1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ"

Transcript

1 1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ 1.1 Σαυτοποίηςη του προϊόντοσ: Όνομα: ΕΣΟΙΜΟ Κσδηθνί: i.work i.pro i.tech i.flow i.clime i.idro i.design ΒΑΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ VERTICAL ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΔΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΗ VERTICAL VERTICAL HORIZONTAL ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΗ ΔΡΟΜΩΝ SPECIAL POSITIONING CUSTOM 1.2. Χρήςη του προϊόντοσ: Σο μείγμα χρθςιμοποιείται ςτισ καταςκευζσ και τα δομικά προϊόντα Εταιρεία: Επωνυμία: ΧΑΛΤΨ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟ Διεφκυνςθ: Θζςθ Πθγάδι Σηαβερδζλλασ, Αςπρόπυργοσ Αρ. τθλεφϊνου: Τγεία και Αςφάλεια: Περιβάλλον: 1.4. Σηλζφωνο ζκτακτησ ανάγκησ Κζντρο δθλθτθριάςεων: Σθλζφωνο ζκτακτθσ ανάγκθσ: Διακζςιμο εκτόσ εργάςιμων ωρϊν; Ναι Όχι Page. 1 / 12

2 2. Σαςηοποίηζη κινδύνων 2.1. Σαξινόμηςη του προϊόντοσ Σο προϊόν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ορίηονται ςτισ οδθγίεσ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ ι / και τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1272/2008 (CLP) (και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ τουσ). Σο προϊόν ςυνεπϊσ απαιτεί ζνα δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ που ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 και τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ. Συχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ για τθν υγεία ι / και το περιβάλλον βρίςκονται ςτα τμιματα 11 και 12 του παρόντοσ δελτίου Κανονιςμόσ 1272/2008 (CLP) και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ καιν προςαρμογζσ Σαξινόμηςη και δηλώςεισ επικινδυνότητασ: Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ, Κατθγορία 1 Προκαλεί ερεκιςμόσ του δζρματοσ, Κατθγορία 2 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ, Κατθγορία 1 H318 H315 H Οδηγία 1999/45/EC και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ και προςαρμογζσ ύμβολο Πποειδοποίηζηρ: Xi Δξεζηζηηθό Φπάζειρ κινδύνος: R41 Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ. R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε όηαλ εηζπλέεηαη. Η κατάταξθ του τμιματοσ αναφζρεται ςτθν εφαρμογι των κριτθρίων τθσ οδθγίασ 1999/45/ΕΚ, δεν αποτελεί μετατροπι των κριτθρίων κατάταξθσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ 1272/2008/ΕΚ (CLP). Σο πλιρεσ κείμενο του κινδφνου (R) και τθσ επικινδυνότθτασ (H) αναφζρεται επίςθσ ςτθν παράγραφο 16. Page. 2 / 12

3 2.2. τοιχεία επιςήμανςησ Ετικζτεσ κινδφνου ςφμφωνα με τον κανονιςμό (EΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ και προςαρμογζσ Ενδείξεισ κινδφνου: H318 Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ. H315 Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. H317 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ. Οδηγίεσ προφφλαξησ: P264 Πλφνετε καλά με νερό μετά τθ χριςθ. P280 Φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά ενδφματα/μζςα ατομικισ προςταςίασ για τα μάτια/πρόςωπο. P302 + P352 ε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα: Πλφνετε με άφκονο νερό και ςαποφνι. P310 Καλζςτε αμζςωσ το κζντρο δθλθτθριάςεων ι γιατρό. Περιζχει: Κλίνκερ Σςιμζντου (N.CE: ) Ετικζτεσ κινδφνου ςφμφωνα με την οδηγία1999/45/εκ Εικονόγραμμα κινδφνου: Xi ΕΡΕΘΙΣΙΚΟ Φράςεισ κινδφνου: R41 Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλμικϊν βλαβϊν. R43 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι αντίδραςθ ςε επαφι με το δζρμα. Οδηγίεσ προφφλαξησ: S24/25 Αποφφγετε τθν επαφι με τα μάτια και το δζρμα. S26 ε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια, πλφνετζ τα αμζςωσ με άφκονο νερό και ηθτιςτε ιατρικι Page. 3 / 12

4 ςυμβουλι. S37/39 Φοράτε κατάλλθλα γάντια και προςτατευτικά ματιϊν / προςϊπου. Περιζχει: Κλίνκερ Σςιμζντου (N.CE: ) Άλλοι κίνδυνοι Κανζνασ γνωςτόσ. 3. φνθεςη / Πληροφορίεσ για τα ςυςτατικά 3.2. Μείγματα Αναγνϊριςθ Κλίνκερ Σςιμζντου Περιεχόμενο % Αρικμόσ CAS Αρικμόσ EC Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τθν οδθγία 67/548/EΚ Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό 1272/2008/EΚ 2 C < Xi, R37/38, R41, R43 οβαρζσ βλάβεσ των ματιϊν, θαη. 1, H318; Ερεκιςμόσ του δζρματοσ, κατ. 2, H315; STOT SE, ερεκιςμόσ τθσ αναπνευςτικισ οδοφ, κατθγορία 3, H335; Αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ, θαη. 1, H317. T + = Πνιύ Τνμηθό, T = Τνμηθό, Xn = Δπηβιαβέο, C = Γηαβξσηηθό, Xi = Δξεζηζηηθό, O = Ομεηδσηηθό, E = Δθξεθηηθό, F + =Δμαηξεηηθά εύθιεθην, F = Πνιύ εύθιεθην, N = Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. Τν πιήξεο θείκελν ηνπ θηλδύλνπ (R) θαη ηεο επηθηλδπλόηεηαο (H) είλαη εηζεγκέλν ζηελ παξάγξαθν Μζτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μζτρων πρώτων βοηθειών Επαφι με τα μάτια Επαφι με το δζρμα Ειςπνοι Κατάποςθ Πλφνετε αμζςωσ με άφκονο νερό για τουλάχιςτον 15 λεπτά. υμβουλευτείτε αμζςωσ γιατρό. Πλφνετε αμζςωσ με άφκονο νερό. Βγάλτε τα ροφχα που ιρκαν ςε επαφι με το μείγμα. Αν ο ερεκιςμόσ επιμζνει, ςυμβουλευτείτε το γιατρό ςασ. Πλφνετε τα ροφχα που ιρκαν ςε επαφι με το ςκυρόδεμα πριν από τθν επαναχρθςιμοποίθςθ. Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςε περίπτωςθ ειςπνοισ, ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ των ςυμπτωμάτων μετακινιςετε το άτομο ςτον κακαρό αζρα. ε περίπτωςθ τυχαίασ κατάποςθσ ηθτιςτε αμζςωσ ιατρικι ςυμβουλι. Μθν προκαλείτε εμετό. Ποτζ μθ χορθγείτε οτιδιποτε από το ςτόμα ςε αναίςκθτο άνκρωπο χωρίσ τθν άδεια του γιατροφ. Page. 4 / 12

5 4.2. υμπτώματα και επιπτώςεισ Αυτό το προϊόν προκαλεί αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ και ςοβαρό τραυματιςμό ςτα μάτια. Μόλισ κεραπευτεί δεν προκαλεί επιδράςεισ Ενδείξεισ για άμεςη ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ του γιατροφ ςασ. Ενθμερϊςτε τον για το περιεχόμενο του παρόντοσ δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ. 5. Μζτρα πυρόςβεςησ 5.1 Μζςα πυρόςβεςησ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΑ ΠΤΡΟΒΕΗ: Σο προϊόν αυτό δεν ταξινομείται ωσ εφφλεκτο, αλλά, αν εμπλακεί ςε πυρκαγιά, χρθςιμοποιιςτε τα κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ ςφμφωνα με το είδοσ τθσ φωτιάσ που αναπτφχκθκε. ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΑ ΠΤΡΟΒΕΗ: Κανζνα. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από το μείγμα Σο προϊόν δεν είναι εφφλεκτο ι εκρθκτικό και δεν διευκολφνει οφτε υποςτθρίηει τθν καφςθ άλλων υλικϊν. 5.3 Οδηγίεσ για τουσ πυροςβζςτεσ Σο προϊόν δεν είναι εφφλεκτο ι εκρθκτικό και δεν διευκολφνει οφτε υποςτθρίηει τθν καφςθ άλλων υλικϊν. Ωςτόςο, αν εμπλακεί ςε πυρκαγιά, χρθςιμοποιιςτε τα κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ. 6. Διαχείριςη τυχαίασ διαρροήσ 6.1. Ατομικζσ προφυλάξεισ, μζςα ατομικήσ προςταςίασ και διαδικαςίεσ ζκτακτησ ανάγκησ Δεδομζνου του τρόπου χριςθσ δεν κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα διαςποράσ αερολυμάτων ι ςταγονιδίων ςτον αζρα, ωςτόςο, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να λθφκεί θ κατάλλθλθ αναπνευςτικι προςταςία. Οι ενδείξεισ αυτζσ ιςχφουν τόςο για τουσ εργαηομζνουσ όςο και για τουσ διαςϊςτεσ. Ανατρζξτε ςτθν ενότθτα 8.2 για τον τφπο των Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ Προςταςία του περιβάλλοντοσ Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο για το περιβάλλον; ωςτόςο, αποτρζψτε τθν είςοδο του προϊόντοσ ςε υπονόμουσ, ςε επιφανειακά φδατα και ςε υπόγεια φδατα Μζθοδοι και υλικά για ςυλλογή και καθαριςμό υλλζξτε όςο το δυνατόν περιςςότερο υλικό και κακαρίςτε το υπόλοιπο με τθ χριςθ νεροφ υπό πίεςθ. Η διάκεςθ του υλικοφ πρζπει να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου Αναφορά ςε άλλα κεφάλαια Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςωπικι προςταςία και τθ διάκεςθ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 8 και 13. Page. 5 / 12

6 7. Χειριςμόσ και αποθήκευςη 7.1. Προφυλάξεισ για αςφαλή διαχείριςη Χειριςτείτε το προϊόν αφοφ ζχετε ςυμβουλευτεί όλα τα άλλα τμιματα αυτοφ του δελτίου δεδομζνων αςφάλειασ. Μθν τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε κατά τθ χριςθ. Χρθςιμοποιιςτε γάντια, γυαλιά και κατάλλθλθ προςτατευτικι ενδυμαςία κατά τθν τελικι πλφςθ του εξοπλιςμοφ υνθήκεσ αςφαλοφσ αποθήκευςησ και αςυμβατότητα με άλλα υλικά Σο νωπό ςκυρόδεμα, από τθ φφςθ του, δεν μπορεί να αποκθκευτεί, αλλά πρζπει να χρθςιμοποιθκεί εντόσ των προκακοριςμζνων χρόνων Ειδική τελική χρήςη (-εισ) Οι πλθροφορίεσ δεν είναι διακζςιμεσ. 8.Μζςα ελζγχου ζκθεςησ / προςωπική προςταςία 8.1. Παράμετροι ελζγχου Σο χρονικϊσ ςτακμιςμζνο κατϊτατο όριο τιμισ (TLV-TWA) που ζχει υιοκετθκεί ςτο χϊρο εργαςίασ για το τςιμζντο Portland από τθν Αμερικανικι Ζνωςθ Βιομθχανικϊν υγιεινολόγων (ACGIH) είναι ίςο με το 1 mg/m3 (αναπνεφςιμο κλάςμα). θμειϊνεται ότι το τςιμζντο κατά το ςτάδιο τθσ χφτευςθσ και τθσ ωρίμανςθσ του ςκυροδζματοσ αλλάηει τθ χθμικι του ςφνκεςθ και ενςωματϊνεται ςτο μείγμα, ωσ εκ τοφτου, δεν υπάρχει πικανότθτα να διαχυκεί ςτον αζρα ςε οποιαδιποτε μορφι Μζςα ελζγχου ζκθεςησ Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του προϊόντοσ, ανατρζξτε ςτισ πλθροφορίεσ αυτοφ του δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ. Ο προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ που παρατίκενται κατωτζρω. Προςταςία των χεριών Προςτατζψτε τα χζρια ςασ με γάντια (αναφ. Κοινοτικισ Οδθγίασ 89/686/ΕΟΚ και το πρότυπο ΕΝ 374) όπωσ από PVA, βουτφλιο, φκοροελαςτομερζσ ι ιςοδφναμο ανκεκτικό ςε αλκάλια. Για τθν τελικι επιλογι του υλικοφ των γαντιϊν κα πρζπει να εξεταςτεί θ αντοχι και θ διαπερατότθτα. Προςταςία των ματιών Φοράτε γυαλιά αςφαλείασ (πρότυπο EN 166). Προςταςία του δζρματοσ Φορζςτε ροφχα εργαςίασ με μακρφ μανίκι και πόδι και υποδιματα αςφαλείασ για επαγγελματικι χριςθ (αναφ. Κοινοτικισ οδθγίασ 89/686/ΕΟΚ και το πρότυπο EN 344). Προςταςία τησ αναπνοήσ Δεδομζνου του τρόπου χριςθσ, δεν κα πρζπει να παρουςιάηει τθ δυνατότθτα διαςποράσ αερολυμάτων, ςκόνθσ ι εκνεφωμάτων ςτον αζρα. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ οριακισ τιμισ (ενότθτα 8.1), αναφορικά με τθν θμεριςια ζκκεςθ ςτο εργαςιακό περιβάλλον, φορζςτε μια μάςκα με το κατάλλθλο φίλτρο (αναφ. κανονιςμοφ EN 141). Page. 6 / 12

7 9. Φυςικζσ και χημικζσ ιδιότητεσ 9.1. Πληροφορίεσ ςχετικά με τισ βαςικζσ φυςικζσ και χημικζσ ιδιότητεσ Φυςικι κατάςταςθ: παχφρευςτο υγρό Χρϊμα: Γκρι Οςμι: Χαρακτθριςτικι Όριο Οςμισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ph: 11-12,5 θμείο τιξθσ / ςθμείο πιξθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Αρχικό ςθμείο βραςμοφ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία θμείο βραςμοφ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία θμείο ανάφλεξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Σαχφτθτα εξάτμιςθσ: Δεν ζχει εφαρμογι Αναφλεξιμότθτα (ςτερεό, αζριο): Δεν ιςχφει (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Κάτω όριο ευφλεκτότθτασ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Ανϊτερο όριο ευφλεκτότθτασ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Χαμθλότερο όριο ζκρθξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι εκρθκτικό Ανϊτερο εκρθκτικό όριο: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι εκρθκτικό Πίεςθ ατμϊν: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Πυκνότθτα ατμϊν: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία χετικι πυκνότθτα: g/cm3 Διαλυτότθτα: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία υντελεςτισ κατανομισ οκτανόλθσ / νεροφ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Θερμοκραςία αυτοανάφλεξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι καφςιμο Θερμοκραςία διάςπαςθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Ιξϊδεσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Εκρθκτικζσ ιδιότθτεσ: Δεν ζχει εφαρμογι επειδι δεν είναι εκρθκτικό Οξειδωτικζσ ιδιότθτεσ: Δεν ζχει εφαρμογι (το υλικό δεν ζχει χθμικζσ ομάδεσ που ςυνδζονται με οξειδωτικά) 9.2 Άλλεσ πληροφορίεσ Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία. 10. ταθερότητα και δραςτικότητα Δραςτικότητα: Η αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηνπ λεξνύ παξάγεη ζεξκόηεηα. Page. 7 / 12

8 10.2. Χημική ςταθερότητα: Σο προϊόν ςκλθραίνει με τθν πάροδο του χρόνου Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράςεων: Τπό κανονικζσ ςυνκικεσ χριςθσ δεν προβλζπονται επικίνδυνεσ αντιδράςεισ υνθήκεσ που πρζπει να αποφεφγονται: Καμία ςυγκεκριμζνθ. Ωςτόςο, ακολουκιςτε τισ ςυνικεισ προφυλάξεισ ζναντι των χθμικϊν ουςιϊν Αςφμβατα υλικά: Αποφεφγετε τθν επαφι με οξζα. Μια ελαφριά επικετικι αντίδραςθ ςτα κράματα αλουμινίου είναι δυνατι Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνθεςησ: Δεν ζχει εφαρμογι. 11. τοιχεία τοξικότητασ 11.1 Πληροφορίεσ για τισ τοξικολογικζσ επιπτώςεισ Η επαφι με τα μάτια προκαλεί ςοβαρζσ βλάβεσ και μπορεί να προκαλζςει κολερότθτα του κερατοειδοφσ, βλάβεσ τθσ ίριδασ, μθ αναςτρζψιμο χρωματιςμό των ματιϊν. Η κατάποςθ μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό ςτο ςτόμα, το φάρυγγα και τον οιςοφάγο. Κατά τθν επαφι με το δζρμα μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό (δερματίτιδα εξ επαφισ). Η δερματίτιδα προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ φλεγμονισ του δζρματοσ που ξεκινά ςτισ περιοχζσ του δζρματοσ που ζρχονται ςε επαφι με τον παράγοντα ευαιςκθτοποίθςθσ Κίνδυνοσ διάβρωςησ Σο προϊόν είναι μθ διαβρωτικό, ωσ αποτζλεςμα των δοκιμϊν αλκαλικϊν αποκεμάτων και διάβρωςθσ ςε μελζτεσ in vitro Πληροφορίεσ ςχετικά με τισ ουςίεσ κλίνκερ τςιμζντου Σαξινόμηζη κινδύνος Ομεία ηνμηθόηεηα ζε επαθή κε ην δέξκα Ομεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ εηζπλνή Ομεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ θαηάπνζε Γηάβξσζε ηνπ δέξκαηνο / εξεζηζηηθόηεηα Σνβαξή νθζαικηθή βιάβε / εξεζηζκόο Καηηγοπία Επίδπαζη κινδύνος - Τεζη ηνμηθόηεηαο κε κέγηζηε δόζε 2,000 mg/kg Σ Β ζε θνπλέιη θαη 24σξε επαθή ζλεζηκόηεο κεδέλ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ παξαηεξήζεθε νμεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ εηζπλνή. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ ππάξρεη έλδεημε ηνμηθόηεηαο κεηά από θαηάπνζε ζε κειέηεο κε ζθόλε ηζηκέληνπ θιηβάλνπ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. 2 Σε επαθή κε πγξό δέξκα ην ηζηκέλην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πάρπλζε, ζθαζίκαηα ή ξσγκέο. Δπαθή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζπλδπαζκό κε ηξηβή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά εγθαύκαηα. 1 Τν ηζηκέλην Portland είρε δηάθνξεο επηδξάζεηο ζηνλ θεξαηνεηδή θαη ν ππνινγηζκέλνο δείθηεο εξεζηζκνύ (αληηθεηκεληθά επξήκαηα / αξηζκόο πεηξακαηόδσσλ) αλήιζε ζην 128. Τα θνηλά ηζηκέληα πεξηέρνπλ δηάθνξεο πνζόηεηεο ηζηκέληνπ Page. 8 / 12

9 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο Μεηαιιάμεηο βιαζηνθπηηάξσλ Portland, ηπηάκελε ηέθξα, ζθσξία πςηθακίλνπ, γύςν, θπζηθέο πνδνιάλεο, θακέλν ζρηζηόιηζν, ππξηηηθή παηπάιε θαη αζβεζηόιηζν. Απεπζείαο επαθή ηνπ ηζηκέληνπ κε ηνλ θεξαηνεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεραληθό stress (άκεζν ή θαζπζηεξεκέλν), εξεζηζκό ή θιεγκνλή. Άκεζε επαθή κε κεγάιν όγθν ζθόλεο ηζηκέληνπ ή εθηηλάμεηο πγξνύ ηζηκέληνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο πνπ θπκαίλνληαη από ήπην εξεζηζκό (βιεθαξίηηο επηθπθίηηο) σο ρεκηθά εγθαύκαηα θαη ηύθισζε. 1Β Σε νξηζκέλα άηνκα κπνξεί λα εκθαληζηεί έθδεκα κεηά από έθζεζε ζε πγξή ζθόλε ηζηκέληνπ, εμαηηίαο ηνπ πςεινύ ph πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζηηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο (κεηά από καθξά επαθή) ή εμαηηίαο αλνζναληίδξαζεο ζην δηαιπηό Cr(VI) πνπ εθιύεη αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο. Η αληίδξαζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε δηάθνξεο κνξθέο πνπ θπκαίλνληαη από ήπην εμάλζεκα ή ζνβαξή δεξκαηίηηδα θαη είλαη ζπλδπαζκόο ησλ δύν κεραληζκώλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Δθ όζνλ ην ηζηκέλην πεξηέρεη αλαγσγηθό παξάγνληα ηνπ δηαιπηνύ Cr(VI) θαη γηα όζν ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαγσγηθήο δξάζεο δελ έρεη παξέιζεη δελ αλακέλνληαη αληηδξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο. - Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. Καξθηλνγέλεζε - Γελ έρεη ζεκειησζεί ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνξξίπηεη ην ραξαθηεξηζκό ηνπ ηζηκέληνπ Portland σο ύπνπην γηα θαξθηλνγέλεζε (Σύκθσλα κε ην ACGIH A4: Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία όηη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θαξθηλνγόλνη γηα ηνλ άλζξσπν, αιιά πνπ δελ κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ νξηζηηθά, ιόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ. Μειέηεο κε πεηξακαηόδσα δελ παξέρνπλ ελδείμεηο θαξθηλνγέλεζεο πνπ λα είλαη επαξθείο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ παξαγόλησλ σο θαξθηλνγόλνη). Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. Τνμηθόηεηα γελλεηηθώλ θπηηάξσλ Σρεδηαζκέλε ρξνληθά επίδξαζε ζε όξγαλα ζηόρνπο / εθάπαμ έθζεζε - Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. 3 Μεηά από εθ άπαμ ππεξέθζεζε ζε ζθόλε ηζηκέληνπ κπνξεί λα εκθαληζζεί εξεζηζκόο ηνπ ιάξπγγνο θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ κε βήρα, θηάξληζκα θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Σε γεληθέο γξακκέο ε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηε ζθόλε ηνπ Page. 9 / 12

10 Σρεδηαζκέλε ρξνληθά επίδξαζε ζε όξγαλα ζηόρνπο / επαλαιακβαλόκελεο εθζέζεηο Κίλδπλνο θαηά ηελ εηζπλνή ηζηκέληνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειιείκκαηα ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. Ωζηόζν ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα δελ επαξθνύλ γηα λα θαηνρπξσζεί ζε απνδεθηό επίπεδν εκπηζηνζύλεο ε ζρέζε δόζεο-απνηειέζκαηνο. - Υπάξρεη έλδεημε γηα ΦΑΠ (Φξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα) κεηά από εθζέζεηο ζε επαλαιακβαλόκελεο πςειέο ζπγθεληξώζεηο. Γελ παξαηεξήζεθαλ απιέο ή ρξόληεο επηπηώζεηο ζε ρακειή έθζεζε. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ έρεη εθαξκνγή επεηδή ην ηζηκέλην δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο αεξνδόι. 12. Οικολογικζσ πληροφορίεσ Χριςθ ςφμφωνα με τισ καλζσ πρακτικζσ εργαςίασ αποφεφγοντασ τθν απόρριψθ ςτο περιβάλλον Σοξικότητα Σο ςκυρόδεμα δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον Πληροφορίεσ για ουςίεσ που περιζχονται Κλίνκερ τςιμζντου: βαςιηόμενοι ςε μελζτεσ που αναφζρκθκαν - με δοκιμι τςιμζντου Πόρτλαντ ςε Daphnia magna [Παραπομπι (14)] και Selenastrum coli [Παραπομπι (15)] - μικρόσ αντίκτυποσ ςτο υδάτινο περιβάλλον είναι πικανόσ. Οι τιμζσ LC50 και EC50 δεν μποροφςαν να προςδιοριςτοφν [Παραπομπι (16)]. Δεν υπάρχει καμία ζνδειξθ τοξικότθτασ τθσ φάςθσ που καταβυκίηεται [Παραπομπι (17)]. Η προςκικθ μεγάλων ποςοτιτων τςιμζντου ςτο νερό μπορεί, ωςτόςο, να προκαλζςει μια αφξθςθ ςτο ρη Ανθεκτικότητα και αποικοδομηςιμότητα: Δεν ζχει εφαρμογι Δυνατότητα βιοςυςςώρευςησ: Δεν ζχει εφαρμογι Κινητικότητα ςτο ζδαφοσ: Δεν ζχει εφαρμογι Αποτελζςματα αξιολόγηςησ PBT και vpvb: Δεν ζχει εφαρμογι Άλλεσ δυςμενείσ επιπτώςεισ: Αρνθτικζσ πλθροφορίεσ δεν είναι διακζςιμεσ. 13. Διάθεζη αποβλήηων 13.1 Μέθοδοι επεξεπγαζίαρ αποβλήηων Σα απόβλθτα που παράγονται μπορεί να είναι διαφόρων τφπων και θ απόρριψθ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 14. Πληποθοπίερ για ηη μεηαθοπά Page. 10 / 12

11 Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τθ διεκνι νομοκεςία μεταφοράσ επικίνδυνων προϊόντων (ADR, RID, IMDG, IATA) Αριθμόσ ΟΗΕ: Δεν ζχει εφαρμογι ωςτή ονομαςία αποςτολήσ ΟΗΕ: Δεν ζχει εφαρμογι Κλάςεισ κινδφνου μεταφοράσ: Δεν ζχει εφαρμογι Ομάδα ςυςκευαςίασ: Δεν ζχει εφαρμογι Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν ζχει εφαρμογι Ειδικζσ προφυλάξεισ για τον χρήςτη: Δεν ζχει εφαρμογι Μεταφορζσ χφμα ςφμφωνα με το Παράρτημα II τησ MARPOL73/78 και του Κώδικα IBC: Γελ έρεη εθαξκνγή. 15. Κανονιζηικέρ πληποθοπίερ 15.1 Κανονιςμοί/νομοθεςία αςφάλειασ, υγείασ και περιβάλλοντοσ ςυγκεκριμζνα για ουςίεσ ή μείγματα Seveso Κατθγορία: Καμία Περιοριςμοί ςχετικά με το προϊόν ι τισ περιεχόμενεσ ουςίεσ ςφμφωνα με το παράρτθμα XVII του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 Προϊόν Παράγραφοσ 3 Reg. 552/2009 και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ. Ουςίεσ Παράγραφοσ 47 κλίνκερ τςιμζντου. Ουςίεσ ςε Λίςτα υποψθφίων (άρκρο 59 του REACH) Καμία Ουςίεσ που υπόκεινται ςε αδειοδότθςθ (Παράρτθμα XIV του REACH) Καμία. Leg. 81/2008 και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ Εκτίμηςη χημικήσ αςφάλειασ Δεν ζχει πραγματοποιθκεί εκτίμθςθ χθμικισ αςφάλειασ για το μείγμα και τισ ουςίεσ που περιζχει. 16. Άλλερ πληποθοπίερ Φράςεισ επικινδυνότθτασ (H) που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2-3 του παρόντοσ. Page. 11 / 12

12 Οφθαλμική βλάβη.1 οβαρι οφκαλμικι βλάβθ, Κατθγορία 1 Ερεθιςμόσ του δζρματοσ.2 Ερεκιςμόσ του δζρματοσ, Κατθγορία 2 STOT SE.3 Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα - μία εφάπαξ ζκκεςθ, Κατθγορία 3 Ευαιςθητοποίηςη του δζρματοσ.1 Ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ, Κατθγορίασ 1 H318 Προκαλεί ςοβαρι βλάβθ ςτα μάτια. H315 Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. H335 Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό τθσ αναπνευςτικισ οδοφ. H317 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ. Φράςεισ κινδφνου (R) που αναφζρονται ςτην παράγραφο 2-3 του παρόντοσ. R37/38 Ερεκίηει το αναπνευςτικό ςφςτθμα και το δζρμα. R41 Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλμικϊν βλαβϊν. R43 Μπορεί να προκαλζςει ευαιςκθτοποίθςθ ςε επαφι με το δζρμα. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οδθγία 1999/45/ΕΚ και οι μετζπειτα τροποποιιςεισ τθσ. 2. Οδθγία 67/548/ΕΟΚ και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ και προςαρμογζσ. 3. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (REACH). 4. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (CLP). 5. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 790/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (Ι Atp.CLP). 6. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 453/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. 7. The Merck Index. Ed Χειριςμόσ χθμικισ αςφάλειασ. 9. NIOSH - Μθτρϊο των τοξικϊν Επιδράςεων των Χθμικϊν Ουςιϊν. 10. INRS - Fiche Toxicologique. 11. Patty - Βιομθχανικι Τγιεινι και Σοξικολογία. 12. Ν.Ι. Sax - Επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ των βιομθχανικϊν υλικϊν-7, 1989 Ζκδοςθ. 13. Δικτυακόσ Οργανιςμόσ ECHA. 14. U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH ( 1994a)and 4th ed. EPA R , U.S. EPA, Office of Water, Washington DC (2002 ). 15. U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH ( 1993)and 5th ed. EPA R , U.S. EPA, Office of Water, Washington DC (2002 ). 16. Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP Report 448, National Academy Press, Washington, DC, Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem AS by AnalyCen Ecotox AS, ημείωςη για τον χρήςτη Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ βαςίηονται ςτισ γνϊςεισ μασ κατά τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ. Δεν κα πρζπει να εκλθφκοφν ωσ εγγφθςθ για καμία ιδιότθτα ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Οι τελικοί χριςτεσ κα πρζπει, με δικι τουσ ευκφνθ, να τθροφν τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν όςον αφορά τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια. Αποφφγετε τθν ακατάλλθλθ χριςθ. Page. 12 / 12

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) Ημερομηνία Αναθεώρησης : 27/03/2015 Έκδοση : 4 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση του προϊόντος Σύμφωνα με το πρότυπο EN 197-1:2000 + A1:2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ACTIVITY Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.10 / EL EN Ημερομ. Αναθεώρησης: DD/MM/YYYY 08/06/2015 Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις CEM

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 11 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού μείγματος Eμπορικη oνομασία Προϊόντα κονιαμάτων με περιεκτικότητα τσιμέντου μπορεί να περιέχουν: CEM I Τσιμέντα

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 8. 9. 14. 15. 16. Προσδιορισμός Έλεγχος Φυσικές Πληροφορίες Στοιχεία Άλλες και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική σχετικά επικινδυνότητας. με ιδιότητες.... με νομοθεσία. /

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας HOBBY STUCCO VENEZIANO Σελίδα αρ. 1/10 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός: 111501 Επωνυµία 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179507 Αναθεώρηση: 22.08.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 9. 15. 16. Έλεγχος Φυσικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. και της σχετικά χημικές έκθεσης/ατομική με ιδιότητες.... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ασφαλείαςς χρήσεις Δελτίο δεδομένων NORDIA Α.Ε. Κηφισίας 364 22225 Fax: 22950 Τηλ: 22950 μετατροπές Eye Irrit. 2 H319 H315 Skin. Irrit.

ασφαλείαςς χρήσεις Δελτίο δεδομένων NORDIA Α.Ε. Κηφισίας 364 22225 Fax: 22950 Τηλ: 22950 μετατροπές Eye Irrit. 2 H319 H315 Skin. Irrit. ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Ονομασία προϊόντος : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίαςς ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CECECE EXTRA 46 SL PR Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο 31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο 31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης Τα συστατικά του προϊόντος έχουν καταχωρισθεί βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: DIRKO-S HT PROFI PRESS

: DIRKO-S HT PROFI PRESS Ημερομηνία έκδοσης: 09/04/2014 ενημέρωση: 29/06/2015 εκδοχή: 2.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος : Μείγμα Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος VECTOBAC 12 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα