Montážny návod a návod na použitie S Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B GB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Montážny návod a návod na použitie S Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B GB"

Transcript

1 Montážny návod a návod na použitie S 201 Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B GB S 201 1

2 Technické údaje S 201 2

3 S 201 3

4 S 201 4

5 S 201 5

6 S 201 6

7 Návod na montáž a použitie Vážený zákazník! Gratulujeme vám ku kúpe tohto produktu. Tento otvárač garážovej brány bol vyvinutý v súlade s najnovšími technológiami a je vyrobený z najspoľahlivejších a najkvalitnejších komponentov. Podotýkame, že tento návod na používanie bol vydaný bez akejkoľvek záruky. Vyhradzujeme si právo na zmeny alebo úpravy zariadenia a tohto návodu na používanie bez predchádzajúceho upozornenia. Majte prosím tento návod na používanie uložený na bezpečnom mieste v blízkosti otvárača garážovej brány. PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA OSÔB JE DÔLEŽITÉ DODRŽIA- VANIE VŠETKÝCH NASLEDOVNÝCH INŠTRUKCIÍ. Požiadavky na garáž a bránu: Ovládanie garážovej brány môže byť realizované len na automatické ovládanie pružinových výkyvných a sekcionálnych brán v nekomerčnom sektore. Odporúčané maximálne miery brán sú uvedené v kapitole "Technické údaje". Brána musí vyhovovať platným špecifikáciám (napríklad EN , EN a EN 12605). Pred inštaláciou otvárača brány musí táto byť ľahko ovládateľná manuálne. Otvárač brány je určený pre prevádzku v suchých priestoroch. Strop garáže musí byť konštruovaný tak, aby umožňoval bezpečné uchytenia automatického otvárača brány. Všeobecné bezpečnostné pokyny Inštaláciu, zapojenie a uvedenie otvárača do chodu môžu len kvalifikovaní a vyškolení pracovníci s nasledovnými skúsenosťami: - znalosť a aplikácia najnovších momentálne platných noriem. - znalosť predpisov pre všeobecnú a špeciálnu bezpečnosť a predpisy prevencie voči nehodám príslušnej krajiny. - znalosť príslušných elektrotechnických predpisov danej krajiny. Nesprávne zostavenie môže spôsobiť vážne zranenia! Pred každou prácou na otvárači brány odpojte zariadenie zo siete (s výnimkou prípadu testovania a programovania). indikujúce možnosť zachytenia bránou tam, kde ich možno okamžite vidieť alebo v blízkosti trvalo namontovaného tlačidla. Garáže bez druhého prístupu (vchodu) musia mať núdzové odblokovanie. Funkčná skúška núdzového odblokovania sa musí vykonávať mesačne! Brána sa môže zatvárať omnoho rýchlejšie v prípadoch, ak je pružina slabá, poškodená alebo ak je chybné protizávažie. Za týchto okolností môže viesť núdzové odblokovanie ku nekontrolovanému pohybu brány. Pokyny pre uvedenie ovládania do prevádzky Informujte prosím všetky osoby používajúce túto bránu o tom, ako to robiť správne a bezpečne. Demonštrujte a odskúšajte reverz (spätný chod) (pomocou 50 mm vysokej prekážky pri 150 N), ako aj mechanické odblokovanie (uvoľnenie). S ovládaním brány manipulujte len ak ju máte celú v dohľade. Vždy sa uistite, že v priestore pohybu brány sa nenachádzajú žiadne osoby ani prekážky. Počkajte, kým brána úplne nezastaví. Osoby alebo vozidlá môžu do tohto priestoru vojsť len vtedy, ak je brána úplne otvorená a už sa nepohybuje. Nedovoľte deťom, aby sa s automatickým otváraním brány hrali! Vysielače musia byť inštalované bezpečne a mimo dosahu detí! Brána, automatické otváranie a prípadne extra namontované bezpečnostné zariadenia musia byť pravidelne kontrolované. Viď tiež kapitolu o údržbe. Automatické ovládanie brány nepoužívajte v prípade, že je potrebné nutne vykonať údržbu alebo nastavovanie. Zle vyvážená brána alebo chybný pohon brány môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a zranenie osôb. Po inštalácii otvárača garážovej brány namontujte fotobunky prístupné z verejného priestranstva. Tieto fotobunky musia byť kontrolované v pravidelných 6-mesačných intervaloch kvalifikovanými a vyškolenými pracovníkmi. Bez potvrdenia, že garážový systém vyhovuje smernici 98/37/ES a platného vydaného prehlásenia o zhode otvárač garážovej brány vôbec nespúšťajte. Záruka: Výrobca neposkytuje žiadnu záruku a nepreberá žiadnu zodpovednosť za produkt, ak bola inštalácia vykonaná nesprávne alebo ak na nej boli vykonané nejaké neschválené zmeny. Montáž môže byť vykonávaná len podľa montážnych predpisov. Iná, ako schválená montáž alebo iné využívanie dielov ohrozuje bezpečnosť pohonu a je preto zakázané. Inštrukcie na inštaláciu otvárača Skontrolujte prosím, či je mechanika brány v dobrom stave: manuálne ovládanie brány by malo byť ľahké. Okrem toho musia byť vyradené všetky mechanické blokovacie zariadenia brány. Trvalo namontované pomocné zariadenia (ako sú tlačidla, atď.) musia byť namontované v rámci viditeľného dosahu od brány. Je dôležité, aby boli namontované mimo dosahu detí! Z bezpečnostých dôvodov by otvárač nemal byť montovaný nižšie ako 1,8 metra od úrovne podlahy. Pripevnite výstražné značky S 201 7

8 Montáž automatického otvárania brány 1./2. Rozsah dodávky: Rozsah dodávky sa môže líšiť od zobrazených komponentov podľa verzie otvárača. 3. Požadované nástroje Na zostavenie a inštaláciu otvárača brány sú potrebné zobrazené nástroje (nie sú súčasťou dodávky). 4./5. Požiadavky na inštaláciu Tento automatický otvárač garážovej brány je vhodný pre pružinou ovládané sklápacie a sekcioálne brány (maximálne odporúčané rozmery nájdete v kapitole "Technické údaje". Pre optimálne upevnenie tiahla k sekcionálnej bráne je ako doplnok k dispozícii montážny prvok pre sekcionálnu bránu bránu. Pre montáž automatického otvárača je potrebný preklad z minimálnou výškou 35 mm. 6. Predbežná montáž dráhy V závislosti od verzie, dráhy musia byť nainštalované ako prvé. Najprv pospájajte komponenty dráhy pomocou spojok. Dráhy nasuňte na seba úplne až po zarážku. 7. Montáž adaptéra pohonu Natlačte pastorok do ložiska. Dávajte pozor, aby ste nezachytili remeň. Potom pripojte transportnú ochranu a celú zostavu zasuňte do dráhy. 8./9. Montáž upevňovacieho zariadenia Potiahnite reťaz alebo remeň v dráhe smerom k jej otvorenému koncu. Dbajte, aby pohon bol na správnom konci dráhy. Potom uchyťte napínaciu kladku k prednému upevňovaciemu dielu tak, ako je to na obrázku. Dbajte, aby štvorcová skrutka správne zapadla do konzoly napínacej kladky. Teraz predbežne napnite reťaz (alebo remeň) otáčaním matky tak, aby nemala žiaden prehyb. 10. Skúška unášača Potom skontrolujte, či sa dá unášač ľahko pohybovať rukou. Na uvoľnenie unášača od reťaze zatlačte páčku západky na unášači a súčasne pohybujte unášačom po dráhe. Úplne sa uistite, že po tejto skúške západka riadne zapadne do reťaze. Urobte to tak, že pohybujte unášačom bez držania páčky až západka zapadne sama. 11. Montáž tiahla POZOR DÔLEŽITÉ INŠTRUKCIE PRE BEZPEČNÚ MONTÁŽ POZOR NESPRÁVNA MONTÁŽ MÔŽE VIESŤ KU VÁŽNYM ZRANENIAM - VŠETKY MONTÁŽNE INŠTRUKCIE MUSIA BYŤ DODRŽIAVANÉ Komponenty tlačnej tyče (tiahlo) obsiahnuté v súprave môžu byť kombinované podľa príslušnej situácie. Ak nie je tlačná tyč dostatočne dlhá, máte možnosť ju predĺžiť pomocou predlžovacieho kusu. Pre inštaláciu otvárača na sekcionálnu bránu odporúčame použiť upevňovací uholník uchytený na vrchnú hranu sekcionálnej brány. Tiahlo musí byť uchytené k tomuto uholníku. 12. Demontáž krytu svetla Povoľte skrutku krytu a kryt svetla demontujte. 13. Montáž hlavy pohonu k dráhe Pripevnite hriadeľ motora pohonnej hlavy ku pastorku v dráhe a hlavu pohonu pripevnite pomocou dodaných skrutiek. 14. Označenie stredu brány Zmerajte šírku brány a označte si jej stred na preklade a na strope garáže. 15./16. Určenie potrebnej výšky Dráha musí byť namontovaná v takej výške, aby medzi najvyšším bodom brány (a) (najvyšší bod, ktorý dosiahne brána počas svojho pohybu) a dolnou hranou koľajnice (b) bola vzdialenosť najmenej mm. Dbajte, aby dráha bola vždy namontovaná horizontálne. Uhol α nesmie presiahnuť 30, v opačnom prípade nie je možné garantovať správnu prenosovú silu. Vzdialenosť medzi dolnou hranou dráhy a hornou hranou garážovej brány by mala byť v zatvorenej polohe medzi 5 až 7 cm. 17./18. Montáž predného upevňovacieho dielu na preklad Pripevnite dodaný upevňovací diel na preklad, pričom berte do úvahy príslušné merania (stred brány, výška). V závislosti od inštalačnej situácie môže byť potrebné, nahradiť dodané prichytávacie skrutky inými. Pozor: Otvárač počas vŕtania zakryte! 19. Pripojenie dráhy k prekladu Potom pripevnite dráhu k upevňovaciemu dielu. 20. Montáž perforovaných uholníkov Tieto perforované uholníky musia byť pripevnené k motorovej hlave. Požadované rozmery vyplývajú z predchádzajúcich meraní inštalačnej výšky dráhy (dbajte, aby bola dráha namontovaná horizontálne!) 21./22. Pripojenie otvárača ku stropu Potom prichyťte otvárač ku stropu garáže. Dbajte, aby dráha bola zarovnaná s predtým naznačeným stredom brány. Pozor: Otvárač pri vŕtaní zakryte! 23. Napnutie reťaze alebo remeňa Otáčajte matkou napínacej kladky tak, aby bola pružina kompletne stlačená. Potom uvoľnite napnutie pružiny otočením matky späť o 1-2 otáčky. 24. Pripojenie upevňovacieho uholníka Uvoľnite unášač manuálne a posuňte ho smerom k prekladu. Pomocou najmenej 2 skrutiek pripojte upevňovací uholník pevne ku bráne 25. Vloženie gumeného obloženia Pri reťazovom pohone odporúčame do vnútra dráhy nalepiť dodané samolepiace obloženia, čím sa zminimalizuje hladina hluku. Uistite sa, že toto gumené obloženie nezasahuje do cestovnej dráhy unášača. 26. Inštalácia núdzového otvárania Ak garáž nemá druhý vchod, inštalácia núdzového otvárania je nevyhnutná a absolútne potrebná, aby sa brána v prípade núdze (výpadok elektrickej energie, porucha pohonu) dala otvoriť zvonku. Je absolútne nevyhnutné skontrolovať správnu funkciu núdzového otváranie ešte pred spustením automatického otvárača brány. S 201 8

9 Zostavenie Pred spustením otvárača garážovej brány je potrebné uvoľniť unášač a kompletne otvoriť a zatvoriť bránu manuálne. Unášač sa nesmie dotýkať hlavy motora, keď je brána otvorená a napínacej kladky, keď je brána zatvorená S 201 9

10 Nastavovanie sily a dráhy Rada: - Pri prvom nastavovaní otvárača (alebo po resetovaní na vopred nastavené hodnoty) sa otvárač prepne automaticky do režimu programovania. - Ak náhodne počas programovanie prekročíte koncovú pozíciu, máte možnosť vrátiť sa pomocou nasledovných krokov: Stlačte tlačidlo S a podržte ho stlačené Potom stlačte tlačidlo L Ak brána nereaguje: vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a po asi 1 minúte ju opäť zastrčte, potom začnite znovu programovanie POZOR: NEBEZPEČENSTVO: Počas programovania dráhy automatického otvárača nie sú bezpečnostné funkcie reverz, alebo bezpečnostné zariadenia aktivované a svetlo je vypnuté!! S

11 Programovanie jednotlivých funkcií RADA: - Počas režimu programovania blikajú červená a žltá LED dióda a indikujú zvolený bod menu (počet bliknutí červenej LED diódy) a upravený stav (počet bliknutí žltej LED diódy). S

12 Resetovanie na vopred nastavené hodnoty (dráha aj sila) Programovanie vysielača (len rádiový systém PICO 868,5 MHz, pri inštalácii iného rádiového systému, postupujte podľa inštrukcií návodu na používanie príslušného rádiového systému). Opakujte "Programovanie vysielača" u ďalšieho vysielača PICO. Vymazanie jedného vysielača (len pre rádiový systém PICO 868,5 MHz, pri inštalácii iného rádiového systému, postupujte podľa inštrukcií návodu na používanie príslušného rádiového systému). Vymazanie všetkých vysielačov (len pre rádiový systém PICO 868,5 MHz, pri inštalácii iného rádiového systému, postupujte podľa inštrukcií návodu na používanie príslušného rádiového systému). S

13 Nastavnie sily pomocou digitálneho potenciometra. Pomocou digitálneho potenciometra (vopred nastavená hodnota: stredná pozícia) sa môže do určitej miery upravovať sila na hrane brány. Stlačte tlačidlo na digitálnom potenciometri na 2-3 sekundy, kým sa rozsvietia všetky LED diódy. Potom tlačidlo uvoľnite a zobrazí sa nastavená hodnota. Stlačením tlačidla sa hodnota sily zvýši, ktorá je indikovaná rozsvietenými diódami. Hodnota sily sa zvyšuje v smere doprava. Po dosiahnutí maximálnej hodnoty preskočí po ďalšom stlačení digitálny potenciometer na minimálnu hodnotu. Približne po 2 minútach sa tento digitálny potenciometer prepne do neaktívneho režimu a tým sa posledná nastavená hodnota uloží do pamäte. Vo výrobe je digitálny potenciometer na programovanie vždy nastavený na stredné hodnoty. Po nastavení digitálneho potenciometra skontrolujte vypínaciu silu. POZOR: Hodnoty sily podľa noriem nesmú byť prekročené! Zobrazenie stavu / Zobrazenie chyby: Indikácia červenej diódy (v normálnej prevádzke) trvalo svieti 1x blikne možná príčina náprava bolo aktivované núdzové zastavenie alebo eliminujte prerušenie a príkazom "Start" opäť na svorke "NOT" chýba prepojka aktivujte zariadenie bezpečnostné zariadenia (fotobunky alebo eliminujte prerušenie a príkazom "Start" opäť optolišta) boli aktivované resp. nie sú správne aktivujte zariadenie aktivované 2x blikne Vypínacia sila / preťaženie skúste spustiť znova, v opačnom prípade opakujte nastavenie dráhy a sily 3x blikne chyba enkódera, kábel ekódera nie je zapojený alebo je zle zapojený alebo sú zamenené motorové káble riadne zapojte kábel enkódera a motorové káble, vytiahnite a zastrčte sieťovú zástrčku* a opakujte nastavenie dráhy a sily 4x blikne chyba na riadiacej doske bude pracovať po vytiahnutí a zastrčení sieťovej zástrčky*, v opačnom prípade vymeňte riadiacu dosku 5x blikne chyba v motore, káble nie sú zapojené pripojte motorové káble a vytiahnite a zastrčte sieťovú zástrčku* 6x blikne chyba v pamäti EEPROM bude pracovať po vytiahnutí a zastrčení sieťovej zástrčky*, v opačnom prípade vymeňte riadiacu dosku Indikácia zelenej zobrazovanie prevádzkového stavu odstraňovanie porúch diódy svieti riadiaca jednotka je pripravená nesvieti bez napájania skontrolujte prívodné káble a poistku *zástrčku nechajte odpojenú asi 1 minútu S

14 BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA Pred definitívnym sprevádzkovaním otvárača musíte urobiť bezpečnostnú kontrolu, či otvárač zastaví a obráti chod správne podľa EÚ noriem (EN 12453) v prípade, že narazí na prekážku (maximálna sila = 150 N, zodpovedajúca 15 kg, nad 50 mm otvorom). Táto kontrola je potrebná pre bezpečnosť osôb a predmetov. Túto bezpečnostnú kontrolu a meranie sily môže robiť len oprávnená osoba. Pri detekcii prekážky sa musí brána zastaviť a obrátiť chod. Ak brána neprebehne požadovanú dráhu alebo ak brána neobráti svoj chod pri detekovaní prekážky, naprogramovanie sily a dráhy musí byť zopakované. Ak je sila pri vypínaní príliš malá alebo veľká, musíte ju pomocou digitálneho potenciometra správne nastaviť. Potom skúšku zopakujte. Ak ani po týchto korekciách brána nezastaví a neobráti svoj chod podľa platných noriem, táto brána nebude môcť byť pomocou tohto otvárača ovládaná. VÝSTRAHY! Tieto výstrahy umiestnite viditeľne v blízkosti otvárača. Údržba Odporúčame dvojitú kontrolu kompletnej zostavy (brány + otvárača) oprávneným pracovníkom raz ročne. Vypínacia sila, pripojené bezpečnostné zariadenia a funkcia núdzového blokovania musia byť kontrolované každé 4 týždne. Prípadné chyby musia byť oprávneným pracovníkom okamžite odstránené. Vypínaciu silu si môžete skontrolovať vložením kusu dreva (s výškou minimálne 5 cm) na zem do dráhy brány (Obrázok 27) Potom zatvorte bránu pomocou GDO. Po náraze na prekážku musí brána zastaviť a vrátiť sa späť. POZOR Pred otvorením 230 V krytu odpojte otvárač a vyberte žiarovku Ako náhradu používajte len žiarovky max. 24V/15W (E14). Na batérie a žiarovky sa nevzťahuje záruka. Demontáž a likvidácia Pri demontáži a likvidácii musíte dodržiavať miestne bezpečnostné predpisy a predpisy pre likvidáciu odpadov. S

15 Rozbor chýb Osvetlenie: Chybná žiarovka: Nahraďte žiarovkou 24V/15W (E14) Otvárač je bez prúdu: Skontrolujte sieťové napájanie a poistky a podľa potreby vadné vymeňte Rádiový systém: Brána na signál vysielača nereaguje: Skontrolujte batériu a podľa potreby vymeňte. Prijímač nemá zaznamenaný / neakceptuje kód vysielača; zopakujte programovanie Neuspokojivý dosah vysielača: Skontrolujte pripojenie a umiestnenie antény a podľa potreby upravte. Skontrolujte batériu a podľa potreby ju vymeňte. Použite prútovú anténu. Riadiaca jednotka: Brána sa vôbec nehýbe: Skontrolujte či sú vstupy pre pripojenie (NOT) bezpečnostného zariadenia premostené. Brána reaguje len na signál z tlačidla: Skontrolujte umiestnenie rádiového prijímača a podľa potreby upravte. Brána počas chodu zastavuje: Brána ide ťažko, skontrolujte mechaniku brány a upravte (len oprávnená osoba!!) Brána sa počas chodu obracia späť: Skontrolujte, či tam nie je prekážka a odstráňte ju. Motor: Motor beží, brána sa však nehýbe: Skontrolujte pripojenie tiahla a brány a podľa potreby upravte. Je predlžovací kus reťaze alebo remeňa pripojený ku kladke? Motor beží nepravidelne: Chybné prevody motora. Vymeniť motor. Motor sa nespustí Skontrolujte, či je kábel senzoru pripojený správne (na motore a na riadiacej jednotke). Rádio systém PICO, 868,5 MHz 2 kanálový 4 kanálový T3 T1 T1 T2 T4 T2 Smer vysielania Smer vysielania Aplikácia: diaľkové ovládanie pre otvárače dvier a brán Technické údaje: - Kmitočet 868,5 MHz - Kódovanie: kódovací systém KEELOQ -Rolling ; predprogramovaný vo výrobe - Každý prijímač má maximálnu kapacitu 28 vysielačov, ktoré môžu byť naprogramované - Napájanie: štandardné 3 V lítiové batérie CR2,032 - Dosah približne. 50 m, v závislosti od okolia Výmena batérie: Povoľte kryt batérie na zadnej strane puzdra jeho otočením prstami doľava (viď obrázok). Vložte novú batériu s kladným pólom smerujúcim ku krytu. Kryt otočením doprava zaistite. DÔLEŽITÉ: Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom; likvidujte ich v recyklačnom systéme batérií! Typy vysielačov: 2 a 4 kanálové Zhoda: Tento rádiový systém vyhovuje štandardom EN300,220-3 V1.1.1; EN301,489-3 V1.4.1; EN60,335-1; EN50,371 a môže byť uvádzaný do činnosti v krajinách EÚ a Švajčiarsku bez ďalšej registrácie. Kompatibilita s HomeLink : Tento vysielač môže byť tiež naprogramovaný do systémov HomeLink v motorových vozidlách. Podmienkou je relatívne aktuálny stav softvéru integrovaného systému (začínajúci s verziou B). S

16 Zhoda S

17 Zhoda ES - Prehlásenie výrobcu v súlade s ES smernicou pre stroje 98/37/ES Výrobca BERNAL Torantriebe GmbH Industriepark Sandweisen D Pfullingen týmto prehlasuje: Typ pohonu brány: S 201 s kontrolným číslom B vyhovuje nasledovným ES smerniciam: 98/37/ES 89/336/EHS 73/23/EHS Smernica pre stroje (predtým 89/392/EHS Smernica pre EMC (elektronické ovládanie motorov) (s novelami 91/263EHS, 92/31/EHS, 93/68 EHS Smernica pre nízke napätie (s novelou 93/68/EHS) Aplikované boli nasledovné národné technické štandardy: DIN VDE 0801; EN :2005; EN 12445; EN 12453; EN 954-1; EN Poznámka: Použitie tejto inštalácie, kde je zabudovaný tento pohon brány, je zakázané pokiaľ nebude preukázané, že táto bránová inštalácia vyhovuje predpisom smernice 98/37/ES. Pfullingen, Výkonný riaditeľ Technický riaditeľ S

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Inštalácia 2 2.1 Predbežná kontrola 2 2.2 Obmedzenie pre použitie 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnenie zadnej konzoly 3 2.3.2 Upevnenie prednej konzoly 5 2.3.3 Otváranie brány

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ HU CZ SK ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ВОРОТ СТВОРЧАТОГО ТИПА ELEKTROMECHANIKUS KAROS MEGHAJTÁS

Διαβάστε περισσότερα

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika Obsah strana 1 Bezpečnostné inštrukcie 3 2 Popis výrobku a jeho použitie 3 2.1 Limity použitia výrobku 4 2.2 Typické usporiadanie systému

Διαβάστε περισσότερα

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov Riadiace jednotky POA1 Inštrukcie a upozornenia pre montérov POA1 Obsah: strana strana 1 Popis výrobku 3 2 Montáž 3 2 Montáž 3 2.1 Typické priestorové usporiadanie systému 3 2.2 Predbežné kontroly 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24. podzemný pohon krídlových brán. Prehľad dodávaných modelov Max Výkon Napájanie

Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24. podzemný pohon krídlových brán. Prehľad dodávaných modelov Max Výkon Napájanie Typ FIT 230 Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24 podzemný pohon krídlových brán Prehľad dodávaných modelov Max Menovitý Kondenzáto Max.sil Výkon Napájanie r a IP.hmotnosť Mazanie prúd motora

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie CT102

Návod na inštaláciu a použitie CT102 Návod na inštaláciu a použitie CT102 OBSAH 1 Bezpečnostné upozornenia 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Predstavenie produktu Opis riadiacej jednotky Popis pripojení Modely a technická špecifi kácia Zoznam potrebných

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL

UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firmy Hisense Pred prvým použitímsi prosím pozorne prečítajte inštrukcie uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie 14A

Návod na inštaláciu a použitie 14A Návod na inštaláciu a použitie 14A Obsah návodu pre riadiacu jednotku 1 Bezpečnostné upozornenia 2 Informácie o produkte 2.1 Popis riadiacej jednotky 2.2 Popis možností pripojenia 2.3 Modely a technic

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

EOS 04 P. Snímače uhlu hriadeľa obr. č. 16 Snímače preťaženia (rez)

EOS 04 P. Snímače uhlu hriadeľa obr. č. 16 Snímače preťaženia (rez) Návody Návod na montáž 4. Návod na montáž a.) vypnite silové a ovládacie napätie servopohonu a zaistite ho v rozvodni b.) odpojte ovládacie vodiče zo svorkovnice mechanickej jednotky, vytiahnite káble

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu a montáž pre prevádzkovateľa zariadenia VITOCLIMA 200-S. Vitoclima 200-S Typ WS2026MST0 Typ WS2035MST0. Splitová klimatizácia

Návod na obsluhu a montáž pre prevádzkovateľa zariadenia VITOCLIMA 200-S. Vitoclima 200-S Typ WS2026MST0 Typ WS2035MST0. Splitová klimatizácia Návod na obsluhu a montáž pre prevádzkovateľa zariadenia Vitoclima 200-S Typ WS2026MST0 Typ WS2035MST0 Splitová klimatizácia VITOCLIMA 200-S 03/2014 Prosím uschovať! Bezpečnostné pokyny Pre Vašu bezpečnosť

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 14 16 - www.conrad.sk DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 požiadavkám platných európskych a domácich smerníc. Zhoda bola dokázaná; príslušné doklady sú k nahliadnutiu u výrobcu.

Διαβάστε περισσότερα

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku Ponorné čerpadlá 4HS Návod na montáž a prevádzku Obsah 1. Úvod do rady ponorných čerpadiel 4HS... 3 2. Bezpečnostné predpisy... 4 3. Podmienky skladovania... 4 4. Obsah balenia... 5 5. Všeobecné technické

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak.

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. 1. CHARAKTERISTIKA 3 2. PRACOVNÉ PODMIENKY 3 3. UPOZORNENIE A RIZIKÁ 4 4. MONTÁŽE A INŠTALÁCIA 4 4.1 Upevnenie invertora na stenu vo

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Návod inštalácie a obsluhy. AA-2PCF50 Hydraulický zdvihák s dvojitým valcom

Návod inštalácie a obsluhy. AA-2PCF50 Hydraulický zdvihák s dvojitým valcom Návod inštalácie a obsluhy AA-2PCF50 Hydraulický zdvihák s dvojitým valcom 1 ÚDAJE UŽIVATEĽA Nižšie sú uvedené informácie, ktoré sa nachádzajú na ceduľke s názvom ČÍSLO JEDNOTKY SÉRIOVÉ ČÍSLO DÁTUM VÝROBY

Διαβάστε περισσότερα

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO 1

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO   1 verzia dokumentu 1.2 AC SOFTWARE SP. Z O.O. AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Podmienky pre používanie 3 3. Obsah

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu a montáž

Návod na obsluhu a montáž Prepúštací ventil (riadený pružinou) 5.1 Všeobecné údaje o montáži... 6 5.2 Špecifikácie pre miesto montáže... 7 5.3 Lapač nečistôt... 7 5.4 Poistný ventil... 7 (Konštrukčná séria 750) Obsah 1.0 Všeobecne

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU C9901

NÁVOD NA OBSLUHU C9901 ZÁRUČNÝ??? LIST 1. Na náradie a stroje KH Trading je poskytovaná záruka 6/24 mesiacov od dátumu predaja podľa obchodného alebo občianskeho zákona a vzťahuje sa na preukázateľné chyby materiálu (dátum predaja

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie CT102

Návod na inštaláciu a použitie CT102 Návod na inštaláciu a použitie CT102 OBSAH 1 Bezpečnostné upozornenia 2 Predstavenie produktu 2.1 Opis riadiacej jednotky 2.2 Popis pripojení 2.3 Modely a technická špecifikácia 2.4 Zoznam potrebných káblov

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

POKYNY PRE INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU

POKYNY PRE INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU SK POKYNY PRE INŠTALÁCIU A PREVÁDZKU NARVI STONET 6 kw 907223 NARVI STONET 9 kw 907225 1. BALENIE ELEKTRICKÉHO SAUNOVÉHO OHRIEVAČA OBSAHUJE: 1. Ohrievač s riadiacim zariadením 2. Pripevňovacia platňa +

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 GWH --NNBWCU G20 2013 s reguláciou Pred použitím plynového ohrievača vody si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA...

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA... Obsah Strana 1. BEZPEČNOSŤ MERANIA... 3 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA... 4 2.1. Všeobecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická špecifikácia... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MERAČA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Dahua DVR/NVR

Návod na použitie Dahua DVR/NVR Návod na použitie Dahua DVR/NVR Tento dokument je autorským dielom spoločnosti TSS Group a.s. a vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona 121/2000 Zb. (Autorský zákon) v platnom znení. Informácie obsiahnuté

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru Überschrift Inštalačná príručka: Káblový systém podlahového vykurovania do poteru DÔLEŽITÉ UPOZOR- NENIE : Prečítajte si tento návod pred pokusom o inštaláciu vykurovacieho zariadenia do poteru. Nesprávna

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou.

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. Rýchla referencia Dôležité informácie Systém poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania hladiny cukru v krvi. sa používa na vlastné monitorovanie hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. 1. Vložte

Διαβάστε περισσότερα

Interaktívne tabule QOMO

Interaktívne tabule QOMO Interaktívne tabule QOMO Elektromagnetická technológia Užívateľská príručka www.interaktivne.eu Buďte pozorný pri inštalácii a používaní tabule. Upozornenie: Za škody spôsobené na ľuďoch alebo zriadeniach

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova 3 841 04 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com 1 Obsah 1.Vlastnosti...3 2.Úvod...3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. LabelManager 420P

Návod na obsluhu. LabelManager 420P Návod na obsluhu LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tlač 9 Písmená s diakritickým znamienkom 17 Formát 2 Ukážka 10 Medzerník 18 Displej LCD 3 Uložiť

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál Glitel GW197GSM GSM brána Používateľský manuál Úvod GSM brána Glitel GW197GSM je určená pre prenos hlasu medzi GSM sieťou a pripojenými telekomunikačnými zariadeniami s rozhraním FXO. Úlohou GSM brány

Διαβάστε περισσότερα

SK. Preložené z pôvodného návodu D27111 D27112

SK. Preložené z pôvodného návodu D27111 D27112 544666-32 SK Preložené z pôvodného návodu D27111 D27112 1 2 16 17 18 15 14 13 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 A1 19 20 21 22 23 26 25 24 76 A2 2 28 27 A3 A4 19 2 17 18 15 26 13 26 A5 B 36 36 C D 38 37 21 40 39

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Meranie a posudzovanie prijímačov DVB-T za účelom stanovenia ich vhodnosti pre slovenský trh

Meranie a posudzovanie prijímačov DVB-T za účelom stanovenia ich vhodnosti pre slovenský trh Meranie a posudzovanie prijímačov DVB-T za účelom stanovenia ich vhodnosti pre slovenský trh Ing. Juraj Oravec Výskumný ústav spojov, n.o. B. Bystrica joravec@vus.sk Stretnutie Towercom, Senec, 10.3.2010

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 Návod na obsluhu VAROVANIE! Chráňte prístroj pred vodou a vlhkosťou Odpojte prístroj od siete pred odobratím

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Miešačka na betón. Užívateľský Manuál

Miešačka na betón. Užívateľský Manuál Uchovajte tento manuál pre ďalšie záznamy Miešačka na betón Užívateľský Manuál MODEL : Sériové číslo : CM120 CM140 CM160 CM180 Obidve čísla, sériové a čislo modelu nájdete na hlavnom štítku. Tieto čísla

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Fetal doppler H10-3

Návod na použitie Fetal doppler H10-3 I S O 9 0 01 : 2 0 0 8 Návod na použitie Fetal doppler H10-3 Plodový ultrazvuk pre domáce vyšetrenie http://www.jares.sk/zdravotnictvo Obsah Úvod...4 Použitie prístroja...4 Indikácie pre použitie...4

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L

P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L P R O G R A M O V A T E Ľ N Ý T E R M O S T A T P R E E L E K T R I C K É P O D L A H O V É V Y K U R O V A N I E Í I N S T A L A Č N Ý Í M A N U Á L TH E RM AL MANAGEME NT SOLUTIONS I EN- R ayc h em G

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie

Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie Strana 1 (celkovo 12) Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie NORIA.T_180 Výrobok názov: Riadiaca jednotka na ovládanie dvoch čerpadiel typ:

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk C Nilfisk C 125.2

Nilfisk C Nilfisk C 125.2 Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Návod na používanie Copyright 2008 Nilfi sk Register 1 Bezpečnostné opatrenia a výstrahy...3 2 Popis...5 3 Skôr, než začnete používať tlakový čistič...6 4 Obsluha tlakového

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

GAP NÁVOD NA POUŽITIE ZARIADENIA

GAP NÁVOD NA POUŽITIE ZARIADENIA ZVT-PREVIS, a. s. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica Tel.: 048-4161 955, Fax: 048-4161933 OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa vložka č. 186/S www.previs.sk GAP 3000+ NÁVOD NA POUŽITIE ZARIADENIA

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201)

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) 3/2012 Obsah 1. Popis zariadenia 2. Technická špecifikácia 3. Montáž a zapojenie 4. Kaskádované zapojenie 5. Ovládanie zariadenia 6. Menu

Διαβάστε περισσότερα

EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy

EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy EM2-CM-Mat Návod na inštaláciu Garáž 1 Vyhrievacia rohož na ohrev nájazdu 2 Studený prívod 3 Snímač teploty a

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky Zobrazovacia jednotka Typ DMU - 11 Technické podmienky Tieto technické podmienky platia pre digitálne zobrazovacie jednotky typu. Stanovujú technické parametre, spôsob montáže, používanie, objednávanie,overovanie

Διαβάστε περισσότερα

Digitální invertorová elektrocentrála / CZ Digitálna invertorová elektrocentrála / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální invertorová elektrocentrála / CZ Digitálna invertorová elektrocentrála / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální invertorová elektrocentrála / CZ Digitálna invertorová elektrocentrála / Digitális áramfejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα