ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Ισοζυγισµένα ένδρα Χρονική Πολυπλοκότητα αναζήτησης σε δοµές που έχουν ήδη διδάχθει: Στατική Μη-Ταξινοµηµένη Λίστα -> Ο(n), όπου n το πλήθος των κόµβων Στατική Ταξινοµηµένη Λίστα -> Ο(n) υναµική µη-ταξινοµηµένη λίστα -> O(n) υναµική ταξινοµηµένη λίστα -> O(n) Μη-ταξινοµηµένα ένδρα -> O(n), όπου n το πλήθος των κόµβων Ταξινοµηµένα ένδρα - > O(h), όπου h το ύψος του δένδρου Τι τιµές µπορεί να πάρει το h; Γραµµική πολυπλοκότητα Αναζητούνται δοµές δεδοµένων για την υλοποίηση δυναµικών λεξικών που να παρουσιάζουν καλύτερη χρονική πολυπλοκότητα από αυτή που παρέχουν οι παραπάνω δοµές (π.χ., όλες οι λειτουργίες να έχουν χρονική πολυπλόκοτητα Ο(logn)). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 2 1

2 ένδρα AVL Ένα ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο Τ ονοµάζεται AVL (ή ισοζυγισµένο κατ ύψος) αν και µόνο αν τα ύψη των δύο υποδένδρων κάθε κόµβου v διαφέρουν το πολύ κατά ένα. Για κάθε κόµβο v ενός δυαδικού δένδρου Τ, ορίζουµε το αριστερό ύψος του v (LeftHeight(v)) ως εξής: αν v->lc == NULL LeftHeight( v) = 1 + Height( v >LC) διαφορετικά Οµοίως, ορίζουµε το δεξιό ύψος του v (ightheight(v)) ως εξής: αν v->c == NULL ightheight( v) = 1 + Height( v >C) διαφορετικά Το LeftHeight(T) (ightheight(t)) του δένδρου ισούται µε το LeftHeight() (ightheight(), αντίστοιχα), όπου είναι ο κόµβος ρίζα του Τ. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 3 ένδρα AVL Το balance (ισοζύγιο) του κόµβου v ορίζεται ως εξής: balance(v) = ightheight(v) LeftHeight(v). Σε ένα δένδρο AVL (Adel son, Vel skii & Landis), κάθε κόµβος πρέπει να έχει balance, ή -1. Πρόταση 1 Κάθε υποδένδρο ενός δένδρου AVL είναι επίσης δένδρο AVL. Θεώρηµα Το ύψος h ενός δένδρου AVL µε n στοιχεία είναι Ο(logn). Μπορούµε να συµπεράνουµε κάτι για την πολυπλοκότητα της AVLTreeLookUp()? Τα δένδρα (α), (b) και (c) είναι δένδρα AVL, ενώ τα (d) και (e) δεν είναι. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 4 2

3 ένδρα AVL Απόδειξη Θεωρήµατος Αναζητούµε ένα πάνω φράγµα στο µήκος h του µακρύτερου µονοπατιού οποιουδήποτε δένδρου AVL µε n κόµβους. Έστω ένας οποιοσδήποτε ακέραιος h. Θα εστιάσουµε στο ερώτηµα «Ποιος είναι ο µικρότερος ακέραιος n τ.ω. να υπάρχει ένα δένδρο AVL ύψους h µε n κόµβους;» W h : σύνολο όλων των δένδρων AVL ύψους h µε ελάχιστο πλήθος κόµβων. w h : πλήθος κόµβων σε οποιoδήποτε από αυτά τα δένδρα. Προφανώς w = 1 και w 1 = 2. Έστω ότι Τ είναι οποιοδήποτε δένδρο AVL στο W h και έστω T L και T το αριστερό και το δεξιό υποδένδρο του Τ, αντίστοιχα. Αφού το T έχει ύψος h, είτε το T L ή το T έχει ύψος h-1 (ας υποθέσουµε χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι το T έχει ύψος h-1). Το T είναι δένδρο AVL ύψους h-1 και µάλιστα θα πρέπει να έχει το µικρότερο πλήθος κόµβων µεταξύ των δένδρων AVL ύψους h-1 (αφού στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούσε να αντικατασταθεί από κάποιο δένδρο AVL ύψους h-1 µε λιγότερους κόµβους και να οδηγηθούµε έτσι σε ένα δένδρο AVL ύψους h µε λιγότερους κόµβους από ότι το Τ, το οποίο αντιτίθεται στον ορισµό του Τ). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου ένδρα AVL Απόδειξη Θεωρήµατος Άρα, T W h-1. Αφού το T είναι δένδρο AVL, το T L έχει ύψος είτε h-1 ή h-2. Εφόσον το Τ είναι δένδρο µε ελάχιστο πλήθος κόµβων µεταξύ εκείνων µε ύψος h, θα πρέπει να ισχύει T L W h-2. Εποµένως: w h = 1 + w h-2 + w h-1 Μπορεί να αποδειχθεί (επαγωγικά) ότι w h = F h+3-1, όπου F i είναι ο i-οστός όρος της ακολουθίας Fibonacci, για τον οποίο ισχύει ότι F i > φ i / -1, όπου φ = (1+ )/2. Εποµένως, n w h > φ h+3 / -2. Από την παραπάνω ανίσωση προκύπτει ότι h = Ο(logn). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 6 3

4 ένδρα AVL Εισαγωγή Πως µπορούµε να υλοποιήσουµε την Insert()? Που διαφέρει από την Insert() σε δυαδικό δένδρο αναζήτησης? 1η Προσπάθεια Σχεδίασης Αλγορίθµου Εισαγωγής Ακολουθώντας το γνωστό αλγόριθµο εισαγωγής σε ταξινοµηµένο δένδρο (δένδρο δυαδικής αναζήτησης), βρίσκουµε το µονοπάτι από τη ρίζα προς τον κατάλληλο κόµβο (έστω v) στον οποίο θα γίνει η εισαγωγή. Υπολογίζουµε τα νέα balances για κάθε κόµβο του µονοπατιού αυτού. Αν το balance όλων των κόµβων του µονοπατιού εξακολουθεί να είναι, ή -1, η διαδικασία εισαγωγής τερµατίζει. Αν, ωστόσο, το balance κάποιου κόµβου αλλάζει σε +2 ή σε 2, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία προσαρµογής του balance στο κατάλληλο εύρος. Η διαδικασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα το δένδρο να εξακολουθεί να είναι ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο µε τους ίδιους κόµβους και κλειδιά, αλλά µε όλους τους κόµβους να έχουν balance, 1, ή -1. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 7 ένδρα AVL Περιστροφές Μια περιστροφή είναι µια τοπική λειτουργία σε ένα ταξινοµηµένο δένδρο η οποία διατηρεί την ιδιότητα της ταξινόµησης. Αριστερή Περιστροφή γύρω από έναν κόµβο x (ο οποίος έχει δεξιό θυγατρικό κόµβο y!= nill) Η αριστερή περιστροφή στρέφει τους x και y κατά αντίστροφη φορά αυτής των δεικτών του ρολογιού. Καθιστά τον y νέα ρίζα του υποδένδρου, µετατρέποντας τον x σε αριστερό παιδί του y και το αριστερό υποδένδρο του y σε δεξιό υποδένδρο του x. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 8 4

5 ένδρα AVL Περιστροφές Procedure Leftotate(pointer, pointer x) { y = x->c; // ορισµός του y // µετατροπή αριστερού υποδένδρου y σε δεξιό υποδένδρο x x->c = y->lc; if (y->lc!= NULL) y->lc->p = x; /* νέος πατρικός κόµβος του y γίνεται ο πρώην πατρικός κόµβος του x και αν δεν υπάρχει τέτοιος κόµβος, νέα ρίζα του δένδρου γίνεται το y */ y->p = x->p; if (x->p == NULL) { y-> LC = x; x->p = y; return y; if (x == x->p->lc) // αν ο x είναι αριστερό παιδί του πατέρα του x->p->lc = y; else x->p->c = y; y->lc = x; // αριστερό παιδί του y γίνεται το x x->p = y; // πατέρας του x γίνεται το y Μια δεξιά περιστροφή γίνεται µε συµµετρικό τρόπο και ο κώδικας της είναι απολύτως συµµετρικός µε τον παραπάνω. Χρονική Πολυπλοκότητα µιας περιστροφής; Ο(1) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 9 w ένδρα AVL Εισαγωγή Ο πρώτος κόµβος στο µονοπάτι από τον κόµβο v (που εισήχθη στο δένδρο) προς τη ρίζα, του οποίου το balance ήταν ή -1 (πριν την εισαγωγή) ονοµάζεται κρίσιµος κόµβος. Αν ο κόµβος αυτός αποκτά balance +2 ή -2 µετά την εισαγωγή, τότε είναι ο πρώτος κόµβος στο µονοπάτι από τον v στη ρίζα για τον οποίο θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες ενέργειες ώστε να διορθωθεί το balance του. ιακρίνουµε περιπτώσεις ανάλογα µε το είδος των δύο πρώτων ακµών του µονοπατιού από τον κρίσιµο κόµβο w προς τον εισαχθέντα κόµβο v. Περίπτωση (ight-ight) Και οι δύο ακµές οδηγούν δεξιά. Εκτελούµε µια αριστερή περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο., + 2, 11 w, ,,, 3 7 1, +2,,, Εισαγωγή 8,, T 1 8 T 3 ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου T 1 κρίσιµος κόµβος (w) v v

6 ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση Παρατήρηση: Έστω x ο πατρικός κόµβος του w και έστω ότι ο w είναι δεξιό παιδί του x. Το ύψος του w πριν την εισαγωγή και µετά την περιστροφή είναι το ίδιο (στο παράδειγµα h+2)! πριν την εισαγωγή µετά την εισαγωγή x x, w,,+2 x 3 κρίσιµος κόµβος 3 1, +2, 7 πριν την εισαγωγή,,, µετά την εισαγωγή , 11,,, Εισαγωγή 8 x T,, 1,, 3, T 2 8 v T 3 Μία περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο αρκεί ,,,, 2, 7 9,,, 4 8 Μετά περιστροφής,, Όλοι οι κόµβοι στο µονοπάτι από τον κρίσιµο κόµβο προς τη ρίζα έχουν το ίδιο balance µετά την περιστροφή µε αυτό που είχαν πριν την εισαγωγή του v στο δένδρο. T 1 T 2 ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 11 T 3 εν χρειάζονται περιστροφές γύρω από κόµβους που βρίσκονται πιο ψηλά από τον κρίσιµο κόµβο στο µονοπάτι από τον v προς τη ρίζα. ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση LL Περίπτωση LL Και οι δύο ακµές οδηγούν αριστερά. Είναι συµµετρική της περίπτωσης! Μία δεξιά περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο αρκεί για να επιλυθεί το πρόβληµα µε το balance του! -1-2 C C -1 T 3 h T 3 h h h T 1 T 2 h T 1 h T 2 C T 1 T 2 h T 3 h ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 12 6

7 ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση L Περίπτωση L Η πρώτη ακµή οδηγεί δεξιά και η δεύτερη αριστερά. Απαιτούνται δύο περιστροφές, µια δεξιά περιστροφή γύρω από τον επόµενο του κρίσιµου κόµβου στο µονοπάτι που οδηγεί στον v και µια αριστερή περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο. πριν την εισαγωγή, µετά την εισαγωγή,,+2 3 κρίσιµος κόµβος (Α), 3 7 1, +2,,, ,,, L 7 Εισαγωγή 8 T 1,, 8 nill, T 4 T 2 T 3 ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 13 ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση L πριν την εισαγωγή µετά την εισαγωγή, +2 11,,+2 3 Περιστροφή, +2 11,+2 3 κρίσιµος κόµβος (Α) κρίσιµος κόµβος (Α) 3 7 1, +2,,,, ,,, L 7 Εισαγωγή 8, T 1, 8 nill, T Περιστροφή L 1,+2 2 4,+2-1, 6 7 8,, T 2 T 3 πριν την εισαγωγή µετά την εισαγωγή, 11 ύψος πριν την εισαγωγή = ύψος µετά την εισαγωγή = 2, 3 Ίδιες περιστροφές θα πραγµατοποιούνταν αν 3 7 1, είχαµε εισαγωγή του 3 στο αρχικό δένδρο (το 2 9,-1, 6 οποίο θα ήταν αριστερό παιδί του ).,, ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 14 7

8 ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση L Περίπτωση L Η πρώτη ακµή οδηγεί αριστερά και η δεύτερη δεξιά. Είναι συµµετρική της περιπτώσεως L. Απαιτούνται δύο περιστροφές, µια αριστερή περιστροφή γύρω από τον επόµενο του κρίσιµου κόµβου στο µονοπάτι που οδηγεί στον v και µια δεξιά περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο. Άσκηση για το σπίτι Φτιάξτε τα αντίστοιχα συµµετρικά σχήµατα εκείνων που παρουσιάστηκαν στις δύο τελευταίες διαφάνειες και µελετήστε τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στην περίπτωση L. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 1 ένδρα AVL Εισαγωγή Περιπτώσεις που δεν απαιτούν περιστροφές, 11,, 3 κρίσιµος κόµβος 3 7 1,,,,, -1, ,, 7 38 Εισαγωγή 38,,,, -1 11,, 3 3 1, 7,,, 9, Εισαγωγή 9 ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 16 8

9 Εισαγωγές κόµβων σε AVL δένδρο Παράδειγµα ιαδοχικές εισαγωγές των κλειδιών µε τιµές 9,, 1, 4, 12,, 19, 2 και L L -1 κρίσιµος κόµβος κρίσιµος κόµβος -2 L 1-1 L ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 17 Εισαγωγές κόµβων σε AVL δένδρο Παράδειγµα ιαδοχικές εισαγωγές των κλειδιών µε τιµές 9,, 1, 4, 12,, 19, 2 και L κρίσιµος κόµβος κρίσιµος κόµβος κρίσιµος κόµβος ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 18 9

10 ένδρα AVL Εισαγωγή - Παρατηρήσεις Κάθε κόµβος στο µονοπάτι από τον εισαχθέντα κόµβο v µέχρι τον κρίσιµο κόµβο w είχε balance πριν την εισαγωγή. Άρα, θα έχει balance ή 1 µετά την εισαγωγή. Τι καθορίζει το αν κάποιος τέτοιος κόµβος θα έχει balance ή 1; Το αν η πρώτη ακµή στο µονοπάτι από τον κόµβο αυτό προς τον εισαχθέντα κόµβο οδηγεί αριστερά ή δεξιά. To balance του κρίσιµου κόµβου w γίνεται είτε ή +2 (ή 2, αντίστοιχα) µετά την τοποθέτηση του νέου κόµβου στην κατάλληλη θέση στο δένδρο. Γιατί; Πότε το balance γίνεται και πότε +2 (ή 2); Αν το balance ήταν (-1) και η πρώτη ακµή στο µονοπάτι από τον w στον v οδηγεί δεξιά (αριστερά, αντίστοιχα), ο w θα έχει balance +2 (-2, αντίστοιχα) µετά την τοποθέτηση του v, ενώ αν το µονοπάτι οδηγεί αριστερά (δεξιά, αντίστοιχα), τότε ο w θα έχει balance µετά την τοποθέτηση του v. Παρατήρηση Οι περιστροφές γίνονται γύρω από το πολύ δύο κόµβους στο δένδρο ανάλογα µε την περίπτωση που πρέπει να εφαρµοστεί (µία περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο για τις περιπτώσεις LL, και δύο περιστροφές, η πρώτη γύρω από τον επόµενο του κρίσιµου κόµβου στο µονοπάτι που ακολουθήθηκε κατά την τοποθέτηση του εισαχθέντα κόµβου και η δεύτερη γύρω από τον κρίσιµο κόµβο, για τις περιπτώσεις L, L). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 19 ένδρα AVL Εισαγωγή - Παρατηρήσεις Καθώς η αναζήτηση του πατρικού κόµβου του v εξελίσσεται, αρκεί να αποθηκεύεται ο τελευταίος κόµβος µε balance ή -1 στο µονοπάτι που ακολουθείται. Μετά την τοποθέτηση του v στο δένδρο (και πριν τις περιστροφές), ξεκινώντας από τον κρίσιµο κόµβο w µπορεί να ακολουθηθεί και πάλι το ίδιο µονοπάτι προς τον εισερχόµενο κόµβο ώστε να διορθωθούν τα balances. Τέλος, αν χρειάζεται πραγµατοποιούνται περιστροφές. Γιατί µπορούµε να βρούµε και πάλι αυτό το µονοπάτι? Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία αναζήτησης (ξεκινώντας από τον w), δηλαδή αν το κλειδί του προς εισαγωγή κόµβου είναι µικρότερο από εκείνο του τρέχοντος ο επόµενος κόµβος στο µονοπάτι είναι στα αριστερά του τρέχοντος, ενώ διαφορετικά στα δεξιά. Πως διορθώνουµε τα balances? Έστω ένας οποιοσδήποτε κόµβος x στο µονοπάτι από τον w στον v. Ο κόµβος αυτός είχε balance. Αν η πρώτη ακµή στο µονοπάτι από τον x στον v οδηγεί αριστερά του x, τότε το balance του x γίνεται -1, διαφορετικά η νέα τιµή του balance θα είναι. Ποια είναι η πολυπλοκότητα της AVLInsert()? Ο(ύψος δένδρου). Θεώρηµα ύψος δένδρου AVL = O(logn) Χρονική Πολυπλοκότητα = O(logn) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 2 1

11 ένδρα AVL ιαγραφή Αρχικά ακολουθούµε το γνωστό αλγόριθµο διαγραφής σε δυαδικό δένδρο: 1) ιαγραφή του ίδιου του κόµβου v αν είναι φύλλο. 2) Αντικατάστασή του από το παιδί του αν έχει µόνο ένα παιδί. 3) Αντικατάστασή του από τον επόµενό του στην ενδοδιατεταγµένη διάταξη αν έχει δύο παιδιά. (α) Αρχικό δένδρο, (b) ιαγραφή του Β, (c) ιαγραφή του F, (d) ιαγραφή του M, (e) ιαγραφή του Balance Αν 1) ή 2), το balance του γονικού κόµβου w του v αλλάζει. Αν 3), το balance του γονικού κόµβου w του εποµένου του v στην ενδοδιατεταγµένη διάσχιση αλλάζει. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 21 ένδρα AVL ιαγραφή Αλγόριθµος 1. Εξετάζουµε όλο το µονοπάτι (ας το συµβολίσουµε µε P1) από τον w ως τη ρίζα και για κάθε κόµβο του Α C F J µονοπατιού αυτού που έχει balance +2 ή -2 µετά τη G I K διαγραφή, ίσως χρειαστεί να γίνουν περιστροφές D L ως ακολούθως. 2. Έστω u ο πρώτος τέτοιος κόµβος στο P1. Ε 3. Καθορίζουµε το µονοπάτι P2 µε το µεγαλύτερο w,u Β µήκος από τον u προς οποιοδήποτε φύλλο του υποδένδρου του και εξετάζουµε τις δύο πρώτες +2 H ακµές σε αυτό το µονοπάτι. C F J Αν αυτές είναι τύπου LL (ή ) πραγµατοποιούµε G I K µια περιστροφή (ή L, αντίστοιχα) γύρω από τον u. D Αν αυτές είναι τύπου L (ή L) πραγµατοποιούµε δύο περιστροφές, την πρώτη τύπου (L, αντίστοιχα) γύρω από τον επόµενο του u στο µονοπάτι P2 και τη δεύτερη τύπου L (, αντίστοιχα) γύρω από τον u. 4. Επαναπροσδιορίζουµε τα balances των κόµβων στο µονοπάτι P1 και αν εξακολουθούν να υπάρχουν κόµβοι µε µη-επιτρεπτό balance σε αυτό: Θέτουµε u = πρώτος κόµβος στο µονοπάτι από τον u στη ρίζα µε µη επιτρεπτό balance; Πηγαίνουµε στο Βήµα 3; Β ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 22 Ε H L 11

12 ένδρα AVL ιαγραφή νέος u +2 Ε H B C D H F G I J K L B C D E F I G J K L ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 23 Παράδειγµα ιαγραφής που Οδηγεί σε Πολλαπλές Περιστροφές Α Β C Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός µονοπάτια από έναν κόµβο µε προβληµατικό balance προς φύλλα του υποδένδρου του που έχουν το ίδιο µήκος και το µήκος αυτό είναι το µεγαλύτερο, µπορεί να γίνει επιλογή εκείνου του µονοπατιού που οδηγεί στις λιγότερες C και πιο απλές περιστροφές! Ε F H G D B I D B E C J D w,u Β +2 K L νέος u +2 Ε F H Ε H C F G D I G F H G J I K J I K J K Κόµβος µε µηεπιτρεπτό balance Μακρύτερο µονοπάτι από αυτόν προς οποιοδήποτε φύλλο τύπου απαιτείται µία περιστροφή τύπου L γύρω από τον κόµβο Κόµβος µε µηεπιτρεπτό balance Μακρύτερο µονοπάτι από αυτόν προς οποιοδήποτε φύλλο τύπου απαιτείται µία περιστροφή τύπου L γύρω από τον κόµβο ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 24 12

13 ένδρα AVL ιαγραφή Παράδειγµα ιαδοχική διαγραφή των κλειδιών 12,, 2, 1, 19, 4, και 6. κρίσιµος κόµβος Aντικατάσταση από 1 και µια αριστερή περιστροφή γύρω από το 1 Ποια είναι η πολυπλοκότητα της AVLDelete()? Ο(ύψος δένδρου) για τους ακόλουθους λόγους: Για τη διαγραφή του κόµβου το κόστος είναι Ο(ύψος δένδρου) (αφού το δένδρο είναι ταξινοµηµένο). Για κάθε κόµβο u στο P1, θα γίνει εύρεση των δύο πρώτων ακµών του µονοπατιού που καθορίζει το ύψος του u (αυτό γίνεται βάσει του balance του u και του balance του εποµένου του u στο µοναπάτι αυτό). Θα γίνουν Ο(ύψος δένδρου) περιστροφές και κάθε µια κοστίζει Ο(1). Τα balances αλλάζουν µόνο για τους κόµβους του P1 και τους κόµβους που «εµπλέκονται» στις περιστροφές. Θεώρηµα ύψος δένδρου AVL = O(logn) Χρονική Πολυπλοκότητα = O(logn) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου ένδρα Ιδέα: Το δένδρο είναι τέλεια εξισορροπηµένο (όλα τα φύλλα έχουν το ίδιο βάθος) αλλά δεν είναι δυαδικό. Σε ένα 2-3 δένδρο ένας κόµβος που δεν είναι φύλλο έχει δύο παιδιά και σε αυτόν αποθηκεύεται ένα στοιχείο του συνόλου (ένας τέτοιος κόµβος λέγεται 2-κόµβος), ή έχει τρία παιδιά και σε αυτόν αποθηκεύονται δύο στοιχεία του συνόλου (τότε ο κόµβος λέγεται 3-κόµβος). Κάθε φύλλο που αποθηκεύει ένα στοιχείο του συνόλου είναι 2-κόµβος, ενώ κάθε φύλλο που αποθηκεύει δύο στοιχεία του συνόλου είναι 3-κόµβος. Με κατάλληλη διευθέτηση κόµβων και των δύο ειδών, µπορούµε να φτιάξουµε δένδρο στο οποίο όλα τα φύλλα έχουν το ίδιο βάθος και το οποίο αποθηκεύει οποιοδήποτε επιθυµητό πλήθος κλειδιών. Ιδιότητες 2-3 ένδρων 1. Όλα τα φύλλα έχουν το ίδιο βάθος και αποθηκεύουν 1 ή 2 στοιχεία. 2. Κάθε εσωτερικός κόµβος: είτε αποθηκεύει ένα στοιχείο και έχει δύο παιδιά, ή αποθηκεύει δύο στοιχεία και έχει τρία παιδιά. 3. Το δένδρο είναι ταξινοµηµένο. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 26 13

14 2-3 ένδρα Ένα 2-3 δένδρο είναι ταξινοµηµένο αν για κάθε κόµβο v ισχύουν τα εξής: Αν ο v είναι 2-κόµβος, τα κλειδιά όλων των στοιχείων που βρίσκονται στο αριστερό υποδένδρο του v είναι µικρότερα από το κλειδί του v, ενώ εκείνα των στοιχείων που βρίσκονται στο δεξί υποδένδρο του v είναι µεγαλύτερα από εκείνα του v. Αν ο v είναι 3-κόµβος, το κλειδί (έστω Κ 1 ) του πρώτου στοιχείου του v είναι µικρότερο από το κλειδί (έστω K 2 ) του δεύτερου στοιχείου του v. Επίσης, τα κλειδιά όλων των στοιχείων στο πρώτο υποδένδρο του v είναι µικρότερα από K 1, τα κλειδιά όλων των στοιχείων στο δεύτερο υποδένδρο του v είναι µεταξύ του Κ 1 και του Κ 2, ενώ τα κλειδιά του τρίτου υποδένδρου του v είναι µεγαλύτερα από K 2. Μεταξύ όλων των 2-3 δένδρων ύψους h, ποιο είναι εκείνο µε τους λιγότερους κόµβους; Εκείνο του οποίου όλοι οι εσωτερικοί κόµβοι είναι 2-κόµβοι. Ποιο είναι το ύψος αυτού του δένδρου? log 2 n Μεταξύ όλων των 2-3 δένδρων ύψους h, ποιο είναι εκείνο µε τους περισσότερους κόµβους; Εκείνο του οποίου όλοι οι εσωτερικοί κόµβοι είναι 3-κόµβοι. Ποιο είναι το ύψος αυτού του δένδρου? log 3 n Πως θα υλοποιήσουµε την LookUp() σε ένα 2-3 δένδρο? Το δένδρο είναι ταξινοµηµένο. Το ύψος ενός 2-3 δένδρου µε n κόµβους είναι Θ(logn). Πολυπλοκότητα LookUp; O(logn) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου ένδρα Εισαγωγή 1. Εύρεση του φύλλου w στο οποίο θα έπρεπε σύµφωνα µε την ιδιότητα της ταξινόµησης να εισαχθεί το νέο στοιχείο (όπως στα ταξινοµηµένα δυαδικά δένδρα). 2. ιατήρηση των κόµβων του µονοπατιού που ακολουθήθηκε σε στοίβα. Μη επιτρεπτός κόµβος Παράδειγµα: Εισαγωγή Ο w Μη επιτρεπτός κόµβος Μη επιτρεπτός κόµβος 3. Αν το w είναι 2-κόµβος, προσθήκη του νέου στοιχείου στο w και τερµατισµός. 4. Αν το w είναι 3-κόµβος, µετατρέπεται σε κόµβο που πρέπει να αποθηκεύσει 3 στοιχεία (σε αύξουσα διάταξη) το οποίο είναι µη επιτρεπτό. Τότε, αντικαθιστούµε το w µε δύο 2-κόµβους, έναν που αποθηκεύει το πρώτο και έναν που αποθηκεύει το τρίτο στοιχείο του w και το µεσαίο στοιχείο του w µεταφέρεται στον πατρικό του κόµβο. Αν δεν υπάρχει πατρικός κόµβος πηγαίνουµε στο βήµα 6.. Αν ο πατρικός κόµβος είναι 2-κόµβος, µετατρέπεται σε 3-κόµβο και ο αλγόριθµος τερµατίζει. ιαφορετικά, θέτουµε w = <πατρικός κόµβος του w> και επιστρέφουµε στο βήµα 3 για να αντικαταστήσουµε τον πατρικό κόµβο του w µε τον ίδιο τρόπο. 6. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να βρούµε χώρο για το κλειδί σε κάποιο κόµβο στο µονοπάτι προς τη ρίζα ή να φτάσουµε στη ρίζα. Αν συµβεί το δεύτερο, η ρίζα χωρίζεται σε 2 κόµβους και ένας νέος κόµβος που αποτελεί τον πατρικό κόµβο αυτών των δύο κόµβων αποθηκεύει το µεσαίο στοιχείο που θα έπρεπε να αποθηκευθεί στη ρίζα. Έτσι, το ύψος του δένδρου αυξάνεται κατά 1. w ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 28 w 14

15 2-3 ένδρα - ιαγραφή Μπορεί να προκύψει το αντίστροφο πρόβληµα: µετά τη διαγραφή, κάποιος κόµβος µπορεί να έχει ένα µόνο παιδί. µη επιτρεπτός κόµβος Παράδειγµα ιαγραφή Ε ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου ένδρα - ιαγραφή 1. Αν το προς διαγραφή κλειδί (έστω Κ) περιέχεται σε κόµβο φύλλο, το διαγράφουµε. ιαφορετικά, το κλειδί (έστω Κ ) που είναι επόµενο του K στην ενδο-διατεταγµένη διάσχιση περιέχεται σε φύλλο, οπότε αντικαθιστούµε το Κ µε το Κ και διαγράφουµε το Κ. Ν Ν 2. Έστω Ν ο κόµβος από τον οποίο διαγράφεται το κλειδί. Αν ο Ν εξακολουθεί να έχει ένα κλειδί, ο αλγόριθµος τερµατίζει. 3. Αν ο Ν είναι η ρίζα, τον διαγράφουµε. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ν µπορεί να έχει ένα ή κανένα παιδί. Αν δεν έχει κανένα παιδί, το δένδρο µετά τη διαγραφή είναι άδειο. ιαφορετικά, το παιδί του Ν είναι η νέα ρίζα του δένδρου. 4. ιαφορετικά, ο Ν έχει τουλάχιστον έναν αδελφικό κόµβο. Έστω Ν ένας οποιοσδήποτε αδελφικός κόµβος του Ν. Έστω P ο πατέρας των Ν, Ν και έστω ότι S είναι το κλειδί του P που χωρίζει τα δύο υπο-δένδρα (που οδηγούν από τον P στους Ν και Ν ). a. Ο Ν είναι 3-κόµβος ακριβώς στα αριστερά (ακριβώς στα δεξιά) του Ν. Μετακινούµε το S στο Ν και αντικαθιστούµε το S στον πατέρα του µε το δεξιότερο (αριστερότερο) κλειδί του Ν. Αν οι Ν και Ν είναι εσωτερικοί κόµβοι, µετατρέπουµε το δεξιότερο (αριστερότερο) υποδένδρο του Ν σε αριστερότερο (δεξιότερο) υποδένδρο του Ν. Οι Ν, Ν έχουν πλέον ένα κλειδί ο καθένας και ο αλγόριθµος τερµατίζει. b. Ο Ν είναι 2-κόµβος. Συνενώνουµε το S και το κλειδί του Ν σε έναν νέο 3-κόµβο, ο οποίος αντικαθιστά τους Ν, Ν και απoτελεί το µοναδικό παιδί του P (ο οποίος αποµένει τώρα χωρίς κλειδί). Θέτουµε Ν = P και επαναλαµβάνουµε από το βήµα 3. S Ν Ν S ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 3 1

16 2-3 ένδρα - ιαγραφή Ένα ακόµη παράδειγµα S N S N N H L B,D J M N N H L B,D J M Πολυπλοκότητα Insert(); Πολυπλοκότητα Delete(); Πολυπλοκότητα LookUp(); Ο(logn) Ο(logn) Ο(logn) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 31 Κοκκινόµαυρα ένδρα Ένα κοκκινόµαυρο δένδρο είναι ένα ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο, στο οποίο κάθε κόµβος περιέχει ένα επιπλέον στοιχείο πληροφορίας, το χρώµα του, το οποίο µπορεί να είναι είτε µαύρο ή κόκκινο. Αν κάποιο παιδί κάποιου κόµβου δεν υφίσταται, ο αντίστοιχος δείκτης είναι nill. Θεωρούµε ότι δείκτες µε τιµή nill είναι δείκτες προς εξωτερικούς κόµβους (φύλλα) του δυαδικού δένδρου, ενώ οι συνήθεις κόµβοι που αποθηκεύουν κλειδιά αποτελούν τους εσωτερικούς κόµβους του δένδρου. Ιδιότητες Κοκκινόµαυρων ένδρων 1. Κάθε κόµβος έχει είτε κόκκινο είτε µαύρο χρώµα. 2. Το χρώµα της ρίζας είναι πάντα µαύρο. 3. Κάθε NILL κόµβος έχει µαύρο χρώµα. 4. Αν ένας κόµβος έχει κόκκινο χρώµα, τότε και τα δύο παιδιά του έχουν µαύρο χρώµα.. Κάθε µονοπάτι από οποιονδήποτε κόµβο προς οποιοδήποτε εξωτερικό κόµβο φύλλο που είναι απόγονός του περιέχει το ίδιο πλήθος µαύρων κόµβων. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 32 16

17 Ύψος Κοκκινόµαυρου ένδρου Πρόταση: Ένα κόκκινο µαύρο δένδρο µε n εσωτερικούς κόµβους έχει ύψος το πολύ 2log(n). ιαίσθηση: Τουλάχιστον οι µισοί κόµβοι σε κάθε µονοπάτι από τη ρίζα σε φύλλο είναι µαύροι. Γιατί; Απόδειξη Ορίζουµε το µαύρο ύψος ενός κόµβου v, το οποίο συµβολίζουµε µε bh(v), να είναι το πλήθος των µαύρων κόµβων σε κάθε µονοπάτι από τον κόµβο v σε οποιοδήποτε φύλλο (εξωτερικό κόµβο nill), χωρίς να συµπεριλαµβάνουµε τον v. Αποδεικνύουµε επαγωγικά ότι το υπο-δένδρο µε ρίζα κάποιο κόµβο v περιέχει τουλάχιστον 2 bh(v) -1 εσωτερικούς κόµβους (η επαγωγή ως προς το ύψος του v). Βάση επαγωγής: αν ο v έχει ύψος τότε είναι φύλλο (δηλαδή εξωτερικός κόµβος), οπότε ο αριθµός των εσωτερικών κόµβων στο υποδένδρο που εκφύεται από τον v είναι, όπως απαιτείται. Επαγωγική Υπόθεση: οθέντος ενός οποιουδήποτε κόµβου v, υποθέτουµε ότι ο ισχυρισµός ισχύει για τα παιδιά του v. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 33 Ύψος Κοκκινόµαυρου ένδρου Απόδειξη (συνέχεια) Επαγωγικό Βήµα: Αποδεικνύουµε τον ισχυρισµό για τον κόµβο v. Έστω w ένα οποιοδήποτε παιδί του v. Τότε, bh(w) bh(v) 1 (αν ο w είναι κόκκινος τότε bh(w) = bh(v), ενώ αν ο w είναι µαύρος τότε bh(w) bh(v) -1). Αφού το ύψος του w είναι πιο µικρό από εκείνο του v, από επαγωγική υπόθεση, το υποδένδρο που εκφύεται από τον w έχει 2 bh(w) -1 2 bh(v)-1-1 εσωτερικούς κόµβους. Άρα, το υποδένδρο που εκφύεται από τον v έχει τουλάχιστον 2* (2 bh(v)-1-1 ) + 1 = 2 bh(v) -1 εσωτερικούς κόµβους, όπως απαιτείται. Άρα, το υπο-δένδρο που εκφύεται από οποιονδήποτε κόµβο v περιέχει τουλάχιστον 2 bh(v) -1 εσωτερικούς κόµβους. (1) Έστω h το ύψος του δένδρου και r η ρίζα. Είναι bh(r) h/2, αφού βάσει της ιδιότητας 4, σε οποιοδήποτε µονοπάτι από τη ρίζα προς οποιονδήποτε εξωτερικό κόµβο, τουλάχιστον οι µισοί κόµβο (εξαιρουµένης της ίδιας της ρίζας) θα πρέπει να είναι µαύροι. Πως υλοποιείται η LookUp(); Άρα, από (1), n 2 h/2-1 h 2log(n). Ποια είναι η πολυπλοκότητα της; ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 34 17

18 Κοκκινόµαυρα ένδρα - Εισαγωγή Αλγόριθµος Εισαγωγή του νέου στοιχείου µε τον ίδιο τρόπο όπως σε ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο. Το µονοπάτι που ακολουθείται για την εισαγωγή του νέου κόµβου αποθηκεύεται σε στοίβα. Ο νέος κόµβος χαρακτηρίζεται κόκκινος. Αν οι ιδιότητες χρωµατισµού εξακολουθούν να ισχύουν, ο αλγόριθµος τερµατίζεται. ιαφορετικά, εκτελούνται ενέργειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των ιδιοτήτων του δένδρου (οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια). Για να απαιτείται η εκτέλεση ενεργειών αποκατάστασης του δένδρου θα πρέπει: Ο πατρικός κόµβος του νέο-εισαχθέντα κόµβου να είναι κόκκινος. Γιατί; Ο πατρικός αυτός κόµβος δεν µπορεί να είναι η ρίζα. Ο παππούς του νέο-εισαχθέντα κόµβου να είναι µαύρος. Γιατί; ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 3 Κοκκινόµαυρα ένδρα - Εισαγωγή Περιγραφή Ενεργειών Αποκατάστασης 1. Υποθέτουµε ότι ο πατέρας του x είναι αριστερό παιδί του παππού του x (η περίπτωση που ο πατέρας του x είναι δεξιό παιδί του παππού του x είναι συµµετρική). Αν ο x και ο πατέρας του x είναι και οι δύο κόκκινοι κόµβοι, απαιτούνται ενέργειες αποκατάστασης των ιδιοτήτων του δένδρου. ιακρίνουµε περιπτώσεις: 2. Περίπτωση 1: Ο αδελφικός κόµβος y του πατέρα του x είναι κόκκινος. Τότε, αλλάζουµε το χρώµα του πατέρα του x και του αδελφικού του κόµβου y σε µαύρο και το χρώµα του παππού του x σε κόκκινο. Εκτελούµε την εντολή x = παππούς του x. Επαναλαµβάνουµε ξεκινώντας από το Βήµα 1. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 36 18

19 Κοκκινόµαυρα ένδρα - Εισαγωγή Περιγραφή Ενεργειών Αποκατάστασης (συνέχεια) 3. Περίπτωση 2: Ο y (αδελφικός κόµβος του πατέρα του x) είναι µαύρος και ο x είναι δεξί παιδί του πατέρα του. Ανάγουµε την περίπτωση αυτή στην περίπτωση 3 µε την εκτέλεση µιας αριστερής περιστροφής γύρω από τον πατέρα του x. (Η περίπτωση που ο x είναι αριστερό παιδί του πατέρα του είναι συµµετρική). 4. Περίπτωση 3: Ο x είναι αριστερό παιδί του πατέρα του. Το χρώµα του πατέρα του x αλλάζει σε µαύρο και του παππού σε κόκκινο. Εκτελείται µια δεξιά περιστροφή γύρω από τον παππού του x. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 37 Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή Κάποιες από τις Συµµετρικές Περιπτώσεις νέο x y y x y y νέο x x Περίπτωση 1: Ο αδελφικός κόµβος y του πατρικού κόµβου του x είναι κόκκινος. (Συµµετρική περίπτωση που ο πατρικός κόµβος του x είναι δεξιό παιδί του παππού του x.) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 38 19

20 Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή Κάποιες από τις Συµµετρικές Περιπτώσεις a Περίπτωση 2 a Περίπτωση 3 x δ β x a β γ δ β γ γ δ Περίπτωση 2: Ο y (αδελφικός κόµβος του πατέρα του x) είναι µαύρος και ο x είναι αριστερό παιδί του πατέρα του. Ανάγουµε την περίπτωση αυτή στην περίπτωση 3 µε την εκτέλεση µιας δεξιάς περιστροφής. Περίπτωση 3: Ο x είναι δεξιό παιδί του πατέρα του. Το χρώµα του πατέρα του x αλλάζει σε µαύρο και του παππού σε κόκκινο. Εκτελείται µια αριστερή περιστροφή. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 39 Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή - Ψευδοκώδικας edblacktree-insert(pointer, Key k) { /* Ο είναι δείκτης στη ρίζα του δένδρου και το K είναι το προς-εισαγωγή κλειδί. Θεωρώ ότι το δένδρο είναι διπλά συνδεδεµένο */ y = nill; z = ; while (z!= null) { // έχω αγνοήσει τους ελέγχους για το αν το κλειδί K βρίσκεται ήδη στο δένδρο y = z; // οι οποίοι χρειάζονται if (K < z->key) z = z->lc; else z = z->c; x = newcell(); x->key = K; x->lc = x->c = null; x->color = ED; x->p = y; if (y == null) (κάνε το x ρίζα του δένδρου); else if (x->key < y->key) y->lc = x; // τοποθέτηση του x ως else y->rc = x; ColorPropertiesInsert(,x) // κατάλληλου παιδιού του y ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 4 2

21 (1) Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή ColorPropertiesInsert(pointer, pointer x) { while (x->p->color == ED) { //αν το χρώµα του πατέρα του x είναι επίσης κόκκινο if (x->p == x->p->p->lc) { // αν o πατέρας του x είναι αριστερό παιδί του παππού του x y = x->p->p->c; // o y είναι ο αδελφικός κόµβος του πατέρα του x if (y->color == ED) { x->p->color = BLACK; // πατέρας και αδελφικός κόµβος πατέρα y->color = BLACK; // γίνονται και οι δυο µαύροι x->p->p->color = ED; // ο παππούς γίνεται κόκκινος x = x->p->p; // (νέο x = παππούς x); και επαναλαµβάνουµε else { if (x == x->p->c) { // o x είναι δεξιό παιδί του πατέρα του Περίπτωση 2 x = x->p; // ο πατέρας του x θα παίξει το ρόλο του x (δείτε σχήµατα) Leftotate(, x); // αριστερή περιστροφή γύρω από τον πατέρα του x x->p->color = BLACK; x->p->p->color = ED; ightotate(, x->p->p); else ( (1) µε εναλλαγή του LC µε C και το αντίστροφο, καθώς και του Leftotate µε ightotate και το αντίστροφο); ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 41 Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή Παράδειγµα (a) Κόµβος x αµέσως µετά την εισαγωγή του. Ο πατέρας του x και ο αδελφικός κόµβος y του πατέρα του x είναι κόκκινοι Περίπτωση 1 (b) Το ρόλο του x θα παίξει τώρα ο κόµβος µε κλειδί 7. Ο πατέρας του x είναι κόκκινος κα ο αδελφικός κόµβος y του πατέρα του x είναι µαύρος. Αφού o x είναι δεξιό παιδί του πατέρα του ενώ ο πατέρας του x αριστερό παιδί του δικού του πατέρα Περίπτωση 2 (c) Περίπτωση 3, (d) Τελικό δένδρο Ποια είναι η χρονική πολυπλοκότητα της BInsert()? ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 42 21

22 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή Η διαγραφή γίνεται µε παρόµοιο τρόπο όπως σε ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο και στη συνέχεια ελέγχεται αν οι ιδιότητες των κοκκινόµαυρων δένδρων ισχύουν ή όχι και γίνονται κατάλληλες ενέργειες. Έστω y ο κόµβος που θα διαγραφεί από το δένδρο. Αν το χρώµα του y είναι κόκκινο, ο y διαγράφεται και ο αλγόριθµος τερµατίζει. Γιατί δεν προκύπτει πρόβληµα µε τις ιδιότητες χρωµατισµού του δένδρου σε αυτή την περίπτωση? εν υπάρχουν κόµβοι των οποίων το µαύρο ύψος να έχει µεταβληθεί στο δένδρο εν έχει πραγµατοποιηθεί καµία απευθείας σύνδεση µεταξύ δύο κόκκινων κόµβων εδοµένου ότι, αν ο y ήταν κόκκινος, δεν µπορεί να είναι ο ριζικός κόµβος, ο ριζικός κόµβος παραµένει µαύρος. Αν το χρώµα του y είναι µαύρο, η διαγραφή του µπορεί να δηµιουργήσει τα εξής προβλήµατα: Αν ο y ήταν ο ριζικός κόµβος και τεθεί ως νέος ριζικός κάποιος κόκκινος κόµβος, έχει παραβιαστεί η ιδιότητα 2. Αν ο µοναδικός θυγατρικός κόµβος x του y και ο πατρικός κόµβος p του y ήταν και οι δυο κόκκινοι, έχει παραβιαστεί η ιδιότητα 4. Λόγω της διαγραφής του y, όλα τα µονοπάτια που περιείχαν τον y (πριν τη διαγραφή) έχουν ένα µαύρο κόµβο λιγότερο (µετά τη διαγραφή) µετά τη διαγραφή, όλοι οι πρόγονοι του y στο δένδρο παραβιάζουν την ιδιότητα. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 43 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή Υποθέτουµε ότι η µαύρη ιδιότητα του y µεταφέρεται στο παιδί του (έστω x), το οποίο αν είναι µαύρο γίνεται διπλά µαύρο (που είναι µη επιτρεπτό). Φανταζόµαστε πως κάθε κόµβος έχει ένα και µοναδικό κουπόνι που καθορίζει το χρώµα του (µαύρο ή κόκκινο). Τότε, ένας διπλά-µαύρος κόµβος είναι σαν να έχει δύο κουπόνια µε µαύρο χρώµα. Αυτό είναι µη επιτρεπτό και ο κόµβος πρέπει να απαλλαγεί από το επιπρόσθετο µαύρο κουπόνι. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, το επιπρόσθετο µαύρο κουπόνι µεταφέρεται προς τα πάνω (ακολουθώντας το µονοπάτι από τον κόµβο προς τη ρίζα) µέχρι είτε: να φθάσουµε στη ρίζα, ή να βρούµε έναν κόκκινο κόµβο που τον επαναχρωµατίζουµε µαύρο και ο αλγόριθµος τερµατίζει, ή να µπορούν να εκτελεστούν κατάλληλες περιστροφές και επαναχρωµατισµοί κάποιων κόµβων ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα. Παρατήρηση Το πεδίο color του x εξακολουθεί να είναι είτε κόκκινο ή µαύρο (ανεξάρτητα του επιπρόσθετου µαύρου κουπονιού). Το πρόσθετο κουπόνι ενός κόµβου επισυνάπτεται στον δείκτη προς τον κόµβο αυτό και όχι στο πεδίο χρώµα του κόµβου (αυτή η υπόθεση απαιτείται για να λειτουργεί σωστά ο ψευδοκώδικας που θα παρουσιαστεί σε επόµενες διαφάνειες). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 44 22

23 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή Θεωρώ ότι το δένδρο υλοποιείται µε κόµβο φρουρό. Έτσι, όλοι οι nill δείκτες δείχνουν στον κόµβο φρουρό. (Αυτό εξυπηρετεί στη µείωση των ελέγχων που απαιτούνται στον κώδικα που θα παρουσιαστεί σε επόµενες διαφάνειες). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 4 Έστω x το παιδί του κόµβου που διαγράφεται. Έστω w ο αδελφικός κόµβος και p ο πατέρας του x. Αν ο x είναι διπλά µαύρος, ο w δεν µπορεί να είναι ο κόµβος φρουρός. Γιατί; Αν συνέβαινε αυτό, το πλήθος των µαύρων κόµβων στο µονοπάτι από τον πατρικό κόµβο του x µέχρι τον κόµβο w (που είναι µαύρος αφού υποθέσαµε ότι είναι ο κόµβος φρουρός) θα ήταν µικρότερο από το αντίστοιχο πλήθος µαύρων κόµβων στο µονοπάτι από τον πατρικό κόµβο του x µέχρι τον x. Υποθέτουµε ότι ο x είναι αριστερό παιδί του πατρικού του κόµβου. (Η περίπτωση που ο x είναι δεξιό παιδί του πατρικού του κόµβου είναι συµµετρική. ) Οι τέσσερις περιπτώσεις, στις οποίες πραγµατοποιούνται κατάλληλες ενέργειες επαναχρωµατισµού των κόµβων και περιστροφές παρουσιάζονται στο Σχήµα. Κοκκινόµαυρα ένδρα- ιαγραφή p ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 46 23

24 Κοκκινόµαυρα ένδρα - ιαγραφή p ιακρίνουµε περιπτώσεις ως προς το χρώµα του w. Βασική Ιδέα Σε όλες τις περιπτώσεις, ο µετασχηµατισµός διατηρεί το πλήθος των µαύρων κόµβων (συµπεριλαµβανοµένου και του extra µαύρου κουπονιού του x) από τον ριζικό κόµβο του εικονιζόµενου υποδένδρου (συµπεριλαµβανοµένου του ριζικού) µέχρι καθένα από τα υποδένδρα α,β,γ,δ,ε και ζ. 1.Περίπτωση 1: Ο w είναι κόκκινος. Αλλάζουµε το χρώµα του w σε µαύρο και του p σε κόκκινο και εκτελούµε µια αριστερή περιστροφή γύρω από τον πατέρα του x. Έτσι, µεταπίπτουµε στην περίπτωση 2, 3, ή 4. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου Ο w είναι µαύρος κόµβος. α. Περίπτωση 2: Και τα δύο παιδιά του w είναι µαύρα. Αλλάζουµε το χρώµα του w σε κόκκινο, του x σε µαύρο (από διπλά µαύρο) και µεταφέρουµε το µαύρο που αφαιρέσαµε από τους w, x στον p. Αν ο p ήταν κόκκινος γίνεται µαύρος και ο αλγόριθµος τερµατίζει. ιαφορετικά, ο p γίνεται διπλά µαύρος και ο αλγόριθµος επαναλαµβάνεται µε x = p. β. Περίπτωση 3: Το w->lc είναι κόκκινο και το w->rc µαύρο. Αλλάζω το χρώµα του w σε κόκκινο και του w->lc σε µαύρο και εκτελώ µια περιστροφή γύρω από το w Μεταπίπτουµε στην περίπτωση 2c. γ. Περίπτωση 4: Το w->rc είναι κόκκινο. Αλλάζω το χρώµα του w->rc σε µαύρο, του w σε ότι ήταν το χρώµα του p και του p σε µαύρο και εκτελώ µια περιστροφή γύρω από τον p. Ο αλγόριθµος τερµατίζει. Κοκκινόµαυρα ένδρα - ιαγραφή p ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 48 24

25 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή - Ψευδοκώδικας edblack-delete(pointer, pointer z) { if (z->c == NULL O z->lc == NULL) y = z; else y = TreeSuccessor(,z); if (y->lc!= NULL) x = y->lc; // ο x δείχνει στο µοναδικό παιδί του y else x = y->c; x->p = y->p; if (y->p == NULL) (κάνε το x ρίζα του δένδρου); else if (y == y->p->lc) y->p->lc = x; else y->p->c = x; if (y!= z) { z->key = y->key; // αντιγραφή όλων των πεδίων δεδοµένων (αντιγραφή των υπολοίπων πεδίων δεδοµένων του y στο z); if (y->color == BLACK) ColorPropertiesDelete(,x); return y; // αν ο z έχει ένα ή κανένα παιδί, διαγράφεται ο ίδιος ο z // διαφορετικά, διαγράφεται ο επόµενος κόµβος στην ενδ/γµένη διάσχιση // αν ο y είναι αριστερό παιδί του πατέρα του // αν ο προς διαγραφή κόµβος είναι ο επόµενος στην ενδ/γµένη διάσχιση // αν η διαγραφή αφορούσε κόµβο µε χρώµα µαύρο, εκτέλεση κατάλληλων // ενεργειών για την επαναφορά των ιδιοτήτων χρωµατισµού του δένδρου ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 49 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή - Ψευδοκώδικας ColorPropertiesDelete(pointer, pointer x) { while (x!= AND x->color == BLACK) { if (x == x->p->lc) { // αν ο x είναι αριστερό παιδί (2) w = x->p->c; if (w->color == ED) { // αν αδελφικός του x κόκκινος w->color = BLACK; // Περίπτωση 1 x->p->color = ED; // Περίπτωση 1 Leftotation(, x->p); // Περίπτωση 1 w = x->p->c; // Περίπτωση 1 if (w->lc->color == BLACK AND w->c->color == BLACK) { w->c->color = BLACK;//Περίπτωση 4 // αν και τα δύο παιδιά του w είναι µαύρα Leftotation(, x->p);//περίπτωση 4 w->color = ED; // Περίπτωση 2 x = ; // Περίπτωση 4 x = x->p; // Περίπτωση 2 /* else */ /* if */ else { else (ίδια µε (2) µε εναλλαγή του LC µε C if (w->c->color == BLACK) { και το αντίστροφο, καθώς και του // αν δεξιό παιδί του x µαύρο Leftotate µε ightotate και το w->lc->color = BLACK; // Περίπτωση 3 αντίστροφο); w->color = ED; // Περίπτωση 3 ightotation(,w); // Περίπτωση 3 x->color = BLACK; w = x->p->c; // Περίπτωση 3 Ποια είναι η χρονική πολυπλοκότητα w->color = x->p->color; // Περίπτωση 4 x->p->color = BLACK; // ΗΥ24 Περίπτωση - Παναγιώτα 4 Φατούρου της BDelete()? 2

h/2. Άρα, n 2 h/2-1 h 2log(n+1). Πως υλοποιούµε τη LookUp()? Πολυπλοκότητα?

h/2. Άρα, n 2 h/2-1 h 2log(n+1). Πως υλοποιούµε τη LookUp()? Πολυπλοκότητα? Κόκκινα-Μαύρα ένδρα (Red-Black Trees) Ένα κόκκινο-µαύρο δένδρο είναι ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης στο οποίο οι κόµβοι µπορούν να χαρακτηρίζονται από ένα εκ των δύο χρωµάτων: µαύρο-κόκκινο. Το χρώµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ενδρικές οµές για Υλοποίηση υναµικών Λεξικών υναµικά λεξικά λειτουργίες LookUp( ), Insert( ) και Delete( ) Αναζητούµε δένδρα για την αποτελεσµατική υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 Ουρές Προτεραιότητας

Ενότητα 7 Ουρές Προτεραιότητας Ενότητα Ουρές Προτεραιότητας ΗΥ4 - Παναγιώτα Φατούρου Ουρές Προτεραιότητας Θεωρούµε ένα χώρο κλειδιών U και έστω ότι µε κάθε κλειδί Κ (τύπου Key) έχει συσχετισθεί κάποια πληροφορία Ι (τύπου Type). Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΥΝΟΛΑ - ΛΕΞΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΥΝΟΛΑ - ΛΕΞΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΥΝΟΛΑ - ΛΕΞΙΚΑ ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου Σύνολα (Sets) Τα µέλη ενός συνόλου προέρχονται από κάποιο χώρο U αντικειµένων/στοιχείων (π.χ., σύνολα αριθµών, λέξεων, ζευγών αποτελούµενων από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Red- black δέντρα Εκτενείς Δομές Δεδομένων (Κεφ. 5)

Red- black δέντρα Εκτενείς Δομές Δεδομένων (Κεφ. 5) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Red- black δέντρα Εκτενείς Δομές Δεδομένων (Κεφ. ) Δομές Δεδομένων Μπαλτάς Αλέξανδρος 4 Μαρτίου 0 ampaltas@ceid.upatras.gr Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Ορισμός red- black

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Αποδείξτε τη µεταβατική και τη συµµετρική ιδιότητα του Θ. Λύση Μεταβατική Ιδιότητα (ορισµός): Αν f(n) = Θ(g(n)) και g(n) = Θ(h(n)) τότε f(n)=θ(h(n)). Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 231 οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι Άννα Φιλίππου, 2006 9-1

ΕΠΛ 231 οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι Άννα Φιλίππου, 2006 9-1 Σωροί Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ουρές Προτεραιότητας Σωροί υλοποίηση και πράξεις Ο αλγόριθµος ταξινόµησης HeapSort Παραλλαγές Σωρών ΕΠΛ 231 οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

οµές εδοµένων 3 ο Εξάµηνο ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΝ ΡΑ

οµές εδοµένων 3 ο Εξάµηνο ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΝ ΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΝ ΡΑ 1 ένδρα εσωτερικός κόµβος u το δένδρο έχει ύψος 4 u έχει ύψος 3 w έχει βάθος 2 κόµβος ένδρο: γράφηµα χωρίς κύκλους o Ρίζα (root) o Κόµβος (node) o Ακµή (edge) o Γονέας (parent) Παιδί (child)

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 12: Δέντρα ΙΙ -Δυαδικά Δέντρα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Δυαδικά Δένδρα - Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης(ΔΔΑ) - Εύρεση Τυχαίου, Μέγιστου, Μικρότερου στοιχείου - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND) ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND) Ένωση Ξένων Συνόλων (Disjoint Sets with Union) S 1,, S k : ξένα υποσύνολα ενός συνόλου U δηλ., S i S j =, αν i j, και S 1 S k = U. Λειτουργίες που θέλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζυγισµένο έντρο (AVL Tree)

Ισοζυγισµένο έντρο (AVL Tree) Εργαστήριο 7 Ισοζυγισµένο έντρο (AVL Tree) Εισαγωγή Εκτός από τα δυαδικά δέντρα αναζήτησης (inry serh trees) που εξετάσαµε σε προηγούµενο εργαστήριο, υπάρχουν αρκετά είδη δέντρων αναζήτησης µε ξεχωριστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 7 ο. έντρο. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 7 ο. έντρο. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 7 ο έντρο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης έντρο Ορισµός Υλοποίηση µε Πίνακα Υλοποίηση µε είκτες υαδικό έντρο

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Λεξικό, Union Find ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιαχείριση ιαμερίσεων Συνόλου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ουρά Προτεραιότητας (priority queue)

Ουρά Προτεραιότητας (priority queue) Ουρά Προτεραιότητας (priority queue) Δομή δεδομένων που υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες : Εισαγωγή στοιχείου με δεδομένο κλειδί. Επιστροφή ενός στοιχείου με μέγιστο (ή ελάχιστο) κλειδί και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

AVL-trees C++ implementation

AVL-trees C++ implementation Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Η / Υ Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ AVL-trees C++ implementation Δομές Δεδομένων Μάριος Κενδέα 31 Μαρτίου 2015 kendea@ceid.upatras.gr Εισαγωγή (1/3) Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης:

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Δομές Δεδομένων. Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Δομές Δεδομένων. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 8: Γραμμική Αναζήτηση και Δυαδική Αναζήτηση-Εισαγωγή στα Δέντρα και Δυαδικά Δέντρα-Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης & Υλοποίηση ΔΔΑ με δείκτες Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες φθάνουν στο ταμείο μιας τράπεζας Eνα μόνο ταμείο είναι ανοικτό Κάθε πελάτης παρουσιάζεται με ένα νούμερο - αριθμός προτεραιότητας Όσο ο

Πελάτες φθάνουν στο ταμείο μιας τράπεζας Eνα μόνο ταμείο είναι ανοικτό Κάθε πελάτης παρουσιάζεται με ένα νούμερο - αριθμός προτεραιότητας Όσο ο Ουρές προτεραιότητας Πελάτες φθάνουν στο ταμείο μιας τράπεζας Eνα μόνο ταμείο είναι ανοικτό Κάθε πελάτης παρουσιάζεται με ένα νούμερο - αριθμός προτεραιότητας Όσο ο αριθμός είναι μεγάλος, τόσο οι πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η δοµή δεδοµένων Σωρός και η Ταξινόµηση Σωρού (The Heap data structure and Heapsort) Έκδοση 1.1, 12/05/2010

Κεφάλαιο 2. Η δοµή δεδοµένων Σωρός και η Ταξινόµηση Σωρού (The Heap data structure and Heapsort) Έκδοση 1.1, 12/05/2010 Κεφάλαιο 2 Η δοµή δεδοµένων Σωρός και η Ταξινόµηση Σωρού (The Heap data structure and Heapsort) Έκδοση., 2/05/200 Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. Σωρός και Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δένδρα (Trees) Βασικές Έννοιες. Δυαδικά Δένδρα. Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης. AVL Δένδρα. Δένδρα: Βασικές Έννοιες Ορισμοί Λειτουργίες Υλοποιήσεις ΑΤΔ Δένδρο: μοντέλο ιεραρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα)

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ενότητα 10 Γράφοι (ή γραφήµατα) ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο από σηµεία (που λέγονται κόµβοι) και ένα σύνολο από γραµµές (που λέγονται ακµές)

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιώδεις Σχέσεις και Χρονισµός Παναγιώτα Φατούρου Κατανεµηµένα Συστήµατα 1 Η Σχέση Happens-Before (Συµβαίνει-ϖριν) Οι εκτελέσεις, ως ακολουθίες γεγονότων, καθορίζουν µια καθολική διάταξη σε αυτά. Ωστόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα Γεννητορικά ένδρα

Ελάχιστα Γεννητορικά ένδρα λάχιστα Γεννητορικά ένδρα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ο αλγόριθµος του Prim και ο αλγόριθµος του Kruskal για εύρεση λάχιστων Γεννητορικών ένδρων ΠΛ 23 οµές εδοµένων και Αλγόριθµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Για τις ερωτήσεις 1-4 θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι;

ΑΣΚΗΣΗ 1 Για τις ερωτήσεις 1-4 θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι; ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗ0 ΑΣΚΗΣΗ Για τις ερωτήσεις - θεωρήσατε τον ακόλουθο γράφο. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιές όχι; Β Ε Α 6 Δ 5 9 8 0 Γ 7 Ζ Η. Σ/Λ Δυο από τα συνδετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17)

Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε Άπληστους Αλγόριθµους Στοιχεία άπληστων αλγορίθµων Το πρόβληµα επιλογής εργασιών ΕΠΛ 232

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

13/5/2015 ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Δομές Δεδομένων. Ουρές Προτεραιότητας

13/5/2015 ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. Δομές Δεδομένων. Ουρές Προτεραιότητας ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δομές Δεδομένων Τι θα δούμε Ουρές προτεραιότητας Πράξεις Διωνυμικές Ουρές Διωνυμικά Δέντρα Διωνυμικοί Σωροί Ουρές Fibonacci Αναπαράσταση Πράξεις Ανάλυση Συγκρίσεις Ουρές προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2006-2007 2η Σειρά Ασκήσεων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. ίνεται το γνωστό πρόβληµα των δύο δοχείων: «Υπάρχουν δύο δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Άπληστοι Αλγόριθµοι (Greedy Algorithms) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne.

Κεφάλαιο 4. Άπληστοι Αλγόριθµοι (Greedy Algorithms) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. Κεφάλαιο 4 Άπληστοι Αλγόριθµοι (Greedy Algorithms) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. 1 4.1 Χρονοπρογραµµατισµός Διαστηµάτων Χρονοπρογραµµατισµός Διαστηµάτων Το πρόβληµα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δέντρα IV B Δένδρα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 14: Δέντρα IV B Δένδρα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 14: Δέντρα IV B Δένδρα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: 2 3 Δένδρα, Εισαγωγή και άλλες πράξεις Άλλα Δέντρα: Β δένδρα, Β+ δέντρα, R δέντρα Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου ΕΠΛ231

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 2 ο και 3 ο Μέρος

ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Παναγιώτα Φατούρου. Προγραμματιστική Εργασία 2 ο και 3 ο Μέρος ΗΥ240: Δομές Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 09- Παναγιώτα Φατούρου Προγραμματιστική Εργασία 2 ο και ο Μέρος Ημερομηνία Παράδοσης: Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 09, ώρα 08:00 (το πρωί) Τρόπος Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ουρά Προτεραιότητας: Heap

Ουρά Προτεραιότητας: Heap Ουρά Προτεραιότητας: Heap ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ομές εδομένων (Αναπαράσταση,) οργάνωση και διαχείριση συνόλων αντικειμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης

Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης Αλγόριθµοι Οπισθοδρόµησης Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Η οπισθοδρόµηση στο σχεδιασµό αλγορίθµων Το πρόβληµα των σταθερών γάµων και ο αλγόριθµος των Gale-Shapley Το πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 Μικρό Θεώρηµα του Fermat, η συνάρτηση του Euler και Μαθηµατικοί ιαγωνισµοί Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Αύγουστος 2008 Αλεξανδρος Γ. Συγκελακης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους Αλγόριθµοι Τι είναι αλγόριθµος; Τι µπορεί να υπολογίσει ένας αλγόριθµος; Πως αξιολογείται ένας αλγόριθµος; Παύλος Εφραιµίδης pefraimi@ee.duth.gr Αλγόριθµοι Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013. Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr. Εισαγωγικά:

Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013. Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr. Εισαγωγικά: Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr Εισαγωγικά: Η υλοποίηση του project έχει γίνει σε python [2.7]. Τα python modules είναι αυτόνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι 1 Έννοια Ανεπίσημα, ένας αλγόριθμος είναι μια βήμα προς βήμα μέθοδος για την επίλυση ενός προβλήματος ή την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Γραφήματα. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Γραφήματα. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Γραφήματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γραφήματα Κατευθυνόμενο Γράφημα Ένα κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζευγάρι (V, E) όπου V είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γραφήματα Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 3 ο. Συνδεδεµένες Λίστες. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 3 ο. Συνδεδεµένες Λίστες. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 3 ο Συνδεδεµένες Λίστες Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ανασκόπηση ΟΑΤ λίστα Ακολουθιακή λίστα Συνδεδεµένη λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιοχή Εργασίας του Flash

Η Περιοχή Εργασίας του Flash Η Περιοχή Εργασίας του Flash Η Λωρίδα Χρόνου και τα Επίπεδα Το Flash είναι εφαρμογή με την οποία φτιάχνουμε ταινίες όπως διαφημιστικά banners και διαδραστικές εφαρμογές οι οποίες περιέχουν κίνηση. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση Διμελής Σχέση Σχέσεις Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατεταγμένο ζεύγος (α, β): Δύο αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-12 ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Ροής σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 27)

Αλγόριθµοι Ροής σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 27) Αλγόριθµοι Ροής σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 27) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: ίκτυα ροής και το πρόβληµα της µέγιστης ροής Η µεθοδολογία Ford-Fulkerson Ο αλγόριθµος Edmonds-Karps ΕΠΛ 232

Διαβάστε περισσότερα

ιαίρει-και-βασίλευε ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ιαίρει-και-βασίλευε ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιαίρει-και-βασίλευε ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιαίρει-και-βασίλευε Γενική μέθοδος σχεδιασμού αλγορίθμων: ιαίρεση σε ( 2) υποπροβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της

Διαβάστε περισσότερα

Insert (P) : Προσθέτει ένα νέο πρότυπο P στο λεξικό D. Delete (P) : Διαγράφει το πρότυπο P από το λεξικό D

Insert (P) : Προσθέτει ένα νέο πρότυπο P στο λεξικό D. Delete (P) : Διαγράφει το πρότυπο P από το λεξικό D Dynamic dictionary matching problem Έχουμε ένα σύνολο πρότυπων D = { P1, P2,..., Pk } oπου D το λεξικό και ένα αυθαίρετο κειμενο T [1,n] To σύνολο των πρότυπων αλλάζει με το χρόνο (ρεαλιστική συνθήκη).

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Ασυμφραστικές Γλώσσες (3)

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Ασυμφραστικές Γλώσσες (3) Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Ασυμφραστικές Γλώσσες (3) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Μη Ασυμφραστικές Γλώσσες (2.3) Λήμμα Άντλησης για Ασυμφραστικές Γλώσσες Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος

Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος Περίληψη Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος ( Decrease and Conquer ) Μείωση κατά µια σταθερά (decrease by a constant) Μείωση κατά ένα ποσοστό (decrease by a constant

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 1: Εισαγωγή- Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αλγορίθμων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/ Τεχνητή Νοημοσύνη 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στα βιβλία: Τεχνητή Νοημοσύνη των Βλαχάβα κ.ά., 3η έκδοση, Β. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25)

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ο αλγόριθµος των BellmanFord Ο αλγόριθµος του Dijkstra ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 61

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός. Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026

Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός. Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026 Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός Μονοπατιών Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026 Εισαγωγή. Το πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε εδώ είναι γνωστό σαν: Δρομολόγηση και Πολύ-χρωματισμός Διαδρομών (Routing

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος ιαφάνεια 10-1 Κεφάλαιο 10 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση ίαυλος ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ).

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ). 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 194, το θεώρηµα ενδιάµεσων τιµών. Β. Βλέπε τον ορισµό στη σελίδα 279 του σχολικού βιβλίου. Γ. Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Άπληστοι Αλγόριθμοι Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Άπληστοι Αλγόριθμοι Είναι δύσκολο να ορίσουμε ακριβώς την έννοια του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση, Διαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Συμβολοσειρές. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Συμβολοσειρές. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Συμβολοσειρές Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Συμβολοσειρές Συμβολοσειρές και προβλήματα που αφορούν συμβολοσειρές εμφανίζονται τόσο συχνά που

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 (Παρουσίαση 5) 1 / 17 Απόδοση προγραμμάτων Συχνά χρειάζεται να εκτιμηθεί η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις συναρτήσεις

Σηµειώσεις στις συναρτήσεις Σηµειώσεις στις συναρτήσεις 4 Η έννοια της συνάρτησης Ο όρος «συνάρτηση» χρησιµοποιείται αρκετά συχνά για να δηλώσει ότι ένα µέγεθος, µια κατάσταση κτλ εξαρτάται από κάτι άλλο Και στα µαθηµατικά ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβληµα 2 (15 µονάδες)

Πρόβληµα 2 (15 µονάδες) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 2013-2014 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ε. Μαρκάκης Πρόβληµα 1 (5 µονάδες) 2 η Σειρά Ασκήσεων Προθεσµία Παράδοσης: 19/1/2014 Υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 11 Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.teilam.gr/di288 1 Συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Ν!=1*2*3* *(N-1) * N => N! = (Ν-1)! * N έτσι 55! = 54! * 55

Ν!=1*2*3* *(N-1) * N => N! = (Ν-1)! * N έτσι 55! = 54! * 55 ΑΝΑ ΡΟΜΗ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μια µέθοδος είναι αναδροµική όταν καλεί τον εαυτό της και έχει µια συνθήκη τερµατισµού π.χ. το παραγοντικό ενός αριθµού Ν, µπορεί να καλεί το παραγοντικό του αριθµού Ν-1 το παραγοντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2: Πίνακες

Εργαστήριο 2: Πίνακες Εργαστήριο 2: Πίνακες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Επεξεργασία Πινάκων - Υλοποίηση της Δυαδικής Αναζήτησης σε πίνακες - Υλοποίηση της Ταξινόμησης με Επιλογής σε πίνακες ΕΠΛ035

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 12 η Αναζήτηση/Ταξινόμηση Πίνακα Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Πέµπτη, 19/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 1 1 Μαθηµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 9η

Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 9η Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Ενότητα 9η Διδάσκων Χρήστος Ζαρολιάγκης Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Email: zaro@ceid.upatras.gr Ελάχιστα Γεννητικά Δένδρα Ελάχιστο Γεννητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #10: Αλγόριθμοι Διαίρει & Βασίλευε: Master Theorem, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης, Πιθανοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 10 ο. Γράφοι. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 10 ο. Γράφοι. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 10 ο Γράφοι Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Γράφοι Ορισµός Αφηρηµένος τύπος δεδοµένων Υλοποίηση Αναζήτηση έντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις 21 Σεπτεµβρίου 2004 ιάρκεια: 3 ώρες Το παρακάτω σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Γραµµική Άλγεβρα Εισαγωγικά Υπάρχουν δύο βασικά αριθµητικά προβλήµατα στη Γραµµική Άλγεβρα. Το πρώτο είναι η λύση γραµµικών συστηµάτων Aλγεβρικών εξισώσεων και το δεύτερο είναι η εύρεση των ιδιοτιµών και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Δυαδικών Δέντρων Αναζήτησης

Δημιουργία Δυαδικών Δέντρων Αναζήτησης Δημιουργία Δυαδικών Δέντρων Αναζήτησης Τα Δυαδικά δέντρα αναζήτησης είναι διατεταγμένα δυαδικά δέντρα όπου έχει σημασία η διάταξη των παιδιών κάθε κόμβου. Συγκεκριμένα για τα Δυαδικά δέντρα αναζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Λιστών. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα:

Υλοποίηση Λιστών. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Υλοποίηση Λιστών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμές Απλά και Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες Κυκλικές Απλά και Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες Τεχνικές Μείωσης Μνήμης ΕΠΛ 231 Δομές

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα