ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. - Τν θάξκαθν απηό ζπληαγνγξαθήζεθε γηα εζάο. Δελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. - Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή θαξκαθνπνηό ζαο. Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 1 Τη είλαη ην Ursofalk θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2 Τη πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ πάξεηε ην Ursofalk 3 Πώο λα πάξεηε ην Ursofalk 4 Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 5 Πώο λα θπιάζζεηαη ην Ursofalk 6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ URSOFALK ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ Τν νπξζνδενμπρνιηθό νμύ, ε δξαζηηθή νπζία ησλ ζθιεξώλ θαςαθίσλ ηνπ Ursofalk, είλαη έλα θπζηθό ρνιηθό νμύ θαη κηθξέο πνζόηεηεο απηνύ εληνπίδνληαη ζηελ αλζξώπηλε ρνιή. Τν Ursofalk ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε: - Θεξαπεία επηιεγκέλσλ πεξηπηώζεσλ ρνινιηζίαζεο (ρνιεζηεξηληθνί ιίζνη κηθξήο δηακέηξνπ, αθηηλνδηαπεξαηνί). - Σπκπησκαηηθή αληηκεηώπηζε ρνινζηαηηθώλ ζπλδξόκσλ πνηθίιεο αηηηνινγίαο, όπσο ηεο πξσηνπαζνύο ρνιηθήο θίξξσζεο θαη ηεο ζθιεξπληηθήο ρνιαγγεηίηηδαο. 2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΧΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΟ URSOFALK Μην πάπεηε ηο Ursofalk - εάλ είζηε ή εάλ ζαο έρνπλ πεη όηη είζηε αιιεξγηθνί (έρεηε ππεξεπαηζζεζία) ζηα ρνιηθά νμέα (όπσο είλαη ην νπξζνδενμπρνιηθό νμύ) ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό ησλ θαςαθίσλ Ursofalk (Απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν «6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο»), - εάλ έρεηε νμεία θιεγκνλή ζηε ρνιεδόρν θύζηε ή ζηε ρνιεθόξν νδό, - εάλ έρεηε απόθξαμε ηνπ θνηλνύ ρνιεδόρνπ πόξνπ ή θπζηηθό ρνιεθόξν πόξν (απόθξαμε ηεο ρνιεθόξνπ νδνύ), - εάλ έρεηε ζπρλνύο πόλνπο πνπ κνηάδνπλ κε θξάκπεο ζηελ άλσ θνηιηαθή ρώξα (θσιηθόο ηεο ρνιεδόρνπ) - εάλ ν γηαηξόο ζαο ζαο ελεκέξσζε όηη έρεηε αζβεζησκέλνπο ρνιόιηζνπο, - εάλ έρεηε κεησκέλε ζπζηαιηηθόηεηα ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο. Παξαθαιείζζε λα ξσηήζεηε ην γηαηξό ζαο γηα ηηο παζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη πηό πάλσ. Πξέπεη επίζεο λα ξσηήζεηε ην γηαηξό ζαο εάλ είραηε ζην παξειζόλ θάπνηα από ηηο παζήζεηο απηέο. 1

2 Πεπαιηέπυ πποθςλάξειρ Τν Ursofalk πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππό ηαηξηθή επίβιεςε. Ο γηαηξόο ζαο πξέπεη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηόο ζαο, θάζε 4 εβδνκάδεο γηα ηνπο 3 πξώηνπο κήλεο ηεο ζεξαπείαο. Μεηά από απηή ηελ πεξίνδν, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλά δηαζηήκαηα ησλ 3 κελώλ. Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε άκεζα ην γηαηξό ζαο εάλ παξνπζηάζεηε δηάξξνηα, θαζώο απηό κπνξεί λα απαηηήζεη κείσζε ηεο δόζεο ή δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε Ursofalk. Λήτη άλλυν θαπμάκυν με ηο Ursofalk Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξόζθαηα άιια θάξκαθα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο παξαθάησ δξαζηηθέο νπζίεο. Η δξάζε ησλ θαξκάθσλ απηώλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί (αιιειεπηδξάζεηο): Μείυζη ζηη δπάζη ησλ παξαθάησ θαξκάθσλ είλαη πηζαλό λα ζπκβεί όηαλ ιακβάλεηε ηαπηόρξνλα Ursofalk: - ρνιεζηπξακίλε, θνιεζηηπόιε (γηα ηε κείσζε ησλ ιηπηδίσλ ηνπ αίκαηνο) ή πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ, ζκεθηίηεο (νμείδην ηνπ αξγηιίνπ) πνπ πεξηέρεη αληηόμηλα (παξάγνληεο πνπαλαζηέιινπλ ηελ έθθξηζε ηνπ γαζηξηθνύ νμένο). Εάλ πξέπεη λα πάξεηε θάξκαθα ηα νπνία πεξηέρνπλ θάπνην από απηά ηα ζπζηαηηθά, ε ιήςε ηνπο πξέπεη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ ή κεηά ηε ιήςε ηνπ Ursofalk. - ζηπξνθινμαζίλε, δαςόλε (αληηβηνηηθά), ληηξελδηπίλε (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο) θαη άιια θάξκαθα πνπ κεηαβνιίδνληαη κε παξόκνην ηξόπν. Μπνξεί λα είλαη απαξαίηεην ν γηαηξόο ζαο λα αιιάμεη ηε δνζνινγία ησλ θαξκάθσλ απηώλ. Αύξηζη ζηη δπάζη ησλ παξαθάησ θαξκάθσλ είλαη πηζαλό λα ζπκβεί όηαλ ιακβάλεηε ηαπηόρξνλα Ursofalk: - θπθινζπνξίλε (γηα ηε κείσζε ηεο δξάζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο). Εάλ ππνβάιιεζηε ζε ζεξαπεία κε θπθινζπνξίλε, ν γηαηξόο ζαο πξέπεη λα ειέγμεη ηελ πνζόηεηα ηεο θπθινζπνξίλεο ζην αίκα ζαο. Ο γηαηξόο ζαο ζα ξπζκίζεη ηε δόζε ηεο, εάλ θξηζεί απαξαίηεην. Εάλ παίξλεηε Ursofalk γηα ηε δηάιπζε ησλ ρνιόιηζσλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηε θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγόλα ή παξάγνληεο γηα ηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα, όπσο είλαη ε θινθηβξάηε. Τα θάξκαθα απηά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ζρεκαηηζκό ρνιόιηζσλ, γεγνλόο πνπ εμνπδεηεξώλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο κε Ursofalk. Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξόζθαηα άιια θάξκαθα, αθόκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. Η ζεξαπεία κε Ursofalk κπνξεί λα επηηξέπεηαη αθόκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Ο γηαηξόο ζαο ζα μέξεη ηη είλαη ζσζηό γηα εζάο. Κύηζη και θηλαζμόρ Ζεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε/ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν. Δελ πξέπεη λα παίξλεηε ην Ursofalk θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο εθηόο αλ ν γηαηξόο ζαο θξίλεη όηη είλαη απνιύησο απαξαίηεην. Αθόκα θαη αλ δελ είζηε έγθπνο, πξέπεη λα ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξό ζαο απηήλ ηελ πηζαλόηεηα, θαζώο νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηε ζεξαπεία απηή κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κηα αμηόπηζηε κέζνδν αληηζύιιεςεο. Σπληζηώληαη κε νξκνληθά κέηξα αληηζύιιεςεο ή από ηνπ ζηόκαηνο αληηζπιιεπηηθά κε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε νηζηξνγόλα. Ωζηόζν, εάλ ιακβάλεηε Ursofalk γηα ηε δηάιπζε ησλ ρνινιίζσλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν κε νξκνληθά κέηξα αληηζύιιεςεο, γηαηί ηα από ηνπ 2

3 ζηόκαηνο νξκνληθά αληηζπιιεπηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ζρεκαηηζκό ρνινιίζσλ. Ο γηαηξόο ζαο ζα ειέγμεη όηη δελ είζηε έγθπνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε Ursofalk. Δελ ππάξρεη αξθεηή εκπεηξία ζε αλζξώπνπο, εηδηθόηεξα γηα ηνπο πξώηνπο ηξεηο κήλεο ηεο εγθπκνζύλεο. Μειέηεο ζε πεηξακαηόδσα έρνπλ δώζεη ελδείμεηο ηεξαηνγόλνπ δξάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηκεο θάζεο ηεο θύεζεο. Δελ πξέπεη λα ιακβάλεηε ην θάξκαθν απηό εάλ ζειάδεηε. Δελ είλαη γλσζηό εάλ ε δξαζηηθή νπζία ηνπ Ursofalk εθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια. Εάλ είλαη απαξαίηεηε ε ζεξαπεία κε Ursofalk, πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα ζειάδεηε. Υπήζη ζε παιδιά: Δελ έρεη ηεθκεξησζεί ε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ζηα παηδηά. Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών Δελ είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο πξνθπιάμεηο. 3. ΠΧ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΣΑ ΚΑΦΑΚΘΑ URSOFALK Πάληνηε λα παίξλεηε ην Ursofalk απζηεξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνύ ζαο. Εάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Για ηη διάλςζη ηυν σολόλιθυν σοληζηεπόληρ Σπλήζσο ρνξεγνύληαη mg νπξζνδενμπρνιηθνύ νμένο (8-10 mg/kg) ηελ εκέξα εθάπαμ ή ζε δηαηξεκέλεο δόζεηο γηα δηάζηεκα δύν ηνπιάρηζηνλ εηώλ. Σηελ πξάμε ρνξεγνύληαη 2-3 (ζπαληόηεξα κέρξη θαη 5) θαςάθηα αλάινγα κε ην ζσκαηηθό βάξνο. H εθάπαμ ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ην βξάδπ πξν ηεο θαηαθιίζεσο, επλνεί ηελ πςειόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αγσγήο URSOFALK. Όηαλ ιακβάλεηαη ζε άληζα δηαηξεκέλεο δόζεηο ζπληζηάηαη ε βξαδπλή δόζε λα είλαη ε κεγαιύηεξε θαη λα ιακβάλεηαη κε ηξνθή, πνπ βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ηεο ρνιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο. Tπρόλ δηαηξεκέλεο δόζεηο κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα. Bάξνο ζώκαηνο εκεξήζηα δόζε URSOFALK (10 mg/kg βάξνπο ζώκαηνο) Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ πξσΐ βξάδπ kg 500 mg κέρξη 80 kg 1 θαςάθην 750 mg κέρξη 100 kg 1 θαςάθην 3 θαςάθηα 1000mg άλσ ησλ 100 kg 3 θαςάθηα 1250 mg Ο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηάιπζε ρνινιίζσλ θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 6 έσο 24 κήλεο θαη εμαξηάηαη από ην κέγεζνο θαη ηε ζύλζεζε ηνπ ρνιόιηζνπ. Πξέπεη λα γίλνληαη ρνινθπζηνγξαθία ή εμέηαζε κε ππεξήρνπο αλά δηαζηήκαηα 6 κελώλ έσο όηνπ δηαιπζνύλ νη ρνιόινζνη. Η ζεξαπεία πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κέρξηο όηνπ 2 δηαδνρηθέο εμεηάζεηο, ρνινθπζηνγξαθία θαη/ή ππεξερνγξάθεκα απέρνπζεο κεηαμύ ηνπο 4-12 εβδνκάδεο, δείμνπλ ηελ 3

4 απνπζία ρνινιίζσλ. Απηό εθαξκόδεηαη δηόηη νη κέζνδνη απηέο δελ επηηξέπνπλ αμηόπηζηε απεηθόληζε ησλ ρνινιίζσλ δηακέηξνπ κηθξόηεξεο ησλ 2 mm. Μεηά ηε δηάιπζε ησλ ρνινιίζσλ ην URSOFALK πξέπεη λα ρνξεγείηαη γηα κία πεξίνδν 3 κελώλ επηπιένλ, δηόηη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ε ρνιή έρεη ηάζε λα μαλαζρεκαηίδεη ιίζνπο όηαλ δηαθνπεί ε ρνξήγεζε ηνπ νπξζνδενμπρνιηθνύ νμένο. Χολοστατικά σύνδρομα mg/kg εκεξεζίσο ζε 2-4 δηεξεκέλεο δόζεηο. Εάλ ληώζεηε όηη ε δξάζε ηνπ Ursofalk είλαη πνιύ ηζρπξή ή πνιύ αδύλακε, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Εάν πάπεηε μεγαλύηεπη δόζη Ursofalk από ηην κανονική Ωο απνηέιεζκα ηεο ππεξδνζνινγίαο κπνξεί λα εκθαληζηεί δηάξξνηα. Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο άκεζα εάλ παξνπζηάζεηε επηκέλνπζα δηάξξνηα. Εάλ ππνθέξεηε από δηάξξνηα, βεβαησζείηε όηη πίλεηε αξθεηά πγξά πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζεηε ηα πγξά ζαο θαη ηελ ηζνξξνπία ησλ ειεθηξνιπηώλ. Εάν ξεσάζεηε να πάπεηε ηο Ursofalk Μελ πάξεηε επηπιένλ δόζε ηνπ Ursofalk ηελ επόκελε θνξά, αιιά ζπλερίζηε ηε ζεξαπεία κε ηελ ζπληαγνγξαθεκέλε δόζε. Εάν ζηαμαηήζεηε να παίπνεηε ηο Ursofalk Πξηλ απνθαζίζεηε λα δηαθόςεηε ηε ζεξαπεία κε Ursofalk ή λα ζηακαηήζεηε ηε ζεξαπεία λσξίηεξα, λα ζπκβνπιεύεζηε πάληα ην γηαηξό ζαο. 4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Ursofalk κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. ςσνέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ (εκθαλίδνληαη ζε ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο 10 αιιά ζε πεξηζζόηεξνπο από 1 ζηνπο 100 αζζελείο): - Μαιαθά, ραιαξά θόπξαλα ή δηάξξνηα Πολύ ζπάνιερ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ (εκθαλίδνληαη ζε ιηγόηεξνπο από 1 ζηνπο αζζελείο): - Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηεο πξσηνπαζνύο ρνιηθήο θίξξσζεο: ζνβαξόο πόλνο ζηελ δεμηά άλσ θνηιηαθή ρώξα, ζνβαξή επηδείλσζε (αλεπάξθεηα) ηεο θίξξσζεο ηνπ ήπαηνο ε νπνία ππνρσξεί κεξηθώο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο - Αζβέζησζε ησλ ρνιόιηζσλ - Κληδσηηθό εμάλζεκα (θλίδσζε) Εάν κάποια ανεπιθύμηηη ενέπγεια γίνεηαι ζοβαπή, ή αν παπαηηπήζεηε κάποια ανεπιθύμηηη ενέπγεια πος δεν αναθέπεηαι ζηο παπόν θύλλο οδηγιών, παπακαλείζθε να ενημεπώζεηε ηο γιαηπό ή θαπμακοποιό ζαρ. 5. ΠΧ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ URSOFALK Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. Να κε θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 25 o C. 4

5 Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην θάξκαθν απηό κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο. Η εκεξνκελία απηή αλαθέξεηαη ζην θνπηί θαη ζηνλ πεξηέθηε κεηά ηε «ΛΗΞΗ». Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. Οη αλνηγκέλεο θηάιεο ηνπ πόζηκνπ ελαησξήκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εληόο 4 κελώλ. 6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ Σι πεπιέσει ηο Ursofalk Η δξαζηηθή νπζία είλαη ην νπξζνδενμπρνιηθό νμύ. Έλα θαςάθην πεξηέρεη 250 mg νπξζνδενμπρνιηθνύ νμένο. Τα άιια ζπζηαηηθά ηνπ θαςαθίνπ είλαη maize starch, silicon dioxide colloidal, magnesium stearate, gelatine, titanium dioxide E 171 Εμθάνιζη ηος Ursofalk και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ Τα θαςάθηα Ursofalk είλαη ιεπθά θαη αδηαθαλή. Πεξηέρνπλ ιεπθή ζθόλε ή θνθθία. Τα θαςάθηα Ursofalk δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 30 θαςαθίσλ (3 blisters κε 10 θαςάθηα ην θαζέλα). Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ GALENICA ΑΕ Ειεπζεξίαο 4, Κεθηζηά Tει. : Fax.: Παπαγυγόρ - LOSAN PHARMA GMBH, GERMANY - KLOCKE PHARMA-SERVICE GMBH, WEINGARTEN/BADEN-GERMANY Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ:

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη)

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT. Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg. (κλαπιθπομςκίνη) ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ KLARIFECT Επικαλςμμένα με λεπηό ςμένιο διζκία 500 mg (κλαπιθπομςκίνη) Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα