1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ"

Transcript

1 1. Σαυτοποίηςη παραςκευήσ του προϊόντοσ και τησ εταιρείασ 1.1 Σαυτοποίηςη του προϊόντοσ: Όνομα: ΕΣΟΙΜΟ Κσδηθνί: i.work i.pro i.tech i.flow i.clime i.idro i.design ΒΑΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ VERTICAL ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΔΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΗ VERTICAL VERTICAL HORIZONTAL ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ ΓΕΜΙΜΑΣΩΝ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΗ ΔΡΟΜΩΝ SPECIAL POSITIONING CUSTOM 1.2. Χρήςη του προϊόντοσ: Σο μείγμα χρθςιμοποιείται ςτισ καταςκευζσ και τα δομικά προϊόντα Εταιρεία: Επωνυμία: ΧΑΛΤΨ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟ Διεφκυνςθ: Θζςθ Πθγάδι Σηαβερδζλλασ, Αςπρόπυργοσ Αρ. τθλεφϊνου: Τγεία και Αςφάλεια: Περιβάλλον: 1.4. Σηλζφωνο ζκτακτησ ανάγκησ Κζντρο δθλθτθριάςεων: Σθλζφωνο ζκτακτθσ ανάγκθσ: Διακζςιμο εκτόσ εργάςιμων ωρϊν; Ναι Όχι Page. 1 / 12

2 2. Σαςηοποίηζη κινδύνων 2.1. Σαξινόμηςη του προϊόντοσ Σο προϊόν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ορίηονται ςτισ οδθγίεσ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ ι / και τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1272/2008 (CLP) (και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ τουσ). Σο προϊόν ςυνεπϊσ απαιτεί ζνα δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ που ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 και τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ. Συχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ για τθν υγεία ι / και το περιβάλλον βρίςκονται ςτα τμιματα 11 και 12 του παρόντοσ δελτίου Κανονιςμόσ 1272/2008 (CLP) και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ καιν προςαρμογζσ Σαξινόμηςη και δηλώςεισ επικινδυνότητασ: Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ, Κατθγορία 1 Προκαλεί ερεκιςμόσ του δζρματοσ, Κατθγορία 2 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ, Κατθγορία 1 H318 H315 H Οδηγία 1999/45/EC και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ και προςαρμογζσ ύμβολο Πποειδοποίηζηρ: Xi Δξεζηζηηθό Φπάζειρ κινδύνος: R41 Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ. R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε όηαλ εηζπλέεηαη. Η κατάταξθ του τμιματοσ αναφζρεται ςτθν εφαρμογι των κριτθρίων τθσ οδθγίασ 1999/45/ΕΚ, δεν αποτελεί μετατροπι των κριτθρίων κατάταξθσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ 1272/2008/ΕΚ (CLP). Σο πλιρεσ κείμενο του κινδφνου (R) και τθσ επικινδυνότθτασ (H) αναφζρεται επίςθσ ςτθν παράγραφο 16. Page. 2 / 12

3 2.2. τοιχεία επιςήμανςησ Ετικζτεσ κινδφνου ςφμφωνα με τον κανονιςμό (EΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) και μεταγενζςτερεσ τροποποιήςεισ και προςαρμογζσ Ενδείξεισ κινδφνου: H318 Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ. H315 Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. H317 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ. Οδηγίεσ προφφλαξησ: P264 Πλφνετε καλά με νερό μετά τθ χριςθ. P280 Φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά ενδφματα/μζςα ατομικισ προςταςίασ για τα μάτια/πρόςωπο. P302 + P352 ε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα: Πλφνετε με άφκονο νερό και ςαποφνι. P310 Καλζςτε αμζςωσ το κζντρο δθλθτθριάςεων ι γιατρό. Περιζχει: Κλίνκερ Σςιμζντου (N.CE: ) Ετικζτεσ κινδφνου ςφμφωνα με την οδηγία1999/45/εκ Εικονόγραμμα κινδφνου: Xi ΕΡΕΘΙΣΙΚΟ Φράςεισ κινδφνου: R41 Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλμικϊν βλαβϊν. R43 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι αντίδραςθ ςε επαφι με το δζρμα. Οδηγίεσ προφφλαξησ: S24/25 Αποφφγετε τθν επαφι με τα μάτια και το δζρμα. S26 ε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια, πλφνετζ τα αμζςωσ με άφκονο νερό και ηθτιςτε ιατρικι Page. 3 / 12

4 ςυμβουλι. S37/39 Φοράτε κατάλλθλα γάντια και προςτατευτικά ματιϊν / προςϊπου. Περιζχει: Κλίνκερ Σςιμζντου (N.CE: ) Άλλοι κίνδυνοι Κανζνασ γνωςτόσ. 3. φνθεςη / Πληροφορίεσ για τα ςυςτατικά 3.2. Μείγματα Αναγνϊριςθ Κλίνκερ Σςιμζντου Περιεχόμενο % Αρικμόσ CAS Αρικμόσ EC Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τθν οδθγία 67/548/EΚ Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό 1272/2008/EΚ 2 C < Xi, R37/38, R41, R43 οβαρζσ βλάβεσ των ματιϊν, θαη. 1, H318; Ερεκιςμόσ του δζρματοσ, κατ. 2, H315; STOT SE, ερεκιςμόσ τθσ αναπνευςτικισ οδοφ, κατθγορία 3, H335; Αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ, θαη. 1, H317. T + = Πνιύ Τνμηθό, T = Τνμηθό, Xn = Δπηβιαβέο, C = Γηαβξσηηθό, Xi = Δξεζηζηηθό, O = Ομεηδσηηθό, E = Δθξεθηηθό, F + =Δμαηξεηηθά εύθιεθην, F = Πνιύ εύθιεθην, N = Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. Τν πιήξεο θείκελν ηνπ θηλδύλνπ (R) θαη ηεο επηθηλδπλόηεηαο (H) είλαη εηζεγκέλν ζηελ παξάγξαθν Μζτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μζτρων πρώτων βοηθειών Επαφι με τα μάτια Επαφι με το δζρμα Ειςπνοι Κατάποςθ Πλφνετε αμζςωσ με άφκονο νερό για τουλάχιςτον 15 λεπτά. υμβουλευτείτε αμζςωσ γιατρό. Πλφνετε αμζςωσ με άφκονο νερό. Βγάλτε τα ροφχα που ιρκαν ςε επαφι με το μείγμα. Αν ο ερεκιςμόσ επιμζνει, ςυμβουλευτείτε το γιατρό ςασ. Πλφνετε τα ροφχα που ιρκαν ςε επαφι με το ςκυρόδεμα πριν από τθν επαναχρθςιμοποίθςθ. Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςε περίπτωςθ ειςπνοισ, ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ των ςυμπτωμάτων μετακινιςετε το άτομο ςτον κακαρό αζρα. ε περίπτωςθ τυχαίασ κατάποςθσ ηθτιςτε αμζςωσ ιατρικι ςυμβουλι. Μθν προκαλείτε εμετό. Ποτζ μθ χορθγείτε οτιδιποτε από το ςτόμα ςε αναίςκθτο άνκρωπο χωρίσ τθν άδεια του γιατροφ. Page. 4 / 12

5 4.2. υμπτώματα και επιπτώςεισ Αυτό το προϊόν προκαλεί αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ και ςοβαρό τραυματιςμό ςτα μάτια. Μόλισ κεραπευτεί δεν προκαλεί επιδράςεισ Ενδείξεισ για άμεςη ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ του γιατροφ ςασ. Ενθμερϊςτε τον για το περιεχόμενο του παρόντοσ δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ. 5. Μζτρα πυρόςβεςησ 5.1 Μζςα πυρόςβεςησ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΑ ΠΤΡΟΒΕΗ: Σο προϊόν αυτό δεν ταξινομείται ωσ εφφλεκτο, αλλά, αν εμπλακεί ςε πυρκαγιά, χρθςιμοποιιςτε τα κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ ςφμφωνα με το είδοσ τθσ φωτιάσ που αναπτφχκθκε. ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΑ ΠΤΡΟΒΕΗ: Κανζνα. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από το μείγμα Σο προϊόν δεν είναι εφφλεκτο ι εκρθκτικό και δεν διευκολφνει οφτε υποςτθρίηει τθν καφςθ άλλων υλικϊν. 5.3 Οδηγίεσ για τουσ πυροςβζςτεσ Σο προϊόν δεν είναι εφφλεκτο ι εκρθκτικό και δεν διευκολφνει οφτε υποςτθρίηει τθν καφςθ άλλων υλικϊν. Ωςτόςο, αν εμπλακεί ςε πυρκαγιά, χρθςιμοποιιςτε τα κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ. 6. Διαχείριςη τυχαίασ διαρροήσ 6.1. Ατομικζσ προφυλάξεισ, μζςα ατομικήσ προςταςίασ και διαδικαςίεσ ζκτακτησ ανάγκησ Δεδομζνου του τρόπου χριςθσ δεν κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα διαςποράσ αερολυμάτων ι ςταγονιδίων ςτον αζρα, ωςτόςο, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να λθφκεί θ κατάλλθλθ αναπνευςτικι προςταςία. Οι ενδείξεισ αυτζσ ιςχφουν τόςο για τουσ εργαηομζνουσ όςο και για τουσ διαςϊςτεσ. Ανατρζξτε ςτθν ενότθτα 8.2 για τον τφπο των Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ Προςταςία του περιβάλλοντοσ Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο για το περιβάλλον; ωςτόςο, αποτρζψτε τθν είςοδο του προϊόντοσ ςε υπονόμουσ, ςε επιφανειακά φδατα και ςε υπόγεια φδατα Μζθοδοι και υλικά για ςυλλογή και καθαριςμό υλλζξτε όςο το δυνατόν περιςςότερο υλικό και κακαρίςτε το υπόλοιπο με τθ χριςθ νεροφ υπό πίεςθ. Η διάκεςθ του υλικοφ πρζπει να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου Αναφορά ςε άλλα κεφάλαια Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςωπικι προςταςία και τθ διάκεςθ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 8 και 13. Page. 5 / 12

6 7. Χειριςμόσ και αποθήκευςη 7.1. Προφυλάξεισ για αςφαλή διαχείριςη Χειριςτείτε το προϊόν αφοφ ζχετε ςυμβουλευτεί όλα τα άλλα τμιματα αυτοφ του δελτίου δεδομζνων αςφάλειασ. Μθν τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε κατά τθ χριςθ. Χρθςιμοποιιςτε γάντια, γυαλιά και κατάλλθλθ προςτατευτικι ενδυμαςία κατά τθν τελικι πλφςθ του εξοπλιςμοφ υνθήκεσ αςφαλοφσ αποθήκευςησ και αςυμβατότητα με άλλα υλικά Σο νωπό ςκυρόδεμα, από τθ φφςθ του, δεν μπορεί να αποκθκευτεί, αλλά πρζπει να χρθςιμοποιθκεί εντόσ των προκακοριςμζνων χρόνων Ειδική τελική χρήςη (-εισ) Οι πλθροφορίεσ δεν είναι διακζςιμεσ. 8.Μζςα ελζγχου ζκθεςησ / προςωπική προςταςία 8.1. Παράμετροι ελζγχου Σο χρονικϊσ ςτακμιςμζνο κατϊτατο όριο τιμισ (TLV-TWA) που ζχει υιοκετθκεί ςτο χϊρο εργαςίασ για το τςιμζντο Portland από τθν Αμερικανικι Ζνωςθ Βιομθχανικϊν υγιεινολόγων (ACGIH) είναι ίςο με το 1 mg/m3 (αναπνεφςιμο κλάςμα). θμειϊνεται ότι το τςιμζντο κατά το ςτάδιο τθσ χφτευςθσ και τθσ ωρίμανςθσ του ςκυροδζματοσ αλλάηει τθ χθμικι του ςφνκεςθ και ενςωματϊνεται ςτο μείγμα, ωσ εκ τοφτου, δεν υπάρχει πικανότθτα να διαχυκεί ςτον αζρα ςε οποιαδιποτε μορφι Μζςα ελζγχου ζκθεςησ Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του προϊόντοσ, ανατρζξτε ςτισ πλθροφορίεσ αυτοφ του δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ. Ο προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ που παρατίκενται κατωτζρω. Προςταςία των χεριών Προςτατζψτε τα χζρια ςασ με γάντια (αναφ. Κοινοτικισ Οδθγίασ 89/686/ΕΟΚ και το πρότυπο ΕΝ 374) όπωσ από PVA, βουτφλιο, φκοροελαςτομερζσ ι ιςοδφναμο ανκεκτικό ςε αλκάλια. Για τθν τελικι επιλογι του υλικοφ των γαντιϊν κα πρζπει να εξεταςτεί θ αντοχι και θ διαπερατότθτα. Προςταςία των ματιών Φοράτε γυαλιά αςφαλείασ (πρότυπο EN 166). Προςταςία του δζρματοσ Φορζςτε ροφχα εργαςίασ με μακρφ μανίκι και πόδι και υποδιματα αςφαλείασ για επαγγελματικι χριςθ (αναφ. Κοινοτικισ οδθγίασ 89/686/ΕΟΚ και το πρότυπο EN 344). Προςταςία τησ αναπνοήσ Δεδομζνου του τρόπου χριςθσ, δεν κα πρζπει να παρουςιάηει τθ δυνατότθτα διαςποράσ αερολυμάτων, ςκόνθσ ι εκνεφωμάτων ςτον αζρα. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ οριακισ τιμισ (ενότθτα 8.1), αναφορικά με τθν θμεριςια ζκκεςθ ςτο εργαςιακό περιβάλλον, φορζςτε μια μάςκα με το κατάλλθλο φίλτρο (αναφ. κανονιςμοφ EN 141). Page. 6 / 12

7 9. Φυςικζσ και χημικζσ ιδιότητεσ 9.1. Πληροφορίεσ ςχετικά με τισ βαςικζσ φυςικζσ και χημικζσ ιδιότητεσ Φυςικι κατάςταςθ: παχφρευςτο υγρό Χρϊμα: Γκρι Οςμι: Χαρακτθριςτικι Όριο Οςμισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ph: 11-12,5 θμείο τιξθσ / ςθμείο πιξθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Αρχικό ςθμείο βραςμοφ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία θμείο βραςμοφ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία θμείο ανάφλεξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Σαχφτθτα εξάτμιςθσ: Δεν ζχει εφαρμογι Αναφλεξιμότθτα (ςτερεό, αζριο): Δεν ιςχφει (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Κάτω όριο ευφλεκτότθτασ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Ανϊτερο όριο ευφλεκτότθτασ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Χαμθλότερο όριο ζκρθξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι εκρθκτικό Ανϊτερο εκρθκτικό όριο: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι εκρθκτικό Πίεςθ ατμϊν: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Πυκνότθτα ατμϊν: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία χετικι πυκνότθτα: g/cm3 Διαλυτότθτα: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία υντελεςτισ κατανομισ οκτανόλθσ / νεροφ: Δεν ζχει εφαρμογι (ανόργανο υλικό - ςτιλθ 2 του παραρτιματοσ VII του κανονιςμοφ REACH) Θερμοκραςία αυτοανάφλεξθσ: Δεν ζχει εφαρμογι, επειδι δεν είναι καφςιμο Θερμοκραςία διάςπαςθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Ιξϊδεσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία Εκρθκτικζσ ιδιότθτεσ: Δεν ζχει εφαρμογι επειδι δεν είναι εκρθκτικό Οξειδωτικζσ ιδιότθτεσ: Δεν ζχει εφαρμογι (το υλικό δεν ζχει χθμικζσ ομάδεσ που ςυνδζονται με οξειδωτικά) 9.2 Άλλεσ πληροφορίεσ Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία. 10. ταθερότητα και δραςτικότητα Δραςτικότητα: Η αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηνπ λεξνύ παξάγεη ζεξκόηεηα. Page. 7 / 12

8 10.2. Χημική ςταθερότητα: Σο προϊόν ςκλθραίνει με τθν πάροδο του χρόνου Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράςεων: Τπό κανονικζσ ςυνκικεσ χριςθσ δεν προβλζπονται επικίνδυνεσ αντιδράςεισ υνθήκεσ που πρζπει να αποφεφγονται: Καμία ςυγκεκριμζνθ. Ωςτόςο, ακολουκιςτε τισ ςυνικεισ προφυλάξεισ ζναντι των χθμικϊν ουςιϊν Αςφμβατα υλικά: Αποφεφγετε τθν επαφι με οξζα. Μια ελαφριά επικετικι αντίδραςθ ςτα κράματα αλουμινίου είναι δυνατι Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνθεςησ: Δεν ζχει εφαρμογι. 11. τοιχεία τοξικότητασ 11.1 Πληροφορίεσ για τισ τοξικολογικζσ επιπτώςεισ Η επαφι με τα μάτια προκαλεί ςοβαρζσ βλάβεσ και μπορεί να προκαλζςει κολερότθτα του κερατοειδοφσ, βλάβεσ τθσ ίριδασ, μθ αναςτρζψιμο χρωματιςμό των ματιϊν. Η κατάποςθ μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό ςτο ςτόμα, το φάρυγγα και τον οιςοφάγο. Κατά τθν επαφι με το δζρμα μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό (δερματίτιδα εξ επαφισ). Η δερματίτιδα προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ φλεγμονισ του δζρματοσ που ξεκινά ςτισ περιοχζσ του δζρματοσ που ζρχονται ςε επαφι με τον παράγοντα ευαιςκθτοποίθςθσ Κίνδυνοσ διάβρωςησ Σο προϊόν είναι μθ διαβρωτικό, ωσ αποτζλεςμα των δοκιμϊν αλκαλικϊν αποκεμάτων και διάβρωςθσ ςε μελζτεσ in vitro Πληροφορίεσ ςχετικά με τισ ουςίεσ κλίνκερ τςιμζντου Σαξινόμηζη κινδύνος Ομεία ηνμηθόηεηα ζε επαθή κε ην δέξκα Ομεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ εηζπλνή Ομεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ θαηάπνζε Γηάβξσζε ηνπ δέξκαηνο / εξεζηζηηθόηεηα Σνβαξή νθζαικηθή βιάβε / εξεζηζκόο Καηηγοπία Επίδπαζη κινδύνος - Τεζη ηνμηθόηεηαο κε κέγηζηε δόζε 2,000 mg/kg Σ Β ζε θνπλέιη θαη 24σξε επαθή ζλεζηκόηεο κεδέλ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ παξαηεξήζεθε νμεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ εηζπλνή. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ ππάξρεη έλδεημε ηνμηθόηεηαο κεηά από θαηάπνζε ζε κειέηεο κε ζθόλε ηζηκέληνπ θιηβάλνπ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. 2 Σε επαθή κε πγξό δέξκα ην ηζηκέλην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πάρπλζε, ζθαζίκαηα ή ξσγκέο. Δπαθή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ζπλδπαζκό κε ηξηβή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά εγθαύκαηα. 1 Τν ηζηκέλην Portland είρε δηάθνξεο επηδξάζεηο ζηνλ θεξαηνεηδή θαη ν ππνινγηζκέλνο δείθηεο εξεζηζκνύ (αληηθεηκεληθά επξήκαηα / αξηζκόο πεηξακαηόδσσλ) αλήιζε ζην 128. Τα θνηλά ηζηκέληα πεξηέρνπλ δηάθνξεο πνζόηεηεο ηζηκέληνπ Page. 8 / 12

9 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο Μεηαιιάμεηο βιαζηνθπηηάξσλ Portland, ηπηάκελε ηέθξα, ζθσξία πςηθακίλνπ, γύςν, θπζηθέο πνδνιάλεο, θακέλν ζρηζηόιηζν, ππξηηηθή παηπάιε θαη αζβεζηόιηζν. Απεπζείαο επαθή ηνπ ηζηκέληνπ κε ηνλ θεξαηνεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεραληθό stress (άκεζν ή θαζπζηεξεκέλν), εξεζηζκό ή θιεγκνλή. Άκεζε επαθή κε κεγάιν όγθν ζθόλεο ηζηκέληνπ ή εθηηλάμεηο πγξνύ ηζηκέληνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο πνπ θπκαίλνληαη από ήπην εξεζηζκό (βιεθαξίηηο επηθπθίηηο) σο ρεκηθά εγθαύκαηα θαη ηύθισζε. 1Β Σε νξηζκέλα άηνκα κπνξεί λα εκθαληζηεί έθδεκα κεηά από έθζεζε ζε πγξή ζθόλε ηζηκέληνπ, εμαηηίαο ηνπ πςεινύ ph πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζηηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο (κεηά από καθξά επαθή) ή εμαηηίαο αλνζναληίδξαζεο ζην δηαιπηό Cr(VI) πνπ εθιύεη αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα εμ επαθήο. Η αληίδξαζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε δηάθνξεο κνξθέο πνπ θπκαίλνληαη από ήπην εμάλζεκα ή ζνβαξή δεξκαηίηηδα θαη είλαη ζπλδπαζκόο ησλ δύν κεραληζκώλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Δθ όζνλ ην ηζηκέλην πεξηέρεη αλαγσγηθό παξάγνληα ηνπ δηαιπηνύ Cr(VI) θαη γηα όζν ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαγσγηθήο δξάζεο δελ έρεη παξέιζεη δελ αλακέλνληαη αληηδξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο. - Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. Καξθηλνγέλεζε - Γελ έρεη ζεκειησζεί ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνξξίπηεη ην ραξαθηεξηζκό ηνπ ηζηκέληνπ Portland σο ύπνπην γηα θαξθηλνγέλεζε (Σύκθσλα κε ην ACGIH A4: Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία όηη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θαξθηλνγόλνη γηα ηνλ άλζξσπν, αιιά πνπ δελ κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ νξηζηηθά, ιόγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ. Μειέηεο κε πεηξακαηόδσα δελ παξέρνπλ ελδείμεηο θαξθηλνγέλεζεο πνπ λα είλαη επαξθείο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ παξαγόλησλ σο θαξθηλνγόλνη). Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. Τνμηθόηεηα γελλεηηθώλ θπηηάξσλ Σρεδηαζκέλε ρξνληθά επίδξαζε ζε όξγαλα ζηόρνπο / εθάπαμ έθζεζε - Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. 3 Μεηά από εθ άπαμ ππεξέθζεζε ζε ζθόλε ηζηκέληνπ κπνξεί λα εκθαληζζεί εξεζηζκόο ηνπ ιάξπγγνο θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ κε βήρα, θηάξληζκα θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Σε γεληθέο γξακκέο ε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηε ζθόλε ηνπ Page. 9 / 12

10 Σρεδηαζκέλε ρξνληθά επίδξαζε ζε όξγαλα ζηόρνπο / επαλαιακβαλόκελεο εθζέζεηο Κίλδπλνο θαηά ηελ εηζπλνή ηζηκέληνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειιείκκαηα ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. Ωζηόζν ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα δελ επαξθνύλ γηα λα θαηνρπξσζεί ζε απνδεθηό επίπεδν εκπηζηνζύλεο ε ζρέζε δόζεο-απνηειέζκαηνο. - Υπάξρεη έλδεημε γηα ΦΑΠ (Φξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα) κεηά από εθζέζεηο ζε επαλαιακβαλόκελεο πςειέο ζπγθεληξώζεηο. Γελ παξαηεξήζεθαλ απιέο ή ρξόληεο επηπηώζεηο ζε ρακειή έθζεζε. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηα πξνο ηαμηλόκεζε θξηηήξηα δελ απαληώληαη. - Γελ έρεη εθαξκνγή επεηδή ην ηζηκέλην δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο αεξνδόι. 12. Οικολογικζσ πληροφορίεσ Χριςθ ςφμφωνα με τισ καλζσ πρακτικζσ εργαςίασ αποφεφγοντασ τθν απόρριψθ ςτο περιβάλλον Σοξικότητα Σο ςκυρόδεμα δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον Πληροφορίεσ για ουςίεσ που περιζχονται Κλίνκερ τςιμζντου: βαςιηόμενοι ςε μελζτεσ που αναφζρκθκαν - με δοκιμι τςιμζντου Πόρτλαντ ςε Daphnia magna [Παραπομπι (14)] και Selenastrum coli [Παραπομπι (15)] - μικρόσ αντίκτυποσ ςτο υδάτινο περιβάλλον είναι πικανόσ. Οι τιμζσ LC50 και EC50 δεν μποροφςαν να προςδιοριςτοφν [Παραπομπι (16)]. Δεν υπάρχει καμία ζνδειξθ τοξικότθτασ τθσ φάςθσ που καταβυκίηεται [Παραπομπι (17)]. Η προςκικθ μεγάλων ποςοτιτων τςιμζντου ςτο νερό μπορεί, ωςτόςο, να προκαλζςει μια αφξθςθ ςτο ρη Ανθεκτικότητα και αποικοδομηςιμότητα: Δεν ζχει εφαρμογι Δυνατότητα βιοςυςςώρευςησ: Δεν ζχει εφαρμογι Κινητικότητα ςτο ζδαφοσ: Δεν ζχει εφαρμογι Αποτελζςματα αξιολόγηςησ PBT και vpvb: Δεν ζχει εφαρμογι Άλλεσ δυςμενείσ επιπτώςεισ: Αρνθτικζσ πλθροφορίεσ δεν είναι διακζςιμεσ. 13. Διάθεζη αποβλήηων 13.1 Μέθοδοι επεξεπγαζίαρ αποβλήηων Σα απόβλθτα που παράγονται μπορεί να είναι διαφόρων τφπων και θ απόρριψθ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 14. Πληποθοπίερ για ηη μεηαθοπά Page. 10 / 12

11 Σο προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ςφμφωνα με τθ διεκνι νομοκεςία μεταφοράσ επικίνδυνων προϊόντων (ADR, RID, IMDG, IATA) Αριθμόσ ΟΗΕ: Δεν ζχει εφαρμογι ωςτή ονομαςία αποςτολήσ ΟΗΕ: Δεν ζχει εφαρμογι Κλάςεισ κινδφνου μεταφοράσ: Δεν ζχει εφαρμογι Ομάδα ςυςκευαςίασ: Δεν ζχει εφαρμογι Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν ζχει εφαρμογι Ειδικζσ προφυλάξεισ για τον χρήςτη: Δεν ζχει εφαρμογι Μεταφορζσ χφμα ςφμφωνα με το Παράρτημα II τησ MARPOL73/78 και του Κώδικα IBC: Γελ έρεη εθαξκνγή. 15. Κανονιζηικέρ πληποθοπίερ 15.1 Κανονιςμοί/νομοθεςία αςφάλειασ, υγείασ και περιβάλλοντοσ ςυγκεκριμζνα για ουςίεσ ή μείγματα Seveso Κατθγορία: Καμία Περιοριςμοί ςχετικά με το προϊόν ι τισ περιεχόμενεσ ουςίεσ ςφμφωνα με το παράρτθμα XVII του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 Προϊόν Παράγραφοσ 3 Reg. 552/2009 και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ. Ουςίεσ Παράγραφοσ 47 κλίνκερ τςιμζντου. Ουςίεσ ςε Λίςτα υποψθφίων (άρκρο 59 του REACH) Καμία Ουςίεσ που υπόκεινται ςε αδειοδότθςθ (Παράρτθμα XIV του REACH) Καμία. Leg. 81/2008 και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ Εκτίμηςη χημικήσ αςφάλειασ Δεν ζχει πραγματοποιθκεί εκτίμθςθ χθμικισ αςφάλειασ για το μείγμα και τισ ουςίεσ που περιζχει. 16. Άλλερ πληποθοπίερ Φράςεισ επικινδυνότθτασ (H) που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2-3 του παρόντοσ. Page. 11 / 12

12 Οφθαλμική βλάβη.1 οβαρι οφκαλμικι βλάβθ, Κατθγορία 1 Ερεθιςμόσ του δζρματοσ.2 Ερεκιςμόσ του δζρματοσ, Κατθγορία 2 STOT SE.3 Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα - μία εφάπαξ ζκκεςθ, Κατθγορία 3 Ευαιςθητοποίηςη του δζρματοσ.1 Ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ, Κατθγορίασ 1 H318 Προκαλεί ςοβαρι βλάβθ ςτα μάτια. H315 Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. H335 Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό τθσ αναπνευςτικισ οδοφ. H317 Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ. Φράςεισ κινδφνου (R) που αναφζρονται ςτην παράγραφο 2-3 του παρόντοσ. R37/38 Ερεκίηει το αναπνευςτικό ςφςτθμα και το δζρμα. R41 Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλμικϊν βλαβϊν. R43 Μπορεί να προκαλζςει ευαιςκθτοποίθςθ ςε επαφι με το δζρμα. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οδθγία 1999/45/ΕΚ και οι μετζπειτα τροποποιιςεισ τθσ. 2. Οδθγία 67/548/ΕΟΚ και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ και προςαρμογζσ. 3. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (REACH). 4. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (CLP). 5. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 790/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (Ι Atp.CLP). 6. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 453/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. 7. The Merck Index. Ed Χειριςμόσ χθμικισ αςφάλειασ. 9. NIOSH - Μθτρϊο των τοξικϊν Επιδράςεων των Χθμικϊν Ουςιϊν. 10. INRS - Fiche Toxicologique. 11. Patty - Βιομθχανικι Τγιεινι και Σοξικολογία. 12. Ν.Ι. Sax - Επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ των βιομθχανικϊν υλικϊν-7, 1989 Ζκδοςθ. 13. Δικτυακόσ Οργανιςμόσ ECHA. 14. U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH ( 1994a)and 4th ed. EPA R , U.S. EPA, Office of Water, Washington DC (2002 ). 15. U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH ( 1993)and 5th ed. EPA R , U.S. EPA, Office of Water, Washington DC (2002 ). 16. Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP Report 448, National Academy Press, Washington, DC, Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem AS by AnalyCen Ecotox AS, ημείωςη για τον χρήςτη Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ βαςίηονται ςτισ γνϊςεισ μασ κατά τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ. Δεν κα πρζπει να εκλθφκοφν ωσ εγγφθςθ για καμία ιδιότθτα ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Οι τελικοί χριςτεσ κα πρζπει, με δικι τουσ ευκφνθ, να τθροφν τουσ νόμουσ και τουσ κανονιςμοφσ που ιςχφουν όςον αφορά τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια. Αποφφγετε τθν ακατάλλθλθ χριςθ. Page. 12 / 12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : AZOTO-S Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Λίπασμα Χρήση : Λίπασμα. Κωδικός Προϊόντος : ΠΡ.091 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας

1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας 1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας 1.1 Ταυτοποίηση του προϊόντος Όνομα: Κωδικοί: i.work i.pro i.tech i.flow i.clime i.idro i.design ΒΑΣΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ VERTICAL ΓΕΜΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Ημερομηνία έκδοσης: 18.12.2012 Αριθμός προΐόντος: LCK480-1 Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

CORDALENE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010

CORDALENE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/μείγματος και της επιχείρησης/εταιρείας 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: CORDALENE Τυπολογία: Μείγμα 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

: Lopinavir for peak identification CRS

: Lopinavir for peak identification CRS Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 20/03/2015 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 22-Μαρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. R211667 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 7782-63-0 Αριθμός Ευρετηρίου: 026-003-01-4 Αριθ. EK: 231-753-5 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία: 02/10/2014 Έκδοση: 02/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αναγνώριση της ουσίας: Αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΟΚ (Κανονισμός "REACH"), τον 453/2010/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΟΚ (Κανονισμός REACH), τον 453/2010/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 7.0 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: DON WC ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΕΥΚΟ- 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο

: Βιομηχανική : Για επαγγελματική χρήση μόνο Ημερομηνία έκδοσης: 20/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 06/03/2015 : Έκδοση: 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 165-L Αριθμούς καταχώρισης μη χρησιμοποιήσιμο Χρήση του υλικού / της σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: KANAMYCIN. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

: KANAMYCIN. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 12/08/2009 εκδοχή: 4.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σύσταση /στοιχεία για τα συστατικά

2. Σύσταση /στοιχεία για τα συστατικά ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MATERIAL SAFETY DATA SHEET EXTRA VIRGIN BEESWAX CERA ALBA PURIFIED 1. Ταυτοποίηση ουσίας\παρασκευάσματος και εταιρείας\επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ.

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Τύπος Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 18/03/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Αριθμός ΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα