ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE Facility of Supplies of Alexandroupoli 6 khm Alex/poli-Makri Alex/poli ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015 Αναθέτουσα Αρχή: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Είδος ιαγωνισµού: Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές σε Ευρώ. Αντικείµενο: Προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Προϋπολογισµός: ,27 µε Φ.Π.Α. (Αναλυτικά: , ,86 ( Φ.Π.Α.23%) = ,27 µε Φ.Π.Α.) Χρηµατοδότηση έργου: Η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του οικονοµικού έτους 2015 µε ( ΚΑ εξ , και ΚΑΕ 2014ΣΕ ). Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (ανά είδος) προσφορά. Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 04 Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. Τόπος ιενέργειας ιαγωνισµού: Αλεξανδρούπολη Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, (Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος),6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 1

2 Πληροφορίες - Αρµόδιοι: α) Για τα Τεχνικά Θέµατα: - Οι συντάξαντες τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών (Παράρτηµα Β), έτσι όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνηµµένο συγκεντρωτικό πίνακα (Παράρτηµα Α). β) Για τα διαδικασιακά θέµατα: - Ωρολογά Μάρθα, Υπάλληλος του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης τηλ.: , Fax: , Πρόχειρος ιαγωνισµός µε κλειστές προσφορές σε Eυρώ, που αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Όλες οι πληροφορίες για τον εν λόγω ιαγωνισµό ( ιακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.) είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. Β 1736/ απόφαση Συγκλήτου µε αριθµ. 61/3/ του.π.θ., (Α Α: ΨΡ4446ΨΖΥ1-Ν96 και Α ΑΜ: 14REQ ) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό µε κλειστές προσφορές, σε Ευρώ και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη (ανά είδος) προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, συνολικής προβλεπόµενης δαπάνης ,27 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (Αναλυτικά: , ,86 (Φ.Π.Α.23%) = ,27 µε Φ.Π.Α.) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 04 Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. στο γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. (κτίριο ιοίκησης, 1ος όροφος), Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα: 1. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 2

3 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α / 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 5. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 «περί δοµής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι.». 6. Τις διατάξεις του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης». 7. Τις διατάξεις του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α / ) σχετικά µε τη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 8. Τις διατάξεις των άρθρων 8 & 57 του Ν. 4009/2011 (Αρµοδιότητες του Πρύτανη διαχείρισης των πόρων των Α.Ε.Ι.). 9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/ τ.α ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 11. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τ. Α ) Αύξηση των χρηµατικών ποσών του αρ. 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 12. Την αριθµ. 8/2014 (αριθµ. Α118/ ) απόφαση του Πρύτανη του.π.θ. (ΦΕΚ 2997/Β/ ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης». 13. Κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 14. Την αριθµ. 563/2015 διακήρυξη του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 15. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών µε τους σχετικούς πίνακες και τα φύλλα συµµόρφωσης ειδών, που επισυνάπτονται στη διακήρυξη αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 16. Την µε αριθµ. 61/3/ απόφαση της Συγκλήτου του.π.θ. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το πρωτογενές αίτηµα της ανωτέρω προµήθειας αναρτήθηκε στο Μητρώο Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 14REQ , η απόφαση έγκρισης της Συγκλήτου του.π.θ. αναρτήθηκε στη ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α: ΨΡ4446ΨΖΥ1-Ν96 και στο Μητρώο Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 14REQ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διενέργεια του διαγωνισµού πραγµατοποιείται στα παρακάτω επιµέρους στάδια: 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 2. Έλεγχος δικαιολογητικών 3. Άνοιγµα, Έλεγχος και Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 3

4 4. Άνοιγµα, Έλεγχος και Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 5. Επιλογή Αναδόχου ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό αυτό δικαιούνται να συµµετέχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προµηθευτών που ασκούν εµπορικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή [Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), Κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)] και από χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία περί ηµοσιών Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Π.. 118/2007 µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 1. Οι συµµετέχοντες στον Πρόχειρο ιαγωνισµό θα πρέπει: - Να καταθέσουν τους φακέλους των προσφορών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νοµίµου αντιπροσώπου τους, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής το αργότερο µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειας του, δηλαδή µέχρι τις 04 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στην Επιτροπή ιαγωνισµού που θα βρίσκεται στο γραφείο του Τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος, 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ. Επίσης µπορούν να στείλουν τις προσφορές τους µε όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν, µε δική τους ευθύνη και µε απόδειξη παραλαβής στην ανωτέρω υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, στο Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. στην Αλεξανδρούπολη - Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος - 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ το αργότερο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι 03 Μαρτίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Προσφορές που θα υποβληθούν στην ανωτέρω Επιτροπή ή θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία εκπρόθεσµα, δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται µε ευκρίνεια τα εξής: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ». β) Τα προσφερόµενα είδη, όπως αυτά αναφέρονται στο συνοπτικό πίνακα καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές αυτών µε τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους. γ) Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό: Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του.π.θ. στην Αλεξανδρούπολη - Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο ιοίκησης, 1 ος όροφος - 6 ο χλµ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ δ) Ο αριθµός της διακήρυξης : 563/2015 ε) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 4

5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία του.π.θράκης και πριν τη λήξη της. Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για µέρος των ειδών που έχουν προκηρυχθεί. Προσφορά η οποία παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις ή οποιαδήποτε µη συµµόρφωση στους όρους της διακήρυξης οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως απαράβατοι, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες Στο φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα εσωκλείονται τα: Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος ή στο σύνολο των προσφερόµενων ειδών η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά για µέρος των υπό προµήθεια ειδών, πρέπει απαραίτητα, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς, να αναφέρονται στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα είδη για τα οποία συµµετέχουν στο διαγωνισµό είτε µε την ονοµασία τους είτε µε τον αντίστοιχο αριθµό τους, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές, και στο συνοπτικό πίνακα ειδών ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διακήρυξης. Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση, να έχει εκδοθεί σύµφωνα µε ότι προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.. 118/2007 και θα περιλαµβάνει: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης β) Τον εκδότη. γ) Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. δ) Τον αριθµό της εγγύησης. ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ) Την πλήρη επωνυµία και τη ιεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ) Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα υπό προµήθεια είδη. η) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δηλαδή µέχρι την 04 η Οκτωβρίου Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 5

6 Ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης, είδος προµήθειας και αντικείµενο διαγωνισµού) ΙΙ) Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: α) εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήµατα: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ 1) - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 (EEC 195 της 25/6/1997 σελ. 1) στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/98 σελ. 2). -απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995 σελ. 48) - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της σελ 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου EE L 344 της 28/12/2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 ( ΦΕΚ Α173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α 305) και 3691/2008 ( ΦΕΚ Α 166). β) εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ) εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δ) εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π.. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. *Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο. ** Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι νοµικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας ξεχωριστά: - Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). - Ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε - Ο Πρόεδρος του.σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισµών. - Κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία, στις περιπτώσεις των Ενώσεων προµηθευτών και Κοινοπραξιών. - για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία i) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός διακήρυξης, είδος και αντικείµενο διαγωνισµού) ii) Θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: α) εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σύµφωνα µε την περίπτωση (2) του εδ. Α της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.. 118/

7 β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. γ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο στο ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισµού. δ) εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. ε) εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 (Α 153). στ) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας µε αριθµό 563/2015 διακήρυξης, βάσει των όρων της οποίας συντάχθηκε η προσφορά τους. ζ) Η προσφορά δεσµεύει τον προσφέροντα για εκατό ογδόντα (180) ηµέρες. η) Τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Οι παραπάνω Υπεύθυνες ηλώσεις υπογράφονται από τους νόµιµους εκπροσώπους του προσφέροντα και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. *ΣΗΜ 1 η : Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, κατά την έννοια της παραγράφου 2. εδάφιο ΙΙ και της παραγράφου 3. εδάφιο ΙΙ του παρόντος άρθρου, θεωρείται εκείνη της κατάθεσης του φακέλου της προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία, ή στην ταχυµεταφορική εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι η ηµεροµηνία αυτή θα προκύπτει από την σχετική απόδειξη που χορηγεί ο φορέας που ανέλαβε την διαβίβαση-αποστολή. Στην περίπτωση που ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται αυτοπροσώπως, ως ηµεροµηνία υποβολής της θεωρείται εκείνη της κατάθεσης στην αρµόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή επί του φακέλου καταγράφεται η ηµεροµηνία παράδοσης και η ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας και υπογράφεται αντίστοιχα από τον καταθέτοντα και τον παραλαβόντα. 4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ. του Π.. 118/07, εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπό τους. Επισηµαίνεται ότι η µη έγκαιρη και εκπρόθεσµη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συµµετοχής συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μέσα στο φάκελο µε την ένδειξη «Τ ε χ ν ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», στον οποίον τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών (τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η χώρα προέλευσης του προσφερόµενου είδους, ο κατασκευαστικός οίκος) και τα κατατοπιστικά πρωτότυπα προσπέκτους για κάθε προσφερόµενο είδος ξεχωριστά, καθώς επίσης και συµπληρωµένα επί ποινή αποκλεισµού τα φύλλα συµµόρφωσης των ειδών, εκτός των προσφερόµενων τιµών. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόµιση προσπέκτους θα πρέπει στην προσφορά τους να περιγράφεται υπεύθυνα πλήρως το είδος που προσφέρεται, η χώρα προέλευσης κ.λπ. (και όχι να αναγράφεται αόριστα «όπως οι τεχνικές προδιαγραφές σας»). Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», 7

8 τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο συµµετέχων στον Πρόχειρο ιαγωνισµό: α) µπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα είδος (σε όλη την αιτούµενη ποσότητα) είτε για µέρος των ειδών (σε όλες τις αιτούµενες ποσότητες) είτε για όλα τα είδη (για όλες τις αιτούµενες ποσότητες). Προσφορά η οποία αναφέρεται σε µέρος της αιτούµενης ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) πρέπει στην τεχνική του προσφορά να αναφέρει απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού: i. Το χρόνο παράδοσης των προσφεροµένων ειδών. ii.τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή το χρόνο δωρεάν συντήρησης των προσφεροµένων ειδών, µετά την παραλαβή τους. iii.την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια καθώς και την εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, η χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόµενων ειδών. Τα προσφερόµενα είδη θα αναφέρονται µε την κατονοµασία τους και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθµό τους, όπως αυτός ορίζεται στο συνοπτικό πίνακα ειδών. Όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και ουσιώδεις όροι, οποιαδήποτε δε απόκλιση από αυτά συνεπάγεται στην απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Τεχνική προσφορά η οποία παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά στην οποία τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), είναι διαφορετικά ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αναγραφόµενα τεχνικά στοιχεία της αναλυτικής τεχνικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μέσα στο φάκελο µε την ένδειξη «Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά», στον οποίο τοποθετείται, επί ποινή απόρριψης, µόνο η οικονοµική προσφορά του προµηθευτή συµπληρωµένη επίσης σε δύο (2) υπογεγραµµένα αντίγραφα µε τις αντίστοιχες τιµές. 3. Η προσφορά θα πρέπει να καθορίζει: α) Τα συγκεκριµένα είδη τα οποία προσφέρει µε την ονοµασία τους και τον αντίστοιχο αριθµό τους, όπως αυτός ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. β) Την αιτούµενη ποσότητα των ειδών. γ) Την προσφερόµενη τιµή του είδους, ανά τεµάχιο χωρίς Φ.Π.Α σε Ευρώ και µε Φ.Π.Α. σε Ευρώ. δ) Τη συνολική τιµή για το σύνολο της ποσότητας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. σε Ευρώ. ε) Τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ανά είδος για όλη την αιτούµενη ποσότητά του. ε) Τη συνολική αξία, για όλη την αιτούµενη ποσότητα του είδους, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε Ευρώ. ε) Την τελική συνολική αξία, για όλα τα προσφερόµενα είδη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε Ευρώ. Προσφορά γίνεται δεκτή µόνο σε Ευρώ. Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν θέτει όρους αναπροσαρµογής τιµών. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. 8

9 Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή τελεί υπό αίρεση. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ιευκρινήσεις δίνονται από τους προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Σηµειώνεται, ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο για την κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας και την τελική επιλογή του προσφέροντα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη ανά είδος προσφορά. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Για την αξιολόγηση προσφορών, λαµβάνονται υπόψη, κυρίως τα παρακάτω κριτήρια: 1. Η τιµή. 2. Η συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου είδους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και η βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 3. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη. Ελάχιστος απαιτούµενος: δύο (2) έτη (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 4. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. 5. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών. Μέγιστος απαιτούµενος εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (Απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη µεταξύ τους. Για την επιλογή συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ιακήρυξης ανάδοχο, η πρόσφορά του οποίου κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα, µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονοµικών στοιχείων (τιµή), κατατάσσονται σε δύο (2) οµάδες. 9

10 Α Οµάδα (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης) Α. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφερόµενου είδους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και η βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους µόνο για τις προσφορές που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70 % 70% Β.1 Β.2 Β.3 Β Οµάδα (Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρεχόµενη, σε έτη, εγγύηση καλής λειτουργίας. Ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος: δύο (2) έτη. (απαράβατος όρος) Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. (απαράβατος όρος) Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και ανάλογη µεταξύ τους. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του είδους. Μέγιστος απαιτούµενος χρόνος: εκατόν είκοσι (120) ηµέρες (απαράβατος όρος). Η αξιολόγηση και βαθµολογία των προσφορών θα είναι συγκριτική και αντιστρόφως ανάλογη µεταξύ τους. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 10 % 10 % 10 % 30 % Όλα τα επί µέρους στοιχεία βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. β) Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται στη διακήρυξη. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι όροι απαιτήσεις της ιακήρυξης. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω, κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής λαµβάνεται υπ όψη µόνο η τιµή προσφοράς. 10

11 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής της προσφοράς (συγκριτικής), προς τη συνολική βαθµολογία της. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο (Επιτροπή ιαγωνισµού), µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: α. Συνολική ή Τµηµατική κατακύρωση του διαγωνισµού σε περισσότερους του ενός συµµετέχοντες για τα είδη που η προσφορά τους θα αναδειχθεί η συµφερότερη από οικονοµική άποψη. β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. δ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει για την τελική τύχη του διαγωνισµού. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον ή στους προσφέροντες την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη ανά είδος, προσφορά. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στον ή στους αναδόχους µε σχετική έγγραφη Ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, µε βάση το σχέδιο αυτής που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, Ο ανάδοχος, που δε θα προσέλθει, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε µε την Ανακοίνωση της κατακύρωσης, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του, καθώς και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου και σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι διατάξεις του Π 118/

12 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει πριν ή κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς το συµβατικό χρόνο παράδοσης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού θα πρέπει να καταθέσει κατά το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών, Εγγυητική επιστολή ποσού ίσου προς το 2% της συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α., ως εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών, χρονικής ισχύος ίσης προς το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ ΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση στους χώρους εγκατάστασης αυτών, όπως αυτοί αναφέρονται στο Συνοπτικό Πίνακα Ειδών. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, µπορεί να παραταθεί ή να µετατεθεί ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π 118/2007 και ύστερα από αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής στις εγκαταστάσεις των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στην Ξάνθη, µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών, κατόπιν διενέργειας ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή απόρριψης αυτών, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις των άρθρων 32, 33 και 34 του Π.. 118/2007. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συµβατικών ειδών µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής θεωρούµενου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) παρακρατείται φόρος, που βαρύνει τον ανάδοχο: - 4% επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου πώλησης και 12

13 - 8% επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του αναδόχου. - 0,10% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων) επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, βάσει του Νόµου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3. που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. (σε όλο το ποσό της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.) Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της πληρωµής. 2.Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τις πιστώσεις του Πανεπιστηµίου. Συνηµµένα παραρτήµατα : (Α) Σχέδιο σύµβασης (Β) Συνοπτικός πίνακας των υπό προµήθεια ειδών (Γ) Τεχνικές προδιαγραφές ειδών ( ) Φύλλα συµµόρφωσης ειδών (Ε) Υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς Κοµοτηνή, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ OIKONOMIKΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Μάρης 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE Facility of Supplies of Alexandroupoli 6 khm Alex/poli-Makri Alex/poli Σ Χ Ε Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Αριθµ. πρωτ. / Για την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και ειδικότερα:.όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική προσφορά του προµηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης αυτής, στη συνολική τιµή των.. ( ) Ευρώ µε Φ.Π.Α. Αναλυτικά:.. +. Φ.Π.Α. = Ευρώ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η δαπάνη θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του οικονοµικού έτους 2015 µε ΚΑ εξ , και ΚΑΕ 2014ΣΕ Στην Κοµοτηνή σήµερα την. η του µηνός.. του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος, µεταξύ αφ ενός του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης που είναι Ν.Π... και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονοµικών αυτού, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Φώτιο Μάρη, κάτοικο από την υπηρεσία του Κοµοτηνής και αφ ετέρου της εδρεύουσας στη επί της οδού T.K.. εταιρείας, µε την επωνυµία..., ΑΦΜ:.Ο.Υ:., που νόµιµα εκπροσωπείται από τον, συµφωνήθηκαν και συναποδεκτά έγιναν τα παρακάτω: 14

15 ΠΡΟΪΜΙΟ Την 4 η Μαρτίου 2015 διενεργήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και ύστερα από νόµιµη και σύννοµα δηµοσιευµένη διακήρυξη και ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής, Πρόχειρος ιαγωνισµός σε Ευρώ, µε ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των πέντε (5) Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Στο διαγωνισµό αυτό πήρε µέρος µεταξύ των άλλων και η εταιρεία µε την επωνυµία., στην οποία στη συνέχεια και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης έγκρισης αυτής (αριθµ...) κατακυρώθηκε (τµηµατικά ή στο σύνολό της) η προµήθεια του εν λόγω οργάνου είδους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σύµβασης καθώς η παραπάνω εταιρεία ανακηρύχθηκε προµηθεύτρια εφόσον η προσφορά της κρίθηκε ως η συµφερότερη από οικονοµική άποψη, σύµφωνα µε τους όρους της οικείας µε αριθµ. 563/2015 διακήρυξης. Η ανάθεση - κατακύρωση της προµήθειας ανακοινώθηκε στην παραπάνω εταιρεία µε το αριθµ. πρωτ. έγγραφο του.π.θ. Ύστερα από όλα αυτά που σύννοµα διεξάχθηκαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Φώτιος Μάρης, αναπληρωτής Πρύτανη Οικονοµικών του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και νόµιµος αυτού εκπρόσωπος, ιδιότητα άλλωστε µε την οποία εµφανίζεται και ενεργεί, αναθέτει στον αντισυµβαλλόµενο ο οποίος στη συνέχεια και για λόγους συντοµίας θα ονοµάζεται προµηθευτής και αυτός δια του νοµίµου εκπροσώπου του, αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύσει στο υπό του πρώτου των συµβαλλοµένων εκπροσωπούµενο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και πιο ειδικά για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τµήµατος, το όργανο είδος µε α/α..,, όπως εµφανίζεται στην τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας, για το οποίο η προσφορά της κρίθηκε ως η συµφερότερη από οικονοµική άποψη και το οποίο θα πρέπει να έχει όλα όσα στη διακήρυξη και τις αιτούµενες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές αυτής, περιέχονται τεχνικά χαρακτηριστικά. Άρθρο 1ο Όργανο - είδος, ποσότης, τόπος προέλευσης, τιµή, συνολική αξία. Το υπό προµήθεια όργανο είδος µε α/α..,...., είναι προελεύσεως ( ) και η συνολική του αξία ανέρχεται σε. (..) µε Φ.Π.Α. αναλυτικά:.. + Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται εκτός από την αξία του προσφερόµενου είδους, και τα έξοδα συσκευασίας, µεταφοράς, ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεώς του, µέχρι της πλήρους σύνδεσης και λειτουργίας του στους χώρους του Τµήµατος.., όπου θα τοποθετηθεί, και όπως αυτός ο χώρος αναφέρεται στον συνοπτικό πίνακα ειδών, όπως επίσης και τα έξοδα εικονογραφηµένων φυλλαδίων (prospectus) στα οποία θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους και τα οποία θα διευκολύνουν την αναγνώριση των διαφόρων εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών. Άρθρο 2ο Τόπος - Τρόπος και χρόνος παράδοσης του οργάνου είδους. 15

16 Το υπό προµήθεια όργανο - είδος θα φορτωθεί, θα µεταφερθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία µε ευθύνη του προµηθευτή, στον συγκεκριµένο χώρο του πρώτου από τα συµβαλλόµενα µέρη Πανεπιστηµίου και ειδικότερα θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στους χώρους του κτιρίου του Τµήµατος.., και η τελική παράδοση και η επίδειξη λειτουργίας του θα γίνει µέσα σε.. ( ) ηµέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύµβασης. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, δηλαδή το Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (κτίριο ιοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστηµιούπολη - ΡΑΓΑΝΑ- 6ο χλµ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ) τον παραλαβόντα του οργάνου - είδους και την Επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το όργανο είδος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Άρθρο 3ο Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συµβατικού οργάνου είδους. Όπως διακηρύχθηκε αλλά και συµφωνείται το υπό προµήθεια συµβατικό όργανο - είδος είναι παραδοτέο στους συγκεκριµένους χώρους του κτιρίου του Τµήµατος, τόπο εκφορτώσεώς του, όπου θα γίνει και η παραλαβή του από Επιτροπή που από τα συµβαλλόµενα µέρη πρώτο Πανεπιστήµιο θα ορίσει, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η παραλαβή του οργάνου είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση αυτή χρόνο και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του Π.. 118/2007. Κατά την διαδικασία της παραλαβής του οργάνου - είδους όπου καλείται να παραστεί, εφ όσον το επιθυµεί και ο προµηθευτής, διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός Έλεγχος αυτού αλλά και πρακτική δοκιµασία. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το συµβατικό όργανο - είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που αυτό παρουσιάζει από τους όρους της Σύµβασης και γνωµατεύει αν το όργανο- είδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εφ όσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο, ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί υπάρχει η δυνατότητα, µετά από απόφαση του Πρύτανη του.π.θ, να εγκριθεί η παραλαβή του µε ή χωρίς έκπτωση της συµβατικής του τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του οργάνου - είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σχετική απόφαση του.π.θ. Εάν το όργανο - είδος απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής, λόγω των παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν από τον µακροσκοπικό έλεγχο, θα ισχύσουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Π.. 118/2007. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή. Άρθρο 4ο Εγκατάσταση των υπό προµήθεια οργάνων - ειδών - Συντήρηση αυτών. Το συµβατικό όργανο - είδος που παραπάνω λεπτοµερώς αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο της ποσοτικής και ποιοτικής του παραλαβής, θα πρέπει από τον προµηθευτή να εγκατασταθεί µέσα στο συµβατικό χρόνο παράδοσης, από αρµόδιο όργανό του, και µάλιστα χωρίς καµία επιβάρυνση του προµηθευόµενου, το όργανο είδος Πανεπιστηµίου. 16

17 Ακόµη, ο προµηθευτής δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να συντηρεί το υπό προµήθεια συµβατικό όργανο - είδος και εγγυάται την καλή λειτουργία αυτού επί (.) έτη από την παραλαβή και εγκατάστασή του καθώς και η ύπαρξη ανταλλακτικών επί. ( ) έτη από την οριστική παραλαβή και εγκατάστασή του. Άρθρο 5ο Ειδικοί όροι για την έγκαιρη φόρτωση - παράδοση. Κυρώσεις για ποσοτικές και ποιοτικές εκτροπές των υπό προµήθεια συµβατικών οργάνων ειδών. Το υπό προµήθεια συµβατικό όργανο - είδος και ανεξάρτητα από την προέλευσή του θα πρέπει να πληροί και να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τους όρους που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προµήθεια όργανο - είδος µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Με απόφαση του Πρύτανη του.π.θ που πρέπει να αιτιολογείται, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του οργάνου είδους µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως το αίτηµα παράτασης, ή εάν λήξει ο παρατηθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση του συµβατικού είδους. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του συνόλου ή µέρους της ποσότητας του συµβατικού οργάνου - είδους, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (Πρύτανη του.π.θ) ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής παραλαβής µπορεί να εγκρίνεται η αντικατάσταση του µε άλλα µέσα σε τακτή προθεσµία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 1, του Π.. 118/2007. Εάν ο προµηθευτής δεν το αντικαταστήσει αυτό µέσα στην προθεσµία που του δόθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή του απορριφθέντος οργάνου - είδους. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, το απορριφθέν όργανο είδος δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωµα αντικατάστασης, το απορριφθέν όργανο είδος δεν επιστρέφεται πριν την παραλαβή του νέου οργάνου είδους ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοση του. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 20ηµέρου και εφ όσον δεν παραληφθεί το όργανο - είδος πέραν του προστίµου, αυτό εκποιείται ή καταστρέφεται κατά την κρίση του φορέα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η επιστροφή του οργάνου είδους που απορρίφθηκε, γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα, και εφ όσον αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα 17

18 του προµηθευτή που θα υποβληθεί τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την εκπνοή της, µετά από απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν έχει παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, το Πανεπιστήµιο µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Αν το όργανο - είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως παραλειπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτού, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασιστεί παραλαβή µε έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται αιτιολογηµένη απόφαση του Πρύτανη του.π.θ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που το όργανο - είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης ή µετάθεσης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση, κυρώσεων και π ρ ό σ τ ι µ ο, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.. 118/2007. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτήν, εφ όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό όργανο - είδος ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτό µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης ή µετάθεσης που του δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.. 118/2007. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το όργανο - είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση, µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του οργάνου - είδους µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος οργάνου - είδους γίνεται δεκτή. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του Πρύτανη του.π.θ και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διεζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Π.. 118/2007 κατά περίπτωση: α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή της καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. β) Προµήθεια του οργάνου - είδους σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται 18

19 ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του οργάνου - είδους, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζοµένου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό. δ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας του οργάνου είδους για το οποίο κηρύχτηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το όργανο - είδος, µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα αν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Π.. 118/2007. ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύµβαση προµηθευτή, είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. Άρθρο 6 ο Τρόπος πληρωµής - Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή. Προϋπόθεση εξόφλησης του τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ µέρους του αναδόχου. Η πληρωµή του τιµήµατος του συµβατικού είδους στην προµηθεύτρια εταιρεία, δεύτερη των συµβαλλοµένων, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου αυτού, µε έκδοση τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής µε βάση το τιµολόγιό του. Το χρηµατικό ένταλµα θα καλύπτει την καθαρή αξία των ειδών στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία. Η πληρωµή της αξίας του συµβατικού είδους θα γίνεται σε ευρώ ( ) µε την εξόφληση του 100% της αξίας του, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωµής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του Π 118/07: Για να εκτελεστεί η πληρωµή θα πρέπει να παραδοθούν από τον προµηθευτή τα εξής δικαιολογητικά: 1) Τιµολόγιο 2) ελτίο Αποστολής 3) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Εφόσον ο Προµηθευτής δεν καταθέσει τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά το Πανεπιστήµιο δεν βρίσκεται σε υπερηµερία ως προς την καταβολή του τιµήµατος του συµβατικού είδους. Τον προµηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις: α) - 4% φόρος προµηθειών επί του καθαρού ποσού (χωρίς Φ.Π.Α.) της αξίας του τιµολογίου πώλησης. 19

20 Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του αναδόχου. Για την παρακράτηση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήµιο σχετική βεβαίωση. - 0,10% υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ (Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων) επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, βάσει του Νόµου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3. που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. (σε όλο το ποσό της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.) Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της πληρωµής. β) Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/4 Σεπτεµβρίου 2009 (ΦΕΚ 163/Α / ) οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος στη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2015 µε ΚΑ εξ και ΚΑΕ 2014ΣΕ Με την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτήν, χορηγείται στον προµηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό µέχρι 50% της συνολικής συµβατικής αξίας όταν αυτή υπερβαίνει το ποσό των ,00, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν.2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συµψηφίζεται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τµηµατικής παράδοσης. Η εγγύηση προκαταβολής θα εκδίδεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6. εδ.α. και β. του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007. Για την κάλυψη του ποσού της εγγυητικής υπολογίζεται και το ποσό της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Άρθρο 7 ο Εγγυοδοσία καλής Εκτέλεσης και λειτουργίας Ο προµηθευτής κατέθεσε στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης τ. αριθµ.... Εγγυητικ επιστολ ποσού (... ) Ευρώ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων αυτής της συµβάσεως. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί, ύστερα από την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της σύµβασης µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του οργάνου - είδους καθώς και εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. Ακόµη η παραπάνω εγγύηση θα µπορεί να καταπέσει υπέρ του Πανεπιστηµίου µε µονοµερή δήλωση αυτού προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το Πανεπιστήµιο κατά την απόλυτη κρίση της διοικήσεώς του κρίνει ότι η σύµβαση δεν έχει εκτελεστεί εµπρόθεσµα ή σύµφωνα µε τους όρους που έχουν συµφωνηθεί. Επίσης ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στο Πανεπιστήµιο Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ίσης προς το 2% της συµβατικής αξίας του οργάνου - είδους χωρίς Φ.Π.Α. 20

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές.

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2516 Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 Για την ανάδειξη εργολάβου για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙ ΙΩΝ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αριθμός Μελέτης: 21/2016 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΙΑ, 23.7.2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015

Αρ. Διακήρυξης 2/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ << ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ LASER >> ΤΗΣ 06/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Δ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 210 89 23 574-049 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός Σελίδα 1 Ημερομηνία: 11.10.2012 Α.Π.: 18386 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 30911 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 03/06/2013, ηµέρα ευτέρα µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Εξόδων Πολλαπλών Εκτυπώσεων. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Εξόδων Πολλαπλών Εκτυπώσεων. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξόδων Πολλαπλών Εκτυπώσεων Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός Σελίδα 1 από 1 EU_EntipoD3.doc Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 15.000 ΤΕΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. ΕΤΟΥΣ 2013 Στην Αθήνα σήµερα 10/ 04 /2013, ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού»

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» Αρ. Πρωτ: 2384 Πληροφ: Σαρημανώλης Γεράσιμος Τηλ:28210-29249 Δρακάκης Ηρακλής Τηλ:28210-29316 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Χανιά 30/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ., έχοντας υπόψη, 1. Το Π.Δ. 383/79

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 24/02/2011 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. Στην Αθήνα σήµερα την 21/11/2012 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα