ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 56 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009») 1 θεσπίζει ανώτατα όρια καταλοίπων και τιμές αναφοράς («σημεία αναφοράς για δράση») για τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που υπάρχουν σε τρόφιμα που προέρχονται από ζώα. Ανώτατο όριο καταλοίπων (ΑΟΚ) είναι η μέγιστη συγκέντρωση καταλοίπων μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας, η οποία μπορεί να επιτρέπεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ένα σημείο αναφοράς δράσης (ΣΑΔ) είναι το επίπεδο καταλοίπων φαρμακολογικά δραστικής ουσίας που θεσπίζεται για λόγους ελέγχου στην περίπτωση ορισμένων ουσιών για τις οποίες δεν έχει οριστεί ανώτατο όριο καταλοίπων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 τέθηκε σε ισχύ την 6η Ιουλίου Βάσει του άρθρου 28 απαιτείται από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κανονισμού μέχρι τις 6 Ιουλίου 2014, δηλαδή πέντε έτη μετά την θέση του σε ισχύ. II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Ιστορικό Η χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων σε ζώα παραγωγής τροφίμων μπορεί να αφήσει κατάλοιπα στα τρόφιμα που παράγονται από αυτά τα ζώα τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο. Ενώ οι φαρμακολογικές επιδράσεις των φαρμακευτικών προϊόντων είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική θεραπεία των ζώων, οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται από αυτές. Η διαδικασία για τον καθορισμό ανώτατου ορίου καταλοίπων αρχίζει με αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η επιτροπή φαρμάκων για κτηνιατρική χρήση (ΕΦΚΧ) του ΕΜΑ, αξιολογεί τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και ετοιμάζει τη γνωμοδότηση του ΕΜΑ. Με βάση τη γνώμη αυτή, η Επιτροπή εκπονεί μια εκτελεστική πράξη κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, οι εθνικές αρχές στα κράτη μέλη έχουν επιβάλει απαιτήσεις ασφάλειας για τα κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία προορίζονται για ζώα που χρησιμεύουν στην παραγωγή τροφίμων ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα τρόφιμα που προέρχονται από ζώα που υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή είναι ασφαλή για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εναρμονισμένη προσέγγιση της επιστημονικής αξιολόγησης των καταλοίπων και προκειμένου να αποφευχθούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων ζωικής προέλευσης, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση 1 ΕΕ L 152 της , σ

3 κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 2 Ο εν λόγω κανονισμός εν συνεχεία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 θεσπίστηκε με στόχο την αντιμετώπιση των ακόλουθων προβλημάτων που εντοπίστηκαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90: η νομοθεσία ήταν δύσκολο να γίνει κατανοητή λόγω του περίπλοκου συστήματος κατηγοριοποίησης ουσιών ουσίες που χρησιμοποιούνταν με ασφάλεια επί πολλά έτη σε κτηνιατρικά φάρμακα για ζώα παραγωγής τροφίμων απαγορεύθηκαν ξαφνικά τα λεπτομερή επιστημονικά δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για τον καθορισμό ΑΟΚ δημιούργησαν υψηλό κόστος για τον κλάδο παραγωγής και συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των αιτήσεων για άδειες νέων κτηνιατρικών φαρμάκων τα διεθνή πρότυπα που υποστηρίζονται από την ΕΕ δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην νομοθεσία ΕΕ χωρίς νέα επιστημονική αξιολόγηση από τον EMA οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη δεν διέθεταν τιμές αναφοράς για πολλές ουσίες, ιδίως εκείνες που ανιχνεύονται σε τρόφιμα από χώρες εκτός της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, ήταν δύσκολο για τις ρυθμιστικές αρχές να διαπιστώσουν συμμόρφωση και δεν υπήρχε διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ για τη διενέργεια επιστημονικής αξιολόγησης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εναρμονισμένα όρια καταλοίπων και ελέγχους. Επιπλέον, ένα από τα κύρια προβλήματα του κτηνιατρικού τομέα κατά το χρόνο σύνταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 ήταν η έλλειψη διαθεσιμότητας εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 εξασφαλίζει ότι οι ουσίες που προορίζονται για χρήση σε ζώα παραγωγής τροφίμων αξιολογούνται για τις δυνητικά επιβλαβείς τους συνέπειες και ότι οι καταναλωτές τροφίμων ζωικής προέλευσης προστατεύονται επαρκώς. Ο εν λόγω κανονισμός συμβάλλει στον προσδιορισμό «χρόνων αναμονής» για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Ως χρόνος αναμονής ορίζεται η περίοδος μετά την θεραπεία κατά την οποία ένα ζώο δεν πρέπει να σφάζεται ή κατά τη διάρκεια της οποίας το γάλα, τα αυγά και το μέλι δεν πρέπει να λαμβάνονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ανώτατων ορίων καταλοίπων. Σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ 3, οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες που προορίζονται για χρήση σε ζώα παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να διαθέτουν ΑΟΚ πριν από την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το σχετικό κτηνιατρικό φάρμακο. Η απουσία ΑΟΚ που να ισχύει για ορισμένα είδη ζώων θα οδηγήσει σε έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων για τη θεραπεία των εν λόγω ειδών. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να αξιολογούνται όσο το δυνατόν περισσότερες φαρμακολογικά δραστικές ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009. Όλες οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες που έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 απαριθμούνται και κατατάσσονται με αλφαβητική σειρά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 37/ της Επιτροπής, που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009. Ο εν λόγω κανονισμός περιέχει δύο ξεχωριστούς πίνακες: έναν για τις επιτρεπόμενες ουσίες, και έναν για τις απαγορευμένες ουσίες. 2 ΕΕ L 224 της , σ Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της , σ. 1). 4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22 Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 15 της , σ. 1). 3

4 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής έχει τροποποιηθεί περισσότερες από 40 φορές από εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής για την τροποποίηση ή την προσθήκη ΑΟΚ. Επί του παρόντος, 641 φαρμακολογικά δραστικές ουσίες περιέχονται στον πίνακα 1 και εννέα φαρμακολογικά δραστικές ουσίες περιέχονται στον πίνακα 2 (απαγορευμένες ουσίες). Επιπλέον, τα πρόσθετα τροφίμων με έγκυρο αριθμό E που είναι εγκεκριμένα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ταξινομούνται ως «Μη απαιτούντα ΑΟΚ» Συλλογή δεδομένων Τον Μάΐο του 2014, δημοσιεύθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 στον δικτυακό τόπο «Η Φωνή σας στην Ευρώπη» και απεστάλησαν έντυπες εκδόσεις στον EMA, σε εθνικές δημόσιες αρχές, σε επιχειρήσεις και σε μη επιχειρηματικούς παράγοντες. Ο αριθμός των απαντήσεων που ελήφθησαν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί (οι ερωτηθέντες δήλωσαν οι ίδιοι αν είναι «επιχείρηση» ή «μη επιχειρηματικοί παράγοντες»): ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η «ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 32 (67 %) 11 (23 %) 5 (10 %) Οι απαντήσεις προήλθαν από ένα εκτεταμένο διατομεακό δείγμα των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στην πολιτική ΑΟΚ: Δημόσιες αρχές από 24 κράτη μέλη (δηλαδή το 86 % των κρατών μελών) και από ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ Επιχειρήσεις Μη επιχειρηματικοί παράγοντες. Ο πλήρης κατάλογος των απαντησάντων παρατίθεται στο παράρτημα I. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου παρουσιάστηκαν στους ενδιαφερομένους και τα κράτη μέλη και αυτοί είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, στις εξής ευκαιρίες: 27 Ιουνίου 2014: στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την υγεία των ζώων για τα ενδιαφερόμενα μέρη (βιομηχανία, κτηνίατροι και καταναλωτές). 2 Ιουλίου 2014: στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων για τα κράτη μέλη και τον EMA. III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Από τα πορίσματα του ερωτηματολογίου συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο παρέχονται σε μορφή διαγράμματος στο παράρτημα II. 1. Πεδίο εφαρμογής Για τους σκοπούς της εξασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων, το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 ορίζει ότι ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για τον προσδιορισμό (i) της 5 Βλ. το τμήμα «πρόσθετα τροφίμων» του πίνακα 1 στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/

5 ανώτατης συγκέντρωσης καταλοίπων μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας η οποία μπορεί να επιτρέπεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΑΟΚ ανώτατο όριο καταλοίπων), και (ii) του επιπέδου καταλοίπων μιας φαρμακολογικά δραστικής ουσίας για την οποία δεν έχει οριστεί ανώτατο όριο καταλοίπων (ΣΑΔ σημείο αναφοράς για δράση). Όταν οι ενδιαφερόμενοι και τα κράτη μέλη ρωτήθηκαν εάν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 ήταν ενδεδειγμένο, το 80 % απάντησε θετικά. Όσον αφορά πιθανές βελτιώσεις στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, μια μειοψηφία ερωτηθέντων δήλωσε ότι το πεδίο εφαρμογής μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί ως προς την επιστημονική αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου, π.χ. σε σχέση με την ανάπτυξη νέων βιολογικών προϊόντων. 2. Επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων Ένας οργανισμός που επιθυμεί τον καθορισμό ή την τροποποίηση ενός ΑΟΚ πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στον ΕΜΑ μαζί με επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την ασφάλεια της φαρμακολογικώς δραστικής ουσίας, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των καταλοίπων της στα ζώα, και των λεπτομερειών των αναλυτικών μεθόδων για την ανίχνευση της ουσίας και των μεταβολιτών της. Η βασική αρχή για τον καθορισμό του ΑΟΚ είναι ότι τα κατάλοιπα της ουσίας που καταναλώνονται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν την αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ). Η ΑΗΠ καθορίζεται από τον EMA βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών και υποδηλώνει το επίπεδο της ουσίας ή των μεταβολιτών που δεν επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΚΦΠ εκδίδεται κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση του ΑΟΚ, που συμπληρώνει ή τροποποιεί την ταξινόμηση που περιέχεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 37/2010. Η επιστημονική εκτίμηση κινδύνου εξετάζει τον μεταβολισμό και την απομάκρυνση των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα σχετικά ζωικά είδη, το είδος και την ποσότητα καταλοίπων που μπορούν να καταναλωθούν από τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του χωρίς σημαντικό κίνδυνο για την υγεία του, εκφρασμένη ως αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη («ΑΗΠ»). Η επιστημονική εκτίμηση κινδύνου αποτελεί βασικό στοιχείο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να επιτυγχάνει τον σκοπό της. Η Επιτροπή έλαβε θετικά σχόλια όσον αφορά τη διάταξη αυτή και τις ισχύουσες μεθόδους καθορισμού ΑΟΚ και ΑΗΠ, με το 80 % των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι υπάρχει επαρκής ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των τροφίμων και της διαθεσιμότητας κτηνιατρικών φαρμάκων. Επιπλέον, η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου μπορεί να λαμβάνει υπόψη δεδομένα παρακολούθησης και έκθεσης εάν ο μεταβολισμός και η απομάκρυνση της ουσίας δεν μπορούν να εκτιμηθούν. Αυτή η ειδική διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 θεωρείται χρήσιμη (75 % των απαντησάντων). Οι γνωμοδοτήσεις του EMA πρέπει να περιλαμβάνουν επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου και συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου. Το άρθρο 13, παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 απαιτεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα σχετικά με τη μεθοδολογία της εκτίμησης του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου. Όσοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δήλωσαν ότι θα ήταν επωφελές εάν η Επιτροπή εξέδιδε περαιτέρω νομικά μέτρα για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής. 3. Ταξινόμηση των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών: ειδικές περιπτώσεις Όταν τα επιστημονικά στοιχεία είναι ελλιπή, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού προσωρινής ταξινόμησης ΑΟΚ. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο β) και παράγραφος 4 και θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία του κανονισμού (90 % των απαντησάντων). Οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 4 χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις όπου δεν υφίσταται κίνδυνος για την υγεία, σε 5

6 σχέση με την έλλειψη στοιχείων, π.χ. η αναλυτική μέθοδος που προτείνει ο αιτών για την παρακολούθηση των καταλοίπων δεν πληροί τα κριτήρια ως μια επιβεβαιωτική μέθοδο, αλλά είναι κατάλληλη για τους σκοπούς της παρακολούθησης. Αυτή η προσωρινή ταξινόμηση ΑΟΚ είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, δεδομένου ότι δεν καθυστερεί τη συμπλήρωση αίτησης για άδεια εμπορίας ενός κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ) επιτρέπει τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες να ταξινομούνται ως «Μη απαιτούσες ΑΟΚ». Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 δεν υπάρχει ανάγκη να καθοριστεί ΑΟΚ αν η ουσία θεωρείται ασφαλής στο επίπεδο των καταλοίπων που μπορεί να αναμένεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Η εν λόγω ταξινόμηση θεωρείται χρήσιμη, δεδομένου ότι αναγνωρίζει ρητά την απουσία ανησυχιών για την ασφάλεια των καταναλωτών που συνδέονται με μια συγκεκριμένη ουσία. 4. Αριθμός αιτήσεων Μια έρευνα του 2011, με τίτλο Benchmarking the Competitiveness of the Global Animal Health Industry (συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας του παγκόσμιου βιομηχανικού κλάδου της υγείας των ζώων), 6 έδειξε ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 το 2009, ο αρνητικός αντίκτυπος της νομοθεσίας για τα ΑΟΚ στις εταιρείες έχει ελαφρώς μειωθεί. Μεταξύ 2009 και 2013, ο αριθμός των αιτήσεων καθορισμού ΑΟΚ που υποβήθηκαν στον EMA αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20 % σε σύγκριση με τα πέντε έτη που προηγήθηκαν της έναρξης ισχύος του κανονισμού, αφού ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε από 33 σε 40. Επιπλέον, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009, σχεδόν το 20 % των αιτήσεων που υποβλήθηκαν προέρχονταν από ΜΜΕ. Συνολικά, η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων είναι ενθαρρυντική, καθώς αποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιος βαθμός καινοτομίας σε κτηνιατρικά φάρμακα και επιβεβαιώνει ότι οι ΜΜΕ επιθυμούν και είναι σε θέση να διαθέσουν κτηνιατρικά φάρμακα στην αγορά της ΕΕ. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο αριθμός των αιτήσεων για γνωμοδότηση EMA που υποβλήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου (μεταξύ του 2004 και του 2008) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 (μεταξύ του 2009 και του 2013): Αριθμός αιτήσεων για γνωμοδότηση ΕΜΑ που υποβλήθηκαν κατά τις περιόδους και (άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) Biobridge Ltd., (2012), Benchmarking the Competitiveness of the Global Animal Health Industry («Συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας του παγκόσμιου βιομηχανικού κλάδου της υγείας των ζώων»), 2011 έρευνα για IFAH-EUROPE. 6

7 Καμία. αίτηση από ΜΜΕ (Η κατανομή των δεδομένων για ΜΜΕ και ΜΜΕ, είναι διαθέσιμη μόνο από το 2006) Περίπου το 1/5 των αιτήσεων από ΜΜΕ 5. Παρέκταση Για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας κτηνιατρικών φαρμάκων για τα ζώα που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων, περιλήφθηκε μία αρχή παρέκτασης στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ένα ανώτατο όριο καταλοίπων που έχει καθοριστεί για ουσίες σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του ΑΟΚ για άλλο τρόφιμο που παράγεται από το ίδιο ή άλλο ζωικό είδος. Για κάθε αίτηση καθορισμού ΑΟΚ, ο ΕΜΑ θα εξετάζει κατά πόσον ένα καθορισμένο ΑΟΚ μπορεί να παρεκταθεί, χωρίς πρόσθετα στοιχεία, σε άλλα τρόφιμα ή σε άλλα είδη. Από το 2009, ο EMA συνέστησε την παρέκταση 13 ουσιών σε πρόσθετα είδη ζώων ή τροφίμων (π.χ. είδη ψαριών, αιγών και πουλερικών). Περίπου το 70 % των παρεκτάσεων σημειώθηκε μεταξύ 2012 και Επιπλέον, κάθε φορά που υπήρχε σύσταση για παρέκταση, σ' αυτή περιλαμβάνονταν είδη ήσσονος σημασίας. Τα κράτη μέλη, οι κτηνίατροι και οι εκπρόσωποι του κλάδου δήλωσαν ότι η αρχή της παρέκτασης έχει ικανοποιητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων, ιδίως όταν έχει ως αποτέλεσμα ΑΟΚ για είδη ήσσονος σημασίας. Έχει μειώσει την έρευνα, τις δαπάνες και τους κινδύνους που συνδέονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, δεδομένου ότι ο αιτών δεν χρειάζεται να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία. Η θέσπιση εκτελεστικού μέτρου από την Επιτροπή θα παράσχει περαιτέρω σαφήνεια στον EMA και στις επιχειρήσεις και μπορεί να προωθήσει τη χρήση αυτής της διάταξης. Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει την παρέκταση ΑΟΚ μεταξύ του 2009 και του 2013: Ετος Ουσία (-ες) για την οποία(-ες) συστήθηκε η παρέκταση Ζωικά είδη Είδη ήσσονος σημασίας 2009 Τιλδιπιροσίνη Από βοοειδή και χοίρους σε αιγοειδή Ναι 2010 Ισοευγενόλη Από σολομό σε (άλλα ) ψάρια με πτερύγια Ναι 2011 Φενβενδαζόλη Από όλα τα μηρυκαστικά, χοίρους, άλογα και κοτόπουλα σε όλα τα (άλλα) είδη παραγωγής τροφίμων, με εξαίρεση τα ψάρια Ναι Μονεπαντέλη Από πρόβειο γάλα σε κατσικίσιο γάλα Ναι 2012 Επρινομεκτίνη Από τα βοοειδή και τα πρόβατα στις αίγες Ναι Δικλαζουρίλη Ανθρακικό μαγγάνιο Από τα κοτόπουλα σε όλα τα (άλλα) είδη πουλερικών Από τα βοοειδή σε όλα τα (άλλα) είδη παραγωγής τροφίμων Ναι Ναι Νεομυκίνη Τροποποίηση των ΑΟΚ για τα βοοειδή σε όλα Ναι 7

8 τα (άλλα) είδη παραγωγής τροφίμων Φωξίμη Από βοοειδή, πρόβατα, χοίρους και κοτόπουλα σε όλα τα άλλα είδη πλήρους παραγωγής τροφίμων Ναι Βουταφωσφάνη Από τα βοοειδή και τα χοιροειδή σε όλα τα (άλλα) θηλαστικά παραγωγής τροφίμων Ναι Χλωροφόρμιο Όλα τα μηρυκαστικά, τα χοιροειδή σε όλα τα (άλλα) θηλαστικά παραγωγής τροφίμων Ναι 2013 Οξική τριπτορελίνη Από τα χοιροειδή σε όλα τα (άλλα) είδη παραγωγής τροφίμων Ναι Λουφενουρόνη Από τον σολομό του Ατλαντικού και την ιριδίζουσα πέστροφα σε όλα τα άλλα ψάρια με πτερύγια Ναι 2014 (Ιανουάριος - Aπρίλιος) Σεληνικό βάριο Από τα βοοειδή/πρόβατα σε όλα τα (άλλα) είδη παραγωγής τροφίμων Ναι 6. Codex Alimentarius (Κώδικας τροφίμων) Η Επιτροπή Codex Alimentarius (Κώδικας τροφίμων) δημιουργήθηκε το 1963 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για την ανάπτυξη προτύπων για τα τρόφιμα. Ο ρόλος του κώδικα τροφίμων (Codex Alimentarius) είναι η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο διεθνές εμπόριο τροφίμων και η προωθηση του συντονισμού όλων των εργασιών σχετικά με τα πρότυπα για τα τρόφιμα των διεθνών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τα έγγραφα που αφορούν τη θέση της ΕΕ σχετικά με θέματα που συζητώνται από την Επιτροπή του Codex Alimentarius. Η συνοχή μεταξύ των διεθνών προτύπων και της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα έχει ενισχυθεί περαιτέρω με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009, ΑΟΚ μπορούν να καθορίζονται στην ΕΕ μετά από απόφαση του Codex Alimentarius, υπό την προϋπόθεση τα επιστημονικά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη θα έχουν διατεθεί στην αντιπροσωπεία της ΕΕ πριν από την λήψη απόφασης του Codex. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι απαραίτητη η πρόσθετη αξιολόγηση από τον EMA. Πάνω από το 80 % όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δήλωσαν ότι αυτή η διάταξη είναι χρήσιμη επειδή παρέχει στη βιομηχανία κτηνιατρικών φαρμάκων μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει τα ΑΟΚ του Codex και λειτουργεί ως κίνητρο για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η διάταξη αυτή δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. 7. Έλεγχος και παρακολούθηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες Η Επιτροπή ή ένα κράτος μέλος μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση από τον EMA για μια ουσία που χρησιμοποιείται για ένα κτηνιατρικό φάρμακο σε τρίτη χώρα αλλά όχι στην ΕΕ. Αυτό διευκολύνει την εναρμονισμένη προσέγγιση για τον έλεγχο των καταλοίπων στα εισαγόμενα προϊόντα ζωικής 8

9 προέλευσης. Στο ερωτηματολόγιο, το 90 % των επιχειρήσεων που απάντησαν θεωρούν ότι η αίτηση για γνωμοδότηση είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των καταλοίπων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης. 8. Κανόνες σχετικά με τη διάθεση τροφίμων ζωικής προέλευσης στην αγορά Το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 ορίζει ότι τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που περιέχουν κατάλοιπα φαρμακολογικά δραστικών ουσιών μπορούν να διατίθενται στην αγορά, μόνον εφόσον είναι σύμφωνα με καθορισμένο ΑΟΚ. Το 70 % των ερωτηθέντων θεωρούν αυτή την διάταξη ενδεδειγμένη. Μολονότι η διάταξη αυτή λειτουργεί καλά σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι πρόσθετες διατάξεις, όπως η επέκταση των ΑΟΚ σε άλλα είδη ή ιστούς και η πρόβλεψη λιγότερο αυστηρών διατάξεων για διογκωτικά, μπορούν να βελτιώσουν τη νομοθεσία χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις για την ασφάλεια των καταναλωτών. 9. Σημεία αναφοράς για δράση Η κατανομή των ΑΟΚ για τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες είναι ένα από τα πολλά μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον, τα άρθρα 18, 19 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τη θέσπιση τιμών αναφοράς για τον έλεγχο των καταλοίπων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης για τις απαγορευμένες ή μη εγκεκριμένες ουσίες. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει σημεία αναφοράς για δράση (ΣΑΔ) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 για τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που απαγορεύονται ή που δεν επιτρέπονται επί του παρόντος, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα ΣΑΔ αποτελούν, όπως και τα ΑΟΚ, μια τιμή αναφοράς για την παρακολούθηση των καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Το προϊόν διατροφής δεν μπορεί νομίμως να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ, εάν έχει γίνει υπέρβαση του ΣΑΔ. Ο καθορισμός των ΣΑΔ δεν θα πρέπει, ωστόσο, ουδόλως να χρησιμεύει ως πρόσχημα για να επιτραπεί η παράνομη χρήση απαγορευμένων ή μη επιτρεπόμενων ουσιών σε ζώα παραγωγής τροφίμων (βλέπε αιτιολογική σκέψη 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι ο καθορισμός ΣΑΔ θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, δεδομένου ότι θα έχουν θεσπιστεί τιμές αναφοράς για ενδεχόμενη δράση που θα πρέπει να αναληφθεί. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν καθορίσει ΣΑΔ από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 έχει επιτύχει τον σκοπό του της προστασίας της δημόσιας υγείας και της δαφύλαξης της υγείας των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 έχει συντελέσει στην αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για ΑΟΚ και στη χρήση της αρχής της παρέκτασης για την επέκταση των υφιστάμενων ΑΟΚ σε άλλα είδη ζώων. Αυτός ήταν ένας από τους κύριους στόχους της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και της έκδοσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009. Αυτό, με τη σειρά του, έχει συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας καθώς η έκθεση του καταναλωτή σε φαρμακολογικά δραστικές ουσίες είναι περιορισμένη, επειδή παρέχονται σαφείς τιμές αναφοράς για την παρακολούθηση των καταλοίπων στα τρόφιμα. Η αύξηση αυτή του αριθμού των καθορισμένων ΑΟΚ συνέβαλε επίσης στην προστασία της υγείας των ζώων, καθώς η έλλειψη ΑΟΚ για ορισμένα είδη οδηγεί σε έλλειψη εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενειών στα εν λόγω είδη. Πρόσφατα, η προσβασιμότητα βελτιώθηκε περαιτέρω με μια διαδικτυακή βάση δεδομένων ΑΟΚ. Γενικά, τα κράτη μέλη, οι επιχειρήσεις, οι μη επιχειρηματικοί φορείς και ο EMA εκτιμούν ότι η εμπειρία τους από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 είναι θετική. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται στο 9

10 παράρτημα ΙΙ, οι απόψεις σχετικά με ειδικά θέματα μπορεί να ποικίλουν μεταξύ των διάφορων ενδιαφερομένων μερών. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από τους διαφορετικούς στόχους που εξυπηρετεί η εφαρμογή του κανονισμού 470/2009 (π.χ. αρμόδιες αρχές έναντι φαρμακευτικών εταιρειών ή κτηνιάτρων). Έχουν επέλθει ουσιαστικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία για τον καθορισμό ΑΟΚ. Η εκπόνηση μέτρων εφαρμογής, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 θα πρέπει να επιφέρει περαιτέρω βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο πραγματικός αντίκτυπος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 θα καταστεί σαφής μόνο με την απόκτηση εμπειρίας σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα ήταν λάθος να αναμένεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 η επίλυση όλων των προβλημάτων στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων. Το ζήτημα της έλλειψης διαθεσιμότητας κτηνιατρικών φαρμάκων στην ΕΕ εξετάζεται στην τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, για την οποία η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, και η οποία είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πίνακας των ερωτηθέντων στο πλαίσιο της έρευνας I. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΑΥΣΤΡΙΑ: Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 2. ΒΕΛΓΙΟ: Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) / Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 3. ΚΡΟΑΤΙΑ: Ministarstvo Poljoprivrede 4. ΚΥΠΡΟΣ: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 5. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ústav pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů a Léčiv (USKVBL) / Státní Veterinární Správa (SVS) 6. ΔΑΝΙΑ: Fødevarestyrelsen (FVST) 7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (ΕΦΚΧ)(Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) 8. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Jord- och skogsbruksministeriet 9. ΓΑΛΛΙΑ: Ministère de l Agriculture 10. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) x2 11. Institut für Hygiene und Umwelt; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 12. ΕΛΛΑΔΑ: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (EOΦ) 13. ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Department of Agriculture Food & the Marine (DAFM) & The Irish Medicines Board (IMB) 14. ΙΤΑΛΙΑ: Ministero della Sanità 15. ΛΕΤΟΝΙΑ: Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) 16. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Valstybinė Maisto ir Veterinarijos Tarnyba (VMVT) 17. ΜΑΛΤΑ: Gvern ta Malta 18. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ: Ministerie van Economische Zaken 19. ΠΟΛΩΝΙΑ: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) 20. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 21. ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar (ICBMV) 22. ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Štátna Veterinárna a Potravinová Správa (ŠVPS) / Ústav štátnej kontroly 11

12 veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL) 23. ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Vlada Republike Slovenije 24. ΙΣΠΑΝΙΑ: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 25. ΣΟΥΗΔΙΑ: Lakemedelsverket 26. TΟΥΡΚΙΑ: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 27. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA) 28. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Food and Drug Administration (FDA) Health and Human Services (HHS). II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Bayer 2. CEVA 3. Elanco Animal Health 4. IFAH-Europe 5. KLIFOVET AG 6. Laboratoire Boiron 7. Laboratoire TVM 8. Novartis 9. Sea Food Alliance 10. The Danish Agriculture & Food Council 11. TSGE Consulting Ltd III. ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1. Bundestierärztekammer (BTK) 2. Ιδιώτης κτηνίατρος 3. Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τα κτηνιατρικά ομοιοπαθητικά φάρμακα (ECVH) 4. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συσκευαστών και διανομέων μελιού (FEEDM) 5. Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης (FVE) 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πορίσματα του ερωτηματολογίου Επεξήγηση των γραφικών Total Public authority Business Non-business Yes No N/A (not applicable) Very adequate balance Adequate balance Somewhat adequate balance No adequate balance Very good impact Good impact Fairly good impact Bad impact Very useful Useful Somewhat useful Not Useful Σύνολο Δημόσια αρχή Επιχειρήσεις Μη επιχειρηματικοί φορείς Ναι Όχι N/A (άνευ αντικειμένου) Πολύ ικανοποιητική ισορροπία Επαρκής ισορροπία Μερικώς επαρκής ισορροπία Μη επαρκής ισορροπία Πολύ ικανοποιητικός αντίκτυπος Ικανοποιητικός αντίκτυπος Αρκετά ικανοποιητικός αντίκτυπος Δυσμενής αντίκτυπος Πολύ χρήσιμο Χρήσιμο Αρκετά χρήσιμο Άχρηστο 13

14 1. Αντίκτυπος της παρέκτασης Q1. Η παρέκταση είναι η αρχή της χρήσης των ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για ορισμένες ουσίες σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, για άλλο τρόφιμο που παράγεται από το ίδιο είδος, ή σε ένα ή περισσότερα είδη για άλλα είδη (άρθρο 5 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009). Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο αντίκτυπος της παρέκτασης σχετικά με τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων; 100% 80% 60% 40% 20% 0% 33% 28% 45% 40% 19% 13% 34% 18% 27% 18% 60% 19% 22% 18% 2% 3% TOTAL Public authority Business Non-business N/A Very good impact Good Impact Fairly good impact Bad impact 2. Κατάλογος ουσιών που θεσπίζονται για πολλαπλούς σκοπούς Ουσία (-ες) που θεσπίζεται (-ονται) για πολλαπλούς σκοπούς ΣΙ Βιοκτόνα προϊόντα Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Α-κυπερμεθρίνη Αμιτράζη (Amitraz) Αζαμεθιφός Coumaphos Κυφλουθρίνη Κυαλοθρίνη Κυπερμεθρίνη (cypermethrin) ελταμεθρίνη Diazinon ιφλουβενζουρόνη Περμεθρίνη Φωξίμη Teflubenzuron T- φλουβαλινάτη Thiabendazole 14

15 (θειαβενδαζόλιο) ικλαζουρίλη Αλοφουγινόνη Λασαλοσίδη Mονενσίνη 3. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 470/2009 Q18 Θεωρείτε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009, όπως ορίζεται στο άρθρο 1,ενδεδειγμένο? 4. Ασφάλεια των τροφίμων και διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων Q5. Πιστεύετε ότι οι υφιστάμενες μέθοδοι για τον καθορισμό ΑΟΚ και αποδεκτών ημερησίων προσλήψεων (ΑΗΠ) επιτυγχάνουν κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των τροφίμων και της διαθεσιμότητας των κτηνιατρικών φαρμάκων (άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 470/2009); 15

16 5. Επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών Q3. Η επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών μπορεί να λαμβάνει υπόψη στοιχεία παρακολούθησης ή στοιχεία έκθεσης, εάν ο μεταβολισμός και η απομάκρυνση της ουσίας δεν μπορούν να εκτιμηθούν (άρθρο 6, παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚ 470/2009). Θεωρείτε χρήσιμες τις εν λόγω διατάξεις του κανονισμού; 6. Επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου και διαχείριση του κινδύνου Q4. Η γνωμοδότηση του Οργανισμού συνίσταται σε επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου και συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου (άρθρο 6 και 7 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009). Θεωρείτε ότι η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει μέτρο εφαρμογής (άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009) που θα παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7; 16

17 17

18 7. Καθορισμός προσωρινών ΑΟΚ Q9 Πρέπει να θεσπίζεται ένα ΑΟΚ για τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες (άρθρο 14 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009) που προορίζονται για χρήση σε κτηνιατρικά φάρμακα. Η δυνατότητα καθορισμού προσωρινού ΑΟΚ ταξινόμησης, όταν τα επιστημονικά στοιχεία είναι ελλιπή, (άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009) είναι χρήσιμη; 8. Θέσπιση ΑΟΚ στην ΕΕ με βάση τον Codex Alimentarius Q7. Ένα ΑΟΚ πρέπει να καθορίζεται δυνάμει απόφασης της Επιτροπής του Codex Alimentarius, υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση θα υποστήριζει αυτήν την απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, στοιχείο β) του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009). Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν θεωρείτε χρήσιμη διαδικασία τον καθορισμό ΑΟΚ στην Ένωση με βάση μια απόφαση του Codex Alimentarius. 18

19 9. Έλεγχος και η παρακολούθηση των υπολειμμάτων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Q6. Η γνωμοδότηση του Οργανισμού μπορεί να ζητηθεί από την Επιτροπή ή ένα κράτος μέλος όταν μια ουσία επιτρέπεται σε κτηνιατρικό φάρμακο σε τρίτη χώρα αλλά όχι στην Ένωση (άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία α) του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009). Θεωρείτε ότι η εν λόγω αίτηση γνωμοδότησης είναι χρήσιμη προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση των καταλοίπων σε ζωικά προϊόντα; 10. Διατάξεις που αφορούν τη διάθεση στην αγορά Q16. Το άρθρο 23 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009 ορίζει ότι τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης μπορούν να διατεθούν στην αγορά εφόσον συμμορφώνονται με καθορισμένο ΑΟΚ. Θεωρείτε ότι οι διατάξεις του άρθρου 23, στοιχείο α) και β) που συνδέονται με τη διάθεση στην αγορά αρκούν για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις; 19

20 20

21 11. Ελέγχοι στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά της ΕΕ Q14. Όταν κρίνεται αναγκαίο για την εξασφάλιση της λειτουργίας των ελέγχων τροφίμων ζωικής προέλευσης που εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει σημεία αναφοράς δράσης (ΣΑΔ) για τα κατάλοιπα φαρμακολογικά δραστικών ουσιών (άρθρο 18 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 470/2009). Έχετε υπόψη σας προβλήματα συνδεόμενα με τους ελέγχους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η θέσπιση ΣΑΔ θα ήταν χρήσιμη; 21

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 EL L 115/25 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/724 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το οξικό ρετινύλιο, το παλμιτικό ρετινύλιο και το προπιονικό ρετινύλιο ως πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990R2377 EL 02.09.2009 060.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.11.2013 2013/0305(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1996L0022 EL 18.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της 29ης Απριλίου 1996 περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/5 20.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1111/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2016 L 195/75 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για την έγκριση του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα