ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: FAX: Web Site: Αγιος Νικόλαος, Αρ. Πρωτ: 17 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης. Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου (Αργυροπούλου 3) προκηρύσσει ενδιαφέρον για τη προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανών γραφείου, με την υποβολή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 1) Έξι (6) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop). 2) Ένας (1) Φορητός H/Υ (Laptop). 3) Έξι (6) Οθόνες Η/Υ. 4) Ένας (1) Εκτυπωτής Α4 Laser έγχρωμος. 5) Τρείς (3) Εκτυπωτές Α4 Laser ασπρόμαυροι. 6) Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα. 7) Ένας (1) Τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (fax). 8) Μία (1) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Ο συνολικός προϋπολογισμός κόστους της προμήθειας ανέρχεται σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το κόστος για τη προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τη δικτυακή διασύνδεση του εξοπλισμού σε υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Λασιθίου του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1: «Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού». Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Για τα ζητούμενα λογισμικά προγράμματα θα πρέπει να παραδοθούν οι απαραίτητες νόμιμες άδειες χρήσης καθώς και τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης. Τα λογισμικά προγράμματα θα εγκατασταθούν στους Η/Υ από τον Ανάδοχο της προμήθειας Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύει αποκλειστικά η παρούσα προκήρυξη. Άρθρο 2: Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον ασκούν επάγγελμα σχετικό με τη προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανών γραφείου. Στη περίπτωση ενώσεων προμηθευτών, στη κοινή προσφορά που θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα είδη του υπό προμήθεια εξοπλισμού που προσφέρονται από κάθε μέλος της ένωσης. -1-

2 Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, σύμφωνα με τη κοινή προσφορά, τόσο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, τα υπόλοιπα μέλη έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς και ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους, άλλως η προσφορά αποκλείεται και ακυρώνεται η σύμβαση προμήθειας. Άρθρο 3: Προθεσμία και τόπος υποβολής των προσφορών - Πληροφορίες Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου Αγιος Νικόλαος) μέχρι την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα (λήξη υποβολής προσφορών). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και γίνονται αποδεκτές εφόσον, με ευθύνη του προσφέροντα, περιέλθουν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μέχρι τη παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται. Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος: Χαράλαμπος Αντωνακάκης, τηλ: , fax: , Άρθρο 4: Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές θα αποκλείονται. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι έγγραφες στην ελληνική γλώσσα χωρίς χειρόγραφες διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές και υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον προσφέροντα προμηθευτή. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές θα αποκλείονται. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ότι ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορές στις οποίες δεν θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ισχύος ή θα αναφέρεται χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών θα αποκλείονται. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση) και η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο φάκελος προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς. Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται οι ακόλουθοι τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Πάνω στον υποφάκελο 1 θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση) και η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Μέσα στον υποφάκελο 1 θα περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία: 1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/85 του προμηθευτή στην οποία να δηλώνεται ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. β) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο φάκελο προσφοράς είναι αληθή. γ) όλα τα προσφερόμενα είδη εξοπλισμού είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 2) Αποδεικτικά νόμιμης λειτουργίας του προμηθευτή (έναρξη επαγγέλματος κ.λπ). 3) Η οργανωτική και τεχνική υποδομή του προμηθευτή (αριθμός και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού, πιστοποιητικά ποιότητας ISO, κ.λπ) για τη παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service) στον προσφερόμενο εξοπλισμό, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη κρίση του προμηθευτή, τεκμηριώνει τη δυνατότητα του να ανταποκρίνεται άμεσα και άρτια στη παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service). -2-

3 4) Η δυνατότητα και οι όροι τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service) τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Πάνω στον υποφάκελο 2 θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση) και η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μέσα στον υποφάκελο 2 θα περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία: 1) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών, ποιοτικών και λειτουργικών προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού, ανά είδος, σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα 1: «Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού». 2) Το φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα 2. 3) Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε είδος χωριστά. 4) Τεχνικά και ενημερωτικά έντυπα ψηφιακά εγχειρίδια και προσπέκτους, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, για όλα τα είδη του εξοπλισμού. 5) Κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο ή πληροφορία που κατά τη κρίση του προμηθευτή θα συμβάλει στη πληρέστερη και σαφέστερη παρουσίαση της τεχνικής προσφοράς. Όλα τα είδη εξοπλισμού θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών, να κυκλοφορούν στην αγορά και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασης τους. Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που περιγράφονται στο Παράρτημα 1: «Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού». Τυχόν αποκλίσεις θα πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται πλήρως. Τεχνικές προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή που είναι ελλιπείς, ασαφείς ή ανακριβείς θα απορρίπτονται. Τεχνικές προσφορές που παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να κριθούν αποδεκτές. Τεχνικά, ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που δεν θα περιγράφονται με σαφήνεια στη τεχνική προσφορά δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Πάνω στον υποφάκελο 3 θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση) και η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μέσα στον υποφάκελο 2 θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του προμηθευτή χωριστά για το κάθε είδος του εξοπλισμού σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Στις προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του προμηθευτή που αφορούν την παράδοση, εγκατάσταση και δικτυακή διασύνδεση, σε υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο, του εξοπλισμού στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Οικονομική προσφορά στην οποία αναφέρονται τιμές σε συνάλλαγμα ή με ρήτρες ή με όρους αναπροσαρμογής ή από τις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές θα απορρίπτεται. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού της προμήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας δεν γίνεται αποδεκτή και επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε όλες τις σελίδες της από τον υποψήφιο προμηθευτή (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου). -3-

4 Άρθρο 6: Αξιολόγηση των προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο άρθρο αυτό. 1. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης τους. Κριτήριο Α: Τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. Στο κριτήριο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά, ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Α ορίζεται σε 70%. Η βαθμολογία του κριτηρίου Α είναι 10 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 12 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και μειώνεται μέχρι 8 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό τη προυπόθεση ότι οι αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Κάθε είδος του υπό προμήθεια εξοπλισμού βαθμολογείται χωριστά και ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας του ορίζεται ως ακολούθως: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop) 40% Α2 Φορητός H/Υ (Laptop) 10% Α3 Οθόνες Η/Υ 10% Α4 Εκτυπωτής Α4 Laser έγχρωμος 5% Α5 Εκτυπωτές Α4 Laser ασπρόμαυροι 5% Α6 Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 20% Α7 Τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (fax) 5% Α8 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 5% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Α (ΣΒΚΑ) προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (βαθμολογία επί τον συντελεστή βαρύτητας) όλων των ειδών του εξοπλισμού ως εξής: ΣΒΚΑ = ΒΑ1ΧΣΒΑ1 + ΒΑ2ΧΣΒΑ2 + ΒΑ3ΧΣΒΑ3 + ΒΑ4ΧΣΒΑ4 + ΒΑ5ΧΣΒΑ5 + ΒΑ6ΧΣΒΑ6 + ΒΑ7ΧΣΒΑ7 + ΒΑ8ΧΣΒΑ8 όπου ΒΑ1, ΒΑ2, ΒΑ3, ΒΑ4, ΒΑ5, ΒΑ6, ΒΑ7, ΒΑ8 είναι η βαθμολογία κάθε είδους εξοπλισμού και ΣΒΑ1, ΣΒΑ2, ΣΒΑ3, ΣΒΑ4, ΣΒΑ5, ΣΒΑ6, ΣΒΑ7, ΣΒΑ8 είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας. Κριτήριο Β: Λοιπά στοιχεία (εξοπλισμού - προμηθευτή). Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Β ορίζεται σε 30%. Η βαθμολογία του κριτηρίου Β είναι 10 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις εξοπλισμού και προμηθευτή. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 12 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις και μειώνεται μέχρι 8 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις, υπό τη προυπόθεση ότι οι αποκλίσεις των έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή. Στο κριτήριο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της βαθμολογίας τους: -4-

5 Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β1 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 40% Β2 Β3 Οργανωτική και τεχνική υποδομή του προμηθευτή (τεχνικό προσωπικό, πιστοποιητικά ποιότητας ISO, κ.λπ). Δυνατότητα και όροι τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service) τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. 30% 30% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Β (ΣΒΚΒ) προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (βαθμολογία επί τον συντελεστή βαρύτητας) όλων των ειδών του εξοπλισμού ως εξής: ΣΒΚΒ = ΒΒ1ΧΣΒΒ1+ ΒΒ2ΧΣΒΒ2 + ΒΒ3ΣΒΒ2 όπου ΒΒ1, ΒΒ2, ΒΒ3 είναι η βαθμολογία κάθε στοιχείου αξιολόγησης του κριτηρίου Β και ΣΒΒ1, ΣΒΒ2, ΣΒΒ3 είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας. 2. Συνολική βαθμολογία προσφορών - Επιλογή συμφερότερης προσφοράς. Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς (ΣΒΠ) προκύπτει από το άθροισμα των συνολικών βαθμολογιών των δύο κριτηρίων σταθμισμένων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. ΣΒΠ = ΣΒΚΑ Χ 70% + ΣΒΚΒ Χ 30% όπου ΣΒΚΑ είναι η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Α και ΣΒΚΒ είναι η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Β. Συμφερότερη προσφορά (ΣΠ) είναι αυτή που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς (ΟΠ), χωρίς τον ΦΠΑ, προς τη συνολική βαθμολογία προσφοράς (ΣΒΠ). ΣΠ = Οικονομική προσφορά (ΟΠ) Συνολική βαθμολογία προσφοράς (ΣΒΠ) 3. Αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται: 1) οι προσφορές οι οποίες κρίθηκαν απορριπτέες λόγω μη ικανοποίησης των όρων της παρούσας προκήρυξης, με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης. 2) η βαθμολογία των προσφορών που έχουν κριθεί αποδεκτές, με πλήρη τεκμηρίωση του τρόπου βαθμολόγησης. 3) η τελική αξιολόγηση και η επιλογή της συμφερότερης προσφοράς. Άρθρο 7: Ανάθεση της προμήθειας - Σύμβαση προμήθειας Η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της προμήθειας. Η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών κατά την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας έχει το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο για οποιοδήποτε λόγο, να αυξομειώσει τη ποσότητα του εξοπλισμού σε ποσοστό μέχρι +/-20%. Η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών έχει δικαίωμα να ακυρώσει ή και να επαναλάβει το διαγωνισμό ή/και να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της προμήθειας εφόσον κριθεί σκόπιμο για οποιοδήποτε λόγο. Μετά την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών και Υπηρεσιών για την ανάθεση της προμήθειας, ο προμηθευτής καλείται εγγράφως να προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας η προμήθεια ανατίθεται στον αμέσως επόμενο προμηθευτή στη σειρά κατάταξης των προσφορών. -5-

6 Άρθρο 8: Παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού Η παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού από το προμηθευτή και η παραλαβή του από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ γίνεται σε δύο στάδια: 1) Στάδιο παράδοσης και προσωρινής παραλαβής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει, να εγκαταστήσει και να διασυνδέσει δικτυακά σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. Παράταση της προθεσμίας μπορεί να δοθεί από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μετά από αίτηση του προμηθευτή στην οποία θα αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι της παράτασης. Στη περίπτωση αναιτιολόγητης υπέρβασης της ορισθείσας προθεσμίας για τη παράδοση του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού, η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή τη καταβολή ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα καθυστέρησης η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% της αξίας του εξοπλισμού που δεν έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα. Μετά τη παράδοση, εγκατάσταση και δικτυακή διασύνδεση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού γίνεται η προσωρινή παραλαβή του και υπογράφεται από την Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 2) Στάδιο οριστικής παραλαβής. Μετά τη παράδοση και προσωρινή παραλαβή ακολουθεί το στάδιο της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού κατά το οποίο ελέγχονται οι τεχνικές, ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, σύμφωνα με τη προσφορά του προμηθευτή και τους όρους της σύμβασης προμήθειας, καθώς και η πλήρης και καλή λειτουργία του. Η διάρκεια του σταδίου της οριστικής παραλαβής ορίζεται μέχρι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής. Κατά το στάδιο αυτό ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό το οποίο με επιτόπιες επισκέψεις θα παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη και πληροφόρηση σε θέματα σχετικά με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ορισμένα είδη ή εξαρτήματα ή παρελκόμενα του εξοπλισμού δεν πληρούν τις τεχνικές, ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τη προσφορά του προμηθευτή και τους όρους της σύμβασης προμήθειας, ή παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλιώς η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη προμήθεια χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης του προμηθευτή. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και διαπιστωθεί ότι το σύνολο του εξοπλισμού πληρεί τεχνικές, ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές και λειτουργεί πλήρως, γίνεται η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και υπογράφεται από την Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Άρθρο 9: Τρόπος πληρωμής του προμηθευτή H πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του εξοπλισμού. Συνημμένα: - Παράρτημα 1: Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού. - Παράρτημα 2: Φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε.ΟΤΑ Δημήτριος Κουνενάκης Πρόεδρος του Δ.Σ -6-

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (DESKTOP) 1 Κουτί: MIDI-PRO 2 Τροφοδοτικό: 450 Watt 3 Τεχνολογία επεξεργαστή: X86 (Intel i5 ή ισοδύναμο 4 ης γενιάς) 4 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: >=3.1 GHz 5 Chipset μητρικής πλακέτας: Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος με αυτόν του επεξεργαστή 6 Μνήμη: >=4 GB, DDR3, 1600 MHz 7 Κάρτα γραφικών: On board 8 Διασύνδεση σκληρού δίσκου: SATA II ή καλύτερο 9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: >=500 GB 10 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου: >=7200 rpm 11 Θύρες USB >=2 μπροστά και >=4 πίσω 12 DVD-RW Drive: SATA 13 Έξοδοι οθόνης: Αναλογική, DVI 14 Πληκτρολόγιο: Ναι 15 Ποντίκι: Ενσύρματο οπτικής τεχνολογίας 16 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 64Bit Ελληνικό - Professional σε DSP 17 Εφαρμογή γραφείου: 18 Εγγύηση: 3 έτη MS Office Home and Business 2010 PC Attach Key Ελληνικό PKC 2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) 1 Οθόνη: Διαγώνιος 15,6 τεχνολογίας LED 2 Τεχνολογία επεξεργαστή: X86 (Intel i5 ή ισοδύναμο) 3 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: >=2.66 GHz 4 Chipset μητρικής πλακέτας: Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος με αυτόν του επεξεργαστή 5 Μνήμη: >=4 GB, DDR3, 1333 MHz 6 Κάρτα Γραφικών: PCI Express NVIDIA GTX 550Μ TI ή αναλόγου τύπου 7 Χωρητικότητα μνήμης κάρτας γραφικών: >=1 GB RAM 8 Διασύνδεση σκληρού δίσκου: SATA II ή καλύτερο 9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: >=500 GB 10 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου: 11 DVD-RW Drive: SATA >=7200 rpm 12 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 64Bit Ελληνικό - Professional σε DSP 13 Εφαρμογή γραφείου: 14 Εγγύηση: 3 έτη MS Office Home and Business 2010 PC Attach Key Ελληνικό PKC -7-

8 3. ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ 1 Τεχνολογία: LED 2 Διαγώνιος οθόνης: 20'' - 22'' 3 Αναλογία διαστάσεων: 16:9 Wide 4 Ανάλυση: 1920 Χ 1080 Full HD 5 Λόγος αντίθεσης: Τυπική 1.000:1 6 Χρόνος απόκρισης: <= 7 ms 7 Διασύνδεση με υπολογιστή: Αναλογική, DVI 8 Εγγύηση: 2 χρόνια με εγγύηση κανενός καμένου pixel 4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΕΓΧΡΩΜΟΣ 1 Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser 2 Μέγεθος χαρτιού: Α4 3 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 X 600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης: >= έγχρωμη 20 σελίδες/λεπτό 5 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 6 Τροφοδοσία χαρτιού: >= 250 φύλλα 7 Toner: 4 8 Γλώσσα: PCL5c, PCL6 9 LCD οθόνη: Ναι 10 Συνδεσιμότητα: Δικτυακή - USB και Ethernet 11 Κόστος ανά σελίδα: Να αναφερθεί 12 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 5. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 1 Τύπος εκτύπωσης: Laser 2 Μέγεθος χαρτιού: Α4 3 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 X 600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης: >= 33 σελίδες/λεπτό 5 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 6 Τροφοδοσία χαρτιού: >= 250 φύλλα 7 Μνήμη: >= 64 ΜΒ 8 LCD οθόνη: Ναι 9 Γλώσσα: PCL5c, PCL6 10 Συνδεσιμότητα: Δικτυακή - USB και Ethernet 11 Κόστος ανά σελίδα: Να αναφερθεί 12 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον -8-

9 6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 Τύπος αντιγραφής: Laser 2 Κατηγορία: 3 Λειτουργίες: 4 Μέγεθος μνήμης: >= 1 GB 5 Ανάλυση αντιγραφής / εκτύπωσης: >= 600 Χ 600 dpi Ασπρόμαυρες εκτυπώσεις μεγέθους πρωτοτύπου / αντιγράφου μέχρι Α3 Αντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και δικτυακός σαρωτής εγγράφων (scanner) 6 Ταχύτητα αντιγραφής / εκτύπωσης: >= 25 αντίγραφα ανά λεπτό (Α4) 7 Χρόνος προθέρμανσης: < 20 sec 8 Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας: < 8 sec 9 10 Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή: Αυτόματη αντιγραφή & εκτύπωση διπλής όψης: Ναι 50 φύλλων Ναι 11 Αυτόματη σελιδοποίηση: Ναι 12 Μετρητής αντιγράφων: Ψηφιακός 13 Σμίκρυνση - Μεγέθυνση: 25% - 400% 14 Σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας: Ναι 15 Πολλαπλά αντίγραφα: Τροφοδοσία χαρτιού: 17 Βάση: Τροχήλατη 18 Δικτυακή σύνδεση: USB και θύρα Ethernet 19 Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας: 2 κασέτες χωρητικότητας 500 φύλλων και bypass 100 φύλλων και δυνατότητα τροφοδοσίας ειδικών φύλλων (διαφάνειες, αυτοκόλλητα, χοντρό χαρτί κλπ). Ναι 20 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 21 Panel λειτουργίας και χειρισμού Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση για εμπλοκή χαρτιού, έλλειψη αναλώσιμων υλικών κλπ. 7. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX) 1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser 2 Μέγεθος: Α4 3 Αναλώσιμα: Toner 4 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 Χ 600 dpi 5 Αυτόματος τροφοδότης: >= 30 φύλλων 6 Χωρητικότητα χαρτιού: >= 150 φύλλα 7 Ταχύτητα σύνδεσης: >= 33,6 kbps 8 Ταχύτητα αποστολής: >= 10 σελίδες ανά λεπτό 9 Οθόνη LCD: Ναι 10 Μνήμη αποστολής / λήψης: >= 200 σελίδες 11 Πολλαπλή αποστολή: Ναι 12 Ομαδική αποστολή: >= 4 ομάδες -9-

10 13 Πλήκτρα ταχείας κλήσης: >= Μνήμες ταχείας κλήσης: >= Αυτόματη επανάκληση: Ναι 16 Λειτουργία σε δίκτυο: Ναι 17 Κάρτα Δικτύου: 10/ Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 Τύπος: Compact 2 Megapixel: >= 10 MP 3 Φακός: Ευρυγώνιος >= 26mm 4 Διάφραγμα φακού: >= f / Τύπος - μέγεθος αισθητήρα: CMOS >= 1 / 2.3 inches 6 Διαγώνιος οθόνης: >= 3 LCD 7 Διαθέσιμες Θέσεις ISO: >= Αυτόματη εστίαση: Ναι 9 Σταθεροποιητής εικόνας: Ναι 10 Λήψη video με ήχο: Full HD 1920 X 1080 pixels 11 Οπτικό zoom: >= 8Χ 12 Ψηφιακό zoom: >= 4Χ 13 Ενσωματωμένο flash: Ναι 14 Μπαταρία: Li-Ion 15 Σύνδεση με Η/Υ: μέσω USB θύρας. 16 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον -10-

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (DESKTOP) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Κουτί: MIDI-PRO 2 Τροφοδοτικό: 450 Watt 3 Τεχνολογία επεξεργαστή: 4 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: >=3,1 GHz 5 Chipset μητρικής πλακέτας: X86 (Intel i5 ή ισοδύναμο 4 ης γενιάς) Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος με αυτόν του επεξεργαστή 6 Μνήμη: >=4 GB, DDR3, 1600 MHz 7 Κάρτα γραφικών: On board 8 Διασύνδεση σκληρού δίσκου: SATA II ή καλύτερο 9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: >=500 GB 10 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου: >=7200 rpm 11 Θύρες USB >=2 μπροστά και >=4 πίσω 12 DVD-RW Drive: SATA 13 Έξοδοι οθόνης: Αναλογική, DVI 14 Πληκτρολόγιο: Ναι 15 Ποντίκι: 16 Λειτουργικό Σύστημα: 17 Εφαρμογή γραφείου: 18 Εγγύηση: 3 έτη Ενσύρματο οπτικής τεχνολογίας Windows 7 64Bit Ελληνικό - Professional σε DSP MS Office Home and Business 2010 PC Attach Key Ελληνικό PKC 2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Οθόνη: Διαγώνιος 15,6 τεχνολογίας LED 2 Τεχνολογία επεξεργαστή: X86 (Intel i5 ή ισοδύναμο) 3 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: >=2.66 GHz 4 Chipset μητρικής πλακέτας: Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος με αυτόν του επεξεργαστή 5 Μνήμη: >=4 GB, DDR3, 1333 MHz 6 Κάρτα Γραφικών: PCI Express NVIDIA GTX 550Μ TI ή αναλόγου τύπου -11-

12 7 Χωρητικότητα μνήμης κάρτας γραφικών: >=1 GB RAM 8 Διασύνδεση σκληρού δίσκου: SATA II ή καλύτερο 9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: >=500 GB 10 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου: >=7200 rpm 11 DVD-RW Drive: SATA 12 Λειτουργικό Σύστημα: 13 Εφαρμογή γραφείου: 14 Εγγύηση: 3 έτη Windows 7 64Bit Ελληνικό - Professional σε DSP MS Office Home and Business 2010 PC Attach Key Ελληνικό PKC 3. ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεχνολογία: LED 2 Διαγώνιος οθόνης: 20'' - 22'' 3 Αναλογία διαστάσεων: 16:9 Wide 4 Ανάλυση: 1920 Χ 1080 Full HD 5 Λόγος αντίθεσης: Τυπική 1.000:1 6 Χρόνος απόκρισης: <= 7 ms 7 Διασύνδεση με υπολογιστή: Αναλογική, DVI 8 Εγγύηση: 2 χρόνια με εγγύηση κανενός καμένου pixel 4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser 2 Μέγεθος χαρτιού: Α4 3 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 X 600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης: >= έγχρωμη 20 σελίδες/λεπτό 5 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 6 Τροφοδοσία χαρτιού: >= 250 φύλλα 7 Toner: 4 8 Γλώσσα: PCL5c, PCL6 9 LCD οθόνη: Ναι 10 Συνδεσιμότητα: Δικτυακή - USB και Ethernet -12-

13 11 Κόστος ανά σελίδα: Να αναφερθεί 12 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 5. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τύπος εκτύπωσης: Laser 2 Μέγεθος χαρτιού: Α4 3 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 X 600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης: >= 33 σελίδες/λεπτό 5 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 6 Τροφοδοσία χαρτιού: >= 250 φύλλα 7 Μνήμη: >= 64 ΜΒ 8 LCD οθόνη: Ναι 9 Γλώσσα: PCL5c, PCL6 10 Συνδεσιμότητα: Δικτυακή - USB και Ethernet 11 Κόστος ανά σελίδα: Να αναφερθεί 12 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τύπος αντιγραφής: Laser 2 Κατηγορία: 3 Λειτουργίες: 4 Μέγεθος μνήμης: >= 1 GB Ασπρόμαυρες εκτυπώσεις μεγέθους πρωτοτύπου / αντιγράφου μέχρι Α3 Αντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και δικτυακός σαρωτής εγγράφων (scanner) 5 Ανάλυση αντιγραφής / εκτύπωσης: >= 600 Χ 600 dpi 6 Ταχύτητα αντιγραφής / εκτύπωσης: 7 Χρόνος προθέρμανσης: < 20 sec 8 Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας: < 8 sec 9 10 Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή: Αυτόματη αντιγραφή & εκτύπωση διπλής όψης: >= 25 αντίγραφα ανά λεπτό (Α4) Ναι 50 φύλλων Ναι -13-

14 11 Αυτόματη σελιδοποίηση: Ναι 12 Μετρητής αντιγράφων: Ψηφιακός 13 Σμίκρυνση - Μεγέθυνση: 25% - 400% 14 Σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας: Ναι 15 Πολλαπλά αντίγραφα: Τροφοδοσία χαρτιού: 17 Βάση: Τροχήλατη 2 κασέτες χωρητικότητας 500 φύλλων και bypass 100 φύλλων και δυνατότητα τροφοδοσίας ειδικών φύλλων (διαφάνειες, αυτοκόλλητα, χοντρό χαρτί κλπ). 18 Δικτυακή σύνδεση: USB και θύρα Ethernet 19 Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας: 20 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 21 Panel λειτουργίας και χειρισμού Ναι Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση για εμπλοκή χαρτιού, έλλειψη αναλώσιμων υλικών κλπ. 7. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser 2 Μέγεθος: Α4 3 Αναλώσιμα: Toner 4 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 Χ 600 dpi 5 Αυτόματος τροφοδότης: >= 30 φύλλων 6 Χωρητικότητα χαρτιού: >= 150 φύλλα 7 Ταχύτητα σύνδεσης: >= 33,6 kbps 8 Ταχύτητα αποστολής: >= 10 σελίδες ανά λεπτό 9 Οθόνη LCD: Ναι 10 Μνήμη αποστολής / λήψης: >= 200 σελίδες 11 Πολλαπλή αποστολή: Ναι 12 Ομαδική αποστολή: >= 4 ομάδες 13 Πλήκτρα ταχείας κλήσης: >= Μνήμες ταχείας κλήσης: >= Αυτόματη επανάκληση: Ναι 16 Λειτουργία σε δίκτυο: Ναι -14-

15 17 Κάρτα Δικτύου: 10/ Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τύπος: Compact 2 Megapixel: >= 10 MP 3 Φακός: Ευρυγώνιος >= 26mm 4 Διάφραγμα φακού: >= f / Τύπος - μέγεθος αισθητήρα: CMOS >= 1 / 2.3 inches 6 Διαγώνιος οθόνης: >= 3 LCD 7 Διαθέσιμες Θέσεις ISO: >= Αυτόματη εστίαση: Ναι 9 Σταθεροποιητής εικόνας: Ναι 10 Λήψη video με ήχο: Full HD 1920 X 1080 pixels 11 Οπτικό zoom: >= 8Χ 12 Ψηφιακό zoom: >= 4Χ 13 Ενσωματωμένο flash: Ναι 14 Μπαταρία: Li-Ion 15 Σύνδεση με Η/Υ: μέσω USB θύρας. 16 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον -15-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα