ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: FAX: Web Site: Αγιος Νικόλαος, Αρ. Πρωτ: 17 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης. Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου (Αργυροπούλου 3) προκηρύσσει ενδιαφέρον για τη προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανών γραφείου, με την υποβολή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 1) Έξι (6) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop). 2) Ένας (1) Φορητός H/Υ (Laptop). 3) Έξι (6) Οθόνες Η/Υ. 4) Ένας (1) Εκτυπωτής Α4 Laser έγχρωμος. 5) Τρείς (3) Εκτυπωτές Α4 Laser ασπρόμαυροι. 6) Ένα (1) Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα. 7) Ένας (1) Τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (fax). 8) Μία (1) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Ο συνολικός προϋπολογισμός κόστους της προμήθειας ανέρχεται σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το κόστος για τη προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τη δικτυακή διασύνδεση του εξοπλισμού σε υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Λασιθίου του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1: «Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού». Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Για τα ζητούμενα λογισμικά προγράμματα θα πρέπει να παραδοθούν οι απαραίτητες νόμιμες άδειες χρήσης καθώς και τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης. Τα λογισμικά προγράμματα θα εγκατασταθούν στους Η/Υ από τον Ανάδοχο της προμήθειας Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύει αποκλειστικά η παρούσα προκήρυξη. Άρθρο 2: Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον ασκούν επάγγελμα σχετικό με τη προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανών γραφείου. Στη περίπτωση ενώσεων προμηθευτών, στη κοινή προσφορά που θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα είδη του υπό προμήθεια εξοπλισμού που προσφέρονται από κάθε μέλος της ένωσης. -1-

2 Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, σύμφωνα με τη κοινή προσφορά, τόσο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, τα υπόλοιπα μέλη έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς και ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους, άλλως η προσφορά αποκλείεται και ακυρώνεται η σύμβαση προμήθειας. Άρθρο 3: Προθεσμία και τόπος υποβολής των προσφορών - Πληροφορίες Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου Αγιος Νικόλαος) μέχρι την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα (λήξη υποβολής προσφορών). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και γίνονται αποδεκτές εφόσον, με ευθύνη του προσφέροντα, περιέλθουν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μέχρι τη παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται. Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη παρούσα προκήρυξη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος: Χαράλαμπος Αντωνακάκης, τηλ: , fax: , Άρθρο 4: Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές θα αποκλείονται. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι έγγραφες στην ελληνική γλώσσα χωρίς χειρόγραφες διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές και υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον προσφέροντα προμηθευτή. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές θα αποκλείονται. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ότι ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορές στις οποίες δεν θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ισχύος ή θα αναφέρεται χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών θα αποκλείονται. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση) και η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο φάκελος προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς. Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται οι ακόλουθοι τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Πάνω στον υποφάκελο 1 θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση) και η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Μέσα στον υποφάκελο 1 θα περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία: 1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/85 του προμηθευτή στην οποία να δηλώνεται ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. β) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο φάκελο προσφοράς είναι αληθή. γ) όλα τα προσφερόμενα είδη εξοπλισμού είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 2) Αποδεικτικά νόμιμης λειτουργίας του προμηθευτή (έναρξη επαγγέλματος κ.λπ). 3) Η οργανωτική και τεχνική υποδομή του προμηθευτή (αριθμός και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού, πιστοποιητικά ποιότητας ISO, κ.λπ) για τη παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service) στον προσφερόμενο εξοπλισμό, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη κρίση του προμηθευτή, τεκμηριώνει τη δυνατότητα του να ανταποκρίνεται άμεσα και άρτια στη παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service). -2-

3 4) Η δυνατότητα και οι όροι τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service) τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Πάνω στον υποφάκελο 2 θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση) και η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μέσα στον υποφάκελο 2 θα περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία: 1) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών, ποιοτικών και λειτουργικών προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού, ανά είδος, σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα 1: «Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού». 2) Το φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα 2. 3) Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε είδος χωριστά. 4) Τεχνικά και ενημερωτικά έντυπα ψηφιακά εγχειρίδια και προσπέκτους, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, για όλα τα είδη του εξοπλισμού. 5) Κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο ή πληροφορία που κατά τη κρίση του προμηθευτή θα συμβάλει στη πληρέστερη και σαφέστερη παρουσίαση της τεχνικής προσφοράς. Όλα τα είδη εξοπλισμού θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών, να κυκλοφορούν στην αγορά και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασης τους. Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που περιγράφονται στο Παράρτημα 1: «Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού». Τυχόν αποκλίσεις θα πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται πλήρως. Τεχνικές προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή που είναι ελλιπείς, ασαφείς ή ανακριβείς θα απορρίπτονται. Τεχνικές προσφορές που παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να κριθούν αποδεκτές. Τεχνικά, ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που δεν θα περιγράφονται με σαφήνεια στη τεχνική προσφορά δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Πάνω στον υποφάκελο 3 θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση) και η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μέσα στον υποφάκελο 2 θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του προμηθευτή χωριστά για το κάθε είδος του εξοπλισμού σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Στις προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του προμηθευτή που αφορούν την παράδοση, εγκατάσταση και δικτυακή διασύνδεση, σε υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο, του εξοπλισμού στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Οικονομική προσφορά στην οποία αναφέρονται τιμές σε συνάλλαγμα ή με ρήτρες ή με όρους αναπροσαρμογής ή από τις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές θα απορρίπτεται. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού της προμήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας δεν γίνεται αποδεκτή και επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε όλες τις σελίδες της από τον υποψήφιο προμηθευτή (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου). -3-

4 Άρθρο 6: Αξιολόγηση των προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο άρθρο αυτό. 1. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης τους. Κριτήριο Α: Τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. Στο κριτήριο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά, ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Α ορίζεται σε 70%. Η βαθμολογία του κριτηρίου Α είναι 10 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 12 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και μειώνεται μέχρι 8 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό τη προυπόθεση ότι οι αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Κάθε είδος του υπό προμήθεια εξοπλισμού βαθμολογείται χωριστά και ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας του ορίζεται ως ακολούθως: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop) 40% Α2 Φορητός H/Υ (Laptop) 10% Α3 Οθόνες Η/Υ 10% Α4 Εκτυπωτής Α4 Laser έγχρωμος 5% Α5 Εκτυπωτές Α4 Laser ασπρόμαυροι 5% Α6 Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 20% Α7 Τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (fax) 5% Α8 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 5% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Α (ΣΒΚΑ) προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (βαθμολογία επί τον συντελεστή βαρύτητας) όλων των ειδών του εξοπλισμού ως εξής: ΣΒΚΑ = ΒΑ1ΧΣΒΑ1 + ΒΑ2ΧΣΒΑ2 + ΒΑ3ΧΣΒΑ3 + ΒΑ4ΧΣΒΑ4 + ΒΑ5ΧΣΒΑ5 + ΒΑ6ΧΣΒΑ6 + ΒΑ7ΧΣΒΑ7 + ΒΑ8ΧΣΒΑ8 όπου ΒΑ1, ΒΑ2, ΒΑ3, ΒΑ4, ΒΑ5, ΒΑ6, ΒΑ7, ΒΑ8 είναι η βαθμολογία κάθε είδους εξοπλισμού και ΣΒΑ1, ΣΒΑ2, ΣΒΑ3, ΣΒΑ4, ΣΒΑ5, ΣΒΑ6, ΣΒΑ7, ΣΒΑ8 είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας. Κριτήριο Β: Λοιπά στοιχεία (εξοπλισμού - προμηθευτή). Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου Β ορίζεται σε 30%. Η βαθμολογία του κριτηρίου Β είναι 10 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις εξοπλισμού και προμηθευτή. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 12 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις και μειώνεται μέχρι 8 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις, υπό τη προυπόθεση ότι οι αποκλίσεις των έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή. Στο κριτήριο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της βαθμολογίας τους: -4-

5 Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β1 Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 40% Β2 Β3 Οργανωτική και τεχνική υποδομή του προμηθευτή (τεχνικό προσωπικό, πιστοποιητικά ποιότητας ISO, κ.λπ). Δυνατότητα και όροι τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service) τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. 30% 30% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Β (ΣΒΚΒ) προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (βαθμολογία επί τον συντελεστή βαρύτητας) όλων των ειδών του εξοπλισμού ως εξής: ΣΒΚΒ = ΒΒ1ΧΣΒΒ1+ ΒΒ2ΧΣΒΒ2 + ΒΒ3ΣΒΒ2 όπου ΒΒ1, ΒΒ2, ΒΒ3 είναι η βαθμολογία κάθε στοιχείου αξιολόγησης του κριτηρίου Β και ΣΒΒ1, ΣΒΒ2, ΣΒΒ3 είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας. 2. Συνολική βαθμολογία προσφορών - Επιλογή συμφερότερης προσφοράς. Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς (ΣΒΠ) προκύπτει από το άθροισμα των συνολικών βαθμολογιών των δύο κριτηρίων σταθμισμένων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. ΣΒΠ = ΣΒΚΑ Χ 70% + ΣΒΚΒ Χ 30% όπου ΣΒΚΑ είναι η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Α και ΣΒΚΒ είναι η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Β. Συμφερότερη προσφορά (ΣΠ) είναι αυτή που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς (ΟΠ), χωρίς τον ΦΠΑ, προς τη συνολική βαθμολογία προσφοράς (ΣΒΠ). ΣΠ = Οικονομική προσφορά (ΟΠ) Συνολική βαθμολογία προσφοράς (ΣΒΠ) 3. Αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται: 1) οι προσφορές οι οποίες κρίθηκαν απορριπτέες λόγω μη ικανοποίησης των όρων της παρούσας προκήρυξης, με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης. 2) η βαθμολογία των προσφορών που έχουν κριθεί αποδεκτές, με πλήρη τεκμηρίωση του τρόπου βαθμολόγησης. 3) η τελική αξιολόγηση και η επιλογή της συμφερότερης προσφοράς. Άρθρο 7: Ανάθεση της προμήθειας - Σύμβαση προμήθειας Η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της προμήθειας. Η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών κατά την απόφαση ανάθεσης της προμήθειας έχει το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο για οποιοδήποτε λόγο, να αυξομειώσει τη ποσότητα του εξοπλισμού σε ποσοστό μέχρι +/-20%. Η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών έχει δικαίωμα να ακυρώσει ή και να επαναλάβει το διαγωνισμό ή/και να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της προμήθειας εφόσον κριθεί σκόπιμο για οποιοδήποτε λόγο. Μετά την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών και Υπηρεσιών για την ανάθεση της προμήθειας, ο προμηθευτής καλείται εγγράφως να προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας η προμήθεια ανατίθεται στον αμέσως επόμενο προμηθευτή στη σειρά κατάταξης των προσφορών. -5-

6 Άρθρο 8: Παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού Η παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού από το προμηθευτή και η παραλαβή του από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ γίνεται σε δύο στάδια: 1) Στάδιο παράδοσης και προσωρινής παραλαβής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει, να εγκαταστήσει και να διασυνδέσει δικτυακά σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. Παράταση της προθεσμίας μπορεί να δοθεί από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μετά από αίτηση του προμηθευτή στην οποία θα αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι της παράτασης. Στη περίπτωση αναιτιολόγητης υπέρβασης της ορισθείσας προθεσμίας για τη παράδοση του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού, η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή τη καταβολή ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα καθυστέρησης η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% της αξίας του εξοπλισμού που δεν έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα. Μετά τη παράδοση, εγκατάσταση και δικτυακή διασύνδεση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού γίνεται η προσωρινή παραλαβή του και υπογράφεται από την Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 2) Στάδιο οριστικής παραλαβής. Μετά τη παράδοση και προσωρινή παραλαβή ακολουθεί το στάδιο της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού κατά το οποίο ελέγχονται οι τεχνικές, ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, σύμφωνα με τη προσφορά του προμηθευτή και τους όρους της σύμβασης προμήθειας, καθώς και η πλήρης και καλή λειτουργία του. Η διάρκεια του σταδίου της οριστικής παραλαβής ορίζεται μέχρι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής. Κατά το στάδιο αυτό ο προμηθευτής, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό το οποίο με επιτόπιες επισκέψεις θα παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη και πληροφόρηση σε θέματα σχετικά με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ορισμένα είδη ή εξαρτήματα ή παρελκόμενα του εξοπλισμού δεν πληρούν τις τεχνικές, ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τη προσφορά του προμηθευτή και τους όρους της σύμβασης προμήθειας, ή παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλιώς η Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη προμήθεια χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης του προμηθευτή. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και διαπιστωθεί ότι το σύνολο του εξοπλισμού πληρεί τεχνικές, ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές και λειτουργεί πλήρως, γίνεται η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και υπογράφεται από την Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Άρθρο 9: Τρόπος πληρωμής του προμηθευτή H πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του εξοπλισμού. Συνημμένα: - Παράρτημα 1: Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού. - Παράρτημα 2: Φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε.ΟΤΑ Δημήτριος Κουνενάκης Πρόεδρος του Δ.Σ -6-

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (DESKTOP) 1 Κουτί: MIDI-PRO 2 Τροφοδοτικό: 450 Watt 3 Τεχνολογία επεξεργαστή: X86 (Intel i5 ή ισοδύναμο 4 ης γενιάς) 4 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: >=3.1 GHz 5 Chipset μητρικής πλακέτας: Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος με αυτόν του επεξεργαστή 6 Μνήμη: >=4 GB, DDR3, 1600 MHz 7 Κάρτα γραφικών: On board 8 Διασύνδεση σκληρού δίσκου: SATA II ή καλύτερο 9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: >=500 GB 10 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου: >=7200 rpm 11 Θύρες USB >=2 μπροστά και >=4 πίσω 12 DVD-RW Drive: SATA 13 Έξοδοι οθόνης: Αναλογική, DVI 14 Πληκτρολόγιο: Ναι 15 Ποντίκι: Ενσύρματο οπτικής τεχνολογίας 16 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 64Bit Ελληνικό - Professional σε DSP 17 Εφαρμογή γραφείου: 18 Εγγύηση: 3 έτη MS Office Home and Business 2010 PC Attach Key Ελληνικό PKC 2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) 1 Οθόνη: Διαγώνιος 15,6 τεχνολογίας LED 2 Τεχνολογία επεξεργαστή: X86 (Intel i5 ή ισοδύναμο) 3 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: >=2.66 GHz 4 Chipset μητρικής πλακέτας: Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος με αυτόν του επεξεργαστή 5 Μνήμη: >=4 GB, DDR3, 1333 MHz 6 Κάρτα Γραφικών: PCI Express NVIDIA GTX 550Μ TI ή αναλόγου τύπου 7 Χωρητικότητα μνήμης κάρτας γραφικών: >=1 GB RAM 8 Διασύνδεση σκληρού δίσκου: SATA II ή καλύτερο 9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: >=500 GB 10 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου: 11 DVD-RW Drive: SATA >=7200 rpm 12 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 64Bit Ελληνικό - Professional σε DSP 13 Εφαρμογή γραφείου: 14 Εγγύηση: 3 έτη MS Office Home and Business 2010 PC Attach Key Ελληνικό PKC -7-

8 3. ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ 1 Τεχνολογία: LED 2 Διαγώνιος οθόνης: 20'' - 22'' 3 Αναλογία διαστάσεων: 16:9 Wide 4 Ανάλυση: 1920 Χ 1080 Full HD 5 Λόγος αντίθεσης: Τυπική 1.000:1 6 Χρόνος απόκρισης: <= 7 ms 7 Διασύνδεση με υπολογιστή: Αναλογική, DVI 8 Εγγύηση: 2 χρόνια με εγγύηση κανενός καμένου pixel 4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΕΓΧΡΩΜΟΣ 1 Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser 2 Μέγεθος χαρτιού: Α4 3 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 X 600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης: >= έγχρωμη 20 σελίδες/λεπτό 5 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 6 Τροφοδοσία χαρτιού: >= 250 φύλλα 7 Toner: 4 8 Γλώσσα: PCL5c, PCL6 9 LCD οθόνη: Ναι 10 Συνδεσιμότητα: Δικτυακή - USB και Ethernet 11 Κόστος ανά σελίδα: Να αναφερθεί 12 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 5. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 1 Τύπος εκτύπωσης: Laser 2 Μέγεθος χαρτιού: Α4 3 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 X 600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης: >= 33 σελίδες/λεπτό 5 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 6 Τροφοδοσία χαρτιού: >= 250 φύλλα 7 Μνήμη: >= 64 ΜΒ 8 LCD οθόνη: Ναι 9 Γλώσσα: PCL5c, PCL6 10 Συνδεσιμότητα: Δικτυακή - USB και Ethernet 11 Κόστος ανά σελίδα: Να αναφερθεί 12 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον -8-

9 6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 Τύπος αντιγραφής: Laser 2 Κατηγορία: 3 Λειτουργίες: 4 Μέγεθος μνήμης: >= 1 GB 5 Ανάλυση αντιγραφής / εκτύπωσης: >= 600 Χ 600 dpi Ασπρόμαυρες εκτυπώσεις μεγέθους πρωτοτύπου / αντιγράφου μέχρι Α3 Αντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και δικτυακός σαρωτής εγγράφων (scanner) 6 Ταχύτητα αντιγραφής / εκτύπωσης: >= 25 αντίγραφα ανά λεπτό (Α4) 7 Χρόνος προθέρμανσης: < 20 sec 8 Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας: < 8 sec 9 10 Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή: Αυτόματη αντιγραφή & εκτύπωση διπλής όψης: Ναι 50 φύλλων Ναι 11 Αυτόματη σελιδοποίηση: Ναι 12 Μετρητής αντιγράφων: Ψηφιακός 13 Σμίκρυνση - Μεγέθυνση: 25% - 400% 14 Σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας: Ναι 15 Πολλαπλά αντίγραφα: Τροφοδοσία χαρτιού: 17 Βάση: Τροχήλατη 18 Δικτυακή σύνδεση: USB και θύρα Ethernet 19 Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας: 2 κασέτες χωρητικότητας 500 φύλλων και bypass 100 φύλλων και δυνατότητα τροφοδοσίας ειδικών φύλλων (διαφάνειες, αυτοκόλλητα, χοντρό χαρτί κλπ). Ναι 20 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 21 Panel λειτουργίας και χειρισμού Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση για εμπλοκή χαρτιού, έλλειψη αναλώσιμων υλικών κλπ. 7. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX) 1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser 2 Μέγεθος: Α4 3 Αναλώσιμα: Toner 4 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 Χ 600 dpi 5 Αυτόματος τροφοδότης: >= 30 φύλλων 6 Χωρητικότητα χαρτιού: >= 150 φύλλα 7 Ταχύτητα σύνδεσης: >= 33,6 kbps 8 Ταχύτητα αποστολής: >= 10 σελίδες ανά λεπτό 9 Οθόνη LCD: Ναι 10 Μνήμη αποστολής / λήψης: >= 200 σελίδες 11 Πολλαπλή αποστολή: Ναι 12 Ομαδική αποστολή: >= 4 ομάδες -9-

10 13 Πλήκτρα ταχείας κλήσης: >= Μνήμες ταχείας κλήσης: >= Αυτόματη επανάκληση: Ναι 16 Λειτουργία σε δίκτυο: Ναι 17 Κάρτα Δικτύου: 10/ Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 Τύπος: Compact 2 Megapixel: >= 10 MP 3 Φακός: Ευρυγώνιος >= 26mm 4 Διάφραγμα φακού: >= f / Τύπος - μέγεθος αισθητήρα: CMOS >= 1 / 2.3 inches 6 Διαγώνιος οθόνης: >= 3 LCD 7 Διαθέσιμες Θέσεις ISO: >= Αυτόματη εστίαση: Ναι 9 Σταθεροποιητής εικόνας: Ναι 10 Λήψη video με ήχο: Full HD 1920 X 1080 pixels 11 Οπτικό zoom: >= 8Χ 12 Ψηφιακό zoom: >= 4Χ 13 Ενσωματωμένο flash: Ναι 14 Μπαταρία: Li-Ion 15 Σύνδεση με Η/Υ: μέσω USB θύρας. 16 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον -10-

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (DESKTOP) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Κουτί: MIDI-PRO 2 Τροφοδοτικό: 450 Watt 3 Τεχνολογία επεξεργαστή: 4 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: >=3,1 GHz 5 Chipset μητρικής πλακέτας: X86 (Intel i5 ή ισοδύναμο 4 ης γενιάς) Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος με αυτόν του επεξεργαστή 6 Μνήμη: >=4 GB, DDR3, 1600 MHz 7 Κάρτα γραφικών: On board 8 Διασύνδεση σκληρού δίσκου: SATA II ή καλύτερο 9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: >=500 GB 10 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου: >=7200 rpm 11 Θύρες USB >=2 μπροστά και >=4 πίσω 12 DVD-RW Drive: SATA 13 Έξοδοι οθόνης: Αναλογική, DVI 14 Πληκτρολόγιο: Ναι 15 Ποντίκι: 16 Λειτουργικό Σύστημα: 17 Εφαρμογή γραφείου: 18 Εγγύηση: 3 έτη Ενσύρματο οπτικής τεχνολογίας Windows 7 64Bit Ελληνικό - Professional σε DSP MS Office Home and Business 2010 PC Attach Key Ελληνικό PKC 2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Οθόνη: Διαγώνιος 15,6 τεχνολογίας LED 2 Τεχνολογία επεξεργαστή: X86 (Intel i5 ή ισοδύναμο) 3 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή: >=2.66 GHz 4 Chipset μητρικής πλακέτας: Ο κατασκευαστής να είναι ο ίδιος με αυτόν του επεξεργαστή 5 Μνήμη: >=4 GB, DDR3, 1333 MHz 6 Κάρτα Γραφικών: PCI Express NVIDIA GTX 550Μ TI ή αναλόγου τύπου -11-

12 7 Χωρητικότητα μνήμης κάρτας γραφικών: >=1 GB RAM 8 Διασύνδεση σκληρού δίσκου: SATA II ή καλύτερο 9 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: >=500 GB 10 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου: >=7200 rpm 11 DVD-RW Drive: SATA 12 Λειτουργικό Σύστημα: 13 Εφαρμογή γραφείου: 14 Εγγύηση: 3 έτη Windows 7 64Bit Ελληνικό - Professional σε DSP MS Office Home and Business 2010 PC Attach Key Ελληνικό PKC 3. ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεχνολογία: LED 2 Διαγώνιος οθόνης: 20'' - 22'' 3 Αναλογία διαστάσεων: 16:9 Wide 4 Ανάλυση: 1920 Χ 1080 Full HD 5 Λόγος αντίθεσης: Τυπική 1.000:1 6 Χρόνος απόκρισης: <= 7 ms 7 Διασύνδεση με υπολογιστή: Αναλογική, DVI 8 Εγγύηση: 2 χρόνια με εγγύηση κανενός καμένου pixel 4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser 2 Μέγεθος χαρτιού: Α4 3 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 X 600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης: >= έγχρωμη 20 σελίδες/λεπτό 5 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 6 Τροφοδοσία χαρτιού: >= 250 φύλλα 7 Toner: 4 8 Γλώσσα: PCL5c, PCL6 9 LCD οθόνη: Ναι 10 Συνδεσιμότητα: Δικτυακή - USB και Ethernet -12-

13 11 Κόστος ανά σελίδα: Να αναφερθεί 12 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 5. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τύπος εκτύπωσης: Laser 2 Μέγεθος χαρτιού: Α4 3 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 X 600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης: >= 33 σελίδες/λεπτό 5 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 6 Τροφοδοσία χαρτιού: >= 250 φύλλα 7 Μνήμη: >= 64 ΜΒ 8 LCD οθόνη: Ναι 9 Γλώσσα: PCL5c, PCL6 10 Συνδεσιμότητα: Δικτυακή - USB και Ethernet 11 Κόστος ανά σελίδα: Να αναφερθεί 12 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τύπος αντιγραφής: Laser 2 Κατηγορία: 3 Λειτουργίες: 4 Μέγεθος μνήμης: >= 1 GB Ασπρόμαυρες εκτυπώσεις μεγέθους πρωτοτύπου / αντιγράφου μέχρι Α3 Αντιγραφικό, δικτυακός εκτυπωτής και δικτυακός σαρωτής εγγράφων (scanner) 5 Ανάλυση αντιγραφής / εκτύπωσης: >= 600 Χ 600 dpi 6 Ταχύτητα αντιγραφής / εκτύπωσης: 7 Χρόνος προθέρμανσης: < 20 sec 8 Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας: < 8 sec 9 10 Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή: Αυτόματη αντιγραφή & εκτύπωση διπλής όψης: >= 25 αντίγραφα ανά λεπτό (Α4) Ναι 50 φύλλων Ναι -13-

14 11 Αυτόματη σελιδοποίηση: Ναι 12 Μετρητής αντιγράφων: Ψηφιακός 13 Σμίκρυνση - Μεγέθυνση: 25% - 400% 14 Σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας: Ναι 15 Πολλαπλά αντίγραφα: Τροφοδοσία χαρτιού: 17 Βάση: Τροχήλατη 2 κασέτες χωρητικότητας 500 φύλλων και bypass 100 φύλλων και δυνατότητα τροφοδοσίας ειδικών φύλλων (διαφάνειες, αυτοκόλλητα, χοντρό χαρτί κλπ). 18 Δικτυακή σύνδεση: USB και θύρα Ethernet 19 Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας: 20 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 21 Panel λειτουργίας και χειρισμού Ναι Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση για εμπλοκή χαρτιού, έλλειψη αναλώσιμων υλικών κλπ. 7. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser 2 Μέγεθος: Α4 3 Αναλώσιμα: Toner 4 Ανάλυση εκτύπωσης: >= 600 Χ 600 dpi 5 Αυτόματος τροφοδότης: >= 30 φύλλων 6 Χωρητικότητα χαρτιού: >= 150 φύλλα 7 Ταχύτητα σύνδεσης: >= 33,6 kbps 8 Ταχύτητα αποστολής: >= 10 σελίδες ανά λεπτό 9 Οθόνη LCD: Ναι 10 Μνήμη αποστολής / λήψης: >= 200 σελίδες 11 Πολλαπλή αποστολή: Ναι 12 Ομαδική αποστολή: >= 4 ομάδες 13 Πλήκτρα ταχείας κλήσης: >= Μνήμες ταχείας κλήσης: >= Αυτόματη επανάκληση: Ναι 16 Λειτουργία σε δίκτυο: Ναι -14-

15 17 Κάρτα Δικτύου: 10/ Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον 8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τύπος: Compact 2 Megapixel: >= 10 MP 3 Φακός: Ευρυγώνιος >= 26mm 4 Διάφραγμα φακού: >= f / Τύπος - μέγεθος αισθητήρα: CMOS >= 1 / 2.3 inches 6 Διαγώνιος οθόνης: >= 3 LCD 7 Διαθέσιμες Θέσεις ISO: >= Αυτόματη εστίαση: Ναι 9 Σταθεροποιητής εικόνας: Ναι 10 Λήψη video με ήχο: Full HD 1920 X 1080 pixels 11 Οπτικό zoom: >= 8Χ 12 Ψηφιακό zoom: >= 4Χ 13 Ενσωματωμένο flash: Ναι 14 Μπαταρία: Li-Ion 15 Σύνδεση με Η/Υ: μέσω USB θύρας. 16 Εγγύηση: 1 χρόνο τουλάχιστον -15-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπάρχει στην ΣΑΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2016ΣΕ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

υπάρχει στην ΣΑΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2016ΣΕ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου Αριθμ.πρωτ Πληροφορίες Κ.Ξυνογαλάς

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου Αριθμ.πρωτ Πληροφορίες Κ.Ξυνογαλάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑTΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail info@edisas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-3 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 11522 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 CPV: 30237300-2,30213300-8,30237460-1,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 05/07/2017 Αρ. πρωτ: 318

Αρχάνες, 05/07/2017 Αρ. πρωτ: 318 Αρχάνες, 05/07/2017 Αρ. πρωτ: 318 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001/9002. Πυρήνες >= 4. >= σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark >= 0 >= 250 GB SATA III. Ταχύτητα

ISO 9001/9002. Πυρήνες >= 4. >= σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark >= 0 >= 250 GB SATA III. Ταχύτητα Τροποποιημένο Τεχνικό Παράρτημα για την Κατηγορία 2: Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Desktop) της 16970/28.11.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού. Είδος 2: Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Desktop)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120)

Γενικοί Όροι. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) Αθήνα : 14.04.2016 Α.Π : ΑΛΦΑ/2016/1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΟΡΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ (1) ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC INFORMATICS

17PROC INFORMATICS Digitally signed by 17PROC001990582 INFORMATICS 2017-09-25 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.25 10:53:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘΡΥ4ΧΙ-ΙΜ7 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 21 / 11 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 29686 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος Τηλ.: 26823-60632 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χίος, 07/07/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 4-5 - 2017 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 19964 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας Υπόψη: 1. Το Νόμο 1404/83 «περί ΤΕΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 3. Τις κείμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 8/3/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Θεσσαλονίκη, 05-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000130 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα 22-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.24817/243

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 165/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λάρισα, 08 Ιουνίου 2017 Αρ.Πρωτ: 3932 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818515 2015-06-03

15PROC002818515 2015-06-03 Τµήµα : Οικονοµικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λάζαρος Λαζαρίδης Τηλέφωνο : 2461053982 Fax : 2461053991 E-mail : llazaridis@pta.pdm.gr Κοζάνη, 28/05/2015 Αρ. Πρωτ: 969 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δημητρίου Καραολή 1 56430 Θεσσαλονίκη Γραφείο Πληροφορικής ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Είδος 1. Επιτραπέζιος Η/Υ...3 Είδος 2. Οθόνη 24...6 Είδος 3. Φορητός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου Ταχ. Κωδικός: 5000, Κοζάνη Τμήμα: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Πληροφορίες: Χρύσα Ιακωβίδου Τηλ./ Fax: 246056440, 24605622 e-mail: procur@uowm.gr Κοζάνη, 27/07/207 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 35 α Δράμα, 06 Μαρτίου 2014 66100 ΔΡΑΜΑ Αριθμός Πρωτ.:.8039/1/84-18-δ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 7/11/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ:2156 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Τεχνική Έκθεση

Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Τεχνική Έκθεση Ελληνική Δημοκρατία Δ/νση Προγραμματισμού & ΤΠΕ Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ετος:2015 ΜΕΛΕΤΗ: 06/2015 Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Τεχνική Έκθεση Με την συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101 / 2017 CPV: 30200000-1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002287751 2014-09-15

14PROC002287751 2014-09-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 16/03/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 15REQ002540866 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρατίας Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11.07.2013 Αρ. πρωτ. 6163 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 17197

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 17197 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλειος Τηλ.: 2813404418, 2813404424 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα