Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: ,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΔΗ

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ... ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ... 7 ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Αληηθείκελν έξγνπ, Παξαδνηέα, Υξνλνδηάγξακκα Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ Πεξηερφκελα Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο Πεξηερφκελα Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Λνηπέο Γηαηάμεηο. 18 ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 4 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 5 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ.. 21 ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Οη Έιιελεο Πνιίηεο Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο Σα εκεδαπά Ννκηθά Πξφζσπα Οη ζπλεηαηξηζκνί Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα Οη ελψζεηο θνηλνπξαμίεο 35 ΑΡΘΡΟ 7 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Καηάξηηζε θαη Τπνγξαθή χκβαζεο Έξγνπ χκβαζε Λχζε - Καηαγγειία χκβαζεο - Έθπησζε Αλαδφρνπ 36 ΑΡΘΡΟ 8 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΑΡΘΡΟ 9 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 37 ΑΡΘΡΟ 10 ΚΤΡΧΔΗ-ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ε λ ί δ α

3 ΑΡΘΡΟ 11 ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ - ΔΝΣΑΔΗ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ. 38 ΑΡΘΡΟ 12 ΔΓΓΤΖΔΗ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΛΖΡΧΜΖ 39 ΑΡΘΡΟ 14 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ. 40 ΑΡΘΡΟ 15 ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ Β. ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Α. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Β. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ. 62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ.. 66 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ.. 66 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΝΑΡΞΖ / ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ. 66 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΑΝΔΧΖ / ΛΖΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ. 66 ΑΡΘΡΟ 4 ΦΟΡΟΗ / ΣΔΛΖ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 67 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΑΡΘΡΟ 7 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΡΘΡΟ 8 ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΑΡΘΡΟ 10 ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΑΡΘΡΟ 12 ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 13 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 14 ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ / ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 77 ΑΡΘΡΟ 15 ΡΖΣΡΔ ε λ ί δ α

4 Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα:.. /11/2012 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Γ ΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.:. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254(Β' θηίξην Intracom) Σαρ.Κψδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Γ. ππξφπνπινο,ν. Νηαιαράλεο Σειέθσλν : , Fax: ΘΕΜΑ: 'Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο πνζνχ ,00. πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 07: Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Πνηφηεηα Εσήο Γπηηθήο Διιάδνο, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 'Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Έρνληαο ππφςε: Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H 1. Σν Ν. 2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α ) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα άξζξα 21 θαη 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α') δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α'19), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν 2741/98 (ΦΔΚ 199/Α/ ) 3. Σν Π.Γ. 346/98 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο Τπεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/50/Δ.0.Κ. ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1992, φπσο απηή ηζρχεη ζήκεξα». 4. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68Α'/ ) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 5. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ. 150Α'/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη ηελ εγθχθιην Π1/4232/ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 6. Σν Π.Γ. 60/2007, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005 (Φ.Δ.Κ. 64 Α '/2007). 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/ ρέδην Καιιηθξάηεο «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο» (ΦΔΚ. 87Α'/ ). 4 ε λ ί δ α

5 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 «Αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο», φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α '/ ) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ». 9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α'/ ), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 10. Σελ Τπ. αξηζκφ 35130/739 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Φ.Δ.Κ. Β' 1291/2010) «Αχμεζε θαη νξηζκφο ζε επξψ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 2362/1995, γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/21010, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (ΦΔΚ. 178Α ). 12. Σν Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ. 2225Α ). 13. Σν άξζξν 12 ηνπ Ν.3688/2008 (ΦΔΚ 163/ηΑ ) «Πηζηνπνίεζε εηαηξεηψλ δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ». 14. Σελ αξ.1728/26/04/2012έληαμε ηεο Πξάμεο "Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο" κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Γπηηθή Διιάδα - Πεινπφλλεζνο - Ηφληνη Νήζνη". 15. ρεηηθή Απφθαζε..(Πξαθηηθφ./2012 ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πνζνχ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα..ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 16. Σν ππ' αξηζκ.. έγγξαθν ηεο. ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδα ζηα πιαίζηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνζνχ ,00 πιένλ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απφ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πιεπξάο. 5 ε λ ί δ α

6 2. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΣΗΡΗΟ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΥΑΨΑ (Παλεπηζηεκίνπ 254 β' θηίξην Intracom- Ηζφγεην ) Πάηξα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΔΗ Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο θαη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληίζηνηρν έξγν. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο/ ζπγρψλεπζεο/ απνξξφθεζεο επηρεηξήζεσλ, ζηελ εκπεηξία ζα ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αξρηθή ηεο κνξθή. ε θάζε πεξίπησζε : Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη κφλν κε κία πξνζθνξά θαη κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ απηφλνκα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ θαη σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ, νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη νη αλσηέξσ ζπκκεηέρνληεο απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηερλνγλσζία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Διάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ην γεγνλφο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαζψο θαη λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε, ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζπλαθέο κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν. Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη απνδεηθλχνληαη απφ ηα βηνγξαθηθά ηεο νκάδαο έξγνπ θαζψο θαη απφ θαηάζηαζε κε ζηνηρεία έξγσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο. Οη παξαιήπηεο ηεο Πξνθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν (έληππν ή ειεθηξνληθφ) πνπ παξαιακβάλνπλ, απφ άπνςε πιεξφηεηαο, θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα δεκνζηεπηνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (www.pde.gov.gr). Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Πξνθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 6 ε λ ί δ α

7 Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κηα εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ζηε έδξα ηεο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Πάηξα, Μεζνιφγγη, Πχξγνο) θαη νιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θηηξίνπ ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο ζηελ Πάηξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (www.pde.gov.gr). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αλαδφρνπο, ε δαπάλε δεκνζίεπζεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο αλαδείρζεθε κε ην κεγαιχηεξν πνζφ. Πιεξνθνξίεο θαη πξφζθιεζε κε ηνπο φξνπο θιπ. παξέρνληαη απφ ην ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ, θάζε εξγάζηκε εκέξα, απφ 8.30 π.κ κ.κ (Γ. ππξφπνπινο - Α. Φηινβαζηιφπνπινο, ηει /409, Φαμ ) ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο : 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή απφ Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, χςνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο πξνυπνινγηδφκελεο ζπλνιηθήο ηηκήο (γηα έλα ρξφλν), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : A. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. B. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π. Γηαηάγκαηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε επίζεο, δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α '), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ αλαθεξνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 7 ε λ ί δ α

8 ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ηνπ νπνίνπ ε απνζθξάγηζε θαη ν έιεγρνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/ Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πηζηνπνίεζεο ηνπο θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1435 «Τπεξεζίεο επηθνηλσλίαο Απαηηήζεηο γηα παξφρνπο» απφ δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην θνξέα απφ ην Δ.Τ.Γ. 7. Πίλαθα πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο κε πεξηγξαθή ησλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κάξθεηηλγθ κέζα απφ πεγέο θαη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media marketing), κε παξαγσγή δηαθεκηζηηθψλ video θαη πξνσζεηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη έξγα αλάιπζεο, ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ή παξακεηξνπνίεζεο ινγηζκηθνχ. Ο Πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: ΠΔΛΑΣΖ ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ (απφ έσο) ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΔΡΓΟ (πξνυπνινγηζκφο) ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ (ηχπνο & εκ/λία) Όπνπ: «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ»: νινθιεξσκέλν ή ζε εμέιημε «ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ»: ελδεηθηηθά: βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ή αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο Αξρήο, πξσηφθνιιν παξαιαβήο Γεκφζηαο Αξρήο, δήισζε πειάηε-ηδηψηε Δάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο ππνγξαθεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. Δάλ ν Πειάηεο είλαη Ηδησηηθφο Οξγαληζκφο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε ηνπ ηδηψηε Οξγαληζκνχ φπσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαη φρη ε ζρεηηθή χκβαζε Έξγνπ. 8. Οξηζκφ Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαη Αλαπιεξσηή Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαη βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα. Σν ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ (Project Manager) ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα ηεθκεξησκέλα: 8 ε λ ί δ α

9 o o Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα / πηπρίν ζπνπδψλ (ΑΔΗ ή ηζνδχλακν ηίηιν ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ) Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ Σν ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλνπ Έξγνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα ηεθκεξησκέλα: o o Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα / πηπρίν ζπνπδψλ (ΑΔΗ ή ηζνδχλακν ηίηιν ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ) Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζε έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ Ο ππεχζπλνο Έξγνπ ζα εγεζεί ηεο Οκάδαο Έξγνπ, αλαιακβάλνληαο ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ηνπ Έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ππνβνεζείηαη θαη λα αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Έξγνπ. 9. πλνπηηθφ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχπηεη ε ζχλζεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο έξγνπ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: Α/Α Δηαηξία (ζε πεξίπησζε Έλσζεο Κνηλνπξαμίαο) Ολνκαηεπψλπκν Μέινπο Οκάδαο Έξγνπ Ρφινο ζηελ Οκάδα Έξγνπ - Θέζε ζην ζρήκα πινπνίεζεο Αλζξσπνκήλεο πκπιεξσκαηηθά ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη επζέσο θαη ρσξίο άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, ε εμεηδίθεπζε, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. Ζ κε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 1 ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 2.1 Ανηικείμενο έργοσ, Παραδοηέα, Υρονοδιάγραμμα. Σν ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα νη δξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 07: Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Πνηφηεηα Εσήο Γπηηθήο Διιάδνο, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 'Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο έρεη δηάξθεηα 33 κήλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα, έρεη σο αληηθείκελν ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά, σο δηαθξηηφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ πιάλνπ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο ζπλδπάδεη ηφζν ηα παξαδνζηαθά κέζα πξνψζεζεο φζν θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο πνπ 9 ε λ ί δ α

10 ζπκπξάηηνπλ γηα ηελ επίηεπμε αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, κε παξάιιειε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, κε ηξφπν ζχγρξνλν, θαηλνηφκν θαη ζηνρεπφκελν ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. Σν κήλπκα πνπ ζα εθθξάδεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέρεηα θαη ζα πξνβάιιεηαη κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ εξγαιείσλ δεκνζηφηεηαο πνπ ζα αθνξά ηφζν ην ηνπξηζηηθφ θνηλφ φζν θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ είλαη θαη νη πάξνρνη ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν ππνέξγν 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή δνκείηαη ζε δξάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο, νη νπνίεο αιιεινζπλδένληαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ δηαδηθηχνπ πνπ ζπλδπάδνπλ επξεία απνδνρή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο ε δεκηνπξγία ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook, twitter, google+) θαη θαλαιηνχ ζην YouTube, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ δηθηχσλ, πνπ ζα πξνβάινπλ ηνλ ηνπξηζκφ ζηε Γπηηθή Διιάδα. Δπηπιένλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζα πινπνηεζεί θαη Πιαηθφξκα Φεθηαθήο ήκαλζεο (Digital Signage) ε νπνία είλαη κηα δηάηαμε ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ ε νπνία επηηξέπεη ηελ πξνβνιή πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζπζθεπέο φπσο νζφλεο αθήο θαη πξνβνιήο θαη Projectors. Σν πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο ζα είλαη κηα ρξνληθά πξνγξακκαηηζκέλε ξνή πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: videos, θσηνγξαθίεο, θείκελα, δπλακηθφ πεξηερφκελν ηζηνζειίδαο, αλαξηήζεηο ζηα εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζα πινπνηεζεί κέζσ 3 δξάζεσλ: Ζ 1ε δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ, πξσηφηππνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ πξνψζεζεο γηα ρξήζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ην θαλάιη YouΣube θαη ηε Πιαηθφξκα Φεθηαθήο ήκαλζεο. Ζ 2ε δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ profile θαη ηε δεκηνπξγία & δηαρείξηζε δηθηχνπ ζηα 3 θνηλσληθά δίθηπα (facebook, twitter & google+) θαη ζην YouTube. Ζ 3ε θάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη: Ζ Γξάζε 1.1 «Γεκηνπξγία πνιπκεζηθνχ πιηθνχ» γηα ρξήζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ζην θαλάιη YouTube, απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο αξρηθήο βηβιηνζήθεο πιηθνχ πνπ ζα εηζάγεη ηνπο επηζθέπηεο ησλ δηθηχσλ ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Σν πνιπκεζηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ 3 πξσηφηππα βίληεν θαη 15 πξσηφηππεο εηθφλεο θαη ζα δεκηνπξγεζεί ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 33 κελψλ ηνπ Τπνέξγνπ 1. πγθεθξηκέλα, ην πξψην 2κελν ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ην 1ν βίληεν θαη νη πξψηεο 5 εηθφλεο, ην 14ν κήλα ζα δεκηνπξγεζεί ην 2ν βίληεν θαη 5 λέεο εηθφλεο πξνψζεζεο, θαη ηνλ 26ν κήλα ην 3ν βίληεν θαη νη ηειεπηαίεο 5 εηθφλεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». 10 ε λ ί δ α

11 Ζ Γξάζε 1.2 «Δθζηξαηεία πξνψζεζεο κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter, Google+, YouTube)» πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηε θξίζηκε κάδα ελεκεξσκέλσλ αηφκσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά σο πξνο ηε δηάδνζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. πγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην YouTube, ην Facebook, ην Twitter θαη ην Google+ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. ην πιαίζην απηφ ζα δεκηνπξγεζεί θαλάιη δεκνζίεπζεο βίληεν ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην YouTube. Δθηφο ησλ βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1, επηπιένλ ζην θαλάιη ζα δεκνζηεχνληαη επηπξφζζεηα βίληεν πνπ ζα παξαρζνχλ ζηα πιαίζηα άιισλ Τπνέξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, θαζψο θαη βίληεν απφ ινηπέο εθδειψζεηο κε ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο δξάζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». Αληηζηνίρσο ζην Facebook ζα δεκηνπξγεζεί & ζα αλαπηπρζεί δίθηπν «θίισλ» πνπ ζα ελεκεξψλνληαη ζηνρεπφκελα, ζρεηηθά κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Σν δίθηπν ζα απαξηίδεηαη ηφζν απφ «δηακνξθσηέο γλψκεο» φζν θαη απφ απιφ ελδηαθεξφκελν θνηλφ θαη ν ξφινο ηνπ ζα είλαη λα αλακεηαδίδεη πνιιαπιαζηαζηηθά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα κελχκαηα γηα ηε ΠΓΔ σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ο ζηφρνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ είλαη ηφζν αξηζκεηηθφο φζν θαη πνηνηηθφο θαη εμειίζζεηαη θιηκαθσηά εληφο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1 ηνπ πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο δξάζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». ην Twitter ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα αλαπηπρζεί αληίζηνηρν δίθηπν «followers» πνπ ζα ελεκεξψλνληαη ζηνρεπφκελα, ζρεηηθά κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ δηθηχνπ ζην facebook είλαη ε απιφηεηα θαη ε ακεζφηεηα ρξήζεο πνπ πξνζθέξεη ην Twitter, πξνζδίδνληαο ηνπ ζπλερψο κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Ο ζηφρνο γηα ηε δηακφξθσζε θαη απηνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη επίζεο ηφζν αξηζκεηηθφο φζν θαη πνηνηηθφο, κε θιηκαθσηή εμέιημε εληφο ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο δξάζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». Όζνλ αθνξά, ην Google+ ε Πεξηθέξεηα ζηνρεχεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ίζσο ηνπ πην ξαγδαία αλεξρφκελνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, θαη ηεο πιεζψξαο δπλαηνηήησλ πνπ απηφ πξνζθέξεη, φπσο ηεο πην πξνζσπνπνηεκέλεο δηάδνζεο κελπκάησλ αλαιφγσο ησλ «θχθισλ» πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο. Ο ζηφρνο γηα ηε δηακφξθσζε θαη απηνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη επίζεο ηφζν αξηζκεηηθφο φζν θαη πνηνηηθφο, κε θιηκαθσηή εμέιημε εληφο ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο δξάζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». Ζ Γξάζε 1.3 «Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» ζηνρεχεη ζηε παξνπζίαζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πξνψζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλακηθφηεηα θαη ελαιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηαπηφρξνλα ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ επηζθέπηε. Οπζηαζηηθά, ζα δεκηνπξγεζεί κηα βηβιηνζήθε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πξνψζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο νπνίαο ε δηαρείξηζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο Server εθαξκνγήο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο. 11 ε λ ί δ α

12 Κεληξηθή Δθαξκνγή Κεληξηθφο Server κε ηε εθαξκνγή δηαρείξηζεο Βηβιηνζήθε Πεξηερνκέλνπ εκείν Πξνβνιήο A εκείν Πξνβνιήο B εκείν Πξνβνιήο C εκείν Πξνβνιήο εη Γηαζέζηκσλ Λεηηνπξγηψλ 1. Δπηινγή πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ 2. χλδεζε κε θνηλσληθά δίθηπα Tablet PC Mobile phone Local server Πξνζαξκνζκέλν Τπνζχλνιν Πεξηερνκέλνπ 3. Απνζηνιή & δεκνζηνπνίεζε SMS 4. Απνζηνιή δεδνκέλσλ κε Bluetooth Smartphone Υξήζηεο 5. Λήςε & εγθαηάζηαζε mobile client Laptop LCD screen Projector Touch screen Ζ εθαξκνγή Server ζα ελζσκαηψλεη θαη κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επίβιεςε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηα ελεξγά ζπλδεδεκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (εκεία Πξνβνιήο). πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε χπαξμε «εκείσλ Πξνβνιήο» πνπ ζα απνηεινχλ νπζηαζηηθά έμππλα ζεκεία πξνψζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη δχλαηαη λα είλαη: ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα ζε δηεζλείο εθζέζεηο, ρψξνη αλακνλήο, επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ. Κάζε «εκείν Πξνβνιήο» ζα πεξηιακβάλεη έλα πξνζαξκνζκέλν ππνζχλνιν ηεο βηβιηνζήθεο πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν ζα πξνβάιιεηαη ζε δηάθνξα κέζα φπσο νζφλεο αθήο, νζφλεο πξνβνιήο θαη video projectors. Σν ππνζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα επηιέγεηαη κέζσ ηεο Server εθαξκνγήο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, θαη ε Client εθαξκνγή ζα αξρηθνπνηείηαη βάζεη απηήο ηεο επηινγήο, ελψ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ κέζσ internet. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ «εκείνπ Πξνβνιήο» ζα πεξηιακβάλνπλ: ηελ επηθνηλσλία κε ηε Server εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα αξρηθνπνηνχληαη νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ ππνζπλφινπ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξνβνιήο. 12 ε λ ί δ α

13 ηελ πξνβνιή ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ πεξηερνκέλνπ κε δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο επηκέξνπο ξπζκίζεσλ φπσο ν ρξφλνο θαη ε ζεηξά εκθάληζήο ηνπ. ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηψλ γηα ην ρξήζηε κε παξάιιειε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπο. ηελ δπλαηφηεηα αλαθνξάο κε επηινγή ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο αλά ελφηεηα πεξηερνκέλνπ (αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ζπλδέζεθαλ). Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ «εκείνπ Πξνβνιήο» απνηεινχλ ηελ Client εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο. Ο επηζθέπηεο ηνπ «εκείνπ Πξνβνιήο» ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλα «εη Γηαζέζηκσλ Λεηηνπξγηψλ» πνπ ζα είλαη: 1. Δπηινγή πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ. Καηά ηε ρξνλνπξνγξακκαηηζκέλε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, είηε ζηελ νζφλε αθήο, είηε ζηελ νζφλε πξνβνιήο, είηε ζην smartphone ηνπ αθνχ πξψηα έρεη ιάβεη θαη εγθαηαζηήζεη ηνλ αληίζηνηρν mobile client. 2. χλδεζε κε θνηλσληθά δίθηπα. Πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ηειεπηαίσλ ζρνιίσλ ή/θαη πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηά ν επηζθέπηεο ζηα profiles ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 3. Απνζηνιή θαη δεκνζίεπζε SMS. Αθνξά ηελ απνζηνιή γξαπηνχ κελχκαηνο ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πξνβάιιεηαη ζην ζεκείν πξνβνιήο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ κελχκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηελ Client εθαξκνγή ηνπ ζεκείνπ πξνβνιήο κε δπλαηφηεηα απνδνρήο ή κε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ. Δμππεξεηεί ζηε δεκηνπξγία δεμακελήο ρξεζηψλ πνπ ζα απνηεινχλ ζηφρν κειινληηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηε Πιαηθφξκα Φεθηαθήο ήκαλζεο. 4. Απνζηνιή δεδνκέλσλ κέζσ Bluetooth. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο πεξηερνκέλνπ ζηε Πιαηθφξκα, ην νπνίν ζα δεκνζηνπνηείηαη ζηα κέζα πξνβνιήο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ Client εθαξκνγή ηνπ ζεκείνπ πξνβνιήο κε δπλαηφηεηα απνδνρήο ή κε ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ. Δμππεξεηεί ζηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνβνιήο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηε Πιαηθφξκα Φεθηαθήο ήκαλζεο. 5. Λήςε mobile client γηα πξφζβαζε ζην πξνζαξκνζκέλν πεξηερφκελν ηνπ ζεκείνπ πξνβνιήο. Ο ρξήζηεο ζα επηιέγεη, ζα ιακβάλεη θαη ζα εγθαζηζηά ηνλ θαηάιιειν Mobile Client αλαιφγσο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ smartphone ηνπ (ios, Android, Windows Mobile). Ο Client ζα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κνλίκσο πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο Πιαηθφξκαο θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζηα profile ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, αθφκα θαη φηαλ πιένλ δελ βξίζθεηαη ζην εκείν Πξνβνιήο. ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνέξγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη κφλν ην θφζηνο πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ (Server, Client θαη Mobile Clients) ηεο Φεθηαθήο ήκαλζεο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη θηινμελία ηεο Server εθαξκνγήο ζα γίλεη ζε ήδε ππάξρνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ ηεο ΠΓΔ, ελψ ε εγθαηάζηαζε ηεο Client εθαξκνγήο θαη ε δηάζεζε ησλ Mobile Client εθαξκνγψλ ζα γίλεηαη ζε εμνπιηζκφ (laptop, θηλεηφ ηειέθσλν) πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηε ΠΓΔ. Σέινο, ν ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο πξνβνιήο (νζφλεο αθήο, νζφλεο πξνβνιήο projectors) βαξχλεη ην πξνυπνινγηζκφ ησλ εθζέζεσλ. 13 ε λ ί δ α

14 Ζ παξνχζα πξφζθιεζε αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ δξάζεσλ ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο. Σα παξαδνηέα αλά δξάζε είλαη ηα εμήο: Γξάζε 1.1 Παξαδνηέν «Πξσηφηππν, πνιχγισζζν, πνιπκεζηθφ πιηθφ πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο Π.Γ.Δ. (3 βίληεν, 15 εηθφλεο)» «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θαλαιηνχ YouTube γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ δηθηχνπ κέζσ Facebook γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ δηθηχνπ κέζσ Twitter γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ δηθηχνπ κέζσ Google+ γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» «Αλάπηπμε client-server εθαξκνγήο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» «Αλάπηπμε 3 mobile client εθαξκνγψλ (γηα ιεηηνπξγηθά ios, Android & Microsoft Windows Mobile) γηα ηε πξφζβαζε ζην πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» 14 ε λ ί δ α

15 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Υξνλνδηάγξακκα Παξαδνηέσλ ΜΖΝΔ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ 15 ε λ ί δ α

16 2.2 Περιετόμενο προζθορών Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε δχν (2) αληίηππα (πξσηφηππν θαη αθξηβέο αληίγξαθν) κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Κάζε έλα απφ ηα δχν αληίηππα ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή: Α. «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» ν νπνίνο πεξηέρεη φια ηα έγγξαθα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Β. «Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο», (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1) ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ θαθέινπ απηνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο. Γ. «Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2) ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο ησλ Τπνελνηήησλ 2.3, 2.4 θαη 2.5 ηεο δηαθήξπμεο. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ θαθέινπ απηνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : ΠΡΟΦΟΡΑ» «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ : επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ» «Ο ΠΛΖΡΖ ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ» : ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ππ' αξηζκφ... ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ... Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξαθεκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 2.3 Περιετόμενα Φακέλοσ Σετνικής Προζθοράς ην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα έγγξαθα / έληππα ηεο πξνζθνξάο, απφ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαη παξαδνηέα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδαο» ηνπ 16 ε λ ί δ α

17 πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,», νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Σν πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 1) Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, είλαη θξίζηκα γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ θαη κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 2) Αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ κε πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο ζπλνδεπφκελα απφ πξνηάζεηο πινπνίεζήο ηνπο θαη ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα.. πγθεθξηκέλα γηα ηα 3 video απαηηείηαη ε αλάπηπμε ζελαξίσλ θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο νξγάλσζεο θαη επεμεξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Γηα ηα εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο απαηηείηαη ε πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. Γηα ηηο εηθφλεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ηδέεο θαη νη ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο κε βάζε ηελ πξσηνηππία ζχλζεζήο ηνπο θαη ηελ απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Γηα ηελ πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο απαηηείηαη ε αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλάπηπμήο ηεο. 3) Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα εθαξκφζεη εάλ αλαδεηρζεί σο Αλάδνρνο, κε εμεηδίθεπζε ησλ ξφισλ θαη αλαθνξά ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ, ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δηάθνξεο θξίζηκεο ζέζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο νξγάλσζεο. Δπίζεο θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα εκπξφζεζκε παξάδνζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, φια ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Όια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά ζε γιψζζα εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε, ζα επηθξαηεί ε ειιεληθή δηαηχπσζε. 2.4 Περιετόμενα Φακέλοσ Οικονομικής Προζθοράς ηνλ ΦΑΚΔΛΟ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εζσθιείεηαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ζε πεξίπησζε Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ ηίκεκα έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ ην Έξγν, πιένλ ΦΠΑ. Σνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο ζε ΔΤΡΧ μερσξηζηά. Ζ πξνηεηλφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πξνεθηηκψκελν ηίκεκα γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πιένλ Φ.Π.Α. Ο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (ρεηηθφ Τπφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2). ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δχλαηαη λα δνζεί γεληθή έθπησζε επί ηνπ θαη απνθνπή ηηκήκαηνο. ε πεξίπησζε έθπησζεο κεγαιχηεξεο ηνπ 10% ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο 17 ε λ ί δ α

18 ηεθκεξησκέλε, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο / απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά λα δηαρσξίδεηαη μερσξηζηά αλά κέινο. Σηκέο Πξνζθνξψλ - Νφκηζκα Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν πξνθεξπζζφκελν έξγν (αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο πνζφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζεο) πξνυπνινγίδεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ ,00. πιένλ Φ.Π.Α. Γηα ην έξγν ζπλνιηθά ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε ,00 βάζεη ηεο ππ' αξηζκ. 398/2011 απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο εγγξαθήο ζηελ ΑΔΠ 001/8. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 2.5 Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο αλά δεηνχκελε ππεξεζία. 2.6 Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 2.7 Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 2.8 Οη ηηκέο είλαη ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 3 ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε, θαηά αλψηεξν φξην, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ - ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Ζ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ) ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Σκήκα ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32, Σ.Κ , Πάηξα), παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξσηνθνιιεί θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο ηηο πξνζθνξέο θαη πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 18 ε λ ί δ α

19 1. Αλνίγνληαη, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, νη εληαίνη θάθεινη θαη απνζθξαγίδνληαη νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαηά θχιιν. 2. Οη Φάθεινη Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θπιάζζνληαη. Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη. 3. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ειέγρεη κφλν σο πξνο ηελ αξηζκεηηθή πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα (δει. έλαληη ηνπ πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ) ηα δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ φγθν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε αξκφδηα Δπηηξνπή, δχλαηαη λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζε επφκελε ζπλεδξίαζε. 4. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο θάιπςεο ηνπ θξηηήξηνπ ζπκκεηνρήο κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξηζζνχλ θαη ν ηφπνο, ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ησλ νπνίσλ ε Πξνζθνξά σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο έρεη γίλεη απνδεθηή. 5. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη Φάθεινη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζε ηνπο, φζεο Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ (βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη Φάθεινη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη. 6. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 7. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξηζζνχλ θαη ν ηφπνο, ψξα θαη εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ησλ νπνίσλ ε Σερληθή Πξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή. 8. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη - γηα φζεο Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο - ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Όζεο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Οκνίσο επηζηξέθνληαη θαη νη Φάθεινη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ πνπ δελ είραλ απνζθξαγηζζεί. 9. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 10. Μεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ην θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ 19 ε λ ί δ α

20 δηαγσληζκνχ, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο πξνο θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ, επηθξαηέζηεξνο Αλάδνρνο. 11. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 12. Ο νπζηαζηηθφο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ, (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ ηεο. 13. Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ Πξνζθνξψλ (ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο) χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ εμέηαζε ησλ Πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξα 4 θαη 5, ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ςεθηνπνίεζεο, αλαπαξαγσγήο ή αλακεηάδνζεο. 14. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ Πξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο πλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πληπουοπίερ εμπιστεςτικού σαπακτήπα» θαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη πλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 15. ε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε δχν (2) φκνηα αληίηππα. ΦΑΔΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηερληθήο ζπκκφξθσζεο ηεο θάζε πξνζθνξάο κε βάζε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάιινπλ νη λφκηκα ζπκκεηέρνληεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ζ Σερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζην θάθειν ζηνηρεία πνπ λα κπνξνχλ λα δείμνπλ ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 1. Πιεξφηεηα θαη Αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ i. Καηαλφεζε Αληηθεηκέλνπ θαη Απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ 20 ε λ ί δ α

21 ii. iii. Μεζνδνινγία, Σερληθά Μέζα θαη Δξγαιεία θαη Υξνλνδηάγξακκα Δπίηεπμεο ησλ ηφρσλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Παξαδνηέσλ (Παξάγξαθνο 2.3) : ελάξηα θαη Μεζνδνινγία γηα ηα 3 video, ζηξαηεγηθή γηα επηηπρεκέλε εθζηξαηεία πξνψζεζεο κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξσηφηππεο ηδέεο θαη ηερληθέο γηα ην πεξηερφκελν θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλάπηπμήο ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο θ.ι.π.) 2. ρήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο Οκάδαο Παξνρήο Τπεξεζίαο i. Γνκή θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο (εηδηθφηεξα: εμεηδίθεπζε ξφισλ ηεο νκάδαο ηνπ Έξγνπ θαη ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο) ii. Γηαδηθαζίεο γηα Δκπξφζεζκε Παξάδνζε θαη ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ Σεχνική Αξιολόγηση α. Ζ ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, ζπκθψλσο πξνο ηνλ θαησηέξσ πίλαθα φπνπ: Κξηηήξην 1 απνηειείηαη απφ 3 ππνθξηηήξηα (1.1, 1.2 & 1.3) κε αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη Κξηηήξην 2 απφ 2 ππνθξηηήξηα (2.1 & 2.2) κε αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο : Πίλαθαο 1. Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟ (βi) (%) 1 Πιεξφηεηα θαη Αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Καηαλφεζε Αληηθεηκέλνπ θαη Απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ Μεζνδνινγία, Μέζα θαη Υξνλνδηάγξακκα Δπίηεπμεο ησλ ηφρσλ ηνπ έξγνπ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Παξαδνηέσλ 30 2 ρήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο Οκάδαο Παξνρήο 30 Τπεξεζίαο 2.1 Γνκή θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο (εηδηθφηεξα: εμεηδίθεπζε ξφισλ ηεο νκάδαο 10 ηνπ Έξγνπ θαη ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειιψλ ηεο) 2.2 Γηαδηθαζίεο γηα Δκπξφζεζκε Παξάδνζε θαη ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ 20 πλνιηθή Βαζκνινγία Βi 100 β. Κάζε επηκέξνπο θξηηήξην βαζκνινγείηαη κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ. γ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα θάζε επηκέξνπο θξηηήξην είλαη 100 φηαλ ε πξνζθνξά θαιχπηεη αθξηβψο ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα 1 δ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε. Ζ βαζκνιφγεζε εθάζηνπ ησλ θξηηεξίσλ 1 θαη 2 γίλεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο. ζη.πλνιηθή βαζκνινγία Βi ελφο δηαγσληδνκέλνπ κηθξφηεξε απφ 80 κνλάδεο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη απνθιεηζκφ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 21 ε λ ί δ α

22 Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ (βi * ζi). Ζ ζπλνιηθή Βαζκνινγία (Βi) ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ, ήηνη: Bi = (βi * ζi) Οικονομική αξιολόγηση α. Έθαζηνο δηαγσληδφκελνο βαζκνινγείηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά κε ηνλ ηχπν: Κi = ΟΠΓ/ ΥΟΠ *100 φπνπ: Κi = πγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο δηαγσληδνκέλνπ ΟΠΓ = πλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξάο δηαγσληδνκέλνπ ΥΟΠ = Υακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξάο κεηαμχ φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ β. Ζ βαζκνινγία Κi ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην. υνολική αξιολόγηση α. Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν Κi/ Bi, φπνπ: Κi = πγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο δηαγσληδνκέλνπ Bi = πλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο β. Ο ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ ηχπν κε αθξίβεηα ελφο δεθάηνπ ηεο κνλάδαο. Απηνλφεηα, δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί βαζκνιφγεζε γηα πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο ηππηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 6 ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ - ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 6.1 Καηακύρωζη ηοσ διαγωνιζμού Ζ Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηε θξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ζα ππνβάιεη ηα Πξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 22 ε λ ί δ α

23 Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ θαηαθχξσζε ή κε ηνπ δηαγσληζκνχ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δελ έρεη θακία επζχλε απνδεκίσζεο έλαληη φζσλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ θαξπνθνξήζεη. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη πξνζθνξά, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη επηζθαιέο γηα ηελ Πεξηθέξεηα. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ην αξκφδην φξγαλν απνθαζίδεη λα θαηαθπξψζεη ην έξγν είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα ην έξγν, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζα πεξηέρεη φζνπο φξνπο θξηζεί φηη δηεπθξηλίδνπλ ηελ πξνθήξπμε ή δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα πξνζθνκίζεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά (ζχκθσλα κε ηε λνκηθή ηνπ κνξθή), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο/νδεγίεο: ηε ζηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ» πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» φπνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε, ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή /ΟΥΗ εάλ ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ην αληίζηνηρν θεθάιαην ή ελφηεηα ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ 1. Οη Έιιελεο Πνιίηεο Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηα ρξενθνπίαο, θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α / ) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 23 ε λ ί δ α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλφξκνπ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει Fax: ΑΘΖΝΑ, 24/6/2011

Παλφξκνπ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει Fax: ΑΘΖΝΑ, 24/6/2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλφξκνπ 2, 11523 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει. 210-6437895 Fax: 210-6464365

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 4-12-2014 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 575 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.gr ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σξίπνιε 26 Ινπιίνπ 2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ******************************************

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα