ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ /01/2014 Εως 30/11/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014"

Transcript

1 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινες ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΕΡΤ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν 1726/44, 30 ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66). ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (άρθρα 3ν.1726 / 44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61και 33 νδ 5441/66) ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ (άρθρα 3ν.1726 / 44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61και 33 νδ 5441/66) ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 122 Ν.1118/81) Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (Αρθρο 122 Ν. 1118/81) , , , , , , , ,34 659, , , , , , , , , ,34 659, , , , , , , , , , , , ,84 659, , , , , , , , , ,84 659, , , , , ,79 962, , , ,20 659, , , , , ,00 96, , , ,64

2 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια. ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕ απάνες διαδικασιών προσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν. 2597/97)). ΑΠΑΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟ Ι ΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ (ΑΡΘΡΟ 13Ν.2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων. ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Αµοιβές νοµικών, για υποθέσεις ηµοτικών τελών Καθαριότητας & φωτισµού Αµοιβές τεχνικών. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αµοιβές δικαστικών επιµελητών. ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Λοιπές αµοιβές λοιπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΑ Α , , , , , ,00 335,00 335,00 335, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64

3 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,46 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΩΣ 31/12/11 Αµοιβή ανεξάρτητων πιστοποιηµένων εκτιµητών Αµοιβή ελεγκτού της εκκαθαρισθείσας ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ήµου Ασπρ/γου ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, Αντιδηµάρχου και Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ). ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ- ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν.2685/99 - άρθρ.140,παρ. 4 Ν. 3463/2006). Έξοδα κηδείας ηµάρχων & Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν2685/99- άρθρ.140,παρ. 4 Ν. 3463/2006) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξοδων παράστασης και των λοιπων παροχών σε αιρετούς. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥ ΚΥ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. ΑΜΟΙΒΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27

4 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ( ΕΗ κλπ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΛΤΑ κλπ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Ο.Κ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ Τ.Α.Π. Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 και 77 ΚΕ Ε). ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 76&77 ΚΕ Ε) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. ΛΟΙΠΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδροµικά τέλη. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητή τηλεφωνία. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Λοιπές επικοινωνίες. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ Λοιποί Φόροι ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03

5 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί Φόροι και Τέλη ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Ν.4071/2012 ΑΡΘ.6 ΠΑΡ.15) ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΙΑΛΕΞΕΙΣ ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ , , ,05 976, , , , , ,09 976, , , , , , ,09 976, , , , , , ,06 976, , , , , , , , , ,96

6 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,46 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα. ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Λοιπές συνδροµές. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ηµοσίευση προκηρύξεων. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Έξοδα δηµοσιεύσεων διαγωνισµών Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων. ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 1ης ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

7 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,46 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα λοιπων παρεµφερών δραστηριοτήτων. ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων. ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Αποζηµίωση πολιτών απο κακοτεχνίες,ατυχήµατα κ.λ.π. απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν. 2372/1940). ΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕ Ρ..Σ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

8 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΙΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ & ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/2013 (ΣΥΝΕΧ.) Εξοδα εκλογών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ Π ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΝΕΙΩΝ Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (δάνεια για κάλυψη επενδυτικών αναγκών) Τόκοι δανείων εσωτερικού. ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ Τ.Π.. ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ PROBANK Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΝΕΙΩΝ Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΣ ΑΕ ( ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 418,19 418, , , , , , , , , , , , , ,65 418,19 418, , , , , , , , , , , , , ,65 418,19 418, , ,96

9 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ Π ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (δάνεια για κάλυψη επενδυτικών αναγκών) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗΣ ΟΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Π.. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗΣ ΟΣΗΣ ΣΤΗΝ PROBANK ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προµήθειες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ Σ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης υπηρεσιακού συµβουλίου. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές υπέρ συνδέσµων ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5% ΥΠΕΡ ΙΒΕΕΤ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΠΑΡΟΧΕΣ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορες ΝΠ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 150,61 150, , , , , , , , , , , , ,61 150,61 150, , , , , , , , , , , , ,61 150,61 150, , , , ,64

10 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ Σ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΠΑΡΟΧΕΣ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΗΜΟΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΩΡΕΑΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Οικονοµική ενίσχυση πληγέντων απο το έκτακτο καιρικό φαινόµενο της 24/10/2014 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικκούς συλλόγους και σωµατεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Χρηµατοδοτήσεις Κοινοφελών ηµοτικών Επιχειρήσεων (Παρ.1 Άρθρου 259 Κ Κ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΡ.1 ΑΡΘΡΟΥ 259 Κ Κ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λοιπές Προαιρετικές Πληρωµές για Μεταβιβάσεις Εισοδηµάτων σε Τρίτους. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠ/ΠΟΥΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ATTIKA TV" ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,27 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,27 68 ΛΟΙΠΑ , , , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις ενοικίου ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 6812 Εγγυήσεις ηµοσίων Οργανισµών ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ ηµοτικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λοιπές εγγυήσεις ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 682 ΕΚΤΑΚΤΑ , , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.2,ΠΑΡ.5, Ν.4079/2012 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης ,25 579, ,25 579, ,25 579, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,58 579,58 579,58 ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,95 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόµατα) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , , , , , ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , ,

12 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,19 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµατα) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΦ ΆΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΟΑΕ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95

13 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ (ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΟΑΕ ) ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 122 Ν.1118/81) ΚΗ ΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 112Ν.118/81) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώµατα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Λοιπά ασφάλιστρα. ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88

14 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,19 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του ήµου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΗ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΜΟΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΠ. ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Κ.ΛΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στα ηµοτικά κτίρια Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95

15 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (SOFTWARE) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ. Υ ΡΕΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ. απάνες καθαρισµού γραφείων. ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ απάνες εκκενωσης βόθρων. ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μεταφορές εν Γένει. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων. Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ηµοσίευση προκηρύξεων. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 202,07 202,07 202,07

16 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών. ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κλπ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΝΟΜΩΝ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜ.ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ ΚΛΠ , ,84 437,76 437, , , , , ,83 76,75 76, , , , , ,83 76,75 76, , , , ,95

17 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,19 66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝ/ΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ , , , , , , , , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ , , , ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Είδη κλινοστρωµνών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΛΠ. ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Είδη κατασκηνώσεως ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖ.ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.ΛΠ.) 4.00

18 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 6 ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,19 66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΜΟΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΜΟΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝ.-ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ (ΣΥΝΕΧ.) ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΕΩΝ Προµήθεια φωτογραφικού υλικού. ΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Προµήθεια λοιπού υλικού. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ , , , ,95

19 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , , ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΕΠΙΣΚ.ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ,ΠΟΜΟΛΩΝ,ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ ΚΛΠ.ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ, ΜΟΥΣΑΜΑ ΩΝ ΚΛΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ Λοιπές προµήθειες. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95

20 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ , , , , , ,95 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,83 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κ.ΛΠ. ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FAX Κ.ΛΠ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΧ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚ/ΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜ.ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΥΝΕΧ.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έπιλα σκεύη. Προµήθεια γραφείων και λοιπών επίπλων για τις ανάγκες των ηµοτικών κτιρίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , , , , ,83

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

70,46 36,44 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13

70,46 36,44 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13 3 Τ Ρ Ι Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η & Τ Ο Μ Ε Α Κ Η Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Τ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 65 Γ-1 Γεωγραφική Κατανοµή της Bοηθειας Γ-1. Πολιτικές και σχεδιασµός της γεωγραφικής κατανοµής της βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα