Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου Του Ιωάννη Αβραμίδη (κωδ. 7344) Ιωάννινα 2011

2 Ειςαγωγή Κατά τθν Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ιδρφονται ςτθ Θάςο, όπωσ και ςε άλλα ςθμεία του Αιγαίου, μικροί, παράκτιοι οικιςμοί, όπωσ αυτόσ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ ςτθ δυτικι και του Αγίου Αντωνίου Ποτοφ ςτθ νότια πλευρά του νθςιοφ. Οι εν λόγω οικιςμοί φαίνεται να αποικοφνται για πρϊτθ φορά, ενϊ ςε άλλεσ κζςεισ οι εγκαταςτάςεισ τθσ 3 θσ χιλιετίασ Π.Κ.Ε. που εντοπίηονται, διαδζχονται προγενζςτερεσ νεολικικζσ (Λιμενάρια, ςπιλαιο Δρακότρυπασ) 1. Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ ςχθματίηει ςιμερα τον τεχνθτό λόφο πάνω ςτον οποίο βρίςκεται ο ναόσ του Προφιτθ Ηλία (Εικ. 1). Η γεωμορφολογικι μελζτθ που πραγματοποιικθκε το 2001, ζδειξε ότι ο ςθμερινόσ λόφοσ βρίςκεται ςτισ υπϊρειεσ ενόσ ορεινοφ όγκου και αποτελεί αλλουβιακό κϊνο δθμιουργθμζνο από το χείμαρρο που ρζει ςτα 100μ. ΝΔ του οικιςμοφ. Ειςχωρϊντασ προσ τθν κάλαςςα, ο κϊνοσ αυτόσ διαχωρίηει δφο παράκτιεσ πεδινζσ ηϊνεσ, μία ευρφτερθ ςτα βόρεια, με πλάτοσ μζχρι 2 χλμ, και μία νότια τθσ κζςθσ με πλάτοσ που δεν υπερβαίνει τα 200 μ. Από τθ μελζτθ τθσ ςτρωματογραφίασ υπιρξαν ενδείξεισ ότι μεταξφ του προϊςτορικοφ οικιςμοφ και τθσ ακτογραμμισ παρεμβάλλονταν μια ςτενι πεδινι λωρίδα, πλάτουσ 100 ζωσ 200 μ., ενϊ είναι πικανι θ φπαρξθ ελωδϊν εκτάςεων ςε οριςμζνα τουλάχιςτον ςθμεία τθσ βόρειασ πεδινισ ηϊνθσ 2. Κατά τθ περίοδο πραγματοποιικθκαν από τθν ΙΗϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων Καβάλασ αναςκαφικζσ ζρευνεσ ςε ολόκλθρθ τθ νοτιοδυτικι παρειά του λόφου «Προφιτθσ Ηλίασ» (Σχ. 1), οι οποίεσ ζφεραν ςτθν επιφάνεια, κάτω από ςτρϊματα αρχαϊκϊν και υςτερορωμαϊκϊν παλαιοχριςτιανικϊν χρόνων, μια εγκατάςταςθ των νεότερων φάςεων τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ με επιβλθτικό λικόκτιςτο περίβολο, πφλεσ και προμαχϊνεσ, μια ςειρά από ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ ενςωματωμζνεσ ςτα τείχθ και ςτα κτίςματα του οικιςμοφ, κακϊσ και άλλα αρχαιολογικά ευριματα 3. Η κζςθ του ναοφ ςτο ανατολικό τμιμα του λόφου κακιςτά αδφνατθ οποιαδιποτε αναςκαφικι ζρευνα ςτθν ανατολικι πλευρά. Το καλοκαίρι του 2001 οι ζρευνεσ ςυνεχίςτθκαν ςτα βόρεια του ναοφ προσ τθ μεριά τθσ κάλαςςασ όπου εντοπίςτθκε θ πορεία του βόρειου ςκζλουσ του περιβόλου ςε μικοσ 12 περίπου μζτρων., με πλάτοσ 2 μ. και φψοσ μεγαλφτερο των 3 μ. και προςδιόριςε ότι ο τειχιςμζνοσ χϊροσ κάλυπτε ζκταςθ μόλισ 1 ςτρζμματοσ 4 (Σχ. 2). Οι νεότερεσ αναςκαφικζσ ζρευνεσ δφο οικόπεδων κατά τθ διετία , ςε απόςταςθ 40 και 70 μ. ΝΔ και Ν του λόφου αντίςτοιχα, επιβεβαίωςαν προθγοφμενεσ ενδείξεισ κατοίκιςθσ εκτόσ του περιβόλου του οικιςμοφ, αποκαλφπτοντασ ότι ο οικιςμόσ απλϊνονταν ςε μια ακτίνα τουλάχιςτον μ. εκτόσ του «κεντρικοφ» τειχιςμζνου τμιματοσ. Συνοπτικά επιςθμαίνονται δφο ςαφείσ οικοδομικζσ φάςεισ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ (ΠΕΧ 2 και ΠΕΧ 3), Σκάλα Σωτήρος II και Σκάλα Σωτήροσ III,ενϊ δείγματα μιασ προγενζςτερθσ τθσ ΠΕΧ 2 φάςθσ (Τελικισ Νεολικικισ ι ΠΕΧ 1;), Σκάλα Σωτήρος I(;), αποτελοφν οπωςδιποτε οι ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ, οι οποίεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε 1 Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, «Θάςοσ», ςτο Α. Βλαχόπουλοσ (επιμ.), Αρχαιολογία - Νησιά του Αιγαίου, Εκδόςεισ Μζλιςςα, Ακινα 2005, ς Σ. Παπαδόπουλοσ, Γ. Αριςτοδιμου, Δ. Κουγιουτηόγλου, Φ. Μεγαλοφδθ, «Η Τελικι Νεολικικι και θ Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Η αναςκαφικι ζρευνα ςτισ κζςεισ Άγιοσ Ιωάννθσ και Σκάλα Σωτιροσ», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15 (2001), ς Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1(1987),ς , ΑΕΜΘ 2(1988), ς , ΑΕΜΘ 3(1989), ς , ΑΕΜΘ 4(1990), ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α., ό.π., ς Σ. Παπαδόπουλο κ.α, ό.π., ς. 60 Χ. Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ, Δ. Μαλαμίδου, Σ. Παπαδόπουλοσ και Γ. Μανιάτθσ, «Η Νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Νζα Δεδομζνα», ςτο Chr. Doumas, A. Giannikouri and O. Kouka (eds), The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, International Conference, Athens 11-14/4/2008, Ministry of Culture-Archaeological Institute of Aegean Studies ( υπό ζκδοςθ ).

3 δεφτερθ χριςθ ωσ οικοδομικό υλικό ςτθν κτιριακι φάςθ Σκάλα Σωτήρος II. Με εξαίρεςθ ζνα μοναδικό όςτρακο με εγχάρακτθ διακόςμθςθ που παραπζμπει ςτθν Ύςτερθ Εποχι του Χαλκοφ τα επόμενα δείγματα κατοίκιςθσ ςτο λόφο «Προφιτθσ Ηλίασ» ανάγονται ςτουσ Ιςτορικοφσ Χρόνουσ 5. Σκάλα Σωτήροσ I(;) Αν και θ ζρευνα των βακφτερων ςτρωμάτων του λόφου δεν εντόπιςε ίχνθ κάποιασ προγενζςτερθσ τθσ ΠΕΧ 2 οικιςτικισ φάςθσ, δείγματά τθσ αποτελοφν οι ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ που βρζκθκαν εντοιχιςμζνεσ ςτθν αρχαιότερθ κτιριακι φάςθ του οικιςμοφ (Εικ.2,3,4). Ο χρονολογικόσ ορίηοντασ ςτον οποίο ανικουν δεν μπορεί ακόμα να προςδιοριςτεί 6. Πικανϊσ οι ςτιλεσ να μεταφζρκθκαν από άλλθ κζςθ για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ οικοδομικό υλικό, ωςτόςο κάποιεσ αναςκαφικζσ ενδείξεισ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τθσ προζλευςισ τουσ από τθ κζςθ του τειχιςμζνου οικιςμοφ 7. Ζνα ακόμθ εφρθμα ανκρωπόμορφθσ ςτιλθσ από τθν περιοχι Ποτοφ ςτθ νότια Θάςο, βεβαιϊνει ότι ο τφποσ αυτόσ δεν περιοριηόταν μόνο ςτθν περιοχι του προϊςτορικοφ οικιςμοφ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ 8 (Εικ.5). Οι ςτιλεσ τθσ Θάςου εντάςςονται ςτθν ανατολικοαιγαιακι ομάδα ανκρωπόμορφων ςτθλϊν τφπου Menhir, ςτθν οποία ανικουν οι πλθςιζςτερεσ τοπικά, χρονολογικά και τυπολογικά ςτιλεσ από τθν Τροία I (Εικ.6) και V και θ πιο απομακρυςμζνθ χρονολογικά και τυπολογικά ςτιλθ από τθ κζςθ Σουφλί Μαγοφλα Λάριςασ 9 (Εικ.7). Σκάλα Σωτήροσ II Στον τειχιςμζνο οικιςμό τθσ Σκάλασ Σωτιροσ αναδεικνφονται με ςαφινεια τα αιγαιακά χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ αυτισ τθσ περιόδου, ωςτόςο δεν απουςιάηουν και δείγματα τθσ νεολικικισ αρχιτεκτονικισ παράδοςθσ θ οποία επικρατεί ςτθ Μακεδονία τθσ ΠΕΧ. Στθν αρχαιότερθ κτιριακι φάςθ τθσ εγκατάςταςθσ αναπτφςςεται ζνασ εκτεταμζνοσ οικιςμόσ, με «κεντρικό», οχυρωμζνο κτιριακό πυρινα με λικόκτιςτα κτίςματα μνθμειακοφ μεγζκουσ, ενϊ ζξω από τον περίβολο του, ςτα νότια, εντοπίηονται τα ίχνθ ξφλινων παςςαλόπθκτων οικιματων. Ο κτιριακόσ πυρινασ του οικιςμοφ περιβάλλεται από ζνα επιβλθτικό, λικόκτιςτο τείχοσ και ζχει δεχτεί τουλάχιςτον τρεισ διαδοχικζσ φάςεισ επιςκευϊν και μεταςκευϊν 10. Η αρχικι είςοδοσ του οικιςμοφ εντοπίηεται ςτο νότιο άκρο του δυτικοφ ςκζλουσ του περιβόλου, θ οποία ςε κατοπινι μεταςκευι του τείχουσ κατά τθν ίδια κτιριακι φάςθ, ζχει κλειςτεί από μία καμπυλόςχθμθ προζκταςθ του νότιου τείχουσ προσ τα δυτικά (Εικ.8). Η νεότερθ είςοδοσ, ςτο δυτικό άκρο του νότιου τείχουσ, ενιςχφεται από εξωτερικζσ αντθρίδεσ και δφο εκατζρωκεν εςωτερικζσ εςοχζσ του τείχουσ, πικανϊσ προμαχϊνεσ (Σχ. 3). Στθμζνθ μπροςτά ςτθν είςοδο βρζκθκε μία λίκινθ πλάκα με βακφνςεισ (Εικ.9). Αντίςτοιχεσ ομάδεσ βακφνςεων ζχουν εντοπιςτεί πάνω ςε αςβεςτολικικό ι γνευςιακό υπόβακρο, ςε άλλεσ κζςθσ τθσ νιςου ςε μεγάλο υψόμετρο (Εικ.10,11). Πικανϊσ θ πλάκα ανικε ςε ανάλογο περιβάλλον και μεταφζρκθκε από εκεί με άλλο οικοδομικό υλικό 11. Στθν ίδια κζςθ, ςτθ δόμθςθ των χαμθλότερων τμθμάτων του τείχουσ παρατθρείται ςε οριςμζνα ςθμεία θ τεχνικι του «ψαροκόκαλου», ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτουσ οικιςμοφσ 5 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 6 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 2, ς. 424 τθσ ίδιασ, «Θάςοσ», ό.π., ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 8 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 3, ς Τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 1, ς. 397 Βλ. επίςθσ τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 3, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 11 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , sotiros /keimena.html.

4 του ΒΑ Αιγαίο και τθν Τροία κατά τθν ΠΕΧ. Σε άλλα ςθμεία του βακφτερου ςτρϊματοσ θ τοιχοδομία γίνετε με πλακαρζσ πζτρεσ, οριηόντια τοποκετθμζνεσ, ενϊ ςτα νεότερα τμιματα εφαρμόηεται αργολικοδομι με κροκάλεσ πζτρεσ 12. Μιλϊντασ πάντα για κτίςματα τθσ δυτικισ πλευράσ του λόφου, απομεινάρια ενόσ ιςχυροφ καμπυλωμζνου τοίχου εντοπίηονται προςκολλθμζνα κάκετα ςτο εξωτερικό του περιβόλου, τα οποία παραπζμπουν ςε πεταλοειδι πφργο, αντίςτοιχο των αιγαιακϊν ακροπόλεων τθσ Πρωτοκυκλαδικισ 2 (Παλαμάρι Σκφρου, Καςτρί Σφρου, Τεπζ Σμφρνθσ). Στο βόρειο ςκζλοσ του περιβόλου παρατθρείται επίςθσ ςειρά ανακαταςκευϊν με πρϊιμεσ και νεότερεσ φάςεισ, χωρίσ όμωσ τθ παρουςία τθσ τοιχοδομίασ του «ψαροκόκαλου». Στθ εςωτερικι πλευρά του νεότερου τείχουσ εντοπίηονται οπζσ που παραπζμπουν πικανϊσ ςε ξυλοδεςιζσ (Εικ. 12,13). Στον εςωτερικό χϊρο, οι περιοριςμζνεσ εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ του ενοριακοφ ναοφ αναςκαφικζσ ζρευνεσ, απεκάλυψαν τμιματα λικόκτιςτων κτιρίων, οριςμζνα ςε αρκετά μεγάλο φψοσ (Εικ.14,15,16) Στισ διαδοχικζσ φάςεισ των ανακαταςκευϊν του αρχαιότερου ςτρϊματοσ εμφανίηονται αψιδωτά κτίρια, ενϊ λικόςτρωτα και πιλινα δάπεδα ενόσ ςτενοφ, λικόςτρωτου διαδρόμου παράλλθλο του περιβόλου, επικαλφπτει οικοδομιματα και το δάπεδο τθσ αρχαιότερθσ φάςθσ ςτο επίπεδο τθσ ευκυντθρίασ του τείχουσ και των δφο πυλϊν(εικ. 17). Στο αρχικό δάπεδο του περιβόλου εντοπίηονται βακιζσ οπζσ, οι οποίεσ πικανϊσ προζρχονται από καμζνεσ ξφλινεσ δοκοφσ που ςτζγαηαν τον εςωτερικό διάδρομο. Τα ευριματα από αυτι τθ φάςθ είναι περιοριςμζνα και τα λιγοςτά δείγματα κεραμικισ ζχουν μελανόχρωμθ, καςτανόμαυρθ και οριςμζνεσ φορζσ ερυκρόχρωμθ, με ςτιλβωμζνθ ι λειαςμζνθ επιφάνεια άλλοτε ακόςμθτθ και άλλοτε με εγχάρακτθ διακόςμθςθ 13 (Εικ.18). Χαρακτθριςτικά ςχιματα είναι τα ανοικτά φιαλόςχθμα αγγεία με χείλοσ που διογκϊνεται εςωτερικά (Εικ.19) και τα οποία ςυχνά φζρουν εγχάρακτθ διακόςμθςθ ςτο χείλοσ ι ςτο εςωτερικό του αγγείου φιάλεσ ακόςμθτεσ με ςτιλβωμζνθ επιφάνεια και με χείλοσ που καμπυλϊνεται προσ τα μζςα, κακϊσ και λεκανίδεσ με κατακόρυφα τοιχϊματα που μειϊνονται λοξά προσ τθ βάςθ 14. Τα ίχνθ τθσ καταςτροφισ τθσ αρχαιότερθσ κτιριακισ φάςθσ του τειχιςμζνου οικιςμοφ εντοπίηονται από ζνα ςτρϊμα άτακτθσ λικορριπισ και καφςθσ θ αρχαιότερθ αυτι βεβαιωμζνθ φάςθ χρονολογείται ανάμεςα ςτο Π.Κ.Ε. 15 Εκτόσ του τειχιςμζνου εντοπίςτθκαν δφο ςυνοικίεσ (Σχ. 4). Στο πρϊτο οικόπεδο οι περιοριςμζνεσ αναςκαφικζσ ζρευνεσ απεκάλυψαν κεμζλια λικόκτιςτων κτιρίων ςε μικοσ 10 περίπου μζτρων, με λικοδομι αντίςτοιχθ του τειχιςμζνου οικιςτικοφ πυρινα και άλλων οικιςμϊν του νθςιοφ τθσ ΠΕΧ (Εικ.20,21). Ζνα αρχαιότερο ςτρϊμα που εντοπίςτθκε κάτω από τα κτίρια δεν ερευνικθκε 16. Στο δεφτερο οικόπεδο, ςε μία ζκταςθ 200 τ.μ., ιρκαν ςτο φωσ παςςαλόπθκτα ορκογϊνια κτίςματα με προςανατολιςμό Β Ν, ςε τουλάχιςτον δφο διαδοχικζσ οικιςτικζσ φάςεισ (Εικ.22). Πρόκειται για μία εκτεταμζνθ εγκατάςταςθ θ οποία πικανϊσ ςυρρικνϊνεται ςταδιακά και περιορίηεται ςτο χϊρο του λόφου (Σχ. 5). Μζςα και ζξω από τα κτίρια εντοπίςτθκαν 15 κερμαντικζσ καταςκευζσ, 4 από αυτζσ φοφρνοι(εικ. 23). Πολφ κοντά τουσ υπιρχαν λίκινα ζδρανα 17 (Εικ.24), δίπλα ςτα οποία βρζκθκαν τριβεία και γουδιά, άφκονθ κεραμικι αλλά και αποκθκευτικά αγγεία μεγάλων διαςτάςεων τοποκετθμζνα πάνω ςε βάςεισ από πλάκεσ γνευςίου(εικ.25,26,27). Βρζκθκαν επίςθσ μία ανοιχτι πιλινθ μιτρα με δφο όψεισ χφτευςθσ, μία για αξίνα και μία για ςμίλθ (Εικ.28). Τα ευριματα 12 Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1, ς. 391, 394 Σ. Παπαδόπουλο κ.α, ό.π., ς Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 4, ς. 533 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 14 Τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 1, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 15 Βλ. Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1, ς. 394, ΑΕΜΘ 2, ς. 422, ΑΕΜΘ 3, ς , ΑΕΜΘ 4, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 16 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , ό.π. 17 Στο ίδιο.

5 ςχετίηονται με τθν επιτόπια κατεργαςία χαλκοφ, αν και το μόνο μεταλλικό αντικείμενο είναι μία χάλκινθ βελόνα. Η καταγραφι τθσ κεραμικισ μασ απζδωςε επίςθσ και το πρϊτο ειδϊλιο του οικιςμοφ. Πρόκειται για το κάτω τμιμα ενόσ γυναικείου ειδωλίου ςτο οποίο δθλϊνεται με πυκνι εγχάραξθ και περιμετρικά το ζνδυμα 18. Η χρονολογικι ζνταξθ τθσ δεφτερθσ ςυνοικίασ τοποκετείται ανάμεςα ςτο Π.Κ.Ε. και ανικει ενδεχομζνωσ ςε προγενζςτερθ του τειχιςμζνου οικιςμοφ φάςθ κατοίκθςθσ 19. Σκάλα Σωτήροσ III Η νεότερθ κτιριακι φάςθ εμφανίηεται χωρίσ τθ μεςολάβθςθ χρονολογικοφ κενοφ, πάνω ςτο ςτρϊμα καταςτροφισ τθσ προθγοφμενθσ. Ο λικόκτιςτοσ περίβολοσ αγνοείται, όπωσ βεβαιϊνει θ εμφάνιςθ κερμαντικισ εςτίασ πάνω ςτο δυτικό ςκζλοσ του περιβόλου, ενϊ ςε ςθμεία όπου τα τμιματά του εξακολουκοφν να υψϊνονται του εδάφουσ επιτελοφν κάποια χωροταξικι λειτουργία. Η μορφι των κτιρίων δεν μπορεί να προςδιοριςτεί, ωςτόςο τα λιγοςτά δείγματα φανερϊνουν λικόκτιςτα οικοδομιματα, ενϊ φαίνεται πωσ οριςμζνοι τοίχοι τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ παραμζνουν λειτουργικοί 20. Αν και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι αποςπαςματικά ςτο ςτρϊμα αυτό, είναι πλοφςιο ςε ευριματα. Στο δυτικό τμιμα του οικιςμοφ, ςτο ςτρϊμα καταςτροφισ που εντοπίςτθκε, βρζκθκαν αγγεία ςε δάπεδο κτιρίου (Εικ.29), ενϊ ςε άλλα ςθμεία περιζχεται πλικοσ μικροαντικειμζνων που ςυνοψίηονται ςε ςφυροπελζκεισ, λίκινα και οςτζινα εργαλεία και ελάχιςτεσ λεπίδεσ οψιανοφ, που μαρτυροφν τισ ςχζςεισ τθσ Θάςου με το Νότιο Αιγαίο. Η αναςκαφι του νεότερου ςτρϊματοσ ζδωςε επίςθσ και ζνα χρυςό κόςμθμα, κομβιόςχθμο, πικανότατα ενδφματοσ 21. Στο ΝΑ άκρο του περιβόλου, ςε ζνα εκτεταμζνο πιλινο δάπεδο αυτισ τθσ φάςθσ (Εικ.30) βρζκθκε μια πιλινθ «φορθτι» εςτία ελλειψοειδοφσ ςχιματοσ δφο μεγάλα αποκθκευτικά αγγεία, ζνα δίωτο καδόςχθμο αγγείο και ζνασ πίκοσ, φιάλεσ και πρόχοι, δζπατα αιγαικοφ τφπου, πολλά πιλινα ςφονδφλια, λίκινα εργαλεία (Εικ.31), αλλά και αντικείμενα κφρουσ, όπωσ ζνασ λίκινοσ, με εγχάρακτθ διακόςμθςθ πζλεκυσ, πικανϊσ ειςθγμζνοσ 22 (Εικ.32). Το παχφ ςτρϊμα τζφρασ με τουσ καμζνουσ ςωροφσ πθλοφ που καλφπτει τουσ τοίχουσ και το δάπεδο τθσ νεότερθσ φάςθσ, βεβαιϊνει τθν καταςτροφι του οικιςμοφ από πυρκαγιά, μετά τθν οποία θ κζςθ πικανϊσ εγκαταλείφκθκε 23. Μζχρι ςτιγμισ, οι υπάρχουςεσ ραδιοχρονολογιςεισ τοποκετοφν τθ νεότερθ οικιςτικι φάςθ ανάμεςα ςτουσ δυο τελευταίουσ αιϊνεσ τθσ 3 θσ Π.Κ.Ε. χιλιετίασ και ςτουσ δφο πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ 2 θσ Π.Κ.Ε. χιλιετίασ 24. Επίλογοσ Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ παρουςιάηει μια ςαφι εικόνα ενόσ εκτεταμζνου οικιςμοφ, ο οποίοσ ςε κάποια φάςθ εμφανίηει ζναν κεντρικό κτιριακό πυρινα. Η φπαρξθ αυτοφ του οχυρωμζνου οικιςτικοφ κζντρου μπορεί να ςυνδεκεί με τθν παρουςία κεντρικισ εξουςίασ ι με λατρευτικζσ τελετουργίεσ. Αν και τα αρχαιολογικά δεδομζνα δεν είναι ακόμθ επαρκι, προσ αυτι τθν ερμθνεία ςυνθγοροφν οριςμζνα αντικείμενα ιδιαίτερου 18 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , ό.π. 19 Στο ίδιο Βλ επίςθσ Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., ό.π. 20 Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 4, ς. 534 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 21 Βλ. Τθσ ιδίασ, ΑΕΜΘ 1, ς. 392, ΑΕΜΘ 2, ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α, ό.π., ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 23 Βλ., ΑΕΜΘ 2, ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α, ό.π., ς. 62 του ίδιου, Ανασκαφζς , ό.π. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 24 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π.

6 ςυμβολιςμοφ και κφρουσ, όπωσ ο περίτεχνοσ λίκινοσ πζλεκυσ, ειςθγμζνο αντικείμενο, ςίγουρα ειδικισ χριςθσ, και το χρυςό επίραμμα. Τθν υπόκεςθ του ςυμβολικοφ χαρακτιρα του χϊρου τεκμθριϊνουν ςαφζςτερα μια τριγωνικι επίςθσ ςτιλθ, με ςφμπλεγμα τριϊν χαρακτϊν φαλϊν από το εςωτερικό του περιβόλου και θ μεγάλθ ςχιςτόπλακα με τισ βακφνςεισ, κακϊσ παραπζμπουν ςε αντίςτοιχα ευριματα από ςφγχρονουσ με τθσ Σκάλασ Σωτιροσ κεντρικοφσ οικιςμοφσ του Ανατολικοφ Αιγαίου, όπωσ το Λιμάν Τεπζ και τθν Τροία Ι 25. Τα ευριματα του οικιςμοφ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ εντάςςουν τθ Θάςο ςτθν πολιτιςτικι κοινι που διαμορφϊκθκε ςτα νθςιά του ΒΑ Αιγαίου, ςτα παράλια τθσ Μ. Αςίασ και ςτα παράλια τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ κατά τθν νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ. 25 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιβλία και άρθρα Blegen C. W., Troy and the Trojans, London 1963, ς Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., «Οικιςμόσ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Σκάλα Σωτιροσ Θάςου», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1 (1987), (1988), (1989), (1990), Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., «Θάςοσ», Α. Βλαχόπουλοσ (επιμ.), Αρχαιολογία - Νησιά του Αιγαίου, Εκδόςεισ Μζλιςςα, Ακινα 2005, Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., Δ. Μαλαμίδου, Σ. Παπαδόπουλοσ και Γ. Μανιάτθσ, «Η Νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Νζα Δεδομζνα», Chr. Doumas, A. Giannikouri and O. Kouka (eds), The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, International Conference, Athens 11-14/4/2008, Ministry of Culture-Archaeological Institute of Aegean Studies ( υπό ζκδοςθ ). Παπαδόπουλοσ Σ., Γ. Αριςτοδιμου, Δ. Κουγιουτηόγλου, Φ. Μεγαλοφδθ, «Η Τελικι Νεολικικι και θ Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Η αναςκαφικι ζρευνα ςτισ κζςεισ Άγιοσ Ιωάννθσ και Σκάλα Σωτιροσ», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15 (2001), Παπαδόπουλοσ Σ., Ανασκαφζς , _ sotiros /keimena.html. Διαδικτυακέσ πηγέσ area_id=1&lang=gr orikis_2.pdf

8 Σχ. 1. Τοπογραφικό του λόφου Προφιτθσ Ηλίασ με τισ αναςκαφικζσ τομζσ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1 (1987), ς Σχ.2. Κάτοψθ τειχιςμζνου οικιςμοφ. Σχ. 3. Κάτοψθ αναςκαφικϊν τομϊν 1-3. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1 (1987), ς. 392

9 Σχ. 4. Λόφοσ και νζα οικόπεδα. Σχ. 5. Οικιςμόσ εκτόσ περιβόλου.

10 1. Ο λόφοσ «Προφιτθσ Ηλίασ» από τθ κάλαςςα. 2,3. Θραφςματα από ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ. _proistorikis_2.pdf

11 5. Τμιμα μαρμάρινθσ ανκρωπόμορφθσ ςτιλθσ από τθν περιοχι Ποτοφ ςτθ νότια Θάςο. 4. Ανκρωπόμορφθ ςτιλθ από τθν Σκάλα Σωτιροσ. o/mnimiaki_topogr/parousiaseis/eikones _proistorikis_2.pdf useums/show.html?museum_id=37 6. Θραφςμα από ανκρωπόμορφθ ςτιλθ που βρζκθκε ςτθν Τροία. C. W. Blegen, Troy and the Trojans, ς Ανκρωπόμορφθ, αμφιπρόςωπθ λίκινθ ςτιλθ από τθ κζςθ Σουφλί Μαγοφλα, αρχι τθσ 3 θσ χιλιετίασ Π.Κ.Ε. cle.php?article_id=41&topic_id=67&lev el=3&belongs=10&area_id=1&lang=gr

12 8. Τμιμα του οικιςμοφ: λικόκτιςτοσ περίβολοσ και πφλθ. 9. Λίκινθ πλάκα με κοιλότθτεσ από τον προϊςτορικό οικιςμό ςτθ Σκάλα Σωτιροσ.

13 10. Λίκοσ με βακφνςεισ από τθ προϊςτορικι κζςθ Μπάμπουρασ Θάςου. 11. Το ίδιο (λεπτομζρεια).

14 12. Βόρειο τμιμα περιβόλου. naskafes/skala_sotiros/ parousiaseis/skala_sotiros.pdf 13. Εςωτερικι όψθ του περιβόλου. sotiros/ parousiaseis/skala_sotiros.pdf 14. Άποψθ από το εςωτερικό του τειχιςμζνου οικιςμοφ.

15 15, 16, 17. Απόψεισ από το εςωτερικό του τειχιςμζνου οικιςμοφ

16 18. Εγχάρακτθ και εμπίεςτθ κεραμικι τθσ πρωιμότερθσ φάςθσ του οικιςμοφ. Πηγή : 19. Μόνωτθ φιάλθ τθσ όψιμθσ οικιςτικισ φάςθσ του οικιςμοφ. Πηγή :

17 20, 21. Νότιο δυτικό οικόπεδο. Θεμζλια λικόκτιςτων κτιρίων. 22. Νότιο οικόπεδο. Παςςαλόπθκτα κτίςματα.

18 23. Θερμαντικζσ καταςκευζσ. 24. Λίκινα ζδρανα. 25. Πίκοσ.

19 26, 27. Ευριματα από τθ ςυνοικία με τα παςςαλόπθκτα κτίρια. Εγχάρακτθ κεραμικι. 28. Ευριματα από τθ ςυνοικία με τα παςςαλόπθκτα κτίρια. Πιλινθ μιτρα χφτευςθσ. parousiaseis/skala_sotiros.pdf

20 29. Αναςκαφι κτίςματοσ με αγγεία κατά χϊραν ΝΑ δάπεδο, όπου εντοπίςτθκε πλικοσ ευρθμάτων.

21 31. Ευριματα τθσ νεότερθσ οικιςτικισ φάςθσ. Πηγή : 32. Περίτεχνα διακοςμθμζνοσ λίκινοσ πζλεκυσ.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 1.1. Θ Θαλάςςια Χελϊνα Caretta caretta... 5 1.2. Οι Νεοςςοί τθσ Caretta caretta και ο Εντοπιςμόσ τθσ Θάλαςςασ... 9 1.3. Θ Επίδραςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε

Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε WWF Ελλάς, Μάιος 2010 Αναφορά ςτθν παροφςα μελζτθ: Ραραγκαμιάν, Κ., Κ. Γιαννακάκθσ, Δ. Ρουρςανίδθσ, M. Ivovic.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΥΔΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ» ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΣΛΡΩΦΕΟΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΜΑΘΗΜΑ: Ο πολιτισμός του Β.Α. Αιγαίου κατά την 3 η χιλιετία π.χ. (ΑΠΡ 528)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Μεταπτυχιακή Πτυχιακή Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα