ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών παραλιακού κρηπιδώµατος λιµένα Λακκίου Λέρου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιστορικό Το παραλιακό κρηπίδωµα του λιµένα Λακκίου Λέρου έχει κατασκευασθεί επί ιταλοκρατίας και σήµερα χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής κατά την θερινή περίοδο, καθώς και για την πρόσδεση των σκαφών του Λιµενικού Σώµατος. Στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας µεγάλο τµήµα του ανωτέρω κρηπιδώµατος (µήκους 135,00m) είχε παρουσιάσει προβλήµατα υποσκαφών, τα οποία οφείλοντο σε αποκόλληση των λαξευτών λίθων που µορφώνουν το µέτωπό του και κατόπιν υδραυλική διάβρωση των λιθορριπών του ανακουφιστικού πρίσµατος. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος τον Ιανουάριο του 2006 εκπονήθηκε από την εταιρεία «Τρίτων Σύµβουλοι Μηχανικοί» η µελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στο λιµένα Λακκίου Λέρου», το οποίο εκτελέσθηκε µε χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και ιδίους πόρους του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και περατώθηκε στις αρχές του Πρόσφατα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Λιµεναρχείου Λέρου πραγµατοποιήθηκε από τον συντάκτη της παρούσας µελέτης αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκαν αντίστοιχα προβλήµατα σε τµήµα µήκους 26,00m του ίδιου κρηπιδώµατος (που έχει πλάτος 5,00m), το οποίο δεν είχε αποκατασταθεί στα πλαίσια του προαναφερθέντος έργου. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε αποκόλληση της εξωτερικής στρώσης του κρηπιδώµατος και υδραυλική υποσκαφή του, µε αποτέλεσµα να προκληθούν τοπικές καταρρεύσεις και να µειωθεί το ωφέλιµο βάθος λόγω της συγκέντρωσης µπαζών στον πόδα του κρηπιδώµατος. Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω κρηπίδωµα έχει κατασκευαστεί επί τεχνητών ογκολίθων, η άνω παρειά των οποίων βρίσκεται σε βάθος περίπου -1,00m, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του πρώτου τµήµατος και περιγράφονται στον Φ.Α.Υ. Πάνω σε αυτούς δοµήθηκε η εξωτερική στρώση του κρηπιδώµατος από λαξευτούς λίθους γκρίζου χρώµατος, προερχόµενους από τη νήσο Λέβιθα, διαστάσεων 0,80m x 0,40m x 0,40m, όπισθεν της οποίας έγινε επίχωση µε λιθορριπή και λοιπά προϊόντα εκσκαφών. Μεθοδολογία επέµβασης Η επέµβαση που προτείνεται µε την παρούσα µελέτη, αφορά στην αποκατάσταση της ανωδοµής του κρηπιδώµατος µε σκοπό την επανάκτηση του επιπέδου ασφαλείας που διέθετε πριν την παρουσίαση των ζηµιών, µε την διατήρηση της υπάρχουσας 1

2 αισθητικής του, καθώς και τον εξοπλισµό του µε υποδοµές που θα επιτρέψουν την µελλοντική λειτουργία του ως Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών. Φωτ. 1 Άποψη του παραλιακού κρηπιδώµατος λιµένα Λακκίου. ιακρίνεται το σηµείο όπου έχει επέλθει τοπική κατάρρευση, ενώ στο βάθος φαίνεται το αποκατεστηµένο κατά το παρελθόν τµήµα. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν έχουν ως εξής: 2

3 1) Αποξήλωση καθαίρεση της υφιστάµενης ανωδοµής του κρηπιδώµατος. Το προς καθαίρεση τµήµα θα έχει τραπεζοειδή διατοµή ξεκινώντας από την άνω παρειά των τεχνητών ογκολίθων, η οποία όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου -1,05m από τη Μέση Στάθµη Θάλασσας. Η αποξήλωση θα εκτελεσθεί µε προσοχή ώστε να αφαιρεθούν ακέραιοι οι υφιστάµενοι λαξευτοί λίθοι από γκρίζο γρανίτη (που προέρχεται από τη νήσο Λέβιθα), ενώ προς την πλευρά του χερσαίου χώρου θα διαµορφωθεί φυσικό πρανές µε κλίση 1:4. Τα υλικά που θα προκύψουν από την καθαίρεση θα µεταφερθούν στον χώρο διάθεσης απορριµµάτων, σε απόσταση 5km από το λιµένα Λακκίου. 2) Καθαρισµός του πυθµένα της θάλασσας έµπροσθεν του πόδα του κρηπιδοτοίχου από προϊόντα καταπτώσεων. Τα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισµό θα µεταφερθούν στον χώρο διάθεσης απορριµµάτων, σε απόσταση 5km από το λιµένα Λακκίου. Εξαιρούνται οι λίθοι από γκρίζο γρανίτη, οι οποίοι θα συλλεγούν κατά τα ανωτέρω, µε σκοπό την επαναχρησιµοποίησή τους. 3) Αποκάλυψη στη βάση της εκσκαφής της άνω παρειάς του ανώτερου τεχνητού ογκολίθου και διάστρωση λιθορριπής για την κατασκευή νέου ανακουφιστικού πρίσµατος τραπεζοειδούς διατοµής µε µήκος βάσης 2,20m και κλίση 1:2. Η λιθορριπή θα καλυφθεί από γεωύφασµα εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 200,0kN/m. Θα ακολουθήσει η έγχυση ύφαλου σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 έως την στάθµη της θάλασσας, αφού προηγουµένως έχει γίνει η διαµόρφωση του νέου µετώπου µε τύπους (καλούπια). Προ της πλήρους πήξης του σκυροδέµατος ακολουθεί η τοποθέτηση µίας σειράς των λαξευτών ογκολίθων σε πλήρως ορθογωνισµένη διάταξη µε τον διαµήκη άξονα των λίθων κάθετα στην διεύθυνση του κρηπιδώµατος. Για την σύνδεση µεταξύ των λίθων προβλέπεται τσιµεντοκονία περιεκτικότητας 600kgr τσιµέντου ανά κυβικό µέτρο κονιάµατος. Οι αρµοί των λίθων θα πληρωθούν έως ελάχιστον βάθος 5mm µε έτοιµο εύκαµπτο επισκευαστικό τσιµεντοειδές κονίαµα δύο συστατικών (π.χ. τύπου Sikatop 121 της εταιρείας Sika ή ισοδύναµο). 4) Ακολουθεί η κατασκευή του τύπου (καλουπιού) ώστε να µορφωθεί το µέτωπο του κρηπιδώµατος µέχρι την τελική στάθµη +1,15m και η συµπλήρωση της λιθορριπής του ανακουφιστικού πρίσµατος µε την υφιστάµενη κλίση και µέχρι την στάθµη +0,75m. Κατόπιν θα γίνει η έγχυση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 έως την διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας. Η σκυροδέτηση του έξαλου τµήµατος του κρηπιδώµατος θα γίνει σταδιακά, λαµβάνοντας πρόνοια για την τοποθέτηση αγωγών από PVC, καθώς και κατάλληλων ενθεµάτων από διογκωµένη πολυστερίνη, ώστε να δηµιουργηθούν κατά την σκυροδέτηση τα φρεάτια εντός της ανωδοµής. Οι αγωγοί αυτό θα ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα και για το λόγο αυτό κατά την σκυροδέτηση πρέπει να ληφθούν µέτρα για την συγκράτησή τους από την ανοδική κίνηση. Επίσης, θα πρέπει να ενσωµατωθούν τα αγκύρια των δεστρών και οι βραχίονες πρόσδεσης ανά 2,50m. Η σκυροδέτηση θα πραγµατοποιηθεί έως την τελική στάθµη +1,15m 3

4 και ταυτόχρονα θα κατασκευασθεί το ακραίο τµήµα πλάτους 0,85m. Προ της έγχυσης του σκυροδέµατος ανωδοµής, η επάνω επιφάνεια των λαξευτών λίθων θα προετοιµαστεί κατάλληλα για την πρόσφυση µε εποξειδική συγκολλητική ρητίνη, η οποία προ της χρησιµοποίησής της θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του επιβλέποντος µηχανικού. Επίσης, σηµειώνεται ότι οι εσοχές στην περιοχή των βραχιόνων πρόσδεσης θα διαµορφωθούν µε κατάλληλους τύπους (καλούπια). Φωτ. 2 Ενδεικτική διατοµή από τον Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στο λιµένα Λακκίου Λέρου». Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση του µελετώµενου έργου κατά τον ίδιο τρόπο. 5) Η τελική επίστρωση του κρηπιδώµατος σε πλάτος 3,95m θα αποτελείται από τεχνητούς κυβόλιθους εκ σκυροδέµατος χρώµατος γκρι και κεραµιδί, διαστάσεων 10cm x 10cm x 6cm, οι οποίοι ενσφηνώνονται πάνω σε στρώµα καθαρής άµµου, πάχους 4 εκ. περίπου που διαστρώνεται απ ευθείας επί του σκυροδέµατος. Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει µε το χέρι, χωρίς κονίαµα, ψηλότερα από την επιδιωκόµενη τελική στάθµη κατά 1 έως 1,5cm περίπου. Θα ακολουθήσει συµπίεση µε δονητική πλάκα για την επίτευξη της τελικής στάθµης, και τέλος η συµπλήρωση των αρµών µε κοσκινισµένη άµµο. Μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης, σκουπίζεται το δάπεδο για την αποµάκρυνση της πλεονάζουσας άµµου. Σηµειώνεται ότι µε τους κυβόλιθους 4

5 θα διαµορφωθούν διακοσµητικά µοτίβα, όµοια µε αυτά της υφιστάµενης επίστρωσης (20 σειρές κυβολίθων γκρι χρώµατος, ακολουθούµενες από 2 σειρές κυβολίθων χρώµατος κεραµιδί). Ειδικές ζώνες πλάτους 10cm από σκυρόδεµα δηµιουργούνται γύρω από τις θέσεις φρεατίων. Η τελική επιφάνεια πρέπει να εµφανίζει κλίση 1% προς την πλευρά της θάλασσας. Εποµένως, η στάθµη της τελικής επιφάνειας από την πλευρά του δρόµου θα είναι σε υψόµετρο +1,20m, ενώ στην πλευρά του κυρίου µετώπου (θάλασσας) σε υψόµετρο +1,15m. Εξοπλισµός Σε όλο το µήκος του έργου τοποθετούνται οι υποδοµές φρεατίων και υπογείων αγωγών για την µελλοντική τοποθέτηση δικτύων Η/Μ. Η σκοπιµότητα της επέµβασης αυτής είναι προφανής καθώς τα κρηπιδώµατα αυτά αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο στην τουριστική ανάπτυξη του Λακκίου και από τεχνικής πλευρά είναι πολύ πιο εύκολη και οικονοµική η τοποθέτησή τους στο πλαίσιο των επισκευών και όχι µεταγενέστερα, οπότε θα χρειαστεί εκ νέου αποξήλωση και αποκατάσταση. Οι εν λόγω παροχές είναι αντίστοιχες µε αυτές που συνήθως προβλέπονται σε µαρίνες τουριστικών σκαφών, για την περίπτωση που µελλοντικά η χρήση των κρηπιδωµάτων αποκτήσει ανάλογο χαρακτήρα και αποφασισθεί η τοποθέτηση pillars παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού. Συγκεκριµένα, στην τυπική τους µορφή, προβλέπονται δύο αγωγοί από PVC, διαµέτρου Φ110 για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις, και δύο αγωγοί από PVC διαµέτρου Φ160 για τις µηχανολογικές συνδέσεις. Οι εν λόγω αγωγοί προβλέπονται για τη µελλοντική διέλευση των Η/Μ παροχών, για την εξυπηρέτηση των σκαφών. Οι αγωγοί απολήγουν σε φρεάτια διανοµής και επίσκεψης διαστάσεων κάτοψης 50 x 50cm. Τα εν λόγω φρεάτια προβλέπονται ανά τυπικές αποστάσεις 15µ. Τα καλύµµατα των φρεατίων προβλέπονται χυτοσιδηρά µε διαστάσεις 55 x 55cm και κλάσης 30ton. Οι αγωγοί καθόλο το µήκος τους προβλέπονται εγκιβωτισµένοι εντός σκυροδέµατος. Από τα ηλεκτροµηχανολογικά φρεάτια ξεκινούν αγωγοί διαµέτρου Φ63 που καταλήγουν σε φρεάτιο 40 x 40cm που προβλέπεται πιο κοντά στο µέτωπο της ανωδοµής στο οποίο θα µπορούν να τοποθετηθούν µελλοντικά τα Pillars παροχών. Στο ίδιο φρεάτιο απολήγουν οι αγωγοί Φ110 των ηλεκτρολογικών παροχών. Τα pillars παροχών προβλέπονται ανά 7.5µ έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τόσο µικρά σκάφη ανά ένα pillar όσο και µεγαλύτερα ανά δύο pillar. Οι αγωγοί Φ160 και Φ63 βρίσκονται σε διαφορετική στάθµη. Σηµειώνεται επίσης ότι επειδή στην περιοχή δεν υφίσταται σύστηµα απορροής οµβρίων υδάτων, θα ληφθεί µέριµνα για την τοποθέτηση σωλήνων PVC Φ200, ανά 10m, οι οποίοι θα έχουν κλίση 1% προς την πλευρά της θάλασσας και θα ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Για την διευκόλυνση της πρόσδεσης των σκαφών προβλέπεται τοποθέτηση χυτοχαλύβδινων δεστρών σχήµατος Τ ελκτικής ικανότητας 10t, οι οποίες θα τοποθετηθούν επί των νέων ανωδοµών σε απόσταση 7,50m µεταξύ τους, καθώς και 5

6 ανοξείδωτοι βραχίονες πρόσδεσης (ποιότητα inox 304), οι οποίοι θα αγκυρωθούν στο µέτωπο της ανωδοµής σε απόσταση 2,50m (δηλαδή µεταξύ δύο διαδοχικών δεστρών θα υπάρχουν δύο κρίκοι πρόσδεσης. Τέλος, στα πλαίσια του έργου θα γίνει συντήρηση των τριών προϋφιστάµενων µεταλλικών δεστρών, η οποία συνίσταται σε καθαρισµό τους µε αµµοβολή µέχρι την πλήρη αποµάκρυνση της σκουριάς και την αποκάλυψη του χάλυβα, εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) µε υλικό εποξειδικής βάσεως (δύο χέρια), καθώς και τελική βαφή µε λευκό χρώµα ναυτιλιακού τύπου (marine), επίσης εις διπλούν. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι η τελική εµφάνιση του έργου θα πρέπει να είναι όµοια µε αυτή του εκτελεσθέντος κατά το παρελθόν, δεδοµένου ότι πρόκειται για συνέχειά του, που αφορά το ίδιο κρηπίδωµα. Εποµένως, κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που τυχόν δεν προβλέπονται από την παρούσα µελέτη θα διαµορφωθούν σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση στο γειτνιάζον αποκατεστηµένο τµήµα του κρηπιδώµατος. Προϋπολογισµός Λοιποί όροι Ο ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιονδήποτε ζηµιών προκληθούν κατά την κατασκευή του. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει διαρκώς το Λιµεναρχείο Λέρου για την εξέλιξη των εργασιών και να συµµορφώνεται απολύτως προς τις υποδείξεις του. Επίσης, υποχρεούται στην περίφραξη του εργοταξίου µε εργοταξιακό πλέγµα καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και στην τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών για την νυχτερινή του επισήµανση. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι ,00, από τα οποία τα ,86 αφορούν εργασίες που θα εκτελεσθούν, τα 5.768,43 ενιαίο όφελος, 5.672,29 απρόβλεπτα, 477,93 αναθεώρηση και τα υπόλοιπα 7.034,48 Φ.Π.Α. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1418/84, 2229/94, 2372/96, 2940/01, 3263/04, 3669/08 και των Π.. 609/85, 171/97, 286/94, 368/94 και 218/99. Ο Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πάτµος, Ρόδος, Ρόδος, Η Προϊσταµένη Τ.Σ.Ε. Γεώργιος Καρακατσάνης Πολιτικός Μηχανικός Αντώνιος Ζουµπάς Πολιτικός Μηχανικός Γεωργία Μάργα Ακρίδη Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c) 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 K:\N5800c\cons\tefhi\5320_MAPS.doc Ν5800c/5320 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ : «Εµπορικός & Επιβατικός

Διαβάστε περισσότερα

Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ.

Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμμανουήλ Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41717 Fax: 28210 73847 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.740.000 ευρώ Νοέµβριος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi 2\MAPS.doc Ν2000a/5247/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013

Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: A.M.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε 04/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «Νο1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 : ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ.ΘΡΑΨΑΝΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ.ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ...5 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ...5 3 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ...9 3.1 Χάραξη γραµµικών έργων επί του εδάφους...9 3.2 Αποτυπώσεις θέσεων τεχνικών έργων... 10 3.3 Προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ B10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/Β09 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-41001 ΕΡΓΟ : Εργασίες συντήρησης και επισκευής του κτιρίου εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Τοµέα υτικής Ελλάδας της ιεύθυνσης Συστήµατος Μεταφοράς, στο ουκάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση οργανωµένων θέσεων στάθµευσης και βελτίωση της προσπελασιµότητας προς το ηµοτικό Νεκροταφείο.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. Α.Μ.:61/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα