Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 5 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτού Διαγωνισμού Κριτήριο Ανάθεσης: Η οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΜΕΡΟΣ Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών...3 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης... 4 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 5 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Πίνακες Συμμόρφωσης...8 Γενικές Προδιαγραφές... 8 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη Portal» Web Περιβάλλον Πολίτη Υποσύστηματα Αιτημάτων, Μεταφοράς Γνώσης, και ψηφιακό αποθετήριο. 16 Εφαρμογή Φορητών Συσκευών Σύστημα Ενημερώσεων Σύστημα «Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου» Σύστημα Χαρτών Υπηρεσίες «Ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης Αρχείου» Ανοιχτά δεδομένα Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Δράση Δημοσιότητας Συστήματα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Οθόνες Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας κ Συντήρησης Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...32 Εξοπλισμός Έτοιμο Λογισμικό Εφαρμογή/ές Υπηρεσίες Άλλες δαπάνες Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Υπόδειγμα Σύμβασης...35 [2]

3 1. ΜΕΡΟΣ Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 1.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας... οδός.. αριθμός ΤΚ...,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός... ΤΚ β).. οδός... αριθμός... ΤΚ γ).. οδός... αριθμός... ΤΚ.. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) [3]

4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) [4]

5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του. % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) [5]

6 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου [6]

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης» (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - / / / / - / / / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. [7]

8 1.2. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Γενικές Προδιαγραφές Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Ευχρηστία του συστήματος ως προς τον διαχειριστή Ευχρηστία του συστήματος ως προς τον χρήστη (Πολίτη) Να περιγραφούν οι Απαιτήσεις Υποδομών Εξοπλισμού για τη λειτουργία του Συστήματος του Αναδόχου (βέλτιστη λύση) Ο ανάδοχος δεσμεύεται να φιλοξενήσει την εφαρμογή σε εγκατάσταση ευθύνης του ή σε ειδικό κέντρο φιλοξενίας δεδομένων (host center) για το χρονικό διάστημα ενός έτους, μέσα στο οποίο δεσμεύεται να μετεγκαταστήσει το πλήρες σύστημα (βάση δεδομένων, εφαρμογές και δεδομένα) σε εγκατάσταση που θα του υποδείξει ο Δήμος χωρίς επιπλέον κόστος. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι η κατασκευή των συστημάτων θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε Επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «Α». Στην περίπτωση των διαδικτυακών υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν για χρήση από φορητές συσκευές, επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0) της Κοινοπραξίας του W3C. Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της Διαδικτυακής Πύλης, είναι συμβατές με διεθνώς αναγνωρισμένα standards (όπως HTML, XML, Voice CXML, LDAP, κλπ.) Οι υπηρεσίες θα διατίθενται σε περιβάλλον web (Web εφαρμογή). Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στην Ι.Μ. θα είναι [8]

9 Software as a Service SaaS. Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης» Να μην χρειάζεται εγκατάσταση Client προγράμματος στον Η/Υ, πέραν του φυλλομετρητή (browser) Να υποστηρίζει τους κάτωθι browsers: Internet Explorer 9 και 10 και τις τελευταίες εκδόσεις των Chrome και Firefox Το σύστημα δεν θα απαιτεί οποιασδήποτε μορφής browser plugins (π.χ. Flash, Java Applet, Silverlight) Οι web εφαρμογές θα λειτουργούν σε mobile devices και tablets Να διατίθεται Web περιβάλλον διαχείρισης αιτημάτων από την Ι.Μ. Να διατίθεται Web περιβάλλον εισαγωγής /διαχείρισης αιτημάτων από τους πολίτες Να διατίθεται εφαρμογή για φορητές συσκευές (smartphone, tablets), από όπου οι δημότες μπορούν να εισάγουν και να διαχειριστούν αιτήματα Η εφαρμογή των φορητών συσκευών, να υποστηρίζει τουλάχιστον το λειτουργικό σύστημα Android v2.2 (FROYO). Καταχώριση αιτήματος πολίτη μέσω τηλεφωνικού κέντρου Καταχώριση αιτήματος πολίτη μέσω web Καταχώριση αιτήματος πολίτη μέσω φορητών συσκευών (smartphone, tablets) Τα περιβάλλοντα εργασίας να είναι πλήρως εξελληνισμένα και να υποστηρίζει την κωδικοποίηση UTF-8 Διεπαφή (User Interface) με χρήση τεχνολογίας AJAX Να υποστηρίζει τεχνικές διαμοιρασμού φόρτου (load balancing) Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά [9]

10 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη Portal» Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 1 άδεια χρήσης με απεριόριστους χρήστες για την διαχείριση. Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει απεριόριστους εξωτερικούς χρήστες των λειτουργιών της πύλης και των υπηρεσιών αυτής Δυνατότητα επικοινωνίας και διασύνδεσης με ευρέως διαδεδομένα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με σκοπό την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν αυτά τα συστήματα για βέλτιστη και αποδοτικότερη διαχείριση της υπάρχουσας πληροφορίας Ευκολία ανανέωσης περιεχομένου, αλλά και διαχείρισης, μέσω ενός απλού Web browser και χωρίς την ύπαρξη ειδικού επιπρόσθετου λογισμικού. Υποστήριξη πλούσιας διεπαφής με τη χρήση γραφικών αντικειμένων που υποστηρίζονται σε περιβάλλον Web (όπως π.χ. tabs, drop-down lists, links, buttons κλπ.), ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου Web browser στον client Υποστήριξη της ενσωμάτωσης στο περιεχόμενο της πύλης και της διάθεσης προς τους χρήστες οποιουδήποτε τύπου αρχείου όπως αρχεία ASCII, XML, HTML, αρχεία επεξεργαστών κειμένων DOC, PDF, εικόνων, ήχου, λογιστικών φύλλων, FLASH, Video, AVI κλπ. Δυνατότητα υποστήριξης του πρότυπου W3C Web Accessiblility Initiative (WAI) για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ Κάθε σελίδα της πύλης πρέπει να μπορεί να χωρίζεται σε πολλαπλούς τομείς και σε καθέναν από αυτούς να μπορούν να ενσωματωθούν πολλαπλές επιμέρους πληροφορίες / Εφαρμογές Κάθε σελίδα θα πρέπει να έχει την ονομασία της και τα στοιχεία metadata. Δημιουργία δυναμικών σελίδων φιλικών στις μηχανές αναζήτησης - (να περιγραφεί η διαδικασία) Τήρηση των δεδομένων της εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. User administration με δυνατότητες χειρισμού ομάδων, [10]

11 χρηστών (user rights access, delete, create etc.). Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένων. Κατά τη δημιουργία ενός χρήστη θα ορίζεται εάν μπορεί να δημοσιεύει συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένων. Κάθε χρήστης θα βλέπει μόνο τις περιοχές εκείνες των οποίων τα περιεχόμενα έχει επιφορτιστεί να διαχειρίζεται και δεν θα μπορεί να εισέρχεται σε άλλες κατηγορίες περιεχομένου. Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών κλειστών ομάδων χρηστών με αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης (extranet), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελεγχόμενης εισαγωγής και επεξεργασίας περιεχομένων Δυνατότητα δημιουργίας / δημοσίευσης περιεχομένου σε intranet, Internet Διαχείριση συστήματος μέσω προγράμματος πλοήγησης (Web Browser) χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού. Δυνατότητα χειρισμού περισσότερων γλωσσών πέραν της Ελληνικής (τουλάχιστον της Αγγλικής), χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποστηριζόμενων γλωσσών. Συγκεντρωτική εμφάνιση όλων των γλωσσών σε ένα πίνακα και εύκολη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μιας γλωσσικής έκδοσης του περιεχομένου της πύλης μέσω αυτού του πίνακα. Δυνατότητα διαχείρισης και κατηγοριοποίησης περιεχομένου χωρίς περιορισμό τόσο στο βάθος των επιπέδων οργάνωσης, όσο και στα επίπεδα ασφάλειας της πληροφορίας ανάλογα με το χρήστη. Ιστορικότητα μεταβολών. Δυνατότητα τήρησης του ιστορικού των μεταβολών επιλεγμένων στοιχείων(όπως η ημερομηνία, η ώρα και η ταυτότητα του χρήστη, που πραγματοποίησε την αλλαγή). Συγκεντρωτική εμφάνιση όλων των εκδόσεων σε ένα πίνακα. Εύκολη εύρεση όλων των εκδόσεων ενός περιεχομένου. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μιας έκδοσης με μια κίνηση. Δυνατότητα προεπισκόπησης των αλλαγών NAI Ενσωματωμένος editor με διευρυμένες λειτουργικότητες όπως, wizard για εισαγωγή πινάκων, εικόνων, embedding κ.α. Ο editor θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει και να επεξεργαστεί περιεχόμενο σε HTML με πολύ απλό και φιλικό τρόπο, όμοια με ένα απλό κειμενογράφο. Μέσω του editor θα δίνεται η δυνατότητα να κληθούν κλάσεις που ομαδοποιούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφόρων στοιχείων του περιεχομένου [11]

12 Ενημέρωση του περιεχομένου ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται ο χρήστης μέσω WYSIWYG editor και όχι μέσα από κάποιο μενού όπου πρέπει να κάνει αναζήτηση του περιεχομένου - (να περιγραφεί η διαδικασία) O WYSIWYG Editor να είναι συμβατός με την οδηγία Accessibility Section 508 O WYSIWYG Editor να έχει την δυνατότητα πολυγλωσσικού ελέγχου ορθογραφίας O WYSIWYG Editor να παρέχει τη δυνατότητα επικόλλησης από Word, αφαιρώντας όμως την μορφοποίηση που παράγει το Word (περισσότερους από 1 τρόπους αν είναι εφικτό) O WYSIWYG Editor να έχει δυνατότητα πολλαπλών undo/redo O WYSIWYG Editor να έχει δυνατότητα ανεβάσματος αρχείων εικόνων (upload) αλλά και χρησιμοποίηση αρχείων από τον File Manager Δυνατότητα διαχείρισης media (audio, video files). Η αλλαγή μεγέθους των εικόνων θα γίνεται από το ίδιο το σύστημα χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου λογισμικού επεξεργασίας εικόνων. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει το νέο μέγεθος από μια λίστα διαστάσεων εικόνων, ενώ θα μπορεί να προσθέτει νέα μεγέθη εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Δυνατότητα πλήρους συνεργασίας με το clipboard του client συστήματος ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή εγγράφων (ή μέρους αυτών) από τις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου στο CMS σύστημα μέσω copy paste ενεργειών Δυνατότητα πολυδιάστατης σύνθεσης περιεχομένων (σε ένα περιεχόμενο θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν διάφορα modules, κείμενα, γραφικά, κλπ.) Εύκολος τρόπος επιλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Ο χρήστης μέσα στην φόρμα επεξεργασίας ενός περιεχομένου θα έχει τη δυνατότητα να δει την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του, καθώς και τον χρήστη που το δημιούργησε. Επίσης, για κάθε αλλαγή που έγινε σε αυτό θα εμφανίζονται επίσης, ο χρήστης που έκανε την αλλαγή, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα που αυτή πραγματοποιήθηκε. Εύκολη αναζήτηση περιεχομένων. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης για πιο εξειδικευμένη αναζήτηση. Όλα τα μηνύματα λαθών που θα παρουσιάζει η εφαρμογή στους τελικούς χρήστες να είναι στα Ελληνικά. Αυτόματη δημιουργία site map NAI [12]

13 Δυνατότητα τήρησης πηγών περιεχομένου NAI Δυνατότητα εισαγωγής, επεξεργασίας και διαγραφής τύπων πηγών περιεχομένου Δυνατότητα επεκτασιμότητας για ΑΜΕΑ Εγχειρίδια χρήσης. Αναλυτική ανάπτυξη των λειτουργιών της εφαρμογής, με τις οδηγίες χρήσης διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Άμεση υποστήριξη βοήθειας (On line help). Ενσωμάτωση στην εφαρμογή on line υποστήριξης και οδηγίες προς τους χρήστες, ανά διαδικασία ή και οθόνη σε μορφή PDF, Windows Help ή HTML. Θα πρέπει για κάθε περιεχόμενο βοήθειας να προτείνονται άλλα σχετικά με αυτό περιεχόμενα. Επίσης, θα πρέπει να παρέχονται ειδικά βίντεο με σενάρια διαδικασιών (screen casts), τα οποία θα παρουσιάζουν αναλυτικά τη χρήση των εφαρμογών. Παρουσίαση συχνά τιθεμένων ερωτήσεων (FAQ) NAI NAI Λογισμικό Data Base Server Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου Λογισμικού Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (Λ.Δ.Σ.Β.Δ.) Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης Να αναφερθούν τα συμβατά λειτουργικά συστήματα Να περιγραφεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων. Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με την φυσική και λογική αρχιτεκτονική της ευρύτερης λύσης που προσφέρεται. Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το λογισμικό του συστήματος όσον αφορά: τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, διασύνδεσης με το επίπεδο εφαρμογών και το επίπεδο Διαδικτύου καθώς και το περιβάλλον ανάπτυξης. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν την μελλοντική επέκταση των συστημάτων Η/W του έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω λογισμικό. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν την μελλοντική επέκταση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. [13]

14 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν την μελλοντική αναβάθμιση του προσφερόμενου Λογισμικού Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (Λ.Δ.Σ.Β.Δ.) Πλήρης υποστήριξη του Unicode ή νεώτερου (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών). Πλήρης υποστήριξη των UTF-8. Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με τις παρακάτω δυνατότητες: Διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, rules κλπ) Συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων χρήσης και επίδοσης Διαχείριση database instance (π.χ. start, stop) Δημιουργία αντιγράφων ελέγχου και Επαναφορά (Backup, Restore) Προβολή διεργασιών και χρονοπρογραμματισμός jobs Υποστήριξη υψηλής διαθεσιμότητας (High availability Υποστήριξη καταμερισμού φόρτου (Load Balacing) Υποστήριξη αντιγραφής (replication) Χαρακτηριστικά Ασφαλείας Data Base Server Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης ΒΔ θα πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών και να περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με τους ρόλους και τα δικαιώματα. Να περιγραφεί ο τρόπος ολοκλήρωσης τους συστήματος ΒΔ με τις υπόλοιπες εφαρμογές του έργου όσον αφορά στην πιστοποίηση και διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών. Το προσφερόμενο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. πρέπει να υποστηρίζει (γηγενώς ή μέσω custom επέκτασης ή μέσω προϊόντος τρίτου κατασκευαστή) λειτουργίες κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων Το προσφερόμενο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον PKI, smart cards και authentication servers συμβατών με ανοικτά πρότυπα Το προσφερόμενο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. πρέπει να μπορεί να [14]

15 λειτουργεί σε περιβάλλον κατά το οποίο τηρείται κρυπτογράφηση και προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων όταν αυτά διακινούνται μεταξύ του application server και του database server που να υποστηρίζει ενδεδειγμένα πρότυπα π.χ. SSL. Να περιγραφεί συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται (π.χ. εξοπλισμός, custom εφαρμογές, τυποποιημένο λογισμικό κτλ) και τα ακριβή πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν. Δυνατότητες Φυσικής και Λογικής Οργάνωσης Data Base Server Να αναφερθούν οι δυνατότητες βελτιστοποίησης των λειτουργιών Ι/Ο Χρησιμοποίηση του συνόλου της RAM του Συστήματος Δυναμική διαχείριση των χώρων αποθήκευσης Κατανομή της Βάσης Δεδομένων και των δομών της σε πολλαπλά αρχεία / δίσκους με δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το διαχειριστή. Να περιγραφούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων Να αναφερθούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων (π.χ. B-trees, R- tree, hash) Όρια Λειτουργίας Data Base Server Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος της Βάσης Δεδομένων Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για τον αριθμό πινάκων και views Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας στήλης Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος γραμμών / πίνακα Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος στηλών / πίνακα Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο [15]

16 πλήθος δεικτών / πίνακα Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης» Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος στηλών / δείκτη Γραφήματα Να υπάρχει δυνατότητα φίλτρου στα αποτελέσματα των δυναμικών γραφημάτων Ασφάλεια Προστασία της ευαίσθητης επικοινωνίας της σύνδεσης του χρήστη (π.χ. login) με SSL Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης Υποστήριξη ομάδων χρηστών με κοινά δικαιώματα (groups) Δυνατότητα χρήσης cookies, ώστε ο χρήστης να παραμένει συνδεδεμένος για μεγάλο διάστημα ή κατόπιν κλεισίματος του browser, εάν αυτός το επιθυμεί Web Περιβάλλον Πολίτη Υποσυστήματα Αιτημάτων, Μεταφοράς Γνώσης, και ψηφιακό αποθετήριο Δυνατότητα εγγραφή πολίτη στην υπηρεσία Δυνατότητα αλλαγής στοιχείων του χρήστη Χρήση SSL για κρυπτογράφηση της επικοινωνίας κατά την σύνδεση του χρήστη (login) Υποσύστημα Αιτημάτων Δυνατότητα δημιουργίας αιτήματος Δυνατότητα κατηγοριοποίησης αιτήματος βάσει λίστας προκαθορισμένων κατηγοριών Έλεγχοι ορθότητας και αντίστοιχη ειδοποίηση χρήστη των καταχωρημένων στοιχείων σε πραγματικό χρόνο Φόρμα παρακολούθησης αιτημάτων [16]

17 Εμφάνιση κατάστασης εξέλιξης του αιτήματος Εμφάνιση κωδικού αιτήματος, όπως έχει παραχθεί από το σύστημα της διαχείρισης των αιτημάτων της Ι.Μ. Εμφάνιση της επίσημης απάντησης της Ι.Μ. στα ολοκληρωμένα αιτήματα. Υποσύστημα Μεταφοράς Γνώσης Εμφάνιση φόρμας αναζήτησης περιεχομένου Εμφάνιση καταλόγου με το σύνολο του σχετικού περιεχομένου για άμεση πρόσβαση Εμφάνιση και συμμετοχή σε εξετάσεις (τεστ) πολλαπλών επιλογών από μία βάση θεμάτων ανάλογο το γνωστικό αντικείμενο που θα επιλεγεί με αυτόματη βαθμολόγηση από το σύστημα Εμφάνιση φόρμας δημιουργίας ερωτήσεων σχετικών με το υλικό Εμφάνιση φόρμας προσθήκης/επεξεργασίας υλικού Προδιαγραφές ψηφιακού Αποθετηρίου Διάθεση μέσω web services για harvesting των μεταδεδομένων, κατ ελάχιστον των 15 πεδίων του βασικού σχήματος Dublin Core (http://purl.org/dc/elements/1.1) όπου έχουν εφαρμογή. Υποστήριξη μοναδικών προσδιοριστών ανά εγγραφή μεταδεδομένων. Ευρετηρίαση τουλάχιστον των μεταδεδομένων από τις κύριες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης γενικού σκοπού. Διάθεση πληροφορίας για την κατάσταση του περιεχομένου όσον αφορά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Διάθεση μέσω web services για harvesting των μεταδεδομένων και μετα-αναζήτηση. Παροχή μεταδεδομένων σε μορφή Europeana Semantic Elements. Προσδιορισμός συγκεκριμένων sets για επιλεκτικό harvesting. Κωδικοποίηση τιμών πεδίων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Υποστήριξη διεθνώς καθιερωμένου σχήματος μεταδεδομένων κατάλληλου για ακριβή σημασιολογική αναπαράσταση. Χρήση στα μεταδεδομένα καθιερωμένων λεξιλογίων ευρείας χρήσης (π.χ. θησαυροί, θεματικές επικεφαλίδες, γεωγραφική πληροφορία). Διάθεση μεταδεδομένων ως linked data. [17]

18 Για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων χρησιμοποιείται το πρότυπο UTF-8. Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Unqualified Dublin Core (ISO 15836:2003). Θα πρέπει να υποστηρίζεται μόνιμη πρόσβαση σε ανάκτηση των μεταδεδομένων βάσει του πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 2.0 με υποστήριξη όλων των verbs του πρωτοκόλλου. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διάθεση των μεταδεδομένων μέσω τουλάχιστον ενός πρωτοκόλλου διάθεσης / μετααναζήτησης, συγκεκριμένα ένα εκ των SRU/SRW, Ζ Η Συγκεκριμένα η λειτουργία θα πρέπει να διατίθεται δημόσια, χωρίς περιορισμούς πρόσβασης. Πρέπει να υποστηρίζεται η ευρετηρίαση τουλάχιστον των μεταδεδομένων από συνήθεις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo). Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Dublin Core (ISO 15836:2009). Τα δεκαπέντε (15) βασικά πεδία του Dublin Core namespace dc (http://purl.org/dc/elements/1.1) θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για κάθε εγγραφή, όπου έχουν εφαρμογή. Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι μονίμως διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε μορφή Europeana Semantic Elements (έκδοση 3.4.1). Η αντιστοίχιση του πλήρους σχήματος μεταδεδομένων στο πρότυπο Europeana Semantic Elements (ESE) είναι μονίμως διαθέσιμα για ανάκτηση. Θα πρέπει να παρέχεται ανά εγγραφή το σύνολο των πεδίων μεταδεδομένων που μπορούν να αναπαρασταθούν σε μορφή Europeana Semantic Elements (έκδοση 3.4.1) όχι μόνο αυτά που προορίζονται κατά περίπτωση για διοχέτευση στη Europeana. Θα πρέπει να ορίζονται με τη μορφή OAI-PMH Sets και γίνονται διαθέσιμα για ανάκτηση μέσω OAI-PMH ω2.0σε μορφή Dublin Core υποσύνολα των εγγραφών του αποθετηρίου, κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: i. Το σύνολο των εγγραφών που περιέχουν πλήρες κείμενο. ii. Από ένα σύνολο εγγραφών για κάθε διαφορετική τιμή του πεδίου dc.type. Στα Dublin Core μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να περιέχεται ένας τουλάχιστον μόνιμος προσδιοριστής (persistent identifiers) που να [18]

19 ταυτοποιεί την εγγραφή στο πεδίο dc.identifier. Ο μόνιμος προσδιοριστής δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε στο μέλλον να αλλάξει ή να αποδοθεί σε άλλο ψηφιακό πόρο. Ο μόνιμος προσδιοριστής θα πρέπει να ακολουθεί το διεθνές πρότυπο Handle Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH προς τον ενιαίο κατάλογο θα πρέπει για κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με την εγγραφή να περιέχεται λειτουργούσα διεύθυνση (URL) η οποία να επιτρέπει την ανάκτηση υλικού κατάλληλου για την προβολή/προεπισκόπιση του κάθε αρχείου. Παραδείγματα: εικόνα ανάλυσης επιπέδου thumbnail για εικόνες, εικόνα εξωφύλλου για βιβλία, εικόνα πρώτης σελίδας για άρθρα, κώδικας ενσωμάτωσης σε τρίτη ιστοσελίδα για streaming video Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.type στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό με αναφορά σε τυποποιημένο λεξιλόγιο όρων για τύπους. Το τυποποιημένο λεξιλόγιο μπορεί να οριστεί και από τον φορέα που κάνει την τεκμηρίωση αν δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει αντίστοιχο διαθέσιμο λεξιλόγιο/θησαυρός ευρείας χρήσης. Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.creator στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί καθιερωμένο πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών σε ό,τι αφορά τη γραφή των ονομάτων δημιουργών. Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.language (αν υπάρχει) στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO 639-2, ενώ για τις περιπτώσεις γλωσσών που στο συγκεκριμένο πρότυπο έχουν δύο διαφορετικούς κωδικούς (ορολογίας και βιβλιογραφικό), θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο βιβλιογραφικός κώδικας (ISO 639-2/B) Η κωδικοποίηση του πεδίων ημερομηνίας (dc.date & qualifiers) στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθεται μέσω OAI-PMH θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO Στα μεταδεδομένα εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH το πεδίο dc.date θα αναφέρεται στην ημερομηνία έκδοσης του τεκμηρίου, όπου υπάρχει έκδοση. Διαφορετικά θα συμπληρώνεται η ημερομηνία δημιουργίας του τεκμηρίου στο πεδίο dcterms.created (http://purl.org/dc/terms/created). Πρωτότυπα δεσμευμένα λεξιλόγια, θησαυροί και συναφή [19]

20 εργαλεία ορολογίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης του αποθετηρίου θα πρέπει να διατίθενται για εξαγωγή σε μορφή συμβατή με ένα από τα παρακάτω πρότυπα: Simple Knowledge Organization System (SKOS), ISO 2788, ISO 5964, ISO Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε θεματικές κατηγορίες θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε ονόματα ανθρώπων θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο / θησαυρό. Το τυποποιημένο λεξιλόγιο μπορεί να οριστεί και από τον φορέα που κάνει αν δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει αντίστοιχο διαθέσιμο λεξιλόγιο/θησαυρός ευρείας χρήσης Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε τοπωνύμια θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames) ή/και Θησαυρό Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε ονόματα οργανισμών θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. Το τυποποιημένο λεξιλόγιο μπορεί να οριστεί και από τον φορέα που κάνει την τεκμηρίωση αν δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει αντίστοιχο διαθέσιμο λεξιλόγιο/θησαυρός ευρείας χρήσης. Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα εγγραφών σε χρονολογικές περιόδους θα πρέπει να περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό. Το τυποποιημένο λεξιλόγιο μπορεί να οριστεί και από τον φορέα που κάνει την τεκμηρίωση αν δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει αντίστοιχο διαθέσιμο λεξιλόγιο/θησαυρός ευρείας χρήσης. Το αποθετήριο χρησιμοποιεί για την τεκμηρίωση κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά καθιερωμένα σχήματα και οντολογίες για την τεκμηρίωση των Ψηφιακών του Πόρων με δυνατότητες αναλυτικής καταγραφής της σημασιολογίας των μεταδεδομένων, όπως MARC21, UNIMARC, MODS, EAD, Europeana Data Model,CERIF, LIDO, VRA Core, CIDOC-CRM. Τα μεταδεδομένα του αποθετηρίου είναι διαθέσιμα ως Linked Data Παροχή των τεκμηρίων με αποθετήριο που να υποστηρίζει [20]

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χερσονήσου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 300.826,83 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 370.017,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα