ΨΗΦΙΣΜΑ. ΤΗΝΟΣ 2 Ννεκβξίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΣΜΑ. ΤΗΝΟΣ 2 Ννεκβξίνπ 2014"

Transcript

1 ΤΗΝΟΣ 2 Ννεκβξίνπ 2014 ΨΗΦΙΣΜΑ Τεο Λατθήο Σπλέιεπζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο λήζνπ Τήλνπ γηα ηνλ πξόζθαην λόκν 4.301/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ πνπ αθνξνύλ ην Παλειιήλην Ιεξό Ίδξπκα Δπαγγειηζηξίαο Τήλνπ (ΠΙΙΔΤ) θαη ην Πξνπαξαζθεπαζηηθό θαη Δπαγγεικαηηθό Σρνιείν θαιώλ Τερλώλ Παλόξκνπ Τήλνπ. (ΠΔΣΚΤΠΤ) Σήκεξα ηελ Κπξηαθή 2 Ννεκβξίνπ 2014 θαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Δεκάξρνπ Τήλνπ Σίκνπ Οξθαλνχ ζπγθεληξσζήθακε ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ ΠΘΘΕΤ ζηελ πφιε ηεο Τήλνπ ζε Λατθή Σπλέιεπζε γηα λα απνθαζίζνπκε τισ επόμενεσ ενϋργειϋσ μασ ώςτε να ανατραπούν οι δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ που επϋφεραν ςτο Πανελλόνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιςτρύασ Τόνου οι πρόςφατοι νόμοι 4235/2014 και 4301/2014. Στη ςυνϋλευςη αυτό μαζευτόκαμε πολύτεσ, εκπρόςωποι των επαγγελματικών τϊξεων του νηςιού, πολλού εκ των οπούων διετϋλεςαν κατϊ καιρούσ εκλϋκτορεσ των μελών τησ Διοικούςησ το ΠΙΙΕΤ Επιτροπόσ, αρκετού εκλϋχτηκαν και υπηρϋτηςαν ωσ μϋλη τησ Διοικούςησ το ΠΙΙΕΤ Επιτροπόσ και κϊποιοι διετϋλεςαν και Αντιπρόεδροι τησ Επιτροπόσ αυτόσ. Παρϋςτηςαν ο Δόμαρχοσ Τόνου, ο Έπαρχοσ Τόνου καθώσ και πρώην και τϋωσ Δόμαρχοι, Έπαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτότων του νηςιού, νυν και πρώην δημοτικού και κοινοτικού ςύμβουλοι, περιφερειακού ςύμβουλοι, εκπρόςωποι δημοτικών παρατϊξεων, ςυλλόγων και φορϋων του νηςιού. Αφού ακούςτηκαν ειςηγόςεισ και τοποθετόςεισ πολλών ςυμπολιτών μασ καταλόξαμε ςτα εξόσ: Ο τρόποσ θϋςπιςησ των νόμων αυτών ερήμην και εν αγνοία των Τηνίων καθώσ και οι ςαρωτικϋσ αλλαγϋσ που επιφϋρουν οι νόμοι αυτού ςτο χαρακτόρα αλλϊ και ςτον τρόπο λειτουργύασ του ΠΙΙΕΤ ϋχουν αναςτατώςει το νηςύ μασ και ϋχουν προκαλϋςει πολλϋσ και δριμεύεσ αντιδρϊςεισ από τουσ κατούκουσ του νηςιού. Το ΠΙΙΕΤ εύναι η ψυχό τησ Τόνου και το καμϊρι των κατούκων τησ. Η Παναγύα αποτελεύ την κληρονομιϊ των προηγούμενων γενεών Τηνύων προσ τισ επόμενεσ. Κϊθε γενιϊ ϋχει διπλό υποχρϋωςη προϊςπιςησ του Ιδρύματοσ: τόςο υποχρϋωςη προσ τουσ προγόνουσ μασ όςο και υποχρϋωςη απϋναντι ςτα παιδιϊ μασ. Εύναι δύςκολο να καταλϊβει κϊποιοσ μη Τόνιοσ τι ςημαύνει η Παναγύα για εμϊσ. Το ΠΙΙΕΤ ςτα 190 χρόνια τησ ύπαρξόσ του αποτϋλεςε ϋνα μοναδικό, ξεχωριςτό Ίδρυμα, θρηςκευτικό, μεν, υπό κρατικό εποπτεύα, δε, παγκοςμύου και πανορθοδόξου προβολόσ και

2 αύγλησ, με διούκηςη αποτελούμενη από λαώκούσ. Ιδρύθηκε ςτισ και δύο χρόνια μετϊ απϋκτηςε το πρώτο καταςτατικό/ςυςτατικό πρϊξη του, την λεγόμενη Διαθόκη των Κτητόρων. Η αυτοτϋλεια, το αυτοδιούκητο και η ιδιομορφύα του Ιδρύματοσ αποτϋλεςαν ϋνα καθεςτώσ που διαμορφώθηκε βϊςει των υποθηκών των πρώτων Επιτρόπων του Ιερού Ναού, οι οπούοι υπόρξαν οι κτότορεσ αυτού, διαρκούςησ τησ Ελληνικόσ Επαναςτϊςεωσ ( ) και κτύςτορεσ, με ολόκληρο το λαό τησ Τόνου, με την υλικό προςφορϊ και την προςωπικό τουσ εργαςύα προσ ανοικοδόμηςη του Ιερού Ναού. Η διαθόκη αυτό αποτϋλεςε και τη βϊςη όλων των νομοθετικών ρυθμύςεων που ακολούθηςαν. Το ΠΙΙΕΤ δεν αντιμετωπύςτηκε ποτϋ από το νόμο ούτε από την πολιτεύα ωσ ϋνα απλό Ίδρυμα και γι' αυτό δεν διεπόταν από τη νομοθεςύα των υπολούπων Ιδρυμϊτων, αλλϊ από ειδικό νομοθεςύα, ούτε βϋβαια αντιμετωπύςτηκε ωσ εκκληςιαςτικό Ίδρυμα -εκτόσ τησ περιόδου τησ Χούντασ- και αυτό το τελευταύο λϋει κϊτι από μόνο του! Ακόμα και ςτην περύοδο τησ κατοχόσ οι κατακτητϋσ Ιταλού και Γερμανού ςεβϊςτηκαν την αυτοτϋλεια και το αυτοδιούκητο του Ιδρύματοσ! Εύναι το μόνο Ίδρυμα που ϋχει τη λϋξη Πανελλόνιο ςτο όνομϊ του, γεγονόσ ςημαντικό και όχι τυχαύο. Σόμερα το ΠΙΙΕΤ διοικεύται από Διοικούςα Επιτροπό που απαρτύζεται από λαώκούσ που εκλϋγονται από εκλεκτορικό ςώμα αποτελούμενο από λαώκούσ και από τον επιχώριο Μητροπολύτη ωσ Πρόεδρο (μετϊ το ν. 349/1976). Απνηειεί επαγέο Εζληθφ Καζίδξπκα, δεδνκέλν ην νπνίν έρνπλ δειψζεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ ηφζν νη λνκνζέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα ζέκαηα ηνπ Θδξχκαηνο, φζν θαη ηα Δηθαζηήξηα πνπ επηιήθζεθαλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ην Ίδξπκα. Δελ ππάξρεη άιιν ζξεζθεπηηθφ Ίδξπκα ην νπνίν λα έρεη ηφζν πνιπζρηδέο έξγν: Τν ΠΘΘΕΤ έρεη αλαπηχμεη ηεξάζηηα Εζληθή, Θξεζθεπηηθή, Μνξθσηηθή θαη Εθπνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρεη ζπκβάιεη ηφζν ζηελ αλάδεημε ησλ ηερλψλ φζν θαη ζηελ ζηήξημε ησλ γξακκάησλ. Σρεδφλ φια ηα ζρνιεία ηεο Τήλνπ έρνπλ αλεγεξζεί απφ ην ΠΘΘΕΤ, ελψ νη ππνηξνθίεο ηνπ Θδξχκαηνο ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε θαη αλάδεημε θαιιηηερλψλ φπσο ν Γχδεο, ν Χαιεπάο, ν Γηάλλεο Γατηεο, ν Σψρνο θαη άιισλ. Οπζηαζηηθά ην ΠΘΘΕΤ ππνθαζηζηνχζε ην θξάηνο ζην λεζί ηεο Τήλνπ: ην ΠΘΘΕΤ έθεξε ην ειεθηξηθφ ξεχκα, έθηηαμε ην ιηκάλη θαη κέρξη ζήκεξα ζπλεηζθέξεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ Τήλνπ κε ζεκαληηθφ πνζφ. Οη θηιαλζξσπηθέο ηνπ δξάζεηο έρνπλ θηάζεη κέρξη ηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ, ελψ είλαη ηζηνξηθή ε ζπλδξνκή ηνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, φπνηε ρξεηάζηεθε, κε απνθνξχθσκα ην 1940 φπνπ εθρψξεζε ζην θξάηνο φιε ηελ θηλεηή ηνπ πεξηνπζία, πιελ ηεο αγίαο εηθόλαο, χςνπο δξαρκψλ. Απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ Θδξχκαηνο ν ιαφο ηεο Τήλνπ είλαη ν θπζηθφο ζεκαηνθχιαθάο ηνπ. Απφ ην 1851 κέρξη ην 1969 ε δηνίθεζε ηνπ Παλειιελίνπ Θεξνχ Θδξχκαηνο ηεο Επαγγειηζηξίαο Τήλνπ αζθήζεθε ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ Κξάηνπο. Επί Χνχληαο, ην 1969 ππήρζε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ζηελ επνπηεία ηεο Εθθιεζίαο. Με ηελ "πηψζε" ηεο

3 Χνχληαο θαη ηελ επάλνδν ηεο Δεκνθξαηίαο, ν Τεληαθφο Λαφο αγσλίζηεθε ελσκέλνο λα επαλαθέξεη ην ΠΘΘΕΤ ζηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο θαη ην θαηάθεξε ην 1976, φηαλ ην Ίδξπκα επαλήιζε σο εληαίν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο θαη ην 1977 φηαλ ην ΠΠΘΕΤ εμαηξέζεθε απφ ην λφκν γηα ηα εθθιεζηαζηηθά Θδξχκαηα θαη παξέκεηλε έηζη κέρξη ην Πϋραςαν 40 χρόνια από το 1975, όταν και πϊλι ο λαόσ τησ Τόνου ςυγκεντρώθηκε ςε Λαώκό Συνϋλευςη για να ζητόςει την επϊνοδο του Ιδρύματοσ ςτην εποπτεύα του κρϊτουσ. Και τότε όπωσ και ςόμερα ϋγιναν λαώκϋσ ςυνελεύςεισ ζηα πιαίζηα ηνπ αγψλα ηνπ Τεληαθνχ Λανχ γηα επηζηξνθή ηνπ ΠΘΘΕΤ ζηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο. Καη ηφηε φπσο θαη ζήκεξα ν Δήκνο κε νκφθσλεο απνθάζεηο ήηαλ κπξνζηάξεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Τεληαθνχ Λανχ. Σηελ ηζηνξηθή απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Τήλνπ ηεο ε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ αλέθεξε:... Και υρ εκ ηούηος θευπεί καθήκον όπυρ καλέζει ηο Δημοηικόν Σςμβούλιον από λόγοςρ ιζηοπικούρ και ενότει ηυν εςθςνών ηούηος ένανηι ηος ηόπος, ίνα εκ νέος λάβει θέζιν και εκθπάζει ππορ ηην Σην Κςβέπνηζιν ηοςρ θόβοςρ και ηα ανηζςσίαρ ηος Τηνιακού Λαού και ηυν Πανοπθοδόξυν πποζκηνςηών, όηι ζκοηειναί δςνάμειρ, ξέναι ππορ ηα ζςμθέπονηα ηος ηόπος, κινούμεναι και ανηλούζαι ειζέηι ηην ιζσύν εκ ηηρ επαιζσύνηος 3ηρ Σςνηακηικήρ ππάξευρ ηος Ιυαννιδείος και Ανδποςηζοποςλείος καθεζηώηορ, διά παπαπλανηηικών ειζηγήζευν και ενεπγειών, ξένυν ππορ ηην ιζηοπίαν ηος Ιεπού Ιδπύμαηορ Εςαγγελιζηπίαρ, πποζπαθούν να διαιυνίζοςν και καηοσςπώζοςν ηα κεκηημένα, νεμόμεναι αςηό υρ θέοςδον και αναηπέπονηερ κάθε πποζπάθειαν επανόδος αςηού ςπό ηην εποπηείαν ηηρ Πολιηείαρ... Δελ ζα κπνξνχζε θαλέλαο λα εθθξάζεη θαιχηεξα ην πψο αηζζάλεηαη ν Τεληαθφο Λαφο ζήκεξα! Με ην λφκν 4.301/2014 ην ΠΘΘΕΤ γηα δεχηεξε θνξά ζηελ 190 εηψλ ηζηνξία ηνπ ππήρζε ζηελ επνπηεία ηεο εθθιεζίαο θαη κεηαηξάπεθε ζε εθθιεζηαζηηθφ Ίδξπκα. Σηηο ν Δήκνο Τήλνπ κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ ηνπ Σπκβνπιίνπ δήισζε ηελ αληίζεζή ηνπ ζην λφκν 4.301/2014 θαη δήηεζε ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην λεζί καο, ήηνη ησλ άξζξσλ 26, 50 θαη 51 παξ. 6. Με αθνξκή ηηο δηαηάμεηο απηέο παξαηηήζεθε Επίηξνπνο ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο, ν πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο αξλήζεθε λα αλαιάβεη Επίηξνπνο, ελψ ν νξηζκέλνο απφ ην ΠΘΘΕΤ Γξακκαηέαο ηνπ ΔΣ ηνπ Θδξχκαηνο Τεληαθνχ Πνιηηηζκνχ παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ απηή. Η αγαλάθηεζε ηνπ Τεληαθνχ Λανχ είλαη ηέηνηα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ καο κε ηνλ επηρψξην Μεηξνπνιίηε. ζνη βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, πξνζπαζνχλ λα καο πείζνπλ

4 φηη νη δηαηάμεηο απηέο ζεζπίζηεθαλ γηα ην θαιφ ηνπ Θδξχκαηνο. Δελ ηνπο πηζηεχνπκε. Δελ ππάξρεη θαλέλα θαιφ πνπ λα πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μεηξνπνιίηε ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ηε Σρνιή Παλφξκνπ (άξζξν 50). Δελ ππάξρεη θαλέλα θαιφ πνπ λα πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μεηξνπνιίηε ζηελ ςεθνθνξία γηα Αληηπξφεδξν ζηε ΔΕ ηνπ ΠΘΘΕΤ (άξζξν 26). Τέινο κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε πνιιά αξλεηηθά πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ ΠΘΘΕΤ ζε εθθιεζηαζηηθφ Ίδξπκα (άξζξν 51 παξ. 6). Μεηά απφ φια απηά δειψλνπκε ηε ξηδηθή δηαθσλία καο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.4301/2014 πνπ αθνξνχλ ην ΠΘΘΕΤ (άξζξν 26, άξζξν 50 θαη άξζξν 51 παξ.6) θαη δεηάκε ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Καηαδηθάδνπκε ηε κεζόδεπζε κε ηελ νπνίν εηζήρζε ζηε Βνπιή ν λόκνο απηόο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ςεθίζηεθε. Η ζέζπηζε ηνπ λφκνπ απηνχ έγηλε κε αληηζπληαγκαηηθφ θαη αληηδεκνθξαηηθφ ηξφπν, ρσξίο νπζηαζηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε, ρσξίο έθζεζε ζπλεπεηψλ, ςεθίζηεθε απφ βνπιεπηέο πνπ δελ ήμεξαλ ηη ςήθηδαλ θαη δε ξψηεζαλ, φπσο είπαλ νη ίδηνη, κε δηαηάμεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, επηκειψο θξπκκέλεο θαη ζθφξπηεο, ρσξίο λα ελεκεξσζεί ην λεζί καο θαη ν θνξέαο ηνλ νπνίν αθνξνχλ, ρσξίο λα ππάξμεη θακία δηαβνχιεπζε. Η απζαίξεηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ απηνχ έθεξε ζηνπο παιαηφηεξνπο κλήκεο Χνχληαο. Καηαδηθάδνπκε όινπο ηνπο βνπιεπηέο πνπ ςήθηζαλ ηηο δηαηάμεηο απηέο θαζώο θαη ηα θόκκαηά ηνπο. Καηαδηθάδνπκε ηνπο βνπιεπηέο ησλ Κπθιάδσλ όισλ ησλ θνκκάησλ, νη νπνίνη φρη κφλν δελ αληέδξαζαλ ζηε ζέζπηζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, αιιά νχηε θαλ καο ελεκέξσζαλ γηα απηέο, εθηφο ηεο δηάηαμεο γηα ηε ζρνιή Παλφξκνπ. Μνλαδηθφο δξφκνο γηα ηελ εμηιέσζή ζαο ζα είλαη έζησ θαη απηή ηελ χζηαηε ψξα ε ζπζηξάηεπζε θαη νη πξσηνβνπιίεο ζαο γηα ηε δηθαίσζε ηνπ αγψλα καο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ καο. Θεσξνχκε φηη ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ λ. 4235/2014 εξήκελ θαη ελ αγλνία ηεο Τήλνπ θαη ηεο Δηνηθνχζαο ην ΠΘΘΕΤ Επηηξνπήο, νπζηαζηηθά επέθεξε ηελ εθ ησλ πξαγκάησλ θαηάξγεζε ηεο ιατθήο δηνίθεζεο, ηεο απηνηέιεηαο θαη ηνπ απηνδηνίθεηνπ ηνπ ΠΙΙΔΤ. Με ηνπο λφκνπο απηνχο πνπ απνθάζηζαλ γηα ην Ίδξπκα ρσξίο λα ξσηήζνπλ ή λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηεο Δηνηθνχζα Επηηξνπή θαη ηελ Τήλν γεληθά, ζαλ λα κελ ππήξρε Δηνίθεζε, ζαλ λα κελ αθνξνχλ νη δηαηάμεηο απηέο ηελ Τήλν, λνζεύηεθε θαη νπζηαζηηθά θαηαξγήζεθε θαη ε ιατθή εθπξνζώπεζε ζηελ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή. Ο Μεηξνπνιίηεο έρεη πιένλ ην δηθαίσκα λα επηιέγεη θαη νπζηαζηηθά λα δηνξίδεη ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο αξεζθείαο ηνπ, ελώ ε Ιεξά Σύλνδνο κπνξεί λα λνκνζεηεί γηα ην ΠΙΙΔΤ ρσξίο λα ξσηάεη θαλέλαλ. Ήξζε ν θαηξφο λα επαλεμεηαζζεί ν ιεγφκελνο ηζηνξηθφο ζπκβηβαζκφο ηνπ 1976 πνπ έγηλε ηφηε πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεη ην Ίδξπκα ζηελ Πνιηηεία θαη αλαγθάζηεθε λα δερζεί ε Τήλνο λα

5 είλαη κφληκνο Πξφεδξφο ηνπ ν επηρψξηνο Μεηξνπνιίηεο. Ο ζπκβηβαζκφο απηφο είρε σο απνηέιεζκα ην πξσηνθαλέο γεγνλφο ν Μεηξνπνιίηεο λα έρεη αξρηθά δηπιή ηδηφηεηα, δειαδή θαη λα ςεθίδεη γηα ηα κέιε ηεο ΔΕ σο εθιέθηνξαο αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα απνηειεί κέινο ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο, φληαο ην κνλαδηθφ κέινο κε εθιεγκέλν αιιά κφληκν θαη νξηζκέλν. Καη ελψ κέρξη ην 2014 δελ ζπκκεηείρε ζηηο αξραηξεζίεο γηα Αληηπξφεδξν θαη Γελ.Γξακκαηέα, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ κφλν ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο Επηηξνπήο, κεηά ηνλ ηειεπηαίν λφκν απφ ηνχδε θαη ζην εμήο ζα ςεθίδεη γηα Αληηπξφεδξν θαη κάιηζηα κε δηπιή ςήθν! Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απηνηέιεηα θαη ην απηνδηνίθεην ηνπ Θδξχκαηνο θαη ε επνπηεία ηνπ απφ ην θξάηνο, φπσο γηλφηαλ επί 190 ρξφληα, θαη πξνθεηκέλνπ ην ησξηλφ λνκηθφ θαζεζηψο λα είλαη ζχκθσλν κε ηε Δηαζήθε ησλ Κηεηφξσλ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δεηήζνπκε: 1) Τελ θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4.301/2014 πνπ αθνξνχλ ην ΠΘΘΕΤ (26, 50 θαη 51 παξ.6 ) 2) Να ηξνπνπνηεζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ην ΠΘΘΕΤ νχησο ψζηε ν επηρψξηνο Μεηξνπνιίηεο λα πάςεη λα είλαη εθ ηνπ αμηψκαηφο ηνπ Μέινο θαη Πξφεδξνο ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο θαη έηζη λα απνηειείηαη ε Δηνηθνχζα Επηηξνπή απφ 9 κέιε φια εθιεγκέλα θαη φια ιατθά, ηα νπνία ζα εθιέγνπλ Πξφεδξν κεηαμχ ηνπο φπσο ζε φια ηα Θδξχκαηα θαη άιια Ννκηθά Πξφζσπα. Να πάςεη επίζεο λα είλαη εθιέθηνξαο εθ ηνπ αμηψκαηφο ηνπ ζηηο εθινγέο γηα ηα κέιε ηεο Δηνηθνχζαο ην ΠΘΘΕΤ Επηηξνπήο. 3) Τε διεύρυνςη του εκλεκτορικού ςώματοσ, δηλαδό των εχόντων δικαύωμα ψόφου ςτισ εκλογϋσ για τη Διοικούςα Επιτροπό με ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην ΠΘΘΕΤ. 4) Η ιςχύσ των τυχόν ευεργετόματα των εκκληςιαςτικών Ιδρυμϊτων να επεκταθεύ και ςτο ΠΙΙΕΤ με ρητό αναφορϊ τουσ ςτο νόμο 349/1976 Εξουςιοδοτούμε την Συντονιςτικό Επιτροπό Αγώνα που εκλϋχθηκε από τη Λαώκό Συνϋλευςη να ςυντϊξει τροπολογύα για όλα τα παραπϊνω και ςε ςυνεργαςύα με τα κόμματα τησ Ελληνικόσ Βουλόσ να επιδιώξει την κατϊθεςη και ψόφιςη τησ τροπολογύασ αυτόσ. Ζεηνχκε κέρξη λα ςεθηζηνχλ απφ ηε βνπιή νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο: 1) Ο Μεηξνπνιίηεο λα κελ πξνζέιζεη λα ςεθίζεη σο εθιέθηνξαο ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λέαο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο ηνπ ΠΘΘΕΤ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ην Δεθέκβξην ηνπ 2014,

6 2) Ο Μητροπολύτησ να μην προςϋλθει να ψηφύςει ςτην εκλογό Αντιπροϋδρου και Γενικού Γραμματϋα και ϊρα να μην προβεύ ςε διοριςμό ουςιαςτικϊ Αντιπροϋδρου του ΠΙΙΕΤ. Σε περύπτωςη κατϊ την οπούα ο Μητροπολύτησ προςϋλθει και ψηφύςει Αντιπρόεδρο, ενημερώνουμε ότι θα προςβϊλουμε την εκλογό Αντιπροϋδρου και τη ςυγκρότηςη τησ Επιτροπόσ ςε ςώμα με προςφυγό ςτα αρμόδια δικαςτόρια. 3) Ο Μητροπολύτησ να απϋχει από όλεσ τισ ςυνεδριϊςεισ τησ Διοικούςασ από ςόμερα και ςτο εξόσ, αφόνοντασ τη Διούκηςη από λαώκούσ να διοικεύ το Ίδρυμα, μιμούμενοσ τον προκϊτοχό του Δωρόθεο Α'. 4) Ο Μητροπολύτησ να απϋχει από τυχόν ςυνεδριϊςεισ τησ Επιτροπόσ για το διοριςμό προςωπικού ςτη Σχολό Πανόρμου. 5) Καλούμε την Ιερϊ Σύνοδο να ςεβαςτεύ τη Διαθόκη των Κτητόρων, την ιςτορύα και την προςφορϊ του Ιδρύματοσ και να μην προχωρόςει ςε ϋκδοςη κανονιςτικών πρϊξεων και γενικότερα αποφϊςεων που να αφορούν το Ίδρυμα. Ενημερώνουμε την Ιερϊ Σύνοδο ότι θα αντιδρϊςουμε ςφοδρότατα ςε κϊθε κανονιςτικό πρϊξη που θα εκδοθεύ από αυτόν ςχετικϊ με το ΠΙΙΕΤ. Τϋλοσ εξουςιοδοτούμε τη Συντονιςτικό Επιτροπό Αγώνα να οργανώςει και να ςυντονύςει τισ εκδηλώςεισ διαμαρτυρύασ και τον αγώνα των Τηνιακών για την ανατροπό των δυςμενών ςυνεπειών που επϋφερε ο ν.4301/14 ςτο ΠΙΙΕΤ, ςύμφωνα με όςα προτϊθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ Λαώκόσ Συνϋλευςησ.

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4 Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ.τπ.ε.σ.ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 24 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 24 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 24 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης ηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 16.12.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18.30 κ.κ., κεηά απφ πξφζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 1 ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 2 Πρόλογος Αγαπηηές και Αγαπηηοί ζσνάδελθοι, Μεηά ηελ ζεηηθή ζέισ λα πηζηεχσ αληαπφθξηζή ζαο ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ παξφληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε, Περιεχόμενα Σελ.1 Σελ. 4 Σελ. 6 Σελ. 9 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Ειςαγωγή Οι αθλητζσ μασ Εκδηλώςεισ μελών Αθλητικζσ διοργανώςεισ του Ομίλου μασ Αναβίωςη του θεςμοφ των parties Θυμόμαςτε εκείνουσ που «ζφυγαν».

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ του Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου*, Οη αιινδαπνί πνπ δαλείδνπλ ρξήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο

Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Ζ εηζαγγειηθή πξφηαζε: Σχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ζηνηρ. ηγ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 (πξνδεκνζίεπζε απφ ηνλ ηηκεηηθφ επηζηεκνληθφ ηφκν Εήζε Παπαδεκεηξίνπ, ππφ έθδνζε, 2011) Κσλζηαληίλνο Γψγνο

Διαβάστε περισσότερα