Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (χωρίσ ΦΥΑ) Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ: ,00 ( χωρίσ ΦΥΑ) Διάρκεια: 30 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ:

2 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 υντομογραφίεσ... 9 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Α1.1.1 Χυνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Ωλοποίθςθσ και Οειτουργίασ Α1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ τουζργου Α1.1.3 Τργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) A Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ Υαραλαβισ Ζργου Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Χυνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ των εμπλεκόμενων φορζων 14 A Χυνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Οειτουργίασ 14 A Χυνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ των λοιπϊν εμπλεκόμενων Εκκλθςιαςτικϊν Φορζων A Χυνοπτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ Διαχείριςθσ τθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ 15 Α1.2.2 Σργανωτικι Δομι και Χτελζχωςθ του Φορζα A Σργανωτικι Διάρκρωςθ και Χτελζχωςθ του Φορζα Οειτουργίασ A Σργανωτικι Δομι και Χτελζχωςθ των λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων Α1.2.3 Υεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν A Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ Φορζα Ωλοποίθςθσ και λοιπϊν Λ. Π A Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ λοιπϊν Λερϊν Πθτροπόλεων A Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ ΕΞΩΣ Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν A Ωφιςτάμενεσ υποδομζσ Φορζα Ωλοποίθςθσ A Ωφιςτάμενεσ υποδομζσ ΕΞΩΣ A Ωποδομζσ ΨΥΕ που κα αξιοποιθκοφν από το παρόν ζργο Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.2.1 Πετάβαςθ εκκλθςιαςτικϊν λειτουργιϊν ςτθν ψθφιακι εποχι Α2.2.2 Αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ Α2.2.3 Ωλοποίθςθ Ψθφιακοφ Επιχειρθςιακοφ Χχεδιαςμοφ ΛΑΑ Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Χελίδα 2 από 382

3 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Α3.3.1 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (RDBMS) Α3.3.2 Οογιςμικό Εξυπθρζτθςθσ Εφαρμογϊν (Application Server) Α3.3.3 Οογιςμικό Διαδικτυακισ Υφλθσ (Portal) Α3.3.4 Οογιςμικό Ωποςτιριξθσ Enterprise Service Bus Α3.3.5 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Εγγράφων Α3.3.6 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Φοϊν Εργαςίασ Α3.3.7 Οογιςμικό Εξυπθρετθτι Γεωγραφικϊν Δεδομζνων (Web GIS Server) Α3.3.8 Οογιςμικό Γεωγραφικϊν Χυςτθμάτων Υλθροφοριϊν (Desktop GIS) Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.4.1 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.2 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Υρωτοκόλλου, Διαχείριςθσ Εγγράφων και Φοϊν Εργαςίασ» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.3 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χυμβουλίων» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.4 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ραϊν Λερζων & Υροςωπικοφ» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.5 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Ψεχνικισ Ωπθρεςίασ και Ραοδομίασ» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.6 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Γραφείου Γάμων και Διαηυγίων» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.7 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ» A Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων Ακινιτων Εκκλθςιαςτικισ Υεριουςίασ 101 A Ωποςφςτθμα Υαρουςίαςθσ και Διαχείριςθσ Ακινιτων Α3.4.8 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διοικθτικισ Υλθροφόρθςθσ (MIS)» Α3.4.9 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαδικτυακισ Υφλθσ» Α Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαλειτουργικότθτασ Εφαρμογϊν» Α Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χρθςτϊν» A Χριςτεσ Α3.5 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν Α3.5.1 Γενικά Α3.5.2 Οογιςμικό Ωποδομισ Α3.5.3 Εργαλεία Ανάπτυξθσ Α3.5.4 Report Generator Α3.5.5 Ειςαγωγι / Εξαγωγι Δεδομζνων Α3.5.6 Υολυγλωςςία Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α3.7 Διαλειτουργικότθτα Α3.7.1 Σριηόντια διαλειτουργικότθτα Α3.7.2 Ξάκετθ διαλειτουργικότθτα Α3.7.3 Εξωτερικι διαλειτουργικότθτα Α3.8 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.9 Ανοιχτά δεδομζνα Χελίδα 3 από 382

4 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Α3.10 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.11 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Α3.12 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α Φάςθ 1 Πελζτθ Εφαρμογισ Α Φάςθ 2 Υρομικεια & Εγκατάςταςθ Ζτοιμου Οογιςμικοφ Α Φάςθ 3 Ωλοποίθςθ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων & Ψθφιακϊν Ωπθρεςιϊν Α Φάςθ 4 Εκπαίδευςθ Α Φάςθ 5 Υιλοτικι Οειτουργία Α Φάςθ 6 Ωποςτιριξθ Δοκιμαςτικισ Υαραγωγικισ Οειτουργίασ Α Χρονοδιάγραμμα Α3.14 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α3.15 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.1.1 Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν και Ξρίςιμων (Ξεντρικϊν) Χρθςτϊν Α4.1.2 Εκπαίδευςθ Υεριφερειακϊν Χρθςτϊν Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α4.6 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα (Οργάνωςθ) Διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου. 175 Α5.2.1 Βαςικζσ Αρχζσ Α5.2.2 Υροςόντα και Δεξιότθτεσ Σμάδασ Ζργου Α5.2.3 Επικοινωνία και Χυντονιςμόσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι Α5.3 Ειδικζσ προβλζψεισ (ρυκμίςεισ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ Ροιότθτασ των υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου ζργου Α5.4 Ειδικζσ προβλζψεισ για τθ Διαχείριςθ Κινδφνων Υλοποίθςθσ Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Α5.5.1 Βαςικζσ Αρχζσ Α5.5.2 Υροςωρινι Υαραλαβι Α5.5.3 Σριςτικι Υαραλαβι ΜΕΡΟ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Β1. Γενικζσ Πληροφορίεσ Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ Β1.2 Ρροχπολογιςμόσ Ζργου Β1.3 Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο Διαγωνιςμοφ Χελίδα 4 από 382

5 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Β1.4 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ Β1.5 Τόποσ και χρόνοσ υποβολισ Ρροςφορϊν Β1.6 Τρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ Β1.7 Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ Β2. Δικαίωμα υμμετοχήσ Δικαιολογητικά Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχισ Β2.2 Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ Β2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Β2.4 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ Β2.4.1 Σι Ζλλθνεσ Υολίτεσ Β2.4.2 Σι Αλλοδαποί Υολίτεσ Β2.4.3 Ψα θμεδαπά Ρομικά Υρόςωπα Β2.4.4 Σι ςυνεταιριςμοί Β2.4.5 Ψα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα Β2.4.6 Σι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ Β2.5 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινιςεισ Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ Σικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Β2.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ Β3. Κατάρτιςη - Τποβολή Προςφορών Β3.1 Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν Β3.2 Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν Β3.2.1 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» Β3.2.2 Υεριεχόμενα Φακζλου «Ψεχνικι Υροςφορά» Β3.2.3 Υεριεχόμενα Φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» Β3.2.4 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Ξατακφρωςθσ» Β3.3 Ιςχφσ Ρροςφορϊν Β3.4 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ Β3.5 Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα Β4. Διενζργεια Διαγωνιςμοφ Αξιολόγηςη Προςφορών Β4.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν και Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ Β4.1.1 Διαδικαςία διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - αποςφράγιςθ Υροςφορϊν Β4.1.2 Διαδικαςία αξιολόγθςθσ Υροςφορϊν Β4.1.3 Βακμολόγθςθ τεχνικϊν Υροςφορϊν Β4.1.4 Σμάδεσ και ςυντελεςτζσ κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ Β4.1.5 Διαμόρφωςθ ςυγκριτικοφ κόςτουσ Υροςφοράσ Β4.1.6 Διαδικαςία κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ Β4.2 Απόρριψθ Ρροςφορϊν Β4.3 Ρροςφυγζσ Β4.4 Αποτελζςματα Κατακφρωςθ - Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ Χελίδα 5 από 382

6 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Β5. Κατάρτιςη φμβαςησ Γενικοί Όροι φμβαςησ Β5.1 Κατάρτιςθ, υπογραφι, διάρκεια Σφμβαςθσ Εγγυιςεισ Β5.2 Τρόποσ Ρλθρωμισ Κρατιςεισ Β5.3 Εκτελωνιςμόσ - Φόροι - Δαςμοί Β5.4 Ρερίοδοι Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ Β5.5 Ροινικζσ ιτρεσ Ζκπτωςθ Αναδόχου Β5.6 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου Β5.7 Υπεργολαβίεσ Β5.8 Εμπιςτευτικότθτα Β5.9 Ρνευματικά δικαιϊματα Β5.10 Εφαρμοςτζο Δίκαιο Διαιτθςία ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C3.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ C3.2 Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ του Συςτιματοσ C3.2.1 Οογικι Αρχιτεκτονικι C3.2.2 Αςφάλεια C3.2.3 Διαλειτουργικότθτα C3.2.4 Ευχρθςτία Υροςβαςιμότθτα C3.3 Ζτοιμο Λογιςμικό C3.3.1 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (RDBMS) C3.3.2 Οογιςμικό Εξυπθρζτθςθσ Εφαρμογϊν (Web / Application Server) C3.3.3 Οογιςμικό Διαδικτυακισ Υφλθσ (Portal) C3.3.4 Οογιςμικό Ωποςτιριξθσ Enterprise Service Bus C3.3.5 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Εγγράφων C3.3.6 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Φοϊν Εργαςιϊν C3.3.7 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Ωποδομισ και Εφαρμογϊν C3.3.8 Οογιςμικό Εξυπθρετθτι Γεωγραφικϊν Δεδομζνων (Web GIS Server) C3.3.9 Οογιςμικό Γεωγραφικϊν Χυςτθμάτων Υλθροφοριϊν (Desktop GIS) C3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων C3.4.1 Ωποςφςτθμα Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν C3.4.2 Ωποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Υρωτοκόλλου, Διαχείριςθσ Εγγράφων και Φοϊν Εργαςίασ 348 C3.4.3 Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χυμβουλίων Χελίδα 6 από 382

7 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου C3.4.4 Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ραϊν, Λερζων και Υροςωπικοφ C3.4.5 Ωποςφςτθμα Ψεχνικισ Ωπθρεςίασ και Ραοδομίασ C3.4.6 Ωποςφςτθμα Γραφείου Γάμων και Διαηυγίων C3.4.7 Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων Ακινιτων Εκκλθςιαςτικισ Υεριουςίασ Ωποςφςτθμα Υαρουςίαςθσ και Διαχείριςθσ Ακινιτων C3.4.8 Ωποςφςτθμα Διοικθτικισ Υλθροφόρθςθσ Report Generator C3.4.9 Ωποςφςτθμα Διαδικτυακισ Υφλθσ Θλεκτρονικζσ Ωπθρεςίεσ C Ωποςφςτθμα Διαλειτουργικότθτασ Εφαρμογϊν C Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χρθςτϊν C3.5 Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν C3.5.1 Ωπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ C3.5.2 Ωπθρεςίεσ Υιλοτικισ & Δοκιμαςτικισ Υαραγωγικισ Οειτουργίασ C3.5.3 Ωπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Ξαλισ Οειτουργίασ Χυντιρθςθσ C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα C4.1.1 Ζτοιμο Οογιςμικό (βλ. Α3.3, Α3.5) C4.1.2 Εφαρμογι/ζσ (βλ. Α3.4) C4.1.3 Ωπθρεςίεσ (βλ. Α4) C4.1.4 Άλλεσ δαπάνεσ C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου C4.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ Χελίδα 7 από 382

8 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ (ΔΕΑΥ)» Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ζδρα τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και ςυμμετζχουςεσ Λερζσ Πθτροπόλεισ Ψαξινόμθςθ κατά CPV : Ωπθρεςίεσ Υλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Σ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 23%. (Υροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ: ,00. ΦΥΑ: ,00), με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ ποςοςτοφ 50% επί του αρχικοφ Υ/Ω ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 23%. Ψο Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ψθφιακι Χφγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ, από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Υόρουσ. Σι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον κωδικό ΧΑΕ: 2012ΣΕ Μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ / / / / Χελίδα 8 από 382

9 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ / / και ϊρα :00 Θ ζδρα τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν / / και ϊρα :00 Συντομογραφίεσ ISO MIS WS Ανακζτουςα Αρχι Α.Δ. ΕΕ ΕΞΩΣ ΕΥ ΕΧΥΑ ΕΥΥΕ ΛΑΑ ΛΠ ΛΡ ΠΞΣ ΡΥΔΔ ΣΔΕ Υ.Δ. Φ/Χ Ψ.Υ.Σ.Ε.Ξ.Ε. Ω.Α. ΨΧ International Organization for Standardization Management Information System Web Service(s) Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Αποςτολικι Διακονία Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Εκκλθςιαςτικι Ξεντρικι Ωπθρεςία Σικονομικϊν Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ Ζργου Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Λερά Πθτρόπολισ Λερόσ Ραόσ Πθ Ξυβερνθτικι Σργάνωςθ Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου Σμάδα Διοίκθςθσ Ζργου Υροεδρικό Διάταγμα Φαδιοφωνικόσ Χτακμόσ Ψαμείο Υρόνοιασ Σρκοδόξου Εφθμεριακοφ Ξλιρου Ελλάδοσ Ωπουργικι Απόφαςθ Ψθφιακι Χφγκλιςθ Χελίδα 9 από 382

10 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Α1.Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Για τθν υλοποίθςθ του Ζργου εμπλζκονται οι ακόλουκοι: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΠ Φ ΕΤΔ Φ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΕΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΠΠΕ Ιεπά Απσιεπιζκοπή Αθηνών Τποςπγείο Ανάπηςξηρ Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Τποδομών Μεηαθοπών και Δικηύων Ιεπά Απσιεπιζκοπή Αθηνών - βλ. παπ. Error! Reference source not found. βλ. παπ. Error! Reference source not found. βλ. παπ. Error! Reference source not found. Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ και Λειτουργίασ Θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν (ΛΑΑ), ςφμφωνα με τον Ξαταςτατικό Χάρτθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (ν. 590/1977, ΦΕΞ 146/Α ) αποτελεί Ρομικό Υρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου και ςυνιςτά τθν πρϊτθ τθ τάξει Λερά Πθτρόπολθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ. Χτθ χωρικι και ποιμαντικι αρμοδιότθτα τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν υπάγονται 145 Ενοριακοί Ραοί κατανεμθμζνοι ςε 21 Αρχιεπιςκοπικζσ Υεριφζρειεσ, 12 Ξοιμθτθριακοί Ραοί, 9 Ποναςτθριακοί Ραοί και 158 Υαρεκκλιςια. Θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν, κακϊσ επίςθσ και: το ςφνολο των ανωτζρω δομϊν που υπάγονται ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ το ςφνολο των Λερϊν Πθτροπόλεων και των λοιπϊν εκκλθςιαςτικϊν δομϊν (μονϊν, ιερϊν ναϊν, κλπ) που υπάγονται ςτθ χωρικι και ποιμαντικι αρμοδιότθτα των αντίςτοιχων Λερϊν Πθτροπόλεων τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ, Χελίδα 10 από 382

11 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου εκτόσ τθσ τζλεςθσ πράξεων κρθςκευτικοφ και λατρευτικοφ περιεχομζνου, υλοποιοφν ευρείεσ φιλανκρωπικζσ, κοινωνικζσ, ποιμαντικζσ, κακοδθγθτικζσ, αλλά και αμιγϊσ διοικθτικοφ/ διαχειριςτικοφ χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ. Ειδικότερα, οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΛΑΑ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ωσ ακολοφκωσ: Διοικθτικι Διαχειριςτικι Οειτουργία (π.χ. διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, κλπ), Υοιμαντικι Οειτουργία, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςτιριξθ τθσ νεολαίασ και του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, Ανκρωπιςτικι & Ξοινωνικι Οειτουργία, εντόσ τθσ οποίασ εντάςςονται οι δομζσ και οι δραςτθριότθτεσ φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα, ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, άρςθσ του αποκλειςμοφ και αλλθλεγγφθσ. Χε αυτό το πλαίςιο, θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν διαχειρίηεται, ενιςχφει και διευρφνει ςε διαρκι βάςθ ζνα εκτενζσ δίκτυο από φορείσ και ιδρφματα, κυρίωσ προνοιακοφ, εκπαιδευτικοφ ι ποιμαντικοφ χαρακτιρα, όπωσ ενδεικτικά: Δομζσ ςτιριξθσ ατόμων με αναπθρίεσ, Δομζσ ςτιριξθσ των κεςμϊν τθσ νεολαίασ και τθσ οικογζνειασ, Δομζσ παροχισ αρωγισ και ςτιριξθσ ψυχοκοινωνικοφ χαρακτιρα, Άλλεσ δομζσ κοινωνικοφ ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα, όπωσ ςτζγεσ γερόντων, βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, κζντρα άμεςθσ παρζμβαςθσ και προςταςίασ (όπωσ π.χ. το Ξζντρο Υρϊτων Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν, θ Χτζγθ Υροςωρινισ Φιλοξενίασ, κλπ). Αναλυτικότερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΛΑΑ μπορεί να ανακτθκεί μζςω του δικτυακοφ τόπου Α1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ τουζργου Θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ αποτελεί μία εξαιρετικά αποκεντρωμζνθ ολότθτα που απαρτίηεται από πολυάρικμεσ αυτοτελείσ νομικζσ οντότθτεσ, όπωσ ενδεικτικά: Χελίδα 11 από 382

12 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν (ΛΑΑ), οι διοικθτικζσ δομζσ τθσ Λεράσ Χυνόδου, οι Λερζσ Πθτροπόλεισ, οι Λερζσ Πονζσ, οι Λεροί Ραοί, θ Βιβλιοκικθ τθσ Λ.Α.Α., οι λοιποί εκκλθςιαςτικοί/ φιλανκρωπικοί φορείσ. Θ ΛΑΑ ςυνιςτά εξζχουςα οντότθτα Πθτροπολιτικοφ χαρακτιρα, θ οποία κατζχει κομβικό/ ςυντονιςτικό ρόλο επί των εκκλθςιαςτικϊν κεμάτων. Οαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ο Επιχειρθςιακόσ Χχεδιαςμόσ τθσ ΛΑΑ προςανατολίηεται προσ τθν υλοποίθςθ οριηόντιων, επεκτάςιμων ζργων, τα οποία κα είναι εφικτό ςτθ ςυνζχεια να αξιοποιθκοφν από το ςφνολο των εκκλθςιαςτικϊν φορζων και ιδρυμάτων (διακριτϊν νομικϊν οντοτιτων) που ςυνκζτουν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ. Ωπό αυτό το πρίςμα: Α. Εκτόσ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και των διακριτϊν εκκλθςιαςτικϊν οντοτιτων (ενοριϊν, μονϊν, κλπ) που εμπίπτουν ςτθν χωρικι και ποιμαντικι δικαιοδοςία τθσ, άμεςα ωφελοφμενοι από τα αναμενόμενα αποτελζςματα του προκθρυςςόμενου ζργου πρόκειται επίςθσ να είναι: Θ Εκκλθςιαςτικι Ξεντρικι Ωπθρεςία Σικονομικοφ (ΕΞΩΣ - θ οποία αποτελεί κεντρικι εκκλθςιαςτικι νομικι οντότθτα υπαγόμενθ ςτθν Λερά Χφνοδο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Θ ΕΞΩΣ παρακολουκεί και διαχειρίηεται τθν εκκλθςιαςτικι ακίνθτθ περιουςία τθσ οποίασ ζχει καταςτεί ιδιοκτιτθσ και θ οποία αποτελεί ςιμερα τον μεγαλφτερο αρικμό ιδιοκτθςιϊν/ δικαιωμάτων χριςθσ εντόσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ, Χτθν ΕΞΩΣ υπάγονται θ Διεφκυνςθ Υεριουςίασ, θ Δ/νςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν και θ Δ/νςθ Ραοδομίασ, θ οποία αποτελεί κεντρικι δομι που εξυπθρετεί το ςφνολο των οντοτιτων που ςυνκζτουν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ. Σι Λερζσ Πθτροπόλεισ (Λ.Π.) Χελίδα 12 από 382

13 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου o Κθβϊν & Οεβαδείασ (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/thebes/thebes.html), o Θλείασ (http://www.imilias.gr), o Ελαςςϊνοσ (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/elassonos/elassonos.html) και οι αντίςτοιχεσ διακριτζσ εκκλθςιαςτικζσ οντότθτεσ (ενορίεσ, μονζσ, κλπ) που εμπίπτουν ςτθν χωρικι και ποιμαντικι δικαιοδοςία αυτϊν. Για τουσ ςκοποφσ του προκθρυςςόμενου ζργου, θ ΛΑΑ ζχει υπογράψει ςχετικά μνθμόνια ςυνεργαςίασ με τουσ ανωτζρω φορείσ, προκειμζνου οι τελευταίοι να ςυμβάλουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ των προδιαγραφϊν και ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του προκθρυςςόμενου ζργου. Β. Υζραν των ανωτζρω, τα χαρακτθριςτικά και οι προδιαγραφζσ του προκθρυςςόμενου ζργου, όπωσ αναλφονται εκτενϊσ ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ, είναι πλιρωσ ςυμβατά με τθν προοπτικι αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του από το ςφνολο των εκκλθςιαςτικϊν φορζων και ιδρυμάτων (διακριτϊν νομικϊν οντοτιτων) που ςυνκζτουν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ. Α1.1.3 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) A Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ραραλαβισ Ζργου Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου, κα οριςτεί Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ Ζργου (ΕΥΥΕ). Θ ΕΥΥΕ αναφζρει ςτο Πθτροπολιτικό Χυμβοφλιο τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν ι ςτο κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο, από το τελευταίο, όργανο τθσ ΛΑΑ. Αρμοδιότθτα τθσ ΕΥΥΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι του Ωποζργου (βλ. παρ. Error! Reference source not found. «Error! Reference source not found.»). Χελίδα 13 από 382

14 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ των εμπλεκόμενων φορζων A Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Χτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ διαχειριςτικισ λειτουργίασ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, περιλαμβάνονται οι παρακάτω κφριεσ διαδικαςίεσ: 1. Διαχείριςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 2. Διαχείριςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν με τουσ εξισ Ωποτομείσ: i) Διαχείριςθ Ραϊν, Λερζων και Υροςωπικοφ ii) Διαχείριςθ Εκκλθςιαςτικϊν Χυμβουλίων iii) Διαχείριςθ Εγγράφων & Φοϊν Εργαςίασ iv) Διαχείριςθ Γάμων & Διαηυγίων 3. Διαχείριςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν 4. Διαχείριςθ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ 5. Διαχείριςθ εποπτευόμενων φορζων και ιδρυμάτων A Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ των λοιπϊν εμπλεκόμενων Εκκλθςιαςτικϊν Φορζων Ιερζσ Μθτροπόλεισ Θ διοικθτικι διαχειριςτικι λειτουργία των λοιπϊν εμπλεκόμενων οντοτιτων Πθτροπολιτικοφ χαρακτιρα αντιςτοιχεί ςε εκείνθ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτθν παράγραφο A ανωτζρω, με πικανζσ επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ περιοριςμζνθσ εμβζλειασ, ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τισ προτεραιότθτεσ και τισ τοπικά επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. ΕΚΥΟ Θ Εκκλθςιαςτικι Ξεντρικι Ωπθρεςία Σικονομικϊν Ε.Ξ.Ω.Σ. (Ρ.Υ.Δ.Δ.) τελεί υπό τθν εποπτεία τθσ Λεράσ Χυνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Χελίδα 14 από 382

15 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Ωσ Ωπθρεςία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ διοικεί, διαχειρίηεται και αξιοποιεί το ςφνολο τθσ ρευςτοποιθτζασ μοναςτθριακισ, κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ που ζχει περιζλκει ςτθ διοίκθςθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Επίςθσ, μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διαρκοφσ Λεράσ Χυνόδου, θ Ε.Ξ.Ω.Σ. ςυμμετζχει ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν εποπτεία Ρομικϊν Υροςϊπων που ιδρφονται από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ παρ. 2 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). Υζραν των ανωτζρω, θ ΕΞΩΣ διατθρεί τθν αρμοδιότθτα αδειοδότθςθσ για τθν ανζγερςθ ναϊν εντόσ του ςυνόλου τθσ χωρικισ και ποιμαντικισ αρμοδιότθτασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (κεντρικά παρεχόμενθ υπθρεςία προσ το ςφνολο των προςϊπων που ςυνιςτοφν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ κακϊσ και προσ κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο), όπωσ ειδικότερα προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). Θ λειτουργία τθσ ΕΞΩΣ διζπεται από τουσ Λεροφσ Ξανόνεσ, τουσ Ρόμουσ του Ελλθνικοφ Ξράτουσ και δθ τον Ρ. 590/1977 (Ξαταςτατικόσ Χάρτθσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ) και τουσ Ξανονιςμοφσ τθσ Λεράσ Χυνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. A Συνοπτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ Διαχείριςθσ τθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ Θ Εκκλθςιαςτικι Ακίνθτθ Υεριουςία διακρίνεται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: διατθρθτζα περιουςία, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται: - ακίνθτθ περιουςία υψθλισ κρθςκευτικισ και ευρφτερα πολιτιςτικισ αξίασ και θ οποία ςθματοδοτεί τθν ταυτότθτα και το ζργο τθσ Εκκλθςίασ (π.χ. μονζσ, ναοί, κλπ), - ακίνθτθ περιουςία, κυρίωσ αγροτικοφ χαρακτιρα, που είναι απαραίτθτθ για τθ διαςφάλιςθ επάρκειασ πόρων ςτισ μονζσ. αξιοποιθτζα/ ρευςτοποιθτζα περιουςία, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται ακίνθτθ περιουςία που δεν ςυνδζεται ευκζωσ με το λατρευτικό/ ποιμαντικό ζργο τθσ Χελίδα 15 από 382

16 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Εκκλθςίασ, θ οποία επακόλουκα μπορεί να αξιοποιθκεί προκειμζνου να ενιςχυκεί το κοινωνικό και ανκρωπιςτικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Εντόσ τθσ αξιοποιθτζασ/ ρευςτοποιθτζασ περιουςίασ εμπίπτει μία πλειάδα ακινιτων, με ιδιαίτερα διαφοροποιθμζνα χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ χριςθσ (π.χ. αγροτεμάχια, κτίρια, διαμερίςματα, χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, κλπ). Βαςικζσ παράμετροι που επθρεάηουν τθν ικανότθτα διαχείριςθσ των Εκκλθςιαςτικϊν ακινιτων εκ μζρουσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ είναι: ο μεγάλοσ αρικμόσ των εκκλθςιαςτικϊν ακινιτων και θ ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ Εκκλθςιαςτικισ Υεριουςίασ, ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά και τισ χριςεισ τθσ, το γεγονόσ ότι ςθμαντικό τμιμα τθσ Εκκλθςιαςτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ αποτελείται από ιδιοκτθςίεσ που αποκτικθκαν ςτο βάκοσ των αιϊνων και επθρεάςτθκαν από τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που υπζςτθ θ χϊρα μασ μζχρι και ςιμερα, αλλά κυριότερα ο ιςχυρά αποκεντρωμζνοσ χαρακτιρασ τθσ Εκκλθςιαςτικισ ιδιοκτθςίασ. Υιο ςυγκεκριμζνα, ιδιοκτιτεσ Εκκλθςιαςτικϊν ακινιτων ι αποδζκτεσ παραχωριςεων προσ χριςθ και κλθροδοτθμάτων προσ διαχείριςθ είναι δυνθτικά το ςφνολο των αυτοτελϊν οντοτιτων που ςυνιςτοφν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ και ειδικότερα: θ Εκκλθςιαςτικι Ξεντρικι Ωπθρεςία Σικονομικϊν, θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν (ΛΑΑ) και οι λοιπζσ Λερζσ Πθτροπόλεισ, οι Πονζσ, οι Ραοί, τα θςυχαςτιρια (φορείσ ιδιωτικοφ δικαίου) και λοιποί εκκλθςιαςτικοί/ φιλανκρωπικοί φορείσ. Ενδεικτικά αναφζρεται κάκε μία από τισ εκκλθςιαςτικζσ οντότθτεσ τθσ παραγράφου Error! Reference source not found. ανωτζρω που υπάγονται ςτθ χωρικι και ποιμαντικι αρμοδιότθτα τθσ ΛΑΑ ςυνιςτά δυνθτικό ι πραγματικό ιδιοκτιτθ και φορζα διαχείριςθσ αξιοποιθτζασ / εκποιθτζασ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ ενϊ παράλλθλα αποτελεί τον μόνο αρμόδιο φορζα: - για τθν τιρθςθ τθσ ςχετικισ τεκμθρίωςθσ του εμπράγματου δικαιϊματοσ, - για τθν αξιοποίθςθ τθσ εν λόγω ακίνθτθσ περιουςίασ. Χελίδα 16 από 382

17 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Σ βακμόσ παραγωγικισ αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ ζχει άμεςο αντίκτυπο: ςτα αςκενζςτερα οικονομικά και κοινωνικά ςτρϊματα του πλθκυςμοφ, προσ τα οποία κατευκφνονται οι ςχετικοί πόροι, ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ με τθν Εκκλθςία πολίτεσ και φορείσ (π.χ. μιςκωτζσ, ςυνιδιοκτιτεσ, φορείσ του Δθμοςίου, ΣΨΑ, κλπ), ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ που παραχωροφν ι κλθροδοτοφν ακίνθτα ςτθν Εκκλθςία, αναμζνοντασ τθ βζλτιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ τουσ προσ όφελοσ των αςκενζςτερων ςτρωμάτων του πλθκυςμοφ. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα A Οργανωτικι Διάρκρωςθ και Στελζχωςθ του Φορζα Λειτουργίασ Θ οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ διακρίνεται ςε Ξεντρικι Διοίκθςθ και Υεριφερειακζσ Δομζσ. Θ Ξεντρικι Διοίκθςθ αποτελείται από τουσ παρακάτω κφριουσ τομείσ δραςτθριοτιτων (οργανωτικζσ μονάδεσ). Αυτζσ είναι: Ψο ιδιαίτερο γραφείο του Πακαριωτάτου Αρχιεπιςκόπου Ακθνϊν και Υάςθσ Ελλάδοσ Θ Υρωτοςυγκελλία Γραφείο Ψφπου και Δθμοςίων Χχζςεων Χυμβοφλια (ςτθν παροφςα μελζτθ δίδεται ζμφαςθ ςτο Πθτροπολιτικό Χυμβοφλιο) Ψο Γραφείο Υροςωπικοφ Ψο Γραφείο Γάμων και Διαηυγίων Σικονομικζσ Ωπθρεςίεσ Ρομικι Ωπθρεςία Θ Ψεχνικι Ωπθρεςία Γενικό Φιλόπτωχο Ψαμείο Μδρυμα Υοιμαντικισ Επιμορφϊςεωσ Βιβλιοκικθ Ξζντρο Χτιριξθσ Σικογζνειασ Χελίδα 17 από 382

18 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Θ οργανωτικι δομι τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν μπορεί να αποτυπωκεί ςχθματικά ωσ ακολοφκωσ: Χελίδα 18 από 382

19 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Σι Υεριφερειακζσ Δομζσ ςυνίςτανται ςε 145 Ενοριακοφσ Ραοφσ, κατανεμθμζνουσ ςε 21 Αρχιεπιςκοπικζσ Υεριφζρειεσ, 12 Ξοιμθτθριακοφσ Ραοφσ, 9 Ποναςτθριακοφσ Ραοφσ και 158 Υαρεκκλιςια. Χτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία, οι Υεριφερειακζσ δομζσ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν ςυνιςτοφν διακριτζσ νομικζσ οντότθτεσ, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθ χωρικι και ποιμαντικι αρμοδιότθτα τθσ ΛΑΑ. A Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ των λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων Ιερζσ Μθτροπόλεισ Σι λοιπζσ Λερζσ Πθτροπόλεισ που εμπλζκονται ςτο ζργο ζχουν παρεμφερι δομι και οργάνωςθ με εκείνθ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, με επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ περιοριςμζνθσ εμβζλειασ, ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τισ προτεραιότθτεσ και τισ τοπικά επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. ΕΚΥΟ Θ Ε.Ξ.Ω.Σ. αποτελείται από τισ εξισ κφριεσ οργανωτικζσ μονάδεσ: Διοικοφςα Επιτροπι: Είναι θ ανϊτερθ ιεραρχικά βακμίδα τθσ ΕΞΩΣ, με αρμοδιότθτα τθ διοίκθςθ και τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ Ωπθρεςίασ. Γενικι Διεφκυνςθ: Ζχει ωσ αρμοδιότθτα τον ςυντονιςμό των Διευκφνςεων και Γραφείων Διευκφνςεισ: o Διοικιςεωσ, με κφρια αρμοδιότθτα τθν υλοποίθςθ των διοικθτικϊν διεργαςιϊν του Φορζα. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 15 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). Χελίδα 19 από 382

20 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Γραφεία: o Υεριουςίασ, με κφρια αρμοδιότθτα τθν αξιοποίθςθ τθσ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ τθσ ΕΞΩΣ. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 16 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). o Σικονομικϊν, με κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν και τθ λογιςτικι αποτφπωςθ των χρθματοροϊν. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 17 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). o Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν, με κφρια αρμοδιότθτα τθν εκτζλεςθ Ψεχνικϊν Ζργων. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 18 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). o Ραοδομίασ, με κφρια αρμοδιότθτα τθν αδειοδότθςθ δραςτθριοτιτων ναοδομίασ. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 19 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). o Ρομικϊν Ωποκζςεων o Γραμματείασ Διοικοφςασ Επιτροπισ o Πακεδονίασ Κράκθσ Χτο πλαίςιο τθσ ΕΞΩΣ δραςτθριοποιοφνται επίςθσ, τα ακόλουκα Χυλλογικά Τργανα γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα: Α. Επιτροπι Ζργων Β. Ψεχνικό Χυμβοφλιο Θ οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ ΕΞΩΣ μπορεί να αποτυπωκεί ςχθματικά ωσ ακολοφκωσ: Χελίδα 20 από 382

21 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν A Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ Φορζα Υλοποίθςθσ και λοιπϊν Ι. Μ. Σι βαςικζσ λειτουργίεσ και οι κφριεσ διαδικαςίεσ των επιμζρουσ οργανωτικϊν μονάδων που ςυνκζτουν τθν Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν και τισ λοιπζσ ςυμμετζχουςεσ ςτο παρόν ζργο Λερζσ Πθτροπόλεισ αποτυπϊνονται κατά κφριο λόγο: αφενόσ ςτον Ξαταςτατικό Χάρτθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (Ρ.590/1977 ΦΕΞ 146/Α ) αφετζρου ςτον Ξανονιςμό 58/1975 (ΦΕΞ 4/Α ) «Υερί αρμοδιοτιτων και τρόπου λειτουργίασ των Πθτροπολιτικϊν Χυμβουλίων» Χελίδα 21 από 382

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ.

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ. Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ *ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ϊ842-ΓΫΗ] για το Ζργο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ψ842-ΓΩΘ Γενικι Διεφκυνςθ Αρ. Ρρωτ.: 8612 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Θμ/νία: 19.04.2013 Τμιμα Ρρομθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ

Υπουργείο Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σο Κυβερνθτικό υμβοφλιο Μεταρρφκμιςθσ ςυνεδρίαςε ςτισ 20.12.2012 για να επικυρϊςει τισ μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ για τα Τπουργεία Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ΘΕΜΑ: ΡΑΟΧΗ ΔΙΕΥΚΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΘΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568B ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΙΚΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ» (Κωδικόσ ΟΡΣ: 327340) Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΞΡΥ ΫΑΛΔΑΤΙΡΧ ΟΡΞΡΧ ΑΦΦΙΜΘΥ Ρροχπολογιςμόσ: 303.021,13 (χωρίσ ΪΣΑ) Διάρκεια: Δζκα τρεισ (13) μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,583,756.10 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 12

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα