Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α ΒΑΘΜΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΡΧΠΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΣΑΝΣΗΛΑ ΠΔΣΡΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΚΟΡΑΚΗΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ ΑΘΖΝΑ 2007

2 «Να κεηαρεηξίδεζηε ηνπο αλζξψπνπο ζαλ λα ήηαλ απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη θαη λα ηνπο βνεζάηε λα γίλνπλ απηφ πνπ είλαη ηθαλνί λα γίλνπλ» Γθαίηε, Φάνπζη, Δλ Αζήλαηο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο απηήο, Γξ. Π. Σζαληίια, γηα ηελ πνιχηηκε αξσγή ηνπ. Οη επραξηζηίεο κνπ απεπζχλνληαη επίζεο ζηελ Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο, θα Σζεβά, ην Γηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, θ. Απνζηνιφπνπιν, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ππεπζχλνπο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Σέινο, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζε φινπο εθείλνπο πνπ κε ζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Αζήλα, επηέκβξηνο

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΡΓΑΙΑ: Αλακθίβνια νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζπλερψο εληνλφηεξε φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα ηα νπνία γίλνληαη ηδηαηηέξσο αηζζεηά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, νδεγψληαο κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σελ ίδηα ζηηγκή παξαηεξείηαη κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο άζθεζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο απφ ηε ζθαίξα ηεο θξαηηθήο επζχλεο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δλ ηνχηνηο, δεηήκαηα φπσο απηά ηεο αλαδήηεζεο θαη ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαιείηαη λα αλαιάβεη ξφιν θαη λα αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε ράξαμε θαη άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ειάρηζηα έρνπλ κειεηεζεί θαη δηεξεπλεζεί. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο θάζε κειινληηθήο ελεξγνπνίεζεο θαη δξάζεο ηεο ζηνλ πξνλνηαθφ ηνκέα. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, απηά είλαη ηα θχξηα ζέκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ, κε πξψηηζην κέιεκα ηε δηεξεχλεζε ελφο ηνκέα, ν νπνίνο ειάρηζηα έρεη εμεηαζηεί θαη απαζρνιήζεη έσο ζήκεξα. Δξγαιεία ζηελ πξνζπάζεηα απηή απνηεινχλ ε κειέηε δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ κεραληζκψλ θαζψο θαη ε εμέηαζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο πξνβιεπφκελεο θαη νπζηαζηηθά παξερφκελεο δπλαηφηεηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο απηνδηνηθεηηθνχο νξγαληζκνχο. Γηελεξγείηαη επίζεο έξεπλα πεδίνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ελφο Γήκνπ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ πξνλνηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α βαζκνχ. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Κξάηνο Πξφλνηαο, Κνηλσληθή Πξφλνηα, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πξσηνβάζκηνη απηνδηνηθεηηθνί νξγαληζκνί, Δπξσπατθή Έλσζε, ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο, πξνλνηαθέο δνκέο, θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, έξεπλα πεδίνπ. 3

4 SUMMARY OF THE REPORT: There is no doubt that the economic and social developments, not only on international but also on a national level, are specified by an ever increasing tension of the social problems. Local societies are particularly apprehensible to such problems which are leading a large part of the population to social seclusion. At the same time, a shift of the exercise of social policy from the sector of state responsibility to the activation of services on local level has been noted. Nonetheless, matters such as seeking and defining the framework within which Local Administration is requested to assume a role and develop activities regarding designing and exercise of social policy have been barely studied and researched. The same is also true for matters concerning perspectives and directions of any future activation and action of Local Administration in the welfare sector. The primary target of this report is to investigate and analyze such main subjects which have been scarcely examined up to the present. To this effect, the study of international and European arrangements as well as the examination of the national legislation regarding possibilities, not only provided but also actually granted, for the exercise of social policy by local administration entities of first degree have been utilized. Also, a field study based on the case of a Municipality of East Attica, namely the Kropia Municipality, has been conducted so as to present an integrated approach of the welfare possibilities of entities of the Local Administration of first degree. KEY WORDS: Social Policy, Welfare State, Social Welfare, European Union, Local Government, entities of local administration of first degree, open care services, welfare structure, social programs, sensitive social groups, field study. 4

5 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 9 ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΝΟΗΑΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Οη ξπζκίζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΈΝΧΗ Πξσηνγελέο Γίθαην: Απφ ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο έσο ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο Πξνλνηαθνί κεραληζκνί ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΧΝ ΟΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΣΑ πληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο Ννκνζεηηθά θαηνρπξσκέλεο πξνλνηαθέο αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ Φνξείο πξφλνηαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πξνλνηαθέο αξκνδηφηεηεο θάζε βαζκίδαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΣΑ ΚΑΙ ΜΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Οκάδεο-ζηφρνη Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο νηθνγέλεηαο κεηξφηεηαο παηδηνχ Πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ Πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο Αηφκσλ Με Δηδηθέο Αλάγθεο Πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ Υξεκαηνδφηεζε ησλ πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ΟΣΑ Δζληθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ Οη ρξεκαηνδνηηθέο παξεκβάζεηο ηεο Δ.Δ. ζην πεδίν ηεο Πξφλνηαο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΧΝ ΟΣΑ ΒΑΗΜΔΝΖ Δ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΡΧΠΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΡΧΠΗΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ θνπφο ηεο έξεπλαο Κξηηήξηα επηινγήο πεδίνπ Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Γνκή θαη πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΡΧΠΙΑ Σαπηφηεηα ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ SWOT ANALYSIS ΠΡΟΣΑΔΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΙΟΤ

6 ΔΠΗΛΟΓΟ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Χ ΦΟΡΔΑ ΠΡΑΓΜΑΣΧΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ A. ΠΖΓΔ Α1. Γηεζλείο Οξγαληζκνί Α2. Πξσηνγελέο Κνηλνηηθφ Γίθαην Α3. Πξάμεηο θνηλνηηθψλ νξγάλσλ Α4. Ννκνινγία ΓΔΚ Α5. Δζληθή Ννκνζεζία Α6. Λνηπέο Πεγέο Β. ΒΗΒΛΗΑ Β1. Διιελφγισζζα Βηβιία Β2. Ξελφγισζζα Βηβιία Γ. ΑΡΘΡΑ Γ1. Διιελφγισζζα άξζξα Γ2. Ξελφγισζζα άξζξα Γ. ΥΔΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Δ. ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΠΖΓΔ Σ. ΣΔΛΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

7 ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: Έμνδα Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 1: Γεκαξρείν Γήκνπ Κξσπίαο ΠΗΝΑΚΑ 1: ηνηρεία Γήκνπ Κξσπίαο ΔΗΚΟΝΑ 1: Υάξηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ΠΗΝΑΚΑ 2: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Γήκνπ Κξσπίαο...74 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: Οξγαλφγξακκα Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ...76 ΠΗΝΑΚΑ 3: Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κξσπίαο

8 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΜΔΑ : Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο ΓΔΚ : Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ΓΚΚ : Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο Δ.Δ. : Δπξσπατθή Έλσζε Δ.Δ.Σ.Α.Α.: Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ΔΚΣ : Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ΔΟΠ : Δζληθφο Οξγαληζκφο Πξφλνηαο Δ.Π. : Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δ.Σ.Π.Α. : Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Δ.Υ.Σ.Α.: Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο Κ.Α.Π. : Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη ΚΑΠΖ : Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ ΚΓΑΠ : Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ΚΔΓΚΔ : Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο ΚΔΘΗ : Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο Κ.Π. : Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία ΚΠ : Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ΚΤΑ : Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ΜΚΟ : Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο Ν.Α. : Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ΝΠΓΓ : Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ΝΠΗΓ : Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ΟΓΔ : Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ ΟΖΔ : Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ΟΣΑ : Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Π.Γ. : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ΠΔ..Τ.Π. : Πεξηθεξεηαθφ χζηεκα Τγείαο θαη Πξφλνηαο Π.Η.Κ.Π.Α. : Παηξησηηθφ Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αληηιήςεσο ΣΔΓΚ : Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ΣΠΔ : Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ Τ.Α. : Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Φ.Δ.Κ. : Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο 8

9 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Κνηλσληθή Πξφλνηα απνηειεί ην κεραληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θάζε αηφκνπ ην νπνίν δελ δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο ζπληήξεζεο ή ηειεί ζε θαζεζηψο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, σο κεραληζκφ πξνζηαζίαο έλαληη ηππνπνηεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ (Ακίηζεο 2001, ζει.21-23). Σν ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο απνζθνπεί δειαδή ηφζν ζηε δηαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο φζν θαη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ. Ζ παξερφκελε θνηλσληθή πξνζηαζία δελ απνζθνπεί ζηελ αλαπιήξσζε εηζνδεκάησλ, αιιά ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα θαιχςεη κε δηθά ηνπ κέζα ζπγθεθξηκέλεο βηνηηθέο αλάγθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλάγθε ζπληξέρεη θαηά θαλφλα φηαλ ζπγθεθξηκέλεο βηνηηθέο θαηαζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε θάπνην άιιν κέζν (Κνληηάδεο 2006, ζει.50-55). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε δηαζέηεη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δλ πξψηνηο, ε πνιηηηθή ηεο εγεζία είλαη αηξεηή. Δπηπιένλ, θάζε κνλάδα ηεο έρεη ηελ επζχλε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ έθηαζε πνπ αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο. Σξίηνλ, εμππεξεηεί πνηθίινπο ζθνπνχο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ φζν θαη κε ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζε αληίζεζε, θεξ εηπείλ, κε ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ, θαηά θαλφλα, πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κηαο εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, νη απηνδηνηθεηηθνί νξγαληζκνί, ελψ ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ελεξγνχλ παξάιιεια θαη ζε ζπλεξγαζία κε απηήλ, απνιακβάλνληαο ζπγρξφλσο ζπληαγκαηηθήο απηνλνκίαο θαη απηνηέιεηαο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε εγγχηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε απηνχο λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη λα δξάζνπλ πξνο ηθαλνπνίεζή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε εγγχηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Απφ ηε θχζε ηνπο νη ππεξεζίεο πξφλνηαο γηα λα είλαη απνδνηηθέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα πνπ ηηο έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε πξέπεη λα είλαη 9

10 πξνζηηέο ζε φινπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη πξνλνηαθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, είηε απεπζείαο, είηε κε αλάζεζε ζε εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο (ΚΔΠΔ 1989, ζει.35). Δπηπιένλ, ε γλψζε απηή ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ζπλεηζθέξεη ζηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ παξερφκελσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ, εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ θαη ζπζηεκαηηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ράξε ζηε δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο θαη εμαηνκίθεπζεο ησλ αλαγθψλ απηψλ, θαη κεηψλεη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμνηθνλφκεζε ηφζν ρξφλνπ φζν θαη πφξσλ. Λακβάλνληαο ππ φςηλ ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη νη ηνπηθέο αξρέο απνηεινχλ έλα απφ ηα θχξηα ζεκέιηα νπνηνπδήπνηε δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο, θαη γλσξίδνληαο φηη νη ηνπηθνί θνξείο θαηαλέκνληαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη φηη απηφ ηνπο δηεπθνιχλεη λα αζθνχλ κηα πνιηηηθή γεηηλίαζεο θαη λα εθθξάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε, επηιέρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ε κειέηε ησλ πξσηνβάζκησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγαληζκψλ σο θνξέσλ πινπνίεζεο πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ 1. Πξηλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο» 2 θαη ηηο επαθφινπζεο απηνχ ζπλελψζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ιίγνη δήκνη θαη αθφκα ιηγφηεξεο θνηλφηεηεο είραλ αλαπηχμεη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ζε πιεζπζκφ κεγέζνπο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ειιείςεψλ ηνπο ζε πξνζσπηθφ θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο 3. Μεηά απφ ηε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απέθηεζε ηελ νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα πξαγκάησζεο πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ. Δλ ησ κεηαμχ, έιαβε ρψξα ε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, κε ην άξζξν 102 ηεο νπνίαο εληζρχζεθε, αθελφο, ε ζπληαγκαηηθή ζέζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη θαηνρπξψζεθε ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ησλ ΟΣΑ σο πξνο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, θαη εδξαηψζεθε, αθεηέξνπ, ηφζν ε δηνηθεηηθή φζν θαη ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηά ηνπο. Μεζνιάβεζαλ θαη άιιεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηεο ςήθηζεο ηνπ λένπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα 4, ζηνλ νπνίν ζπζηεκαηνπνηνχληαη θαη εληζρχνληαη νη πξνλνηαθέο 1 Γηα ιφγνπο επθνιίαο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ή ζε ΟΣΑ ελλννχληαη νη πξσηνβάζκηνη νξγαληζκνί. Πξνο αληηδηαζηνιή, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Β βαζκνχ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά σο Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. 2 Νφκνο 2539/1997 (ΦΔΚ Α 224/ ), «πγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 3 Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά φηη πξηλ ην 1997 απφ ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο, νη είραλ ιηγφηεξνπο απφ 500 θαηνίθνπο θαη νη είραλ κφλν θαηνίθνπο. Μφλν 125 δήκνη είραλ πιεζπζκφ πάλσ απφ άηνκα (ΚΔΠΔ 1989, ζει.35-37). 4 Ν.3463/2006, (ΦΔΚ 114 Α ). 10

11 αξκνδηφηεηεο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγαληζκψλ, ελδπλακψλνληαο ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ κέζσ ελφο πιέγκαηνο δηαηάμεσλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 5. Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη έρεη πιένλ αλνίμεη ν δξφκνο φρη κφλν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο νξγαληζκνχο, αιιά θαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Παξ φια απηά, δέθα ρξφληα κεηά ην ζρέδην «Η. Καπνδίζηξηαο», γελληέηαη ην εξψηεκα ζε πνην βαζκφ νη πξσηνβάζκηνη νξγαληζκνί έρνπλ αμηνπνηήζεη ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνλνηαθέο αξκνδηφηεηεο, θαη θαηά πφζνλ νη αξκνδηφηεηεο απηέο κεηνπζηψλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε γλήζηεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ γηα ηνπο ΟΣΑ. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο ζπλζέηεη ην ζθειεηφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη απνηειεί ζπλάκα ην ιφγν χπαξμήο ηεο. πσο πηζαλψο έρεη ήδε γίλεη θαηαλνεηφ, αθεηεξία ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε ππφζεζε φηη, εθφζνλ νη πξσηνβάζκηνη νξγαληζκνί βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηνλ πνιίηε, γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη κπνξνχλ ζπλεπψο λα παξέρνπλ πξνλνηαθέο ππεξεζίεο κε ηξφπν πην απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ απφ απηφλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Φηινδνμνχκε κέζσ ηεο εξγαζίαο απηήο λα ζπκβάιινπκε, θαη ειάρηζηνλ έζησ, ζηε κειέηε ηφζν ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη απηνδηνηθεηηθνί νξγαληζκνί γηα ηελ πινπνίεζε πξνλνηαθψλ δξάζεσλ φζν θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σα κέζα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη πνηθίια θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ ΟΣΑ. Έηζη ζα κειεηεζεί, αθελφο, ε δηάξζξσζε ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ ησλ πξσηνβάζκησλ νξγαληζκψλ, ε έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ν ηξφπνο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, νη δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ πξσηνβάζκησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηα κέζα πινπνίεζήο ησλ δξάζεσλ απηψλ. Αθεηέξνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξαθηηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε νξγαλψλεη ηελ θνηλσληθή ηεο δξάζε θαη λα θαηαγξαθνχλ νη παξάγνληεο πνπ πξνδηαγξάθνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε δξάζε απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Αθνχ δηαλχζνπκε ηελ εηζαγσγή, φπνπ ηνπνζεηείηαη ελ ζπληνκία ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ ζρέζεσλ Σνπηθήο 5 Βι. ηδίσο ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3463/2006, θαζψο θαη ην άξζ.75, παξ.η ε απηνχ. 11

12 Απηνδηνίθεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη δηαηππψλεηαη ε βαζηθή ππφζεζε ηεο εξγαζίαο, πεξλάκε ζην πξψην κέξνο, φπνπ επηρεηξείηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α βαζκνχ. Σν ηκήκα απηφ απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα. ην πξψην αλαδεηείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο ηφζν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγαληζκψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ην θχξην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο, δηεξεπλνχληαη νη εζληθέο πνιηηηθέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην πξνλνηαθφ ηνπίν. ε απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα ζηε ρψξα καο, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ελψ επηρεηξείηαη ε νξηνζέηεζε ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ θάζε δηνηθεηηθήο βαζκίδαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηνχλ νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη λα δηαθαλεί ην πιήζνο θαη ην εχξνο ηνπο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ησλ δεπηεξνβάζκησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγαληζκψλ. Αθνχ γίλεη ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο θνξείο άζθεζεο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο ησλ ΟΣΑ, παξνπζηάδνληαη επίζεο νη δξάζεηο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ ν θνηλφο λνκνζέηεο δηαζθαιίδεη γηα ηνπο πξσηνβάζκηνπο νξγαληζκνχο θαζψο θαη νη δπλεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. ην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκπιεξψλεη ην θνηλσληθφ πξνθίι ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηελ νινθιήξσζε φκσο ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε επί ηεο νπζίαο κειέηε θαη παξαηήξεζε ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ησλ πξσηνβάζκησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγαληζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ δηεμάγεηαη έξεπλα πεδίνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο ελφο δήκνπ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο. Ζ κειέηε απηή παξαηίζεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα. ην πξψην μεδηπιψλεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ν ζθνπφο απηήο, ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ελ ιφγσ πεδίνπ, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία. Παξαηίζεληαη αθφκα ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο κειέηεο ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, φζν θαη ηεο αλάιπζεο ησλ πξνλνηαθψλ δξάζεσλ απηνχ. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απηνχ (SWOT Analysis). Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά παξαγφκελα απνηειέζκαηα αιιά θαη νη 12

13 πξνηεηλφκελεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ δήκνπ ιχζεηο. Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία, παξαζέηνπκε ζηνλ επίινγν κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο θνξέα αλάιεςεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 13

14 ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΝΟΗΑΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 14

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΠΔΡΔΘΝΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαηξέμνπκε ζε πξνλνηαθνχο κεραληζκνχο ππεξεζληθψλ δνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Θα αζρνιεζνχκε κε θείκελα ηφζν ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξαζέζνπκε ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα Γιεθνείς Οργανιζμοί Σα δηεζλή θείκελα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δηεπξχλνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ θαη ζπκβάιινπλ εξκελεπηηθά ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ελ γέλεη θνηλσληθήο λνκνζεζίαο. πκβάιινπλ επίζεο ζηελ ελαξκφληζε ησλ θνηλσληθψλ λνκνζεζηψλ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (Καηξνχγθαινο, 2004, ζει ). Οη δηεζλείο ζπλζήθεο κεηά ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην εζληθφ δίθαην θαη, εθφζνλ είλαη επαξθψο εμεηδηθεπκέλεο, ιεηηνπξγνχλ σο άκεζα δεζκεπηηθνί θαλφλεο δηθαίνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνκεο ηάμεηο, φπσο θαη ζηελ ειιεληθή 6, έρνπλ ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ Οη ξπζκίζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο - ζπλαζπηζκφο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηνπ θφζκνπ κε ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία ζην δηεζλέο δίθαην, ηελ αζθάιεηα, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα.. Πεξηιακβάλεη 191 Κξάηε κέιε, ζρεδφλ φια ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα αλεμάξηεηα έζλε. 6 ην άξζξν 28, παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο αλαθέξεηαη φηη : «Οη γεληθά παξαδεδεγκέλνη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαζψο θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο, απφ ηελ επηθχξσζή ηνπο κε λφκν θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαζεκηάο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχνπλ απφ θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ». 15

16 ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. πηνζέηεζε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε νπνία ξεηά απνδέρεηαη ηε ζχγρξνλε αληίιεςε πεξί θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη εγγπάηαη ηα βαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ζηα άξζξα ηνπ 22 7 θαη 25, παξ.1 θαη 2 8. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 25, παξ.1, αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ζε έλα ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο, ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα, ζηελ θαηνηθία θαη ελ γέλεη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ αζθάιεηα θαηά ηεο αλεξγίαο, ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ γεξαηεηψλ. Οη βαζηθέο πξνλνηαθέο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν ΟΖΔ εληνπίδνληαη φκσο ζην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, ην νπνίν πηνζεηήζεθε ην 1966 θαη θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ λφκν 1532/85. Δγγπάηαη ηα βαζηθφηεξα θνηλσληθά δηθαηψκαηα (π.ρ. ζηα άξζξα 6-7 ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο), ελψ ζην άξζξν 11, παξ.1, αλαθέξεηαη σο γεληθή ππνρξέσζε ησλ Κξαηψλ λα ελεξγνχλ κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο ζε έλα ειάρηζην επίπεδν δσήο, θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ βηνηηθψλ ζπλζεθψλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο είλαη πξνγξακκαηηθέο, δειαδή φρη άκεζα δεζκεπηηθέο, θαη ε εθαξκνγή ηνπο απνηειεί πνιηηηθφ θαη φρη λνκηθφ δήηεκα (Καηξνχγθαινο, 2004, ζει ). Μνινλφηη ην θείκελν απηφ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ΟΖΔ, ππάξρνπλ θαη άιιεο ζπκβάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ νη νπνίεο θαηνρπξψλνπλ πξνλνηαθά δηθαηψκαηα. Δλδεηθηηθά, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ε χκβαζε πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Πξνζθχγσλ ηεο 28 εο Ηνπιίνπ , ε χκβαζε ηνπ 1979 γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσο θαηά ησλ γπλαηθψλ 10, ε χκβαζε ηνπ 1990 γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 11, ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ εξγαηψλ θαη ησλ κειψλ ηεο 7 ην άξζξν 22 δηαηππψλεηαη ε αξρή φηη «θάζε άηνκν, σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έρεη δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία» αλάινγα βέβαηα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θάζε θξάηνπο, ην νπνίν έρεη ρξένο λα ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ» 8 ην άξζξν 25, παξ.2, αλαθέξεηαη φηη «Ζ κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία έρνπλ δηθαίσκα ζε εηδηθή κέξηκλα θαη πεξίζαιςε. ια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ γελλεζεί εληφο ή εθηφο γάκνπ, απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα θνηλσληθή πξνζηαζία». 9 Κπξψζεθε κε ην λ.δ. 3989/1959 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο, ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ Κπξψζεθε κε ην Ν.1342/ Κπξψζεθε κε ην Ν.2101/92. 16

17 νηθνγέλεηάο ηνπο ηνπ , ε χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ , θιπ. ε θαλέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο δελ γίλεηαη άκεζε θαη ξεηή αλαθνξά ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, παξ φια απηά νη ΟΣΑ επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ θεηκέλσλ σο θξαηηθά νξγαλσηηθά ζρήκαηα Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζεζκνζεηήζεθε ην 1949 θαη εδξεχεη ζην ηξαζβνχξγν, ζηε Γαιιία. θνπφο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ελφηεηαο γηα ηα 47 Κξάηε κέιε ηνπ, αλαπηχζζνληαο θνηλέο δεκνθξαηηθέο αξρέο βαζηζκέλεο ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε νπνία ζεσξείηαη θαη ην κεγαιχηεξν επίηεπγκά ηνπ, θαζψο θαη ζε άιια θείκελα ζρεηηθά κε πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ (http: //www.coe.int/t/f/com/a_propos_coe/default.asp). Οη πξνλνηαθέο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο εληνπίδνληαη ζηνπο εμήο ηξεηο κεραληζκνχο. Καηαξράο, ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Κνηλσληθή θαη Ηαηξηθή Αληίιεςε, ε νπνία δηαθεξχρζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηε Ρψκε, ζηηο Δίλαη ν πξψηνο κεραληζκφο πνπ πηνζεηήζεθε απφ δηεζλή νξγαληζκφ θαη αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο θαη ηαηξηθήο βνήζεηαο, εηζάγνληαο ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ πνιηηψλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. ηε ζπλέρεηα, ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, ν νπνίνο δηαθεξχρζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζην Σνξίλν, ζηηο Απνηειεί ηνλ πην νινθιεξσκέλν κεραληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Ο Υάξηεο θαηνρπξψλεη ην γεληθφ δηθαίσκα ζηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα. Πεξηέρεη έλαλ αλαιπηηθφ θαηάινγν δηθαησκάησλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Καηαξράο, αλαθέξνληαη δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ θάζε άηνκν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Κνηλσληθή Πξφλνηα, θαη ζηε ζπλέρεηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή θαηεγνξίεο πξνζψπσλ (π.ρ. πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ, ηεο νηθνγέλεηαο θ.α.) (Καηξνχγθαινο 2004, ζει ). Σέινο, ν Αλαζεσξεκέλνο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, ν νπνίνο δηαθεξχρζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηηο Γελ έρεη θπξσζεί απφ ηελ Διιάδα. 13 Idem. 17

18 Έρεη επηθπξσζεί απφ 19 Κξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη έρεη ππνγξαθεί απφ άιια 18. ηα άξζξα 13 (Γηθαίσκα ζε θνηλσληθή θαη ηαηξηθή βνήζεηα), 14 (άζθεζε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο), 15 (Γηθαίσκα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο γηα αλεμαξηεζία, θνηλσληθή έληαμε θαη ζπκκεηνρή ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο), 16 (Γηθαίσκα ηεο νηθνγέλεηαο ζε θνηλσληθή, λνκηθή θαη νηθνλνκηθή πξνζηαζία), 17 (Γηθαίσκα ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε θνηλσληθή, λνκηθή θαη νηθνλνκηθή πξνζηαζία) θαη 30 (Γηθαίσκα ζε πξνζηαζία ελάληηα ζηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ), ν Υάξηεο εηζάγεη λέεο πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πξνζηαζία εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. ε θαλέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο δελ γίλεηαη ξεηή θαη επζεία αλαθνξά ζε Οξγαληζκνχο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, παξ φιε ηελ αδηακθηζβήηεηε επηξξνή ησλ δηεζλψλ απηψλ θεηκέλσλ ζηα εζληθά θξάηε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηνπο απηνδηνηθεηηθνχο νξγαληζκνχο Πολιηικές ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης Ζ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) δηαθέξεη απφ απηή ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ζ δηαθνξά είλαη πξνθαλήο. ηελ πεξίπησζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θπξηαξρνχλ ηδενινγηθά, επηζηεκνληθά κνληέια πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη δελ δεκηνπξγνχλ, εθφζνλ δελ πηνζεηνχληαη, λνκηθέο δεζκεχζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο Δ.Δ. θπξηαξρεί ην παξάδεηγκα κηαο πεξηθεξεηαθήο ππεξεζληθήο νινθιήξσζεο πνπ ιακβάλεη θνηλσληθνπνιηηηθά κέηξα δεζκεπηηθά θαη κε λνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηα Κξάηε κέιε ηεο (αθειιαξφπνπινο 2001, ζει ). Ηζρχεη φκσο ην ίδην ζην πξνλνηαθφ πεδίν θαη πνηα είλαη ε ζρέζε απηνχ κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κέζα ζην ηνπίν ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο; Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο αζθείηαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, ηδίσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ θαζηέξσζε νξηζκέλσλ ειαρίζησλ νξίσλ πξνζηαζίαο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηελ πγεία, θαη ζε ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ, αθελφο, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ θαη, αθεηέξνπ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο Έλσζεο (Καηξνχγθαινο 2004, ζει ). 18

19 1.2.1 Πξσηνγελέο Γίθαην: Απφ ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο έσο ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο Σα πιαίζηα άζθεζεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο επξσπατθνχο λνκηθνχο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζρεηηθά θνηλσληθά δεηήκαηα. Παξάιιεια, ππάξρνπλ κηα ζεηξά άιια, δηαθεξπθηηθνχ ραξαθηήξα, θείκελα, φπσο ν Υάξηεο ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ, πνπ κπνξεί λα κελ δεκηνπξγνχλ λνκηθέο δεζκεχζεηο, σζηφζν έρνπλ κεγάιν εζηθφ θχξνο θαη ππνρξεψλνπλ ζε πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ζπκπεξηθνξέο. ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηαζηεί θαηά πφζν νη πξνλνηαθνί κεραληζκνί ηεο Δ.Δ. πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο φπνπ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη θαηφπηλ, ζα παξαηεζνχλ ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη παξαηεξήζεηο. Ζ ηδξπηηθή ζπλζήθε ηεο Δ.Δ. ή πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (1957), ε νπνία αλαζεσξήζεθε ην 1986 κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, δελ πεξηείρε ζρεηηθέο κε ην ζεζκφ ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο δηαηάμεηο, αιιά πεξηιάκβαλε άιιεο πνπ αθνξνχζαλ άκεζα θαη ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζην ζηφρν ηεο θνηλήο αγνξάο (Μνχζεο 2002, ζει ). ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή πλζήθε ηνπ Maastricht (1992), ε νπνία απνηειεί ην κεραληζκφ ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελζσκαηψλνληαη ζην «Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή» ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ έλα παξάξηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε «πκθσλία ησλ έλδεθα 14 γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή». Καη ζε απηή ηε πλζήθε επίζεο δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεζκφ ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Παξ φια απηά, κε ηε πλζήθε απηή ζεζκνζεηείηαη, ζην άξζξν 198 Α, ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν γηα ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχκελν απφ αληηπξνζψπνπο ησλ νξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο (Representatives of Regional and Local Bodies). Ζ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη επηβεβιεκέλε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή θαη ηελ πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε εθθξάδνληαο έηζη κε ζεζκηθφ ηξφπν ηα ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπκθέξνληα ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Ζ 14 Ζ Μεγάιε Βξεηαλία απηνεμαηξέζεθε απφ ηε ζπκθσλία. 19

20 Δπηηξνπή κπνξεί επίζεο λα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη λα ηηο δηαβηβάδεη ζην πκβνχιην ηεο Δ.Δ. θαη ζην Κνηλνβνχιην (Committee of the Regions 2001, ζει ). Μφλν ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ πνπ ππεγξάθε ην 1997, ζπλαληάκε δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη απηνδχλακα ζην ζεζκφ ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Ζ ζπλζήθε απηή ελζσκαηψλεη ην Κνηλσληθφ Πξσηφθνιιν θαη ηε πκθσλία γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ζην θχξην ζψκα ηεο πλζήθεο, ηξνπνπνηψληαο ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πεξί θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο ηδξπηηθήο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Ακίηζεο 2001, ζει ). ηε ζπλζήθε απηή εηζάγνληαη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε εππαζψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. ηα άξζξα 2 15 θαη εμεηδηθεχνληαη νη ζηφρνη ηεο Κνηλφηεηαο. ην άξζξν 118, παξ.1, αλαθέξεηαη φηη ε Κνηλφηεηα ππνζηεξίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηε δξάζε ησλ Κξαηψλ κειψλ, κεηαμχ άιισλ, ζηνπο ηνκείο απνθιεηζκνχ απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηελ εξγαζία. Σέινο, ζην άξζξν 118Γ πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Κξαηψλ κειψλ θαη δηεπθνιχλεηαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ηε πλζήθε ηεο Νίθαηαο, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο , δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο εηδηθά γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Παξνπζηάδεη φκσο ελδηαθέξνλ θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα πηνζέηεζεο ηεο «δηαθεξχρζεθε» παλεγπξηθά ν Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Ακίηζεο 2001, ζει ) Πξνλνηαθνί κεραληζκνί Οη ξπζκίζεηο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εμεηδηθεχνληαη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ παξάγσγνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε κεραληζκνχο κε λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα γηα ηα Κξάηε κέιε δεκηνπξγψληαο ππνρξεψζεηο θαη ζεκειηψλνληαο δηθαηψκαηα ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο (π.ρ. Καλνληζκνί, Οδεγίεο, θιπ), θαη ζε κεραληζκνχο ρσξίο λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα, νη 15 Άξζξν 2: «Ζ Κνηλφηεηα έρεη σο απνζηνιή (...) λα πξνάγεη ζην ζχλνιν ηεο Κνηλφηεηαο (...) πςειφ επίπεδν απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, (...) νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ κειψλ». 16 Άξζξν 117: «Ζ Κνηλφηεηα θαη ηα Κξάηε κέιε (...) έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, (...) ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή πξνζηαζία, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν (...) πνπ ζα επηηξέςνπλ έλα πςειφ θαη δηαξθέο επίπεδν απαζρφιεζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ». 20

21 νπνίνη απνηππψλνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή αξρέο δξάζεο πξνο ηα Κξάηε κέιε (π.ρ. πζηάζεηο, Αλαθνηλψζεηο, θιπ) (Ακίηζεο 2001, ζει ). Ο Κνηλνηηθφο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 1989, θηινδνμνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν απηφλνκν πεδίν θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κε εμαξηψκελν άκεζα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο θνηλήο αγνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ αλαγλψξηζε ηα πεξηζζφηεξα θνηλσληθά δηθαηψκαηα (ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αλάπεξσλ). Ζ θηινδνμία απηή φκσο δελ επνδψζεθε (αθειιαξφπνπινο 1993, ζει.43-47), θαζψο ην θείκελν απηνχ δελ είλαη δεζκεπηηθφ, θαη κφλν εξκελεπηηθά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο εθαξκνζηέο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Καηξνχγθαινο 2004, ζει ). ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27 εο Ηνπιίνπ 1992 γηα ηε ζχγθιηζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, επηδηψθεηαη ε ηππνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, απνβιέπνληαο ζηελ άκεζε πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζχγθιηζεο. Σν πεξηερφκελν ηεο χζηαζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θάιπςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ. Δληνπίδνληαη φκσο θαη ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν ησλ πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ ειηθησκέλσλ 17, ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 18, ησλ κεηέξσλ 19 θαη ησλ νηθνγελεηψλ 20. ην Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ 2000, πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην ΗV, ππφ ηνλ ηίηιν «Αιιειεγγχε», εθηφο απφ ηηο βαζηθέο αηνκηθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα, θαη έλαο ζρεηηθά πεξηεθηηθφο θαηάινγνο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο. Ο Υάξηεο θαηνρπξψλεη ζηα άξζξα δηθαηψκαηα ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηφρνπο (γηα ηα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο). ην άξζξν 34, παξ.1, θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο. ην άξζξν 34, παξ.2, 17 Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθή ε εμαζθάιηζε «ειάρηζηνπ επηπέδνπ βηνηηθψλ πφξσλ ζε φινπο ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο, λα ζεζπηζζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα ιεθζνχλ κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηνπο». 18 Αλαθέξεηαη ε αλαγθαηφηεηα εμαζθάιηζεο «ελφο ζηνηρεηψδνπο επηπέδνπ βηνηηθψλ πφξσλ ζε φια ηα λνκίκσο δηακέλνληα ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ησλ ζπκάησλ καθξνρξνλίσλ αζζελεηψλ ή αλαπεξίαο». 19 Αλαθέξεηαη επηθχιαμε θάιπςεο ηνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο απφ εγθπκνζχλε θαη ηνθεηφ απφ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. 20 Σνλίδεηαη ε ζεκαζία αλάπηπμεο ησλ νηθνγελεηαθψλ παξνρψλ πξνο ηηο «θησρφηεξεο νηθνγέλεηεο». 21

22 θαηνρπξψλεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ πνπ δηαθηλνχληαη θαη ησλ πνιηηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα θάπνηνπ Κξάηνπο κέινπο ζε ζρέζε κε ηε ιήςε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ζην άξζξν 34, παξ.3, αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα θνηλσληθήο αξσγήο θαη ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πξνο άηνκα ρσξίο επαξθείο πφξνπο ζπληήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε θηψρεηα. Μέρξη ζήκεξα ν Υάξηεο δελ έρεη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηα Κξάηε κέιε. Καη απφ ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο ιείπνπλ άκεζεο αλαθνξέο, δηαηάμεηο θαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην πξνλνηαθφ πεδίν, φκσο νη δεζκεπηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Δ.Δ. (πλζήθεο, Καλνληζκνί, Οδεγίεο θ.α.) ηζρχνπλ «θαη αλαινγία» θαη ζηνπο ΟΣΑ, σο νξγαλσηηθά ζρήκαηα, ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ έκκεζα λα επεξεάζνπλ σμπεράζμαηα Παξ φιν πνπ ε δεκφζηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηεο Δπξψπεο είλαη εθηεηακέλε, ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο παξακέλεη ππνηππψδεο. Ζ δηθαηνδνζία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο (Σζαληίιαο 2004, ζει.72-73). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο πξνλνηαθέο ξπζκίζεηο ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ παξαηεξείηαη ε έιιεηςε αλαθνξψλ ζε απηνδηνηθεηηθνχο ζεζκνχο ή/θαη θνξείο. Πξηλ βηαζηνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη θελφ σο πξνο ηελ πξφβιεςε ζέζπηζεο πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ ηνπο ελ ιφγσ Οξγαληζκνχο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππ φςηλ καο φηη νη ΟΣΑ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ «ζθιεξνχ ππξήλα» ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηνλ νπνίν νη ππεξεζληθνί Οξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ. πγθεθξηκέλα, δελ ππάξρεη θάπνην άξζξν ζηηο ζπλζήθεο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ λα πξνβιέπεη ηελ επέκβαζή ηεο ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ. Ζ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ απνηειεί ηνκέα νχηε ησλ ζπληξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ ηεο Κνηλφηεηαο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 22

23 ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ (άξζξα ηεο πλζ.δκ) 21, ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ (άξζξα 23-24), ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ (άξζξα 49-55) θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ (άξζξα 56-60). Δίλαη απηνλφεην φηη νη ξπζκίζεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ θνηλνηηθψλ ειεπζεξηψλ, δεζκεχνπλ θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σα παξαπάλσ εμεγνχληαη βάζεη ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο 22. Ζ αξρή απηή εκθαλίδεηαη σο θξαγκφο ζηε δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο ή σο εγγχεζε ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο. Με δεδνκέλν ινηπφλ φηη «νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πην αλνηθηά θαη φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο» (πλζ. Δ.Δ., άξζξν 1, (πξψελ άξζξν Α), εδαθ. 2), ε Δ.Δ. δελ παξεκβαίλεη ζην επίπεδν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα εζληθά Κξάηε. Σν ίδην καξηπξά θαη ν Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο (Δ.Υ.Σ.Α.) 23. ην άξζξν 4, παξ.3, ηνπ Υάξηε, γηα ην νπνίν ε Διιάδα αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα δεζκεπηεί, αλαθέξεηαη ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φηη: «Οη δεκφζηεο επζχλεο πξέπεη γεληθά λα αζθνχληαη, θαηά πξνηίκεζε, απφ ηηο αξρέο πνπ είλαη πην θνληά ζηνλ πνιίηε. Γηα ηελ αλάζεζε επζχλεο ζε άιιε αξρή πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη ε έθηαζε θαη ε θχζε ηνπ θαζήθνληνο θαη νη απαηηήζεηο γηα απνδνηηθφηεηα θαη νηθνλνκία». Σν παξαπάλσ άξζξν εθθξάδεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηελ αλάιεςε απφ ηνπο ΟΣΑ αξκνδηνηήησλ ηνπ Κξάηνπο σο εγγχο ζηνλ πνιίηε νξγαληζκνί θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ. Ζ εθηέιεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. έρεη αλαηεζεί ζηα Κξάηε κέιε ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο. Σν 21 Βι. θαη ηελ Οδεγία 2004/38/ΔΚ ηεο 29 εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο λα θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηα ησλ Κξαηψλ κειψλ. 22 «ηνπο ηνκείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, ε Κνηλφηεηα δξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, κφλν εάλ θαη ζην βαζκφ πνπ νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα Κξάηε κέιε θαη δχλαληαη ζπλεπψο, ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο, λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε θνηλνηηθφ επίπεδν», άξζξν 5 (πξψελ 3Β), εδαθ. 2 ηεο πλζ. ΔΚ. 23 Ο Δ.Υ.Σ.Α. είλαη απφξξνηα ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηεζλή ζχκβαζε πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηελ επηηξνπή ππνπξγψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζην ηξαζβνχξγν ην Ζ ζχκβαζε απηή θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λφκν 1850/1989 θαη έθηνηε απέθηεζε ηελ ηζρχ πνπ νξίδεη ην άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο, δειαδή ηζρχ ππεξλνκνζεηηθή, ππεξηζρχνληαο θάζε ηπρφλ αληίζεηεο ξχζκηζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ηδηαίηεξα ηνπ ΓΚΚ. Ο Δ.Υ.Σ.Α. έρεη γηα πεδίν εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θπξσηηθνχ ηνπ λφκνπ, κφλν ηνπο πξσηνβάζκηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 23

24 Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ 24 ) έρεη δηαθεξχμεη θαη επαλάιεςε ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο απέλαληη ζηε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ Κξάηνπο κέινπο, ηνλίδνληαο φηη ην δήηεκα ηεο αλάζεζεο ηεο άζθεζεο εμνπζηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ζε ζπγθεθξηκέλα εζληθά φξγαλα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θάζε Κξάηνπο κέινπο (βι. ζρεηηθά ηηο απνθάζεηο ΓΔΚ, C-51-54/71, 15/12/1971, International Fruit Company 25, &num doc=61971j0051). Άξα δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα θελφ θαη γηα έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην πξνλνηαθφ πεδίν απφ ηνπο ππεξεζληθνχο Οξγαληζκνχο. Απφ ηελ άιιε, ε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ζηελ θνηλνηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο πνιηηηθήο αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά κέζσ ηεο πλζήθεο ηνπ Maastricht κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ε νπνία φκσο πεξηνξίδεηαη ζηελ έθδνζε κε δεζκεπηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ θαη έρεη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν θαη θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Οη πεξηθέξεηεο θαη νη ΟΣΑ είλαη θαηά θαλφλα απφληεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ κεγάισλ θαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο απνθάζεσλ. Ζ παξνπζία ηνπο πέξαλ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ γίλεηαη έκκεζα κέζσ ησλ εζλνθξαηηθψλ εθπξνζψπσλ θαη ζεζκψλ. Παξ φια απηά, ζε κία ππφζεζε (ππφζεζε Fratelli θαηά δήκνπ Μηιάλνπ, C- 103/88, numdoc& lg =en&numdoc=61988j0103), ην ΓΔΚ έθξηλε φηη κε ηνλ φξν Κξάηνο λννχληαη φια ηα φξγαλα δηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ αξρψλ, ηδηαίηεξα ησλ ηνπηθψλ 26. «Οη ΟΣΑ δεζκεχνληαη πιήξσο σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε «παζεηηθή» λνκηκνπνίεζή ηνπο ελψπηνλ ηνπ ΓΔΚ, δεδνκέλνπ φηη ην Κνηλνηηθφ Γίθαην αλαγλσξίδεη ηελ αξρή ηνπ εληαίνπ ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο» (Μπέζηια-Βήθα θαη Παπαγηάλλεο 1997, ζει.125). Έηζη, νη ΟΣΑ, 24 Σν Γηθαζηήξην ησλ ΔΚ εγγπάηαη ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ θαηά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ. Με ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Έλσζεο, ην Γηθαζηήξην ησλ ΔΚ θξνληίδεη γηα ηελ εληαία εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ψζηε λα είλαη θνηλφ γηα φινπο θαη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Ζ έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζην Λνπμεκβνχξγν (http://www.parliament.gr/european-union/inside.asp?pagecode= &langid=1). 25 «Δλαπφθεηηαη ζηα Κξάηε λα νξίζνπλ, ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ηνπο, ηα αξκφδηα γηα ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ φξγαλα». 26 Βι. ζθ.30: «Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έλα άηνκν κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο κηαο νδεγίαο, θαηά ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ, είλαη φηη ε ππνρξέσζε ε νπνία απνξξέεη απφ απηέο ηηο δηαηάμεηο είλαη δεζκεπηηθή γηα φιεο ηηο αξρέο ησλ Κξαηψλ κειψλ». 24

25 παξ φιν πνπ ζηεξνχληαη πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ζηελ θνηλνηηθή ζθελή, σο θξαηηθά νξγαλσηηθά ζρήκαηα πθίζηαληαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ επηθέξνπλ νη θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο. «ε αξθεηά θξάηε κέιε ηεο Κνηλφηεηαο νη ΟΣΑ αλαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ξπζκίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ Κνηλφηεηα» (Υιέπαο ζην Σν χληαγκα 1993, ζει.91). Με άιια ιφγηα, νη δεζκεπηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Δ.Δ. (πλζήθεο, Καλνληζκνί, Οδεγίεο θ.α.) ηζρχνπλ «θαη αλαινγία» θαη ζηνπο ΟΣΑ, ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ. ζνλ αθνξά ζηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ε ζηαδηαθή θαζηέξσζε ελφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζε πνιιά Κξάηε κέιε σο εηζνδεκαηηθφ δίρηπ αζθαιείαο απνηειεί επίδξαζε ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ. ηελ Δ.Δ. ε έλλνηα ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο έρεη εηζαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί γηα φινπο ηνπο πνιίηεο έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δσήο κε ηελ εγγχεζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ κέζσλ δηαβίσζεο. Ζ Διιάδα είλαη ε κφλε ρψξα καδί κε ηελ Οπγγαξία ηεο Δ.Δ. ησλ «25» πνπ δελ παξέρεη, θάπνηαο έζησ κνξθήο, ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα ζηνπο πνιίηεο ηεο. Τπάξρνπλ βέβαηα θάπνηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηα νπνία φκσο θάζε άιιν παξά επαξθνχλ σο δίρηπ αζθαιείαο. ε θνηλή έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ δεθαπέληε, ζεκεηψλεηαη φηη φια ζρεδφλ ηα Κξάηε κέιε έρνπλ αλαπηχμεη κηα θαζνιηθή πνιηηηθή θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ εγγχεζε ηνπ ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο γηα φινπο ηνπο λφκηκνπο θαηνίθνπο. ηε Γεξκαλία γηα παξάδεηγκα ν ζεζκφο εθαξκφδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θαη ζην Βέιγην απφ ην Δπίζεο, ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ. εμέδσζε ηε χζηαζε 92/441 ε νπνία θαιεί ηα Κξάηε κέιε «λα αλαγλσξίζνπλ ην βαζηθφ δηθαίσκα θάζε αηφκνπ ζε επαξθείο πφξνπο θαη θνηλσληθή πξφλνηα ψζηε λα δεη κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα» (http://gus.gr/news/newspublish/news.php?arcmonth =3&arcyear=2007&category_id=&news_id=1791 &parent _id =0&start=0). Σα εζληθά θξάηε επεξεάδνληαη ινηπφλ απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηα θείκελα αξρψλ ηεο Δ.Δ., επεξεάδνληαο, θαηά ζπλέπεηα, κε έκκεζν ηξφπν ηηο δνκέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 25

26 Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πεδίν ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ ζχγθιηζεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Υαξαθηεξηζηηθή φκσο είλαη ε έιιεηςε δεζκεπηηθψλ γηα ηα Κξάηε κέιε πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πξφλνηαο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δξάζεηο ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ ζηα πεδία ηεο νηθνλνκίαο ή ηεο απαζρφιεζεο. Απηή ε έιιεηςε δεζκεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζεκαίλεη φηη δηαηεξείηαη αλεπεξέαζηε ε ζεζκηθή ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ησλ εζληθψλ κεραληζκψλ παξνρήο πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ ή επηδνκάησλ, θαη φηη ηα Κξάηε κέιε επηιέγνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο πνιηηηθέο ηνπο ζην πεδίν ηεο πξφλνηαο, ρσξίο λα δεζκεχνληαη απφ ηνπο δηεζλείο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, παξά ηελ πξνψζεζε δηαθεξχμεσλ θαη αλαθνηλψζεσλ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο, ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Δ. δελ πξνβιέπεη δπλαηφηεηα εγγχεζεο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζε πξνλνηαθέο παξνρέο ή ππεξεζίεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Αλαθεθαιαηψλνληαο, παξφιν πνπ νη ΟΣΑ απνηεινχλ «ζθιεξφ ππξήλα» ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ νπνίν ην εζληθφ Κξάηνο απνθαζίδεη, θαη παξ φηη ζηηο πλζήθεο θαη ηνπο κεραληζκνχο ησλ ππεξεζληθψλ Οξγαληζκψλ απνπζηάδνπλ νη ζρεηηθέο κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δηαηάμεηο ιφγσ ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, νη ΟΣΑ επεξεάδνληαη, κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, απφ ηηο εμειίμεηο ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ ηνπίν. Δμάιινπ, ην ζχζηεκα «πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο» πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη απνδεδεηγκέλα νδεγήζεη ζηε κεηαθνξά εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζην ππφ-εζληθφ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν (Leonardi 1993, ζει.159). Κάηη ηέηνην φκσο δελ ηζρχεη γηα ην πξνλνηαθφ πεδίν ιφγσ ηεο απνπζίαο δεζκεπηηθψλ ξπζκίζεσλ απφ ηνπο ππεξεζληθνχο Οξγαληζκνχο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ έιιεηςε απηή εξκελεχεηαη πηζαλψο κε γλψκνλα ηελ απμεκέλε θνηλσληθνπνιηηηθή ζεκαζία ησλ πξνλνηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία αμηνπνηνχληαη απφ ηα εζληθά Κξάηε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ πνιηηηθά επαίζζεηα αηηήκαηα κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο επηδνκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζηνρεχνπλ ζηελ εμππεξέηεζε επξχηεξσλ ζηφρσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πνπ πξνζηδηάδνπλ ηφζν ζηηο απαηηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ πίεζεο, φζν θαη ζηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. 26

27 ην ζεκείν απηφ θξίλνπκε ζθφπηκε ηελ παξαηήξεζε φηη ζε δχν δηεζλείο απηνδηνηθεηηθνχο ράξηεο, ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο (Δ.Υ.Σ.Α.) θαη ηνλ Παγθφζκην Καηαζηαηηθφ Υάξηε γηα ην δηθαίσκα ζηελ Πφιε 27, δελ γίλεηαη κλεία ζηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα. Μηα ηέηνηα παξάιεηςε καο πξνβιεκαηίδεη γηα ηε ζέζε θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην πξνλνηαθφ πεδίν, ελψ απνηππψλελαη ηαπηφρξνλα ν ηξφπνο πνπ ν ελ ιφγσ ηνκέαο γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηα φξγαλα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 27 Ο Παγθφζκηνο Καηαζηαηηθφο Υάξηεο γηα ην δηθαίσκα ζηελ Πφιε είλαη ην πην πξφζθαην δηεζλέο θείκελν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ παγθφζκηνπ πξννδεπηηθνχ απηνδηνηθεηηθνχ θηλήκαηνο. πληάρζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ «Κνηλσληθνχ Φφξνπκ ηεο Ακεξηθαληθήο Ζπείξνπ» ζην Κίην ηνπ Ηζεκεξηλνχ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 θαη ζην «Παγθφζκην Αζηηθφ Φφξνπκ» ζηε Βαξθειψλε ηνλ επηέκβξην ηνπ ην πξννίκην αλαθέξεηαη φηη: Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πφιε είλαη ε ηζφηηκε απφιαπζε ησλ πφιεσλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αξρψλ ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Απηφ ην δηθαίσκα ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί ζαλ έλα ζπιινγηθφ δηθαίσκα φισλ ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ, εηδηθά ησλ κεηνλεθηνχλησλ θαη εππαζψλ (...) γηα έλα επαξθέο επίπεδν δσήο. Ο Υάξηεο απηφο δελ απνηειεί λνκηθφ θείκελν, είλαη θείκελν αξρψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξεί λα επηθπξσζεί (Κξεκαιήο 1996, ζει. 29). 27

28 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΠΡΟΝΟΗΑΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΧΝ ΟΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σν παξφλ θεθάιαην απνηειεί ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο, θαζψο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ξχζκηζε ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ ππάγνληαη νπζηαζηηθά ζηελ επζχλε ησλ εζληθψλ Κξαηψλ βάζεη ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Σα Κξάηε, θαη φρη νη ππεξεζληθνί Οξγαληζκνί, δηακνξθψλνπλ κέζσ ηεο εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο ηνπο ηα πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα, επηδφκαηα, παξνρέο θαη ππεξεζίεο, θαζνξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ βαξχηεηα πνπ ιακβάλεη ην πξνλνηαθφ πεδίν ζηελ πνιηηηθή ζθελή 28. Θα επηρεηξήζνπκε ζην θεθάιαην απηφ λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα ζε πνην βαζκφ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε επσκίδεηαη κέξνο ηνπ δεκφζηνπ πξνλνηαθνχ «θνξηίνπ». Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα εμεηάζνπκε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν θαζνξίδεη ην κεξίδην δξάζεο θαη επζχλεο ηεο, ηνπο θνξείο ησλ ΟΣΑ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο Πξφλνηαο, ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχλ, ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ, νη νπνίεο επσθεινχληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά, θαζψο βέβαηα θαη ηα νηθνλνκηθά θαη φρη κφλν- κέζα κε ηα νπνία ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πινπνηεί ηα παξαπάλσ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα ζηαζνχκε κε κία θξηηηθή καηηά ζηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηνλ πξνλνηαθφ ηνκέα, παξαζέηνληαο ζπκπεξάζκαηα αληινχκελα απφ ηελ εμέηαζε φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ πξνλνηαθή δξάζε ησλ ΟΣΑ ζηελ Διιάδα. 28 Γελ πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα παξαιείςνπκε ηελ αλαθνξά ζην ξφιν ησλ θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο θξνληίδαο, λνζειεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη ή ππάγνληαη ζην ζρήκα εηαηξηψλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο θ.α.) θαη ησλ θνξέσλ ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα (ΜΚΟ, ηδησηηθέο νξγαλψζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηδησηηθνί θνξείο πνπ παξέρνπλ εζεινληηθέο ππεξεζίεο πξνλνηαθνχ ηχπνπ θ.α.) σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνλνηαθνχ ηνπίνπ, κε ηνπο νπνίνπο φκσο δελ ζα αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 28

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ: Δ ΣΜΗΜΑ: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Επιβλέποσζα: Αγγελοπούλοσ Όλγα Σίηλος εργαζίας Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθφηεξα ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο:

Δηδηθφηεξα ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο: Ανηικείμενο και Σκοπόρ ηηρ Δπγαζίαρ ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) αλαθνξηθά κε ηελ πεξίζαιςε ησλ δηαθηλνχκελσλ πξνζψπσλ θαη εμεηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο.Σ.Α. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο επξσπαίνο πνιίηεο θαη ε ΔΔ: ην δεκνθξαηηθό έιιεηκκα Δπηβιέπσλ: ηνύζηνπξαο Πέηξνο πνπδάζηξηα: Σεκπέιε Γήκεηξα ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ / ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΜΔΧ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ» Δπιβλέπυν:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΞΘΟΡΡΟΠΗΗ ΣΗ ΖΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ (WORK-LIFE BALANCE) Από ηην εςπωπαϊκή πολιηική ζηην ελληνική ππαγμαηικόηηηα Δπηβιέπνπζα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Δπιβλέπυν: Καθ. ΓΔΧΡΓΗΟ.-Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΠΑΝΣΔΛΔΡΗ ΓΛΤΚΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 Περιετόμενα Διζαγωγή 3 Μέρος I Η ιζόηηηα ηων δύο θύλων,

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οη «κεηακνξθώζεηο» ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ην status mixtus

Οη «κεηακνξθώζεηο» ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ην status mixtus Οη «κεηακνξθώζεηο» ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ην status mixtus Νέδα Αθ. Κανελλοπούλος-Μαλούσος Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σπγθξηηηθνχ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γεληθφ Τκήκα Γηθαίνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην Η εηζήγεζε πξαγκαηεύεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα