ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Αττικής Αποδοχή Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 6. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).

2 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ (Β 540) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 7782/1998/Α2/ με θέμα: «Περιφέρεια Αττικής - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 15. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 9247/2434/Α2/ με θέμα: «Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 16. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 2362/1593/Α2/ με θέμα: Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση δύο επιπλέον Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 17. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3859/2538/Α2/ με θέμα: Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση μιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 18. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 4398/2885/Α2/ με θέμα: Περιφέρεια Αττικής Συγκρότηση πέμπτης (5 ης ) Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 19. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 4159/2757/Α2/ με θέμα: Περιφέρεια Αττικής - Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». Σελίδα 2 από 23

3 20. Tα Πρακτικά 1/ , 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4666/ ), 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ , 16/ , 17/ , 18/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5371/ ), 19/ , 20/ και 21/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5425/ ) των συνεδριάσεων της 1 ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής για την εξέταση των Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και τη γνωμοδότηση προς την Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 21. Tα Πρακτικά 1/ , 2/ , 3/ , 4/ , 5/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4055/ ), 6/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5556/ ), 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ και 16/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5730/ ) της 2 ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής για την εξέταση των Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και τη γνωμοδότηση προς την Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 22. Tα Πρακτικά 1/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4938/ ), 2/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4942/ ), 3/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4885/ ), 4/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5011/ ), 5/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5391/ ), 6/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4886/ ), 7/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5392/ ), 8/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5550/ ), 9/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5471/ ) και 10/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5558/ ) της 3 ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής για την εξέταση των Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και τη γνωμοδότηση προς την Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 23. Tα Πρακτικά 1/ , 2/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4852/ ), 3/ , 4/ , 5/ , 6/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5369/ ) και 7/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5474/ ) της 4 ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής για την εξέταση των Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και τη γνωμοδότηση προς την Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 24. Tα Πρακτικά 1/ , 2/ , 3/ , 4/ και 5/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5594/ ) της 5 ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής για την εξέταση των Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και τη γνωμοδότηση προς την Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ Αποφασίζουμε Για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών»: Σελίδα 3 από 23

4 1. Την αποδοχή των Πρακτικών των συνεδριάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής που συγκροτήθηκαν με τις Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ. για την εξέταση των Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και τη γνωμοδότηση προς την Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 2. Την, με βάση τα παραπάνω Πρακτικά, αποδοχή τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) αιτημάτων θεραπείας, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και την προώθηση αυτών σε διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 12. «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ένταξης έργων» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και στο Παράρτημα ΧΙΙΙ. «Αρμόδια Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης». 3. Την απόρριψη, με βάση τα παραπάνω Πρακτικά, τετρακοσίων δεκατεσσάρων (414) αιτημάτων θεραπείας, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για τα οποία εμμένουμε στην νομιμότητα της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7782/1998/Α2/ με θέμα: «Περιφέρεια Αττικής - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 4. Την ενημέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ μόνο ηλεκτρονικά των ενδιαφερομένων για την απόφαση αυτή. 5. Τη δημοσίευση της απόφασης στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κοινοποίηση: 1. Περιφέρεια Αττικής 2. Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας Περιφέρειας Αττικής 3. Επιτροπή Αξιολόγησης Αττικής 4. EΦΕΠΑΕ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β1, Γ Γεώργιος Γιαννούσης Σελίδα 4 από 23

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΒΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ (ΕΛ.ΒΙ.Α.Κ) ΕΠΕ 2 ΒΕΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3 ΒΕΣ Π.ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ - Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 4 ΒΕΣ VALUE RIGHT MANAGEMENT CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5 ΒΕΣ MORIENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 ΒΕΣ Χ. & Φ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 7 ΒΕΣ ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ 8 ΒΕΣ AVIDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 ΒΕΣ ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 11 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΑΡΔΑΜΗ Ο.Ε. 12 ΒΕΣ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΑΓΑΘΗ 13 ΒΕΣ Κ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 14 ΒΕΣ ΤΕΤΡΑΚΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠ.ΕΠΕ 15 ΒΕΣ HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16 ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 17 ΒΕΣ ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18 ΒΕΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε. 19 ΒΕΣ CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 20 ΒΕΣ ΒΕΣ CLICK DELIVERY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΗ ΑΛΕΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙ 22 ΒΕΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 23 ΒΕΣ FUR DECO ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 24 ΒΕΣ Α ΚΑΙ Ρ ΚΑΡΔΑΡΗ ΟΕ 25 ΒΕΣ ΑΞΑΡΛΙΑΝ ΣΕΡΓΙΟΣ 26 ΒΕΣ ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛ. ΧΡΟΝΗΣ Μ. Ο.Ε. 27 ΒΕΣ SCANIT 4EXPERIENCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 28 ΒΕΣ DAVID PASCAL AUFFRET - CHRISTOPHE PETIT O.E. 29 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 30 ΒΕΣ Κ.ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α.Ε 31 ΒΕΣ ΜΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 32 ΒΕΣ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Α.Ε. 33 ΒΕΣ SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 34 ΒΕΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ Α.Ε. 35 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΦΑΙΗ 36 ΒΕΣ ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 37 ΒΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38 ΒΕΣ Micrel Ιατρικά Μηχανήματα ΑΕ 39 ΒΕΣ ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΙΔΗΣ Γ. - ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ Α. Ε.Ε. 40 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 41 ΒΕΣ ΤΑΚΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 42 ΒΕΣ ΤΣΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΕ Σελίδα 5 από 23

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 43 ΒΕΣ ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 44 ΒΕΣ FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45 ΒΕΣ OLYMPIA TELECOM Ε.Π.Ε 46 ΒΕΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 47 ΒΕΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε. 48 ΒΕΣ Π ΚΑΙ Δ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 49 ΒΕΣ BUILD-IT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 50 ΒΕΣ ΤΑΣΤΣΙΑΝ ΑΒΕΕ 51 ΒΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. 52 ΒΕΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ 53 ΒΕΣ STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 54 ΒΕΣ ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 55 ΒΕΣ MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 56 ΒΕΣ Χ ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 57 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 58 ΒΕΣ ΖΕΠΠΟΣ ΖΩΤΗΡΙΟΣ 59 ΒΕΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΙ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε. 61 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 62 ΒΕΣ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 63 ΒΕΣ ΣΤΑΝΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΟΥ ΟΕ 65 ΒΕΣ ΟΣΡΑ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 66 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΜΔΑ ΑΕ 67 ΒΕΣ COSMOS BUSINESS SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤ 68 ΒΕΣ ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 69 ΒΕΣ ΕΥΦΥΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 70 ΒΕΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 71 ΒΕΣ ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72 ΒΕΣ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 73 ΒΕΣ Ε. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 74 ΒΕΣ Μ. & Ζ. ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ 75 ΒΕΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76 ΒΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 77 ΒΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 78 ΒΕΣ PARK PAL ΠΑΡΚ ΠΑΛ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΕ 79 ΒΕΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 ΒΕΣ Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ 81 ΒΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 82 ΒΕΣ ΠΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 83 ΒΕΣ ΙΝΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 84 ΒΕΣ ΘΩΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 85 ΒΕΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 86 ΒΕΣ Χ. ΓΚΙΚΑΣ - Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 87 ΒΕΣ ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 88 ΒΕΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελίδα 6 από 23

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 89 ΒΕΣ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 90 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 91 ΒΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 92 ΒΕΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΟΥΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 93 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ 94 ΒΕΣ ΣΜΥΡΛΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 95 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΕ 96 ΒΕΣ EUROSTAR ΑΤΕΒΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 97 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΕ 98 ΒΕΣ ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 99 ΒΕΣ ΚΡΥΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 100 ΒΕΣ ΠΥΡΕΤΖΙΔΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 101 ΒΕΣ UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 102 ΒΕΣ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 103 ΒΕΣ CAR VALET ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥ 104 ΒΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 105 ΒΕΣ PROJECTYOU ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 106 ΒΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕ 107 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 108 ΒΕΣ MEΛΙ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣ Π.ΣΥΡΙΓΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 109 ΒΕΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 110 ΒΕΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 111 ΒΕΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 112 ΒΕΣ ΙΦ. ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 113 ΒΕΣ Ν.Ε.Ο.Σ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 114 ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΘΕΟΦ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 115 ΒΕΣ ΣΠΑΙΝΤΕΡ ΙΒΕΝΤΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕΠΕ 116 ΒΕΣ ΡΑΠΤΗΣ Ι.A. & I. OE 117 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε. 118 ΒΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ 119 ΒΕΣ Σ. ΚΟΥΤΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 120 ΒΕΣ REAL SUPPORTING SERVICES ΕΠΕ 121 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 122 ΒΕΣ UNICARE HEARING MON. ΕΠΕ 123 ΒΕΣ Α ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 124 ΒΕΣ ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ 125 ΒΕΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 126 ΒΕΣ ΕΪΝΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 127 ΒΕΣ ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 128 ΒΕΣ DIADILOS SOLUTIONS ΙΚΕ 129 ΒΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 130 ΒΕΣ NEW CULT EΠΕ 131 ΒΕΣ APIVITA AEBE 132 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 133 ΒΕΣ ΚΑΝΙΔΗ Μ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ 134 ΒΕΣ ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 135 ΒΕΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Σελίδα 7 από 23

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 136 ΒΕΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 137 ΒΕΣ ΠΡΩΙΜΑΔΗΣ ΚΩΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ 138 ΒΕΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΒΕΕ 139 ΒΕΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140 ΒΕΣ Ι. ΓΟΥΡΤΖΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 141 ΒΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ 142 ΒΕΣ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 143 ΒΕΣ Α & Δ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 144 ΒΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΙΝΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΑΕ 145 ΒΕΣ Δ. ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 146 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΡΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ Ο.Ε. 147 ΒΕΣ ΓΕΩΛΙΧ ΕΠΕ 148 ΒΕΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΕ 149 ΒΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΠΕ 150 ΒΕΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 151 ΒΕΣ PEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 152 ΒΕΣ KOUKOVINOS ACCOUNTING Α.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 153 ΒΕΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 154 ΒΕΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 155 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 156 ΒΕΣ Σ. ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ - Ι. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 157 ΒΕΣ Α. ΚΑΛΦΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 158 ΒΕΣ ΖΩΙΤΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε. 159 ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 160 ΒΕΣ E-GNITE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 161 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 162 ΒΕΣ ΒΕΣ THE HUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 164 ΒΕΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 165 ΒΕΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 166 ΒΕΣ FEDON ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 167 ΒΕΣ ΚΑΡΣΟΝ ΑΕ 168 ΒΕΣ ΚΟΝΤΗΣ Ε.Π.Ε. 169 ΒΕΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΡΟΛΛΩΝ 170 ΒΕΣ ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 172 ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΡΚΟΥ 173 ΒΕΣ ACCIS ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING & INVESTMENT SERVICES ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 174 ΒΕΣ ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 175 ΒΕΣ ΚΑΛΚΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 176 ΒΕΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - Κ. ΚΙΑΜΟΣ - Ν. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε. 177 ΒΕΣ AGORA TRADING ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 178 ΒΕΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 179 ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Σελίδα 8 από 23

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 180 ΒΕΣ FOREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 181 ΒΕΣ Δ.ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 182 ΒΕΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 183 ΒΕΣ ΠΡΑΙΜΟΝ Α.Ε. 184 ΒΕΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 185 ΒΕΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 186 ΒΕΣ APPART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 187 ΒΕΣ MODUS Α.Ε. ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 188 ΒΕΣ ΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 189 ΒΕΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 190 ΒΕΣ ΚΟΝΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ 191 ΒΕΣ ΡΑΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 192 ΒΕΣ ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕΕ 193 ΒΕΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ Κ ΣΙΑ 194 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 195 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΟΕ 196 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣ 197 ΒΕΣ Α. & Γ. ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 198 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ <ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ> 199 ΒΕΣ ΠΛΑΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 200 ΒΕΣ Β.ΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 201 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 202 ΒΕΣ ΑΝΘΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 203 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ COLORSTORIES+THE KID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 204 ΒΕΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 205 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 206 ΒΕΣ SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 207 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Ο.Ε. 208 ΒΕΣ POSTSCRIPTUM - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 209 ΒΕΣ STEELMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 210 ΒΕΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 211 ΒΕΣ ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 212 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΕ 213 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΚΡΟΥΠΗ Ο.Ε. 214 ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 215 ΒΕΣ ΑΜΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 216 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 217 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΗΣ ΟΕ 218 ΒΕΣ EVENT MANAGEMENT GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 219 ΒΕΣ KREMENLIEVA SVETLANA 220 ΒΕΣ Ε. ΧΡ. & Ε. ΣΕΡ. ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 221 ΒΕΣ ABENKO A.E. 222 ΒΕΣ ΠΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΤΣΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ Γ. ΟΕ 223 ΒΕΣ ΓΚΑΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 224 ΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 225 ΒΕΣ ΜΠΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 226 ΒΕΣ ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε. Σελίδα 9 από 23

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 227 ΒΕΣ NEW EPSILON TELECONSTRUCTION ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ 228 ΒΕΣ GEA SOLUTIONS Ε.Π.Ε. 229 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 230 ΒΕΣ ΜΠΛΟΥ ΤΖΥΜ Κ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 231 ΒΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 232 ΒΕΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΑΜΠΡΟΥ 233 ΒΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 234 ΒΕΣ Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 235 ΒΕΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 236 ΒΕΣ ΚΑΙΚΟΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ 237 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΒΕΤΕ 238 ΒΕΣ ΤΕΦΑΚΟ (TEFACO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΟΙ ΦΩΤΣΗ Α.Ε. 239 ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 240 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΜΚΟ ΕΜΜ.ΚΟΥΤΕΛΑΣ 241 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 242 ΒΕΣ ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΥΣ 243 ΒΕΣ GREEN SOLUTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 244 ΒΕΣ ΚΑΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 245 ΒΕΣ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 246 ΒΕΣ Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 247 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ 248 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEOTEX ΑΕ 249 ΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 250 ΒΕΣ Κ.ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 251 ΒΕΣ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 252 ΒΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 253 ΒΕΣ OENOLYSIS- ΤΡΩΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 254 ΒΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ACTIVE COMMERCIAL SYSTEMS 255 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 256 ΒΕΣ Π ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 257 ΒΕΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 258 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤ.ΓΟΥΙΛΛΙΑΜΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 259 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ 260 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΝΑ ΟΕ 261 ΒΕΣ Ε ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 262 ΒΕΣ ΠΡΙΝΤ ΠΡΟΤΖΕΚΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 263 ΒΕΣ Α. ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ - Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε. 264 ΒΕΣ ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 265 ΒΕΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ 266 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 267 ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 268 ΒΕΣ ΒΑΡΣΟΣ CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 269 ΒΕΣ ΤΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ Σελίδα 10 από 23

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 270 ΒΕΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ RAMNUS LABORATORIES E.E. 271 ΒΕΣ ΚΟΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 272 ΒΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 273 ΒΕΣ ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚ 275 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ Ε.Ε. 276 ΒΕΣ ΚΛΑΔΗ ΜΠΟΚΟΤΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ 277 ΒΕΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. 278 ΒΕΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ Χ. - ΜΠΑΛΗΣ Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ 279 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 280 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 281 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ-ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Ο.Ε. 282 ΒΕΣ INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 283 ΒΕΣ ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 284 ΒΕΣ ΚΥΡ.-ΘΕΜ. ΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε 285 ΒΕΣ AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 286 ΒΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ 287 ΒΕΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 288 ΒΕΣ Σ. ΒΕΝΙΕΡΗΣ και Σια ΟΕ 289 ΒΕΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ 290 ΒΕΣ MULTI TASTE CATERING Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 291 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 292 ΒΕΣ ΜΙΝΤ ΙΣΤ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 293 ΒΕΣ MAΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 294 ΒΕΣ ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 295 ΒΕΣ ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 296 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 297 ΒΕΣ ΤΗΙΝΚ DIGITAL INTERNET KAI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 298 ΒΕΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 299 ΒΕΣ ΝΚΦ ΑΦΟΙ ΔΑΜΙΓΟΥ Α.Ε. 300 ΒΕΣ Α. ΦΟΥΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 301 ΒΕΣ ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 302 ΒΕΣ ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΙΤΖΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 303 ΒΕΣ Γ.ΓΙΩΤΑΣ & Α. ΓΙΩΤΑΣ Ο.Ε. 304 ΒΕΣ ΝΙΧΩΡΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 305 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 306 ΒΕΣ UP PRESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 307 ΒΕΣ PROELECTRO LTD TECHNICAL SUPPORT SERVICES CONGRESSES, EXHIBITIONS, EVENTS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΚΑΤ 308 ΒΕΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 309 ΒΕΣ ΖΕΠΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 310 ΒΕΣ Γ ΚΑΙ Θ ΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε. 311 ΒΕΣ URBANE GROUP ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 312 ΒΕΣ ELECTRICA Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 313 ΒΕΣ ΣΟΥΛTΑΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 314 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ Ο.Ε. 315 ΒΕΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σελίδα 11 από 23

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 316 ΒΕΣ P.WOL ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 317 ΒΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ B. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 318 ΒΕΣ ΣΠ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΠΕ 319 ΒΕΣ COFFEEVIEW ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 320 ΒΕΣ ΤΣΟΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 321 ΒΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 322 ΒΕΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 323 ΒΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΕ 324 ΒΕΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΪΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 325 ΒΕΣ ΑΛ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 326 ΒΕΣ AMALTHEA F&D ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 327 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 328 ΒΕΣ ΓΚΑΣΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 329 ΒΕΣ MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΑΧΕΙ 330 ΒΕΣ ΚΙΡΚΙΜΠΟΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ - ΚΙΡΚΙΜΠΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 331 ΒΕΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 332 ΒΕΣ Δ. ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΑΙ Μ. ΣΤΕΛΙΓΚΟΥ Ο.Ε. 333 ΒΕΣ ΓΑΛΙΩΤΟΣ Ι ΣΤΑΡΑΝΤΖΗΣ Γ Ο.Ε 334 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΑΠΤΗΣ 335 ΒΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ 336 ΒΕΣ AUTO ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΕ 337 ΒΕΣ ΕΡΜΗΣ- Σ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 338 ΒΕΣ MENTIΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 339 ΒΕΣ ΧΡΥΣΗ ΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 340 ΒΕΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 341 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 342 ΒΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 343 ΒΕΣ ΚΕΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 344 ΒΕΣ Γ.Γ.ΦΑΚΗΣ 345 ΒΕΣ PREPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 346 ΒΕΣ ΣΥΝΕΡΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 347 ΒΕΣ Ζ. & Γ. ΛΑΓΟΠΑΤΗ Ο.Ε 348 ΒΕΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΛΙΛΙΑΝΑ 349 ΒΕΣ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 350 ΒΕΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 351 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 352 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 353 ΒΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 354 ΒΕΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 355 ΒΕΣ AΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΕΧΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 356 ΒΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 357 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε 358 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 359 ΒΕΣ ΚΥΦΙΔΗΣ ΧΡ.-ΚΥΦΙΔΟΥ Ε. ΟΕ 360 ΒΕΣ ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σελίδα 12 από 23

13 361 ΒΕΣ ΒΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Τ 363 ΒΕΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 364 ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 365 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 366 ΒΕΣ ΠΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 367 ΒΕΣ ΚΟΥΝΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 368 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΚΑΣ Ε. Ε. 369 ΒΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 370 ΒΕΣ BC PERIGRAMMA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 371 ΒΕΣ ΣΟΦΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 372 ΒΕΣ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 13 από 23

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΒΕΣ ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΒΕΣ Σ. ΜΠΕΖΑΣ Μ.ΛΕΩΝ ΕΠΕ 3 ΒΕΣ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΝΤΑΪΝΑΜΙΚΣ (HOSPITAL DYNAMICS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΔΙΤΣΟΥΔΗ 5 ΒΕΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 6 ΒΕΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 7 ΒΕΣ ΓΙΑΚΟΥΝΙΝΑ ΤΑΜΑΡΑ 8 ΒΕΣ ΙΝΤΡΑΜΟΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 9 ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 10 ΒΕΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ 11 ΒΕΣ NATURAL PRODUCT EUROPE ΕΠΕ 12 ΒΕΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ Α. Ε.Ε. 13 ΒΕΣ ΔΥΝΑΜΙΔΗ ΣΙΜΕΛΑ 14 ΒΕΣ T?SQUARE ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ 15 ΒΕΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16 ΒΕΣ Δ. ΦΩΚΟΣ- Ι ΠΑΠΑΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 17 ΒΕΣ ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ BRASS FORM Α.Β.Ε.Ε. VNO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-LOGISTICS- ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π 19 ΒΕΣ ΒΟΥΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 20 ΒΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21 ΒΕΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΕ 22 ΒΕΣ ΗΛΙΑΝΗ Δ.ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑ 23 ΒΕΣ ΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 24 ΒΕΣ ΣΙΒΙΤΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25 ΒΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 26 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΒΕΣ ΒΕΣ MOROSAN DORIN 29 ΒΕΣ Γ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 30 ΒΕΣ ΕΡΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 31 ΒΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΖΑΡΡΑ Ο.Ε 33 ΒΕΣ ΑΛΗΣΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34 ΒΕΣ ΚΙΜΩΝ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 35 ΒΕΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37 ΒΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 38 ΒΕΣ Ι. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 39 ΒΕΣ Ι.ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ - Ι.ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 40 ΒΕΣ ΝΤΟΚ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΕΝΤΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελίδα 14 από 23

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 41 ΒΕΣ Α. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42 ΒΕΣ GLOBAL LINK INTERNATIONAL MARKETING RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡ ΕΠΕ 43 ΒΕΣ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΓΑΛΒΑΝΟΧΗΜΙΚΗ 44 ΒΕΣ ΜΙΝΤ ΙΣΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ 45 ΒΕΣ SMART PRESS A.E. 46 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΔΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 47 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΒΕΞ ΑΕΒΕ 48 ΒΕΣ MAMA365 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 49 ΒΕΣ A&G ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΕΠΕ 50 ΒΕΣ ΔΙΑΣ Ι.Κ.Ε 51 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52 ΒΕΣ ΦΥΤΟΖΟΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 53 ΒΕΣ ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑ ΧΡ. ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 54 ΒΕΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 55 ΒΕΣ ΜΥΡΤΣΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 56 ΒΕΣ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 57 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΕΡΜΗΣ ΑΕ" 58 ΒΕΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 ΒΕΣ ΒΕΣ ΜΕΓΑΝΤΑΙΒ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΡΤΟΥΝΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ 61 ΒΕΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ. & ΣΙΑ ΕΕ 62 ΒΕΣ ΣΙΣΚΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ 63 ΒΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 64 ΒΕΣ ΚΑΠΑΝΙΡΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 65 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΗ Ο.Ε. 66 ΒΕΣ Κ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 67 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΚΕ 68 ΒΕΣ ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 69 ΒΕΣ SCOPE 4 LIFE 70 ΒΕΣ ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΕΥΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 71 ΒΕΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΠΕ 72 ΒΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 73 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 74 ΒΕΣ SCIENTIFIC GEOGRAPHICAL AUTOMOTIVE APPLICATIONS SYSTEMS-ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ 75 ΒΕΣ ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ Ι.ΣΩΤΗΡΙΟΣ 76 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 77 ΒΕΣ ΜΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΚΕ 78 ΒΕΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79 ΒΕΣ ΚΟΜΙΝΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 80 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 81 ΒΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ Α.Ε. 82 ΒΕΣ ΛΙΠΙΤΚΑΣ ΔΗΜΟΣ Σελίδα 15 από 23

16 83 ΒΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ SPINE ACTION Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ Η ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛ 84 ΒΕΣ ΖΑΚΑΡ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 85 ΒΕΣ ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 86 ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 87 ΒΕΣ ΑΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 88 ΒΕΣ Α. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 89 ΒΕΣ ΒΕΣ ΨΩΜΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ KINICON ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 91 ΒΕΣ PROFIT ACCOUNTS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ 92 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γ. - ΠΑΛΑΣΣΑΡΟΥ Μ. Ε.Π.Ε 93 ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Π. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε 94 ΒΕΣ ΛΟΥΚΑΣ ΡΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 95 ΒΕΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 96 ΒΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 97 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 98 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΕΝΙΔΗ 99 ΒΕΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε 100 ΒΕΣ ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 101 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΧΛΕΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 ΒΕΣ OPUS ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 103 ΒΕΣ ALPHA 4 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 104 ΒΕΣ ΣΙ. ΣΙ. ΕΦ. ΦΑΣΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 105 ΒΕΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ - Μ. ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ ΟΕ 106 ΒΕΣ ΒΕΣ ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ NATURALIA GARDENING GROUP ΕΦΟΔΙΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 108 ΒΕΣ DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕ 109 ΒΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΚΑΣ ΑΕ 110 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΣΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΟΣ PERFETTO Ο.Ε. 111 ΒΕΣ PEDISSENCE ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 112 ΒΕΣ Μ. ΣΙΜΙΤΣΗ - Ο. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ο.Ε 113 ΒΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 114 ΒΕΣ Π.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 115 ΒΕΣ Λ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 116 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 117 ΒΕΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ Ε.Π.Ε. 118 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 119 ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε 120 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΟΒΑΣ 121 ΒΕΣ Γ.ΚΕΣΕΤΖΗΣ &ΣΙΑ EΕ 122 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΕ 123 ΒΕΣ BOW ENTERPRISES Σελίδα 16 από 23

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 124 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ.& ΣΙΑ ΟΕ 125 ΒΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 126 ΒΕΣ Κ.ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ - Λ.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. 127 ΒΕΣ Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 128 ΒΕΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 129 ΒΕΣ ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΑΤΕ 130 ΒΕΣ DNG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ 131 ΒΕΣ VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 132 ΒΕΣ DUROFLEX Κ.ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 133 ΒΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ 134 ΒΕΣ ΣΑΝΤΡΑ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 135 ΒΕΣ ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 136 ΒΕΣ Α. ΠΡΕΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 137 ΒΕΣ ΞΑΝΘΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΛΙΑΔΗΣ Ο.Ε. 138 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 139 ΒΕΣ ΚΑΡΤΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 140 ΒΕΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 141 ΒΕΣ ΕΛΛΑΣ EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAMS ΕΠΕ 142 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 143 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ AE 144 ΒΕΣ TRANSCENDENCE IKE 145 ΒΕΣ Κ Ε Σ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Χ ΚΟΥΚΟΥΤΟΣ ΟΕ 146 ΒΕΣ ΚΑΓΙΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 147 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Λ. ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ Ο.Ε. 148 ΒΕΣ ΦΑΕΘΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 149 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 150 ΒΕΣ Κανταρέλης Αριστείδης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 151 ΒΕΣ P CW S.M.P.C. 152 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΧΛΩΜΙΣΙΟΥ ΟΕ 153 ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ 154 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 155 ΒΕΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 156 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ 157 ΒΕΣ Γ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ - Ν. ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 158 ΒΕΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 159 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 160 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΟΕ 161 ΒΕΣ STUDIOWORKS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 162 ΒΕΣ SWEET ECONOMY ΙΚΕ 163 ΒΕΣ ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡIΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 164 ΒΕΣ ΕΨΙΛΟΝ ΩΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 165 ΒΕΣ ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 166 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ENVIDECO O.E. 169 ΒΕΣ ΣΤΟΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ I LEARN ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελίδα 17 από 23

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 170 ΒΕΣ ΠΕΡΑΚΗΣ Ε & ΣΙΑ ΕΕ 171 ΒΕΣ ΦΑΝΣΥ ΣΕΙΛΙΝΓΚ Ν.Ε.Π.Α. 172 ΒΕΣ ΜΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 173 ΒΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕΒΕ 174 ΒΕΣ DIGIMARK ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ 175 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HUB ATHENS 176 ΒΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 177 ΒΕΣ ΜΕΤRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 178 ΒΕΣ Κ. & Κ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ Ο.Ε. 179 ΒΕΣ Α.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Α.ΝΑΣΗ ΟΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 180 ΒΕΣ FANTASTIC HOLIDAYS IN GREECE I.K.E. 181 ΒΕΣ STRANE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 182 ΒΕΣ EXECUTIVE OFFICE FACILITIES Ε.Π.Ε ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔ 183 ΒΕΣ ANATRON A.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 184 ΒΕΣ Ι.ΔΑΣΚΑΛΟΣ Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο.Ε. 185 ΒΕΣ OMEGA FINANCIAL SΕRVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 186 ΒΕΣ OR.VE.CA. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 187 ΒΕΣ Γ.ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ UNINSOMNIA Μ.ΕΠΕ 188 ΒΕΣ Α.ΜΠΕΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ 189 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΥΚΑΣ 190 ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 191 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 192 ΒΕΣ TRADIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 193 ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 194 ΒΕΣ CHRISTOFIDIS MICHEL 195 ΒΕΣ Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 196 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 197 ΒΕΣ ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε. 198 ΒΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 199 ΒΕΣ Θ.Ε.Σ ΝΙΚΟΥ OE 200 ΒΕΣ Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ - Λ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε. 201 ΒΕΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 202 ΒΕΣ Αττικά Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 203 ΒΕΣ C ENERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ 204 ΒΕΣ KYSO TEXNIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 205 ΒΕΣ INTERFIL ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 206 ΒΕΣ ΣΚΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΚΕ 207 ΒΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι. ΣΠ. ΚΟΥΦΑΚΟΣ-ΕΙΡ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΥ Ι.Κ.Ε 208 ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΧΑΡΙΤΑΚΗ Ο.Ε. 209 ΒΕΣ Α.Ε.Π.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε. 210 ΒΕΣ Γ. ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 211 ΒΕΣ ΚΑΝΤΕΛΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 212 ΒΕΣ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 213 ΒΕΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ Ο ΧΑΛΛΟΡΑΝ ΕΠΕ 214 ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 215 ΒΕΣ AREMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 216 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΟΕ Σελίδα 18 από 23

19 217 ΒΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ INSIGHT CAPITAL ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 218 ΒΕΣ TZEΪ KEΪ TZI AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ- ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 219 ΒΕΣ ΤΡΑΙΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 220 ΒΕΣ Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ 221 ΒΕΣ Zen Travel Tουριστικές Επιχειρήσεις Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 222 ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 223 ΒΕΣ BRONZE ART-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ BIOMHXANIKH ΕΠΕ 224 ΒΕΣ CORONA D ITALIA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙ 225 ΒΕΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕ 226 ΒΕΣ BARPHONE ΨΗΦΙΑΚΗ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Συστημάτων Τηλεπικοινωνίας 227 ΒΕΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 228 ΒΕΣ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 229 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 230 ΒΕΣ Β.ΜΠΟΥΛΝΤΟΥΜΗ-Λ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ Ο.Ε. 231 ΒΕΣ ΝΑΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 232 ΒΕΣ Π. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 233 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 234 ΒΕΣ VICTORY ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤ 235 ΒΕΣ ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 236 ΒΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 237 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ο.Ε. 238 ΒΕΣ ΓΥΨΟΔΟΜΙΚΗ ΓΥΨΙΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ 239 ΒΕΣ ΦΑΡΜΑΣΕΠΤ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 240 ΒΕΣ X. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 241 ΒΕΣ Π. ΚΟΥΡΜΠΕΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 242 ΒΕΣ ALL SEASONS PERFUMES ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ.Ε.Π.Ε. 243 ΒΕΣ EDEKA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 244 ΒΕΣ Κ.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ - Λ.ΛΙΝΑΡΔΟΣ Ο.Ε. 245 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 246 ΒΕΣ ΧΡ. ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 247 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΤΙ Α.Ε. 248 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΑΦΟΙ ΑΔΑΜΑΚΟΥ Α.Ε. 249 ΒΕΣ Λ.ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 250 ΒΕΣ ΓΚΛΟΜΠΑΛ AVIATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 251 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 252 ΒΕΣ Μ. ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗΣ - Π. ΠΙΠΠΑ Ο.Ε. 253 ΒΕΣ ΖΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ & ΣΙΑ ΕΕ 254 ΒΕΣ RAPO NIKOLLAQ 255 ΒΕΣ ELMEZIAN OXANES-GIUSEPPINA ROSSI ΟΕ 256 ΒΕΣ GENERAL SERVICE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 257 ΒΕΣ ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 258 ΒΕΣ ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ Δ & ΣΙΑ Ε.Ε. 259 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 260 ΒΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΒΛΑΣΙΟΥ 261 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ Σελίδα 19 από 23

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 262 ΒΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΕ 263 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. ΛΕΤΣΙΟΥ ΟΕ 264 ΒΕΣ AMAZE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 265 ΒΕΣ ΜΥΛΟΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 266 ΒΕΣ DIFFEREND BUSINESS SOLUTIONS- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 267 ΒΕΣ ΑΝ. ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 268 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Ι. ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε 269 ΒΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 270 ΒΕΣ ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 271 ΒΕΣ RP LEADERS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 272 ΒΕΣ SABINA AVDONIΝA ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 273 ΒΕΣ LAVO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 274 ΒΕΣ Δ. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ - Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 275 ΒΕΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ Ο.Ε 276 ΒΕΣ REDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 277 ΒΕΣ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 278 ΒΕΣ Ξ.ΑΡΓΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 279 ΒΕΣ ΔΟΚΜΑ Α.Ε. 280 ΒΕΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 281 ΒΕΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ 282 ΒΕΣ ΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 283 ΒΕΣ KARDIATEC ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 284 ΒΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 285 ΒΕΣ Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 286 ΒΕΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 287 ΒΕΣ ΑΘΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΙΣΤΩΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 288 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 289 ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤ 290 ΒΕΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 291 ΒΕΣ FRANK ZE PAUL BAKERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 292 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 293 ΒΕΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 294 ΒΕΣ ΘΕΟΧΑΡΩ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 295 ΒΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ 296 ΒΕΣ ATHENS AEROSERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 297 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 298 ΒΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑIΓΑΙΟΥ ΝΕΠΑ 299 ΒΕΣ ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ-ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ 300 ΒΕΣ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ 301 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 302 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΟΕ 303 ΒΕΣ T.P.I ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 304 ΒΕΣ ΕΛ. ΤΕΡΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 305 ΒΕΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 306 ΒΕΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 307 ΒΕΣ ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σελίδα 20 από 23

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Τ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5726 / 3593 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Τ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5726 / 3593 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΡΒΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΡΒΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 806 / 202 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 806 / 202 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-ΕΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5704 / 3580 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-ΕΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5704 / 3580 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7738/4307/Α2/

7738/4307/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 2267 / 605 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 2267 / 605 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Μ2Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5727 / 3594 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 3423 / 826 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 3423 / 826 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΦ-ΞΝ0 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΦ-ΞΝ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος 1 Ταχ. Θυρίδα : 10181,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7739/4308/Α2/03.07.2014

7739/4308/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-9Τ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-9Τ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΥΒ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΥΒ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων Απεντάξεις Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων Απεντάξεις Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: 54386/234

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: 54386/234 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Σ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Σ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16-2-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 20047/96 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-8ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-8ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα. ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα. ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Email 56 115 25 Δανιήλ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 Α.Π.: 916/Β3 36 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 Α.Π.: 916/Β3 36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1206/304/Α2/

Α.Π. 1206/304/Α2/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-Ψ6Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-Ψ6Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Φ-Ψ3Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ93Φ-Ψ3Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα