Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18 Απριλίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18 Απριλίου 2011"

Transcript

1 1 Ανακοίνωση Louis plc Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18 Απριλίου 2011 Λευκωσία, 19 Απριλίου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc συνήλθε στις 18 Απριλίου 2011 και μεταξύ άλλων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2010 που αποτελείται από την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και τις εξελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 (επισυνάπτονται). Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2010 δεν θα αποσταλεί στους μετόχους αλλά αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης θα είναι διαθέσιμα χωρίς επιβάρυνση για τους ενδιαφερόμενους, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αμφιπόλεως 20, Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο: , φαξ: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Επιπλέον, η Ετησία Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 2. Καθόρισε ως ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας την 29 η Ιουνίου 2011, ώρα 5.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Park στην Λευκωσία. Επισυνάπτεται η Ειδοποίηση Σύγκλησης / Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η οποία θα ταχυδρομηθεί σε όλα τα μέλη της Εταιρείας. 3. Αποφάσισε όπως πριν την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Εταιρείας την 29 η Ιουνίου 2011, πραγματοποιηθεί στις 5.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Park στην Λευκωσία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση ψηφισμάτων για τροποποίηση Κανονισμών του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας για την προσθήκη νέων προνοιών που αφορούν στην διάθεση εγγράφων στα μέλη της Εταιρείας με

2 ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Επισυνάπτεται η Ειδοποίηση Σύγκλησης / Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όπου παραθέτονται αναλυτικά όλα τα προτεινόμενα ψηφίσματα. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης / Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα ταχυδρομηθεί σε όλα τα μέλη της Εταιρείας. 2

3 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δίδεται ειδοποίηση ότι την 29 η Ιουνίου, 2011 και ώρα 5.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στo Ξενοδοχείο Hilton Park, στην Λευκωσία Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η Εταιρεία ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρίαση του ημερομηνίας 18 Απριλίου 2011, έλαβε απόφαση για σύγκλιση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα ακόλουθα: Ημερήσια Διάταξη Εξέταση και έγκριση των ακόλουθων ειδικών ψηφισμάτων: Ειδικό Ψήφισμα 1 Όπως ο Κανονισμός 136 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 136: «136. Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στον Νόμο, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε μέλος, κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 29, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμία (21) μέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, θα γίνεται μνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών. Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους μετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιεσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της.» Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 136 για την διάθεση της Ετήσιας Έκθεσης σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Ειδικό Ψήφισμα 2 Όπως ο Κανονισμός 140 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 140: «140. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ ένα μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Με την παράδοσή της προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο μέλος, ή Με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μίας ή περισσοτέρων οργανωμένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο. Νοείται ότι κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του

4 μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό 140 είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.» Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 140 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Ειδικό Ψήφισμα 3 Όπως ο Κανονισμός 142 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 142: «142. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισμό 140 απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.» Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 142 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε συνάρτηση με τον νέο Κανονισμό 142 ( Ειδικό Ψήφισμα 4) σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Χατζημάρκος Γραμματέας Λευκωσία, 18 Απριλίου 2011 Σημειώσεις: 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29 ης Ιουνίου Ιουνίου 2011, ορίζεται η 27 η Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ (α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος. Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την 27 η Ιουνίου 2011 να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Αμφιπόλεως 20, Louis House 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο , φαξ , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. (β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων. Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. (γ) Δικαίωμα ψήφου.

5 Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου επισυνάπτεται και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: - Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: ή - με ηλεκτρονική αποστολή ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Αμφιπόλεως 20, Louis House 2025 Στρόβολος Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

6 Louis House, Οδός Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος Τ.Κ , CY-1096 Λευκωσία, Κύπρος 20 Amphipoleos Street, 2025 Strovolos P.O.Box 21301, CY-1096 Nicosia, Cyprus (τηλέφωνο : τηλεομοιότυπο : / Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : (call : fax : ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY Παρακαλούμε όπως ταχυδρομηθεί ή κατατεθεί ή αποσταλεί ( με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, οδός Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. Please send by mail, deposit or to the Company s Registered Office, 20 Amphipoleos street, 2025 Strovolos, Nicosia. Εγώ/Εμείς από I/We of με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου ID/Passport number μέλος/μέλη της, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό being a member/members of, hereby appoint τον/την από of ή στην απουσία του/της, or failing him/her, τον/την από ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Εκτακτη as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2011 στο ξενοδοχείο Hilton Park General Meeting of the Company, to be held on the 29 th June 2011 at Hilton Park Hotel και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση. and at any adjournment thereof. Ημερομηνία Date Υπογραφή Signature Σημειώσεις Το παρόν Εγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, οδός Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία( τηλέφωνο , τηλεομοιότυπο , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών. Notes This form of Proxy must be deposited together with any other necessary documents at the Company s Registered Office, 20 Amphipoleos street, 2025 Strovolos, Nicosia (telephone , fax , at least 48 hours before the time set for holding the Meeting or adjourned Meeting. If such appointor is a corporation, the Form of Proxy must be under its common seal and signed by the duly authorised officer/s in that behalf. In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of Members.

7 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δίδεται ειδοποίηση ότι την 29 η Ιουνίου, 2011 και ώρα 5.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στo Ξενοδοχείο Hilton Park, στην Λευκωσία η 12 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc (η Εταιρεία ). Ημερήσια διάταξη 1. Υποβολή και εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2010 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010). 2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Εγκριση έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. 5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Χατζημάρκος Γραμματέας Λευκωσία, 18 Απριλίου 2011 Σημειώσεις: 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2010 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Αμφιπόλεως 20, Louis House 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο , φαξ , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετησία Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Ετήσια Έκθεση / Γενικές Συνελεύσεις). 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2011, ορίζεται η 27 η Ιουνίου Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων.

8 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ (α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/ προτεινόμενου ψηφίσματος. Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την 19 η Μαΐου 2011 να (i) υποβάλει αίτηση να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν στην συμπερίληψη του ή/ και (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Αμφιπόλεως 20, Louis House 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο , φαξ , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. (β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων. Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. (γ) Δικαίωμα ψήφου. Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου επισυνάπτεται και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ή να κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους : - Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: ή - με ηλεκτρονική αποστολή ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Ιάσωνας Περδίος, Τάκης Κληρίδης και Όλγα Ηλιάδου. Ο κύριος Ιάσωνας Περδίος και η κυρία Ολγα Ηλιάδου είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Ο κύριος Τάκης Κληρίδης είναι επανεκλέξιμος αλλά δεν προσφέρεται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή. Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων που προσφέρονται για επανεκλογή παρατίθενται στην Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Β (ΙΙ).

9 Louis House, Οδός Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος Τ.Κ , CY-1096 Λευκωσία, Κύπρος 20 Amphipoleos Street, 2025 Strovolos P.O.Box 21301, CY-1096 Nicosia, Cyprus (τηλέφωνο: τηλεομοιότυπο: / Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : ) (call: fax: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/FORM OF PROXY Παρακαλούμε όπως ταχυδρομηθεί ή κατατεθεί ή αποσταλεί ( με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, οδός Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. Please send by mail, deposit or to the Company s Registered Office, 20 Amphipoleos street, 2025 Strovolos, Nicosia. Εγώ/Εμείς από I/We of με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου ID/Passport number μέλος/μέλη της, διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό being a member/members of, hereby appoint τον/την από of ή στην απουσία του/της, or failing him/her, τον/την από ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2011 General Meeting of the Company, to be held on the 29 th June 2011 και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση. and at any adjournment thereof. Ημερομηνία Date Υπογραφή Signature Σημειώσεις Το παρόν Εγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, οδός Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, (τηλέφωνο , τηλεομοιότυπο , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης, ή της εξ αναβολής Συνέλευσης. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οπoίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών. Notes This form of Proxy must be deposited together with any other necessary documents at the Company s Registered Office, 20 Amphipoleos street, 2025 Strovolos, Nicosia( telephone , fax , at least 48 hours before the time set for holding the Meeting or adjourned Meeting. If such appointor is a corporation, the Form of Proxy must be under its common seal and signed by the duly authorised officer/s in that behalf. In the case of joint shareholders the Form of Proxy can only be signed by the person whose name appears first in the Register of Members.

10

11

12

13 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 1 Διοικητικό συμβούλιο, επαγγελματικοί σύμβουλοι και τραπεζίτες 2 Σελίδα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3-7 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 8-28 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 29 & 30 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 31 Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 32 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 33 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 34 & 35 Ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών 36 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 37 Κατάσταση συνολικών εσόδων 38 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 39 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 40 & 41 Κατάσταση των ταμειακών ροών 42 Σημειώσεις στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας

14 1 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με το Άρθρο 9, εδάφια 3(γ) και (7) του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 ( Νόμος ), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Louis plc (η Εταιρεία ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, επιβεβαιώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι ετήσιες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 31 μέχρι 112: i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόμου, και ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων της Louis plc και των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ως σύνολο (το Συγκρότημα ), και (β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και του Συγκροτήματος, μαζί με περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνοι της Εταιρείας για τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Κωστάκης Λοΐζου Εκτελεστικός Πρόεδρος Ιάσωνας Περδίος Εκτελεστικός Σύμβουλος Λούης Λοΐζου Εκτελεστικός Σύμβουλος Αλέξης Γαλανός Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Γιώργος Γεωργιάδης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Όλγα Ηλιάδου Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Τάκης Κληρίδης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Βάκης Λοΐζου Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Χρίστος Μαυρέλλης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Γιώργος Πασχάλης Γιαννάκης Λακκοτρύπης Αρχιλογιστής Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Λευκωσία, 18 Απριλίου 2011

15 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Διοικητικό Συμβούλιο Κωστάκης Λοΐζου (Εκτελεστικός Πρόεδρος) Ιάσωνας Περδίος (Eκτελεστικός Σύμβουλος) Λούης Λοΐζου (Eκτελεστικός Σύμβουλος) Αλέξης Γαλανός Γιώργος Γεωργιάδης Όλγα Ηλιάδου Τάκης Κληρίδης Βάκης Λοΐζου Χρίστος Μαυρέλλης Γραμματέας Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Νομικοί Σύμβουλοι Τραπεζίτες Εγγεγραμμένο Γραφείο Κώστας Χατζημάρκος KPMG Limited Iωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. Λουκής Παπαφιλίππου & Συνεργάτες Παμπούκης & Συνεργάτες Λ. Πελεκάνος & Συνεργάτες Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Χρυσαφίνης & Πολυβίου Χρύσης Δημητριάδης & Σία Τσιμπανούλης & Συνεργάτες Ν. Γκίνης Δ. Νέρι Ηλίας Δημητρίου Ρούσος & Χατζηδημητρίου Hill Dickinson LLP Ince & Co International Law Firm Βγενόπουλος & Συνεργάτες Hollman Fenwick William LLP Campbell Johnston Clark LLP Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Banca Monte Dei Paschi de Siena S.P.A. Bank of Scotland Barclays Bank S.A. Deutsche Bank A.G. DVB Bank America N.V. HSBC Bank plc Marfin Popular Bank Public Company Ltd Societe Generale Cyprus Ltd Marfin Popular Bank Public Co Ltd (U.K.) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Τράπεζα Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Alpha Τράπεζα Α.Ε. Alpha Bank Ltd Commercial Bank Cyprus Limited First Business Bank S.A. Marfin Egnatia S.A. Marfin Leasing S.A. Universal Bank Public Ltd Bankinter S.A. Louis House Οδός Αμφιπόλεως Αρ Στρόβολος, Λευκωσία

16 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της Louis plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το Συγκρότημα ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος κατά το έτος 2010 ήταν η διεξαγωγή κρουαζιέρων, η ναύλωση πλοίων για κρουαζιέρες τρίτων, η πώληση αδασμολογήτων ειδών, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, αγορά και εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, η ανέγερση εξοχικών κατοικιών, η διαχείριση και αξιοποίησή τους και η παροχή χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων σε εταιρείες του Συγκροτήματος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 παρουσιάζονται στη σελίδα 31 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως η ζημία έτους μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. Τα αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 χαρακτηρίζονται από την καθαρή αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (+ 8 εκ.), που ανήλθε στα 275,7 εκ. Η αύξηση αυτή προέρχεται από τις εργασίες του Συγκροτήματος στον τομέα της κρουαζιέρας (+8% ή 15,3 εκ.) και κυρίως από το νεοαποκτηθέν Louis Majesty που δρομολογήθηκε για πρώτη φορά από τον περασμένο χειμώνα κάτω από την εμπορική εκμετάλλευση της Louis Cruises. Η αύξηση στον τομέα κρουαζιέρας υπερκάλυψε μείωση στον κύκλο εργασιών της Louis Hotels της τάξης του 8,8% ή 7,2 εκ., σε σύγκριση με το Η αύξηση στον κύκλο εργασιών του Συγκροτήματος δεν συνοδεύτηκε από αύξηση των λειτουργικών κερδών της Εταιρείας, κυρίως λόγω του ότι κατά το 2009 έσοδα ύψους 10,8 εκ. προήλθαν από έκτακτες ναυλώσεις. Η μείωση του κύκλου εργασιών των ξενοδοχείων, αλλά και το ζημιογόνο αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην Ινδία, επέδρασαν επίσης αρνητικά. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το λειτουργικό κέρδος ολόκληρου του Συγκροτήματος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR), μειώθηκε από 60,2 εκ. κατά το 2009 σε 55,9 εκ. φέτος, δηλαδή κατά 4,3 εκ. ή 7,1%. Μη λαμβάνοντας υπόψην τα έκτακτα εισοδήματα του 2009 και τη ζημία της Ινδίας κατά το 2010, το EBITDAR για το 2010 παρουσιάζεται βελτιωμένο έναντι του 2009 (+ 17,2 % ή 8,5 εκ.). Η καθαρή ζημία που αναλογεί στους μετόχους του Συγκροτήματος μειώθηκε κατά 3,3 εκ. σε σχέση με το Θετικά συνέβαλε στη μείωση της ζημίας η σημαντική εξοικονόμηση στα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης που ανήλθε στα 6,5 εκ. ή 23% σε σύγκριση με το 2009.

17 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) Όσον αφορά τις συναλλαγματικές διαφορές, το Συγκρότημα έχει λάβει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου που απορρέει από διακυμάνσεις στις ισοτιμίες που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα και που είχαν ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις κατά τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μετέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος των δολλαριακών της υποχρεώσεων σε Ευρώ και Στερλίνες, ούτως ώστε οι ετήσιες εισπράξεις σε κάθε νόμισμα να αντισταθμίζονται από αντίστοιχες πληρωμές (natural hedging). Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών και παρά την πτώση του Δολλαρίου Αμερικής σε σχέση με το Ευρώ κατά το 2010, το κέρδος περιορίσθηκε στα 0,9 εκ. περίπου, σε σχέση με συναλλαγματικά κέρδη της τάξης των 3,6 εκ. κατά την περσινή χρονιά. Στα πλαίσια της ήδη εξαγγελθείσας πολιτικής της για ανανέωση του στόλου της, η Εταιρεία πώλησε τα κρουαζιερόπλοια Aegean Pearl και Aquamarine με συνολική λογιστική ζημία ύψους 1,2 εκ. Παράλληλα, η θυγατρική Louis Hotels Public Company Ltd πώλησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία King Jason Hotel Apartments Ltd (50% του κεφαλαίου της), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Louis King Jason (78 διαμερίσματα), που βρίσκεται στην Πάφο. Η πράξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Louis plc για εκποίηση των ολιγότερο αποδοτικών της περιουσιακών στοιχείων και ταυτόχρονα τη μείωση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων του Ομίλου. Η λογιστική ζημιά που προκύπτει ανέρχεται σε 1,2 εκ., ενώ μειώνονται τα δάνεια της Louis plc κατά 2,8 εκ. ΜΕΡΙΣΜΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος συναλλαγματικών διαφορών, ο κίνδυνος αύξησης των τιμών πετρελαίου και οι κίνδυνοι ναυτιλιακής και τουριστικής βιομηχανίας. Το Συγκρότημα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους αυτούς με διάφορους μηχανισμούς. Περιγραφή για τη διαχείριση κινδύνων αναφέρεται στη σημείωση 38 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους.

18 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του έτους το Συγκρότημα λειτουργούσε υποκαταστήματα στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Γένοβα, στο Παρίσι και στα νησιά Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κρήτη και Ρόδο. Επίσης, το Συγκρότημα δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες μέσω θυγατρικών του εταιρειών οι οποίες αναφέρονται στη σημείωση 34 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Το Συγκρότημα θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή του στον τομέα των κρουαζιέρων και των ξενοδοχείων. Όσον αφορά τον τομέα των κρουαζιέρων, μέσα στους στόχους του είναι η περαιτέρω επέκταση στον τομέα των ναυλώσεων και της διαχείρισης κρουαζιεροπλοίων, η εδραίωση του ονόματος Louis στις κρουαζιέρες από Πειραιά, Γένοβα και Μασσαλία, η πιο ορθολογιστική χρησιμοποίηση των πλοίων (που θα οδηγήσει και στη μείωση της εποχικότητας), καθώς και η συνέχιση της ανανέωσης του στόλου. Ο τομέας των ξενοδοχείων θα συνεχίσει να επιδιώκει την περαιτέρω επέκταση των εργασιών του μέσω της δραστηριοποίησης σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και σε καινούργιες αγορές του εξωτερικού, όπου παρουσιάζονται ευκαιρίες διαχείρισης ή και ενοικίασης ξενοδοχειακών μονάδων. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Ιάσωνας Περδίος, Τάκης Κληρίδης και Όλγα Ηλιάδου. Ο κύριος Ιάσωνας Περδίος και η κυρία Όλγα Ηλιάδου είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Ο κύριος Τάκης Κληρίδης είναι επανεκλέξιμος αλλά δεν προσφέρεται για επανεκλογή. Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες ουσιώδεις αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή των αρμοδιοτήτων ή την αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ Οι συναλλαγές με συγγενικά μέρη γνωστοποιούνται στη σημείωση 33 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΗ Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων με τα συγγενικά μέρη που αναφέρονται στις σημειώσεις 33 και 37 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές συναλλαγές στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο και τα συγγενικά τους μέρη είχαν ουσιώδες συμφέρον.

19 6 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και στις 18 Μαρτίου 2011 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ήταν ως ακολούθως): 31/12/ /3/2011 % % Κωστάκης Λοΐζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος 65,475 65,475 Ιάσωνας Περδίος, Εκτελεστικός Σύμβουλος 1,972 1,972 Λούης Λοΐζου, Εκτελεστικός Σύμβουλος 0,003 0,003 Αλέξης Γαλανός 0,042 0,042 Γιώργος Γεωργιάδης 0,002 0,002 Βάκης Λοΐζου 0,741 0,741 Χρίστος Μαυρέλλης 0,015 0,015 Τάκης Κληρίδης - - Όλγα Ηλιάδου - - Το ποσοστό του κ. Κωστάκη Λοΐζου περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή του με ποσοστό 3,8979%, τις συμμετοχές των εταιρειών CLIN Company Ltd (η Ιθύνουσα ), Sika Hotel Enterprises Ltd, Summersun Travel Ltd και Alasia Cyprus Cruises Ltd με ποσοστά 60,803%, 0,412%, 0,087% και 0,016%, αντίστοιχα, των οποίων ο κύριος τελικός μέτοχος είναι ο ίδιος, όπως επίσης και τη συμμετοχή της κας Μαρίσσας Λοΐζου (θυγατέρα) και του κ. Λούη Λοΐζου (υιός) με ποσοστό 0,154% και 0,106% αντίστοιχα. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ο μέτοχος που κατείχε κατά κυριότητα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και στις 18 Μαρτίου 2011 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων) ήταν ο κ. Κωστάκης Λοΐζου με ποσοστό 65,5%. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς γνωστοποιούνται στη σημείωση 40 των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

20 7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και όπως αναφέρεται στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης στις σελίδες 8 μέχρι 28. Η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβούλιου με βάση τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες ως το Άρθρο 5 της Οδηγίας ΟΔ που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν.190(Ι)/2007. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να επαναδιορίζει τους ανεξάρτητους ελεγκτές και να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Χατζημάρκος Γραμματέας Λευκωσία, 18 Απριλίου 2011

21 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2010 ΜΕΡΟΣ Α I. Εισαγωγή Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστημάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισμού. Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη σχέση μεταξύ των μετόχων, διοικητικών συμβούλων και της διευθυντικής ομάδας μια εταιρείας. ΜΕΡΟΣ Β Η Louis plc, ως εταιρεία εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ΧΑΚ ), αναγνωρίζοντας την σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (στο διαχωρισμό των ευθυνών, των ρόλων και των σχέσεων των μερών που αποτελούν την Εταιρεία) εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα που καταρτίστηκε και εκδόθηκε από το ΧΑΚ και τηρεί τις διατάξεις του. II. Διοικητικό Συμβούλιο Το Μάρτιο του 2011 το ΧΑΚ δημοσίευσε 3 η Αναθεωρημένη Εκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αντικαθιστά τον Κώδικα που είχε εκδοθεί το Σεπτέμβριο του Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει όλες τις πρόνοιες της 3 ης Εκδοσης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2010 και για σκοπούς ετοιμασίας της παρούσας έχει επίσης υιοθετήσει τις αναθεωρημένες πρόνοιες των παραγράφων Α.2.3 Ανεξαρτησία Διοικητικών Συμβούλων, Β.3.1 Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων, Γ.2.1 Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Γ.3.8 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Δ.2.1 (ε) Δυνατότητα μετόχων που αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθμό μετοχών (5%) να εγγράψουν θέματα προς συζήτηση σε Γενικές Συνελεύσεις. Η παράγραφος Α.2.3 του Κώδικα προνοεί ότι τουλάχιστον το 50% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι Ανεξάρτητοι. Η Εταιρεία ικανοποιεί τις πρόνοιες της παραγράφου Α.2.3, αφού θεωρεί τον κ. Χρ. Μαυρέλλη ως Ανεξάρτητο παρά το γεγονός ότι υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για περίοδο πέραν των 9 ετών. Εντωμεταξύ όμως η Εταιρεία ικανοποιεί το κατ ελάχιστο κριτήριο του ενός τρίτου που θα πρέπει να είναι Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Η θέση της Εταιρείας για το θέμα της ανεξαρτησίας του κ. Χρ. Μαυρέλλη παρατίθεται πιο κάτω: Ο κύριος Χρίστος Μαυρέλλης υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc για περίοδο πέραν των εννέα ετών αφού διορίστηκε κατά την ίδρυσή της στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το Ο κύριος Μαυρέλλης, το βιογραφικό του οποίου παρατίθεται πιο κάτω, είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας ο οποίος με τη μέχρι στιγμής συνεργασία του δεικνύει ότι δεν είναι χαρακτήρας ο οποίος είναι επιρρεπής σε επηρεασμό των θέσεων και της όλης στάσης που τηρεί στην αντιμετώπιση θεμάτων. Επομένως ο κύριος Μαυρέλλης θεωρείται ότι είναι πραγματικά ανεξάρτητος ενώ παράλληλα οποιαδήποτε συνεργασία του δικηγορικού του γραφείου με τον Ομιλο είναι πολύ μικρή και θεωρείται ασήμαντη τόσο για το μέγεθος του δικού του γραφείου όσο και για το μέγεθος της εταιρείας Louis plc.

22 9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2010 Κριτήρια Καθορισμού Ανεξάρτητων Διοικητικών Συμβούλων: Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει τα αναθεωρημένα κριτήρια για τον ορισμό ανεξάρτητων Διοικητικών Συμβούλων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την εργασιακή, επιχειρηματική και μετοχική σχέση των Διοικητικών Συμβούλων με το Συγκρότημα, την οικογενειακή και επιχειρηματική σχέση των Διοικητικών Συμβούλων μεταξύ τους, καθώς και τα έτη υπηρεσίας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: Κατά το 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο ( Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος), δύο (2) εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους και έξι (6) μη εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους, οι πέντε (5) από τους οποίους θεωρούνται ανεξάρτητοι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει συστήσει Επιτροπές Ελέγχου, Διορισμών και Αμοιβών. Ο ρόλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τόσο συντονιστικός και συμβουλευτικός όσο και εκτελεστικός αφού κατά το 2009 ανέλαβε μετά την αποχώρηση του κυρίου Στέλιου Κοιλιάρη στις και τα καθήκοντα του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή του Τομέα Κρουαζιέρων. Ο Πρόεδρος πλαισιώνεται επίσης από τους εκτελεστικούς συμβούλους, κυρίους Ιάσωνα Περδίο που ενεργεί ως Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής για τον τομέα των Ξενοδοχείων, καθώς επίσης και από τον κύριο Λούη Λοΐζου που ενεργεί ως αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής για τον τομέα των Κρουαζιέρων. Επιπλέον η πολυετής εμπειρία και οι γνώσεις του Προέδρου σε θέματα που αφορούν ολόκληρο το φάσμα της Τουριστικής Βιομηχανίας τον καθιστούν ένα αναμφίβολα αναγκαίο αλλά και σημαντικό μέλος της διευθυντικής ομάδας του Συγκροτήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο για να ενημερωθεί και να εξετάσει τα θέματα που τίθενται ενώπιόν του. Κατά το 2010 έγιναν επτά (7) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Διάφορα θέματα δύνανται να παραπεμφθούν σε ειδικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό να μειώνει την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καμία κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές δυνατό να είναι διαθέσιμες στους Διοικητικούς Συμβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του Συμβουλίου ενώ μαζί με την ειδοποίηση λαμβάνουν και όλα τα σχετικά με την συνεδρία έγγραφα. Την πιο πάνω διαδικασία που υλοποιεί ο Γραμματέας επιβλέπει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

23 10 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2010 Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση με βάση το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας (Κανονισμός 84) αλλά και όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης το 1/3 των Συμβούλων παραιτούνται και σε περίπτωση που οι ίδιοι το επιθυμούν προσφέρονται για επανεκλογή τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. Επιπλέον οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά τον διορισμό τους. Η Εκτελεστική Διεύθυνση μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα αναφορικά με γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, στην Ετησία Γενική Συνέλευση (2011) οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Ιάσωνας Περδίος, Τάκης Κληρίδης και Ολγα Ηλιάδου. Ο κύριος Ιάσωνας Περδίος και η κυρία Ολγα Ηλιάδου είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Ο κύριος Τάκης Κληρίδης είναι επανεκλέξιμος και δεν προσφέρεται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Στις 28 Νοεμβρίου 2006 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Γεωργιάδη ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο, ο οποίος είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί δια μέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Βιογραφικά Σημειώματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι: 1. Κωστάκης Λοΐζου (Εκτελεστικός Πρόεδρος) Γεννήθηκε στην Λεμεσό το Μετά την αποφοίτησή του από το Αμερικανικό Κολλέγιο στην Αθήνα σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Λονδίνο και Γενεύη. Ο Κωστάκης Λοΐζου έχει παρευρεθεί και παρουσιάσει εργασίες του σε ένα μεγάλο αριθμό Διεθνών Τουριστικών Συνεδρίων. Έχει γράψει πολλά άρθρα για τον τουρισμό και ενδιαφέρεται για την Ελληνική Ιστορία και Λογοτεχνία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια, όπως ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσμος Αυτοκινήτων Ενοικίασης, Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Αμερικανικός Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Ανώτερο Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Σπουδών, Συμβούλιο Δημοσίων Μεταφορών, Κυπριακό Διυλιστήριο, Κυπριακό Ναυτικό Συμβούλιο, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Ροταριανός Όμιλος, Σύνδεσμος για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, Άλφα Τράπεζα και άλλα. Από το 1989 ο Κωστάκης Λοΐζου, είναι ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ουγγαρίας στην Κύπρο. Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας τον έχει τιμήσει με την ανώτατη αναγνώριση του Commander s Cross of the Order of Merit καθώς και με το μετάλλιο PRO AUXILIO CIVIUM HUNGARORUM. Τιμήθηκε επίσης από την Πολωνική Δημοκρατία με Cavalier s Cross of the Order of Merit, ενώ το Μάρτιο του 2005 του απονεμήθηκε το βραβείο Πρωτοπόρος στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό για το 2005 από το Διεθνή Σύνδεσμο Συμβούλων Τουρισμού.

24 11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ιάσωνας Περδίος (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Γεννήθηκε το Αποφοίτησε το 1976 από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στη Γαλλία, από όπου και απέκτησε Ανώτατο Δίπλωμα στη Διεύθυνση Ξενοδοχείων & Επισιτισμού. Από το 1976 μέχρι το 1978 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου PLM στο Πόρτο Χέλι, και από το 1978 μέχρι το 1982 στο ξενοδοχείο Καρπασιάνα στη Λάρνακα. Από το 1983 μέχρι το 1997 ήταν Γενικός Διευθυντής της αλυσίδας ξενοδοχείων και εστιατορίων του Οργανισμού Λούη. Από τον Ιούνιο του 1997 μέχρι και σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Louis Hotels Public Company Ltd. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Γραμματέα. Για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος του Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως επίσης μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Ε.Π.Α. Λάρνακας. Επίσης υπήρξε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του KOA. 3. Λούης Κ. Λοΐζου (Εκτελεστικός Σύμβουλος) Γεννήθηκε το Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Oxford Brookes του Ηνωμένου Βασιλείου από όπου και απέκτησε πτυχίο στη διεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΒΑ in Tourism and Business Administration). Συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο Middlesex στην Αγγλία αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ( MBA ) το Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εντάχθηκε στο διευθυντικό δυναμικό του Ομίλου Λούης κατέχοντας για σειρά ετών την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου των Τουριστικών Γραφείων Λούης. Ο Λούης Λοΐζου είναι μέλος διαφόρων Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και άλλων Εμπορικών και Επιχειρηματικών Οργανισμών. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Κύπρο-Ουγγρικού Συνδέσμου Επιχειρηματιών και του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA). Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι 4. Βάκης Λοΐζου Γεννήθηκε το Είναι Αντιπρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών ΛΟΥΗΣ, Πρόεδρος των Τουριστικών Γραφείων Λούης και Πρόεδρος της LGS Handling Ltd. Σπούδασε στο University of London (B.A.) Οικονομικά, Νομικά και Ιστορία. Διετέλεσε Μέλος και Γραμματέας του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Γραμματέας του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου καθώς και Πρόεδρος του Κυπριακού Κλάδου του American Society of Travel Agents. Είναι Διοικητικός Σύμβουλος εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από το 2006 ο Βάκης Λοΐζου είναι ο Επίτιμος Πρόξενος της Βουλγαρίας στην Κύπρο. Είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Βουλγαρίας και Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Τσεχίας.

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Louis plc - Αποφάσεις 12 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2011

Louis plc - Αποφάσεις 12 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2011 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc - Αποφάσεις 12 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2011 Α. Ετήσια Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

LOUIS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 0043/00006099/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Attachments: 1. Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 2. Ενδεικτικά Μη Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc - Αποφάσεις 13 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου 2012 Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2012 Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2012 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 0092/00012628/el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011263/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

0056/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD UFI

0056/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD UFI 0056/00009583/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το έτος 2013, των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016

Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 Ανακοίνωση Louis plc Δεκέμβριος 2016 0043/00018367/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση LUI Attachments: 1. Ανακοίνωση Louis plc 2. Louis plc Accounts 3. Δήλωση Μελών 4. Ισολογισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2010 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2010 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc - Αποφάσεις 11 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2010 Λευκωσία, 24 Ιουνίου 2010 Πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2010 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011551/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1 & 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 5-8 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6. Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10

Περιεχόμενα. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6. Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10 Eτήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9 Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8

Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8 Eτήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8 ΔΉΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

20 12 Eτήσια Έκθεση 2012

20 12 Eτήσια Έκθεση 2012 20 1 2 Eτήσια Έκθεση 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6-8 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9 Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10-11 Δήλωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006-2007 LOUIS PLC. 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006-2007 LOUIS PLC. 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006 2. Louis plc Ετήσιο ελτίο για την περίοδο 1.1.05 29.5.06-5 Ιουνίου 2006 3. Louis plc Κληρώθηκαν οι δωρεάν κρουαζιέρες και διανυκτερεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: 210 6302000 Κεντρικό Fax: 210 6302 510 www.helpe.gr Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα