ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ: ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΑΛΛΗΑΡΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ: ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΑΛΛΗΑΡΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ: ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΑΛΛΗΑΡΖ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Μέιε Σξηκεινχο Δπηηξνπήο ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΧΡΛ ΑΠΘ ΜΔΣΑΞΑ ΠΤΡΟ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΧΡΛ ΑΠΘ ΘΔΜΔΛΖ ΥΡΖΣΟ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΧΡΛ ΑΠΘ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΟΤΝΗΟ 211 2

2 ηνλ γηφ κνπ Γηψξγν θαη ζην ζχδπγφ κνπ ηαχξν Ηδηαηηέξσο επραξηζηψ: Σνλ θ. Βαζίιεην Νηθνιαΐδε, Δπίθνπξν Καζεγεηή Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο, γηα ηελ επηζηεκνληθή ζπκβνιή ηνπ θαη ηηο θαίξηεο ππνδείμεηο ηνπ. Σνπο θ.θ πχξν Μεηαμά θαη Υξήζην Θεκειή, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο, κέιε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Σνπο δαζθάινπο κνπ ζηελ Β`ΧΡΛ Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ, πνπ ζπκβάιινπλ θαζεκεξηλά ζηε επηκφξθσζε θαη ηε δηακφξθσζή κνπ σο ηαηξφο Χηνξηλνιαξπγγνιφγνο. 3

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3 ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΗΑ ΡΗΝΟ 4 ΑΝΑΣΟΜΗΑ - ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΡΗΝΟ 4 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΡΗΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ 7 ΡΗΝΗΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ 9 ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ 1 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ 1 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ 12 ΦΤΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ 12 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ 13 ΤΥΔΣΗΖ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ ΜΔ ΒΡΟΓΥΗΚΟ ΑΘΜΑ 14 ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ 14 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ 16 ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ (QUALITY OF LIFE) 2 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΛΗΚΑ ΜΔΘΟΓΟΗ 22 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 26 ΤΕΖΣΖΖ 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 33 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 34 4

4 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 5

5 ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΗΑ ΡΗΝΟ Ζ κχηε μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη απφ ηελ 25 ε εκέξα ελψ ηε 1 ε εβδνκάδα έρνπλ ήδε δηαθνξνπνηεζεί ηα κπτθά, ρφλδξηλα θαη νζηέηλα ζηνηρεία. Απφ ην κεησπηαίν φγθσκα αλαπηχζζεηαη ην κέζν θαη πιάγην ξηληθφ φγθσκα πνπ νδεγνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ξάρεο ηεο ξηλφο, ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο θαη ησλ πηεξπγίσλ ηεο κχηεο. Απφ ηα γλαζηαία νγθψκαηα αλαπηχζζεηαη ε ππεξψα. Μεηαμχ 2 νπ θαη 3 νπ κήλα ην ρφλδξηλν ξηληθφ δηάθξαγκα είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλν. Σελ 65 ε εκέξα θχεζεο αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη νη γλαζηαίνη θφιπνη πνπ θαηά ηε γέλλεζε έρνπλ κέγεζνο κπηδειηνχ θαη ιακβάλνπλ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπο ζηελ εθεβεία. Οη εζκνεηδείο θπςέιεο μεθηλνχλ λα αλαπηχζζνληαη ηνλ 3 ν κήλα θχεζεο ελψ ν ζθελνεηδήο θφιπνο θαη νη κεησπηαίνη μεθηλνχλ λα αλαπηχζζνληαη κεηά ην 3 ν έηνο δσήο 1. ANATOMIA ΚΑΗ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΡΗΝΟ Ζ ξηληθή θνηιφηεηα ρσξίδεηαη απφ ην ξηληθφ δηάθξαγκα ζε δχν ξηληθέο ζαιάκεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηέζζεξα ηνηρψκαηα θαη δχν ζηφκηα ε θάζε κηα. Σν πξφζζην ζηφκην νλνκάδεηαη κπθηήξαο ή ξψζσλαο θαη ην νπίζζην ζηφκην νλνκάδεηαη ξηληθή ρνάλε. Σν έζσ ηνίρσκα απνηειείηαη απφ ην ξηληθφ δηάθξαγκα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ ηεηξάπιεπξν ρφλδξν πξνο ηα εκπξφο, απφ ηελ χληδα πξνο ηα πίζσ θαη θάησ θαη απφ ην θάζεην πέηαιν ηνπ εζκνεηδνχο πξνο ηα πίζσ θαη άλσ. Σν έδαθνο ηεο ξηλφο ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ άλσ γλάζν θαη ηα ππεξψηα νζηά ελψ ε νξνθή ηεο ξηλφο απνηειείηαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ ξηληθψλ νζηψλ, ην ηεηξηκκέλν πεηάιν ηνπ εζκνεηδνχο θαη ην ζψκα ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ. Σα ξηληθά νζηά γεηηληάδνπλ πξνο ηα άλσ κε ην κεησπηαίν νζηφ θαη πξνο ηα πιάγηα κε ηα δαθξπτθά νζηά θαη ηε ξηληθή απφθπζε ηεο άλσ γλάζνπ. ην πιάγην ξηληθφ ηνίρσκα παξαηεξνχληαη ηξηα κηθξά ιεπηά νζηά: ε άλσ θαη ε κέζε ξηληθή θφγρε πνπ είλαη ηκήκαηα ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ θαη ε θάησ ξηληθή θφγρε πνπ είλαη αλεμάξηεην νζηφ. Ζ θάησ ξηληθή θφγρε, ην κεγαιχηεξν απφ ηα ηξία νζηά θαιχπηεηαη απφ ξηληθφ βιελλνγφλν πνπ πεξηέρεη πνιπάξηζκα θιεβηθά πιέγκαηα ηα ηνηρψκαηα ησλ νπνίσλ απνηεινχληαη απφ ηζρπξνχο ζθηγθηήξεο ιείσλ κπτθψλ ηλψλ. Ζ ξνή ηνπ αίκαηνο θαη ε πιήξσζε ησλ ζεξαγγσδψλ θφιπσλ πξνθαιεί ηε δηφγθσζή ηνπο, ε νπνία παξνπζηάδεη ην ραξαθηήξα ηεο ελαιιαγήο. Όηαλ δηνγθψλνληαη νη θφγρεο ηεο κίαο ξηληθήο ζαιάκεο ζηελ άιιε παξαηεξείηαη αληαλαθιαζηηθή απνζπκθφξεζε (ξηληθφο θχθινο). 6

6 Δικόνα 1. Ρινική θαλάμη - οβελιαία ηομή Κάησ απφ θάζε θφγρε βξίζθεηαη ν αληίζηνηρνο ξηληθφο πφξνο, δνκέο κεγάιεο ζεκαζίαο θαζψο εθεί εθβάιινπλ νη παξαξξίληνη θφιπνη. ηνλ θάησ ξηληθφ πφξν εθβάιιεη ν ξηλνδαθξπτθφο πφξνο. ηνλ κέζν ξηληθφ πφξν βξίζθεηαη ε εθβνιή ηνπ ηγκνξείνπ άληξνπ, ηνπ κεησπηαίνπ θφιπνπ θαη ησλ πξφζζησλ εζκνεηδψλ θπςειψλ ελψ ζηνλ άλσ ξηληθφ πφξν εθβάιινπλ νη νπίζζηεο εζκνεηδείο θπςέιεο θαη ν ζθελνεηδήο θφιπνο. Ο βιελλνγφλνο ζηε ξηληθή θνηιφηεηα δηαθξίλεηαη ζε νζθξεηηθφ θαη αλαπλεπζηηθφ. Ο νζθξεηηθφο βιελλνγφλνο βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηεο ξηληθήο ζαιάκεο θαη απνηειείηαη απφ ςεπδνπνιχζηνηβν θπιηλδξηθφ επηζήιην κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα νζθξεηηθά θχηηαξα. Σα νζθξεηηθά θχηηαξα ζρεκαηίδνπλ ηα νζθξεηηθά λεκάηηα θαη ηειηθά ην νζθξεηηθφ λεχξν. Σν πξφζζην ηξηηεκφξην ηεο ξηληθήο ζαιάκεο επηθαιχπηεηαη απφ πιαθψδεο θαη κεηαβαηηθνχ ηχπνπ επηζήιην. Ο αλαπλεπζηηθφο βιελλνγφλνο ζηα ππφινηπα δχν ηξηηεκφξηα απνηειείηαη απφ ςεπδνπνιχζηνηβν θπιηλδξηθφ θξνζζσηφ επηζήιην. ην επηζήιην απαληψληαη βαζηθά θχηηαξα, θαιπθνεηδή θχηηαξα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή βιέλλεο θαη θξνζζσηά θχηηαξα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βιέλλεο απφ ηε ξηληθή θνηιφηεηα θαη ηνπο παξαξξίληνπο θφιπνπο ζην ξηλνθάξπγγα. Φπζηνινγηθά παξάγεηαη πεξίπνπ 1 ιίηξν βιέλλεο ην 24σξν, πνζφ πνπ κπνξεί λα δηπιαζηάδεηαη ζε θιεγκνλή. Ζ βιέλλε πεξηέρεη IgA θαη IgG αλνζνζθαηξίλεο. 7

7 Ζ αηζζεηηθή λεχξσζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν θιάδν ηνπ ηξηδχκνπ (νθζαικηθφ θαη άλσ γλαζηθφ λεχξν). Ζ παξαζπκπαζεηηθή λεχξσζε πξνέξρεηαη απφ ην κείδνλ ιηζνεηδέο λεχξν, κέζσ ηνπ βηδηαλνχ λεχξνπ θαη ην ζθελνυπεξψην γάγγιην πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πηεξπγνυπεξψην βφζξν. Ζ αηκάησζε ηνπ βιελλνγφλνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο θάξκαθα, θάπληζκα, αιιεξγηνγφλα, πγξαζία, αιιαγή ζεξκνθξαζίαο θαη άιια. Όηαλ ε επίδξαζε ηέηνησλ παξαγφλησλ είλαη ρξφληα παξαηεξείηαη δπζιεηηνπξγία ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ππεξέρεη ην παξαζπκπαζεηηθφ θαη δεκηνπξγείηαη κφληκε αγγεηνδηαζηνιή θαη ξηληθή ζπκθφξεζε. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ξηλφο είλαη πνιιαπιέο. Ζ κχηε είλαη ην κέζνλ πνπ θέξεη ζεξκφ θαη πινχζην ζε πγξαζία αέξα ζηνπο πλεχκνλεο. Ο αέξαο εκπινπηίδεηαη ζε πγξαζία ζην 75-8% ελψ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ξπζκίδεηαη ψζηε λα είλαη ίζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο κέζσ ηεο επαθήο κε ην πινχζην αγγεηαθφ δίθηπν ηνπ βιελλνγφλνπ ηεο ξηλφο θαη ηδίσο ηεο θάησ ξηληθήο θφγρεο. Έλαο ελήιηθαο εηζπλέεη πεξίπνπ 1. ιίηξα αέξα εκεξεζίσο πνπ ρξεηάδνληαη πάλσ απφ 68 γξακκάξηα λεξφ, πεξίπνπ ην 2% ηεο εκεξήζηαο πξφζιεςεο λεξνχ. Ζ κχηε επίζεο απνκαθξχλεη ζσκαηίδηα θαη κηθξννξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ εηζπλεφκελν αέξα, πξνζθέξεη αλνζνινγηθή άκπλα κέζσ ΗgA θαη IgG αλνζνζθαηξηλψλ, είλαη έλα απφ ηα βαζηθά φξγαλα ηεο φζθξεζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο παξαξξίληνπο θφιπνπο παίδεη ξφιν ζηελ αληήρεζε ηεο θσλήο 4. 8

8 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ-ΡΗΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ Ζ ξηληθή αληίζηαζε ζηνλ εηζπλεφκελν αέξα απνηειεί πεξίπνπ ην 5% ηεο νιηθήο αληίζηαζεο ηνπ αεξαγσγνχ. Οη δνκέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αληίζηαζε είλαη ν πξφδξνκνο ηεο ξηλφο, ε ξηληθή βαιβίδα θαη ε ηδίσο ξηληθή ζαιάκε. Ο πξφδξνκνο ηεο ξηλφο ή εμσηεξηθή ξηληθή βαιβίδα απνηειείηαη απφ επέλδνηα ηνηρψκαηα πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ ζχκπησζε ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ πηέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζπλνήο 4. Τπνζηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηνπο πηεξπγηαίνπο ρφλδξνπο θαη κπτθά ζηνηρεία. Ο δηαηείλσλ ηνπο ξψζσλεο κπο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζχκπησζεο ησλ ηνηρσκάησλ ελψ θαηά ηελ εθπλνή νη ζεηηθέο πηέζεηο πξνθαινχλ δηαζηνιή ηνπ πξνδξφκνπ. Ο φξνο ξηληθή βαιβίδα αλαθέξεηαη ζηελ έζσ ξηληθή βαιβίδα. Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 1,3 εθ πεξίπνπ απφ ηνπο ξψζσλεο θαη απνηειεί ην ζηελφηεξν ζεκείν ηεο ξηληθήο ζαιάκεο. Αθνξίδεηαη απφ ην θαηψηεξν ρείινο ησλ άλσ πιάγησλ ρφλδξσλ. Ζ γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζην ξηληθφ δηάθξαγκα θαη ηνλ άλσ πιάγην ρφλδξν είλαη 1-15 ν. Ζ ηδίσο ξηληθή ζαιάκε παίδεη κηθξφηεξν ξφιν ζηελ ζπλνιηθή αληίζηαζε. Μηα ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα απνηειεί θαη ην πξφζζην ηκήκα ηεο θάησ ξηληθήο θφγρεο. Σν απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηελ αγγεηαθή θιεβηθή ξνή ησλ ζηπηηθψλ ηζηψλ ησλ ξηληθψλ θνγρψλ κε θπθιηθή ελαιιαγή. Ζ δηεχξπλζε ηεο κηαο ξηληθήο ζαιάκεο ζπλνδεχεηαη απφ ζκίθξπλζε ηεο άιιεο. Ζ δηαδηθαζία απηή θαιείηαη ξηληθφο θχθινο 5. Πεξηβαιινληηθνί αιιά θαη ελδνγελείο παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ξηληθή αληίζηαζε. Μεηψλεηαη ζηε ζσκαηηθή άζθεζε, ηα ζπκπαζεηηθνκηκεηηθά, ηελ αηξνθηθή ξηλίηηδα θαη ηελ φξζηα ζηάζε 4. Απμάλεηαη ζηελ αιιεξγηθή ξηλίηηδα, ηελ αγγεηνθηλεηηθή ξηλίηηδα, ηε ξηλίηηδα θιεγκνλψδνπο αηηηνινγίαο, ηνλ ππεξαεξηζκφ, ην αιθνφι, ηελ θαηάθιηζε θαη ηνλ θξχν αέξα 6. Ο ξηληθφο θχθινο κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη απφ ςπρηθά θαη νξκνληθά αίηηα. Ζ απφθξαμεο ηεο θάζε ξηληθήο ζαιάκεο ζπρλά ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηε ζέζε ηνπ χπλνπ ζηε δεμηά ή ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζψκαηνο. Άιια δχν γλσζηά αληαλαθιαζηηθά ηεο ξηλφο είλαη ην ξηλνθαξδηαθφ αληαλαθιαζηηθφ, ην νπνίν ζε πεξίπησζε έληνλνπ ςχρνπο πξνθαιεί βξαδπθαξδία θαη ην αληαλαθιαζηηθφ ηνπ πηαξκνχ 5. 9

9 εκαληηθή επίζεο είλαη ε επίδξαζε ηνπ ξηληθνχ θχθινπ ζηελ βιελλνθξνζζσηή θάζαξζε. Ζ κειέηε ηνχ Littlejohn et al 7 απέδεημε, θάλνληαο ρξήζε ηνπ ηεζη ζαθραξίλεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ βιελλνγφληαο κεηαθνξάο, φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο βιελλνγφληαο κεηαθνξάο ζηε θάζε ηεο ζπκθφξεζεο ηεο ξηλφο ζε ζρέζε κε ηε θάζε απνζπκθφξεζεο, ζε θπζηνινγηθά άηνκα. ηελ ίδηα κειέηε δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα άηνκα ειέγρνπ ζηηο δχν θάζεηο ηνπ ξηληθνχ θχθινπ ζε πεξίπησζε ινίκσμεο ηνπ αλσηέξνπ αλαπλεπζηηθνχ. Δικόνα 2. Ροή αέπα ζηη πινική θαλάμη 1

10 ΡΗΝΗΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ Ο φξνο ξηλίηηδα αλαθέξεηαη ζηε θιεγκνλή ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ πνπ εθδειψλεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ: ξηληθή ζπκθφξεζε, ξηληθή θαηαξξνή, πηαξκφ θαη θλεζκφ 8. Ζ αιιεξγηθή ξηλίηηδα (ΑΡ), πνπ απνηειεί ηχπνπ Η αιιεξγηθή αληίδξαζε, είλαη ε ζπρλφηεξε αλνζνινγηθή δηαηαξαρή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ IgE επαγφκελε θιεγκνλή σο απνηέιεζκα κηαο αληίδξαζεο ππεξεπαηζζεζίαο πνπ νθείιεηαη ζε έθζεζε ζε αιιεξγηνγφλα. Σν θχξην ζχκπησκά ηεο είλαη ε ξηληθή ζπκθφξεζε, ελψ κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη θαη κε ξηλφξξνηα θαη θλεζκφ, πηαξκφ ή θαη νθζαικνινγηθά ζπκπηψκαηα. Απνηειεί κείδνλα ρξφληα δηαηαξαρή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ιφγσ ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο, ηεο επίδξαζεο ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξηίνπ 9. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε γίλεηαη απφ δηάθνξεο παζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Η. ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ Ρηλνθνιπίηηδα θνιίσζε ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο Τπεξηξνθία θάησ ξηληθψλ θνγρψλ Ρηληθνί πνιχπνδεο Τπεξηξνθία αδελνεηδψλ εθβιαζηήζεσλ Όγθνη Κνθθησκάησζε Wegener αξθνείδσζε Ρηλφξξνηα ΔΝΤ Ξέλα ζψκαηα Αηξεζία ξηληθψλ ρναλψλ Πίνακαρ Η. Γιαθοπική διάγνωζη αλλεπγικήρ πινίηιδαρ 11

11 ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ Ζ αιιεξγηθή ξηλίηηδα ζεσξείηαη φηη είλαη απνηέιεζκα απάληεζεο πνπ αθνξά ηηο IgE αλνζνζθαηξίλεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ξηληθή θιεγκνλή. Ζ θπηηαξηθή απάληεζε ζπκπεξηιακβάλεη: o Υεκεηνηαμία o Απειεπζέξσζε θπηηαξνθηλψλ θαη ρεκεηνθηλψλ o Δλεξγνπνίεζε θαη δηαθνξνπνίεζε εσζηλνθίισλ, καζηνθπηηάξσλ, θαη επηζειηαθψλ θπηηάξσλ o Απειεπζέξσζε ηζηακίλεο θαη θπζηεηλ-ιεπθνηξηελίσλ o Δπηθνηλσλία κε ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ην κπειφ ησλ νζηψλ o Αχμεζε ησλ θπηηάξσλ Langerhans ζην βιελλνγφλν o πγθέληξσζε θαη ελεξγνπνίεζε T-ιεκθνθπηηάξσλ Ζ κε εηδηθή ξηληθή ππεξδξαζηεξηφηεηα, έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΑΡ, αθνξά ηελ απμεκέλε ξηληθή απάληεζε ζε θπζηνινγηθά εξεζίζκαηα πνπ νδεγνχλ ζε πηαξκφ, ξηληθή ζπκθφξεζε ή/θαη ξηληθέο εθθξίζεηο 1. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ χκθσλα κε παιαηφηεξε ηαμηλφκεζε ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα ρσξηδφηαλ ζε επνρηαθή, πνπ ζρεηηδφηαλ κε επνρηθά αιιεξγηνγφλα φπσο νη γχξεηο, θαη ζπλερήο πνπ ζρεηηδφηαλ κε νηθηαθά αιιεξγηνγφλα φπσο ηα αθάξεα, νη κχθεηεο θαη ηα επηζήιηα δψσλ 9. Άηνκα φκσο αιιεξγηθά ζε γχξεηο εκθάληδαλ ζπκπηψκαηα ζε πνηθίιεο πεξηφδνπο ελψ άηνκα κε ζπλερή ΑΡ κπνξεί λα παξνπζίαδαλ δηαιείπνληα αιιά ππνηξνπηάδνληα ζπκπηψκαηα. Ζ ARIA ινηπφλ θαη ν ΠΟΤ ην 21 αλαζεψξεζαλ ηελ ηαμηλφκεζε 11. Πιένλ ε ΑΡ ραξαθηεξίδεηαη σο εκκέλνπζα, φηαλ ηα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 4 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη πάλσ απφ 4 εβδνκάδεο ζπλερφκελα θαη δηαιείπνπζα φηαλ ηα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ 4 εκέξεο ηελ εβδνκάδα ή ιηγφηεξν απφ 4 ζπλερφκελεο εβδνκάδεο. Δπίζεο πξνζηέζεθε θαη κηα ηαμηλφκεζε αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαη ην βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή, ην ζρνιείν θαη ηελ εξγαζία. Ήπηα ζεσξείηαη ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα φηαλ δελ επεξεάδεη ηνλ χπλν, ηηο θαζεκεξηλέο 12

12 δξαζηεξηφηεηεο, ηε δνπιεηά ή ην ζρνιείν θαη κέηξηα-ζνβαξή φηαλ παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, εκπνδίδνληαη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηε δνπιεηά ή ην ζρνιείν. ΓΗΑΛΔΗΠΟΤΑ ΔΜΜΔΝΟΤΑ <4 εκέξεο ηελ εβδνκάδα ή < 4 εβδνκάδεο > 4 εκέξεο/εβδνκάδα θαη > 4 εβδνκάδεο ΖΠΗΑ Φπζηνινγηθφο χπλνο Φπζηνινγηθέο θαζεκεξηλέο δξξαζηεξηφηεηεο Φπζηνινγηθή δνπιεηά/ζρνιείν Υσξίο ζπκπηψκαηα ΜΔΣΡΗΑ -ΟΒΑΡΖ Έλα ή πεξηζζφηεξα Γηαηαξαρέο χπλνπ Γηαηαξαρέο θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ Πξνβιήκαηα ζε δνπιεηά/ζρνιείν Δλνριεηηθά ζπκπηψκαηα Δικόνα 3. Σαξινόμηζη αλλεπγικήρ πινίηιδαρ 13

13 ΤΥΝΟΣΖΣΑ-ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ ηε βηβιηνγξαθία βξίζθεηαη πιεηάδα δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηελ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ηεο επνρηαθήο/δηαιείπνπζαο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο θαζψο ε ζπζρέηηζε ζπκπησκάησλ θαη έθζεζεο ζηα αιιεξγηνγφλα είλαη εχθνιε θαη ην ηζηνξηθφ αμηφπηζην. Αληίζεηα ε ζπλερήο αιιεξγηθή ξηλίηηδα είλαη πην δχζθνιν λα θαηαγξαθεί επηδεκηνινγηθά ιφγσ ηεο δπζρέξεηαο ζηε ζπζρέηηζε αιιά θαη ηελ απφδεημε ηεο ζρέζεο ζπκπησκάησλ θαη αιιεξγηνγφλσλ. ηηο ΖΠΑ ππνινγίδεηαη φηη ε ζπρλφηεηα είλαη ζηα επίπεδα ηνπ 14%. Απφ ηνπο πάζρνληεο 43% δήισζαλ φηη πάζρνπλ απφ δηαιείπνπζα ΑΡ, 56% απφ ζπλερή ελψ 1% δήισζε αβεβαηφηεηα 12. Ο επηπνιαζκφο ζηελ Δπξψπε ηεο ΑΡ θπκαίλεηαη απφ,46% έσο 46,7% 13. Σν 24 δηελεξγήζεθε κηα κειέηε απφ 26 θιηληθά θέληξα ζε 6 ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζε έλα ζχλνιν 9646 αηφκσλ. Ο επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ θπκαηλφηαλ απφ 16.9 έσο 28.5, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ 1 ζηνπο 5 ελψ εθηηκήζεθε φηη ε αλαινγία αδηάγλσζηεο λφζνπ κπνξεί λα αγγίδεη θαη ην 45% 14. ΦΤΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ βξνγρηθνχ άζζκαηνο ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αιιεξγηθή ξηλίηηδα. ε αξθεηνχο αζζελείο ε ξηλίηηδα απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε άζζκαηνο. Ζ πξφγλσζε ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία θαη ην θχιν αιιά δελ ππάξρνπλ μεθάζαξα ζηνηρεία. Με ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηα ζπκπηψκαηα θαίλεηαη λα γίλνληαη επηφηεξα ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληηδξαζηηθφηεηα. Κάπνηεο κειέηεο βξήθαλ απμεκέλε επίπησζε ξηλίηηδαο ζε λεαξνχο ελήιηθεο. 15,16 Οξηζκέλεο κειέηεο εμέηαζαλ ηελ επίπησζε θαη ηελ ππνζηξνθή ηεο ΑΡ ζηνλ ίδην γεληθφ πιεζπζκφ. Μηα έξεπλα ζηε νπεδία έδεημε φηη ε επίπησζε απμήζεθε απφ 12,4% ην 1992 ζε 15% ην 2. Ζ επίπησζε απφ ην 1992 έσο ην 2 ήηαλ 4,8%. 17 Δπίζεο νη Kulig et al δηαπίζησζαλ φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θίλδπλν αιιεξγηθήο πξνδηάζεζεο, ηνπιάρηζηνλ δχν πεξίνδνη έθζεζεο ζε γχξεηο ρξεηάδνληαη πξνηνχ ε ΑΡ γίλεη θιηληθά εκθαλήο

14 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ- ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη γνλείο κε αιιεξγηθή ξηλίηηδα είλαη έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο ελψ έρνπλ ελνρνπνηεζεί ζε αξθεηέο κειέηεο θαη HLA αληηγφλα σο ππεχζπλα γηα ηελ εκθάληζε επνρηαθήο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. Σα ζεηηθά δεξκαηηθά ηεζη ζε ελδννηθηαθά αιιεξγηνγφλα (νηθηαθή ζθφλε, ζθχινο, γάηα θ.α.) αιιά θαη αιιεξγηνγφλα εμσηεξηθνχ ρψξνπ φπσο νη γχξεηο επίζεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αιιεξγηθή ξηλίηηδα φπσο θαηέδεημαλ δνθηκαζίεο ζε άηνκα ζηε κειέηε ΝΖΑΝΔS II 2. Αξθεηνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο έρνπλ κειεηεζεί φκσο ηα απνηειέζκαηα είλαη ακθηιεγφκελα θαη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έξεπλα. Ζ επίδξαζε ηνπ κεηξηθνχ ζειαζκνχ ζηελ εκθάληζε ΑΡ απνηειεί επίζεο ζεκείν δηαθσλίαο. Ζ κειέηε Tucsons Children Respiratory Study 21 ζε παηδηά έσο 6 κελψλ θαηέδεημε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο ΑΡ φηαλ δελ ζήιαδαλ απνθιεηζηηθά ηνπο 2 πξψηνπο κήλεο δσήο ελψ βξεηαληθή κειέηε 22 θαηέδεημε αχμεζε ηεο πάζεζεο ζηα ζειάδνληα κσξά. Γελ είλαη ζίγνπξν αλ ε απνθπγή αγειαδηλνχ γάιαθηνο ή άιισλ αιιεξγηνγφλσλ ηξνθψλ πξνιακβάλεη ηελ ΑΡ ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία, ε επίκνλε φκσο ηξνθηθή αιιεξγία θαηά ηα 2 πξψηα έηε δσήο είλαη ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα επαθφινπζε αιιεξγηθή λφζν ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 23. Γεληθά ν ηξφπνο δσήο θαη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα παίδνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηελ εκθάληζε ηεο πάζεζεο απφ ηελ εζληθφηεηα.. Δπίζεο έρνπλ κειεηεζεί θαη πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ φπσο ν αξηζκφο ησλ αδειθψλ, ε απμεκέλε έθζεζε ζε κηθξνβηαθά αληηγφλα ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία θαη πεξηγελλεηηθνί παξάγνληεο, ιίγα ζηνηρεία φκσο είλαη δηαζέζηκα θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 24. Ζ αιιεξγηθή ξηλίηηδα έρεη ζπζρεηηζηεί θαη κε απμεκέλα πνζνζηά ξηλνθνιπίηηδαο 25, δηαηαξαρψλ ζηνλ χπλν 26 θαη ρξφληαο εθθξηηηθήο σηίηηδαο 27 πέξαλ ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ. 15

15 ΤΥΔΣΗΖ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ ΜΔ ΒΡΟΓΥΗΚΟ ΑΘΜΑ Παιαηφηεξα ην άζζκα θαη ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα ζεσξνχληαλ σο δχν μερσξηζηέο λνζνινγηθέο νληφηεηεο, ηνπ θαηψηεξνπ θαη αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ αληίζηνηρα. Απνδείρζεθε φκσο ζε πεηξακαηηθά κνληέια φηη ξηληθέο δνθηκαζίεο πξφθιεζεο κε αιιεξγηνγφλα πξνθαινχλ απάληεζε θαη απφ ηνπο βξφγρνπο ελψ ν βξνγρηθφο εξεζηζκφο νδεγεί ζε απάληεζε θαη απφ ην ξηληθφ βιελλνγφλν 28. Πιένλ ινηπφλ αιιεξγηθή ξηλίηηδα θαη άζζκα ζεσξνχληαη ακθφηεξα σο εθδειψζεηο ηνπ ρξφληνπ θιεγκνλψδνπο αλαπλεπζηηθνχ ζπλδξφκνπ ησλ αεξαγσγψλ. Πεξίπνπ 4-11% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πάζρεη απφ άζζκα. Πεξίπνπ 2-5% ησλ αζζελψλ κε ΑΡ έρνπλ άζζκα ελψ έσο θαη 9% ησλ αζζελψλ κε άζζκα πάζρνπλ απφ αιιεξγηθή ξηλίηηδα 29. ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ Αξρηθφ βήκα απνηειεί ε ιήςε ελφο ιεπηνκεξνχο ηζηνξηθνχ. Ζ δηάγλσζε ηεο ΑΡ βαζίδεηαη ζηελ αλαθνξά απφ ηνλ αζζελή αιιεξγηθψλ ζπκπησκάησλ φπσο ν πηαξκφο θαη ε ξηληθή ζπκθφξεζε ή/θαη ξηληθή θαηαξξνή. Αζθαιψο φκσο ηα ζπκπηψκαηα απηά απαληψληαη θαη ζε άιιεο παζήζεηο. Μεηά ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ αθνινπζεί κηα πιήξεο θιηληθή εμέηαζε. Ζ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, νη νθζαικνί θαη ηα απηηά πξέπεη πάληα λα εμεηάδνληαη εθηφο απφ ηε ξηληθή θνηιφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη κε πξφζζηα ξηλνζθφπεζε θαη ελδνζθφπεζε. Οη δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κπνξεί λα είλαη in vitro θαη in vivo. Έλα κείδνλ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν απνηεινχλ νη δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο δηα λπγκνχ (skin prick tests) 3 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαδείμνπλ κηα αιιεξγηθή αληίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ IgE αλνζνζθαηξίλεο. Δίλαη κηα απιή, αλψδπλε θαη ζρεηηθά αλέμνδε εμέηαζε πνπ πξνζθέξεη άκεζα απνηειέζκαηα. πλήζσο νη δνθηκαζίεο εθηεινχληαη ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηβξαρίνπ. Σνπνζεηνχληαη ζηαγφλεο απφ ηππνπνηεκέλα έθδνρα αιιεξγηνγφλσλ ζε δχν ζεηξέο κε απφζηαζε 3 εθαηνζηψλ ε κηα απφ ηελ άιιε. Ο λπγκφο γίλεηαη κε κηα επίζεο ηππνπνηεκέλε ιφγρε κε αθίδα 1 ρηιηνζηνχ ε νπνία εηζάγεηαη θάζεηα ή κηα βειφλα ηλζνπιίλεο πνπ εηζάγεηαη κε γσλία 45 ν ζην δέξκα δηα κέζνπ ηεο ζηαγφλαο. Πάληα ηνπνζεηείηαη 16

16 ζεηηθφο κάξηπξαο (δηάιπκα ηζηακίλεο) θαη αξλεηηθφο κάξηπξαο (θπζηνινγηθφο νξφο). Ζ ηζηακίλε πξέπεη λα πξνθαιέζεη πνκθφ ελψ θακία αληίδξαζε δελ πξέπεη λα παξαηεξεζεί ζηνλ θπζηνινγηθφ νξφ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κεηά απφ 3 ιεπηά θαη πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ην αηνκηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. Θεηηθέο αιιεξγηθέο δνθηκαζίεο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη ζε άηνκα ρσξίο ζπκπηψκαηα ελψ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Οη δνθηκαζία γεληθψο ζεσξείηαη αζθαιήο αιιά θαζψο ζεσξεηηθά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη δηάιπκα αδξελαιίλεο ζην ηαηξείν φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Δικόνα 4. Γεπμαηικά αλλεπγικά ηεζη ην εξγαζηήξην γίλεηαη κέηξεζε ησλ εηδηθψλ IgE αλνζνθαηξηλψλ ζηνλ νξφ ή αιιηψο δνθηκαζία RAST 31. ηαζεξνπνηεκέλν εθρχιηζκα αληηγφλνπ επσάδεηαη κε ηνλ ππφ εμέηαζε νξφ θαη αληρλεχνληαη νη εηδηθέο IgE αλνζνζθαηξίλεο πνπ αληηδξνχλ κε ην αληηγφλν κε ξαδηνζεζεκαζκέλα αληη-ige-αληηζψκαηα. Ζ εμέηαζε είλαη αληηθεηκεληθή θαη έρεη θαιχηεξε εηδηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο, ρξεζηκνπνηείηαη φκσο φηαλ αληελδείθλπληαη ηα αιιεξγηθά ηεζη γηαηί έρεη κηθξφηεξε επαηζζεζία, ηα απνηειέζκαηα δελ ιακβάλνληαη άκεζα θαη είλαη αθξηβή. Οη δνθηκαζίεο πξφθιεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ελψ ε δνθηκαζία βιελλνθξνζζσηήο ιεηηνπξγίαο κε ζαθραξίλε, ε δνθηκαζία βιελλνθξνζζσηήο ιεηηνπξγίαο κε ξαδηνηζφηνπα θαη ε ιήςε ξηληθνχ επηρξίζκαηνο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγέο. 17

17 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΛΛΔΡΓΗΚΖ ΡΗΝΗΣΗΓΑ Ζ ζεξαπεία ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο έρεη ηξία ζθέιε: α) Απνθπγή αιιεξγηνγφλσλ β) Φαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξφιεςε θαη έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ γ) Αλνζνζεξαπεία. Ζ απνθπγή ησλ αιιεξγηνγφλσλ επηηπγράλεηαη κε πεξηβαιινληνινγηθφ έιεγρν πνπ ζηνρεχεη ζην λα κεησζεί ε έθζεζε ζε πηζαλά αιιεξγηνγφλα. πλίζηαηαη λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην ε παξακνλή ζε εμσηεξηθφ ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν θνξχθσζεο ησλ επνρηαθψλ αιιεξγηνγφλσλ (πρ γχξεηο), ε θάιπςε ζηξσκάησλ θαη καμηιαξηψλ κε εηδηθέο αληηαιιεξγηθέο ζήθεο, ε απνθπγή ηνπνζέηεζεο ραιηψλ θηι. Φαξκαθεπηηθή αγσγή Σα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηζηακηληθά απνηεινχλ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο. Μέζσ αληαγσληζκνχ ηεο ηζηακίλεο ζηνπο Ζ1 ππνδνρείο ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ηζηακίλεο (πηαξκφο, ξηλφξξνηα, θλεζκφο, δαθξχξξνηα) κεηψλνληαη. πρλά δελ είλαη απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο ξηληθήο ζπκθφξεζεο. Σα πξψηεο γελεάο αληηζηακηληθά πξνθαινχζαλ ππλειία, νη αιθπιακίλεο φκσο (ρισξθελπξακίλε θαη βξσκθελπξακίλε) κεηψλνπλ ηελ παξελέξγεηα απηή ζην ειάρηζην. Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ αληηρνιηλεξγηθά ζπκπηψκαηα φπσο μεξνζηνκία, θαηαθξάηεζε νχξσλ θαη ζνιή φξαζε. παληφηεξα κπνξεί λα παξαηεξεζεί γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο θαη ππεξηξνθία πξνζηάηνπ. Σα δεχηεξεο γελεάο αληηζηακηληθά εκθαλίδνπλ ιηγφηεξή ή θαη θαζφινπ θαηαζηαιηηθή θαη αληηρνιηλεξγηθή δξάζε. ην εκπφξην είλαη δηαζέζηκα θαη ηνπηθά αληηζηακηληθά φπσο ε αδειαζηίλε πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ θαη ζηε ξηληθή ζπκθφξεζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δηο εκεξεζίσο. 18

18 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΥΡΟΝΟ ΓΟΟΛΟΓΗΑ ΟΤΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΡΑΖ ΖΜΗΔΗΑ ΕΩΖ εηηξηδίλε Zηξηεθ h 5 mg/day Λεβνζεηηξηδίλε Xozal 6-1h Ρνππαηαδίλε Rupafin 15 6h 1 mg/day Λνξαηαδίλε Γεζινξαηαδίλε Clarytin Αerius 1-3h 28h 1 mg/day Πίνακαρ ΗΗ. Ανηιιζηαμινικά Σα ξηληθά απνζπκθνξεηηθά ελεξγνπνηνχλ ηνπο α-αδξελεξγηθνχο ππνδνρείο ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ επηζειίνπ πξνθαιψληαο αγγεηνζπζηνιή ζηηο ξηληθέο θφγρεο. Τπάξρνπλ θαη ζθεπάζκαηα ξηληθψλ απνζπκθνξεηηθψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπ ζηφκαηνο, κπνξεί φκσο λα πξνθαιέζνπλ αυπλία, ηαρπθαξδία θαη αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ελψ νη κνξθέο ηνπηθά βειηηψλνπλ ηα ζπκπηψκαηα αιιά πξνθαινχλ θαξκαθεπηηθή ξηλίηηδα (θαηλφκελν rebound) θαη ιακβάλνληαη κφλν γηα πεξίνδν 3-5 εκεξψλ. Δλαιιαθηηθά κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηζηακηληθά κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ θαη αληαγσληζηέο ιεπθνηξηελίσλ, φπσο ε κνληεινπθάζηε. Δθιεθηηθά αλαζηέιιεη ηε δξάζε ησλ ιεπθνηξηελίσλ πνπ εθιχνληαη απφ ηα καζηνθχηαξα θαη ηα εσζηλφθηια. Σα ελδνξξηληθά θνξηηθνζηεξνεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε αζζελείο κε κέηξηαζνβαξή αιιεξγηθή ξηλίηηδα θαη αλαθνπθίδνπλ απφ πηαξκφ, ξηληθφ θλεζκφ, ξηλφξξνηα θαη ζπκθφξεζε δελ επηδξνχλ φκσο ζηα νθζαικηθά ζπκπηψκαηα. Ζ πην θνηλή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα είλαη ν ηνπηθφο εξεζηζκφο θαη ε επίζηαμε ελψ ζπαληφηεξα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί εμέιθσζε ηνπ βιελλνγφλνπ. 19

19 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΟΤΗΑ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΝΑΡΞΖ ΓΡΑΖ ΓΟΟΛΟΓΗΑ Μνκεηαδφλε Nasonex 1-3d 1 mcg/ξψζσλα Βνπδεζνλίδε Pulmicort 24h-2w 1 mcg/ξψζσλα Φινπηηθαδφλε Flixotide 24h-2w 1 mcg/ξψζσλα Βεθινκεζαδφλε 1-3w 8 mcg/ξψζσλα Πίνακαρ ΗΗΗ. Κοπηικοζηεποειδή Σα εηζπλεφκελα ρξσκνιπληθά δελ επηδξνχλ ζηε ξηληθή ζπκθφξεζε, έρνπλ δχζθνιν δνζνινγηθφ ζρήκα (3-4 θνξέο εκεξεζίσο) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα ελψ ην ελδνξξηληθφ βξσκηνχρν ηπξαηξφπην κεηψλεη ηελ ππεξέθθξηζε αιιά δελ έρεη απνηέιεζκα ζηε ξηληθή ζπκθφξεζε θαη ηνλ πηαξκφ 32,33. Ζ1-αληηηζηακηληθά per os ελδνξξηληθά νθζαικηθά Πηαξκφο Ρηλφξξνηα Ρηληθή ζπκθφξεζε Ρηληθφο θλεζκφο Οθζαικηθά ζπκπηψκαηα Κνξηηθνζηεξνεηδή Δλδνξξηληθά Υξσκφλεο ελδνξξηληθά νθζαικηθά Απνζπκθνξεηηθά per os ελδνξξηληθά Αληηρνιηλεξγηθά ++ Αληηιεπθνηξηεληθά Πίνακαρ IV. Αποηελεζμαηικόηηηα θεπαπείαρ ζηην αλλεπγική πινίηιδα 2

20 Αλνζνζεξαπεία Ζ αλνζνζεξαπεία είλαη ε ρνξήγεζε ζηαδηαθά απμαλφκελσλ πνζνηήησλ εθρπιίζκαηνο αιιεξγηνγφλνπ ζε έλα αιιεξγηθφ άηνκν ψζηε λα βειηησζνχλ ηα ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθζεζε ζηνλ παξαπάλσ παξάγνληα. Δπνκέλσο απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε IgE επαγφκελεο αιιεξγίαο. Παιαηφηεξα ε αλνζνζεξαπεία γηλφηαλ ππνδνξίσο, κε πηζαλέο παξελέξγεηεο θαη θίλδπλν αθφκα θαη γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο φκσο ηα λεφηεξα πξντφληα κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ θαη απφ ηνπ ζηφκαηνο. Ζ ππνγιψζζηα αλνζνζεξαπεία απνηειεί ζήκεξα ηε κέζνδν επηινγήο γηα αζζελείο κε αιιεξγία ζε κχθεηεο θαη αθάξεα ελψ ε ελδνξξηληθή ζε γχξεηο. ε αζζελείο κε αιιεξγηθή ξηλίηηδα ε αλνζνζεξαπεία θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ εκθάληζε βξνγρηθνχ άζζκαηνο θαη λα απνηειεί δεπηεξνγελή πξφιεςε ηεο πάζεζεο

21 ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ (QUALITY OF LIFE) Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ΑΡ ζηελ πνηφηεηα δσήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε κειέηε ηεο πάζεζεο. Δίλαη πιένλ αλαγλσξηζκέλν φηη ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα είλαη παξαπάλσ απφ θηάξληζκα, ξηλφξξνηα θαη ξηληθή ζπκθφξεζε θαη ζπζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αζζελψλ. Δίλαη απφ ρξφληα γλσζηφ φηη νη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο πξνθαινχλ θφπσζε, ελαιιαγέο δηάζεζεο ή θαη κείσζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, άγρνο θαη θαηάζιηςε. Κνηλέο είλαη νη δπζθνιίεο ζηε δνπιεηά ή ην ζρνιείν θαη ε κείσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηδίσο ζε άηνκα κε κέηξηα/ζνβαξή ξηλίηηδα. Ζ πνηφηεηα δσήο (quality of life) είλαη κηα έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηελ ΑΡ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δχν εηδψλ εξγαιεία γηα λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο, ηα γεληθά (generic) θαη ηα εηδηθά (specific) εξσηεκαηνιφγηα. Σα γεληθά κεηξνχλ ζσκαηηθέο, λνεηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο πγείαο αλεμάξηεηα απφ ηελ πάζεζε θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Σν πιενλέθηεκα ηνπο είλαη φηη κπνξεί λα ζπγθξηζεί ην βάξνο κηαο πάζεζεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο. Σέηνηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ην Sickness Impact Profile 35, ην Nottingham Health Profile 36 θαη ην Medical Outcomes Survey Short-Form Σν κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη φηη δελ θαηαγξάθνπλ ηηο κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ απηφκαηα ή σο κεηά απφ θάπνηνπ είδνπο παξέκβαζε. Γη απηφ ην ιφγν αλαπηχρζεθαλ θαη εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα κφλν πάζεζε. Σα εξγαιεία απηά έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη πεξηγξάθνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν. ε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη θαη ην RQLQ (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) πνπ έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηαζκηζηεί ζε αξθεηέο γιψζζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο 38. Αλαπηχρζεθε γηα λα κεηξήζεη ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα (ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά) πνπ δπζρεξαίλνπλ άηνκα κε δηαιείπνπζα ή ζπλερή ξηλνεπηπεθπθίηηδα αιιεξγηθήο ή κε αηηηνινγίαο. 22

22 ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 23

23 ΤΛΗΚΑ- ΜΔΘΟΓΟΗ Αζζελείο Ζ κειέηε καο ζπκπεξηιακβάλεη 56 αζζελείο κε κέηξηα/ζνβαξή αιιεξγηθή ξηλίηηδα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ARIA. Όια ηα ζηνηρεία θαηεγξάθεζαλ ζε Ζ/Τ θαη επεμεξγάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα SPSS Inc απφ ηνπο πάζρνληεο (33,9%) ήηαλ άλδξεο θαη 37 (66,1%) ήηαλ γπλαίθεο, ειηθίαο απφ 13 έσο 73 εηψλ (κέζνο φξνο=42,9 έηε). 7 (12,5%) ήηαλ θαπληζηέο, 11 (19.6%) είραλ ηζηνξηθφ άζζκαηνο, ελψ 34 (6,7%) είραλ ηζηνξηθφ δεξκαηίηηδαο ή αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο θαη 27 (48,2%) αλέθεξαλ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αιιεξγίαο. 9 (16,1%) αζζελείο ζπζρέηηζαλ ηα ζπκπηψκαηα κε ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ελψ 12 (21,4%) ηα ζπζρέηηζαλ κε ηε ιήςε αζπηξίλεο. Δικόνα 5. Ζλικιακή καηανομή αζθενών Όινη νη αζζελείο ππεβιήζεζαλ ζε πιήξε θιηληθή εμέηαζε πνπ πεξηειάκβαλε πξφζζηα ξηλνζθφπεζε θαη ελδνζθφπεζε ξηλφο. Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ απφ ηε κειέηε απνηέιεζαλ ε ξηληθή πνιππνδίαζε, ε ξηλνθνιπίηηδα, ε ινίκσμε ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ, ε θαξκαθεπηηθή ξηλίηηδα θαη ζνβαξέο αλαηνκηθέο αλσκαιίεο. ε φινπο ηνπο αζζελείο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιεξγηθά ηεζη δηα λπγκνχ (prick tests) απφ ηνλ ίδην εμεηαζηή φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έμη νκάδεο ηππνπνηεκέλσλ 24

24 αιιεξγηνγφλσλ: επηζήιηα, κχθεηεο, γχξεηο, αθάξεα, ζεηηθφο κάξηπξαο θαη αξλεηηθφο κάξηπξαο. ΑΛΛΔΡΓΗΟΓΟΝΑ ΔΠΗΘΖΛΗΑ ΜΤΚΖΣΔ ΓΤΡΔΗ ΑΚΑΡΔΑ ΘΔΣΗΚΟ ΜΑΡΣΤΡΑ ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΜΑΡΣΤΡΑ θχινο Moulds I Trees mix Derm. Γηάιπκα Γηάιπκα ηζηακίλεο Alternaria Chaetomium Cl. fulvum Cl. herbarium pteronyssinus θπζηνινγηθνχ νξνχ θαη γιπθεξφιεο 1 mg/ml Fusarium Γάηα Moulds II Pollens IV Derm. Asp. amstelodami Dactylis Fesluka farinae Asp. fumigatus Lolium Asp. niger Phleum Asp. terreus Pos Φηεξά Cladosp.mix Pollens V πηελψλ Cl. fulvum Cl. herbarum Atremisia Chenopodium Parietaria plantago Πίνακαρ V. Αλλεπγιογόνα πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηα δεπμαηικά αλλεπγικά ηεζη Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε 3 ιεπηά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηνλ εμήο ηξφπν: πνκθφο >3mm ζεσξήζεθε ζεηηθφο θαη αμηνινγήζεθε κε +++. Απνπζία πνκθνχ αμηνινγήζεθε κε. Δλδηάκεζα απνηειέζκαηα αμηνινγήζεθαλ κε + θαη ++ αληίζηνηρα. Γελ παξαηεξήζεθε θακία πεξίπησζε δεξκνγξαθηζκνχ θαη δελ παξαηεξήζεθε θακία πεξίπησζε πνπ λα κελ πξνθιήζεθε αληίδξαζε ζην ζεηηθφ κάξηπξα. Όινη νη αζζελείο είραλ ιάβεη νδεγίεο λα είλαη ειεχζεξνη αγσγήο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 1 εκεξψλ. Σα πνζνζηά ησλ αζζελψλ πνπ παξνπζίαζαλ ζεηηθφ ηεζη ζηα δηάθνξα αιιεξγηνγφλα εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα VI ελψ θαηά κέζν φξν νη αζζελείο ήηαλ ζεηηθνί ζε 4,6 αιιεξγηνγφλα. 25

25 ΔΗΓΟ ΑΛΛΔΡΓΗΟΓΟΝΟΤ ΑΘΔΝΔΗ % Dog 34 Cat 3 Feather mix 3 Moulds I 33 Moulds II 37 Cladosporium mix 29 Trees mix 25 Pollens IV 45 Pollens V 5 Derm. Pteronissinus 49 Derm. Farinae 58 Πίνακαρ VI. Ποζοζηό αζθενών πος παποςζίαζαν θεηικό ηεζη ζηα αλλεπγιογόνα 5 αζζελείο (8,9%) πεξηέγξαςαλ ηελ πάζεζε σο δηαιείπνπζα ελψ 51 (91,1%) πεξηέγξαςαλ ηελ πάζεζε σο εκκέλνπζα. 24 αζζελείο (42,9%) αλέθεξαλ φηη ηα ζπκπηψκαηά ηνπο ήηαλ ζηαζεξά ηελ ίδηα επνρή θάζε ρξφλν. Σνλ Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην θαη Μάξηην παξνπζίαζαλ ζπκπηψκαηα 5% ησλ αζζελψλ, ηνλ Απξίιην 64%, ηνλ Μάην 66%, ηνλ Ηνχλην 52%, ηνλ Ηνχιην 43%, ηνλ Αχγνπζην 45%, ην επηέκβξην 54%, ηνλ Οθηψβξην 57%, ην Ννέκβξην 7%, θαη ην Γεθέκβξην 59%. 26

26 Δξσηεκαηνιφγηα Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο πάζεζεο ζηελ πνηφηεηα δσήο έγηλε κε ηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ Rhinoconjuctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ) ην νπνίν απνηειείηαη απφ 28 εξσηήζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε επηά θαηεγνξίεο. 1. Γξαζηεξηφηεηεο (4 εξσηήζεηο) 2. Ύπλνο (4 εξσηήζεηο) 3. Άιια ζπκπηψκαηα (κε ζρεηηδφκελα κε ηελ αιιεξγία) (7 εξσηήζεηο) 4. Πξαθηηθά πξνβιήκαηα (3 εξσηήζεηο) 5. πκπηψκαηα απφ ηελ κχηε (3 εξσηήζεηο) 6. πκπηψκαηα απφ ηα κάηηα (3 εξσηήζεηο) 7. πλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (4 εξσηήζεηο) Οη αζζελείο θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπο ζε κηα ηππηθή εκέξα κε αιιεξγηθά ζπκπηψκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα 7 βαζκψλ, απφ ην έσο ην 6, φπνπ ηζνχηαη κε «θακία ελφριεζε» θαη 6 κε «πνιχ κεγάιε ελφριεζε». Οη αζζελείο ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αιιεξγηθψλ ηεζη. Παξάιιεια, ζπκπιήξσλαλ θαη έλα δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην φπνπ έδηλαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηνπο, ηελ χπαξμε άζζκαηνο, ην θάπληζκα θα. 27

27 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ηνκέα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ηνκέα. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο ζηελ πνηφηεηα δσήο δίλνληαη ζε πίλαθεο φπνπ παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο, ε ηππηθή απφθιηζε θαη ε δηαθχκαλζε. ηνλ πίλαθα VII παξαηεξείηαη φηη απφ ηελ πάζεζε επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν ηνκείο φπσο νη δξαζηεξηφηεηεο (κ.ν=3,13) θαη ν χπλνο (κ.ν=3,38) θαη αλαθέξνληαη σο πην ελνριεηηθά ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα φπσο ε αλάγθε λα έρνπλ ραξηνκάληηια (κ.ν=3,31) θαη ηα ζπκπηψκαηα απφ ηε κχηε (κ.ν=3,91). Μηθξφηεξε είλαη ε ελφριεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα ζπκπηψκαηα απφ ηα κάηηα (κ.ν=2,22) Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο Σππηθή φξνο απφθιηζε Γξαζηεξηφηεηεο, 5,33 3,13 1,36 Ύπλνο, 6, 3,38 1,94 Άιια, 5,5 2,52 1,39 Πξαθηηθά, 6, 3,31 1,88 πξνβιήκαηα πκπηψκαηα 1, 6, 3,91 1,27 απφ ηε κχηε πκπηψκαηα, 5,75 2,22 1,65 απφ ηα κάηηα πλαηζζήκαηα, 6, 2,83 1,59 χλνιν,5 5,18 2,98 1,4 Πίνακαρ VII. Αποηελέζμαηα RQLQ ππιν ηην θεπαπεία ηνπο αζζελείο ρνξεγήζεθαλ σο ζεξαπεία είηε αληηηζηακηληθά β γελεάο, είηε ξηληθά θνξηηθνζηεξνεηδή είηε ζπλδπαζκφο απηψλ αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ φπσο ηα πεξηέγξαθαλ νη ίδηνη θαηά ηελ αξρηθή ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ. Μνλνζεξαπεία έιαβαλ 22 αζζελείο (2 αληηηζηακηληθά θαη 2 θνξηηθνζηεξνεηδέο) ελψ ζπλδπαζκφ θαξκάθσλ έιαβαλ 34. Κνξηηθνεηδέο ΟΥΗ ΝΑΗ χλνιν Αληηηζηακηληθά ΟΥΗ 2 2 ΝΑΗ χλνιν Πίνακαρ VIII. Δίδορ θεπαπείαρ πος ακολούθηζαν οι αζθενείρ. 28

28 Ζ βειηίσζε ζην ζθνξ ηνπ RQLQ δελ παξνπζίαζε δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ κνλνζεξαπεία θαη ζε εθείλνπο πνπ έιαβαλ ζπλδπαζκφ θαξκάθσλ. Πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη νη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ θαξκάθσλ είραλ αλαθέξεη βαξχηεξα ζπκπηψκαηα. ηνλ πίλαθα IX θαίλεηαη φηη ππήξρε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηνπ RQLQ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ πξηλ ηε ζεξαπεία ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία «ζπκπηψκαηα απφ ηα κάηηα». Sig. Γξαζηεξηφηεηεο,2 Ύπλνο,13 Με ζρεηηδφκελα κε αιιεξγία,16 Πξαθηηθά πξνβιήκαηα,17 πκπηψκαηα απφ κχηε,2 πκπηψκαηα απφ κάηηα,916 πλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα,9 χλνιν,1 Πίνακαρ IX. Γιαθοπέρ ζηα αποηελέζμαηα ηος RQLQ ππιν ηην θεπαπεία ανάμεζα ζηοςρ αζθενείρ πος ςποβλήθηκαν ζε μονοθεπαπεία ή ζςνδςαζμό. ηνλ πίλαθα Υ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηά ηε ζεξαπεία φπνπ παξαηεξείηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο (κ.ν=1,68) θαη ηα πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν (κ.ν=1,87) πνπ βξίζθνληαλ ζε πςειέο ζέζεηο πξηλ ηε ζεξαπεία αλαθέξνληαη σο ελνριήζεηο ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ελψ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα (κ.ν=2,5) θαη ηα ζπκπηψκαηα απφ ηε κχηε (κ.ν=2,27) πνπ αλαθέξνληαλ επίζεο σο ηδηαίηεξα ελνριεηηθά είλαη ζαθψο βειηησκέλα. Διάρηζην Μέγηζην Μέζνο φξνο Σππηθή απφθιηζε Γξαζηεξηφηεηεο, 5,33 1,68 1,31 Ύπλνο, 6, 1,87 1,74 Άιια, 4,71 1,81 1,27 Πξαθηηθά, 6, 2,5 1,85 πξνβιήκαηα πκπηψκαηα απφ, 6, 2,27 1,56 ηε κχηε πκπηψκαηα απφ, 5, 1,43 1,29 ηα κάηηα πλαηζζήκαηα, 5,75 2,4 1,52 χλνιν, 4,61 1,88 1,19 Πίνακαρ Υ. Αποηελέζμαηα RQLQ μεηά ηην θεπαπεία 29

29 Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Paired samples t-test. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε κεηά ηελ ζεξαπεία παξαηεξήζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο.(p=., p=.2) Γξαζηεξηφηεηεο πξηλ θαη κεηά Μέζνο φξνο Σππηθή απφθιηζε 3 Σππηθφ ζθάικα t Sig (2-tailed) 1,45 1,71,23 6,34, Ύπλνο πξηλ θαη κεηά 1,52 2,3,27 5,6, Άιια πξηλ θαη κεηά,7 1,32,18 3,93, Πξαθηηθά πξνβιήκαηα πξηλ θαη κεηά πκπηψκαηα απφ κχηε πξηλ θαη κεηά πκπηψκαηα απφ κάηηα πξηλ θαη κεηά πλαηζζεκαηηθά πξηλ θαη κεηά χλνιν πξηλ θαη κεηά 1,18 1,81,25 4,78, 1,61 1,86,25 6,35,,72 1,37,19 3,85,,72 1,64,23 3,22,2 1,1 1,26,17 6,54, Πίνακαρ ΥΗ. ύγκπιζη αποηελεζμάηων ππιν και μεηά ηη θεπαπεία Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν one-way ANOVA φπνπ θαη αληρλεχζεθαλ δηαθνξέο ζηελ βαζκνινγία πξηλ θαη κεηά ηελ ζεξαπεία δειαδή δηαθνξέο ζηε βειηίσζε. Οη αζζελείο κε δηαιείπνπζα αιιεξγηθή ξηλίηηδα είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξηλ ηελ ζεξαπεία ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε εκκέλνπζα αιιεξγηθή ξηλίηηδα. ζηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (p=.1), ηνπ χπλνπ (p=.44), ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (p=.33) θαη ζην ζχλνιν (p=.7). Μεηά ηελ ζεξαπεία δελ παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά. Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε δηαιείπνπζα αιιεξγηθή ξηλίηηδα είλαη κηθξφο. Οη αζζελείο κε άζζκα πξηλ ηελ ζεξαπεία παξνπζίαζαλ ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα κφλν ζηνλ ηνκέα ηνπ χπλνπ (p=.4). Μεηά ηελ ζεξαπεία δελ παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο ζε θαλέλαλ ηνκέα αλάκεζα ζε αζζελείο κε άζζκα θαη ρσξίο άζζκα. Οη θαπληζηέο πξηλ ηελ ζεξαπεία παξνπζίαζαλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο ζηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (p=.31) θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ (p=.4). Μεηά ηελ ζεξαπεία δελ παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηηο

30 δχν νκάδεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη αζζελείο κε πην έληνλα ζπκπηψκαηα γεληθά απέθεπγαλ επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο φπσο ην θάπληζκα. Ζ βειηίσζε (δειαδή ε δηαθνξά ηεο βαζκνινγίαο πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία) δελ παξνπζίαζε δηαθνξέο αλάινγα κε ην αλ νη αζζελείο ήηαλ θαπληζηέο ή φρη νχηε αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ξηλίηηδαο. Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ θαη απφ άζζκα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηνπο ηνκείο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιεξγία (p=.13) θαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ (p=.17) απφ ηνπο κε αζζκαηηθνχο. Ζ βειηίσζε επίζεο δελ παξνπζίαζε δηαθνξέο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αληηζηακηληθνχ (δεζινξαηαδίλε, ιεβνζεηηξηδίλε, ξνππαηαδίλε) νχηε κε ην είδνο ηνπ ηνπηθνχ θνξηηθνζηεξνεηδνχο (βνπδεζνλίδε, κνκεηαδφλε). Πέξα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φκσο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί θαη ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο θαη αλ, πσο θαη πφζν γίλεηαη αληηιεπηή ε βειηίσζε. χκθσλα κε ηνπο Juniper et al 39 ε minimal important difference (MID) δειαδή ε ειάρηζηε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ αζζελή ππνθεηκεληθά ζαλ βειηίσζε ηζνχηαη κε.5. Ζ βειηίσζε πνπ είλαη >MID ζεσξείηαη θιηληθψο ζεκαληηθή θαη παξνπζηάδεη ην ίδην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κε ηηο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε θιηληθψο ζεκαληηθή βειηίσζε κεηά ηε ζεξαπεία ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία. Σα ζπκπηψκαηα απφ ηε κχηε ηα νπνία θαη πξνθαινχζαλ ηε κεγαιχηεξε δπζθνξία ζηνπο αζζελείο παξνπζίαζαλ βειηίσζε >,5 ζην 7,4%. Ο χπλνο βειηηψζεθε αηζζεηά ζην 66,1% ησλ αζζελψλ, ελψ 67,9% παξαηήξεζαλ βειηίσζε ζπλνιηθά ζε φινπο ηνπο επηά ηνκείο. Σνκείο Πνζνζηφ αζζελψλ % Γξαζηεξηφηεηεο 67,9 Ύπλνο 66,1 Άιια 48,1 Πξαθηηθά πξνβιήκαηα 64,8 πκπηψκαηα απφ κχηε 7,4 πκπηψκαηα απφ κάηηα 5, πλαηζζήκαηα 49,1 χλνιν 67,9 Πίνακαρ ΥΗΗ. Σο ποζοζηό ηων αζθενών πος παποςζίαζε βεληίωζη >.5 (MID) 31

31 ΤΕΖΣΖΖ Ζ αιιεξγηθή ξηλίηηδα αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ θιηληθφ θαη νηθνλνκηθφ βάξνο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηελ θνηλσλία. Ζ πάζεζε κεηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία, παξνπζηάδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, ζπλδέεηαη κε πνιιαπινχο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη εκθαλίδεη πνηθηιία ζπλνδψλ λνζεκάησλ θαη πηζαλψλ επηπινθψλ. Σα έμνδα γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη γηα θάξκαθα είλαη ζεκαληηθά. Απφ κηα ζηαηηζηηθή κειέηε ζηηο ΖΠΑ ην 1997 ππνινγίζζεθε φηη ην θφζηνο γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη θάξκαθα μεπεξλνχζε ηα 4.5 δηο δνιάξηα, ελψ ην θφζηνο απφ απψιεηα σξψλ θαη εκεξψλ εξγαζίαο ήηαλ επηπιένλ 13 εθαη. δνιάξηα 4. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε επίπησζε ηεο πάζεζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε αχμεζε ησλ ελδν- θαη εμσ-νηθηαθψλ αιιεξγηνγφλσλ, ζηελ βειηίσζε ησλ κέζσλ δηάγλσζεο ή θαη ζηα δχν. Παξά ηελ επίδξαζε φκσο ζηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο κεγάιν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ δελ αλαδεηά ηαηξηθή βνήζεηα αιιά πξνζπαζεί λα απην-ζεξαπεπηεί. Σα ζηνηρεία καο θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα ζπκπηψκαηα απφ ηε κχηε θαη ηνπο νθζαικνχο πνπ απαληψληαη ζηελ αιιεξγηθή ξηλίηηδα ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε πνιιαπιέο παξακέηξνπο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ. Οη πάζρνληεο απφ ΑΡ δπζθνιεχνληαη απφ ην επαλαιακβαλφκελν θχζεκα ηεο κχηεο θαη ηε ξηληθή ζπκθφξεζε πνπ ζπρλά έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ αθχπληζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ηειηθά νδεγεί ζε θαθή πνηφηεηα χπλνπ θαη θφπσζε ηελ εκέξα άξα κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα. Απηέο νη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο αζζελείο θαη νθείινπλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θιηληθέο δνθηκέο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο πάζεζεο. Απφ ηα ζηνηρεία καο ε πάζεζε ζην 8,9% ησλ αζζελψλ ραξαθηεξίζηεθε σο δηαιείπνπζα θαη ζην 91,1% σο εκκέλνπζα κε βάζε ηε λέα ηαμηλφκεζε ηεο ARIA. Ο κέζνο φξνο ηεο πνηφηεηαο δσήο πξηλ ηε ζεξαπεία ζηελ νκάδα ησλ αζζελψλ καο ήηαλ Σα επξήκαηα καο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε κειέηεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. ηνλ πιεζπζκφ ησλ Pradalier et al, ην 27, πξηλ ηε ζεξαπεία βαζηθά 32

32 πξνβιήκαηα απνηεινχζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο (κέζνο φξνο=4.31/ηππηθή απφθιηζε=1.35), ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα(4.46/1.35) θαη ηα ζπκπηψκαηα απφ ηε κχηε (4.2/1.23) φπσο θαη ζην δηθφ καο πιεζπζκφ (3.13/1.36, 3.31/1.88 θαη 3.91/1.27 αληίζηνηρα) ελψ ζην ζχλνιν ηα απνηειέζκαηα ηνπ RQLQ γηα εθείλνπο ήηαλ 3.22/1.4 θαη γηα εκάο 2.98/1.4. Οη δηαθνξέο πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία ζηελ πνηφηεηα δσήο ήηαλ 1.2/1.34 ζηνπο αζζελείο ηνπο, πνπ έιαβαλ κφλν ζεξαπεία κε δεζινξαηαδίλε, θαη 1.1/1.26 ζηνλ δηθφ καο πιεζπζκφ. Ζ επίπησζε ηεο λφζνπ είλαη κεγαιχηεξε ζε αζζελείο κε ζπλερή ΑΡ ζε ζρέζε κε ηε δηαιείπνπζα. Ζ κειέηε ησλ Canonica et al 4 θαηέδεημε φηη ε ΑΡ είρε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ζε αζζελείο κε κέηξηα-ζνβαξή ή εκκέλνπζα λφζν. Δπηπιένλ, αζζελείο κε ζπλερή ΑΡ ήηαλ πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ ζπλνδέο θαηαζηάζεηο φπσο ην άζζκα. εκαληηθφ είλαη αθφκα φηη νη πάζρνληεο απφ ΑΡ ζπρλά εκθαλίδνπλ παξαπάλσ απφ κηα κνξθή αηνπίαο. Ο επηπνιαζκφο ηεο ξηλίηηδαο ζε αζζελείο κε δεξκαηίηηδα είλαη 29% 41 ελψ ζε αζζκαηηθνχο κπνξεί λα αγγίμεη θαη ην 78% 42. Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ απνηεινχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνηφηεηαο δσήο. Υσξίδνληαη ζε γεληθά, πνπ ζπγθξίλνπλ άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ νπνηαδήπνηε αζζέλεηα κε πγηείο νκάδεο ειέγρνπ, θαη ζε εηδηθά πνπ ζηνρεχνπλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ γεληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο ζηελ εξκελεία ησλ δηαθνξψλ ζην ζθνξ ηεο πνηφηεηαο δσήο αλάκεζα ζε αζζελείο θαη κάξηπξεο γηαηί νη δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη σο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο κπνξεί λα κελ είλαη ππνθεηκεληθά θαη νπζηαζηηθά ζεκαληηθέο γηα ηνλ αζζελή. Ζ αλάπηπμε θαη θαηνρχξσζε φκσο πνιιαπιψλ εξγαιείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι πγείαο ησλ αζζελψλ κε αιιεξγηθή ξηλίηηδα έρεη επηηξέςεη ζηνπο εξεπλεηέο λα θαηαγξάςνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθαινχληαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά. Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηελ επίδξαζε ηεο ΑΡ ζηελ πνηφηεηα δσήο ψζηε λα πξνηείλνπλ ζεξαπείεο πνπ νδεγνχλ ζε αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο κείσζεο ηεο επίδξαζεο ηεο λφζνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Απφ ηφηε κάιηζηα πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ νη παξάκεηξνη ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε θιηληθέο κειέηεο ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε ζεξαπεία κε αληηζηακηληθά β`γελεάο, ή/θαη 33

33 ελδνξηληθά θνξηηθνζηεξνεηδή είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νδεγεί ζε βειηηψζεηο ζην ζθνξ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί κηα νκάδα αζζελψλ πνπ θζάλεη ζηνλ εηδηθφ σηνξηλνιαξπγγνιφγν κε κέηξηα/ζνβαξή ξηλίηηδα, λα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο θαη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο σο εξγαιείν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πάζεζεο. Δλ θαηαθιείδη, ν επηπνιαζκφο ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο θαίλεηαη λα απμάλεη παγθνζκίσο. Ο νξηζκφο ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο πγείαο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο ρξεηάδεηαη λα επαλεμεηαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο αληηθεηκεληθά, ζηαληαξηζκέλα θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία. Οη αζζελείο θαη θπξίσο νη ζεξάπνληεο λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο λέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αλίρλεπζε, πξφιεςε θαη ζεξαπεία απηήο ηεο πάζεζεο θαη ησλ ζπλνδψλ ηεο θαηαζηάζεσλ. Μειέηεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζα απνθνκίζνπλ ζηνηρεία πνπ ζα θαηαζηήζνπλ πηζαλφ λα ηεζεί ε λνζεξφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζε κηα επξχηεξε αληίιεςε θαη πξννπηηθή. 34

34 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ αιιεξγηθή ξηλίηηδα (ΑΡ) είλαη κηα θνηλή πάζεζε, ηεο νπνίαο ν επηπνιαζκφο θαίλεηαη λα απμάλεηαη παγθνζκίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξφιν πνπ δελ απνηειεί θαηάζηαζε απεηιεηηθή γηα ηε δσή, παξάιιεια κε ηα άκεζα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζην πάζρνλ φξγαλν, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λνεηηθέο δηαηαξαρέο, απνδηνξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αληθαλφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ν αζζελήο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ έρνληαο σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηε κεησκέλε πνηφηεηα δσήο (QoL). Σειηθά εκθαλίδεη θαη ζεκαληηθή επίπησζε ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ νηθνλνκία. Παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξαθνινχζεζε 56 αζζελψλ πνπ παξαπέκθζεθαλ ζε εηδηθφ ξηλνινγηθφ ηαηξείν κε κέηξηα/ζνβαξή ξηλίηηδα ε νπνία θαη αληηκεησπίζηεθε κε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Καηαγξάθεζαλ ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ θαη επεμεξγάζηεθαλ γεληθέο θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πάζεζε ηνπο. Μειεηήζεθε επίζεο, κέζσ εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ε πνηφηεηα δσήο ηνπο πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία θαη έγηλαλ ζπγθξίζεηο αλά νκάδεο αζζελψλ. ABSTRACT Allergic rhinitis is a common disease presenting with a globally increasing prevalence. Although not a life-threatening situation, it can lead to mental disorders and incapacity of normal functioning in everyday-life leading to a decreased quality of life. As a result, it is a significant burden in public health and the economy. We present the results after monitoring 56 patients with moderate/severe allergic rhinitis that were treated pharmaceutically. General and specific information about the disease was documented as well as epidemiologic data. The quality of life before and after treatment was also studied using a specific questionnaire and comparisons were made in different patient groups. 35

35 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Polgar G. Kong G. The nasal resistance of newborn infants. The Journal of pediatrics. 1965;67(4): Μπαιαηζνχξαο Γ, Κακπέξνο Α. Αλαηνκηθή θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε ζηνηρεία αλαηνκίαο. Δθδφζεηο Παξηζηάλνπ Αζήλα 2 3. άββαο Π Α.: Αλαηνκηθή ηνπ αλζξψπνπ ηφκνο Β. Δθδφζεηο Κπξηαθίδε Θεζζαινλίθε, Kerr A, ed. Rhinology. In: Scott-Brown`s Otolaryngology. 6 th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; Bailey B, ed. Nasal function and evaluation, nasal obstruction. In: Head and Neck Surgery: Otolaryngology. 2 nd ed. New York, NY: Lippincott-Raven; Cole P, Forsyth R, Haight JS. Effects of cold air and exercise on nasal patency. Ann Otol Rhinol Laryngol.1983;92: Littlejohn M, Stiernberg C, Hokanson J, Quinn F Jr, Bailey B. The relationship between the nasal cycle and mucociliary clearance. Laryngoscope 1992;12: International Rhinitis Management Working Group. International Consensus Report on the Diagnosis and Management of Rhinitis. Allergy 1994;49: Johanson S.G.O, Hourihane JÓB, Bousquet J. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 21;56: Skoner D. Allergic rhinitis: definition, epidemiology, pathophysiology, detection and diagnosis. J Allergy Clin Imunnol. 21;18:S2-S8 11. Bousquet J, van Cauwenberge P, Khaltaev N. ARIA Workshop Report. Allergic Rhinitis and its impact on Asthma (ARIA). J Allergy Clin Immunol 21;18(5):S147-S Prenner B, Schenkel E. Allergic rhinitis: treatment based on patient profiles. Am J Med 26;119: Charpin D, Sibbald B, Weeke E, Wothrich B. Epidemiologic identification of allergic rhinitis. Allergy 1996;51: Bauchau V, Durham S. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe Eur Respir J 24;24: Eaton KK. The incidence of allergy has it changed? Clin Allergy 1982;12: Fleming DM, Crombie DL. Prevalence of asthma and hay fever in England and Wales. Br Med J Clin Res Ed 1987;294: Jessen M, Malm L. Definition, prevalence and development of nasal obstruction. Allergy 1997;52: Kulig M, Klettke U, Wahn V, Forster J, Bauer CP, Wahn U. Development of seasonal allergic rhinitis during the first 7 years of life. J Allergy Clin Immunol 2;16: Wright A, Holberg C, Martinez F, Halonen M, Morgan W, Taussiq L. Epidemiology of physician-diagnosed allergic rhinitis in childhood. Pediatrics 1994;94: Gergen P, Turkeltaub P, Kovar M. The prevalence of allergic skin test reactivity to eight common aeroallergens in the U.S. population: Results from the second National Health and Nutrition Examination Survey. J Allergy Clin Immunol 1987;8(5): Taussig L, Wright A, Morgan W, Harrison H, Ray C.The Tucson Children's Respiratory Study. Design and implementation of a prospective study of acute and chronic respiratory illness in children. Am J Epidemiol Jun;129(6): Buttland B, Strachan D, Lewis S, Bynner J, Butler N, Britton J. Investigation into the increase in hay fever and eczema at age 16 observed between the 1958 and 197 British birth cohorts BMJ 1997;315: Kulig M, Bergmann T, Tacke U, Wahn U, Guggenmoos- Holzmann I. Long lasting sensitization to food during the first two years precedes allergic airway disease. Pediatr Allergy Immunol 1998;9:

36 24. Sly M. Epidemiology of Allergic rhinitis. Clinical reviews in Allergy and Immunology 22;22: Berrettini S, Carabelli A, Sellari-Francheschini S et al. Perennial allergic rhinitis and chronic sinusitis: correlation with rhinologic risk factors. Allergy 1999;54: Young T, Finn L, Kim H. j Nasal obstruction as a risk factor for sleep-disordered breathing. Allergy Clin Immunol 1997;99:S757-S Skoner B, Gentile D. Pediatric airflow profiles with the new mometasone furoate dry powder inhaler (MF-DPI). J Allergy Immunol 2;15:S65-S Ciprandi G, Passalacqua G. Allergy and the nose. Clin Exp Immunol 28;153: Navarro A, Valero A, Julia B, Quirce S. Coexistence of asthma and allergic rhinitis in adult patients attending allergy clinics: ONEAIR Study. J Investig Allergol Clin Immunol 28;18: Skin prick tests 31. Crobach M, Kaptein A, Kramps J, Hermans J, Ridderikhoff J, Mulder J. The Phadiatop test compared with RASTs, using the CAP system; proposal for a third Phadiatop outcome: inconclusive. Allergy 1994;49: Lee N, Arriola E. How to treat allergic rhinitis. West J Med 1999;171: Sur D, Scandale S. Treatment of allergic rhinitis. Am J Fam Physician 21;81(12): Pipet A, Botturi K, Vervloet D, Magnan A. Allergen specific immunotherapy in allergis rhinitis and asthma. Mechanisms and proof of efficacy. Respir Med 29;13(6): Bergner M, Bobbitt R, Carter W, Gilson B. The Sickness Impact Profile: Development and Final Revision of a Health Status Measure. Medical care. 1981;19: Hunt S, McKenna S, McEwen J, Williams J, Papp E. The Nottingham Health Profile: subjective health status and medical consultations. Soc Sci Med A. 1981;15: Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36) I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;3: Juniper EF, Guyatt GH. Development and testing of a new measure of health status for clinical trials in rhinoconjunctivitis. Clin Exp Allergy1991;21: Juniper Δ, Guyatt G, Griffith L, Ferrie P. Interpretation of rhinoconjunctivitis quality of life questionnaire data. Allergy Clin Immunol 1996;98(4): Malone D, Lawson K, Smith D et al. A cost of illness study of allergic rhinitis in the United States. J Allergy Clin Immunol 1997; 99: Canonica GW, Bousquet J, Mullol J, Scadding GK, Virchow JC. A survey of the burden of allergic rhinitis in Europe. Allergy 27;62: Edfors-Lubs ML.Allergy in 7 twin pairs. Acta Allergol 1971;26: Leynaert B, Neukirch F, Demoly P, Bousquet J. Epidemiologic evidence for asthma and rhinitis comorbidity.j Allerg Clin Immunol 2;16:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ»

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΜ «ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ, ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ιηπηδίσλ ησλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηωλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Υξήζε κηθξνθπκαηηδίωλ ζηελ αλάιπζε εγθεθαινγξαθήκαηνο» Βαλδνπιάθεο Αληψληνο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ :

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΘΔΝΩΝ ΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ: ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ εθήβσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο» «ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ» Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ & ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δθηίκεζε ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο θαη ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα