Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου Του Ιωάννη Αβραμίδη (κωδ. 7344) Ιωάννινα 2011

2 Ειςαγωγή Κατά τθν Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ιδρφονται ςτθ Θάςο, όπωσ και ςε άλλα ςθμεία του Αιγαίου, μικροί, παράκτιοι οικιςμοί, όπωσ αυτόσ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ ςτθ δυτικι και του Αγίου Αντωνίου Ποτοφ ςτθ νότια πλευρά του νθςιοφ. Οι εν λόγω οικιςμοί φαίνεται να αποικοφνται για πρϊτθ φορά, ενϊ ςε άλλεσ κζςεισ οι εγκαταςτάςεισ τθσ 3 θσ χιλιετίασ Π.Κ.Ε. που εντοπίηονται, διαδζχονται προγενζςτερεσ νεολικικζσ (Λιμενάρια, ςπιλαιο Δρακότρυπασ) 1. Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ ςχθματίηει ςιμερα τον τεχνθτό λόφο πάνω ςτον οποίο βρίςκεται ο ναόσ του Προφιτθ Ηλία (Εικ. 1). Η γεωμορφολογικι μελζτθ που πραγματοποιικθκε το 2001, ζδειξε ότι ο ςθμερινόσ λόφοσ βρίςκεται ςτισ υπϊρειεσ ενόσ ορεινοφ όγκου και αποτελεί αλλουβιακό κϊνο δθμιουργθμζνο από το χείμαρρο που ρζει ςτα 100μ. ΝΔ του οικιςμοφ. Ειςχωρϊντασ προσ τθν κάλαςςα, ο κϊνοσ αυτόσ διαχωρίηει δφο παράκτιεσ πεδινζσ ηϊνεσ, μία ευρφτερθ ςτα βόρεια, με πλάτοσ μζχρι 2 χλμ, και μία νότια τθσ κζςθσ με πλάτοσ που δεν υπερβαίνει τα 200 μ. Από τθ μελζτθ τθσ ςτρωματογραφίασ υπιρξαν ενδείξεισ ότι μεταξφ του προϊςτορικοφ οικιςμοφ και τθσ ακτογραμμισ παρεμβάλλονταν μια ςτενι πεδινι λωρίδα, πλάτουσ 100 ζωσ 200 μ., ενϊ είναι πικανι θ φπαρξθ ελωδϊν εκτάςεων ςε οριςμζνα τουλάχιςτον ςθμεία τθσ βόρειασ πεδινισ ηϊνθσ 2. Κατά τθ περίοδο πραγματοποιικθκαν από τθν ΙΗϋ Εφορεία Προϊςτορικϊν και Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων Καβάλασ αναςκαφικζσ ζρευνεσ ςε ολόκλθρθ τθ νοτιοδυτικι παρειά του λόφου «Προφιτθσ Ηλίασ» (Σχ. 1), οι οποίεσ ζφεραν ςτθν επιφάνεια, κάτω από ςτρϊματα αρχαϊκϊν και υςτερορωμαϊκϊν παλαιοχριςτιανικϊν χρόνων, μια εγκατάςταςθ των νεότερων φάςεων τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ με επιβλθτικό λικόκτιςτο περίβολο, πφλεσ και προμαχϊνεσ, μια ςειρά από ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ ενςωματωμζνεσ ςτα τείχθ και ςτα κτίςματα του οικιςμοφ, κακϊσ και άλλα αρχαιολογικά ευριματα 3. Η κζςθ του ναοφ ςτο ανατολικό τμιμα του λόφου κακιςτά αδφνατθ οποιαδιποτε αναςκαφικι ζρευνα ςτθν ανατολικι πλευρά. Το καλοκαίρι του 2001 οι ζρευνεσ ςυνεχίςτθκαν ςτα βόρεια του ναοφ προσ τθ μεριά τθσ κάλαςςασ όπου εντοπίςτθκε θ πορεία του βόρειου ςκζλουσ του περιβόλου ςε μικοσ 12 περίπου μζτρων., με πλάτοσ 2 μ. και φψοσ μεγαλφτερο των 3 μ. και προςδιόριςε ότι ο τειχιςμζνοσ χϊροσ κάλυπτε ζκταςθ μόλισ 1 ςτρζμματοσ 4 (Σχ. 2). Οι νεότερεσ αναςκαφικζσ ζρευνεσ δφο οικόπεδων κατά τθ διετία , ςε απόςταςθ 40 και 70 μ. ΝΔ και Ν του λόφου αντίςτοιχα, επιβεβαίωςαν προθγοφμενεσ ενδείξεισ κατοίκιςθσ εκτόσ του περιβόλου του οικιςμοφ, αποκαλφπτοντασ ότι ο οικιςμόσ απλϊνονταν ςε μια ακτίνα τουλάχιςτον μ. εκτόσ του «κεντρικοφ» τειχιςμζνου τμιματοσ. Συνοπτικά επιςθμαίνονται δφο ςαφείσ οικοδομικζσ φάςεισ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ (ΠΕΧ 2 και ΠΕΧ 3), Σκάλα Σωτήρος II και Σκάλα Σωτήροσ III,ενϊ δείγματα μιασ προγενζςτερθσ τθσ ΠΕΧ 2 φάςθσ (Τελικισ Νεολικικισ ι ΠΕΧ 1;), Σκάλα Σωτήρος I(;), αποτελοφν οπωςδιποτε οι ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ, οι οποίεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε 1 Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, «Θάςοσ», ςτο Α. Βλαχόπουλοσ (επιμ.), Αρχαιολογία - Νησιά του Αιγαίου, Εκδόςεισ Μζλιςςα, Ακινα 2005, ς Σ. Παπαδόπουλοσ, Γ. Αριςτοδιμου, Δ. Κουγιουτηόγλου, Φ. Μεγαλοφδθ, «Η Τελικι Νεολικικι και θ Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Η αναςκαφικι ζρευνα ςτισ κζςεισ Άγιοσ Ιωάννθσ και Σκάλα Σωτιροσ», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15 (2001), ς Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1(1987),ς , ΑΕΜΘ 2(1988), ς , ΑΕΜΘ 3(1989), ς , ΑΕΜΘ 4(1990), ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α., ό.π., ς Σ. Παπαδόπουλο κ.α, ό.π., ς. 60 Χ. Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ, Δ. Μαλαμίδου, Σ. Παπαδόπουλοσ και Γ. Μανιάτθσ, «Η Νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Νζα Δεδομζνα», ςτο Chr. Doumas, A. Giannikouri and O. Kouka (eds), The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, International Conference, Athens 11-14/4/2008, Ministry of Culture-Archaeological Institute of Aegean Studies ( υπό ζκδοςθ ).

3 δεφτερθ χριςθ ωσ οικοδομικό υλικό ςτθν κτιριακι φάςθ Σκάλα Σωτήρος II. Με εξαίρεςθ ζνα μοναδικό όςτρακο με εγχάρακτθ διακόςμθςθ που παραπζμπει ςτθν Ύςτερθ Εποχι του Χαλκοφ τα επόμενα δείγματα κατοίκιςθσ ςτο λόφο «Προφιτθσ Ηλίασ» ανάγονται ςτουσ Ιςτορικοφσ Χρόνουσ 5. Σκάλα Σωτήροσ I(;) Αν και θ ζρευνα των βακφτερων ςτρωμάτων του λόφου δεν εντόπιςε ίχνθ κάποιασ προγενζςτερθσ τθσ ΠΕΧ 2 οικιςτικισ φάςθσ, δείγματά τθσ αποτελοφν οι ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ που βρζκθκαν εντοιχιςμζνεσ ςτθν αρχαιότερθ κτιριακι φάςθ του οικιςμοφ (Εικ.2,3,4). Ο χρονολογικόσ ορίηοντασ ςτον οποίο ανικουν δεν μπορεί ακόμα να προςδιοριςτεί 6. Πικανϊσ οι ςτιλεσ να μεταφζρκθκαν από άλλθ κζςθ για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ οικοδομικό υλικό, ωςτόςο κάποιεσ αναςκαφικζσ ενδείξεισ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τθσ προζλευςισ τουσ από τθ κζςθ του τειχιςμζνου οικιςμοφ 7. Ζνα ακόμθ εφρθμα ανκρωπόμορφθσ ςτιλθσ από τθν περιοχι Ποτοφ ςτθ νότια Θάςο, βεβαιϊνει ότι ο τφποσ αυτόσ δεν περιοριηόταν μόνο ςτθν περιοχι του προϊςτορικοφ οικιςμοφ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ 8 (Εικ.5). Οι ςτιλεσ τθσ Θάςου εντάςςονται ςτθν ανατολικοαιγαιακι ομάδα ανκρωπόμορφων ςτθλϊν τφπου Menhir, ςτθν οποία ανικουν οι πλθςιζςτερεσ τοπικά, χρονολογικά και τυπολογικά ςτιλεσ από τθν Τροία I (Εικ.6) και V και θ πιο απομακρυςμζνθ χρονολογικά και τυπολογικά ςτιλθ από τθ κζςθ Σουφλί Μαγοφλα Λάριςασ 9 (Εικ.7). Σκάλα Σωτήροσ II Στον τειχιςμζνο οικιςμό τθσ Σκάλασ Σωτιροσ αναδεικνφονται με ςαφινεια τα αιγαιακά χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ αυτισ τθσ περιόδου, ωςτόςο δεν απουςιάηουν και δείγματα τθσ νεολικικισ αρχιτεκτονικισ παράδοςθσ θ οποία επικρατεί ςτθ Μακεδονία τθσ ΠΕΧ. Στθν αρχαιότερθ κτιριακι φάςθ τθσ εγκατάςταςθσ αναπτφςςεται ζνασ εκτεταμζνοσ οικιςμόσ, με «κεντρικό», οχυρωμζνο κτιριακό πυρινα με λικόκτιςτα κτίςματα μνθμειακοφ μεγζκουσ, ενϊ ζξω από τον περίβολο του, ςτα νότια, εντοπίηονται τα ίχνθ ξφλινων παςςαλόπθκτων οικιματων. Ο κτιριακόσ πυρινασ του οικιςμοφ περιβάλλεται από ζνα επιβλθτικό, λικόκτιςτο τείχοσ και ζχει δεχτεί τουλάχιςτον τρεισ διαδοχικζσ φάςεισ επιςκευϊν και μεταςκευϊν 10. Η αρχικι είςοδοσ του οικιςμοφ εντοπίηεται ςτο νότιο άκρο του δυτικοφ ςκζλουσ του περιβόλου, θ οποία ςε κατοπινι μεταςκευι του τείχουσ κατά τθν ίδια κτιριακι φάςθ, ζχει κλειςτεί από μία καμπυλόςχθμθ προζκταςθ του νότιου τείχουσ προσ τα δυτικά (Εικ.8). Η νεότερθ είςοδοσ, ςτο δυτικό άκρο του νότιου τείχουσ, ενιςχφεται από εξωτερικζσ αντθρίδεσ και δφο εκατζρωκεν εςωτερικζσ εςοχζσ του τείχουσ, πικανϊσ προμαχϊνεσ (Σχ. 3). Στθμζνθ μπροςτά ςτθν είςοδο βρζκθκε μία λίκινθ πλάκα με βακφνςεισ (Εικ.9). Αντίςτοιχεσ ομάδεσ βακφνςεων ζχουν εντοπιςτεί πάνω ςε αςβεςτολικικό ι γνευςιακό υπόβακρο, ςε άλλεσ κζςθσ τθσ νιςου ςε μεγάλο υψόμετρο (Εικ.10,11). Πικανϊσ θ πλάκα ανικε ςε ανάλογο περιβάλλον και μεταφζρκθκε από εκεί με άλλο οικοδομικό υλικό 11. Στθν ίδια κζςθ, ςτθ δόμθςθ των χαμθλότερων τμθμάτων του τείχουσ παρατθρείται ςε οριςμζνα ςθμεία θ τεχνικι του «ψαροκόκαλου», ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτουσ οικιςμοφσ 5 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 6 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 2, ς. 424 τθσ ίδιασ, «Θάςοσ», ό.π., ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 8 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 3, ς Τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 1, ς. 397 Βλ. επίςθσ τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 3, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 11 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , sotiros /keimena.html.

4 του ΒΑ Αιγαίο και τθν Τροία κατά τθν ΠΕΧ. Σε άλλα ςθμεία του βακφτερου ςτρϊματοσ θ τοιχοδομία γίνετε με πλακαρζσ πζτρεσ, οριηόντια τοποκετθμζνεσ, ενϊ ςτα νεότερα τμιματα εφαρμόηεται αργολικοδομι με κροκάλεσ πζτρεσ 12. Μιλϊντασ πάντα για κτίςματα τθσ δυτικισ πλευράσ του λόφου, απομεινάρια ενόσ ιςχυροφ καμπυλωμζνου τοίχου εντοπίηονται προςκολλθμζνα κάκετα ςτο εξωτερικό του περιβόλου, τα οποία παραπζμπουν ςε πεταλοειδι πφργο, αντίςτοιχο των αιγαιακϊν ακροπόλεων τθσ Πρωτοκυκλαδικισ 2 (Παλαμάρι Σκφρου, Καςτρί Σφρου, Τεπζ Σμφρνθσ). Στο βόρειο ςκζλοσ του περιβόλου παρατθρείται επίςθσ ςειρά ανακαταςκευϊν με πρϊιμεσ και νεότερεσ φάςεισ, χωρίσ όμωσ τθ παρουςία τθσ τοιχοδομίασ του «ψαροκόκαλου». Στθ εςωτερικι πλευρά του νεότερου τείχουσ εντοπίηονται οπζσ που παραπζμπουν πικανϊσ ςε ξυλοδεςιζσ (Εικ. 12,13). Στον εςωτερικό χϊρο, οι περιοριςμζνεσ εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ του ενοριακοφ ναοφ αναςκαφικζσ ζρευνεσ, απεκάλυψαν τμιματα λικόκτιςτων κτιρίων, οριςμζνα ςε αρκετά μεγάλο φψοσ (Εικ.14,15,16) Στισ διαδοχικζσ φάςεισ των ανακαταςκευϊν του αρχαιότερου ςτρϊματοσ εμφανίηονται αψιδωτά κτίρια, ενϊ λικόςτρωτα και πιλινα δάπεδα ενόσ ςτενοφ, λικόςτρωτου διαδρόμου παράλλθλο του περιβόλου, επικαλφπτει οικοδομιματα και το δάπεδο τθσ αρχαιότερθσ φάςθσ ςτο επίπεδο τθσ ευκυντθρίασ του τείχουσ και των δφο πυλϊν(εικ. 17). Στο αρχικό δάπεδο του περιβόλου εντοπίηονται βακιζσ οπζσ, οι οποίεσ πικανϊσ προζρχονται από καμζνεσ ξφλινεσ δοκοφσ που ςτζγαηαν τον εςωτερικό διάδρομο. Τα ευριματα από αυτι τθ φάςθ είναι περιοριςμζνα και τα λιγοςτά δείγματα κεραμικισ ζχουν μελανόχρωμθ, καςτανόμαυρθ και οριςμζνεσ φορζσ ερυκρόχρωμθ, με ςτιλβωμζνθ ι λειαςμζνθ επιφάνεια άλλοτε ακόςμθτθ και άλλοτε με εγχάρακτθ διακόςμθςθ 13 (Εικ.18). Χαρακτθριςτικά ςχιματα είναι τα ανοικτά φιαλόςχθμα αγγεία με χείλοσ που διογκϊνεται εςωτερικά (Εικ.19) και τα οποία ςυχνά φζρουν εγχάρακτθ διακόςμθςθ ςτο χείλοσ ι ςτο εςωτερικό του αγγείου φιάλεσ ακόςμθτεσ με ςτιλβωμζνθ επιφάνεια και με χείλοσ που καμπυλϊνεται προσ τα μζςα, κακϊσ και λεκανίδεσ με κατακόρυφα τοιχϊματα που μειϊνονται λοξά προσ τθ βάςθ 14. Τα ίχνθ τθσ καταςτροφισ τθσ αρχαιότερθσ κτιριακισ φάςθσ του τειχιςμζνου οικιςμοφ εντοπίηονται από ζνα ςτρϊμα άτακτθσ λικορριπισ και καφςθσ θ αρχαιότερθ αυτι βεβαιωμζνθ φάςθ χρονολογείται ανάμεςα ςτο Π.Κ.Ε. 15 Εκτόσ του τειχιςμζνου εντοπίςτθκαν δφο ςυνοικίεσ (Σχ. 4). Στο πρϊτο οικόπεδο οι περιοριςμζνεσ αναςκαφικζσ ζρευνεσ απεκάλυψαν κεμζλια λικόκτιςτων κτιρίων ςε μικοσ 10 περίπου μζτρων, με λικοδομι αντίςτοιχθ του τειχιςμζνου οικιςτικοφ πυρινα και άλλων οικιςμϊν του νθςιοφ τθσ ΠΕΧ (Εικ.20,21). Ζνα αρχαιότερο ςτρϊμα που εντοπίςτθκε κάτω από τα κτίρια δεν ερευνικθκε 16. Στο δεφτερο οικόπεδο, ςε μία ζκταςθ 200 τ.μ., ιρκαν ςτο φωσ παςςαλόπθκτα ορκογϊνια κτίςματα με προςανατολιςμό Β Ν, ςε τουλάχιςτον δφο διαδοχικζσ οικιςτικζσ φάςεισ (Εικ.22). Πρόκειται για μία εκτεταμζνθ εγκατάςταςθ θ οποία πικανϊσ ςυρρικνϊνεται ςταδιακά και περιορίηεται ςτο χϊρο του λόφου (Σχ. 5). Μζςα και ζξω από τα κτίρια εντοπίςτθκαν 15 κερμαντικζσ καταςκευζσ, 4 από αυτζσ φοφρνοι(εικ. 23). Πολφ κοντά τουσ υπιρχαν λίκινα ζδρανα 17 (Εικ.24), δίπλα ςτα οποία βρζκθκαν τριβεία και γουδιά, άφκονθ κεραμικι αλλά και αποκθκευτικά αγγεία μεγάλων διαςτάςεων τοποκετθμζνα πάνω ςε βάςεισ από πλάκεσ γνευςίου(εικ.25,26,27). Βρζκθκαν επίςθσ μία ανοιχτι πιλινθ μιτρα με δφο όψεισ χφτευςθσ, μία για αξίνα και μία για ςμίλθ (Εικ.28). Τα ευριματα 12 Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1, ς. 391, 394 Σ. Παπαδόπουλο κ.α, ό.π., ς Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 4, ς. 533 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 14 Τθσ ίδιασ, ΑΕΜΘ 1, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 15 Βλ. Χ. Κουκοφλθ-Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1, ς. 394, ΑΕΜΘ 2, ς. 422, ΑΕΜΘ 3, ς , ΑΕΜΘ 4, ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 16 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , ό.π. 17 Στο ίδιο.

5 ςχετίηονται με τθν επιτόπια κατεργαςία χαλκοφ, αν και το μόνο μεταλλικό αντικείμενο είναι μία χάλκινθ βελόνα. Η καταγραφι τθσ κεραμικισ μασ απζδωςε επίςθσ και το πρϊτο ειδϊλιο του οικιςμοφ. Πρόκειται για το κάτω τμιμα ενόσ γυναικείου ειδωλίου ςτο οποίο δθλϊνεται με πυκνι εγχάραξθ και περιμετρικά το ζνδυμα 18. Η χρονολογικι ζνταξθ τθσ δεφτερθσ ςυνοικίασ τοποκετείται ανάμεςα ςτο Π.Κ.Ε. και ανικει ενδεχομζνωσ ςε προγενζςτερθ του τειχιςμζνου οικιςμοφ φάςθ κατοίκθςθσ 19. Σκάλα Σωτήροσ III Η νεότερθ κτιριακι φάςθ εμφανίηεται χωρίσ τθ μεςολάβθςθ χρονολογικοφ κενοφ, πάνω ςτο ςτρϊμα καταςτροφισ τθσ προθγοφμενθσ. Ο λικόκτιςτοσ περίβολοσ αγνοείται, όπωσ βεβαιϊνει θ εμφάνιςθ κερμαντικισ εςτίασ πάνω ςτο δυτικό ςκζλοσ του περιβόλου, ενϊ ςε ςθμεία όπου τα τμιματά του εξακολουκοφν να υψϊνονται του εδάφουσ επιτελοφν κάποια χωροταξικι λειτουργία. Η μορφι των κτιρίων δεν μπορεί να προςδιοριςτεί, ωςτόςο τα λιγοςτά δείγματα φανερϊνουν λικόκτιςτα οικοδομιματα, ενϊ φαίνεται πωσ οριςμζνοι τοίχοι τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ παραμζνουν λειτουργικοί 20. Αν και τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι αποςπαςματικά ςτο ςτρϊμα αυτό, είναι πλοφςιο ςε ευριματα. Στο δυτικό τμιμα του οικιςμοφ, ςτο ςτρϊμα καταςτροφισ που εντοπίςτθκε, βρζκθκαν αγγεία ςε δάπεδο κτιρίου (Εικ.29), ενϊ ςε άλλα ςθμεία περιζχεται πλικοσ μικροαντικειμζνων που ςυνοψίηονται ςε ςφυροπελζκεισ, λίκινα και οςτζινα εργαλεία και ελάχιςτεσ λεπίδεσ οψιανοφ, που μαρτυροφν τισ ςχζςεισ τθσ Θάςου με το Νότιο Αιγαίο. Η αναςκαφι του νεότερου ςτρϊματοσ ζδωςε επίςθσ και ζνα χρυςό κόςμθμα, κομβιόςχθμο, πικανότατα ενδφματοσ 21. Στο ΝΑ άκρο του περιβόλου, ςε ζνα εκτεταμζνο πιλινο δάπεδο αυτισ τθσ φάςθσ (Εικ.30) βρζκθκε μια πιλινθ «φορθτι» εςτία ελλειψοειδοφσ ςχιματοσ δφο μεγάλα αποκθκευτικά αγγεία, ζνα δίωτο καδόςχθμο αγγείο και ζνασ πίκοσ, φιάλεσ και πρόχοι, δζπατα αιγαικοφ τφπου, πολλά πιλινα ςφονδφλια, λίκινα εργαλεία (Εικ.31), αλλά και αντικείμενα κφρουσ, όπωσ ζνασ λίκινοσ, με εγχάρακτθ διακόςμθςθ πζλεκυσ, πικανϊσ ειςθγμζνοσ 22 (Εικ.32). Το παχφ ςτρϊμα τζφρασ με τουσ καμζνουσ ςωροφσ πθλοφ που καλφπτει τουσ τοίχουσ και το δάπεδο τθσ νεότερθσ φάςθσ, βεβαιϊνει τθν καταςτροφι του οικιςμοφ από πυρκαγιά, μετά τθν οποία θ κζςθ πικανϊσ εγκαταλείφκθκε 23. Μζχρι ςτιγμισ, οι υπάρχουςεσ ραδιοχρονολογιςεισ τοποκετοφν τθ νεότερθ οικιςτικι φάςθ ανάμεςα ςτουσ δυο τελευταίουσ αιϊνεσ τθσ 3 θσ Π.Κ.Ε. χιλιετίασ και ςτουσ δφο πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ 2 θσ Π.Κ.Ε. χιλιετίασ 24. Επίλογοσ Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ παρουςιάηει μια ςαφι εικόνα ενόσ εκτεταμζνου οικιςμοφ, ο οποίοσ ςε κάποια φάςθ εμφανίηει ζναν κεντρικό κτιριακό πυρινα. Η φπαρξθ αυτοφ του οχυρωμζνου οικιςτικοφ κζντρου μπορεί να ςυνδεκεί με τθν παρουςία κεντρικισ εξουςίασ ι με λατρευτικζσ τελετουργίεσ. Αν και τα αρχαιολογικά δεδομζνα δεν είναι ακόμθ επαρκι, προσ αυτι τθν ερμθνεία ςυνθγοροφν οριςμζνα αντικείμενα ιδιαίτερου 18 Σ. Παπαδόπουλοσ, Ανασκαφζς , ό.π. 19 Στο ίδιο Βλ επίςθσ Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., ό.π. 20 Βλ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 4, ς. 534 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 21 Βλ. Τθσ ιδίασ, ΑΕΜΘ 1, ς. 392, ΑΕΜΘ 2, ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α, ό.π., ς Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 23 Βλ., ΑΕΜΘ 2, ς Σ. Παπαδόπουλοσ κ.α, ό.π., ς. 62 του ίδιου, Ανασκαφζς , ό.π. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π. 24 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π.

6 ςυμβολιςμοφ και κφρουσ, όπωσ ο περίτεχνοσ λίκινοσ πζλεκυσ, ειςθγμζνο αντικείμενο, ςίγουρα ειδικισ χριςθσ, και το χρυςό επίραμμα. Τθν υπόκεςθ του ςυμβολικοφ χαρακτιρα του χϊρου τεκμθριϊνουν ςαφζςτερα μια τριγωνικι επίςθσ ςτιλθ, με ςφμπλεγμα τριϊν χαρακτϊν φαλϊν από το εςωτερικό του περιβόλου και θ μεγάλθ ςχιςτόπλακα με τισ βακφνςεισ, κακϊσ παραπζμπουν ςε αντίςτοιχα ευριματα από ςφγχρονουσ με τθσ Σκάλασ Σωτιροσ κεντρικοφσ οικιςμοφσ του Ανατολικοφ Αιγαίου, όπωσ το Λιμάν Τεπζ και τθν Τροία Ι 25. Τα ευριματα του οικιςμοφ τθσ Σκάλασ Σωτιροσ εντάςςουν τθ Θάςο ςτθν πολιτιςτικι κοινι που διαμορφϊκθκε ςτα νθςιά του ΒΑ Αιγαίου, ςτα παράλια τθσ Μ. Αςίασ και ςτα παράλια τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ κατά τθν νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ. 25 Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ κ.α., 2009, ό.π.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιβλία και άρθρα Blegen C. W., Troy and the Trojans, London 1963, ς Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., «Οικιςμόσ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Σκάλα Σωτιροσ Θάςου», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1 (1987), (1988), (1989), (1990), Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., «Θάςοσ», Α. Βλαχόπουλοσ (επιμ.), Αρχαιολογία - Νησιά του Αιγαίου, Εκδόςεισ Μζλιςςα, Ακινα 2005, Κουκοφλθ - Χρυςανκάκθ Χ., Δ. Μαλαμίδου, Σ. Παπαδόπουλοσ και Γ. Μανιάτθσ, «Η Νεότερθ φάςθ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Νζα Δεδομζνα», Chr. Doumas, A. Giannikouri and O. Kouka (eds), The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, International Conference, Athens 11-14/4/2008, Ministry of Culture-Archaeological Institute of Aegean Studies ( υπό ζκδοςθ ). Παπαδόπουλοσ Σ., Γ. Αριςτοδιμου, Δ. Κουγιουτηόγλου, Φ. Μεγαλοφδθ, «Η Τελικι Νεολικικι και θ Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ςτθ Θάςο: Η αναςκαφικι ζρευνα ςτισ κζςεισ Άγιοσ Ιωάννθσ και Σκάλα Σωτιροσ», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15 (2001), Παπαδόπουλοσ Σ., Ανασκαφζς , _ sotiros /keimena.html. Διαδικτυακέσ πηγέσ area_id=1&lang=gr orikis_2.pdf

8 Σχ. 1. Τοπογραφικό του λόφου Προφιτθσ Ηλίασ με τισ αναςκαφικζσ τομζσ. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1 (1987), ς Σχ.2. Κάτοψθ τειχιςμζνου οικιςμοφ. Σχ. 3. Κάτοψθ αναςκαφικϊν τομϊν 1-3. Χ. Κουκοφλθ Χρυςανκάκθ, ΑΕΜΘ 1 (1987), ς. 392

9 Σχ. 4. Λόφοσ και νζα οικόπεδα. Σχ. 5. Οικιςμόσ εκτόσ περιβόλου.

10 1. Ο λόφοσ «Προφιτθσ Ηλίασ» από τθ κάλαςςα. 2,3. Θραφςματα από ανκρωπόμορφεσ ςτιλεσ. _proistorikis_2.pdf

11 5. Τμιμα μαρμάρινθσ ανκρωπόμορφθσ ςτιλθσ από τθν περιοχι Ποτοφ ςτθ νότια Θάςο. 4. Ανκρωπόμορφθ ςτιλθ από τθν Σκάλα Σωτιροσ. o/mnimiaki_topogr/parousiaseis/eikones _proistorikis_2.pdf useums/show.html?museum_id=37 6. Θραφςμα από ανκρωπόμορφθ ςτιλθ που βρζκθκε ςτθν Τροία. C. W. Blegen, Troy and the Trojans, ς Ανκρωπόμορφθ, αμφιπρόςωπθ λίκινθ ςτιλθ από τθ κζςθ Σουφλί Μαγοφλα, αρχι τθσ 3 θσ χιλιετίασ Π.Κ.Ε. cle.php?article_id=41&topic_id=67&lev el=3&belongs=10&area_id=1&lang=gr

12 8. Τμιμα του οικιςμοφ: λικόκτιςτοσ περίβολοσ και πφλθ. 9. Λίκινθ πλάκα με κοιλότθτεσ από τον προϊςτορικό οικιςμό ςτθ Σκάλα Σωτιροσ.

13 10. Λίκοσ με βακφνςεισ από τθ προϊςτορικι κζςθ Μπάμπουρασ Θάςου. 11. Το ίδιο (λεπτομζρεια).

14 12. Βόρειο τμιμα περιβόλου. naskafes/skala_sotiros/ parousiaseis/skala_sotiros.pdf 13. Εςωτερικι όψθ του περιβόλου. sotiros/ parousiaseis/skala_sotiros.pdf 14. Άποψθ από το εςωτερικό του τειχιςμζνου οικιςμοφ.

15 15, 16, 17. Απόψεισ από το εςωτερικό του τειχιςμζνου οικιςμοφ

16 18. Εγχάρακτθ και εμπίεςτθ κεραμικι τθσ πρωιμότερθσ φάςθσ του οικιςμοφ. Πηγή : 19. Μόνωτθ φιάλθ τθσ όψιμθσ οικιςτικισ φάςθσ του οικιςμοφ. Πηγή :

17 20, 21. Νότιο δυτικό οικόπεδο. Θεμζλια λικόκτιςτων κτιρίων. 22. Νότιο οικόπεδο. Παςςαλόπθκτα κτίςματα.

18 23. Θερμαντικζσ καταςκευζσ. 24. Λίκινα ζδρανα. 25. Πίκοσ.

19 26, 27. Ευριματα από τθ ςυνοικία με τα παςςαλόπθκτα κτίρια. Εγχάρακτθ κεραμικι. 28. Ευριματα από τθ ςυνοικία με τα παςςαλόπθκτα κτίρια. Πιλινθ μιτρα χφτευςθσ. parousiaseis/skala_sotiros.pdf

20 29. Αναςκαφι κτίςματοσ με αγγεία κατά χϊραν ΝΑ δάπεδο, όπου εντοπίςτθκε πλικοσ ευρθμάτων.

21 31. Ευριματα τθσ νεότερθσ οικιςτικισ φάςθσ. Πηγή : 32. Περίτεχνα διακοςμθμζνοσ λίκινοσ πζλεκυσ.

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Όνομα: Χολέβα Βασιλική Εξάμηνο: Η Μάθημα: Το Αιγαίο κατά την 3η χιλιετία π.χ Διδάσκων: Βλαχόπουλος Ανδρέας ΠΑΛΑΜΑΡΙ I ΠΧ II ΠΑΛΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου;

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου; ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥMΟ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΕΟ ΣΩΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε)

Διαβάστε περισσότερα

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι:

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι: ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ (6500-3000 π.χ) Να κυμάςτε ότι τα εκκζματα αυτισ τθσ αίκουςασ προζρχονται από νεολικικοφσ οικιςμοφσ τθσ Θεςςαλίασ και από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ. το ζςκλο και το Διμινι οι αναςκαφζσ αποκάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων Παραμετροποίηςη ειςαγωγήσ δεδομζνων περιόδων 1 1 Περίληψη Το παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει αναλυτικά τθν παραμετροποίθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελεςμάτων μιςκοδοτικϊν περιόδων. 2 2 Περιεχόμενα 1 Ρερίλθψθ...2

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α Βαςικι Ορολογία Ιδεατή Μνήμη: χιμα ανάκεςθσ αποκθκευτικοφ χϊρου, ςτο οποίο θ δευτερεφουςα μνιμθ μπορεί να διευκυνςιοδοτθκεί ςαν να ιταν μζροσ τθσ κφριασ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΣΤΕΕΩΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Μιχάλθσ Σκαρβζλθσ Κακθγθτισ Η ςθμαςία τθσ κεμελίωςθσ Κρατάει τθν καταςκευι οριηόντια, εμποδίηει τθν ανφψωςθ του εδάφουσ λόγω παγετϊν και αντιςτζκεται ςε οριηόντιεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Σράπεζα θεμάτων Θετικού Προςανατολιςμού Κεφ. 1 Θέμα Δ

Σράπεζα θεμάτων Θετικού Προςανατολιςμού Κεφ. 1 Θέμα Δ Σράπεζα θεμάτων Θετικού Προςανατολιςμού Κεφ. 1 Θέμα Δ ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΗΕΙ 1.1 ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΒΟΛΗ 1. Τα ςκαλοπάτια μιασ ςκάλασ είναι όλα όμοια μεταξφ τουσ και ζχουν φψοσ h = 20 cm και πλάτοσ d = 40 cm. Από

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ

Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ Αρχή διατήρηςησ τησ μηχανικήσ ενζργειασ Φφλλο εργαςίασ Α. Όργανα και υλικά που απαιτοφνται Βάςθ παραλλθλόγραμμθ φιγκτιρασ τφπου G Μία (1) ράβδοσ μεταλλικι 80 cm Δφο () ράβδοι μεταλλικζσ 30 cm Δφο () απλοί

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 9 10 (Γ Γυμνασίου- Α Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 9 10 (Γ Γυμνασίου- Α Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 9 10 (Γ Γυμνασίου- Α Λυκείου) 19 Μαρτίου 011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Μια διάβαςθ πεηϊν ζχει άςπρεσ και μαφρεσ λωρίδεσ, πλάτουσ 50 cm. ε ζνα δρόμο θ διάβαςθ ξεκινά και τελειϊνει με άςπρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιμήδης. Ο μακθματικόσ, φιλόςοφοσ, φυςικόσ και μθχανικόσ Αρχιμιδθσ ιταν ζνα από τα μεγαλοφυι πνεφματα που γνϊριςε ςτθν πορεία τθσ θ ανκρωπότθτα.

Αρχιμήδης. Ο μακθματικόσ, φιλόςοφοσ, φυςικόσ και μθχανικόσ Αρχιμιδθσ ιταν ζνα από τα μεγαλοφυι πνεφματα που γνϊριςε ςτθν πορεία τθσ θ ανκρωπότθτα. Ιστορία του τροχοφ Αρχιμήδης Ο μακθματικόσ, φιλόςοφοσ, φυςικόσ και μθχανικόσ Αρχιμιδθσ ιταν ζνα από τα μεγαλοφυι πνεφματα που γνϊριςε ςτθν πορεία τθσ θ ανκρωπότθτα. Διαςωθζντα ςυγγράμματα Περί Σφαίρασ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Mendeleev(1869): Ο πρώτοσ που ζκανε ταξινόμθςθ των ςτοιχείων Meyer(1870): Κατάταξθ των ςτοιχείων με βάςθ τθ ςχετικι ατομικι μάηα ΤΜΠΕΡΑΜΑ Οι ιδιότητεσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9: Drive shots Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Ιςτορία. Πρόςβαςη-Διαμονή

Γενικά. Ιςτορία. Πρόςβαςη-Διαμονή Γενικά Στθν ευρφτερθ περιοχι του ιςτορικοφ χωριοφ τθσ Νζδουςασ ζχει ξεκινιςει θ δθμιουργία αναρριχθτικϊν πεδίων όλων των προςανατολιςμϊν κακϊσ και διαφορετικοφ τφπου ανάγλυφο. Από το 2000 ξεκίνθςαν να

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΣΟ ΣΕΛΕΣΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΣΟ ΣΕΛΕΣΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΣΟ ΣΕΛΕΣΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΜΑΡΣΙΟ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο αρχαιολογικόσ χώροσ τησ Ελευςίνασ.Σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι Σθλεςκόπιο Σο τθλεςκόπιο είναι ζνα όργανο ςχεδιαςμζνο για τθν παρατιρθςθ μακρινϊν αντικειμζνων μζςω τθσ ςυλλογισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Σα πρϊτα γνωςτά ςχεδόν λειτουργικά τθλεςκόπια ανακαλφφκθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Τι είναι το URL Σο URL (Uniform Resource Locator) είναι θ διεφκυνςθ που χρθςιμοποιεί το WWW για να δθλϊςει τθ κζςθ άλλων αρχείων που βρίςκονται

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο)

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) χήμα Κφκλωμα RLC ςε ςειρά χήμα 2 Διανυςματικι παράςταςθ τάςεων και ρεφματοσ Ζςτω ότι ςτο κφκλωμα του ςχιματοσ που περιλαμβάνει ωμικι, επαγωγικι και χωρθτικι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 10

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 10 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 10: Σακτικι Απλοφ τεπάν-αρκίσ Παρτεμιάν Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ Ζργο LIFE-CRETAPLANT Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ Μ. Ανδρζου 2010 A6: Learning from the experiences of other EU countries

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal Παράγραφοσ 8.2 Βαςικοί τφποι δεδομζνων Σα δεδομζνα ενόσ προγράμματοσ μπορεί να: είναι αποκθκευμζνα εςωτερικά ςτθν μνιμθ είναι αποκθκευμζνα εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΚΟΧΤΛΙΑ ΑΝ ΤΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΣΑ ΚΟΧΤΛΙΑ ΑΝ ΤΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΑ ΚΟΧΤΛΙΑ ΑΝ ΤΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ζηώγαο Ιωάλλεο,δωγξάθνο,επίθνπξνο θαζεγεηήο Καζηξίηζεο Ιωάλλεο,δωγξάθνο,επίθνπξνο θαζεγεηήο Καιακάξαο Φίιηππνο,γιύπηεο,δηδάζθωλ 28/10/2014 1 ΕΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ 1. Νόμοσ των ελλειπτικών τροχιών Η τροχιζσ των πλανθτϊν είναι ελλείψεισ, των οποίων τθ μία εςτία κατζχει ο Ήλιοσ. Προφανϊσ όλοι οι πλανιτεσ του ίδιου πλανθτικοφ ςυςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ενότθτα 3 : Παρακφρωςθ Δεδομζνων Κωνςταντίνοσ Αγγζλθσ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Μθχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έγκριςησ: 21.12.2009

Ημερομηνία Έγκριςησ: 21.12.2009 Ημερομηνία Έγκριςησ: 21.12.2009 «Η ζγκριςη τησ Μεταπτυχιακήσ Εργαςίασ από το Τμήμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του ΑΠΘ δεν υποδηλώνει αναγκαςτικά ότι αποδζχεται το Τμήμα τισ γνώμεσ του ςυγγραφζα». ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ

ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ Ράπτησ Δημήτριοσ «Το Φυςικό Περιβάλλον του Ολφμπου» MSc Δαςολόγοσ Περιβαλλοντολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ τθσ χολισ Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Περίληψη Ο ςυνδυαςμόσ του ζντονου

Διαβάστε περισσότερα