Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Karl-Heinz Florenz (PE469.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Karl-Heinz Florenz (PE469."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων /0241(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Karl-Heinz Florenz (PE v01-00) σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Αναδιατύπωση) σε πρώτη ανάγνωση (0000/2011 C7-0000/ /0241(COD)) AM\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_LegRecomm PE v /75 AM\ doc

3 82 Julie Girling Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παράγωγης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) και, επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων. Παράλληλα, με την οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, π.χ. παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, ιδίως εκείνων που μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η διαφορετική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Η άσκηση διαφορετικών εθνικών πολιτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια πρέπει να καθοριστούν σε ενωσιακό επίπεδο. (6) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παράγωγης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) και, επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών. Παράλληλα, με την οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, π.χ. παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, ιδίως εκείνων που μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η διαφορετική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Η άσκηση διαφορετικών εθνικών πολιτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια πρέπει να καθοριστούν σε ενωσιακό επίπεδο. AM\ doc 3/75 PE v01-00

4 Αιτιολόγηση Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί ουσιαστική πτυχή της παρούσας οδηγίας και θα πρέπει επομένως να αναφέρεται. 83 Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παράγωγης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) και, επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων. Παράλληλα, με την οδηγία επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, π.χ. παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, ιδίως εκείνων που μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η διαφορετική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Η άσκηση διαφορετικών εθνικών πολιτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια πρέπει να καθοριστούν σε (6) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παράγωγης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) και, επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων. Παράλληλα, με την οδηγία επιδιώκεται η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους παράγοντες της αγοράς και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, π.χ. παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, ιδίως εκείνων που μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η διαφορετική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού μεταξύ κρατών μελών ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Η άσκηση διαφορετικών εθνικών πολιτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών PE v /75 AM\ doc

5 ενωσιακό επίπεδο. ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια πρέπει να καθοριστούν σε ενωσιακό επίπεδο. Or. lt 84 Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύει όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, καθώς και της ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και της ενωσιακής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων, συσκευών και ουσιών ψύξης και των σχετικών μειγμάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της (8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύει όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, καθώς και της ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και της ενωσιακής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων, συσκευών και ουσιών ψύξης και των σχετικών μειγμάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της AM\ doc 5/75 PE v01-00

6 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου.2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της των μόνιμων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, όπως είναι οι εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, τα συστήματα μεταφοράς αποσκευών στους αερολιμένες και οι ανελκυστήρες. 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της των μόνιμων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας. Or. it Αιτιολόγηση Στην ιδανική περίπτωση θα ήταν προτιμότερο να μην γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και να μην υπάρξουν αντιφατικές ερμηνείες. 85 Frédérique Ries Αιτιολογική σκέψη 8 (8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύει όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, καθώς και της ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού (8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύει όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, καθώς και της ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού PE v /75 AM\ doc

7 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και της ενωσιακής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων, συσκευών και ουσιών ψύξης και των σχετικών μειγμάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της των μόνιμων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, όπως είναι οι εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, τα συστήματα μεταφοράς αποσκευών στους αερολιμένες και οι ανελκυστήρες. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και της ενωσιακής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων, συσκευών και ουσιών ψύξης και των σχετικών μειγμάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου.2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της των μόνιμων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, όπως είναι οι εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, τα συστήματα μεταφοράς αποσκευών στους αερολιμένες, οι ανελκυστήρες και τα υδραυλικά συστήματα θέρμανσης. Αιτιολόγηση Οι διαστάσεις των υδραυλικών συστημάτων θέρμανσης στα βιομηχανικά κτίρια είναι συνήθως μεγαλύτερες από αυτές των ανελκυστήρων, και συνεπώς θα πρέπει να περιληφθούν και αυτά στον κατάλογο των εξαιρέσεων. 86 Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη 13 AM\ doc 7/75 PE v01-00

8 (13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της ΕΕ, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, πρέπει να δημιουργηθούν οι προσήκουσες εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων σημείων συλλογής, για την τουλάχιστον δωρεάν επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ μέρους των οικιακών χρηστών. Για την επιτυχία της συλλογής των ΑΗΗΕ σημαντικός θα είναι ο ρόλος των διανομέων. (13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της ΕΕ, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, πρέπει να δημιουργηθούν οι προσήκουσες εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων σημείων συλλογής για ογκώδη απόβλητα, για την τουλάχιστον δωρεάν επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ μέρους των οικιακών χρηστών. Για την επιτυχία της συλλογής των ΑΗΗΕ σημαντικός θα είναι ο ρόλος των διανομέων. Or. lt 87 Kathleen Van Brempt Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) (13α) Προκειμένου να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι το κόστος που βαρύνει τις (τοπικές) αρχές για τη συλλογή AHΗE δεν θα μετακυλίεται στους φορολογούμενους αλλά θα αντικατοπτρίζεται στην τιμή του προϊόντος. Or. nl PE v /75 AM\ doc

9 Αιτιολόγηση Ως συμβιβασμός στη θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η τροπολογία στο άρθρο 12 παρ. 1 του κειμένου που συμφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 47) αναδιατυπώνεται και περιορίζεται στη βασική αρχή της. 88 Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας και εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ, ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1005/2009 και (EΚ) αριθ. 842/2006. Από δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της ποσότητας αυτής αποτελεί πιθανώς αντικείμενο ακατάλληλης επεξεργασίας και παράνομων εξαγωγών. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων (14) Προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας και εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ, ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1005/2009 και (EΚ) αριθ. 842/2006. Από δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της ποσότητας αυτής αποτελεί πιθανώς αντικείμενο ακατάλληλης επεξεργασίας και παράνομων εξαγωγών σε τρίτες χώρες όπου τα περιβαλλοντικά πρότυπα είναι λιγότερο AM\ doc 9/75 PE v01-00

10 δευτερογενών πρώτων υλών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και, για να αποφευχθεί, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά τη συλλογή. Ενδείκνυται ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ όσον αφορά την εφαρμογή τους, τα κράτη μέλη δύνανται να παραπέμπουν σε κατευθυντήριες γραμμές για τους ανταποκριτές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού 1013/2006 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. αυστηρά και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία των αποβλήτων είναι εκτεθειμένο σε μεγαλύτερους κινδύνους. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και, για να αποφευχθεί, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά τη συλλογή, και να καθιερωθεί η αρχή της οικονομικά αποδοτικής διαχείρισης των ροών ΑΗΗΕ. Ενδείκνυται ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί ΑΗΗΕ όσον αφορά την εφαρμογή τους, τα κράτη μέλη δύνανται να παραπέμπουν σε κατευθυντήριες γραμμές για τους ανταποκριτές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού 1013/2006 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. Για να αποφεύγονται οι παράνομες αποστολές ΑΗΗΕ, οι εξαγωγές ΑΗΗΕ σε τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους. Or. lt 89 Μιχάλης Τρεμόπουλος, Sabine Wils Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) (15a) Η Επιστημονική Επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία, επισημαίνει στη γνωμοδότησή της, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας των PE v /75 AM\ doc

11 Αιτιολόγηση προϊόντων νανοτεχνολογίας, ότι η έκθεση σε νανοϋλικά τα οποία είναι μονίμως ενσωματωμένα σε μεγάλες δομές, επί παραδείγματι σε ηλεκτρονικά κυκλώματα, μπορεί να λάβει χώρα στη φάση της δημιουργίας αποβλήτων και κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των πιθανών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον από την επεξεργασία ΑΗΗΕ που περιέχουν νανοϋλικά, είναι απαραίτητη η επιλεκτική επεξεργασία. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τα σχετικά νανοϋλικά πρέπει να υποβάλλονται σε επιλεκτική επεξεργασία. Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ενώ πολλές εφαρμογές μπορεί να μην δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν ισχύει το ίδιο για ορισμένα νανοϋλικά, όπως π.χ. νανοσωλήνες άνθρακα, για ορισμένους εκ των οποίων υπάρχει υπόνοια ότι έχουν ιδιότητες συγκρίσιμες με εκείνες του αμιάντου, ή νανοάργυρος. Είναι προτιμότερο να αξιολογηθεί η κατάσταση για να διαπιστωθεί τι ενέργειες απαιτούνται, αντί να εθελοτυφλούμε. Η παρούσα τροπολογία είναι συνεπής προς τη θέση του ΕΚ για τις κανονιστικές πτυχές των νανοϋλικών, του (Επαναφορά της τροπολογίας 101 από την πρώτη ανάγνωση). 90 Julie Girling Αιτιολογική σκέψη 19 (19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και την επεξεργασία, την ανάκτηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να (19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει συνεπώς να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και την επεξεργασία, την ανάκτηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν όλα τα AM\ doc 11/75 PE v01-00

12 αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη συλλογής των ΑΗΗΕ, ιδίως χρηματοδοτώντας τη συλλογή τους από ολόκληρη την αλυσίδα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, ώστε τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ να μην γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας κατώτερης της βέλτιστης και παρανόμων εξαγωγών, να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με την εναρμόνιση ανά την ΕΕ της εκ μέρους των παραγωγών χρηματοδότησης και να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων από τους φορολογούμενους στους καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Προκειμένου να αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τα δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός πρέπει να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Κάθε παραγωγός, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να παρέχει οικονομική εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην επιβαρύνει την κοινωνία ή τους υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των παραγωγών, των εισαγωγέων και των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου όγκου παραγωγής. ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στο χειρισμό των ΑΗΗΕ να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας, ώστε να αποτραπεί η διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης και σε παράνομες εξαγωγές. Προκειμένου να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων από τους φορολογούμενους στους καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη μέλη πρέπει να παροτρύνουν τους παραγωγούς να υποβάλλουν σε επεξεργασία όλα τα συλλεγόμενα ΑΗΗΕ. Προκειμένου να είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία, θα πρέπει να δοθούν στους καταναλωτές κίνητρα για να διασφαλίζουν ότι ο ΗΕΕ που φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του παραδίδεται σε εγκαταστάσεις συλλογής. Προκειμένου να αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τα δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός πρέπει να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Κάθε παραγωγός, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να παρέχει οικονομική εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην επιβαρύνει την κοινωνία ή τους υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των παραγωγών, των εισαγωγέων και των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων PE v /75 AM\ doc

13 Αιτιολόγηση υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου όγκου παραγωγής. Για εξοπλισμό με μεγάλο κύκλο ζωής, που υπάγεται για πρώτη φορά στις διατάξεις της οδηγίας, όπως για παράδειγμα οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες, θα πρέπει να είναι δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών συλλογής και ανάκτησης, με την προϋπόθεση να τηρούνται σε αυτές αντίστοιχες απαιτήσεις με βάση την παρούσα οδηγία. Ιδιαίτερα δεν θα πρέπει να εμποδίζονται τα συστήματα που έχουν καθιερωθεί σε ενωσιακό επίπεδο, λόγω της φιλικότητάς τους προς την εσωτερική αγορά. Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Η συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται στις υπάρχουσες υποδομές, που έχουν αποδείξει την αξία τους. Η χρηματοδότηση της συλλογής από τα νοικοκυριά δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση των συσκευών ούτε έχει άλλα οικολογικά πλεονεκτήματα, η δε μετακύλιση του κόστους δεν εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά συλλογής. Η ευθύνη των καταναλωτών επιτυγχάνεται καλύτερα με την παροχή κινήτρων και όχι με εξαναγκασμό. 91 Bogusław Sonik Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ (γ) μόνιμες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας (γ) μόνιμες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με εξαίρεση τις φωτιστικές εγκαταστάσεις και τις φωτοβολταϊκές μονάδες. Αιτιολόγηση Είναι σημαντικό να προβλέπεται εξαίρεση για τις σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, AM\ doc 13/75 PE v01-00

14 κάποια μέρη των εγκαταστάσεων αυτών, ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Τούτο αφορά ιδιαίτερα τις εγκαταστάσεις φωτισμού και τις φωτοβολταϊκές μονάδες, που μπορεί να πωλούνται ξεχωριστά από την όλη εγκατάσταση και ο κατασκευαστής τους δεν γνωρίζει κατ ανάγκη ποια θα είναι η τελική χρήση τους. 92 Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο στ (στ) ειδικός εξοπλισμός σχεδιασμένος αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και ανάπτυξης που διατίθεται μόνο μεταξύ επιχειρήσεων διαγράφεται Αιτιολόγηση Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρείται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, δεδομένου ότι πρέπει όλες αυτές οι συσκευές να συλλέγονται και να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία, το δε κόστος των μέτρων θα καλύπτεται από άλλους παραγωγούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 93 Gilles Pargneaux Άρθρο 2 παράγραφος 5 εδάφιο 1 α (νέο) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, είτε με βάση εξαντλητικό κατάλογο (κλειστό πεδίο εφαρμογής) είτε με βάση την αρχή της αυτόματης συμπερίληψης αν δεν ορίζεται διαφορετικά (ανοικτό πεδίο εφαρμογής), πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό των εξαιρέσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός που PE v /75 AM\ doc

15 εμπίπτει σήμερα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/96/ΕΚ παραμένει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 94 Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ σημείο iii (iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από τον ίδιο, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό». (iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό με ισοδύναμη λειτουργικότητα, Or. it Αιτιολόγηση Η διατύπωση «τον ίδιο» θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση και να θεωρηθεί εμπόδιο στην τεχνική ανάπτυξη. 95 Julie Girling Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ σημείο iii (iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από τον ίδιο, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό». (iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από λειτουργικά ισοδύναμο, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό». Αιτιολόγηση Η διατύπωση «τον ίδιο» θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση και να θεωρηθεί εμπόδιο στην τεχνική ανάπτυξη. AM\ doc 15/75 PE v01-00

16 96 Frédérique Ries Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ σημείο iii (iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από τον ίδιο, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό». (iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από παρόμοιο λειτουργικά, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό». Αιτιολόγηση Η διατύπωση «τον ίδιο» θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση και να θεωρηθεί εμπόδιο στην τεχνική ανάπτυξη, και ως εκ τούτου είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «παρόμοιος λειτουργικά», που εκφράζει καλύτερα την ιδέα αυτή. 97 Gilles Pargneaux Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ εδάφιο 1 α (νέο) Ο εξοπλισμός που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΒ της οδηγίας 2002/96/ΕΚ εξαιρείται από τον παρόντα ορισμό 98 Kathleen Van Brempt Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ (δ) «μη οδικά κινητά μηχανήματα που (δ) «μη οδικά κινητά μηχανήματα»: PE v /75 AM\ doc

17 διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση»: μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών μηχανήματα που δεν προορίζονται για χρήση στην κατοικία ή στο γραφείο, με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών Αιτιολόγηση This addition allows keeping in the scope large office products like e.g. large printers equipped with wheels. Unfortunately a number of professional mobile machines would thereby fall under the scope where they do not belong. These professional machines do not have their own energy source but are depending on other mobile machinery or the electric grid for power. To satisfy the necessity to keep in the scope the large office equipment but at the same time exclude all professional machines used in professional, non-office or nondomestic related environments, this definition is proposed. The use of the word domestic is not unique as already used in the implementing directive under the Eco-design directive. 99 Chris Davies Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε (ε) «Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» ή «ΑΗΗΕ»: ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/ 98 /EΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του. (ε) «Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» ή «ΑΗΗΕ»: ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/ 98 /EΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του, ή περιλαμβάνουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά τμήματα απαραίτητα για τη λειτουργία τους AM\ doc 17/75 PE v01-00

18 Αιτιολόγηση Αυτονόητη διευκρίνιση, που έχει κυρίως ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι τα εκατομμύρια φύσιγγες μελάνης που απορρίπτονται καθημερινά θα συλλέγονται για κατάλληλη επεξεργασία και δεν θα καταλήγουν σε χωματερές. 100 Christofer Fjellner Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ σημείο iii (iii) είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και διαθέτει στην αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, σε επαγγελματική βάση, ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος, (iii) είναι εγκατεστημένο στην Ένωση και διαθέτει στην αγορά κράτους μέλους, σε επαγγελματική βάση, ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος, 101 Gilles Pargneaux Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο η (η) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΗΕ προερχόμενων από νοικοκυριά. Τα απόβλητα από ΗΗΕ που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από ιδιωτικά νοικοκυριά και χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών θεωρούνται εν πάση περιπτώσει ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης (η) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΗΕ προερχόμενων από νοικοκυριά. Τα απόβλητα από ΗΗΕ που είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται από ιδιωτικά νοικοκυριά και χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών θεωρούνται εν πάση περιπτώσει ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης PE v /75 AM\ doc

19 102 Julie Girling Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ι εδάφια 3 και 4 (νέα) Αιτιολόγηση Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας τους παραγωγούς οι οποίοι, σε σχέση με το μέγεθος της εθνικής αγοράς, διαθέτουν πολύ μικρές ποσότητες ΑΗΗΕ στη συγκεκριμένη αγορά, υπό τον όρο ότι τούτο δεν παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης που έχουν θεσπισθεί βάσει της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν το εν λόγω σχέδιο μέτρων, καθώς και τους λόγους για τους οποίους προτείνουν το σχέδιο αυτό, και το κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, εγκρίνει ή απορρίπτει το σχέδιο μέτρων, αφού προηγουμένως επαληθεύσει ότι τα μέτρα ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς που αναφέρονται στο συγκεκριμένο εδάφιο και δεν αποτελούν μέσο αυθαίρετης επιβολής διακρίσεων ή συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών. Αν η Επιτροπή δεν αποφασίσει μέσα στην προθεσμίας αυτή, το σχέδιο μέτρων θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Πρόκειται για σημαντικό μέτρο που διασφαλίζει τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ της Ένωσης. Προηγούμενο για τη συγκεκριμένη προσέγγιση υπάρχει στην οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές (οδηγία 2006/66/ΕΚ). AM\ doc 19/75 PE v01-00

20 103 Oreste Rossi Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιε α (νέο) Αιτιολόγηση (ιε α) Μεγάλες συσκευές είναι όλες οι συσκευές που δεν είναι κατ αρχήν κινητές ή που προορίζονται να παραμείνουν στη θέση λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Or. it Για λόγους σαφήνειας του κειμένου φαίνεται επιθυμητό να εγκαταλειφτεί ο ορισμός των μεγάλων συσκευών που περιλαμβάνεται στην τροπολογία 70 στο άρθρο 3, του εισηγητή. (Πρβλ. τροπολογία 78 στη θέση του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση). 104 Oreste Rossi Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιε β (νέο) (ιε β) «Μικρές συσκευές» είναι όλες οι συσκευές που είναι καταρχήν κινητές ή που δεν προορίζονται να παραμείνουν στη θέση λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Or. it Αιτιολόγηση Για λόγους σαφήνειας του κειμένου φαίνεται επιθυμητό να εγκαταλειφτεί ο ορισμός των μικρών συσκευών που περιλαμβάνεται στην τροπολογία 70 στο άρθρο 3, του εισηγητή. (Πρβλ. PE v /75 AM\ doc

21 τροπολογία 78 στη θέση του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση). 105 Chris Davies Άρθρο 4 Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για το σχεδιασμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συνεργασία παραγωγών και ανακυκλωτών και τη λήψη μέτρων που προάγουν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ΗΗΕ με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για το σχεδιασμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συνεργασία παραγωγών και ανακυκλωτών και τη λήψη μέτρων που προάγουν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ΗΗΕ με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διεργασίες κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, θεσπίζονται απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης, αποσυναρμολόγησης ή ανάκτησης ΑΗΗΕ, ή της επαναχρησιμοποίησης αναλώσιμων τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη ουσιώδη για τη λειτουργία τους, και τη μείωση των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών, στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. AM\ doc 21/75 PE v01-00

22 Αιτιολόγηση Επαναφορά της θέσης από την πρώτη ανάγνωση, αλλά με τη συμπερίληψη των αναλώσιμων στις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης, που έχει κυρίως ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι τα εκατομμύρια φύσιγγες μελάνης που απορρίπτονται καθημερινά θα συλλέγονται για κατάλληλη επεξεργασία και δεν θα καταλήγουν σε χωματερές. 106 Oreste Rossi Άρθρο 5 παράγραφος 3 3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τους φορείς οι οποίοι επιτρέπεται να συλλέγουν ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2γ, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τους φορείς οι οποίοι επιτρέπεται να συλλέγουν ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2. Or. it Αιτιολόγηση Η τροπολογία έχει ως στόχο την άρση μιας αντίφασης μεταξύ της παραγράφου 2γ και του άρθρου 5 παράγραφος Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato Άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2 Προς τούτο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τα συστήματα ή τις εγκαταστάσεις συλλογής, κατά περίπτωση, να προβλέπουν διαχωρισμό στα σημεία συλλογής του ΑΗΕΕ που προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση από άλλα, Προς τούτο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τα συστήματα ή τις εγκαταστάσεις συλλογής, κατά περίπτωση, να προβλέπουν διαχωρισμό του ΑΗΕΕ που προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση από άλλα, χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΕΕ, PE v /75 AM\ doc

23 χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΕΕ, Or. it 108 Sirpa Pietikäinen Άρθρο 7 παράγραφος 2 2. Προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συλλογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, κοινοποιούνται στα κράτη μέλη. 2. Για την τεκμηρίωση της επίτευξης αυτού του ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, οργανισμών, και οποιουδήποτε άλλου φορές συμμετέχει στη χωριστή συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων ΗΗΕ, κοινοποιούνται στα κράτη μέλη δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 16 σε ετήσια βάση πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ τα οποία: - προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή στάλθηκαν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας από οιονδήποτε φορέα, - μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις συλλογής σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) - παραδόθηκαν σε διανομείς σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β), - συλλέχτηκαν χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους, ή - συλλέχτηκαν συλλεγεί χωριστά με άλλα μέσα. Αιτιολόγηση Πρέπει η συμμετοχή να επεκταθεί σε όλους τους παράγοντες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη όλων των ροών ΑΗΗΕ. Με βάση ορισμένες μελέτες, σημαντικό ποσοστό των AM\ doc 23/75 PE v01-00

24 ροών επιστροφής δεν καταλήγουν στα επίσημα συστήματα συλλογής ΑΗΕΕ που οργανώνουν οι παραγωγοί, και διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες και δεν θα λαμβάνονταν υπόψη στην οδηγία ΑΗΕΕ. 109 Vladko Todorov Panayotov, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Sabine Wils Άρθρο 7 παράγραφος 6 6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, το αργότερο στις.* το ποσοστό συλλογής 45% και τη σχετική ημερομηνία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον πιθανό καθορισμό στόχων χωριστής συλλογής για μία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΙΙ ειδικά για εξοπλισμό ανταλλαγής θερμότητας και για λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο. * ΕΕ: 3 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το ποσοστό συλλογής και τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον καθορισμό στόχων χωριστής συλλογής για μία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΙΙ ειδικά για φωτοβολταϊκές μονάδες, για εναλλάκτες θερμότητας, για λαμπτήρες, συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων φωτισμού, και για μικρές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. Αιτιολόγηση Οι φωτοβολταϊκές μονάδες είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος ΗΗΕ. Διαφέρουν εντελώς από τις άλλες μεγάλες συσκευές και απαιτούν ιδιαίτερο σύστημα συλλογής για σωστή ανακύκλωση. Θα πρέπει επομένως η Επιτροπή να ορίσει ειδικό στόχο για τις φωτοβολταϊκές μονάδες, αντί να τις εντάσσει στον γενικότερο στόχο συλλογής. (Νέα τροπολογία, σε συνέχεια της ένταξης των φωτοβολταϊκών μονάδων στο πεδίο εφαρμογής από το Συμβούλιο). 110 Μιχάλης Τρεμόπουλος, Sabine Wils PE v /75 AM\ doc

25 Άρθρο 8 παράγραφος 4 εδάφιο 2 Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες υγρών κρυστάλλων. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες υγρών κρυστάλλων. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις του παραρτήματος VII προκειμένου να συμπεριληφθεί η επεξεργασία των σχετικών νανοϋλικών. Αιτιολόγηση Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ενώ πολλές εφαρμογές μπορεί να μην δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν ισχύει το ίδιο για ορισμένα νανοϋλικά, όπως π.χ. νανοσωλήνες άνθρακα, για ορισμένους εκ των οποίων υπάρχει υπόνοια ότι έχουν ιδιότητες συγκρίσιμες με εκείνες του αμιάντου, ή νανοάργυρος. Είναι προτιμότερο να αξιολογηθεί η κατάσταση για να διαπιστωθεί τι ενέργειες απαιτούνται, αντί να εθελοτυφλούμε. Η παρούσα τροπολογία είναι συνεπής προς τη θέση του ΕΚ για τις κανονιστικές πτυχές των νανοϋλικών, του (Επαναφορά της τροπολογίας 102 από την πρώτη ανάγνωση). 111 Linda McAvan Άρθρο 10 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά οιουδήποτε ΗΗΕ που προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση μόνον εφόσον έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο αναγνωρισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ότι βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και φέρει σχετική επισήμανση. AM\ doc 25/75 PE v01-00

26 112 Vladko Todorov Panayotov, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Sabine Wils Άρθρο 11 παράγραφος 1 1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 5 και στέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν τους ελάχιστους στόχους του Παραρτήματος V. 1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά και στέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν από τις * τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους: (α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 4 του παραρτήματος ΙΙΙ ποσοστό ανάκτησης 85%, ποσοστό ανακύκλωσης 75% και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5% (β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 2 του Παραρτήματος III, ποσοστό ανάκτησης 80%, ποσοστό ανακύκλωσης 65% και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5% (γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 3 του Παραρτήματος III, ποσοστό ανάκτησης 75%, και ποσοστό ανακύκλωσης 50% (δ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 5 του Παραρτήματος III ποσοστό ανάκτησης 75%, ποσοστό ανακύκλωσης 50% και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5% PE v /75 AM\ doc

27 Αιτιολόγηση (ε) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος III ποσοστό ανάκτησης 85%, ποσοστό ανακύκλωσης 75% και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5% (στ) για λαμπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80% (ζ) για φωτοβολταϊκές μονάδες, ποσοστό ανακύκλωσης 80%. * Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστό ποσοστό ανακύκλωσης για τις φωτοβολταϊκές μονάδες, αντί για ένα γενικό ποσοστό για όλη την κατηγορία 4. Αυτό εξασφαλίζει τη συγκρότηση ενός αποτελεσματικού συστήματος ανακύκλωσης. Η βιομηχανία έχει δεσμευτεί για στόχο 80% έως το 2015 θα τους είναι δυνατόν να τον επιτύχουν νωρίτερα. Για τις φωτοβολταϊκές μονάδες δεν έχει νόημα ούτε στόχος ανάκτησης ούτε στόχος επαναχρησιμοποίησης μικρό μέρος τους μπορεί να ανακτηθεί χωρίς να μπορεί να ανακυκλωθεί, η δε ανακύκλωση για προϊόντα τόσο μακρόβια και με τόσο γρήγορη εξέλιξη είναι αμφισβητήσιμη. 113 Julie Girling Άρθρο 11 παράγραφος 1 1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 5 και στέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν τους ελάχιστους στόχους του Παραρτήματος V. 1. Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά και στέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν από τις * τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους: (α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 4 AM\ doc 27/75 PE v01-00

28 Αιτιολόγηση του παραρτήματος ΙΙΙ ποσοστό ανάκτησης 85% και ποσοστό ανακύκλωσης 75% (β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 2 του Παραρτήματος III ποσοστό ανάκτησης 80%, και ποσοστό ανακύκλωσης 65% (γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 3 του Παραρτήματος III ποσοστό ανάκτησης 75% και ποσοστό ανακύκλωσης 50% (δ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 5 του Παραρτήματος III ποσοστό ανάκτησης 75%, και ποσοστό ανακύκλωσης 50% (ε) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος III ποσοστό ανάκτησης 85%, και ποσοστό ανακύκλωσης 75% (στ) για λαμπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80%. * Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Οι ξεχωριστοί στόχοι είναι αυθαίρετοι και θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη σε συνάρτηση με την οδηγία 2009/125/ΕΚ. 114 Bogusław Sonik Άρθρο 11 παράγραφος 2 PE v /75 AM\ doc

29 Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται για κάθε κατηγορία διαιρώντας το βάρος τωμ ΑΗΗΕ που εισέρχονται στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/ προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση μετά την ενδεδειγμένη επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 8, όσον αφορά την ανάκτηση και την ανακύκλωση δια του βάρους όλων των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ για κάθε κατηγορία, εκφραζομένου ως ποσοστό του βάρους. Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της διαλογής και της αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται για κάθε κατηγορία διαιρώντας το βάρος των ΑΗΗΕ που εισέρχονται στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/ προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση μετά την ενδεδειγμένη επεξεργασία δια του βάρους όλων των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ για κάθε κατηγορία, εκφραζομένου ως ποσοστό του βάρους. Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της διαλογής, της αποθήκευσης και την προκαταρκτικής επεξεργασίας πριν από την ανάκτηση δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των στόχων. Αιτιολόγηση Είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί πόσα μέρη των προϊόντων που ανακυκλώνονται προέρχονται από ΑΗΗΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των ΑΗΗΕ που στέλνεται για ανακύκλωση ανακυκλώνεται στην εγκατάσταση. 115 Judith A. Merkies Άρθρο 11 παράγραφος 6 6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, έως την, τους στόχους ανάκτησης του Παραρτήματος V, Μέρος 3, και επανεξετάζουν τη μέθοδο υπολογισμού της παραγράφου 2, προκειμένου να αναλυθεί 6. Με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, έως την, τους στόχους ανάκτησης του Παραρτήματος V, Μέρος 3, και επανεξετάζουν τη μέθοδο υπολογισμού της παραγράφου 2, προκειμένου να αναλυθεί AM\ doc 29/75 PE v01-00

30 κατά πόσον είναι εφικτό να τεθούν στόχοι ανάκτησης με βάση προϊόντα και υλικά που απορρέουν(εκροές) από ανάκτηση, ανακύκλωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. * ΕΕ: 7 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. κατά πόσον είναι εφικτό να τεθούν στόχοι ανάκτησης με βάση προϊόντα και πρώτες ύλες που απορρέουν (εκροές) από ανάκτηση, ανακύκλωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. * ΕΕ: 7 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 116 Elisabetta Gardini Άρθρο 12 παράγραφος 1 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της συλλογής των ΑΗΗΕ, να μεριμνούν για τη διάθεση επαρκών οικονομικών μέσων για την κάλυψη του κόστους της συλλογής ΑΗΗΕ από οικιακά απόβλητα κατά την τελική πώληση νέου ΗΗΕ, στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεδομένου ότι ρυπαίνοντες είναι οι λιανικοί έμποροι, οι καταναλωτές και οι παραγωγοί, και όχι οι φορολογούμενοι. Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να συγκεντρώσει τους σχετικούς οικονομικούς πόρους: τα οικονομικά μέσα που συγκεντρώνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ και να μην υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος το κόστος της συλλογής ΑΗΗΕ και το κόστος πληροφόρησης πρέπει να δημοσιεύονται, προκειμένου να εξασφαλίζεται διαφάνεια τα οικονομικά μέσα που PE v /75 AM\ doc

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/24 Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014

Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014 Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014 Κυρία/ε, Σας αποστέλλεται για απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006) 29.5.2007 L 136/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα