1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ"

Transcript

1 1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ 1.1 Σαυτοποίηςη του προϊόντοσ: Όνομα: ΕΣΟΙΜΟ Κσδηθνί: i.work i.pro i.tech i.flow i.clime i.idro i.design ΒΑΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ VERTICAL ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΔΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΗ VERTICAL VERTICAL HORIZONTAL ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΗ ΔΡΟΜΩΝ SPECIAL POSITIONING CUSTOM 1.2. Χρήςη του προϊόντοσ: Σο μείγμα χρθςιμοποιείται ςτισ καταςκευζσ και τα δομικά προϊόντα Εταιρεία: Επωνυμία: ΧΑΛΤΨ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟ Διεφκυνςθ: Θζςθ Πθγάδι Σηαβερδζλλασ, Αςπρόπυργοσ Αρ. τθλεφϊνου: Τγεία και Αςφάλεια: Περιβάλλον: 1.4. Σηλζφωνο ζκτακτησ ανάγκησ Κζντρο δθλθτθριάςεων: Σθλζφωνο ζκτακτθσ ανάγκθσ: Διακζςιμο εκτόσ εργάςιμων ωρϊν; Ναι Όχι Page. 1 / 12

2 2. Σαςηοποίηζη κινδύνων 2.1. Σαξινόμηςη του προϊόντοσ Σο προϊόν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ορίηονται ςτισ οδθγίεσ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ ι / και τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1272/2008 (CLP) (και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ τουσ). Σο προϊόν ςυνεπϊσ απαιτεί ζνα δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ που ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 και τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ. Συχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ για τθν υγεία ι / και το περιβάλλον βρίςκονται ςτα τμιματα 11 και 12 του παρόντοσ δελτίου Κανονιςμόσ 1272/2008 (CLP) και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ καιν προςαρμογζσ Σαξινόμηςη και δηλώςεισ επικινδυνότητασ: Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ, Κατθγορία 1 Προκαλεί ερεκιςμόσ του δζρματοσ, Κατθγορία 2 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ, Κατθγορία 1 H318 H315 H Οδηγία 1999/45/EC και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ και προςαρμογζσ ύμβολο Πποειδοποίηζηρ: Xi Δξεζηζηηθό Φπάζειρ κινδύνος: R41 Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ. R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε όηαλ εηζπλέεηαη. Η κατάταξθ του τμιματοσ αναφζρεται ςτθν εφαρμογι των κριτθρίων τθσ οδθγίασ 1999/45/ΕΚ, δεν αποτελεί μετατροπι των κριτθρίων κατάταξθσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ 1272/2008/ΕΚ (CLP). Σο πλιρεσ κείμενο του κινδφνου (R) και τθσ επικινδυνότθτασ (H) αναφζρεται επίςθσ ςτθν παράγραφο 16. Page. 2 / 12

3 2.2. τοιχεία επιςήμανςησ Ετικζτεσ κινδφνου ςφμφωνα με τον κανονιςμό (EΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ και προςαρμογζσ Ενδείξεισ κινδφνου: H318 Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ. H315 Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. H317 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ. Οδηγίεσ προφφλαξησ: P264 Πλφνετε καλά με νερό μετά τθ χριςθ. P280 Φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά ενδφματα/μζςα ατομικισ προςταςίασ για τα μάτια/πρόςωπο. P302 + P352 ε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα: Πλφνετε με άφκονο νερό και ςαποφνι. P310 Καλζςτε αμζςωσ το κζντρο δθλθτθριάςεων ι γιατρό. Περιζχει: Κλίνκερ Σςιμζντου (N.CE: ) Ετικζτεσ κινδφνου ςφμφωνα με την οδηγία1999/45/εκ Εικονόγραμμα κινδφνου: Xi ΕΡΕΘΙΣΙΚΟ Φράςεισ κινδφνου: R41 Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλμικϊν βλαβϊν. R43 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι αντίδραςθ ςε επαφι με το δζρμα. Οδηγίεσ προφφλαξησ: S24/25 Αποφφγετε τθν επαφι με τα μάτια και το δζρμα. S26 ε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια, πλφνετζ τα αμζςωσ με άφκονο νερό και ηθτιςτε ιατρικι Page. 3 / 12

4 ςυμβουλι. S37/39 Φοράτε κατάλλθλα γάντια και προςτατευτικά ματιϊν / προςϊπου. Περιζχει: Κλίνκερ Σςιμζντου (N.CE: ) Άλλοι κίνδυνοι Κανζνασ γνωςτόσ. 3. φνθεςη / Πληροφορίεσ για τα ςυςτατικά 3.2. Μείγματα Αναγνϊριςθ Κλίνκερ Σςιμζντου Περιεχόμενο % Αρικμόσ CAS Αρικμόσ EC Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τθν οδθγία 67/548/EΚ Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό 1272/2008/EΚ 2 C < Xi, R37/38, R41, R43 οβαρζσ βλάβεσ των ματιϊν, θαη. 1, H318; Ερεκιςμόσ του δζρματοσ, κατ. 2, H315; STOT SE, ερεκιςμόσ τθσ αναπνευςτικισ οδοφ, κατθγορία 3, H335; Αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ, θαη. 1, H317. T + = Πνιύ Τνμηθό, T = Τνμηθό, Xn = Δπηβιαβέο, C = Γηαβξσηηθό, Xi = Δξεζηζηηθό, O = Ομεηδσηηθό, E = Δθξεθηηθό, F + =Δμαηξεηηθά εύθιεθην, F = Πνιύ εύθιεθην, N = Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. Τν πιήξεο θείκελν ηνπ θηλδύλνπ (R) θαη ηεο επηθηλδπλόηεηαο (H) είλαη εηζεγκέλν ζηελ παξάγξαθν Μζτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μζτρων πρώτων βοηθειών Επαφι με τα μάτια Επαφι με το δζρμα Ειςπνοι Κατάποςθ Πλφνετε αμζςωσ με άφκονο νερό για τουλάχιςτον 15 λεπτά. υμβουλευτείτε αμζςωσ γιατρό. Πλφνετε αμζςωσ με άφκονο νερό. Βγάλτε τα ροφχα που ιρκαν ςε επαφι με το μείγμα. Αν ο ερεκιςμόσ επιμζνει, ςυμβουλευτείτε το γιατρό ςασ. Πλφνετε τα ροφχα που ιρκαν ςε επαφι με το ςκυρόδεμα πριν από τθν επαναχρθςιμοποίθςθ. Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςε περίπτωςθ ειςπνοισ, ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ των ςυμπτωμάτων μετακινιςετε το άτομο ςτον κακαρό αζρα. ε περίπτωςθ τυχαίασ κατάποςθσ ηθτιςτε αμζςωσ ιατρικι ςυμβουλι. Μθν προκαλείτε εμετό. Ποτζ μθ χορθγείτε οτιδιποτε από το ςτόμα ςε αναίςκθτο άνκρωπο χωρίσ τθν άδεια του γιατροφ. Page. 4 / 12

5 4.2. υμπτώματα και επιπτώςεισ Αυτό το προϊόν προκαλεί αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ και ςοβαρό τραυματιςμό ςτα μάτια. Μόλισ κεραπευτεί δεν προκαλεί επιδράςεισ Ενδείξεισ για άμεςη ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ του γιατροφ ςασ. Ενθμερϊςτε τον για το περιεχόμενο του παρόντοσ δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ. 5. Μζτρα πυρόςβεςησ 5.1 Μζςα πυρόςβεςησ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΑ ΠΤΡΟΒΕΗ: Σο προϊόν αυτό δεν ταξινομείται ωσ εφφλεκτο, αλλά, αν εμπλακεί ςε πυρκαγιά, χρθςιμοποιιςτε τα κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ ςφμφωνα με το είδοσ τθσ φωτιάσ που αναπτφχκθκε. ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΑ ΠΤΡΟΒΕΗ: Κανζνα. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από το μείγμα Σο προϊόν δεν είναι εφφλεκτο ι εκρθκτικό και δεν διευκολφνει οφτε υποςτθρίηει τθν καφςθ άλλων υλικϊν. 5.3 Οδηγίεσ για τουσ πυροςβζςτεσ Σο προϊόν δεν είναι εφφλεκτο ι εκρθκτικό και δεν διευκολφνει οφτε υποςτθρίηει τθν καφςθ άλλων υλικϊν. Ωςτόςο, αν εμπλακεί ςε πυρκαγιά, χρθςιμοποιιςτε τα κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ. 6. Διαχείριςη τυχαίασ διαρροήσ 6.1. Ατομικζσ προφυλάξεισ, μζςα ατομικήσ προςταςίασ και διαδικαςίεσ ζκτακτησ ανάγκησ Δεδομζνου του τρόπου χριςθσ δεν κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα διαςποράσ αερολυμάτων ι ςταγονιδίων ςτον αζρα, ωςτόςο, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να λθφκεί θ κατάλλθλθ αναπνευςτικι προςταςία. Οι ενδείξεισ αυτζσ ιςχφουν τόςο για τουσ εργαηομζνουσ όςο και για τουσ διαςϊςτεσ. Ανατρζξτε ςτθν ενότθτα 8.2 για τον τφπο των Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ Προςταςία του περιβάλλοντοσ Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο για το περιβάλλον; ωςτόςο, αποτρζψτε τθν είςοδο του προϊόντοσ ςε υπονόμουσ, ςε επιφανειακά φδατα και ςε υπόγεια φδατα Μζθοδοι και υλικά για ςυλλογή και καθαριςμό υλλζξτε όςο το δυνατόν περιςςότερο υλικό και κακαρίςτε το υπόλοιπο με τθ χριςθ νεροφ υπό πίεςθ. Η διάκεςθ του υλικοφ πρζπει να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου Αναφορά ςε άλλα κεφάλαια Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςωπικι προςταςία και τθ διάκεςθ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 8 και 13. Page. 5 / 12

6 7. Χειριςμόσ και αποθήκευςη 7.1. Προφυλάξεισ για αςφαλή διαχείριςη Χειριςτείτε το προϊόν αφοφ ζχετε ςυμβουλευτεί όλα τα άλλα τμιματα αυτοφ του δελτίου δεδομζνων αςφάλειασ. Μθν τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε κατά τθ χριςθ. Χρθςιμοποιιςτε γάντια, γυαλιά και κατάλλθλθ προςτατευτικι ενδυμαςία κατά τθν τελικι πλφςθ του εξοπλιςμοφ υνθήκεσ αςφαλοφσ αποθήκευςησ και αςυμβατότητα με άλλα υλικά Σο νωπό ςκυρόδεμα, από τθ φφςθ του, δεν μπορεί να αποκθκευτεί, αλλά πρζπει να χρθςιμοποιθκεί εντόσ των προκακοριςμζνων χρόνων Ειδική τελική χρήςη (-εισ) Οι πλθροφορίεσ δεν είναι διακζςιμεσ. 8.Μζςα ελζγχου ζκθεςησ / προςωπική προςταςία 8.1. Παράμετροι ελζγχου Σο χρονικϊσ ςτακμιςμζνο κατϊτατο όριο τιμισ (TLV-TWA) που ζχει υιοκετθκεί ςτο χϊρο εργαςίασ για το τςιμζντο Portland από τθν Αμερικανικι Ζνωςθ Βιομθχανικϊν υγιεινολόγων (ACGIH) είναι ίςο με το 1 mg/m3 (αναπνεφςιμο κλάςμα). θμειϊνεται ότι το τςιμζντο κατά το ςτάδιο τθσ χφτευςθσ και τθσ ωρίμανςθσ του ςκυροδζματοσ αλλάηει τθ χθμικι του ςφνκεςθ και ενςωματϊνεται ςτο μείγμα, ωσ εκ τοφτου, δεν υπάρχει πικανότθτα να διαχυκεί ςτον αζρα ςε οποιαδιποτε μορφι Μζςα ελζγχου ζκθεςησ Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του προϊόντοσ, ανατρζξτε ςτισ πλθροφορίεσ αυτοφ του δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ. Ο προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ που παρατίκενται κατωτζρω. Προςταςία των χεριών Προςτατζψτε τα χζρια ςασ με γάντια (αναφ. Κοινοτικισ Οδθγίασ 89/686/ΕΟΚ και το πρότυπο ΕΝ 374) όπωσ από PVA, βουτφλιο, φκοροελαςτομερζσ ι ιςοδφναμο ανκεκτικό ςε αλκάλια. Για τθν τελικι επιλογι του υλικοφ των γαντιϊν κα πρζπει να εξεταςτεί θ αντοχι και θ διαπερατότθτα. Προςταςία των ματιών Φοράτε γυαλιά αςφαλείασ (πρότυπο EN 166). Προςταςία του δζρματοσ Φορζςτε ροφχα εργαςίασ με μακρφ μανίκι και πόδι και υποδιματα αςφαλείασ για επαγγελματικι χριςθ (αναφ. Κοινοτικισ οδθγίασ 89/686/ΕΟΚ και το πρότυπο EN 344). Προςταςία τησ αναπνοήσ Δεδομζνου του τρόπου χριςθσ, δεν κα πρζπει να παρουςιάηει τθ δυνατότθτα διαςποράσ αερολυμάτων, ςκόνθσ ι εκνεφωμάτων ςτον αζρα. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ οριακισ τιμισ (ενότθτα 8.1), αναφορικά με τθν θμεριςια ζκκεςθ ςτο εργαςιακό περιβάλλον, φορζςτε μια μάςκα με το κατάλλθλο φίλτρο (αναφ. κανονιςμοφ EN 141). Page. 6 / 12

7 9. Φυςικζσ και χημικζσ ιδιότητεσ 9.1. Πληροφορίεσ ςχετικά με τισ βαςικζσ φυςικζσ και χημικζσ ιδιότητεσ Φυςικι κατάςταςθ: παχφρευςτο υγρό Χρϊμα: Γκρι Οςμι: Χαρακτθριςτικι Όριο Οςμισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ph: 11-12,5 θμείο τιξθσ / ςθμείο πιξθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Αρχικό ςθμείο βραςμοφ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία θμείο βραςμοφ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία θμείο ανάφλεξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Σαχφτθτα εξάτμιςθσ: Δεν ζχει εφαρμογι Αναφλεξιμότθτα (ςτερεό, αζριο): Δεν ιςχφει (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Κάτω όριο ευφλεκτότθτασ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Ανϊτερο όριο ευφλεκτότθτασ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Χαμθλότερο όριο ζκρθξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι εκρθκτικό Ανϊτερο εκρθκτικό όριο: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι εκρθκτικό Πίεςθ ατμϊν: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Πυκνότθτα ατμϊν: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία χετικι πυκνότθτα: g/cm3 Διαλυτότθτα: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία υντελεςτισ κατανομισ οκτανόλθσ / νεροφ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Θερμοκραςία αυτοανάφλεξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι καφςιμο Θερμοκραςία διάςπαςθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Ιξϊδεσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Εκρθκτικζσ ιδιότθτεσ: Δεν ζχει εφαρμογι επειδι δεν είναι εκρθκτικό Οξειδωτικζσ ιδιότθτεσ: Δεν ζχει εφαρμογι (το υλικό δεν ζχει χθμικζσ ομάδεσ που ςυνδζονται με οξειδωτικά) 9.2 Άλλεσ πληροφορίεσ Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία. 10. ταθερότητα και δραςτικότητα Δραςτικότητα: Η αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηνπ λεξνύ παξάγεη ζεξκόηεηα. Page. 7 / 12

8 10.2. Χημική ςταθερότητα: Σο προϊόν ςκλθραίνει με τθν πάροδο του χρόνου Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράςεων: Τπό κανονικζσ ςυνκικεσ χριςθσ δεν προβλζπονται επικίνδυνεσ αντιδράςεισ υνθήκεσ που πρζπει να αποφεφγονται: Καμία ςυγκεκριμζνθ. Ωςτόςο, ακολουκιςτε τισ ςυνικεισ προφυλάξεισ ζναντι των χθμικϊν ουςιϊν Αςφμβατα υλικά: Αποφεφγετε τθν επαφι με οξζα. Μια ελαφριά επικετικι αντίδραςθ ςτα κράματα αλουμινίου είναι δυνατι Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνθεςησ: Δεν ζχει εφαρμογι. 11. τοιχεία τοξικότητασ 11.1 Πληροφορίεσ για τισ τοξικολογικζσ επιπτώςεισ Η επαφι με τα μάτια προκαλεί ςοβαρζσ βλάβεσ και μπορεί να προκαλζςει κολερότθτα του κερατοειδοφσ, βλάβεσ τθσ ίριδασ, μθ αναςτρζψιμο χρωματιςμό των ματιϊν. Η κατάποςθ μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό ςτο ςτόμα, το φάρυγγα και τον οιςοφάγο. Κατά τθν επαφι με το δζρμα μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό (δερματίτιδα εξ επαφισ). Η δερματίτιδα προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ φλεγμονισ του δζρματοσ που ξεκινά ςτισ περιοχζσ του δζρματοσ που ζρχονται ςε επαφι με τον παράγοντα ευαιςκθτοποίθςθσ Κίνδυνοσ διάβρωςησ Σο προϊόν είναι μθ διαβρωτικό, ωσ αποτζλεςμα των δοκιμϊν αλκαλικϊν αποκεμάτων και διάβρωςθσ ςε μελζτεσ in vitro Πληροφορίεσ ςχετικά με τισ ουςίεσ κλίνκερ τςιμζντου Σαξινόμηζη κινδύνος Ομεία ηνμηθόηεηα ζε επαθή κε ην δέξκα Ομεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ εηζπλνή Ομεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ θαηάπνζε Γηάβξσζε ηνπ δέξκαηνο / εξεζηζηηθόηεηα Σνβαξή νθζαικηθή βιάβε / εξεζηζκόο Καηηγοπία Επίδπαζη κινδύνος - Τεζη ηνμηθόηεηαο κε κέγηζηε δόζε 2,000 mg/kg Σ Β ζε θνπλέιη θαη 24σξε επαθή ζλεζηκόηεο κεδέλ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ παξαηεξήζεθε νμεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ εηζπλνή. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ ππάξρεη έλδεημε ηνμηθόηεηαο κεηά από θαηάπνζε ζε κειέηεο κε ζθόλε ηζηκέληνπ θιηβάλνπ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. 2 Σε επαθή κε πγξό δέξκα ην ηζηκέλην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πάρπλζε, ζθαζίκαηα ή ξσγκέο. Δπαθή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζπλδπαζκό κε ηξηβή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά εγθαύκαηα. 1 Τν ηζηκέλην Portland είρε δηάθνξεο επηδξάζεηο ζηνλ θεξαηνεηδή θαη ν ππνινγηζκέλνο δείθηεο εξεζηζκνύ (αληηθεηκεληθά επξήκαηα / αξηζκόο πεηξακαηόδσσλ) αλήιζε ζην 128. Τα θνηλά ηζηκέληα πεξηέρνπλ δηάθνξεο πνζόηεηεο ηζηκέληνπ Page. 8 / 12

9 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο Μεηαιιάμεηο βιαζηνθπηηάξσλ Portland, ηπηάκελε ηέθξα, ζθσξία πςηθακίλνπ, γύςν, θπζηθέο πνδνιάλεο, θακέλν ζρηζηόιηζν, ππξηηηθή παηπάιε θαη αζβεζηόιηζν. Απεπζείαο επαθή ηνπ ηζηκέληνπ κε ηνλ θεξαηνεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεραληθό stress (άκεζν ή θαζπζηεξεκέλν), εξεζηζκό ή θιεγκνλή. Άκεζε επαθή κε κεγάιν όγθν ζθόλεο ηζηκέληνπ ή εθηηλάμεηο πγξνύ ηζηκέληνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο πνπ θπκαίλνληαη από ήπην εξεζηζκό (βιεθαξίηηο επηθπθίηηο) σο ρεκηθά εγθαύκαηα θαη ηύθισζε. 1Β Σε νξηζκέλα άηνκα κπνξεί λα εκθαληζηεί έθδεκα κεηά από έθζεζε ζε πγξή ζθόλε ηζηκέληνπ, εμαηηίαο ηνπ πςεινύ ph πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζηηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο (κεηά από καθξά επαθή) ή εμαηηίαο αλνζναληίδξαζεο ζην δηαιπηό Cr(VI) πνπ εθιύεη αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο. Η αληίδξαζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε δηάθνξεο κνξθέο πνπ θπκαίλνληαη από ήπην εμάλζεκα ή ζνβαξή δεξκαηίηηδα θαη είλαη ζπλδπαζκόο ησλ δύν κεραληζκώλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Δθ όζνλ ην ηζηκέλην πεξηέρεη αλαγσγηθό παξάγνληα ηνπ δηαιπηνύ Cr(VI) θαη γηα όζν ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαγσγηθήο δξάζεο δελ έρεη παξέιζεη δελ αλακέλνληαη αληηδξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο. - Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. Καξθηλνγέλεζε - Γελ έρεη ζεκειησζεί ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνξξίπηεη ην ραξαθηεξηζκό ηνπ ηζηκέληνπ Portland σο ύπνπην γηα θαξθηλνγέλεζε (Σύκθσλα κε ην ACGIH A4: Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία όηη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θαξθηλνγόλνη γηα ηνλ άλζξσπν, αιιά πνπ δελ κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ νξηζηηθά, ιόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ. Μειέηεο κε πεηξακαηόδσα δελ παξέρνπλ ελδείμεηο θαξθηλνγέλεζεο πνπ λα είλαη επαξθείο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ παξαγόλησλ σο θαξθηλνγόλνη). Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. Τνμηθόηεηα γελλεηηθώλ θπηηάξσλ Σρεδηαζκέλε ρξνληθά επίδξαζε ζε όξγαλα ζηόρνπο / εθάπαμ έθζεζε - Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. 3 Μεηά από εθ άπαμ ππεξέθζεζε ζε ζθόλε ηζηκέληνπ κπνξεί λα εκθαληζζεί εξεζηζκόο ηνπ ιάξπγγνο θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ κε βήρα, θηάξληζκα θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Σε γεληθέο γξακκέο ε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηε ζθόλε ηνπ Page. 9 / 12

10 Σρεδηαζκέλε ρξνληθά επίδξαζε ζε όξγαλα ζηόρνπο / επαλαιακβαλόκελεο εθζέζεηο Κίλδπλνο θαηά ηελ εηζπλνή ηζηκέληνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειιείκκαηα ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. Ωζηόζν ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα δελ επαξθνύλ γηα λα θαηνρπξσζεί ζε απνδεθηό επίπεδν εκπηζηνζύλεο ε ζρέζε δόζεο-απνηειέζκαηνο. - Υπάξρεη έλδεημε γηα ΦΑΠ (Φξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα) κεηά από εθζέζεηο ζε επαλαιακβαλόκελεο πςειέο ζπγθεληξώζεηο. Γελ παξαηεξήζεθαλ απιέο ή ρξόληεο επηπηώζεηο ζε ρακειή έθζεζε. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ έρεη εθαξκνγή επεηδή ην ηζηκέλην δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο αεξνδόι. 12. Οικολογικζσ πληροφορίεσ Χριςθ ςφμφωνα με τισ καλζσ πρακτικζσ εργαςίασ αποφεφγοντασ τθν απόρριψθ ςτο περιβάλλον Σοξικότητα Σο ςκυρόδεμα δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον Πληροφορίεσ για ουςίεσ που περιζχονται Κλίνκερ τςιμζντου: βαςιηόμενοι ςε μελζτεσ που αναφζρκθκαν - με δοκιμι τςιμζντου Πόρτλαντ ςε Daphnia magna [Παραπομπι (14)] και Selenastrum coli [Παραπομπι (15)] - μικρόσ αντίκτυποσ ςτο υδάτινο περιβάλλον είναι πικανόσ. Οι τιμζσ LC50 και EC50 δεν μποροφςαν να προςδιοριςτοφν [Παραπομπι (16)]. Δεν υπάρχει καμία ζνδειξθ τοξικότθτασ τθσ φάςθσ που καταβυκίηεται [Παραπομπι (17)]. Η προςκικθ μεγάλων ποςοτιτων τςιμζντου ςτο νερό μπορεί, ωςτόςο, να προκαλζςει μια αφξθςθ ςτο ρη Ανθεκτικότητα και αποικοδομηςιμότητα: Δεν ζχει εφαρμογι Δυνατότητα βιοςυςςώρευςησ: Δεν ζχει εφαρμογι Κινητικότητα ςτο ζδαφοσ: Δεν ζχει εφαρμογι Αποτελζςματα αξιολόγηςησ PBT και vpvb: Δεν ζχει εφαρμογι Άλλεσ δυςμενείσ επιπτώςεισ: Αρνθτικζσ πλθροφορίεσ δεν είναι διακζςιμεσ. 13. Διάθεζη αποβλήηων 13.1 Μέθοδοι επεξεπγαζίαρ αποβλήηων Σα απόβλθτα που παράγονται μπορεί να είναι διαφόρων τφπων και θ απόρριψθ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 14. Πληποθοπίερ για ηη μεηαθοπά Page. 10 / 12

11 Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τθ διεκνι νομοκεςία μεταφοράσ επικίνδυνων προϊόντων (ADR, RID, IMDG, IATA) Αριθμόσ ΟΗΕ: Δεν ζχει εφαρμογι ωςτή ονομαςία αποςτολήσ ΟΗΕ: Δεν ζχει εφαρμογι Κλάςεισ κινδφνου μεταφοράσ: Δεν ζχει εφαρμογι Ομάδα ςυςκευαςίασ: Δεν ζχει εφαρμογι Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν ζχει εφαρμογι Ειδικζσ προφυλάξεισ για τον χρήςτη: Δεν ζχει εφαρμογι Μεταφορζσ χφμα ςφμφωνα με το Παράρτημα II τησ MARPOL73/78 και του Κώδικα IBC: Γελ έρεη εθαξκνγή. 15. Κανονιζηικέρ πληποθοπίερ 15.1 Κανονιςμοί/νομοθεςία αςφάλειασ, υγείασ και περιβάλλοντοσ ςυγκεκριμζνα για ουςίεσ ή μείγματα Seveso Κατθγορία: Καμία Περιοριςμοί ςχετικά με το προϊόν ι τισ περιεχόμενεσ ουςίεσ ςφμφωνα με το παράρτθμα XVII του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 Προϊόν Παράγραφοσ 3 Reg. 552/2009 και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ. Ουςίεσ Παράγραφοσ 47 κλίνκερ τςιμζντου. Ουςίεσ ςε Λίςτα υποψθφίων (άρκρο 59 του REACH) Καμία Ουςίεσ που υπόκεινται ςε αδειοδότθςθ (Παράρτθμα XIV του REACH) Καμία. Leg. 81/2008 και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ Εκτίμηςη χημικήσ αςφάλειασ Δεν ζχει πραγματοποιθκεί εκτίμθςθ χθμικισ αςφάλειασ για το μείγμα και τισ ουςίεσ που περιζχει. 16. Άλλερ πληποθοπίερ Φράςεισ επικινδυνότθτασ (H) που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2-3 του παρόντοσ. Page. 11 / 12

12 Οφθαλμική βλάβη.1 οβαρι οφκαλμικι βλάβθ, Κατθγορία 1 Ερεθιςμόσ του δζρματοσ.2 Ερεκιςμόσ του δζρματοσ, Κατθγορία 2 STOT SE.3 Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα - μία εφάπαξ ζκκεςθ, Κατθγορία 3 Ευαιςθητοποίηςη του δζρματοσ.1 Ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ, Κατθγορίασ 1 H318 Προκαλεί ςοβαρι βλάβθ ςτα μάτια. H315 Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. H335 Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό τθσ αναπνευςτικισ οδοφ. H317 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ. Φράςεισ κινδφνου (R) που αναφζρονται ςτην παράγραφο 2-3 του παρόντοσ. R37/38 Ερεκίηει το αναπνευςτικό ςφςτθμα και το δζρμα. R41 Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλμικϊν βλαβϊν. R43 Μπορεί να προκαλζςει ευαιςκθτοποίθςθ ςε επαφι με το δζρμα. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οδθγία 1999/45/ΕΚ και οι μετζπειτα τροποποιιςεισ τθσ. 2. Οδθγία 67/548/ΕΟΚ και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ και προςαρμογζσ. 3. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (REACH). 4. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (CLP). 5. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 790/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (Ι Atp.CLP). 6. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 453/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. 7. The Merck Index. Ed Χειριςμόσ χθμικισ αςφάλειασ. 9. NIOSH - Μθτρϊο των τοξικϊν Επιδράςεων των Χθμικϊν Ουςιϊν. 10. INRS - Fiche Toxicologique. 11. Patty - Βιομθχανικι Τγιεινι και Σοξικολογία. 12. Ν.Ι. Sax - Επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ των βιομθχανικϊν υλικϊν-7, 1989 Ζκδοςθ. 13. Δικτυακόσ Οργανιςμόσ ECHA. 14. U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH ( 1994a)and 4th ed. EPA R , U.S. EPA, Office of Water, Washington DC (2002 ). 15. U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH ( 1993)and 5th ed. EPA R , U.S. EPA, Office of Water, Washington DC (2002 ). 16. Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP Report 448, National Academy Press, Washington, DC, Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem AS by AnalyCen Ecotox AS, ημείωςη για τον χρήςτη Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ βαςίηονται ςτισ γνϊςεισ μασ κατά τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ. Δεν κα πρζπει να εκλθφκοφν ωσ εγγφθςθ για καμία ιδιότθτα ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Οι τελικοί χριςτεσ κα πρζπει, με δικι τουσ ευκφνθ, να τθροφν τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν όςον αφορά τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια. Αποφφγετε τθν ακατάλλθλθ χριςθ. Page. 12 / 12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO Σελίδα αρ. 23 45 1 / 05 Καρτέλα ασφάλειας 3.2. 10.6. VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 7 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9426-10 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO SOUR

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO SOUR Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO SOUR ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Aριθμός CAS: 7782-42-5 Αριθμός ΕC: 231-955-3 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ultramid A34 01 Χημικό όνομα: πολυαμίδιο (PA 66) Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Πολυβινυλοβουτυράλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : LONTREL* 100 Herbicide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ 1.1 : LONTREL* 100 Herbicide 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16 Συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα II των Κανονισμών REACH (EC) 1907/2006, 1272/2008 και 453/2010 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ/ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 Εκδόθηκε: 3 Ιανουαρίου 2000 Εμπορική ονομασία: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Αναθεωρήθηκε: 2 Φεβρουάριος 2015 Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης: 10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. ΦΙΛΑ Ω 68. Καρτέλα ασφάλειας. Oleorepellente per cotto e pietra naturale. sds@filachim.com Σελίδα αρ. 1 / 5 Καρτέλα ασφάλειας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία Αριθμός είδους Εφαρμογή Jonsered Smörja 544 14 24-01 (200 ml) Απωθητικό υγρασίας, αντισκωριακό αερόλυμα

Διαβάστε περισσότερα