Η Η σιαλολιθίαση συνήθως παρουσιάζεται στον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα και λιγότερο συχνά στην παρωτίδα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Η σιαλολιθίαση συνήθως παρουσιάζεται στον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα και λιγότερο συχνά στην παρωτίδα,"

Transcript

1 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(1): ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΑΛΟΛΙΘΙΑΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ 52 ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ*, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**, Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ-ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ***, Κ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ**** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η Η σιαλολιθίαση συνήθως παρουσιάζεται στον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα και λιγότερο συχνά στην παρωτίδα, ενώ ο υπογλώσσιος και οι ελάσσονες σιαλογόνοι αδένες προσβάλλονται σπάνια. Παρατηρείται κυρίως στους µεσήλικες, ενώ όσον αφορά στο φύλο απαντάται συχνότερα στους άνδρες από τις γυναίκες και σε αναλογία 2:1. Σκοπός της εργασίας είναι η αναδροµική µελέτη µε στόχο τη διερεύνηση της συχνότητας εµφάνισης της λιθίασης ανάλογα µε την εντόπιση στους διάφορους σιαλογόνους αδένες, την ηλικία, το φύλο και τον αριθµό των λίθων, καθώς και τη σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τα ισχύοντα στη διεθνή βιβλιογραφία. Μελετήθηκαν 52 περιπτώσεις ασθενών µε λιθίαση των σιαλογόνων αδένων, οι οποίοι εξετάσθηκαν και αντιµετωπίσθηκαν στην Κλινική της Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο χρονικό διάστηµα Καταγράφηκε η εντόπιση των σιαλόλιθων ανάλογα µε τον υπαίτιο σιαλογόνο αδένα και την πλευρά εµφάνισής του, καθώς επίσης η ηλικία και το φύλο των ασθενών και ο αριθµός των αφαιρούµενων λίθων. Από τις 52 περιπτώσεις, 33 ήταν άνδρες και 19 γυναίκες και ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 51 χρόνια. Από τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν, 38 αφορούσαν στον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα (ποσοστό 73%), 4 στην παρωτίδα (ποσοστό 7,8%), µία στον υπογλώσσιο (ποσοστό 2%) και 9 στους ελάσσονες σιαλογόνους αδένες (ποσοστό 17,2%), ενώ σε όλες τις περιπτώσεις οι λίθοι ήταν µονήρεις. Σε 34 ασθενείς η λιθίαση αφορούσε σε κάποιον σιαλογόνο αδένα (µείζονα ή ελάσσονα) της δεξιάς πλευράς, ενώ σε 18 ασθενείς της αριστερής πλευράς. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι σιαλόλιθοι ανευρέθησαν στον εκφορητικό πόρο του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα, η αναλογία ανδρών/γυναικών ήταν περίπου 2/1 και η µέση ηλικία εµφάνισης ήταν τα 51 χρόνια. Επίσης βρέθηκε ότι οι σιαλόλιθοι απαντούν σε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό στη δεξιά πλευρά των ασθενών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την Κλινική της Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιευθυντής: Ο Καθηγητής Κ. Αλεξανδρίδης. * Στοµατικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Συνεργάτης της Κλινικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ** Οδοντίατρος. *** Επίκουρη Καθηγήτρια Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. **** Καθηγητής και ιευθυντής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». ΟΡΟΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Σιαλολιθίαση, ιάγνωση, Θεραπεία. Με τον όρο «σιαλολιθίαση» εννοείται η ύπαρξη ενασβεστιωµένων οργανικών µαζών εντός των εκφορητικών πόρων ή του παρεγχύµατος των σιαλογόνων αδένων. Οι λίθοι σχηµατίζονται από εναπόθεση ανόργανων στοιχείων σε κάποιο πυρήνα που αποτελείται από οργανικά υλικά 1-3. Για την αιτιοπαθογένειά της, ενοχοποιούνται τοπικοί µηχανικοί και βιοχηµικοί παράγοντες 2,4-6. Εµφανίζεται κυρίως στους µεσήλικες 7,8 και σε διπλάσια συχνότητα στους άνδρες 1. Οι σιαλόλιθοι απαντούν κυρίως στον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα και λιγότερο συχνά στην παρωτίδα, ενώ στους υπογλώσσιους και ελάσσονες σιαλογόνους αδένες απαντούν σχετικά σπάνια 3,4,7. ιαφέρουν σε µέγεθος, σχήµα και µορφολογία και εµφανίζονται κυρίως ως µονήρεις στον εκφορητικό πόρο των σιαλογόνων αδένων, ενώ µπορεί να συνυπάρχουν και πολλαπλοί λίθοι εντός του παρεγχύµατος των αδένων 1,4. Κλινικά, όταν οι λίθοι µεγεθυνθούν αρκετά ώστε να παρακωλύουν τη ροή του σάλιου, προκαλούν

2 24 Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ-ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Κ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 περιοδική απόφραξη του εκφορητικού πόρου, ιδίως κατά τη διάρκεια λήψης γεύµατος, οπότε εµφανίζονται συµπτώµατα σιαλικού κωλικού και διόγκωσης του υπεύθυνου αδένα 1,4,9. Η διαγνωστική διερεύνηση της σιαλολιθίασης επιτυγχάνεται µε την κλινική εξέταση, τις συµβατικές ακτινογραφίες 10, το υπερηχογράφηµα 11 και πιθανόν τη σιαλογραφία 10, ενώ η θεραπευτική τους αντιµετώπιση επιτυγχάνεται κυρίως µε χειρουργική αφαίρεση των λίθων 9,12,13. Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι να γίνει µία αναδροµική µελέτη µε στόχο τη διερεύνηση της συχνότητας εµφάνισης της λιθίασης ανάλογα µε την εντόπιση στους διάφορους σιαλογόνους αδένες, την ηλικία, το φύλο και τον αριθµό των λίθων, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τα ισχύοντα στη διεθνή βιβλιογραφία. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Μελετήθηκαν 52 περιπτώσεις ασθενών µε λιθίαση των σιαλογόνων αδένων, οι οποίοι εξετάσθηκαν και αντιµετωπίσθηκαν στην Κλινική της Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο χρονικό διάστηµα 1994 έως Από αυτούς, 33 ήταν άνδρες και 19 γυναίκες (αναλογία 1,7/1). Η εξέταση όλων των ασθενών έγινε κλινικά και απεικονιστικά και καταγράφηκε η εντόπιση των σιαλόλιθων ανάλογα µε τον υπαίτιο σιαλογόνο αδένα και την πλευρά εµφάνισής του, καθώς επίσης η ηλικία και το φύλο των ασθενών και ο αριθ- µός των αφαιρούµενων λίθων. Σε όλες τις περιπτώσεις η θεραπευτική αντι- µετώπιση επιτεύχθηκε µε χειρουργική αφαίρεση του λίθου, ενώ η µετεγχειρητική πορεία ήταν οµαλή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 51 χρόνια. Συγκεκριµένα, ήταν 51,5 χρόνια για τους άνδρες και 50 χρόνια για τις γυναίκες. Η κατανο- µή των ασθενών ανάλογα µε την εντόπιση και την ηλικιακή οµάδα καταγράφεται στον πίνακα 1, όπου φαίνεται ότι η επικρατούσα δεκαετία εµφάνισης της σιαλολιθίασης για τους µείζονες σιαλογόνους αδένες ήταν η έκτη και η έβδοµη, ενώ για τους ελάσσονες βρέθηκε ότι υπάρχει ισότιµη κατανοµή εµφάνισης στις διάφορες ηλικιακές οµάδες. Από τις 52 περιπτώσεις σιαλολιθίασης, οι 38 (21 άνδρες και 17 γυναίκες) αφορούσαν στον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα (ποσοστό 73%), 4 (τρεις άνδρες και µία γυναίκα) στην παρωτίδα (ποσοστό 7,8%) και σε µία γυναίκα η σιαλολιθίαση αναπτύχθηκε στον υπογλώσσιο σιαλογόνο αδένα (ποσοστό 2%). Οι υπόλοιπες 9 περιπτώσεις αφορούσαν στους ελάσσονες σιαλογόνους αδένες (ποσοστό 17,2%) και οι ασθενείς ήταν όλοι άνδρες. Από αυτούς, σε 6 περιπτώσεις η λιθίαση αναπτύχθηκε σε ελάσσονα σιαλογόνο αδένα του παρειακού βλεννογόνου, σε δύο περιπτώσεις σε ελάσσονα σιαλογόνο αδένα του άνω χείλους και σε µία περίπτωση σε ελάσσονα σιαλογόνο αδένα του κάτω χείλους (πίν. 2). Σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκε ότι οι λίθοι ήταν µονήρεις. Αξιοσηµείωτο γεγονός αποτελεί Πίνακας 1. Αριθµός ασθενών µε λιθίαση ανάλογα µε την εντόπιση των λίθων στους διάφορους σιαλογόνους αδένες και την ηλικία Σιαλογόνος αδένας Η Λ Ι Κ Ι Α Σύνολο Υπογνάθιος Παρωτίδα Υπογλώσσιος Ελάσσονες Σύνολο

3 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΣΙΑΛΟΛΙΘΙΑΣΗ 25 επίσης ότι σε 34 ασθενείς η λιθίαση αφορούσε κάποιον σιαλογόνο αδένα (µείζονα ή ελάσσονα) της δεξιάς πλευράς, ενώ σε 18 ασθενείς της αριστερής πλευράς (αναλογία 1,9/1) (πίν. 3). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Παρά τις διακυµάνσεις των ποσοστών που παρουσιάζονται σε διάφορες στατιστικές µελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, υπολογίζεται ότι οι σιαλόλιθοι απαντούν σε ποσοστό 80-92% στον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα, 6-20% στην παρωτίδα και το υπόλοιπο ποσοστό στους υπογλώσσιους και ελάσσονες σιαλογόνους αδένες 1,3,4,7,14-16, εύρηµα που συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε την Πίνακας 2. Αριθµός ασθενών µε λιθίαση ανάλογα µε την εντόπιση των λίθων στους διάφορους σιαλογόνους αδένες και το φύλο Σιαλογόνος αδένας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Υπογνάθιος Παρωτίδα Υπογλώσσιος Ελάσσονες Σύνολο Πίνακας 3. Αριθµός ασθενών µε λιθίαση ανάλογα µε την εντόπιση των λίθων στους διάφορους σιαλογόνους αδένες και την πλευρά εµφάνισης Σιαλογόνος αδένας εξιά Αριστερά Σύνολο Υπογνάθιος Παρωτίδα Υπογλώσσιος Ελάσσονες Σύνολο παρούσα µελέτη. Συγκεκριµένα, το ποσοστό λιθίασης του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα που βρέθηκε στη µελέτη αυτή δεν είναι τόσο υψηλό (74% έναντι 80-92%), ενώ το ποσοστό λιθίασης των ελασσόνων σιαλογόνων αδένων είναι ασυνήθιστα υψηλό (17,2%). Για τη συντριπτικά µεγαλύτερη εµφάνιση λίθων στον εκφορητικό πόρο του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα ενοχοποιούνται η αυξηµένη πυκνότητα βλεννίνης 2 και η αυξηµένη συγκέντρωση κατιόντων ασβεστίου στο σίελο του υπογνάθιου αδένα, η µακρά πορεία και η έντονη κάµψη του πόρου γύρω από το γναθο οειδή µυ, η αυξηµένη πιθανότητα τραυµατισµού του πόρου, ο οποίος στη µεγαλύτερη διαδροµή του πορεύεται κάτω από το βλεννογόνο του εδάφους του στόµατος και η λόγω της βαρύτητας στάση του σάλιου στο έδαφος του στόµατος που ευνοεί την κατακρήµνιση αλάτων και το σχηµατισµό λίθων 2,4,8,9. Όσον αφορά στην εντόπιση στους ελάσσονες σιαλογόνους αδένες, στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η συχνότερη θέση σχηµατισµού σιαλόλιθων είναι οι αδένες του άνω χείλους και ακολουθούν σε συχνότητα αυτοί του παρειακού βλεννογόνου και του κάτω χείλους 5,16,17, ενώ στο βλεννογόνο των φατνιακών αποφύσεων και της υπερώας εµφανίζονται σπάνια 5. Το δεδοµένο αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης, όπου βρέθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η λιθίαση αναπτύχθηκε σε ελάσσονα σιαλογόνο αδένα του παρειακού βλεννογόνου, σε λιγότερες σε ελάσσονα σιαλογόνο αδένα του άνω χείλους και µόνο σε µία περίπτωση σε ελάσσονα σιαλογόνο αδένα του κάτω χείλους. Αυτά τα ευρήµατα συµφωνούν βέβαια µε άλλους ερευνητές 18, οι οποίοι αναφέρουν ότι σε ποσοστό 90% προσβάλλονται οι ελάσσονες σιαλογόνοι αδένες της παρειάς κοντά στη λευκή γραµµή, λόγω της αυξηµένης πιθανότητας τραυµατισµού της περιοχής αυτής κατά τη διάρκεια της µάσησης. Η σιαλολιθίαση εµφανίζεται κυρίως στους µεσήλικες 7,8. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι σιαλόλιθοι απαντούν σε όλες τις ηλικίες, εκτός από την πρώτη δεκαετία της ζωής 1,8, µε υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης την έκτη δεκαετία 4,8, ενώ µεταξύ πέµπτης και όγδοης δεκαετίας το ποσοστό κυµαίνεται από 75% έως 90% 3,5,6. Οι αναφορές αυτές συµφωνούν επίσης σε γενικές γραµµές µε τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής, όπου βρέθηκε ότι η σιαλολιθίαση εµφανίζεται κυρίως στην έκτη και έβδοµη δεκαετία και ότι µεταξύ πέµπτης και όγδοης δεκαετίας το ποσοστό ήταν 73%. Όσον

4 26 Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ-ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Κ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 αφορά στην ισότιµη κατανοµή εµφάνισης λιθίασης στις διάφορες ηλικιακές οµάδες για τους ελάσσονες σιαλογόνους αδένες, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο σχηµατισµός λίθων σε αυτούς τους αδένες πιθανόν προέρχεται λόγω αυξηµένης πιθανότητας τραυµατισµού τους κατά τη διάρκεια της µάσησης, όπως προαναφέρθηκε. Όσον αφορά στο φύλο, οι σιαλόλιθοι απαντούν µε συχνότητα 2:1 ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες 1, εύρηµα που συµφωνεί µε τη µελέτη αυτή, ενώ αντίθετα άλλοι ερευνητές 4,6,8 υποστηρίζουν ότι απαντούν µε την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα. Επίσης εµφανίζονται σχεδόν µε την ίδια συχνότητα στην καυκάσια και τη µαύρη φυλή 18. Η δεξιά και αριστερή πλευρά προσβάλλονται περίπου µε την ίδια συχνότητα, ενώ η αµφοτερόπλευρη προσβολή των σιαλογόνων αδένων είναι σπάνια 4. Πάντως οι Lustmann και συν. 4 αναφέρουν σε µελέτη τους ότι η δεξιά πλευρά προσβάλλεται σε διπλάσιο ποσοστό από την αριστερή, άποψη που συµφωνεί µε τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας. Παρόλα αυτά όµως, δεν βρέθηκε κατά τη µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας κάποια εξήγηση. Τοπικοί µηχανικοί και βιοχηµικοί παράγοντες ενοχοποιούνται για την αιτιοπαθογένεια της σιαλολιθίασης 2,4-6. Γενικότερα, ο µηχανισµός σχηµατισµού των λίθων οφείλεται σε απόφραξη του πόρου και στάση του σιαλικού εκκρίµατος, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη φλεγµονής στον εκφορητικό πόρο του αδένα. Λόγω της στάσης δηµιουργείται ένας οργανικός πυρήνας, γύρω από τον οποίο επικάθινται άλατα ασβεστίου και φωσφόρου 1,4,7. Συγκεκριµένα, η παρεµπόδιση εξόδου του σιαλικού εκκρίµατος και η επακόλουθη στάση του, ελαττώνουν το ph, οπότε προάγεται η καθίζηση των αλάτων ασβεστίου 3,5,6. Γενικά, είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη ότι το βλεννώδες υλικό, τα αποπεπτωκότα επιθηλιακά κύτταρα, τα ξένα σώµατα, οι µικροοργανισµοί και τα προ όντα αποσύνθεσής τους, σχηµατίζουν οργανικούς πυρήνες επί των οποίων εναποτίθενται άλατα ασβεστίου και φωσφόρου 1,2,7,19. Έχει επίσης βρεθεί ότι τα φωσφολιποειδή και τα πρωτεολιπίδια των κυτταρικών µεµβρανών εµπλέκονται στο µηχανισµό ενασβεστίωσης. Αυτά τα λιποειδή σπάνια ανευρίσκονται στα βιολογικά υγρά, αλλά απαντούν στις βιολογικές µεµβράνες και στους σιαλόλιθους και πιστεύεται ότι η αρχική εναπόθεση µεταλλικών αλάτων συµβαίνει σε κατεστραµ- µένες ή διαταραγµένες κυτταρικές µεµβράνες 6. Συµπερασµατικά λοιπόν, οι λίθοι των σιαλογόνων αδένων σχηµατίζονται πρωταρχικά από άµορφη οργανική ουσία, η οποία στη συνέχεια ενασβεστιώνεται λόγω διαδοχικής εναπόθεσης µεταλλικών αλάτων, οπότε προκαλείται πεταλιώδης σχη- µατισµός στο ανόργανο υλικό του λίθου 1,16. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «φαινόµενο Liesegang» και απαιτείται πολύς χρόνος για την ολοκλήρωσή της 7,16. Όσον αφορά στη χηµική τους σύνθεση, οι σιαλόλιθοι αποτελούνται από οργανικά και ανόργανα υλικά 1,2,5. Το οργανικό τµήµα αποτελείται από υδατάνθρακες και διάφορα αµινοξέα 3, ενώ όπως έχει αποδειχθεί από ιστοχηµικές εξετάσεις, βλεννοπολυσακχαρίδες και γλυκοπρωτε νες συγκεντρώνονται γύρω από τον κεντρικό πυρήνα 20. Το ανόργανο τµήµα του λίθου αποτελείται από φωσφορικό ασβέστιο και µικρά ποσά ανθρακικών αλάτων 1-3. Επίσης, οι λίθοι µπορεί να περιέχουν φωσφόρο, θείο, χλώριο, νάτριο, αλουµίνιο, στοιχεία δηλαδή τα οποία προέρχονται από το σιαλικό έκκριµα, καθώς επίσης και µαγνήσιο, κάλιο, πυρίτιο και σίδηρο, δηλαδή στοιχεία τα οποία προέρχονται από το αίµα 19,21. Οι σιαλόλιθοι διαφέρουν σε µέγεθος, σχήµα και µορφολογία και απαντούν κυρίως ως µονήρεις στον εκφορητικό πόρο των σιαλογόνων αδένων, ενώ µπορεί να συνυπάρχουν και πολλαπλοί λίθοι εντός του παρεγχύµατος των αδένων 4,5. Πάντως, όσον αφορά στον αριθµό των λίθων που εντοπίζονται στον εκφορητικό πόρο των σιαλογόνων αδένων, στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων (70-80%) εµφανίζονται ως µονήρεις (στη µελέτη αυτή το ποσοστό ήταν 100%), σε ποσοστό περίπου 20% εµφανίζονται ως διπλοί, ενώ ως τριπλοί ή περισσότεροι απαντούν µόνο σε ποσοστό 5% 4,22. Σχετικά µε το τελευταίο, οι Choi και συν. 22 αναφέρουν χαρακτηριστικά περίπτωση ασθενή που από τον υπογλώσσιο σιαλογόνο αδένα αφαιρέθηκαν 22 λίθοι. Είναι συνήθως µικροί, σφαιρικοί, σκληροί, συµπαγείς και έχουν κιτρινόφαιο ή ασπροκίτρινο χρώ- µα 1,6,16,18, ενώ µερικοί εµφανίζουν ευδιάκριτες στρώσεις κυρίως στην περιφέρεια 6,16. Κατά την κλινική εξέταση, οι σιαλόλιθοι εµφανίζονται ως διόγκωση ευκίνητη, µικρών συνήθως διαστάσεων, µε σχήµα σφαιρικό ή ωοειδές και σκληροελαστική σύσταση. Η διόγκωση που προκαλούν είναι συνήθως ανώδυνη, ενώ γίνεται επώδυνη όταν εγκατασταθεί φλεγµονή λόγω της στάσης του σιάλου 1,2,5. Ο βλεννογόνος που καλύπτει τη διόγκωση µπορεί να είναι φυσιολογικός, διαφανής (οπότε διακρίνεται το περιεχόµενό του) ή εξέρυθρος σε περιπτώσεις φλεγµονής 6,16. Κλινικά, όταν οι λί-

5 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΣΙΑΛΟΛΙΘΙΑΣΗ 27 Εικ. 1. Ακτινογραφία δήξεως κάτω γνάθου. ιακρίνεται ο λίθος στη λύκηθο του εκφορητικού πόρου του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα (λευκό βέλος). Εικ. 2. Πανοραµική ακτινοραφία. ιακρίνεται ο λίθος στο παρέγχυµα του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα (λευκό βέλος). Εικ. 3. Πανοραµική ακτινοραφία. ιακρίνεται ο λίθος στο παρέγχυµα της παρωτίδας (λευκό βέλος). Εικ. 4. Πλάγια ακτινοραφία προσώπου. ιακρίνεται ο λίθος στο παρέγχυµα του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα (λευκό βέλος). θοι µεγεθυνθούν αρκετά ώστε να παρακωλύουν τη ροή του σάλιου, προκαλούν περιοδική απόφραξη του εκφορητικού πόρου, ιδίως κατά τη διάρκεια λήψης γεύµατος, οπότε εµφανίζονται τα συµπτώµατα του σιαλικού κωλικού και της διόγκωσης του υπεύθυνου αδένα. Επίσης, η διακοπή της ροής του σάλιου µπορεί να οδηγήσει σε βακτηριακή αναρρίχηση και παλίνδροµη λοίµωξη του σιαλογόνου αδένα, ενώ παρατεταµένης διάρκειας απόφραξη του εκφορητικού πόρου έχει σαν αποτέλεσµα την ατροφία του αδένα και αναστολή της εκκριτικής του λειτουργίας 1,4,9. Η διαγνωστική διερεύνηση της λιθίασης των σιαλογόνων αδένων επιτυγχάνεται µε τη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση, τις συµβατικές ακτινογραφίες (δηλαδή οπισθοφατνιακή ακτινογραφία, ακτινογραφία δήξεως, πανοραµική και πλάγια λοξή της κάτω γνάθου) 1,8,10,15 (εικ. 1 έως 4), το υπερηχογράφηµα 2,11,15 και τη σιαλογραφία 1,10,15,23. Η λήψη λεπτοµερούς ιατρικού ιστορικού δεν πρέπει να παραλείπεται, γιατί όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, οι ασθενείς µε σιαλολιθίαση σχετικά συχνά εµφανίζουν ενασβεστιώσεις σε κάποιο άλλο σηµείο του σώµατός τους (κυρίως νεφρολιθίαση 4 ), λόγω συστηµατικών και µεταβολικών νοσηµάτων 3,18. Η διαγνωστική διερεύνηση µπορεί επίσης να υποβοηθηθεί ή και να επιβεβαιωθεί από την αµφίχειρη ψηλάφηση 1,9 και τον ακτινογραφικό έλεγχο των ύποπτων µαλακών µορίων που γίνεται µε λήψη οπισθοφατνιακής ακτι-

6 28 Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ-ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Κ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 νογραφίας 9,10,24, ενώ για τη διάγνωση της λιθίασης του παρεγχύµατος των µειζόνων σιαλογόνων αδένων χρήσιµη εξέταση είναι η αξονική τοµογραφία 2,23 (εικ. 5). Όσον αφορά στη διαγνωστική διερεύνηση της λιθίασης των ελασσόνων σιαλογόνων αδένων, αυτή πολλές φορές επιτυγχάνεται µετά την ολική εξαίρεση του αδένα και τη βιοψία 5,16. Τέλος, να αναφερθεί ότι σύγχρονη διαγνωστική, αλλά και θεραπευτική µέθοδο αποτελεί και η βιντεο-ενδοσκόπηση του εκφορητικού συστήµατος του αδένα 15,23,25,26. Η διαφορική διάγνωση των ασθενών µε σιαλολιθίαση θα πρέπει να γίνεται από όγκους των σιαλογόνων αδένων 2,16 (ιδίως για τους ελάσσονες σιαλογόνους αδένες από το πλειόµορφο αδένωµα, µιας και η κλινική τους εικόνα πολλές φορές µοιάζει 3,24 ), οξεία σιαλαδενίτιδα 15,16, φλεβόλιθους 16,18 και λεµφοεπιθηλιακές κύστεις 16,17. Η θεραπεία της σιαλολιθίασης επιτυγχάνεται µε τη χειρουργική αφαίρεση του λίθου µε ενδοστο- µατική (κυρίως όταν ο λίθος είναι ψηλαφητός) 12,27 ή/και εξωστοµατική προσπέλαση, η οποία πολλές φορές συνοδεύεται και από αφαίρεση του υπεύθυνου σιαλογόνου αδένα 9,13,27. Νεότερες τεχνικές που εφαρµόζονται για την αφαίρεση των σιαλόλιθων είναι ο καθετηριασµός του πόρου και ινοοπτική αφαίρεση των λίθων 15,23,25,26,28, ο καθετηριασµός του πόρου και η µέσω επεµβατικής ακτινοσκόπησης αφαίρεση των λίθων 29, η λιθοτριψία 1,14,30,31, η λιθοτοµή 10 και η αφαίρεση µε Laser CO 2 4,25. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εικ. 5. Τοµή από αξονική τοµογραφία τραχήλου. ιακρίνεται ο λίθος στο παρέγχυµα του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα. Εν κατακλείδι, λαµβάνοντας υπ όψιν τα αναγραφόµενα στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και τα ευρήµατα από τη µελέτη αυτή, µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι σιαλόλιθοι ανευρέθησαν στον εκφορητικό πόρο του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα, εύρηµα που συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε τα αναγραφόµενα στη διεθνή βιβλιογραφία, εκτός από το ποσοστό λιθίασης των ελασσόνων σιαλογόνων αδένων που στην εργασία αυτή βρέθηκε να είναι ασυνήθιστα υψηλό (17,2%). Όσον αφορά στην κατανοµή στα δύο φύλα και την ηλικία εµφάνισης, τα ευρήµατα αυτής της µελέτης συµβαδίζουν µε αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι σιαλόλιθοι απαντούν σε διπλάσιο ποσοστό στη δεξιά πλευρά των ασθενών, εύρηµα που συµφωνεί µε ανάλογη εργασία των Lustmann και συν. SUMMARY N. KOLOMVOS, M. CHRISTOFOROU, E. KARYAMBA-STYLOGIANNI, C. ALEXANDRIDIS SIALOLITHIASIS: A STUDY OF 52 PATIENTS AND REVIEW OF THE LIRERATURE. STOMATOLOGIA 2009,66(1): Sialolithiasis is a common finding and occurs mainly in submandibular gland and a lesser degree in the parotid gland. The sublingual gland and the minor salivary glands are rarely affected. Male predilection is reported in most studies. It may occur at all ages, especially in males, but there is a predilection in the 5th and 6th decades. Diagnosis of sialolithiasis is achieved with clinical examination, radiographs, ultrasonography and in some cases with sialography. The treatment of choice is surgical removal of the calculus by an intraoral approach. The purpose of this study is to present the data of 52 patients with

7 ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66 ΣΙΑΛΟΛΙΘΙΑΣΗ 29 sialolithiasis and to investigate the frequency and the localization of the calculi. The literature has been also reviewed. Were evaluated 52 patients with sialolithiasis who treated during a period of 13 years in the department of Oral and Maxillofacial Surgery of Dental School - University of Athens. Were investigated the localization and the number of the calculi and also the gender and the age of the patients. In all cases the treatment was achieved by surgical removal of calculi and the postoperative course was normal. From 52 patients, 33 were men and 19 women and the age average was 51 years. The submandibular gland was involved in 38 patients, the parotid gland in 4 patients, the sublingual gland only in one patient and 9 in the minor salivary glands. In all cases only one sialolith was found and removed. We also found a higher incidence (almost double) of sialolithiasis in the right side of the patients. In the majority of cases the calculi were found in the duct of the submandibular salivary gland, the ratio between males and females was 2/1 and the middle age of the patients was 51 years. We also found that the calculi were occured more often in the right side of the patients. KEY WORDS: Sialolithiasis, Diagnosis, Treatment. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. SIDDIQUI SJ. Sialolithiasis: an unusually large submandibular salivary stone. Br Dent J 2002,193: TAKEDA Y, OIKAWA Y, SATOH M, NAKAMURA S. Sialolith of the submandibular gland with bone formation. Pathol Int 2003,53: HO V, CURRIE WJ, WALKER A. Sialolithiasis of minor salivary glands. Br J Oral Maxillofac Surg 1992,30: LUSTMANN J, REGEV E, MALAMED Y. Sialolithiasis. A survey on 245 patients and a review of the literature. Int J Oral Maxillofac Surg 1990,19: ANNEROTH G, HANSEN LS. Minor salivary gland calculi. A clinical and histopathological study of 49 cases. Int J Oral Surg 1983,12: YAMANE GM, SCHARLOCK SE, JAIN R, SUNDERRAJ M, CHAUDHRY AP. Intraoral minor salivary gland sialolithiasis. J Oral Med 1984,39: BAINTON R, DUBOURG CL. Sialolithiasis of an accessory salivary gland. Br Dent J 1989,166: ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Π, ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ε, ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. Σιαλολιθίαση σε παιδί. Παρουσίαση περίπτωσης. Παιδοδοντία 1993,7: ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ. Μαθήµατα Οδοντογναθικής Χειρουργικής. Μέρος Γ. Εκδόσεις Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη, 1986: BODNER L. Giant salivary gland calculi: diagnostic imaging and surgical management. Oral Surg 2002,94: ALYAS F, LEWIS K, WILLIAMS M, MOODY AB, WONG KT, AHUJA AT et al. Diseases of the submandibular gland as demonstrated using high resolution ultrasound. Br J Radiol 2005,78: PARK JS, SOHN JH, KIM JK. Factors influencing intraoral removal of submandibular calculi. Otolaryngol Head Neck Surg 2006,135: ZENK J, CONSTANTINIDIS J, Al-KADAH B, IRO H. Transoral removal of submandibular stones. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001,127: ESCUDIER MP, BROWN JE, DRAGE NA, McGURK M. Extracorporeal shockwave lithotripsy in the management of salivary calculi. Br J Surg 2003,90: Comment in: Br J Surg 2003,90: CHU DW, CHOW TL, LIM BH, KWOK SP. Endoscopic management of submandibular sialolithiasis. Surg Endosc 2003,17: ΚΟΛΟΜΒΟΣ Ν, ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ Χ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Σιαλολιθίαση ελασσόνων σιαλογόνων αδένων. Αναφορά περίπτωσης. Στοµατολογία 2003,60: FLAITZ C. Sialolithiasis involving the maxillary alveolar mucosa. Am J Dent 2000,13: BAHN SL, TABACHNICK TT. Sialolithiasis of minor salivary glands. Oral Surg 1971,32: RIESCO JM, JUANES JA, DIAZ-GONZALEZ MP, BLANCO EJ, RIESCO-LOPEZ JM, VAZQUEZ R. Crystalloid architecture of a sialolith in a minor salivary gland. J Oral Pathol Med 1999,28: ALLAN JH, FINCH LD, CHIPPENDALE I. Sialolithiasis of the minor salivary glands. Oral Surg 1969,27: TANDA N, ECHIGO S, TESHIMA T. Sialolithiasis of a Blandin s gland duct. Int J Oral Maxillofac Surg 1988,17: CHOI J, KIM IK, OH NS. Multiple sialoliths in sublingual gland: report of a case. Int J Oral Maxillofac Surg 2002,31: NAHLIELI O, LONDON D, ZAGURY A, ELIAV E. Combined approach to impacted parotid stones. J Oral Maxillofac Surg 2002,60: Comment in: J Oral Maxillofac Surg 2003,61: AZAB S, TALAAT M. Sialolithiasis of a labial salivary gland. J Oral Maxillofac Surg 1986,44:

8 30 Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ-ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Κ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009, ZIEGLER CM, STEVELING H, SEUBERT M, MUHLING J. Endoscopy: a minimally invasive procedure for diagnosis and treatment of diseases of the salivary glands. Six years of practical experience. Br J Oral Maxillofac Surg 2004,42: NAHLIELI O, SHACHAM R, BAR T, ELIAV E. Endoscopic mechanical retrieval of sialoliths. Oral Surg 2003,95: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ Κ. Σύγχρονη Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Κεφ. 21. Αθήνα, 2004: , NAHLIELI O, SHACHAM R, ZAGURY A, BAR T, YOFFE B. The ductal stretching technique: an endoscopicassisted technique for removal of submandibular stones. Laryngoscope 2007,117: SALERNO S, CANNIZZARO F, LO CASTO A, LOMBARDO F, BARRESI B, SPECIALE R et al. Interventional treatment of sialoliths in main salivary glands. Radiol Med 2002,103: KEDJANYI WK, GUPTA D. Shock wave lithotripsy of a parotid duct calculus. J Laryngol Otol 2002,116: ZENK J, BOZZATO A, WINTER M, GOTTWALD F, IRO H. Extracorporeal shock wave lithotripsy of submandibular stones: evaluation after 10 years. Ann Otol Rhinol Laryngol 2004,113: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Νικόλαος Κολόµβος Σιβιτανίδου Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

1 O Διεθνές σεμινάριο

1 O Διεθνές σεμινάριο Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ Κλινικη ΑΠΘ 1 O Διεθνές σεμινάριο παθήσεων σιελογόνων αδένων Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ηλικιωμένη γυναίκα με κοιλιακό άλγος Παρουσιάζεται από: Ραφαηλίδη Δ, Βαρελά Σ, Χαρσούλα Α. Ακτινολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

µόλις το 0,01% όλων των κύστεων της στοµατικής κοιλότητας. Οι περισσότερες εντοπίζονται

µόλις το 0,01% όλων των κύστεων της στοµατικής κοιλότητας. Οι περισσότερες εντοπίζονται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(3): 90-96 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΜΟΕΙ ΗΣ ΚΥΣΤΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ*, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο ι δερµοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part IΙ.

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part IΙ. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 49, July - August - September 2012, pages 18-25 REVIEW Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part IΙ. Υπερηχοτομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Σιαλενδοσκόπηση: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Σιαλενδοσκόπηση: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ακτινοδιαγνωστική ΣTOMA 2012; 40 : 261-265 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Σιαλενδοσκόπηση: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ι.Θ. ΦΑΚΛΑΡΗΣ 1 DDS MSc, Ν.Ι. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ 2 DDS Aπό το Οδοντιατρικό-Ακτινοδιαγνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Παπανικολάου Αθανάσιος Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού.

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού. 15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού. Τι είναι η λιθίαση του ουροποιητικού ; Λιθίαση του ουροποιητικού Είναι η ύπαρξη των λίθων σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο περιφερικό οστεοποιό ίνωµα αποτελεί µία σχετικά συχνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, της οποίας

Τ ο περιφερικό οστεοποιό ίνωµα αποτελεί µία σχετικά συχνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, της οποίας ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 75-79 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΟΣΤΕΟΠΟΙΟ ΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. ΑΝ ΡΕΣΑΚΗΣ*, Φ. ΖΕΡΒΟΥ-ΒΑΛΒΗ**, Α. ΖΗΖΗ-ΣΕΡΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥ***, Π. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ**** Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UROCOURSE 2014. ELENI GAGARI DMD, DMSc. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, Α ΠΑΝΕΠ. ΚΛΙΝΙΚΙΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

UROCOURSE 2014. ELENI GAGARI DMD, DMSc. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, Α ΠΑΝΕΠ. ΚΛΙΝΙΚΙΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ UROCOURSE 2014 ELENI GAGARI DMD, DMSc. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, Α ΠΑΝΕΠ. ΚΛΙΝΙΚΙΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ: ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Σίελος (Σάλιο) και Στοματική Κοιλότητα Σάλιο: Σύνθεση Αρχικά ισότονο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα Ηλικία > 65, αλλά εµφανίζεται και σε νεώτερους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 26-30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2012 2013 Νοσοκομείο ΚΑΤ, 17 Ιανουαρίου 2013 Παραθυρεοειδείς αδένες 1880 Ο Σουηδός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπικά εργαλεία.

λαπαροσκοπικά εργαλεία. 1η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα., Κεντρικά Χειρουργεία, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, 3Παθολογοανατομικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 46, October - November - December 2011, pages 12-20 review Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I Υπερηχοτομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτη ύπνου Ορισμόςαποφρακτικήςυπνικής άπνοιας RDI>5 RDI

Διαβάστε περισσότερα

A Λοιµώξεις. Β Τοπικές νόσοι µη λοιµώδους αιτιολογίας. κεφάλαιο. κεφάλαιο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15

A Λοιµώξεις. Β Τοπικές νόσοι µη λοιµώδους αιτιολογίας. κεφάλαιο. κεφάλαιο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15 A Λοιµώξεις ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15 α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ... 15 Περιακρορριζικό κοκκίωµα... 16 Περιακρορριζικό απόστηµα... 19 β. ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΣΤΙΤΙΔΕΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012. Ψηλαφητή ευκίνητη μάζα στην βουβωνική χώρα θήλεος βρέφους ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012. Ψηλαφητή ευκίνητη μάζα στην βουβωνική χώρα θήλεος βρέφους ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ψηλαφητή ευκίνητη μάζα στην βουβωνική χώρα θήλεος βρέφους Παρουσιάζεται από: Ραφαηλίδη Δ, Καζιάνη Θ, Αποστόλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα με χρόνιες ρινικές εκκρίσεις και αίσθημα πίεσης στο γναθιαίο κόλπο Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ.

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις Παρουσίαση Περιστατικών Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Αεροπορίας Περιστατικό 1 Άρρεν ασθενής 41 ετών προσήλθε στο Ενδοκρινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση και μελέτη της μοριακής δομής των καρωτίδων αρτηριών με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΟΠΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΔΩΔ/ΛΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ

ΧΟΛΟΠΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΔΩΔ/ΛΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ Συζήτηση Αναφορές ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 Α Χειρουργική 424 ΓΣΝΕ, 2 Γαστεντερολογικό 424 ΓΣΝΕ Το 23% των ασθενών όπου υποβάλλονται σε ERCP παρουσιάζουν περιληκυθικά εκκολπώματα Tα περισσότερα εκκολπώματα δωδ/λου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326-331, 2000. 2000 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 10 ο σνέδριο Φοιηηηών Οδονηιαηρικής τολής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ σμμεηέτονηες: Λαμπροπούλοσ Ν. Οσρανία* Παπαγεωργίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο Προστατικός αδένας είναι όργανο πο ευρίσκεται μόνο στον άνδρα και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην γυναίκα. Έχει περίπου το μέγεθος ενός καρυδιού και ευρίσκεται ακριβώς κάτω

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ορισμός Συμπτώματα Αίτια Παράγοντες κινδύνου Προετοιμασία για το ραντεβού Εξετάσεις και διάγνωση Θεραπεία Πρόληψη Ορισμός Οι νεφρικοί λίθοι (νεφρική λιθίαση, νεφρολιθίαση) είναι μικρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Α Μέρος Παθογένεια Συμπτώματα - Διάγνωση Λ.Β. Αθανασίου ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Καλοήθης υπερπλασία Οξεία και χρόνια προστατίτιδα Αποστήματα του προστάτη Μεταπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Η οδοντογενής κερατινοκύστη αποτελεί τύπο οδοντογενούς κύστης µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα

Η οδοντογενής κερατινοκύστη αποτελεί τύπο οδοντογενούς κύστης µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 187-192 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΣΤΗ Ή ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Α. ΚΟΚΚΟΡΕ*, Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ**, Ε. ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ***,

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 1.1. Κυστίτιδα 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Κλινικού περιστατικού

Παρουσίαση Κλινικού περιστατικού Παρουσίαση Κλινικού περιστατικού Ηλικίας 65ετών Συχνουρία νυκτουρία - δυσκολία στην έναρξη µειωµένη ακτίνα Ενοχλείται κυρίως από τη νυκτουρία (2-3 φορές)... Από 4ετίας αλλά τον τελευταίο χρόνο... Sex;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος καρκίνος ουροδόχου κύστεως θηλώματα:

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος καρκίνος ουροδόχου κύστεως θηλώματα: 15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος καρκίνος ουροδόχου κύστεως θηλώματα: Ο καρκίνος της κύστης αποτελεί τον δεύτερο συχνότερο ουρολογικό καρκίνο. ευθύνονται για το 3% των

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME Τι είναι; Η αρθρίτιδα του Lyme είναι µία από τις νόσους που προκαλούνται από το µικρόβιο Βorrelia burgdorferi (νόσος του Lyme ή Μπορρελίωση) που

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar.

Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου. Παρουσίαση περίπτωσης. Iatrogenic displacement of impacted third molar. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 107-112 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 107-112 107 Ιατρογενής παρεκτόπιση έγκλειστου κάτω τρίτου γοµφίου.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Καρκίνος του Νεφρού Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής Τα Επινεφρίδια Nεφρικές κύστες Καρκίνος του Νεφρού Το Νεφρικό Καρκίνωμα

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αιμαγγείωμα τραχήλου με παρουσία φλεβόλιθων - αναφορά περιστατικού

Αιμαγγείωμα τραχήλου με παρουσία φλεβόλιθων - αναφορά περιστατικού 000-000_XRYSOVERGHS-5 3/10/2008 09:57 ÂÏ 122 EΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ CASE REPORT Α. Χρυσοβέργης 1 Σ. Κορρές 1 Β. Τσαβδαρίδου 2 Δ. Κωνσταντόπουλος 2 1: Α Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα