Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή"

Transcript

1 Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Τκήκα Φηιοιογίας, Πρόγρακκα Μεηαπηστηαθώλ Σποσδώλ Τίηιος Π.Μ.Σ: Σύγτρολες προζεγγίζεης ζηε γιώζζα θαη ηα θείκελα Καηεύζσλζε: Νεοειιεληθή Φηιοιογία Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή Γηπιφκαηηθή Μεηαπηστηαθή Δργαζία Ακαιία Καθαρούκπα Α. Μ. Μ. Φ.: 44 Δπηβιέποσζα: Σηέζε Αζήλε, Δπίθοσρε Καζεγήηρηα Πάηρα, 2011

2 Περηετόκελα Δηζαγφγή... 3 Ο αλαηοιηζκός ζηελ ειιεληθή γρακκαηεία ηοσ 19 οσ αηώλα Ι. Πρφηόησπα ειιεληθά έργα κε «αλαηοιηθά» ζηοητεία α. Απηνηειείο εθδφζεηο β. ε πεξηνδηθά πκπεξάζκαηα ΙΙ. Μεηαθράζεης έργφλ κε «αλαηοιηθά» ζηοητεία από εσρφπαχθές γρακκαηείες α. Απηνηειείο εθδφζεηο β. ε πεξηνδηθά πκπεξάζκαηα ΙΙI. Έργα από αλαηοιηθές γρακκαηείες α. Απηνηειείο εθδφζεηο Έξγα κε αζαθή πξνέιεπζε ηνπ πξσηνηχπνπ (απψηεξα αλαηνιηθά πξφηππα ή/θαη κεηαθξάζεηο απφ αδήισηε γιψζζα πξσηνηχπνπ) Μεηαθξάζεηο απφ αλαηνιηθέο γιψζζεο Μεηαθξάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επξσπατθά δηάκεζα πξφηππα β. Μεηαθξάζεηο ζε πεξηνδηθά πκπεξάζκαηα ΙV. Το εσρύηερο ελδηαθέρολ γηα ηελ Αλαηοιή Οδνηπνξηθέο αλακλήζεηο α. Απηνηειείο εθδφζεηο β. ε πεξηνδηθά Απνθζέγκαηα, γλσκηθά, παξνηκίεο πκπεξάζκαηα Γεληθά ζσκπεράζκαηα Βηβιηογραθία Δσρεηήρηο Σσγγραθέφλ Δσρεηήρηο Μεηαθραζηώλ

3 Δηζαγφγή Ο παιαηζηηληαθήο θαηαγσγήο γλσζηφο δηαλνεηήο, Edward W. Said ( ), ζην έξγν ηνπ, Οξηεληαιηζκόο (1978), νξίδεη ηνλ νξηεληαιηζκφ αξρηθά σο έλαλ αθαδεκατθφ φξν πνπ αθνξά νηηδήπνηε γξάθεηαη ή κειεηάηαη ην νπνίν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ Αλαηνιή. 1 Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία, απφ αλζξσπνινγία, θνηλσληνινγία θαη ηζηνξία, κέρξη ινγνηερλία θαη εηθαζηηθέο ηέρλεο. Σνλ νξίδεη επίζεο σο έλαλ ηξφπν ζθέςεο, βαζηζκέλν ζε κηα νληνινγηθή θαη επηζηεκνληθή δηάθξηζε κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο. Ζ δηάθξηζε απηή απνηειεί αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα ηελ επεμεξγαζία έξγσλ ζρεηηθψλ κε ην γεληθφηεξν πλεχκα ηεο Αλαηνιήο. Σέινο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ άπνςε ηνπ Said, Οξηεληαιηζκφο ζεσξείηαη ν δπηηθφο ηξφπνο γηα ηελ θπξηάξρεζε, αλαζπγθξφηεζε θαη άζθεζε εμνπζίαο επί ηεο Αλαηνιήο. Ο Said ππεξακχλεηαη ηεο άπνςεο φηη ε Αλαηνιή απνηειεί επηλφεζε ηεο Γχζεο θαηά ηνλ 19 ν αηψλα, αλ θαη απφ ηελ αξραηφηεηα «ζηάζεθε πάληα έλαο ηφπνο ξνκαληηζκνχ, εμσηηθψλ πιαζκάησλ, αμέραζησλ αλακλήζεσλ θαη ηνπίσλ, ζεκαληηθψλ εκπεηξηψλ, θ.ιπ. [ ]». 2 Ο Diego Saglia, ζε κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηνπ νξηεληηαιηζηηθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ επξσπατθφ ξνκαληηζκφ, επηζεκαίλεη πσο απφ ηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηψλα αξρίδεη λα ζπζηεκαηνπνηείηαη ν αθαδεκατθφο νξηεληαιηζκφο κε ηελ ίδξπζε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ πεξί Αλαηνιήο θαη κε ηελ αθαδεκατθή κειέηε αλαηνιηθψλ γισζζψλ. 3 Οπζηαζηηθά, ζπληειείηαη έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνλ νξηεληαιηζκφ πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηεο αλαηνιηθήο θνπιηνχξαο, θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ νξηεληαιηζκφ, φπνπ κειεηνχληαη κε κεζνδηθφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα δηάθνξεο εθθάλζεηο αλαηνιηθψλ πνιηηηζκψλ, φπσο ε γιψζζα, ε ζξεζθεία θ.ά. Οη γξακκαηεηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ λεφηεξν ειιεληζκφ θαη ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Αλαηνιήο (θπξίσο ηνλ Αξαβηθφ πνιηηηζκφ) αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ Αλαηνιηζκνχ. Μηα νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ 18 ν αηψλα γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ Γπηηθψλ ηερλψλ θαη φρη κφλν κε ηνλ 1 Edward W. Said, Οξηεληαιηζκόο, κεηάθξ.: Φψηεο Σεξδάθεο, Αζήλα, Δθδφζεηο Νεθέιε, 1996, ζει Edward W. Said, Οξηεληαιηζκόο, φ.π., ζει Diego Saglia, «Orientalism», A Companion to European Romanticism, Michael Ferber (επηκ.), Malden, Blackwell Pub., 2005, ζει

4 Αλαηνιηθφ πνιηηηζκφ, φηαλ νη κεηαθξάζεηο γλσζηψλ έξγσλ ηεο Αλαηνιήο, φπσο νη Υίιηεο θαη κία Νύρηεο, αχμεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα γηα ηελ Δγγχο Αλαηνιή. ηελ Διιάδα επηθξάηεζε ν φξνο Αλαηνιηζκφο έλαληη ηνπ Οξηεληαιηζκνχ. 4 Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο νξηζκνχο έγθεηηαη ζην φηη ν Οξηεληαιηζκφο αθνξά Γπηηθέο ρψξεο νη νπνίεο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο Αλαηνιηθνχο πνιηηηζκνχο ιφγσ ηεο απνηθηνθξαηηθήο επέθηαζήο ηνπο πξνο ηηο πεξηνρέο ηεο Αζίαο. Ζ επαθή ηνπο κε ηελ Αλαηνιή έγηλε κέζσ ηνπ δίπνινπ «θαηαθηεηήο ππνηαγκέλνο». ηελ Διιάδα, αληίζεηα, ε νπνία απφ ηε κία δελ επέδεημε απνηθηνθξαηηθέο αμηψζεηο πξνο ηελ Αλαηνιή, θαη απφ ηελ άιιε, γεσγξαθηθά βξίζθεηαη πην θνληά ζε ρψξεο Αλαηνιηθέο απ φηη ε ππφινηπε Γπηηθή Δπξψπε, ήξζε πνιχ λσξίο ζε επαθή κε ην αλαηνιηθφ ζηνηρείν θαη ην αθνκνίσζε «νκαιφηεξα» απφ ηηο απνηθηνθξαηηθέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Έηζη ινηπφλ, ν Αλαηνιηζκφο παξνπζηάδεη ηηο πνιπεπίπεδεο πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε Διιάδα θαη γεηηνληθή νηθεία Αλαηνιή, ελψ ν Οξηεληαιηζκφο αθνξά ηελ επηξξνή ηνπ απφκαθξνπ, εμσηηθνχ θαη πξσηφγλσξνπ Αλαηνιηθνχ ζηνηρείνπ ζην Γπηηθφ πνιηηηζκφ. Με βάζε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ Γ. Κεραγηφγινπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ Νενειιεληθφ Αλαηνιηζκφ, 5 ηα πξψηα ςήγκαηα γξακκαηεηαθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ Διιεληζκφ θαη ηνλ Αλαηνιηθφ θαη θπξίσο Αξαβηθφ πνιηηηζκφ εληνπίδνληαη ήδε απφ ηα Βπδαληηλά θαη ηα πξψηα κεηαβπδαληηλά ρξφληα. Μηα ζεηξά έξγσλ ηεο πξνθνξηθήο θαη ηεο γξαπηήο παξάδνζεο βιέπνπλ ην θσο κέζα απφ ηηο εηξεληθέο ή πνιεκηθέο ζπλζήθεο ζπκβίσζεο ηνπ βπδαληηλνχ κε ηνλ αξαβηθφ θφζκν, ρσξίο φκσο λα εκθαλίδνπλ ηελ πξφζεζε ηεο «αλαθάιπςεο» ηεο αξαβηθήο αλαηνιήο ή ελφο ζπζηεκαηηθνχ Αλαηνιηζκνχ. ε απηή ηελ θαηεγνξία έξγσλ ν Κεραγηφγινπ πεξηιακβάλεη ιατθά δείγκαηα ηεο εξσηθήο θαη επηθήο πνίεζεο ηνπ 9 νπ θαη 10 νπ αηψλα 4 «Αλαηνιηζκφο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, Αζήλα, Δθδφζεηο Παηάθε, 2007, ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism and Literary Responses to the Arabic East (18 th Century ca. 1983)», A. Moalla, (επηκ.), Orient et Lumières. Colloque de Lattaquié, , Grenoble, Université de Grenoble III, 1987, ζει , βι. θαη George Kehayioglu, «The Discontinuity of Greek Literary Responses to the Arab World (18 th - 20 th Centuries)», Journal of Modern Greek Studies, Vol. 7, No. 1(1989), ζει , βι. θαη George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism: A Preliminary Survey of Literary Responses to the Arab World», Modern Greek Studies Yearbook, Vol. 3(1987), University of Minnesota, ζει , βι. θαη Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Νενειιεληθφο Αλαηνιηζκφο: πλέρεηα θαη Αζπλέρεηα ζηηο Γξακκαηεηαθέο Πξνζεγγίζεηο ηνπ Αξαβηθνχ Κφζκνπ», Μλήκε Λίλνπ Πνιίηε [ΔΔΦΠΘ, Σηκεηηθόο ηόκνο ζηε κλήκε Λίλνπ Πνιίηε], Θεζζαινλίθε, 1988, ζει , βι. θαη George Kehayoglu, «Translations of Eastern Novels and their Influence on Late Byzantine and Modern Greek Fiction (11 th 18 th Centuries)», The Greek Novel AD , Roderick Beaton (επηκ.), London, New York, Sydney, Croom Helm, 1988, ζει

5 κ. Υ., ηα θαηαγεγξακκέλα αθξηηηθά ηξαγνχδηα ηνπ 12 νπ αηψλα, θαζψο θαη ηελ επηθή κπζηζηνξία ηνπ Γηγελή Αθξίηα, ζηελ νπνία ν νκψλπκνο ήξσαο έρεη αξαβηθή θαηαγσγή απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα ηνπ κε ηέηνηνπο «δηγελείο» ήξσεο είλαη δηάζπαξηεο νη αξαβηθέο πξνθνξηθέο ιατθέο ηζηνξίεο, θάπνηεο εθ σλ νπνίσλ αξγφηεξα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο Υίιηεο θαη Μηα Νύρηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν αθελφο απνηειεί νξφζεκν γηα ηε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη αθεηέξνπ δηαζέηεη ζηνηρεία πνπ ην θαζηζηνχλ ζχκβνιν ησλ ζηελψλ θαη γφληκσλ δηαζηαπξψζεσλ κεηαμχ λενειιεληθήο θαη αξαβηθήο ινγνηερλίαο. 6 Πέξα απφ ηε ινγνηερλία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, εθιατθεπκέλα έξγα ηζηνξηθά θαη ρξνλνγξαθηθά, θαζψο θαη ρξηζηηαληθά ζενινγηθά ζπγγξάκκαηα (φια κε ζαθή ζηφρν ηελ αληηπαξάζεζε πξνο ην Ηζιάκ, άιινηε απφ ζέζε επίζεζεο θαη άιινηε απφ ζέζε άκπλαο), πνπ εληνπίδνληαη σο θαη ην 19 ν αηψλα, δελ παξνπζηάδνπλ ίρλε επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ θαη δηάζεζε δηεξεχλεζήο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ιείπνπλ θείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο κε κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αξαβηθνχ πνιηηηζκνχ, θαη θπξίσο ηεο αξαβηθήο ινγνηερλίαο. Ζ κεηαθξαζηηθή παξαγσγή θαηά ηνλ 7 ν θαη 8 ν αηψλα πνπ αθνξά έξγα ηεο Αλαηνιήο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα πξψηκν εγρείξεκα Αλαηνιηζκνχ. Πεξηιακβάλεη θπξίσο κεηαθξάζεηο «ρξεζηηθψλ» επηζηεκνληθψλ έξγσλ γχξσ απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηαηξηθή, θαζψο θαη δηδαθηηθψλ θαη εζηθνπιαζηηθψλ θεηκέλσλ. 7 Δπηπιένλ, ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη ησλ ιαψλ πέξα απφ ηα αλαηνιηθά ζχλνξα ζπλέβαιε ζηελ κεηαθξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ινγνηερληθψλ έξγσλ ησλ αλαηνιηθψλ ρσξψλ. Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ απηφ δελ είρε πάληα «αγλέο πξνζέζεηο». Καηά ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν θαη αξγφηεξα, ε κειέηε ηεο αξαβηθήο ηζηνξίαο, αλζξσπνινγίαο, γεσγξαθίαο θαη θπξίσο ζξεζθείαο γηλφηαλ γηα ιφγνπο ακπληηθνχο απέλαληη ζην θπξίαξρν Ηζιάκ. Πνιιά αληη-ηζιακηθά έξγα θαηαγξάθνληαη απηή ηελ πεξίνδν πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αθχπληζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο ησλ Υξηζηηαλψλ ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηε ζπζπείξσζή ηνπο απέλαληη ζηελ νινέλα απμαλφκελε απεηιή ηεο ηζιακηθήο Αλαηνιήο. 8 Χο ν πξψηνο Έιιελαο ζπλεηδεηφο αξαβνιφγνο θαη αλαηνιηζηήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ν «κάγηζηξνο θαη θηιφζνθνο» ησλ ηειψλ ηνπ 11 νπ αηψλα, πκεψλ εζ, ν 6 «Αξαβηθφο θφζκνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει George Kehayioglu, «The Discontinuity of Greek Literary Responses to the Arab World», φ.π., ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει

6 νπνίνο κεηέθεξε απφ ηελ αξαβηθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα ην γλσζηφ αλαηνιηθφ έξγν ηεθαλίηεο θαη Ηρλειάηεο. 9 Παξάιιεια, αμηνπξφζεθηεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν είλαη νη πξψηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε - κεηαθξάζεηο ζεκαληηθψλ έξγσλ ηεο αλαηνιηθήο πεδνγξαθίαο φπσο Βαξιαάκ θαη Ησάζαθ, θαη πληίπαο ν Φηιόζνθνο, 10 ηα νπνία έηπραλ κεγάιεο απνδνρήο απφ ην ηφηε αλαγλσζηηθφ θνηλφ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη θαη ε ζπλερήο αλαπαξαγσγή ηνπο ζε ρεηξφγξαθε κνξθή ζηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ Κεραγηφγινπ αλαθνξηθά κε ηα ηξία παξαπάλσ έξγα. Δπηζεκαίλεη πσο εκπινχηηζαλ κε λέα ζηνηρεία ηελ εγρψξηα αθεγεκαηνγξαθία. Αλαιπηηθφηεξα, εηζήγαγαλ ηελ εγθηβσηηζκέλε αθήγεζε, ηνλ ζπλδπαζκφ κηαο «δηήγεζεο πιαηζίνπ» πνπ πεξηιακβάλεη επηκέξνπο εκηαπηφλνκεο κηθξφηεξεο δηεγήζεηο. 11 Δπίζεο, έδσζαλ έκθαζε ζε θάπνηα «αλαηνιηθά» ζεκαηηθά κνηίβα, φπσο νη κχζνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε δψα ή κε καγεία, νη πεξηπέηεηεο, ε πνιηηηθή θαη αληηθεκηληζηηθή ζάηηξα, ν εμσηηζκφο θ.ά. Μέζα απφ ηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπο, ηα ηξία απηά έξγα κεηαθξάζηεθαλ ζε βαιθαληθέο θαη ζιαβηθέο ρψξεο, ζηελ Ηηαιία θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε γλσξίδνληαο κεγάιε επηηπρία. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επηηπρίαο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη ην έξγν Βαξιαάκ θαη Ησάζαθ μαλακεηαθξάζηεθε ζηα αξαβηθά βάζεη ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηνπ. 12 Ζ επαθή κε ην αλαηνιηθφ ζηνηρείν ζπλερίδεηαη θαη ζηα επφκελα ρξφληα κέζα απφ πνηθίιεο αλαθνξέο ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ζηηο Βπδαληηλέο εξσηηθέο ηππνηηθέο κπζηζηνξίεο, φπσο Καιιίκαρνο θαη Υξπζνξόε, Λίβηζηξνο θαη Ρνδάκλε, Ηκπέξηνο θαη Μαξγαξώλα θ.ά. ηηο ηειεπηαίεο κάιηζηα, νη νκνηφηεηεο κε ηα αληίζηνηρα αξαβηθά ίξαη (είδνο ιατθήο αξαβηθήο εθηελνχο αθήγεζεο, πνπ ζπγθεληξψλεη ραξαθηεξηζηηθά ηφζν απφ ην κπζηζηφξεκα, φζν θαη απφ ην έπνο) είλαη αμηνπξφζεθηεο. Απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ, θαη ηα δχν ινγνηερληθά είδε εκπεξηέρνπλ θνηλά κνηίβα, φπσο ην ζηνηρείν ηνπ παξακπζηνχ, ην θαληαζηηθφ ζηνηρείν, ε 9 «ηεθαλίηεο θαη Ηρλειάηεο», Ζ Παιαηόηεξε Πεδνγξαθία καο, Από ηηο Αξρέο σο ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν, (επηκ.) Νάζνο Βαγελάο, Γηάλλεο Γάιιαο, Κψζηαο ηεξγηφπνπινο, Αζήλα, Δθδφζεηο νθφιεο, , Σφκνο Β 2, ζει Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Νενειιεληθφο Αλαηνιηζκφο»..π., ζει , βι. θαη George Kehayoglu, «Translations of Eastern Novels and their Influence on Late Byzantine and Modern Greek Fiction (11 th 18 th Centuries)», φ.π., ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει

7 ξνκαληηθή αηκφζθαηξα, νη εξσηεπκέλνη ήξσεο θ.ά. Απφ άπνςε ηερληθήο, νη νκνηφηεηεο έγθεηληαη ζηε κνξθνινγηθή θαη αθεγεκαηηθή δνκή. 13 Φηάλνληαο ζην 17 ν θαη 18 ν αηψλα, ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ γίλεηαη ζπζηεκαηηθφηεξε. Ο Αλαηνιηζκφο απηψλ ησλ δχν αηψλσλ κνηάδεη λα έρεη δχν έδξεο: ε κία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ νζσκαλνθξαηνχκελε Αλαηνιή, ελψ ε άιιε νξίδεηαη απφ ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία, ζχλζεζε θαη θξπζηάιισζε ηνπ δπηηθνεπξσπατθνχ Αλαηνιηζκνχ. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη ρψξνη επαθήο ηνπ ειιεληθνχ κε ην αλαηνιηθφ (θπξίσο αξαβηθφ) ζηνηρείν είλαη ηα ηξία νξζφδνμα παηξηαξρεία ηεο Αλαηνιήο, φπνπ μερσξίδνπλ αλψηεξνη θιεξηθνί κε ζεκαληηθή κφξθσζε θαη ζπγγξαθηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηψλα ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, φπνπ ε παξνπζία ησλ Διιήλσλ Φαλαξησηψλ είλαη αηζζεηή, ζπζηεκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ηεο αξαβηθήο γιψζζαο, ε εθηχπσζε ειιελναξαβηθψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ εζηθνπιαζηηθψλ βηβιίσλ, ε παξαγσγή θαη ρεηξφγξαθε δηάδνζε ειιελναξαβηθψλ γξακκαηηθψλ, ιεμηθψλ θαη άιισλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη ε δηάδνζε ηεο αξαβηθήο πνίεζεο θαη ηνπ ηξαγνπδηνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ «δπηηθνζξεκκέλνπ» λενειιεληθνχ Αλαηνιηζκνχ, νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο άλζεζε είλαη επξσπατθέο πφιεηο πνπ ππήξμαλ ζεκαληηθά θέληξα παξαγσγήο θαη δηάδνζεο ηνπ έληππνπ λενειιεληθνχ βηβιίνπ, φπσο ε Βελεηία, ε Βηέλλε θ.ά. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί ε επηζήκαλζε ηνπ Κεραγηφγινπ πσο ην 1766 θαηαγξάθεηαη ε πξψηε ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ Κνξαλίνπ απφ ηα ηηαιηθά ζε ειιεληθφ ηππνγξαθείν ηεο Βελεηίαο. Ζ κεηάθξαζε απηή απνηειεί ηελ πξψηε έληππε κνξθή ηνπ έξγνπ ζε νιφθιεξε ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. Ξερσξίδνπλ επίζεο έλαο κπζηζηνξεκαηηθφο Βίνο ηνπ Μσάκεζ (1745), πάιη απφ ηα ηηαιηθά, ζηηο ζειίδεο ηνπ νπνίνπ γίλνληαη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ηεο Αξαβίαο, ηνπ ηξφπνπ δσήο, ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ εζίκσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο. Αθφκε, κηα δηαζθεπή ηνπ έξγνπ Les bons mots et les maxims des Orientaux ηνπ Γάιινπ αλαηνιηζηή Antoine Galland, θαζψο θαη νη πξψηεο έληππεο κνξθέο ησλ έξγσλ ηεθαλίηεο θαη Ηρλειάηεο θαη πληίπαο ν Φηιόζνθνο, ν νπνίεο ζπλέρηζαλ ηελ επηηπρή πνξεία πνπ είραλ θαη ζηελ ρεηξφγξαθε κνξθή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πληίπαο, έξγν κε ηλδηθή ή πεξζνζπξηαθή πξνέιεπζε, θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ζε έληππε κνξθή ζηε Βελεηία πξηλ απφ ην 1711 θαη σο ην 1820 αλαηππψζεθε δψδεθα θνξέο ζηελ ίδηα 13 «Αξαβηθφο θφζκνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει

8 πφιε, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά σο έλα απφ ηα δεκνθηιή «λενειιεληθά ινγνηερληθά ιατθά βηβιία». 14 ηα παξάγεηαη ε πξψηε ειιεληθή κεηάθξαζε ελφο απφ ηα γλσζηφηεξα έξγα ηεο ιατθήο αλαηνιηθήο ινγνηερλίαο, ησλ Υηιίσλ θαη κηαο Νπρηώλ, θαζψο θαη ησλ Υηιίσλ θαη κηαο Ζκεξώλ (Νέα Υαιηκά) ζηα Καη νη δχν κεηαθξάζεηο έγηλαλ απφ ηα ηηαιηθά ζε έθδνζε ηνπ Πνιπδψε Λακπαληηζηψηε ( ), ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Κεραγηφγινπ σο κηα κνξθή πξψηκνπ, εκπεηξηθνχ αλαηνιηζηή. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζεκαληηθφηεξν Έιιελα εθδφηε ηεο επνρήο ηεο Σνπξθνθξαηίαο κε εθδνηηθφ έξγν πνπ αξηζκεί πάλσ απφ ζαξάληα ηίηινπο, πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ελφο επξχηεξνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ην νπνίν αλαδχζεθε ζηα ρξφληα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. 15 Ο ίδηνο αζρνιήζεθε, φπσο θαη ν Καηζάξηνο Γαπφληεο ( , πνιπγξαθφηαηνο πνηεηήο, πεδνγξάθνο θαη κεηαθξαζηήο ζηηο Ζγεκνληθέο Απιέο ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο) 16 θαη ν Γεκήηξηνο Καηαξηδήο ( , πξσηεξγάηεο ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, παηδαγσγφο θαη ζπγγξαθέαο κε πινχζην δνθηκηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν), 17 αξθεηά ζπζηεκαηηθά κε ηε γεσγξαθία, ηελ αλζξσπνινγία, ηελ ηζηνξία, ηε ινγνηερλία θαη ηε γιψζζα ηεο αξαβηθήο Αλαηνιήο. 18 Ο Λακπαληηζηψηεο ζηελ εθδνηηθή ηνπ παξαγσγή πεξηιακβάλεη θαη άιια έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε αλαηνιηθνχο πνιηηηζκνχο, φπσο Ζ Ηζηνξία ηεο Κίλαο, Ζ Θξεζθεία ησλ Δβξαίσλ θ.ά. 19 Ο Γεκήηξηνο Καηαξηδήο ζηα Γνθίκηά ηνπ πεξί παηδαγσγηθήο πξφηεηλε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν, πέξα απφ ηελ επηβαιιφκελε κειέηε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο, ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθκάζεζε ηεο αξαβηθήο γιψζζαο, ινγνηερλίαο θαη θπξίσο ιπξηθήο πνίεζεο. 20 Αλάκεζα ζηνπο «εκπεηξηθνχο» αλαηνιηζηέο πξνδξνκηθή ζέζε θαηέρεη ν Νηθφιανο Μαπξνθνξδάηνο, κηαο θαη ν ίδηνο εθδήισζε ελδηαθέξνλ γηα ηε 14 ηέζε Αζήλε, Όςεηο ηεο Νενειιεληθήο Αθεγεκαηηθήο Πεδνγξαθίαο, 18 νο αη Ο Γηάινγνο κε ηηο Ξέλεο Παξαδόζεηο ζηε Θεσξία θαη ηελ Πξάμε, Θεζζαινλίθε, 2001, [δηδ. δηαηξ.], ζει «Λακπαληηζψηεο, Πνιπδψεο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει. 1213, βι. θαη Αηθαηεξίλε Κνπκαξηαλνχ, Λνπθία Γξνχιηα, Evro Layton, Σν Διιεληθό Βηβιίν: , Αζήλα, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 1986, ζει «Γαπφληεο, Κσλζηαληίλνο/Καηζάξηνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει «Καηαξηδήο, Γεκήηξηνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Νενειιεληθφο Αλαηνιηζκφο», φ.π., ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει. 83, βι. θαη Φίιηππνο Ζιηνχ, Πξνζζήθεο ζηελ Διιεληθή Βηβιηνγξαθία, Αζήλα, Δθδφζεηο Γηνγέλεο, 1973, ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει

9 ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ αξαβηθνχ πνιηηηζκνχ, ελψ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ εληνπίζηεθε πινχζην πιηθφ απφ ρεηξφγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ. 21 ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηψλα μερσξίδεη ζηε Βηέλλε ε κεηαθξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αξαβηθψλ ηζηνξηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ έξγσλ ηνπ εθδφηε, θηινιφγνπ θαη ηζηνξηθνχ Γεκεηξίνπ Αιεμαλδξίδε ( ), πνπ ζπληνλίδεηαη κε ηελ θεληξνεπξσπατθή θαη θπξίσο γαιιηθή επηζηεκνληθή αξαβνινγία. Καηέρνληαο άξηζηε γλψζε αξθεηψλ αλαηνιηθψλ γισζζψλ, φπσο αξαβηθά, πεξζηθά θαη ηνπξθηθά, 22 θαη δηαηεξψληαο επαθέο κε ζεκαληηθνχο επξσπαίνπο νξηεληαιηζηέο ηεο επνρήο, φπσο ν Γάιινο Silvestre de Sacy, επηρείξεζε αξθεηέο κεηαθξάζεηο απφ ηα αξαβηθά ζηα ειιεληθά. Ζ κεηάθξαζε πνπ μερσξίδεη θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κεραγηφγινπ απνηειεί νξφζεκν γηα ηνλ λενειιεληθφ Αλαηνιηζκφ είλαη απηή ηνπ έξγνπ Γεσγξαθία ηεο Αξαβίαο (1807) ηνπ Abulfeda. Ζ ελαζρφιεζή ηνπ κε ζέκαηα ηεο Αλαηνιήο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο κειέηεο πεξί αξαβηθνχ πνιηηηζκνχ, γεσγξαθίαο θαη ηζηνξίαο, πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηα ειιεληθά θηινινγηθά πεξηνδηθά ηνπ ηδίνπ, Διιεληθόο Σειέγξαθνο ( ) θαη Φηινινγηθόο Σειέγξαθνο ( ). 23 Γίπια ζηηο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο ηνπ Αιεμαλδξίδε γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ζέκαηα ηεο Αλαηνιήο, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε βξαρχβηα δηδαζθαιία αξαβηθήο γιψζζαο ζηελ Ηφληα Αθαδεκία ( ). 24 Αθφκε, ν Κσλζηαληίλνο Νηθνιφπνπινο, πξφζσπν ηνπ θνξατθνχ θχθινπ, ζπγθεληξψλεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ έλαλ ζεκαληηθφ φγθν πιηθνχ αμηφινγσλ επξσπαίσλ αλαηνιηζηψλ, φπσο ν Krinebol, ν Saint-Lambert, ν Silvestre de Sacy θ.ά. 25 χκθσλα, πάληα, κε ηνλ ζπζηεκαηηθφηεξν κειεηεηή ηνπ λενειιεληθνχ αλαηνιηζκνχ Γηψξγν Κεραγηφγινπ, πνιηηηζκνί θαη θνηλσλίεο ηεο Αλαηνιήο ηξάβεμαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ηνπ 19 νπ αηψλα, άιινηε κε ζεηηθέο θαη άιινηε κε αξλεηηθέο ζπλδειψζεηο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ έξγα ηνπ πεδνγξάθνπ θαη ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα Γεκεηξίνπ Υαηδεαζιάλε Βπδαληίνπ 21 George Kehayioglu, «The Discontinuity of Greek Literary Responses to the Arab World», φ.π., ζει «Αιεμαλδξίδεο, Γεκήηξηνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει Anna Tabaki, «Un Aspect des Lumières Néohelléniques: L Approche Scientifique de l Orient. Le Cas de Dimitrios Alexandridis», Διιεληθά, η. 35(1984), ζει , βι. θαη Ν. Κ. Βιάρνο, «Ο Θεζζαιφο ιφγηνο Γεκ. Αιεμαλδξίδεο (Σπξλαβίηεο) εθδφηεο ηνπ Διιεληθνύ Σειέγξαθνπ ( )», Παξλαζζόο, ηφκνο 18 (1976), ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει. 84, βι. θαη πχξνο Αζδξαράο, Γεώξγηνο Σππάιδνο Ηαθσβάηνο: Ηζηνξία ηεο Ηόληαο Αθαδεκίαο, Αζήλα, Δθδφζεηο Δξκήο, ηέζε Αζήλε, Όςεηο ηεο Νενειιεληθήο Αθεγεκαηηθήο Πεδνγξαθίαο, 18 νο αη.-1830, φ.π., ζει

10 ( ), πνπ απνηχπσζε ην αξαβηθφ θνιθιφξ ζηηο ιατθέο αθεγήζεηο ηνπ, δψληαο ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ απφ θνληά, κηαο θαη έδεζε θαη εξγάζηεθε σο δηεξκελέαο ζηελ Σπλεζία σο ην Σα έξγν ηνπ κε ηίηιν Μύζνη, Μπζηζηνξίαη θαη Γηεγήκαηα Ζζηθά θαη Αζηεία, πνπ εθδφζεθε ζηελ Αζήλα ην 1839, πεξηέρεη πινχζην πιηθφ αλαθνξηθά κε ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ. 27 Δπίζεο, ιφγηνη πεδνγξάθνη πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζην θνηλφ ηνπ εκεξεζίνπ ηχπνπ, φπσο ν Λάκπξνο Δλπάιεο (1863) θαη ν Μηραήι Αξγπξφπνπινο, πεξηγξάθνπλ ζηα έξγα ηνπο κε ηξφπν απιφ θαη εθιατθεπκέλν δηάθνξεο φςεηο ηνπ αξαβηθνχ πνιηηηζκνχ. Αγαπεκέλν ζέκα απνηειεί ε δσή ησλ Βεδνπίλσλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ μαθνπζηψλ αξαβηθψλ αιφγσλ πνπ ζπλδειψλνπλ ην ειεχζεξν θαη αλεμάξηεην πλεχκα. Γλσζηφηεξα είλαη ηα βεδνπίληθα εζνγξαθηθά δηεγήκαηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μεηαμά Βνζπνξίηε θελαη ηεο Δξήκνπ: πλήζεηαη ησλ Βεδνπίλσλ (1899), πνπ γλψξηζαλ ηελ επηδνθηκαζηηθή θξηηηθή ηνπ Δκκ. Ρνΐδε. Αξλεηηθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ Αλαηνιή εληνπίδνληαη ζην έξγν ηνπ Α. Κάιβνπ, ηνπ Γ. νισκνχ, ηνπ Αι. νχηζνπ, ηνπ Αξ. Βαιασξίηε θ.ά., σο ηνπο φςηκνπο ξνκαληηθνχο, ηνπο παξλαζζηζηέο θαη ηνπο ζπκβνιηζηέο ηεο γεληάο ηνπ ε επίπεδν κεηαθξάζεσλ, ζεκαληηθά έξγα ησλ Samuel Johnson, Lamartine, Edgar Allen Poe, Voltaire, Nerval Chateaubriand Musset θ.ά. κεηαθξάζηεθαλ ζηα ειιεληθά θαη κεηέθεξαλ κνηίβα ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ, κέζα φκσο απφ κηα δπηηθή πξννπηηθή. 29 Παξφιν πνπ ειιελφθσλνη θαη ηνπξθφθσλνη επί αηψλεο έδεζαλ ζηνλ πνιηηηθά ελνπνηεκέλν ρψξν ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο, νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο ειιεληθήο κε ηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία ζην ζεσξνχληαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο βάζεη ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ, π.ρ.: Ρσκηνί, Αξκέληνη, Δβξαίνη θ.ά., αλ θαη παξείρε ηελ επρέξεηα ζηηο δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο θαη εζλνηηθέο νκάδεο λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο θνηλφηεηεο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηφξηδε ηηο δηαθνηλνηηθέο επαθέο, δεκηνπξγψληαο ζηεγαλέο πνιηηηζκηθέο λεζίδεο. 30 Δληνχηνηο, ζηνπο κεηέπεηηα αηψλεο ε επαθή ησλ δχν γεηηνληθψλ ιαψλ έρεη αθήζεη ηα ίρλε ηεο ζηε ινγνηερλία θαη ησλ δχν ρσξψλ. Σν ηνπξθηθφ ζηνηρείν ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία 26 George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Οζσκαληθά πκθξαδφκελα ηεο Διιεληθήο Έληππεο Πεδνγξαθίαο, Απφ ηνλ Γξεγφξην Παιαηνιφγν σο ηνλ Δπαγγειηλφ Μηζαειίδε», Από ηνλ Λέαλδξν ζηνλ Λνπθή Λάξα, Μειέηεο γηα ηελ Πεδνγξαθία ηεο Πεξηόδνπ , Νάζνο Βαγελάο, (επηκ.), Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 1997, ζει Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Νενειιεληθφο Αλαηνιηζκφο», φ.π., ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει «Σνπξθία», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει

11 αληηκεησπίδεηαη άιινηε κε ζεηηθφ θαη άιινηε κε αξλεηηθφ ηξφπν, θάηη πνπ ζπκβαίλεη άιισζηε θαη ζηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ ζηνηρείν. Δπηπιένλ, νη ζπλερψο αθκάδνπζεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο κχξλεο θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ην 18 ν θαη 19 ν αηψλα θξφληηζαλ λα θαηαζηήζνπλ ηηο πφιεηο απηέο θέληξα ηεο ηφηε ινγνηερληθήο θαη εθδνηηθήο δξάζεο. 31 Υάξε ζηε ζπκβνιή ησλ ειιεληθψλ εθδνηηθψλ νίθσλ θαη ηππνγξαθείσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πφιεσλ παξαηεξείηαη πσο ε ιεγφκελε «γξαηθνηνπξθηθή» γξακκαηεία μεθηλά, σο πξνο ηηο έληππεο εθδφζεηο, ήδε απφ ην 1718, ελψ ε αληίζηνηρε «αξκελνηνπξθηθή» ην 1827 θαη ε ηνπξθηθή ην ηνλ ρψξν ηεο έληππεο ινγνηερληθήο πεδνγξαθίαο, νη «γξαηθνηνπξθηθέο» εθδφζεηο κε θαζαξά ινγνηερληθφ πεξηερφκελν μεθηλνχλ ην 1849, νη αληίζηνηρεο «αξκελνηνπξθηθέο» ην 1851, ελψ νη ηνπξθηθέο ην πσο ινηπφλ δηαπηζηψλεηαη, ε «ζπλεξγαζία» ηεο ηνπξθηθήο κε ηελ ειιεληθή γξακκαηεία θαη ινγνηερλία πξνρσξά κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απ φηη ε ηνπξθηθή απηφλνκα. Οη δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε κία απφ ηηο γλσζηφηεξεο αλαηνιηθέο ρψξεο θαηά ην 19 ν αηψλα, ηελ Αίγππην ν ειιεληζκφο ηεο Αηγχπηνπ κεηξά πνιινχο αηψλεο παξνπζίαο έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθά δείγκαηα γξαθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αθκαίαο πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ αηγππηηαθνχ ειιεληζκνχ είλαη ε «αιεμαλδξηλή ινγνηερλία» ή ηα «αιεμαλδξηλά γξάκκαηα». Μέζα απφ ηελ ίδξπζε ειιεληθψλ ζρνιείσλ, βηβιηνζεθψλ, πλεπκαηηθψλ ζπιιφγσλ, ζεάηξσλ, θαζψο θαη δεθάδσλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, ήηαλ αλακελφκελν ε «αιεμαλδξηλή ινγνηερλία» λα ζεκεηψζεη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα πνξεία. Πξφθεηηαη γηα κηα ειιεληθή ινγνηερλία, πνπ επεξεάζηεθε αξθεηά απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχρζεθε. ηα έξγα ζπρλή θαη έληνλε είλαη ε παξνπζία ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Αηγχπηνπ, θαζψο θαη κηα ηδηαίηεξε αηκφζθαηξα, έλαο θνζκνπνιηηηζκφο, αιιά ηαπηφρξνλα ιηηφηεηα θαη έκθαζε ζηα νπζηψδε. 33 Καηά ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα, ελψ νη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κειεηνχλ εληαηηθά ηελ αξαβηθή γιψζζα θαη κνπζηθή, νη Έιιελεο ηεο Αηγχπηνπ πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαπάλσ ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ ηζιακηθή Αλαηνιή. Ήδε απφ ην 1870 αζθνχλ κηα αμηφινγε ζενινγηθή, αξραηνινγηθή, ηζηνξηνγξαθηθή, αλζξσπνινγηθή θαη 31 Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Οζσκαληθά πκθξαδφκελα ηεο Διιεληθήο Έληππεο Πεδνγξαθίαο», φ.π., ζει Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Οζσκαληθά πκθξαδφκελα ηεο Διιεληθήο Έληππεο Πεδνγξαθίαο», φ.π., ζει «Αίγππηνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει

12 ινγνηερληθή θξηηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν 1878 μερσξίδεη ν θηιφινγνο, ιεμηθνγξάθνο, ηζηνξηθφο θαη γηα θάπνηα ρξφληα δηεξκελέαο ζην ειιεληθφ πξνμελείν ηεο Αηγχπηνπ, Γεξάζηκνο Πεληάθεο γηα ηελ πξψηε επηζηεκνληθή κεηάθξαζε ηνπ Κνξαλίνπ, αιιά θαη γηα ηελ έθδνζε Διιελναξαβηθψλ ιεμηθψλ, θαζψο θαη ηζηνξηθψλ κειεηψλ γηα ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ. 34 Δπηπιένλ, κειέηεο γχξσ απφ ηηο εμεγέξζεηο θαηά ηεο απνηθηνθξαηίαο ζηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ, νη νπνίεο εθδφζεθαλ ζηελ Αζήλα κεηά ην 1896, πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. ηα παξαπάλσ δελ έκεηλε ακέηνρνο ν ινγνηερληθφο θχθινο ησλ Διιήλσλ ηεο Αηγχπηνπ. Αξθεηνί ινγνηέρλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Ησάλλεο Γθίθαο, θαηαγγέιινπλ κέζα απφ έξγα ηνπο ηελ απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή ηεο Αγγιίαο ζηελ Αίγππην, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθνπλ εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ Αηγππηίσλ. 35 ηελ ινγνηερλία ν κεγαιχηεξνο αιεμαλδξηλφο πνηεηήο, ν Κ. Π. Καβάθεο, απνηχπσζε ζην έξγν ηνπ ηφζν ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, φζν θαη ζηηγκέο απφ ηελ ζχγρξνλή ηνπ Αίγππην. Μέζα απφ ηελ πνίεζή ηνπ δηαθαίλνληαη νη γλψζεηο ηνπ γηα ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ. Ζ θαζεκεξηλή θνζκνπνιίηηθε δσή ηεο Αιεμάλδξεηαο, θαζψο θαη ε ηνπνγξαθία ηεο πφιεο πεξηγξάθνληαη ζε αξθεηά πνηήκαηά ηνπ κε έλα αίζζεκα ζπκπάζεηαο πξνο ηνλ αηγππηηαθφ ιαφ. 36 Χζηφζν, ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ηζρπξηζηεί θαλείο πσο ην έξγν ηνπ αιεμαλδξηλνχ πνηεηή απνηειεί δείγκα ζπζηεκαηηθνχ Αλαηνιηζκνχ. Έρεη επίζεο ππνζηεξηρηεί φηη ν Αλαηνιηζκφο ζηελ Αίγππην ζα κπνξνχζε λα έρεη νπζηαζηηθφηεξα απνηειέζκαηα, αλ ζπλερίδνληαλ θαη ζπζηεκαηνπνηνχληαλ θάπνηεο ηζηνξηνγξαθηθέο θαη κεηαθξαζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20 νχ αηψλα, φπνπ μερσξίδνπλ ν παξαγσγηθφηαηνο κεηαθξαζηήο κεζαησληθήο θαη λεφηεξεο (θπξίσο εξσηηθήο) αξαβηθήο πεδνγξαθίαο θαη πνίεζεο Κψζηαο Σξηθνγιίδεο θαη ν ηζηνξηθφο Υξηζηφθνξνο Ννκηθφο. Χζηφζν, ε πξνζπάζεηα ηνπ πξψηνπ, πνπ έγηλε γλσζηφηεξε αθνχ εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηελ Αζήλα, ήηαλ «πξν-επηζηεκνληθή», ελψ νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ Ννκηθνχ έκεηλαλ αλαμηνπνίεηεο θαη ρσξίο ζπλερηζηέο Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Νενειιεληθφο Αλαηνιηζκφο», φ.π., ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει , βι. θαη Δ. Μηραειίδεο, Βηβιηνγξαθία ησλ Αηγππησηώλ Διιήλσλ ( ), Αιεμάλδξεηα, [ρ.ε.], 1966, βι. θαη Γ. Φ. Πηεξίδεο, «Σα Νενειιεληθά Γξάκκαηα ζηελ Αίγππην», Κππξηαθά Υξνληθά, η. 8(1971), ζει George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Νενειιεληθφο Αλαηνιηζκφο», φ.π., ζει

13 Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ειιεληθνχ θαη ηλδηθνχ πνιηηηζκνχ, έρνπλ μεθηλήζεη ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Οη επαθέο ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά κε ηνπο Ηλδνχο ζνθηζηέο θαη ηελ ηλδηθή θηινζνθία ελ γέλεη ζπληεξήζεθαλ κέζα απφ ηνπο ζξχινπο θηάλνληαο σο ηε λεφηεξε επνρή. Ζ ζνθία απηή κειεηήζεθε ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε ηνπ 18 νπ αηψλα, επεξεάδνληαο ηηο ηέρλεο αιιά θαη ηα ήζε. Ο απφερνο απηφο έθηαζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κε δηαζθεπέο θαη κεηαθξάζεηο ηλδηθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ είραλ απήρεζε ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Κνξπθαία (θαη ίζσο κνλαδηθή) πεξίπησζε ζαλζθξηηνιφγνπ ζεσξείηαη ν Γεκήηξηνο Γαιαλφο ( ), ν νπνίνο έδεζε ζηελ Ηλδία σο ην ζάλαηφ ηνπ, αλέπηπμε πνιχπιεπξε πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά πνιιά ζεκαληηθά θείκελα ηεο ηλδηθήο γξακκαηείαο, γλσξίδνληαο άπηαηζηα ηελ ζαλζθξηηηθή θαη ηε πεξζηθή γιψζζα, αιιά θαη ηε βξαρκαληθή δηδαζθαιία θαη ηλδηθή θηινινγία. Χζηφζν, ην Πεξζηθό Ηλδηθό Αξαβηθό - Διιεληθό πγθξηηηθό Λεμηθό ηνπ δελ εθδφζεθε πνηέ. 38 Αλ θαη ιίγα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δεκηνπξγήζεθε έδξα αζηαηηθήο θηινινγίαο, πνηέ δελ θαηφξζσζε λα πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθφ ζηε κειέηε ηνπ ηλδηθνχ θαη γεληθφηεξα ησλ αζηαηηθψλ πνιηηηζκψλ κηαο θαη δελ νδήγεζε ζε ζνβαξέο πξνζεγγίζεηο ησλ γξακκαηεηψλ ηεο Αλαηνιήο. 39 ηνπο Έιιελεο ινγνηέρλεο πνπ θαηαπηάζηεθαλ κε ηνλ ηλδηθφ πνιηηηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Κ. Θενηφθεο θαη Λ. Μαβίιεο, νη νπνίνη, αλ θαη δελ ηαμίδεςαλ εθεί, γλψξηδαλ αξραία ηλδηθά (ζαλζθξηηηθά). Ο ηειεπηαίνο, κάιηζηα, κεηέθξαζε απνζπάζκαηα απφ ηε Μαραβαξάηα, ελψ ν πξψηνο ζπλέηαμε κηα ηζηνξία ηεο ηλδηθήο ινγνηερλίαο. 40 ε φ,ηη αθνξά ηελ θηλεδηθή γξακκαηεία, φπσο έρεη ππνζηεξηρηεί, γλψξηζε κηθξφηεξε αληαπφθξηζε απφ ην ειιεληθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζε ζρέζε κε ηελ ηαπσληθή, παξφιν πνπ ε θηλεδηθή θνπιηνχξα θαη ινγνηερλία ζεσξείηαη πην θνληά ζηα επξσπατθά πξφηππα. Σν ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ εθδνηψλ αιιά θαη ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ θηλεδηθή ινγνηερλία έρεη θηλεζεί αλάκεζα ζε δχν πφινπο: ηελ έιμε πξνο ην εμσηηθφ, φζνλ αθνξά έξγα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε δσή θαη ηα ήζε ηνπ θηλεδηθνχ ιανχ, θαη ηελ πνιηηηθή αλάγλσζε, φζνλ αθνξά έξγα πνπ εθθξάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ θηλεδηθνχ θνκκνπληζκνχ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 38 George Kehayioglou, «Modern Greek Orientalism», φ.π., ζει. 85, βι. θαη M. Burgi Kyriazi, Démétrios Galanos. Énigme de la Renaissance Orientale, Paris, Adrien Maisonneuve, 1984, βι. θαη «Γαιαλφο, Γεκήηξηνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Νενειιεληθφο Αλαηνιηζκφο», φ.π., ζει «Ηλδία», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει

14 Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, ε πξνζέγγηζε ηεο Κίλαο έρεη πεξηνξηζηεί θπξίσο ζε ηαμηδησηηθά θείκελα θαη εζνγξαθηθέο αθεγήζεηο. 41 *** Ζ κειέηε ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο είλαη νξγαλσκέλε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζην ζέκα ηεο ζχζηαζεο εκπεξηζηαησκέλσλ βηβιηνγξαθηθψλ έξγσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη Βηβιηνγξαθίεο ησλ Φίιηππνπ Ζιηνχ θαη Πφπεο Πνιέκε πνπ θαηαγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηελ εθδνηηθή παξαγσγή ηεο πεξηφδνπ , φπσο θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γ. Καζίλε, πνπ θαηαγξάθεη ηηο απηνηειείο εθδφζεηο κεηαθξαζκέλσλ έξγσλ ( ). Χζηφζν, δελ ππάξρεη εηδηθή βηβιηνγξαθία πνπ λα θαηαγξάθεη έξγα, πξσηφηππα ή κεηαθξαζκέλα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνλ «ειιεληθφ Αλαηνιηζκφ». 42 ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη λα θαηαγξαθνχλ, φζν ην δπλαηφλ πην ζπζηεκαηηθά, ηα ινγνηερληθά έξγα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Αλαηνιή θαη δεκνζηεχνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηψλα. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξείηαη κηα πξψηε θαηαγξαθή ηνπ αλαηνιηθνχ ζηνηρείνπ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία ηνπ 19 νπ αηψλα. Πεξηιακβάλνληαη ινγνηερληθά θείκελα, ζε απηνηειείο εθδφζεηο θαζψο θαη ζε πεξηνδηθά ηεο πεξηφδνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα κεηαθξαζκέλα θείκελα απφ ηελ επξσπατθή γξακκαηεία φπσο θαη θείκελα πνπ κεηαθξάζηεθαλ ζηα ειιεληθά θαηεπζείαλ απφ ηηο γξακκαηείεο αλαηνιηθψλ ρσξψλ, φπσο ε Σνπξθία, ε Πεξζία, ε Ηλδία θ.ά. Σν θχξην κέξνο ηεο κειέηεο μεθηλά κε ηελ θαηαγξαθή ειιεληθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε αλαηνιηθά ζηνηρεία. Πξνηάζζνληαη νη απηνηειείο εθδφζεηο θαη αθνινπζνχλ νη δεκνζηεχζεηο ζηα νηθνγελεηαθά θηινινγηθά πεξηνδηθά. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη κεηαθξάζεηο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ απφ ηηο αλαηνιηθέο γξακκαηείεο ηεο Αλαηνιήο, πνπ αληινχλ απφ ηα πξσηφηππα έξγα, ή απφ κεηαθνξέο ηνπο ζε επξσπατθέο γξακκαηείεο πξνηάζζνληαη θαη πάιη νη απηνηειείο εθδφζεηο θαη έπνληαη νη δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ζε μερσξηζηά ππνθεθάιαηα πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ήδε θαη ηνλ 19 ν αηψλα αλαηππψλνληαη, ηα έξγα πνπ κεηαθξάδνληαη γηα πξψηε θνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν αηψλα, θαζψο θαη ηα έξγα πνπ έθηαζαλ ζηελ ειιεληθή γξακκαηεία κέζσ επξσπατθψλ 41 «Κίλα», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Νενειιεληθφο Αλαηνιηζκφο: πλέρεηα θαη αζπλέρεηα ζηηο Γξακκαηεηαθέο Πξνζεγγίζεηο ηνπ Αξαβηθνχ Κφζκνπ», φ.π. 14

15 δηάκεζσλ κεηαθξάζεσλ, αλ θαη ζπρλά ε γιψζζα δηακέζνπ ε πξνηχπνπ δελ είλαη γλσζηή. Ζ θαηαγξαθή ινγνηερληθψλ έξγσλ νινθιεξψλεηαη κε ηα θείκελα αλαηνιηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επξσπατθή γξακκαηεία θαη κεηαθξάδνληαη ζηα ειιεληθά. ε μερσξηζηφ θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νδνηπνξηθά θείκελα θαη ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο, είηε απηνηειείο, είηε δεκνζηεπκέλεο ζε νηθνγελεηαθά θηινινγηθά πεξηνδηθά, απφ Έιιελεο, Δπξσπαίνπο θαη άιινπο πεξηεγεηέο, πνπ επηζθέθζεθαλ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο ή έδεζαλ γηα ρξφληα εθεί θαη ζέιεζαλ λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο επνρήο. Αθνινπζεί ε ελφηεηα κε ηηο «επζχλνπηεο κνξθέο» (παξνηκίεο, γλσκηθά θαη ηα απνθζέγκαηα) αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα πεξηνδηθά. Ζ θαηαγξαθή νινθιεξψλεηαη κε έλα θαηαιεθηηθφ θεθάιαην, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα. ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ην πιηθφ παξνπζηάδεηαη ρξνλνινγηθά. Πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θείκελα, ζπγγξαθείο ή κεηαθξαζηέο, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε δεπηεξεχνπζα βηβιηνγξαθία ή αληιήζεθαλ απφ απηνςία ησλ θεηκέλσλ παξαηίζεληαη ζε ζχληνκν ζρφιην, θάησ απφ ην βηβιηνγξαθηθφ ιήκκα. Ζ θαηαγξαθή βαζίζηεθε ζε ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ. Έλα βαζηθφ θξηηήξην είλαη ν ηίηινο, ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη ην φλνκα κηαο αλαηνιηθήο ρψξαο ή πφιεο, ή γεληθά έλα φλνκα αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο (π.ρ.: Μειέθ Υαλνχκ). Χζηφζν, αθφκε θη αλ ν ηίηινο ελφο έξγνπ παξαπέκπεη ζηελ Αλαηνιή, εμεηάδεηαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, αλ ην πεξηερφκελν ζπκθσλεί κε ηνλ ηίηιν ή αλ δελ πεξηέρεη θαλέλα αλαηνιηθφ ζηνηρείν (π.ρ.: Σν έξγν ηνπ Jules Verne, Αη Μειαλαί Ηλδίαη, παξά ηνλ ηίηιν ηνπ, δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ Αλαηνιή). Πέξα απφ ηνλ ηίηιν, ζπρλά ζε δηεγήκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζε θηινινγηθά πεξηνδηθά ηεο επνρήο, αλαθέξνπλ ζε ππφηηηιν ή ζε ππνζεκείσζε πσο πξφθεηηαη γηα «Αλαηνιηθέο κπζηζηνξίεο», «Γηεγήκαηα εμ Αλαηνιήο» θ.ά. Δξεπλάηαη επίζεο αλ πξφθεηηαη γηα πξσηφηππν έξγν ή κεηάθξαζε, θαζψο θαη αλ πξφθεηηαη γηα πξψηε έθδνζε ή αλαηχπσζε. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο έξγα ρσξίο αλαθνξά ζπγγξαθέα ή γιψζζαο πξσηνηχπνπ θαηαηάζζνληαη ζηα ειιεληθά ινγνηερληθά έξγα. Οη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα αληιεζεί ην πιηθφ είλαη ε έληππε Διιεληθή βηβιηνγξαθία : πλνπηηθή αλαγξαθή (Αζήλα, ΔΛΗΑ 2006) ησλ Φίιηππνπ Ζιηνχ θαη Πφπεο Πνιέκε θαη ν αληίζηνηρνο ειεθηξνληθφο θαηάινγνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε, ν νπνίνο θαιχπηεη ηα έηε Γηα ηηο κεηαθξαζκέλεο απηνηειείο εθδφζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Βηβιηνγξαθία ησλ Διιεληθώλ Μεηαθξάζεσλ ηεο Ξέλεο 15

16 Λνγνηερλίαο ΗΘ -Κ αη.: Απηνηειείο Δθδόζεηο (2006) ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γ. Καζίλε. Αλ θαη θάζε βηβιηνγξαθία απφ ηηο παξαπάλσ αθνινπζεί ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν θαηαγξαθήο, γηα ηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε ν εθζπγρξνληζκέλνο ηξφπνο θαηαγξαθήο ηνπ θάζε ιήκκαηνο (φλνκα ζπγγξαθέα, ηίηινο, ηφπνο έθδνζεο, εθδφηεο, ρξνλνινγία έθδνζεο). *** Ηδηαίηεξνο ιφγνο πξέπεη λα γίλεη γηα ην πιηθφ πνπ βηβιηνγξαθήζεθε κέζα απφ ηα νηθνγελεηαθά θαη θηινινγηθά πεξηνδηθά, ηα νπνία έρνπλ ζεκαληηθή παξνπζία θαηά ηνλ 19 ν αηψλα. Πιεζψξα πεξηνδηθψλ πνπ απεπζχλεηαη ζην θηινκαζέο αλαγλσζηηθφ θνηλφ εμαπιψλεηαη εληφο θαη εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ. 43 Σν πιηθφ «εμ Αλαηνιήο» ή «πεξί Αλαηνιήο» ησλ θηινινγηθψλ πεξηνδηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ απηή ηελ επνρή είλαη πινχζην θαη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Αλαηνιηθά δηεγήκαηα θαη κπζηζηνξήκαηα ζε ζπλέρεηεο, κειέηεο γηα αζηαηηθνχο πνιηηηζκνχο, ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιήο, θαζψο θαη θαηαγξαθή ηεο επηθαηξφηεηαο, θνζκνχλ ηηο ζειίδεο ηνπο θαη πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. Ζ αλαδήηεζε γηα «αλαηνιηθέο» αλαθνξέο ζην ζχλνιν ησλ ζσδφκελσλ ειιελφγισζζσλ θηινινγηθψλ πεξηνδηθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ζα απνηεινχζε κεγαιεπήβνιν θαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν εγρείξεκα. Έηζη, εζηηάζακε ηελ έξεπλά καο ζε δψδεθα απφ απηά: ηελ Παλδώξα ( ), 44 ηελ Θειμηλόε ( ), 45 ηνλ Φηιόθαιν κπξλαίν ( ), ηελ Απνζήθε Πνηθίισλ Ωθειίκσλ Γλώζεσλ (1864), ηελ Υξπζαιιίδα ( ), 46 ηε Νενιόγνπ Δβδνκαδηαία Δπηζεώξεζε ( ), ηελ 43 Μάξζα Καξπφδεινπ, Σα Διιεληθά Οηθνγελεηαθά Φηινινγηθά Πεξηνδηθά: , Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Λνπθία Γξνχιηα, Γηνχια Κνπηζνπαλάγνπ, Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ : Δθεκεξίδεο, Πεξηνδηθά, Γεκνζηνγξάθνη, Δθδόηεο, Αζήλα, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, 2008, η. 3, ζει , βι. θαη Απφζηνινο αρίλεο, πκβνιή ζηελ Ηζηνξία ηεο Παλδώξαο θαη ησλ Παιηώλ Πεξηνδηθώλ, Αζήλα, [ρ.ε], 1964, ζει. 49, «Παλδψξα», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει «Θειμηλφε», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει. 838, βι. θαη Μπξηψ Μηραιά, Αζελά ηαπξνπνχινπ, Δπθξνζχλε Σδειέπε, «Θειμηλφε», ζην [23 Απγνχζηνπ 2010]. 46 Απφζηνινο αρίλεο, πκβνιή ζηελ Ηζηνξία ηεο Παλδώξαο θαη ησλ Παιηώλ Πεξηνδηθώλ, φ.π., ζει , βι. θαη Λνπθία Γξνχιηα, Γηνχια Κνπηζνπαλάγνπ, Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ , φ.π., η. 4, ζει , βι. θαη Εήζηκνο Υ. πλνδηλφο, «Ξεθπιιίδνληαο ηα Πεξηνδηθά ηνπ Πεξαζκέλνπ Αηψλα Παλδώξα θαη Υξπζαιιίδα», Πεξίπινπο, Σεχρνο 11 (1986), ζει , ζην [25 Απγνχζηνπ 2010]. 16

17 Αλαηνιηθή Δπηζεώξεζε ( ), ηελ Δζηία ( ), 47 θαζψο θαη ην Γειηίνλ ηεο Δζηίαο ( ), ηελ Αλαηνιή (1880), ηελ Δβδνκάδα ( ) 48 θαη ηα Δθιεθηά Μπζηζηνξήκαηα ( , ). 49 Δπηπιένλ, ε έξεπλα επεθηάζεθε θαη ζε ηξία απφ ηα γλσζηφηεξα εηήζηα εκεξνιφγηα ηεο επνρήο, ην Δζληθόλ Ζκεξνιόγηνλ Βξεηνύ ( ), 50 ην Αηηηθόλ Ζκεξνιόγηνλ ( ) 51 θαη ην Ζκεξνιόγηνλ θόθνπ ( ) «Δζηία¹», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει , βι. θαη Βαζίιεηνο Κπξηαδήο, Λεσλίδαο Παπαρξηζηφπνπινο, «Δζηία», ζην [25 Απγνχζηνπ 2010]. 48 «Δβδνκάο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει Λνπθία Γξνχιηα, Γηνχια Κνπηζνπαλάγνπ, Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ , φ.π., η. 2, ζει , βι. θαη Θεφδσξνο Κνιιάηνο, Μαξία Πξηηζηνχιε, νθία Ραθηνχιε, «Δθιεθηά Μπζηζηνξήκαηα», ζην [25 Απγνχζηνπ 2010], βι. θαη «Δθιεθηά Μπζηζηνξήκαηα», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει. 605, βι. θαη Φξεηδεξίθε Σακπάθε-Ησλά, «Σν ειιεληθφ πεξηνδηθφ Δθιεθηά Μπζηζηνξήκαηα θαη ην γαιιηθφ πξφηππφ ηνπ Les bons romans», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, η. Λ ( ), ζει Λνπθία Γξνχιηα, Γηνχια Κνπηζνπαλάγνπ, Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ , φ.π., η. 2, ζει , βι. θαη Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα, Αζήλα, Δθδφζεηο Πάππξνο, [ρ.ρ], η. 22, ζει , βι. θαη «Δζληθφλ Ζκεξνιφγηνλ¹», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει. 582, βι. θαη Μαξία Πξηηζηνχιε, «Δζληθφλ Ζκεξνιφγηνλ Βξεηνχ», ζην [26 Απγνχζηνπ 2010]. 51 «Αηηηθφλ Ζκεξνιφγηνλ», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει. 212, βι. θαη Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα, φ.π., η. 12, ζει «Δζληθφλ Ζκεξνιφγηνλ²», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, φ.π., ζει. 582, βι. θαη «θφθνο, Κσλζηαληίλνο Φ.», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, φ.π., ζει , βι. θαη «Δζληθφλ Ζκεξνιφγηνλ²», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει , βι. θαη ηέθαλνο Γηαιεζκάο, «Ζκεξνιφγηνλ θφθνπ», ζην [27 Απγνχζηνπ 2010]. 17

18 Ο αλαηοιηζκός ζηελ ειιεληθή γρακκαηεία ηοσ 19 οσ αηώλα Ι. Πρφηόησπα ειιεληθά έργα α. Ασηοηειείς εθδόζεης Σξαγνπδάθηα Κσλζηαληηλνπνιηηηθα, κπξλατθά θαη Διιεληθά, κχξλε, Δθδφηεο Φ.., Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο θαηάινγνο Ν.., Απόθξπθα ηεο κύξλεο θαη Σα Σαμείδηα ηνπ Γέξσ παλνύ, ηφκνο πξψηνο, κχξλε, Σππνγξαθείν Γακηαλνχ, Πνίεκα. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Υαηξέηεο, Γ., Οζσκαλίο, Πνίεκα Ζξσηθόλ, Αζήλα, Σππνγξαθείν Ο Αλεμάξηεηνο, Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Ξέλνο, ηέθαλνο Θ., Ο δηάβνινο ελ Σνπξθία ήηνη ζθελαί ελ Κσλζηαληηλνππόιεη, Λνλδίλν, Σππνγξαθείν Βξεηηαληθνχ Αζηέξνο, Ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ Μηθξαζηάηε ζπγγξαθέα, δεκνζηνγξάθνπ θαη ινγίνπ, ηέθαλνπ Ξέλνπ ( ). 53 Άξρηζε λα γξάθεηαη ην 1844 θαη εθδφζεθε ζηα αγγιηθά ην 1851 ζην Λνλδίλν. Ζ έθδνζε ηνπ 1862 απνηειεί ηελ πξψηε ειιεληθή απφδνζή ηνπ. Ο ηίηινο ηνπ παξαπέκπεη ζην έξγν Le diable boiteux ηνπ Lesage ( ). Ο Ξέλνο, σζηφζν, δηακφξθσζε έλα εληειψο πξσηφηππν κπζηζηφξεκα, ηνπνζεηεκέλν ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν θαη ρξφλν, κε δηθή ηνπ πινθή θαη ραξαθηήξεο. Αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσλία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ηε βαζηιεία ηνπ Μαρκνχη Β ( ). Γελ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερφκελε ηζηνξία, φπσο θαηαδεηθλχεη θη ν ππφηηηινο (θελαί ελ Κσλζηαληηλνππόιεη), αιιά γηα κηα ζεηξά επεηζνδίσλ, γεκάησλ απφ εξσηηθέο πεξηπέηεηεο, ξαδηνπξγίεο θαη δνινπινθίεο. Κεληξηθφο ήξσαο είλαη ν δηαβνιηθφο βεδίξεο Γαιπαηάλ. 54 χκθσλα κε ηε Γεσξγία Γθφηζε, ην έξγν ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κπζηζηνξία απνθξχθσλ «Ξέλνο, ηέθαλνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει Βηθηψξηα Υαηδεγεσξγίνπ Υαζηψηε, «ηέθαλνο Ξέλνο», Ζ Παιαηόηεξε πεδνγξαθία καο, Από ηηο Αξρέο σο ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν, φ.π., ηφκνο Γ, ζει. 380,

19 Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο. 5. Ράκθνο, Κσλζηαληίλνο, Αη Σειεπηαίαη Ζκέξαη ηνπ Αιή Παζά, Αζήλα, Σππνγξαθείν ηέθλ. Αλδ. Κνξνκειά, Μπζηζηφξεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ράκθνπ ( ), πεδνγξάθνπ, δνθηκηνγξάθνπ θαη κεηαθξαζηή κε έληνλε πνιηηηθή δξάζε. 56 ηηο ζειίδεο ηνπ παξνπζηάδνληαη κε έληνλε αιεζνθάλεηα δχν κήλεο (Γεθέκβξηνο 1821 Ηαλνπάξηνο 1822) απφ ηε δσή ηνπ Αιή Παζά ζην παιάηη ηνπ ζηα Γηάλλελα. Ο Ράκθνο θαηαθέξλεη λα απνδψζεη έλα ςπρνγξάθεκα, ηφζν ηνπ Οζσκαλνχ εγέηε, φζν θαη ησλ απιηθψλ ηνπ (Αιέμηνο Ννχηζνο, Αζαλάζηνο Βάγηαο θ.ά.). Παξνπζηάδεη ηηο ςπρνινγηθέο κεηαπηψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Αιή Παζά, πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο εμσηεξηθέο πεξηγξαθέο. 57 Απφζπαζκα ηνπ έξγνπ ππάξρεη ζηελ Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζην [10 επηεκβξίνπ 2010]. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο. 6. Ο λενθώηηζηνο Οζσκαλόο θαη πεξί ηεο ειιεληθήο εζλεγεξζίαο νπηαζία απηνύ. Γηήγεζηο, Αζήλα, Σππνγξαθείν Ν. Ρνπζνπνχινπ, Γ. ηιηβξηψηνπ, Αλαθέξεηαη πσο ε έθδνζε έγηλε βάζεη ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ πνπ βξέζεθε ζηε Μνλή Μπξηηψηηζζαο ζηελ Κέξθπξα. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Νº , ζει Ησαλλίδεο, Πέηξνο (Ο Αγέξσρνο), Απόθξπθα ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, Μπζηζηόξεκα Πξσηόηππνλ, Αζήλα, Σππνγξαθείν Γεκεηξίνπ ππξνπνχινπ, Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Πνίεκα κίαο Σνπξθνπνύιαο, Δξκνχπνιε χξνπ [ρ.ε.], Ο ηίηινο αλαγξάθεηαη ζην εμψθπιιν. ηελ ζειίδα 1 αλαθέξεηαη ν ηίηινο Ζ εηο Κξήηελ απόβαζηο ηνπ Αξρεγνύ Πεηξνπνπιάθε κεηά ησλ Αλδξείσλ Πεινπνλλεζίσλ θαηά ηνλ Γεθέκβξηνλ ηνπ ην ηέινο ηνπ έξγνπ αλαγξάθεηαη: Δηππψζε ελ Δξκνππφιεη χξνπ, Βηβιηνγξαθηθή πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Νº , ζει Ράκθνο, Κσλζηαληίλνο, Ο Υαιέη Δθέληεο, Αζήλα, Σππνγξαθείν Α. Κηελά, Π. νχηζα, 1867, ηφκνο πξψηνο θαη δεχηεξνο, 1868 ηφκνο ηξίηνο, Πξφθεηηαη γηα ην έξγν ηνπ πεδνγξάθνπ, δνθηκηνγξάθνπ θαη κεηαθξαζηή Κσλζηαληίλνπ Ράκθνπ ( ). ηηο ζειίδεο ηνπ παξνπζηάδεηαη κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν ε δσή θαη ην έξγν ηνπ κηζέιιελα Οζσκαλνχ ζνπιάλνπ Μαρκνχη Υαιέη Δθέληε. Ο ίδηνο, πξνεξρφκελνο απφ θησρηθή θαη ηαπεηλή νηθνγέλεηα, θαηφξζσζε κε δνινπινθίεο θαη δηάθνξεο παλνπξγίεο λα θαηαθηήζεη, ηε κία κεηά ηελ άιιε, ζέζεηο εμνπζίαο ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Λφγσ φκσο ηεο θαηξνζθνπηθήο θαη ηδηνηεινχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, απνθεθαιίζηεθε απφ νξγηζκέλνπο Γελίηζαξνπο ην πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Απφζηνινο αρίλεο, ην αίκα ξέεη άθζνλν ζηηο ζειίδεο ηνπ έξγνπ. Πνιχλεθξεο κάρεο, ζθαγέο, ππξθαγηέο θαη θαηαζηξνθέο παξνπζηάδνληαη κε δσεξφηεηα θαη απνηεινχλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ νπιηάλνπ λα πεξηνξίζεη ηε δχλακε ησλ Γελίηζαξσλ Εέηα Γθφηζε, «Ζ Μπζηζηνξία ησλ Απνθξχθσλ, πκβνιή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο», Από ηνλ Λέαλδξν ζηνλ Λνπθή Λάξα: Μειέηεο γηα ηελ πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ , Νάζνο Βαγελάο, (επηκ.), Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 1997, ζει «Ράκθνο Κσλζηαληίλνο», Αξρείν Διιήλσλ Λνγνηερλώλ, ζην [10 επηεκβξίνπ 2010]. 57 Απφζηνινο αρίλεο, Σν Νενειιεληθό Μπζηζηόξεκα, Αζήλα, Δθδφζεηο Γαιαμία, 1969, ζει Απφζηνινο αρίλεο, Σν Νενειιεληθό Μπζηζηόξεκα, φ.π., ζει

20 Αλαηππψζεθε ην Βιέπε Πξσηφηππα ειιεληθά έξγα ζε απηνηειείο εθδφζεηο, 1872, 11. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο ακαξηζίδεο, Υξηζηφθνξνο, Απόθξπθα Κσλζηαληηλνππόιεσο, Μπζηζηόξεκα Πξσηόηππνλ, κέξνο πξψην, ηφκνο πξψηνο, δεχηεξνο, ηξίηνο, Κσλζηαληηλνχπνιε, Σππνγξαθεία Ηl Cνmmerciν Οrientale (πξψηνο ηφκνο), L Οmnipus (δεχηεξνο θαη ηξίηνο ηφκνο), Δθηελέο έξγν πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ απφθξπθσλ κπζηζηνξεκάησλ, 59 ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλσλ ζην επξσπατθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ πγγξαθέαο ηνπ είλαη ν πεδνγξάθνο, δεκνζηνγξάθνο θαη εθπαηδεπηηθφο, Υξηζηφθνξνο ακαξηδίδεο ( ). 61 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη ελδεηθηηθφο ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ. Πεξηέρεη ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο νζσκαληθήο κεγαινχπνιεο, πξνζπαζψληαο λα απνδψζεη πηζηά ηελ κηθξνγξαθία ηεο πνιππνιηηηζκηθήο δνκήο ηεο, θαηαγξάθνληαο, ηφζν ηελ αζιηφηεηα, φζν θαη ηελ γνεηεία ηεο. Ζ δξάζε ηνπνζεηείηαη ρξνληθά πξηλ απφ ηηο εμσξατζηηθέο επεκβάζεηο ησλ Αβδνχι Αδίδ ( ) θαη Κεβίδνπ Ηζκαήι ( ), φηαλ ε αξρηηεθηνληθή ηεο πφιεο είλαη ιαβπξηλζψδεο, απνπλένληαο κηα κπζηεξηαθή αίζζεζε. 62 χκθσλα κε ηνλ Tonnet, ην κπζηζηφξεκα απνηππψλεη κε εθπιεθηηθή αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα ηελ ηνπνγξαθία ηεο πφιεο. 63 Σα πξφζσπα πνπ πξσηαγσληζηνχλ είλαη θπξίσο Έιιελεο, ελψ ζπαλίδεη ε ηνπξθηθή παξνπζία. ηαλ φκσο γίλεηαη, παξνπζηάδεηαη πάληνηε κε ζεηηθέο απνρξψζεηο. 64 Σν κπζηζηφξεκα γξάθηεθε έρνληαο σο πξφηππν ην έξγν ηνπ Eugène Sue Les Mystères de Paris ( ) πνπ είρε ήδε κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά ην 1845, αιιά θαη ην έξγν Les Mystères de Londres ηνπ Paul Feval. 65 Απηφ καξηπξά, ηφζν ε νκνηφηεηα ζηνλ ηίηιν, φζν θαη ζην πεξηερφκελν (ηα θαθψο θείκελα ηεο δσήο ζε κηα κεγαινχπνιε). Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Ράκθνο, Κσλζηαληίλνο, Ο Υαιέη Δθέληεο, ηφκνο πξψηνο, δεχηεξνο, ηξίηνο, Αζήλα, Σππνγξαθείν Α. Κηελά, Π. νχηζα, Πξφθεηηαη γηα αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ Βιέπε Πξσηφηππα ειιεληθά έξγα ζε απηνηειείο εθδφζεηο, 1867, 9. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Οζσκαλόο ν λενθώηηζηνο θαη ε πεξί ειιεληθήο εζλεγεξζίαο νπηαζία απηνύ, [ρ.η.], [ρ.ε.], Εέηα Γθφηζε, «Ζ Μπζηζηνξία ησλ Απνθξχθσλ, πκβνιή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο», φ.π., ζει «Απφθξπθν κπζηζηφξεκα», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π.,, ζει «ακαξηδίδεο, Υξηζηφθνξνο», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π.,, ζει Εέηα Γθφηζε, «Ζ Μπζηζηνξία ησλ Απνθξχθσλ, πκβνιή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο», φ.π., ζει. 155, Henri Tonnet, «Ο ρψξνο θαη ε ζεκαζία ηνπ ζηα Απφθξπθα ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνπ Υξηζηφθνξνπ ακαξηδίδε (1868)», Από ηνλ Λέαλδξν ζηνλ Λνπθή Λάξα: Μειέηεο γηα ηελ πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ , φ.π., ζει Henri Tonnet, «Ο ρψξνο θαη ε ζεκαζία ηνπ ζηα Απφθξπθα ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνπ Υξηζηφθνξνπ ακαξηδίδε (1868)», φ.π., ζει Henri Tonnet, «Ο ρψξνο θαη ε ζεκαζία ηνπ ζηα Απφθξπθα ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνπ Υξηζηφθνξνπ ακαξηδίδε (1868)», φ.π., ζει

21 Αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ Βιέπε Πξσηφηππα ειιεληθά έξγα ζε απηνηειείο εθδφζεηο, 6 (1865). Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Νº , ζει θνξδίιεο, ππξίδσλ (Κεθαιιήλ), Ζ πηώζηο ηεο Σνπξθίαο θαη ε δηαζήθε ηνπ Μσάκεζ εηο πεδόλ θαη πνίεζηλ, Λεπθάδα, Σππνγξαθείν «Ζ απθψ», Βηβιηνγξαθηθή πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Νº , ζει Μεραλίδνπ, Μαξία Π., Σα Φάζκαηα ηεο Αηγύπηνπ, Γηεγήκαηα πξσηόηππα, εηξά πξψηε, Αζήλα, Σππνγξαθείν Θ. Παπαιεμαλδξή, πιινγή δηεγεκάησλ ηεο Αιεμαλδξηλήο πεδνγξάθνπ Μαξίαο Μεραλίδνπ, ε νπνία θαηαπηάζηεθε ζηελ εξγνγξαθία ηεο κε ζέκαηα ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Σνπξθίαο, θαζψο θαη κε ζέκαηα ηνπ ηζιακηθνχ ηξφπνπ δσήο. 66 Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Ξέλνο, ηέθαλνο Θ., Ο δηάβνινο ελ Σνπξθία ήηνη ζθελαί ελ Κσλζηαληηλνππόιεη, Βνπθνπξέζηη, Σππνγξαθείν «Ο Παξλαζζφο», Αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ Βιέπε Πξσηφηππα ειιεληθά έξγα ζε απηνηειείο εθδφζεηο, 1862, 4. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Ράκθνο, Κσλζηαληίλνο, Αη Σειεπηαίαη Ζκέξαη ηνπ Αιή Παζά, Αζήλα, Σππνγξαθείν «Ο ιπκπνο», Αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ Βιέπε Πξσηφηππα ειιεληθά έξγα ζε απηνηειείο εθδφζεηο, 1862, 5. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Ράκθνο, Κσλζηαληίλνο, Ο Υαιέη Δθέληεο, ηφκνο πξψηνο, Αζήλα, Σππνγξαθείν «Ο Λφγηνο Δξκήο», Σφκνο δεχηεξνο, ηξίηνο, Πξφθεηηαη γηα αλαηχπσζε ηεο έθδνζεο ηνπ Βιέπε Πξσηφηππα ειιεληθά έξγα ζε απηνηειείο εθδφζεηο, 1867, 9. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο Μεραλίδνπ, Μαξία Π., Σα Φάζκαηα ηεο Αηγύπηνπ, Γηεγήκαηα πξσηόηππα, εηξά δεχηεξε, Αζήλα, Σππνγξαθείν Ξελνθψληνο Ν. άιηε, Ζ πξψηε ζεηξά εθδφζεθε ην Βιέπε Πξσηφηππα ειιεληθά έξγα ζε απηνηειείο εθδφζεηο, 1875, 14. Βηβιηνγξαθηθή Πεγή: Ζιηνχ Πνιέκε, Ζιεθηξνληθφο Καηάινγνο «Μεραλίδνπ, Μαξία», Λεμηθό Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Πξόζσπα, Έξγα, Ρεύκαηα, Όξνη, φ.π., ζει. 1428, βι. θαη νθία Νηελίζε, «Μεραλίδνπ Μαξία», Ζ Παιαηόηεξε πεδνγξαθία καο, Από ηηο Αξρέο σο ηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν, φ.π., ηφκνο Δ, ζει

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ

ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ 1 Η Φσζηογλωκηθή ως ηασηοδοηηθό εργαιείο ζηελ πεδογραθία ηες Γεληάς ηοσ 30 θαη εληεύζελ: παραδεηγκαηηθή αλίτλεσζε προζέζεωλ θαη (ζσλεηδεηώλ) πραγκαηώζεωλ ζηελ θαηαζθεσή ηωλ ιογοηετληθώλ ερώωλ θαη ερωίδωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ».

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». 1883 1950 Μνπζηθφο (βηνιηζηήο), πλζέηεο, Παξαγσγφο. Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 01. Πεξηερφκελα.. 02 02. Δπραξηζηίεο 03 03. Δηζαγσγηθφ πιάλν εξγαζίαο... 04

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ

ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Σα βηβιία αξρίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή»

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ..: ποσδές ζηις Γλώζζες και ηον Πολιηιζμό ηφν Υφρών ηης Νοηιοαναηολικής Δσρώπης ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Hackers: Κουλτούρα και Ηθική». ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894) ΔΠΗΦΑΝΔΗ ΜΤΡΝΑΗΟΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894) Σνπ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΗ Πνιπζρηδήο πξνζσπηθόηεηα, επηρεηξεκαηίαο, εθνπιηζηήο, λαππεγόο, εθδόηεο, δηπισκάηεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπγγξαθέαο θαη θύξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα