ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ... 10

3 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ 1. Εισαγωγή Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Υ.Ν.Α.) πρόκειται να προβεί στην προμήθεια είκοσι (20) σταθμών AIS (Automatic Identification System) Class A - Secure Mode. Στόχος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δυνατοτήτων των Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται αυτό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. 2. Γενικές Απαιτήσεις 2.1 Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Οι απαντήσεις που θα περιλαμβάνονται στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής με την ίδια σειρά και αρίθμηση. 2.2 Το φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα που το υποστηρίζουν. 2.3 Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου, πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετείται στο σύνολο των απαιτήσεων σημείο προς σημείο όπως αυτές προδιαγράφονται στη παρούσα διακήρυξη, ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ή όχι στους πίνακες του εξοπλισμού. 2.4 H τεχνική προσφορά να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, συντήρησης και επισκευής, περιγραφικά φυλλάδια, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα που μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά. 2.5 Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος και αμεταχείριστος. 3. Τεχνική Περιγραφή 3.1 Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός συνίσταται γενικά στην προμήθεια είκοσι (20) σταθμών AIS class A με secure mode μετά των παρελκόμενων τους, είκοσι (20) φορητών υπολογιστών συνοδευόμενων με λογισμικό ηλεκτρονικών χαρτών, ενός (01) σταθερού προσωπικού υπολογιστή συνοδευόμενου με λογισμικό ηλεκτρονικών χαρτών και ενός (01) σταθμού βάσης AIS ξηράς. 3.2 Αναλυτικές απαιτήσεις των συστημάτων AIS για τα πλωτά ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 του κεφαλαίου 10 Εξοπλισμός του παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 3.3 Δαπάνες εγκατάστασης βαρύνουν τον προμηθευτή. Σχετικές εργασίες θα πραγματοποιούνται στο λιμένα που βρίσκεται κάθε σκάφος. Στις δαπάνες εγκατάστασης περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για την πλήρη λειτουργία του κάθε συστήματος, καθώς και τη διασύνδεσή του με τους ηλεκτρονικούς χάρτες του σκάφους. 3.4 Για κάθε συσκευή AIS που εγκαθίσταται, θα παραδίδεται και λογισμικό ηλεκτρονικών χαρτών (θα ακολουθούν την τυποποίηση S57 ή νεώτερη έκδοση), τουλάχιστον της περιοχής Μεσογείου και Ευρώπης, για απεικόνιση των στιγμάτων AIS σε αυτό. Το λογισμικό των ηλεκτρονικών χαρτών θα είναι εγκατεστημένο σε κατάλληλ-+ο φορητό υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας, ειδικών προδιαγραφών ο οποίος θα παραδίδεται μαζί με τα συστήματα AIS, ένας για κάθε συσκευή. Οι εν λόγω φορητοί υπολογιστές θα εγκαθίστανται σε κατάλληλη θέση σε κάθε πλωτό Λ.Σ Αναλυτικές απαιτήσεις των εν λόγω φορητών υπολογιστών περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 του κεφαλαίου 10 Εξοπλισμός του παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 3.6 Θα παραδοθεί ένας (01) σταθμός βάσης AIS ξηράς και ένας (01) σταθερός προσωπικός υπολογιστής με εγκατεστημένο λογισμικό ηλεκτρονικών χαρτών. Ο ανωτέρω σταθμός βάσης AIS θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, σε πλήρη λειτουργία και με διασύνδεση για αποστολή-λήψη δεδομένων στο ΚΕΠΙΧ/ΛΣ, με δαπάνες του προμηθευτή. Αναλυτικές απαιτήσεις του σταθμού βάσης AIS ξηράς περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του κεφαλαίου 10 Εξοπλισμός του παρόντος τεύχους τεχνικών Σελίδα 3 από 26

4 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ προδιαγραφών. Αναλυτικές απαιτήσεις του εν λόγω υπολογιστή περιλαμβάνονται στον πίνακα 4 του κεφαλαίου 10 Εξοπλισμός του παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 3.7 Ο προμηθευτής, με την παράδοση κάθε συστήματος θα παραδώσει όλες τις άδειες του εγκατεστημένου λογισμικού, καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση. 3.8 Η εγκατάσταση των συσκευών, καθώς και των κεραιών τους θα πληροί τους κανονισμούς περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή των κεραιών αναφορικά με την ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να απέχουν από άλλες ήδη εγκατεστημένες κεραίες στα Περιπολικά Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. Σελίδα 4 από 26

5 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ 4. Εγγύηση 4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ με τη μορφή εγγύησης και δωρεάν συντήρησης τεχνικής υποστήριξης. Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση. 4.2 Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης του εξοπλισμού ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής όπως αναφέρεται στην παράγραφο Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης ή /και ανωμαλίας που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.τ.λ). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό στην Υπηρεσία / χώρο που ήταν εγκατεστημένος σε λειτουργία εντός τεσσάρων (04) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της βλάβης σε αυτόν χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας. 4.4 Η αποκατάσταση των προβλημάτων (εκτός των υπολογιστών) θα γίνεται με μετάβαση τ εχνικών του αναδόχου στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός (on site). Τυχόν έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις (π.χ. να υπάρχει ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά συστήματα ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου διαθέσιμα στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και με μέριμνα του ιδίου, να εγκατασταθούν προσωρινά σε αντικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί βλάβη) υπό την προϋπόθεση ότι με τις λύσεις αυτές δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση στην λειτουργία του συστήματος. Ο χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων υπολογίζεται από την ημερομηνία γνωστοποίησης της βλάβης στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας του συστήματος. Ειδικά για την αποκατάσταση βλαβών στους υπολογιστές (φορητούς και σταθερό), το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του αναδόχου θα αποστέλλει σε κατάλληλη συσκευασία τις ελαττωματικές μονάδες στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο τυχόν του υποδειχθεί, μέσω ταχυμεταφορών. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης του εξοπλισμού κατά την μεταφορά του βαρύνουν τον ανάδοχο και θα καταβάλλονται απ αυτόν (πληρωμή από τον παραλήπτη). Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο εξοπλισμός με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη του εξοπλισμού. Ο χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης των υπολογιστών (από το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) στις ταχυμεταφορές μέχρι την ημερομηνία παράδοσής του στον αρχικό αποστολέα (Υπηρεσία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ). Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια του αναδόχου αντί της τήρησης της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, να αποστείλει αρμόδιο προσωπικό το οποίο είτε θα παραλάβει τις ελαττωματικές μονάδες είτε θα αποκαταστήσει άμεσα το πρόβλημα. 4.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας) του αρμόδιου τμήματος στο οποίο θα γίνεται η αναφορά των βλαβών και θα προγραμματίζεται η επισκευή τους. 4.6 Εάν η ανωτέρω προθεσμία δεν αποδειχθεί αρκετή, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει άμεσα το υπό βλάβη τμήμα του εξοπλισμού με άλλο ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου, σε καλή λειτουργία μέχρι την επισκευή του. 4.7 Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη ή ελάττωμα στο ίδιο εξάρτημα ή ανταλλακτικό του εξοπλισμού δύο (02) ή παραπάνω φορές κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εξαρτήματος ή ανταλλακτικού θα προσαυξάνεται κατά έξι (06) επιπλέον μήνες. Σελίδα 5 από 26

6 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ 4.8 Σε περίπτωση που η βλάβη του υπό προμήθεια υλικού δεν είναι επισκευάσιμη τότε το υλικό αντικαθίσταται από νέο και αμεταχείριστο ιδίου ή αναβαθμισμένου τύπου του οποίου ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) μήνες. 5. Τεχνική υποστήριξη 5.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την τεχνική προσφορά του βεβαίωση, στην οποία θα δηλώνει ότι θα διαθέτει στην Ελλάδα για διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών μετά την λήξη της εγγύησης των συσκευών, την τεχνική οργάνωση για την αποκατάσταση βλαβών των προσφερόμενων συσκευών καθώς και για την συντήρησή τους. Επίσης, με την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομιστεί αναλυτική περιγραφή της τεχνικής του υποδομής και των διατιθέμενων μέσων εργαστηρίων καθώς και κατάλογοι ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. 5.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται, κλπ.), εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή των συσκευών καθώς και τα απαιτούμενα όργανα μετρήσεων, ειδικά εργαλεία και συσκευές ελέγχου για την επισκευή και συντήρηση του ζητούμενου υλικού εφόσον απαιτούνται. 5.3 Για το διάστημα πέραν της περιόδου εγγύησης και στην περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία η αποκατάσταση βλάβης του υλικού να γίνει από τον Ανάδοχο, η Υπηρεσία θα προσκομίζει το υλικό με δική της μέριμνα και δαπάνη στο εργαστήριο του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται στην αποκατάσταση της βλάβης το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 5.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση κάθε ανταλλακτικού των παραληφθέντων συσκευών εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την λήξη της εγγύησης των συσκευών. Εάν αχρηστευθεί υλικό λόγω μη τηρήσεως της ανωτέρω υποχρεώσεως, αναγνωρίζεται από τώρα το δικαίωμα της Υπηρεσίας να εγείρει απαίτηση αποζημιώσεως από τον Ανάδοχο. 5.5 Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 6. Εκπαίδευση 6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως στη χρήση του εξοπλισμού τρεις (03) χειριστές του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (03) εργάσιμων ημερών, ενώ ο χρόνος εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον έξι (06 ) ώρες την ημέρα. Στην εκπαίδευση περιλαμβάνεται και η αλλαγή του αλγορίθμου κρυπτογράφησης κατά τη λειτουργία SECURE MODE (ENCRYPTED), καθώς και η αλλαγής κλειδιών κρυπτογράφησης. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης χειριστών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των συσκευών στο κτίριο ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 6.2 Επιπλέον, παράλληλα με την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε κάθε ΠΛΣ, θα γίνεται και η εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (02) μελών του πληρώματος από πιστοποιημένο εκπαιδευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε κάθε ΠΛΣ, θα χορηγούνται ανάλογα πιστοποιητικά στους εκπαιδευόμενους. 6.3 Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως στην τεχνική υποστήριξη (προγραμματισμός, επισκευή, συντήρηση, εγκατάσταση) του εξοπλισμού τρεις (03) τουλάχιστον τεχνικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (03) εργάσιμων ημερών, ενώ ο χρόνος εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον έξι (06) ώρες την ημέρα. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης τεχνικών να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης των συσκευών. Σελίδα 6 από 26

7 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ 6.4 Η ολοκλήρωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο. 6.5 Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εγγύησης πραγματοποιηθεί αναβάθμιση λογισμικού, η οποία συνεπάγεται την τροποποίηση των εγχειριδίων των Παρ , τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη και αποστολή των νέων εγχειριδίων σε ίδιο αριθμό αντιτύπων και ηλεκτρονικών αντιγράφων, με σαφή αναφορά σε ότι καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται. Αν η Υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο, θα προβλέπεται από τον προμηθευτή επανεκπαίδευση για το προσωπικό των παραγράφων 6.1 και 6.2 που να συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 7. Παράδοση Δοκιμές - Παραλαβή 7.1 Η παράδοση των ειδών στις αποθήκες τηλεπικοινωνιακού υλικού της Υπηρεσίας (ΔΙΠΛΕΠ Ε ) θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, οπότε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών θα προβεί στον ποσοτικό έλεγχο-καταμέτρηση των ειδών. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Η ολοκλήρωση της παράδοσης θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Υπηρεσία. Ακολούθως, ο Ανάδοχος με ευθύνη και μέριμνά του θα προβεί στην εγκατάσταση - τοποθέτηση και λειτουργία του εξοπλισμού σε χώρο (σε ό,τι αφορά το σταθμό βάσης ξηράς) και σε Περιπολικά Σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία εντός χρονικού διαστήματος (01) μηνός από την ολοκλήρωση του ποσοτικού ελέγχου. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Υπηρεσία. 7.2 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα ακολουθήσουν οι δοκιμές από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών, στις οποίες θα συμμετέχει και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της επισπεύδουσας Υπηρεσίας. Οι εν λόγω δοκιμές αφορούν σε συνοπτικό ποιοτικό έλεγχο με βάση το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή, την τεχνική προσφορά του Αναδόχου και τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. Με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία των συσκευών μαζί με τα παρελκόμενα τους ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της συσκευής AIS, του σταθμού βάσης ξηράς και κάθε συσκευής που εγκαθίσταται στο πλωτό. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα διεξαχθεί και έλεγχος συμβατότητας των προσφερόμενων συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα AIS του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ από αρμόδια στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η περίοδος της δοκιμαστικής λειτουργίας θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες. Μετά το πέρας των δοκιμών, η επισπεύδουσα Υπηρεσία θα αποστείλει στην αρμόδια επιτροπή παραλαβών σχετική βεβαίωση για την επιχειρησιακή κάλυψη των απαιτήσεων κατά την εκτέλεση των δοκιμών. 7.3 Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα ολοκληρωθεί το πολύ εντός ενός (01) μήνα από το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή του ΥΝΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 8. Τεχνικό Εγχειρίδιο Οδηγίες Χρήσης Το σύνολο των συσκευών AIS, κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 8.1 Τρία (03) έντυπα τεχνικά εγχειρίδια τα οποία μπορούν είτε να παρέχονται από την εταιρεία είτε να είναι εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, που θα περιλαμβάνουν γενική περιγραφή του τύπου των συσκευών, κυκλωματικά διαγράμματα καθώς και καταλόγους των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών υποενοτήτων, των κυκλωμάτων τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των εν λόγω διαγραμμάτων και της λειτουργίας των συσκευών, καθώς και οδηγίες επισκευής και συντήρησης ( service and maintenance manual). Ως τεχνικό εγχειρίδιο δεν εννοείται το εγχειρίδιο για τους χρήστες ή το εμπορικό φυλλάδιο. Τα εν λόγω τεχνικά εγχειρίδια να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Σελίδα 7 από 26

8 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ 8.2 Οδηγίες χρήσης στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε αριθμό αντιτύπων ίσο με το σύνολο των συσκευών. Στην περίπτωση που οι οδηγίες είναι στην Αγγλική, να συνοδεύονται από συνοπτικές οδηγίες στην Ελληνική, που θα περιλαμβάνουν όλες τις βασικές λειτουργίες της συσκευής. Σελίδα 8 από 26

9 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ 9. Κριτήρια Αξιολόγησης Πίνακας Βαθμολογίας Α/Α Κεφάλαιο Περιγραφή Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδα Α: Ποιότητας - Απόδοσης 80% 1. Κεφ.10: Πίνακας Υποστήριξη πρωτοκόλλου NMEA % 2. Κεφ.10: Πίνακας Χαρακτηριστικά πανκατευθυντικής κεραίας VHF και 20% κεραίας GPS 3. Κεφ.10:Πίνακας Η συσκευή να πληροί το πρότυπο NATO STANAG % Ed Κεφ.10: Πίνακας Ingress Protection Rating μεγαλύτερο από IP65 20% 5. Κεφ.10: Πίνακας Λογισμικό ηλεκτρονικών χαρτών 20% και Ομάδα Β: Τεχνικής Υποστήριξης & Κάλυψης 20% 1. Κεφ.7.1 Χρόνος Παράδοσης ειδών μικρότερος των (03) τριών 20% μηνών Γενικό Σύνολο 100% Σελίδα 9 από 26

10 10. Εξοπλισμός Τρόπος συμπλήρωσης φυλλαδίου συμμόρφωσης ανάδοχου με τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί: - Η λέξη, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. - Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) που σημαίνει υποχρεωτικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). - Η φράση Να αναφερθεί, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφερθεί στο αντίστοιχο πεδίο της προσφοράς, μία τιμή ή μία περιγραφή και μπορεί να αποτελέσει βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό. - Όπου υπάρχει η λέξη «Προαιρετικό», εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικής απαίτησης, η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, αλλά αποτελεί επιθυμητό βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει : - Την ένδειξη εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη ΟΧΙ σε αντίθετη περίπτωση. - Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) ή μία περιγραφή από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία (Βεβα ίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα, πιστοποίηση κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Όλο το παραπάνω υλικό τεκμηρίωσης θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς ο οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σελίδα 10 από 26

11 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Α/Α Περιγραφή Απαίτηση (Α) Απάντηση Προμηθευτή 1. AIS CLASS A με SECURE MODE για πλωτά ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 1.1 Γενικά Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με NAI την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι ΠΔ 347 ΦΕΚ 231/ (Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/98/ΕΚ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά και να αφορά στον ακριβή τύπο των συσκευών και όχι παραπλήσιο Αριθμός μονάδων 20 (Β) Τεκμηρίωση Παραπομπή (Γ) Η συσκευή να διαθέτει λειτουργίες STANDARD mode ( κανονική λειτουργία), SILENT mode (Receive Only mode) και SECURE mode (encryp ted) καθώς και δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τριών λειτουργιών. Η λειτουργία SECURE mode (encrypted) να διαθέτει τους παρακάτω δύο αλγόριθμους: Α) Αλγόριθμο κρυπτογράφησης BlowFish ώστε να συνεργάζεται πλήρως με τις συσκευές Kongsberg AIS 200 BF και Kongsberg AIS BS 410 που διαθέτει ήδη το ΥΝΑ σε πλωτά Λ.Σ. και σταθμούς βάσης ή με άλλες συσκευές τις οποίες τυχόν θα έχει προμηθευτεί το ΥΝΑ μέχρι την παράδοση των ειδών, το είδος των οποίων θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο κατά την παράδοση. Β) Αλγόριθμο κρυπτογράφησης AES (Advanced Encryption Standard). Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη χρήση ανάμεσα στους δύο αλγορίθμους. Τα τεχνικά εγχειρίδια των ανωτέρω συσκευών είναι διαθέσιμα από το Ηλεκτρονικό Συνεργείο της Υπηρεσίας και δύνανται να διατεθούν στους ενδιαφερόμενους κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Η εισαγωγή της κλείδας κρυπτογράφησης να πραγματοποιείται μέσω του πληκτρολογίου της μονάδας ελέγχου. NAI Σελίδα 11 από 26

12 Η κρυπτογράφηση θα διενεργείται είτε: Α) εντός της κύριας συσκευής του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πλοίων, είτε B) μέσω περιφερειακής συσκευής συνδεδεμένης στην κύρια συσκευή του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή η περιφερειακή συσκευή να είναι σύμφωνη με τον πίνακα 2 του Κεφαλαίου 10 «Εξοπλισμός» Να αναφερθεί που θα διενεργείται η κρυπτογράφηση. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης των κλειδιών κρυπτογράφησης των εν λόγω αλγόριθμων από την αρμόδια Υπηρεσία Υ.Ν.Α. Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: Α) Πομποδέκτη VHF για εκπομπή/λήψη ταυτόχρονα και στις 2 συχνότητες AIS 1 και AIS 2. B) Δέκτη GPS. Γ) Ενσωματωμένη ή μη μονάδα οθόνης η οποία θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο. Σε περίπτωση που η μονάδα οθόνης πληκτρολόγιο δεν είναι ενσωματωμένη στην κύρια μονάδα του συστήματος και απαιτείται μονάδα σύνδεσης, αυτή να προσφέρεται αδαπάνως για την Υπηρεσία. Να αναφερθεί ο τύπος της μονάδας οθόνης. Στο σύστημα να περιλαμβάνεται κατάλληλο Interface που να υποστηρίζει το διεθνές format ΝΜΕΑ 0183 για σύνδεση με τις υπάρχουσες συσκευές του πλοίου όπως radar, ECDIS, GPS Plotter, Γυροσκοπική πυξίδα κτλ. χωρίς να απαιτηθεί επιπλέον δαπάνη. Στο σύστημα να περιλαμβάνεται κατάλληλο Interface που να υποστηρίζει το διεθνές format ΝΜΕΑ 2000 Ο εξοπλισμός να υποστηρίζει σύντομα μηνύματα κειμένου κρυπτογραφημένα και μη, μέσω της μονάδας οθόνηςπληκτρολογίου. Το σύστημα να συνοδεύεται από κατάλληλου τύπου: Α) πανκατευθυντική κεραία VHF marine, Προαιρετικό Να αναφερθούν Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Σελίδα 12 από 26

13 κατασκευασμένη για λειτουργία στο εύρος συχνοτήτων λειτουργίας του AIS, με ελάχιστη απολαβή 3 dbi στα 162 MHz, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποίας να αναφερθούν κατά την τεχνική προσφορά. Β) GPS marine κεραία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποίας να αναφερθούν κατά την τεχνική προσφορά Η συσκευή να μπορεί να λειτουργήσει με τάση τροφοδοσίας 12 V και 24V και να συνοδεύεται με κατάλληλο μετατροπέα, εάν αυτός είναι απαραίτητος, ο οποίος θα προσφέρεται αδαπάνως στην Υπηρεσία Η συσκευή να πληροί το πρότυπο NATO STANAG 4668 Ed Παρελκόμενα - Ανταλλακτικά Οι συσκευές κατά την παράδοση τους να συνοδεύονται υποχρεωτικά από καλώδια, συνδετήρες, στηρίγματα και οποιαδήποτε μικροϋλικά, ή εξαρτήματα στήριξης σύνδεσης καθώς και εξειδικευμένα εργαλεία ή μονάδες λογισμικού (Software) που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και τον προγραμματισμό τους. Απαιτείται καλώδιο κεραίας μήκους υψηλής ποιότητας και χαμηλής απώλειας, για καθεμία από τις κεραίες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά αναλυτική περιγραφή για τα ανωτέρω Να παρασχεθεί κατάλληλο εργαλείο δοκιμών AIS (AIS Tester) για χρήση στον δοκιμαστικό έλεγχο, το οποίο θα παραμείνει στην Υπηρεσία μετά το πέρας των δοκιμών. Να αναφερθούν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά (χωρίς αναφορές σε οικονομικά στοιχεία) αν υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας κάθε ανταλλακτικού στοιχείου από το ελεύθερο εμπόριο ή αν υπάρχουν ορισμένα ανταλλακτικά, τα οποία και να κατονομάζονται που είναι αποκλειστικής κατασκευής ενός μόνο οίκου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει με την τεχνική προσφορά του πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών (χωρίς αναφορές σε οικονομικά στοιχεία), στην οποία και θα δεσμεύεται για την τριετή ισχύ Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Προαιρετικό Σελίδα 13 από 26

14 του από τη λήξη της εγγύησης. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω κατάλογος με τα οικονομικά μεγέθη θα συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση ισχύος των τριών ετών από τη λήξη της εγγύησης Σε περίπτωση που ο προγραμματισμός της συσκευής πραγματοποιείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή να παραδοθούν: α) λογισμικό προγραμματισμού των συσκευών σε δύο αντίτυπα μαζί με τυχόν συμπληρωματικά αρχεία ή άλλα προγράμματα που βοηθούν στον προγραμματισμό της. β) όλα τα απαραίτητα υλικά για τη σύνδεση του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πλοίων με ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ποσότητα δύο (02) τεμαχίων τουλάχιστον. Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Σελίδα 14 από 26

15 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 2 Φορητοί Η/Υ (Rugged Laptops) 2.1 Γενικά Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος Αριθμός μονάδων Ένδειξη ενεργειακής απόδοσης "EnergyStar" ή άλλης ισότιμης σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122Β/ ) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος με χρόνο ανακοίνωσης μικρότερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς. 2.3 Επεξεργαστής Να περιγραφεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή 2 (CPU) Ταχύτητα επεξεργαστή. 2.2 GHz 2.4 Κύρια Μνήμη (RAM) Χωρητικότητα 4GB Η συνολική προσφερόμενη μνήμη να αποτελείται από δύο (2) τεμάχια [πχ 4GB -> 2x2GB] Τύπος DDR-3 ή νεότερη Ταχύτητα 1333 MHz 2.5 Οθόνη Τύπος: Επίπεδη (TFT LCD) Μέγεθος διαγωνίου (ίντσες) Να αναφερθεί η αναλογία της οθόνης. NAI Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση Touch Screen 2.6 Σκληρός Δίσκος Σκληρός Δίσκος Serial ATA τύπου Solid State Συνολική Χωρητικότητα 500 σκληρού/ών δίσκου/ων Ταχύτητα περιστροφής δίσκου/ων rpm (Α) Απάντηση Προμηθευτή (Β) Τεκμηρίωση Παραπομπή (Γ) Σελίδα 15 από 26

16 2.7 Οδηγός οπτικού δίσκου (Optical Drive) Οπτικός Οπτικών Δίσκων με δυνατότητα ανάγνωσης δίσκων CD, DVD±RW. Να αναφερθούν οι ταχύτητες. 2.8 Κάρτα Γραφικών (VGA) Κάρτα γραφικών με ανεξάρτητη μνήμη 1024ΜΒ τουλάχιστον. 2.9 Ήχος Κάρτα Ηχου Μεγάφωνο Ενσωματωμένο Πληκτρολόγιο Τύπος QWERTY με μόνιμη NAI αποτύπωση Ελληνικών & Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο Δυνατότητα πληκτρολόγησης και NAI χωρίς την παρουσία φωτισμού (back light) Επικοινωνίες Ενσωματωμένος Gigabit Ethernet Adapter 10/100/1000 Mbps ή 100/1000 Mbps Ενσωματωμένο Wireless LAN Adapter b/g/n ή πιο σύγχρονο Υποστήριξη πρωτοκόλλου Bluetooth Θύρες USB 2.0 ή USB Κατάλληλη θύρα (interface) για σύνδεση με την προσφερόμενη συσκευή AIS που θα εγκατασταθεί στα πλωτά σκάφη. Να αναφερθεί ο τύπος της θύρας Λοιπά Συσκευή κατάδειξης (touchpad) NAI ενσωματωμένη στο laptop Ποντίκι ενσύρματο, οπτικό με ροδέλα Τροφοδοσία Τύπος συσσωρευτή Lithium-ion NAI (Li-Ion) Αυτονομία λειτουργίας του φορητού μόνο με χρήση μπαταρίας τουλάχιστον τέσσερις NAI (04) ώρες Τροφοδοτικό (AC Adapter) NAI 2.14 Λειτουργικό Σύστημα & Λοιπό Λογισμικό Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα με παραθυρικό Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Σελίδα 16 από 26

17 περιβάλλον το οποίο χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα Το λειτουργικό σύστημα να είναι πλήρως συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό και να συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες άδειες χωρίς χρονικούς περιορισμούς (time limitations) Το λειτουργικό σύστημα να υποστηρίζει την εγκατάσταση σε περιβάλλον δικτυακών ομάδων και τομέων (workgroup και domain) Το λειτουργικό σύστημα να μην απαιτεί νέα ή/και ειδική εκπαίδευση των χρηστών σε σχέση με τα πακέτα εφαρμογών λειτουργικών συστημάτων που ήδη χρησιμοποιούνται στον Φορέα (ενδεικτικά αναφέρονται ελληνικές επαγγελματικές εκδόσεις Microsoft Windows XP, Vista,7) Εγκατεστημένο λογισμικό ηλεκτρονικών χαρτών (θα ακολουθούν την τυποποίηση S57 ή νεώτερη έκδοση), τουλάχιστον της περιοχής Μεσογείου και Ευρώπης) Εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου στην ελληνική γλώσσα και στο οποίο περιλαμβάνεται επεξεργαστής κειμένου, λογιστικό φύλλο, λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων Το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου να είναι πλήρως συμβατό με το προσφερόμενο λειτουργικού σύστημα και να συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες άδειες χωρίς χρονικούς περιορισμούς (time limitations) Το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου να μην απαιτεί νέα ή/και ειδική εκπαίδευση των χρηστών σε σχέση με τα πακέτα εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου που ήδη χρησιμοποιούνται στον Φορέα (ενδεικτικά αναφέρονται ελληνικές εκδόσεις Microsoft Office XP, 2003, Να αναφερθεί Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Σελίδα 17 από 26

18 2007) Εγκατεστημένο λογισμικό εγγραφής CD & DVD το οποίο θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες άδειες χωρίς χρονικούς περιορισμούς (time limitations) Εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης μέσω διαδικτύου συνοδευόμενο από άδεια χρήσης (ή ανανεώσεις αδειών) για τουλάχιστον 2 έτη Διάφορα Βάρος (με μπαταρία) γραμμάρια Τσάντα μεταφοράς κατάλληλη για τον προσφερόμενο φορητό Η/Υ Βάση στήριξης κατάλληλη για NAI θαλάσσιο περιβάλλον USB Hub 4 θύρες G modem με εξωτερική 3G marine κεραία Συμμόρφωση με προδιαγραφή NAI MIL-STD-810G. Να προσκομισθούν έγγραφα συμμόρφωσης και περιγραφής δοκιμών, μεθόδων, διαδικασιών κλπ τουλάχιστον για τα ακόλουθα: i) Προστασία από κραδασμούς ii) Προστασία από πτώση iii) Προστασία από υγρασία iv) Προστασία από ακραίες τιμές θερμοκρασίας v) Προστασία από βροχή Πιστοποίηση με το MIL-STD-461F. NAI Συμμόρφωση με IP65 ή Να αναφερθεί μεγαλύτερο ( Ingress Protection Rating) Ο φορητός υπολογιστής να συνοδεύεται από κατάλληλες διατάξεις (π.χ. μετασχηματιστή κ.λπ.) για τη λειτουργία του από την πηγή ενέργειας του πλωτού σκάφους (220V AC / 24V DC). Επισημαίνεται ότι εάν για τη λειτουργία του φορητού υπολογιστή από την πηγή ενέργειας του πλωτού σκάφους απαιτηθεί τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν από τον Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Σελίδα 18 από 26

19 προμηθευτή Πλήρης εγκατάσταση, ενεργοποίηση & ρύθμιση του προσφερόμενου λογισμικού ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα δημιουργηθεί δίσκος ανάκαμψης (Recovery CD ή DVD) ο οποίος θα συνοδεύει κάθε φορητό υπολογιστή Service Manual των laptops σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε τρία (03) αντίτυπα το καθένα. NAI Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ Σελίδα 19 από 26

20 Προμήθεια και Εγκατάσταση Secure AIS σε ΠΛΣ 3. Α/Α Απάντηση Απαίτηση Περιγραφή Προμηθευτ (Α) ή (Β) Επίγειος Σταθμός Ξηράς AIS AIS Base Station Τεκμηρίωση Παραπομπή (Γ) 3.1 Γενικά Αριθμός μονάδων Ο επίγειος σταθμός ξηράς AIS θα εγκατασταθεί σε κτιριακή εγκατάσταση Λιμενικής Αρχής που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία Με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση και λειτουργία του σταθμού ξηράς. Σε αυτές περιλαμβάνονται ρευματοδότηση του εξοπλισμού και διασύνδεσή του στο δίκτυο δεδομένων, εγκατάσταση κεραίας, αναγκαίου εξοπλισμού κλπ. Όλες οι καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν θα εγκατασταθούν σε ανεξάρτητα κανάλια όδευσης καλωδίων Ο σταθμός ξηράς AIS θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: Σύσταση του IALA A-124 ITU RM ΕΝ /2 ΙEC Λειτουργικές Δυνατότητες Λήψη των δεδομένων από όλες τις συσκευές AIS που είναι εγκατεστημένες σε πλοία που κινούνται εντός της περιοχής κάλυψης VHF του σταθμού NAI NAI Λήψη και αποστολή δεδομένων AIS από και προς συσκευές AIS οι οποίες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα πρότυπα κρυπτογράφησης Blowfish και AES, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται πλήρως με τις συσκευές AIS τύπου Κongsberg AIS 200 BF blue force που είναι ήδη εγκατεστημένες σε πλωτά Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή με άλλες συσκευές τις οποίες τυχόν θα έχει προμηθευτεί το ΥΝΑ μέχρι την παράδοση των ειδών, το είδος των οποίων θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο κατά την παράδοση. Επίσης, θα πρέπει να πληρείται το πρότυπο ΝΑΤΟ STANAG 4668 Ed Αποστολή μηνυμάτων κειμένου point-to-point Σελίδα 20 από 26

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ VHF ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 18/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, Αριθµ. Πρωτ.: 386 ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 18/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, Αριθµ. Πρωτ.: 386 ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 18/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, Αριθµ. Πρωτ.: 386 ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερουπόλεως Τ.Κ.: 641 00 - Ελευθερούπολη Ταχ. /νση: Πλ. Αγ. Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 CPV: 30237300-2,30213300-8,30237460-1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 4-5 - 2017 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 19964 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 5.850,00 (συμπ/νου ΦΠΑ). Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 2.200,00 (συμπ/νουφπα).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 5.850,00 (συμπ/νου ΦΠΑ). Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 2.200,00 (συμπ/νουφπα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 07-12-2017 Αρ. Πρωτ.: 47672 Τμήμα Προμηθειών Πληρ: Bασίλογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Είδος 1. Επιτραπέζιος Η/Υ...3 Είδος 2. Οθόνη 24...6 Είδος 3. Φορητός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120)

Γενικοί Όροι. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) Αθήνα : 14.04.2016 Α.Π : ΑΛΦΑ/2016/1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΟΡΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ (1) ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή.

Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή. Προδιαγραφές για φορητό υπολογιστή. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ.Ν.Α.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε2 Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο www.hcg.gr και στο www.yen.gr Ημερομηνία Προς ΥΝΑΝΠ/ ΔΙΠΕΑ 4 ο Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

O προσφέρων :.. Διεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

O προσφέρων :.. Διεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΣ ΣΧΟΛΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ Β /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΣ Δ. ΝΕΑΠΟΛΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων Β /Βάθμιας Εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 07-05-2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τεµάχια: 3 2) Οθόνη Τεµάχια: 3 3) UPS 800VA Line

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001/9002. Πυρήνες >= 4. >= σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark >= 0 >= 250 GB SATA III. Ταχύτητα

ISO 9001/9002. Πυρήνες >= 4. >= σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark >= 0 >= 250 GB SATA III. Ταχύτητα Τροποποιημένο Τεχνικό Παράρτημα για την Κατηγορία 2: Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Desktop) της 16970/28.11.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού. Είδος 2: Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Desktop)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-3 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 11522 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP (Audio over IP Contribution CODECS). ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προσφορές για προμήθεια ψηφιακών βίντεο καμερών και καρτών μνήμης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ CineΜάθεια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Θέμα: Προσφορές για προμήθεια ψηφιακών βίντεο καμερών και καρτών μνήμης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ CineΜάθεια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Χίος, 10 Νοεμβρίου 2015 Α.Π. 1996 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες FAX Τηλέφωνο Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια, 21 Νοεμβρίου 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 44051 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) Πληροφορίες : Τριγώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : 283

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. : 283 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23-2-2017 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC INFORMATICS

17PROC INFORMATICS Digitally signed by 17PROC001990582 INFORMATICS 2017-09-25 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.25 10:53:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘΡΥ4ΧΙ-ΙΜ7 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα 22-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.24817/243

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CPV : 30237300-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 17-10-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000269 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.» Αθήνα, 19.07.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Αριθμ. Πρωτ.: 307 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος της ζητούμενης προμήθειας θα ζητηθεί να συνάψει σύμβαση.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος της ζητούμενης προμήθειας θα ζητηθεί να συνάψει σύμβαση. Κοζάνη, 06/07/207 Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου Ταχ. Κωδικός: 5000, Κοζάνη Τμήμα: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Πληροφορίες: Χρύσα Ιακωβίδου Τηλ./ Fax: 246056440, 24605622 e-mail: procur@uowm.gr Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/2016 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. : 10098 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α /07-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α /07-11-00), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 07-02-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2834.4/9454/2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075

Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4075 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO

Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO Ο πιο χρωματιστός φορητός υπολογιστής VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ηµητρίου Καραολή 1 56430 Θεσσαλονίκη Γραφείο Πληροφορικής ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 76/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

υπάρχει στην ΣΑΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2016ΣΕ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

υπάρχει στην ΣΑΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2016ΣΕ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40/2015 128 ΣΕΤΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ: 210 891 5040-43 Fax: 210 891 5008 Καβούρι, 9 Νοε 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40/2015 1. Η 128 ΣΕΤΗ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 00, Βασιλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 07/07/2014

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 07/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 07/07/2014 Πληροφορίες: Αρ.Πρωτ: 604 Χατζηγεωργίου Αγγελική, hatzigeo@lib.auth.gr Τηλ: 2310.995348, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου Αριθμ.πρωτ Πληροφορίες Κ.Ξυνογαλάς

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου Αριθμ.πρωτ Πληροφορίες Κ.Ξυνογαλάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑTΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail info@edisas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα