Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απολογισµός Οικονοµικού Έτους 2014 του ήµου Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 13 η του µήνα Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:30, συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / ειδική έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέµατος Η... ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 28. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Ουδείς. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος, η Γενική Γραµµατέας του ήµου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου, η Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης κ. Ξένια εληγιάννη και η Προϊσταµένη του Τµήµατος Εισπράξεων & Πληρωµών κ. Αρετή Γαβριηλίδου. 1

2 Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του 1 ου και µοναδικού θέµατος έδωσε το λόγο στη Γενική Γραµµατέα του ήµου κ. Σ. Μιχαλοπούλου η οποία είπε ότι: Στην υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Εισπράξεων & Πληρωµών της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης αναφέρονται τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, όπως ορίζεται στην παρ. 1 «Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ήµου υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή (οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε το εδάφιο γ παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/2010) λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις µεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταµειακή υπηρεσία» και όπως ορίζεται στην παρ. 2 «Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή µε την υπ αριθµ 302/2015 (οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε το εδάφιο γ παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/2010) τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ήµων και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο». Για τον προέλεγχο του απολογισµού Ο.Ε και τη λήψη απόφασης, διαβιβάστηκαν συνηµµένα τα παρακάτω: 1. Ο ταµειακός απολογιστικός πίνακας. 2. Το γραµµάτιο είσπραξης που εκδόθηκε για τη µεταφορά του αδιάθετου υπολοίπου στην επόµενη χρήση. 3. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων κατά κωδικό αριθµό. 4. Η αναλυτική κατάσταση εξόδων κατά κωδικό αριθµό. 5. Το πρωτόκολλο κλεισίµατος των διαχειριστικών βιβλίων. 6. Η αναλυτική κατάσταση κινήσεων των τραπεζικών λογαριασµών του ήµου. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης που αφορά στην έγκριση του απολογισµού Ο.Ε σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρ. 163 του Ν. 3463/2006. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση του Απολογισµό του ήµου Ο.Ε. 2014, σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρ. 163 του Ν. 3463/2006, ως κατωτέρω: 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τακτικά έσοδα , , , , ,57 Έκτακτα έσοδα , , , , ,95 Χρηµατικό υπόλοιπο , ,64 0, ,64 0,00 Σύνολο εσόδων , , , , ,52 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ. ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ Έξοδα , , , , , ,02 0,00 Αποθεµατικό , ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 Σ ύ ν ο λ ο , , , , , ,01 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης ,17

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , ,46 0, , ,86 ΣΥΝΟΛΟ , ,46 0, , ,86 ΣΥΝΟΛΟ , ,46 0, , , Εσοδα από εκµετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Εσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 0121 Εσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα Έσοδά από ενοικίαση περιπτέρων , ,69 0, ,69 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,69 0, ,69 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,69 0, ,69 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,15 0, , ,86 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , ,14 0, ,14 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,14 0, ,14 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,14 0, ,14 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,14 0, ,14 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµάτων καταστ , ,29 0, ,29 0, Τέλη καθαριότητας από διαφορές τετραγωνικών µέτρων , ,62 0, ,62 0, Τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,91 0, ,91 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Έσοδα απο αποκοµιδή απορριµµάτων (κλαδιά, καθαρισµός 1.000,00 510,00 0,00 510,00 0,00 οικοπέδων κλπ) ΣΥΝΟΛΟ ,00 510,00 0,00 510,00 0,00

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ , ,91 0, ,91 0, Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , ,50 0, ,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 0, ,50 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΥΠΗΡΙΣΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (20% υπέρ ήµου) 4.300, ,07 0, ,07 0, Αγωγοί αποχέτευσης , ,37 0, ,37 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,44 0, ,44 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,94 0, ,94 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,85 0, ,85 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Ν 582/1958, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ικαίωµα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ικαιώµατα παραχώρησης οικογενειακών οστεοφυλακίων , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, ικαιώµατα ενταφιασµού 0412 ικαιώµατα ενταφιασµού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ικαιώµατα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής , ,00 0, ,00 0, ικαιώµατα από ανανέωση χρόνου ταφής , ,64 0, ,64 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 0, ,64 0, Τέλος ανακοµιδής 0414 Τέλος ανακοµιδής , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , ,00 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, , , ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ικαιώµατα ιεροπραξιών (λοιπές ιεροτελεστίες) , ,00 0, ,00 0, ικαιώµατα µνηµοσύνων 9.802, ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ Εσοδα από το παγκάρι του Ι.Ναού του ηµοτικού Νεκροταφείου , ,50 0, ,50 0, Τέλη συντήρησης και ανάµµατος καντηλιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα δηµοτικού νεκροταφείου(κοντάρια,στεφάνια,κλπ) , ,38 0, , , Εργολαβικό δικαίωµα δοµήσεως τάφων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ικαιώµατα χρήσης ψυγείων και νεκροθαλάµων , ,00 0, ,00 0, Ανθοστολισµός εκκλησίας για τέλεση κηδειών και µνηµοσύνων , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,88 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,52 0, , , Εσοδα από εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0432 ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΛΠ Εσοδα από παραχώρηση Ευριπίδιου θεάτρου για παραστάσεις 9.500, ,00 0, ,00 0, ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η , ,00 0, ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ 1.328,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ 3.330, ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (παραχωρήσεις για χρήση ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 και εγγεγρ.µελών) 'Εσοδα από την παραχώρηση της χρήσης των κλειστών ανοικτών , ,00 0, ,00 0,00 γυµναστηρίων, στάδια, κολυµβητήριο Έσοδα απο την παραχώρησης της χρήσης ποδοσφαίρου 5χ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης του κολυµβητηρίου από 3.040,00 180,00 0,00 180,00 0,00 αθλητικούς συλλόγους Έσοδα απο την χρήση εγγεγραµµένων µελών του προγράµµατος , ,00 0, ,00 0,00 του κολυµβητηρίου Έσοδα απο τη χρήση εγγεγραµµένων µελών του προγραµµάτος 6.890, ,00 0, ,00 0,00 Αθλητισµός & Γυναίκα Έσοδα απο την χρήση εγγεγραµµένων µελών του προγραµµατος 3.980, ,00 0, ,00 0,00 Αντισφαίρισης Έσοδα απο τη χρήση εγγεγραµµένων µελών του προγραµµατος 870,00 186,00 0,00 186,00 0,00 Γυµναστική µε Όργανα Έσοδα απο συµµετοχή παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΒΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (χρήση εγγεγρ.µελών) , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , ,75 0, ,65 268,10 ΣΥΝΟΛΟ , ,75 0, ,65 268,10 ΣΥΝΟΛΟ , ,75 0, ,65 268, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10ν 2130/93) 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο ,94 406,68 0,00 406,68 0,00 παρ.10ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ ,94 406,68 0,00 406,68 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, , ,91 0, , ,38 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ , ,91 0, , ,38 ΣΥΝΟΛΟ , ,59 0, , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 Ν 1080/80) Τέλη χρήσης πεζοδροµίων,οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρ , , , , , Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για παζάρι (FLEA MARKET) , ,67 0, ,67 0, Τέλη διελεύσεως χρήσεως υπεδάφους , ,54 0, ,54 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΤΕΛΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 5 Ν 1900/9) Τέλη διαφηµίσεων , ,86 0, ,86 0, Τέλη διαφηµίσεων από ηµοτική Επιχείρηση ΦΛΥΑ , ,16 0, ,16 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,02 0, ,02 0, ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν 1990/90) Τέλη από αγορά καρτών-ξυστών για ελεγχόµενη στάθµευση ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη από αγορά καρτών για ελεγχόµενη στάθµευση µονίµων 2.502,46 0,00 0,00 0,00 0,00 κατοίκων ΣΥΝΟΛΟ ,46 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 2.696,52 419,20 0,00 419,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,52 419,20 0,00 419,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , ,24 0, ,24 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,24 0, ,24 0, Φόρος ζύθου (αρθ.9 Ν 703/70, αρθ.12 Ν 1080/80) 0512 Φόρος ζύθου (αρθ.9 Ν 703/70, αρθ.12 Ν 1080/80) , ,00 0, ,00 0,00

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,24 0, ,24 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0521 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΝΤ.1975/2001, ΑΡΘΡΟ 9 Ν 1337/83, ΑΡΘΡΟ 21 Ν 2508/97) Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ Ι) ,14 850,11 0,00 850,11 0, Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) , ,14 0, ,14 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,25 0, ,25 0, ΤΡΟΦΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρο , ,50 0, ,50 0,00 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β) ΣΥΝΟΛΟ , ,50 0, ,50 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0529 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,75 0, ,75 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,99 0, ,99 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,87 0, ,87 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,87 0, ,87 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων , ,57 0, ,57 0,00 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΣΥΝΟΛΟ , ,57 0, ,57 0, ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ( ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π Ε) Έσοδα από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του , ,30 0, ,30 0,00 ν.3756/ Επιχ/ση απο ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δαπανών για καταβολή , ,68 0, ,68 0,00 µισθωµάτων σχολ.µονάδων Ν.3852/10 ΣΥΝΟΛΟ , ,98 0, ,98 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,42 0, ,42 0,00

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ , ,42 0, ,42 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν ,00 0,00 0,00 0,00 0, /2001) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,34 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84) 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84) ΣΥΝΟΛΟ ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Εκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους 1211 Εκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από εθνικούς πόρους ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορήγηση από το Υπ.Εσωτ.για εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων , ,00 0, ,00 0, Επιχορήγηση απο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτιλίας για ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήρικης για το ΕΣΠΑ Έσοδα από επιχ/ση ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα "" Εναρµόνιση , ,74 0, ,74 0,00 οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής"" Έσοδα απόδοσης εισφορών ΙΚΑ από ΟΑΕ για κοινωνικά προγράµµατα (5µηνα)" , ,67 0, ,67 0,00

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Επιχορήγηση απο απ ΥΠΕΣ για την αποκατασταση ζηµιων που , ,00 0, ,00 0,00 προκληθηκαν απο εντονα καιρικα φαινόµενα και τη ληψη µετρων πολιτικης προστασίας ενόψει της χειµερινής περιόδου Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ για βοηθήµατα ένδειας και , ,00 0, ,00 0,00 αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκων πολιτών, λογω φυσικών καταστροφών (Ν 57/73) ΣΥΝΟΛΟ , ,41 0, ,41 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκτακτη χρηµατοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων , ,46 0, ,46 0,00 υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ , ,46 0, ,46 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,87 0, ,87 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,87 0, ,87 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων , ,73 0, ,73 0,00 Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ , ,73 0, ,73 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν , ,00 0, ,00 0, /2001) ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ" (ΆΡΘΡΑ 6-12 Ν.3274/2004) Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο κατασκευής Σαρζανέτ στο ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Ρέµα Χαλανδρίου(Α.Μ. 31/08) Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο συντηρήσεων δηµοτικού ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 οδικού δικτύου (λακούβες) ΑΜ 3/ Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο επισκευών-ανακατασκευών 2.500,78 0,00 0,00 0,00 0,00 φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων ΑΜ 9/08 ΣΥΝΟΛΟ ,47 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιχ/ση από Γ' ΚΠΣ για έργο ΠΟΕ κατασκ.αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερ.διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα Ι (ΑΜ16/05) ,17 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για έργο ΠΟΕ καθαρισµού ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 φρεατίων οµβρίων υδάτων ΑΜ 7/ Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ έργο επισκευής και ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ.9/ Επιχ/ση από ΥΠΕΚΑ για Προµή8ειες εξοπλισµού παιδικών χαρών , ,46 0, ,46 0,00 του ήµου Χαλανδρίου από Πράσινο Ταµείο ""Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων "" Επιχ/ση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για τη µελέτη Αναθεώρησης του , ,04 0, ,04 0,00 Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την Ολοκλήρωση Πολεοδοµικής , ,28 0, ,28 0,00 Μελέτης και Πράξης Εφαρµογής τωµ περιοχών Πεύκο Πολίτη - Ζώνης. Πλακεντίας - Έθνους του.χαλανδρίου ΣΥΝΟΛΟ , ,78 0, ,78 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,51 0, ,51 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιχ/ση απο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για το συνεχ.έργο-μελέτη , ,00 0, ,00 0,00 Κατασκευή παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο Ο.Τ 1111 του ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση απο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για το έργο Κατασκευή , ,00 0, ,00 0,00 Παιδικού Σταθµού στο Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου Α.Μ. 8/ Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτηµα ΙΙ Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα ΤΟΠ-ΕΚΟ Αλλά-ΖΩ την πόλη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µου ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Προετοιµασία ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φακέλου-Πρότασης Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Υποστήριξη ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 στην εκτίµιση των απαιτούµενων ενεργειακών δεδοµένων Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Προσθήκη ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 θερµοµόνωσης και αντικατάσταση παλαιών θυρών και παραθύρων Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για ενεργειακή επιθεώρηση µετά τις επεµβάσεις ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Υλοποίηση ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας δηµοτικού φωτισµού σε 21 δρόµους του ήµου Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Μελέτη ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αστικής κινητικότητας Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Υλοποίηση ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δηµοσιότητας/ενηµέρωσης Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Σύµβουλο ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τεχνικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την Λειτουργία Κέντρου , ,00 0, ,00 0,00 Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης , ,00 0, ,00 0,00 ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πατηµα ΙΙ Επιχορηγηση από ΕΣΠΑ για πρόγραµµα ΤΟΠ-ΕΚΟ αλλάζω την πόλη ,80 610,20 0,00 610,20 0,00 µου Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα ΤΟΠΣΑ ηµιουργία , ,73 0, ,73 0,00 επιχειρήσεων στο τοµέα του πολιτισµου Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ , ,93 0, ,93 0, Χρηµατοδότηση απο το.αµαρουσίου για την εκτέλεση του , ,60 0, ,60 0,00 έργου "" Κατασκευή οδού Φραγκοκκλησιάς""βάσει σύµβασης διαδηµοτικής συνέργασίας (ποσοστό συµ.46,4/%) ΣΥΝΟΛΟ , ,60 0, ,60 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,53 0, ,53 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,04 0, ,04 0,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 1411 ΠΡΟΪΟΝ ΩΡΕΩΝ Προϊόν δωρεών , ,00 0, ,00 0, Προϊόν από χορηγίες ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 1421 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ Έσοδα από Κληροδότηµα Σεβ.Καλλισπέρη , ,20 0, ,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,20 0, ,20 0,00

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ , ,20 0, ,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,20 0, ,20 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, , ,95 0, ,95 0,00 άρθρο 16 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ , ,95 0, ,95 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ, ΤΟΥ Ν 805/71 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝ 170/67 (ΑΡΘΡΟ 31 Ν 2130/93) Πρόστιµα παραβάσεων κανονόνων καθαριότητας και κοινής 818,55 171,53 0,00 171,53 0,00 ησυχίας Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές από λοιπές περιπτ.τροχ.& ήµου , ,25 0, ,25 0, Λοιπά παράβολα ΚΟΚ ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,78 0, ,78 0, Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν , ,23 0, ,31 158, /80) ΣΥΝΟΛΟ , ,23 0, ,31 158, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Πρόστιµα για παραβάσεων της νοµοθεσίας περί υπαίθριας 350,00 214,00 0,00 214,00 0,00 διαφήµισης άρθρο 6 & 8 ν.2946/ Πρόστιµα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοιν.χώρων (άρθρο , , , , ,54 παρ.5ν.1828/1989, άρθρο 6 ν.1900/ Πρόστιµο από την εφαρµογή συστήµ. ελεγχόµενης στάθµευσης σε ,00 504,12 0,00 504,12 0,00 επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου (κλήσεις) Πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης για την 9.650, ,04 0, ,04 0,00 καταβολή του ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993) ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,46 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (αρθρο 9 ν.2946/2001, αρθρο 11 ν.2696/1999)

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (αρθρο ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ν.2946/2001, αρθρο 11 ν.2696/1999) ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699 ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 1 " ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" Λοιπά παράβολα καταστηµάτων , ,00 0, ,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,82 0, ,82 0, Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκυρήξεων και διαγωνισµών , ,56 0, ,56 0, Έσοδα από χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εράνων και φιλανθρωπικών αγορών ΣΥΝΟΛΟ , ,38 0, ,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,38 0, ,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,38 0, ,38 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,46 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας 9.200, ,92 0, , ,03 ΣΥΝΟΛΟ , ,92 0, , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 7.004, , , , ,19 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων 6.550, , , , , Εσοδα από τέλη διαφήµισης 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από καθαρ.οικογενειακών τάφων 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από οστεοφυλάκια 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από τέλη διαφήµισης συµβάσεων ΦΛΥΑ 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα από Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Έσοδα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων απο αθλητικούς 100, ,00 0,00 199, ,78 συλλόγους ικαιώµατα παραχώρησης οικογενεικών οστεοφυλακίων (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ικαιώµατα από διαθέσεις τριετούς ταφής (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ικαιώµατα απο ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα δηµοτικού νεκροταφείου (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 1.000, ,97 0,00 658, , Μισθώµατα από ακίνητα (Π.Ο.Ε.) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,24 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟ Α Έκτακτα έσοδα απο πρόστιµα επί των ακαθαρίστων εσόδων 1.100, , , , ,98 επιτιδευµατιών Εκτακτα έσοδα από παράνοµη στάθµευση , ,00 0, , , ΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (αρθρ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν2946/2001,αρθρ.11 Ν2696/1999) Πρόστιµα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρηστου χώρου ΠΟΕ 3.000, , , , , Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης και ανακριβούς δήλωσης για 6.500, , , , ,06 καταβολή ΤΑΠ Έσοδα από ανακύκλωση αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,84 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατα τα παρελθόντα οικονιµικά έτη, τακτικά έσοδα 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2% 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2% , , , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Εσοδα από τέλη διαφήµισης , ,21 0,00 649, ,41

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων , ,71 0, , , Εσοδα από νεκροταφεία , ,72 32, , , ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ , ,07 0, , , ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 3.785, ,77 0,00 0, , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ""Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ"" , ,55 0,00 0, ,55 ΣΥΝΟΛΟ , ,03 32, , ,36 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατα τα παρελθόντα οικονιµικά έτη, έκτακτα έσοδα 3221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟ Α Εκτακτα γενικά έσοδα από παράνοµη στάθµευση , ,97 991, , , Εκτακτα γενικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , , ,17 0, ,75 επιτηδευµατιών Εκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήµισης , ,94 0, , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ , , , , ,93 Ν1080/80) Εκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια , ,78 0,00 7, ,96 διαφήµισης ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (αρθρ.9 Ν2946/2001, αρθρ.11 ν2696/1999) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ /ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ Ο.Ε ΓΙΑ 4.560, ,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΤΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Γ.Γ.Α , ,73 0,00 0, ,73 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,88 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111 Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , ,81 0, ,81 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,81 0, ,81 0, Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,81 0, ,81 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) , ,84 0, ,84 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,84 0, ,84 0, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικων οργάνων 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών , ,28 0, ,28 0,00 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικων οργάνων ΣΥΝΟΛΟ , ,28 0, ,28 0, Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ 4123 Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ , ,72 0, ,72 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,72 0, ,72 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου , ,49 0, ,49 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,49 0, ,49 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,33 0, ,33 0, Ασφαλιστικές Εισφορές 4131 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , ,92 0, ,92 0, Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , ,59 0, ,59 0, Εισφορά υπέρ ΚΥΤ , ,07 0, ,07 0, Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ , ,46 0, ,46 0, Εισφορά υπέρ ΕΗ, ΟΑΕ , ,93 0, ,93 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑ- ΕΗ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ- ΕΗ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ , ,25 0, ,25 0, Εισφορά υπερ Μ.Τ.Π.Υ 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,22 0, ,22 0, Εισφορά για το Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/ Εισφορά για το Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,22 0, ,22 0, Λοιπες εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ , ,14 0, ,14 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,14 0, ,14 0, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (δάνεια από Ταχυδροµ.Ταµιευτήρ) , ,97 0, ,97 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (κατασχέσεις) , ,02 0, ,02 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥ ΑΠ) 1.130, ,84 0, ,84 0, Εισφορά υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων , ,00 0, ,00 0, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος µονίµων υπαλλήλων υπέρ ΤΑ ΚΥ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 166 παρ.2 ν.1188/81) Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων - ΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Κράτηση 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συµβάσεων Λοιπές εισφορές υπέρ τρίτων ( πρώην ΟΚΠΑ) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις υπέρ ήµου (απεργίες, ασθένειες κλπ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,83 0, ,83 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,97 0, ,97 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,33 0, ,33 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων , ,09 0, ,09 0,00 προπληρωµής ΣΥΝΟΛΟ , ,09 0, ,09 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000, ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο , ,99 0, ,99 0,00 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) ΣΥΝΟΛΟ , ,99 0, ,99 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4219 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,54 0, ,54 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,54 0, ,54 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,62 0, ,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,62 0, ,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,95 0, ,95 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων , ,40 0, ,40 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,40 0, ,40 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,40 0, ,40 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5121 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Χρηµατικό υπολοιπο προερχόµενο απο εκτακτα γενικα εσοδα , ,67 0, ,67 0, Χρηµατικό υπολοιπο προερχόµενο απο εκτακτα ειδικα εσοδα , ,57 0, ,57 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,24 0, ,24 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,24 0, ,24 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 0, ,64 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 0, ,64 0,00

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα