Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας."

Transcript

1 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 3. Εμπιστευτικότητα. 4. Εταιρικά αρχεία. 5. Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές. 6. Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας. 7. Προστασία του περιβάλλοντος. 8. Διαπροσωπικές σχέσεις. 9. Εργασιακές σχέσεις. 10. Τήρηση του Κώδικα δεοντολογίας καταγγελίες αρμοδιότητα. 2

3 Ι. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 1. ΑΡΧΕΣ. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας. Η ΕΓΕΜ ως οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση δίνει μεγάλη βαρύτητα στις ηθικές αξίες του συνόλου των εμπλεκομένων σε κάθε τομέα της δράσης μας. Στο παρόν συνοψίζονται οι αξίες, οι δεσμεύσεις και οι συμπεριφορές που διέπουν την εταιρία, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες. 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ. Α. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν και να εφαρμόζουν πιστά τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους που διέπουν την επιχειρησιακή λειτουργία. Β. Ηθικά Πρότυπα. Διοίκηση και εργαζόμενοι δεσμεύονται να ακολουθούν πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Αξίες όπως η ελευθερία, η ισότητα, οι ίσες ευκαιρίες και η αξιοκρατία είναι ακρογωνιαίοι λίθοι του ηθικού εταιρικού υπόβαθρου. Η ΕΓΕΜ δεσμεύεται να εξασφαλίσει για το προσωπικό της άριστο εργασιακό περιβάλλον σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους με αξιοκρατία και υπευθυνότητα απαγορεύει την οποιαδήποτε διάκριση που βασίζεται σε φύλο, θρησκεία, φυλή, εθνική καταγωγή, ηλικία 3

4 ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης από όπου και να προέρχεται ΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. 1. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του στα πλαίσια των απλών κανόνων που θεσπίζονται στο κώδικα δεοντολογίας της εταιρίας. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εργαζόμενοι οφείλουν να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η πρόκριση προσωπικού συμφέροντος και ωφέλειας έναντι των εταιρικών συμφερόντων. Οι εργαζόμενοι στην εταιρία οφείλουν να αποφεύγουν δραστηριότητες με επιδίωξη ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εργαζόμενος έχει αμφιβολίες για το εάν οι ενέργειές του στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων του προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων, οφείλει να συμβουλεύεται τον προϊστάμενό του. 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας νοούνται: Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές Η υλικοτεχνική υποδομή Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός Τα μεταφορικά μέσα Τα προϊόντα Τα επιχειρησιακά σχέδια Τα εταιρικά αρχεία Το πελατολόγιο Τα trade marks 4

5 Κάθε εργαζόμενος οφείλει να προστατεύει και να διαφυλάττει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είτε αυτά είναι υλικά είτε άυλα και να εφιστά την προσοχή του για την αποφυγή σπατάλης, κακής χρήσης, ζημιών και κλοπής τους. 3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να προστατεύει και να μην δημοσιοποιεί πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Ενδεικτικά αναφέρονται πληροφορίες για πελάτες, για προμηθευτές, για μελλοντικές συνεργασίες που βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, οικονομικά στοιχεία, συμβάσεις, προσωπικά δεδομένα, κλπ. 4. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Το σύνολο των εταιρικών αρχείων αποτελεί περιουσία της εταιρίας και η σωστή τήρηση και ενημέρωσή τους είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία. Ως εκ τούτου, όλοι οι εργαζόμενοι που εκ της θέσης τους τηρούν και διαχειρίζονται αρχεία, οφείλουν να τα επικαιροποιούν και ενημερώνουν σωστά. 5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις του δυναμικού της και των πελατών και προμηθευτών της και οι οποίες σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, διέπονται από διαφάνεια σεβασμό ειλικρίνεια εμπιστοσύνη αντικειμενικότητα αμοιβαίο όφελος 5

6 εχεμύθεια Οι πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού όπως και οι πρακτικές δωροδοκίας και διαφθοράς είναι απολύτως καταδικαστέες από όπου και να προέρχονται. Εξυπακούεται ότι σε περιπτώσεις εφαρμογής παράνομων πρακτικών εκ μέρους των πελατών, προμηθευτών μας, η εταιρεία προχωρά σε άμεση διακοπή της συνεργασίας. Οι κανόνες συναλλαγής καθορίζονται από τις αρχές του υγιούς θεμιτού ανταγωνισμού. 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στα 25 χρόνια της λειτουργίας της η εταιρία έχει στο ενεργητικό της μηδενικό δείκτη εργατικών ατυχημάτων. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή που επιδεικνύει σε θέματα τόσο ασφάλειας όσο και υγιεινής στους χώρους της. Για την ΕΓΕΜ αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας η κατά γράμμα τήρηση όλων των σχετικών κανονισμών και νόμων. 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα της εταιρίας είναι αμιγώς εμπορική και ως εκ τούτου δεν παράγει ρύπους ή απόβλητα επιβαρυντικά για το περιβάλλον, η διοίκηση έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει όλες τις ενέργειες και πολιτικές που απαιτούνται για την ανακύκλωση των υλικών και την προστασία του περιβάλλοντος. 8. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Οι διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων στην εταιρία πρέπει να διέπονται από αμοιβαίο σεβασμό, ευγένεια και αλληλεγγύη καθόλη την διάρκεια της συνεργασίας τους. 6

7 Συμπεριφορές που δεν προάγουν τα ανωτέρω καθώς επίσης τυχόν ρατσιστικές ή σεξιστικές αναφορές ή πράξεις είναι καταδικαστέες και πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην διοίκηση προς λήψη των κατάλληλων μέτρων. 9. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Οι εργασιακές σχέσεις στην εταιρεία διέπονται και καθορίζονται βάσει της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Η εταιρία σέβεται και εφαρμόζει τα εργασιακά δικαιώματα, δεν απασχολεί ανήλικο προσωπικό και ανασφάλιστους εργαζομένους και καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή μαύρης εργασίας. 10. ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. Ο Κώδικας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής λειτουργίας και ως εκ τούτου είναι ευθύνη και υποχρέωση των εργαζομένων να τον τηρούν σε καθημερινή βάση. Ειδικότερα για την διοίκηση, οι Διευθυντές της εταιρείας έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση, παρακολούθηση και επικαιροποίησή του. Οι εργαζόμενοι στων οποίων την αντίληψη υποπίπτουν περιστατικά αθέμιτης συμπεριφοράς και πρακτικών, οφείλουν να τα καταγγείλουν στην διεύθυνση. Αρμόδια για την επικαιροποίηση και ενημέρωση του κώδικα ορίζεται η Ρόκκου Έλλη. Αρμόδιος για την τήρηση του κώδικα ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος Λειβαδιώτης Ιωάννης. Για τη διοίκηση ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Τα έργα στο έντυπο που κρατάτε δηµιουργήθηκαν µε την υποστήριξη της WIND από φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών µε smartphone µέσω του νέου 3G δικτύου της εταιρείας (Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»... 4 ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Περίθαλψη Ποιότητας... 10 Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας Κώδικας Ηθικής Συµπεριφοράς & εοντολογίας Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Όραµα και Βασικές Αξίες...4 Νοµιµότητα και Ακεραιότητα...4 ιαφάνεια...4 Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού...4 Ποιότητα Προσωπικού...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία www.hartmann.info Αγαπητοί εργαζόμενοι, Για να ευθυγραμμιστούμε με τις διεθνείς απαιτήσεις συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα