ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/3797 Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/ ) Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο φίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» Του π.δ. 195/1995 (ΦΕΚ.102/Α/1995) «Οργανισμός της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου Εμπορίου» Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) Του π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ. 51/ ) «Σύσταση Γενι κής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/ ) «Περί διορι σμού Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ.4040/ (ΦΕΚ 249/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 3. Τα αιτήματα των διαφόρων φορέων που υποβλή θηκαν σύμφωνα με την υπ αριθμ. Π1/5857/ εγκύκλιό μας για ένταξή τους στο ΕΠΠ 2007 και τις προεγκρίσεις που δόθηκαν σε ειδικές περιπτώσεις για προμήθεια ορισμένων ειδών, πριν από την έγκριση του προγράμματος αυτού. 4. Την υπ αριθμ. Π1/2811/2007 κοινή απόφαση, των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίνεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμη θειών (ΕΠΠ) έτους 2007, αποφασίζουμε: Α. Έναρξη εκτέλεσης όροι και χρόνος ισχύος ΕΠΠ Θέτουμε σε εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμη θειών (ΕΠΠ) έτους 2007 που περιλαμβάνει τα παρακάτω συνολικά μεγέθη κατά κατηγορία, στρογγυλοποιημένα σε εκατομμύρια ευρώ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ποσοστό %) ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ποσοστό %) ΕΠΠ 2007 ΠΙΣΤ (3,9%) 1506 (96,1%) ΕΠΠ 2007 ΠΙΣΤ (4,2%) 360 (95,8%) ΣΥΝΟΛΙ ΚΟ 77 (4%) 1866 (96%) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η αναλυτική κατανομή του ΕΠΠ 2007, κατά φορέα προγραμματισμού, είδος, ποσότητα, αξία, τρόπο προ μήθειας, κριτήριο κατακύρωσης, τρόπο πληρωμής και παράδοσης, φορέα εκτέλεσης, έτος προγραμματισμού και πίστωσης, εμφανίζονται στους συνημμένους μη χανογραφημένους πίνακες της υπ αριθμ. Π1/2811/2007 απόφασης «Έγκριση ΕΠΠ 2007». 2. Με βάση την κατανομή αυτή των προμηθειών οι φορείς εκτέλεσης του ΕΠΠ, μετά την έκδοση της πα ρούσας απόφασης, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των προμηθειών του ΕΠΠ Το πρόγραμμα προμηθειών είναι ενιαίο και η διάκρι σή του, με βάση τις πιστώσεις, σε δύο κατηγορίες, ήτοι «ΕΠΠ 2007 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2007» και «ΕΠΠ 2007 ΠΙΣΤΩ ΣΕΙΣ 2008», σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει διαίρεση αυτού σε δύο αυτοτελή προγράμματα. Ως εκ τούτου, τα καθοριζόμενα εκ διοικητικών πρά ξεων οριακά ποσά της αξίας των προμηθειών για εξαι ρέσεις από τον προγραμματισμό, δεν υπολογίζονται χωριστά σαν δύο κατηγορίες, αλλά λαμβάνονται υπόψη συνολικά στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 2007, ανε ξαρτήτως έτους πιστώσεως.

2 24668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Οι προμήθειες ΕΠΠ 2007 Πιστώσεις 2008, πραγμα τοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από φαση αυτή, οι φορείς όμως διενέργειας προμηθειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι προμήθειες αυτές δεσμεύουν πόρους του 2008 και αφορούν προϋπολογι σμούς που δεν έχουν εγκριθεί. Όλες οι προμήθειες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στους οικονομικούς προϋπολογισμούς των σχετικών φορέων που θα προ ταθούν για έγκριση το Η ισχύς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2007 ορίζεται, για μεν το πρόγραμμα Ε.Π.Π Πιστ μέχρι , για δε το πρόγραμμα Ε.Π.Π.2007 Πιστ.2008 μέχρι Μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια, οι αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης του προγράμματος, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δημοσιεύσει τις διακη ρύξεις των σχετικών διαγωνισμών ή να έχουν υπογράψει σχετική απόφαση περί διενέργειας της προμήθειας με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) Με βάση την εμπρόθεσμα δημοσιευθείσα διακή ρυξη ή την εμπρόθεσμα υπογραφείσα από το αρμόδιο όργανο απόφαση σχετικά με διενέργεια των προμη θειών με διαπραγμάτευση, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ολοκληρώσουν τις λοιπές διαδικασίες πραγματο ποίησης των προμηθειών και μετά τα παραπάνω χρο νικά όρια, εξασφαλίζοντας τις σχετικές πιστώσεις, η υπογραφή όμως της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να γίνει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη ισχύος του προγράμματος. Την ίδια δυνατότητα ολοκλήρωσης των σχετικών δια δικασιών έχουν οι φορείς και στην περίπτωση κατά την οποία ύστερα από εμπρόθεσμη δημοσίευση σχετικής δι ακήρυξης αποφασίζεται, βάσει των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προσφυγή στη διαδικασία της προμήθειας με διαπραγμάτευση, σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή Εξαίρεση από την ισχύ των παραπάνω προθεσμι ών, αποτελούν οι περιπτώσεις προμηθειών που χρημα τοδοτούνται από τη Διεθνή Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς Οργανισμούς, έστω και για μέρος της αξίας τους, ο δε χρόνος ισχύος των προγραμμάτων, στις περιπτώσεις αυτές, παρατείνεται μέχρι την πλήρη πραγματοποίησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις χρηματοδότησης από τους Οργανισμούς αυτούς Εφόσον δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί, μέχρι λήξεως της ισχύος του προγράμματος, για προμήθειες ειδών που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠ 2007, επαναπρο γραμματίζονται στο επόμενο ΕΠΠ και αρχίζουν απ αρ χής οι διαδικασίες πραγματοποιήσεώς τους, εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την προμήθεια του είδους. 6. Διαγωνισμοί που δημοσιεύονται μέχρι μπορούν να επανα.λαμβάνονται, εντός όμως της προθε σμίας που τάσσεται με την παρούσα για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν περιλαμβάνονται πε ριπτώσεις διαγωνισμών σε βάρος έκπτωτου προμηθευ τή, καθώς και των προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην ανωτέρω 5.2 παράγραφο. 7. Οι φορείς που ενεργούν προμήθειες, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμ ματεία Εμπορίου Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών ανα λυτικά απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση των προμηθειών τους, σύμφωνα με το παράρτημα Γ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορέας δεν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία εντός προθεσμίας έξη (6) μη νών, από της υπογραφής της σύμβασης, επιβάλλεται σ αυτόν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης χρημα τική ποινή ύψους έως 5% της κατακυρωθείσης αξίας της προμήθειας (άρθρο 2 παρ. 16 του ν. 2286/1995) και Π1/2393/ απόφασή μας (ΦΕΚ 490/Β/1996). Η ίδια χρηματική ποινή θα επιβάλλεται και στις περι πτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζονται ειδικοί όροι που τυχόν περιλαμβάνονται στις Υπουργικές αποφάσεις χορήγησης εξουσιοδότησης προς τους φορείς. Β. Γενικοί όροι πραγματοποίησης προμηθειών. 1. Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις και να αναγράφεται υποχρεωτικά σ αυτές η παρούσα απόφαση εφαρμογής του ΕΠΠ και η απόφαση ένταξης της προμήθειας στο ΕΠΠ. 2. Οι διακηρύξεις διαγωνισμών, θα πρέπει να τυγχάνουν ευρείας δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα: στο άρθρο 4 του π.δ. 394/1996, (ΦΕΚ 266/Α/ ), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθη κε από το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ), εφόσον η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η/12/2007, στο άρθρο 4 του π.δ. 118/2007, (ΦΕΚ 150/Α/ ), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», εφόσον η δημοσί ευση της προκήρυξης του διαγωνισμού πραγματοποιη θεί μετά την 1η/1/2008, στα άρθρα 29 και 30 του π.δ. 60/2007, (ΦΕΚ 64/ Α/ ), στις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) και την προβλεπόμενη υπ αυτού υπουργική απόφαση 18130/ (ΦΕΚ 1226/Β/2007). 3. Διευκρινίζεται ότι για τους διαγωνισμούς προμη θειών, που διέπονται από τις διατάξεις π.δ. 60/2007, η αποστολή των πληροφοριών για δημοσίευση στην Εφη μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση των νέων τυποποιημένων εντύπων που προβλέπονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1564/2005 και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν από την ιστοσελίδα 4. Σε προκηρύξεις επαναληπτικών διαγωνισμών, (π.χ. λόγω απαράδεκτων προσφορών), λαμβάνεται μέριμνα ευρύτερης γνωστοποίησης και πρέπει να εξετάζεται ενδεχομένη ανάγκη αλλαγής του τρόπου προμήθειας καθώς και τροποποίησης ή προσαρμογής των τεχνι κών προδιαγραφών στα δεδομένα της αγοράς, χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητος του είδους. 5. Η διενέργεια των προμηθειών θα πραγματοποιείται σύμφωνα: 5.1. Με τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: α) Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλ λες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». β) Του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ.199/Α/ ) άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) άρθρο 12, παρ. 27, με το οποίο ασκείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των προμηθειών η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. γ) Του π.δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών του Δη μοσίου» (ΦΕΚ 266/Α/1996), εφόσον η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού πραγματοποιηθεί μέχρι την ή του οικείου Κανονισμού Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση, δ) Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δη μοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007), εφόσον η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού πραγματοποιηθεί μετά την ή του οικείου Κανονισμού Προμηθειών φο ρέα κατά περίπτωση, ε) Του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». Το προαναφερόμενο π.δ. εφαρμόζεται: στους διαγωνισμούς που διενεργούνται από ανα θέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρ χές του παραρτήματος IV του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ Α/ ) και ο προϋπολογισμός των οποίων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ποσού των ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. στους διαγωνισμούς που διενεργούνται από ανα θέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα IV του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) και ο προϋπολογισμός των οποίων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ποσού των ευρώ, μη συμπεριλαμβα νομένου ΦΠΑ. στ) Του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως τροποποι ήθηκε με τους ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996) άρθρο 11 και το ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/ ), που αναφέρονται στην ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αξίας άνω του ευρώ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) και του άρθρου 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ). ζ) Του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του ν. 3310/ », Πριν από την υπογραφή δημόσιας σύμβασης οι επιχει ρήσεις στις οποίες πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περί μη συνδρο μής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005. η) Του ν. 2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α / ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύνα ψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», εφόσον ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού εμπίπτει στα εκάστοτε οριζόμενα από τις κοινοτικές οδηγίες χρηματικά όρια. θ) Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρ χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». η) Του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ. 63/Α/ ), «Προσαρμο γή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασι ών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσι ών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε», για τους διαγωνισμούς προμηθειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και ο προϋπολογισμός τους είναι με γαλύτερος ή ίσος του κατωτάτου ορίου όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 16 αυτού Με τις αποφάσεις: α) Υπ αριθμ. Π1/433/ (ΦΕΚ.221/Β/ ), με την οποία εξαιρέθηκαν από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προμήθειες των ειδών των φορέων των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατά κωδικό αριθμό είδους (του αρχείου ειδών του προγράμματος) δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ με Φ.Π.Α. Οι προμήθειες της ανωτέρω περίπτωσης θα διενερ γούνται ως ακολούθως: Ι. Με διαδικασίες διαπραγμάτευσης, (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), μέχρι του ποσού των ευρώ με Φ.Π.Α. ετησίως κατά κωδικό αριθμό είδους και ΙΙ. Με συνοπτικές διαδικασίες, (πρόχειρος διαγωνι σμός), μέχρι του ποσού των ευρώ με Φ.Π.Α. ετη σίως κατά κωδικό αριθμό είδους. Κατάτμηση των προμηθειών σε ποσότητα και αξία, προκειμένου να υπαχθούν ή μη στη ρύθμιση των ανω τέρω διαδικασιών δεν επιτρέπεται. β) Υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 1637/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», σχετικά με τον έλεγχο για την διαπίστωση ασυμβι βάστων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 3, 4, 5 του ως άνω νόμου, κατά την σύναψη συμβάσεων προμηθειών του Δημόσιου των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό του ευρώ. γ) Υπ αριθμ /2565/ΔΟΣ/2005 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες», κατά την σύναψη συμβάσεων προμηθειών του Δημόσιου των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό του ευρώ.

4 24670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1226/Β/2007) απόφα σης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων... που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». ε) Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδί δονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/ Οι προμήθειες που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ση μαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξίας (Σ.Ο.Τ.Α.), σε εκτέλεση της υπ αριθμ. Π1/ 1781/13.4/2005 (ΦEK 515/ Β/ ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, θα υλοποιηθούν σύμφω να με τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 3 του ν. 2286/1995, άρθρο 8 του ν. 2741/1999 και το άρθρο 1 παρ. 35 του ν. 3065/2002 με μέριμνα των οικείων φορέων. 7. Για την πραγματοποίηση προμηθειών ειδών που εντάχθηκαν στο ΕΠΠ 2007, εφόσον κατά τον χρόνο εκτελέσεώς τους, απαιτείται προς τούτο ειδική έγκριση από οποιαδήποτε Υπηρεσία, οι αρμόδιοι Φορείς υπο χρεούνται να έχουν εξασφαλίσει την έγκριση αυτή, προ της διενέργειας του διαγωνισμού. 8. Δεν επιτρέπεται η προμήθεια των πάσης φύσεως μεταχειρισμένων, πλην των: 8.1. Μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ, των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Διοικήσεων και του Υπουργείου Αιγαίου (που προορίζονται να δια τεθούν στους ΟΤΑ περιοχής ευθύνης τους) και συγκε κριμένα απορριματοφόρα, βυτιοφόρα ύδατος, υγρών καυσίμων, εκκενώσεων βόθρων, καθαρισμού αποχετεύ σεων, πλύσεως κάδων, ασθενοφόρα, επιβατηγά, τζιπς, πυροσβεστικά, και λοιπά Μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου (ΜΕ) των ΟΤΑ, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και των Περι φερειακών Διοικήσεων Αιτήματα άλλων φορέων για προμήθεια μεταχει ρισμένων ειδών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα εγκρίνονται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις με από φαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της ΕΠΠΠ. Για την προμήθεια των ανωτέρω μεταχειρισμένων θα ισχύουν οι εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις για την κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Υπουργείου Με ταφορών και Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ αντίστοιχα. 9. Σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμη καταρτισθεί και εγκριθεί οι κανονισμοί των φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2286/1995, έχουν εφαρμογή οι αντίστοι χες διατάξεις των νόμων, κανονισμών και διοικητικών πράξεων περί προμηθειών όπως τροποποιηθείσες ισχύ ουν, εφόσον συμβιβάζονται με το ισχύον νομικό πλαίσιο τηρουμένων δε και των κοινοτικών διατάξεων. 10. Προμήθειες φορέων που με σχετικές αποφάσεις έχουν εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ε.Π.Π., διενεργού νται από τους ίδιους τους φορείς, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση προηγούμενης εξουσιοδότησης, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2286/1995, του π.δ. 60/2007 και του π.δ. 394/1996 ή των οικείων κανονισμών, κατά περίπτωση κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007. Γενικά σε περιπτώσεις εξαιρέσεως φορέων ή κατηγοριών προμηθειών από την ένταξη στο ΕΠΠ, οι φορείς αυτοί δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ν.2286/1995, (εκτός των φορέων του άρθρ. 1 παρ. 5 του νόμου), αλλά συμμορφώνονται απολύτως προς αυτές. 11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 2, 3 και 4 του ν. 2286/1995, επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α.: α) κράτηση 0,10% υπέρ του Δημοσίου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατι κών Προμηθειών, επιβάλλεται επί προμηθειών που σύμ φωνα με το νόμο εκτελούνται κεντρικά από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή που έχει ανατεθεί από αυτό σε άλλους φορείς. Η κράτηση πρέπει να υπολογίζεται και επί των προμηθειών που γίνονται από το εξωτερικό, χωρίς διαγωνισμό και αυτών που γίνονται σε βάρος των πιστώσεων του προγράμ ματος δημοσίων επενδύσεων. Η κράτηση αυτή δεν επι βάλλεται σε προμήθειες οι οποίες με σχετικές διατάξεις έχουν εξαιρεθεί από την ένταξή τους στο ΕΠΠ. β) κρατήσεις 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30% υπέρ του Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων της Γενικής Γραμματεί ας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιβάλλονται σε όλες τις προμήθειες των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, (άρθρο 1 παρ. 1) ανε ξαρτήτως ποσού και φορέα εκτέλεσης της προμήθειας (κεντρική ή αποκεντρωμένη εκτέλεση), καθώς επίσης και επ αυτών που κατά την κείμενη νομοθεσία, η σύ ναψη και εκτέλεσή τους έχει ανατεθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Από τις παραπάνω κρατήσεις, 0,25% και 0,30%, εξαιρούνται μόνο οι προμήθειες που γίνονται από το εξωτερικό χωρίς διαγωνισμό και αυτές που γίνονται σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται κατά την πλη ρωμή και αποδίδονται στο Δημόσιο και στα δικαιούχα Ταμεία. 12. Σε όλες τις διακηρύξεις θα περιλαμβάνεται ο κά τωθι όρος: «Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των κα θυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». 13. Κατ εφαρμογή των διατάξεων της υπ αριθμ /1303/ΔΤ και Ε.Φ. πολ. 1300/ εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, οι συμβάσεις Κρατικών Προμηθει ών δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. Τεχνικές προδιαγραφές ειδών. 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις: 1.1. της παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν.2286/1995, 1.2. του άρθρου 53 του π.δ. 60/2007 ή του άρθρου 26 π.δ. 59/2007, κατά περίπτωση και εφόσον ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις αυτών, 1.3. του άρθρου 3 του π.δ. 394/1996, εφόσον η δημοσί ευση της διακήρυξης του διαγωνισμού πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η , 1.4. του άρθρου 3 του π.δ. 118/2007, εφόσον η δημοσί ευση της διακήρυξης του διαγωνισμού πραγματοποιηθεί μετά την 1η Όταν κριτήριο κατακύρωσης έχει ορισθεί «η χαμη λότερη τιμή», το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να είναι διαμορφωμένο κατά τρόπο σαφή και πλήρη, ώστε κατά την αξιολόγηση των προσφορών, να μη δημιουργούνται αμφισβητήσεις. 3. Οταν κριτήριο κατακύρωσης είναι «η πλέον συμφέ ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διακήρυξης πρέπει να είναι πλήρες και σαφές, ιδιαί τερα ως προς τα κριτήρια κατακύρωσης ώστε κατά την αξιολόγηση των προσφορών και την βαθμολογία τούτων να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις και να εξασφαλίζεται η επιδιωκόμενη διαφάνεια. 4. Για τις προμήθειες που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. Π1/2811/2007 απόφαση, (αρχικό ΕΠΠ), και για τις οποίες φορέας εκτέλεσης των ειδών είναι το Υπουργείο Ανά πτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, όσοι από τους φορείς δεν έχουν αποστείλει Τεχνικές Προδιαγραφές οφείλουν, αμέσως και όχι αργότερα από ένα μήνα από της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στο ΦΕΚ, να αποστείλουν στη Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. Εάν οι φορείς δεν στείλουν τις τεχνικές προδιαγραφές στο παραπάνω οριζόμενο διάστημα, οι προμήθειες τους ματαιώνονται. Σε περίπτωση που οι φορείς επιθυμούν την υλοποίησή τους θα πρέπει να τις επανεντάξουν στο Ε.Π.Π Οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε είδους θα συνο δεύονται οπωσδήποτε από το συνημμένο στη παρού σα, συνοδευτικό έντυπο αποστολής τεχνικών προδι αγραφών, στο οποίο θα αναγράφονται με σαφήνεια οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το προς προμήθεια είδος Οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε τις πρωτότυπες υπογραφές των συντακτών τους καθώς και το προαναφερόμενο συνο δευτικό έντυπο, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλο νται και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα Η/Υ, cd). Τα ηλεκτρονικά κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να είναι αρχεία επεξεργαστή κειμένου (π.χ. word), ενώ τυχόν σχέδια που τις συνοδεύουν θα υποβάλλονται και αυτά σε ηλεκτρονική μορφή ως εικόνες (π.χ. αρχεία. pdf). Στο μέσο που θα περιέχει την ηλεκτρονική μορφή των προδιαγραφών, θα έχει επικολληθεί ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται οπωσδήποτε ο κωδικός αριθ μός και η ονομασία του φορέα, ο κωδικός αριθμός και η ονομασία του προς προμήθεια είδους καθώς επίσης και το ΕΠΠ στο οποίο είναι ενταγμένο ή πρόκειται να ενταχθεί το είδος. Για κάθε προδιαγραφή θα αποστέλ λεται ξεχωριστή δισκέτα ή cd Σε ό,τι αφορά στις προμήθειες ειδών που επανα λαμβάνονται κατ έτος, οι φορείς θα αποστέλλουν, όπως περιγράφεται ανωτέρω, στη Δ/νση Πολιτικής Προμηθει ών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργεί ου Ανάπτυξης για έγκριση τις τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις. Όλες οι τροποποιήσεις θα πρέπει να αναφέρονται και ανακεφαλαιωτικά στο κείμενο των προδιαγραφών, με παράλληλη αιτιολόγησή τους. Σε πε ρίπτωση που δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, οι φορείς θα αποστέλλουν για έγκριση τις τεχνικές προδιαγραφές, επισημαίνοντας σχετικά ότι δεν υπάρχουν τροποποιήσεις αυτών σε σχέση με τις προηγούμενες εγκεκριμένες Προδιαγραφές που υποβάλλονται χωρίς τις πρω τότυπες υπογραφές ή χωρίς το συνοδευτικό έντυπο ή χωρίς την αντίστοιχη ηλεκτρονική τους μορφή, δεν θα προωθούνται για επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπη ρεσίες της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και θα επιστρέ φονται προς τους φορείς προκειμένου να υποβάλουν και πάλι το αίτημά τους σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. 14. Σημειώνεται ότι υπάρχουν ενιαίες τεχνικές προ διαγραφές για διενέργεια διαγωνισμών για τα κάτωθι είδη: Βηματοδότες, Απεικονιστικά μηχ/τα (20 κατηγορίες), Μηχ/τα Αναισθησίας, Ασκοί συλλογής αίματος, Καθετή ρες καρδιάς και βαλβίδες καρδιάς, Μηχ/τα τηλεομοιοτυ πίας (ΦΑΞ), Χάρτης αντιγραφής και άλλα είδη χάρτου, Φωτοαντιγραφικά μηχ/τα, Κλιματιστικά μηχ/τα, βαμβάκι, βελόνες τεχνητού νεφρού, γάζες, γάζες ακτινοσκιερές και απορροφητικές, επίδεσμοι γάζας, επίδεσμοι ελαστι κοί, καθετήρες διάφοροι, λευκοπλάστες, ουροσυλέκτες, πλάκες ακτινογραφικές, ράμματα, σύριγγες πλαστικές μίας χρήσης,, συσκευές μετάγγισης χορήγησης ορών και χαρτοβάμβακας. 15. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να κάνουν χρή ση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση είτε προκηρύσσουν μόνοι τους σχετικούς διαγωνισμούς, είτε πραγματοποι ούνται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε ενιαίους διαγωνισμούς. 16. Οι ενιαίες προδιαγραφές χρησιμοποιούνται από όσους φορείς το επιθυμούν αυτούσιες και τροποποιού νται μόνο με απόφαση της Γ.Γ. Εμπορίου. Εφ όσον κά ποιος φορέας επιθυμεί τροποποίηση των Ενιαίων προ διαγραφών θα πρέπει να υποβάλει στην Γ.Γ.Εμπορίου προς έγκριση συγκεκριμένες προτάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Ενιαίες προδιαγραφές κατηγορίας ειδών (π.χ. καθετήρες, ράμματα κ.λ.π.) δεν καλύπτουν όλα τα επί μέρους είδη της κατηγορίας μπο ρεί να συμπληρώνονται (χωρίς να τροποποιούνται) από τους φορείς με τις προδιαγραφές των μη καλυπτομένων επί μέρους ειδών. 17. Σημειώνεται ότι, οι ενιαίες προδιαγραφές των ει δών:

6 24672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΙΔΟΣ Καθετήρες Διάφοροι Ουροσυλλέκτες Βαλβίδες Καρδιάς Πλαστικές Σύριγγες μιας χρήσης Καθετήρες Καρδιάς Ασκοί Συλλογής Αίματος Βηματοδότες Καρδιάς Συσκευές Ενδοφλέβιας Ορρών μιας χρήσης που λειτουργούν με βαρύτητα ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΥΣ Έγχυσης όπως αυτές έχουν αναμορφωθεί και επικαιροποιηθεί από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν για τον σκοπό αυτό και έχουν εγκριθεί από της Τεχνική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Γεν. Δ/νση Κρατικών Προμηθειών (www.gge.gr). Δ. Τροποποιήσεις του ΕΠΠ. 1. Επιτρέπονται τροποποιήσεις του ΕΠΠ 2007 που αφορούν: 1.1. Αλλαγή του τρόπου προμήθειας (ανοιχτός ή κλει στός διαγωνισμός ή με διαπραγμάτευση) ή αλλαγή κρι τηρίου κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέ ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) και του έτους πίστωσης, στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία εκτέλεσης συγκεκριμένης προμήθειας, αποδειχθεί ότι είναι αδύνατον να εκτελεστεί αυτή, σύμφωνα με τα καθορισθέντα από το ΕΠΠ Αντικαταστάσεις ειδών, με άλλα είδη, διαφορετι κού κωδικού αριθμού, σε περιπτώσεις που εκτιμάται ότι τα είδη αυτά δεν είναι απαραίτητα πλέον στον φορέα και προέκυψε η ανάγκη προμήθειας άλλων ειδών ή σε περιπτώσεις, που κατά την υποβολή των προδιαγραφών προκύπτει διαφοροποίηση κωδικοποιήσεως του είδους Επαύξηση της προϋπολογισμένης αξίας: Κατά την διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας και πριν από την υποβολή των προσφορών. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, (βά σει αποτελεσμάτων διαγωνισμού), υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή προσφοράς του μειοδότη δεν απαιτεί επαύξη ση της προϋπολογισθείσας αξίας πέραν του ποσοστού 50% της αξίας της προκηρυχθείσας ποσότητας Εφόσον το ύψος της επαύξησης ανέρχεται μέχρι του ποσοστού 20% επί της προϋπολογισθείσης αξίας κατά κωδικό αριθμό είδους και φορέα προγραμματισμού και δεν υπερβαίνει τούτο το ποσό των ευρώ, δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης τροποποίησης του ΕΠΠ και ο φορέας προχωρεί στην αύξηση αυτή με δική του ευθύνη Αιτήματα για τροποποίηση του ΕΠΠ λόγω επαύ ξησης της αρχικά προϋπολογισθείσης αξίας πέραν του 20%, η οποία προκύπτει: α) είτε βάσει αποτελεσμάτων διαγωνισμού β) είτε βάσει της απόφασης κατακύρωσης προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα, που θα έχει ήδη καθορισθεί επακριβώς στη διακήρυξη, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του π.δ. 394/1996, εφόσον η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιευθεί μέχρι την 31η/12/2007, ή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του π.δ. 118/2007, εφόσον η προκήρυξη του διαγωνι σμού δημοσιευθεί μετά την 1η ), δύνανται να υπο βληθούν και μετά την λήξη ισχύος του ΕΠΠ και μέχρι την προθεσμία υπογραφής των συμβάσεων, όπως ορίζεται στην παρούσα απόφαση Στις περιπτώσεις προμηθειών που η τιμή προ σφοράς του μειοδότη απαιτεί επαύξηση τις προϋπο λογισθείσας αξίας πέραν του ποσοστού του 50% της αξίας της προκηρυχθείσας ποσότητας ο διαγωνισμός για την προμήθεια ματαιώνεται και η προμήθεια επα ναπρογραμματίζεται με επανεξέταση της προϋπολογι σθείσας δαπάνης. Τα είδη για την προμήθεια των οποίων η διεξαγωγή διαγωνισμού έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Υγείας και στις Υγειονομικές Περιφέρειες, (πρώην ΔΥΠΕ), ή στους εξουσιοδοτημένους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρούνται της ανωτέρω ρύθμισης, όπου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001), δηλαδή εάν η τιμή προσφοράς του μειοδότη είναι ανώτερη κατά ποσοστό 10% από την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προμήθεια με απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλλεγύης ή του Διοικητού ( άρθρο 25 του τρίτου άρθρου, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του ν. 3527/ Α /2007) της Υγειονομικής Περιφέρειας (πρώην ΔΥΠΕ) ή του φορέα αναλόγως, ματαιώνεται και επαναπρο γραμματίζεται εκτός εάν ο μειοδότης δεχθεί εγγράφως, αναλόγως, τον περιορισμό της προσφοράς του. 2. Για τις προμήθειες το ύψος των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των ευρώ κατά κωδικό αριθμό είδους του Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ, σε ετήσια βάση, οι οποίες δεν εντάσσονται στο ΕΠΠ, ουδεμία επαύξηση, πέραν του ανωτέρω ποσού επιτρέπεται. 3. Για την εξέταση των παραπάνω τροποποιήσεων, απαιτείται η υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος στην Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Γραμμα τείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έγκριση παρέχεται με κοινή απόφαση των Υφυ πουργών Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.). 4. Δεν απαιτείται έγκριση, για τροποποιήσεις που αφορούν διαφοροποίηση της ποσότητος στα πλαίσια της εγκριθείσης αξίας του προς προμήθεια είδους και εντός του πλαισίου του 20% της αξίας. 5. Ένταξη νέων προμηθειών στο Ε.Π.Π. επιτρέπεται μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες η πραγ ματοποίησή τους είναι απόλυτα απαραίτητη και δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τον χρόνο καταρτίσεως του προγράμματος, ούτε ήταν δυνατόν να αναβληθεί για το επόμενο πρόγραμμα. Για τις εντάξεις αυτές εκ δίδεται κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΠ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να έπεται της προκηρύξεως του σχετικού διαγωνισμού.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη νέων προμη θειών στο ΕΠΠ, εκτός του ήδη εγκριθέντος Ενιαίου Προγράμματος ως και τροποποιήσεις αυτού, πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να στέλνονται στη Διεύ θυνση Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, με έγγραφο μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει ορισθεί για την κα τάρτιση του προγράμματος του κάθε φορέα, τις οποίες θα υπογράφει απαραιτήτως ο αρμόδιος Υπουργός ή ο αρχηγός κάθε κλάδου (για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας), ή το αρμόδιο γιά την διοίκηση του κάθε φορέα όργανο (Επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα κ.λ.π.) ή τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα, από την πολιτική ηγεσία και μόνον. 7. Αιτήματα φορέων για επανεντάξεις και συμπλη ρωματικές εντάξεις ειδών στο ΕΠΠ θα πρέπει να συ νοδεύονται υποχρεωτικά από τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π., άλλως δεν προωθούνται για γνωμοδότηση στην Ε.Π.Π.Π. 8. Καμία τροποποίηση προμήθειας ή νέα προμήθεια δεν θα εγκρίνεται εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η αντί στοιχη πίστωσή της. Οι φορείς προγραμματισμού σε όλες τις περιπτώσεις που ζητούν τροποποίηση του προγράμματος προμηθειών τους, (νέες εντάξεις, επαυ ξήσεις αξίας ειδών άνω του 20%), υποχρεούνται με το σχετικό αίτημά τους να γνωστοποιούν και την πηγή χρηματοδοτήσεως η οποία αφορά τη συγκεκριμένη προμήθεια. Ειδικότερα στη περίπτωση κατά την οποία η προμήθεια βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προ ϋπολογισμού, τότε θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η υπ αριθμ. 2/74734/0020/ εγκύκλιος του Υπουργεί ου Οικονομικών. 9. Αιτήματα για τροποποίηση ή συμπλήρωση προ μηθειών που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠ 2007, καθώς και νέες εντάξεις, δεν θα αποστέλλονται από τους φορείς μετά την εκτός όλως εξαιρετικών περιπτώ σεων, απολύτως δικαιολογημένων. Τα αιτήματα αυτά θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα στοιχεία που θα δικαιολογούν την καθυστερημένη υποβολή τους. Στην παρούσα επισυνάπτονται: Παράρτημα Α «Επεξηγήσεις για την εκτύπωση των Πινάκων του ΕΠΠ». Παράρτημα Β «Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων για τροποποιήσεις και εντάξεις νέων ειδών στο ΕΠΠ» Παράρτημα Γ «Έντυπο υποβολής απολογιστικών στοιχείων». Παράρτημα Δ «Συνοδευτικό έντυπο αποστολής τε χνικών προδιαγραφών είδους». Τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποφάσεως. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (www.gge.gr). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύ σεώς της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

8 24674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επεξηγήσεις για την εκτύπωση των Πινάκων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ). α. Στην πρώτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν: 1. Κωδικός αριθμός του είδους (π.χ. 14/16/45/50/0). 2. Η περιγραφή του είδους (π.χ. Μονωτικά υλικά). β. Στη δεύτερη οριζόντια γραμμή υπάρχουν: 1. Η μονάδα μέτρησης του είδους. 2. Η ποσότητα του είδους. 3. Η συνολική αξία του είδους εκφρασμένη σε ευρώ. 4. Οι αξίες των προμηθειών που αφορούν κλειστούς διαγωνισμούς. γ. Στην τρίτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν: 1. Ο αριθμός της Απόφασης με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια στο ΕΠΠ. 2. Οι αξίες των προμηθειών που αφορούν ανοικτούς διαγωνισμούς. δ. Στην τέταρτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν: 1. Το ΕΠΠ στο οποίο είναι ενταγμένη η προμήθεια (ΕΠΠ 2007 Πιστώσεις 2007, που αφορά προμήθειες που βαρύνουν προϋπολογισμούς 2007 ή ΕΠΠ Πιστώσεις 2008, που αφορά προμήθειες που βαρύνουν προϋπολο γισμούς 2008). 2. Την ένδειξη «1» αν η προμήθεια αφορά πιστώσεις προαναλήψεων ή ένδειξη «0» αν η προμήθεια δεν αφορά πιστώσεις προαναλήψεων. (Η ένδειξη «1» υπάρχει μόνο στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων). 3. Την ένδειξη «1» σε περίπτωση που η προμήθεια έχει καθορισθεί να πραγματοποιηθεί από τον φορέα προγραμματισμού της, ή την ένδειξη «0» σε περίπτωση που η προμήθεια έχει καθορισθεί να πραγματοποιηθεί κεντρικά από τη Γ.Γ. Εμπορίου. ε. Στην πέμπτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν 1. Το κριτήριο αξιολόγησης (ΧΤ για χαμηλότερη τιμή ή ΣΠ για συμφερότερη προσφορά) 2. Ο κωδικός αριθμός του φορέα εκτέλεσης της προ μήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις προμηθειών που έχουν χαρακτηρισθεί ως Σημαντικής Οικονομικής ή Τε χνολογικής Αξίας (Σ.Ο.Τ.Α.) που φορέας εκτέλεσής τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2286/1995. Όταν ως φορέας εκτέλεσης εμφανίζονται: α) Οι κωδικοί αριθμοί Δ110, Δ120, Δ130, Δ140, Δ150, Δ210, Δ220, Δ230, Δ310, Δ320, Δ330, Δ340, η προμήθεια υλοποιείται κεντρικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γε νική Γραμματεία Εμπορίου και θα πρέπει να αποστέλ λονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές στη Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών. β) Ο κωδικός αριθμός 2150 (Υπουργείο Εσωτερικών. ΟΤΑ), η προμήθεια υλοποιείται χωριστά από κάθε Ορ γανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. γ) Για τους λοιπούς κωδικούς αριθμούς, η προμήθεια υλοποιείται αποκεντρωμένα από τον αρμόδιο φορέα προγραμματισμού της προμήθειας. 3. Οι αξίες που αφορούν προμήθειες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολο γικής αξίας. Στ. Στην έκτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν Τυχόν διευκρινιστικά σχόλια και επισημάνσεις που αφορούν την προμήθεια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων για τροποποιήσεις και εντάξεις νέων ειδών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). Οι προτάσεις των φορέων για τις τροποποιήσεις ή για τις εντάξεις νέων ειδών στο Ε.Π.Π. θα πρέπει κατά περίπτωση να συνοδεύονται: α. Για την αλλαγή τρόπου προμήθειας από αυτόν που ορίζει το πρόγραμμα ή του κριτηρίου κατακυρώσεως. Με έκθεση σκοπιμότητας που να αιτιολογεί την προ τεινόμενη τροποποίηση. Η έκθεση αυτή θα είναι σύντομη και θα περιέχει όλα τα στοιχεία όπου είναι απαραίτητα για την λήψη αποφάσεως (π.χ. αποτελέσματα προηγού μενων διαγωνισμών, κ.λ.π.). β. Για την επαύξηση της προϋπολογισθείσης αξίας. Ι. Με την αιτιολόγηση της ζητούμενης επαυξήσεως και ΙΙ. Να προσδιορίζεται η πηγή χρηματοδοτήσεως των απαιτούμενων πιστώσεων,(π.χ. ΣΑΕ ) και σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές έχουν δεσμευθεί για προμήθειες άλλων ειδών, θα πρέπει να δηλώνονται και οι αντίστοιχες ματαιώσεις προμηθειών. Όταν η πίστωση της προμήθειας βαρύνει τον τακτι κό προϋπολογισμό θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η υπ αριθμ. 2/74734/0020/ εγκύκλιος του Υπουργεί ου Οικονομικών. γ. Για την αντικατάσταση είδους με άλλο, διαφορετι κού κωδικού αριθμού. Με έκθεση σκοπιμότητας που να αιτιολογεί τους λό γους της προτεινόμενης αντικαταστάσεως. δ. Για την ένταξη νέων προμηθειών στο Ε.Π.Π. Ι. Με έκθεση σκοπιμότητας που να αιτιολογεί, την αναγκαιότητα της προμηθείας, καθώς και την μη ύπαρξη ευχρήστων αποθεμάτων ή της δυνατότητος αξιοποιή σεως επισκευασίμων παρομοίων ειδών και ΙΙ. Να προσδιορίζεται η πηγή χρηματοδοτήσεως των απαιτουμένων πιστώσεων. Σε περίπτωση: α. Που πρόκειται για συμπληρωματικές πιστώσεις θα συνυποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής εγκρίσεως και β. Όταν οι πιστώσεις αυτές έχουν δεσμευθεί για προ μήθειες άλλων ειδών, θα πρέπει να δηλώνονται και οι αντίστοιχες ματαιώσεις προμηθειών. * *

9 ΦΕΚ 1686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24675

10 24676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11

12 24678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες :ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα: 26-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 20301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20Π ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα