ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE Facility of Supplies of Alexandroupoli 6 khm Alex/poli-Makri Alex/poli ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015 Αναθέτουσα Αρχή: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Είδος ιαγωνισµού: Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές σε Ευρώ. Αντικείµενο: Προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Προϋπολογισµός: ,27 µε Φ.Π.Α. (Αναλυτικά: , ,86 ( Φ.Π.Α.23%) = ,27 µε Φ.Π.Α.) Χρηµατοδότηση έργου: Η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του οικονοµικού έτους 2015 µε ( ΚΑ εξ , και ΚΑΕ 2014ΣΕ ). Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (ανά είδος) προσφορά. Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 04 Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. Τόπος ιενέργειας ιαγωνισµού: Αλεξανδρούπολη Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, (Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος),6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 1

2 Πληροφορίες - Αρµόδιοι: α) Για τα Τεχνικά Θέµατα: - Οι συντάξαντες τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών (Παράρτηµα Β), έτσι όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνηµµένο συγκεντρωτικό πίνακα (Παράρτηµα Α). β) Για τα διαδικασιακά θέµατα: - Ωρολογά Μάρθα, Υπάλληλος του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης τηλ.: , Fax: , Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές σε Eυρώ, που αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Όλες οι πληροφορίες για τον εν λόγω ιαγωνισµό ( ιακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.) είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. Β 1736/ απόφαση Συγκλήτου µε αριθµ. 61/3/ του.π.θ., (Α Α: ΨΡ4446ΨΖΥ1-Ν96 και Α ΑΜ: 14REQ ) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό µε κλειστές προσφορές, σε Ευρώ και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (ανά είδος) προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, συνολικής προβλεπόµενης δαπάνης ,27 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (Αναλυτικά: , ,86 (Φ.Π.Α.23%) = ,27 µε Φ.Π.Α.) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 04 Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. στο γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. (κτίριο ιοίκησης, 1ος όροφος), Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα: 1. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 2

3 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α / 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 5. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 «περί δοµής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι.». 6. Τις διατάξεις του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης». 7. Τις διατάξεις του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α / ) σχετικά µε τη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 8. Τις διατάξεις των άρθρων 8 & 57 του Ν. 4009/2011 (Αρµοδιότητες του Πρύτανη διαχείρισης των πόρων των Α.Ε.Ι.). 9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/ τ.α ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 11. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τ. Α ) Αύξηση των χρηµατικών ποσών του αρ. 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 12. Την αριθµ. 8/2014 (αριθµ. Α118/ ) απόφαση του Πρύτανη του.π.θ. (ΦΕΚ 2997/Β/ ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης». 13. Κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 14. Την αριθµ. 563/2015 διακήρυξη του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 15. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών µε τους σχετικούς πίνακες και τα φύλλα συµµόρφωσης ειδών, που επισυνάπτονται στη διακήρυξη αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 16. Την µε αριθµ. 61/3/ απόφαση της Συγκλήτου του.π.θ. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το πρωτογενές αίτηµα της ανωτέρω προµήθειας αναρτήθηκε στο Μητρώο Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 14REQ , η απόφαση έγκρισης της Συγκλήτου του.π.θ. αναρτήθηκε στη ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α: ΨΡ4446ΨΖΥ1-Ν96 και στο Μητρώο Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 14REQ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διενέργεια του διαγωνισµού πραγµατοποιείται στα παρακάτω επιµέρους στάδια: 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 2. Έλεγχος δικαιολογητικών 3. Άνοιγµα, Έλεγχος και Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 3

4 4. Άνοιγµα, Έλεγχος και Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 5. Επιλογή Αναδόχου ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό αυτό δικαιούνται να συµµετέχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προµηθευτών που ασκούν εµπορικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή [Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), Κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)] και από χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία περί ηµοσιών Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Π.. 118/2007 µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 1. Οι συµµετέχοντες στον Πρόχειρο ιαγωνισµό θα πρέπει: - Να καταθέσουν τους φακέλους των προσφορών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νοµίµου αντιπροσώπου τους, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής το αργότερο µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειας του, δηλαδή µέχρι τις 04 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στην Επιτροπή ιαγωνισµού που θα βρίσκεται στο γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος, 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ. Επίσης µπορούν να στείλουν τις προσφορές τους µε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν, µε δική τους ευθύνη και µε απόδειξη παραλαβής στην ανωτέρω υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, στο Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. στην Αλεξανδρούπολη - Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος - 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ το αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι 03 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Προσφορές που θα υποβληθούν στην ανωτέρω Επιτροπή ή θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία εκπρόθεσµα, δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται µε ευκρίνεια τα εξής: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ». β) Τα προσφερόµενα είδη, όπως αυτά αναφέρονται στο συνοπτικό πίνακα καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές αυτών µε τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους. γ) Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό: Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. στην Αλεξανδρούπολη - Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος - 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ δ) Ο αριθµός της διακήρυξης : 563/2015 ε) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 4

5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία του.π.θράκης και πριν τη λήξη της. Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για µέρος των ειδών που έχουν προκηρυχθεί. Προσφορά η οποία παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις ή οποιαδήποτε µη συµµόρφωση στους όρους της διακήρυξης οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως απαράβατοι, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες Στο φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα εσωκλείονται τα: Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος ή στο σύνολο των προσφερόµενων ειδών η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά για µέρος των υπό προµήθεια ειδών, πρέπει απαραίτητα, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, να αναφέρονται στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα είδη για τα οποία συµµετέχουν στο διαγωνισµό είτε µε την ονοµασία τους είτε µε τον αντίστοιχο αριθµό τους, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές, και στο συνοπτικό πίνακα ειδών ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διακήρυξης. Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση, να έχει εκδοθεί σύµφωνα µε ότι προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.. 118/2007 και θα περιλαµβάνει: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης β) Τον εκδότη. γ) Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. δ) Τον αριθµό της εγγύησης. ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ) Την πλήρη επωνυµία και τη ιεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ) Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα υπό προµήθεια είδη. η) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δηλαδή µέχρι την 04 η Οκτωβρίου Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 5

6 Ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης, είδος προµήθειας και αντικείµενο διαγωνισµού) ΙΙ) Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: α) εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήµατα: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ 1) - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 (EEC 195 της 25/6/1997 σελ. 1) στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/98 σελ. 2). -απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995 σελ. 48) - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της σελ 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου EE L 344 της 28/12/2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 ( ΦΕΚ Α173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α 305) και 3691/2008 ( ΦΕΚ Α 166). β) εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ) εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δ) εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π.. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. *Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο. ** Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι νοµικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας ξεχωριστά: - Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). - Ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε - Ο Πρόεδρος του.σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισµών. - Κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία, στις περιπτώσεις των Ενώσεων προµηθευτών και Κοινοπραξιών. - για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία i) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης, είδος και αντικείµενο διαγωνισµού) ii) Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: α) εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σύµφωνα µε την περίπτωση (2) του εδ. Α της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.. 118/

7 β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. γ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο στο ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισµού. δ) εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. ε) εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 (Α 153). στ) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας µε αριθµό 563/2015 διακήρυξης, βάσει των όρων της οποίας συντάχθηκε η προσφορά τους. ζ) Η προσφορά δεσµεύει τον προσφέροντα για εκατό ογδόντα (180) ηµέρες. η) Τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Οι παραπάνω Υπεύθυνες ηλώσεις υπογράφονται από τους νόµιµους εκπροσώπους του προσφέροντα και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. *ΣΗΜ 1 η : Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, κατά την έννοια της παραγράφου 2. εδάφιο ΙΙ και της παραγράφου 3. εδάφιο ΙΙ του παρόντος άρθρου, θεωρείται εκείνη της κατάθεσης του φακέλου της προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία, ή στην ταχυµεταφορική εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία αυτή θα προκύπτει από την σχετική απόδειξη που χορηγεί ο φορέας που ανέλαβε την διαβίβαση-αποστολή. Στην περίπτωση που ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται αυτοπροσώπως, ως ηµεροµηνία υποβολής της θεωρείται εκείνη της κατάθεσης στην αρµόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή επί του φακέλου καταγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης και η ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας και υπογράφεται αντίστοιχα από τον καταθέτοντα και τον παραλαβόντα. 4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ. του Π.. 118/07, εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπό τους. Επισηµαίνεται ότι η µη έγκαιρη και εκπρόθεσµη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συµµετοχής συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μέσα στο φάκελο µε την ένδειξη «Τ ε χ ν ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», στον οποίον τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών (τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η χώρα προέλευσης του προσφερόµενου είδους, ο κατασκευαστικός οίκος) και τα κατατοπιστικά πρωτότυπα προσπέκτους για κάθε προσφερόµενο είδος ξεχωριστά, καθώς επίσης και συµπληρωµένα επί ποινή αποκλεισµού τα φύλλα συµµόρφωσης των ειδών, εκτός των προσφερόµενων τιµών. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόµιση προσπέκτους θα πρέπει στην προσφορά τους να περιγράφεται υπεύθυνα πλήρως το είδος που προσφέρεται, η χώρα προέλευσης κ.λπ. (και όχι να αναγράφεται αόριστα «όπως οι τεχνικές προδιαγραφές σας»). Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», 7

8 τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο συµµετέχων στον Πρόχειρο ιαγωνισµό: α) µπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είδος (σε όλη την αιτούµενη ποσότητα) είτε για µέρος των ειδών (σε όλες τις αιτούµενες ποσότητες) είτε για όλα τα είδη (για όλες τις αιτούµενες ποσότητες). Προσφορά η οποία αναφέρεται σε µέρος της αιτούµενης ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) πρέπει στην τεχνική του προσφορά να αναφέρει απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού: i. Το χρόνο παράδοσης των προσφεροµένων ειδών. ii.τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή το χρόνο δωρεάν συντήρησης των προσφεροµένων ειδών, µετά την παραλαβή τους. iii.την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια καθώς και την εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, η χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόµενων ειδών. Τα προσφερόµενα είδη θα αναφέρονται µε την κατονοµασία τους και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους, όπως αυτός ορίζεται στο συνοπτικό πίνακα ειδών. Όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και ουσιώδεις όροι, οποιαδήποτε δε απόκλιση από αυτά συνεπάγεται στην απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Τεχνική προσφορά η οποία παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά στην οποία τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), είναι διαφορετικά ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αναγραφόµενα τεχνικά στοιχεία της αναλυτικής τεχνικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μέσα στο φάκελο µε την ένδειξη «Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», στον οποίο τοποθετείται, επί ποινή απόρριψης, µόνο η οικονοµική προσφορά του προµηθευτή συµπληρωµένη επίσης σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα µε τις αντίστοιχες τιµές. 3. Η προσφορά θα πρέπει να καθορίζει: α) Τα συγκεκριµένα είδη τα οποία προσφέρει µε την ονοµασία τους και τον αντίστοιχο αριθµό τους, όπως αυτός ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. β) Την αιτούµενη ποσότητα των ειδών. γ) Την προσφερόµενη τιµή του είδους, ανά τεµάχιο χωρίς Φ.Π.Α σε Ευρώ και µε Φ.Π.Α. σε Ευρώ. δ) Τη συνολική τιµή για το σύνολο της ποσότητας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. σε Ευρώ. ε) Τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ανά είδος για όλη την αιτούµενη ποσότητά του. ε) Τη συνολική αξία, για όλη την αιτούµενη ποσότητα του είδους, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε Ευρώ. ε) Την τελική συνολική αξία, για όλα τα προσφερόµενα είδη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε Ευρώ. Προσφορά γίνεται δεκτή µόνο σε Ευρώ. Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν θέτει όρους αναπροσαρµογής τιµών. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. 8

9 Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή τελεί υπό αίρεση. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ιευκρινήσεις δίνονται από τους προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Σηµειώνεται, ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο για την κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας και την τελική επιλογή του προσφέροντα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη ανά είδος προσφορά. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Για την αξιολόγηση προσφορών, λαµβάνονται υπόψη, κυρίως τα παρακάτω κριτήρια: 1. Η τιµή. 2. Η συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου είδους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και η βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 3. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη. Ελάχιστος απαιτούµενος: δύο (2) έτη (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 4. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 5. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών. Μέγιστος απαιτούµενος εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη µεταξύ τους. Για την επιλογή συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ιακήρυξης ανάδοχο, η πρόσφορά του οποίου κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα, µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονοµικών στοιχείων (τιµή), κατατάσσονται σε δύο (2) οµάδες. 9

10 Α Οµάδα (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης) Α. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου είδους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και η βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους µόνο για τις προσφορές που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70 % 70% Β.1 Β.2 Β.3 Β Οµάδα (Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρεχόµενη, σε έτη, εγγύηση καλής λειτουργίας. Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος: δύο (2) έτη. (απαράβατος όρος) Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. (απαράβατος όρος) Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του είδους. Μέγιστος απαιτούµενος χρόνος: εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη µεταξύ τους. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 10 % 10 % 10 % 30 % Όλα τα επί µέρους στοιχεία βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. β) Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται στη διακήρυξη. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι όροι απαιτήσεις της ιακήρυξης. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω, κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής λαµβάνεται υπ όψη µόνο η τιµή προσφοράς. 10

11 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής της προσφοράς (συγκριτικής), προς τη συνολική βαθµολογία της. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο (Επιτροπή ιαγωνισµού), µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: α. Συνολική ή Τµηµατική κατακύρωση του διαγωνισµού σε περισσότερους του ενός συµµετέχοντες για τα είδη που η προσφορά τους θα αναδειχθεί η συµφερότερη από οικονοµική άποψη. β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. δ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει για την τελική τύχη του διαγωνισµού. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον ή στους προσφέροντες την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη ανά είδος, προσφορά. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στον ή στους αναδόχους µε σχετική έγγραφη Ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, µε βάση το σχέδιο αυτής που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, Ο ανάδοχος, που δε θα προσέλθει, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε µε την Ανακοίνωση της κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του, καθώς και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου και σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι διατάξεις του Π 118/

12 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει πριν ή κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς το συµβατικό χρόνο παράδοσης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού θα πρέπει να καταθέσει κατά το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών, Εγγυητική επιστολή ποσού ίσου προς το 2% της συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α., ως εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών, χρονικής ισχύος ίσης προς το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ ΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση στους χώρους εγκατάστασης αυτών, όπως αυτοί αναφέρονται στο Συνοπτικό Πίνακα Ειδών. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, µπορεί να παραταθεί ή να µετατεθεί ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π 118/2007 και ύστερα από αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής στις εγκαταστάσεις των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στην Ξάνθη, µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών, κατόπιν διενέργειας ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή απόρριψης αυτών, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.. 118/2007. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συµβατικών ειδών µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής θεωρούµενου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) παρακρατείται φόρος, που βαρύνει τον ανάδοχο: - 4% επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου πώλησης και 12

13 - 8% επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του αναδόχου. - 0,10% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων) επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, βάσει του Νόµου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3. που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. (σε όλο το ποσό της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.) Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της πληρωµής. 2.Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τις πιστώσεις του Πανεπιστηµίου. Συνηµµένα παραρτήµατα : (Α) Σχέδιο σύµβασης (Β) Συνοπτικός πίνακας των υπό προµήθεια ειδών (Γ) Τεχνικές προδιαγραφές ειδών ( ) Φύλλα συµµόρφωσης ειδών (Ε) Υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς Κοµοτηνή, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ OIKONOMIKΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Μάρης 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE Facility of Supplies of Alexandroupoli 6 khm Alex/poli-Makri Alex/poli Σ Χ Ε Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Αριθµ. πρωτ. / Για την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και ειδικότερα:.όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική προσφορά του προµηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης αυτής, στη συνολική τιµή των.. ( ) Ευρώ µε Φ.Π.Α. Αναλυτικά:.. +. Φ.Π.Α. = Ευρώ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η δαπάνη θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του οικονοµικού έτους 2015 µε ΚΑ εξ , και ΚΑΕ 2014ΣΕ Στην Κοµοτηνή σήµερα την. η του µηνός.. του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος, µεταξύ αφ ενός του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης που είναι Ν.Π... και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονοµικών αυτού, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Φώτιο Μάρη, κάτοικο από την υπηρεσία του Κοµοτηνής και αφ ετέρου της εδρεύουσας στη επί της οδού T.K.. εταιρείας, µε την επωνυµία..., ΑΦΜ:.Ο.Υ:., που νόµιµα εκπροσωπείται από τον, συµφωνήθηκαν και συναποδεκτά έγιναν τα παρακάτω: 14

15 ΠΡΟΪΜΙΟ Την 4 η Μαρτίου 2015 διενεργήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και ύστερα από νόµιµη και σύννοµα δηµοσιευµένη διακήρυξη και ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής, Πρόχειρος ιαγωνισµός σε Ευρώ, µε ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Στο διαγωνισµό αυτό πήρε µέρος µεταξύ των άλλων και η εταιρεία µε την επωνυµία., στην οποία στη συνέχεια και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης έγκρισης αυτής (αριθµ...) κατακυρώθηκε (τµηµατικά ή στο σύνολό της) η προµήθεια του εν λόγω οργάνου είδους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σύµβασης καθώς η παραπάνω εταιρεία ανακηρύχθηκε προµηθεύτρια εφόσον η προσφορά της κρίθηκε ως η συµφερότερη από οικονοµική άποψη, σύµφωνα µε τους όρους της οικείας µε αριθµ. 563/2015 διακήρυξης. Η ανάθεση - κατακύρωση της προµήθειας ανακοινώθηκε στην παραπάνω εταιρεία µε το αριθµ. πρωτ. έγγραφο του.π.θ. Ύστερα από όλα αυτά που σύννοµα διεξάχθηκαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Φώτιος Μάρης, αναπληρωτής Πρύτανη Οικονοµικών του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και νόµιµος αυτού εκπρόσωπος, ιδιότητα άλλωστε µε την οποία εµφανίζεται και ενεργεί, αναθέτει στον αντισυµβαλλόµενο ο οποίος στη συνέχεια και για λόγους συντοµίας θα ονοµάζεται προµηθευτής και αυτός δια του νοµίµου εκπροσώπου του, αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύσει στο υπό του πρώτου των συµβαλλοµένων εκπροσωπούµενο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και πιο ειδικά για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τµήµατος, το όργανο είδος µε α/α..,, όπως εµφανίζεται στην τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας, για το οποίο η προσφορά της κρίθηκε ως η συµφερότερη από οικονοµική άποψη και το οποίο θα πρέπει να έχει όλα όσα στη διακήρυξη και τις αιτούµενες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές αυτής, περιέχονται τεχνικά χαρακτηριστικά. Άρθρο 1ο Όργανο - είδος, ποσότης, τόπος προέλευσης, τιµή, συνολική αξία. Το υπό προµήθεια όργανο είδος µε α/α..,...., είναι προελεύσεως ( ) και η συνολική του αξία ανέρχεται σε. (..) µε Φ.Π.Α. αναλυτικά:.. + Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται εκτός από την αξία του προσφερόµενου είδους, και τα έξοδα συσκευασίας, µεταφοράς, ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεώς του, µέχρι της πλήρους σύνδεσης και λειτουργίας του στους χώρους του Τµήµατος.., όπου θα τοποθετηθεί, και όπως αυτός ο χώρος αναφέρεται στον συνοπτικό πίνακα ειδών, όπως επίσης και τα έξοδα εικονογραφηµένων φυλλαδίων (prospectus) στα οποία θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους και τα οποία θα διευκολύνουν την αναγνώριση των διαφόρων εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών. Άρθρο 2ο Τόπος - Τρόπος και χρόνος παράδοσης του οργάνου είδους. 15

16 Το υπό προµήθεια όργανο - είδος θα φορτωθεί, θα µεταφερθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία µε ευθύνη του προµηθευτή, στον συγκεκριµένο χώρο του πρώτου από τα συµβαλλόµενα µέρη Πανεπιστηµίου και ειδικότερα θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στους χώρους του κτιρίου του Τµήµατος.., και η τελική παράδοση και η επίδειξη λειτουργίας του θα γίνει µέσα σε.. ( ) ηµέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύµβασης. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, δηλαδή το Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (κτίριο ιοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστηµιούπολη - ΡΑΓΑΝΑ- 6ο χλµ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ) τον παραλαβόντα του οργάνου - είδους και την Επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το όργανο είδος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Άρθρο 3ο Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συµβατικού οργάνου είδους. Όπως διακηρύχθηκε αλλά και συµφωνείται το υπό προµήθεια συµβατικό όργανο - είδος είναι παραδοτέο στους συγκεκριµένους χώρους του κτιρίου του Τµήµατος, τόπο εκφορτώσεώς του, όπου θα γίνει και η παραλαβή του από Επιτροπή που από τα συµβαλλόµενα µέρη πρώτο Πανεπιστήµιο θα ορίσει, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η παραλαβή του οργάνου είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση αυτή χρόνο και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του Π.. 118/2007. Κατά την διαδικασία της παραλαβής του οργάνου - είδους όπου καλείται να παραστεί, εφ όσον το επιθυµεί και ο προµηθευτής, διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός Έλεγχος αυτού αλλά και πρακτική δοκιµασία. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το συµβατικό όργανο - είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που αυτό παρουσιάζει από τους όρους της Σύµβασης και γνωµατεύει αν το όργανο- είδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εφ όσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο, ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί υπάρχει η δυνατότητα, µετά από απόφαση του Πρύτανη του.π.θ, να εγκριθεί η παραλαβή του µε ή χωρίς έκπτωση της συµβατικής του τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του οργάνου - είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σχετική απόφαση του.π.θ. Εάν το όργανο - είδος απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής, λόγω των παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν από τον µακροσκοπικό έλεγχο, θα ισχύσουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Π.. 118/2007. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή. Άρθρο 4ο Εγκατάσταση των υπό προµήθεια οργάνων - ειδών - Συντήρηση αυτών. Το συµβατικό όργανο - είδος που παραπάνω λεπτοµερώς αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο της ποσοτικής και ποιοτικής του παραλαβής, θα πρέπει από τον προµηθευτή να εγκατασταθεί µέσα στο συµβατικό χρόνο παράδοσης, από αρµόδιο όργανό του, και µάλιστα χωρίς καµία επιβάρυνση του προµηθευόµενου, το όργανο είδος Πανεπιστηµίου. 16

17 Ακόµη, ο προµηθευτής δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να συντηρεί το υπό προµήθεια συµβατικό όργανο - είδος και εγγυάται την καλή λειτουργία αυτού επί (.) έτη από την παραλαβή και εγκατάστασή του καθώς και η ύπαρξη ανταλλακτικών επί. ( ) έτη από την οριστική παραλαβή και εγκατάστασή του. Άρθρο 5ο Ειδικοί όροι για την έγκαιρη φόρτωση - παράδοση. Κυρώσεις για ποσοτικές και ποιοτικές εκτροπές των υπό προµήθεια συµβατικών οργάνων ειδών. Το υπό προµήθεια συµβατικό όργανο - είδος και ανεξάρτητα από την προέλευσή του θα πρέπει να πληροί και να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τους όρους που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προµήθεια όργανο - είδος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Με απόφαση του Πρύτανη του.π.θ που πρέπει να αιτιολογείται, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του οργάνου είδους µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως το αίτηµα παράτασης, ή εάν λήξει ο παρατηθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση του συµβατικού είδους. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του συνόλου ή µέρους της ποσότητας του συµβατικού οργάνου - είδους, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (Πρύτανη του.π.θ) ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής παραλαβής µπορεί να εγκρίνεται η αντικατάσταση του µε άλλα µέσα σε τακτή προθεσµία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 1, του Π.. 118/2007. Εάν ο προµηθευτής δεν το αντικαταστήσει αυτό µέσα στην προθεσµία που του δόθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή του απορριφθέντος οργάνου - είδους. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, το απορριφθέν όργανο είδος δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, το απορριφθέν όργανο είδος δεν επιστρέφεται πριν την παραλαβή του νέου οργάνου είδους ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοση του. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 20ηµέρου και εφ όσον δεν παραληφθεί το όργανο - είδος πέραν του προστίµου, αυτό εκποιείται ή καταστρέφεται κατά την κρίση του φορέα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η επιστροφή του οργάνου είδους που απορρίφθηκε, γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα, και εφ όσον αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα 17

18 του προµηθευτή που θα υποβληθεί τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την εκπνοή της, µετά από απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν έχει παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, το Πανεπιστήµιο µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Αν το όργανο - είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως παραλειπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτού, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασιστεί παραλαβή µε έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται αιτιολογηµένη απόφαση του Πρύτανη του.π.θ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που το όργανο - είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης ή µετάθεσης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση, κυρώσεων και π ρ ό σ τ ι µ ο, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.. 118/2007. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτήν, εφ όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό όργανο - είδος ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτό µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης ή µετάθεσης που του δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.. 118/2007. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το όργανο - είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση, µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του οργάνου - είδους µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος οργάνου - είδους γίνεται δεκτή. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του Πρύτανη του.π.θ και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διεζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Π.. 118/2007 κατά περίπτωση: α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή της καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. β) Προµήθεια του οργάνου - είδους σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται 18

19 ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του οργάνου - είδους, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζοµένου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό. δ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας του οργάνου είδους για το οποίο κηρύχτηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το όργανο - είδος, µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα αν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Π.. 118/2007. ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύµβαση προµηθευτή, είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. Άρθρο 6 ο Τρόπος πληρωµής - Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή. Προϋπόθεση εξόφλησης του τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ µέρους του αναδόχου. Η πληρωµή του τιµήµατος του συµβατικού είδους στην προµηθεύτρια εταιρεία, δεύτερη των συµβαλλοµένων, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου αυτού, µε έκδοση τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής µε βάση το τιµολόγιό του. Το χρηµατικό ένταλµα θα καλύπτει την καθαρή αξία των ειδών στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία. Η πληρωµή της αξίας του συµβατικού είδους θα γίνεται σε ευρώ ( ) µε την εξόφληση του 100% της αξίας του, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωµής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του Π 118/07: Για να εκτελεστεί η πληρωµή θα πρέπει να παραδοθούν από τον προµηθευτή τα εξής δικαιολογητικά: 1) Τιµολόγιο 2) ελτίο Αποστολής 3) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Εφόσον ο Προµηθευτής δεν καταθέσει τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά το Πανεπιστήµιο δεν βρίσκεται σε υπερηµερία ως προς την καταβολή του τιµήµατος του συµβατικού είδους. Τον προµηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις: α) - 4% φόρος προµηθειών επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου πώλησης. 19

20 Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του αναδόχου. Για την παρακράτηση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήµιο σχετική βεβαίωση. - 0,10% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων) επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, βάσει του Νόµου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3. που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. (σε όλο το ποσό της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.) Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της πληρωµής. β) Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/4 Σεπτεµβρίου 2009 (ΦΕΚ 163/Α / ) οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος στη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 µε ΚΑ εξ και ΚΑΕ 2014ΣΕ Με την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτήν, χορηγείται στον προµηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό µέχρι 50% της συνολικής συµβατικής αξίας όταν αυτή υπερβαίνει το ποσό των ,00, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν.2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συµψηφίζεται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τµηµατικής παράδοσης. Η εγγύηση προκαταβολής θα εκδίδεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6. εδ.α. και β. του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007. Για την κάλυψη του ποσού της εγγυητικής υπολογίζεται και το ποσό της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Άρθρο 7 ο Εγγυοδοσία καλής Εκτέλεσης και λειτουργίας Ο προµηθευτής κατέθεσε στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης τ. αριθµ.... Εγγυητικ επιστολ ποσού (... ) Ευρώ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων αυτής της συµβάσεως. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί, ύστερα από την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της σύµβασης µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του οργάνου - είδους καθώς και εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. Ακόµη η παραπάνω εγγύηση θα µπορεί να καταπέσει υπέρ του Πανεπιστηµίου µε µονοµερή δήλωση αυτού προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το Πανεπιστήµιο κατά την απόλυτη κρίση της διοικήσεώς του κρίνει ότι η σύµβαση δεν έχει εκτελεστεί εµπρόθεσµα ή σύµφωνα µε τους όρους που έχουν συµφωνηθεί. Επίσης ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στο Πανεπιστήµιο Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ίσης προς το 2% της συµβατικής αξίας του οργάνου - είδους χωρίς Φ.Π.Α. 20

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Δ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 210 89 23 574-049 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 03/08/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15548 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠ ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα