Πξνέιεπζε θαη ηδηόηεηεο ησλ νηθνδνκηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ ιίζσλ. πληήξεζε Πέηξαο Η Π. Θενπιάθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνέιεπζε θαη ηδηόηεηεο ησλ νηθνδνκηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ ιίζσλ. πληήξεζε Πέηξαο Η Π. Θενπιάθεο"

Transcript

1 Πξνέιεπζε θαη ηδηόηεηεο ησλ νηθνδνκηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ ιίζσλ πληήξεζε Πέηξαο Η Π. Θενπιάθεο

2 Δλόηεηεο Καηεγνξίεο ιίζσλ - πεηξσκάησλ ρεκαηηζκόο πεηξσκάησλ ρέζε κηθξνδνκήο θαη δηεξγαζηώλ ζρεκαηηζκνύ ησλ πεηξσκάησλ Λίζνη θαη κλεκεία Μειέηε ησλ ιίζσλ Πεηξνγξαθηθό κηθξνζθόπην Οπηηθέο ηδηόηεηεο νξπθηώλ

3 Οη ιίζνη ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε γιππηηθή Ζ θπζηθή πέηρα, σο δνκηθό πιηθό, ή σο κέζνλ θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο γεληθόηεξα, είλαη απνηέιεζκα της εξόρσξης και θαηεξγαζίαο ησλ πεηρωμάηων από ηνλ άλζξσπν. Σα πεηρώμαηα είλαη ην πξντόλ γεσινγηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζηεξεό θινηό ηεο γεο. Ζ νξπθηνινγηθή ζύλζεζε πξνζδηνξίδεη ηηο ηδηόηεηεο ελόο πεηξώκαηνο, δεδνκέλνπ όηη απηέο εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ορσκηών θάζεσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ.

4 Λίζνη Γηάβξσζε - πληήξεζε Ιδιόηηηες Λίθων: Είδος πεηρώμαηος Ορσκηολογική ζύνθεζη Υλικά και Μεθοδολογία Σσνηήρηζης Φημική ζύζηαζη Ιζηός Μικροδομή, Πορώδες Παροσζία αζσνετειών Μητανικές ιδιόηηηες Τρόπος λαηόμεσζης Καηάζηαζη επιθάνειας Προγενέζηερες επεμβάζεις Μητανιζμοί Διάβρωζης Τσπολογία Φθορών Ανθεκηικόηηηα

5 Καηεγνξίεο Πεηξσκάησλ Ππξηγελή Πινπηώληα Ζθαηζηεηαθά Μεηακνξθσκέλα Ηδεκαηνγελή Κιαζηηθά ηδήκαηα Χεκηθά ηδήκαηα Βηνγελή

6 ρεκαηηζκόο Πεηξσκάησλ

7 Ππξηγελή ή καγκαηηθά Πεηξώκαηα Γεκηνπξγνύληαη κε ηε ςύμε θαη ζηεξενπνίεζε, είηε βαζηά, είηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ θινηνύ ηεο γεο, ηνπ κάγκαηνο ππξηηηθήο ζύζηαζεο, πνπ νλνκάδεηαη κάγκα. Ο ξπζκόο ηεο ςύμεο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ πθή θαη ηνλ ηζηό απηώλ ησλ πεηξσκάησλ. Βξαδεία ςύμε κέζα ζην ζηεξεό θινηό ηεο γεο νδεγεί ζε κέζν - έσο ρνλδξνθξπζηαιιηθνύο γξαλίηεο, δηνξίηεο, ζπελίηεο θαη γάββξνπο, ελώ ηαρεία ζηεξενπνίεζε ζηελ επηθαλεηα επλνεί ην ζρεκαηηζκό ζηηθξώλ - έσο κηθξνθξπζηαιιηθώλ βαζαιηηθώλ πεηξσκάησλ. Βαζάιηεο θαη γξαλίηεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Σν βαζηθό κάγκα ηείλεη, σο επί ην πιείζηνλ, πξνο ηελ εθαηζηεηαθή δξάζε, ελώ ην γξαληηηθό, όμηλν, πξνο ηελ πινπηώλην.

8 Ππξηγελή Πεηξώκαηα

9 Ππξηγελή Πεηξώκαηα Σα καγκαηηθά πεηξώκαηα έρνπλ, γεληθά, ζπκπαγή δνκή θαη κηθξή πδξνπεξαηόηεηα. Ζ δηάβξσζή ηνπο πνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, νθείιεηαη, αθ' ελόο, ζηελ εμαιινίσζε ησλ αξγηινππξηηηθώλ νξπθηώλ θαη αθ' εηέξνπ ζηηο εζσηεξηθέο ηάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηνπο θξπζηάιινπο, θαηά ηηο ηζρπξέο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. Απηνύ ηνπ είδνπο ε πξνζβνιή εθδειώλεηαη ζηα εμσηεξηθά ζηξώκαηα ηεο πέηξαο.

10 Μεηακνξθσζηγελή Πεηξώκαηα

11 Μεηακνξθσζηγελή Πεηξώκαηα

12 Μεηακνξθσζηγελή Πεηξώκαηα Το μάρμαρο έρεη πξνέιζεη από ηελ κεηακόξθσζε ηνπ αζβεζηόιηζνπ. Απνηειείηαη θπξίσο από αζβεζηίηε (CaCO 3 ), έλα νξπθηό ηνπ εμαγσληθνύ ζπζηήκαηνο κε ηέιεην ξνκβνεδξηθό ζρηζκό, ζθιεξόηεηα 3 θαηά MOHS θαη εηδηθό βάξνο 2,7gr/cm 3. Ο γνεύζιος είλαη κέζν- έσο ρνλδξνθνθθώδεο πέηξσκα κε ραξαθηεξηζηηθή γλεπζηώδε πθή. Ο ζτιζηόλιθος είλαη κεζν-ρνλδξνθνθθώδεο πέηξσκα κε ηέιεηα επίπεδε ή γξακκηθή παξάιιειε πθή. Αλάινγα κε ην νξπθηό πνπ ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηό πςειόηεξν ηνπ 50% έρνκε καξκαξπγηαθό, ρισξηηηθό, ηαιθηθό ζρηζηόιηζν θ.ά. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο γλεύζηνπο θαη ηνπο ζρηζηόιηζνπο γίλεηαη κε θξηηήξην ηόζν ηελ πθή - νη ζρηζηόιηζνη ζρίδνληαη ζε ιεπηόηεξα πιαθίδηα από ηνπο γλεύζηνπο-, όζν θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε άζηξίνπο (σο αλώηαηε πεξηεθηηθόηεηα ζε άζηξηνπο έρεη θαζνξηζηεί γηα ηνπο ζρηζηόιηζνπο ην 20%).

13 Ηδεκαηνγελή Πεηξώκαηα Μεραληθά ή θιαζηηθά ηδήκαηα (ιαηππνθξνθαινπαγή, γξανπβάθεο, αξθόδε, αζβεζηνιηζηθόο ςακκίηεο, νξζνραιαδίηεο, κάξγα θ.ά). Χεκηθά-βηνρεκηθά ηδήκαηα (αζβεζηόιηζνο, δνινκίηεο, γύςνο, νξπθηό άιαο θ.ά). Οξγαληθά ή βηνγελή ηδήκαηα (θνξαιιηνγελείο, θνγρπιηνγελείο αζβεζηόιηζνη, βηνθιαζηηθόο αζβεζηόιηζνο θ.α.).

14 Κιαζηηθά ηδήκαηα Gravel Κροκάλες Sand Άμμος Silt - Λάζπη Clay - Άργιλος Καηηγορία Διάμεηρος Πέηρωμα Κξνθάιεο Βόηζαια Χαιίθηα Κόθθνη Πνιύ ρνληξή Χνληξή Μέζε Λεπηή Πνιύ ιεπηή > 256 mm mm 2-64 mm 2-4 mm 1-2 mm mm mm mm mm mm < mm Κροκαλοπαγή Χαμμίηες Ποσρί, Ποσρόπεηρα Αργιλικός Στιζηόλιθος / Χαμμίηης

15 ρήκα θόθθσλ (θιαζκάησλ)

16 Καηαλνκή θόθθσλ

17 Χεκηθά Ηδήκαηα Πέτρωκα Halite Gypsum Silcretes Ferricretes Limestone Dolomite Τύπος Ιδήκατος Sodium and Chlorine Calcium, Sulfur, and Oxygen Silica Iron Calcium Carbonate Calcium Magnesium Carbonate

18 Βηνθιαζηηθά/ Βηνγελή Ηδήκαηα Κειύυε, θοράιιηα, σθειετηθό σιηθό δώωλκηθροοργαλησκώλ Βηογελείς Ασβεστόιηζοη

19 Ηδεκαηνγελή Πεηξώκαηα Αζβεζηόιηζνη ε ό,ηη αθνξά ηελ αληνρή ησλ αζβεζηνιίζσλ απέλαληη ζηνπο παξάγνληεο δηάβξσζεο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη, ε ρεκηθή δηάιπζε (όμηλε πξνζβνιή) θαη ε κεραληθή δξάζε ηνπ λεξνύ απνηεινύλ ηα θπξίαξρα αίηηα θζνξάο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξώκαηνο, ηόζνλ από πιεπξάο δνκήο, όζν θαη ζύζηαζεο, δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξόιν ζηελ έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ θζνξάο. Αζβεζηόιηζνη κε επδηάθξηηα θαη ππθλά επίπεδα ζηξώζεο, κε ππθλό δίθηπν δηαθιάζεσλ θαη ζηπινιίζνπο λα δηαηξέρνπλ ηε κάδα ηνπο, απνδεηθλύνληαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζε θαηλόκελα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε ηνπ λεξνύ θαη ησλ δηαιπκάησλ ηνπ, όπσο ε ρεκηθή δηάιπζε, ν παγεηόο, ε θξπζηάιισζε αιάησλ, ε αλάπηπμε νζκσηηθώλ πηέζεσλ, ε δηόγθσζε ησλ αξγίισλ.

20 Εσθόξνο Παξζελώλα

21 Μνλή Γαθλίνπ

22 Μεζαησληθή Πόιε Ρόδνπ

23 Δξκήο, αξραία Μεζζήλε

24 Αξραίν ζέαηξν Γσδώλεο

25 Ζ κειέηε ησλ ιίζσλ Σν πεηξνγξαθηθό (πνισηηθό) κηθξνζθόπην

26 Πεηξνγξαθηθό Μηθξνζθόπην

27 Λεπηές ηομές: δηεξρόκελν, πνισκέλν θσο Σα δηάθαλα νξπθηά εκθαλίδνληαη ιεπθά ή ζε θάπνηα ρξσκαηηθή απόρξσζε. Σα αδηαθαλή νξπθηά εκθαλίδνληαη καύξα. Σα όξηα ησλ θόθθσλ θαη νη κηθξνξσγκέο θαη αζπλέρεηεο εκθαλίδνληαη ζαλ ιεπηέο καύξεο γξακκέο. Οη πόξνη, ηα θελά θαη νη πεξηνρέο απ όπνπ ιείπεη ηκήκα ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδνληαη σο ιεπθέο πεξηνρέο. Μεηαμύ ησλ θξπζηάιισλ κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ εγθιείζκαηα ξεπζηώλ δηαιπκάησλ. Σέινο, ηπρόλ εγθισβηζκέλεο θπζαιίδεο αέξα ζηε ξεηίλε εγθηβσηηζκνύ εκθαλίδνληαη σο κηθξνί καύξνη θύθινη.

28 Ηδηόηεηεο νξπθηώλ ζηηο ιεπηέο ηνκέο : δηεξρόκελν, πνισκέλν θσο Χξώκα (Color) ησλ νξπθηώλ. Πιενρξντζκόο (Pleochroism): ε κεηαβνιή ηνπ ρξώκαηνο ησλ νξπθηώλ κεηαμύ δύν αθξαίσλ ηηκώλ, όηαλ πεξηζηξέθεηαη ε ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Αλάπηπμε ησλ θξπζηάιισλ (Habit): ην ζρήκα ηεο ηνκήο ησλ θξπζηάιισλ ησλ νξπθηώλ ζηα δηαθνξεηηθά είδε πεηξσκάησλ. ρηζκόο (Cleavage). Οπηηθή ζθιεξόηεηα (Relief). Αιινηώζεηο ησλ νξπθηώλ, εμαηηίαο, γηα παξάδεηγκα, ηεο επίδξαζεο ηνπ λεξνύ ή ηεο αληίδξαζήο ηνπο κε ην CO 2.

29 Ηδηόηεηεο νξπθηώλ ζηηο ιεπηέο ηνκέο : ν αλαιπηήο θάζεηνο ζηνλ πνισηή, (δηαζηαπξσκέλα πξίζκαηα) Οπηηθή Ηζνηξνπία (Isotropism) Γηπινζιαζηηθόηεηα (birefringence) θαη ρξώκαηα ζπκβνιήο (interference colour ) Interference figures Γσλία απόζβεζεο (Extinction angle) Γηδπκία (Twining) Zoning Γηαζπνξά (Dispersion)

30 Stone matrix consist of small to medium size calcitic, quartz, marine shells, micro-fossils and phyllosilicate fragments. Numbers mark cementing material (1), pores space (2), and micro-fossils (3). Large amount of binding material results a compact matrix.

31 Iron oxides and hydroxides impregnations are clearly seen around the quartz crystal lattice. Numbers mark cementing material (1) and pores space (2).

32 Small amount of binding material bound partly stone grains, almost exclusively derived of sea-shels and microfossil fragments (biocalcarenite). Numbers mark cementing material (1), pores space (2) and micro-fossils (3).

33 Carbonates Αζβεζηίηεο CaCO 3 Γνινκίηεο CaMg(CO 3 ) 2 C D C

34 SiO 2 Χαιαδίαο Σξηδηκίηεο Κξηζηνβαιίηεο

35 Σάιθεο MgSi 4 O 10 (OH) 2 Οιηβίλεο Mg 2 SiO 4 -Fe 2 SiO 4

36 Χισξίηεο (Mg, Fe, Al) 12 (Si, Al) 8 O 20 (OH) 16 Πιαγηόθιαζην NaAlSi 3 O 8 -CaAl 2 Si 2 O 8

37 Βηνηίηεο K(Mg, Fe) 3 AlSi 3 O 10 (OH,F) 2 Μνζρνβίηεο KAl 3 Si 3 O 10 (OH,F) 2

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Γεώξγηνο Ζαλλήο Υποτ. Διδ. Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Θσάλλεο Αλησληάδεο Αναπλ. Καθηγήρ Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Μαξία Φνύληε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 516 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Μανούηζογλος Εμμανοςήλ 1, και κοςηέληρ Νικόλαορ 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ Βαζηθά καζήκαηα κνξθνινγίαο θαη θπζηνινγίαο πεξκαηνθύησλ ΔΗΑΓΧΓΖ Σράπεζα θεμάτων Δισαγωγής 1. Πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε δσή θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο? 2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΕΔΛΖΛΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΤΜΔΟΤ ΒΑΗΛΖ Α.Μ. 05107 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Πξόινγνο 4 1. Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα