Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου Του Ιωάννη Αβραμίδη (κωδ. 7344) Ιωάννινα 2011

2 Ειςαγωγή Κατά τθν Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ιδρφονται ςτθ Θάςο, όπωσ και ςε άλλα ςθμεία του Αιγαίου, μικροί, παράκτιοι οικιςμοί, όπωσ αυτόσ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ ςτθ δυτικι και του Αγίου Αντωνίου Ποτοφ ςτθ νότια πλευρά του νθςιοφ. Οι εν λόγω οικιςμοί φαίνεται να αποικοφνται για πρϊτθ φορά, ενϊ ςε άλλεσ κζςεισ οι εγκαταςτάςεισ τθσ 3 θσ χιλιετίασ Π.Κ.Ε. που εντοπίηονται, διαδζχονται προγενζςτερεσ νεολικικζσ (Λιμενάρια, ςπιλαιο Δρακότρυπασ) 1. Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ ςχθματίηει ςιμερα τον τεχνθτό λόφο πάνω ςτον οποίο βρίςκεται ο ναόσ του Προφιτθ Ηλία (Εικ. 1). Η γεωμορφολογικι μελζτθ που πραγματοποιικθκε το 2001, ζδειξε ότι ο ςθμερινόσ λόφοσ βρίςκεται ςτισ υπϊρειεσ ενόσ ορεινοφ όγκου και αποτελεί αλλουβιακό κϊνο δθμιουργθμζνο από το χείμαρρο που ρζει ςτα 100μ. ΝΔ του οικιςμοφ. Ειςχωρϊντασ προσ τθν κάλαςςα, ο κϊνοσ αυτόσ διαχωρίηει δφο παράκτιεσ πεδινζσ ηϊνεσ, μία ευρφτερθ ςτα βόρεια, με πλάτοσ μζχρι 2 χλμ, και μία νότια τθσ κζςθσ με πλάτοσ που δεν υπερβαίνει τα 200 μ. Από τθ μελζτθ τθσ ςτρωματογραφίασ υπιρξαν ενδείξεισ ότι μεταξφ του προϊςτορικοφ οικιςμοφ και τθσ ακτογραμμισ παρεμβάλλονταν μια ςτενι πεδινι λωρίδα, πλάτουσ 100 ζωσ 200 μ., ενϊ είναι πικανι θ φπαρξθ ελωδϊν εκτάςεων ςε οριςμζνα τουλάχιςτον ςθμεία τθσ βόρειασ πεδινισ ηϊνθσ 2. Κατά τθ περίοδο πραγματοποιικθκαν από τθν ΙΗϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων Καβάλασ αναςκαφικζσ ζρευνεσ ςε ολόκλθρθ τθ νοτιοδυτικι παρειά του λόφου «Προφιτθσ Ηλίασ» (Σχ. 1), οι οποίεσ ζφεραν ςτθν επιφάνεια, κάτω από ςτρϊματα αρχαϊκϊν και υςτερορωμαϊκϊν παλαιοχριςτιανικϊν χρόνων, μια εγκατάςταςθ των νεότερων φάςεων τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ με επιβλθτικό λικόκτιςτο περίβολο, πφλεσ και προμαχϊνεσ, μια ςειρά από ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ ενςωματωμζνεσ ςτα τείχθ και ςτα κτίςματα του οικιςμοφ, κακϊσ και άλλα αρχαιολογικά ευριματα 3. Η κζςθ του ναοφ ςτο ανατολικό τμιμα του λόφου κακιςτά αδφνατθ οποιαδιποτε αναςκαφικι ζρευνα ςτθν ανατολικι πλευρά. Το καλοκαίρι του 2001 οι ζρευνεσ ςυνεχίςτθκαν ςτα βόρεια του ναοφ προσ τθ μεριά τθσ κάλαςςασ όπου εντοπίςτθκε θ πορεία του βόρειου ςκζλουσ του περιβόλου ςε μικοσ 12 περίπου μζτρων., με πλάτοσ 2 μ. και φψοσ μεγαλφτερο των 3 μ. και προςδιόριςε ότι ο τειχιςμζνοσ χϊροσ κάλυπτε ζκταςθ μόλισ 1 ςτρζμματοσ 4 (Σχ. 2). Οι νεότερεσ αναςκαφικζσ ζρευνεσ δφο οικόπεδων κατά τθ διετία , ςε απόςταςθ 40 και 70 μ. ΝΔ και Ν του λόφου αντίςτοιχα, επιβεβαίωςαν προθγοφμενεσ ενδείξεισ κατοίκιςθσ εκτόσ του περιβόλου του οικιςμοφ, αποκαλφπτοντασ ότι ο οικιςμόσ απλϊνονταν ςε μια ακτίνα τουλάχιςτον μ. εκτόσ του «κεντρικοφ» τειχιςμζνου τμιματοσ. Συνοπτικά επιςθμαίνονται δφο ςαφείσ οικοδομικζσ φάςεισ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ (ΠΕΧ 2 και ΠΕΧ 3), Σκάλα Σωτήρος II και Σκάλα Σωτήροσ III,ενϊ δείγματα μιασ προγενζςτερθσ τθσ ΠΕΧ 2 φάςθσ (Τελικισ Νεολικικισ ι ΠΕΧ 1;), Σκάλα Σωτήρος I(;), αποτελοφν οπωςδιποτε οι ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ, οι οποίεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε 1 Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, «Θάςοσ», ςτο Α. Βλαχόπουλοσ (επιμ.), Αρχαιολογία - Νησιά του Αιγαίου, Εκδόςεισ Μζλιςςα, Ακινα 2005, ς Σ. Παπαδόπουλοσ, Γ. Αριςτοδιμου, Δ. Κουγιουτηόγλου, Φ. Μεγαλοφδθ, «Η Τελικι Νεολικικι και θ Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Η αναςκαφικι ζρευνα ςτισ κζςεισ Άγιοσ Ιωάννθσ και Σκάλα Σωτιροσ», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15 (2001), ς Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1(1987),ς , ΑΕΜΘ 2(1988), ς , ΑΕΜΘ 3(1989), ς , ΑΕΜΘ 4(1990), ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α., ό.π., ς Σ. Παπαδόπουλο κ.α, ό.π., ς. 60 Χ. Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ, Δ. Μαλαμίδου, Σ. Παπαδόπουλοσ και Γ. Μανιάτθσ, «Η Νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Νζα Δεδομζνα», ςτο Chr. Doumas, A. Giannikouri and O. Kouka (eds), The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, International Conference, Athens 11-14/4/2008, Ministry of Culture-Archaeological Institute of Aegean Studies ( υπό ζκδοςθ ).

3 δεφτερθ χριςθ ωσ οικοδομικό υλικό ςτθν κτιριακι φάςθ Σκάλα Σωτήρος II. Με εξαίρεςθ ζνα μοναδικό όςτρακο με εγχάρακτθ διακόςμθςθ που παραπζμπει ςτθν Ύςτερθ Εποχι του Χαλκοφ τα επόμενα δείγματα κατοίκιςθσ ςτο λόφο «Προφιτθσ Ηλίασ» ανάγονται ςτουσ Ιςτορικοφσ Χρόνουσ 5. Σκάλα Σωτήροσ I(;) Αν και θ ζρευνα των βακφτερων ςτρωμάτων του λόφου δεν εντόπιςε ίχνθ κάποιασ προγενζςτερθσ τθσ ΠΕΧ 2 οικιςτικισ φάςθσ, δείγματά τθσ αποτελοφν οι ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ που βρζκθκαν εντοιχιςμζνεσ ςτθν αρχαιότερθ κτιριακι φάςθ του οικιςμοφ (Εικ.2,3,4). Ο χρονολογικόσ ορίηοντασ ςτον οποίο ανικουν δεν μπορεί ακόμα να προςδιοριςτεί 6. Πικανϊσ οι ςτιλεσ να μεταφζρκθκαν από άλλθ κζςθ για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ οικοδομικό υλικό, ωςτόςο κάποιεσ αναςκαφικζσ ενδείξεισ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τθσ προζλευςισ τουσ από τθ κζςθ του τειχιςμζνου οικιςμοφ 7. Ζνα ακόμθ εφρθμα ανκρωπόμορφθσ ςτιλθσ από τθν περιοχι Ποτοφ ςτθ νότια Θάςο, βεβαιϊνει ότι ο τφποσ αυτόσ δεν περιοριηόταν μόνο ςτθν περιοχι του προϊςτορικοφ οικιςμοφ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ 8 (Εικ.5). Οι ςτιλεσ τθσ Θάςου εντάςςονται ςτθν ανατολικοαιγαιακι ομάδα ανκρωπόμορφων ςτθλϊν τφπου Menhir, ςτθν οποία ανικουν οι πλθςιζςτερεσ τοπικά, χρονολογικά και τυπολογικά ςτιλεσ από τθν Τροία I (Εικ.6) και V και θ πιο απομακρυςμζνθ χρονολογικά και τυπολογικά ςτιλθ από τθ κζςθ Σουφλί Μαγοφλα Λάριςασ 9 (Εικ.7). Σκάλα Σωτήροσ II Στον τειχιςμζνο οικιςμό τθσ Σκάλασ Σωτιροσ αναδεικνφονται με ςαφινεια τα αιγαιακά χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ αυτισ τθσ περιόδου, ωςτόςο δεν απουςιάηουν και δείγματα τθσ νεολικικισ αρχιτεκτονικισ παράδοςθσ θ οποία επικρατεί ςτθ Μακεδονία τθσ ΠΕΧ. Στθν αρχαιότερθ κτιριακι φάςθ τθσ εγκατάςταςθσ αναπτφςςεται ζνασ εκτεταμζνοσ οικιςμόσ, με «κεντρικό», οχυρωμζνο κτιριακό πυρινα με λικόκτιςτα κτίςματα μνθμειακοφ μεγζκουσ, ενϊ ζξω από τον περίβολο του, ςτα νότια, εντοπίηονται τα ίχνθ ξφλινων παςςαλόπθκτων οικιματων. Ο κτιριακόσ πυρινασ του οικιςμοφ περιβάλλεται από ζνα επιβλθτικό, λικόκτιςτο τείχοσ και ζχει δεχτεί τουλάχιςτον τρεισ διαδοχικζσ φάςεισ επιςκευϊν και μεταςκευϊν 10. Η αρχικι είςοδοσ του οικιςμοφ εντοπίηεται ςτο νότιο άκρο του δυτικοφ ςκζλουσ του περιβόλου, θ οποία ςε κατοπινι μεταςκευι του τείχουσ κατά τθν ίδια κτιριακι φάςθ, ζχει κλειςτεί από μία καμπυλόςχθμθ προζκταςθ του νότιου τείχουσ προσ τα δυτικά (Εικ.8). Η νεότερθ είςοδοσ, ςτο δυτικό άκρο του νότιου τείχουσ, ενιςχφεται από εξωτερικζσ αντθρίδεσ και δφο εκατζρωκεν εςωτερικζσ εςοχζσ του τείχουσ, πικανϊσ προμαχϊνεσ (Σχ. 3). Στθμζνθ μπροςτά ςτθν είςοδο βρζκθκε μία λίκινθ πλάκα με βακφνςεισ (Εικ.9). Αντίςτοιχεσ ομάδεσ βακφνςεων ζχουν εντοπιςτεί πάνω ςε αςβεςτολικικό ι γνευςιακό υπόβακρο, ςε άλλεσ κζςθσ τθσ νιςου ςε μεγάλο υψόμετρο (Εικ.10,11). Πικανϊσ θ πλάκα ανικε ςε ανάλογο περιβάλλον και μεταφζρκθκε από εκεί με άλλο οικοδομικό υλικό 11. Στθν ίδια κζςθ, ςτθ δόμθςθ των χαμθλότερων τμθμάτων του τείχουσ παρατθρείται ςε οριςμζνα ςθμεία θ τεχνικι του «ψαροκόκαλου», ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτουσ οικιςμοφσ 5 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 6 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 2, ς. 424 τθσ ίδιασ, «Θάςοσ», ό.π., ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 8 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 3, ς Τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 1, ς. 397 Βλ. επίςθσ τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 3, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 11 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , sotiros /keimena.html.

4 του ΒΑ Αιγαίο και τθν Τροία κατά τθν ΠΕΧ. Σε άλλα ςθμεία του βακφτερου ςτρϊματοσ θ τοιχοδομία γίνετε με πλακαρζσ πζτρεσ, οριηόντια τοποκετθμζνεσ, ενϊ ςτα νεότερα τμιματα εφαρμόηεται αργολικοδομι με κροκάλεσ πζτρεσ 12. Μιλϊντασ πάντα για κτίςματα τθσ δυτικισ πλευράσ του λόφου, απομεινάρια ενόσ ιςχυροφ καμπυλωμζνου τοίχου εντοπίηονται προςκολλθμζνα κάκετα ςτο εξωτερικό του περιβόλου, τα οποία παραπζμπουν ςε πεταλοειδι πφργο, αντίςτοιχο των αιγαιακϊν ακροπόλεων τθσ Πρωτοκυκλαδικισ 2 (Παλαμάρι Σκφρου, Καςτρί Σφρου, Τεπζ Σμφρνθσ). Στο βόρειο ςκζλοσ του περιβόλου παρατθρείται επίςθσ ςειρά ανακαταςκευϊν με πρϊιμεσ και νεότερεσ φάςεισ, χωρίσ όμωσ τθ παρουςία τθσ τοιχοδομίασ του «ψαροκόκαλου». Στθ εςωτερικι πλευρά του νεότερου τείχουσ εντοπίηονται οπζσ που παραπζμπουν πικανϊσ ςε ξυλοδεςιζσ (Εικ. 12,13). Στον εςωτερικό χϊρο, οι περιοριςμζνεσ εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ του ενοριακοφ ναοφ αναςκαφικζσ ζρευνεσ, απεκάλυψαν τμιματα λικόκτιςτων κτιρίων, οριςμζνα ςε αρκετά μεγάλο φψοσ (Εικ.14,15,16) Στισ διαδοχικζσ φάςεισ των ανακαταςκευϊν του αρχαιότερου ςτρϊματοσ εμφανίηονται αψιδωτά κτίρια, ενϊ λικόςτρωτα και πιλινα δάπεδα ενόσ ςτενοφ, λικόςτρωτου διαδρόμου παράλλθλο του περιβόλου, επικαλφπτει οικοδομιματα και το δάπεδο τθσ αρχαιότερθσ φάςθσ ςτο επίπεδο τθσ ευκυντθρίασ του τείχουσ και των δφο πυλϊν(εικ. 17). Στο αρχικό δάπεδο του περιβόλου εντοπίηονται βακιζσ οπζσ, οι οποίεσ πικανϊσ προζρχονται από καμζνεσ ξφλινεσ δοκοφσ που ςτζγαηαν τον εςωτερικό διάδρομο. Τα ευριματα από αυτι τθ φάςθ είναι περιοριςμζνα και τα λιγοςτά δείγματα κεραμικισ ζχουν μελανόχρωμθ, καςτανόμαυρθ και οριςμζνεσ φορζσ ερυκρόχρωμθ, με ςτιλβωμζνθ ι λειαςμζνθ επιφάνεια άλλοτε ακόςμθτθ και άλλοτε με εγχάρακτθ διακόςμθςθ 13 (Εικ.18). Χαρακτθριςτικά ςχιματα είναι τα ανοικτά φιαλόςχθμα αγγεία με χείλοσ που διογκϊνεται εςωτερικά (Εικ.19) και τα οποία ςυχνά φζρουν εγχάρακτθ διακόςμθςθ ςτο χείλοσ ι ςτο εςωτερικό του αγγείου φιάλεσ ακόςμθτεσ με ςτιλβωμζνθ επιφάνεια και με χείλοσ που καμπυλϊνεται προσ τα μζςα, κακϊσ και λεκανίδεσ με κατακόρυφα τοιχϊματα που μειϊνονται λοξά προσ τθ βάςθ 14. Τα ίχνθ τθσ καταςτροφισ τθσ αρχαιότερθσ κτιριακισ φάςθσ του τειχιςμζνου οικιςμοφ εντοπίηονται από ζνα ςτρϊμα άτακτθσ λικορριπισ και καφςθσ θ αρχαιότερθ αυτι βεβαιωμζνθ φάςθ χρονολογείται ανάμεςα ςτο Π.Κ.Ε. 15 Εκτόσ του τειχιςμζνου εντοπίςτθκαν δφο ςυνοικίεσ (Σχ. 4). Στο πρϊτο οικόπεδο οι περιοριςμζνεσ αναςκαφικζσ ζρευνεσ απεκάλυψαν κεμζλια λικόκτιςτων κτιρίων ςε μικοσ 10 περίπου μζτρων, με λικοδομι αντίςτοιχθ του τειχιςμζνου οικιςτικοφ πυρινα και άλλων οικιςμϊν του νθςιοφ τθσ ΠΕΧ (Εικ.20,21). Ζνα αρχαιότερο ςτρϊμα που εντοπίςτθκε κάτω από τα κτίρια δεν ερευνικθκε 16. Στο δεφτερο οικόπεδο, ςε μία ζκταςθ 200 τ.μ., ιρκαν ςτο φωσ παςςαλόπθκτα ορκογϊνια κτίςματα με προςανατολιςμό Β Ν, ςε τουλάχιςτον δφο διαδοχικζσ οικιςτικζσ φάςεισ (Εικ.22). Πρόκειται για μία εκτεταμζνθ εγκατάςταςθ θ οποία πικανϊσ ςυρρικνϊνεται ςταδιακά και περιορίηεται ςτο χϊρο του λόφου (Σχ. 5). Μζςα και ζξω από τα κτίρια εντοπίςτθκαν 15 κερμαντικζσ καταςκευζσ, 4 από αυτζσ φοφρνοι(εικ. 23). Πολφ κοντά τουσ υπιρχαν λίκινα ζδρανα 17 (Εικ.24), δίπλα ςτα οποία βρζκθκαν τριβεία και γουδιά, άφκονθ κεραμικι αλλά και αποκθκευτικά αγγεία μεγάλων διαςτάςεων τοποκετθμζνα πάνω ςε βάςεισ από πλάκεσ γνευςίου(εικ.25,26,27). Βρζκθκαν επίςθσ μία ανοιχτι πιλινθ μιτρα με δφο όψεισ χφτευςθσ, μία για αξίνα και μία για ςμίλθ (Εικ.28). Τα ευριματα 12 Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1, ς. 391, 394 Σ. Παπαδόπουλο κ.α, ό.π., ς Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 4, ς. 533 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 14 Τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 1, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 15 Βλ. Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1, ς. 394, ΑΕΜΘ 2, ς. 422, ΑΕΜΘ 3, ς , ΑΕΜΘ 4, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 16 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , ό.π. 17 Στο ίδιο.

5 ςχετίηονται με τθν επιτόπια κατεργαςία χαλκοφ, αν και το μόνο μεταλλικό αντικείμενο είναι μία χάλκινθ βελόνα. Η καταγραφι τθσ κεραμικισ μασ απζδωςε επίςθσ και το πρϊτο ειδϊλιο του οικιςμοφ. Πρόκειται για το κάτω τμιμα ενόσ γυναικείου ειδωλίου ςτο οποίο δθλϊνεται με πυκνι εγχάραξθ και περιμετρικά το ζνδυμα 18. Η χρονολογικι ζνταξθ τθσ δεφτερθσ ςυνοικίασ τοποκετείται ανάμεςα ςτο Π.Κ.Ε. και ανικει ενδεχομζνωσ ςε προγενζςτερθ του τειχιςμζνου οικιςμοφ φάςθ κατοίκθςθσ 19. Σκάλα Σωτήροσ III Η νεότερθ κτιριακι φάςθ εμφανίηεται χωρίσ τθ μεςολάβθςθ χρονολογικοφ κενοφ, πάνω ςτο ςτρϊμα καταςτροφισ τθσ προθγοφμενθσ. Ο λικόκτιςτοσ περίβολοσ αγνοείται, όπωσ βεβαιϊνει θ εμφάνιςθ κερμαντικισ εςτίασ πάνω ςτο δυτικό ςκζλοσ του περιβόλου, ενϊ ςε ςθμεία όπου τα τμιματά του εξακολουκοφν να υψϊνονται του εδάφουσ επιτελοφν κάποια χωροταξικι λειτουργία. Η μορφι των κτιρίων δεν μπορεί να προςδιοριςτεί, ωςτόςο τα λιγοςτά δείγματα φανερϊνουν λικόκτιςτα οικοδομιματα, ενϊ φαίνεται πωσ οριςμζνοι τοίχοι τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ παραμζνουν λειτουργικοί 20. Αν και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι αποςπαςματικά ςτο ςτρϊμα αυτό, είναι πλοφςιο ςε ευριματα. Στο δυτικό τμιμα του οικιςμοφ, ςτο ςτρϊμα καταςτροφισ που εντοπίςτθκε, βρζκθκαν αγγεία ςε δάπεδο κτιρίου (Εικ.29), ενϊ ςε άλλα ςθμεία περιζχεται πλικοσ μικροαντικειμζνων που ςυνοψίηονται ςε ςφυροπελζκεισ, λίκινα και οςτζινα εργαλεία και ελάχιςτεσ λεπίδεσ οψιανοφ, που μαρτυροφν τισ ςχζςεισ τθσ Θάςου με το Νότιο Αιγαίο. Η αναςκαφι του νεότερου ςτρϊματοσ ζδωςε επίςθσ και ζνα χρυςό κόςμθμα, κομβιόςχθμο, πικανότατα ενδφματοσ 21. Στο ΝΑ άκρο του περιβόλου, ςε ζνα εκτεταμζνο πιλινο δάπεδο αυτισ τθσ φάςθσ (Εικ.30) βρζκθκε μια πιλινθ «φορθτι» εςτία ελλειψοειδοφσ ςχιματοσ δφο μεγάλα αποκθκευτικά αγγεία, ζνα δίωτο καδόςχθμο αγγείο και ζνασ πίκοσ, φιάλεσ και πρόχοι, δζπατα αιγαικοφ τφπου, πολλά πιλινα ςφονδφλια, λίκινα εργαλεία (Εικ.31), αλλά και αντικείμενα κφρουσ, όπωσ ζνασ λίκινοσ, με εγχάρακτθ διακόςμθςθ πζλεκυσ, πικανϊσ ειςθγμζνοσ 22 (Εικ.32). Το παχφ ςτρϊμα τζφρασ με τουσ καμζνουσ ςωροφσ πθλοφ που καλφπτει τουσ τοίχουσ και το δάπεδο τθσ νεότερθσ φάςθσ, βεβαιϊνει τθν καταςτροφι του οικιςμοφ από πυρκαγιά, μετά τθν οποία θ κζςθ πικανϊσ εγκαταλείφκθκε 23. Μζχρι ςτιγμισ, οι υπάρχουςεσ ραδιοχρονολογιςεισ τοποκετοφν τθ νεότερθ οικιςτικι φάςθ ανάμεςα ςτουσ δυο τελευταίουσ αιϊνεσ τθσ 3 θσ Π.Κ.Ε. χιλιετίασ και ςτουσ δφο πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ 2 θσ Π.Κ.Ε. χιλιετίασ 24. Επίλογοσ Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ παρουςιάηει μια ςαφι εικόνα ενόσ εκτεταμζνου οικιςμοφ, ο οποίοσ ςε κάποια φάςθ εμφανίηει ζναν κεντρικό κτιριακό πυρινα. Η φπαρξθ αυτοφ του οχυρωμζνου οικιςτικοφ κζντρου μπορεί να ςυνδεκεί με τθν παρουςία κεντρικισ εξουςίασ ι με λατρευτικζσ τελετουργίεσ. Αν και τα αρχαιολογικά δεδομζνα δεν είναι ακόμθ επαρκι, προσ αυτι τθν ερμθνεία ςυνθγοροφν οριςμζνα αντικείμενα ιδιαίτερου 18 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , ό.π. 19 Στο ίδιο Βλ επίςθσ Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., ό.π. 20 Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 4, ς. 534 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 21 Βλ. Τθσ ιδίασ, ΑΕΜΘ 1, ς. 392, ΑΕΜΘ 2, ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α, ό.π., ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 23 Βλ., ΑΕΜΘ 2, ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α, ό.π., ς. 62 του ίδιου, Ανασκαφζς , ό.π. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 24 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π.

6 ςυμβολιςμοφ και κφρουσ, όπωσ ο περίτεχνοσ λίκινοσ πζλεκυσ, ειςθγμζνο αντικείμενο, ςίγουρα ειδικισ χριςθσ, και το χρυςό επίραμμα. Τθν υπόκεςθ του ςυμβολικοφ χαρακτιρα του χϊρου τεκμθριϊνουν ςαφζςτερα μια τριγωνικι επίςθσ ςτιλθ, με ςφμπλεγμα τριϊν χαρακτϊν φαλϊν από το εςωτερικό του περιβόλου και θ μεγάλθ ςχιςτόπλακα με τισ βακφνςεισ, κακϊσ παραπζμπουν ςε αντίςτοιχα ευριματα από ςφγχρονουσ με τθσ Σκάλασ Σωτιροσ κεντρικοφσ οικιςμοφσ του Ανατολικοφ Αιγαίου, όπωσ το Λιμάν Τεπζ και τθν Τροία Ι 25. Τα ευριματα του οικιςμοφ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ εντάςςουν τθ Θάςο ςτθν πολιτιςτικι κοινι που διαμορφϊκθκε ςτα νθςιά του ΒΑ Αιγαίου, ςτα παράλια τθσ Μ. Αςίασ και ςτα παράλια τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ κατά τθν νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ. 25 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιβλία και άρθρα Blegen C. W., Troy and the Trojans, London 1963, ς Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., «Οικιςμόσ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Σκάλα Σωτιροσ Θάςου», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1 (1987), (1988), (1989), (1990), Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., «Θάςοσ», Α. Βλαχόπουλοσ (επιμ.), Αρχαιολογία - Νησιά του Αιγαίου, Εκδόςεισ Μζλιςςα, Ακινα 2005, Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., Δ. Μαλαμίδου, Σ. Παπαδόπουλοσ και Γ. Μανιάτθσ, «Η Νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Νζα Δεδομζνα», Chr. Doumas, A. Giannikouri and O. Kouka (eds), The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, International Conference, Athens 11-14/4/2008, Ministry of Culture-Archaeological Institute of Aegean Studies ( υπό ζκδοςθ ). Παπαδόπουλοσ Σ., Γ. Αριςτοδιμου, Δ. Κουγιουτηόγλου, Φ. Μεγαλοφδθ, «Η Τελικι Νεολικικι και θ Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Η αναςκαφικι ζρευνα ςτισ κζςεισ Άγιοσ Ιωάννθσ και Σκάλα Σωτιροσ», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15 (2001), Παπαδόπουλοσ Σ., Ανασκαφζς , _ sotiros /keimena.html. Διαδικτυακέσ πηγέσ area_id=1&lang=gr orikis_2.pdf

8 Σχ. 1. Τοπογραφικό του λόφου Προφιτθσ Ηλίασ με τισ αναςκαφικζσ τομζσ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1 (1987), ς Σχ.2. Κάτοψθ τειχιςμζνου οικιςμοφ. Σχ. 3. Κάτοψθ αναςκαφικϊν τομϊν 1-3. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1 (1987), ς. 392

9 Σχ. 4. Λόφοσ και νζα οικόπεδα. Σχ. 5. Οικιςμόσ εκτόσ περιβόλου.

10 1. Ο λόφοσ «Προφιτθσ Ηλίασ» από τθ κάλαςςα. 2,3. Θραφςματα από ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ. _proistorikis_2.pdf

11 5. Τμιμα μαρμάρινθσ ανκρωπόμορφθσ ςτιλθσ από τθν περιοχι Ποτοφ ςτθ νότια Θάςο. 4. Ανκρωπόμορφθ ςτιλθ από τθν Σκάλα Σωτιροσ. o/mnimiaki_topogr/parousiaseis/eikones _proistorikis_2.pdf useums/show.html?museum_id=37 6. Θραφςμα από ανκρωπόμορφθ ςτιλθ που βρζκθκε ςτθν Τροία. C. W. Blegen, Troy and the Trojans, ς Ανκρωπόμορφθ, αμφιπρόςωπθ λίκινθ ςτιλθ από τθ κζςθ Σουφλί Μαγοφλα, αρχι τθσ 3 θσ χιλιετίασ Π.Κ.Ε. cle.php?article_id=41&topic_id=67&lev el=3&belongs=10&area_id=1&lang=gr

12 8. Τμιμα του οικιςμοφ: λικόκτιςτοσ περίβολοσ και πφλθ. 9. Λίκινθ πλάκα με κοιλότθτεσ από τον προϊςτορικό οικιςμό ςτθ Σκάλα Σωτιροσ.

13 10. Λίκοσ με βακφνςεισ από τθ προϊςτορικι κζςθ Μπάμπουρασ Θάςου. 11. Το ίδιο (λεπτομζρεια).

14 12. Βόρειο τμιμα περιβόλου. naskafes/skala_sotiros/ parousiaseis/skala_sotiros.pdf 13. Εςωτερικι όψθ του περιβόλου. sotiros/ parousiaseis/skala_sotiros.pdf 14. Άποψθ από το εςωτερικό του τειχιςμζνου οικιςμοφ.

15 15, 16, 17. Απόψεισ από το εςωτερικό του τειχιςμζνου οικιςμοφ

16 18. Εγχάρακτθ και εμπίεςτθ κεραμικι τθσ πρωιμότερθσ φάςθσ του οικιςμοφ. Πηγή : 19. Μόνωτθ φιάλθ τθσ όψιμθσ οικιςτικισ φάςθσ του οικιςμοφ. Πηγή :

17 20, 21. Νότιο δυτικό οικόπεδο. Θεμζλια λικόκτιςτων κτιρίων. 22. Νότιο οικόπεδο. Παςςαλόπθκτα κτίςματα.

18 23. Θερμαντικζσ καταςκευζσ. 24. Λίκινα ζδρανα. 25. Πίκοσ.

19 26, 27. Ευριματα από τθ ςυνοικία με τα παςςαλόπθκτα κτίρια. Εγχάρακτθ κεραμικι. 28. Ευριματα από τθ ςυνοικία με τα παςςαλόπθκτα κτίρια. Πιλινθ μιτρα χφτευςθσ. parousiaseis/skala_sotiros.pdf

20 29. Αναςκαφι κτίςματοσ με αγγεία κατά χϊραν ΝΑ δάπεδο, όπου εντοπίςτθκε πλικοσ ευρθμάτων.

21 31. Ευριματα τθσ νεότερθσ οικιςτικισ φάςθσ. Πηγή : 32. Περίτεχνα διακοςμθμζνοσ λίκινοσ πζλεκυσ.

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009

Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009 Ρζμπτθ, 26 Μαρτίου 2009 Ζναρξθ Εργαςιϊν: 18.00 Κωνςταντίνοσ Κίςςασ, Προϊςτάμενοσ, ΛΗ Εφορεία Προϊςτορικών και Κλαςικών Αρχαιοτιτων Χαιρετιςμοί Θοδωρισ Δραβίλλασ, Γενικόσ Γραμματζασ Υπουργείου Πολιτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 1.1. Θ Θαλάςςια Χελϊνα Caretta caretta... 5 1.2. Οι Νεοςςοί τθσ Caretta caretta και ο Εντοπιςμόσ τθσ Θάλαςςασ... 9 1.3. Θ Επίδραςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν Άρκρο 1. Αςφάλεια ζργου Για όλο το χρονικό διάςτθμα που κα ανεγείρεται θ οικοδομι, όλο το εργατοτεχνικό προςωπικό, κα καλφπτεται από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο - τθσ εταιρίασ GENERALI - γενικισ αςτικισ ευκφνθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων File Systems Συνοπτικά Περιβάλλον MINIX φςτθμα Αρχείων Αρχεία υςκευών Σοποκζτθςθ Αποκθκευτικών Μονάδων 2 Γενικά Όλεσ οι οντότθτεσ που χειρίηεται το MINIX εμφανίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ

Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Το φαινόμενο του κερμοκθπίου Η κερμοκραςία τθσ Γθσ αυξάνεται για διάφορουσ λόγουσ. Ζνασ λόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012

ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012 ΤΣΑΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠ ΑΡ.: 15/2012 Κείμενο ςυςτάςεωσ: Η επανεξζταςθ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ του με τουσ Οργανιςμοφσ Διερεφνθςθσ για τθν άμεςθ παροχι αιτοφμενων πλθροφοριϊν. Αρικμόσ εκκζςεωσ ςτθν οποία διατυπώκθκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 67 ΙΨΙ R T H S P R T S F I E L D 68 ΤΙΚ ΝΑΚΑ ΙΨΙΤ ΤΙΗΕΝ HIP Καταςκευι από κερμοδιαμορφϊςιμο πολυπροπυλζνιο. Εςωτερικι επζνδυςθ από αφρϊδεσ φφαςμα. πανζλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα