ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/092012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική» ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ Έχοντας υπόψη την από / /2012 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»), καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται μετά την κατάρτιση του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εταιρειών για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης των Έργων Κατασκευής της ΕΠΑ Αττικής στο Νομό Αττικής, συνολικής αξίας μικρότερης των ,00 (S10/062012), σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. γ. και 7 του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (Υ.Α /ΦΕΚ Β 1271/ ), σας καλούμε να υποβάλετε Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα τεύχη αυτής. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 (Αντικείμενο Υπηρεσιών) της παρούσας. 1.2 Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και στα κατωτέρω συνημμένα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο του Διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αντικείμενο Υπηρεσιών Συνημμένο 1: Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Συνημμένο 2: Χάρτες Περιοχών Συνημμένο 3: Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου που σχετίζονται με την Επιθεώρηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Υπόδειγμα Σύμβασης 1.3 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας, δύναται να ανέλθει κατ ανώτατο όριο στο ποσό των Δεκατριών Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Ευρώ ( ,00) για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης που θα ανατεθεί και τυχόν χρονικής παράτασης της. Στον ως άνω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να δαπανήσει το ως άνω ποσό και δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να δαπανήσει μέρος μόνο του ως άνω ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 1.4 Η Σύμβαση που θα ανατεθεί, θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια μέχρι την έκδοση από τον Ανάδοχο και παραλαβή από την ΕΠΑ Αττικής του Τελευταίου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης για τις εντολές εργασίας που θα επιθεωρήσει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης από την ΕΠΑ Αττικής για διάστημα έως και τρεις (3) μήνες με τους ίδιους όρους. Σελίδα 2 από 4

3 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ 2.1 Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής το αργότερο έως την 28/09/2012 και ώρα που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του Φακέλου ή για το περιεχόμενο του φακέλου που τη συνοδεύουν. Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, GR , Αθήνα Διεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων, 2 ος όροφος Υπόψη Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού. 2.2 Οι Υποψήφιοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στην παρ. 2.1 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1 Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα πρωτότυπο (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») και ένα αντίγραφο (με την ένδειξη «Αντίγραφο»), το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 2) του Υποψηφίου. Ανάδοχος θα κηρυχθεί ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης και προσφέρει το χαμηλότερο Κόστος Υπηρεσιών εφαρμόζοντας τον τύπο που αναφέρεται στο Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Κάθε Υποψήφιος θα καταθέσει Οικονομική Προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου επί ποινή αποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Οικονομικών Προσφορών, η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΠΑ Αττικής που τις παρέλαβε θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς, δηλαδή την 28/09/2012 και ώρα Οι Υποψήφιοι δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό. Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές, θα μονογράψει τα περιεχόμενα σε αυτές έγγραφα και θα προβεί στην ανάγνωση των Οικονομικών Προσφορών. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σε κλειστή συνεδρίαση την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό. Σελίδα 3 από 4

4 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.1 Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την έκδοση της πράξης κατακύρωσης από το αρμόδιο όργανο της ΕΠΑ Αττικής. 5.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα στοιχεία και έγγραφα όπως αυτά είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία Κατάρτισης του Πίνακα Προεπιλεγμένων Επιθεωρητών, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η αναθέτουσα αρχή. Σελίδα 4 από 4

5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική»

6 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (στο εξής «ΕΠΑ Αττικής») συστήθηκε το έτος 2001 και δραστηριοποιείται στη διανομή και πώληση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2364/1995, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει. Με την υπ αρ. Δ1/18887/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης όπως ισχύει σήμερα χορηγήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής το αποκλειστικό δικαίωμα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, καθώς και πώλησης φυσικού αερίου, εντός γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Αττικής. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού η ΕΠΑ Αττικής θα αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης που αφορούν στο Έργο: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική». Οι ενδεικτικές ποσότητες του Έργου ανά κατηγορία φυσικού αντικειμένου είναι οι ακόλουθες: α) κατ ελάχιστον 500 τεμ. και κατά μέγιστο τεμ. Παροχετευτικών Αγωγών Φ.Α., συμπεριλαμβανομένων μεταπτώσεων ή/και αντικαταστάσεων υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών. Στο φυσικό αντικείμενο του Έργου συμπεριλαμβάνονται και μικροεπεκτάσεις δικτύου διανομής έως 4bar που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για τη σύνδεση μικρού αριθμού από τους ανωτέρω αναφερόμενους παροχετευτικούς αγωγούς. Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων του Έργου (Ενδεικτικός Όγκος του Έργου) και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει κάθε επιμέρους ενδεικτική ποσότητα του Έργου. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει κατά την αποκλειστική κρίση της στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου Εντολές Εργασίας για την εκτέλεση του Έργου σε γεωγραφική περιοχή εκτός της Συμβατικής Περιοχής που του έχει ανατεθεί και εντός του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης Έργου. Το ποσοστό του Έργου που δύναται να ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου εκτός της Συμβατικής Περιοχής που του έχει ανατεθεί και εντός του Νομού Αττικής, δεν δύναται να υπερβεί το τριανταπέντε τοις εκατό (35%) του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος του Έργου με την Οικονομική Προσφορά του. Προϋπολογισμός και Διάρκεια Έργου Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Κατασκευαστικού Έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατ ανώτατο όριο σε Εννιακόσιες Εβδομήντα Χιλιάδες Ευρώ ( ,00). Η Σύμβαση Έργου που θα ανατεθεί θα εκτελεστεί εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της. Η ΕΠΑ Αττικής δύναται να παρατείνει την χρονική διάρκεια του Έργου έως και για τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ακόμα, χωρίς δέσμευση της ΕΠΑ Αττικής για εξάντληση του κατ ανώτατου ορίου του Προϋπολογισμού του Έργου. Σελίδα 2 από 8

7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Φορέας Επιθεώρησης επιθεωρεί τις προβλεπόμενες μόνο από τα προγράμματα επιθεώρησης (πίνακες I και II) εργασίες κατασκευής του έργου έτσι ώστε αυτές να γίνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΑ Αττικής (όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του παρόντος). Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί ο Φορέας Επιθεώρησης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το αντικείμενο του κατασκευαστικού έργου σε: Επιθεωρήσεις Κατασκευής Δικτύου Χαμηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου Επιθεωρήσεις Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών Τα είδη των ελέγχων ορίζονται ως εξής: Συνεχή παρουσία (Witness) κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας Ανασκόπηση (Review) των εγγράφων της δραστηριότητας Επικύρωση των εγγράφων (Endorse documentation) της δραστηριότητας Η συχνότητα των ελέγχων αναφέρεται στους πίνακες ως ποσοστό επί του συνόλου της κάθε δραστηριότητας. Η ΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το είδος και τη συχνότητα των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες της. 3. ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο Φορέας Επιθεώρησης αναλαμβάνει να προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο στο χώρο κατασκευής των έργων (εργοτάξια), όσο και στις εγκαταστάσεις των Εργολάβων κατασκευής. 4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στα πλαίσια της εκτέλεσης των εργασιών τους, οι Επιθεωρητές θα πρέπει: Να συνεργάζονται με την Επίβλεψη του έργου, ώστε να προγραμματίζουν και να παρευρίσκονται και τα δύο (2) μέρη ταυτόχρονα στις πνευματικές δοκιμές καθώς και στις εγγυημένες συγκολλήσεις των δικτύων χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου. Να συνεργάζονται με την ΕΠΑ Αττικής, ώστε σε περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων ως προς την τήρηση των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής και των επιθυμητών ελέγχων, να ιεραρχούνται οι διορθωτικές ενέργειες και να παρακολουθείται η υλοποίησή τους από τους Επιθεωρητές (follow up), με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση της ΕΠΑ Αττικής για την εικόνα των εργασιών. Οι Επιθεωρητές πρέπει να συντάσσουν, υπογράφουν και αποστέλλουν εγκαίρως (ο χρόνος αναφέρεται παρακάτω) στη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής τις αναφορές που απαιτούνται. Σελίδα 3 από 8

8 4.1. Αναφορές Επιθεώρησης και Πιστοποίησης των εργασιών κατασκευαστικού έργου α) Αναφορά Επιθεώρησης (Inspection Report) Σε εβδομαδιαία βάση, ο Εκπρόσωπος ή/και οι Επιθεωρητές του Φορέα Επιθεώρησης αποστέλλουν Αναφορά Επιθεώρησης για τις εργασίες που εκτελέστηκαν, ξεχωριστή για τις εργασίες δικτύων Χαμηλής Πίεσης και τις εργασίες παροχών. Οι αναφορές αυτές πρέπει να αποστέλλονται κατ ελάχιστο σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας από το τέλος της εβδομάδας που έλαβε χώρα η επιθεώρηση (όπου ως εβδομάδα εννοείται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα έως Κυριακή). Οι εβδομαδιαίες αναφορές θα περιέχουν κατ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες: - Εβδομάδα που πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι - Ταυτοποίηση του συνεργείου (θα αναφέρεται ο επικεφαλής του συνεργείου ή/και ότι άλλο στοιχείο βοηθά στην ταυτοποίηση του συνεργείου) - Αναλυτικά τα σημεία στα οποία έγινε η επιθεώρηση (λειτουργικός τομέας, κλάδος, loop, σταθμός M/R) - Την εντολή εργασίας της ΕΠΑ Αττικής που πραγματοποιούσε το συνεργείο - Τις δραστηριότητες που ελέγχθηκαν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επισυναπτόμενων πινάκων και σχόλια για τη συμμόρφωση αυτών, καθώς και πλήρη στοιχεία που να ταυτοποιούν τον έλεγχο (ιχνηλασιμότητα επιθεώρησης) Οι αναφορές αυτές, θα πρέπει να συνυπογράφονται πριν αποσταλούν και από τον Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Υπογραφής του Φορέα Επιθεώρησης. β) Δελτίο Απασχόλησης Ο Εκπρόσωπος ή/και οι Επιθεωρητές του Φορέα Επιθεώρησης εβδομαδιαία αποστέλλουν, το δελτίο απασχόλησης, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά: - την ημερομηνία επιθεώρησης - τον αριθμό της εντολής εργασίας - το είδος της επιθεώρησης (πχ. έλεγχος πνευματικών δοκιμών, κλπ.), - αναλυτικά τις ώρες απασχόλησης των Επιθεωρητών, - χώρο για την υπογραφή του επιθεωρητή Οι αναφορές αυτές πρέπει να αποστέλλονται κατ ελάχιστο σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της εβδομάδας που αφορούν. γ) Ημερήσιες Αναφορές (Διπλότυπα) Ο Εκπρόσωπος ή/και οι Επιθεωρητές του Φορέα Επιθεώρησης αποστέλλουν καθημερινά υπογεγραμμένα αντίγραφα των εντύπων των δοκιμών (πνευματικές, κλπ.) που επιθεώρησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ημερήσιες αυτές αναφορές πρέπει να αποστέλλονται κατ ελάχιστο σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας της επιθεώρησης. Σελίδα 4 από 8

9 δ) Αναφορές Μη Συμμόρφωσης (Non Conformance Report) Οι τυχόν αναφορές μη συμμόρφωσης θα υποβάλλονται το γρηγορότερο δυνατόν, σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από τον εντοπισμό τους. Τυχόν μη συμμορφώσεις που διαπιστώνουν οι Επιθεωρητές θα αναφέρονται (αύξων αριθμός) στην Αναφορά Επιθεώρησης και θα συντάσσεται ξεχωριστή αναφορά μη συμμόρφωσης (Non Conformance Report), που θα περιέχει κατ ελάχιστον τις εξής πληροφορίες: Ημερομηνία εντοπισμού της μη συμμόρφωσης, Πεδίο όπου θα αναφέρουν αναλυτικά και με σαφήνεια τι αφορά η μη συμμόρφωση και θα επισυνάπτουν φωτογραφίες (ο αριθμός των οποίων είναι στην κρίση του Επιθεωρητή) που θα τεκμηριώνουν τη μη συμμόρφωση, Το σημείο της προδιαγραφής ή/και των προτύπων που αφορά η μη συμμόρφωση, Πεδίο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών (follow up) Οι Επιθεωρητές θα παρακολουθούν την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων και θα αποστέλλουν εκ νέου τις Αναφορές μη συμμόρφωσης μετά το κλείσιμο των διορθωτικών ενεργειών. Οι αναφορές αυτές, θα πρέπει να συνυπογράφονται πριν αποσταλούν και από τον Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Υπογραφής του Φορέα Επιθεώρησης. ε) Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) Οι Επιθεωρητές θα εκδώσουν ένα Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) για τις εντολές του έργου που επιθεωρήθηκαν, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων / δοκιμών ήταν ικανοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, καθώς επίσης και τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει. Το πιστοποιητικό θα συνοδεύεται με πίνακα των εντολών εργασίας που έχουν επιθεωρήσει. Το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης θα πρέπει να συνυπογράφεται πριν αποσταλεί και από τον Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Υπογραφής του Φορέα Επιθεώρησης. 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο Φορέας Επιθεώρησης θα ορίσει έναν Εκπρόσωπο, ο οποίος θα πρέπει: - Να παρακολουθεί και να αποστέλλει στην ΕΠΑ Αττικής όλες τις απαραίτητες αναφορές και έγγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος. - Να συντονίζει όλες τις ενέργειες των Επιθεωρητών και να ενημερώνει άμεσα την ΕΠΑ Αττικής, για το πρόγραμμά τους και την διαθεσιμότητά τους. - Να αποστέλλει στην ΕΠΑ Αττικής τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του διαγωνισμού για την τυχόν αξιολόγηση νέων επιθεωρητών. - Να ενημερώνει τους Επιθεωρητές για αναθεωρήσεις προδιαγραφών και λοιπών απαιτήσεων, όπως αυτές θα του αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής. Σελίδα 5 από 8

10 - Να συντονίζει τα προγράμματα επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. - Να παρίσταται, όποτε αυτό ζητηθεί, σε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις υπηρεσίες της ΕΠΑ Αττικής, τους Εργολάβους και τους λοιπούς φορείς των εργασιών (Τεχνική Δ/νση, τη Δ/νση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης, την Επίβλεψη κλπ.). 6. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο Φορέας Επιθεώρησης θα ορίσει έναν Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο Υπογραφής, ο οποίος θα πρέπει: - Να συνυπογράφει τις αναφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος παραρτήματος, - Να παρίσταται, όποτε αυτό ζητηθεί, σε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις υπηρεσίες της ΕΠΑ Αττικής, τους Εργολάβους και τους λοιπούς φορείς των εργασιών (Τεχνική Δ/νση, τη Δ/νση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης, την Επίβλεψη κλπ.). Σελίδα 6 από 8

11 ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ/ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Έλεγχος εγγυημένων συγκολλήσεων Witness, Endorse documentation / 100% 2 3 Έλεγχος των εγγράφων πριν την πνευματική δοκιμή Έλεγχος των τμημάτων του αγωγού πριν την πνευματική δοκιμή Review / 100% Witness / 100% 4 Έλεγχος πνευματικών δοκιμών Witness, Endorse documentation / 100% Σελίδα 7 από 8

12 ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ/ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Έλεγχος πνευματικών δοκιμών Witness, Endorse documentation / 10% Σελίδα 8 από 8

13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Λογότυπο Φορέα Επιθεώρησης Με το παρόν πιστοποιούμε ότι μετά από αίτηση της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. οι κάτωθι υπογράφοντες επιθεωρητές για το χρονικό διάστημα έλεγξαν σύμφωνα με το πρόγραμμα επιθεώρησης, τις εργασίες κατασκευής στα δίκτυα Χαμηλής Πίεσης (4bar) και στους Παροχετευτικούς αγωγούς, όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες Εντολών Εργασίας και κατασκευάστηκαν για λογαριασμό της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. στα πλαίσια του έργου (αναφέρουμε την ονομασία και τον κωδικό του έργου) από.(αναφέρουμε την επωνυμία του Εργολάβου Κατασκευής), υπό την επίβλεψη.(αναφέρουμε την επωνυμία της εταιρίας επίβλεψης) με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι διενεργηθέντες έλεγχοι αφορούν τα εξής: (αναφέρουμε τα σημεία του προγράμματος επιθεώρησης που έγιναν)

15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

16 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩ ΠΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΔΙΟ ΝΥΣ ΟΥ ΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓ ΟΥ ΚΗΦ ΙΣΙ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΛΥΚΟ ΒΡΥΣ ΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦ ΩΣΗΣ ΠΕΝΤ ΕΛΗΣ ΑΓ ΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜ ΑΤ ΕΡΟ Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΜ ΑΡΟΥΣ ΙΟΥ ΠΕΤ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦ ΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟ ΝΟΣ ΒΡΙΛΗΣ ΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΩΝ ΛΙΟ ΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤ Σ ΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - Ψ ΥΧΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣ ΤΕΡΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΓ ΙΑΣ ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗΣ ΑΓ ΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩ Ν ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟ Υ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤ ΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟ Υ Ι ΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤ Η ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤ ΕΜΙΔΑΣ ΚΕΡΑΤ ΣΙΝΙΟ Υ - ΔΡΑΠΕΤΣ ΩΝΑΣ ΚΑΙΣ ΑΡΙ ΑΝΗΣ ΜΟΣ ΧΑΤ ΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜ ΜΗΤ ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜ ΥΡΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓ ΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟ ΥΠΟ ΛΗΣ ΑΛΙΜ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΛΥΦ ΑΔΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙ ΑΓ ΜΕΝΗΣ Δ/ν σ η Μ ελ ετώ ν & Π ρο γρ αμμα τισ μού - Δ /ν σ η GIS Υπόμνημα ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Κύριοι Αγωγο ί Μ Π Κύριοι Αγωγο ί 4b ar Κύριοι Αγωγο ί 23 mbar Δήμοι Εν ημέ ρω ση : 4 /5/ ΣΧΕ Δ ΙΑ ΣΗ ΕΛ ΕΓ ΧΟ Σ ΕΓΚ Ρ ΙΣΗ Α. ΤΑ ΣΚ ΟΣ Ν. Π Α Π Α ΙΩ Α Ν Ν ΟΥ Χ. ΣΚ ΟΥΛ ΙΔ Α Σ

17 ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠ ΟΥ ΜΑ ΡΑ ΘΩΝΟΣ ΑΧ Α ΡΝΩΝ ΦΥΛ ΗΣ ΔΙΟΝΥ ΣΟΥ ΜΑ ΝΔ ΡΑ Σ - ΕΙΔΥ ΛΛ ΙΑΣ ΕΛ Ε ΥΣ ΙΝΑ Σ ΑΣ ΠΡΟ ΠΥΡ ΓΟΥ ΚΗΦ ΙΣ ΙΑ Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜ ΑΤ ΕΡΟΥ ΜΕ ΤΑΜ ΟΡ Φ ΩΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΗΡΑΚ Λ Ε ΙΟΥ ΑΜ Α ΡΟΥ ΣΙΟΥ 29 ΠΕΝΤ ΕΛ ΗΣ ΠΕΡΑ Μ ΑΤΟ Σ ΧΑ ΙΔ Α Ρ ΙΟΥ ΚΟΡ ΥΔ Α ΛΛ ΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦ ΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟ ΝΟΣ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ) ΒΡ ΙΛ ΗΣ ΣΙΩΝ ΝΕΑ Σ ΙΩ ΝΙΑ Σ ΓΑ ΛΑ ΤΣ ΙΟΥ ΧΑ Λ ΑΝΔ Ρ ΙΟΥ ΦΙΛΟΘ ΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΜΟΣ ΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟ Υ ΚΑ Λ ΛΙΘΕ Α Σ 58 ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΜΗΤΟΥ 48 ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ Φ ΑΛΗΡΟΥ ΚΕΡΑΤ ΣΙΝΙΟ Υ - ΔΡΑΠΕΤ ΣΩΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΤ ΡΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΠΕΡ ΙΣ ΤΕ Ρ ΙΟΥ ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ ΒΥ Ρ ΩΝΑ 16 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟ ΛΑΡΓΟΥ ΚΑ ΙΣ Α ΡΙΑΝΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΛ Λ ΗΝΗΣ 97 ΡΑΦ ΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΠΑΤ ΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΛ ΙΜ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓ ΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΛΥ ΦΑ ΔΑ Σ 12 ΚΡ ΩΠΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟ ΥΛΟ Υ ΜΕΣΟ ΓΑΙΑΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Δ/νση Μελετών & Προγραμματισμού - Δ/νση GIS 9 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΛΑΥ Ρ Ε ΩΤΙΚΗΣ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΑ ΡΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΙ Ενημέρωση: 27/4/2012 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓ ΧΟΣ ΕΓ ΚΡΙΣΗ Α. ΤΑΣΚΟΣ Ν. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ Meters

18 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΡΩ ΠΟΥ ΑΧ Α ΡΝΩΝ 107 ΔΙΟΝΥ ΣΟΥ 31 ΦΥΛ ΗΣ 108 ΜΑ ΡΑ ΘΩΝΟ Σ ΚΗΦ ΙΣ ΙΑ Σ ΠΕΤ ΡΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΧΑ ΙΔ Α Ρ ΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑ Μ ΑΤΕ Ρ ΟΥ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣ ΙΩΝ (ΙΛΙΟΥ ) ΜΕ ΤΑ ΜΟΡ Φ ΩΣΗΣ ΛΥ ΚΟΒ Ρ ΥΣ ΗΣ - ΠΕ ΥΚ ΗΣ ΝΕΑ Σ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΗΡΑ ΚΛ Ε ΙΟΥ ΧΑ Λ ΚΗΔ ΟΝΟ Σ ΑΜ Α ΡΟΥ Σ ΙΟΥ ΝΕΑ Σ ΙΩΝΙΑΣ ΓΑ ΛΑ ΤΣ ΙΟΥ ΦΙΛ ΟΘ ΕΗΣ - Ψ ΥΧ ΙΚ ΟΥ ΧΑ Λ ΑΝΔ Ρ ΙΟΥ ΒΡ ΙΛ ΗΣ ΣΙΩΝ ΠΕΝΤ ΕΛ ΗΣ ΠΑΛ Λ ΗΝΗΣ ΡΑΦ ΗΝΑ Σ - ΠΙΚ ΕΡ Μ ΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ΚΟΡ ΥΔ Α ΛΛ ΟΥ ΝΙΚ ΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 57 ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ ΠΕΡ ΙΣ ΤΕ Ρ ΙΟΥ 3 ΜΟΣ Χ ΑΤΟΥ - ΤΑΥ ΡΟ Υ ΚΑ Λ ΛΙΘΕ Α Σ ΠΑΛ Α ΙΟΥ ΦΑΛ ΗΡ ΟΥ ΝΕΑ Σ ΣΜ ΥΡ ΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΝ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜ ΜΗΤ ΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΖΩΓΡΑ ΦΟ Υ ΚΑ ΙΣ Α ΡΙΑΝΗΣ ΒΥ Ρ ΩΝΑ 17 ΠΑΠΑΓΟΥ - Χ ΟΛ ΑΡ ΓΟΥ 18 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡ ΑΣ ΚΕ Υ ΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤ ΩΝ - ΑΡ ΤΕ Μ ΙΔ Α Σ ΑΛ ΙΜ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - Α Ρ ΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛ ΗΣ ΚΡ ΩΠΙΑΣ ΜΑ Ρ ΚΟΠΟ ΥΛΟ Υ ΜΕ ΣΟ ΓΑ ΙΑ Σ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Λειτουργικοί τομείς Όρια Δήμων ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥ ΦΑ ΔΑ Σ ΒΑ Ρ ΗΣ - ΒΟΥΛ ΑΣ - ΒΟΥ ΛΙΑΓΜΕ ΝΗΣ ΣΑ ΡΩ ΝΙΚ ΟΥ 104

19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Στο παρόν Παράρτημα περιλαμβάνονται οι Κανονισμοί και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες και τα υλικά κατασκευής του Έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος και σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης. Οι Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφέρονται συνοπτικά στους πίνακες του Παραρτήματος Ι. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διφορούμενων εννοιών μεταξύ των Τεχνικών Προδιαγραφών του Έργου, εφαρμόζεται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: Εθνικοί Κανονισμοί Φυσικού Αερίου Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΑ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κανονισμοί Α/Α Τίτλος Αριθμός ΦΕΚ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 4 BAR Αριθμ. Δ3/Α/17013ΦΕΚ 1552Β 24/10/2006 Αριθμ. Δ3/Α/14715ΦΕΚ 1530Β 19/10/2006 Αριθμ ΦΕΚ /12/2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4. Αριθμ. Δ3/Α/20701 ΦΕΚ (ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 19 BAR) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 1712Β 23/11/2006 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR).. Προδιαγραφές ΕΠΑ Α/Α Τίτλος Κωδικός 1 2 Εναλλακτική διαδικασία εκτέλεσης πνευματικών δοκιμών σε κεντρικούς αγωγούς ΡΕ με ΜΟΡ 4Bar Διαδικασία δοκιμής αντοχής στεγανότητας του παροχετευτικού αγωγού από τον κεντρικό αγωγό έως την μετρητική διάταξη Ημ/νία έκδοσης Αναθεώρηση ΕΠΑ-WS /11/ ΕΠΑ-WS /2/ Πεδίο Εφαρμογής - Παρατηρήσεις

22 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

23 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε ευρώ Α) Κόστος Υπηρεσιών Επιθεώρησης για την κατασκευή δικτύων Χαμηλής Πίεσης Ώρα (.ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΩΡΑ) Β) Κόστος Υπηρεσιών Επιθεώρησης για την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών Ώρα ( ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΩΡΑ ) Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή του Αναδόχου αναφέρεται στις πραγματικές ώρες παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης που θα καταναλώσει ο Ανάδοχος στο πεδίο και δεν περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης από και προς τους χώρους παροχής των υπηρεσιών. Οι τιμές μονάδος θα είναι σε ευρώ, στρογγυλοποιημένες έως δυο (2) δεκαδικά. Ανάδοχος θα κηρυχθεί ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος θα προσφέρει το χαμηλότερο Κόστος Υπηρεσιών εφαρμόζοντας τον κατωτέρω τύπο: [(A x 185) + (B x120)] ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

24 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

25 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας:. Κατάστημα : Διεύθυνση:.. Ημερομηνία έκδοσης: Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Λεωφ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμ Ποσό #.,00# Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και των ενστάσεων των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, μέχρι του ποσού των Χιλιάδων ΕΥΡΩ (.000,00) υπέρ της Εταιρείας., οδός..,αριθ.,τ.κ., για την πιστή και ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων και υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική (Διαγωνισμός ΕΠΑ S17/092012)», με την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., κατόπιν κηρύξεως της ως Αναδόχου στο σχετικό Διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις απορρέουσες αξιώσεις από την ως άνω Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής, αξιώσεις από παραβίαση των όρων της Σύμβασης, των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών, καθώς επίσης και κάθε ζημία έναντι τρίτων από αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά της ως άνω Εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα ως άνω ισχύει μέχρι και την.. (όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και μέχρι την έκδοση του Τελευταίου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης) Η παρούσα εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και η Τράπεζά μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των καθ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας για την επίλυση των διαφορών που προκύψουν από αυτήν. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

26 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: S17/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική» ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το παρόν Υπόδειγμα θα αποτελέσει τη βάση για τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και Αναδόχου. Οι όροι που περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα είναι δεσμευτικοί.

27 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήμερα, / /2012 οι υπογράφοντες το παρόν κατωτέρω Συμβαλλόμενοι: Α) Αφενός μεν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών & Σπύρου Πάτση, Τ.Κ , με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, ΑΡΜΑΕ (Νομαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564, με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», εφεξής καλούμενη «ΕΠΑ Αττικής» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από τον Γενικό Διευθυντή της, κ. Χρήστο Μπαλάσκα, και Β) Αφετέρου δε η εταιρεία με την επωνυμία.., που εδρεύει στην, οδός, Αρ..., Τ.Κ., Α.Φ.Μ., ΔΟΥ.., με το διακριτικό τίτλο, εφεξής καλούμενη «ο Ανάδοχος» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής από τον., από κοινού αναφερόμενοι στο εξής ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή/και τα «Μέρη», - Έχοντας υπόψη την υπ αριθμό Δ1./18887/2001 (ΦΕΚ 152/Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Χορηγήσεως άδειας διανομής φυσικού αερίου στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε.» - Έχοντας υπόψη το Διαγωνισμό S10/ για την κατάρτιση Πίνακα Προεπιλεγμένων Εταιρειών για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης των Έργων Κατασκευής της ΕΠΑ Αττικής στο Νομό Αττικής, συνολικής αξίας μικρότερης των ,00, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. γ. και 7 του Κανονισμού Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (Υ.Α /ΦΕΚ Β 1271/ ). - Έχοντας υπόψη την από / /2012 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την από / /2012 κατακύρωση στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού (S17/092012) για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα. - Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Προμηθειών, Υλικών και Υπηρεσιών της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΦΕΚ 1271, Τεύχος Β ) τα Συμβαλλόμενα Μέρη, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση») η ΕΠΑ Αττικής αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε πλήρη συμμόρφωση με τα Συμβατικά Τεύχη και τους εφαρμοστέους νόμους και διατάξεις στην πλήρη, άρτια, και εμπρόθεσμη εκτέλεση, επίβλεψη και συντονισμό των απαραίτητων εργασιών για τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική, καλούμενες εφεξής οι «Υπηρεσίες». Αναλυτικά το Αντικείμενο Υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Σελίδα 2 από 16

28 1.2 Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που ανατίθενται δια της παρούσης στον Ανάδοχο, αφορούν στο κατωτέρω Έργο το οποίο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την ακόλουθη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ ΕΠΑ Αττικής και εργοληπτικής εταιρείας: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar στο Νομό Αττικής, Συμβατική Περιοχή: Βορειοανατολική». 1.3 Η σύμβαση Έργου που αναφέρεται ανωτέρω, θα εκτελεστεί εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της. Η ΕΠΑ Αττικής δύναται να παρατείνει την χρονική διάρκεια του Έργου έως και για τρεις (3) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες, χωρίς δέσμευση της ΕΠΑ Αττικής για εξάντληση του ανώτατου ορίου του Προϋπολογισμού του Έργου. 1.4 Ο ενδεικτικός όγκος των βασικών εργασιών του Έργου περιλαμβάνεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 Αντικείμενο Υπηρεσιών. 1.5 Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου, η ΕΠΑ Αττικής δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου το σύνολο των ενδεικτικών ποσοτήτων του Έργου (Ενδεικτικός Όγκος του Έργου) όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 1 και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, να μειώσει ή να αυξήσει κάθε επιμέρους ενδεικτική ποσότητα του Έργου. 1.6 Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει κατά την αποκλειστική κρίση της στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου Εντολές Εργασίας για την εκτέλεση του Έργου σε γεωγραφική περιοχή εκτός της Συμβατικής Περιοχής που του έχει ανατεθεί και εντός του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης Έργου. Το ποσοστό του Έργου που δύναται να ανατεθεί από την ΕΠΑ Αττικής στον Ανάδοχο του Κατασκευαστικού Έργου εκτός της Συμβατικής Περιοχής που του έχει ανατεθεί και εντός του Νομού Αττικής, δεν δύναται να υπερβεί το τριανταπέντε τοις εκατό (35%) του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος του Έργου με την Οικονομική Προσφορά του. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2.1 Για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας και στο Παράρτημα 1, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καθώς και επαρκή αριθμό εγκεκριμένου προσωπικού, το οποίο θα έχει την απαιτούμενη ικανότητα, τεχνογνωσία, εμπειρία, σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί κατά την Κατάρτιση του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εταιρειών (S10/062012). Για την οργάνωση, το συντονισμό, τον έλεγχο και την καθοδήγηση του προσωπικού του, καθώς και για την επικοινωνία με την ΕΠΑ Αττικής στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα ορίσει Εκπρόσωπο, ο οποίος θα λαμβάνει τις εντολές εργασίας και θα αναφέρεται στην ΕΠΑ Αττικής για όλα τα θέματα των Υπηρεσιών. 2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επαφή καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με το πρόσωπο που έχει οριστεί από την ΕΠΑ Αττικής ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος αναφέρεται, ελέγχεται και ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις και οδηγίες του εκπροσώπου της ΕΠΑ Αττικής. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει, εφόσον του ζητηθεί, σε προκαθορισμένες συναντήσεις της ΕΠΑ Αττικής με τον Ανάδοχο Σελίδα 3 από 16

29 Κατασκευής του Έργου και τους λοιπούς φορείς των εργασιών (Τεχνική Διεύθυνση, τη Δ/νση ΥΑΠΠΦ, την Επίβλεψη κλπ.). 2.3 Για την παροχή των Υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου, εξειδικευμένους Επιθεωρητές/Εκπροσώπους, οι οποίοι θα έχουν την απαιτούμενη ικανότητα, τεχνογνωσία, εμπειρία σύμφωνα με τα κριτήρια της αξιολόγησης του Διαγωνισμού S10/062012, όπως αναφέρονται κατωτέρω: Α/Α ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Επιθεωρητής για Υπηρεσίες επιθεώρησης εργασιών Κατασκευής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης έως 4 bar και Παροχετευτικών Αγωγών 2 Εκπρόσωπος Φορέα Επιθεώρησης 3 Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος Υπογραφής του Φορέα Επιθεώρησης 2.4 Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, η εκάστοτε σε ισχύ σύνθεση Επιθεωρητών πρέπει να συμπληρώνει τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό ατόμων, ήτοι ένα (1) άτομο. Σε περίπτωση ο Επιθεωρητής δεν είναι διαθέσιμος κατά τον χρόνο σύναψης ή εκτέλεσης της Σύμβασης, για απρόβλεπτους λόγους, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την ΕΠΑ Αττικής, δύο (2) τουλάχιστον εβδομάδες πριν την έναρξη της απασχόλησης του καθώς και να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Διαγωνισμό S10/062012, του ατόμου που θα αντικαταστήσει το εν λόγω προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την παροχή των Υπηρεσιών. Το προσωπικό αντικατάστασης θα υπόκειται στη σχετική έγγραφη έγκριση της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, η ΕΠΑ Αττικής έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. 2.5 Σε περίπτωση αποχώρησης του Επιθεωρητή από την παραπάνω σύνθεση, θα πρέπει αυτό να γνωστοποιείται άμεσα στην ΕΠΑ Αττικής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων της νέας σύνθεσης που προκύπτει είναι μικρότερος του αρχικού αριθμού ατόμων, θα πρέπει ταυτόχρονα να προταθούν από τον Ανάδοχο νέοι Επιθεωρητές με σκοπό τη συμπλήρωση του αρχικού αριθμού ατόμων, καθένα εκ των οποίων θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται στο Διαγωνισμό S10/ Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών διαπιστωθεί από την ΕΠΑ Αττικής ότι για την παροχή των Υπηρεσιών απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός Επιθεωρητών, η ΕΠΑ Αττικής με έγγραφο αίτημά της θα ζητήσει από τον Ανάδοχο την αύξηση του αριθμού των Επιθεωρητών για κάλυψη των αναγκών του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΠΑ Αττικής όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Διαγωνισμό S10/062012, προκειμένου να εγκριθούν και ενταχθούν στην Ομάδα Υπηρεσιών επιπλέον Επιθεωρητές. Σελίδα 4 από 16

30 2.7 Η ΕΠΑ Αττικής δικαιούται να ζητήσει, εγγράφως και αιτιολογημένα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, τη μερική ή και συνολική αντικατάσταση των Επιθεωρητών που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την παροχή των Υπηρεσιών, εφόσον η ΕΠΑ Αττικής κρίνει για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο, ότι οι ικανότητες ή η συμπεριφορά του υφιστάμενου προσωπικού είναι ανεπαρκής ή/και ακατάλληλη. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με την εν λόγω απαίτηση της ΕΠΑ Αττικής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη γραπτή ενημέρωσή του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου θα εφαρμόζεται το άρθρο 9.1 της παρούσας. Στην περίπτωση που κατά τον ως άνω τρόπο απομακρυνθεί μέρος ή το σύνολο των Επιθεωρητών του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης στην παροχή των Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τη μερική ή και συνολική αντικατάσταση του προσωπικού που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, θα ισχύουν οι όροι της παρ. 2.4 της παρούσας. 2.8 Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, σχετικά με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι μισθοί, οι αμοιβές, τα έξοδα εκπαίδευσης, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι φόροι και οι τυχόν αποζημιώσεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημία που θα υποστεί η ΕΠΑ Αττικής εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 2.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει, κατά την παροχή των Υπηρεσιών, όλα τα απαιτούμενα μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται με τις όποιες υποδείξεις σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Επίβλεψης ή/και της Δνσης ΥΑΠΠ&Φ της ΕΠΑ Αττικής. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος στο προσωπικό του, κατά τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών καθώς επίσης και να χορηγήσει δωρεάν στο προσωπικό του τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για κάθε κίνδυνο ή ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του, τους συνεργάτες και τους προστηθέντες του κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε στην ΕΠΑ Αττικής από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού, των συνεργατών και των προστηθέντων του, κατά την παροχή των Υπηρεσιών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΑ Αττικής για την ορθή τήρηση των όρων της Σύμβασης και να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΕΠΑ Αττικής Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της παροχής των Υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστικού Έργου και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της έκδοσης των σχετικών αναφορών και πιστοποιητικών στον προσήκοντα χρόνο, σύμφωνα με το Παράρτημα Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και κατά την απόλυτη κρίση της, τα προγράμματα επιθεωρήσεων χωρίς Σελίδα 5 από 16

31 αυτό να δικαιολογεί οποιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου για τροποποίηση της Οικονομικής του Προσφοράς και της παρούσης Σύμβασης εν γένει Ο Ανάδοχος εκτελεί την παρούσα σύμφωνα με όλες τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς, την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΠΑ Αττικής που θα του ανακοινώνονται, ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις, οδηγίες, διαδικασίες και αποφάσεις της ΕΠΑ Αττικής και εγγυάται και ευθύνεται πλήρως για την ακριβή, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των υποχρεώσεών του, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την ΕΠΑ Αττικής. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα θεωρηθεί αιτία καταγγελίας της Σύμβασης Η ΕΠΑ Αττικής έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς από τον Ανάδοχο να προβεί σε αλλαγές, προσθήκες ή μειώσεις των Υπηρεσιών καθώς και του χρόνου παροχής τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ανεπιφύλακτα με αυτές τις εντολές / οδηγίες της ΕΠΑ Αττικής Τα Πιστοποιητικά και οι Αναφορές Επιθεώρησης καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, θα υπογράφονται από τον Επιθεωρητή που προέβη στις σχετικές ενέργειες και τον Εξουσιοδοτημένο Υπεύθυνο υπογραφής του Αναδόχου. Ο Επιθεωρητής και ο Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος υπογραφής θα είναι πλήρως υπεύθυνοι έναντι της ΕΠΑ Αττικής για οτιδήποτε πιστοποιείται ή προτείνεται με τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ και να ανανεώνει καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης τη διαπίστευσή του από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ή αντίστοιχο Φορέα Διαπίστευσης - Μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO ή EN 45011, για πεδίο εφαρμογής σωληνώσεις συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Δ3/Α/17013 (ΦΕΚ 1552Β / ), Δ3/Α/22925 (ΦΕΚ 1810Β/ ), Δ3/Α/14715 (ΦΕΚ 1530Β/ ) ή συναφές με το αντικείμενο επιθεώρησης του διαγωνισμού εξοπλισμός υπό πίεση σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ. Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους για την επιβεβαίωση της τήρησης του παρόντος όρου, ενώ η μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα ανωτέρω αποτελεί αιτία καταγγελίας της Σύμβασης Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί, για οποιοδήποτε λόγο, να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και επιθυμεί να σταματήσει την παροχή των υπηρεσιών, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΑ Αττικής δικαιούται να καταγγείλει αυτόματα την παρούσα χωρίς ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του Αναδόχου Στην περίπτωση που η ΕΠΑ Αττικής παρέχει προς τον Ανάδοχο τη δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης στο Μηχανογραφικό Σύστημα (SAP) που διαθέτει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δαπάνες που θα απαιτηθούν και θα τον βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ Σελίδα 6 από 16

32 3.1 Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια μέχρι την έκδοση από τον Ανάδοχο και παραλαβή από την ΕΠΑ Αττικής του Τελευταίου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης για τις εντολές εργασίας που θα επιθεωρήσει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης από την ΕΠΑ Αττικής για διάστημα έως και τρεις (3) μήνες με τους ίδιους όρους. 3.2 Με την έκδοση του Τελευταίου Πιστοποιητικού Επιθεώρησης παύει και η υποχρέωση του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης και λήγει η παρούσα Σύμβαση. 4. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Η αμοιβή του Αναδόχου για τις προαναφερόμενες στο άρθρο 1 Υπηρεσίες, θα υπολογίζεται με βάση τις τιμές που αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου Παράρτημα 2, οι οποίες υπολογίσθηκαν από τον Ανάδοχο για τη σύνταξη της Προσφοράς του και την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν δίκαιη, εύλογη και αληθινή. 4.2 Πριν την εκάστοτε τιμολόγηση, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής, Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Επιθεώρησης, όπου θα ορίζει αναλυτικά το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες επιθεώρησης. Στην Πιστοποίηση των Υπηρεσιών Επιθεώρησης θα επισυνάπτονται οι εντολές εργασίας που επιθεωρήθηκαν, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτηθούν από την ΕΠΑ Αττικής για τον προσδιορισμό των παρεχομένων υπηρεσιών. Αφού εγκριθεί η υποβληθείσα Πιστοποίηση, ο Ανάδοχος εκδίδει τα αντίστοιχα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών. 4.3 Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Φύλαξης της ΕΠΑ Αττικής και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Ελληνικών Νόμων και διατάξεων. Τα τιμολόγια θα περιλαμβάνουν τον Κωδικό της παρούσας Σύμβασης, την αμοιβή των παρασχεθέντων Υπηρεσιών του Αναδόχου και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πλήρη ανάλυση του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί από την ΕΠΑ Αττικής, προκειμένου να καταστεί ακριβής ο προσδιορισμός της χρέωσης και των παρασχεθέντων Υπηρεσιών. 4.4 Η αμοιβή του Αναδόχου η οποία θα υπολογίζεται με τον τρόπο που ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης και στο Παράρτημα 2 - Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας, περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή όλων των Υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει με την παρούσα. Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, όλες οι αμοιβές, οι δαπάνες, και τα έξοδα κάθε μορφής που απαιτούνται για τον συντονισμό και την παροχή των Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. Οι μισθοί του προσωπικού, των εξειδικευμένων συνεργατών και συμβούλων του Αναδόχου που θα ασχοληθούν με την παροχή των Υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, οι αμοιβές, δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κίνησης, εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναδόχου, των δαπανών ταχυδρομικών αποστολών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, των δαπανών υποστήριξης και συντήρησης της τεχνολογικής υποδομής του Αναδόχου) καθώς επίσης και τυχόν υπερωρίες, φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη και έξοδα για την έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας, το κόστος Σελίδα 7 από 16

33 ασφαλιστικής κάλυψης, η αξία και η συντήρηση του εξοπλισμού, υλικών και εφοδίων, το κέρδος του Αναδόχου και γενικότερα όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα, συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή του Αναδόχου όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία, η ΕΠΑ Αττικής δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρων, κρατήσεων κλπ. που επιβάλλονται στη χώρα προέλευσης του Αναδόχου. 4.5 Η αμοιβή του Αναδόχου δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, δηλαδή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη (firm and fixed), δεδομένου ότι ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του υπολογισμού και την επάρκεια των τιμών του και δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και αμετάκλητα δια του παρόντος κάθε δικαιώματός του για οποιαδήποτε αύξηση ή αναπροσαρμογή ή λύση της, αφού οι Υπηρεσίες του ανατέθηκαν με βάση την εγγυημένη από αυτόν ακρίβεια υπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ο Ανάδοχος επίσης δηλώνει ρητά ότι έλαβε υπόψη του ως πολύ πιθανές, υπολόγισε και συμπεριέλαβε στον υπολογισμό της Οικονομικής Προσφοράς του, για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, αναπροσαρμογές τιμών που αφορούν υπηρεσίες, μισθούς, υλικά, εξοπλισμό, έξοδα αδειών, πνευματικών δικαιωμάτων και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης απαιτηθεί για την παροχή των Υπηρεσιών και εν πάση περιπτώσει δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος κάθε κίνδυνο από οποιαδήποτε τυχόν αύξηση των παραπάνω συντελεστών. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές τους. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 5.1 Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται από την ΕΠΑ Αττικής στον Ανάδοχο μόνο έναντι των σχετικών τιμολογίων σε εκατό είκοσι (120) ημέρες από την έκδοσή τους, με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (προκαταβολή φόρου, κτλ.) και αφού αφαιρεθούν όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Σημειώνεται ότι πληρωμές γίνονται από την ΕΠΑ Αττικής κάθε 15 η και 30 η ημέρα του μήνα στον οποίο λήγει η περίοδος αυτή. Σε περίπτωση που η ως άνω ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 5.2 Η πληρωμή θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής ή σε τραπεζικό λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και μόνο εφόσον ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει για κάθε πληρωμή αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 5.3 Ο Φορέας Επιθεώρησης θα εκδίδει και θα υποβάλλει στη Δ/νση ΥΑΠΠ&Φ της ΕΠΑ Αττικής τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα στο παρόν Άρθρο, αφού έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις κι έχει εφαρμόσει το σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών που αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. 6. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 6.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα και εν γένει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να ανταποκριθεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης στην πλήρη, ποιοτικά άρτια και εμπρόθεσμη παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Σελίδα 8 από 16

34 παρούσας. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει εξετάσει τους όρους παροχής των Υπηρεσιών και έχει ενημερωθεί για τις εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην παροχή των Υπηρεσιών ή στο κόστος τους. Επιπλέον εγγυάται και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε Υπηρεσία παρέχεται από το προσωπικό του, τους εξειδικευμένους συνεργάτες που θα απασχολήσει και γενικά από κάθε άλλο πρόσωπο που θα απασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Ο Ανάδοχος φροντίζει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση και συμμόρφωση των Υπηρεσιών που παρέχει σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου, τις εντολές και τις υποδείξεις της ΕΠΑ Αττικής. 6.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλες οι επιθεωρήσεις, δοκιμές και έλεγχοι που θα γίνουν από αυτόν θα εκτελεστούν κατά τον καταλληλότερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο τρόπο, καθώς και ότι θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 6.3 Η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και ελέγχους για την εξακρίβωση της πλήρους, έγκαιρης και ποιοτικά καλής εκτέλεσης των Υπηρεσιών. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε δε παράλειψη κατά την άσκηση του δικαιώματος της επιθεώρησης και ελέγχου από την ΕΠΑ Αττικής, σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την ευθύνη του Αναδόχου. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση εκ του γεγονότος ότι έλαβε χώρα η προβλεπόμενη επιθεώρηση. 6.4 Οι εγκρίσεις που παρέχει η ΕΠΑ Αττικής σύμφωνα με την παρούσα δεν μειώνουν την ευθύνη του Αναδόχου ούτε δημιουργούν συνυπαιτιότητα της ΕΠΑ Αττικής δεδομένου ότι οι εγκρίσεις αυτές έχουν εμπορικό μόνο χαρακτήρα. 6.5 Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι θα τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2957/2001 (Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς) καθώς και τη συναφή εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς (ενδεικτικά Ν 2656/1998, 3021/2002, 3023/2002, 2802/2000, 3560/2007) όπως ισχύει. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι δεν έχει στο παρελθόν λάβει, αλλά ούτε και στο μέλλον θα προσφέρει ή λάβει ή υποσχεθεί ή συμφωνήσει να δώσει άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ή των μετόχων της ΕΠΑ Αττικής, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υπαλλήλους Υπουργείου, κυβερνητικούς εκπροσώπους ή υπαλλήλους ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο απασχολείται από την ΕΠΑ Αττικής σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, κανένα δώρο ή ανταμοιβή κάθε είδους ως παρακίνηση σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, έκφραση ικανοποίησης ή βραβείο. Οποιαδήποτε παράβαση του Άρθρου αυτού από τον Ανάδοχο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του σε σχέση με τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με την ΕΠΑ Αττικής, θα δίνει το δικαίωμα στην ΕΠΑ Αττικής να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις περί καταγγελίας της Σύμβασης καθώς και να αναζητήσει όποια τυχόν ζημία έχει υποστεί. 7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Σελίδα 9 από 16

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh. Ελληνική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 5-8 - 2 0 1 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα