. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών. + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ"

Transcript

1 + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: EΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: / FAX : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ΑΡΙΘΜΟΣ 22/2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, ύστερα από τις υπ αριθ. 25 η / θέμα 12 ο απόφαση Δ.Σ θα προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων για το μήνα Σεπτέμβριο 2011 προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προκειμένου να καλυφθούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του, βάσει των άρθρων 22 και 41 του Π.Δ. 118/2007 και τις διατάξεις της περ. 12δ και 13β του αρ. 2 του Ν. 2286/95. Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ασκούν εμπορική η βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι προμηθευτές που θα συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 1. να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (διαπραγμάτευση), στον οποίο συμμετέχουν και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. 2. να δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη διακαστική απόφαση για αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 3. ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης. 4. ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 5. ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 6. ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους 7. ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου Επίσης να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα τρόφιμα και ο τόπος εγκατάστασής της. Σε περίπτωση που ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την εγκυρότητα των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων.. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών 1

2 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (διαπραγμάτευση). Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Τα στοιχεία του αποστολέα. β. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. Σε αυτό περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι (εκτός από τον ΦΠΑ). Κάθε είδους άλλη δαπάνη ( έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ ) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά. 3. Στην εξωτερική πλευρά κάθε φακέλου θα αναγράφονται πλην των στοιχείων του συμμετέχοντος προμηθευτή και ο αριθμός της διακήρυξης (διαπραγμάτευσης) και το είδος της διαπραγμάτευσης. 4. Θα απορριφθούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και οι περισσότερες της μίας οικονομικές προσφορές. 6. Ο φάκελος των δικαιολογητικών και της προσφοράς (οικονομικής) θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι το άνοιγμα των προσφορών της διαπραγμάτευσης, δηλαδή μέχρι την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, ήτοι για όλα τα είδη που περιγράφονται. Επίσης γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους κατηγορίες ή ομάδες ειδών, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1. Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία την ημέρα Τετάρτη και ώρα θα διενεργήσει το άνοιγμα των προσφορών. 2. Η τριμελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών και στη συνέχεια των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφερόμενες τιμές και η κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης θα γίνει στον προμηθευτή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από έως Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους παραλαβής (μαγειρεία- αποθήκες)με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή έως την 11 η π.μ κάθε εργάσιμης ημέρας πλήν του γάλακτος, των γιαουρτιών, των νωπών ψαριών, των νοπών λαχανικών και του ψωμιού που η παράδοσή τους θα γίνεται από την 07 η π.μ έως την 08 η πμ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Διοικητή του Νοσοκομείου. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2

3 Α/Α ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 1. Λάδια 1.ελαιόλαδα 2. σπορέλαια 2 Ζυμαρικά 3 Τυροκομικά προϊόντα (πάσης φύσεως τυριά) 4 Είδη γαλακτοπωλείου: Α) γάλα Β) γιαούρτι 5 Είδη οπωροπωλείου (νωπά φρούτα, λαχανικά) 6 Είδη κρεοπωλείου 7 Είδη ορνιθοπωλείου (αυγά, κότες) 8 Είδη ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά κατεψυγμένα) 9 Είδη αρτοποιείου (άρτος αρτοσκευάσματα) 10 Είδη ζαχαροπλαστείου 11 Λοιπά είδη παντοπωλείου 12 Φυσικοί χυμοί φρούτων- αναψυκτικά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τα είδη που θα προμηθεύονται με βάση την παραγγελία του Νοσοκομείου θα είναι Α' ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις κατ' είδος ειδικότερα προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α Ποιότητας και της εποχής ειδικότερα δε να είναι: 1.1 Ακέραια 1.2 Υγιή. Απαγορεύεται η παραλαβή οπωρολαχανικών προσβεβλημένων από ασθένειες π.χ. καρπόψυχα, ορατά υπολείμματα φυτοφαρμάκων και μούχλας. 1.3 Τα φρούτα να προσφέρονται σε συσκευασία το ανώτερο δυο σειρών και θα πρέπει σε όλες τις σειρές να είναι Α ποιότητας και του αυτού μεγέθους. 1.4 Χωρίς ζημιές ή αλλοιώσεις από παγετό (εσωτερική αφυδάτωση) 1.5 Απαλλαγμένα από ξένες οσμές και γεύσεις 1.6 Τα μέσα συσκευασίας στα οποία περιέχονται τα φρούτα και τα λαχανικά να είναι καθαρά απαλλαγμένα από ξένες ύλες (π.χ. χώματα). Να μην είναι 3

4 καταστρεμμένα ι να μην έχουν υπολείμματα μούχλας και να είναι δε μιας χρήσεως. 1.7 Η ωριμότητα να είναι τέτοια που να επιτρέπει αντοχή στη μεταφορά και τη μεταχείριση και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ιδρύματος. 1.8 Οι πατάτες τα ξερά κρεμμύδια και τα σκόρδα θα πρέπει να είναι τελευταίας σοδειάς απαλλαγμένα από ξένες ύλες και να μην είναι αλλοιωμένα λόγω κακής συντήρησης. 1.9 Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναγράφει στο τιμολόγιο του με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους δηλαδή ποιότητα, προέλευση, ποικιλία καθώς και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. πορτοκάλια, Μέρλιν-Κρήτης Μήλα Στάρκιν- Αχλάδια Κρυστάλια κλπ Στην Α ποιότητα αποκλείεται οποιοδήποτε ποσοστό πρόσμιξης ανώριμων οπωρολαχανικών καθώς επίσης και Β ποιότητας. 2. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Αρακάς-Φασολάκια-Μπάμιες-Πιπεριές). 2.1Τα παραπάνω προσκομιζόμενα λαχανικά θα πρέπει να είναι Α ποιότητας όπως αυτή καθορίζεται από τις αντίστοιχες αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με την παραγγελία του Νοσοκομείου αναφορικά με το είδος και την ποσότητα. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα ή δε μεταφορά τους στο Νοσοκομείο να γίνεται σε συνθήκες ψύξης (ελάχιστη θερμοκρασία -15 ο C). Έτσι ώστε τη στιγμή της παραλαβής τους να μην έχουν αποψυχθεί. Η συσκευασία των παραπάνω λαχανικών θα πρέπει είναι του 1kgr ή των 5Kgr πάνω της δε, θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος κατάψυξης. 3.ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα μεταφορικά μέσα με τα οποία μεταφέρονται στο νοσοκομείο θα πρέπει να είναι καθαρά και να μην μεταφέρουν άσχετα αντικείμενα. 3.1 Οι συσκευασίες των τροφίμων (χαρτοκιβώτια-κονσέρβες-ζελατίνες κλπ) πρέπει να είναι ακέραιες, καθαρές χωρίς φθορές και παραμορφώσεις. 3.2 Η ημερομηνία λήξης των τροφίμων να αναγράφεται στη συσκευασία να είναι ευανάγνωστη και να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα περιθώρια μέχρι την λήξη τους. 3.3 Τα συσκευασμένα όσπρια δεν πρέπει να έχουν σημάδια επιμόλυνσης από έντομα - τρωκτικά μύγες σκουλήκια ψείρες, να αναγράφουν δε το έτος σοδειάς τους. 3.4 Απαγορεύεται να προσκομίζονται στο Νοσοκομείο Τρόφιμα Χύμα (ασυσκεύαστα). 3.5 Γενικά τα προμηθευόμενα είδη παντοπωλείου θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί τροφίμων και ποτών. 3.6 H μαρμελάδα να είναι συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία των 20 gr 3.7 Τα βουτυράκια να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία των 10gr. 3.8 Το μέλι που προσκομίζεται στο νοσοκομείο θα πρέπει: 3.9 Να είναι συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία των 20 gr και να μην είναι κρυσταλλωμένο Να είναι απαλλαγμένο από ανόργανες και οργανικές ύλες ξένες προς τη σύνθεση τους (π.χ. μούχλα- έντομα, μέρη εντόμων) 4

5 3.11 Να υπάρχει στη συσκευασία του, η ένδειξη «ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΛΙ» η Εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση της ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή του. 4. Τα κατεψυγμένα λαχανικά ανήκουν στα λοιπά είδη παντοπωλείου. 5. το φυτικό λίπος (μαργαρίνη) να είναι συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία των 10 gr και σε συσκευασία των 250 gr. 4. ΑΡΤΟΣ Άρτος τύπου 70%: Συσκευασία ανά τεμάχιο σε χάρτινη σακούλα ή ζελατίνη. 4.1 Αρτίδια ( ψωμάκια ή σάντουιτς ) : Συσκευασία ανά τεμάχιο σε χάρτινη σακούλα ή ζελατίνη 4.2 Βασιλόπιτες των 250 gr 500 gr ή 1 κιλoύ : Συσκευασία ανά τεμάχιο σε χάρτινη σακούλα ή ζελατίνη 4.3 Τσουρέκια: Συσκευασία ανά τεμάχιο σε χάρτινη σακούλα ή ζελατίνη 4.4 Λαγάνες: Συσκευασία ανά τεμάχιο σε χάρτινη σακούλα ή ζελατίνη 4.5 Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πρέπει: 4.6 Να προσκομίζεται συσκευασμένος ανά τεμάχιο σε χάρτινη ή πλαστική σακούλα και συνολικά σε πλαστικές διαφανείς σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα οι οποίες είναι τοποθετημένες σε καθαρά πλαστικά ή χάρτινα κιβώτια. 4.7 Να είναι λευκού τύπου 70% και να προσκομίζεται σε 3-4 ώρες μετά το εκλιβανισμό του, με δικαιολογημένη μόνο την νόμιμη αγορανομική μείωση του βάρους του, να είναι καλά ψημένος και το σχήμα του να είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή του νοσοκομείου. σε κάθε περίπτωση να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 5. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ Το προσκομιζόμενο νωπό κρέας θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε κενό, να προέρχεται από ζώο σφαγιασμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα. Το σφάγειο να έχει σφαγιαστεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν και μέχρι 6 ημέρες. Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού- Υγειονομικού ελέγχου. 5.1 To κρέας μόσχου Α/Ο να επεξεργάζεται σε μονάδα που έχει άδεια λειτουργίας, κωδικό αριθμό από την Δ/ση Κτηνιατρικής, να εφαρμόζει το σύστημα ΗACCP και η εφαρμογή του να βεβαιώνεται από την Δ/νση Κτηνιατρικής. Το κρέας να συσκευάζεται σε ειδικές για τρόφιμα πλαστικές σακκούλες με καλή θερμοκόληση και κενό. Κάθε σακούλα να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναφέρει την προέλευσή του, ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης, την ταυτότητα του ζώου, και ποιο τεμάχιο κρέατος περιέχει. Το κρέας κατά το χρόνο παράδοσής του στο Ίδρυμα δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4 O C, οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 και μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης. 5.2 Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στο νοσοκομείο δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία ανώτερη των 7 O C, αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης του. Η μεταφορά στο νοσοκομείο πρέπει να γίνεται με κατάλληλο για το σκοπό αυτό μεταφορικό μέσο ( υπό ψύξη) εφοδιασμένο με την σχετική 5

6 άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας Α ποιότητας στην παραγγελθείσα ποσότητα. Το είδος ανάλογα με την παραγγελία του νοσοκομείου μπορεί να είναι: Μπούτι, μπριζόλα, νουά, σπάλα κλπ. καθαρισμένο από λίπος και πέτσες. Η προέλευση, η ποσότητα και ο κωδικός του σφάγειου θα δηλώνεται επακριβώς στο εκάστοτε τιμολόγιο. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟYΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Νουά Μπούτι Αρνί- κατσίκι ολόκληρο και σε μερίδες Σπάλα Μπριζόλα νεφραμιά Κατσίκι μπούτι σε μερίδες Μπούτι Αρνί μπούτι σε μερίδες Ποντίκι Μπριζόλα κόντρα 6. ΓΑΛΑ 6.1 Το προσκομιζόμενο να είναι μόνο αγελάδας, παστεριωμένο σε συσκευασίες του ½ και 1 λίτρου. Η λιποπεριεκτικότητα είναι 3,5% και 0-0,2%. Στις συσκευασίας αναγράφοντται με ανεξίτηλη μελάνη οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης. 6.2 Οι συσκευασίες να είναι καθαρές χωρίς να παρουσιάζουν διαρροές 6.3 Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο γίνεται από κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα ( υπό ψύξη) εφοδιασμένα με την ανάλογη άδεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 7.ΓΙΑΟΥΡΤΙ 7. Τα χρησιμοποιούμενα είδη είναι: 7.1 Γιαούρτι αγελάδας λιποπεριεκτικότητα 3,5%, συσκευασία gr 7.2 Γιαούρτι αγελάδας λιποπεριεκτικότητα 0%, συσκευασία 200gr 7.3 Γιαούρτι αγελάδας λιποπεριεκτικότητα 2%, συσκευασία 200gr 7.4 Το προσκομιζόμενο γιαούρτι να είναι συσκευασμένο σε πλαστικούς κεσέδες μιας χρήσης και να αναγράφονται με ανεξίτηλη μελάνη οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, η επωνυμία της επιχείρησης και τα συστατικά. 7.5 Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο να γίνεται από κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα ( υπό ψύξη) εφοδιασμένα με την ανάλογη άδεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 8. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα χρησιμοποιούμενα είδη είναι: 8.1 Τυρί φέτα 8.2 Κασέρι φόρμα (το κασέρι ή το ημίσκληρο τυρί παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα). 8.3 Ανθότυρο 8.4 Κεφαλοτύρι 6

7 8.5 Tα είδη τυροκομίας πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 8.6 Στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών ειδών πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης του προϊόντος, τα συστατικά του, η επωνυμία του παραγωγού καθώς και ό,τι προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 8.7 Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο πρέπει να γίνεται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα ( υπό ψύξη) εφοδιασμένα με την ανάλογη άδεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 9. ΨΑΡΙΑ 9.1 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ Τα ψάρια πρέπει να είναι νωπά, τοποθετημένα σε κιβώτια με στρώματα πάγου Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί ψάρια κατά είδος και σε ποσότητα σύμφωνα με την παραγγελία του νοσοκομείου. 9.2 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Τα κατεψυγμένα ψάρια πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μην έχουν αποψυχθεί, να μην παρουσιάζουν σημεία αφυδάτωσης, αποχρωματισμού και να έχουν κανονική οσμή ψαριών Στην συσκευασία τους αναγράφονται το είδος του ψαριού η ημερομηνία αλιείας και κατάψυξης καθώς και ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία Να είναι συσκευασμένα σε ισοθερμικά κιβώτια μιας χρήσης καλυμμένα με πάγο και να μεταφέρονται με ψυγείο το οποίο θα διαθέτει τις κατάλληλες άδειες και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του HACCP. 10.ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ ΤΥΠΟΥ 70%- ΑΥΓΑ Τα κοτόπουλα που προσκομίζονται στο νοσοκομείο πρέπει να είναι Α ποιότητας, επαρκούς θρέψης, να έχουν σφαγιαστεί κανονικά σε εγκεκριμένα από το κράτος πτηνοσφαγεία. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι: 10.1 Ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα 10.2 Δέρμα λείο και μαλακό 10.3 Ξιφοειδή απόφυση στέρνου μαλακή και άκαμπτη Απουσία κακοοσμιών 10.5 Απαλλαγμένα από αλλοιώσεις και εκδορές 10.6 Παράλληλα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του πτηνοσφαγείο, την ημερομηνία σφαγής, την ημερομηνία κατανάλωσης, και να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά του πτηνοσφαγείου Τα κοτόπουλα τύπου 70% πρέπει να είναι καθαρισμένα πλήρως από τα πούπουλα, χωρίς εντόσθια, πόδια, κεφάλι, όργανα πεπτικού συστήματος Το βάρος του πρέπει να είναι μεταξύ 1200g και 1400g, 7

8 10.9 Παράλληλα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα τρόφιμα Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο πρέπει να γίνεται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα ( υπό ψύξη) εφοδιασμένα με την σχετική άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία Τα Νοσοκομεία έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε παραγγελία και ο χορηγητής αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας και μεμονομένου μέλους από το κοτόπουλο (μπούτι στήθος φιλέτο) Τα ολόκληρα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ομαδική χάρτινη συσκευασία των 8 τεμαχίων, ενώ τα τεμαχισμένα σε ομαδική συσκευασία των 4 τεμαχίων (σκαφάκι). ΑΥΓΑ Τα προμηθευόμενα αυγά πρέπει να είναι Α κατηγορίας. Το βάρος πρέπει να είναι πάνω από 53g και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί τροφίμων. Τα αυγά με χαμηλότερο βάρος, ραγισμένα, με ακάθαρτο κέλυφος απορρίπτονται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει αυγά ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα ωοσκοπικά κέντρα, σύμφωνα με την παραγγελία του νοσοκομείου. Τα αυγά πρέπει να είναι συσκευασμένα κατά ποιότητα και κατηγορία βάρους και να αναφέρονται στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Ο έλεγχος από την επιτροπή παραλαβής θα γίνεται δια ζυγίσεως ορισμένου αριθμού αυγών. 11.ΛΑΔΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ- ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ Στη συσκευασία του ελαιόλαδου να αναγράφεται εκτός από την επωνυμία της επιχείρησης που το συσκευάζει, ότι είναι «εξαιρετικό παρθένο» με οξύτητα 0,1%. 12. ΖΥΜΑΡΙΚΑ Τα συσκευασμένα ζυμαρικά δεν πρέπει να έχουν σημάδια επιμόλυνσης από έντομα - τρωκτικά μύγες σκουλήκια ψείρες. Οι συσκευασίες τους να είναι ακέραιες και όχι σκισμένες, να αναγράφουν δε την ημερομηνία λήξης του προϊόντος η οποία να έχει μεγάλη διάρκεια. 13.ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Φυσικοί χυμοί του 1lit και ¼ του lit χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διεύθυνση : Πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν στα τηλέφωνα του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 8

9 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 9

(Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 21-02-2011 Πληροφορίες: Χαρμανδάρη Γεωργία. Αρ. πρωτ. 2283 τηλ: 2553350329 fax: 2553044330

Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 21-02-2011 Πληροφορίες: Χαρμανδάρη Γεωργία. Αρ. πρωτ. 2283 τηλ: 2553350329 fax: 2553044330 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 21-02-2011 Πληροφορίες: Χαρμανδάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ -Άρτος Τ.70% 450-500γρμ. σε ατομική συσκευασία -Άρτος Τ.90% 450-500γραμ. σε ατομική συσκευασία -Αρτίδια Τ.55% μακρόστενα ή στρογγυλά τελικού βάρους 60-70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1029 / 2013 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003000863 2015-08-28

15PROC003000863 2015-08-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠ: 234/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 08/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 11/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6671 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 471 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 23/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 14438 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ήµου Αµφίπολης για το έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του ήµου Αµφίπολης και του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.268 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 22487/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» Ο ήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ Αριθμ. 15ης/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ Αριθμ. 15ης/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Καλαϊτζίδου ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 1 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια : Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου- ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Λυκείου Καρδίτσας ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 45.460,80 χωρίς το Φ. Π. Α. Κα:15-6481.0000 CPV:

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125

Διαβάστε περισσότερα