ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΗΑ ΜΗΚΡΟΠΑΛΗΡΡΟΗΑΚΖ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ ΦΑΜΜΗΣΔ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΛΑΦΑΣΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΣΔ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ Α. Φ. ΒΔΛΔΓΡΑΚΖ Γ. ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 2006

2 ηνπο γνλείο κνπ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο κνπ ηνπο θαζεγεηέο κνπ

3 Ευχαριστίες Πξηλ απφ φινπο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Γεψξγην Παηέ, κε ηνλ νπνίν εθπνλήζακε ηηο δηπισκαηηθέο καο εξγαζίεο ζηελ ίδηα πεξηνρή κειέηεο θαηά ηηο ίδηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ ζπλεξγαζία απηή πξνέθπςε χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ επηβιεπφλησλ θαζεγεηψλ καο γηα ηελ ζχληαμε κηαο κειέηεο πνπ ζα πξνζέγγηδε δηεπηζηεκνληθά ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ θφιπνπ Καιαθάηε ζηε Ν.Μχθνλν θαη φπσο θαίλεηαη, απφ ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο, ήηαλ αλαγθαία. Σνλ επραξηζηψ γηαηί ζηάζεθε δίπια κνπ ζαλ θίινο αιιά θαη ζαλ θαιφο επηζηήκνλαο. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ θ.βειεγξάθε Αληψλην θαη θ.κνπηζνχκπα Γξφζν, νη νπνίνη πέξα απφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπο, κνπ άλνημαλ πφξηεο κε ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπο θαζψο θαη ηνλ θ.καξακπά Θενθάλε πνπ δέρηεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ Γήκν Μπθφλνπ θαζψο θαη ηνλ Γήκαξρν Μπθφλνπ θ. Βεξψλε Υξήζην γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ θαη ηελ παξαρψξεζε βηβιηνγξαθίαο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Γελ ζα κπνξνχζα λα μεράζσ ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο Μηράιε Βνπζδνχθα, ζε φηη αθνξά καζεκαηηθά κνληέια θπκαηηζκνχ. Σέινο επραξηζηψ ηνπο, Αξζέλε Γεψξγην, Αλαγλσζηφπνπιν Αλδξέα, Αλαγλψζηνπ Υξίζην, Γεκηξφπνπιν Κσλζηαληίλν, Εαξθάδα Θσκά, Καιακαξά Κπξηάθν Κερξνιφγν Θσκά, Κνζκά Παπιφπνπιν, Κ.Νίηηε, Μειηγσλίηε Ραθαήι, Παλαγηψηε ηάζε, Πνιπρξνλφπνπιν Αζαλάζην, Υαληδφγινπ Ησάλλε πνπ ν θαζέλαο ηνπο πξνζέθεξε απφ έλα ζεκαληηθφ ιηζαξάθη γηα ηελ γεξή ππνζηήξημε απηήο ηεο κειέηεο.

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 1.ΔΗΑΓΧΓΖ 2.ΠΑΡΑΚΣΗΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Αθηψλ Σχπνη αθηψλ 2.2 Μνξθνινγία παξαιίαο 2.3 Ζ δηάβξσζε ησλ αθηψλ σο γεσινγηθφ θαηλφκελν Ζ επίδξαζε ησλ αθξαίσλ θπκαηηζκψλ ζηηο αθηέο Δπεηζνδηαθή θαη καθξνρξφληα δηάβξσζε ησλ ακκσδψλ αθηψλ 2.4 Σν Παξαιηαθφ Πξνθίι (Γηαηνκή) Καηεγνξίεο ππνινγηζκνχ εμέιημεο παξαιηαθψλ πξνθίι Πξφηππα πξνθίι ηζνξξνπίαο Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππνζέζεηο Σν ζρήκα ηνπ πξνθίι ηζνξξνπίαο Σν κνληέιν δηάβξσζεο ηνπ Bruun Δλαιιαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο 2.5 Υαξαθηεξηζηηθέο γεσκνξθέο ζηηο ακκψδεηο παξαιίεο Ακκψδεο βέινο (sand split) Tombolo Hκηζειηλνεηδείο ακκψδεηο ζρεκαηηζκνί (beach cusps) Ακκνξπηίδεο (ripples, rides) Θαιάζζηνη Παξαιηαθνί Φακκίηεο (Beachrocks). 2.6 Θαιάζζηα Κχκαηα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Θαιάζζησλ Κπκάησλ Γηάδνζε θπκαηηζκψλ Ζ επίδξαζε ηνπ βάζνπο Μεηαβνιέο ηνπ κήθνπο θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θχκαηνο Γηάζιαζε θχκαηνο (Wave refraction) Θξαχζε ηνπ θχκαηνο Πεξίζιαζε ηνπ θχκαηνο (Wave diffraction) Αλάθιαζε ηνπ θχκαηνο (Wave reflection) Αλαξξίρεζε ησλ θπκαηηζκψλ ζηηο αθηέο Πξφγλσζε ησλ θπκαηηζκψλ 2.7 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ παξάιησλ ηδεκάησλ Μέγεζνο ησλ θφθθσλ ρήκα ησλ θφθθσλ Ππθλφηεηα ησλ θφθθσλ Παξάγνληεο θαη δηεξγαζίεο πνπ ειέγρνπλ ηελ παξάθηηα κνξθνινγία Μεηαθίλεζε ηδήκαηνο ζηελ παξάιηα δψλε Σν βάζνο θιεηζίκαηνο (πεξάησζεο) (depth of closure) 3. ΘΑΛΑΗΟΗ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΗ ΦΑΜΜΗΣΔ (Beachrocks) 3.1 Φαηλνκελνινγία 3.2 Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 3.3 πγθνιιεηηθφ πιηθφ 3.4 Μεραληζκνί δεκηνπξγίαο 3.5 Θεσξίεο ζρεκαηηζκνχ παξαιηαθψλ ςακκηηψλ: 3.6 Οηθνινγία 3.7 Πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο παξαιηαθψλ ςακκηηψλ Δπηπηψζεηο ζηελ παξάθηηα δπλακηθή Δπηπηψζεηο ζηελ νηθνινγία Κνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο

5 4.ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 4.1 Γεσινγηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κπθιάδσλ Γεσδπλακηθφ πιαίζην ησλ Κπθιάδσλ Ληζνζηξσκαηνγξαθία ησλ Κπθιάδσλ Μεηακφξθσζε ησλ Κπθιάδσλ Ρεγκαηνγφλνο ηεθηνληθή ησλ Κπθιάδσλ Μνξθνινγία ησλ Κπθιάδσλ 4.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο λήζνπ Μπθφλνπ Γεσγξαθηθή Θέζε - Έθηαζε Γεσινγηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μπθφλνπ Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Ν.Μπθφλνπ Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αθηψλ ηεο Μπθφλνπ Απνζέκαηα λεξνχ Γηάβξσζε εδαθψλ 4.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ξκνπ Καιαθάηε Γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ηνπ Καιαθάηε 5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 5.1 πιινγή δεδνκέλσλ πιινγή κνξθνινγηθψλ θαη γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ πιινγή ηδεκάησλ πιινγή αλεκνινγηθψλ θαη θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ 5.2. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ Αλάιπζε ηδεκάησλ Σάζεηο θνθθνκεηξηθψλ παξακέηξσλ Μνξθνινγηθά δεδνκέλα Αλάιπζε Μεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ Δθηίκεζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκαηνγελψλ ξεπκάησλ παξάιιεισλ πξνο ηελ αθηή 5.3 Τπνινγηζκφο ηνπ βάζνπο θιεηζίκαηνο (depth of closure) 6. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 6.1 Αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο 6.2 Κπκαηηθέο ζπλζήθεο 6.3 Μνξθνινγία ηεο παξαιίαο ηνπ Καιαθάηε 6.4 Κάζεηε δηαηνκή (πξνθίι) ηεο παξαιίαο ζηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο. 6.5 Σάζε κεηαβνιήο θνθθνκεηξηθψλ παξακέηξσλ 6.6 Κνθθνκεηξηθέο παξάκεηξνη 6.7 Τπνινγηζκφο ηνπ βάζνπο θιεηζίκαηνο (depth of closure). 6.8 Απνηειέζκαηα θπκαηηθψλ δεδνκέλσλ Κπκαηηθή δηάζιαζε 6.9 Δλέξγεηα θπκαηηζκψλ παξάιιεια ζηελ αθηή 6.10 πδήηεζε 7. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖΣΧΝ ΑΚΣΧΝ 7.1 Οξηζκφο θαη ζηφρνη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξάθηηαο δψλεο 7.2 Υξήζεηο ηεο αθηήο ηνπ Κφιπνπ Καιαθάηε 7.3 Πηέζεηο 7.4 Δπηπηψζεηο 7.5 Μέηξα πξνζηαζίαο 8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

6 1. Δηζαγσγή Οη παξάθηηεο δψλεο πξνζέιθπζαλ ηελ αλζξψπηλε παξνπζία ιφγσ ηνπ ζπλήζσο ήπηνπ θιίκαηνο ηνπο, ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ πνπ δηαζέηνπλ, θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ζρεηηθά εχθνιεο επηθνηλσλίαο κε άιιεο πεξηνρέο θαη θνηλσλίεο (Δurosion, 2003, 2004a, 2004b). ηε παξάθηηα δψλε ζπγθεληξψλεηαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ηνπξηζµνχ (92,4% ησλ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ) θαη ηεο αλαςπρήο θαζψο θαη ζεµαληηθφ κέξνο ησλ ππνδνµψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, νδηθφ δίθηπν, δίθηπν παξνρήο ειεθηξηζκνχ θιπ.). Σν ίδην ζεκαληηθή είλαη θαη ε πεξηβαιινληηθή ζεκαζία ηεο παξάθηηαο δψλεο. Σν παξάθηην πεξηβάιινλ είλαη έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη επαίζζεην απφ νηθνινγηθή άπνςε νηθνζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη μεξά - πνπ ην πιάηνο ηεο πνηθίιεη απφ κεξηθέο δεθάδεο κέηξα έσο θαη πνιιά ρηιηφκεηξα - θαη ζάιαζζα έσο ην βάζνο ησλ 50 κέηξσλ. Ζ απμαλφκελε πίεζε πνπ δέρεηαη ε παξάθηηα δψλε είλαη ην ζνβαξφηεξν, ίζσο, πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ηφζν ε Μεζφγεηνο φζν θαη ε Δπξψπε (Δurosion, 2003). Οη παξάθηηεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ πιεζψξα πξνβιεκάησλ απφ ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, - κεγάιε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αθηέο, ξχπαλζε ησλ θφιπσλ θαη ησλ ζαιαζζψλ γεληθφηεξα κε ιχκαηα θαη θάζε είδνπο απφβιεηα, ζπξξίθλσζε ησλ θπζηθψλ θαη αδφκεησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, εμαθάληζε νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αθηψλ - φκσο ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο έρεη γίλεη κηα απφ ηηο πην αλεζπρεηηθέο απεηιέο ζηηο πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο παξαιίεο. Ζ δηάβξσζε πξνθχπηεη απφ ηε ζπλδπαζκέλε δξαζηεξηφηεηα θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ δει. ζε επεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ζε δηάθνξεο ρσξνρξνληθέο θιίκαθεο (Βειεγξάθεο et al., 2005). Δίλαη κηα απφιπηα θπζηθή δηαδηθαζία θαη φρη κηα θπζηθή θαηαζηξνθή. Αληηµεησπίδεηαη φµσο σο θπζηθή θαηαζηξνθή απφ ηνπο αλζξψπνπο επεηδή πξνθαιεί πξνβιήµαηα ζηηο ππνδνµέο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. Οη αθηέο απνηεινχλ έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ζπλαληψληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ε ιηζφζθαηξα, ε αηκφζθαηξα θαη ε πδξφζθαηξα. Απνηέιεζκα απηήο

7 ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη νη δηάθνξεο κνξθέο ησλ αθηψλ. Οη παξάγνληεο ινηπφλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο αθηέο θαη γεληθφηεξα θαζνξίδνπλ ηελ κνξθνδπλακηθή ηνπο είλαη: ε γεσκνξθνινγία, ε γεσινγηθή ζχζηαζε θαη δνκή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε δπλακηθή ησλ ζαιάζζησλ καδψλ ηεο παξάθηηαο δψλεο. Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε κεηαβνιή ησλ αθηψλ εκθαλίδνληαη δηα κέζνπ κηαο επξείαο ζεηξάο ρσξηθψλ θαη ρξνληθψλ θιηκάθσλ θαη πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλζεην ζπλδπαζκφ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ γεσινγηθψλ, σθεαλνγξαθηθψλ θαη βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ακκψδεο παξαιία σο ηέηνηα είλαη έλαο αμηνπνηήζηκνο θπζηθφο πφξνο, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη παξαιίεο απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν θπζηθφ πφξν ηεο Διιάδαο, αθνχ πεξίπνπ ην 90% ησλ επηζθεπηψλ απφ ην εμσηεξηθφ παξαζεξίδνπλ ζηηο παξαιίεο (Eurosion, 2003) δειαδή πεξίπνπ 11.6 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο (Βειεγξάθεο et al., 2005). Γελ θαηαζηξέθνπκε απηφ ηνλ πφξν γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζηε ζέζε ηνπ κε επελδχζεηο έλα άιιν πφιν έιμεο γηα ηνλ ίδην απνδέθηε (ηνλ ηνπξηζκφ) Σν θπξηφηεξν απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο παξαιηαθψλ ςακκηηψλ είλαη ε κεηαηξνπή ησλ ακκσδψλ παξαιηψλ ζε βξαρψδεηο αθηέο. Έηζη, ν ζρεκαηηζκφο ησλ παξαιηαθψλ ςακκηηψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ελ κέξεη βηνγελεηηθφο (Neumeier, 1998, 1999), κπνξεί λα πξνθαιέζεη έληνλεο νηθνινγηθέο αιιαγέο ζηελ παξάθηηα δψλε, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ζχλζεζε θαη θχζε ησλ βελζνθνηλσληψλ ηνπ ππνζηξψκαηνο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ αιιαγέο ζηε κνξθνινγία ηεο αθηήο (Cooper, 1991 Βνπζδνχθαο, 2006). Δπηπιένλ, νη παξαιηαθνί ςακκίηεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ (Makrykosta et al., 2006). Σν αηζζεηηθά αζπλήζηζην ηνπίν πνπ δεκηνπξγνχλ κπνξεί λα ππνβαζκίζεη αηζζεηηθά ηηο παξαιίεο, λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα, θαη λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε ηέηνηεο πεξηνρέο. θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ε κνξθνδπλακηθή θαη νη δηεξγαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κνξθνινγία θαη νηθνινγία λεζησηηθψλ παξαιηψλ ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαιηαθνί ςακκίηεο. Ζ ζχλζεζε απηψλ ησλ πεδίσλ βνεζάεη ζηελ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην πψο αθξηβψο ζπκπεξηθέξεηαη ε παξαιία ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη θαηά πφζν επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε παξαιηαθψλ ςακκηηψλ.

8 . Χο πεξηνρή κειέηεο επηιέρζεθε ε παξαιία ηνπ Καιαθάηε πνπ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Ν. Μπθφλνπ. Ζ παξαιία ηνπ Καιαθάηε απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα λεζησηηθψλ παξαιηψλ (παξαιία θφιπνπ, κηθξά πδξνινγηθά δίθηπα, θαη παξνπζία παξαιηαθψλ ςακκηηψλ). Δπηπιένλ, θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο παξαιίαο απηήο απνηέιεζε ε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηα δηαβξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ παξαιηαθψλ ςακκηηψλ ζε απηή. Ζ δνκή πνπ αθνινπζεί ε εξγαζία είλαη σο εμήο:. ην 2 ν Κεθάιαην αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ παξάθηησλ δηεξγαζηψλ. ην 3 ν Κεθαιαίν δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζαιάζζηνπο παξαιηαθνχο ςακκίηεο, ζην 4 ν Κεθαιαίν πεξηγξάθεηαη ε πεξηνρή κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε ε εξγαζία, ην 5 ν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ κεζνδνινγία θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνινπζήζεθε, ζην 6 ν Κεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαη ε ζπδήηεζε, ζην 7 ν Κεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εψλεο ηνπ Καιαθάηε θαη ζην 8 o Κεθάιαην ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο.

9 2 ΠΑΡΑΚΣΗΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ 2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Αθηώλ Σχπνη αθηψλ Ζ αθηή είλαη ε δψλε επαθήο κεηαμχ ζάιαζζαο, μεξάο θαη αηκφζθαηξαο δελ παξακέλεη ρσξν-ρξνληθά ζηαζεξή, αιιά επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο ρεξζαίεο, φζν θαη απφ ηηο ζαιάζζηεο δηεξγαζίεο (Βειεγξάθεο, 2005). Ζ δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πιεζψξα ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε κίαο αθηήο,θάηη πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ιάβεη θαλείο ππφςε ζε κία ηειηθή θαηάηαμε. Οξηζκέλνη ραξαθηεξηζηηθνί ηέηνηνη παξάγνληεο είλαη: ε γεσινγηθή ηζηνξία, δνκή θαη ιηζνινγία, ε κνξθνινγία, ε ζηαζεξφηεηα ζηελ δηάβξσζε, ηα ηδήκαηα, ε θπκαηηθή ε/θαη παιηξξνηαθή ελέξγεηα θαη ε νηθνινγία. Τπάξρνπλ πνιιά είδε αθηψλ θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπο γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη ε ηαμηλφκεζε κε βάζε ην είδνο ησλ γεσινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ε ηαμηλφκεζε κε βάζε ηεο θχζεο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ. (α) Ταμηλόκεζε κε βάζε ην είδνο ησλ γεσινγηθώλ δηεξγαζηώλ Ο Shepard (1976) δηαρσξίδεη ηηο αθηέο ζχκθσλα κε ην είδνο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ειέγρνπλ ηελ δεκηνπξγία ηνπο θαη ηε δπλακηθή ηνπο θαη ηηο ηαμηλνκεί ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο αθηέο. Πξσηνγελείο αθηέο. Οη πξσηνγελείο αθηέο αλαπηχζζνληαη απφ δηεξγαζίεο ειεγρφκελεο απφ ηελ ρέξζν, δει. απφ δηάβξσζε θαη ηδεκαηηθή απφζεζε απφ ην πδξνινγηθφ/παγεηψδεο δίθηπν ηεο αλάληε ιεθάλεο απνξξνήο (Πίλαθαο 2.1)

10 Πίλαθαο 2.1 Δίδε πξσηνγελψλ αθηψλ Δίδε πξσηνγελψλ αθηψλ Παξαδείγκαηα Η. Αθηέο δηάβξσζεο απφ ρεξζαίεο 1.Βπζηζκέλεο θνηιάδεο δηεξγαζίεο (Γελδξηθφο ηχπνο, Γηθηπσηφο ηχπνο ) 2.Αθηέο δηάβξσζεο απφ παγεηψλεο (Αθηέο Φηφξδ, Παγεηψδε Βπζίζκαηα) ΗΗ. Αθηέο ρεξζνγελψλ απνζέζεσλ. 1.Αθηέο πνηάκησλ απνζέζεσλ (Αθηέο Γειηατθνχ ηχπνπ, Αθηέο πξνζρσζηγελψλ πεδηάδσλ). 2.Αθηέο απφζεζεο απφ παγεηψλεο 3.Αθηέο αηνιηθψλ απνζέζεσλ 4.Αθηέο θαηνιηζζήζεσλ ΗΗΗ. Ζθαηζηεηαθέο αθηέο. 1.Αθηέο απφ ξνή ιάβαο 2.Αθηέο απφ ξνή ηέθξαο. 3.Αθηέο απφ βχζηζε ή έθξεμε ΗV.Αθηέο ηεθηνληθψλ θηλήζεσλ. ζρεκαηηζκνχ 1.Αθηέο ξεγκάησλ(αθηέο κεηψπνπ ηνπ ξήγκαηνο, Αθηέο ξεμηγελνχο βπζίζκαηνο) 2.Αθηέο πηπρψλ. 3.Αθηέο ηδεκαηνγελψλ δνκψλ. Γεπηεξνγελείο αθηέο. Δίλαη νη αθηέο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ επίδξαζε ζαιαζζίσλ παξαγφλησλ φπσο θπκαηηζκνί θαη παιίξξνηα. Απηέο νη αθηέο πηζαλφλ λα ήηαλ αξρηθά Δίδε Γεπηεξνγελψλ αθηψλ Παξαδείγκαηα Η. Αθηέο απφ δηάβξσζε θπκάησλ. 1.Αθηέο επζχγξακκέο απφ δηάβξσζε θπκάησλ. 2.Αθηέο αθαλφληζηεο απφ δηάβξσζε θπκάησλ. ΗΗ. Αθηέο ζαιάζζησλ απνζέζεσλ. 1.Θαιάζζηεο ζίλεο. 2.ρεκαηηζκνί αληηζηξφθνπ δέιηα. 3.Παξάιηεο πεδηάδεο. 4.Αικπξά έιε. ΗΗΗ. Βηνγελείο αθηέο. 1.Κνξαιιηνγελείο αθηέο. 2.εξπνινγελείο αθηέο. 3.ηξπδνγελείο αθηέο. 4.Ρηδνγελείο αθηέο. 5.Αινθπηνγελείο αθηέο.

11 πξσηνγελείο αθηέο, θαη δηακνξθψζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε δεπηεξνγελείο (Πίλαθαο 2.2). Πίλαθαο 2.2 Δίδε δεπηεξνγελψλ αθηψλ (β) Ταμηλόκεζε κε βάζε ηελ θύζε ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ χκθσλα κε ηε θχζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ νη αθηέο δηαρσξίδνληαη ζε βξαρψδεηο αθηέο θαη αθηέο θηηζκέλεο ζε ραιαξά ηδήκαηα. Βξαρώδεηο αθηέο (rocky) Οη βξαρψδεηο αθηέο ζρεκαηίδνληαη πάλσ ζε ζθιεξνχο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Μπνξνχλ αλ είλαη πςειέο ή/θαη ρακειέο αθηέο ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ κηθξή παξαιία (ρακειή αθηή θηηζκέλε απφ ραιαξά ηδήκαηα), ηα ηδήκαηα ηεο νπνίαο απνηεινχλ παξάθηηεο ζπζζσξεχζεηο κε ζξαχζκαηα ησλ παξάθηησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ (Δηθφλα 2.1 θαη 2.2). Οη βξαρψδεηο αθηέο νθείινληαη είηε ζηελ έιιεηςε παξνρήο θαηάιιεισλ ηδεκάησλ απφ ηελ ρέξζν, είηε ζηελ πςειή πδξνδπλακηθή πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή, φπνπ αλαπηχζζνληαη απηέο νη αθηέο. Ζ δηάβξσζε απηψλ ησλ αθηψλ εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πεηξσκάησλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ παξάθηηα πδξνδπλακηθή. Δηθφλα.2.2 Υνλδξφθθνθν ίδεκα. Δηθφλα 2.1. Αθηή βξαρψδε ζηελ Αιεπθάληξα Μπθφλνπ κε παξνπζία ρνλδξφθνθθνπ ηδήκαηνο. Αθηέο ρηηζκέλεο ζε ραιαξά ηδήκαηα (Παξαιίεο) Απνηεινχλ ηηο αθηέο πνπ δέρνληαη ρακειή ελέξγεηα απφ ηελ πδξνδπλακηθή θαη ηελ ζξαχζε ησλ θπκαηηζκψλ. Οη αθηέο απηέο πξνθπιάζζνληαη απφ ηελ δξάζε

12 ησλ θπκάησλ απφ αθξσηήξηα θαη δηάθνξεο πξνεμνρέο ηεο μεξάο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νκαιή θιίζε ηνπ ππζκέλα απνξξνθάηαη ζηαδηαθά ε ελέξγεηα ησλ θπκαηηζκψλ. Δπίζεο ε ελέξγεηα ησλ θπκάησλ κεηψλεηαη απφ ηελ δηάζιαζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο πξνεμνρέο ηεο μεξάο. Ζ θαηαζθεπή απηψλ ησλ αθηψλ νθείιεηαη είηε ζηελ παξνρή ηδεκάησλ πνπ έρεη ρεξζαία πξνέιεπζε, είηε είλαη απνηέιεζκα ζαιάζζηαο δηάβξσζεο, κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ζηελ αθηή. Ζ ρακειή ελέξγεηα ησλ αθηψλ αληαλαθιάηαη ζηελ θνθθνκεηξηθή ζχζηαζε ησλ ηδεκάησλ,(ράιηθεο, άκκνο, πειφο θαη άξγηινο). Δηθ. 2.4 Λεπηφθνθθν ίδεκα. Δηθ. 2.3 Αθηή ρηηζκέλε ζε ραιαξά ηδήκαηα ζηελ παξαιία Ληά ζηε Μχθνλν. Οη παξαιίεο είλαη νη αθηέο κε ηελ κεγαιχηεξε δπλακηθή θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο θαη δηαρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 2.3). Πίλαθαο 2.3 Δίδε παξαιηψλ Δίδνο Γηεξγαζία Η. Γειηατθέο αθηέο Απφ πνηάκηεο ΗΗ. Γξακκηθέο θιαζηηθέο δηεξγαζίεο(απνζεηηθέο), απφ θπκαηηθέο ζπλνδεπφκελεο δηεξγαζίεο (δηαβξσηηθέο/κεηαθνξηθέο/απνζεηηθέο) Παιηξξνηαθέο δηεξγαζίεο (δηαβξσηηθέο/κεηαθνξηθέο/απνζεηηθέο) Απφ απφζεζε παξάθηησλ ηδεκάησλ

13 αθηέο. πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ παξάθηηα ηδεκαηνκεηαθνξά ΗΗΗ Παξαιίεο ηζέπεο Απφ απφζεζε ρεξζαίσλ/παξάθηησλ ηδεκάησλ θαη παξάθηηα ηδεκαηνκεηαθνξά Οη δηαθνξεηηθέο θιίζεηο ησλ παξαιίσλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαιηαθψλ θπκαηηθψλ δσλψλ (Dyer, 1986), κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο παξαιίεο ζε: απνξξνθεηηθέο (παξαιίεο κε πξνθίι κηθξήο θιίζεο θαη επξείεο δψλεο θπκαηηθήο απφζβεζεο), αλαθιαζηηθέο (παξαιίεο κε πξνθίι κεγάιεο θιίζεο θαη πεξηνξηζκέλεο δψλεο θπκαηηθήο απφζβεζεο) θαη ελδηακέζνπ ηχπνπ παξαιίεο. Οη παξαιίεο ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ πιεζψξα κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ (φπσο ζχλζεηνπο χθαινπο αλαβαζκνχο) θαη ζχλζεηε παξάθηηα θπθινθνξία (Wright and Short, 1983). Ζ θιίζε ηνπ κεηψπνπ κίαο δπλακηθά ηζνξξνπεκέλεο παξαιίαο δίλεηαη απφ ηελ εκπεηξηθή ζρέζε (Komar θαη Gaughan, 1972): S 0 = 0.25(D/H ) 0.25 (H /L ) {2.1} φπνπ D είλαη ε κέζε ηδεκαηηθή δηάκεηξνο θαη H θαη L ην χςνο θαη ην κήθνο θχκαηνο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, αληίζηνηρα. Οη παξαιίεο ρακειήο θιίζεο, ζπλίζηαληαη ζπλήζσο απφ ιεπηφθνθθε άκκν θαη δεκηνπξγνχλ επξείεο δψλεο απφζβεζεο ησλ θπκάησλ (Bascom, 1964). Αληίζεηα, νη παξαιίεο κεγάισλ θιίζεσλ απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ρνλδξφθνθθα ηδήκαηα (ράιηθεο θαη ιίζνπο) θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δψλεο απφζβεζεο (Komar, 1998). 2.2 Μνξθνινγία παξαιίαο Οη παξαιίεο απνηεινχληαη απφ ηδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απνζάζξσζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο αθηήο θαη ηελ κεηαθνξά θαη απφζεζε ηδήκαηνο ρεξζαίαο πξνέιεπζεο. Ζ παξαιία ρσξίδεηαη ζε δπν θχξηα ηκήκαηα (ρήκα 2.1): ζην ρεξζαίν ηκήκα θαη ζην ππνζαιάζζην ηκήκα. Σν ρεξζαίν ηκήκα νξίδεηαη ζαλ κηα πεξηνρή, ζπζζψξεπζεο ηδήκαηνο, πνπ επεθηείλεηαη απφ ηελ κέζε ρακειή παιίξξνηα κέρξη ηελ ρεξζαία πεξηνρή φπνπ αλαπηχζζεηαη ε κφληκε ρεξζαία βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. Σν ππνζαιάζζην ηκήκα είλαη ε πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ζαιαζζηλφ λεξφ, φπνπ θαη ιακβάλνπλ ρψξα νη ζεκαληηθφηεξεο δηεξγαζίεο ηεο παξάθηηαο κεηαθνξάο ηδεκάησλ εμ αηηίαο ηεο επίδξαζεο ησλ θπκαηηζκψλ θαη ησλ παξάθηησλ

14 ξεπκάησλ, ηα νπνία ηειηθψο είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο αθηήο (Komar, 1998). Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο είλαη (Σρήκα 2.1): Υεξζαία παξαιία (backshore): Απνηειεί ηελ δψλε πνπ εθηείλεηαη πξνο ηελ μεξά, απφ ην ηκήκα ηεο αθηήο πνπ απνθαιχπηεηαη απφ ηελ άκπσηε κέρξη ην ζεκείν αλάπηπμεο ηεο βιάζηεζεο ή δξαζηηθήο αιιαγήο ηεο θπζηνγξαθίαο. Υεξζαίν χβσκα (berm): Δίλαη ην νξηδφληην ηκήκα ηεο αθηήο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ απφζεζε ησλ ηδεκάησλ εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ησλ θπκαηηζκψλ. Μεξηθέο αθηέο έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα berm ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ δηαρσξίδνληαη απφ έλα ηδεκαηνγελή θξεκλφ Scarp. Ηδεκαηνγελήο θξεκλφο (scarp): Δίλαη ην ηκήκα πνπ παξνπζηάδεη απφηνκε θιίζε πνπ δηαθφπηεη ην πξνθίι ηεο αθηήο, εμαηηίαο ηεο δηάβξσζεο ησλ θπκάησλ. Σν scarp κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ θνξπθή ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ (beach face), φηαλ παξνπζηάδεηαη δηάβξσζε. Παιαηφηεξα scarps κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζην ρεξζαίν χβσκα ιφγσ πξνεγνχκελσλ γεγνλφησλ δηάβξσζεο. Παξαιηαθφ κέησπν (beach face): Δίλαη ην ηκήκα ηνπ πξνθίι ηεο αθηήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θιίζε θαη βξίζθεηαη θάησ απφ ην berm. Σν ηκήκα απηφ ηεο αθηήο εθηίζεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ θπκαηηζκψλ. Δμσηεξηθή παξαιία (foreshore): Απνηειεί ην ηκήκα ηεο αθηήο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα απφ ζην ρεξζαίν χβσκα θαη ην ρακειφ ζεκείν ηεο εμαζζέληζεο ελφο θπκαηηζκνχ. Απηφο ν φξνο είλαη ζπρλά ζπλψλπκνο κε ην παξαιηαθφ κέησπν. Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο είλαη (Σρήκα 2.1): Αβαζήο ππνζαιάζζηα παξαιία (inshore): Ζ δψλε ηεο αθηήο πνπ επεθηείλεηαη πξνο ηελ ζάιαζζα απφ ην foreshore κέρξη θαη ηελ δψλε ζξαχζεο. Ηδεκαηνγελήο χθαινο (longshore bar): Απνηειεί έλα ππνζαιάζζην ζρεκαηηζκφ απφ ίδεκα κε θνξπθνγξακκή πνπ είλαη ζρεδφλ παξάιιειε πξνο ηελ αθηή. Ο ηδεκαηνγελήο χθαινο κεξηθέο θνξέο είλαη ζπλερήο γηα κεγάιεο απνζηάζεηο, ελψ άιιεο παξαηεξνχληαη θελά θαηά κήθνο ηνπ. πρλά δηαπηζηψλεηαη κηα ζεηξά ηέηνησλ θνξπθνγξακκψλ ζε δηαθνξεηηθά βάζε πνπ ρσξίδνληαη απφ ηηο ηδεκαηνγελείο θνηιάδεο (longshore trough).

15 Ηδεκαηνγελήο θνηιάδα (longshore trough): Κνηιάδα παξάιιειε πξνο ηελ αθηή κεηαμχ ηνπ πθάινπ θαη ηεο αθηήο ή/θαη κεηαμχ δηαδνρηθψλ ηδεκαηνγελψλ πθάισλ. Αλνηθηή ππνζαιάζζηα παξαιία (offshore): Σν επίπεδν ηκήκα ηεο αθηήο πξνο ηεο ζάιαζζα πέξα απφ ηελ δψλε ζξαχζεο ησλ θπκαηηζκψλ. ρήκα 2.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηψλ (ρεξζαίν θαη ππνζαιάζζην ηκήκα). ζνλ αθνξά ηε θάηνςε ηεο παξαιίαο, θαίλεηαη φηη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ζπγθεθξηκέλα γεσκεηξηθά ζρήκαηα (Komar, 1998). Έλα απφ ζρήκαηα απηά είλαη ην ινγαξηζκηθφ ζπηξάι (Silvester, 1970), ην νπνίν θαίλεηαη φηη πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ θάηνςε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ παξάιησλ εγθνιπψζεσλ, δειαδή παξαιηψλ πνπ πεξηνξίδνληαη πιεπξηθά απφ αθξσηήξηα ζρεκαηηζκέλα θπξίσο ζε ζπλεθηηθνχο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Σν ινγαξηζκηθφ ζπηξάι πεξηγξάθεηαη ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο απφ ηελ ζρέζε: r = r 0 e (cot a)ζ {2.2} φπνπ r είλαη ε αθηίλα ηνπ ινγαξηζκηθνχ ζπηξάι απφ ην θέληξν ηνπ έσο θάπνην ζεκείν πάλσ ζηελ θακπχιε, r 0 είλαη ε αθηίλα απφ ην θέληξν ηνπ ινγαξηζκηθνχ ζπηξάι σο ηελ αξρή ηεο θακπχιεο, ζ είλαη ε κεηαβαιιφκελε γσλία κεηαμχ ηνπ r θαη ηνπ r 0 θαη a είλαη ε γσλία ηνπ ζπηξάι πνπ νξίδεηαη απφ ηελ γσλία κεηαμχ ηεο αθηίλαο θαη ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ θακπχιε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν (ρήκα 2.2). Ζ γσλία a είλαη ζηαζεξή έηζη ην ινγαξηζκηθφ ζπηξάι δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αχμεζε ζην κήθνο ηεο αθηίλαο θαζψο ε γσλία ζ θηλείηαη απφ ηελ αθηίλα r 0. Απηή ε κνξθνινγία ηεο αθηήο

16 ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηα θαηλφκελα θπκαηηθήο δηάζιαζεο θαη πεξίζιαζεο (Komar, 1998). ρήκα 2.2. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ινγαξηζκηθνχ ζπηξάι (Komar 1998) 2.3 Ζ δηάβξσζε ησλ αθηώλ σο γεσινγηθό θαηλόκελν Ζ δηάβξσζε είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξφρξνλεο επίδξαζεο ηνπ λεξνχ ζηα πεηξψκαηα. Ζ ζάιαζζα, νη πνηακνί, ηα ππφγεηα λεξά, νη βξνρνπηψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ άλεµν θαη ηε ζεξµνθξαζία, δηαβξψλνπλ ζπλερψο ην έδαθνο, ηείλνληαο λα εμαιείςνπλ ην αλάγιπθν ηεο γεο. Απφ ηελ άιιε, ε ζάιαζζα, θαη νη πνηακνί µε ηε ζπλερή θίλεζή ηνπο απνζέηνπλ ηδήµαηα θαη δεµηνπξγνχλ λέα εδάθε (Bird, 2000). Ζ δηάβξσζε είλαη έλα ζχλζεην θπζηθφ θαηλφκελν. Οη επηµέξνπο δηεξγαζίεο ηεο δελ είλαη αθφκα απφιπηα θαηαλνεηέο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο (Bird, 2000). Οη αηηίεο γηα ηε δηάβξσζε ηεο αθηήο είλαη θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο. Σα θπξηφηεξα θπζηθά αίηηα ηεο δηάβξσζεο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ είλαη ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη νη αθξαίεο θπµαηηθέο ζπλζήθεο.. Ζ παξάθηηα δηάβξσζε είλαη κηα θπζηθή δηεξγαζία θαη φρη θπζηθή θαηαζηξνθή. Αληηµεησπίδεηαη φκσο σο θπζηθή θαηαζηξνθή απφ ηνπο αλζξψπνπο, επεηδή πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ππνδνκέο/θαηαζθεπέο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. Βέβαηα ε δηάβξσζε ησλ αθηψλ δελ είλαη παληνχ ν ίδηα αιιά εμαξηάηαη απφ πνιινχο ηνπηθνχο παξάγνληεο, φπσο:

17 Ζ ηνπνγξαθία ηεο αθηήο (αθηή ζε θφιπν ή ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα) Ζ γεσινγία ηεο αθηήο (αµµψδεο ή βξαρψδεο, ηεθηνληθέο θηλήζεηο αθηψλ) Ζ µνξθνινγία ηεο αθηήο (ήπηα ή απφηνκε θιίζε) Οη επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο θαη θπκαηηθέο ζπλζήθεο (θπκαηνγελή ξεχκαηα, άλεκνη, θπκαηηθφ χςνο/πεξίνδνο) Ζ ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαη θπκαηηθψλ θαηλφκελσλ. Οη παξνρέο θαη ηα απνζέκαηα ηδεκάησλ ζηελ πεξηνρή Ζ δηάβξσζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηδεηλσζεί ζε πνιιά µέξε ηνπ θφζµνπ θαη ζηελ Δπξψπε (Δurosion, 2003, 2004a, 2004b). ε απηφ έρνπλ ζπληειέζεη δχν παξάγνληεο: απφ ηε µηα νη θιηµαηηθέο αιιαγέο θαη απφ ηελ άιιε νη αλζξψπηλεο επεµβάζεηο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. ήµεξα εξεπλάηαη ζην θαηά πφζν ε άλνδνο ηεο ζαιάζζηα ζηάζκεο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηνλ ηειεπηαίν αηψλα επζχλεηαη γηα ηε παξαιηαθή δηάβξσζε πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Οη άλζξσπνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβξαδχλνπλ ή λα ζηαµαηήζνπλ ηε δηάβξσζε ησλ αθηψλ, ζπρλά θαηαζθεπάδνπλ ηερληθά έξγα, φπσο θπµαηνζξαχζηεο, θξεπηδφηνηρνπο, βξαρίνλεο θ.ι.π. Δπηπξφζζεηα, επεµβαίλνπλ ζηε ξνή ησλ πνηαµψλ µε θξάγµαηα, ζηεξψληαο ηηο αθηέο ηνπο απφ θεξηά πιηθά (Δurosion, 2003). Σα έξγα απηά πνιιέο θνξέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επηδείλσζε ηεο δηάβξσζεο ζηε ζπγθεθξηµέλε ή θαη ηηο παξαθείµελεο αθηέο (Komar, 1998). Σν γεγνλφο είλαη φηη νπνηαδήπνηε παξάθηηα θαηαζθεπή κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζην παξάθηην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη µε αλαζηξέςηµεο (Δurosion, 2003) Ζ επίδξαζή ησλ αθξαίσλ θπκαηηζκψλ ζηηο αθηέο Οη πεξηζζφηεξεο εθηεζεηκέλεο ζηνπο θπκαηηζκνχο αθηέο κπνξνχλ λα δηαβξσζνχλ θαη νπηζζνρσξήζνπλ. Ζ παξάθηηα δηάβξσζε πξνθαιείηαη απφ ηελ πξνζπίπηνπζα θπκαηηθή ελέξγεηα (θπκαηηζκνί θαη θπκαηνγελή ξεχκαηα (Komar, 1998)). Οη αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο, ν πάγνο θαη ε ρεµηθή απνζάξζξσζε βνεζνχλ επίζεο ζηελ δηάβξσζε ησλ βξαρσδψλ αθηψλ θαη απφθξεµλσλ αθηψλ. Οη αθξαίεο

18 θπκαηηθέο ζπλζήθεο πξνθαινχλ ηαρχηεξε δηάβξσζε θαη απψιεηεο ηδεκάησλ. Ζ δηάβξσζε απηή εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο (Bird, 2000): ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο ζχειιαο, ηελ ηαρχηεηα, µεηαθίλεζε θαη δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, ηα χςε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπειισδψλ θπµάησλ, ηε γσλία πξνζέγγηζεο ησλ θπµάησλ ζηελ αθηή, ην πςφκεηξν ησλ αλαβαζκψλ ηεο αθηήο θαη ηελ θιίζε ηεο αθηήο, θαη ην ζηάδην ηεο παιίξξνηαο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαηά ηε πεξίνδν ηεο ζχειιαο. Οη αθξαίνη θπκαηηζκνί πνπ πιήηηνπλ ηελ αθηή ζε πςειή παιίξξνηα, θαη εηδηθά ζηηο πςειφηεξεο παιίξξνηεο (spring tides), ηείλνπλ λα πξνθαινχλ κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο (Bird, 2000). ηηο κηθξν-παιηξξνηαθέο πεξηνρέο, ε θάζε πνπ βξίζθεηαη ε παιίξξνηα δελ έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ επίδξαζε ησλ θπκαηηζκψλ. Αληίζεηα, ζε πεξηνρέο µε κεγάιν εχξνο παιίξξνηαο, ε θάζε πνπ βξίζθεηαη ε παιίξξνηα έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία. ε πςειή παιίξξνηα, νη αθξαίνη θπκαηηζκνί θζάλνπλ ζε αλψηεξα επίπεδα/ζηάζκεο, νπφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο απψιεηαο εδαθψλ θαη θαηαζηξνθψλ. Ο ζπλδπαζµφο ηεο κνξθνινγίαο/θνθθνκεηξίαο ησλ παξαιηψλ θαη ησλ θπκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαζνξίδεη ην πσο νη παξαιίεο επεξεάδνληαη απφ ηα αθξαία θπκαηηθά θαηλφκελα. Οη αµµψδεηο παξαιίεο κπνξνχλ λα παξνκνηαζζνχλ κε ηκάληεο ηδεκαηνκεηαθνξάο, ν νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηεο ρεξζαία παξαιίαο θαη ηεο ππνζαιάζζηαο. Σα αθξαία θχκαηα δηαβξψλνπλ ηελ παξαιία θαη κεηαθέξνπλ ην ίδεκα ζηα αλνηθηά. Μηα πνζφηεηα απφ απηφ ην ίδεκα απνζεθεχεηαη ζηνπο ππνζαιάζζηνπο ηδεκαηνγελείο πθάινπο ή θνληά ζηελ παξαιία, ελψ ε ππφινηπε κεηαθέξεηαη ζηα αλνηθηά θαη απνηίζεηαη ζε ζρεηηθά βαζηά λεξά (Komar, 1998) πέξα απφ ην βάζνο θιεηζίκαηνο (closure depth), φπνπ πιένλ ράλεηαη γηα πάληα απφ ην παξαιηαθφ ζχζηεκα (Duke et al., 1991). Σα ήπηα θχκαηα ηείλνπλ λα επαλαθέξνπλ ηελ άκκν πνπ βξίζθεηαη ζηνπο χθαινπο αλαβαζκνχο θαη ζην ππφινηπν ηκήκα ηνπ ππνζαιάζζηνπ παξαιηαθνχ πξνθίι, πίζσ ζηελ ρεξζαία παξαιία (ρήκα. 2.3). Δθεί, ν άλεκνο αλαθαηαλέκεη ηα ηδήκαηα, κεηαθέξνληαο ηα ιεπηφθνθθα ηδήκαηα ζηελ εζσηεξηθή παξαιία φπνπ θαη δηακνξθψλεη ακκφινθνπο (ζίλεο). Οπνηαδήπνηε

19 παξέκβαζε ζηε ρεξζαία θαη ζαιάζζηα κεηαθίλεζε ηεο άκκνπ, φπσο ε εγθαηάζηαζε παξάθηησλ θαηαζθεπψλ, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δηάβξσζε (Bird, 2000). ρήκα Ο επνρηαθφο θχθινο κηαο παξαιίαο, ζρεκαηηθά θαη ζε θσηνγξαθία. Σν ρεηκψλα, ηα θχκαηα θαηαηγίδαο, θαζψο θαη ηα ζπλήζε, πςειήο ελέξγεηαο θχκαηα κεηαθέξνπλ ηελ άκκν ηεο παξαιίαο ζε ππνζαιάζζηνπο αλαβαζκνχο. Σν θαινθαίξη, φηαλ ε ελέξγεηα θαη ην κήθνο ησλ θπκάησλ είλαη ζαθψο κηθξφηεξα, ε άκκνο κεηαθέξεηαη ζηαδηαθά θαη πάιη πξνο ηελ παξαιία. Μηα παξαιία κπνξεί λα δηαβξσζεί αξθεηά γξήγνξα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζεκαληηθήο ζχειιαο. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο κεηά ην έληνλν απηφ θαηλφκελν κπνξεί λα δηαξθέζεη εβδνκάδεο κέρξη θαη έηε ή θαη λα κε είλαη πιένλ δπλαηή (Βειεγξάθεο, 2005) Δπεηζνδηαθή θαη καθξνρξφληα δηάβξσζε ησλ ακκσδψλ αθηψλ Γηα ιφγνπο παξάθηηαο δηαρείξηζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ρξήζεσλ γεο, είλαη ρξήζηκν λα δηαρσξηζηνχλ νη έλλνηεο ηεο επεηζνδηαθήο θαη καθξνρξφληαο δηάβξσζεο. Ζ επεηζνδηαθή δηάβξσζε ζπλδέεηαη κε ηηο δπλακηθέο αιιαγέο ηεο αθηνγξακκήο, νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο παξαιίεο. Απηέο νη δηαθπκάλζεηο δελ νδεγνχλ ζηε κφληκε ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο, θαζψο ζπλήζσο εμηζνξξνπνχληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ (Komar, 1998). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε αθηνγξακκή επεξεάδεηαη απφ ηέηνηεο κεηαθηλήζεηο ζεσξείηαη νξζά σο ηκήκα ηεο ελεξγνχ παξαιίαο θαη αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο δπλακηθφ πεξίβιεκα (dynamic envelope). Ζ δηάβξσζε ζε επεηζνδηαθή κνξθή έρεη πνιχ πην ζνβαξά απνηειέζκαηα ζηηο ακκψδεηο αθηέο απφ φηη ζηηο βξαρψδεηο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο αληνρήο ησλ

20 ζπζηαηηθψλ ηνπο πιηθψλ. Πξνθαιείηαη θαηά ηε δηάξθεηα αθξαίσλ θπκαηηθψλ θαη αλεκνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Μεγάιεο πνζφηεηεο άκκνπ κπνξεί λα απνκαθξπλζνχλ βίαηα απφ ηελ αθηή θαη απνηεζνχλ ζε ππνζαιάζζηνπο αλαβαζκνχο θνληά ζηελ αθηή ή θαη λα ραζνχλ ζηα αλνηθηά (Duke et al., 1991). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε παξαιία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επαλαδεκηνπξγείηαη, αθνχ ζε ήπηεο ζπλζήθεο ηα ηδήκαηα κεηαθέξνληαη αξγά αιιά ζηαζεξά πξνο ηελ αθηή (Komar, 1998). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε δηάβξσζε είλαη κφληκε. Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν ηεο παξαιηαθήο δηάβξσζεο είλαη ε δηαηνκή θαη θιίζε ηεο παξαιίαο θαη ε θνθθνκεηξία ηνπ παξαιηαθνχ ηδήκαηνο. Δάλ ην πιάηνο θαη ην χςνο ηνπ ρεξζαίνπ χθαινπ είλαη αξθεηά κεγάια, ε δηάβξσζε δελ ζα είλαη νινθιεξσηηθή θαη ε παξαιία ζα εμαθνινπζήζεη λα πξνζηαηεχεη ηελ ελδνρψξα. Απφ ηελ άιιε, εάλ ην εκβαδφ ηεο δηαηνκήο ηεο ρεξζαίαο παξαιίαο είλαη κηθξφ, ε δηάβξσζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξφηαηεο κνξθνινγηθέο αιιαγέο (Bird, 2000). Ζ καθξνρξφληα δηάβξσζε νδεγεί ζηε κφληκε ππνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο. ζνλ αθνξά ηηο ακκψδεηο αθηέο, ε θχξηα αηηία ηεο καθξφρξνλεο δηάβξσζήο ηνπο είλαη ε κφληκε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ιφγσ ηεο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ησλ σθεαλψλ θαη ηεο ηήμεο ησλ επεηξσηηθψλ πάγσλ (Βειεγξάθεο et al., 2005). 2.4 Σν Παξαιηαθό Πξνθίι (Γηαηνκή) Οη απμαλφκελεο ρξήζεηο ηεο παξάθηηαο δψλεο επηβάιιεη ηελ ιεπηνκεξή κειέηε ηεο κνξθνδπλακηθήο ηεο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ παξαιηαθνχ πξνθίι κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηηο ρξνληθέο θιίκαθεο. Γηα παξάδεηγκα, ε κεγάιεο θιίκαθαο εμέιημε ηεο αθηνγξακκήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζρεηηθά κεγάιεο ρξνληθέο θιίκαθεο (δεθαεηίαο θαη άλσ), ελψ ε εμέιημε ηνπ παξαιηαθνχ πξνθίι πξαγκαηνπνηείηαη ζε κέζεο ρξνληθέο θιίκαθεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο επνρηθέο κεηαβνιέο. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη νη δηεξγαζίεο είλαη φιεο πνιχ δπλακηθέο θαη ζπάληα επαλαιακβάλνληαη απηνχζηεο απφ έηνο ζε έηνο (Komar, 1998) Καηεγνξίεο ππνινγηζκνχ εμέιημεο παξαιηαθψλ πξνθίι Ζ εμέιημε ησλ παξαιηαθψλ πξνθίι δηαθξίλεηαη ζε δπν θχξηεο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηεο νινθιήξσζεο. Σελ ρσξηθή νινθιήξσζε θαη ηελ ρξνληθή νινθιήξσζε. χκθσλα κε απηέο ηηο δχν θιίκαθεο νινθιήξσζεο, δηαθξίλνληαη ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο πξνζεγγίζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εμέιημεο ησλ παξαιηαθψλ πξνθίι:

21 Υξνληθά θαη ρσξηθά νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηηγκηαία ρσξηθά νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηηγκηαία θαη ηνπηθή πξνζέγγηζε. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνζπάζεηεο πεξηγξαθήο ηνπ ιεγφκελνπ «πξνθίι ηζνξξνπίαο» κε κηα ή ιίγεο εμηζψζεηο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνηχπσλ ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ πξνθίι ηζνξξνπίαο, γηα λα ππνινγίζεη ηελ ζηεξενπαξνρή κε βάζε ηελ απφθιηζε ηνπ ππαξθηνχ πξνθίι απφ ηελ ηειηθή κνξθή ηζνξξνπίαο (κνληέια εκη-ηζνξξνπίαο). Σέινο, ε ηειεπηαία θαηεγνξία πξνηχπσλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη γλσζηή ε ζηεξενκεηαθνξά ζε θάζε ζέζε, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξνληθή θιίκαθα είλαη κηθξφηεξε (πρ. δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο) Πξφηππα πξνθίι ηζνξξνπίαο To πξνθίι ηζνξξνπίαο κπνξεί λα νξηζηεί σο ην πξνθίι κηαο παξαιίαο πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ ζην ρξφλν θαη δεκηνπξγείηαη αλ ε παξαιία εθηεζεί ζε ζηαζεξνχο θπκαηηζκνχο γηα έλα επαξθψο κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε αθξαίσλ θπκαηηζκψλ ππάξρνχλ δχν θχξηεο ππνζέζεηο (π.ρ. Dean, 1987, 1991, 2002): Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ αλαπηχζζνληαη θχκαηα ζχειιαο δεκηνπξγείηαη έλα νκαιφ πξνθίι δηάβξσζεο. Ζ κνξθή απηνχ ηνπ πξνθίι θαζνξίδεηαη απφ ην χςνο ησλ θπκάησλ θαη απφ ελέξγεηα πνπ απηά εμαζθνχλ παξαιηαθά ηδήκαηα. Δάλ ππνηεζεί έλα βάζνο θιεηζίκαηνο (πεξάησζεο, closure depth) θαη κία νκνηφκνξθε θιίζε, ε νξηδφληηα ζέζε ηνπ πξνθίι δηάβξσζεο επηιχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιεηζηή καδηθή ηζνξξνπία ηεο άκκνπ ζην παξάθηην πξνθίι. Ζ πξψηε κειέηε πνπ ζρεηηθή κε ην πξνθίι ηζνξξνπίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Fenneman (1902), ν νπνίνο απέδεημε ηελ έλλνηα ηνπ πξνθίι ηζνξξνπίαο ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο. Ζ πην γλσζηή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ην πξνθίι ηζνξξνπίαο είλαη απηή ηνπ Bruun (θαη ε έξεπλα πνπ αθνινχζεζε αθνξνχζε θπξίσο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηεο (πρ. ζηαζεξά Α). Κάηη αληίζηνηρν ηζρχεη θαη ζηηο άιιεο πξνζεγγίζεηο, φπνπ νη ζηαζεξέο απφ ηελ κηα επεξεάδνπλ άκεζα ηελ κνξθή ηνπ

22 ππνινγηζκέλνπ πξνθίι θαη απφ ηελ άιιε είλαη αιιειέλδεηεο κε πνιιέο θπζηθέο παξακέηξνπο ησλ νπνίσλ ε αιιειεπίδξαζε είλαη πνιχ δχζθνιν λα κειεηεζεί Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππνζέζεηο Ζ χπαξμε κηαο δηαηνκήο ηζνξξνπίαο ηεο αθηήο (κεξηθέο θνξέο απνθαινχκελε σο δηαηνκή ηζνξξνπίαο ηεο παξαιίαο) απνηειεί κηα βαζηθή ππφζεζε πνιιψλ ελλνηνινγηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ παξάθηησλ κνληέισλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο δηαηνκήο ηζνξξνπίαο είλαη : πλήζσο παξνπζηάδεη ηα θνίια πξνο ηα άλσ Ζ ιεπηφθνθθε άκκνο ζρεηίδεηαη κε ήπηεο θιίζεηο, ελψ ε ρνλδξφθνθθε κε απφηνκεο Ζ παξαιία (πάλσ απφ ηε δψλε θπκαηαγσγήο) είλαη ζρεδφλ επίπεδε Σα απφηνκα θχκαηα έρνπλ σο απνηέιεζκα επηφηεξεο παξάθηηεο θιίζεηο θαη ην ζρεκαηηζκφ ππνζαιάζζησλ αλαβαζκψλ. Ζ βαζηθή ππφζεζε, ε νπνία θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ έλλνηα ηεο δηαηνκήο ηζνξξνπίαο ηεο αθηήο, είλαη φηη ν ππζκέλαο ηεο ζάιαζζαο βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία κε ηηο κέζεο θπκαηηθέο ζπλζήθεο. Πηζαλψο, ν φξνο ηζνξξνπία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ, ηα θχκαηα, ε ζεξκνθξαζία θ.ι.π., παξακέλνπλ ζηαζεξά γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηέηνην ψζηε ε δηαηνκή ηεο αθηήο λα θζάλεη ζε κηα ηειηθή θαη ζηαζεξή κνξθή. Ο Larson (1991) πεξηέγξαςε ηε δηαηνκή σο εμήο: «Αλ ζε κηα παξαιία, κε ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θφθθνπ ηεο άκκνπ, εμαζθνχληαη ζηαζεξέο δπλάκεηο επάλσ ηεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθξήο πεξηφδνπ ησλ θπκάησλ, ηφηε απηή ζα αλαπηχμεη έλα ζρήκα δηαηνκήο ην νπνίν πξαθηηθά δελ ζα παξνπζηάδεη αιιαγή ζην ρξφλν». Απηφο ν νξηζκφο αγλνεί ην γεγνλφο φηη, πέξα απφ ηα θχκαηα, ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο δηεξγαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κεηαθνξά ηδεκάησλ. Απηέο νη απινπνηήζεηο, σζηφζν, ίζσο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή νπζία ηεο έλλνηαο ηεο δηαηνκήο ηζνξξνπίαο, αθνχ έρεη απνδεηρζεί φηη απνηειεί έλα ρξήζηκν ηξφπν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο ηεο δηαηνκήο ηεο αθηήο ζε πνιιέο πεξηνρέο ζε φιν ηνλ θφζκν Σν ζρήκα ηνπ πξνθίι ηζνξξνπίαο

23 Βαζηδφκελνη ζε κειέηεο παξαιηψλ δηαθφξσλ ηχπσλ, ν Bruun (1954) θαη ν Dean (1987, 1991, 2002) έδεημαλ φηη πνιιέο δηαηνκέο σθεάλησλ αθηψλ εκθαλίδνπλ έλα ζρήκα, φπνπ θάζε ζεκείν ηνπ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο ηθαλνπνηεί ηελ ζρέζε: {2.3} φπνπ: y, ε νξηδφληηα απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ απφ ηελ αθηή, h, ην βάζνο ηνπ λεξνχ ζε νξηδφληηα απφζηαζε y απφ ηελ αθηνγξακκή, Α, κηα παξάκεηξνο θιίκαθαο πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδεκάησλ. Ζ απιή απηή ζρέζε βεβαηψλεη, πξαθηηθά, φηη ην ζρήκα ηεο δηαηνκήο ηεο αθηήο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδεκάησλ (κέγεζνο θφθθνπ ή ηαρχηεηα θαηαβχζηζεο) Σν κνληέιν δηάβξσζεο ηνπ Bruun. ζνλ αθνξά ηελ αληίδξαζε ηεο αθηήο ζε κηα δεδνκέλε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, έλα απφ ηα πην γλσζηά κνληέια είλαη απηφ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Bruun (1962, 1988). Ζ ζεσξία ηνπ Bruun ζηεξίρζεθε ζην φηη νη αθηέο πξνζαξκφδνληαη ζηηο επηθξαηνχζεο θπκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Καη απηφ απνδεηθλχεηαη, φζν απιφ θαη αλ αθνχγεηαη, απφ ην φηη νη αθηέο πξνζαξκφζηεθαλ θαη εμειίρζεθαλ ηζηνξηθά θαζψο ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο αλέβαηλε αξγά θαη ζηαζεξά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη παξαιίεο δελ ράλνληαη, αιιά κεηαθηλνχληαη. Πξνεγνχκελεο κειέηεο γηα ηε επνρηθή κνξθνδπλακηθή ησλ παξαιηψλ έδεημαλ φηη ε παξαιία αληαπνθξίλεηαη αθφκε θαη ζηηο επνρηαθέο κεηαβνιέο ησλ θπκάησλ (Komar, 1998). Ζ βαζηθή ππφζεζε πίζσ απφ ην κνληέιν ηνπ Bruun είλαη, φηη κε ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ε δηαηνκή ηζνξξνπίαο ηεο παξαιίαο θαη ν ππζκέλαο ζηα αβαζή θηλνχληαη πξνο ηα άλσ θαη πξνο ηελ μεξά (ρήκα 2.4). ΤΠΟΥΩΡΗΗ ΑΚΣΗ Γx Γz ΓΙΑΦΟΡΑ ΣΑΘΜΗ Ανσυφμένη ζηάθμη ΠΡΟΦΙΛ ΠΤΘΜΔΝΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΟΓΟ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΒΑΘΟ Αρτική ζηάθμη ΑΡΥΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΤΘΜΔΝΑ

24 ρήκα Ο θαλφλαο ηνπ Bruun: ηε γεληθή πεξίπησζε ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο πξνθαιεί νπηζζνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο. Ο θαλφλαο ηνπ Bruun παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ ζρέζε: {2.5} φπνπ: R, ε νπηζζνρψξεζε ηεο αθηνγξακκήο, S, ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, H, ην βάζνο ελαπφζεζεο, L, ε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηνλ αλαβαζκφ κέρξη ην βάζνο ελαπφζεζεο θαη B, ην χςνο ηνπ αλαβαζκνχ. Βέβαηα, ν Bruun (1962) έθαλε ηηο εμήο ππνζέζεηο ζηε δπζδηάζηαηε αλάιπζή ηνπ. Πξψηνλ, ην επάλσ κέξνο ηεο παξαιίαο δηαβξψλεηαη ιφγσ ηεο κεηαηφπηζεο ηεο δηαηνκήο ηεο πξνο ηελ μεξά. Γεχηεξνλ, ηα ηδήκαηα πνπ δηαβξψζεθαλ απφ ην επάλσ κέξνο ηεο παξαιίαο απνηίζεληαη ζηα εγγχο αβαζή. Γειαδή ν φγθνο ησλ ηδεκάησλ πνπ δηαβξψλνληαη ηζνχηαη κε ηνλ φγθν ησλ ηδεκάησλ πνπ απνηίζεληαη ζην βπζφ (ρήκα 2.5). Ζ ζεψξεζε απηή ζα ήηαλ απφιπηα ζσζηή θαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο κάδαο, αιιά ην κνληέιν δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε κεηαθνξά ησλ ηδεκάησλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο. Ζ αλχςσζε ηνπ ππζκέλα (ιφγσ ηεο ελαπφζεζεο ησλ δηαβξσκέλσλ ηδεκάησλ) είλαη ίζε κε ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Καηά ζπλέπεηα, ην βάζνο ηνπ λεξνχ παξακέλεη ζηαζεξφ. ρήκα 2.5. Ο Bruun ζεψξεζε φηη ην πιηθφ πνπ δηαβξψλεηαη ηζνχηαη κε ην πιηθφ πνπ απνηίζεηαη ζην βπζφ.

25 Ζ ππφζεζε Bruun ππνζηεξίρηεθε απφ ηνλ Dean (1987) κε βάζε ηνλ ζπιινγηζκφ φηη ε θχζε ζπλήζσο θαηαιήγεη ζε νκνηφκνξθε δηάρπζε ηεο ελέξγεηαο D (θπξίσο ιφγσ ηεο ηχξβεο, ηεο ξνήο θαη ηεο ζξαχζεο) αλά φγθν χδαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ: d (Ec g cos ) D {2.6} dx Γηα κνλνρξσκαηηθά θχκαηα θαη ζηαζεξφ ζπληειεζηή ζξαχζεο γ = H/d, ν εθζέηεο m κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη γηα απηήλ ηελ πεξίπησζε ν κε-αδηάζηαηνο παξάγνληαο Α κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηελ ζρέζε: A 24 5 D eq 2 pg g 2/3 {2.7} ζην νπνίν ε δηάρπζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο D εμαξηάηαη απφ ηελ δηάκεηξν θαη ηελ κνξθή ησλ κνξίσλ. Ο παξάγνληαο Α πνηθίιεη απφ έσο Ο Hughes θαη Chiu έδεημαλ φηη ν ηηκή A = 0.10 m l/3 ήηαλ ε πην αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ αθηή ηεο Φιψξηληαο (Dean, 1987). Ζ εκπεηξηθή απηή παξάκεηξφο Α ζρεηίδεηαη κε ην κεζαίν κέγεζνο θφθθσλ ηδήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Moore (1982), πνπ έδεημε φηη πην ρνλδξφθνθθα ηδήκαηα νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ Α δεκηνπξγψληαο πην απφηνκε παξαιία. Ο Dean (1987) έδεημε φηη ε ζρέζε ζα κπνξνχζε λα κεηαζρεκαηηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηαρχηεηα θαηαβχζηζεο ηδήκαηνο w θαη θαηέιεμε ζηελ ζρέζε: A = 0.067w 044 {2.8} Γηα γεληθέο εθαξκνγέο, ε παξάκεηξνο Α παξακέλεη έλαο άγλσζηνο παξάγνληαο πνπ πηζαλφλ εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο ε θπκαηηθέο ζπλζήθεο, ε αλχςσζε ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαη ε επίδξαζε ησλ

26 παξάθηησλ ξεπκάησλ. Ζ πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξάγνληα Α πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Turker θαη Kabdash (2004), νη νπνίνη δηαηχπσζαλ ηελ παξαθάησ εμίζσζε: a Α = 2 ( k X / 2 2 3/ 2 2/3 [ ] 2/3 bh b hb ) 5 {2.9} πνπ α 1 είλαη έλαο ζπληειεζηήο, Υ L είλαη ε κέζε απφζηαζε πνπ δηαλχεηε απφ ην ίδεκα θαη Γ είλαη ε ζηαζεξά εμαζζέλεζεο ησλ θπκάησλ Δλαιιαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο Ο Larson (1991) (αλαθέξεηαη ζηνλ Komar, 1998) γηα ηελ κνξθή ηνπ πξνθίι ηζνξξνπίαο πξφηεηλε ηελ ζρέζε: f(x) = -A(x+x s ) 2 / 3 {2.10} φπνπ ε παξάκεηξνο x s ππνινγίδεηαη κε βάζε δεδνκέλα πεδίνπ κε κέζνδν ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ. Μηα άιιε εθζεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ κνξθή ηνπ πξνθίι ηζνξξνπίαο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Komar θαη McDougal (1994): kxc f(x) = -Β (1-e ) {2.11} φπνπ νη ζπληειεζηέο B, k θαη C ππνινγίδνληαη κε βάζε δεδνκέλα πεδίνπ. Ο ζπληειεζηήο Β ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπκάησλ, θαζψο θαη ησλ ηδεκάησλ, ελψ ν ζπληειεζηήο k ζπζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηα ηδήκαηα. Οη παξαηεξήζεηο έδεημαλ ηηκέο k κεηαμχ θαη m -1, ελψ νη ζπληειεζηέο Β θπκαίλνληαη απφ 2.7 έσο 70 m. Έρεη επίζεο πξνηαζεί κηα ελαιιαθηηθή ινγαξηζκηθή κνξθή ηεο εμίζσζεο f : 1 x f(x) = -[D+ In( +1)] {2.12} F G φπνπ ν ζπληειεζηήο G ηεο ινγαξηζκηθήο ζρέζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ δηάκεηξν ησλ θφθθσλ ηνπ ηδήκαηνο θαη ην F ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πεξίνδν Σ ησλ θπκάησλ απφ ηελ ζρέζε F =4π 2 /gt 2. Ο ζπληειεζηήο D εηζάγεηαη γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα x s θαη C ζηηο εμηζψζεηο 2.9 θαη ην πξνθίι ηζνξξνπίαο

27 πνπ πξνηάζεθε, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή f θπκαίλνληαη απφ 0.5 έσο m -1 θαη ην G απφ 1 έσο m. Ζ πην πξφζθαηε εμίζσζε πνπ δηαηππψζεθε γηα ην πξνθίι ηζνξξνπίαο ησλ παξαιηψλ ήηαλ απφ ηνλ Romanczyk et al (2005), πνπ ρξεζηκνπνίεζε ππάξρνπζεο εμηζψζεηο γηα ην ηκήκα ηνπ πξνθίι πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ αθηή, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πνιπσλπκηθή ζρέζε 2 εο ηάμεο γηα ην αλψηεξν κέξνο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επέθηεηλε ην πξνθίι ηζνξξνπίαο θαη πάλσ απφ ηελ ζάιαζζα. f(x) = -A(x+x s ) {2.13} Οη κέζνδνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνθίι ηζνξξνπίαο ησλ παξαιηψλ δελ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ επαξθψο ηελ επίδξαζε κηαο ζχειιαο ζηελ εμέιημε ηνπ παξαιηαθνχ πξνθίι. Ο ίδηνο ν Bruun (1992) αλαθέξεη φηη «νη παξαδνρέο ηνπ Dean θαη ηνπ Bruun απνδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθά, παξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα ηξηζδηάζηαην θαη αλψκαιν πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο φηη θάπνηεο θνξέο ηα απνηειέζκαηα ησλ εμηζψζεσλ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηπραίν γεγνλφο, αιιά δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη επέθηαζε πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο εμέιημεο ηνπ πξνθίι ησλ παξαιηψλ ζα έπξεπε θαιχηεξα λα πξνζεγγηζηεί κε ζηαηηζηηθφ ηξφπν, παξά κε θπζηθνχο φξνπο». 2.5 Υαξαθηεξηζηηθέο γεσκνξθέο ζηηο ακκώδεηο παξαιίεο. ε κία ακκψδε παξαιία ζπλαληάκε ζπρλά πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάθηηνπο κνξθνινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο νθεηιφκελνπο ζηε δξάζε ηνπ αλέκνπ/θπκαηηζκψλ αιιά θαη ηεο ζχζηαζεο/γεσινγηθήο δνκήο παξάθηηαο ιεθάλεο απνξξνήο. Οη παξάθηηνη απηνί ζρεκαηηζκνί αλαθέξνληαη ζπρλά σο παξάθηηεο γεσκνξθέο. ην ζρήκα. 2.6 εκθαλίδνληαη ελδεηθηηθά νη θπξηφηεξεο γεσκνξθέο ηεο παξάθηηαο δψλεο. 0η νξαηέο γεσκνξθέο είλαη κφλνλ νη επηθαλεηαθέο εθθξάζεηο ηεο ζπλνιηθήο ηνπνγξαθίαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξάθηηα θπθινθνξία θαη νθείινληαη ζε ζηα θπκαηνγελή ξεχκαηα πνπ ηείλνπλ λα κεηαβάιινπλ ην νξηδφληην, επζχ κέησπν ηεο παξαιίαο oφζνλ γηα ηελ αξρηθή δεκηνπξγία απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κε γξακκηθά θαηλφκελα φπσο ηα αθξαία θχκαηα (edge waves) (Komar, 1998).

28 2.5.1 Ακκψδεο βέινο (sand split) Ζ δεκηνπξγία ηνπ ακκψδνπο βέινπο απφ πιεπξάο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλδπαζκέλεο δξάζεο δπν δηαθνξεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θπκαηηζκνχ. Πεγή ηξνθνδνζίαο είλαη ε ίδηα ε ακκψδεο παξάιηα πάλσ ζηελ νπνία ζρεκαηίδεηαη.ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζρεκαηηζκνχ πξνυπνζέηεη εθηφο ησλ σο άλσ παξαγφλησλ θαη ηελ χπαξμε ελφο ζπκπαγνχο ππνβάζξνπ (headland) πάλσ ζην νπνίν ζα αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη ην ακκψδεο ηφμν (Zenkovich, 1967). ρήκα 2.6 Παξνπζία γεσκνξθψλ ζε κηα ακκψδε παξαιία Tombolo Πνιιέο θνξέο κπξνζηά απφ κία ακκψδε παξαιία ππάξρνπλ ππνιείκκαηα ακκσδψλ λεζίδσλ ή θαη λεζίδσλ βξαρψδνπο ζχζηαζεο θαη ππνιεηκκαηηθνχ γεσκνξθνινγηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία ζπλδένληαη κε θαηλφκελα παιαηψλ απνζχξζεσλ ή επηθιήζεσλ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ή αθφκα αλαδχζεσο ηνπ ζαιάζζηνπ ππφβαζξνπ (Zenkovich, 1967). Δάλ νη ππνιεηκκαηηθέο απηέο λεζίδεο βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε από ηελ ακκψδε αθηή δεκηνπξγνχλ ζην κεηαμχ ηεο αθηήο θαη απηψλ ηκήκα κία πδξνδπλακηθή ζθηά ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε πιηθνχ (Zenkovich, op. cit.). Με ηνλ ηξφπν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ρξφλν ζχλδεζε αθηήο θαη λεζίδνο ελ είδε "ιαηκνχ" (Tombolo) Hκηζειηλνεηδείο ακκψδεηο ζρεκαηηζκνί (beach cusps).

29 Παξαηεξνχληαη ζπρλά ζην κέησπν ηεο παξαιίαο (Komar, 1998). Ζ εκθάληζε ηνπο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ εμέιημεο ελφο έληνλνπ θπκαηηζκνχ. Δθφζνλ ε γεσκεηξία ηεο αθηνγξακκήο επηηξέπεη ηελ δηάζιαζε ησλ θπκαηηζκψλ επλνείηαη ε αλάπηπμε "δηαζηαπξνχκελσλ θπκαηηζκψλ" (caustic phenomena, houle croisee). Ζ αλάπηπμε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ απηψλ θπκαηηζκψλ (ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα θαηλφκελα ζπκβνιήο θπκαηηζκψλ) δεκηνπξγεί ζην κέησπν ηηο αθηέο απηέο ηηο κηθξνγεσκνξθέο. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπο απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα (Zenkovich, 1967) Ακκνξπηίδεο (ripples, rides) Οη ακκνξπηίδεο είλαη ακκψδεηο ζπγθεληξψζεηο θπκαηνεηδνχο κνξθήο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο ππζκέλεο φρη κφλν αβαζψλ αιιά θαη βαζηψλ ζαιαζζψλ. Δκθάληζε ακκνξπηίδσλ έρνπκε θαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ζηλψλ. ε γεληθέο γξακκέο νη ζαιάζζηεο ακκνξπηίδεο είλαη θάζεηεο πξνο ηνλ θπκαηηζκφ. αλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ακκνξπηίδσλ ζεσξνχληαη (Middleton and Southard, 1984) (α) ε παξνπζία θαηάιιειεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεξνχ θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο, (β) νκαιφ αλάγιπθν ππζκέλα θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο κε κηθξέο θιίζεηο θαη (γ) ε χπαξμε ζρεηηθά ιεπηφθνθθνπ ραιαξνχ ηδήκαηνο. Oη ακκνξπηίδεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο ζχκκεηξεο θαη ηηο αζχκκεηξεο. Οη πξψηεο είλαη θπξίσο απνηέιεζκα παιηδξνκηθψλ ζχκκεηξσλ ξνψλ (θχκαηα), ελψ νη δεχηεξεο νθείινληαη ζηελ παξνπζία ξεπκάησλ. 0η ακκνξπηίδεο δηαθξίλνληαη ζε κηθξέο, κεγάιεο, γηγαληηαίεο θαη δηαζηαπξνχκελεο Θαιάζζηνη Παξαιηαθνί Φακκίηεο (Beachrocks). Οη ζαιάζζηνη παξαιηαθνί ςακκίηεο είλαη παξάθηηεο γεσκνξθέο ζπλεθηηθνχ ηχπνπ θαη θπκαηλφκελεο αληνρήο ζξαχζεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ πιηθά πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνην βαζκφ δηαγέλεζεο (Milliman, 1974). Λφγσ ηεο εθηεηακέλεο χπαξμεο ησλ παξαιηαθψλ ςακκηηψλ θαζψο θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ κνξθνδπλακηθή ηεο παξαιίαο ηεο πεξηνρή κειέηεο, (Παξαιία Καιαθάηε ζηε Ν.Μχθνλν) ε αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ηνπο αλαπηχζζεηαη μερσξηζηά ζηελ ζην Κεθ. 3.

30 2.6 Θαιάζζηα Κύκαηα Σα ζαιάζζηα θχκαηα είλαη πεξηνδηθέο θηλήζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ λεξνχ πνπ νθείινληαη ζε θάπνην αίηην, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινχληαη αλπςψζεηο θαη θαηαβπζίζεηο ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο. ηελ πην απιή κνξθή ηνπο (δει. ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γξακκηθή ζεσξία ηνπ Airy), ε θίλεζε ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνχ ζεσξείηαη φηη ειέγρεηαη απφ κία απιή εκηηνλνεηδή (ζπλεκηηνλνεηδή) ζπλάξηεζε (Βειεγξάθεο, 2004) Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Θαιάζζησλ Κπκάησλ Οη θχξηεο παξάκεηξνη ησλ θπκάησλ ζηελ πεξίπησζε ελφο απινχ πεξηνδηθνχ εκηηνλνεηδνχο κνξθήο θπκαηηζκνχ (ρήκα 2.6) είλαη (Κνπηίηαο, 1998; Θενδψξνπ, 2004): ρήκα 2.7. Μνξθνινγηθά ζηνηρεία πεξηγξαθήο ελφο εκηηνλνεηδνχο θπκαηηζκνχ (Θενδψξνπ, 2004). Κνξπθή (crest) : Σν πςειφηεξν ζεκείν ελφο θχκαηνο. Κνηιηά (trough) : Σν ρακειφηεξν ζεκείν ελφο θχκαηνο. Όςνο θχκαηνο Ζ (height) : Ζ θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θνξπθήο θαη ηεο θνηιηάο. Δχξνο H/2 (amplitude) : Σν κηζφ ηνπ χςνπο θχκαηνο. Μήθνο θχκαηνο L (wavelength) : Ζ νξηδφληηα απφζηαζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ θνξπθψλ ή θνηιηψλ. ηάζκε ηζνξξνπίαο: Ζ κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ζε εξεκία. Πιάηνο θχκαηνο a : Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο απφ ηελ ζηάζκε ηζνξξνπίαο.

31 Πεξίνδνο θχκαηνο Σ (period) : Ζ ρξνληθή απφζηαζε αλάκεζα ζηελ εκθάληζε δπν δηαδνρηθψλ θνξπθψλ ζε κηα ζέζε. πρλφηεηα f (frequency) : Σν αληίζηξνθν ηεο πεξηφδνπ (1/T) δειαδή πφζεο θνξπθέο θπκάησλ πεξλνχλ θάζε δεπηεξφιεπην Σαρχηεηα θχκαηνο C: Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία έλα θχκα πεξλάεη απφ έλα ζηάζηκν ζεκείν. Κακππιφηεηα θχκαηνο: Ο ιφγνο ηνπ χςνπο (Ζ) πξνο ην κήθνο (L) ελφο θχκαηνο. Σν θχκα πνπ δηαδίδεηαη απφ ηα βαζηά λεξά πξνο ηελ αθηή παζαίλεη κεηαβνιέο νη νπνίεο κέρξη έλα βάζνο δελ ηξνπνπνηνχλ ηνλ ζηαζεξφ ηχπν ηνπ πεξηνδηθνχ δηαδηδφκελνπ θχκαηνο, αιιά κεηαβάιινπλ κφλν θάπνηα γεσκεηξηθά θαη θηλεκαηηθά ηνπ ζηνηρεία. ηαλ φκσο ην θχκα πξνρσξήζεη ζε πνιχ ξερά πξνο ηελ αθηή λεξά παζαίλεη ζνβαξνχο κεηαζρεκαηηζκνχο νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηνλ ηχπν ηνπ δηαδηδφκελνπ θχκαηνο θαη ηειηθά ζε έλα βάζνο d ζ ην θχκα ζξαχεηαη πιήξσο αθνχ πεξάζεη ηηο θάζεηο ηεο ππεξρείιηζεο, αλαδίπισζεο θαη εθφξκεζεο,θαηά ηηο νπνίεο βαζκεδφλ ην θχκα ράλεη ην δηαδηδφκελν ηχπν ηνπ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη δηαδνρηθά ζε θχκα ππεξρείιηζεο, αλαδίπισζεο θαη ηέινο ζε ζξαπφκελν θχκα εθφξκεζεο. Οη δηαδνρηθνί απηνί κεηαζρεκαηηζκνί εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θπξίσο φκσο απφ ηελ θιίζε ηνπ ππζκέλα θαη ηελ θπξηφηεηα (δ 0 = H 0 /L 0 ) ηνπ θχκαηνο ζηα βαζηά λεξά. Απφ ηε θιαζζηθή ζεσξία ησλ θπκαηηζκψλ κηθξνχ πιάηνπο θαη εηδηθά απφ ηηο εμηζψζεηο δηαζπνξάο ζπρλφηεηαο ηζρχεη: σ 2 = g k tanh (kh) {2.14} θαη δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηζρχνο : E = ξ g Ζ 2 ι / 8 {2.15} P = E n / T = E / 2T (1 + 2kh / sinh 2kh ) {2.16} Γηαπηζηψλεηαη απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο φηη αθφκα θαη κε ηε παξαδνρή δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο ζε ηδαληθφ ξεπζηφ, ηα ζηνηρεία ηνπ θπκαηηζκνχ (Ζ, ι, Σ)

32 αιινηψλνληαη θαζψο απηφ δηαδίδεηαη ζε πεδία κεηαβαιιφκελνπ βάζνπο. ηα αβαζή λεξά, ηα επηκέξνπο θαηλφκελα πνπ δξνπλ νπζηαζηηθά πάλσ ζηα ζηνηρεία θπκαηηζκψλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: επίδξαζε ξερφηεηαο λεξνχ (shoaling), δηάζιαζε θπκαηηζκνχ(refraction), ζξαχζε θπκαηηζκνχ, θαη επίδξαζε απσιεηψλ ελέξγεηαο (ιφγσ ηξηβψλ ππζκέλα) Γηάδνζε θπκαηηζκψλ Δπηθαλεηαθά Κύκαηα Σα επηθαλεηαθά θχκαηα γελληνχληαη θαη δηαδίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο (ζε αληίζεζε κε π.ρ. ηα εζσηεξηθά θχκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε επηθάλεηεο αζπλέρεηαο κέζα ζην ίδην ξεπζηφ). Σα αλεκνγελή επηθαλεηαθά θχκαηα νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ (Komar, 1998) θαη νη βαζηθέο κνξθέο ηνπο είλαη: (α) ηα ηξηρνεηδή θχκαηα θαη (β) ηα αλαπηπγκέλα αλεκνγελή θχκαηα. ηα ηξηρνεηδή θχκαηα (capillary waves), ηα νπνία είλαη πνιχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ ( ξπηηδψζεηο κε κήθνο θχκαηνο < 2-5 cm, (Δηθφλα 2.5)), ν γελεηηθφο κεραληζκφο είλαη ν άλεκνο (κε πνιχ κηθξέο εληάζεηο) αιιά ν κεραληζκφο επαλαθνξάο ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο ειέγρεηαη απφ ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ λεξνχ. Δμαηηίαο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο έιμεο κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ κνξίσλ αζθνχληαη ειθηηθέο δπλάκεηο, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεηαη κηα ιεπηή ειαζηηθή κεκβξάλε πνπ παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζε θάζε αίηην πνπ ηείλεη λα ηελ παξακνξθψζεη (Komar, 1998). Σα αλεκνγελή θχκαηα νθείινληαη ζηελ δξάζε ηζρπξφηεξσλ αλέκσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξα κήθε θχκαηνο (Δηθφλα 2.6). Ο θχξηνο παξάγνληαο πνπ ηα δεκηνπξγεί ζηελ ήξεκε επηθάλεηα κηαο ζαιάζζηαο πεξηνρήο είλαη ε επίδξαζε ηνπ αλέκνπ, πνπ κεηαθέξεη ηελ ελέξγεηα ησλ θαηψηεξσλ θηλνχκελσλ αηκνζθαηξηθψλ ζηξσκάησλ ζηηο επηθαλεηαθέο ζαιάζζηεο κάδεο. Με ηελ έλαξμε πλνήο ηνπ αλέκνπ πάλσ απφ ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή, ε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο δηαηαξάζζεηαη κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία αξρηθά ηξηρνεηδψλ θπκάησλ. Ζ δηαηάξαμε ηεο επηθάλεηαο νθείιεηαη ζηελ δηαθνξηθή πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ιφγσ ηπξβσδψλ ξνψλ ζην θαηψηεξν νξηαθφ ζηξψκα αέξα /ζάιαζζαο (Βειεγξάθεο, 2004). ζν ε επίδξαζε ηνπ αλέκνπ απμάλεηαη, ηφζν πην θπκαηψδεο γίλεηαη ε ζάιαζζα θαη ε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηνλ άλεκν ζηελ ζάιαζζα ζπλερίδεηαη. Σα κηθξφηεξα θχκα-ηα αξρίδνπλ λα ζξαχνληαη πάλσ ζηα κεγαιχηεξα θαη έηζη ελέξγεηα κεηαθέξεηαη απφ ηα θχκαηα κηθξφηεξεο ζηα θχκαηα κεγαιχηεξεο

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ» ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΓΗΑΒΡΧΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΑΚΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΟΤΒΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΣΑΔΩΝ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΛΔΚΑΝΖ ΞΑΝΘΖ-ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ WIN-TENSOR ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ «ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΜΑΡΗΑ ΦΧΚΑ Λεκεζφο 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΔ Ι.Υ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΟΤΛΣΙΓΗ ΔΤΣΑΘΙΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΑΜΟ ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΕΔΛΖΛΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΤΜΔΟΤ ΒΑΗΛΖ Α.Μ. 05107 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Πξόινγνο 4 1. Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ»

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ» πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ ΑΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ Δπηκέιεηα-Απφδνζε ζηα ειιεληθά Γξ. Κσλζηαληίλνο Πντξαδίδεο Βνχιγαξεο Μ. Γ. Κεθαιάο Γ. Λνξίιηα Ρ.. 2013 Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν.

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤ ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Σζαπάθε Μαξίαο Ο Ρόλος ηης Επανατρηζιμοποίηζης Αζηικών Υγρών Αποβλήηων ζηη Διατείριζη Υδαηικών Πόρων ζηoδ. Χερζονήζοσ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.) ΜΟΝΑΓΑ ΓΠ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 3. ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ.... 7 3.1. Ζ ζηεξενπνίεζε ηωλ αξγηιηθώλ πιηθώλ.... 7 3.2. Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 8 3.3. Θέκαηα πξνο δηεξεύλεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΗΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΦΟΙΡΟΣΑΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΦΡΗΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΦΟΙΡΟΣΑΙΟΤ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σμήμα Αξιοποίηςησ Υυςικών Πόρων & Γεωργικήσ Μηχανικήσ Εργαςτήριο Γεωργικήσ Μηχανολογίασ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΠΑΡΟΨΓΑΜΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα)

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΡΑΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) The touristic development

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Πηςσιακή επγαζία: Μελέηη εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ αςηομαηοποιημένος μεηευπολογικού ζηαθμού για ηην καηαγπαθή και επεξεπγαζία πεπιβαλλονηικών

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο. Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Αηκίιηνο Γνχληαο

Πξόινγνο. Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Αηκίιηνο Γνχληαο Δμψθπιιν ii Πξόινγνο iii ύλνςε iv Summary v ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πξφινγνο... ii χλνςε... iii Summary... iv Καηάινγνο ρεκάησλ... x Καηάινγνο Πηλάθσλ... xi πκβνιηζκνί... θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΡΑΚΣΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Δ ΒΑΘΔΑ ΤΓΑΣΑ (DEEPWATER DRILLING) 1. ΔΗΑΓΧΓΖ...3. 1.1 Γεληθά...3. 1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή...6

ΤΠΔΡΑΚΣΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Δ ΒΑΘΔΑ ΤΓΑΣΑ (DEEPWATER DRILLING) 1. ΔΗΑΓΧΓΖ...3. 1.1 Γεληθά...3. 1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή...6 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ...3 1.1 Γεληθά...3 1.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή...6 2. ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΦΤΗΚΖ...11 2.1 Βαζηθά ηνηρεία Γεσινγίαο...11 2.2 Πξνέιεπζε Πεηξειατθψλ Πεδίσλ...15 2.3 εηζκηθά Γεδνκέλα...17 2.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα