Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (χωρίσ ΦΥΑ) Ρλζον Δικαιϊματα Ρροαίρεςθσ: ,00 ( χωρίσ ΦΥΑ) Διάρκεια: 30 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Κωδικόσ ΟΡΣ:

2 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 υντομογραφίεσ... 9 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Α1.1.1 Χυνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Ωλοποίθςθσ και Οειτουργίασ Α1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ τουζργου Α1.1.3 Τργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) A Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ Υαραλαβισ Ζργου Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Χυνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ των εμπλεκόμενων φορζων 14 A Χυνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Οειτουργίασ 14 A Χυνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ των λοιπϊν εμπλεκόμενων Εκκλθςιαςτικϊν Φορζων A Χυνοπτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ Διαχείριςθσ τθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ 15 Α1.2.2 Σργανωτικι Δομι και Χτελζχωςθ του Φορζα A Σργανωτικι Διάρκρωςθ και Χτελζχωςθ του Φορζα Οειτουργίασ A Σργανωτικι Δομι και Χτελζχωςθ των λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων Α1.2.3 Υεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν A Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ Φορζα Ωλοποίθςθσ και λοιπϊν Λ. Π A Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ λοιπϊν Λερϊν Πθτροπόλεων A Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ ΕΞΩΣ Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν A Ωφιςτάμενεσ υποδομζσ Φορζα Ωλοποίθςθσ A Ωφιςτάμενεσ υποδομζσ ΕΞΩΣ A Ωποδομζσ ΨΥΕ που κα αξιοποιθκοφν από το παρόν ζργο Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.2.1 Πετάβαςθ εκκλθςιαςτικϊν λειτουργιϊν ςτθν ψθφιακι εποχι Α2.2.2 Αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ Α2.2.3 Ωλοποίθςθ Ψθφιακοφ Επιχειρθςιακοφ Χχεδιαςμοφ ΛΑΑ Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Χελίδα 2 από 382

3 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Α3.3.1 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (RDBMS) Α3.3.2 Οογιςμικό Εξυπθρζτθςθσ Εφαρμογϊν (Application Server) Α3.3.3 Οογιςμικό Διαδικτυακισ Υφλθσ (Portal) Α3.3.4 Οογιςμικό Ωποςτιριξθσ Enterprise Service Bus Α3.3.5 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Εγγράφων Α3.3.6 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Φοϊν Εργαςίασ Α3.3.7 Οογιςμικό Εξυπθρετθτι Γεωγραφικϊν Δεδομζνων (Web GIS Server) Α3.3.8 Οογιςμικό Γεωγραφικϊν Χυςτθμάτων Υλθροφοριϊν (Desktop GIS) Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.4.1 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.2 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Υρωτοκόλλου, Διαχείριςθσ Εγγράφων και Φοϊν Εργαςίασ» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.3 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χυμβουλίων» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.4 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ραϊν Λερζων & Υροςωπικοφ» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.5 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Ψεχνικισ Ωπθρεςίασ και Ραοδομίασ» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.6 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Γραφείου Γάμων και Διαηυγίων» A Ωφιςτάμενεσ Διαδικαςίεσ A Οειτουργικι Υεριγραφι Ωποςυςτιματοσ Α3.4.7 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ» A Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων Ακινιτων Εκκλθςιαςτικισ Υεριουςίασ 101 A Ωποςφςτθμα Υαρουςίαςθσ και Διαχείριςθσ Ακινιτων Α3.4.8 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διοικθτικισ Υλθροφόρθςθσ (MIS)» Α3.4.9 Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαδικτυακισ Υφλθσ» Α Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαλειτουργικότθτασ Εφαρμογϊν» Α Οειτουργικι Ενότθτα «Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χρθςτϊν» A Χριςτεσ Α3.5 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν Α3.5.1 Γενικά Α3.5.2 Οογιςμικό Ωποδομισ Α3.5.3 Εργαλεία Ανάπτυξθσ Α3.5.4 Report Generator Α3.5.5 Ειςαγωγι / Εξαγωγι Δεδομζνων Α3.5.6 Υολυγλωςςία Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α3.7 Διαλειτουργικότθτα Α3.7.1 Σριηόντια διαλειτουργικότθτα Α3.7.2 Ξάκετθ διαλειτουργικότθτα Α3.7.3 Εξωτερικι διαλειτουργικότθτα Α3.8 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.9 Ανοιχτά δεδομζνα Χελίδα 3 από 382

4 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Α3.10 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.11 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ Α3.12 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α Φάςθ 1 Πελζτθ Εφαρμογισ Α Φάςθ 2 Υρομικεια & Εγκατάςταςθ Ζτοιμου Οογιςμικοφ Α Φάςθ 3 Ωλοποίθςθ Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων & Ψθφιακϊν Ωπθρεςιϊν Α Φάςθ 4 Εκπαίδευςθ Α Φάςθ 5 Υιλοτικι Οειτουργία Α Φάςθ 6 Ωποςτιριξθ Δοκιμαςτικισ Υαραγωγικισ Οειτουργίασ Α Χρονοδιάγραμμα Α3.14 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α3.15 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.1.1 Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν και Ξρίςιμων (Ξεντρικϊν) Χρθςτϊν Α4.1.2 Εκπαίδευςθ Υεριφερειακϊν Χρθςτϊν Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α4.6 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα (Οργάνωςθ) Διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του Ζργου. 175 Α5.2.1 Βαςικζσ Αρχζσ Α5.2.2 Υροςόντα και Δεξιότθτεσ Σμάδασ Ζργου Α5.2.3 Επικοινωνία και Χυντονιςμόσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι Α5.3 Ειδικζσ προβλζψεισ (ρυκμίςεισ) για τθ διαςφάλιςθ τθσ Ροιότθτασ των υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου ζργου Α5.4 Ειδικζσ προβλζψεισ για τθ Διαχείριςθ Κινδφνων Υλοποίθςθσ Α5.5 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Α5.5.1 Βαςικζσ Αρχζσ Α5.5.2 Υροςωρινι Υαραλαβι Α5.5.3 Σριςτικι Υαραλαβι ΜΕΡΟ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Β1. Γενικζσ Πληροφορίεσ Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ Β1.2 Ρροχπολογιςμόσ Ζργου Β1.3 Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο Διαγωνιςμοφ Χελίδα 4 από 382

5 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Β1.4 Θμερομθνία αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ Β1.5 Τόποσ και χρόνοσ υποβολισ Ρροςφορϊν Β1.6 Τρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ Β1.7 Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ Β2. Δικαίωμα υμμετοχήσ Δικαιολογητικά Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχισ Β2.2 Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ Β2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Β2.4 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ Β2.4.1 Σι Ζλλθνεσ Υολίτεσ Β2.4.2 Σι Αλλοδαποί Υολίτεσ Β2.4.3 Ψα θμεδαπά Ρομικά Υρόςωπα Β2.4.4 Σι ςυνεταιριςμοί Β2.4.5 Ψα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα Β2.4.6 Σι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ Β2.5 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινιςεισ Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ Σικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Β2.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ Β3. Κατάρτιςη - Τποβολή Προςφορών Β3.1 Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν Β3.2 Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν Β3.2.1 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» Β3.2.2 Υεριεχόμενα Φακζλου «Ψεχνικι Υροςφορά» Β3.2.3 Υεριεχόμενα Φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» Β3.2.4 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Ξατακφρωςθσ» Β3.3 Ιςχφσ Ρροςφορϊν Β3.4 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ Β3.5 Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα Β4. Διενζργεια Διαγωνιςμοφ Αξιολόγηςη Προςφορών Β4.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν και Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ Β4.1.1 Διαδικαςία διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - αποςφράγιςθ Υροςφορϊν Β4.1.2 Διαδικαςία αξιολόγθςθσ Υροςφορϊν Β4.1.3 Βακμολόγθςθ τεχνικϊν Υροςφορϊν Β4.1.4 Σμάδεσ και ςυντελεςτζσ κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ Β4.1.5 Διαμόρφωςθ ςυγκριτικοφ κόςτουσ Υροςφοράσ Β4.1.6 Διαδικαςία κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ Β4.2 Απόρριψθ Ρροςφορϊν Β4.3 Ρροςφυγζσ Β4.4 Αποτελζςματα Κατακφρωςθ - Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ Χελίδα 5 από 382

6 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Β5. Κατάρτιςη φμβαςησ Γενικοί Όροι φμβαςησ Β5.1 Κατάρτιςθ, υπογραφι, διάρκεια Σφμβαςθσ Εγγυιςεισ Β5.2 Τρόποσ Ρλθρωμισ Κρατιςεισ Β5.3 Εκτελωνιςμόσ - Φόροι - Δαςμοί Β5.4 Ρερίοδοι Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ Β5.5 Ροινικζσ ιτρεσ Ζκπτωςθ Αναδόχου Β5.6 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου Β5.7 Υπεργολαβίεσ Β5.8 Εμπιςτευτικότθτα Β5.9 Ρνευματικά δικαιϊματα Β5.10 Εφαρμοςτζο Δίκαιο Διαιτθςία ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ C2. Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ημειώματοσ C3. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C3.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ C3.2 Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ του Συςτιματοσ C3.2.1 Οογικι Αρχιτεκτονικι C3.2.2 Αςφάλεια C3.2.3 Διαλειτουργικότθτα C3.2.4 Ευχρθςτία Υροςβαςιμότθτα C3.3 Ζτοιμο Λογιςμικό C3.3.1 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (RDBMS) C3.3.2 Οογιςμικό Εξυπθρζτθςθσ Εφαρμογϊν (Web / Application Server) C3.3.3 Οογιςμικό Διαδικτυακισ Υφλθσ (Portal) C3.3.4 Οογιςμικό Ωποςτιριξθσ Enterprise Service Bus C3.3.5 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Εγγράφων C3.3.6 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Φοϊν Εργαςιϊν C3.3.7 Οογιςμικό Διαχείριςθσ Ωποδομισ και Εφαρμογϊν C3.3.8 Οογιςμικό Εξυπθρετθτι Γεωγραφικϊν Δεδομζνων (Web GIS Server) C3.3.9 Οογιςμικό Γεωγραφικϊν Χυςτθμάτων Υλθροφοριϊν (Desktop GIS) C3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων C3.4.1 Ωποςφςτθμα Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν C3.4.2 Ωποςφςτθμα Θλεκτρονικοφ Υρωτοκόλλου, Διαχείριςθσ Εγγράφων και Φοϊν Εργαςίασ 348 C3.4.3 Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χυμβουλίων Χελίδα 6 από 382

7 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου C3.4.4 Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ραϊν, Λερζων και Υροςωπικοφ C3.4.5 Ωποςφςτθμα Ψεχνικισ Ωπθρεςίασ και Ραοδομίασ C3.4.6 Ωποςφςτθμα Γραφείου Γάμων και Διαηυγίων C3.4.7 Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων Ακινιτων Εκκλθςιαςτικισ Υεριουςίασ Ωποςφςτθμα Υαρουςίαςθσ και Διαχείριςθσ Ακινιτων C3.4.8 Ωποςφςτθμα Διοικθτικισ Υλθροφόρθςθσ Report Generator C3.4.9 Ωποςφςτθμα Διαδικτυακισ Υφλθσ Θλεκτρονικζσ Ωπθρεςίεσ C Ωποςφςτθμα Διαλειτουργικότθτασ Εφαρμογϊν C Ωποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χρθςτϊν C3.5 Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν C3.5.1 Ωπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ C3.5.2 Ωπθρεςίεσ Υιλοτικισ & Δοκιμαςτικισ Υαραγωγικισ Οειτουργίασ C3.5.3 Ωπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Ξαλισ Οειτουργίασ Χυντιρθςθσ C4. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα C4.1.1 Ζτοιμο Οογιςμικό (βλ. Α3.3, Α3.5) C4.1.2 Εφαρμογι/ζσ (βλ. Α3.4) C4.1.3 Ωπθρεςίεσ (βλ. Α4) C4.1.4 Άλλεσ δαπάνεσ C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου C4.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ Χελίδα 7 από 382

8 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ (ΔΕΑΥ)» Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ζδρα τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και ςυμμετζχουςεσ Λερζσ Πθτροπόλεισ Ψαξινόμθςθ κατά CPV : Ωπθρεςίεσ Υλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Σ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 23%. (Υροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ: ,00. ΦΥΑ: ,00), με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ ποςοςτοφ 50% επί του αρχικοφ Υ/Ω ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 23%. Ψο Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ψθφιακι Χφγκλιςθ», ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ, από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Υόρουσ. Σι δαπάνεσ του Ζργου κα βαρφνουν το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον κωδικό ΧΑΕ: 2012ΣΕ Μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ / / / / Χελίδα 8 από 382

9 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ / / και ϊρα :00 Θ ζδρα τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν / / και ϊρα :00 Συντομογραφίεσ ISO MIS WS Ανακζτουςα Αρχι Α.Δ. ΕΕ ΕΞΩΣ ΕΥ ΕΧΥΑ ΕΥΥΕ ΛΑΑ ΛΠ ΛΡ ΠΞΣ ΡΥΔΔ ΣΔΕ Υ.Δ. Φ/Χ Ψ.Υ.Σ.Ε.Ξ.Ε. Ω.Α. ΨΧ International Organization for Standardization Management Information System Web Service(s) Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Αποςτολικι Διακονία Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Εκκλθςιαςτικι Ξεντρικι Ωπθρεςία Σικονομικϊν Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ Ζργου Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Λερά Πθτρόπολισ Λερόσ Ραόσ Πθ Ξυβερνθτικι Σργάνωςθ Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου Σμάδα Διοίκθςθσ Ζργου Υροεδρικό Διάταγμα Φαδιοφωνικόσ Χτακμόσ Ψαμείο Υρόνοιασ Σρκοδόξου Εφθμεριακοφ Ξλιρου Ελλάδοσ Ωπουργικι Απόφαςθ Ψθφιακι Χφγκλιςθ Χελίδα 9 από 382

10 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Α1.Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Για τθν υλοποίθςθ του Ζργου εμπλζκονται οι ακόλουκοι: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΠ Φ ΕΤΔ Φ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΕΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΠΠΕ Ιεπά Απσιεπιζκοπή Αθηνών Τποςπγείο Ανάπηςξηρ Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Τποδομών Μεηαθοπών και Δικηύων Ιεπά Απσιεπιζκοπή Αθηνών - βλ. παπ. Error! Reference source not found. βλ. παπ. Error! Reference source not found. βλ. παπ. Error! Reference source not found. Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ και Λειτουργίασ Θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν (ΛΑΑ), ςφμφωνα με τον Ξαταςτατικό Χάρτθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (ν. 590/1977, ΦΕΞ 146/Α ) αποτελεί Ρομικό Υρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου και ςυνιςτά τθν πρϊτθ τθ τάξει Λερά Πθτρόπολθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ. Χτθ χωρικι και ποιμαντικι αρμοδιότθτα τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν υπάγονται 145 Ενοριακοί Ραοί κατανεμθμζνοι ςε 21 Αρχιεπιςκοπικζσ Υεριφζρειεσ, 12 Ξοιμθτθριακοί Ραοί, 9 Ποναςτθριακοί Ραοί και 158 Υαρεκκλιςια. Θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν, κακϊσ επίςθσ και: το ςφνολο των ανωτζρω δομϊν που υπάγονται ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ το ςφνολο των Λερϊν Πθτροπόλεων και των λοιπϊν εκκλθςιαςτικϊν δομϊν (μονϊν, ιερϊν ναϊν, κλπ) που υπάγονται ςτθ χωρικι και ποιμαντικι αρμοδιότθτα των αντίςτοιχων Λερϊν Πθτροπόλεων τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ, Χελίδα 10 από 382

11 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου εκτόσ τθσ τζλεςθσ πράξεων κρθςκευτικοφ και λατρευτικοφ περιεχομζνου, υλοποιοφν ευρείεσ φιλανκρωπικζσ, κοινωνικζσ, ποιμαντικζσ, κακοδθγθτικζσ, αλλά και αμιγϊσ διοικθτικοφ/ διαχειριςτικοφ χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ. Ειδικότερα, οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΛΑΑ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ωσ ακολοφκωσ: Διοικθτικι Διαχειριςτικι Οειτουργία (π.χ. διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, κλπ), Υοιμαντικι Οειτουργία, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςτιριξθ τθσ νεολαίασ και του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, Ανκρωπιςτικι & Ξοινωνικι Οειτουργία, εντόσ τθσ οποίασ εντάςςονται οι δομζσ και οι δραςτθριότθτεσ φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα, ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, άρςθσ του αποκλειςμοφ και αλλθλεγγφθσ. Χε αυτό το πλαίςιο, θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν διαχειρίηεται, ενιςχφει και διευρφνει ςε διαρκι βάςθ ζνα εκτενζσ δίκτυο από φορείσ και ιδρφματα, κυρίωσ προνοιακοφ, εκπαιδευτικοφ ι ποιμαντικοφ χαρακτιρα, όπωσ ενδεικτικά: Δομζσ ςτιριξθσ ατόμων με αναπθρίεσ, Δομζσ ςτιριξθσ των κεςμϊν τθσ νεολαίασ και τθσ οικογζνειασ, Δομζσ παροχισ αρωγισ και ςτιριξθσ ψυχοκοινωνικοφ χαρακτιρα, Άλλεσ δομζσ κοινωνικοφ ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα, όπωσ ςτζγεσ γερόντων, βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, κζντρα άμεςθσ παρζμβαςθσ και προςταςίασ (όπωσ π.χ. το Ξζντρο Υρϊτων Ξοινωνικϊν Ωπθρεςιϊν, θ Χτζγθ Υροςωρινισ Φιλοξενίασ, κλπ). Αναλυτικότερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΛΑΑ μπορεί να ανακτθκεί μζςω του δικτυακοφ τόπου Α1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ τουζργου Θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ αποτελεί μία εξαιρετικά αποκεντρωμζνθ ολότθτα που απαρτίηεται από πολυάρικμεσ αυτοτελείσ νομικζσ οντότθτεσ, όπωσ ενδεικτικά: Χελίδα 11 από 382

12 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν (ΛΑΑ), οι διοικθτικζσ δομζσ τθσ Λεράσ Χυνόδου, οι Λερζσ Πθτροπόλεισ, οι Λερζσ Πονζσ, οι Λεροί Ραοί, θ Βιβλιοκικθ τθσ Λ.Α.Α., οι λοιποί εκκλθςιαςτικοί/ φιλανκρωπικοί φορείσ. Θ ΛΑΑ ςυνιςτά εξζχουςα οντότθτα Πθτροπολιτικοφ χαρακτιρα, θ οποία κατζχει κομβικό/ ςυντονιςτικό ρόλο επί των εκκλθςιαςτικϊν κεμάτων. Οαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ο Επιχειρθςιακόσ Χχεδιαςμόσ τθσ ΛΑΑ προςανατολίηεται προσ τθν υλοποίθςθ οριηόντιων, επεκτάςιμων ζργων, τα οποία κα είναι εφικτό ςτθ ςυνζχεια να αξιοποιθκοφν από το ςφνολο των εκκλθςιαςτικϊν φορζων και ιδρυμάτων (διακριτϊν νομικϊν οντοτιτων) που ςυνκζτουν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ. Ωπό αυτό το πρίςμα: Α. Εκτόσ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και των διακριτϊν εκκλθςιαςτικϊν οντοτιτων (ενοριϊν, μονϊν, κλπ) που εμπίπτουν ςτθν χωρικι και ποιμαντικι δικαιοδοςία τθσ, άμεςα ωφελοφμενοι από τα αναμενόμενα αποτελζςματα του προκθρυςςόμενου ζργου πρόκειται επίςθσ να είναι: Θ Εκκλθςιαςτικι Ξεντρικι Ωπθρεςία Σικονομικοφ (ΕΞΩΣ - θ οποία αποτελεί κεντρικι εκκλθςιαςτικι νομικι οντότθτα υπαγόμενθ ςτθν Λερά Χφνοδο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Θ ΕΞΩΣ παρακολουκεί και διαχειρίηεται τθν εκκλθςιαςτικι ακίνθτθ περιουςία τθσ οποίασ ζχει καταςτεί ιδιοκτιτθσ και θ οποία αποτελεί ςιμερα τον μεγαλφτερο αρικμό ιδιοκτθςιϊν/ δικαιωμάτων χριςθσ εντόσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ, Χτθν ΕΞΩΣ υπάγονται θ Διεφκυνςθ Υεριουςίασ, θ Δ/νςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν και θ Δ/νςθ Ραοδομίασ, θ οποία αποτελεί κεντρικι δομι που εξυπθρετεί το ςφνολο των οντοτιτων που ςυνκζτουν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ. Σι Λερζσ Πθτροπόλεισ (Λ.Π.) Χελίδα 12 από 382

13 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου o Κθβϊν & Οεβαδείασ (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/thebes/thebes.html), o Θλείασ (http://www.imilias.gr), o Ελαςςϊνοσ (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/elassonos/elassonos.html) και οι αντίςτοιχεσ διακριτζσ εκκλθςιαςτικζσ οντότθτεσ (ενορίεσ, μονζσ, κλπ) που εμπίπτουν ςτθν χωρικι και ποιμαντικι δικαιοδοςία αυτϊν. Για τουσ ςκοποφσ του προκθρυςςόμενου ζργου, θ ΛΑΑ ζχει υπογράψει ςχετικά μνθμόνια ςυνεργαςίασ με τουσ ανωτζρω φορείσ, προκειμζνου οι τελευταίοι να ςυμβάλουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ των προδιαγραφϊν και ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του προκθρυςςόμενου ζργου. Β. Υζραν των ανωτζρω, τα χαρακτθριςτικά και οι προδιαγραφζσ του προκθρυςςόμενου ζργου, όπωσ αναλφονται εκτενϊσ ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ, είναι πλιρωσ ςυμβατά με τθν προοπτικι αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του από το ςφνολο των εκκλθςιαςτικϊν φορζων και ιδρυμάτων (διακριτϊν νομικϊν οντοτιτων) που ςυνκζτουν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ. Α1.1.3 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) A Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ραραλαβισ Ζργου Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου, κα οριςτεί Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ Ζργου (ΕΥΥΕ). Θ ΕΥΥΕ αναφζρει ςτο Πθτροπολιτικό Χυμβοφλιο τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν ι ςτο κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο, από το τελευταίο, όργανο τθσ ΛΑΑ. Αρμοδιότθτα τθσ ΕΥΥΕ αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι του Ωποζργου (βλ. παρ. Error! Reference source not found. «Error! Reference source not found.»). Χελίδα 13 από 382

14 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ των εμπλεκόμενων φορζων A Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ Χτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ διαχειριςτικισ λειτουργίασ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, περιλαμβάνονται οι παρακάτω κφριεσ διαδικαςίεσ: 1. Διαχείριςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 2. Διαχείριςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν με τουσ εξισ Ωποτομείσ: i) Διαχείριςθ Ραϊν, Λερζων και Υροςωπικοφ ii) Διαχείριςθ Εκκλθςιαςτικϊν Χυμβουλίων iii) Διαχείριςθ Εγγράφων & Φοϊν Εργαςίασ iv) Διαχείριςθ Γάμων & Διαηυγίων 3. Διαχείριςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν 4. Διαχείριςθ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ 5. Διαχείριςθ εποπτευόμενων φορζων και ιδρυμάτων A Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ των λοιπϊν εμπλεκόμενων Εκκλθςιαςτικϊν Φορζων Ιερζσ Μθτροπόλεισ Θ διοικθτικι διαχειριςτικι λειτουργία των λοιπϊν εμπλεκόμενων οντοτιτων Πθτροπολιτικοφ χαρακτιρα αντιςτοιχεί ςε εκείνθ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτθν παράγραφο A ανωτζρω, με πικανζσ επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ περιοριςμζνθσ εμβζλειασ, ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τισ προτεραιότθτεσ και τισ τοπικά επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. ΕΚΥΟ Θ Εκκλθςιαςτικι Ξεντρικι Ωπθρεςία Σικονομικϊν Ε.Ξ.Ω.Σ. (Ρ.Υ.Δ.Δ.) τελεί υπό τθν εποπτεία τθσ Λεράσ Χυνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Χελίδα 14 από 382

15 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Ωσ Ωπθρεςία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ διοικεί, διαχειρίηεται και αξιοποιεί το ςφνολο τθσ ρευςτοποιθτζασ μοναςτθριακισ, κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ που ζχει περιζλκει ςτθ διοίκθςθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Επίςθσ, μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διαρκοφσ Λεράσ Χυνόδου, θ Ε.Ξ.Ω.Σ. ςυμμετζχει ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν εποπτεία Ρομικϊν Υροςϊπων που ιδρφονται από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ παρ. 2 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). Υζραν των ανωτζρω, θ ΕΞΩΣ διατθρεί τθν αρμοδιότθτα αδειοδότθςθσ για τθν ανζγερςθ ναϊν εντόσ του ςυνόλου τθσ χωρικισ και ποιμαντικισ αρμοδιότθτασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (κεντρικά παρεχόμενθ υπθρεςία προσ το ςφνολο των προςϊπων που ςυνιςτοφν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ κακϊσ και προσ κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο), όπωσ ειδικότερα προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). Θ λειτουργία τθσ ΕΞΩΣ διζπεται από τουσ Λεροφσ Ξανόνεσ, τουσ Ρόμουσ του Ελλθνικοφ Ξράτουσ και δθ τον Ρ. 590/1977 (Ξαταςτατικόσ Χάρτθσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ) και τουσ Ξανονιςμοφσ τθσ Λεράσ Χυνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. A Συνοπτικι περιγραφι τθσ λειτουργίασ Διαχείριςθσ τθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ Θ Εκκλθςιαςτικι Ακίνθτθ Υεριουςία διακρίνεται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: διατθρθτζα περιουςία, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται: - ακίνθτθ περιουςία υψθλισ κρθςκευτικισ και ευρφτερα πολιτιςτικισ αξίασ και θ οποία ςθματοδοτεί τθν ταυτότθτα και το ζργο τθσ Εκκλθςίασ (π.χ. μονζσ, ναοί, κλπ), - ακίνθτθ περιουςία, κυρίωσ αγροτικοφ χαρακτιρα, που είναι απαραίτθτθ για τθ διαςφάλιςθ επάρκειασ πόρων ςτισ μονζσ. αξιοποιθτζα/ ρευςτοποιθτζα περιουςία, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται ακίνθτθ περιουςία που δεν ςυνδζεται ευκζωσ με το λατρευτικό/ ποιμαντικό ζργο τθσ Χελίδα 15 από 382

16 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Εκκλθςίασ, θ οποία επακόλουκα μπορεί να αξιοποιθκεί προκειμζνου να ενιςχυκεί το κοινωνικό και ανκρωπιςτικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Εντόσ τθσ αξιοποιθτζασ/ ρευςτοποιθτζασ περιουςίασ εμπίπτει μία πλειάδα ακινιτων, με ιδιαίτερα διαφοροποιθμζνα χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ χριςθσ (π.χ. αγροτεμάχια, κτίρια, διαμερίςματα, χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, κλπ). Βαςικζσ παράμετροι που επθρεάηουν τθν ικανότθτα διαχείριςθσ των Εκκλθςιαςτικϊν ακινιτων εκ μζρουσ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ είναι: ο μεγάλοσ αρικμόσ των εκκλθςιαςτικϊν ακινιτων και θ ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ Εκκλθςιαςτικισ Υεριουςίασ, ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά και τισ χριςεισ τθσ, το γεγονόσ ότι ςθμαντικό τμιμα τθσ Εκκλθςιαςτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ αποτελείται από ιδιοκτθςίεσ που αποκτικθκαν ςτο βάκοσ των αιϊνων και επθρεάςτθκαν από τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που υπζςτθ θ χϊρα μασ μζχρι και ςιμερα, αλλά κυριότερα ο ιςχυρά αποκεντρωμζνοσ χαρακτιρασ τθσ Εκκλθςιαςτικισ ιδιοκτθςίασ. Υιο ςυγκεκριμζνα, ιδιοκτιτεσ Εκκλθςιαςτικϊν ακινιτων ι αποδζκτεσ παραχωριςεων προσ χριςθ και κλθροδοτθμάτων προσ διαχείριςθ είναι δυνθτικά το ςφνολο των αυτοτελϊν οντοτιτων που ςυνιςτοφν τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ και ειδικότερα: θ Εκκλθςιαςτικι Ξεντρικι Ωπθρεςία Σικονομικϊν, θ Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν (ΛΑΑ) και οι λοιπζσ Λερζσ Πθτροπόλεισ, οι Πονζσ, οι Ραοί, τα θςυχαςτιρια (φορείσ ιδιωτικοφ δικαίου) και λοιποί εκκλθςιαςτικοί/ φιλανκρωπικοί φορείσ. Ενδεικτικά αναφζρεται κάκε μία από τισ εκκλθςιαςτικζσ οντότθτεσ τθσ παραγράφου Error! Reference source not found. ανωτζρω που υπάγονται ςτθ χωρικι και ποιμαντικι αρμοδιότθτα τθσ ΛΑΑ ςυνιςτά δυνθτικό ι πραγματικό ιδιοκτιτθ και φορζα διαχείριςθσ αξιοποιθτζασ / εκποιθτζασ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ ενϊ παράλλθλα αποτελεί τον μόνο αρμόδιο φορζα: - για τθν τιρθςθ τθσ ςχετικισ τεκμθρίωςθσ του εμπράγματου δικαιϊματοσ, - για τθν αξιοποίθςθ τθσ εν λόγω ακίνθτθσ περιουςίασ. Χελίδα 16 από 382

17 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Σ βακμόσ παραγωγικισ αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ ζχει άμεςο αντίκτυπο: ςτα αςκενζςτερα οικονομικά και κοινωνικά ςτρϊματα του πλθκυςμοφ, προσ τα οποία κατευκφνονται οι ςχετικοί πόροι, ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ με τθν Εκκλθςία πολίτεσ και φορείσ (π.χ. μιςκωτζσ, ςυνιδιοκτιτεσ, φορείσ του Δθμοςίου, ΣΨΑ, κλπ), ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ που παραχωροφν ι κλθροδοτοφν ακίνθτα ςτθν Εκκλθςία, αναμζνοντασ τθ βζλτιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ τουσ προσ όφελοσ των αςκενζςτερων ςτρωμάτων του πλθκυςμοφ. Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα A Οργανωτικι Διάρκρωςθ και Στελζχωςθ του Φορζα Λειτουργίασ Θ οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ διακρίνεται ςε Ξεντρικι Διοίκθςθ και Υεριφερειακζσ Δομζσ. Θ Ξεντρικι Διοίκθςθ αποτελείται από τουσ παρακάτω κφριουσ τομείσ δραςτθριοτιτων (οργανωτικζσ μονάδεσ). Αυτζσ είναι: Ψο ιδιαίτερο γραφείο του Πακαριωτάτου Αρχιεπιςκόπου Ακθνϊν και Υάςθσ Ελλάδοσ Θ Υρωτοςυγκελλία Γραφείο Ψφπου και Δθμοςίων Χχζςεων Χυμβοφλια (ςτθν παροφςα μελζτθ δίδεται ζμφαςθ ςτο Πθτροπολιτικό Χυμβοφλιο) Ψο Γραφείο Υροςωπικοφ Ψο Γραφείο Γάμων και Διαηυγίων Σικονομικζσ Ωπθρεςίεσ Ρομικι Ωπθρεςία Θ Ψεχνικι Ωπθρεςία Γενικό Φιλόπτωχο Ψαμείο Μδρυμα Υοιμαντικισ Επιμορφϊςεωσ Βιβλιοκικθ Ξζντρο Χτιριξθσ Σικογζνειασ Χελίδα 17 από 382

18 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Θ οργανωτικι δομι τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν μπορεί να αποτυπωκεί ςχθματικά ωσ ακολοφκωσ: Χελίδα 18 από 382

19 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Σι Υεριφερειακζσ Δομζσ ςυνίςτανται ςε 145 Ενοριακοφσ Ραοφσ, κατανεμθμζνουσ ςε 21 Αρχιεπιςκοπικζσ Υεριφζρειεσ, 12 Ξοιμθτθριακοφσ Ραοφσ, 9 Ποναςτθριακοφσ Ραοφσ και 158 Υαρεκκλιςια. Χτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία, οι Υεριφερειακζσ δομζσ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν ςυνιςτοφν διακριτζσ νομικζσ οντότθτεσ, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθ χωρικι και ποιμαντικι αρμοδιότθτα τθσ ΛΑΑ. A Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ των λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων Ιερζσ Μθτροπόλεισ Σι λοιπζσ Λερζσ Πθτροπόλεισ που εμπλζκονται ςτο ζργο ζχουν παρεμφερι δομι και οργάνωςθ με εκείνθ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, με επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ περιοριςμζνθσ εμβζλειασ, ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τισ προτεραιότθτεσ και τισ τοπικά επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. ΕΚΥΟ Θ Ε.Ξ.Ω.Σ. αποτελείται από τισ εξισ κφριεσ οργανωτικζσ μονάδεσ: Διοικοφςα Επιτροπι: Είναι θ ανϊτερθ ιεραρχικά βακμίδα τθσ ΕΞΩΣ, με αρμοδιότθτα τθ διοίκθςθ και τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ Ωπθρεςίασ. Γενικι Διεφκυνςθ: Ζχει ωσ αρμοδιότθτα τον ςυντονιςμό των Διευκφνςεων και Γραφείων Διευκφνςεισ: o Διοικιςεωσ, με κφρια αρμοδιότθτα τθν υλοποίθςθ των διοικθτικϊν διεργαςιϊν του Φορζα. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 15 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). Χελίδα 19 από 382

20 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Γραφεία: o Υεριουςίασ, με κφρια αρμοδιότθτα τθν αξιοποίθςθ τθσ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ τθσ ΕΞΩΣ. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 16 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). o Σικονομικϊν, με κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν και τθ λογιςτικι αποτφπωςθ των χρθματοροϊν. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 17 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). o Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν, με κφρια αρμοδιότθτα τθν εκτζλεςθ Ψεχνικϊν Ζργων. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 18 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). o Ραοδομίασ, με κφρια αρμοδιότθτα τθν αδειοδότθςθ δραςτθριοτιτων ναοδομίασ. Ψα τμιματα και αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ περιγράφονται ςτο άρκρο 19 του Ξανονιςμοφ 211/2010 (ΦΕΞ 135/Α/ ). o Ρομικϊν Ωποκζςεων o Γραμματείασ Διοικοφςασ Επιτροπισ o Πακεδονίασ Κράκθσ Χτο πλαίςιο τθσ ΕΞΩΣ δραςτθριοποιοφνται επίςθσ, τα ακόλουκα Χυλλογικά Τργανα γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα: Α. Επιτροπι Ζργων Β. Ψεχνικό Χυμβοφλιο Θ οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ ΕΞΩΣ μπορεί να αποτυπωκεί ςχθματικά ωσ ακολοφκωσ: Χελίδα 20 από 382

21 Πζροσ Α: Αντικείμενο και Υροδιαγραφζσ Ζργου Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν A Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ Φορζα Υλοποίθςθσ και λοιπϊν Ι. Μ. Σι βαςικζσ λειτουργίεσ και οι κφριεσ διαδικαςίεσ των επιμζρουσ οργανωτικϊν μονάδων που ςυνκζτουν τθν Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν και τισ λοιπζσ ςυμμετζχουςεσ ςτο παρόν ζργο Λερζσ Πθτροπόλεισ αποτυπϊνονται κατά κφριο λόγο: αφενόσ ςτον Ξαταςτατικό Χάρτθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (Ρ.590/1977 ΦΕΞ 146/Α ) αφετζρου ςτον Ξανονιςμό 58/1975 (ΦΕΞ 4/Α ) «Υερί αρμοδιοτιτων και τρόπου λειτουργίασ των Πθτροπολιτικϊν Χυμβουλίων» Χελίδα 21 από 382

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα