ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικό συνεδριάσεως της ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Οικονομικής Επιτροπής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης: 6 /2013 Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ». Πάτμος σήμερα την 18 ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 η μεσημβρινή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή μετά από την αριθμ. 1083/ πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα Μέλη. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία επειδή επί συνόλου επτά ( 7), ευρέθησαν παρόντα και τα έξι (6) ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1) Γαμπιεράκη Σούλα Αντιπρόεδρος η οποία προεδρεύει στην συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 2) Σκεμπές Ιωάννης τακτικό μέλος 3)Αλέκος Μιχελής,τακτικό μέλος 4)Σημαντήρης Ιωάννης, τακτικό μέλος 5)Μαύρου Νομική τακτικό μέλος και 6) Ευγενικός Πανάγος ΑΠΟΝΤΕΣ: Στόικος Γρηγόρης Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής, Δήμαρχος λόγω απουσίας του εκτός έδρας Η Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 2 α θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 1.- Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ παρ. 2 του άρθρου 103 Ν. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του αριθ. 101, της παρ. 2 του αριθ. 140, των παρ.3,4 & 5 του αριθ. 158, και των αριθ. 202,220 καθώς και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 2.- Την ΚΥΑ οικ.47490/ : Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων». 3.- Ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 21 παρ 8 & άρθρο 22 Α παρ 3(ε) του Ν. 2362/1995, άρθρο 4 παρ. 5 του Π.Δ. 113/2010) οι δήμοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων. 4.- Την κατάσταση με τις υποχρεώσεις των ΠΟΕ που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία συνολικού ποσού , Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 και στην κατηγορία 80 μεταξύ άλλων έχουν εγγραφεί πιστώσεις αντίστοιχου ύψους ως εξής: Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.952, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.576, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , Διάφορα έξοδα , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 [1]

2 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ , Μεταφορές , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , Έργα , Πληρωμή δημοσιεύσεων των διακηρύξεων για λογαριασμό τρίτων 3.986,05 ΣΥΝΟΛΟ ,55 Κατόπιν η ίδια ανέφερε ότι δεν ψηφίζει το θέμα αυτό λόγω του ότι δεν υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας. Έπειτα τον λόγο έλαβε ο ΔΣ κ. Πανάγος Ευγενικός ο οποίος συμφωνεί με την πρόταση της κ. Σούλας Γαμπιεράκη. Κατόπιν η Αντιπρόεδρος Σούλα Γαμπιεράκη κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τα παραπάνω αναφερόμενα, την κατάσταση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, και τις διατάξεις των άρθρων : 31 παρ. 3,4,5 ΒΔ 17/5-15/6/1959), 158 του Ν. 3463/2006, το ΠΔ 113/10 καθώς και τα άρθρα 72 και 75 του ν. 3852/2010. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Την κατά προτεραιότητα διάθεση πιστώσεων και την πληρωμή των δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) από τους αντίστοιχους κωδικούς ΠΟΕ του προϋπολογισμού έτους 2013 όπως φαίνονται στην παρακάτω κατάσταση που συνέταξε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου: [2]

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) έως και 31/12/2012 Α/Α Ημ/νία Εκδ. Αρ. Παρ. Δικαιούχος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ποσό Κ.Α. 1 31/12/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 920, /12/ ΓΡΥΛΛΗΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 9, ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α. 3 31/12/ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛ/ΛΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ 676, /12/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ 175, /12/ ΦΛΩΡΕΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 78, , /12/ ΑΙΡΕΤΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.782, /12/ ΑΙΡΕΤΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 594, /12/ ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 625, /12/ ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 244, /12/ ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 157, , /12/ COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε /12/ FORTHNET A.E /11/ /12/ /12/ SPEEDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SPEEDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ SPEEDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 42, , , , , [3]

4 16 22/2/ ΓΚΑΒΑΪΣΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 148, /12/ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 18 2/4/ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΔΑΦΝΗ" 54, , /12/ ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 434, /12/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 21 20/4/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 22 20/4/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 23 20/4/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 24 20/4/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 25 20/4/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 26 20/4/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 27 20/4/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 28 20/4/ ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ 29 2/12/ ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30 15/12/ ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 31 20/12/ ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.285, , , , , , , , , , , , [4]

5 32 14/12/ ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33 10/5/ ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4.176, , /12/ ΡΩΜΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 303, /10/ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36 8/10/ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 15/10/ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 14/12/ UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. 479, , , ,26 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά , /12/ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά. 258, /12/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά , /12/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 34, /12/ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά , /5/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά. 77, /5/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά. 52, /12/ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά , /5/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά. 51, /11/ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά , /12/ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά , /12/ ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. & ΚΩΝ. Ο.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά. 373, /12/ ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. & ΚΩΝ. Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 246, /5/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά. 116, [5]

6 52 16/5/ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.ά. 104, , /12/ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 147, /12/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 624, /8/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , /8/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «5.026, /9/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , /9/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.864, /10/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -310, /10/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ , /10/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.478, /11/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ , /12/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 586, ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ /12/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.290, /12/ ΓΡΥΛΛΗΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.320, /12/ ΓΡΥΛΛΗΣ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 440, /12/ ΚΛΑΔΑΣ ΜΙΧ. & ΗΛ. Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 294, /12/ ΚΟΥΜΕΝΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 593, /12/ ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 737, /12/ ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 33, /12/ ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000, ,62 [6]

7 72 12/12/ ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προμήθεια παγίων 3.764, /11/ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προμήθεια παγίων , , /12/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ λογαριασμός έργου , /9/ ΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. λογαριασμός έργου 423, /12/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΣΩΖΩΝ λογαριασμός έργου 6.797, /12/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ λογαριασμός έργου , /12/ ΓΡΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ λογαριασμός έργου 1.574, /12/ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Οδοιπορικά για παραλαβές έργων 72, /12/ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Οδοιπορικά για παραλαβές έργων 79, /9/ ΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. λογαριασμός έργου , /5/ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ λογαριασμός έργου 5.800, /12/ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ λογαριασμός έργου 6.600, /12/ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ λογαριασμός έργου 6.786, /11/ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ λογαριασμός έργου 811, /12/ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οδοιπορικά για παραλαβές έργων 66, /12/ ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΣΙΜΟΝΗ λογαριασμός έργου 595, /11/ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ λογαριασμός έργου , /12/ ΠΑΡΑΣΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΗΣ λογαριασμός έργου 1.191, , /11/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 91 7/9/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 92 8/9/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 129, , , [7]

8 93 9/9/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 94 13/9/ ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 95 5/10/ ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 96 9/9/ ΓΡΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 97 1/9/ ΓΡΥΛΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 200, , , , , /9/ ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚ. - ΞΕΝ/ΚΗ - ΤΟΥΡ/ΙΚΗ & ΕΜΠ/ΙΚΗ ΑΕ 540, /12/ ΔΑΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε /10/ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ /10/ ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 102 9/9/ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 103 9/9/ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.349, , , , , [8]

9 104 27/10/ ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ /11/ ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 106 9/9/ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Α.Ε /8/ ΚΟΥΜΕΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /8/ ΚΟΥΜΕΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /8/ ΚΟΥΜΕΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /10/ ΚΟΥΜΕΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /12/ ΚΟΥΜΕΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 112 3/8/ ΚΡΙΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 113 9/9/ ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /11/ Μ.Η.ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ & Ι.Μ.ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε. 227, , , , , , , , , , , [9]

10 115 17/9/ ΜΑΡΟΥΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε /9/ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ /8/ ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 118 9/9/ ΜΙΧΕΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ /9/ ΜΥΡΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 450, , , , , /4/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΩΣ Α.Ε. - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PATMOS AKTIS HOTEL 225, /9/ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΞΕΤΕ Α.Ε /9/ ΡΙΚΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε /10/ ΡΩΜΑΙΟΥ Ο.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 124 3/10/ ΡΩΜΑΙΟΥ Ο.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 125 5/10/ ΡΩΜΑΙΟΥ Ο.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 600, , , , , [10]

11 126 9/9/ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /9/ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ /7/ ΤΡΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 129 3/8/ ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 130 3/8/ ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ /12/ ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ /12/ ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 168, , , , , , , /10/ ΦΕΓΓΑΡΟΣ Ρ. - ΦΕΓΓΑΡΟΥ Σ. Ο.Ε. - ΛΟΖΑ Ο.Ε. 181, , /12/ /12/ ΠΑΝΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ι.Μ.Ε. ΕΠΕ ΠΑΝΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ι.Μ.Ε. ΕΠΕ Μεταφορές 36, Μεταφορές 73, /11/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταφορές μαθητών 3.334, /12/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταφορές μαθητών 5.549, /12/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταφορές μαθητών 4.050, , /7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Δημοσίευση προκηρύξεων 179, /7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Δημοσίευση προκηρύξεων 406, /7/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Δημοσίευση προκηρύξεων 116, [11]

12 142 22/9/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Δημοσίευση προκηρύξεων 156, /11/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Δημοσίευση προκηρύξεων 127, /12/ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 266, /7/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 74, /7/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 223, /7/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 56, /9/ ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 70, /7/ /7/ /7/ /9/ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ Δημοσίευση προκηρύξεων 111, Δημοσίευση προκηρύξεων 298, Δημοσίευση προκηρύξεων 77, Δημοσίευση προκηρύξεων 99, /7/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ. Δημοσίευση προκηρύξεων 71, /7/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ. Δημοσίευση προκηρύξεων 176, /7/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ. Δημοσίευση προκηρύξεων 53, /9/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ. Δημοσίευση προκηρύξεων 67, /11/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΦΑΙΔΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοσίευση προκηρύξεων 46, [12]

13 158 4/12/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΦΑΙΔΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοσίευση προκηρύξεων 102, /7/ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 44, /7/ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 336, /7/ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 156, /9/ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 208, /9/ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 145, /11/ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 127, /12/ ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε. Δημοσίευση προκηρύξεων 185, ,05 ΣΥΝΟΛΟ Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2013 και Δεν θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής: Η Αντιπρόεδρος Σούλα Γαμπιεράκη Ακριβές Απόσπασμα Πάτμος Ο Δημαρχών Ιωάννης Σκεμπές Τα Μέλη 1. Σκεμπές Ιωάννης 2. Αλέκος Μιχελής 3. Μαύρου Νομική 4. Σημαντήρης Ιωάννης 5. Ευγενικός Πανάγος , ,77 [13]

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Από τα πρακτικά της 10/3-11-2014 Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νισύρου Αριθμός Απόφασης : 79/2014 Θ Ε Μ Α:

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2013 από 27/8/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΛΙ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 432/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα