερά περιφράγµατα, πλαστικά, ξύλινα ή και µεταλλικά και να σηµαίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα από 5

35 Τιµολόγιοµελέτης Επειδή ο αγωγός είναι σε λειτουργία, επισηµαίνεται ιδιαιτέρως η υποχρεωτική χρήση όλων των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) των ατόµων που θα εργάζονται εντός του φρεατίου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανφέρονται τα εξής Κράνος προστασίας, γάντια προστασίας, προστατευτική ενδυµασία και υποδήµατα τύπου ασφαλείας. Επίσης, η παραµονή τους εντός του φρεατίου δεν θα είναι συνεχής αλλά θα διακόπτεται µε διαλείµµατα παραµόνής τους εκτός αυτού. Όλες οι εντός του φρεατίου εργασίες θα εκτελούνται από άτοµα εναλλάξ. Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 9/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.. 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.. 7/96, Π.. 59/99 κ.λ.π.) Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως καθαρισµένου φρεατίου κατά τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθµητικά) 50,00 (Ολογράφως) εκατόν πενήντα A.T. 9 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Ν\6.4 Kατασκευή φρεατίου προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου Σχετικό Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου προσαρµογής ανεξαρτήτως βάθους επισκέψεως συνδέσεως σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας σε θέση παρά την ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου που επιδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωµένου. Το σύστηµα αποτελείται από ένα ταυ συστολικό 90ο, Φ 5/00 στη στάθµη εξόδου του εσωτερικού αγωγού του ακινήτου, ένα φρεάτιο µε κάλυµµα στη στάθµη του πεζοδροµίου και έναν κατακόρυφο αγωγό από σωλήνα PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-. Το συστολικό ταφ Φ00/5 στην στάθµη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου θα είναι από PVC και στις δύο απέναντι οπές του θα προσαρµόζονται οι σωλήνες εισόδου από το ακίνητο και εξόδου προς τον κεντρικό αγωγό. Στο πάνω µέρος του θα φέρει οπή στην οποία θα προσαρµόζεται ο κατακόρυφος σωλήνας Φ00 χιλ. Το φρεάτιο στην στάθµη του πεζοδροµίου, διαστάσεων 350 x 350 x 70 χιλ., θα είναι προκατασκευασµένο από σκυρόδεµα C35/45 οπλισµένο µε ίνες προπυλενίου (όµοιο µε τα χρησιµοποιούµενα για την κάλυψη υδροµετρητών της ΕΥ ΑΠ). Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι τετράγωνο, κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο, κλάσης Α5 σχεδιασµένο και κατασκευασµένο σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ4/94 και πιστοποιηµένο από σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 900 και θα έχει την ένδειξη ΕΥ ΑΠ-ΑΠ Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα έχουν πάχος σκυροδέµατος 4,5 εκ. και θα καλύπτονται εσωτερικά από τσιµεντοκονία πατητή των 600χργ τσιµέντου πάχους τουλάχιστον,5 εκ. Το φρεάτιο και το ταυ θα συνδέονται µε κατακόρυφο σωλήνα P.V.C. σειράς 4 και Φ00 χιλ. ο οποίος στο κάτω µέρος θα είναι προσαρµοσµένος στην οπή του ταφ. Στο επάνω µέρος που θα φτάνει µέχρι 0εκ. χαµηλώτερα από το κάλυµα του φρεατίου της στάθµης πεζοδροµίου θα φέρει πλαστικό πώµα. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη * απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού * απασχόλησης εξιδεικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη) * της προµήθειας, φόρτωσης και µεταφοράς του φρεατίου µε το κάλυµµά του, του συστολικού Ταυ και του σωλήνα σύνδεσής τους από PVC, της εκφόρτωσή των και της προσέγγισή τους µέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους στο έργο και της τοποθέτησής τους µε τρόπο που να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία του συστήµατος. * της αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κ.λ.π. * της αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος (αποστράγγιση, αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των λοιπών εργασιών εντός του ορύγµατος ώστε αυτές να διεξάγονται εν ξηρώ και σε θέσεις απαλλαγµένες από νερό και µέχρι της αποπεράτωσής τους. * καθώς γενικά η κάθε φύσεως εργασία, υλικά και δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλαδώσεως του ακινήτου, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Το συστολικό ταυ εγκιβωτίζεται µε άµµο προέλευσης λατοµείου 0,0 µ. κάτω και 0,30 µ. πάνω από το ταυ. Το όρυγµα επιχώνεται µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου - η στρώση έδρασης και εγκιβωτισµού του συστολικού Ταυ Σελίδα 3 από 5

36 Τιµολόγιοµελέτης - η επανεπίχωση του ορύγµατος - η αποκατάσταση του πεζοδροµίου Τιµή (τεµ) πλήρους κατασκευής φρεάτιου προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθµητικά) 3,84 (Ολογράφως) εκατόν τριάντα δύο και ογδόντα τέσσερα λεπτά A.T. 30 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Ν\6.6 Εντοπισµός, αποκάλυψη, επισκευή λαιµού, φρεατίου επίσκεψης και ανύψωση αυτού επί του οδοστρώµατος στην επιθυµητή θέση. Σχετικό Κωδικός αναθεώρησης Υ Ρ % Εντοπισµός, αποκάλυψη, επισκευή λαιµού φρεατίου επίσκεψης,και ανύψωση αυτού επί του οδοστρώµατος στην επιθυµητή θέση. Στην τιµή περιλαµβάνονται α)η µετάβαση επί τόπου και ο εντοπισµός της θέσης αυτού µε χρήση κατάλληλου ανιχνευτή. β)η αποκάλυψη αυτού µε χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου,ενός τετραγώνου πλευράς µ. έτσι ώστε αυτό να οριοθετεί το χώρο εντός του οποίου θα γίνουν οι εργασίες (ανύψωσης του λαιµού, τοποθέτηση της στεφάνης και του καπακιού) και θα εξασφαλίσει τον καλύτερο εγκιβωτισµό. γ)καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώµατος ή ειδικού ασφαλτικού τάπητα οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέµατος κάθε είδους άοπλου ή οπλισµένου και σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής. δ)η επισκευή του λαιµού του φρεατίου επίσκεψης, η ανύψωση αυτού και η επανατοποθέτηση του πλαισίου και του καλύµµατος αυτού έτσι ώστε να επανέλθει το φρεάτιο στην πρωτέρα κατάσταση. ε)η επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώµατος σε δύο στρώσεις (πάχους 5 cm εκάστη) ή οδοστρώµατος από σκυρόδεµα κάθε είδους άοπλο ή οπλισµένο πάχους 0 cm σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής. στ)σε περίπτωση που ο δρόµος είναι αδιαµόρφωτος η επαναφορά του δρόµου και του πεζοδροµίου θα γίνεται στην πρωτέρα µορφή χωρίς να γίνεται καµία µείωση του παρόντος Τιµολογίου. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη και οι εργασίες για την προµήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µηχανηµάτων για την πλήρη κατασκευή των αναφεροµένων εργασιών, καθώς επίσης και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων που προέρχονται από την αποκάλυψη του φρεατίου επίσκεψης και την ανύψωση αυτού. Επίσης περιλαµβάνονται η προµήθεια και τοποθέτηση των βλήτρων που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση του παλαιού µε το νέο τµήµα λαιµού. Τέλος επισηµαίνεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του πλαισίου και καλύµµατος του φρεατίου επίσκεψης. Τιµή για τον πλήρη εντοπισµό,αποκάλυψη,επισκευή λαιµού και ανύψωση φρεατίου επίσκεψης (τεµ). Ευρώ (Αριθµητικά) 60,00 (Ολογράφως) εκατόν εξήντα A.T. 3 Άρθρο ΝΑΥ Ρ Ν\6.35 ιαµόρφωση ροής πυθµένα φρεατίου Σχετικό Κωδικοί αναθεώρησης Υ Ρ % Υ Ρ 60 50% Για την πλήρη και έντεχνη διαµόρφωση ροής πυθµένα ενός φρεατίου επίσκεψης, µε τον αγωγό ακαθάρτων σε λειτουργία, ανεξαρτήτως βάθους και µε τρόπο που θα υποδείξει η ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για α)τον καθαρισµό του πυθµένα του φρεατίου και την άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων καθαρισµού. β)το τυχόν απαιτούµενο άοπλο σκυρόδεµα ή την καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος για δηµιουργία καµπύλης (όταν πρόκειται για αλλαγή κατεύθυνσης), κατά µήκος, διαµόρφωσης ροής στον πυθµένα του φρεατίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. γ)την αποµάκρυνση όλων των χαλαρών και σαθρών υλικών. δ)την επίστρωση του πυθµένα, επιµελώς, µε τσιµεντοκονίαµα (650 Kgr τσιµέντου) ούτως ώστε να προκύψει λεία τελική επιφάνεια χωρίς γωνίες και προεξοχές που θα εµποδίζουν τη συνεχή ροή των ακαθάρτων. Σελίδα 4 από 5

37 Τιµολόγιοµελέτης ε)την αποµάκρυνση όλων των πλεοναζόντων υλικών. Επισηµαίνεται ότι απαιτείται η εξασφάλιση επαρκούς αερισµού κατά την εκτέλεση εργασιών εντός του φρεατίου και η λήψη µέτρων προστασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (χρήση µέσων ατοµικής προστασίας για εργασία σε χώρους µε αναθυµιάσεις κλπ) Επειδή ο αγωγός είναι σε λειτουργία, η παραµονή του εργάτη εντός του φρεατίου (για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται) δεν θα είναι συνεχής αλλά θα διακόπτεται (ανα 0 λεπτο παραµονής εντός του φρεατίου µε διαλείµµατα παραµονής του εκτός αυτού). Όλες οι εντός του φρεατίου εργασίες θα εκτελούνται από άτοµα εναλλάξ. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) φρεατίου µε την διαµόρφωση ροής του πυθµένα του. Ευρώ (Αριθµητικά) (Ολογράφως) 50,00 εκατόν πενήντα Κατ αποκοπήν εργασίες - Πλήρης διαδικασία σύµβασης µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης διαδικασία σύµβασης µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 3659/757/Ε03/0, ΦΕΚ 3Β/4-8-00) και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) (Π 7/004 όπως ισχύει), καθώς και εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπου, όπως και εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τιµή κατ αποκοπή για όλα τα ανωτέρω Ευρώ (Αριθµητικά) 4.500,00 (Ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Συντάξας Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµ/τος Μελετών Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Τ.Υ Ανδρέας Μιχαηλίδης Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική ηµητρακοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελίδα 5 από 5

38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 Α.Μ. ΑΠ 0/07 4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΕΡΓ. Β4/7» Α.Μ ΑΠ 0/07 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Εργασιών, αποτελεί συµβατικό τεύχος σύµφωνα µε το οποίο θα εκτελεστεί το έργο και έχει συνταχθεί µε σκοπό να συµπεριλάβει όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Θεσµοθετηµένα Εναρµονισµένα Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και τα ενσωµατούµενα υλικά του έργου. Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι Η άρτια κατασκευή σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούµενη και επιβαλλόµενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρµογή των συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, µέσα στα πιο πάνω όρια. Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί µέρους εργασίες µε πεπειραµένους και ειδικευµένους τεχνίτες µε χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση µηχανικών µέσων και οχηµάτων, µε κάθε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους κανόνες της εµπειρίας και της τεχνικής επιστήµης, και ότι πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Στο παρόν τεύχος προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα Παραρτήµατα (ΜΕΡΟΣ Α, Β & Γ), τα οποία έχουν ως εξής Α ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, µε ΕΤΕΠ Στο µέρος αυτό, όλα τα άρθρα (Επίσηµα και Νέα) του Τιµολογίου Μελέτης του έργου, αντιστοιχίζονται µε τον κωδικό των ΕΤΕΠ/ΠΕΤΕΠ. Β ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ (ΆΡΘΡΑ ΧΡΗΣΤΗ) Στο µέρος αυτό περιλαµβάνονται, οι Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές (ΣΠ) για τα Νέα άρθρα (Άρθρα χρήστη) για τα οποία δεν υπάρχει ΕΤΕΠ/ΠΕΤΕΠ. Γ ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Στο µέρος αυτό περιλαµβάνεται, ο Πίνακας των Θεσµοθετηµένων Εναρµονισµένων Προτύπων, για τα προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Σελίδα από 7

40 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) Ελληνικής επικράτειας και οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και φέρουν την σήµανση CE.. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α) ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Τεκµαίρεται ότι κάθε ιαγωνιζόµενος έχει εξετάσει όλα τα συµβατικά και λοιπά τεύχη της µελέτης, ότι έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούµενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που παρουσιάζονται άµεσα ή µπορούν να συνταχθούν έµµεσα από τα συµβατικά στοιχεία και οι τιµές του, στον Προϋπολογισµό Προσφοράς, θεωρείται ότι περιλαµβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την συµπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Σηµειώνεται επίσης ότι, ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών. Αν ο ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου του παρόντος και των υπολοίπων συµβατικών τευχών της µελέτης από την Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία πριν από την κατάθεση των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Β) ΑΝΑ ΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους Ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι αναφερόµενες στο παρόν τεύχος προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους. Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου.. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν τεύχος της Τ.Σ.Υ., περιλαµβάνει τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Θεσµοθετηµένα Εναρµονισµένα Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και τα ενσωµατούµενα υλικά του έργου, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήµης και της Τεχνικής. Όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. Σελίδα από 7

41 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύµφωνα µε αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και της ιευθύνουσας το έργο υπηρεσίας, και ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των δειγµάτων των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείµενο του σχετικού προτύπου µεταφρασµένο στην Ελληνική Γλώσσα. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο τρόπος που θα χρησιµοποιηθεί το κάθε υλικό θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδοµένα της επιστήµης, της τέχνης, και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα υλικά θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη. Κατά συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει µε τα ακόλουθα κριτήρια Τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών Τις λειτουργικές ανάγκες Τους φυσικούς και µηχανικούς παράγοντες, όπως θερµοκρασίες, νερό, παγετός, κραδασµοί, εξωτερικές, συνήθεις µόνιµες ή µεταβλητές επιδράσεις κ.λπ. Τους χηµικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, αποσύνθεση, πολυµερισµός, αλλοιώσεις, θρυµµατισµός, κ.λπ. Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισµοί, βακτηρίδια, µύκητες, κ.λπ. Τις ιδιότητες των υλικών (υδροαπορρόφηση, υδροπερατότητα, γραµµικές διαστολές συστολές, παραµορφώσεις, αλλοίωση όγκου, κ.λπ.). Την διάρκεια ζωής. Την εύκολη συντήρηση. Την διαθεσιµότητα επάρκεια στην αγορά. Τους ισχύοντες Κανονισµούς και Προδιαγραφές. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασµένα, καινούργια, αρίστης ποιότητας, "πρώτης διαλογής", αναγνωρισµένων και καθιερωµένων εργοστασίων παραγωγής, ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκοµισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνιση τους. Για όλα τα υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµατα τα οποία θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα επίσηµα έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης, πιστοποιητικά συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειµένου Σελίδα 3 από 7

42 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) να ενσωµατωθούν στο έργο. Τα παραπάνω δείγµατα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση µε τα υλικά που θα προσκοµισθούν και θα χρησιµοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων εγκριθέντων δειγµάτων. Απαγορεύεται η χρήση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήµανση CE και δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ενσωµάτωση στο έργο υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη, όλα τα υλικά της κατασκευής που περιέχονται στο ΦΕΚ 94/0 «Προϊόντα οµικών Κατασκευών χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE»», θα φέρουν υποχρεωτικά σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα αν τα άρθρα τιµολογίου και οι λοιπές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι, και οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hen). Όλα τα εισαγόµενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (µετάφραση), αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής Καµία παραγγελία προµήθειας υλικού δεν θα δίδεται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγµα. Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόµιση δειγµάτων, θα γίνονται έγκαιρα, ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. Πάντως ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτουµένων ποσοτήτων. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Η Υπηρεσία µε τα αρµόδια όργανα της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύµα της παρούσας και γενικότερα της µελέτης. Υλικά που είναι ελαττωµατικά, αλλοιωµένα, ληξιπρόθεσµα, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα θα αποµακρύνονται µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου. ιευκρινίζεται ότι, όπου στην παρούσα µελέτη αναφέρεται η έκφραση «ενδεικτικού τύπου» για υλικά, προµηθευτές ή άλλα είδη που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, τονίζεται ρητά ότι αποτελεί ένδειξη ποιότητάς τους και δεν προϋποθέτει την προτίµηση του αναφεροµένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά, προµηθευτές ή άλλα είδη, τουλάχιστον παρεµφερή ή ισοδύναµα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή καλύτερων. Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια αναγνωρισµένα για την καλή ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιµολόγιο, να προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας από ηµεδαπά ή αλλοδαπά επίσηµα αναγνωρισµένα εργαστήρια και οργανισµούς και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρµογής και δοκιµών, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο έργο. Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει να τηρούνται κατά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός εάν δοθούν άλλες εντολές από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών µε την ανάλογη προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων. Σελίδα 4 από 7

43 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) Για λόγους ασφαλείας ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την λήψη πρόσθετων µέτρων κατά την αποθήκευση υλικών. Η αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και κατά τέτοιο τρόπο και τόσο χρονικό διάστηµα, ώστε να αποφεύγεται και η παραµικρή αλλοίωση σ αυτά (σύσταση, φυσική και χηµική, αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές και χηµικές ιδιότητες, εµφάνιση κ.τ.λ.). Η τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται µε τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα µε τη σειρά παραγωγής τους ή προσκόµισης τους στο Εργοτάξιο και να είναι εύκολος ο έλεγχος τους από την Επίβλεψη, όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται µετακινήσεις και ανατοποθετήσεις στους χώρους αποθήκευσης. Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σηµεία και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται η οµαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών από τις συνήθεις διακυµάνσεις της αγοράς και των µεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριµένο έργο. εν επιτρέπεται δε σε καµία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν µε φροντίδα του αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες αρχές. Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των προµηθευτών του κάθε είδους. Παραλαβή υλικών µε ζύγιση Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ). Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 4. Η θέση λήψης 5. Η θέση απόθεσης 6. Η ώρα φόρτωσης 7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 8. Το καθαρό βάρος, και 9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας. Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, από έµπειρους και ειδικευµένους Σελίδα 5 από 7

44 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) εργατοτεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι δοµικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. Καµία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουµένως να έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη οι µελέτες και τα υλικά σύµφωνα µε τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή. Καµία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούµενες εργασίες πριν καταστούν αφανείς. Κατά τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα την επίβλεψη και να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, προσωπικό και µέσα στον ελεγκτή του εργοδότη. Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα αποµακρύνονται και τα άχρηστα υλικά, θα καθαρίζονται οι χώροι µε προσοχή και θα καλύπτονται οι περατωµένες εργασίες για να µην υποστούν φθορές κ.λ.π. µέχρι την παράδοση του έργου. Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί, σύµφωνα µε ορισµένο πρότυπο ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων των αντίστοιχων δοκιµών και εργαστηριακών ελέγχων, που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές, περιλαµβανοµένων των σχετικών δαπανών στις αντίστοιχες τιµές µονάδος του Τιµολογίου. Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς τα παραπάνω και να επιβάλλει την άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιµα που µπορεί να τα χρησιµοποιήσει στο έργο µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εργασίες, γενικώς, θα εκτελεσθούν µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης ή όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εργασίες, που εκτελέστηκαν µε διαστάσεις, βάρη ή σε αριθµό µεγαλύτερο από τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν από την ιευθύνουσα Υπηρεσία, γίνονται, από τεχνική άποψη, αποδεκτές µόνον εφόσον δεν παραβλάπτουν, κατά την κρίση της επίβλεψης, την ασφάλεια ή την λειτουργικότητα του όλου έργου. Οι εργασίες, γενικά, θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις, περιλαµβανοµένων των αστυνοµικών διατάξεων, που ισχύουν για την εκτέλεσή τους. Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και για κάθε ατύχηµα εργατικό ή µη που τυχόν συµβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου και για την επαρκή σηµατοδότηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Το σχέδιο εργοταξιακής σήµανσης και εκτροπής ή διευθέτησης της κυκλοφορίας, θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την /νση Τροχαίας ή και από την /νση Τεχνικών Έργων του ήµου Ιλίου εφόσον απαιτείται. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ ΦΑΥ τηρώντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Η εξασφάλιση των απαραίτητων για το εργοτάξιο παροχών ενέργειας, νερού, τηλεπικοινωνιών και αποχέτευσης οµβριών και λυµάτων, είναι ευθύνη του αναδόχου και βαρύνουν όλα τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας αποκλειστικά αυτού και µόνον. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ Οι δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται µε δαπάνες και φροντίδα του Αναδόχου, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή Σελίδα 6 από 7

45 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, µετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως και πλήρως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια ηµοσίων Έργων (Κ.Ε..Ε.), στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισµένα από το ηµόσιο ιδιωτικά εργαστήρια µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγµατα "εργασιών" επί τόπου του έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαµβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση τους - µε δικές του δαπάνες. Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίηση υλικών ή την εκτέλεση εργασιών όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές ή µε νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποµακρύνει αµέσως από το εργοτάξιο. Η µη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν µη έγκαιρη διάγνωση ελαττωµάτων ή και προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγµή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή µεθόδων κατασκευής. Όλες οι δαπάνες των δειγµατοληψιών, των δοκιµών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προµήθειας και αποµάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυµµένων µερών των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από την διαδικασία της δειγµατοληψίας υλικών και εργασιών. ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΙΛΙΟΝ 0/06/07 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Τ.Υ Ανδρέας Μιχαηλίδης Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική ηµητρακοπούλου Πολ. Μηχ/κος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελίδα 7 από 7

46 ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, µε ΕΤΕΠ

47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ Αρ. Μελέτης ΑΠ 0/07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ Εγκύκλιοι 7/ (ΑΔΑ 75ΕΖ46530Ξ-ΘΠ), 6/ (ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ) Κωδικός Αρ. Τιμ. Τίτλος Αρθρου ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 7/ ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ Άρθρα μελέτης ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ 3. ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ 4.04 ΝΑΥΔΡ 4.05 ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ 4.0 ΝΑΥΔΡ 4. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00 m Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 6 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 0 cm 0 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας * Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. υπογείων δικτύων Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. * Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα από 3

48 Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ετεπ Κωδικός Αρ. Τιμ. Τίτλος Αρθρου ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 7/ ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ Άρθρα μελέτης ΝΑΥΔΡ 4.3 ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ 5.07 ΝΑΥΔΡ ΝΑΟΔΟ Δ0 ΝΑΟΔΟ Β5 ΝΑΟΔΟ Β34 ΝΑΥΔΡ.03 ΝΑΥΔΡ.0.0 ΝΑΥΔΡ.0.04 ΝΑΥΔΡ.0.05 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 3 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο * Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 4 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο * Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων προελεύσεως λατομείου 5 6 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος,0 έως,0 HP Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα * Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους,0 cm 9 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο * Βαθμίδες φρεατίων Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-pvc τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 5 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-pvc τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 00 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-pvc τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN 50 mm ΝΑΥΔΡ Ν\ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-pvc mm για δίκτυο σε λειτουργία. ΝΑΥΔΡ Ν\ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 4, DN * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-pvc mm για δίκτυο σε λειτουργία ΝΑΥΔΡ..0.0 ΝΑΥΔΡ ΝΑΥΔΡ Ν\6.0 ΝΑΥΔΡ Ν\ ΝΑΥΔΡ Ν\6.4 5 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 4 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 00/5 mm * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-pvc Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 97, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου,0 m Διάνοιξη οπής για την σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης με το φρεάτιο επίσκεψης Τ6. Kαθαρισμός φρεατίου επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 9 Kατασκευή φρεατίου προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-pvc ακινήτου * Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα από 3

49 Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ετεπ Κωδικός Αρ. Τιμ. Τίτλος Αρθρου ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 7/ ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ Άρθρα μελέτης ΝΑΥΔΡ Ν\6.6 ΝΑΥΔΡ Ν\ Εντοπισμός, αποκάλυψη, επισκευή λαιμού, φρεατίου επίσκεψης και ανύψωση αυτού επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση. 3 Διαμόρφωση ροής πυθμένα φρεατίου Σελίδα 3 από 3

50 ΜΕΡΟΣ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ (ΑΡΘΡΑ ΧΡΗΣΤΗ)

51 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΙΚΤΥΑ ιάνοιξη οπής για την σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης µε το φρεάτιο επίσκεψης Τ6 ιάνοιξη οπής για την σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης µε το φρεάτιο επίσκεψης Τ6 (ανεξαρτήτως διατοµής αγωγού δικτύου). Η σύνδεση των αγωγών µε το φρεάτιο θα γίνεται µε εισχώρηση στις προδιαµορφωµένες οπές τεµαχίων σωλήνα και πάκτωση αυτών µε ισχυρή τσιµεντοκονία (των 600 Kgr τσιµέντου), ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα. Για µία σύνδεση πλήρως περαιωµένη όπως παραπάνω συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραιτήτων εργασιών και υλικών και σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Kαθαρισµός φρεατίου επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Καθαρισµός φρεατίου επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων από φερτές ύλες, λίπη, στερεά απόβλητα, λύµατα, κατάλοιπα σκυροδέµατος ή οτιδήποτε άλλο και έλεγχος της λειτουργίας του. Στην τιµή περιλαµβάνονται α) Το άνοιγµα και το κλείσιµο (µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού) του καπακιού του φρεατίου επίσκεψης. β) Η χαλάρωση των µπαζών, χωµάτων ή οποιωνδήποτε άλλων φερτών υλικών. γ) Η συγκέντρωση των µπαζών, χωµάτων ή οποιωνδήποτε άλλων φερτών υλικών από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο(ή µε άλλο τρόπο επιλογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία), απ όλο το χώρο του φρεατίου και στη συνέχεια η ανύψωση αυτών δια χρήσεως ειδικών κάδων, ζεµπιλιών κ.λ.π. και η απευθείας φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι απαγορεύεται ρητά η απόθεση έστω και προσωρινά στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. δ) Η µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού µε οχήµατα σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεσή τους σε επιτρεπόµενες από τις Αρµόδιες Αρχές θέσεις ανάλογα µε το είδος τους. Ειδικά για τη µεταφορά των αστικών λυµάτων θα πρέπει να προσκοµισθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αποδεικτικό αδειοδότησης µεταφοράς αστικών λυµάτων και η απόθεση αυτών θα γίνεται σε νοµίµως αδειοδοτηµένες µονάδες. ε) Ο καθαρισµός του φρεατίου επίσκεψης µε πιεστικό µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 0 bar. στ) Ο επιµελής καθαρισµός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου συγχρόνως µε το πέρας των εργασιών και την αποµάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόµενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρως καθαρή. ζ) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου επίσκεψης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιµεντοκονίας κ.λ.π.). Ο χώρος των εργασιών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να περιφράσσεται µε σταθερά περιφράγµατα, πλαστικά, ξύλινα ή και µεταλλικά και να σηµαίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα από 4

52 Επειδή ο αγωγός είναι σε λειτουργία, επισηµαίνεται ιδιαιτέρως η υποχρεωτική χρήση όλων των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) των ατόµων που θα εργάζονται εντός του φρεατίου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα εξής Κράνος προστασίας, γάντια προστασίας, προστατευτική ενδυµασία και υποδήµατα τύπου ασφαλείας. Επίσης, η παραµονή τους εντός του φρεατίου δεν θα είναι συνεχής αλλά θα διακόπτεται µε διαλείµµατα παραµονής τους εκτός αυτού. Όλες οι εντός του φρεατίου εργασίες θα εκτελούνται από άτοµα εναλλάξ. Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 9/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.. 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.. 7/96, Π.. 59/99 κ.λ.π.) Kατασκευή φρεατίου προσαρµογής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου Κατασκευή φρεατίου προσαρµογής ανεξαρτήτως βάθους επισκέψεως συνδέσεως σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας σε θέση παρά την ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου που επιδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωµένου. Το σύστηµα αποτελείται από ένα ταυ συστολικό 90ο, Φ 5/00 στη στάθµη εξόδου του εσωτερικού αγωγού του ακινήτου, ένα φρεάτιο µε κάλυµµα στη στάθµη του πεζοδροµίου και έναν κατακόρυφο αγωγό από σωλήνα PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40- Το συστολικό ταφ Φ00/5 στην στάθµη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου θα είναι από PVC και στις δύο απέναντι οπές του θα προσαρµόζονται οι σωλήνες εισόδου από το ακίνητο και εξόδου προς τον κεντρικό αγωγό. Στο πάνω µέρος του θα φέρει οπή στην οποία θα προσαρµόζεται ο κατακόρυφος σωλήνας Φ00 χιλ. Το φρεάτιο στην στάθµη του πεζοδροµίου, διαστάσεων 350 x 350 x 70 χιλ., θα είναι προκατασκευασµένο από σκυρόδεµα C35/45 οπλισµένο µε ίνες προπυλενίου (όµοιο µε τα χρησιµοποιούµενα για την κάλυψη υδροµετρητών της ΕΥ ΑΠ). Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι τετράγωνο, κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο, κλάσης Α5 σχεδιασµένο και κατασκευασµένο σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ4/94 και πιστοποιηµένο από σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 900 και θα έχει την ένδειξη ΕΥ ΑΠ-ΑΠ Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα έχουν πάχος σκυροδέµατος 4,5 εκ. και θα καλύπτονται εσωτερικά από τσιµεντοκονία πατητή των 600χργ τσιµέντου πάχους τουλάχιστον,5 εκ. Το φρεάτιο και το ταυ θα συνδέονται µε κατακόρυφο σωλήνα P.V.C. σειράς 4 και Φ00 χιλ. ο οποίος στο κάτω µέρος θα είναι προσαρµοσµένος στην οπή του ταφ. Στο επάνω µέρος που θα φτάνει µέχρι 0εκ. χαµηλότερα από το κάλυµµα του φρεατίου της στάθµης πεζοδροµίου θα φέρει πλαστικό πώµα. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη α) απασχόλησης πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού β) απασχόλησης εξειδικευµένου προσωπικού (εργατική δαπάνη) γ) της προµήθειας, φόρτωσης και µεταφοράς του φρεατίου µε το κάλυµµά του, του συστολικού Ταυ και του σωλήνα σύνδεσής τους από PVC, της εκφόρτωσή των και της προσέγγισή τους µέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους στο έργο και της τοποθέτησής τους µε τρόπο που να διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία του συστήµατος. δ) της αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κ.λ.π. Σελίδα από 4

53 ε) της αντιµετώπισης κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος (αποστράγγιση, αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των λοιπών εργασιών εντός του ορύγµατος ώστε αυτές να διεξάγονται εν ξηρώ και σε θέσεις απαλλαγµένες από νερό και µέχρι της αποπεράτωσής τους. στ) καθώς γενικά η κάθε φύσεως εργασία, υλικά και δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλαδώσεως του ακινήτου, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Το συστολικό ταυ εγκιβωτίζεται µε άµµο προέλευσης λατοµείου 0,0 µ. κάτω και 0,30 µ. πάνω από το ταυ. Το όρυγµα επιχώνεται µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου - η στρώση έδρασης και εγκιβωτισµού του συστολικού Ταυ - η επανεπίχωση του ορύγµατος - η αποκατάσταση του πεζοδροµίου Εντοπισµός, αποκάλυψη, επισκευή λαιµού, φρεατίου επίσκεψης και ανύψωση αυτού επί του οδοστρώµατος στην επιθυµητή θέση. Εντοπισµός, αποκάλυψη, επισκευή λαιµού φρεατίου επίσκεψης και ανύψωση αυτού επί του οδοστρώµατος στην επιθυµητή θέση. Στην τιµή περιλαµβάνονται α) Η µετάβαση επί τόπου και ο εντοπισµός της θέσης αυτού µε χρήση κατάλληλου ανιχνευτή. β) Η αποκάλυψη αυτού µε χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου, ενός τετραγώνου πλευράς µ. έτσι ώστε αυτό να οριοθετεί το χώρο εντός του οποίου θα γίνουν οι εργασίες (ανύψωσης του λαιµού, τοποθέτηση της στεφάνης και του καπακιού) και θα εξασφαλίσει τον καλύτερο εγκιβωτισµό. γ) Καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώµατος ή ειδικού ασφαλτικού τάπητα οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέµατος κάθε είδους άοπλου ή οπλισµένου και σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής. δ) Η επισκευή του λαιµού του φρεατίου επίσκεψης, η ανύψωση αυτού και η επανατοποθέτηση του πλαισίου και του καλύµµατος αυτού έτσι ώστε να επανέλθει το φρεάτιο στην πρωτέρα κατάσταση. ε) Η επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώµατος σε δύο στρώσεις (πάχους 5 cm εκάστη) ή οδοστρώµατος από σκυρόδεµα κάθε είδους άοπλο ή οπλισµένο πάχους 0 cm σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής. στ) Σε περίπτωση που ο δρόµος είναι αδιαµόρφωτος η επαναφορά του δρόµου και του πεζοδροµίου θα γίνεται στην πρωτέρα µορφή χωρίς να γίνεται καµία µείωση του παρόντος Τιµολογίου. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη και οι εργασίες για την προµήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µηχανηµάτων για την πλήρη κατασκευή των αναφεροµένων Σελίδα 3 από 4

54 εργασιών, καθώς επίσης και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων που προέρχονται από την αποκάλυψη του φρεατίου επίσκεψης και την ανύψωση αυτού. Επίσης περιλαµβάνονται η προµήθεια και τοποθέτηση των βλήτρων που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση του παλαιού µε το νέο τµήµα λαιµού. Τέλος επισηµαίνεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του πλαισίου και καλύµµατος του φρεατίου επίσκεψης. ιαµόρφωση ροής πυθµένα φρεατίου Για την πλήρη και έντεχνη διαµόρφωση ροής πυθµένα ενός φρεατίου επίσκεψης, µε τον αγωγό ακαθάρτων σε λειτουργία, ανεξαρτήτως βάθους και µε τρόπο που θα υποδείξει η ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για α)τον καθαρισµό του πυθµένα του φρεατίου και την άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων καθαρισµού. β)το τυχόν απαιτούµενο άοπλο σκυρόδεµα ή την καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος για δηµιουργία καµπύλης (όταν πρόκειται για αλλαγή κατεύθυνσης), κατά µήκος, διαµόρφωσης ροής στον πυθµένα του φρεατίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. γ)την αποµάκρυνση όλων των χαλαρών και σαθρών υλικών. δ)την επίστρωση του πυθµένα, επιµελώς, µε τσιµεντοκονίαµα (650 Kgr τσιµέντου) ούτως ώστε να προκύψει λεία τελική επιφάνεια χωρίς γωνίες και προεξοχές που θα εµποδίζουν τη συνεχή ροή των ακαθάρτων. ε)την αποµάκρυνση όλων των πλεοναζόντων υλικών. Επισηµαίνεται ότι απαιτείται η εξασφάλιση επαρκούς αερισµού κατά την εκτέλεση εργασιών εντός του φρεατίου και η λήψη µέτρων προστασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (χρήση µέσων ατοµικής προστασίας για εργασία σε χώρους µε αναθυµιάσεις κλπ) Επειδή ο αγωγός είναι σε λειτουργία, η παραµονή του εργάτη εντός του φρεατίου (για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται) δεν θα είναι συνεχής αλλά θα διακόπτεται (ανα 0 λεπτο παραµονής εντός του φρεατίου µε διαλείµµατα παραµονής του εκτός αυτού). Όλες οι εντός του φρεατίου εργασίες θα εκτελούνται από άτοµα εναλλάξ. ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΙΛΙΟΝ 0/06/07 Ο Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Τµ/τος Μελετών ΙΛΙΟΝ 0/06/07 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Τ.Υ Ανδρέας Μιχαηλίδης Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική ηµητρακοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελίδα 4 από 4

55 ΜΕΡΟΣ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

56 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΩΔ. ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ ΦΕΚ 557Β/ οικ. 5894/337, οικ. 594/340 ΦΕΚ794Β/ /406, 395/407, 396/ 408, 397/409, 398/ 40 3 ΦΕΚ 870Β/ ΟΙΚ874/393 4 ΦΕΚ 386Β/ / 5 ΦΕΚ47Β/ οικ630/4 (καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 783/64-ΦΕΚ ΟΒ/ ) 6 ΦΕΚ85Β/ /08 7 ΦΕΚ 97Β/ /9 8 ΦΕΚ 973Β/ /44 9 ΦΕΚ0Β/ /63, 78/6, 783/64 0 ΦΕΚ 09/ ΟΙΚ834/388 ΦΕΚ6Β/ ΟΙΚ86/44, 863/45 ΦΕΚ00Β/ οικ836/390, οικ835/389 3 ΦΕΚ63Β/ οικ64/46, οικ865/47 4 ΦΕΚ Β 94/ (Παράρτημα I, Ισχύοντα hen) 5 ΦΕΚ Β 94/ (Παράρτημα II, hen που θα ισχύσουν προσεχώς) 6 ΦΕΚ Β 94/ (Παράρτημα III, ETAG) ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 60 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ελαφρά αδρανή - Μέρος Ελαφρά αδρανή για Γενικής εφαρμογής σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 339 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934- Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Γενικής εφαρμογής Μέρος Πρόσθετα σκυροδέματος -Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Γενικής εφαρμογής Μέρος 3 Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Γενικής εφαρμογής Μέρος 4 Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 7 ΕΝ 97- Τσιμέντο - Μέρος Σύνθεση, προδιαγραφές και Γενικής εφαρμογής κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα 7 ΕΝ 97- Τσιμέντο - Μέρος Αξιολόγηση συμμόρφωσης Γενικής εφαρμογής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 839 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής -Στοιχεία περιφράξεων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 363- Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος Ορισμοί, Γενικής εφαρμογής απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης / 6

57 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 46 Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια Γενικής εφαρμογής συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής θερμότητας ενυδάτωσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4647 Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και Γενικής εφαρμογής κριτήρια συμμόρφωσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος Χαλύβδινες ίνες Γενικής εφαρμογής -Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος Πολυμερικές ίνες - Γενικής εφαρμογής Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4964 Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση -Ορισμοί Γενικής εφαρμογής και χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 567- Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για Γενικής εφαρμογής χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα - Μέρος Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 5743 Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές και Γενικής εφαρμογής κριτήρια συμμόρφωσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 97-4 Τσιμέντο - Μέρος 4 Σύσταση, προδιαγραφές και Γενικής εφαρμογής κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με χαμηλή πρώιμη αντοχή 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 450- Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος Ορισμός, Γενικής εφαρμογής προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Γενικής εφαρμογής Μέρος 5 Πρόσθετα εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 5368 Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές Γενικής εφαρμογής -Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης ΕΛΟΤ ΕΝ Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και Επισκευές -ενισχύσεις επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και Επισκευές -ενισχύσεις επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3 Επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων ΕΛΟΤ ΕΝ Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και Επισκευές -ενισχύσεις επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 4 Δομικά συνδετικά. ΕΛΟΤ ΕΝ Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και Επισκευές -ενισχύσεις επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 5 Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα / 6

58 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6 Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού Κατασκευαστικός τομέας Επισκευές -ενισχύσεις ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 575 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 7 Προστασία οπλισμού έναντι διάβρωσης Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές συναρμογές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός των αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά έργα Επισκευές -ενισχύσεις Επισκευές -ενισχύσεις Επισκευές -ενισχύσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες ΗΛΜ εξάτμισης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 00 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση ΗΛΜ χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kw με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 85- Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε ΗΛΜ εργοστάσιο - Μέρος Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 566- Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων ΗΛΜ μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων ΗΛΜ μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 3 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρμολογούμενες 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων ΗΛΜ μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 4 Σηπτικές δεξαμενές συναρμολογημένες επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 360- Συστήματα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος ΗΛΜ Γενικές αρχές / 6

59 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 334 Θερμοπλαστικές σταθερές δεξαμενές για ΗΛΜ υπέργεια αποθήκευση καυσίμου θέρμανσης, κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης -Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεως και περιστροφής και πολυαμίδιο 6 με ανιοντικό πολυμερισμό δεξαμενών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 366 Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για ΗΛΜ σταθερές δεξαμενές υγρών καυσίμων ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4339 Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 46- Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη ΗΛΜ φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα - Μέρος Ασφάλεια 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 6 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με ΗΛΜ καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 777- Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη ΗΛΜ φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος Σύστημα D, ασφάλεια 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 777- Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη ΗΛΜ φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος Σύστημα Ε, ασφάλεια 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη ΗΛΜ φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 3 Σύστημα F, ασφάλεια 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 858- Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ ΗΛΜ λιπαντικά και καύσιμα) - Μέρος Αρχές σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας 4 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 777- Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη ΗΛΜ 4 φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 4 Σύστημα Η, ασφάλεια 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 49 Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραμμές ΗΛΜ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 057 Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί ΗΛΜ κτιριακών έργων χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και θερμάνσεως 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3- Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με ΗΛΜ κτιριακών έργων γαλβανισμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού -θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας / 6

60 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4- Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο ΗΛΜ κτιριακών έργων χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση ελεύθερου άκρου και μούφας για συστήματα αποβλήτων - Μέρος Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 050- Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και ΗΛΜ κτιριακών έργων γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών -Μέρος Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 050- Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και ΗΛΜ κτιριακών έργων γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών -Μέρος Εγκαταστάσεις άντλησης από μη κοπρανώδη υλικά ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών -Μέρος 3 Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιορισμένες εφαρμογές Κατασκευαστικός τομέας ΗΛΜ κτιριακών έργων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών -Μέρος 4 Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά ΗΛΜ κτιριακών έργων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 85 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμησης - Εξωτερικά στοιχεία από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kw - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη -Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη -Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής σε υγρές συνθήκες ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων / 6

61 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 3069 Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων από κεραμικά στοιχεία - Μέρος 3 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συστήματα απαγωγής αέρα καπνοδόχων Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώματα από άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα καπνοδόχων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 39 Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 5 Υλικά για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές προϊόντος Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 7 Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους μονού τοιχώματος από χάλυβα και εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 39 Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κατασκευαστικός τομέας ΗΛΜ κτιριακών έργων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 350 Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική ύλη ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ Διατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - Μέρος Απαιτήσεις Θερμαντικά σώματα οροφής, δι' ακτινοβολίας, τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας κάτω από 0 C - Μέρος Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 496 Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 448 Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) -Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων 4 ΕΛΟΤ EN 447 Καπνοδόχοι - Σύστημα καπνοδόχων με πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων / 6

62 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραμική ύλη - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών Εύκαμπτοι κυματοειδείς μεταλλικοί σωλήνες για την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα υγρομόνωσης τοίχων -Ορισμοί και χαρακτηριστικά Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογές θέρμανσης κλειστού χώρου - Μέρος Κατακόρυφα τερματικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6 Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως αγωγών παροχής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου - Μέρος Αγωγοί προσαγωγής και απαγωγής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 5069 Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συστήματα ΗΛΜ κτιριακών έργων μεταλλικών σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίμων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 550 Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών ΗΛΜ κτιριακών έργων καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 583- Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις Κτιριακά έργα και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος Γυψοσανίδες με υφασμάτινο οπλισμό 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 583- Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις Κτιριακά έργα και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος Ινοπλισμένες γυψοσανίδες 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 585 Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια για Κτιριακά έργα δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 806 Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για αγωγούς ΗΛΜ κτιριακών έργων καπνοδόχων μονού τοιχώματος -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 85- Λιποσυλλέκτες - Μέρος Αρχές σχεδιασμού, ΗΛΜ κτιριακών έργων επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας / 6

63 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 856- Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - ΗΛΜ κτιριακών έργων Μέρος Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 856- Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους - ΗΛΜ κτιριακών έργων Μέρος Μεταλλικοί σωλήνες και στοιχεία συνδέσεων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 857 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί ΗΛΜ κτιριακών έργων από σκυρόδεμα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 858 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Στοιχεία από ΗΛΜ κτιριακών έργων σκυρόδεμα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 44- Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας - ΗΛΜ κτιριακών έργων Μέρος Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 68- Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά ΗΛΜ κτιριακών έργων στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος Βουλκανισμένο ελαστικό 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 68- Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά ΗΛΜ κτιριακών έργων στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος θερμοπλαστικά ελαστομερή 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 68-3 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά ΗΛΜ κτιριακών έργων στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3 Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 68-4 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά ΗΛΜ κτιριακών έργων ατεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4 Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 68 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 997 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστούς υδρογονάνθρακες Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα Κατασκευαστικός τομέας ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων / 6

64 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 456 Λουτήρες για οικιακή χρήση 5 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 58 Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης που λειτουργούν με κορμούς φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 33 Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού ΗΛΜ κτιριακών πυθμένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια έργων ΕΛΟΤ ΕΝ 3659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κουφώματα ΕΛΟΤ ΕΝ Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, Κουφώματα χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος Παράθυρα και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 34- Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς Κουφώματα και στάθμευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 5 Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων πανικού Κουφώματα χειριζόμενες με οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 54 Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου Κουφώματα κλεισίματος θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 55 Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για Κουφώματα ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 09 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές μηχανικής Κουφώματα λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 79 Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου Κουφώματα χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 935 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες Κουφώματα -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4846 Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές -Ηλεκτρομηχανικές Κουφώματα κλειδαριές και θήκες -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΕΛΟΤ ΕΝ 77- Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο Κτιριακά έργα ΕΛΟΤ ΕΝ 77- Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο Κτιριακά έργα ΕΛΟΤ ΕΝ 77-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη Κτιριακά έργα και ελαφρά) ΕΛΟΤ ΕΝ 77-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό Κτιριακά έργα σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 77-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους Κτιριακά έργα / 6

65 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ ΕΛΟΤ ΕΝ 356 Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και Κτιριακά έργα ασφάλειας ΕΛΟΤ ΕΝ 998- Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος Κτιριακά έργα Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα ΕΛΟΤ ΕΝ 998- Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος Κτιριακά έργα κονίαμα τοιχοποιίας 3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459- Δομική Άσβεστος - Μέρος Ορισμοί, Προδιαγραφές Κτιριακά έργα και Κριτήρια Συμμόρφωσης 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 34 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική Κτιριακά έργα πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 6 ΕΛΟΤ 365 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) -Προδιαγραφή 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 36 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 363 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικούς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 364 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) -Προδιαγραφή 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 366 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 367 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 368 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) - Προδιαγραφή 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 369 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικής Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 370 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή 6 ΕΛΟΤ ΕΝ 37 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων -Βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - Προδιαγραφή 8 ΕΛΟΤ 36- Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς Κτιριακά έργα επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος Προδιαγραφή προϊόντος 8 ΕΛΟΤ ΕΝ 057 Προϊόντα από φυσικούς λίθους -Διαστασιολογημένα Κτιριακά έργα πλακίδια - Απαιτήσεις 8 ΕΛΟΤ ΕΝ 058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα Κτιριακά έργα και σκάλες - Απαιτήσεις / 6

66 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 8 ΕΛΟΤ ΕΝ 469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για Κτιριακά έργα επενδύσεις - Απαιτήσεις 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 3830 Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Κτιριακά έργα ΕΛΟΤ ΕΝ 495 Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία Κτιριακά έργα -Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση ΕΛΟΤ ΕΝ 4509 Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική Κτιριακά έργα κάλυψη και από τις δύο όψεις -Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα -Προδιαγραφές 3 ΕΛΟΤ 434 Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της Κτιριακά έργα συμμόρφωσης και σήμανση 3 ΕΛΟΤ ΕΝ 3986 Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση Κτιριακά έργα -Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 58 Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις συντονισμού Κτιριακά έργα πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 68 Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 004 Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της Κτιριακά έργα συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 467 Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές Κτιριακά έργα προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -Ιστοί Κτιριακά έργα και στύλοι 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 859 Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 860 Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα -Ορισμοί, Κτιριακά έργα απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 878 Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που Κτιριακά έργα βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 95 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης -Σκάλες Κτιριακά έργα στεγών μόνιμης τοποθέτησης -Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 304 Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - Ορισμοί και Κτιριακά έργα προδιαγραφές προϊόντων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 34 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με νευρώσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 35 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 379- Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρος Κτιριακά έργα Ορισμοί και απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 344 Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι Κτιριακά έργα δοκιμής / 6

67 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικώς Κτιριακά έργα παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις δαπέδων με βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος Ορισμοί και απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Μεταλλικά πλέγματα και γωνιές - Ορισμοί, απαιτήσεις Κτιριακά έργα και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος Εσωτερικά επιχρίσματα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες - Ορισμοί, απαιτήσεις Κτιριακά έργα και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος Εξωτερικά επιχρίσματα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3693 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -Ειδικά Κτιριακά έργα στοιχεία για στέγες 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3707 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα ασφαλτικά Κτιριακά έργα φύλλα στεγάνωσης δωμάτων -Ορισμοί και χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3747 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα δαπέδων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος Πλάκες από μωσαϊκό Κτιριακά έργα για εσωτερική χρήση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος Πλάκες από μωσαϊκό Κτιριακά έργα για εξωτερική χρήση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 383 Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων -Υλικό Κτιριακά έργα επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 385 Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί, Κτιριακά έργα Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και Κτιριακά έργα χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος Υποστρώματα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και Κτιριακά έργα χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος Υποστρώματα τοίχων ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 395 Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων με Κτιριακά έργα πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3950 Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψοσανίδων Κτιριακά έργα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3956 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και Κτιριακά έργα ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων -Ορισμοί και χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3963 Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις Κτιριακά έργα και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3964 Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3967 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και Κτιριακά έργα ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά / 6

68 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3969 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα Κτιριακά έργα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων -Ορισμοί και χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3970 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για τον Κτιριακά έργα έλεγχο της διαπερατότητας των ατμών -Ορισμοί και χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων - Μέρος Απαιτήσεις για χώρους στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα μονολιθικής κατασκευής ή αποτελούμενους από ανεξάρτητα στοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3984 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και Κτιριακά έργα ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 406- Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις -Καυστική Κτιριακά έργα μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο -Μέρος Ορισμοί, απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 404 Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωματικά Κτιριακά έργα καλύμματα δαπέδου - Βασικά χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου Κτιριακά έργα κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών διογκωμένης αργίλου (LWA) - Μέρος Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα Κτιριακά έργα ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια εφαρμογή χαλαρής πλήρωσης - Μέρος Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 490 Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία Κτιριακά έργα -Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 495 Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα Κτιριακά έργα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 409 Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο επενδεδυμένες Κτιριακά έργα με χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 446 Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισμοί, Κτιριακά έργα απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 436- Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου Κτιριακά έργα κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση / 6

69 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 437- Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου Κτιριακά έργα κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4353 Μεταλλικές γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες - Κτιριακά έργα Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 44 Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση, Κτιριακά έργα χαρακτηριστικά και σήμανση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4496 Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα Κτιριακά έργα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4566 Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα γυψοσανίδων - Κτιριακά έργα Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 476 Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και μέθοδοι Κτιριακά έργα δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 478 Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική Κτιριακά έργα επικάλυψη και εσωτερική επένδυση -Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4783 Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίες για Κτιριακά έργα στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Κλίμακες 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4904 Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες εσωτερικών Κτιριακά έργα χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών -Προδιαγραφή 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4933 Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης Κτιριακά έργα για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού -Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4934 Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης Κτιριακά έργα για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού -Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνης (XPS) -Προδιαγραφή 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4967 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα Κτιριακά έργα υγρομόνωσης τοίχων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 499 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Στοιχεία θεμελίωσης ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 499 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος Δοκοί / 6

70 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 4 Στοιχεία πλήρωσης από διογκωμένη πολυοτερίνη 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 50 Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε Κτιριακά έργα μορφή ρολλών και φύλλων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 50 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από Κτιριακά έργα σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δομής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 5435 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 5498 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κτιριακά έργα -Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 584 Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά Κτιριακά έργα επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 873 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Κτιριακά έργα -Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 43- Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος Σύνθεση, Κτιριακά έργα προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης (HPL) - Κτιριακά έργα Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) -Μέρος 7 Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα πλαίσια από Η PL για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 490 Κεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα για Κτιριακά έργα επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων -Προδιαγραφές προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 49 Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα Κτιριακά έργα -Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 494 Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και Κτιριακά έργα εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 56 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Κτιριακά έργα -Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 57 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης -Άγκιστρα Κτιριακά έργα ασφαλείας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 50 Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κτιριακά έργα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 534 Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή Κτιριακά έργα προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 544 Τίτλος Προτύπου Κτιριακά έργα / 6

71 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 77-6 Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και Κτιριακά έργα συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 845- Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6 Κτιριακά έργα Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 845- Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Κτιριακά έργα Μέρος Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Κτιριακά έργα Μέρος Υπέρθυρα Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 3 Χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού οριζόντιων αρμών. 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 345- Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο Κτιριακά έργα πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές εφαρμογές - Μέρος Προφίλ από PVC - U και 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4303 PVC - UE για τελειώματα εσωτερικού και εξωτερικού Κτιριακά έργα τοιχώματος και οροφής 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4304 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές Κτιριακά έργα εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) -Προδιαγραφή 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4305 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και Κτιριακά έργα βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από εύκαμπτο αφρό ελαστομερούς (FEF) - Προδιαγραφή 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4306 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και Κτιριακά έργα βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4307 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και Κτιριακά έργα βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυοτερίνης (XPS) - Προδιαγραφή 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4308 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό κτίρια Κτιριακά έργα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4309 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και Κτιριακά έργα βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 433 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και Κτιριακά έργα βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας / 6

72 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 434 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και Κτιριακά έργα βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 4963 Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές στέγες Κτιριακά έργα από πλαστικό υλικό με ή χωρίς ορθοστάτες - Ταξινόμηση απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος Στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 3 Στοιχεία πλήρωσης από άργιλο Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 00-4 ΕΛΟΤ ΕΝ 09- Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4 Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δομικές χρήσεις Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5 Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές χρήσεις Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος Τεχνικοί όροι παράδοσης Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος Τεχνικοί όροι παράδοσης Κτιριακά έργα Μεταλλικές κατασκευές Μεταλλικές κατασκευές Μεταλλικές κατασκευές Μεταλλικές κατασκευές Μεταλλικές κατασκευές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 0340 Χυτοχάλυβες κατασκευών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 0343 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης Μεταλλικές κατασκευές Μεταλλικές κατασκευές ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3479 Αναλώσιμα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν για πλήρωση μετάλλων και συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη μεταλλικών υλικών Κατασκευαστικός τομέας Μεταλλικές κατασκευές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς προφόρτιση - Μέρος Γενικές απαιτήσεις Μεταλλικές κατασκευές / 6

73 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 090- Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσης Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο- Μέρος Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων Μεταλλικές κατασκευές Μεταλλικές κατασκευές 0 ΕΛΟΤ ΕΝ 450 Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για Ξύλινες κατασκευές προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης ΕΛΟΤ ΕΝ 4374 Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής Ξύλινες κατασκευές ξυλείας - Απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4080 Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία -Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 408- Ξύλινες κατασκευές - Δομική ξυλεία ορθογωνικής Ξύλινες κατασκευές διατομής ταξινομημένη με την αντοχή της -Μέρος Γενικές απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4545 Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσμοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 459 Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά με οπή -Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 4 ΕΛΟΤ Ελαφρά αδρανή - Μέρος Ελαφρά αδρανή Οδοποιία ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών Οδοποιία επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 34 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές Οδοποιία κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 349 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα Οδοποιία γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4 Κυλινδρικά Οδοποιία εφέδρανα 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6 Εφέδρανα Οδοποιία εξισορρόπισης 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7 Εφέδρανα σφαιρικά Οδοποιία και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική Οδοποιία πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 35 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας -Προειδοποιητικοί Οδοποιία σηματοδότες και σηματοδότες ασφάλειας ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 368 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί Οδοποιία σηματοδότες 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 676- Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος Επίδοση Οδοποιία και χαρακτηριστικά / 6

74 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 966- Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες Οδοποιία μεταβαλλόμενων μηνυμάτων - Μέρος Πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 308- Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών -Μέρος Οδοποιία Ασφαλτικό σκυρόδεμα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 308- Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος Οδοποιία Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές στρώσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3 Οδοποιία Μαλακά ασφαλτομίγματα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4 Οδοποιία Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled Asphalt) 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5 Οδοποιία Ασφαλτική σκυρομαστίχη 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6 Οδοποιία Ασφαλτομαστίχη 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7 Οδοποιία Πορώδες ασφαλτόμιγμα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 37-5 Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 5 Απαιτήσεις Οδοποιία προϊόντος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης οχημάτων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3 Ελαστομερή Οδοποιία εφέδρανα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5 Εφέδρανα Οδοποιία εγκιβωτισμένου ελαστομερούς 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 8 Εφέδρανα οδήγησης Οδοποιία και εφέδρανα συγκράτησης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3808 Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο Οδοποιία προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωμάτων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3 Οδοποιία Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 394 Ασφαλτικό και συνδετικά ασφαλτικών -Προδιαγραφές Οδοποιία για ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 403 Ασφαλτικό και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο Οδοποιία προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 488- Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος Οδοποιία Προδιαγραφές για θερμά υλικά σφράγισης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 488- Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος Οδοποιία Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 3 Οδοποιία Προδιαγραφές για προδιαμορφώμενα υλικά σφράγισης / 6

75 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ EN 43 Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Προϊόντα Οδοποιία επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4388 Διατάξεις μείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία - Οδοποιία Προδιαγραφές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για Οδοποιία προένταση - Μέρος Γενικές απαιτήσεις 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 463- Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών -Ανακλαστήρες Οδοποιία οδοστρωμάτων - Μέρος Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4695 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα ασφαλτικά Οδοποιία φύλλα στεγάνωσης καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα με κυκλοφορία οχημάτων -Ορισμοί και χαρακτηριστικά 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 5050 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Οδοποιία -Στοιχεία γεφυρών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 59 Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 558 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Οδοποιία -Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 53 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο Οδοποιία προδιαγραφών για διαλύματα και ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 538 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Οδοποιία Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτοτάπητες 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 538 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα Οδοποιία χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή συγκοινωνιακών έργων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 53 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από Οδοποιία περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 899- Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Οδοποιία Μέρος Σταθερές πινακίδες 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 899- Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Οδοποιία Μέρος Εσωτερικά φωτιζόμενα στοιχεία σήμανσης νησίδων 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Οδοποιία Μέρος 3 Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4 Απαιτήσεις για ιστούς Οδοποιία κλπ φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5 Απαιτήσεις για χαλύβδινους Οδοποιία κλπ ιστούς φωτισμού ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6 Απαιτήσεις για ιστούς Οδοποιία κλπ φωτισμού από αλουμίνιο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7 Απαιτήσεις για ιστούς Οδοποιία κλπ φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας ΕΛΟΤ ΕΝ 338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και Οδοποιία κλπ μέθοδοι δοκιμής / 6

76 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ ΕΛΟΤ ΕΝ 339 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα -Απαιτήσεις Οδοποιία κλπ και μέθοδοι δοκιμής ΕΛΟΤ ΕΝ 340 Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και Οδοποιία κλπ μέθοδοι δοκιμής 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 35 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με Οδοποιία κλπ γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις και κατασκευών αντιστήριξης 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 35 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με Οδοποιία κλπ γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 34 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική Οδοποιία κλπ πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 7 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 73 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 794 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ -Πάσσαλοι θεμελίωσης 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 094- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα Πυρασφάλεια για συστήματα C0 - Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και μηχανισμούς χρόνο - καθυστέρησης 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα Πυρασφάλεια για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 59-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα Πυρασφάλεια για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 3 Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 59-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα Πυρασφάλεια για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού -Μέρος 4 Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 67- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με Πυρασφάλεια εύκαμπτους σωλήνες - Μέρος Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα Πυρασφάλεια για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 0 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πρεσσαριστούς διακόπτες 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 094- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα Πυρασφάλεια για συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 094- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα Πυρασφάλεια για οτυστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 094- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρησης / 6

77 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα πυρόσβεσης με αέριο - Μέρος 5 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για επιλογή βαλβίδων υψηλής και χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών τους σε συστήματα C0 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε συστήματα C0 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα C0 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 59- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος Καταιονητήρες 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 59- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 59-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού -Μέρος 5 Ανιχνευτές ροής νερού 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 46- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Πυρασφάλεια Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 46- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Πυρασφάλεια Μέρος Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - Πυρασφάλεια Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 67- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με Πυρασφάλεια σωλήνες - Μέρος Συστήματα με επιπεδούμενους σωλήνες ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 094- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 0 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μανόμετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες / 6

78 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 094- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 094- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού. 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 094- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 3 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 4 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 5 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών σε συστήματα C0 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με συστήματα C0 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 7 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια σε συστήματα C0 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 8 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 9 Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 0.0 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος Πυρασφάλεια Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 0.0 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος Πυρασφάλεια Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 0.03 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 3 Πυρασφάλεια Προδιαγραφή για μηχανισμούς απαγωγής καπνού και θερμότητας 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 0.06 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 6 Πυρασφάλεια Προδιαγραφή για συστήματα διαφορικής πίεσης - Σύνεργα εξαρτημάτων / 6

79 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 0.0 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 0 Πυρασφάλεια Παροχές ενέργειας 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 59- Μόνιμασυστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος Καταιονιτήρες 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 59- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 59-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 3 Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 59-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού -Μέρος 4 Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 59-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για Πυρασφάλεια συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού -Μέρος 5 Ανιχνευτές ροής νερού 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 46- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Πυρασφάλεια Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 46- Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Πυρασφάλεια Μέρος Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - Πυρασφάλεια Μέρος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 4604 Διατάξεις ανιχνευτών καπνού Πυρασφάλεια 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.0 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος Πυρασφάλεια Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 3 Πυρασφάλεια Ηχητικές διατάξεις συναγερμού 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 4 Πυρασφάλεια Εξοπλισμός παροχής ισχύος ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα ττυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 5 Πυρασφάλεια Ανιχνευτές θερμότητας - Σημειακοί ανιχνευτές 9 ΕΛΟΤ ΕΝ Συστήματα ττυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 7 Πυρασφάλεια Ανιχνευτές καπνού - Σημειακοί ανιχνευτές που λειτουργούν με διάχυτο φώς, δέσμη φωτός ή ιονισμό 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.0 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 0 Πυρασφάλεια Ανιχνευτές φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτές 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος Πυρασφάλεια Εκκινητές χειρός 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος Πυρασφάλεια Ανιχνευτές καπνού - Γραμμικοί ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.7 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 7 Πυρασφάλεια Απομονωτές βραχυκυκλώματος 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.8 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 8 Πυρασφάλεια Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.0 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 0 Πυρασφάλεια Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος Πυρασφάλεια Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων / 6

80 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.5 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 5 Πυρασφάλεια Ραδιοζευκτά εξαρτήματα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-6 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 6 Πυρασφάλεια Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων συναγερμού με φωνή 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-4 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού -Μέρος 4 Πυρασφάλεια Μέρη συστημάτων συναγερμού με φωνή - Μεγάφωνα 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 0-7 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 7 Πυρασφάλεια Διατομές αγωγών καπνού 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 0-8 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 8 Πυρασφάλεια Διαφράγματα ελέγχου καπνού 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 5650 Αερισμός κτιρίων - Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-3 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος Πυρασφάλεια 3 Διατάξεις συναγερμού - Οπτικές διατάξεις συναγερμού 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών Σιδηροδρομικά 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 350 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Σιδηροδρομικά Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 79-5 Υαλος για δομική χρήση - Μονάδες μονωτικών Υαλουργικά υαλοστασίων - Μέρος 5 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 479- Υαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-ριτική Υαλουργικά ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά και κατεργασμένη με Heat Soak - Μέρος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 43- Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη Υαλουργικά ύαλος ασφαλείας με βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 9 ΕΛΟΤ ΕΝ 4449 Υαλος για δομική χρήση - Ύαλος πολλαπλών Υαλουργικά στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 036- Ύαλος δομικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο Υαλουργικά γυαλί με επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση - Μέρος Αξιολόγηση συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 05- Υαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης Υαλουργικά και επιστρώσεων - Μέρος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Υαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος Υαλουργικά -Μέρος 4 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 50- Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη Υαλουργικά νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 337- Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο Υαλουργικά -πυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά - Μέρος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος / 6

81 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 304- Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη Υαλουργικά βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 478- Υαλος για δομική χρήση - Προϊόντα υάλου με Υαλουργικά βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Υαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα Υαλουργικά - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Υαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα Υαλουργικά - Μέρος - Υαλοκεραμικά -Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 863- Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο Υαλουργικά -πυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά - Μέρος Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 57-9 Ύαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από Υαλουργικά νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 353 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με Υδραυλικά έργα γεωυφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 354 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Υδραυλικά έργα Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 355 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Υδραυλικά έργα Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 356 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Υδραυλικά έργα Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 357 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Υδραυλικά έργα Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών 5 ΕΛΟΤ ΕΝ 365 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Υδραυλικά έργα Απαιτούμενα χαρακτηριστικά γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 04 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για τη Υδραυλικά έργα μεταφορά υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης / 6

82 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 055 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για Υδραυλικά έργα συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων -Τεχνικοί όροι παράδοσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 03 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη Υδραυλικά έργα μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 03 Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες Υδραυλικά έργα μεταφοράς υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 30 Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, Υδραυλικά έργα δοκιμές και αξιολόγηση της συμμόρφωσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 336 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα Υδραυλικά έργα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 336 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα Υδραυλικά έργα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή αυλακιών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 349 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα Υδραυλικά έργα χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγματος υγρών στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 349 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα Υδραυλικά έργα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθμών μεταφοράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 3493 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα Υδραυλικά έργα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 433 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών Υδραυλικά έργα και οχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4396 Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4680 Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών σωλήνων Υδραυλικά έργα χωρίς πίεση - Προδιαγραφές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 484 Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών Υδραυλικά έργα σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση -Προδιαγραφές 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 4844 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα -Οχετοί Υδραυλικά έργα ορθογωνικής διατομής 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα Υδραυλικά έργα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 97 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από Υδραυλικά έργα σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 95-0 Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και Υδραυλικά έργα σύνδεσμοι τους για αποχετεύσεις και υπονόμους - Μέρος 0 Απαιτήσεις επίδοσης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 588- Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις Υδραυλικά έργα - Μέρος Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης 4 ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, Υδραυλικά έργα εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές αποχέτευσης - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος Προδιαγραφή Υδραυλικά, Λιμενικά / 6

83 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 6 ETAG 00 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα Επισκευές -ενισχύσεις -Παραρτήματα Α και Β 6 ETAG 00 Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα Επισκευές -ενισχύσεις -Παράρτημα C 6 ETAG 00- Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα -Μέρος Επισκευές -ενισχύσεις Γενικότητες 6 ETAG 00- Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα - Μέρος Επισκευές -ενισχύσεις αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόμενα με δυναμόμετρο 6 ETAG 00-3 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα -Μέρος Επισκευές -ενισχύσεις 3 αγκύρια βραχείας κεφαλής 6 ETAG 00-4 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος Επισκευές -ενισχύσεις 4 αγκύρια διαστολής ελεγχόμενης παραμόρφωσης ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 6 ETAG 00-5 Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα -Μέρος Επισκευές -ενισχύσεις 5 Ενσωματωμένα αγκύρια 6 ETAG 00-6 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Μέρος Επισκευές -ενισχύσεις 6 Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη δομικές εφαρμογές 6 ETAG 00- Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά - Κουφώματα Μέρος Συστήματα με ή χωρίς στηρίγματα 6 ETAG 00- Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά - Κουφώματα Μέρος Συστήματα αλουμινίου με επίστρωση 6 ETAG 00-3 Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά Κουφώματα Μέρος 3 Συστήματα με ενσωματωμένη θερμοφραγή στη διατομή 6 ETAG 003 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά τους για Κτιριακά έργα διαγωριστικά εσωτερικών χώρων 6 ETAG 004 Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης με εξωτεοικό Κτιριακά έργα επίχρισμα - ETICS 6 ETAG 005 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής Κτιριακά έργα επάλειψης για στεγάνωση δωμάτων ETAG 006 ETAG 007 Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων μεμβρανών στενάνωσης δωμάτων Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κτίρια με ξύλινο σκελετό Κτιριακά έργα Ξύλινες κατασκευές 6 ETAG 008 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα προκατασκευασμένες κλίμακες. Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογη- 6 ETAG 009 θέντα συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα Κτιριακά έργα στοιχεία ή πετάσματα μονωτικών υλικών και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεμα. 6 ETAG 00 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών 6 ETAG 0 Υποστυλώματα και δοκοί ελαφρός σύνθεσης με βάση Ξύλινες κατασκευές το ξύλο 6 ETAG 0 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασμένο δομικό στοιχείο 6 ETAG 03 Εξαρτήματα προέντασης και συμπαρομαρτούντα υλικά Οδοποιία για προεντεταμένες κατασκευές 6 ETAG 04 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών Κτιριακά έργα συστημάτων θερμομόνωσης με εξωτερικό επίχρισμα. 6 ETAG 05 Τρισδιάστατα καρφοελάσματα Ξύλινες κατασκευές / 6

84 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 6 ETAG 06- Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα -Μέρος Κτιριακά έργα Γενικότητες 6 ETAG 06- Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματα -Μέρος Κτιριακά έργα Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε στέγες ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας 6 ETAG 06-3 Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα -Μέοος 3 Κτιριακά έργα Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό-μενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες επενδύσεις 6 ETAG 06-4 Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα -Μέρος 4 Κτιριακά έργα Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές 6 ETAG 07 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 6 ETAG 08- Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος Γενικότητες Πυρασφάλεια 6 ETAG 08-4 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4 Προϊόντα και Πυρασφάλεια εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκες και τάπητες 6 ETAG 09 Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το Κτιριακά έργα ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη 6 ETAG 00- Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα Κτιριακά έργα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές - Μέρος Γενικότητες 6 ETAG 00- Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα Κτιριακά έργα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές - Μέρος Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συνήθη σκυροδέματα 6 ETAG 00-3 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα Κτιριακά έργα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές - Μέρος 3 Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συμπαγή τοιχοποιία 6 ETAG 00-4 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα Κτιριακά έργα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες εφαρμογές - Μέρος 4 Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα 6 ETAG 00-5 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδευα Κτιριακά έργα και τοιχοποιία σε μή φέρουσες εφαρμογές - Μέρος 5 Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα και προσαρτήματα Α, Β, και Γ 6 ETAG 0- Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών ΗΛΜ ψυχρής συντήρησης - Μέρος Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή ψυχρών θαλάμων 6 ETAG 0- Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών ΗΛΜ ψυχρής συντήρησης Μέρος Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για τα περιβλήματα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών ψυχρής συντήρησης 6 ETAG 0 Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων -Προσαρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και I ΚΩΔ. ΦΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός τομέας / 6

85 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ 6 ETAG 0- Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων -Μέρος Επιστρώσεις υγρής επάλειψης με ή χωρίς προστασία 6 ETAG 0- Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα εξωτερική στενάνωση δωμάτων και τοίχων -Μέρος Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εύκαμπτα φύλλα 6 ETAG 0-3 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα εξωτερική στεγάνωση δωμάτων και τοίχων -Μέρος Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά με πλάκες εγγενώς στεγανοποιημένες 6 ETAG 03 Προκατασκευασμένες κτιριακές μονάδες Κτιριακά έργα 6 ETAG 04 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα κατασκευή κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα 6 ETAG 05 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα κατασκευή κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια 6 ETAG 06- Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος Πυρασφάλεια Γενικότητες 6 ETAG 06- Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος Πυρασφάλεια Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς 6 ETAG 06-3 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3 Πυρασφάλεια Σφραγιστικά για ευθύγραμμες συνδέσεις και γεμίσματα κενών 6 ETAG 06-5 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 Πυρασφάλεια Φράγματα κοιλοτήτων 6 ETAG 07 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για Οδοποιία προστασία από πτώσεις βράχων 6 ETAG 09 Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε Επισκευές τοιχοποιία. Προσάρτημα Α, προσάρτημα -ενισχύσεις Β,Προσάρτημα Γ 6 ETAG 03- Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για Κτιριακά έργα ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρος Γενικότητες 6 ETAG 03- Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά Κτιριακά έργα γιαανεστραμμένη μόνωση δωμάτων - Μέρος Μόνωση με προστατευτική επίστρωση 6 ETAG 033 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής Οδοποιία εφαρμογής για στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών 6 ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 6 ETAG08- Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος Πυρασφάλεια Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία χαλύβδινων στοιχείων 6 ETAG08-3 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3 Εξωτερικά Πυρασφάλεια επιχρίσματα και εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για εφαρμογές πυραντίστασης / 6

86 ΑΔΑ Β4Τ8-70Θ / 6

87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/7 Α.Μ. ΑΠ 0/07 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

88 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΓΕΝΙΚΑ 6. Αντικείµενο 6. Ορισµοί συντοµογραφίες 6.. Ορισµοί 6.. Συντοµογραφίες 6... Συντοµογραφίες Τευχών ηµοπράτησης Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών Άλλες Συντοµογραφίες Ερµηνείες 7.4 Επικοινωνία Κοινοποίηση εγγράφων 8.5 Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση 8.5. Ισχύουσες διατάξεις 8.5. Προδιαγραφές και Κανονισµοί Γλώσσα.6 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών.7 Σύµβαση.8 Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση.9 Μελέτες του έργου 3.9. Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου 3.9. Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου Αλληλουχία µελετών και κατασκευών Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων 5.0 Παροχή και µέριµνα των τευχών 5. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 5. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 6.3 Εµπιστευτικότητα 6.4 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο τήρηση αστυνοµικών διατάξεων 6.5 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας 7. Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ (ΚΤΕ) 7. Απαλλοτριώσεις 7. Άδειες και Εγκρίσεις 7.3 Προσωπικό του ΚτΕ 8.4 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 8.5 Αξιώσεις του ΚτΕ 8 3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 8 3. Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα 8 3. Οδηγίες του Επιβλέποντα Αντικατάσταση Επιβλέποντα 9 4. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ 9 4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου 9 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. από 77

89 4.. Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται Κατασκευή του έργου ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 9 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου Υπεργολάβοι Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι χαράξεις τοπογραφικά διαγράµµατα 4.8 Μέτρα Ασφαλείας Πρόληψη ατυχηµάτων Έλεγχος επιβλαβών αερίων 4.9 ιασφάλιση ποιότητας 4.9. Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων Φύλαξη υλικών Αρχείο έργου Ηµερολόγιο Έργου Πρόγραµµα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.) Υπεύθυνος ποιότητας έργου Εργαστήρια εργοταξίου Στοιχεία πεδίου του έργου Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 7 4. Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 7 4. Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες Προσβάσεις και άλλες υποδοµές Αποφυγή όχλησης Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών Εξοπλισµός Αναδόχου Προστασία περιβάλλοντος Γενικά Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης Γενικά Λατοµεία Κανονισµοί - ορισµοί - υποχρεώσεις Αναδόχου Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις Λειτουργία νέου λατοµείου Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών ανειοθάλαµοι - Λατοµεία Χώροι Απόθεσης Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού Εκθέσεις προόδου εργασιών Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών Φύλαξη του εργοταξίου 4 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. από 77

90 4.5 ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο Προσωρινές εγκαταστάσεις Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων Μητρώο έργου φωτογραφίες Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας Προσωπικό του ΚτΕ Εργατική νοµοθεσία Ωράριο εργασίας υπερωριακή, νυχτερινή εργασία αργίες και εορτές Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού Ασφάλεια και υγιεινή Προσωπικό Αναδόχου Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου Ανάρµοστη συµπεριφορά ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Τρόπος εκτέλεσης Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού Επιθεώρηση οκιµές Απόρριψη Επανορθωτικές εργασίες ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έναρξη εργασιών Προθεσµία περάτωσης Συνολική προθεσµία Τµηµατικές προθεσµίες Έννοιες - ορισµοί Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Γενικά Σύνταξη χρονοδιαγράµµατος Έλεγχος χρονοδιαγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου Παράταση προθεσµίας περάτωσης Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών Ρυθµός προόδου εργασιών Ποινικές ρήτρες Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών Επιβολή ποινικών ρητρών ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ Υποχρεώσεις Αναδόχου Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών 54 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. 3 από 77

91 9.3 Επανάληψη δοκιµών Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 54. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 55. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 55. Εργασίες προς επιµέτρηση 55. Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών 57.3 Πιστοποίηση εργασιών 57.4 Παραλείψεις κατά την επιµέτρηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ικαίωµα τροποποιήσεων Ανάλυση λειτουργικής αξίας ιαδικασία τροποποιήσεων Πληρωµή τροποποιήσεων Ποσό απροβλέπτων Απολογιστικές εργασίες Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου Αναθεώρηση τιµών ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Συµβατικό τίµηµα Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο Τιµές µονάδος νέων εργασιών Προκαταβολή Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής Πληρωµές Καθυστέρηση πληρωµών Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων ήλωση περάτωσης εργασιών Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής Λήξη ευθύνης εργοδότη Νόµισµα συναλλαγών ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΙΑΛΥΣΗ ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή ειδική πρόσκληση) Έκπτωση Αναδόχου ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση - διακοπή της σύµβασης ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 6 6. ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 6 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. 4 από 77

92 6. ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης 6 7. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 6 7. Εγγυήσεις 6 7. Ευθύνη Αναδόχου Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο Ευθύνη ΚτΕ Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από «ανωτέρα βία» Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ορισµός της ανωτέρας βίας Ειδοποίηση για ανωτέρα βία Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΣΙΑ Αξιώσεις Αναδόχου ικαστική επίλυση διαφορών ιαιτητική επίλυση διαφορών 77 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. 5 από 77

93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΓΕΝΙΚΑ. Αντικείµενο () Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα άρθρα του Ν.44/06 και τους ό- ρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης ηµόσια Έργα που εκτελούνται από την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. () Το ακριβές αντικείµενο κάθε έργου / σύµβασης θα είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη ιακήρυξη ηµοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που τη συνοδεύουν.. Ορισµοί συντοµογραφίες.. Ορισµοί Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο του Ν.44/06... Συντοµογραφίες... Συντοµογραφίες Τευχών ηµοπράτησης ιακήρυξη ηµοπρασίας ΤΣΥ Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΣΥ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΠΜ Προϋπολογισµός Μελέτης ΠΠ Προϋπολογισµός Προσφοράς ΤΠ Τιµολόγιο Προσφοράς ΤεΠε Τεχνική Περιγραφή ΤΜ Τιµολόγιο Μελέτης... Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών EUROCODE Ευρωκώδικες (EC-0 έως EC-9) ΕΤΕΠ Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές CE Η σήµανση του προϊόντος που συµβολίζει τη συµµόρφωσή του προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάµει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της AASHTO Αµερικάνικος Σύνδεσµος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών ASTM Αµερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι οκιµών BS Βρετανικά Πρότυπα CEN Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CENELEC Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ETSI Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων CIE ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού DIN Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΤΕ Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις ISO ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ΚΜΛΕ Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών ΚΤΣ Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΧ Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα NF Γαλλικά Πρότυπα ΟΜΟΕ Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΠΤΠ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. 6 από 77

94 ...3 Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών ΥΠΕΣ Α Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ΥΠΕΧΩ Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ΥΠΟΜΕ Ι Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων ΓΓ Ε Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων ΓΥΣ Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ΕΗ ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ΕΚΟ ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος ΙΚΑ Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚΕ Ε Κεντρικό Εργαστήριο ηµοσίων Έργων ΝΠ Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου ΝΠΙ Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ΝΣΚ Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ΟΚΩ Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας ΠΕ Ε Περιφερειακό Εργαστήριο ηµοσίων Έργων ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΤΕΕ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος...4 Άλλες Συντοµογραφίες ΑΠΕ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ΗΠΑ Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν Νόµος Π Προεδρικό ιάταγµα ΠΚΤΜΝΕ Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως ΦΠΑ Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ΥΑ Υπουργική Απόφαση.3 Ερµηνείες Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά () Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και α- ντίστροφα. () Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και αντίστροφα. (3) Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις που αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. (4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «βδοµάδα», «µήνας», «έτος» κτλ. θα σηµαίνει «ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή βδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», «ηµερολογιακό έ- τος» κτλ. (5) ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. (6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. (7) Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του κειµένου της παρούσας. (8) Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές µονάδας της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα από τις τιµές της προσφοράς του. (9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συµβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. 7 από 77

95 .4 Επικοινωνία Κοινοποίηση εγγράφων () Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 35, 40, 43 του Ν.44/06. () Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής (παρ.3, άρθρο 35 του Ν.44/06). (3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης διευθύνσεις, ε- κτός εάν έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες διευθύνσεις..5 Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση.5. Ισχύουσες διατάξεις () Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερµηνεύεται και συµπληρώνεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και, για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Κοινοτική Νοµοθεσία. Ειδικότερα για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων του Ν. 44/06 «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 0/4/Ε και 04/5/ΕΕ)» (Α 47) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 0, των άρθρων 80-0, της παραγράφου α του άρθρου 76 Ν. 3669/008 (Α 6) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ Ε), του Ν. 434/04 (Α 65) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 04 00, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 0/7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 0 (ΕΕ L 56/6.6.0) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 349/005 (Α 97) και άλλες διατάξεις και του ν. 364/007 (Α 67) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », και του Ν. 364/007 (Α 67) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », του Ν. 478/04 (Α 57) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», του Ν. 470/04 (Α' 43) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 0/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει του Ν.450/04 «ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 38/99 (Α 6) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α 74 ) και ειδικότερα το άρθρο αυτού του Ν. 49/03 (Α 5) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται) του άρθρου 6 του Ν.404/0 (Α 6) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», του Ν. 403/0 (Α 04) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων», του Ν. 386/00 (Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», Ο Ν. 385/0 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Ο Ν. 407/ «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω- µένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ», του Ν. 3548/007 (Α 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νο- µαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. 8 από 77

96 του Ν. 3469/006 (Α 3) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις, του Ν. 690/999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις όπως ισχύει, του Π.. 8/05 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία, της µε αρ. Π 380/0 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων», του Π.. 80/06 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α 45 ). της Απόφασης ΙΠΑ /οικ// υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» της ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 6/Β/οικ. 585 (ΦΕΚ Β 407/9-4-00) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». της ΚΥΑ3659/757/Ε03(ΦΕΚ Β 3/4-8-00) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων. () Ο Ν. 330/005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 344/005 (Α' 79), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το Π.. 8/996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ αριθµ. 0977/007 ( Β 673 ) σχετικά µε τα ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.330/005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.344/005, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ αριθµ.08437/565/ ΟΣ/005 (Β 590) Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες. (3) Οι διατάξεις του Ν. 859/000 (Α 48) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω..5. Προδιαγραφές και Κανονισµοί Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 54 και 78 του Ν.44/06, στα άρθρα 5 και 7 της ιακήρυξης. Αναλυτικότερα, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, όπως διορθώθηκαν συµπληρώθηκαν -τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα () Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή Α) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν - Η υπ αρ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/73/7-7-0 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ. Ι. (ΦΕΚ Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ηµόσια Έργα - Η Εγκύκλιος 6/0 ( ΙΠΑ /ΟΙΚ/356/4-0-0) της ΓΓ Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι., ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελ. 9 από 77

97 - Η υπ αρ. ΚΠ/οικ/-8-06 (ΦΕΚ 54 Β /6-8-06) Απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ)» - Η Εγκύκλιος 7 Αριθµ. πρωτ. ΚΠ/οικ/3/ (Α Α 75ΕΖ4653ΟΞ-ΘΠ) Απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ)». Όπου στα συµβατικά τεύχη του έργου (αναλυτικό τιµολόγιο, τεχνική περιγραφή, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) γίνεται αναφορά σε ΕΤΕΠ, που βάσει της ως άνω ε- γκυκλίου γίνεται αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής τους, να εφαρµόζονται οι α- ντίστοιχες Προσωρινά ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ). Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). Β) Τα εναρµονισµένα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. Γ) Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου η- µοσίων Έργων (Υ..Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαικά Πρότυπα (hen) που έχουν θεσπισθεί µε την σχετική ΚΥΑ. δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ ) Οι Κανονισµοί, τα Πρότυπα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, διατάγ- µατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) όπως διορθώθηκαν συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδε- µα (ΕΚΩΣ 000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 7α/6/ΦΝ, 49/ απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-ΕΑΚ 000, όπως διορθώθηκαν το 003 (ΦΕΚ 306 Β/-9-03 και 78 Β/ αντίστοιχα). Η ΚΥΑ 646/9/00 Μέρος Α Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 97/Β/00) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος, καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ. Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός Κανονισµός, κ.λπ.) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος όπως ισχύει σήµερα. Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Οι διατάξεις της.ε.η. Οι Κανονισµοί ιάθεση&sigm