Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014"

Transcript

1 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: , FAX: Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τµηµάτων του ΤΕΙ Ηπείρου». Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του: 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 2. Το Ν. 4009/2011 «οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 195 Α ) 3. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α / ). 4. Την µε αριθµό 3/ απόφαση του Συµβουλίου ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟ / ) και την αριθµ /Ε5/ διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου. 5. Την µε αρ. πρωτ. Φ.3/894/ απόφαση του Συµβουλίου ιοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου µε θέµα: «Ορισµός αναπληρωτών Προέδρου και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων». 6. Την µε αρ. πρωτ. 204/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α Α: ΒΙΥΚ4691ΟΙ- ΒΓΛ). 7. Την µε αριθµ. 11/ απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (Α Α: 7ΙΣΣ4691ΟΙ-ΒΝΣ). ιενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τµηµάτων του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής: Οµάδα Α: Φορητούς Η/Υ, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Οθόνες Η/Υ, µε συνολικό προϋπολογισµό #32.328,00# ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. & Οµάδα Β: Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές χωρίς οθόνη, Οθόνες Η/Υ, Πληκτρολόγια ενσύρµατα, Ποντίκια ενσύρµατα, Avid Pro Tools 11 για MAC Εκπαιδευτική Άδεια, STEINBERG Cubase 7.5 για PC και MAC εκπαιδευτική άδεια, MAKEMUSIC Finale 2014, για PC και MAC εκπαιδευτική άδεια, EarMaster 6 για PC και MAC, FileMaker Server 13 για PC και MAC εκπαιδευτική άδεια, µε συνολικό προϋπολογισµό #22.672,00# ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των #55.000,00# ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 1

2 Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού πληροφορικής της οµάδας Α και της οµάδας Β, επισυνάπτονται ως παράρτηµα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της οµάδας Α ή της οµάδας Β ή του συνόλου (Α και Β Οµάδα). Προϋπόθεση να υπάρχει συνολική τιµή ανά οµάδα, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή τους. Προσφορές οι οποίες περιλαµβάνουν µεµονωµένα είδη από µία οµάδα ή συνδυασµό µεµονωµένων ειδών από όλες τις οµάδες ή δεν αναφέρουν συνολική τιµή ανά οµάδα δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η Τρίτη και ώρα 12:30 µ.µ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσµία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού και υποβολής προσφορών είναι το ιοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα ( ιεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου Άρτα) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές κατατίθενται από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι µπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου ΤΚ 47100, Άρτα, έως και την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθµό πρωτοκόλλου της ηµέρας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που θα υποβληθεί µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε θα ταχυδροµηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόµενο. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: µε κεφαλαία γράµµατα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προµηθευτή και τα εξής: ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑ Τ.Κ Τ. Θ. 110 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 07/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οµάδα Α ή Οµάδα Β ή Οµάδα Α και Οµάδα Β Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί oι σφραγισµένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ. 2

3 α) Φάκελος µε την ένδειξη " ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαµβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, ότι έλαβαν γνώση της παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους. 2) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και συγκεκριµένα για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις και συγκεκριµένα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, - ως προς τα νοµικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριµένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο 3) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, και συγκεκριµένα: - Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την κοινοποίηση σε αυτούς της ανωτέρω ειδοποίησης. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκοµίσουν: - πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριµένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 3

4 - Το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση εκδίδεται από τον αρµόδιο φορέα στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό ΑΕ, ενώ το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση εκδίδεται από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ΑΕ. Ως προς τις ΕΠΕ και τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας. - για τους διαχειριστές, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο, εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/ ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους β) Φάκελος µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία και έντυπα της προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει το φύλλο συµµόρφωσης του προµηθευτή µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανακοίνωσης, καθώς και το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους), στο οποίο να σκιάζονται ή να υπογραµµίζονται αριθµούµενες κατά σειρά όλες οι τεχνικές απαιτήσεις της ανακοίνωσης. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει επίσης στην τεχνική προσφορά τους να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος χωριστά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισµού και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωµατικά ή κακής ποιότητας εξαρτήµατα. Επίσης στην τεχνική προσφορά τους θα δεσµευτούν για την εξυπηρέτηση (SERVICE) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, για χρονικό διάστηµα ίσο µε την πιθανή διάρκεια ζωής του εξοπλισµού. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εκτελεί το service του εξοπλισµού επί τόπου στο τµήµα όπου θα εγκατασταθεί ή στο χώρο του και η επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί, θα πρέπει να γίνει άµεσα τουλάχιστον µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Στην προσφορά θα αναφέρεται το όνοµα και η τεχνική κατάρτιση του Τεχνικού Υπευθύνου που η προµηθεύτρια εταιρεία θα διαθέσει στο Ίδρυµα και ο οποίος θα βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τους τεχνικούς του Ιδρύµατος. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιµές για τα προσφερόµενα είδη, µε ποινή αποκλεισµού. γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η οικονοµική προσφορά για κάθε Οµάδα κατατίθεται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο. Η τιµή του προς προµήθεια εξοπλισµού δίνεται ανά µονάδα και στο σύνολο του εξοπλισµού. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του εξοπλισµού στον τόπο που προβλέπεται στην ανακοίνωση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑ Α.. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (σε ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (σε ) 4

5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιων της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των ικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και µονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας. γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα µονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας. δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον διαπιστωθούν ισότιµες προσφορές, η Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού πραγµατοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη µειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προµηθευτές που πρόσφεραν ισότιµες προσφορές. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσµία, εντός της οποίας ο προµηθευτής θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο εξοπλισµός ως προς την Οµάδα Α θα παραδοθεί στο Κέντρο ικτύων του ΤΕΙ Ηπείρου στο campus Κωστακιών Άρτας, ενώ ως προς την Οµάδα Β θα παραδοθεί στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στο campus Κωστακιών Άρτας, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του διαγωνισµού. Την ευθύνη και τα έξοδα µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού πληροφορικής στους χώρους που θα υποδειχθούν, έχει αποκλειστικά ο προµηθευτής. Η εκφόρτωση και η µεταφορά του εξοπλισµού πληροφορικής γίνεται µε ευθύνη και προσωπικό του προµηθευτή. ΠΛΗΡΩΜΗ Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µετά τη σωστή παραλαβή του εξοπλισµού πληροφορικής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής, κατόπιν προσκοµίσεως τιµολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και φορολογικής ενηµερότητας. 5

6 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ.: 3% επί της αξίας του τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ. Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ. Με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου 4% επί της αξίας του τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τις κρατήσεις. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της διακήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προµηθειών του ηµοσίου. Η µέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «55.000,00» ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ΤΕΙ Ηπείρου έτους 2014 µε ΚΑΕ 1723Α. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του, µπορεί να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50 % στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για την κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή (Π.. 118/2007, άρθρο 21). Απαγορεύεται ρητά ολική ή µερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο µε οποιονδήποτε τρόπο, µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων του προµηθευτή, από τη συνοµολογηθείσα σύµβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγµα, µε την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης νέου ή αλλαγής του Ν.Π. από τον ανάδοχο επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και εφόσον το Ν.Π. υπό τη νέα του µορφή αποδέχεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και επαγγελµατικούς τίτλους µε τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ ή από το Κέντρο ικτύων Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, µεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα ικαστήρια Άρτας Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού πληροφορικής είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου (Ανακοινώσεις). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας Εµπορικό και Βιοµηχανικό Σύλλογο Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραµµατεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρων και Γραµµατέα του ΤΕΙ Ηπείρου. 2. Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου. (Πίνακας Ανακοινώσεων). 3. Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας. 4. Τµήµα Προϋπολογισµού και απανών. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ευριπίδης Γλαβάς Καθηγητής 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : «55.000,00» ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Οµάδα Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια) 1. ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 7 3. ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ ΟΘΟΝΗ Η/Υ 24 1 Με συνολικό προϋπολογισµό #32.328,00# ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οµάδα Β Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια) 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής χωρίς 23 οθόνη 2. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Πληκτρολόγιο ενσύρµατο Ποντίκι ενσύρµατο Avid Pro Tools 11, για MAC, 1 Εκπαιδευτική άδεια 6. STEINBERG Cubase 7.5, για PC και 1 MAC, Εκπαιδευτική άδεια 7. MAKEMUSIC Finale 2014, για PC και 1 MAC, Εκπαιδευτική άδεια 8. EarMaster 6 για PC και MAC FileMaker Server 13, για PC και MAC, 1 Εκπαιδευτική άδεια Με συνολικό προϋπολογισµό #22.672,00# ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 7

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΑ Α Α 1. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ιάσταση οθόνης >= 15.6'' Ανάλυση οθόνης >= 1366 x 768 LED Λειτουργικό σύστηµα Επεξεργαστής Intel Core i5 ή ανώτερο, 2.60Ghz, 3 MB cache Μνήµη συστήµατος DDR Mhz Χωρητικότητα µνήµης >= 4GB Μνήµη κάρτας γραφικών >= 1024MB Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) >= 500 GB, 5400rpm Οπτικά µέσα DVD-RW ίκτυο Ethernet 10 / 100, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth,Card Reader Web camera >= 1.3 Megapixels Μπαταρία Μπαταρία πολυµερών λιθίου Αριθµός Εισόδων USB 2 2 I/O Ports Αριθµός Εισόδων: USB Έξοδος : HDMI Ναί Βάρος (κιλά) <= 3 µε την µπαταρία Εσωτερικά στερεοφωνικά ηχεία, Εσωτερικό µονοφωνικό Επιπρόσθετα µικρόφωνο, Τροφοδοτικό AC, Καλώδιο ρεύµατος, Υλικό τεκµηρίωσης Εγγύηση (µήνες) >= 3 έτη OnSite Τύπος εγγύησης ανταλλακτικά και εργασία Anti-Shock System Θήκη µεταφοράς Ιµάντας ώµου (αφαιρείται εύκολα) Μπροστινή θήκη γρήγορης πρόσβασης 2. Η/Υ Λειτουργικό σύστηµα Επεξεργαστής ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Intel Core >=i3, (>=3,3 GHz, 3 MB cache) Οθόνη >= 21-ιντσών Λεπτή σχεδίαση, µε εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο Μνήµη συστήµατος DDR3 - Υποδοχές µνήµης: >= 4 DIMM Χωρητικότητα µνήµης >=1 x 4GB Κάρτα γραφικών On board Σκληρός δίσκος >= 500 GB 7200 rpm SATA Οπτικά µέσα Μονάδα εγγραφής DVD RW SATA ίκτυο Ενσωµατωµένο Gigabit LAN Ethernet 10 / 100 / 1000 Τροφοδοτικό >= 265W µε το90% efficiency I/O Ports Χαρακτηριστικά ήχου Επιπρόσθετα Εγγύηση (µήνες) Συµπεριλαµβανόµενο λογισµικό Θύρες Τουλάχιστον 6 USB 2.0, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος αναλογικού ήχου, 2 έξοδοι αναλογικού ήχου Υποδοχές βίντεο: 1 VGA, 1 HDMI, Υποδοχές επέκτασης: 3 PCI x1, 1 PCIe x1, 2 PCIex16 Συσκευή κάρτας µνήµης: Συσκευή ανάγνωσης καρτών µνήµης 19 σε 1 On board, εσωτερικό ηχείο ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB, OPTICAL MOUSE USB εγγύηση υλικού 3 έτη µε παραλαβή διαµέρισµα αποκατάστασης (περιλαµβάνει δυνατότητα ξεχωριστής αποκατάστασης συστήµατος, εφαρµογών και προγραµµάτων οδήγησης), προαιρετική επανεκχώρηση διαµερίσµατος αποκατάστασης, εργαλείο δηµιουργίας CD/DVD αποκατάστασης Windows Store, Microsoft Windows Live Essentials, Microsoft Internet Explorer, κονσόλα Beats Audio, CyberLink PowerDVD, Skype 8

9 ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΗ: Πιστοποίηση - Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστηµα Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα (πληκτρολόγιο, ποντίκι, case, ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα και να έχουν το ίδιο χρώµα Το σύστηµα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο από την µητρική εταιρεία κατασκευής του Λ.Σ., µε το οποίο θα παραδοθεί. Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του µηχανήµατος Να φέρει το σήµα CE Το σύστηµα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο ως προς την ασφαλή λειτουργία του σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα Το σύστηµα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο ως προς τις χαµηλές εκποµπές ακτινοβολίας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα Να προσκοµισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών 3. ΟΘΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Μέγεθος >= 21 Ανάλυση 1920 x 1080 Λόγος Αντίθεσης: περίπου 600:1 Συνδεσιµότητα: VGA, DVI-D (HDCP), 2 USB Φωτεινότητα: περίπου 200cd/m2 Χρόνος απόκρισης: τουλάχιστον 5ms mid tone Περιεχόµενο συσκευασίας: Οθόνη, καλώδια (VGA, DVI), καλώδιο τροφοδοσίας Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη 4. ΟΘΟΝΗ H/Y ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Μέγεθος >= 24 Ανάλυση 1920 x 1080 Λόγος Αντίθεσης: περίπου 600:1 Συνδεσιµότητα: VGA, DVI-D (HDCP), 2 USB Φωτεινότητα: περίπου 200cd/m2 Χρόνος απόκρισης: τουλάχιστον 5ms mid tone Περιεχόµενο συσκευασίας: Οθόνη, καλώδια (VGA, DVI), καλώδιο τροφοδοσίας Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη 9

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΑ Α Β Σετ επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή µε οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής χωρίς οθόνη Επιτραπέζιος υπολογιστής µικρού µεγέθους και µέγιστο βάρος 1,5 kg. Με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Eπεξεργαστής: διπλού πυρήνα τουλάχιστον 2.5GHz Mνήµη: τουλάχιστον 4 GB στα 1600 MHz επεκτάσιµη µέχρι τα 16 GB Σκληρός ίσκος: 500 GB στα 5400 rpm τύπου serial ATA Yποστήριξη Γραφικών: εσωτερική κάρτα τύπου GPU µε µνήµη 1024 MB Θύρες: 1 Thunderbolt, 4 USB 3, 1 HDMI, 1 FireWire 800Mbps Bluetooth 4.0 Ήχος: Audio line-in minijack (digital/analog), Audio line out/headphone minijack (digital/analog), Η HDMI να υποστηρίζει έξοδο µε πολυκάναλο ήχο, να υπάρχει έξοδος για ακουστικά και ενσωµατωµένο ηχείο Επικοινωνία: 10/100/1000 BASE-T Ethernet connector Ασύρµατη Επικοινωνία: Wifi και Bluetooth 4 Λογισµικό προεγκατεστηµένο: OS X Mountain Lion, ilife Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη 2. Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Μέγεθος Οθόνης: από 20'' έως 22'' Ανάλυση: από 1920 x 1080 Φωτεινότητα: περίπου 200cd/m2 Λόγος Αντίθεσης: περίπου 600:1 Χρόνος απόκρισης: τουλάχιστον 5ms mid tone Συνδεσιµότητα: VGA, DVI-D (HDCP), 2 USB Περιεχόµενο συσκευασίας: Οθόνη, καλώδια (VGA, DVI), καλώδιο τροφοδοσίας Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη 3. Πληκτρολόγιο ενσύρµατο Με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενσύρµατο µε σύνδεση USB, µε αγγλικούς χαρακτήρες και keypad. Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο αλουµίνιο. Να διαθέτει επιπλέον πλήκτρα για έλεγχο της φωτεινότητας, της έντασης του ήχου, της εξαγωγής οπτικού µέσου, play/pause, fast forward, rewind, Expose και Dashboard 4. Ποντίκι ενσύρµατο Με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Να διαθέτει αριστερό και δεξί κουµπί και ροδάκι. Χρώµα: µαύρο Λογισµικά 5. Avid Pro Tools 11, για MAC, Εκπαιδευτική άδεια 6. STEINBERG Cubase 7.5, για PC και MAC, Εκπαιδευτική άδεια 7. MAKEMUSIC Finale 2014, για PC και MAC, Εκπαιδευτική άδεια 8. EarMaster 6 για PC και MAC 9. FileMaker Server 13, για PC και MAC, Εκπαιδευτική άδεια 10

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα