ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/092012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική» ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ Έχοντας υπόψη την από / /2012 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»), καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται μετά την κατάρτιση του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εταιρειών για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης των Έργων Κατασκευής της ΕΠΑ Αττικής στο Νομό Αττικής, συνολικής αξίας μικρότερης των ,00 (S10/062012), σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. γ. και 7 του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (Υ.Α /ΦΕΚ Β 1271/ ), σας καλούμε να υποβάλετε Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα τεύχη αυτής. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 (Αντικείμενο Υπηρεσιών) της παρούσας. 1.2 Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και στα κατωτέρω συνημμένα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο του Διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αντικείμενο Υπηρεσιών Συνημμένο 1: Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Συνημμένο 2: Χάρτες Περιοχών Συνημμένο 3: Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου που σχετίζονται με την Επιθεώρηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Υπόδειγμα Σύμβασης 1.3 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας, δύναται να ανέλθει κατ ανώτατο όριο στο ποσό των Δεκατριών Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ ( ,00) για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης που θα ανατεθεί και τυχόν χρονικής παράτασης της. Στον ως άνω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να δαπανήσει το ως άνω ποσό και δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να δαπανήσει μέρος μόνο του ως άνω ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 1.4 Η Σύμβαση που θα ανατεθεί, θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια μέχρι την έκδοση από τον Ανάδοχο και παραλαβή από την ΕΠΑ Αττικής του Τελευταίου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης για τις εντολές εργασίας που θα επιθεωρήσει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης από την ΕΠΑ Αττικής για διάστημα έως και τρεις (3) μήνες με τους ίδιους όρους. Σελίδα 2 από 4

3 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ 2.1 Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής το αργότερο έως την 28/09/2012 και ώρα που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του Φακέλου ή για το περιεχόμενο του φακέλου που τη συνοδεύουν. Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, GR , Αθήνα Διεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων, 2 ος όροφος Υπόψη Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού. 2.2 Οι Υποψήφιοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στην παρ. 2.1 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1 Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα πρωτότυπο (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») και ένα αντίγραφο (με την ένδειξη «Αντίγραφο»), το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 2) του Υποψηφίου. Ανάδοχος θα κηρυχθεί ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης και προσφέρει το χαμηλότερο Κόστος Υπηρεσιών εφαρμόζοντας τον τύπο που αναφέρεται στο Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Κάθε Υποψήφιος θα καταθέσει Οικονομική Προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου επί ποινή αποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Οικονομικών Προσφορών, η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΠΑ Αττικής που τις παρέλαβε θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς, δηλαδή την 28/09/2012 και ώρα Οι Υποψήφιοι δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό. Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές, θα μονογράψει τα περιεχόμενα σε αυτές έγγραφα και θα προβεί στην ανάγνωση των Οικονομικών Προσφορών. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σε κλειστή συνεδρίαση την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό. Σελίδα 3 από 4

4 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.1 Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την έκδοση της πράξης κατακύρωσης από το αρμόδιο όργανο της ΕΠΑ Αττικής. 5.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα στοιχεία και έγγραφα όπως αυτά είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία Κατάρτισης του Πίνακα Προεπιλεγμένων Επιθεωρητών, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η αναθέτουσα αρχή. Σελίδα 4 από 4

5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική»

6 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (στο εξής «ΕΠΑ Αττικής») συστήθηκε το έτος 2001 και δραστηριοποιείται στη διανομή και πώληση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2364/1995, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει. Με την υπ αρ. Δ1/18887/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης όπως ισχύει σήμερα χορηγήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής το αποκλειστικό δικαίωμα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, καθώς και πώλησης φυσικού αερίου, εντός γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Αττικής. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού η ΕΠΑ Αττικής θα αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης που αφορούν στο Έργο: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική». Οι ενδεικτικές ποσότητες του Έργου ανά κατηγορία φυσικού αντικειμένου είναι οι ακόλουθες: α) κατ ελάχιστον 500 τεμ. και κατά μέγιστο τεμ. Παροχετευτικών Αγωγών Φ.Α., συμπεριλαμβανομένων μεταπτώσεων ή/και αντικαταστάσεων υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών. Στο φυσικό αντικείμενο του Έργου συμπεριλαμβάνονται και μικροεπεκτάσεις δικτύου διανομής έως 4bar που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για τη σύνδεση μικρού αριθμού από τους ανωτέρω αναφερόμενους παροχετευτικούς αγωγούς. Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων του Έργου (Ενδεικτικός Όγκος του Έργου) και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει κάθε επιμέρους ενδεικτική ποσότητα του Έργου. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει κατά την αποκλειστική κρίση της στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου Εντολές Εργασίας για την εκτέλεση του Έργου σε γεωγραφική περιοχή εκτός της Συμβατικής Περιοχής που του έχει ανατεθεί και εντός του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης Έργου. Το ποσοστό του Έργου που δύναται να ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου εκτός της Συμβατικής Περιοχής που του έχει ανατεθεί και εντός του Νομού Αττικής, δεν δύναται να υπερβεί το τριανταπέντε τοις εκατό (35%) του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος του Έργου με την Οικονομική Προσφορά του. Προϋπολογισμός και Διάρκεια Έργου Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Κατασκευαστικού Έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατ ανώτατο όριο σε Εννιακόσιες Εβδομήντα Χιλιάδες Ευρώ ( ,00). Η Σύμβαση Έργου που θα ανατεθεί θα εκτελεστεί εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της. Η ΕΠΑ Αττικής δύναται να παρατείνει την χρονική διάρκεια του Έργου έως και για τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ακόμα, χωρίς δέσμευση της ΕΠΑ Αττικής για εξάντληση του κατ ανώτατου ορίου του Προϋπολογισμού του Έργου. Σελίδα 2 από 8

7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Φορέας Επιθεώρησης επιθεωρεί τις προβλεπόμενες μόνο από τα προγράμματα επιθεώρησης (πίνακες I και II) εργασίες κατασκευής του έργου έτσι ώστε αυτές να γίνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΑ Αττικής (όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του παρόντος). Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί ο Φορέας Επιθεώρησης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο του κατασκευαστικού έργου σε: Επιθεωρήσεις Κατασκευής Δικτύου Χαμηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου Επιθεωρήσεις Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών Τα είδη των ελέγχων ορίζονται ως εξής: Συνεχή παρουσία (Witness) κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας Ανασκόπηση (Review) των εγγράφων της δραστηριότητας Επικύρωση των εγγράφων (Endorse documentation) της δραστηριότητας Η συχνότητα των ελέγχων αναφέρεται στους πίνακες ως ποσοστό επί του συνόλου της κάθε δραστηριότητας. Η ΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το είδος και τη συχνότητα των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες της. 3. ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο Φορέας Επιθεώρησης αναλαμβάνει να προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο στο χώρο κατασκευής των έργων (εργοτάξια), όσο και στις εγκαταστάσεις των Εργολάβων κατασκευής. 4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στα πλαίσια της εκτέλεσης των εργασιών τους, οι Επιθεωρητές θα πρέπει: Να συνεργάζονται με την Επίβλεψη του έργου, ώστε να προγραμματίζουν και να παρευρίσκονται και τα δύο (2) μέρη ταυτόχρονα στις πνευματικές δοκιμές καθώς και στις εγγυημένες συγκολλήσεις των δικτύων χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου. Να συνεργάζονται με την ΕΠΑ Αττικής, ώστε σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων ως προς την τήρηση των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής και των επιθυμητών ελέγχων, να ιεραρχούνται οι διορθωτικές ενέργειες και να παρακολουθείται η υλοποίησή τους από τους Επιθεωρητές (follow up), με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση της ΕΠΑ Αττικής για την εικόνα των εργασιών. Οι Επιθεωρητές πρέπει να συντάσσουν, υπογράφουν και αποστέλλουν εγκαίρως (ο χρόνος αναφέρεται παρακάτω) στη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής τις αναφορές που απαιτούνται. Σελίδα 3 από 8

8 4.1. Αναφορές Επιθεώρησης και Πιστοποίησης των εργασιών κατασκευαστικού έργου α) Αναφορά Επιθεώρησης (Inspection Report) Σε εβδομαδιαία βάση, ο Εκπρόσωπος ή/και οι Επιθεωρητές του Φορέα Επιθεώρησης αποστέλλουν Αναφορά Επιθεώρησης για τις εργασίες που εκτελέστηκαν, ξεχωριστή για τις εργασίες δικτύων Χαμηλής Πίεσης και τις εργασίες παροχών. Οι αναφορές αυτές πρέπει να αποστέλλονται κατ ελάχιστο σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας από το τέλος της εβδομάδας που έλαβε χώρα η επιθεώρηση (όπου ως εβδομάδα εννοείται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα έως Κυριακή). Οι εβδομαδιαίες αναφορές θα περιέχουν κατ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες: - Εβδομάδα που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι - Ταυτοποίηση του συνεργείου (θα αναφέρεται ο επικεφαλής του συνεργείου ή/και ότι άλλο στοιχείο βοηθά στην ταυτοποίηση του συνεργείου) - Αναλυτικά τα σημεία στα οποία έγινε η επιθεώρηση (λειτουργικός τομέας, κλάδος, loop, σταθμός M/R) - Την εντολή εργασίας της ΕΠΑ Αττικής που πραγματοποιούσε το συνεργείο - Τις δραστηριότητες που ελέγχθηκαν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επισυναπτόμενων πινάκων και σχόλια για τη συμμόρφωση αυτών, καθώς και πλήρη στοιχεία που να ταυτοποιούν τον έλεγχο (ιχνηλασιμότητα επιθεώρησης) Οι αναφορές αυτές, θα πρέπει να συνυπογράφονται πριν αποσταλούν και από τον Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Υπογραφής του Φορέα Επιθεώρησης. β) Δελτίο Απασχόλησης Ο Εκπρόσωπος ή/και οι Επιθεωρητές του Φορέα Επιθεώρησης εβδομαδιαία αποστέλλουν, το δελτίο απασχόλησης, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά: - την ημερομηνία επιθεώρησης - τον αριθμό της εντολής εργασίας - το είδος της επιθεώρησης (πχ. έλεγχος πνευματικών δοκιμών, κλπ.), - αναλυτικά τις ώρες απασχόλησης των Επιθεωρητών, - χώρο για την υπογραφή του επιθεωρητή Οι αναφορές αυτές πρέπει να αποστέλλονται κατ ελάχιστο σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της εβδομάδας που αφορούν. γ) Ημερήσιες Αναφορές (Διπλότυπα) Ο Εκπρόσωπος ή/και οι Επιθεωρητές του Φορέα Επιθεώρησης αποστέλλουν καθημερινά υπογεγραμμένα αντίγραφα των εντύπων των δοκιμών (πνευματικές, κλπ.) που επιθεώρησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ημερήσιες αυτές αναφορές πρέπει να αποστέλλονται κατ ελάχιστο σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας της επιθεώρησης. Σελίδα 4 από 8

9 δ) Αναφορές Μη Συμμόρφωσης (Non Conformance Report) Οι τυχόν αναφορές μη συμμόρφωσης θα υποβάλλονται το γρηγορότερο δυνατόν, σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από τον εντοπισμό τους. Τυχόν μη συμμορφώσεις που διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές θα αναφέρονται (αύξων αριθμός) στην Αναφορά Επιθεώρησης και θα συντάσσεται ξεχωριστή αναφορά μη συμμόρφωσης (Non Conformance Report), που θα περιέχει κατ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες: Ημερομηνία εντοπισμού της μη συμμόρφωσης, Πεδίο όπου θα αναφέρουν αναλυτικά και με σαφήνεια τι αφορά η μη συμμόρφωση και θα επισυνάπτουν φωτογραφίες (ο αριθμός των οποίων είναι στην κρίση του Επιθεωρητή) που θα τεκμηριώνουν τη μη συμμόρφωση, Το σημείο της προδιαγραφής ή/και των προτύπων που αφορά η μη συμμόρφωση, Πεδίο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών (follow up) Οι Επιθεωρητές θα παρακολουθούν την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων και θα αποστέλλουν εκ νέου τις Αναφορές μη συμμόρφωσης μετά το κλείσιμο των διορθωτικών ενεργειών. Οι αναφορές αυτές, θα πρέπει να συνυπογράφονται πριν αποσταλούν και από τον Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Υπογραφής του Φορέα Επιθεώρησης. ε) Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) Οι Επιθεωρητές θα εκδώσουν ένα Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) για τις εντολές του έργου που επιθεωρήθηκαν, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων / δοκιμών ήταν ικανοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, καθώς επίσης και τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει. Το πιστοποιητικό θα συνοδεύεται με πίνακα των εντολών εργασίας που έχουν επιθεωρήσει. Το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης θα πρέπει να συνυπογράφεται πριν αποσταλεί και από τον Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Υπογραφής του Φορέα Επιθεώρησης. 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο Φορέας Επιθεώρησης θα ορίσει έναν Εκπρόσωπο, ο οποίος θα πρέπει: - Να παρακολουθεί και να αποστέλλει στην ΕΠΑ Αττικής όλες τις απαραίτητες αναφορές και έγγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος. - Να συντονίζει όλες τις ενέργειες των Επιθεωρητών και να ενημερώνει άμεσα την ΕΠΑ Αττικής, για το πρόγραμμά τους και την διαθεσιμότητά τους. - Να αποστέλλει στην ΕΠΑ Αττικής τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του διαγωνισμού για την τυχόν αξιολόγηση νέων επιθεωρητών. - Να ενημερώνει τους Επιθεωρητές για αναθεωρήσεις προδιαγραφών και λοιπών απαιτήσεων, όπως αυτές θα του αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής. Σελίδα 5 από 8

10 - Να συντονίζει τα προγράμματα επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. - Να παρίσταται, όποτε αυτό ζητηθεί, σε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις υπηρεσίες της ΕΠΑ Αττικής, τους Εργολάβους και τους λοιπούς φορείς των εργασιών (Τεχνική Δ/νση, τη Δ/νση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης, την Επίβλεψη κλπ.). 6. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο Φορέας Επιθεώρησης θα ορίσει έναν Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Υπογραφής, ο οποίος θα πρέπει: - Να συνυπογράφει τις αναφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος παραρτήματος, - Να παρίσταται, όποτε αυτό ζητηθεί, σε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις υπηρεσίες της ΕΠΑ Αττικής, τους Εργολάβους και τους λοιπούς φορείς των εργασιών (Τεχνική Δ/νση, τη Δ/νση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης, την Επίβλεψη κλπ.). Σελίδα 6 από 8

11 ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ/ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Έλεγχος εγγυημένων συγκολλήσεων Witness, Endorse documentation / 100% 2 3 Έλεγχος των εγγράφων πριν την πνευματική δοκιμή Έλεγχος των τμημάτων του αγωγού πριν την πνευματική δοκιμή Review / 100% Witness / 100% 4 Έλεγχος πνευματικών δοκιμών Witness, Endorse documentation / 100% Σελίδα 7 από 8

12 ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ/ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Έλεγχος πνευματικών δοκιμών Witness, Endorse documentation / 10% Σελίδα 8 από 8

13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Λογότυπο Φορέα Επιθεώρησης Με το παρόν πιστοποιούμε ότι μετά από αίτηση της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. οι κάτωθι υπογράφοντες επιθεωρητές για το χρονικό διάστημα έλεγξαν σύμφωνα με το πρόγραμμα επιθεώρησης, τις εργασίες κατασκευής στα δίκτυα Χαμηλής Πίεσης (4bar) και στους Παροχετευτικούς αγωγούς, όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες Εντολών Εργασίας και κατασκευάστηκαν για λογαριασμό της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. στα πλαίσια του έργου (αναφέρουμε την ονομασία και τον κωδικό του έργου) από.(αναφέρουμε την επωνυμία του Εργολάβου Κατασκευής), υπό την επίβλεψη.(αναφέρουμε την επωνυμία της εταιρίας επίβλεψης) με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι διενεργηθέντες έλεγχοι αφορούν τα εξής: (αναφέρουμε τα σημεία του προγράμματος επιθεώρησης που έγιναν)

15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

16 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩ ΠΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΔΙΟ ΝΥΣ ΟΥ ΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓ ΟΥ ΚΗΦ ΙΣΙ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΛΥΚΟ ΒΡΥΣ ΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦ ΩΣΗΣ ΠΕΝΤ ΕΛΗΣ ΑΓ ΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜ ΑΤ ΕΡΟ Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΜ ΑΡΟΥΣ ΙΟΥ ΠΕΤ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦ ΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟ ΝΟΣ ΒΡΙΛΗΣ ΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΩΝ ΛΙΟ ΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤ Σ ΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - Ψ ΥΧΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣ ΤΕΡΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΓ ΙΑΣ ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗΣ ΑΓ ΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩ Ν ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟ Υ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤ ΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟ Υ Ι ΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤ Η ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤ ΕΜΙΔΑΣ ΚΕΡΑΤ ΣΙΝΙΟ Υ - ΔΡΑΠΕΤΣ ΩΝΑΣ ΚΑΙΣ ΑΡΙ ΑΝΗΣ ΜΟΣ ΧΑΤ ΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜ ΜΗΤ ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜ ΥΡΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓ ΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟ ΥΠΟ ΛΗΣ ΑΛΙΜ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΛΥΦ ΑΔΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙ ΑΓ ΜΕΝΗΣ Δ/ν σ η Μ ελ ετώ ν & Π ρο γρ αμμα τισ μού - Δ /ν σ η GIS Υπόμνημα ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Κύριοι Αγωγο ί Μ Π Κύριοι Αγωγο ί 4b ar Κύριοι Αγωγο ί 23 mbar Δήμοι Εν ημέ ρω ση : 4 /5/ ΣΧΕ Δ ΙΑ ΣΗ ΕΛ ΕΓ ΧΟ Σ ΕΓΚ Ρ ΙΣΗ Α. ΤΑ ΣΚ ΟΣ Ν. Π Α Π Α ΙΩ Α Ν Ν ΟΥ Χ. ΣΚ ΟΥΛ ΙΔ Α Σ

17 ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠ ΟΥ ΜΑ ΡΑ ΘΩΝΟΣ ΑΧ Α ΡΝΩΝ ΦΥΛ ΗΣ ΔΙΟΝΥ ΣΟΥ ΜΑ ΝΔ ΡΑ Σ - ΕΙΔΥ ΛΛ ΙΑΣ ΕΛ Ε ΥΣ ΙΝΑ Σ ΑΣ ΠΡΟ ΠΥΡ ΓΟΥ ΚΗΦ ΙΣ ΙΑ Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜ ΑΤ ΕΡΟΥ ΜΕ ΤΑΜ ΟΡ Φ ΩΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΗΡΑΚ Λ Ε ΙΟΥ ΑΜ Α ΡΟΥ ΣΙΟΥ 29 ΠΕΝΤ ΕΛ ΗΣ ΠΕΡΑ Μ ΑΤΟ Σ ΧΑ ΙΔ Α Ρ ΙΟΥ ΚΟΡ ΥΔ Α ΛΛ ΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦ ΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟ ΝΟΣ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) ΒΡ ΙΛ ΗΣ ΣΙΩΝ ΝΕΑ Σ ΙΩ ΝΙΑ Σ ΓΑ ΛΑ ΤΣ ΙΟΥ ΧΑ Λ ΑΝΔ Ρ ΙΟΥ ΦΙΛΟΘ ΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΜΟΣ ΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟ Υ ΚΑ Λ ΛΙΘΕ Α Σ 58 ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΜΗΤΟΥ 48 ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ Φ ΑΛΗΡΟΥ ΚΕΡΑΤ ΣΙΝΙΟ Υ - ΔΡΑΠΕΤ ΣΩΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΤ ΡΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΠΕΡ ΙΣ ΤΕ Ρ ΙΟΥ ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ ΒΥ Ρ ΩΝΑ 16 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟ ΛΑΡΓΟΥ ΚΑ ΙΣ Α ΡΙΑΝΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΛ Λ ΗΝΗΣ 97 ΡΑΦ ΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΠΑΤ ΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΛ ΙΜ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓ ΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΛΥ ΦΑ ΔΑ Σ 12 ΚΡ ΩΠΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟ ΥΛΟ Υ ΜΕΣΟ ΓΑΙΑΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Δ/νση Μελετών & Προγραμματισμού - Δ/νση GIS 9 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΛΑΥ Ρ Ε ΩΤΙΚΗΣ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΑ ΡΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΙ Ενημέρωση: 27/4/2012 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓ ΧΟΣ ΕΓ ΚΡΙΣΗ Α. ΤΑΣΚΟΣ Ν. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ Meters

18 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΡΩ ΠΟΥ ΑΧ Α ΡΝΩΝ 107 ΔΙΟΝΥ ΣΟΥ 31 ΦΥΛ ΗΣ 108 ΜΑ ΡΑ ΘΩΝΟ Σ ΚΗΦ ΙΣ ΙΑ Σ ΠΕΤ ΡΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΧΑ ΙΔ Α Ρ ΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑ Μ ΑΤΕ Ρ ΟΥ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣ ΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ ) ΜΕ ΤΑ ΜΟΡ Φ ΩΣΗΣ ΛΥ ΚΟΒ Ρ ΥΣ ΗΣ - ΠΕ ΥΚ ΗΣ ΝΕΑ Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΗΡΑ ΚΛ Ε ΙΟΥ ΧΑ Λ ΚΗΔ ΟΝΟ Σ ΑΜ Α ΡΟΥ Σ ΙΟΥ ΝΕΑ Σ ΙΩΝΙΑΣ ΓΑ ΛΑ ΤΣ ΙΟΥ ΦΙΛ ΟΘ ΕΗΣ - Ψ ΥΧ ΙΚ ΟΥ ΧΑ Λ ΑΝΔ Ρ ΙΟΥ ΒΡ ΙΛ ΗΣ ΣΙΩΝ ΠΕΝΤ ΕΛ ΗΣ ΠΑΛ Λ ΗΝΗΣ ΡΑΦ ΗΝΑ Σ - ΠΙΚ ΕΡ Μ ΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ΚΟΡ ΥΔ Α ΛΛ ΟΥ ΝΙΚ ΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 57 ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ ΠΕΡ ΙΣ ΤΕ Ρ ΙΟΥ 3 ΜΟΣ Χ ΑΤΟΥ - ΤΑΥ ΡΟ Υ ΚΑ Λ ΛΙΘΕ Α Σ ΠΑΛ Α ΙΟΥ ΦΑΛ ΗΡ ΟΥ ΝΕΑ Σ ΣΜ ΥΡ ΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΝ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜ ΜΗΤ ΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΖΩΓΡΑ ΦΟ Υ ΚΑ ΙΣ Α ΡΙΑΝΗΣ ΒΥ Ρ ΩΝΑ 17 ΠΑΠΑΓΟΥ - Χ ΟΛ ΑΡ ΓΟΥ 18 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡ ΑΣ ΚΕ Υ ΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤ ΩΝ - ΑΡ ΤΕ Μ ΙΔ Α Σ ΑΛ ΙΜ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α Ρ ΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΚΡ ΩΠΙΑΣ ΜΑ Ρ ΚΟΠΟ ΥΛΟ Υ ΜΕ ΣΟ ΓΑ ΙΑ Σ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Λειτουργικοί τομείς Όρια Δήμων ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥ ΦΑ ΔΑ Σ ΒΑ Ρ ΗΣ - ΒΟΥΛ ΑΣ - ΒΟΥ ΛΙΑΓΜΕ ΝΗΣ ΣΑ ΡΩ ΝΙΚ ΟΥ 104

19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Στο παρόν Παράρτημα περιλαμβάνονται οι Κανονισμοί και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες και τα υλικά κατασκευής του Έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος και σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης. Οι Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφέρονται συνοπτικά στους πίνακες του Παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διφορούμενων εννοιών μεταξύ των Τεχνικών Προδιαγραφών του Έργου, εφαρμόζεται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: Εθνικοί Κανονισμοί Φυσικού Αερίου Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΑ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κανονισμοί Α/Α Τίτλος Αριθμός ΦΕΚ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 4 BAR Αριθμ. Δ3/Α/17013ΦΕΚ 1552Β 24/10/2006 Αριθμ. Δ3/Α/14715ΦΕΚ 1530Β 19/10/2006 Αριθμ ΦΕΚ /12/2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4. Αριθμ. Δ3/Α/20701 ΦΕΚ (ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 1712Β 23/11/2006 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR).. Προδιαγραφές ΕΠΑ Α/Α Τίτλος Κωδικός 1 2 Εναλλακτική διαδικασία εκτέλεσης πνευματικών δοκιμών σε κεντρικούς αγωγούς ΡΕ με ΜΟΡ 4Bar Διαδικασία δοκιμής αντοχής στεγανότητας του παροχετευτικού αγωγού από τον κεντρικό αγωγό έως την μετρητική διάταξη Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΠΑ-WS /11/ ΕΠΑ-WS /2/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις

22 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

23 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε ευρώ Α) Κόστος Υπηρεσιών Επιθεώρησης για την κατασκευή δικτύων Χαμηλής Πίεσης Ώρα (.ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΩΡΑ) Β) Κόστος Υπηρεσιών Επιθεώρησης για την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών Ώρα ( ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΩΡΑ ) Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή του Αναδόχου αναφέρεται στις πραγματικές ώρες παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης που θα καταναλώσει ο Ανάδοχος στο πεδίο και δεν περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης από και προς τους χώρους παροχής των υπηρεσιών. Οι τιμές μονάδος θα είναι σε ευρώ, στρογγυλοποιημένες έως δυο (2) δεκαδικά. Ανάδοχος θα κηρυχθεί ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος θα προσφέρει το χαμηλότερο Κόστος Υπηρεσιών εφαρμόζοντας τον κατωτέρω τύπο: [(A x 185) + (B x120)] ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

24 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

25 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας:. Κατάστημα : Διεύθυνση:.. Ημερομηνία έκδοσης: Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμ Ποσό #.,00# Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και των ενστάσεων των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των Χιλιάδων ΕΥΡΩ (.000,00) υπέρ της Εταιρείας., οδός..,αριθ.,τ.κ., για την πιστή και ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων και υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική (Διαγωνισμός ΕΠΑ S17/092012)», με την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., κατόπιν κηρύξεως της ως Αναδόχου στο σχετικό Διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις απορρέουσες αξιώσεις από την ως άνω Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής, αξιώσεις από παραβίαση των όρων της Σύμβασης, των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών, καθώς επίσης και κάθε ζημία έναντι τρίτων από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά της ως άνω Εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα ως άνω ισχύει μέχρι και την.. (όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και μέχρι την έκδοση του Τελευταίου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης) Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και η Τράπεζά μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των καθ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας για την επίλυση των διαφορών που προκύψουν από αυτήν. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

26 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: S17/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική» ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το παρόν Υπόδειγμα θα αποτελέσει τη βάση για τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και Αναδόχου. Οι όροι που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα είναι δεσμευτικοί.

27 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα, / /2012 οι υπογράφοντες το παρόν κατωτέρω Συμβαλλόμενοι: Α) Αφενός μεν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών & Σπύρου Πάτση, Τ.Κ , με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, ΑΡΜΑΕ (Νομαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564, με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», εφεξής καλούμενη «ΕΠΑ Αττικής» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από τον Γενικό Διευθυντή της, κ. Χρήστο Μπαλάσκα, και Β) Αφετέρου δε η εταιρεία με την επωνυμία.., που εδρεύει στην, οδός, Αρ..., Τ.Κ., Α.Φ.Μ., ΔΟΥ.., με το διακριτικό τίτλο, εφεξής καλούμενη «ο Ανάδοχος» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από τον., από κοινού αναφερόμενοι στο εξής ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή/και τα «Μέρη», - Έχοντας υπόψη την υπ αριθμό Δ1./18887/2001 (ΦΕΚ 152/Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Χορηγήσεως άδειας διανομής φυσικού αερίου στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε.» - Έχοντας υπόψη το Διαγωνισμό S10/ για την κατάρτιση Πίνακα Προεπιλεγμένων Εταιρειών για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης των Έργων Κατασκευής της ΕΠΑ Αττικής στο Νομό Αττικής, συνολικής αξίας μικρότερης των ,00, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. γ. και 7 του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (Υ.Α /ΦΕΚ Β 1271/ ). - Έχοντας υπόψη την από / /2012 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την από / /2012 κατακύρωση στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού (S17/092012) για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα. - Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΦΕΚ 1271, Τεύχος Β ) τα Συμβαλλόμενα Μέρη, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση») η ΕΠΑ Αττικής αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε πλήρη συμμόρφωση με τα Συμβατικά Τεύχη και τους εφαρμοστέους νόμους και διατάξεις στην πλήρη, άρτια, και εμπρόθεσμη εκτέλεση, επίβλεψη και συντονισμό των απαραίτητων εργασιών για τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική, καλούμενες εφεξής οι «Υπηρεσίες». Αναλυτικά το Αντικείμενο Υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Σελίδα 2 από 16

28 1.2 Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που ανατίθενται δια της παρούσης στον Ανάδοχο, αφορούν στο κατωτέρω Έργο το οποίο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την ακόλουθη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ ΕΠΑ Αττικής και εργοληπτικής εταιρείας: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική». 1.3 Η σύμβαση Έργου που αναφέρεται ανωτέρω, θα εκτελεστεί εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της. Η ΕΠΑ Αττικής δύναται να παρατείνει την χρονική διάρκεια του Έργου έως και για τρεις (3) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες, χωρίς δέσμευση της ΕΠΑ Αττικής για εξάντληση του ανώτατου ορίου του Προϋπολογισμού του Έργου. 1.4 Ο ενδεικτικός όγκος των βασικών εργασιών του Έργου περιλαμβάνεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 Αντικείμενο Υπηρεσιών. 1.5 Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων του Έργου (Ενδεικτικός Όγκος του Έργου) όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 1 και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει κάθε επιμέρους ενδεικτική ποσότητα του Έργου. 1.6 Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει κατά την αποκλειστική κρίση της στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου Εντολές Εργασίας για την εκτέλεση του Έργου σε γεωγραφική περιοχή εκτός της Συμβατικής Περιοχής που του έχει ανατεθεί και εντός του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης Έργου. Το ποσοστό του Έργου που δύναται να ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου εκτός της Συμβατικής Περιοχής που του έχει ανατεθεί και εντός του Νομού Αττικής, δεν δύναται να υπερβεί το τριανταπέντε τοις εκατό (35%) του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος του Έργου με την Οικονομική Προσφορά του. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2.1 Για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας και στο Παράρτημα 1, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καθώς και επαρκή αριθμό εγκεκριμένου προσωπικού, το οποίο θα έχει την απαιτούμενη ικανότητα, τεχνογνωσία, εμπειρία, σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί κατά την Κατάρτιση του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εταιρειών (S10/062012). Για την οργάνωση, το συντονισμό, τον έλεγχο και την καθοδήγηση του προσωπικού του, καθώς και για την επικοινωνία με την ΕΠΑ Αττικής στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα ορίσει Εκπρόσωπο, ο οποίος θα λαμβάνει τις εντολές εργασίας και θα αναφέρεται στην ΕΠΑ Αττικής για όλα τα θέματα των Υπηρεσιών. 2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαφή καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με το πρόσωπο που έχει οριστεί από την ΕΠΑ Αττικής ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος αναφέρεται, ελέγχεται και ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις και οδηγίες του εκπροσώπου της ΕΠΑ Αττικής. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει, εφόσον του ζητηθεί, σε προκαθορισμένες συναντήσεις της ΕΠΑ Αττικής με τον Ανάδοχο Σελίδα 3 από 16

29 Κατασκευής του Έργου και τους λοιπούς φορείς των εργασιών (Τεχνική Διεύθυνση, τη Δ/νση ΥΑΠΠΦ, την Επίβλεψη κλπ.). 2.3 Για την παροχή των Υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου, εξειδικευμένους Επιθεωρητές/Εκπροσώπους, οι οποίοι θα έχουν την απαιτούμενη ικανότητα, τεχνογνωσία, εμπειρία σύμφωνα με τα κριτήρια της αξιολόγησης του Διαγωνισμού S10/062012, όπως αναφέρονται κατωτέρω: Α/Α ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Επιθεωρητής για Υπηρεσίες επιθεώρησης εργασιών Κατασκευής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών 2 Εκπρόσωπος Φορέα Επιθεώρησης 3 Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος Υπογραφής του Φορέα Επιθεώρησης 2.4 Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, η εκάστοτε σε ισχύ σύνθεση Επιθεωρητών πρέπει να συμπληρώνει τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό ατόμων, ήτοι ένα (1) άτομο. Σε περίπτωση ο Επιθεωρητής δεν είναι διαθέσιμος κατά τον χρόνο σύναψης ή εκτέλεσης της Σύμβασης, για απρόβλεπτους λόγους, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την ΕΠΑ Αττικής, δύο (2) τουλάχιστον εβδομάδες πριν την έναρξη της απασχόλησης του καθώς και να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Διαγωνισμό S10/062012, του ατόμου που θα αντικαταστήσει το εν λόγω προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την παροχή των Υπηρεσιών. Το προσωπικό αντικατάστασης θα υπόκειται στη σχετική έγγραφη έγκριση της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, η ΕΠΑ Αττικής έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. 2.5 Σε περίπτωση αποχώρησης του Επιθεωρητή από την παραπάνω σύνθεση, θα πρέπει αυτό να γνωστοποιείται άμεσα στην ΕΠΑ Αττικής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων της νέας σύνθεσης που προκύπτει είναι μικρότερος του αρχικού αριθμού ατόμων, θα πρέπει ταυτόχρονα να προταθούν από τον Ανάδοχο νέοι Επιθεωρητές με σκοπό τη συμπλήρωση του αρχικού αριθμού ατόμων, καθένα εκ των οποίων θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται στο Διαγωνισμό S10/ Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών διαπιστωθεί από την ΕΠΑ Αττικής ότι για την παροχή των Υπηρεσιών απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός Επιθεωρητών, η ΕΠΑ Αττικής με έγγραφο αίτημά της θα ζητήσει από τον Ανάδοχο την αύξηση του αριθμού των Επιθεωρητών για κάλυψη των αναγκών του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΠΑ Αττικής όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Διαγωνισμό S10/062012, προκειμένου να εγκριθούν και ενταχθούν στην Ομάδα Υπηρεσιών επιπλέον Επιθεωρητές. Σελίδα 4 από 16

30 2.7 Η ΕΠΑ Αττικής δικαιούται να ζητήσει, εγγράφως και αιτιολογημένα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, τη μερική ή και συνολική αντικατάσταση των Επιθεωρητών που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την παροχή των Υπηρεσιών, εφόσον η ΕΠΑ Αττικής κρίνει για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο, ότι οι ικανότητες ή η συμπεριφορά του υφιστάμενου προσωπικού είναι ανεπαρκής ή/και ακατάλληλη. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με την εν λόγω απαίτηση της ΕΠΑ Αττικής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη γραπτή ενημέρωσή του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου θα εφαρμόζεται το άρθρο 9.1 της παρούσας. Στην περίπτωση που κατά τον ως άνω τρόπο απομακρυνθεί μέρος ή το σύνολο των Επιθεωρητών του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης στην παροχή των Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τη μερική ή και συνολική αντικατάσταση του προσωπικού που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, θα ισχύουν οι όροι της παρ. 2.4 της παρούσας. 2.8 Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, σχετικά με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι μισθοί, οι αμοιβές, τα έξοδα εκπαίδευσης, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι φόροι και οι τυχόν αποζημιώσεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημία που θα υποστεί η ΕΠΑ Αττικής εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 2.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει, κατά την παροχή των Υπηρεσιών, όλα τα απαιτούμενα μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται με τις όποιες υποδείξεις σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Επίβλεψης ή/και της Δνσης ΥΑΠΠ&Φ της ΕΠΑ Αττικής. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος στο προσωπικό του, κατά τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών καθώς επίσης και να χορηγήσει δωρεάν στο προσωπικό του τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για κάθε κίνδυνο ή ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του, τους συνεργάτες και τους προστηθέντες του κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού, των συνεργατών και των προστηθέντων του, κατά την παροχή των Υπηρεσιών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΑ Αττικής για την ορθή τήρηση των όρων της Σύμβασης και να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΕΠΑ Αττικής Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της παροχής των Υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστικού Έργου και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της έκδοσης των σχετικών αναφορών και πιστοποιητικών στον προσήκοντα χρόνο, σύμφωνα με το Παράρτημα Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και κατά την απόλυτη κρίση της, τα προγράμματα επιθεωρήσεων χωρίς Σελίδα 5 από 16

31 αυτό να δικαιολογεί οποιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου για τροποποίηση της Οικονομικής του Προσφοράς και της παρούσης Σύμβασης εν γένει Ο Ανάδοχος εκτελεί την παρούσα σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς, την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΠΑ Αττικής που θα του ανακοινώνονται, ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις, οδηγίες, διαδικασίες και αποφάσεις της ΕΠΑ Αττικής και εγγυάται και ευθύνεται πλήρως για την ακριβή, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των υποχρεώσεών του, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την ΕΠΑ Αττικής. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα θεωρηθεί αιτία καταγγελίας της Σύμβασης Η ΕΠΑ Αττικής έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς από τον Ανάδοχο να προβεί σε αλλαγές, προσθήκες ή μειώσεις των Υπηρεσιών καθώς και του χρόνου παροχής τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ανεπιφύλακτα με αυτές τις εντολές / οδηγίες της ΕΠΑ Αττικής Τα Πιστοποιητικά και οι Αναφορές Επιθεώρησης καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, θα υπογράφονται από τον Επιθεωρητή που προέβη στις σχετικές ενέργειες και τον Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο υπογραφής του Αναδόχου. Ο Επιθεωρητής και ο Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος υπογραφής θα είναι πλήρως υπεύθυνοι έναντι της ΕΠΑ Αττικής για οτιδήποτε πιστοποιείται ή προτείνεται με τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ και να ανανεώνει καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης τη διαπίστευσή του από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ή αντίστοιχο Φορέα Διαπίστευσης - Μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO ή EN 45011, για πεδίο εφαρμογής σωληνώσεις συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Δ3/Α/17013 (ΦΕΚ 1552Β / ), Δ3/Α/22925 (ΦΕΚ 1810Β/ ), Δ3/Α/14715 (ΦΕΚ 1530Β/ ) ή συναφές με το αντικείμενο επιθεώρησης του διαγωνισμού εξοπλισμός υπό πίεση σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους για την επιβεβαίωση της τήρησης του παρόντος όρου, ενώ η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα ανωτέρω αποτελεί αιτία καταγγελίας της Σύμβασης Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί, για οποιοδήποτε λόγο, να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και επιθυμεί να σταματήσει την παροχή των υπηρεσιών, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΑ Αττικής δικαιούται να καταγγείλει αυτόματα την παρούσα χωρίς ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του Αναδόχου Στην περίπτωση που η ΕΠΑ Αττικής παρέχει προς τον Ανάδοχο τη δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης στο Μηχανογραφικό Σύστημα (SAP) που διαθέτει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δαπάνες που θα απαιτηθούν και θα τον βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ Σελίδα 6 από 16

32 3.1 Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια μέχρι την έκδοση από τον Ανάδοχο και παραλαβή από την ΕΠΑ Αττικής του Τελευταίου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης για τις εντολές εργασίας που θα επιθεωρήσει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης από την ΕΠΑ Αττικής για διάστημα έως και τρεις (3) μήνες με τους ίδιους όρους. 3.2 Με την έκδοση του Τελευταίου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης παύει και η υποχρέωση του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης και λήγει η παρούσα Σύμβαση. 4. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Η αμοιβή του Αναδόχου για τις προαναφερόμενες στο άρθρο 1 Υπηρεσίες, θα υπολογίζεται με βάση τις τιμές που αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου Παράρτημα 2, οι οποίες υπολογίσθηκαν από τον Ανάδοχο για τη σύνταξη της Προσφοράς του και την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν δίκαιη, εύλογη και αληθινή. 4.2 Πριν την εκάστοτε τιμολόγηση, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής, Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Επιθεώρησης, όπου θα ορίζει αναλυτικά το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες επιθεώρησης. Στην Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Επιθεώρησης θα επισυνάπτονται οι εντολές εργασίας που επιθεωρήθηκαν, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτηθούν από την ΕΠΑ Αττικής για τον προσδιορισμό των παρεχομένων υπηρεσιών. Αφού εγκριθεί η υποβληθείσα Πιστοποίηση, ο Ανάδοχος εκδίδει τα αντίστοιχα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. 4.3 Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Ελληνικών Νόμων και διατάξεων. Τα τιμολόγια θα περιλαμβάνουν τον Κωδικό της παρούσας Σύμβασης, την αμοιβή των παρασχεθέντων Υπηρεσιών του Αναδόχου και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη ανάλυση του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί από την ΕΠΑ Αττικής, προκειμένου να καταστεί ακριβής ο προσδιορισμός της χρέωσης και των παρασχεθέντων Υπηρεσιών. 4.4 Η αμοιβή του Αναδόχου η οποία θα υπολογίζεται με τον τρόπο που ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης και στο Παράρτημα 2 - Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας, περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή όλων των Υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει με την παρούσα. Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, όλες οι αμοιβές, οι δαπάνες, και τα έξοδα κάθε μορφής που απαιτούνται για τον συντονισμό και την παροχή των Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. Οι μισθοί του προσωπικού, των εξειδικευμένων συνεργατών και συμβούλων του Αναδόχου που θα ασχοληθούν με την παροχή των Υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, οι αμοιβές, δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κίνησης, εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναδόχου, των δαπανών ταχυδρομικών αποστολών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, των δαπανών υποστήριξης και συντήρησης της τεχνολογικής υποδομής του Αναδόχου) καθώς επίσης και τυχόν υπερωρίες, φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη και έξοδα για την έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας, το κόστος Σελίδα 7 από 16

33 ασφαλιστικής κάλυψης, η αξία και η συντήρηση του εξοπλισμού, υλικών και εφοδίων, το κέρδος του Αναδόχου και γενικότερα όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα, συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή του Αναδόχου όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία, η ΕΠΑ Αττικής δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρων, κρατήσεων κλπ. που επιβάλλονται στη χώρα προέλευσης του Αναδόχου. 4.5 Η αμοιβή του Αναδόχου δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, δηλαδή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη (firm and fixed), δεδομένου ότι ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του υπολογισμού και την επάρκεια των τιμών του και δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και αμετάκλητα δια του παρόντος κάθε δικαιώματός του για οποιαδήποτε αύξηση ή αναπροσαρμογή ή λύση της, αφού οι Υπηρεσίες του ανατέθηκαν με βάση την εγγυημένη από αυτόν ακρίβεια υπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ο Ανάδοχος επίσης δηλώνει ρητά ότι έλαβε υπόψη του ως πολύ πιθανές, υπολόγισε και συμπεριέλαβε στον υπολογισμό της Οικονομικής Προσφοράς του, για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, αναπροσαρμογές τιμών που αφορούν υπηρεσίες, μισθούς, υλικά, εξοπλισμό, έξοδα αδειών, πνευματικών δικαιωμάτων και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης απαιτηθεί για την παροχή των Υπηρεσιών και εν πάση περιπτώσει δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος κάθε κίνδυνο από οποιαδήποτε τυχόν αύξηση των παραπάνω συντελεστών. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές τους. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 5.1 Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται από την ΕΠΑ Αττικής στον Ανάδοχο μόνο έναντι των σχετικών τιμολογίων σε εκατό είκοσι (120) ημέρες από την έκδοσή τους, με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (προκαταβολή φόρου, κτλ.) και αφού αφαιρεθούν όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Σημειώνεται ότι πληρωμές γίνονται από την ΕΠΑ Αττικής κάθε 15 η και 30 η ημέρα του μήνα στον οποίο λήγει η περίοδος αυτή. Σε περίπτωση που η ως άνω ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 5.2 Η πληρωμή θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής ή σε τραπεζικό λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και μόνο εφόσον ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει για κάθε πληρωμή αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 5.3 Ο Φορέας Επιθεώρησης θα εκδίδει και θα υποβάλλει στη Δ/νση ΥΑΠΠ&Φ της ΕΠΑ Αττικής τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα στο παρόν Άρθρο, αφού έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις κι έχει εφαρμόσει το σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών που αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. 6. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 6.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα και εν γένει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να ανταποκριθεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης στην πλήρη, ποιοτικά άρτια και εμπρόθεσμη παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Σελίδα 8 από 16

34 παρούσας. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει εξετάσει τους όρους παροχής των Υπηρεσιών και έχει ενημερωθεί για τις εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην παροχή των Υπηρεσιών ή στο κόστος τους. Επιπλέον εγγυάται και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε Υπηρεσία παρέχεται από το προσωπικό του, τους εξειδικευμένους συνεργάτες που θα απασχολήσει και γενικά από κάθε άλλο πρόσωπο που θα απασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Ο Ανάδοχος φροντίζει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση και συμμόρφωση των Υπηρεσιών που παρέχει σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου, τις εντολές και τις υποδείξεις της ΕΠΑ Αττικής. 6.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλες οι επιθεωρήσεις, δοκιμές και έλεγχοι που θα γίνουν από αυτόν θα εκτελεστούν κατά τον καταλληλότερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο τρόπο, καθώς και ότι θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 6.3 Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και ελέγχους για την εξακρίβωση της πλήρους, έγκαιρης και ποιοτικά καλής εκτέλεσης των Υπηρεσιών. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε δε παράλειψη κατά την άσκηση του δικαιώματος της επιθεώρησης και ελέγχου από την ΕΠΑ Αττικής, σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την ευθύνη του Αναδόχου. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση εκ του γεγονότος ότι έλαβε χώρα η προβλεπόμενη επιθεώρηση. 6.4 Οι εγκρίσεις που παρέχει η ΕΠΑ Αττικής σύμφωνα με την παρούσα δεν μειώνουν την ευθύνη του Αναδόχου ούτε δημιουργούν συνυπαιτιότητα της ΕΠΑ Αττικής δεδομένου ότι οι εγκρίσεις αυτές έχουν εμπορικό μόνο χαρακτήρα. 6.5 Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι θα τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2957/2001 (Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς) καθώς και τη συναφή εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς (ενδεικτικά Ν 2656/1998, 3021/2002, 3023/2002, 2802/2000, 3560/2007) όπως ισχύει. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι δεν έχει στο παρελθόν λάβει, αλλά ούτε και στο μέλλον θα προσφέρει ή λάβει ή υποσχεθεί ή συμφωνήσει να δώσει άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ή των μετόχων της ΕΠΑ Αττικής, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπαλλήλους Υπουργείου, κυβερνητικούς εκπροσώπους ή υπαλλήλους ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο απασχολείται από την ΕΠΑ Αττικής σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, κανένα δώρο ή ανταμοιβή κάθε είδους ως παρακίνηση σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, έκφραση ικανοποίησης ή βραβείο. Οποιαδήποτε παράβαση του Άρθρου αυτού από τον Ανάδοχο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του σε σχέση με τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με την ΕΠΑ Αττικής, θα δίνει το δικαίωμα στην ΕΠΑ Αττικής να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις περί καταγγελίας της Σύμβασης καθώς και να αναζητήσει όποια τυχόν ζημία έχει υποστεί. 7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Σελίδα 9 από 16

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα