ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τιμή:

2

3 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Το Υπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τας υπό του άρθρου 22 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 2005 χορηγουμένας αυτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): * Ερμηνεία. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ως οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικαί Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 1977 και (1) Εις τους παρόντας Κανονισμούς εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου «διευθυντής» σημαίνει τον διευθυντήν της επιχειρήσεως ή διευθύνοντα ταύτην κύριον της επιχειρήσεως και περιλαμβάνει πάντα υπάλληλον εντεταλμένον παρ αυτού «δυναμικότης εις άτομα» σημαίνει το γινόμενον του αριθμού των κατασκηνωτικών χώρων επί τον αριθμόν 3 (εις έκαστον κατασκηνωτικόν χώρον αναλογούσι τρία άτομα) «δυναμικότης εις κατασκηνωτικούς χώρους» σημαίνει το σύνολον του αριθμού των υφισταμένων κατασκηνωτικών χώρων της επιχειρήσεως * Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης.

4 4 «επιχείρησις» σημαίνει την επιχείρησιν τουριστικής κατασκηνώσεως «κατασκηνωτικός χώρος» σημαίνει τον μεθοδικώς διηυθετημένον χώρον προς στάθμευσιν αυτοκινήτου, τροχοφόρου οικίσκου ή τοποθέτησιν σκηνής «ο Νόμος» σημαίνει τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως 2005 και περιλαμβάνει οιονδήποτε νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα αυτόν Επίσημος Εφημερίς, Παράρτημα Τρίτον (Ι): * «οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικούς) Κανονισμούς του 1974 και περιλαμβάνει οιουσδήποτε κανονισμούς τροποποιούντας ή αντικαθιστώντας αυτούς «πελάτης» σημαίνει τον μισθωτήν κατασκηνωτικού χώρου και τα συνοδεύοντα αυτόν πρόσωπα «σταθεραί τιμαί» σημαίνει τας εν τω άρθρω 10 του Νόμου αναφερομένας σταθεράς τιμάς 54 του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Συμβούλιον» σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού όστις ιδρύθη δυνάμει του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου «τιμή διανυκτερεύσεως» σημαίνει την τιμήν διά διανυκτέρευσιν πελάτου εις κατασκηνωτικόν χώρον * Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1974 (Κ.Δ.Π. 252/74, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημερ ) καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικούς) Κανονισμούς του 1985 (Κ.Δ.Π. 192/85, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημερ , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν).

5 5 «τουριστική κατασκήνωσις» σημαίνει πάσαν τουριστικήν κατασκήνωσιν εμπίπτουσαν εις τας διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 17 και του εδαφίου (2) του άρθρου 18 των Νόμων. (2) Όροι μη ειδικώς οριζόμενοι εις τους παρόντας Κανονισμούς κέκτηνται εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την υπό των Νόμων αντιστοίχως αποδιδομένην αυτοίς έννοιαν. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΔΕΙΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Τύπος αδείας και δικαιώματα. Πρώτος Πίναξ. 3. (1) Η άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως εκδίδεται επί του τύπου του εκτιθεμένου εν τω Πρώτω Πίνακι των παρόντων Κανονισμών. Δεύτερος Πίναξ. (2) Τα υπό του κυρίου επιχειρήσεως πληρωτέα δικαιώματα διά την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας, είναι τα εκτιθέμενα εν τω Δευτέρω Πίνακι των παρόντων Κανονισμών. Δεύτερος Πίναξ. (3) Τα υπό του κυρίου επιχειρήσεως πληρωτέα δικαιώματα διά την έκδοσιν αντιγράφου αδείας είναι τα εκτιθέμενα εν τω Δευτέρω Πίνακι των παρόντων Κανονισμών. Συγκρότησις σταθερών τιμών. 4. Αι σταθεραί τιμαί συγκροτούνται εκ της τιμής της διανυκτερεύσεως Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι): *. Καταργήθηκε. * Σημ.: Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης.

6 6 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι): *. εκ των υπέρ των οργάνων τοπικής διοικήσεως προβλεπομένων τελών υπό της εκάστοτε εν ισχύϊ νομοθεσίας. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αυτοτέλεια εγκαταστάσεων. 5. Επιπροσθέτως προς τας εκάστοτε ισχυούσας περί τουριστικών κατασκηνώσεων νομοθετικάς διατάξεις αι εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως δέον να είναι αυτοτελείς. Τοποθεσίαι εγκαταστάσεως. Περιοχαί, Γήπεδα. 6. (1) Η επιχείρησις εγκαθίσταται μόνον εις εδαφικήν έκτασιν κειμένην εκτός κατωκημένων περιοχών. (2) Διά την εξασφάλισιν αδείας η επιχείρησις δέον να διαθέτη: (δ) (ε) (στ) δίοδον προς τον κατασκηνωτικόν χώρον, πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων, ύδρευσιν, ηλεκτροφωτισμόν, τηλεπικοινωνιακήν σύνδεσιν, πρόβλεψιν διαθέσεως λυμάτων, και χώρον πρασίνου ή ανοικτόν χώρον συνολικής εκτάσεως ίσης τουλάχιστον προς το 25% της συνολικής εκτάσεως εκάστου συγκροτήματος. Όρια και χώροι επιχειρήσεως. 7. (1) Τα όρια της επιχειρήσεως δέον να καθορίζωνται είτε διά τεχνητού ή φυσικού φράκτου είτε διά τεχνητών ή φυσικών εμποδίων, μη επιτρεπόντων την ελευθέραν εντός της περιοχής πρόσβασιν ειμή διά των προς τούτο καθωρισμένων σημείων εισόδου. Αι παράλιοι εκτάσεις θεωρούνται ως φυσικά εμπόδια. * Σημ.: Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης.

7 7 (2) Οι χώροι της επιχειρήσεως πρέπει να ευρίσκωνται εις τόπους φυσικού κάλλους μακράν θορυβωδών εγκαταστάσεων, νοσογόνων εστιών και εγκαταστάσεων προκαλουσών ρύπανσιν του περιβάλλοντος, να είναι περιφραγμένοι και να διαθέτουν αυτοφυές ή καλλιεργούμενον πράσινον, την αναγκαίαν υποδομήν, ήτοι εσωτερικάς οδούς, δίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως, φωτισμόν κλπ., ως και τας απαραιτήτους κτιριακάς εγκαταστάσεις. Εμβαδόν γηπέδου. 8. Το ελάχιστον εμβαδόν του γηπέδου της επιχειρήσεως ανεξαρτήτως τάξεως της επιχειρήσεως καθορίζεται εις 4 σκάλες. Η δυναμικότης εις κατασκηνωτικούς χώρους καθορίζεται εις 10 ανά σκάλαν δι επιχείρησιν πρώτης τάξεως και 12 ανά σκάλαν δι επιχειρήσεις δευτέρας τάξεως. Κτίρια και σχέδια. 9. (1) Άπασαι αι εγκαταστάσεις δέον να εντάσσωνται ορθώς εις τον περιβάλλοντα αυτάς χώρον, προσαρμοζόμεναι αισθητικώς προς το τοπίον. Η χρησιμοποίησις αρχιτεκτονικών μορφών και στοιχείων τοπικού χρώματος, όπου τούτο είναι δυνατόν, θεωρείται ενδεδειγμένη. (2) Τα σχέδια των εγκαταστάσεων καταρτίζονται συμφώνως προς τας ισχυούσας πολεοδομικάς διατάξεις, προς τας διατάξεις τας διεπούσας την χορήγησιν της απαραιτήτου οικοδομικής αδείας και προς τας διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.

8 8 (3) Εις το γενικόν χωροταξικόν του γηπέδου της επιχειρήσεως σημειούται ο προορισμός εκάστου χώρου και κτίσματος, η γενική διάταξις και λειτουργική διαρρύθμισις του όλου χώρου, προσδιορίζονται δε επ αυτού τα απαραίτητα στοιχεία μορφολογίας του εδάφους, η υφισταμένη ή δημιουργηθησομένη βλάστησις, εις περίπτωσιν δε παραλίου οικοπέδου και η ενάλιος ζώνη. (4) Εις την τεχνικήν περιγραφήν αναφέρονται η τάξις δι ήν προορίζεται εκάστη επιχείρησις, ο αριθμός των κατασκηνωτικών χώρων, οι λοιποί χώροι, αι εγκαταστάσεις ως και τα διά την κατασκευήν των διαφόρων μερών αυτής χρησιμοποιηθησόμενα υλικά. Διάκρισις χώρων. 10. Οι χώροι της επιχειρήσεως διακρίνονται εις κοινοχρήστους χώρους, κατασκηνωτικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους. Κοινόχρηστοι χώροι. 11. (1) Ως κοινόχρηστοι χώροι χαρακτηρίζονται πάντες οι εκ κατασκευής προοριζόμενοι προς κοινήν εξυπηρέτησιν των πελατών και των επισκεπτών αυτών. (2) Οι κοινόχρηστοι χώροι διακρίνονται εις (δ) (ε) (στ) κτίριον εισόδου, οδούς και προσβάσεις, κοινόχρηστα μαγειρεία πλυντήρια σκευών και ιματισμού, κατάστημα ειδών διατροφής, χώρον εστιάσεως, αναψυκτήριον,

9 9 (ζ) (η) γήπεδα αθλοπαιδιών, και χώρους υγιεινής. (3) Επιχειρήσεις της πρώτης τάξεως δέον να διαθέτουν άπαντας τους εις την παράγραφον (2) του παρόντος Κανονισμού αναφερομένους χώρους. Επιχειρήσεις της δευτέρας τάξεως δέον να διαθέτουν κατ ελάχιστον τους υπό στοιχεία,,, (ε) και (η) χώρους. (4) Οι κοινόχρηστοι χώροι δέον όπως πληρώσι τους όρους οι οποίοι επιβάλλονται υπό των Κανονισμών 12 έως 18. Κτίριον εισόδου. 12. Έκαστον κτίριον εισόδου, ασχέτως τάξεως της επιχειρήσεως, δέον όπως διαθέτη τους εξής χώρους: προθάλαμον προσελεύσεως, γραφείον διευθύνσεως και διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, τηλέφωνον, (δ) χώρον φύλακος με κλίνην, ιδιαίτερον αποχωρητήριον και ντούς, (ε) (στ) χώρον παροχής πρώτων βοηθειών όστις να διαθέτη τα αναγκαία είδη πρώτων βοηθειών, και εις τον χώρον εισόδου δέον όπως τοποθετήται εις περίοπτον μέρος, χάρτης επί του οποίου να εμφαίνηται η όλη διάταξις του χώρου, αι διάφοροι εγκαταστάσεις, Πυροσβεστήρες, κλπ.

10 10 Οδοί και προσβάσεις. 13. Αι οδοί του κυρίου εσωτερικού δικτύου δέον να έχουν πλάτος 4 μέτρα εκάστη. Το πλάτος εκάστης δευτερευούσης οδού και προσβάσεως προς τας θέσεις τουριστικής κατασκηνώσεως δέον να είναι 3.5 μέτρα. Αι οδοί και αι προσβάσεις γενικώς δέον να είναι ασφαλτοστρωμέναι ή κατασκευασμέναι δι υλικών και άλλων τρόπων κατασκευής, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα καλύπτωνται αι βασικαί απαιτήσεις αντοχής και ότι η άνω επιφάνεια αυτών θα κατασκευάζηται εκ σκληρού υλικού μη επιτρέποντος την δημιουργίαν κονιορτού κατά την διέλευσιν των τροχοφόρων, ήτοι εξ ασφάλτου ή σκυροδέματος ή χειροθέτου λιθοστρώτου. Κοινόχρηστα μαγειρεία, πλυντήρια. 14. (1) Ο χώρος μαγειρείου δέον να περιλαμβάνη μίαν εστίαν μαγειρεύματος ανά 20 άτομα, (δ) (ε) (στ) ένα μέτρον πάγκου ανά εστίαν. ένα νεροχύτην ανά 20 άτομα, ένα μέτρον πάγκου ανά νεροχύτην, δύο μέτρα πάγκου επί πλέον ανά χώρον μαγειρείου, και εγκατάστασιν θερμού και ψυχρού ύδατος. (2) Ο χώρος πλυντηρίου δέον να περιλαμβάνη μίαν λεκάνην ανά 20 άτομα, ένα μέτρον πάγκου ανά λεκάνην, και εγκατάστασιν θερμού και ψυχρού ύδατος. Χώρος εστιάσεως. 15. (1) Το εμβαδόν του χώρου εστιάσεως δέον όπως κατανέμηται εις κλειστόν και υπαίθριον χώρον, εις αναλογίαν 40 και 60%, αντιστοίχως. Ο υπαίθριος χώρος δέον απαραιτήτως να είναι εστεγασμένος ή τουλάχιστον σκιαζόμενος.

11 11 (2) Το εμβαδόν του χώρου εστιάσεως δέον κατ ελάχιστον να αντιστοιχή προς 1:5 μέτρα κατά κατασκηνωτικόν χώρον. Αναψυκτήριον. 16. Το εμβαδόν του αναψυκτηρίου δέον να είναι ανάλογον προς τον αριθμόν των δι αυτού εξυπηρετουμένων προσώπων αλλ εν ουδεμία περιπτώσει ολιγώτερον των πεντήκοντα τετραγωνικών μέτρων. Γήπεδα αθλοπαιδιών. 17. Τα γήπεδα αθλοπαιδιών δέον να είναι καταλλήλως εντεταλμένα εντός του γηπέδου της επιχειρήσεως. Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής. 18. Δέον να υφίστανται εγκατεστημένα ανεξάρτητα συγκροτήματα κοινοχρήστων αποχωρητηρίων και ντους, κεχωρισμένως δι άνδρας και γυναίκας μετ ιδίων προθαλάμων. Ο αριθμός των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων και ντους δέον να είναι ανάλογος προς τον αριθμόν των δι αυτών εξυπηρετουμένων προσώπων. Ειδικώτερον δέον κατ ελάχιστον να υφίστανται αι κάτωθι αναλογίαι: (1) Προκειμένου περί επιχειρήσεων πρώτης τάξεως δέον να είναι (δ) (ε) ένα αποχωρητήριον ανά 20 άτομα, ένα ντους ανά 20 άτομα, εις νιπτήρ ανά 15 άτομα, μία πρίζα ηλεκτρικής μηχανής ξυρίσματος ανά 15 άτομα, εις κρουνός και μία λεκάνη καθαριστρίας ανά συγκρότημα κοινοχρήστων αποχωρητηρίων και ντους, και

12 12 (στ) εγκατάστασις θερμού και ψυχρού ύδατος. (2) Προκειμένου περί επιχειρήσεως δευτέρας τάξεως δέον να είναι (δ) (ε) ένα αποχωρητήριον ανά 30 άτομα, ένα ντους ανά 30 άτομα, εις νιπτήρ ανά 20 άτομα, εις κρουνός και μία λεκάνη καθαριστρίας ανά συγκρότημα κοινοχρήστων αποχωρητηρίων και ντους, και εγκατάστασις θερμού και ψυχρού ύδατος. Κατασκηνωτικοί χώροι. 19. (1) Εκάστη επιχείρησις ασχέτως τάξεως δέον να διαθέτη κατ ελάχιστον 35 κατασκηνωτικούς χώρους. διά (2) Οι κατασκηνωτικοί χώροι διακρίνονται εις χώρους τροχόσπιτον ή αυτοκίνητον και σκηνήν, σκηνήν μόνον, τροχοφόρα. Νοείται ότι τμήμα των θέσεων διά τροχόσπιτον, ή αυτοκίνητον και σκηνήν, δέον όπως προβλέπηται δια την στάθμευσιν του τροχοσπίτου ή του αυτοκινήτου, αναλόγως της περιπτώσεως, και κατασκευάζηται ως αι οδοί και προσβάσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Κανονισμού 13.

13 13 Χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων. Διευθέτησις κατασκηνωτικών χώρων. 20. Ο χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων είναι υποχρεωτικός δι εκάστην επιχείρησιν. Ο χώρος σταθμεύσεως δέον να είναι δυναμικότητος ίσης προς τον αριθμόν των κατασκηνωτικών χώρων. Έκαστος κατασκηνωτικός χώρος δύναται να διαθέτη παρ αυτού χώρον σταθμεύσεως αυτοκινήτου. 21. Οι κατασκηνωτικοί χώροι δέον να είναι μεθοδικώς διηυθετημένοι και να διαχωρίζωνται ευκρινώς μεταξύ των διά φυσικών ή τεχνητών εμποδίων άτινα θα αρμόζωσιν αισθητικώς εις την περιοχήν και την μορφήν της επιχειρήσεως. Βοηθητικοί χώροι. 22. (1) Βοηθητικοί χώροι απαραίτητοι δι εκάστην επιχείρησιν ασχέτως τάξεως είναι αι αποθήκαι. (2) Βοηθητικοί χώροι δι επιχείρησιν εις την οποίαν λειτουργεί εστιατόριον δέον να είναι και οι εξής: το μαγειρείον (εμβαδού 60% του εμβαδού του εστιατορίου), αι αποθήκαι τροφίμων και ποτών, αποδυτήρια του προσωπικού του εστιατορίου και μαγειρείου, και (δ) χώροι υγιεινής του προσωπικού του εστιατορίου και μαειρείου, κεχωρισμένως δι άνδρας και γυναίκας. Ύδρευσις. 23. (1) Εκάστη επιχείρησις δέον να έχη εξησφαλισμένην επαρκή ύδρευσιν προερχομένην είτε εκ δημοσίου δικτύου υδρεύσεως είτε εξ ιδίου εγκεκριμένου υδρευτικού έργου. Καθαριότης. 24. (1) Δέον να διατίθενται δοχεία απορριμμάτων εις τους κάτωθι χώρους, ως ακολούθως

14 14 παρ έκαστον κατασκηνωτικόν χώρον έν δοχείον, εις άπαντας τους κοινοχρήστους χώρους ως και κατά μήκος των εσωτερικών οδών. (2) Τα δοχεία απορριμμάτων δέον όπως κενούνται καθημερινώς. Διοχέτευσις ομβρίων υδάτων. 25. Δέον όπως λαμβάνωνται μέτρα διά την απομάκρυνσιν των ομβρίων υδάτων προς αποφυγήν πλημμυρών. Τηλεφωνικαί εγκαταστάσεις. 26. Πάσα επιχείρησις, δέον να διαθέτη τηλεφωνικήν εγκατάστασιν ωσαύτως δε να διαθέτη μεγαφωνικήν εγκατάστασιν ή άλλα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας. Ηλεκτρολογικαί εγκαταστάσεις. 27. (1) Πάσα επιχείρησις δέον να διαθέτη παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος. (2) Αι εγκαταστάσεις του ηλεκτροφωτισμού δέον να είναι πλήρεις και να εκτείνωνται εις άπαντας τους χώρους της επιχειρήσεως συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών οδών. Πυρασφάλεια. 28. Δέον να διατίθεται ικανοποιητικόν σύστημα κατασβέσεως πυρός, και άπασαι αι εγκαταστάσεις να είναι προσπελάσιμοι διά τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Απαγόρευσις εγκαταστάσεως σκηνών, κλπ. 29. Απαγορεύεται η εγκατάστασις σκηνών ή στάθμευσις τροχοσπίτων εις αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, πλατείας, παρυφάς δημοσίων δασών, δάση και εις δημοσίους εν γένει χώρους.

15 15 Εφαρμογή Κανονισμών. 30. Αι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν εφαρμόζονται εις περιπτώσεις κατασκηνώσεων υπό οργανώσεων μη εχόντων κερδοσκοπικόν χαρακτήρα, εις παιδικάς ή μαθητικάς κατασκηνώσεις, αφού τούτο πιστοποιηθή εκ των προτέρων υπό του Συμβουλίου. ΜΕΡΟΣ IV ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εφαρμογή 31. Οι κάτωθι αναφερόμενοι Κανονισμοί των περί ορισμένων Κανονισμών Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) των περί Ξενοδοχείων Κανονισμών του 1974 εφαρμόζονται, τηρουμένων των και Τουριστικών Καταλυμάτων αναλογιών, εις επιχειρήσεις τουριστικών κατασκηνώσεων (Γενικών) Κανονισμών εις Τουριστικάς Κατασκηνώσεις. Επίσημος Κανονισμοί 2, 3, 5, 9, 13, 14, 30, 39, 42, 46, Εφημερίς Παράρτημα 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65. Τρίτον: * Παράγραφοι (1), (3), και (5) του Κανονισμού 4, παράγραφοι (1), (2) και (3) του Κανονισμού 8, παράγραφος 2 και (δ) του Κανονισμού 12, παράγραφος (1) του Κανονισμού 36 και παράγραφοι (1) και (2) του Κανονισμού 38. * Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1974 (Κ.Δ.Π. 252/74, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημερ ) καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικούς) Κανονισμούς του 1985 (Κ.Δ.Π. 192/85, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), ημερ ) όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

16 16 Αδικήματα και Ποιναί. 32. Πας όστις αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν των παρόντων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα εκατόν εβδομήντα ευρώ, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, εάν δε η εν λόγω παράβασις διατάξεως ή παράλειψις συμμορφώσεως προς αυτήν συνεχισθή μετά την τοιαύτην καταδίκην, ούτος είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις τας ιδίας ως είρηται ποινάς. Κ.Δ.Π. 312/2007 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε).

17 17 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (Κανονισμός 3(1)) Αρ. Αδείας. ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ Δυνάμει των διατάξεων των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 1974 και των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών, χορηγούμεν εις τ άδειαν λειτουργίας διά την εν..κειμένην επιχείρησιν... δυναμικότητος... κατασκηνωτικών χώρων υπό τον τίτλον..και κατατάσσομεν αυτήν εις την.τάξιν. Η παρούσα άδεια ισχύει διά μίαν διετίαν, ήτοι από.. μέχρι. (Δικαίωμα καταβληθέν.ευρώ ). Εν Λευκωσία τη Γενικός Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Κ.Δ.Π. 312/2007 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε).

18 18 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ (Κανονισμός 3(2)) 1. Δικαιώματα αδείας λειτουργίας επιχειρήσεων τουριστικών κατασκηνώσεων: Επιχειρήσεις πρώτης τάξεως 51 διά την αρχικήν αυτών άδειαν και 42 ** δι εκάστην άδειαν πέραν της αρχικής. Επιχειρήσεις δευτέρας τάξεως: Τα ανωτέρω δικαιώματα μειωμένα κατά 20%. 2. Δικαίωμα δι έκαστον αντίγραφον αδείας, 1 **. Κ.Δ.Π. 312/2007 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε).

19 19 Παρατηρήσεις Οι πιο κάτω Παρατηρήσεις δεν αποτελούν μέρος του ενοποιημένου κειμένου των Κανονισμών: Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικαί Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 585/2005) οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι), ημερ , περιλαμβάνουν την ακόλουθη διάταξη: «Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 3. Οι παρόντες Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 2006.».

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 12.7.85 11.8.93 30.6.2000 29.12.2000 8.11.2002 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 11.8.93. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40 του 1969 52 του 1970 17 του 1973 34 του 1974 28 του 1985 42(Ι) του 1993 80(Ι) του 1995 16(Ι) του 1999 68(Ι) του 1999 91(Ι) του 2000 170(Ι) του 2000 152(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 11.8.93 30.6.2000 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α )

Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α ) Σελίδα 1 από 32 Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α ) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 455/76 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β.Δ. 9/30-9-1955 (ΦΕΚ Α' 266) : Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους

Β.Δ. 9/30-9-1955 (ΦΕΚ Α' 266) : Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους Β.Δ. 9/30-9-1955 (ΦΕΚ Α' 266) : Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους Το παρόν Β.Δ/γμα παρατίθεται όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι της καταργήσεως του τροποποιείται από:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Αρ. 3 1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθ. 55 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66)

Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18304/672/66 Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81)

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 269/81 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας. εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού

ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας. εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού Page 1 of 36 ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εν Αθήναις Σήμερον την 8ην του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθµ. 1224/81 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας. αυτών.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας. αυτών. Σελίδα 1 από 23 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας Έχοντες υπ όψιν: αυτών. α) Το Α.Ν. 7/1967 «περί συγχωνεύσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ: 2/79 Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εν Αθήναις σήµερον την 8ην του µηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 14 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14129 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός 1 2. Τα φροντιστήρια διακρίνονται εις α) Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα μαθητάς δια τας εισιτήριους εξετάσεις των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) [ ΙΣΧΥΕΙ από 31-5-85 ] "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ.

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Σελίδα 1 από 53 ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Εν όψει της παρ. 6 του άρθρου 3 Α.Ν. 445/1937 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα