ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Ισοζυγισµένα ένδρα Χρονική Πολυπλοκότητα αναζήτησης σε δοµές που έχουν ήδη διδάχθει: Στατική Μη-Ταξινοµηµένη Λίστα -> Ο(n), όπου n το πλήθος των κόµβων Στατική Ταξινοµηµένη Λίστα -> Ο(n) υναµική µη-ταξινοµηµένη λίστα -> O(n) υναµική ταξινοµηµένη λίστα -> O(n) Μη-ταξινοµηµένα ένδρα -> O(n), όπου n το πλήθος των κόµβων Ταξινοµηµένα ένδρα - > O(h), όπου h το ύψος του δένδρου Τι τιµές µπορεί να πάρει το h; Γραµµική πολυπλοκότητα Αναζητούνται δοµές δεδοµένων για την υλοποίηση δυναµικών λεξικών που να παρουσιάζουν καλύτερη χρονική πολυπλοκότητα από αυτή που παρέχουν οι παραπάνω δοµές (π.χ., όλες οι λειτουργίες να έχουν χρονική πολυπλόκοτητα Ο(logn)). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 2 1

2 ένδρα AVL Ένα ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο Τ ονοµάζεται AVL (ή ισοζυγισµένο κατ ύψος) αν και µόνο αν τα ύψη των δύο υποδένδρων κάθε κόµβου v διαφέρουν το πολύ κατά ένα. Για κάθε κόµβο v ενός δυαδικού δένδρου Τ, ορίζουµε το αριστερό ύψος του v (LeftHeight(v)) ως εξής: αν v->lc == NULL LeftHeight( v) = 1 + Height( v >LC) διαφορετικά Οµοίως, ορίζουµε το δεξιό ύψος του v (ightheight(v)) ως εξής: αν v->c == NULL ightheight( v) = 1 + Height( v >C) διαφορετικά Το LeftHeight(T) (ightheight(t)) του δένδρου ισούται µε το LeftHeight() (ightheight(), αντίστοιχα), όπου είναι ο κόµβος ρίζα του Τ. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 3 ένδρα AVL Το balance (ισοζύγιο) του κόµβου v ορίζεται ως εξής: balance(v) = ightheight(v) LeftHeight(v). Σε ένα δένδρο AVL (Adel son, Vel skii & Landis), κάθε κόµβος πρέπει να έχει balance, ή -1. Πρόταση 1 Κάθε υποδένδρο ενός δένδρου AVL είναι επίσης δένδρο AVL. Θεώρηµα Το ύψος h ενός δένδρου AVL µε n στοιχεία είναι Ο(logn). Μπορούµε να συµπεράνουµε κάτι για την πολυπλοκότητα της AVLTreeLookUp()? Τα δένδρα (α), (b) και (c) είναι δένδρα AVL, ενώ τα (d) και (e) δεν είναι. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 4 2

3 ένδρα AVL Απόδειξη Θεωρήµατος Αναζητούµε ένα πάνω φράγµα στο µήκος h του µακρύτερου µονοπατιού οποιουδήποτε δένδρου AVL µε n κόµβους. Έστω ένας οποιοσδήποτε ακέραιος h. Θα εστιάσουµε στο ερώτηµα «Ποιος είναι ο µικρότερος ακέραιος n τ.ω. να υπάρχει ένα δένδρο AVL ύψους h µε n κόµβους;» W h : σύνολο όλων των δένδρων AVL ύψους h µε ελάχιστο πλήθος κόµβων. w h : πλήθος κόµβων σε οποιoδήποτε από αυτά τα δένδρα. Προφανώς w = 1 και w 1 = 2. Έστω ότι Τ είναι οποιοδήποτε δένδρο AVL στο W h και έστω T L και T το αριστερό και το δεξιό υποδένδρο του Τ, αντίστοιχα. Αφού το T έχει ύψος h, είτε το T L ή το T έχει ύψος h-1 (ας υποθέσουµε χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι το T έχει ύψος h-1). Το T είναι δένδρο AVL ύψους h-1 και µάλιστα θα πρέπει να έχει το µικρότερο πλήθος κόµβων µεταξύ των δένδρων AVL ύψους h-1 (αφού στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούσε να αντικατασταθεί από κάποιο δένδρο AVL ύψους h-1 µε λιγότερους κόµβους και να οδηγηθούµε έτσι σε ένα δένδρο AVL ύψους h µε λιγότερους κόµβους από ότι το Τ, το οποίο αντιτίθεται στον ορισµό του Τ). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου ένδρα AVL Απόδειξη Θεωρήµατος Άρα, T W h-1. Αφού το T είναι δένδρο AVL, το T L έχει ύψος είτε h-1 ή h-2. Εφόσον το Τ είναι δένδρο µε ελάχιστο πλήθος κόµβων µεταξύ εκείνων µε ύψος h, θα πρέπει να ισχύει T L W h-2. Εποµένως: w h = 1 + w h-2 + w h-1 Μπορεί να αποδειχθεί (επαγωγικά) ότι w h = F h+3-1, όπου F i είναι ο i-οστός όρος της ακολουθίας Fibonacci, για τον οποίο ισχύει ότι F i > φ i / -1, όπου φ = (1+ )/2. Εποµένως, n w h > φ h+3 / -2. Από την παραπάνω ανίσωση προκύπτει ότι h = Ο(logn). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 6 3

4 ένδρα AVL Εισαγωγή Πως µπορούµε να υλοποιήσουµε την Insert()? Που διαφέρει από την Insert() σε δυαδικό δένδρο αναζήτησης? 1η Προσπάθεια Σχεδίασης Αλγορίθµου Εισαγωγής Ακολουθώντας το γνωστό αλγόριθµο εισαγωγής σε ταξινοµηµένο δένδρο (δένδρο δυαδικής αναζήτησης), βρίσκουµε το µονοπάτι από τη ρίζα προς τον κατάλληλο κόµβο (έστω v) στον οποίο θα γίνει η εισαγωγή. Υπολογίζουµε τα νέα balances για κάθε κόµβο του µονοπατιού αυτού. Αν το balance όλων των κόµβων του µονοπατιού εξακολουθεί να είναι, ή -1, η διαδικασία εισαγωγής τερµατίζει. Αν, ωστόσο, το balance κάποιου κόµβου αλλάζει σε +2 ή σε 2, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία προσαρµογής του balance στο κατάλληλο εύρος. Η διαδικασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα το δένδρο να εξακολουθεί να είναι ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο µε τους ίδιους κόµβους και κλειδιά, αλλά µε όλους τους κόµβους να έχουν balance, 1, ή -1. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 7 ένδρα AVL Περιστροφές Μια περιστροφή είναι µια τοπική λειτουργία σε ένα ταξινοµηµένο δένδρο η οποία διατηρεί την ιδιότητα της ταξινόµησης. Αριστερή Περιστροφή γύρω από έναν κόµβο x (ο οποίος έχει δεξιό θυγατρικό κόµβο y!= nill) Η αριστερή περιστροφή στρέφει τους x και y κατά αντίστροφη φορά αυτής των δεικτών του ρολογιού. Καθιστά τον y νέα ρίζα του υποδένδρου, µετατρέποντας τον x σε αριστερό παιδί του y και το αριστερό υποδένδρο του y σε δεξιό υποδένδρο του x. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 8 4

5 ένδρα AVL Περιστροφές Procedure Leftotate(pointer, pointer x) { y = x->c; // ορισµός του y // µετατροπή αριστερού υποδένδρου y σε δεξιό υποδένδρο x x->c = y->lc; if (y->lc!= NULL) y->lc->p = x; /* νέος πατρικός κόµβος του y γίνεται ο πρώην πατρικός κόµβος του x και αν δεν υπάρχει τέτοιος κόµβος, νέα ρίζα του δένδρου γίνεται το y */ y->p = x->p; if (x->p == NULL) { y-> LC = x; x->p = y; return y; if (x == x->p->lc) // αν ο x είναι αριστερό παιδί του πατέρα του x->p->lc = y; else x->p->c = y; y->lc = x; // αριστερό παιδί του y γίνεται το x x->p = y; // πατέρας του x γίνεται το y Μια δεξιά περιστροφή γίνεται µε συµµετρικό τρόπο και ο κώδικας της είναι απολύτως συµµετρικός µε τον παραπάνω. Χρονική Πολυπλοκότητα µιας περιστροφής; Ο(1) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 9 w ένδρα AVL Εισαγωγή Ο πρώτος κόµβος στο µονοπάτι από τον κόµβο v (που εισήχθη στο δένδρο) προς τη ρίζα, του οποίου το balance ήταν ή -1 (πριν την εισαγωγή) ονοµάζεται κρίσιµος κόµβος. Αν ο κόµβος αυτός αποκτά balance +2 ή -2 µετά την εισαγωγή, τότε είναι ο πρώτος κόµβος στο µονοπάτι από τον v στη ρίζα για τον οποίο θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες ενέργειες ώστε να διορθωθεί το balance του. ιακρίνουµε περιπτώσεις ανάλογα µε το είδος των δύο πρώτων ακµών του µονοπατιού από τον κρίσιµο κόµβο w προς τον εισαχθέντα κόµβο v. Περίπτωση (ight-ight) Και οι δύο ακµές οδηγούν δεξιά. Εκτελούµε µια αριστερή περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο., + 2, 11 w, ,,, 3 7 1, +2,,, Εισαγωγή 8,, T 1 8 T 3 ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου T 1 κρίσιµος κόµβος (w) v v

6 ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση Παρατήρηση: Έστω x ο πατρικός κόµβος του w και έστω ότι ο w είναι δεξιό παιδί του x. Το ύψος του w πριν την εισαγωγή και µετά την περιστροφή είναι το ίδιο (στο παράδειγµα h+2)! πριν την εισαγωγή µετά την εισαγωγή x x, w,,+2 x 3 κρίσιµος κόµβος 3 1, +2, 7 πριν την εισαγωγή,,, µετά την εισαγωγή , 11,,, Εισαγωγή 8 x T,, 1,, 3, T 2 8 v T 3 Μία περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο αρκεί ,,,, 2, 7 9,,, 4 8 Μετά περιστροφής,, Όλοι οι κόµβοι στο µονοπάτι από τον κρίσιµο κόµβο προς τη ρίζα έχουν το ίδιο balance µετά την περιστροφή µε αυτό που είχαν πριν την εισαγωγή του v στο δένδρο. T 1 T 2 ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 11 T 3 εν χρειάζονται περιστροφές γύρω από κόµβους που βρίσκονται πιο ψηλά από τον κρίσιµο κόµβο στο µονοπάτι από τον v προς τη ρίζα. ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση LL Περίπτωση LL Και οι δύο ακµές οδηγούν αριστερά. Είναι συµµετρική της περίπτωσης! Μία δεξιά περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο αρκεί για να επιλυθεί το πρόβληµα µε το balance του! -1-2 C C -1 T 3 h T 3 h h h T 1 T 2 h T 1 h T 2 C T 1 T 2 h T 3 h ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 12 6

7 ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση L Περίπτωση L Η πρώτη ακµή οδηγεί δεξιά και η δεύτερη αριστερά. Απαιτούνται δύο περιστροφές, µια δεξιά περιστροφή γύρω από τον επόµενο του κρίσιµου κόµβου στο µονοπάτι που οδηγεί στον v και µια αριστερή περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο. πριν την εισαγωγή, µετά την εισαγωγή,,+2 3 κρίσιµος κόµβος (Α), 3 7 1, +2,,, ,,, L 7 Εισαγωγή 8 T 1,, 8 nill, T 4 T 2 T 3 ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 13 ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση L πριν την εισαγωγή µετά την εισαγωγή, +2 11,,+2 3 Περιστροφή, +2 11,+2 3 κρίσιµος κόµβος (Α) κρίσιµος κόµβος (Α) 3 7 1, +2,,,, ,,, L 7 Εισαγωγή 8, T 1, 8 nill, T Περιστροφή L 1,+2 2 4,+2-1, 6 7 8,, T 2 T 3 πριν την εισαγωγή µετά την εισαγωγή, 11 ύψος πριν την εισαγωγή = ύψος µετά την εισαγωγή = 2, 3 Ίδιες περιστροφές θα πραγµατοποιούνταν αν 3 7 1, είχαµε εισαγωγή του 3 στο αρχικό δένδρο (το 2 9,-1, 6 οποίο θα ήταν αριστερό παιδί του ).,, ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 14 7

8 ένδρα AVL Εισαγωγή Περίπτωση L Περίπτωση L Η πρώτη ακµή οδηγεί αριστερά και η δεύτερη δεξιά. Είναι συµµετρική της περιπτώσεως L. Απαιτούνται δύο περιστροφές, µια αριστερή περιστροφή γύρω από τον επόµενο του κρίσιµου κόµβου στο µονοπάτι που οδηγεί στον v και µια δεξιά περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο. Άσκηση για το σπίτι Φτιάξτε τα αντίστοιχα συµµετρικά σχήµατα εκείνων που παρουσιάστηκαν στις δύο τελευταίες διαφάνειες και µελετήστε τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στην περίπτωση L. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 1 ένδρα AVL Εισαγωγή Περιπτώσεις που δεν απαιτούν περιστροφές, 11,, 3 κρίσιµος κόµβος 3 7 1,,,,, -1, ,, 7 38 Εισαγωγή 38,,,, -1 11,, 3 3 1, 7,,, 9, Εισαγωγή 9 ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 16 8

9 Εισαγωγές κόµβων σε AVL δένδρο Παράδειγµα ιαδοχικές εισαγωγές των κλειδιών µε τιµές 9,, 1, 4, 12,, 19, 2 και L L -1 κρίσιµος κόµβος κρίσιµος κόµβος -2 L 1-1 L ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 17 Εισαγωγές κόµβων σε AVL δένδρο Παράδειγµα ιαδοχικές εισαγωγές των κλειδιών µε τιµές 9,, 1, 4, 12,, 19, 2 και L κρίσιµος κόµβος κρίσιµος κόµβος κρίσιµος κόµβος ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 18 9

10 ένδρα AVL Εισαγωγή - Παρατηρήσεις Κάθε κόµβος στο µονοπάτι από τον εισαχθέντα κόµβο v µέχρι τον κρίσιµο κόµβο w είχε balance πριν την εισαγωγή. Άρα, θα έχει balance ή 1 µετά την εισαγωγή. Τι καθορίζει το αν κάποιος τέτοιος κόµβος θα έχει balance ή 1; Το αν η πρώτη ακµή στο µονοπάτι από τον κόµβο αυτό προς τον εισαχθέντα κόµβο οδηγεί αριστερά ή δεξιά. To balance του κρίσιµου κόµβου w γίνεται είτε ή +2 (ή 2, αντίστοιχα) µετά την τοποθέτηση του νέου κόµβου στην κατάλληλη θέση στο δένδρο. Γιατί; Πότε το balance γίνεται και πότε +2 (ή 2); Αν το balance ήταν (-1) και η πρώτη ακµή στο µονοπάτι από τον w στον v οδηγεί δεξιά (αριστερά, αντίστοιχα), ο w θα έχει balance +2 (-2, αντίστοιχα) µετά την τοποθέτηση του v, ενώ αν το µονοπάτι οδηγεί αριστερά (δεξιά, αντίστοιχα), τότε ο w θα έχει balance µετά την τοποθέτηση του v. Παρατήρηση Οι περιστροφές γίνονται γύρω από το πολύ δύο κόµβους στο δένδρο ανάλογα µε την περίπτωση που πρέπει να εφαρµοστεί (µία περιστροφή γύρω από τον κρίσιµο κόµβο για τις περιπτώσεις LL, και δύο περιστροφές, η πρώτη γύρω από τον επόµενο του κρίσιµου κόµβου στο µονοπάτι που ακολουθήθηκε κατά την τοποθέτηση του εισαχθέντα κόµβου και η δεύτερη γύρω από τον κρίσιµο κόµβο, για τις περιπτώσεις L, L). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 19 ένδρα AVL Εισαγωγή - Παρατηρήσεις Καθώς η αναζήτηση του πατρικού κόµβου του v εξελίσσεται, αρκεί να αποθηκεύεται ο τελευταίος κόµβος µε balance ή -1 στο µονοπάτι που ακολουθείται. Μετά την τοποθέτηση του v στο δένδρο (και πριν τις περιστροφές), ξεκινώντας από τον κρίσιµο κόµβο w µπορεί να ακολουθηθεί και πάλι το ίδιο µονοπάτι προς τον εισερχόµενο κόµβο ώστε να διορθωθούν τα balances. Τέλος, αν χρειάζεται πραγµατοποιούνται περιστροφές. Γιατί µπορούµε να βρούµε και πάλι αυτό το µονοπάτι? Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία αναζήτησης (ξεκινώντας από τον w), δηλαδή αν το κλειδί του προς εισαγωγή κόµβου είναι µικρότερο από εκείνο του τρέχοντος ο επόµενος κόµβος στο µονοπάτι είναι στα αριστερά του τρέχοντος, ενώ διαφορετικά στα δεξιά. Πως διορθώνουµε τα balances? Έστω ένας οποιοσδήποτε κόµβος x στο µονοπάτι από τον w στον v. Ο κόµβος αυτός είχε balance. Αν η πρώτη ακµή στο µονοπάτι από τον x στον v οδηγεί αριστερά του x, τότε το balance του x γίνεται -1, διαφορετικά η νέα τιµή του balance θα είναι. Ποια είναι η πολυπλοκότητα της AVLInsert()? Ο(ύψος δένδρου). Θεώρηµα ύψος δένδρου AVL = O(logn) Χρονική Πολυπλοκότητα = O(logn) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 2 1

11 ένδρα AVL ιαγραφή Αρχικά ακολουθούµε το γνωστό αλγόριθµο διαγραφής σε δυαδικό δένδρο: 1) ιαγραφή του ίδιου του κόµβου v αν είναι φύλλο. 2) Αντικατάστασή του από το παιδί του αν έχει µόνο ένα παιδί. 3) Αντικατάστασή του από τον επόµενό του στην ενδοδιατεταγµένη διάταξη αν έχει δύο παιδιά. (α) Αρχικό δένδρο, (b) ιαγραφή του Β, (c) ιαγραφή του F, (d) ιαγραφή του M, (e) ιαγραφή του Balance Αν 1) ή 2), το balance του γονικού κόµβου w του v αλλάζει. Αν 3), το balance του γονικού κόµβου w του εποµένου του v στην ενδοδιατεταγµένη διάσχιση αλλάζει. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 21 ένδρα AVL ιαγραφή Αλγόριθµος 1. Εξετάζουµε όλο το µονοπάτι (ας το συµβολίσουµε µε P1) από τον w ως τη ρίζα και για κάθε κόµβο του Α C F J µονοπατιού αυτού που έχει balance +2 ή -2 µετά τη G I K διαγραφή, ίσως χρειαστεί να γίνουν περιστροφές D L ως ακολούθως. 2. Έστω u ο πρώτος τέτοιος κόµβος στο P1. Ε 3. Καθορίζουµε το µονοπάτι P2 µε το µεγαλύτερο w,u Β µήκος από τον u προς οποιοδήποτε φύλλο του υποδένδρου του και εξετάζουµε τις δύο πρώτες +2 H ακµές σε αυτό το µονοπάτι. C F J Αν αυτές είναι τύπου LL (ή ) πραγµατοποιούµε G I K µια περιστροφή (ή L, αντίστοιχα) γύρω από τον u. D Αν αυτές είναι τύπου L (ή L) πραγµατοποιούµε δύο περιστροφές, την πρώτη τύπου (L, αντίστοιχα) γύρω από τον επόµενο του u στο µονοπάτι P2 και τη δεύτερη τύπου L (, αντίστοιχα) γύρω από τον u. 4. Επαναπροσδιορίζουµε τα balances των κόµβων στο µονοπάτι P1 και αν εξακολουθούν να υπάρχουν κόµβοι µε µη-επιτρεπτό balance σε αυτό: Θέτουµε u = πρώτος κόµβος στο µονοπάτι από τον u στη ρίζα µε µη επιτρεπτό balance; Πηγαίνουµε στο Βήµα 3; Β ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 22 Ε H L 11

12 ένδρα AVL ιαγραφή νέος u +2 Ε H B C D H F G I J K L B C D E F I G J K L ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 23 Παράδειγµα ιαγραφής που Οδηγεί σε Πολλαπλές Περιστροφές Α Β C Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός µονοπάτια από έναν κόµβο µε προβληµατικό balance προς φύλλα του υποδένδρου του που έχουν το ίδιο µήκος και το µήκος αυτό είναι το µεγαλύτερο, µπορεί να γίνει επιλογή εκείνου του µονοπατιού που οδηγεί στις λιγότερες C και πιο απλές περιστροφές! Ε F H G D B I D B E C J D w,u Β +2 K L νέος u +2 Ε F H Ε H C F G D I G F H G J I K J I K J K Κόµβος µε µηεπιτρεπτό balance Μακρύτερο µονοπάτι από αυτόν προς οποιοδήποτε φύλλο τύπου απαιτείται µία περιστροφή τύπου L γύρω από τον κόµβο Κόµβος µε µηεπιτρεπτό balance Μακρύτερο µονοπάτι από αυτόν προς οποιοδήποτε φύλλο τύπου απαιτείται µία περιστροφή τύπου L γύρω από τον κόµβο ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 24 12

13 ένδρα AVL ιαγραφή Παράδειγµα ιαδοχική διαγραφή των κλειδιών 12,, 2, 1, 19, 4, και 6. κρίσιµος κόµβος Aντικατάσταση από 1 και µια αριστερή περιστροφή γύρω από το 1 Ποια είναι η πολυπλοκότητα της AVLDelete()? Ο(ύψος δένδρου) για τους ακόλουθους λόγους: Για τη διαγραφή του κόµβου το κόστος είναι Ο(ύψος δένδρου) (αφού το δένδρο είναι ταξινοµηµένο). Για κάθε κόµβο u στο P1, θα γίνει εύρεση των δύο πρώτων ακµών του µονοπατιού που καθορίζει το ύψος του u (αυτό γίνεται βάσει του balance του u και του balance του εποµένου του u στο µοναπάτι αυτό). Θα γίνουν Ο(ύψος δένδρου) περιστροφές και κάθε µια κοστίζει Ο(1). Τα balances αλλάζουν µόνο για τους κόµβους του P1 και τους κόµβους που «εµπλέκονται» στις περιστροφές. Θεώρηµα ύψος δένδρου AVL = O(logn) Χρονική Πολυπλοκότητα = O(logn) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου ένδρα Ιδέα: Το δένδρο είναι τέλεια εξισορροπηµένο (όλα τα φύλλα έχουν το ίδιο βάθος) αλλά δεν είναι δυαδικό. Σε ένα 2-3 δένδρο ένας κόµβος που δεν είναι φύλλο έχει δύο παιδιά και σε αυτόν αποθηκεύεται ένα στοιχείο του συνόλου (ένας τέτοιος κόµβος λέγεται 2-κόµβος), ή έχει τρία παιδιά και σε αυτόν αποθηκεύονται δύο στοιχεία του συνόλου (τότε ο κόµβος λέγεται 3-κόµβος). Κάθε φύλλο που αποθηκεύει ένα στοιχείο του συνόλου είναι 2-κόµβος, ενώ κάθε φύλλο που αποθηκεύει δύο στοιχεία του συνόλου είναι 3-κόµβος. Με κατάλληλη διευθέτηση κόµβων και των δύο ειδών, µπορούµε να φτιάξουµε δένδρο στο οποίο όλα τα φύλλα έχουν το ίδιο βάθος και το οποίο αποθηκεύει οποιοδήποτε επιθυµητό πλήθος κλειδιών. Ιδιότητες 2-3 ένδρων 1. Όλα τα φύλλα έχουν το ίδιο βάθος και αποθηκεύουν 1 ή 2 στοιχεία. 2. Κάθε εσωτερικός κόµβος: είτε αποθηκεύει ένα στοιχείο και έχει δύο παιδιά, ή αποθηκεύει δύο στοιχεία και έχει τρία παιδιά. 3. Το δένδρο είναι ταξινοµηµένο. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 26 13

14 2-3 ένδρα Ένα 2-3 δένδρο είναι ταξινοµηµένο αν για κάθε κόµβο v ισχύουν τα εξής: Αν ο v είναι 2-κόµβος, τα κλειδιά όλων των στοιχείων που βρίσκονται στο αριστερό υποδένδρο του v είναι µικρότερα από το κλειδί του v, ενώ εκείνα των στοιχείων που βρίσκονται στο δεξί υποδένδρο του v είναι µεγαλύτερα από εκείνα του v. Αν ο v είναι 3-κόµβος, το κλειδί (έστω Κ 1 ) του πρώτου στοιχείου του v είναι µικρότερο από το κλειδί (έστω K 2 ) του δεύτερου στοιχείου του v. Επίσης, τα κλειδιά όλων των στοιχείων στο πρώτο υποδένδρο του v είναι µικρότερα από K 1, τα κλειδιά όλων των στοιχείων στο δεύτερο υποδένδρο του v είναι µεταξύ του Κ 1 και του Κ 2, ενώ τα κλειδιά του τρίτου υποδένδρου του v είναι µεγαλύτερα από K 2. Μεταξύ όλων των 2-3 δένδρων ύψους h, ποιο είναι εκείνο µε τους λιγότερους κόµβους; Εκείνο του οποίου όλοι οι εσωτερικοί κόµβοι είναι 2-κόµβοι. Ποιο είναι το ύψος αυτού του δένδρου? log 2 n Μεταξύ όλων των 2-3 δένδρων ύψους h, ποιο είναι εκείνο µε τους περισσότερους κόµβους; Εκείνο του οποίου όλοι οι εσωτερικοί κόµβοι είναι 3-κόµβοι. Ποιο είναι το ύψος αυτού του δένδρου? log 3 n Πως θα υλοποιήσουµε την LookUp() σε ένα 2-3 δένδρο? Το δένδρο είναι ταξινοµηµένο. Το ύψος ενός 2-3 δένδρου µε n κόµβους είναι Θ(logn). Πολυπλοκότητα LookUp; O(logn) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου ένδρα Εισαγωγή 1. Εύρεση του φύλλου w στο οποίο θα έπρεπε σύµφωνα µε την ιδιότητα της ταξινόµησης να εισαχθεί το νέο στοιχείο (όπως στα ταξινοµηµένα δυαδικά δένδρα). 2. ιατήρηση των κόµβων του µονοπατιού που ακολουθήθηκε σε στοίβα. Μη επιτρεπτός κόµβος Παράδειγµα: Εισαγωγή Ο w Μη επιτρεπτός κόµβος Μη επιτρεπτός κόµβος 3. Αν το w είναι 2-κόµβος, προσθήκη του νέου στοιχείου στο w και τερµατισµός. 4. Αν το w είναι 3-κόµβος, µετατρέπεται σε κόµβο που πρέπει να αποθηκεύσει 3 στοιχεία (σε αύξουσα διάταξη) το οποίο είναι µη επιτρεπτό. Τότε, αντικαθιστούµε το w µε δύο 2-κόµβους, έναν που αποθηκεύει το πρώτο και έναν που αποθηκεύει το τρίτο στοιχείο του w και το µεσαίο στοιχείο του w µεταφέρεται στον πατρικό του κόµβο. Αν δεν υπάρχει πατρικός κόµβος πηγαίνουµε στο βήµα 6.. Αν ο πατρικός κόµβος είναι 2-κόµβος, µετατρέπεται σε 3-κόµβο και ο αλγόριθµος τερµατίζει. ιαφορετικά, θέτουµε w = <πατρικός κόµβος του w> και επιστρέφουµε στο βήµα 3 για να αντικαταστήσουµε τον πατρικό κόµβο του w µε τον ίδιο τρόπο. 6. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να βρούµε χώρο για το κλειδί σε κάποιο κόµβο στο µονοπάτι προς τη ρίζα ή να φτάσουµε στη ρίζα. Αν συµβεί το δεύτερο, η ρίζα χωρίζεται σε 2 κόµβους και ένας νέος κόµβος που αποτελεί τον πατρικό κόµβο αυτών των δύο κόµβων αποθηκεύει το µεσαίο στοιχείο που θα έπρεπε να αποθηκευθεί στη ρίζα. Έτσι, το ύψος του δένδρου αυξάνεται κατά 1. w ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 28 w 14

15 2-3 ένδρα - ιαγραφή Μπορεί να προκύψει το αντίστροφο πρόβληµα: µετά τη διαγραφή, κάποιος κόµβος µπορεί να έχει ένα µόνο παιδί. µη επιτρεπτός κόµβος Παράδειγµα ιαγραφή Ε ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου ένδρα - ιαγραφή 1. Αν το προς διαγραφή κλειδί (έστω Κ) περιέχεται σε κόµβο φύλλο, το διαγράφουµε. ιαφορετικά, το κλειδί (έστω Κ ) που είναι επόµενο του K στην ενδο-διατεταγµένη διάσχιση περιέχεται σε φύλλο, οπότε αντικαθιστούµε το Κ µε το Κ και διαγράφουµε το Κ. Ν Ν 2. Έστω Ν ο κόµβος από τον οποίο διαγράφεται το κλειδί. Αν ο Ν εξακολουθεί να έχει ένα κλειδί, ο αλγόριθµος τερµατίζει. 3. Αν ο Ν είναι η ρίζα, τον διαγράφουµε. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ν µπορεί να έχει ένα ή κανένα παιδί. Αν δεν έχει κανένα παιδί, το δένδρο µετά τη διαγραφή είναι άδειο. ιαφορετικά, το παιδί του Ν είναι η νέα ρίζα του δένδρου. 4. ιαφορετικά, ο Ν έχει τουλάχιστον έναν αδελφικό κόµβο. Έστω Ν ένας οποιοσδήποτε αδελφικός κόµβος του Ν. Έστω P ο πατέρας των Ν, Ν και έστω ότι S είναι το κλειδί του P που χωρίζει τα δύο υπο-δένδρα (που οδηγούν από τον P στους Ν και Ν ). a. Ο Ν είναι 3-κόµβος ακριβώς στα αριστερά (ακριβώς στα δεξιά) του Ν. Μετακινούµε το S στο Ν και αντικαθιστούµε το S στον πατέρα του µε το δεξιότερο (αριστερότερο) κλειδί του Ν. Αν οι Ν και Ν είναι εσωτερικοί κόµβοι, µετατρέπουµε το δεξιότερο (αριστερότερο) υποδένδρο του Ν σε αριστερότερο (δεξιότερο) υποδένδρο του Ν. Οι Ν, Ν έχουν πλέον ένα κλειδί ο καθένας και ο αλγόριθµος τερµατίζει. b. Ο Ν είναι 2-κόµβος. Συνενώνουµε το S και το κλειδί του Ν σε έναν νέο 3-κόµβο, ο οποίος αντικαθιστά τους Ν, Ν και απoτελεί το µοναδικό παιδί του P (ο οποίος αποµένει τώρα χωρίς κλειδί). Θέτουµε Ν = P και επαναλαµβάνουµε από το βήµα 3. S Ν Ν S ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 3 1

16 2-3 ένδρα - ιαγραφή Ένα ακόµη παράδειγµα S N S N N H L B,D J M N N H L B,D J M Πολυπλοκότητα Insert(); Πολυπλοκότητα Delete(); Πολυπλοκότητα LookUp(); Ο(logn) Ο(logn) Ο(logn) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 31 Κοκκινόµαυρα ένδρα Ένα κοκκινόµαυρο δένδρο είναι ένα ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο, στο οποίο κάθε κόµβος περιέχει ένα επιπλέον στοιχείο πληροφορίας, το χρώµα του, το οποίο µπορεί να είναι είτε µαύρο ή κόκκινο. Αν κάποιο παιδί κάποιου κόµβου δεν υφίσταται, ο αντίστοιχος δείκτης είναι nill. Θεωρούµε ότι δείκτες µε τιµή nill είναι δείκτες προς εξωτερικούς κόµβους (φύλλα) του δυαδικού δένδρου, ενώ οι συνήθεις κόµβοι που αποθηκεύουν κλειδιά αποτελούν τους εσωτερικούς κόµβους του δένδρου. Ιδιότητες Κοκκινόµαυρων ένδρων 1. Κάθε κόµβος έχει είτε κόκκινο είτε µαύρο χρώµα. 2. Το χρώµα της ρίζας είναι πάντα µαύρο. 3. Κάθε NILL κόµβος έχει µαύρο χρώµα. 4. Αν ένας κόµβος έχει κόκκινο χρώµα, τότε και τα δύο παιδιά του έχουν µαύρο χρώµα.. Κάθε µονοπάτι από οποιονδήποτε κόµβο προς οποιοδήποτε εξωτερικό κόµβο φύλλο που είναι απόγονός του περιέχει το ίδιο πλήθος µαύρων κόµβων. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 32 16

17 Ύψος Κοκκινόµαυρου ένδρου Πρόταση: Ένα κόκκινο µαύρο δένδρο µε n εσωτερικούς κόµβους έχει ύψος το πολύ 2log(n). ιαίσθηση: Τουλάχιστον οι µισοί κόµβοι σε κάθε µονοπάτι από τη ρίζα σε φύλλο είναι µαύροι. Γιατί; Απόδειξη Ορίζουµε το µαύρο ύψος ενός κόµβου v, το οποίο συµβολίζουµε µε bh(v), να είναι το πλήθος των µαύρων κόµβων σε κάθε µονοπάτι από τον κόµβο v σε οποιοδήποτε φύλλο (εξωτερικό κόµβο nill), χωρίς να συµπεριλαµβάνουµε τον v. Αποδεικνύουµε επαγωγικά ότι το υπο-δένδρο µε ρίζα κάποιο κόµβο v περιέχει τουλάχιστον 2 bh(v) -1 εσωτερικούς κόµβους (η επαγωγή ως προς το ύψος του v). Βάση επαγωγής: αν ο v έχει ύψος τότε είναι φύλλο (δηλαδή εξωτερικός κόµβος), οπότε ο αριθµός των εσωτερικών κόµβων στο υποδένδρο που εκφύεται από τον v είναι, όπως απαιτείται. Επαγωγική Υπόθεση: οθέντος ενός οποιουδήποτε κόµβου v, υποθέτουµε ότι ο ισχυρισµός ισχύει για τα παιδιά του v. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 33 Ύψος Κοκκινόµαυρου ένδρου Απόδειξη (συνέχεια) Επαγωγικό Βήµα: Αποδεικνύουµε τον ισχυρισµό για τον κόµβο v. Έστω w ένα οποιοδήποτε παιδί του v. Τότε, bh(w) bh(v) 1 (αν ο w είναι κόκκινος τότε bh(w) = bh(v), ενώ αν ο w είναι µαύρος τότε bh(w) bh(v) -1). Αφού το ύψος του w είναι πιο µικρό από εκείνο του v, από επαγωγική υπόθεση, το υποδένδρο που εκφύεται από τον w έχει 2 bh(w) -1 2 bh(v)-1-1 εσωτερικούς κόµβους. Άρα, το υποδένδρο που εκφύεται από τον v έχει τουλάχιστον 2* (2 bh(v)-1-1 ) + 1 = 2 bh(v) -1 εσωτερικούς κόµβους, όπως απαιτείται. Άρα, το υπο-δένδρο που εκφύεται από οποιονδήποτε κόµβο v περιέχει τουλάχιστον 2 bh(v) -1 εσωτερικούς κόµβους. (1) Έστω h το ύψος του δένδρου και r η ρίζα. Είναι bh(r) h/2, αφού βάσει της ιδιότητας 4, σε οποιοδήποτε µονοπάτι από τη ρίζα προς οποιονδήποτε εξωτερικό κόµβο, τουλάχιστον οι µισοί κόµβο (εξαιρουµένης της ίδιας της ρίζας) θα πρέπει να είναι µαύροι. Πως υλοποιείται η LookUp(); Άρα, από (1), n 2 h/2-1 h 2log(n). Ποια είναι η πολυπλοκότητα της; ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 34 17

18 Κοκκινόµαυρα ένδρα - Εισαγωγή Αλγόριθµος Εισαγωγή του νέου στοιχείου µε τον ίδιο τρόπο όπως σε ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο. Το µονοπάτι που ακολουθείται για την εισαγωγή του νέου κόµβου αποθηκεύεται σε στοίβα. Ο νέος κόµβος χαρακτηρίζεται κόκκινος. Αν οι ιδιότητες χρωµατισµού εξακολουθούν να ισχύουν, ο αλγόριθµος τερµατίζεται. ιαφορετικά, εκτελούνται ενέργειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των ιδιοτήτων του δένδρου (οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια). Για να απαιτείται η εκτέλεση ενεργειών αποκατάστασης του δένδρου θα πρέπει: Ο πατρικός κόµβος του νέο-εισαχθέντα κόµβου να είναι κόκκινος. Γιατί; Ο πατρικός αυτός κόµβος δεν µπορεί να είναι η ρίζα. Ο παππούς του νέο-εισαχθέντα κόµβου να είναι µαύρος. Γιατί; ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 3 Κοκκινόµαυρα ένδρα - Εισαγωγή Περιγραφή Ενεργειών Αποκατάστασης 1. Υποθέτουµε ότι ο πατέρας του x είναι αριστερό παιδί του παππού του x (η περίπτωση που ο πατέρας του x είναι δεξιό παιδί του παππού του x είναι συµµετρική). Αν ο x και ο πατέρας του x είναι και οι δύο κόκκινοι κόµβοι, απαιτούνται ενέργειες αποκατάστασης των ιδιοτήτων του δένδρου. ιακρίνουµε περιπτώσεις: 2. Περίπτωση 1: Ο αδελφικός κόµβος y του πατέρα του x είναι κόκκινος. Τότε, αλλάζουµε το χρώµα του πατέρα του x και του αδελφικού του κόµβου y σε µαύρο και το χρώµα του παππού του x σε κόκκινο. Εκτελούµε την εντολή x = παππούς του x. Επαναλαµβάνουµε ξεκινώντας από το Βήµα 1. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 36 18

19 Κοκκινόµαυρα ένδρα - Εισαγωγή Περιγραφή Ενεργειών Αποκατάστασης (συνέχεια) 3. Περίπτωση 2: Ο y (αδελφικός κόµβος του πατέρα του x) είναι µαύρος και ο x είναι δεξί παιδί του πατέρα του. Ανάγουµε την περίπτωση αυτή στην περίπτωση 3 µε την εκτέλεση µιας αριστερής περιστροφής γύρω από τον πατέρα του x. (Η περίπτωση που ο x είναι αριστερό παιδί του πατέρα του είναι συµµετρική). 4. Περίπτωση 3: Ο x είναι αριστερό παιδί του πατέρα του. Το χρώµα του πατέρα του x αλλάζει σε µαύρο και του παππού σε κόκκινο. Εκτελείται µια δεξιά περιστροφή γύρω από τον παππού του x. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 37 Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή Κάποιες από τις Συµµετρικές Περιπτώσεις νέο x y y x y y νέο x x Περίπτωση 1: Ο αδελφικός κόµβος y του πατρικού κόµβου του x είναι κόκκινος. (Συµµετρική περίπτωση που ο πατρικός κόµβος του x είναι δεξιό παιδί του παππού του x.) ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 38 19

20 Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή Κάποιες από τις Συµµετρικές Περιπτώσεις a Περίπτωση 2 a Περίπτωση 3 x δ β x a β γ δ β γ γ δ Περίπτωση 2: Ο y (αδελφικός κόµβος του πατέρα του x) είναι µαύρος και ο x είναι αριστερό παιδί του πατέρα του. Ανάγουµε την περίπτωση αυτή στην περίπτωση 3 µε την εκτέλεση µιας δεξιάς περιστροφής. Περίπτωση 3: Ο x είναι δεξιό παιδί του πατέρα του. Το χρώµα του πατέρα του x αλλάζει σε µαύρο και του παππού σε κόκκινο. Εκτελείται µια αριστερή περιστροφή. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 39 Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή - Ψευδοκώδικας edblacktree-insert(pointer, Key k) { /* Ο είναι δείκτης στη ρίζα του δένδρου και το K είναι το προς-εισαγωγή κλειδί. Θεωρώ ότι το δένδρο είναι διπλά συνδεδεµένο */ y = nill; z = ; while (z!= null) { // έχω αγνοήσει τους ελέγχους για το αν το κλειδί K βρίσκεται ήδη στο δένδρο y = z; // οι οποίοι χρειάζονται if (K < z->key) z = z->lc; else z = z->c; x = newcell(); x->key = K; x->lc = x->c = null; x->color = ED; x->p = y; if (y == null) (κάνε το x ρίζα του δένδρου); else if (x->key < y->key) y->lc = x; // τοποθέτηση του x ως else y->rc = x; ColorPropertiesInsert(,x) // κατάλληλου παιδιού του y ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 4 2

21 (1) Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή ColorPropertiesInsert(pointer, pointer x) { while (x->p->color == ED) { //αν το χρώµα του πατέρα του x είναι επίσης κόκκινο if (x->p == x->p->p->lc) { // αν o πατέρας του x είναι αριστερό παιδί του παππού του x y = x->p->p->c; // o y είναι ο αδελφικός κόµβος του πατέρα του x if (y->color == ED) { x->p->color = BLACK; // πατέρας και αδελφικός κόµβος πατέρα y->color = BLACK; // γίνονται και οι δυο µαύροι x->p->p->color = ED; // ο παππούς γίνεται κόκκινος x = x->p->p; // (νέο x = παππούς x); και επαναλαµβάνουµε else { if (x == x->p->c) { // o x είναι δεξιό παιδί του πατέρα του Περίπτωση 2 x = x->p; // ο πατέρας του x θα παίξει το ρόλο του x (δείτε σχήµατα) Leftotate(, x); // αριστερή περιστροφή γύρω από τον πατέρα του x x->p->color = BLACK; x->p->p->color = ED; ightotate(, x->p->p); else ( (1) µε εναλλαγή του LC µε C και το αντίστροφο, καθώς και του Leftotate µε ightotate και το αντίστροφο); ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 41 Κοκκινόµαυρα ένδρα Εισαγωγή Παράδειγµα (a) Κόµβος x αµέσως µετά την εισαγωγή του. Ο πατέρας του x και ο αδελφικός κόµβος y του πατέρα του x είναι κόκκινοι Περίπτωση 1 (b) Το ρόλο του x θα παίξει τώρα ο κόµβος µε κλειδί 7. Ο πατέρας του x είναι κόκκινος κα ο αδελφικός κόµβος y του πατέρα του x είναι µαύρος. Αφού o x είναι δεξιό παιδί του πατέρα του ενώ ο πατέρας του x αριστερό παιδί του δικού του πατέρα Περίπτωση 2 (c) Περίπτωση 3, (d) Τελικό δένδρο Ποια είναι η χρονική πολυπλοκότητα της BInsert()? ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 42 21

22 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή Η διαγραφή γίνεται µε παρόµοιο τρόπο όπως σε ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο και στη συνέχεια ελέγχεται αν οι ιδιότητες των κοκκινόµαυρων δένδρων ισχύουν ή όχι και γίνονται κατάλληλες ενέργειες. Έστω y ο κόµβος που θα διαγραφεί από το δένδρο. Αν το χρώµα του y είναι κόκκινο, ο y διαγράφεται και ο αλγόριθµος τερµατίζει. Γιατί δεν προκύπτει πρόβληµα µε τις ιδιότητες χρωµατισµού του δένδρου σε αυτή την περίπτωση? εν υπάρχουν κόµβοι των οποίων το µαύρο ύψος να έχει µεταβληθεί στο δένδρο εν έχει πραγµατοποιηθεί καµία απευθείας σύνδεση µεταξύ δύο κόκκινων κόµβων εδοµένου ότι, αν ο y ήταν κόκκινος, δεν µπορεί να είναι ο ριζικός κόµβος, ο ριζικός κόµβος παραµένει µαύρος. Αν το χρώµα του y είναι µαύρο, η διαγραφή του µπορεί να δηµιουργήσει τα εξής προβλήµατα: Αν ο y ήταν ο ριζικός κόµβος και τεθεί ως νέος ριζικός κάποιος κόκκινος κόµβος, έχει παραβιαστεί η ιδιότητα 2. Αν ο µοναδικός θυγατρικός κόµβος x του y και ο πατρικός κόµβος p του y ήταν και οι δυο κόκκινοι, έχει παραβιαστεί η ιδιότητα 4. Λόγω της διαγραφής του y, όλα τα µονοπάτια που περιείχαν τον y (πριν τη διαγραφή) έχουν ένα µαύρο κόµβο λιγότερο (µετά τη διαγραφή) µετά τη διαγραφή, όλοι οι πρόγονοι του y στο δένδρο παραβιάζουν την ιδιότητα. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 43 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή Υποθέτουµε ότι η µαύρη ιδιότητα του y µεταφέρεται στο παιδί του (έστω x), το οποίο αν είναι µαύρο γίνεται διπλά µαύρο (που είναι µη επιτρεπτό). Φανταζόµαστε πως κάθε κόµβος έχει ένα και µοναδικό κουπόνι που καθορίζει το χρώµα του (µαύρο ή κόκκινο). Τότε, ένας διπλά-µαύρος κόµβος είναι σαν να έχει δύο κουπόνια µε µαύρο χρώµα. Αυτό είναι µη επιτρεπτό και ο κόµβος πρέπει να απαλλαγεί από το επιπρόσθετο µαύρο κουπόνι. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, το επιπρόσθετο µαύρο κουπόνι µεταφέρεται προς τα πάνω (ακολουθώντας το µονοπάτι από τον κόµβο προς τη ρίζα) µέχρι είτε: να φθάσουµε στη ρίζα, ή να βρούµε έναν κόκκινο κόµβο που τον επαναχρωµατίζουµε µαύρο και ο αλγόριθµος τερµατίζει, ή να µπορούν να εκτελεστούν κατάλληλες περιστροφές και επαναχρωµατισµοί κάποιων κόµβων ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα. Παρατήρηση Το πεδίο color του x εξακολουθεί να είναι είτε κόκκινο ή µαύρο (ανεξάρτητα του επιπρόσθετου µαύρου κουπονιού). Το πρόσθετο κουπόνι ενός κόµβου επισυνάπτεται στον δείκτη προς τον κόµβο αυτό και όχι στο πεδίο χρώµα του κόµβου (αυτή η υπόθεση απαιτείται για να λειτουργεί σωστά ο ψευδοκώδικας που θα παρουσιαστεί σε επόµενες διαφάνειες). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 44 22

23 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή Θεωρώ ότι το δένδρο υλοποιείται µε κόµβο φρουρό. Έτσι, όλοι οι nill δείκτες δείχνουν στον κόµβο φρουρό. (Αυτό εξυπηρετεί στη µείωση των ελέγχων που απαιτούνται στον κώδικα που θα παρουσιαστεί σε επόµενες διαφάνειες). ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 4 Έστω x το παιδί του κόµβου που διαγράφεται. Έστω w ο αδελφικός κόµβος και p ο πατέρας του x. Αν ο x είναι διπλά µαύρος, ο w δεν µπορεί να είναι ο κόµβος φρουρός. Γιατί; Αν συνέβαινε αυτό, το πλήθος των µαύρων κόµβων στο µονοπάτι από τον πατρικό κόµβο του x µέχρι τον κόµβο w (που είναι µαύρος αφού υποθέσαµε ότι είναι ο κόµβος φρουρός) θα ήταν µικρότερο από το αντίστοιχο πλήθος µαύρων κόµβων στο µονοπάτι από τον πατρικό κόµβο του x µέχρι τον x. Υποθέτουµε ότι ο x είναι αριστερό παιδί του πατρικού του κόµβου. (Η περίπτωση που ο x είναι δεξιό παιδί του πατρικού του κόµβου είναι συµµετρική. ) Οι τέσσερις περιπτώσεις, στις οποίες πραγµατοποιούνται κατάλληλες ενέργειες επαναχρωµατισµού των κόµβων και περιστροφές παρουσιάζονται στο Σχήµα. Κοκκινόµαυρα ένδρα- ιαγραφή p ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 46 23

24 Κοκκινόµαυρα ένδρα - ιαγραφή p ιακρίνουµε περιπτώσεις ως προς το χρώµα του w. Βασική Ιδέα Σε όλες τις περιπτώσεις, ο µετασχηµατισµός διατηρεί το πλήθος των µαύρων κόµβων (συµπεριλαµβανοµένου και του extra µαύρου κουπονιού του x) από τον ριζικό κόµβο του εικονιζόµενου υποδένδρου (συµπεριλαµβανοµένου του ριζικού) µέχρι καθένα από τα υποδένδρα α,β,γ,δ,ε και ζ. 1.Περίπτωση 1: Ο w είναι κόκκινος. Αλλάζουµε το χρώµα του w σε µαύρο και του p σε κόκκινο και εκτελούµε µια αριστερή περιστροφή γύρω από τον πατέρα του x. Έτσι, µεταπίπτουµε στην περίπτωση 2, 3, ή 4. ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου Ο w είναι µαύρος κόµβος. α. Περίπτωση 2: Και τα δύο παιδιά του w είναι µαύρα. Αλλάζουµε το χρώµα του w σε κόκκινο, του x σε µαύρο (από διπλά µαύρο) και µεταφέρουµε το µαύρο που αφαιρέσαµε από τους w, x στον p. Αν ο p ήταν κόκκινος γίνεται µαύρος και ο αλγόριθµος τερµατίζει. ιαφορετικά, ο p γίνεται διπλά µαύρος και ο αλγόριθµος επαναλαµβάνεται µε x = p. β. Περίπτωση 3: Το w->lc είναι κόκκινο και το w->rc µαύρο. Αλλάζω το χρώµα του w σε κόκκινο και του w->lc σε µαύρο και εκτελώ µια περιστροφή γύρω από το w Μεταπίπτουµε στην περίπτωση 2c. γ. Περίπτωση 4: Το w->rc είναι κόκκινο. Αλλάζω το χρώµα του w->rc σε µαύρο, του w σε ότι ήταν το χρώµα του p και του p σε µαύρο και εκτελώ µια περιστροφή γύρω από τον p. Ο αλγόριθµος τερµατίζει. Κοκκινόµαυρα ένδρα - ιαγραφή p ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 48 24

25 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή - Ψευδοκώδικας edblack-delete(pointer, pointer z) { if (z->c == NULL O z->lc == NULL) y = z; else y = TreeSuccessor(,z); if (y->lc!= NULL) x = y->lc; // ο x δείχνει στο µοναδικό παιδί του y else x = y->c; x->p = y->p; if (y->p == NULL) (κάνε το x ρίζα του δένδρου); else if (y == y->p->lc) y->p->lc = x; else y->p->c = x; if (y!= z) { z->key = y->key; // αντιγραφή όλων των πεδίων δεδοµένων (αντιγραφή των υπολοίπων πεδίων δεδοµένων του y στο z); if (y->color == BLACK) ColorPropertiesDelete(,x); return y; // αν ο z έχει ένα ή κανένα παιδί, διαγράφεται ο ίδιος ο z // διαφορετικά, διαγράφεται ο επόµενος κόµβος στην ενδ/γµένη διάσχιση // αν ο y είναι αριστερό παιδί του πατέρα του // αν ο προς διαγραφή κόµβος είναι ο επόµενος στην ενδ/γµένη διάσχιση // αν η διαγραφή αφορούσε κόµβο µε χρώµα µαύρο, εκτέλεση κατάλληλων // ενεργειών για την επαναφορά των ιδιοτήτων χρωµατισµού του δένδρου ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 49 Κοκκινόµαυρα ένδρα ιαγραφή - Ψευδοκώδικας ColorPropertiesDelete(pointer, pointer x) { while (x!= AND x->color == BLACK) { if (x == x->p->lc) { // αν ο x είναι αριστερό παιδί (2) w = x->p->c; if (w->color == ED) { // αν αδελφικός του x κόκκινος w->color = BLACK; // Περίπτωση 1 x->p->color = ED; // Περίπτωση 1 Leftotation(, x->p); // Περίπτωση 1 w = x->p->c; // Περίπτωση 1 if (w->lc->color == BLACK AND w->c->color == BLACK) { w->c->color = BLACK;//Περίπτωση 4 // αν και τα δύο παιδιά του w είναι µαύρα Leftotation(, x->p);//περίπτωση 4 w->color = ED; // Περίπτωση 2 x = ; // Περίπτωση 4 x = x->p; // Περίπτωση 2 /* else */ /* if */ else { else (ίδια µε (2) µε εναλλαγή του LC µε C if (w->c->color == BLACK) { και το αντίστροφο, καθώς και του // αν δεξιό παιδί του x µαύρο Leftotate µε ightotate και το w->lc->color = BLACK; // Περίπτωση 3 αντίστροφο); w->color = ED; // Περίπτωση 3 ightotation(,w); // Περίπτωση 3 x->color = BLACK; w = x->p->c; // Περίπτωση 3 Ποια είναι η χρονική πολυπλοκότητα w->color = x->p->color; // Περίπτωση 4 x->p->color = BLACK; // ΗΥ24 Περίπτωση - Παναγιώτα 4 Φατούρου της BDelete()? 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ενδρικές οµές για Υλοποίηση υναµικών Λεξικών υναµικά λεξικά λειτουργίες LookUp( ), Insert( ) και Delete( ) Αναζητούµε δένδρα για την αποτελεσµατική υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις

Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή Ασκήσεις και Λύσεις Άσκηση 1 Αποδείξτε τη µεταβατική και τη συµµετρική ιδιότητα του Θ. Λύση Μεταβατική Ιδιότητα (ορισµός): Αν f(n) = Θ(g(n)) και g(n) = Θ(h(n)) τότε f(n)=θ(h(n)). Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND) ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND) Ένωση Ξένων Συνόλων (Disjoint Sets with Union) S 1,, S k : ξένα υποσύνολα ενός συνόλου U δηλ., S i S j =, αν i j, και S 1 S k = U. Λειτουργίες που θέλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Λεξικό, Union Find ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιαχείριση ιαμερίσεων Συνόλου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα)

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ενότητα 10 Γράφοι (ή γραφήµατα) ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο από σηµεία (που λέγονται κόµβοι) και ένα σύνολο από γραµµές (που λέγονται ακµές)

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γραφήματα Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-12 ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγικές έννοιες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και

εισαγωγικές έννοιες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Παύλος Εφραιμίδης 1 περιεχόμενα ενθετική ταξινόμηση ανάλυση αλγορίθμων σχεδίαση αλγορίθμων 2 ενθετική ταξινόμηση 3 ενθετική ταξινόμηση Βασική αρχή: Επιλέγει ένα-έναταστοιχείατηςμηταξινομημένης ακολουθίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2: Πίνακες

Εργαστήριο 2: Πίνακες Εργαστήριο 2: Πίνακες Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Επεξεργασία Πινάκων - Υλοποίηση της Δυαδικής Αναζήτησης σε πίνακες - Υλοποίηση της Ταξινόμησης με Επιλογής σε πίνακες ΕΠΛ035

Διαβάστε περισσότερα

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25)

Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Βραχύτερα Μονοπάτια σε Γράφους (CLR, κεφάλαιο 25) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Ο αλγόριθµος των BellmanFord Ο αλγόριθµος του Dijkstra ΕΠΛ 232 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 61

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός. Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026

Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός. Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026 Δρομολόγηση Και Πολύχρωματισμός Μονοπατιών Γραφημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Α.Μ 1026 Εισαγωγή. Το πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε εδώ είναι γνωστό σαν: Δρομολόγηση και Πολύ-χρωματισμός Διαδρομών (Routing

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα

ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα ΙΙΙ εσµευµένη Πιθανότητα 1 Λυµένες Ασκήσεις Ασκηση 1 Στρίβουµε ένα νόµισµα δύο ϕορές. Υποθέτοντας ότι και τα τέσσερα στοιχεία του δειγµατοχώρου Ω {(K, K, (K, Γ, (Γ, K, (Γ, Γ} είναι ισοπίθανα, ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #10: Αλγόριθμοι Διαίρει & Βασίλευε: Master Theorem, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης, Πιθανοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Οι αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης (blind

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss 4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Θεωρούµε το γραµµικό σύστηµα α 11χ 1 + α 12χ 2 +... + α 1νχ ν = β 1 α 21χ 1 + α 22χ2 +... + α 2νχ ν = β 2... α ν1χ 1 + α ν2χ 2 +... + α ννχ ν = β ν Το οποίο µπορεί να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ).

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Εποµένως η f είναι κοίλη στο διάστηµα (, 1] και κυρτή στο [ 1, + ). 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελίδα 194, το θεώρηµα ενδιάµεσων τιµών. Β. Βλέπε τον ορισµό στη σελίδα 279 του σχολικού βιβλίου. Γ. Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #7: Ελάχιστα Επικαλυπτικά Δένδρα, Αλγόριθμος Kruskal, Δομές Union-Find Άσκηση # 0 5 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παιγνίων Δημήτρης Χριστοφίδης Εκδοση 1η: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Παραδείγματα Παράδειγμα 1. Δυο άτομα παίζουν μια παραλλαγή του σκακιού όπου σε κάθε βήμα ο κάθε παίκτης κάνει δύο κανονικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 11 Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.teilam.gr/di288 1 Συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταιριάσματα. Γράφημα. Ταίριασμα (matching) τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του

Ταιριάσματα. Γράφημα. Ταίριασμα (matching) τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του Ταιριάσματα Γράφημα Ταίριασμα (matching) Σύνολο ακμών τέτοιο ώστε κάθε κορυφή να εμφανίζεται σε το πολύ μια ακμή του Θέλουμε να βρούμε ένα μέγιστο ταίριασμα (δηλαδή με μέγιστο αριθμό ακμών) Ταιριάσματα

Διαβάστε περισσότερα

2 + 0.5 2 + 0.25 + 1 + 0.5 2 + 0.25 + 1 + 0.5 2 + 0.25 2 + 0.5 0 0.125 + 1 + 0.5 1 0.125 + 1 + 0.75 1 0.125 1/5

2 + 0.5 2 + 0.25 + 1 + 0.5 2 + 0.25 + 1 + 0.5 2 + 0.25 2 + 0.5 0 0.125 + 1 + 0.5 1 0.125 + 1 + 0.75 1 0.125 1/5 IOYNIOΣ 23 Δίνονται τα εξής πρότυπα: x! = 2.5 Άσκηση η (3 µονάδες) Χρησιµοποιώντας το κριτήριο της οµοιότητας να απορριφθεί ένα χαρακτηριστικό µε βάση το συντελεστή συσχέτισης. Γράψτε εδώ το χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµός Ζ (z-tranform)

Μετασχηµατισµός Ζ (z-tranform) Μετασχηµατισµός Ζ (-traform) Εργαλείο ανάλυσης σηµάτων και συστηµάτων διακριτού χρόνου ιεργασία ανάλογη του Μετ/σµού Laplace Απόκριση συχνότητας Εφαρµογές επίλυση γραµµικών εξισώσεων διαφορών µε σταθερούς

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα.

Εισαγωγή και ανάλυση ευαισθησίας προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού. υϊκότητα. Παραδείγµατα. Η ανάλυση ευαισθησίας και η δυϊκότητα είναι σηµαντικά τµήµατα της θεωρίας του γραµµικού προγραµµατισµού και εν γένει του µαθηµατικού προγραµµατισµού, αφού αφορούν την ανάλυση των προτύπων και την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n Η ύλη συνοπτικά... Στοιχειώδης συνδυαστική Γεννήτριες συναρτήσεις Σχέσεις αναδρομής Θεωρία Μέτρησης Polyá Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού Σχέσεις Αναδρομής Γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής με σταθερούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών»)

Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών») Πρώτοι αριθµοί: Τι µας λέει στο βιβλίο (σελ.25-26): 1. Μου αρέσουν οι πρώτοι αριθµοί, γι αυτό αρίθµησα µε πρώτους τα κεφάλαια. Οι πρώτοι αριθµοί είναι αυτό που αποµένει όταν αφαιρέσεις όλα τα στερεότυπα

Διαβάστε περισσότερα

υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree)

υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree) Εργαστήριο 6 υαδικό έντρο Αναζήτησης (BSTree) Εισαγωγή Οι περισσότερες δοµές δεδοµένων, που εξετάσαµε µέχρι τώρα (λίστες, στοίβες, ουρές) ήταν γραµ- µικές (ή δοµές δεδοµένων µιας διάστασης). Στην παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Ενότητα 10β: Αλγόριθμοι Γραφημάτων-Γραφήματα- Αναπαράσταση Γραφημάτων- Διερεύνηση Πρώτα σε Πλάτος (BFS) Μαρία Σατρατζέμη Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

υναμικός Προγραμματισμός

υναμικός Προγραμματισμός υναμικός Προγραμματισμός ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιωνυμικοί Συντελεστές ιωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 9 Λύσεις

Φροντιστήριο 9 Λύσεις Άσκηση 1 Φροντιστήριο 9 Λύσεις Να κατασκευάσετε μια μηχανή Turing με δύο ταινίες η οποία να αποδέχεται στην πρώτη της ταινία μια οποιαδήποτε λέξη w {a,b} * και να γράφει τη λέξη w R στη δεύτερη της ταινία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος

Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος Το φάσµα ενός χρονικά εξαρτώµενου σήµατος µας πληροφορεί πόσο σήµα έχουµε σε µία δεδοµένη συχνότητα. Έστω µία συνάρτηση µίας µεταβλητής, τότε από το θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #: Εύρεση Ελαχίστων Μονοπατιών σε Γραφήματα που Περιλαμβάνουν και Αρνητικά Βάρη: Αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1 ιαφάνεια 13-1 Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός ίαβλος, Επιµ.Μ.Χατζόπουλος 1 Γιατί θα µιλήσουµε Μονάδες Αποθήκευσης ίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι.

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι. 1 E. ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Ορισµός του συνόλου Σύνολο λέγεται κάθε συλλογή πραγµατικών ή φανταστικών αντικειµένων, που είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Τα παραπάνω αντικείµενα λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 2 oς Τόµος ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΛΥΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 i. υναµική τεχνική επικύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Περίληψη Αλγόριθµοι τύπου Brute-Force Παραδείγµατα Αναζήτησης Ταξινόµησης Πλησιέστερα σηµεία Convex hull Βελτιστοποίηση Knapsack problem Προβλήµατα Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοημοσύνη 04 Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης (Blind Search Algorithms) Εφαρμόζονται σε προβλήματα στα οποία δεν υπάρχει πληροφορία που να επιτρέπει αξιολόγηση των καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 8) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Ανάλυση - Απόδοση Αλγορίθμων Έλεγχος Αλγορίθμων. Απόδοση Προγραμμάτων. Χωρική/Χρονική Πολυπλοκότητα. Ασυμπτωτικός Συμβολισμός. Παραδείγματα. Αλγόριθμοι: Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Γενικά Η ψηφιακή υπογραφή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής υπογραφής όπου ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος µπορεί να διαπιστώσει τη γνησιότητα του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 3 Αριθµητική για υπολογιστές Ασκήσεις Η αρίθµηση των ασκήσεων είναι από την 4 η έκδοση του «Οργάνωση και Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα