ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's"

Transcript

1 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος 2015 Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Moody's Investors Service εκτιµά ότι ο κίνδυνος αθέτησης των υ οχρεώσεων της Ουκρανίας ως ρος τις διεθνείς ληρωµές της αραµένει ακόµη ορατός, ριν αυτή αρχίσει το διακανονισµό του εξωτερικού χρέους της, την αναδιάρθρωση του ο οίου έχει συµφωνήσει µε την ad hoc ε ιτρο ή των ιστωτών. Αυτό αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του. Η Moody's, ειδικότερα, αναµένει ροβλήµατα σε σχέση µε την ανάκαµψη της ουκρανικής οικονοµίας µέσα στα ε όµενα χρόνια, µετά την σηµαντική τώση του ΑΕΠ και την αύξηση του ληθωρισµού. Ε ι λέον, ο διεθνής οίκος ιστεύει ότι η κατάσταση έχει ερι λεχθεί α ό βαθιές ολιτικές διαφωνίες και τη συνεχιζόµενη στρατιωτική σύγκρουση στις ανατολικές εριοχές, η ο οία έχει οδηγήσει στην α ώλεια ορισµένων σηµαντικών βιοµηχανικών εριουσιακών στοιχείων. Ε ι λέον, η συµφωνία αναδιάρθρωσης, ου συνήφθη ρόσφατα, δεν καλύ τει 1,8 δις $σε άλλες υ οχρεώσεις, συµ εριλαµβανοµένων των ευρωοµολόγων, ου κατέχονται α ό την όλη του Κιέβου και την εταιρεία σιδηροδρόµων Ukrzaliznytsia, ό ως και δάνεια ου εγγυάται η κυβέρνηση. εν έχει διευθετηθεί, ε ίσης, λύση για την αναδιάρθρωση των 3 δις $ σε ευρωοµόλογα, ου βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του Ρωσικού Εθνικού Ταµείου Πρόνοιας και ο οίκος ροτείνει το θέµα να συζητηθεί κατά τον ε όµενο γύρο των δια ραγµατεύσεων µεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της ΕΕ. - Η Ουκρανία εισήγαγε άνω α ό 1 δις κ.µ. φυσικού αερίου α ό την ΕΕ τον Αύγουστο Ukrtransgaz Η Ουκρανία εισήγαγε 1,031 δισ. κ.µ. (bcm) φυσικού αερίου α ό την Ευρω αϊκή Ένωση, τον Αύγουστο του 2015, σύµφωνα µε την Υ ηρεσία Τύ ου της δηµόσιας ανώνυµης εταιρίας Ukrtransgaz. Η εταιρεία αναφέρει ότι το σύνολο του όγκου του αερίου εισήχθηκε α ό τη Σλοβακία. Α ό τις 2 Σε τεµβρίου, η Ουκρανία εισήγαγε φυσικό αέριο µόνο α ό τη Σλοβακία µε ηµερήσιο ρυθµό 23,7 εκ. κ.µ. Η Υ ηρεσία Τύ ου συµ λήρωσε ότι η τελετή κο ής της κορδέλας για την έναρξη λειτουργίας του αγωγού Vojany-Uzhgorod ραγµατο οιήθηκε στις 2 Σε τεµβρίου 2014 και µέσα σε διάστηµα ενός έτους 10,9 δις κ..µ. φυσικού αερίου έχουν αρασχεθεί στην Ουκρανία α ό τη Σλοβακία. 1

2 - Μόνο το 2% των ουκρανικών εξαγωγών τροφίµων µε ροορισµό την Ρωσία ηλώσεις Προέδρου Poroshenko Ο ρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko δήλωσε ότι µόνο το 2% των ουκρανικών εξαγωγών τροφίµων κατευθύνεται ρος την ρωσική αγορά. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, ο υβριδικός όλεµος, ου ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, έχει και µία κατ εξοχήν οικονοµική διάσταση, δεδοµένου ότι η Ρωσία έκλεισε σχεδόν λήρως τις αγορές της για τους Ουκρανούς αραγωγούς, µε συνέ εια το ιο άνω α οτέλεσµα. Ο Πρόεδρος Poroshenko θεωρεί ότι η ολιτική της Ρωσίας έχει καθαρά ολιτικούς στόχους και όχι την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων της. Στόχος της είναι να «στραγγαλίσει» την Ουκρανία και να ε ιδεινώσει την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της χώρας. Ο Πρόεδρος Poroshenko ρόσθεσε ότι, χωρίς την ευκαιρία να νικήσει την Ουκρανία α ό το εξωτερικό, καθώς τα ουκρανικά ό λα έχουν βελτιωθεί σηµαντικά, η Ρωσία ροσ αθεί να υ ονοµεύσει εσωτερικά την χώρα µε δοκιµασίες στο οικονοµικό και ε ιχειρηµατικό εριβάλλον. Συνεργασία Ουκρανίας και Σλοβενίας σε ενεργειακά θέµατα Ο Ε ικεφαλής της Κρατικής Υ ηρεσίας για την Ενεργειακή Α όδοση και την Εξοικονόµηση Ενέργειας της Ουκρανίας Serhiy Savchuk υ έγραψε µνηµόνιο συνεργασίας για την ενεργειακή α οδοτικότητα, την εξοικονόµηση ενέργειας και τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας µεταξύ της υ ηρεσίας του και του Οργανισµού Καινοτοµίας και Ενέργειας της Σλοβακίας (SIEA). Το Γραφείο Τύ ου της ουκρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Savchuk, ως µέλος της κυβερνητικής αντι ροσω είας µε ε ικεφαλής τον Πρωθυ ουργό της Ουκρανίας Arseniy Yatseniuk, ε ισκέφθηκε τη Σλοβακία στις 10 Σε τεµβρίου Το υ όµνηµα είναι ένα σηµαντικό έγγραφο για την Ουκρανία στην ενεργειακή α όδοση, την εξοικονόµηση ενέργειας και τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας, καθώς η Σλοβακία έχει βρεθεί ήδη στο αρελθόν στην θέση της Ουκρανίας στα ενεργειακά θέµατα. Σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθµιση οικιών στη Σλοβακία, το 2013 η θερµαντική α όδοση του 50,3% ολυκατοικιών στη χώρα εκσυγχρονίστηκε, ό ως και το 33% των ιδιωτικών κατοικιών. Μέχρι το 2020, οι δείκτες ρέ ει να αυξηθούν σε 72,15% και 47,61% αντίστοιχα. Το ουκρανικό ρόγραµµα ενεργειακής α όδοσης καταρτίστηκε µε βάση την ευρω αϊκή εµ ειρία, συµ εριλαµβανοµένης της εµ ειρίας της Σλοβακίας, και α ό τη στιγµή της υλο οίησής του έχει α οδείξει την α οτελεσµατικότητά του. Στη Σλοβακία α ό το 2005 έως το 2013, ραγµατο οιήθηκαν συνολικά 599 έργα ενεργειακής αναβάθµισης, αξίας σε κτίρια κατοικιών. 2

3 Στόχος του υ ογραφέντος υ οµνήµατος µεταξύ των δύο υ ηρεσιών είναι η ανταλλαγή εµ ειριών σχετικά µε την καθιέρωση α οτελεσµατικών χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων για την υ οστήριξη της υλο οίησης των έργων για την ενεργειακή α όδοση, τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας και τα εναλλακτικά καύσιµα. Το µνηµόνιο αναφέρει ότι θα ραγµατο οιηθούν α ό κοινού σεµινάρια και συνέδρια για να µελετηθούν οι καλύτερες ρακτικές για την ενεργειακή α όδοση. Η Παγκόσµια Τρά εζα αναθεωρεί τις ροβλέψεις της για τώση του ΑΕΠ της Ουκρανίας για το Το ραγµατικό ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2015 θα µειωθεί κατά 12%, µε τον ληθωρισµό στο 50,8%, σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη µακροοικονοµική ρόβλεψη, ου δηµοσιεύθηκε α ό την Παγκόσµια Τρά εζα στην έκθεσή της σχετικά µε την χώρα αυτή. Η Τρά εζα αναµένει ότι το ραγµατικό ΑΕΠ θα µειωθεί κατά 12% το 2015, µε την ισχυρότερη συρρίκνωση κατά το ρώτο εξάµηνο του έτους, ου ακολουθείται α ό µια ε ιβράδυνση της µείωσης κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Σύµφωνα µε την έκθεση, η τώση αγγίζει ολλούς τοµείς, ιδίως στον τοµέα των µετάλλων και ορυχείων, ου υ έφεραν ιδιαίτερα α ό την σύγκρουση στα ανατολικά. Είναι ιθανό ότι η κατάσταση του λιανικού εµ ορίου θα ε ιδεινωθεί λόγω της µεγάλης τώσης των ραγµατικών εισοδηµάτων του ληθυσµού, ου ροκαλείται α ό την α ότοµη αύξηση των τιµολογίων, την µεγάλη υ οτίµηση του νοµίσµατος, καθώς και την µείωση των ραγµατικών µισθών. Ε ίσης, τα ροβλήµατα στον τρα εζικό τοµέα αναµένεται να συνεχιστούν. Σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας, σύµφωνα µε τους στόχους της νοµισµατικής ολιτικής, αυτό θα σήµαινε και την εραιτέρω συρρίκνωση των ιστώσεων κατά τη διάρκεια του 2015 κατά 4%. Α ό την εξωτερική λευρά, η θετική ε ίδραση των α οσβέσεων ε ί των εξαγωγών θα υ ονοµευθεί α ό την σύγκρουση στα ανατολικά, ου ε ηρεάζει σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας. - Η Κεντρική Τρά εζα µείωσε το βασικό ε ιτόκιο αναχρηµατοδότησης στο 22% Η Εθνική Τρά εζα της Ουκρανίας (ΝΒU) α οφάσισε να µειώσει το ε ιτόκιο αναχρηµατοδότησης στο 22% α ό το σηµερινό οσοστό του 27%, ου έχει τεθεί σε ισχύ α ό τις 28 Αυγούστου τ,ε, όταν και ανερχόταν σε 30%. Ο ως αναφέρεται σε σχετικό ανακοινωθέν, η Εθνική Τρά εζα της Ουκρανίας ροχωρά µε ρογραµµατισµένο σχεδιασµό στη χαλάρωση της νοµισµατικής ολιτικής, η ο οία ξεκίνησε α ό τον Αύγουστο. Μια σταδιακή υ οχώρηση α ό την ολιτική ακριβού χρήµατος κατέστη δυνατή χάρη στην σταθερή εξοµάλυνση των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών στην Ουκρανία. 3

4 Σύµφωνα µε την Τρά εζα, η τωτική ορεία του ληθωρισµού είναι το α οτέλεσµα των κοινών ροσ αθειών της µαζί µε την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Η ορθολογική νοµισµατική και δηµοσιονοµική ολιτική ε έτρεψε τον έλεγχο του ληθωρισµού α ό την λευρά της ζήτησης και την σταθερο οίηση της αγοράς συναλλάγµατος. Οι αράγοντες ου συµβάλλουν στη συγκράτηση του ληθωρισµού εριλαµβάνουν µια σταθερή αγορά χρήµατος, χαµηλές τιµές εµ ορευµάτων στις αγκόσµιες αγορές, και την εραιτέρω µείωση των ληθωριστικών ροσδοκιών. Η τελευταία υ οστηρίζεται α ό την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δηµόσιου χρέους της Ουκρανίας, την συνεχιζόµενη ε ιτυχή συνεργασία µε το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, και την υ οστήριξη α ό τους άλλους διεθνείς εταίρους της χώρας. Η NBU αύξησε το ε ιτόκιο αναχρηµατοδότησης κατά 30% ετησίως στις 4 Μαρτίου Μέχρι τότε, το ε ιτόκιο είχε καθοριστεί στο 19,5% α ό το Φεβρουάριο και σε 14% α ό τις 13 Νοεµβρίου του Tα συναλλαγµατικά α οθέµατα υ ερβαίνουν τα 13 δις $ - Κεντρική Τρά εζα Η Εθνική Τρά εζα της Ουκρανίας ε ιβεβαιώνει τη διατήρηση της σταθερότητας στην αγορά συναλλάγµατος και αναµένει αύξηση των συναλλαγµατικών ροών, ου θα διευκολύνει την αύξηση των διεθνών α οθεµατικών της χώρας, το µέγεθος των ο οίων υ ερβαίνει ήδη τα 13 δισ. $, σύµφωνα µε την ε ικεφαλής της Εθνικής Τρά εζας της Ουκρανίας Valeriya Gontareva. Ξεκινώντας α ό την 17 η Σε τεµβρίου τ.ε, η Εθνική Τρά εζα της Ουκρανίας διεξήγαγε καθηµερινά δηµο ρασίες για την αγορά συναλλάγµατος, οι ο οίες ήδη ανέρχονται στα 80 εκατ. $. Ε ι λέον, η αύξηση των α οθεµάτων έχει ε ιτρέψει τη διενέργεια ράξεων ανταλλαγής νοµισµάτων µε την Κεντρική Τρά εζα της Σουηδίας για 500 εκατ. $ και την α όκτηση των 500 εκατ. $ µέσω του δεύτερου δανειακού ρογράµµατος για την ανά τυξη του χρηµατο ιστωτικού τοµέα α ό την Παγκόσµια Τρά εζα. - Οι συναλλαγµατικοί εριορισµοί θα αρθούν στα µέσα του 2016 NBU Η Εθνική Τρά εζα της Ουκρανίας (NBU) θα άρει µέχρι τα µέσα του 2016 όλους τους εριορισµούς σχετικά µε το νόµισµα, ου τέθηκαν σε ισχύ τον Σε τέµβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του Σύµφωνα µε την ιοικητή της Τρά εζας, έχει ξεκινήσει µία βήµα- ρος-βήµα διαδικασία α ελευθέρωσης όλων των διοικητικών συναλλαγµατικών εριορισµών, καταργώντας ουσιαστικά το σχετικό διάταγµα, ου χρονολογείται α ό το Η ιοικητής ανέφερε ότι η Τρά εζα εισήγαγε διοικητικούς εριορισµού, στους ο οίους ροέβησαν και άλλες κρατικές αρχές, ό ως τα τελωνεία, οι φορολογικές αρχές, το σύστηµα δικαιοσύνης, η εισαγγελία, δεδοµένου οτι ο τοµέας των χρηµατο ιστωτικών υ ηρεσιών δεν λειτουργούσε ικανο οιητικά, καθιστώντας τους εριορισµούς α αραίτητους. 4

5 - Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή θα αράσχει 500 εκ $ στην Ουκρανία έως τα τέλη του Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή θα αράσχει 500 εκατ. $ στην Ουκρανία για αγορά ρωσικού φυσικού αερίου µέχρι το τέλος του 2015, συνεχίζοντας τις ροσ άθειές της για την οργάνωση, µέσω ευρω αϊκών και διεθνών χρηµατο ιστωτικών ιδρυµάτων, της αναγκαίας χρηµατοδότησης για τις αγορές φυσικού αερίου α ό την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της χειµερινής εριόδου, στο λαίσιο των ο οίων τουλάχιστον 500 εκατ. $ θα ρέ ει να είναι διαθέσιµη µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σχολιάζοντας τα α οτελέσµατα της τριµερούς συνάντησης για το αέριο, ο αντι ρόεδρος της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής αρµόδιος για την ενέργεια Maroš Šefčovič δήλωσε ότι η συµφωνία για τους όρους του νέου ακέτου ροµήθειας αερίου α ό την Ρωσία είναι ένα κρίσιµο βήµα ρος την εξασφάλιση ότι η Ουκρανία έχει ε αρκή α οθέµατα φυσικού αερίου τον ροσεχή χειµώνα και ότι δεν υ άρχει καµία α ειλή για τη συνεχή αξιό ιστη µεταφορά του φυσικού αερίου α ό τη Ρωσία ρος την ΕΕ. Η ε ικείµενη µονογραφή της σχετικής συµφωνίας δείχνει ότι και τα δύο µέρη θα αντα οκριθούν στον ρόλο τους ως αξιό ιστοι εταίροι στην ε ιχείρηση φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε το ρωτόκολλο, ου µονογραφήθηκε, η ουκρανική λευρά δεσµεύεται για τη διασφάλιση διαµετακόµισης φυσικού αερίου µέσω του εδάφους της ρος την ΕΕ, µεταξύ άλλων, και µέσω ροµήθειας 2 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου στις υ όγειες α οθήκες της τον Οκτώβριο του

6 ΜΟΛ ΑΒΙΑ, Σε τέµβριος Η Εθνική Τρά εζα της Μολδαβίας εξηγεί την υ οτίµηση του λέι έναντι του ευρώ Η τελευταία ιο σηµαντική υ οτίµηση του εθνικού νοµίσµατος έναντι του ευρώ εξηγείται α ό την ανατίµηση του τελευταίου έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στις αγορές του εξωτερικού. Έτσι, τις τελευταίες ηµέρες, το ευρώ έχει ανατιµηθεί κατά ερί ου 1,3% έναντι του δολαρίου, σύµφωνα µε ανακοινωθέν α ό την υ ηρεσία Τύ ου της Εθνικής Τρά εζας της Μολδαβίας (BNM). Η BNM θεωρεί ότι η ανατίµηση του ευρώ ραγµατο οιήθηκε στο λαίσιο της α όφασης της αµερικανικής Οµοσ ονδιακής Ε ιτρο ής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) να κρατήσει το ρυθµό της νοµισµατικής ολιτικής στο ίδιο ε ί εδο, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε την Ε ιτρο ή, οι τρέχουσες αγκόσµιες οικονοµικές και χρηµατο- ιστωτικές εξελίξεις είναι ολοένα και ιο ανησυχητικές, λαµβάνοντας υ όψη την ε ιβράδυνση της οικονοµικής ανά τυξης στις αναδυόµενες αγορές, και ειδικότερα στην Κίνα. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας των Η.Π.Α αρουσιάζει βελτίωση, σύµφωνα µε την FOMC, είναι ολύ νωρίς για τη συναγωγή συµ ερασµάτων ως ρος τη θετική δυναµική της αγοράς αυτής. Συµ ερασµατικά η ιθανότητα της αύξησης του βασικού αµερικανικού στο εγγύς µέλλον είναι χαµηλή. Α ό τα µέσα Σε τεµβρίου, το µολδαβικό λέι υ οτιµήθηκε α ό 21,7 λέι/ στις 14 Σε τεµβρίου στο 22,49 λέι/ για τις 18 Σε τεµβρίου. Το µολδαβικό νόµισµα έχασε έδαφος και έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. µε την ε ίσηµη συναλλαγµατική ισοτιµία να ανεβαίνει α ό 19,2 λέι/ στα 19,8 λέι/$ µέσα σε έντε ηµέρες. - Οι Μολδαβοί εξαγωγείς θα ε ωφεληθούν α ό τη συγχρηµατοδότηση α ό την Παγκόσµια Τρά εζα Οι Μολδαβοί εξαγωγείς θα ε ωφεληθούν α ό ε ιδοτήσεις µέσω ενός νέου χρηµατοδοτικού εργαλείου της Παγκόσµιας Τρά εζας µε τον τίτλο Project on Enhancing Competitiveness, ύψους 3 εκατοµµυρίων δολαρίων. Πάνω α ό 450 ε ιχειρηµατίες εισέ ραξαν 2,7 εκατ. $ για την ενίσχυση των ε ιχειρήσεων τους και την εφαρµογή ροτύ ων ISO. Άλλοι 60 ε ιχειρηµατίες είχαν ρόσβαση σε ιστωτική γραµµή ύψους 22 εκατ. $ για ε ενδύσεις σε κυκλοφορούν ενεργητικό, σύµφωνα µε τον Αντι ρόεδρο της Κυβέρνησης και Υ ουργός Οικονοµικών Stephane Bride. Ο αξιωµατούχος δήλωσε ότι η Μολδαβία είχε την εµ ειρία µιας α οτελεσµατικής συνεργασίας µε την οµάδα της Παγκόσµιας Τρά εζα και, ως εκ τούτου, οι ροσδοκίες κατα το τρέχον έργο είναι µεγάλες. Τα µέσα, ου ροσφέρονται α ό το διεθνές χρηµατο ιστωτικό ίδρυµα, θα ρέ ει να χρησιµο οιηθούν για την βελτίωση της οιότητας των ροϊόντων και των υ ηρεσιών, τον εξορθολογισµό των εσωτερικών ε ιχειρηµατικών διαδικασιών, τη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας και τον εντο ισµό νέων αγορών. 6

7 - Η Μολδαβική Ρυθµιστική Αρχή Ε ικοινωνιών διενεργεί δηµο ρασία φάσµατος συχνοτήτων σε έντε ζώνες Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Ε ικοινωνιών και Πληροφορικής (ANRCETI) ροκήρυξε δηµο ρασία για χορήγηση 16 άδειών µε στόχο τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων για την αροχή υ ηρεσιών ε ίγειων κινητών ε ικοινωνιών και υ ηρεσιών. Η ροθεσµία υ οβολής αιτήσεων είναι η 13 Νοέµβρη Οι δεκαέξι άδειες φάσµατος, κατ ιν διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού, θα χορηγηθούν ως εξής : µία άδεια στη ζώνη των 800 MHz, δύο άδειες στη ζώνη των 900 MHz, δύο άδειες στο 2100 MHz, τρεις άδειες σε 2600 MHz και οκτώ άδειες σε ζώνη MHz. Οι άδειες θα ισχύουν για 15 χρόνια α ό την ηµεροµηνία έκδοσης τους, εκτός εάν η άδεια εκδίδεται σε φορέα, ο ο οίος είναι ήδη κάτοχος άδειας για αυτή τη ζώνη συχνοτήτων. Σε τέτοιες ερι τώσεις, η νέα ισχύς της άδειας είναι συγχρονισµένη µε τη λήξη της άδειας ου κατέχει ο άροχος. Οι αρχικές ροσφορές για την δηµο ρασία κυµαίνονται µεταξύ 1 και 10 εκατ.. - Η Μολδαβία 84η σε κατάταξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας Η Μολδαβία α ώλεσε δύο θέσεις στην κορυφή των ιο ανταγωνιστικών χωρών του κόσµου, σε έρευνα ου ραγµατο οίησε το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (WEF), φθάνοντας την 84 η θέση µεταξύ 140 οικονοµιών Η Μολδαβία έλαβε 4,0 βαθµούς σε µια κλίµακα α ό το 1 έως το 7. Οι γειτονικές Ουκρανία και Ρουµανία βρίσκονται στις θέσεις 79 και 53 αντίστοιχα.. Το χαµηλότερο σκορ (2,6 µονάδες) και την χειρότερη θέση αντίστοιχα (130 η ) είχε η χώρα στο κεφάλαιο "καινοτοµία". Η χώρα είχε ε ίσης κακές ε ιδόσεις στους τοµείς "ε ιχειρηµατικό εριβάλλον", ενώ είχε καλύτερες ε ιδόσεις στους τοµείς "τεχνολογικής εκ αίδευσης" και "µακροοικονοµικού εριβάλλοντος. Ό ως και τα ροηγούµενα χρόνια, τα µεγαλύτερα ροβλήµατα ου αντιµετω ίζουν οι ε ενδυτές και οι ε ιχειρηµατίεςστην Μολδαβία είναι η διαφθορά, η αστάθεια των οικονοµικών ολιτικών, η ολιτική αστάθεια και η ανα οτελεσµατική κυβερνητική γραφειοκρατία. 7

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015 - To λεόνασµα του ροϋ ολογισµού της Ουκρανίας φτάνει τα 8,8 δις UAH (338 εκατ. ) την ερίοδο Ιαν-Σε τ 2015 5.11.2015 Το λεόνασµα του κρατικού ροϋ ολογισµού της Ουκρανίας τον Ιανουάριο-Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Φεβρουάριος Xρηµατοδότηση µεγάλων ε ιχειρήσεων στην Ουκρανία α ό την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (ΕΤΕ ) το 2016

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Φεβρουάριος Xρηµατοδότηση µεγάλων ε ιχειρήσεων στην Ουκρανία α ό την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (ΕΤΕ ) το 2016 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Φεβρουάριος 2016 Xρηµατοδότηση µεγάλων ε ιχειρήσεων στην Ουκρανία α ό την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (ΕΤΕ ) το 2016 Η (ΕΤΕ ) σχεδιάζει να ε εκτείνει την υ οστήριξη των µεγάλων ε ιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος Εκτίµηση ζηµιών α ό τις συγκρούσεις στην εριοχή του Ντόνετσκ 2.9.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος Εκτίµηση ζηµιών α ό τις συγκρούσεις στην εριοχή του Ντόνετσκ 2.9. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος 2014 Εκτίµηση ζηµιών α ό τις συγκρούσεις στην εριοχή του Ντόνετσκ 2.9.2014 Ο Αντι ρόεδρος της κυβέρνησης κ,. Γκρόϊσµαν ανέφερε οτι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Iανουάριος 2016

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Iανουάριος 2016 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Iανουάριος 2016 Α οθέµατα φυσικού αερίου της Ουκρανίας 2,35 δισ. κ.µ. υψηλότερα α ό τις αρχές του 2015 Τα α οθέµατα φυσικού αερίου της Ουκρανίας σε υ όγειες εγκαταστάσεις α οθήκευσης ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούλιος Γερµανική βοήθεια στην Ουκρανία για ενέργεια, υ οδοµές και σιδηροδρόµους

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούλιος Γερµανική βοήθεια στην Ουκρανία για ενέργεια, υ οδοµές και σιδηροδρόµους ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούλιος 2016 Γερµανική βοήθεια στην Ουκρανία για ενέργεια, υ οδοµές και σιδηροδρόµους Ο Πρωθυ ουργός της Ουκρανίας Volodymyr Groysman δήλωσε ότι η Γερµανία σκο εύει, µέχρι τέλους τρέχοντος έτους,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2014 - Μονοµερής εξάλειψη εισαγωγικών δασµών για τα ουκρανικά ροϊόντα στην Ε.Ε. Στις 11 Μαρτίου, η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή υιοθέτησε ρόταση για ροσωρινή µονοµερή εξάλειψη εισαγωγικών δασµών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Οκτώβριος 2016

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Οκτώβριος 2016 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Οκτώβριος 2016 Οικονοµικές ε ι τώσεις α ό την αύξηση των οσοστώσεων της ΕΕ για τα ουκρανικά γεωργικά ροϊόντα Η ουκρανή Ανα ληρωτής Πρωθυ ουργός, αρµόδια για την ευρω αϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος Αύξηση της διαµετακόµισης φυσικού αερίου α ό την Ουκρανία

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος Αύξηση της διαµετακόµισης φυσικού αερίου α ό την Ουκρανία ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος 2016 Αύξηση της διαµετακόµισης φυσικού αερίου α ό την Ουκρανία Οι οσότητες φυσικού αερίου ου διαµετακοµίσθηκαν α ό την Ουκρανία ρος την Ευρώ η και τη Μολδαβία κατα την ερίοδο Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος 2015 Η κατάσταση στο Donbass έχει αλυσιδωτές ε ι τώσεις στην ουκρανική οικονοµία - 01.04.2015 «Η καταστροφή της βιοµηχανίας, κυρίως της εξορυκτικής, και άλλων αραγωγικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2014 - Παραίτηση Ουκρανού Πρωθυ ουργού Στις 28 Ιανουαρίου, ο Πρωθυ ουργός της Ουκρανίας, κ. Μ. Azarov, υ έβαλε την αραίτησή του, την ο οία ο Πρόεδρος της χώρας, κ. V. Yanukovych, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2013

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2013 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2013 - Οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. ζητούν α ό την Ουκρανία να α οσύρει την αίτησή της στον Π.Ο.Ε. για αναθεώρηση δασµών Στις 14 Μαρτίου, η Αντι ροσω εία της Ε.Ε. στην Ουκρανία ζήτησε α ό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, εκέµβριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, εκέµβριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, εκέµβριος 2015 Xρηµατοδότηση ύψους 16 δις UAH (615 εκ. ) το 2016 για το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων Το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων αναµένει εκταµίευση ερί ου 16 δις UAH (615 εκ. ) α ό την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Αύγουστος 2016

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Αύγουστος 2016 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Αύγουστος 2016 Συνεργασία Ουκρανίας και Καζακστάν για εξόρυξη ουρανίου Το Υ ουργείο Ενέργειας, Βιοµηχανίας κai Άνθρακα της Ουκρανίας, το Υ ουργείο Ενέργειας του Καζακστάν και η Εθνική Πυρηνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος Forbes: Πτωτική τάση στον λούτο των 100 λουσιότερων Ουκρανών

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος Forbes: Πτωτική τάση στον λούτο των 100 λουσιότερων Ουκρανών ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος 2016 Forbes: Πτωτική τάση στον λούτο των 100 λουσιότερων Ουκρανών Ο συνολικός λούτος των 100 λουσιότερων Ουκρανών µειώθηκε κατά ένα τέταρτο το αρελθόν έτος, φτάνοντας τα 20 δισ. $, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εριόδου 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 18842/06/Β/89/6 16o χλµ. Λ. Αθηνών Λαυρίου 190 02 Παιανία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 ( )

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 ( ) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 (01.07.2015 30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Μάνδρα Αττικής (Θέση Τρύ ιο Λιθάρι 1 o χλµ. Αττικής Οδού) ΤΚ 19600 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009

Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2009 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΟΥ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. ηµιουργία µιας Περιφερειακής Ανα τυξιακής και Συµβουλευτικής Ενεργειακής Οµάδας» της Ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2004 4 Κατάσταση Α οτελεσµάτων της 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Οι ακόλουθες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν α ό το

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2012 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/002/Β/92/0169 Μάνδρα Αττικής Θέση Τρύ ιο Λιθάρι 1ο χλµ. Αττικής Οδού ΤΚ 19 600 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Ελαιών 54 Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2009 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556 / 2007 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008

MARE NOSTRUM AE. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2008 MARE NOSTRUM AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 30 ης Ιουνίου (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015) Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 30 ης Ιουνίου (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015) Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 30 ης Ιουνίου 2015 (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015) Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ Λ.Κηφισίας 168 Μαρούσι ΤΚ 151 25 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα