Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer"

Transcript

1 (1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói útmutató PL RO GR CZ HU SRS-X99

2 Przed rozpoczęciem użytkowania systemu zapoznaj się z tym przewodnikiem i zachowaj go na przyszłość. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie należy narażać urządzenia na działanie otwartych źródeł ognia (np. zapalonych świec). Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na kapanie lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, na przykład wazonów. Nie wolno montować urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka. Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie należy narażać na działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy ognia. Ponieważ główna wtyczka służy do odłączania systemu od sieci elektrycznej, należy podłączyć go do łatwo dostępnego gniazdka ściennego. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania systemu należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego. Dopóki system jest podłączony do gniazdka sieciowego, nie jest odłączony od sieci elektrycznej, nawet po wyłączeniu. Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy. Szkło może pęknąć, a popękane szkło może spowodować obrażenia. W przypadku pęknięcia szkła należy natychmiast przerwać użycie urządzenia. Zachować ostrożność, aby nie dotknąć uszkodzonej części. PRZESTROGA Jeżeli bateria zostanie włożona w niewłaściwy sposób, powstanie niebezpieczeństwo jej wybuchu. Przy wymianie należy używać identycznej baterii lub jej odpowiednika. Wymiana na niewłaściwy typ baterii grozi wybuchem. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami. Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w ktorych obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokio, Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji. Ważność oznaczenia CE jest ograniczona jedynie do krajów, w których jest ono prawnie wymagane, głównie krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Ten produkt jest przeznaczony do użytku w następujących krajach: BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosowo, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES, IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB Informacja dla klientów w Europie Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: Pasmo MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zawartymi w normie EMC przy założeniu, że używany jest kabel o długości 3 metrów lub krótszy. Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że ten ani produkt ani bateria nie mogą być ona traktowane jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. 2 PL

3 Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt lub bateria. Środki ostrożności Bezpieczeństwo Tabliczka znamionowa zawierająca znak towarowy firmy Sony, numer modelu oraz parametry elektryczne znajduje się w dolnej części obudowy urządzenia. Adres MAC znajduje się w dolnej części obudowy urządzenia. MAC1: adres MAC sieci przewodowej MAC2: adres MAC sieci Wi-Fi Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie systemu jest takie samo jak napięcie lokalnej sieci elektrycznej. Umiejscowienie Urządzenia nie należy kłaść w pozycji przechylonej. Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, duże ilości kurzu, deszcz lub wstrząsy mechaniczne. Obsługa W gniazda i otwory wentylacyjne z tyłu urządzenia nie wolno wkładać żadnych małych przedmiotów itp. Może dojść do zwarcia lub uszkodzenia urządzenia. Czyszczenie Do czyszczenia obudowy nie wolno stosować alkoholu, benzyny ani rozpuszczalników. Inne W razie dalszych pytań lub nieopisanych w tej instrukcji problemów dotyczących systemu należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony. Pozbywając się systemu lub przekazując go komuś innemu, pamiętaj o jego zainicjowaniu w celu przywrócenia ustawień fabrycznych. PL 3 PL

4 Prawa autorskie Windows, logo Windows oraz Windows Media to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Użycie lub rozpowszechnianie tych technologii poza produktem jest zabronione bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy Microsoft. Apple, logo Apple, AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod touch, itunes, Mac i OS X to znaki towarowe firmy Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach. ipad Air i ipad mini to znaki towarowe firmy Apple Inc. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Oznaczenia Made for ipod, Made for iphone oraz Made for ipad oznaczają, że akcesoria elektroniczne zostały zaprojektowane z myślą o podłączaniu ich odpowiednio do urządzeń ipod, iphone lub ipad, a także zostały certyfikowane przez producenta i spełniają standardy wydajności firmy Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z wymogami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Należy pamiętać, że korzystanie z tego akcesorium w urządzeniach ipod, iphone lub ipad może wpłynąć na działanie łączności bezprzewodowej. to znak Wi-Fi Alliance. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access oraz Wi-Fi Alliance to zastrzeżone znaki towarowe Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 oraz Wi-Fi Protected Setup to znaki towarowe Wi-Fi Alliance. S-Master to znak towarowy firmy Sony Corporation. ClearAudio+ i to znaki towarowe firmy Sony Corporation. DSEE i to znaki towarowe firmy Sony Corporation. Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i związane z nią patenty zostały wylicencjonowane od firm Fraunhofer IIS i Thomson. Znak słowny i logo BLUETOOTH są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do swoich właścicieli. Znak N to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play i Android to znaki towarowe firmy Google Inc. Google Cast i znak Google Cast są znakami towarowymi Google Inc. Xperia i Xperia Tablet to znaki towarowe firmy Sony Mobile Communications AB. WALKMAN i logo WALKMAN to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Corporation. LDAC i logo LDAC to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Corporation. DLNA, logo DLNA i DLNA CERTIFIED to znaki towarowe, znaki usługowe lub znaki certyfikacji Digital Living Network Alliance. AOSS to znak towarowy firmy BUFFALO INC. Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify, które podlega licencjom innej firmy dostępnym w tym miejscu: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/ Spotify i logo Spotify są znakami towarowymi firmy Spotify Group. Wymienione w tej instrukcji nazwy systemów i produktów są z reguły znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. W instrukcji pominięto znaki i. 4 PL

5 Uwagi dotyczące licencji Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Prosimy o zapoznanie się z licencją przedstawioną w oddzielnym dokumencie, który został dołączony. Powiadomienie dotyczące wykorzystanego oprogramowania GNU GPL/LGPL Ten produkt zawiera oprogramowanie podlegające następującej licencji GNU General Public License (nazywanej dalej GPL ) lub GNU Lesser General Public License (nazywanej dalej LGPL ). Licencje te określają, że klienci mają prawo do pobierania, modyfikowania i dalszej dystrybucji kodu źródłowego wymienionego oprogramowania zgodnie z warunkami dołączonej licencji GPL lub LGPL. Kod źródłowy podanego powyżej oprogramowania jest dostępny w Internecie. Aby pobrać, użyj następującego adresu URL, a następnie wybierz nazwę modelu SRS-X99. Adres URL: Linux/ Firma Sony nie może odpowiadać na żadne zapytania dotyczące zawartości kodu źródłowego. Zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie usług oferowanych przez podmioty trzecie Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji. Czym jest technologia bezprzewodowa BLUETOOTH? Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia bezprzewodową komunikację danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi, na przykład komputerem i aparatem cyfrowym. Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH działa w zasięgu około 10 m. Możliwość połączenia dwóch urządzeń jest typowa, ale do niektórych można podłączyć jednocześnie wiele urządzeń. Do połączenia nie jest potrzebny przewód, urządzenia nie muszą też być zwrócone w swoją stronę, jak ma to miejsce w przypadku technologii podczerwonej. Można na przykład używać urządzenia znajdującego się w torbie lub kieszeni. BLUETOOTH to międzynarodowy standard wspierany przez tysiące firm z całego świata i wykorzystywany przez szereg firm. Maksymalny zasięg komunikacji Maksymalny zasięg komunikacji może ulec skróceniu w następujących warunkach. Pomiędzy systemem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, na przykład osoba, metal lub ściana. W pobliżu systemu używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN. W pobliżu systemu używana jest kuchenka mikrofalowa. W pobliżu systemu używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne. Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g/n) korzystają z tej samej częstotliwości, jeżeli system używany będzie w pobliżu urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, może wystąpić zjawisko interferencji mikrofal, powodując obniżenie szybkości komunikacji, zakłócenia lub nieprawidłowe połączenie. W takim przypadku należy. 5 PL

6 Korzystać z systemu w odległości co najmniej 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN. Jeżeli system jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, wyłączyć to urządzenie. W zależności od podłączonego do systemu urządzenia BLUETOOTH, warunków komunikacji lub użytkowania mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku. Zakłócenia pracy innych urządzeń Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. W następujących lokalizacjach należy wyłączyć system i inne urządzenia BLUETOOTH, ponieważ mogą one doprowadzić do wypadku. W miejscach, gdzie obecny jest łatwopalny gaz, na przykład w szpitalach, pociągach, samolotach lub na stacjach benzynowych W pobliżu automatycznych drzwi lub alarmów przeciwpożarowych Aby było możliwe korzystanie z funkcji BLUETOOTH, podłączane urządzenie BLUETOOTH musi używać tego samego profilu, co system. Należy pamiętać, że nawet jeśli istnieje taki sam profil, funkcje urządzeń mogą się różnić zależnie od ich specyfikacji. Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej BLUETOOTH dźwięk odtwarzany przez system jest lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie BLUETOOTH podczas rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki. System obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby umożliwić bezpieczne połączenie podczas korzystania z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH, ale w zależności od ustawień poziom zabezpieczeń może nie być wystarczający. Podczas komunikacji przy użyciu technologii bezprzewodowej BLUETOOTH należy zachować ostrożność. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas korzystania z komunikacji przez BLUETOOTH. Urządzenie wykorzystujące funkcję BLUETOOTH musi spełniać określone przez konsorcjum Bluetooth SIG wymogi standardu BLUETOOTH oraz zostać uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączone urządzenie spełnia wspomniane powyżej wymogi standardu BLUETOOTH, niektórych urządzeń nie da się podłączyć lub będą działały nieprawidłowo, zależnie od funkcji lub specyfikacji. 6 PL

7 Dane techniczne Sekcja głośnika Głośniki Głośnik superwysokotonowy (góra): średnica ok. 19 mm 2 Głośnik superwysokotonowy (przód): średnica ok. 19 mm 2 Głośnik średniotonowy: średnica ok. 50 mm 2 Subwoofer: średnica ok. 94 mm 1 Sekcja wzmacniacza MOC WYJŚCIOWA i WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH: Moc wyjściowa (referencyjna) Głośnik superwysokotonowy (przód): 2 W 2 (przy współczynniku zawartości harmonicznych poniżej 10 %, 20 khz) Głośnik superwysokotonowy (przód): 25 W 2 (przy współczynniku zawartości harmonicznych poniżej 10 %, 10 khz) Głośnik średniotonowy: 25 W 2 (przy współczynniku zawartości harmonicznych poniżej 10 %, 1 khz) Subwoofer: 25 W 2 (przy współczynniku zawartości harmonicznych poniżej 10 %, 100 khz) Sekcja sieci Zgodne standardy IEEE a/b/g/n (WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/ WPA2-PSK (TKIP)) Częstotliwość radiowa Pasmo 2,4/5 GHz Sekcja BLUETOOTH Wyjście Klasa mocy 2 specyfikacji BLUETOOTH Maksymalny zasięg komunikacji W linii widzenia około 10 m* 1 Częstotliwość radiowa Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz 2,4835 GHz) System komunikacji Specyfikacja BLUETOOTH wersja 3.0 Zgodne BLUETOOTH Profile* 2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) / AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Obsługiwany kodek* 3 SBC* 4 /AAC* 5 /LDAC* 6 Pasmo przenoszenia (A2DP) 20 Hz Hz (przy próbkowaniu 44,1 khz) * 1 Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od czynników takich jak przeszkody pomiędzy urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenek mikrofalowych, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itp. * 2 Profile standardu BLUETOOTH określają cel komunikacji BLUETOOTH między urządzeniami. * 3 Kodek: format kompresji i konwersji sygnału audio * 4 Kodek podpasmowy * 5 Zaawansowane kodowanie dźwięku * 6 LDAC to stworzona przez firmę Sony technologia kodowania audio, która umożliwia przesyłanie dźwięku wysokiej rozdzielczości (Hi- Res) nawet przez połączenie BLUETOOTH. W przeciwieństwie do innych technologii kodowania zgodnych z BLUETOOTH, takich jak SBC, ta technologia działa bez konwersji w dół dźwięku wysokiej rozdzielczości* 7, a także umożliwia przesyłanie mniej więcej trzy razy większej ilości danych* 8 przez sieć bezprzewodową BLUETOOTH niż inne technologie, zapewniając przy tym niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu tworzeniu pakietów. * 7 Z wyjątkiem materiałów w formacie DSD * 8 W porównaniu z technologią SBC (Subband Coding) po wybraniu szybkości bitowej 990 kb/s (96/48 khz) lub 909 kb/s (88,2/ 44,1 khz) Sekcja portu USB Port USB A ( A) Do tego urządzenia można podłączyć dysk flash USB, urządzenie Walkman lub urządzenie iphone/ipad/ipod, które jest zgodne z tym urządzeniem. Obsługiwany format* 1 MP3: 32/44,1/48 khz, kb/s (CBR/ VBR) 7 PL

8 AAC: 32/44,1/48/88,2/96 khz, kb/s (CBR/VBR) WMA: 32/44,1/48 khz, kb/s (CBR/ VBR) WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24 bity) AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24 bity) FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24 bity) ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24 bity) DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit) Szybkość przesyłania Wysoka szybkość Obsługiwane urządzenie USB Mass Storage Class (MSC) Maksymalne natężenie wyjściowe Maks. 2,1 A Port USB B ( B) Do tego urządzenia można podłączyć zgodne urządzenie, takie jak komputer, przy użyciu kabla USB (nie wchodzi w skład zestawu). Obsługiwany format* 1 PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24/32 bity) DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit) * 1 Nie można zagwarantować zgodności z wszystkimi programami do zapisu i kodowania, urządzeniami nagrywającymi i nośnikami zapisu. Temperatura robocza Od 5 C do 35 C Wymiary (sz./wys./gł.) (z wystającymi częściami i elementami sterowania) Ok. 430 mm 133 mm 125 mm Ciężar Ok. 4,7 kg Dołączone akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (RMT-CX9) (1) Przewód zasilający (2) Baterie typu AAA do pilota zdalnego sterowania (2) (w celu sprawdzenia pilota) Ściereczka do czyszczenia (1) Narzędzie do zdejmowania maskownicy (2) Przewodnik uruchamiania sieci Wi-Fi Instrukcja obsługi (niniejszy dokument) Karta gwarancyjna (1) Klienci z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty, Cypru i Hongkongu: Zaleca się używanie przewodu zasilającego (A). Ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający (B) nie jest przeznaczony do stosowania w powyższych krajach/ regionach i dlatego nie należy tego robić. Klienci w innych krajach/regionach: Zaleca się używanie przewodu zasilającego (B). (A) Informacje ogólne AUDIO IN ANALOGOWE mini gniazdo stereo Φ 3,5 mm Port sieciowy 10BASE-T/100BASE-TX (automatyczna polaryzacja) Wymagania dotyczące zasilania 220 V V (prąd zmienny), 50 Hz/60 Hz Pobór energii 50 W Pobór energii (w trybie gotowości) Poniżej 0,5 W Pobór energii (w trybie gotowości sieci/ BLUETOOTH) Poniżej 6 W (B) Przewód zasilający (B) nie jest dostarczany klientom w Hongkongu. Wzornictwo i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 8 PL

9 Zgodne modele urządzeń iphone/ ipad/ipod Zgodny model AirPlay BLUETOOTH USB iphone 6 Plus iphone 6 iphone 5s iphone 5c iphone 5 iphone 4s iphone 4 iphone 3GS ipad Air 2* ipad mini 3* ipad Air* ipad mini 2* ipad (4 generacja)* ipad mini* ipad (3 generacja)* ipad 2* ipad* ipod touch (5 generacja) ipod touch (4 generacja) ipod touch (3 generacja)* ipod classic* ipod nano (7 generacja)* ipod nano (6 generacja)* ipod nano (5 generacja)* ipod nano (4 generacja)* AirPlay działa z urządzeniami iphone, ipad i ipod touch z systemem ios lub nowszym, komputerami Mac z systemem OS X Mountain Lion lub nowszym oraz komputerami Mac i PC z oprogramowaniem itunes lub nowszym. Uwaga Sony nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utracenia lub uszkodzenia danych zapisanych w urządzeniu iphone/ipad/ipod po podłączeniu urządzenia iphone/ipad/ipod do tego systemu. * Aplikacja SongPal nie obsługuje modeli ipod touch (3 generacja), ipod classic i ipod nano. Aplikacja SongPal nie obsługuje wyświetlania zoptymalizowanego dla ekranu urządzenia ipad (stan na styczeń 2015 roku). 9 PL

10 Înainte de utilizarea sistemului, citiţi cu atenţie acest ghid și păstraţi-l pentru consultări ulterioare. Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi gaura de ventilaţie a aparatului cu ziare, feţe de masă, perdele etc. Nu expuneţi aparatul surselor de flacără deschisă (de exemplu, lumânări aprinse). Pentru reducerea riscului de incendiu sau de șoc electric, nu expuneţi acest aparat la stropi sau jeturi de apă și nu așezaţi obiecte care conţin lichide, cum ar fi vazele, pe aparat. Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat. Nu expuneţi bateriile sau aparatul cu bateriile instalate la căldură în exces, cum ar fi razele soarelui, foc sau altele asemănătoare. Întrucât mufa principală este folosită pentru a deconecta sistemul de la reţea, conectaţi sistemul într-o priză de c.a. ușor accesibilă. Dacă observaţi o anomalie a sistemului, deconectaţi imediat mufa principală de la priza de c.a. Sistemul nu este deconectat de la reţea atât timp cât este conectat la priza de c.a., chiar dacă sistemul a fost oprit. Nu expuneți unitatea la șocuri puternice. Este posibil ca sticla să se spargă și cioburile rezultate pot provoca răni. Dacă se sparge sticla nu mai utilizați unitatea. Aveți grijă să nu atingeți piesa deteriorată. ATENŢIE Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu un model identic sau echivalent. Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una necorespunzătoare. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile. Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai echipamentelor vândute în ţările care respectă directivele UE Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germania. Pentru orice intrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc aparatul. Validitate marcajului CE este restricţionată doar la acele ţări unde este aplicat în mod legal, în special în ţările EEA (Spaţiul Economic European). Notificare pentru clienții din Europa Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest Echipament respectă cerinţele esenţiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă: Banda MHz este restricționată exclusiv la utilizarea în interior. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este conform cu limitele impuse de reglementările EMC utilizând un cablu de conectare mai mic de 3 metri. Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice şi electronice vechi (se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată) Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurânduvă că aceste produse și baterii sunt dezafectate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea şi dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice şi electronicevor fi dezafectate corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de olectare şi reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul sau bateria. 2 RO Acest produs este conceput pentru utilizarea în următoarele țări: BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosovo, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES, IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB

11 Măsuri de precauție Despre Siguranță Plăcuța de identificare cu marca comercială Sony, numărul modelului și clasificarea electrică sunt amplasate pe partea din spate a acestei unități. Adresa MAC este amplasată în exterior pe partea din spate a acestei unități. MAC1: adresa MAC a rețelei prin cablu MAC2: adresa MAC a rețelei Wi-Fi Înainte de utilizarea unității, asigurați-vă că tensiunea de funcționare a unității este identică cu cea a sursei de alimentare cu curent. La amplasare Nu fixați unitatea într-o poziție înclinată. Nu lăsați unitatea într-o locație în apropierea surselor de căldură, sau într-un loc expus la acțiunea directă a razelor solare, praf în exces, umezeală, ploaie sau șocuri mecanice. Despre utilizare Nu introduceți obiecte mici etc. în mufele sau în orificiul de ventilație de pe partea din spate a unității. Se poate produce un scurt circuit sau o defecțiune a unității. Despre curățare Nu folosiți alcool, benzen sau diluant pentru a curăța incinta. Altele Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la această unitate și care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony. Înainte de eliminarea sau de predarea acestei unități, asigurați-vă că îl porniți pentru a reinițializa toate setările la cele implicite din fabrică. Despre drepturi de autor Windows, sigla Windows și Windows Media sunt fie mărci comerciale fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Se interzice utilizarea sau distribuirea unor astfel de tehnologii în afara acestui produs fără a deține o licență de la Microsoft sau de la o filială autorizată a Microsoft. Apple, sigla Apple, AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod touch, itunes, Mac și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. ipad Air și ipad mini sunt mărci comerciale ale Apple Inc. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc. Made for ipod, Made for iphone și Made for ipad reprezintă un accesoriu electronic care a fost conceput pentru a fi conectat anume la un ipod, iphone, sau un ipad, respectiv, și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu ipod, iphone sau ipad poate afecta performanța conexiunii wireless. este o marcă a Wi-Fi Alliance. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access și Wi-Fi Alliance sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 și Wi-Fi Protected Setup sunt mărci ale Wi-Fi Alliance. S-Master este o marcă comercială a Sony Corporation. ClearAudio+ și sunt mărci comerciale ale Sony Corporation. DSEE și sunt mărci comerciale ale Sony Corporation. Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 și brevetele sunt licențiate de la Fraunhofer IIS și Thomson. 3 RO RO

12 Marca verbală și siglele BLUETOOTH sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor deținători. Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Google Play și Android sunt mărci comerciale ale Google Inc. Google Cast şi simbolul Google Cast sunt mărci comerciale ale Google Inc. Xperia și Xperia Tablet sunt mărci comerciale ale Sony Mobile Communications AB. WALKMAN și sigla WALKMAN sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation. LDAC și sigla LDAC sunt mărci comerciale ale Sony Corporation. DLNA, sigla DLNA și DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale, mărci de servicii sau de certificare ale Digital Living Network Alliance. AOSS este o marcă comercială a BUFFALO INC. Acest produs încorporează software-ul Spotify care este supus licenţelor terţelor părţi prezentate mai jos: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/ Spotify şi siglele Spotify sunt mărci comerciale ale Spotify Group. Numele de sistem și de produs indicate în acest manual sunt în general mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale producătorului. Mărcile și sunt omise în acest manual. Despre Licență Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Citiți conținutul licenței descris în documentul independent inclus. Notificare privind software-ul GNU GPL/LGPL aplicat Acest produs conține software supus următoarei licențe generale publice GNU (denumită în continuare GPL ) sau licenței publice generale minore GNU (denumită în continuare LGPL ). Acestea stabilesc utilizatorilor dreptul de a obține, modifica și redistribui codul sursă al respectivului software în conformitate cu termenii din GPL/LGPL incluse. Codul sursă pentru software-ul prezentat mai sus este disponibil pe internet. Pentru descărcare, vă rugăm accesați următoarea adresă URL și apoi selectați numele modelului SRS-X99. URL: Rețineți că Sony nu poate răspunde la nicio întrebare privind conținutul acestui cod sursă. Disclaimer privind serviciile oferite de terţi Serviciile oferite de terţi pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situaţii. 4 RO

13 Ce este tehnologia wireless BLUETOOTH? Tehnologia wireless BLUETOOTH este o tehnologie wireless pe rază mică, ce facilitează comunicațiile de date wireless între dispozitive digitale, cum ar fi un computer și o cameră digitală. Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Conectarea a două dispozitive, după cum este necesar, este obișnuită, dar unele dispozitive pot fi conectate la mai multe dispozitive simultan. Nu este nevoie să utilizați un cablu pentru conexiune și nici nu este necesar ca dispozitivele să fie unul în fața celuilalt, ca în cazul tehnologiei cu infraroșu. De exemplu, puteți folosi un asemenea dispozitiv într-o geantă sau în buzunar. Standardul BLUETOOTH este un standard internațional acceptat de mii de companii din întreaga lume și folosit de diverse companii de pe glob. Rază maximă de comunicare Raza maximă de comunicare se poate reduce în următoarele condiții. Există un obstacol cum ar fi o persoană, metal sau perete între sistem și dispozitivul BLUETOOTH. Un dispozitiv de rețea LAN wireless este în funcțiune în apropierea sistemului. Un cuptor cu microunde este în funcțiune în apropierea sistemului. Un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este în funcțiune în apropierea sistemului. Interferențe de la alte dispozitive Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și dispozitivele LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență, poate avea loc interferența cu microundele, ceea ce duce la deteriorarea vitezei de comunicare, zgomot sau conexiune nevalabilă dacă respectivul sistem este folosit în apropierea unui dispozitiv LAN wireless. În astfel de cazuri, efectuați următoarele. Utilizați sistemul la o distanță mai mare de 10 m de dispozitivul de rețea LAN wireless. Dacă sistemul este utilizat la o distanță mai mică de 10 m de un dispozitiv de rețea LAN wireless, opriți dispozitivul de rețea LAN wireless. Interferențe cu alte dispozitive Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți sistemul și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locații deoarece acestea pot produce un accident. în locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital, tren, aeroport sau o benzinărie în apropierea ușilor automate sau a unei alarme de incendiu Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care va fi conectat trebuie să aibă același profil ca al sistemului. Observați, de asemenea, că, chiar dacă există același profil, dispozitivele pot diferi ca funcționare, în funcție de specificațiile acestora. Datorită caracteristicii tehnologiei wireless BLUETOOTH, sunetul redat pe sistem este ușor întârziat față de sunetul redat de dispozitivul BLUETOOTH în timpul conversației telefonice sau al ascultării muzicii. Acest sistem acceptă capabilități de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless BLUETOOTH. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor BLUETOOTH. Este nevoie de un dispozitiv prevăzut cu funcția BLUETOOTH pentru a se conforma cu standardul BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, și trebuie autentificat. Chiar dacă dispozitivul conectat se conformează cu standardul BLUETOOTH menționat mai sus, este posibil ca anumite dispozitive să nu se conecteze sau să funcționeze incorect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului. Este posibil să se producă zgomot sau întreruperi de sunet în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la sistem, mediul de comunicare sau mediul de utilizare. 5 RO

14 6 RO Specificații Secțiune pentru difuzor Difuzoare Super tweeter (Deasupra): aprox. 19 mm diametru 2 Super tweeter (Față): aprox. 19 mm diametru 2 Medii: aprox. 50 mm diametru 2 Subwoofer: aprox. 94 mm diametru 1 Secțiune pentru amplificator PUTERE DE IEȘIRE ȘI DISTORSIONARE ARMONICĂ TOTALĂ: Putere de ieșire (referință) Super tweeter (Deasupra): 2 W 2 (la mai puțin de 10 % distorsionare armonică, 20 khz) Super tweeter (Față): 25 W 2 (la mai puțin de 10 % distorsionare armonică, 10 khz) Medii: 25 W 2 (la mai puțin de 10 % distorsionare armonică, 1 khz) Subwoofer: 25 W 2 (la mai puțin de 10 % distorsionare armonică, 100 khz) Secțiune pentru rețea Standarde compatibile IEEE a/b/g/n (WEP 64 biți, WEP 128 biți, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/ WPA2-PSK (TKIP)) Frecvență radio Bandă de 2,4/5 GHz Secțiune pentru BLUETOOTH Ieșire Specificație BLUETOOTH clasa de putere 2 Rază maximă de comunicare Rază aproximativă 10 m* 1 Frecvență radio Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz 2,4835 GHz) Sistem de comunicații Specificație BLUETOOTH versiune 3.0 Profiluri BLUETOOTH compatibile* 2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/ AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Codec acceptat* 3 SBC* 4 /AAC* 5 /LDAC* 6 Lungime de bandă de transmisie (A2DP) 20 Hz Hz (cu eșantionare la 44,1 khz) * 1 Raza reală va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitate a recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația software etc. * 2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicației BLUETOOTH între dispozitive. * 3 Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio * 4 Subband Codec * 5 Advanced Audio Coding * 6 LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmisia de conținut audio de înaltă fidelitate (Hi-Res), chiar și printr-o conexiune BLUETOOTH. Spre deosebire de alte tehnologii de codificare compatibile cu BLUETOOTH, precum SBC, LDAC funcționează fără conversie inferioară a conținutului audio de înaltă fidelitate* 7 și permite transmisia a aproximativ de trei ori mai multe date* 8 decât celelalte tehnologii printr-o rețea wireless BLUETOOTH cu un nivel al calității fără precedent, cu ajutorul codificării eficiente și a unei împărțire pe pachete optimizată. * 7 Excluzând conținut de format DSD * 8 În comparație cu SBC (Subband Coding) când se selectează rata de biți de 990 kbps (96/48 khz) sau 909 kbps (88,2/44,1 khz) Secțiune pentru port USB Port USB A ( A) Puteți conecta o unitate flash pentru USB, Walkman sau iphone/ipad/ipod compatibile cu această unitate. Format acceptat* 1 MP3: 32/44,1/48 khz, kbps (CBR/ VBR) AAC: 32/44,1/48/88,2/96 khz, kbps (CBR/VBR) WMA: 32/44,1/48 khz, kbps (CBR/ VBR) WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24 biți) AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24 biți) FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24 biți)

15 ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24 biți) DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit) Viteză de transfer Viteză ridicată Dispozitiv USB acceptat Clasă stocare în masă (MSC) Curent maxim de ieșire Max. 2,1 A Port USB B ( B) Puteți conecta un dispozitiv compatibil precum un PC etc. la această unitate utilizând un cablu USB (neinclus). Format acceptat* 1 PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 khz (16/24/32 biți) DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit) * 1 Compatibilitatea cu orice software de codificare/scriere, cu toate dispozitivele și suporturile de înregistrare, nu poate fi garantată. Cablu de alimentare cu c.a. (2) Baterii de dimensiune AAA pentru telecomandă (2) (pentru utilizare de probă) Cârpă de curățat (1) Instrument de detașare a măștii difuzoarelor (2) Ghid de inițiere pentru Wi-Fi Instrucțiuni de utilizare (prezentul document) Card de garanție (1) Pentru clienții din Marea Britanie, Irlanda, Malta, Cipru și Hong Kong: Utilizați cablul de alimentare cu c.a. (A). Din motive de siguranță, cablul de alimentare cu c.a. (B) nu este conceput pentru țările/regiunile menționate mai sus și prin urmare nu poate fi utilizat în țările/ regiunile respective. Pentru clienții din alte țări/regiuni: Utilizați cablul de alimentare cu c.a. (B). (A) Generalități AUDIO IN Mini-mufă stereo ANALOGICĂ cu Φ 3,5 mm (B) Port rețea 10BASE-T/100BASE-TX (Polaritate automată) Cerințe de alimentare C.a. 220 V V, 50 Hz/60 Hz Consum de putere 50 W Consum de putere (în timpul modului de așteptare) Mai puțin de 0,5 W Consum de putere (în timpul modului de așteptare BLUETOOTH/rețea) Mai puțin de 6 W Temperatură de funcționare Între 5 C și 35 C Dimensiuni (L/h/l) (inclusiv piesele proeminente și comenzile) Aprox. 430 mm 133 mm 125 mm Masă Aprox. 4,7 kg Accesorii incluse: Telecomandă (RMT-CX9) (1) Cablul de alimentare cu c.a. (B) nu este inclus pentru clienții din Hong Kong. Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. 7 RO

16 Modele iphone/ipad/ipod compatibile Modele compatibile AirPlay BLUETOOTH USB iphone 6 Plus iphone 6 iphone 5s iphone 5c iphone 5 iphone 4s iphone 4 iphone 3GS ipad Air 2* ipad mini 3* ipad Air* ipad mini 2* ipad (generația a 4-a)* ipad mini* ipad (generația a 3-a)* ipad 2* ipad* ipod touch (generația a 5-a) ipod touch (generația a 4-a) ipod touch (generația a 3-a)* ipod classic* ipod nano (generația a 7-a)* ipod nano (generația a 6-a)* ipod nano (generația a 5-a)* ipod nano (generația a 4-a)* * SongPal nu acceptă ipod touch (generația a 3-a), ipod classic și ipod nano. Începând cu ianuarie 2015, SongPal nu acceptă afișajul optimizat pentru ecranul de ipad. AirPlay funcționează cu iphone, ipad și ipod touch cu ios sau o versiune ulterioară, Mac cu OS X Mountain Lion sau o versiune ulterioară și cu Mac și PC cu itunes sau o versiune ulterioară. Notă Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate pe iphone/ipad/ipod sunt pierdute sau deteriorate atunci când utilizați un iphone/ipad/ipod conectat la această unitate. 8 RO

17

18 2 GR Προτού χειριστείτε το σύστημα, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό και φυλάξτε τον για μελλοντική αναφορά. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα του εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής φλόγας (για παράδειγμα, αναμμένα κεριά). Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην βρέχετε με κανέναν τρόπο αυτήν τη συσκευή και μην τοποθετείτε επάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με την μπαταρία τοποθετημένη σε υπερβολική ζέστη, για παράδειγμα σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή κάτι παρόμοιο. Επειδή το κύριο βύσμα χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση του συστήματος από την κεντρική παροχή, συνδέστε το σύστημα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση. Εάν παρατηρήσετε κάτι αφύσικο στο σύστημα, αποσυνδέστε αμέσως το κύριο βύσμα από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Το σύστημα δεν αποσυνδέεται από την κεντρική παροχή εφόσον παραμένει συνδεδεμένο στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ακόμα κι αν το ίδιο το σύστημα έχει απενεργοποιηθεί. Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε ισχυρούς κραδασμούς. Το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκληθεί τραυματισμός από αυτό. Εάν σπάσει το γυαλί, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μονάδας. Προσέξτε να μην αγγίξετε το σημείο που έχει υποστεί φθορά. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν δεν τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. Αντικαταστήστε την μόνο με μπαταρία του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν την αντικαταστήσετε με μπαταρία εσφαλμένου τύπου. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες. Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, Konan Minato ku Τόκυο, Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξατε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης. Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις χώρες όπου επιβάλλεται δια νόμου, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος). Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στις παρακάτω χώρες: BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Κόσοβο, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES, IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB Σημείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη Με την παρούσα η Sony Corp. δηλώνει ότι αυτός ο Εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελένξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: Η ζώνη των MHz περιορίζεται αποκλειστικά σε εσωτερική χρήση. Αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) όταν χρησιμοποιείται καλώδιο σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών και Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Η

19 ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Προφυλάξεις Σχετικά με την ασφάλεια Η πλακέτα χαρακτηριστικών που φέρει το εμπορικό σήμα της Sony και όπου αναγράφονται ο αριθμός μοντέλου και οι ονομαστικές τιμές ρεύματος βρίσκεται στο κάτω εξωτερικό τμήμα αυτής της μονάδας. Η διεύθυνση MAC βρίσκεται στο κάτω εξωτερικό τμήμα αυτής της μονάδας. MAC1: Διεύθυνση MAC ενσύρματου δικτύου MAC2: Διεύθυνση MAC δικτύου Wi-Fi Πριν από το χειρισμό της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της είναι ίδια με εκείνη του τοπικού δικτύου παροχής ρεύματος. Σχετικά με την τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε επικλινή θέση. Μην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε σημεία που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική σκόνη, υγρασία, βροχή ή μηχανικούς κραδασμούς. Σχετικά με τη λειτουργία Μην εισάγετε μικρά αντικείμενα κλπ. στις υποδοχές ή την οπή εξαερισμού στο πίσω μέρος της μονάδας. Ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία στη μονάδα. Σχετικά με τον καθαρισμό Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό για τον καθαρισμό του περιβλήματος. GR Άλλα Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν τη μονάδα και δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Σε περίπτωση απόρριψης ή μεταβίβασης αυτής της μονάδας, αρχικοποιήστε την ώστε να γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές. 3 GR

20 Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα Η επωνυμία Windows, το λογότυπο Windows και η επωνυμία Windows Media είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/ και σε άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή τέτοιων τεχνολογιών πέρα από τη χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple, καθώς και οι επωνυμίες AirPlay, ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod touch, itunes, Mac και OS X είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες ipad Air και ipad mini είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Οι ενδείξεις "Made for ipod", "Made for iphone" και "Made for ipad" υποδεικνύουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με ipod, iphone ή ipad αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος σε συνδυασμό με ένα ipod, iphone ή ipad μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Το " " είναι σήμα της Wi-Fi Alliance. Οι επωνυμίες Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access και Wi-Fi Alliance είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Οι επωνυμίες Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 και Wi-Fi Protected Setup είναι σήματα της Wi-Fi Alliance. Η επωνυμία "S-Master" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation. Οι επωνυμίες ClearAudio+ και είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Οι επωνυμίες "DSEE" και είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας με άδεια από τις εταιρείες Fraunhofer IIS και Thomson. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων διακριτικών σημάτων από τη Sony Corporation τελεί υπό άδεια. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Το σήμα N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες Google Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Η επωνυμία Google Cast και το σήμα Google Cast είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Οι επωνυμίες "Xperia" και "Xperia Tablet" είναι εμπορικά σήματα της Sony Mobile Communications AB. Η επωνυμία WALKMAN και το λογότυπο WALKMAN είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation. Η επωνυμία LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Η επωνυμία DLNA, το λογότυπο DLNA και η επωνυμία DLNA CERTIFIED είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance. Η επωνυμία AOSS είναι εμπορικό σήμα της BUFFALO INC. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει το λογισμικό Spotify, το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων παρόχων που είναι διαθέσιμες στην εξής διεύθυνση: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/ 4 GR

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα SRS-X77. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Σχετικά με το SongPal

Ατομικό ηχοσύστημα SRS-X77. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Σχετικά με το SongPal 4-570-617-21(1) (EL) Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Σχετικά με το SongPal Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH Ακρόαση μουσικής μέσω ενός δικτύου Wi-Fi Ακρόαση μουσικής με τις συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-942-21(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DN1050/STR-DN850 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς EL STR-DN1060/STR-DN860 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930 Ghid rapid Γρήγορη έναρξη Nokia Lumia 930 9263287 2.0 RO EL RM-1045 Află mai multe... Nokia Lumia 930 9263287 Ediția 2.0 RO Tastele și componentele Important: Pentru informații importante despre utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71 English... 2 Ελληνικά... 19 Română... 37 Български... 54 Deutsch... 71 V 1.16 Table of Contents Trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 5 Safety

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD 4-485-833-13(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγός αναφοράς BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Backbeat FIT. Εγχειρίδιο χρήσης

Backbeat FIT. Εγχειρίδιο χρήσης Backbeat FIT Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Σύζευξη 5 Επισκόπηση των ακουστικών 6 Η ασφάλεια προέχει 6 Χειρισμός 7 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 4-532-019-11(1) (EL) Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Χρήσης DSC-WX220 EL Εγχειρίδιο χρήσης Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή («Οδηγός βοήθειας») Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

1. Πώς να καταχωρίσετε την Κάμερα στο λογαριασμό Hubble

1. Πώς να καταχωρίσετε την Κάμερα στο λογαριασμό Hubble Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EL Για πλήρη και αναλυτική επεξήγηση όλων των χαρακτηριστικών, των λειτουργιών και των οδηγιών, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης. 1. Πώς να καταχωρίσετε την Κάμερα στο λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Beltone. εγχειρίδιο χρήστη

Εφαρμογές Beltone. εγχειρίδιο χρήστη Εφαρμογές Beltone εγχειρίδιο χρήστη Εισαγωγή Συγχαρητήρια για τη λήψη της εφαρμογής σας Beltone. Οι εφαρμογές Beltone έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσουν την ακουστική εμπειρία σας και να σας επιτρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 12 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 12 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 3 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Επισκόπηση ακουστικών 4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 4 Ενεργή καταστολή θορύβου 4 Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής μουσικής 4 Ένταση ήχου 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere

Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Traveling Business Mate Anything Anytime Anywhere Ο ιδανικός σύντροφός σας στα ταξίδια 2 Περιεχόμενα συσκευασίας.. 3 Σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας. 4 Επισκόπηση λειτουργιών 5 Χρήση.... 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

L51W Οδηγός εφαρμογών

L51W Οδηγός εφαρμογών Προβολέας L51W Οδηγός εφαρμογών Υποστηριζόμενες εφαρμογές MirrorOp Lite (για Windows) MirrorOp Sender Lite (για Mac) MirrorOp Receiver (για ios και Android) MobiShow Lite (για ios) / MobiShow (για Android)

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης DT-903 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 5 Φόρτιση του τηλεφώνου σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης TAB 814S

Εγχειρίδιο Χρήσης TAB 814S Εγχειρίδιο Χρήσης TAB 814S 1.) Περιεχόμενα 1.) Περιεχόμενα... 1 3.) Επισημάνσεις... 2 4.) Επισκόπηση συσκευής... 3 5.) Φόρτιση της μπαταρίας... 3 6.) Χρήση κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC... 3 7.) Αρχική οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY TOWER 5 ΗΧΟΣΤΗΛΗ BLUETOOTH

ENERGY TOWER 5 ΗΧΟΣΤΗΛΗ BLUETOOTH ENERGY TOWER 5 ΗΧΟΣΤΗΛΗ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Twer 5 Bluetth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Ηχείο 60 W RMS, ραδιόφωνο & MP3 player με

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

BEYOND: Two Souls Εφαρμογή BEYOND Touch

BEYOND: Two Souls Εφαρμογή BEYOND Touch BEYOND: Two Souls Εφαρμογή BEYOND Touch ΕΦΑΡΜΟΓΗ BEYOND Touch Για να απολαύσετε μια πλήρη, χωρίς προβλήματα εμπειρία στο BEYOND: Two Souls, συνιστούμε να παίξετε το παιχνίδι χρησιμοποιώντας το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του logo της Αpple Inc.

Η εξέλιξη του logo της Αpple Inc. Η εξέλιξη του logo της Αpple Inc. Το πρώτο λογότυπο της Apple, είχε σχεδιαστεί από τον Ronald Wayne, συνάδελφο στην Atari του Steve Jobs και συνιδρυτή της Apple Computer στις 1 Απριλίου 1976 με τον Jobs

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο πληκτρολόγιο Βιβλίο οδηγιών CECH-ZKB1

Ασύρματο πληκτρολόγιο Βιβλίο οδηγιών CECH-ZKB1 Ασύρματο πληκτρολόγιο Βιβλίο οδηγιών CECH-ZKB1 7018156 Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής WiFi Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band Μοντέλο R8000. Περιεχόμενα συσκευασίας. Βίντεο εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. Πύλη BiSecur με εφαρμογή smartphone. Για το χειρισμό μηχανισμών κίνησης, πορτών εισόδου και άλλων συσκευών: έξυπνο, πάντα και παντού

ΝΕΟ. Πύλη BiSecur με εφαρμογή smartphone. Για το χειρισμό μηχανισμών κίνησης, πορτών εισόδου και άλλων συσκευών: έξυπνο, πάντα και παντού ΝΕΟ Πύλη BiSecur με εφαρμογή smartphone Για το χειρισμό μηχανισμών κίνησης, πορτών εισόδου και άλλων συσκευών: έξυπνο, πάντα και παντού Πύλη BiSecur Για τον κεντρικό έλεγχο των μηχανισμών κίνησης Hörmann

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS210 P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator User s Manual Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV.

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη χρήσης του Apple TV. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Συνδεθείτε. 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ6 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ6 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ6 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx BZ6 Bluetth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα