Ο ρόλος των Συνεργατικών Επιχειρηματικών Σχηματισμών (clusters) στην πράσινη οικονομία. Η περίπτωση του ελληνικού cluster αειφόρου δόμησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος των Συνεργατικών Επιχειρηματικών Σχηματισμών (clusters) στην πράσινη οικονομία. Η περίπτωση του ελληνικού cluster αειφόρου δόμησης"

Transcript

1 Ο ρόλος των Συνεργατικών Επιχειρηματικών Σχηματισμών (clusters) στην πράσινη οικονομία. Η περίπτωση του ελληνικού cluster αειφόρου δόμησης Δρ. Τρίγκας Μάριος 1,2, Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης 1, Δρ. Νταλός Γεώργιος 1,2, Πρεμενιώτου Ελένη 1,2 Μ.Sc. 1. Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Γρίβα 11, Καρδίτσα, Τ.Κ , Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.), 3 Ο χλμ. Καρδίτσας Μητρόπολης, Καρδίτσα, Τ.Κ , , 77535, Fax , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας πρωτότυπης έρευνας ήταν η εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων προκειμένου να εντοπιστεί η σημαντικότητα επιμέρους παραγόντων που αφορούν τη λειτουργία του Cluster αειφόρου δόμησης και να διερευνηθεί πως αυτό μπορεί να συμβάλει στην πράσινη οικονομία. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αυτή της σύνταξης, συλλογής και επεξεργασίας ειδικά για το σκοπό της έρευνας δομημένων ερωτηματολογίων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις προβλέπουν ότι σε μια 5ετία θα έχει καθιερωθεί ο θεσμός αυτός, και προετοιμάζονται γι αυτό. Οι στόχοι που έχουν θέσει οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους, στη συμμόρφωσή τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία και στη βελτίωση της φήμης/εικόνας της επιχείρησης, η μείωση των ρύπων και των αποβλήτων και η μείωση του κόστους παραγωγής. Οι παράγοντες που έχουν εντοπιστεί να παίζουν το σημαντικότερο ρόλο και θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από τις ελληνικές επιχειρήσεις του cluster φαίνεται να είναι: η οικονομική κατάσταση της χώρας, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών για τους χρήστες των νέων «προϊόντων» της αειφόρου δόμησης, η εφαρμογή καταλλήλων και αποτελεσματικών μεθόδων προβολής, προώθησης και διαφήμισης της αειφόρου δόμησης και η υποστήριξη των όποιων επενδύσεων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Λέξεις κλειδιά: clusters, αειφόρος δόμηση, περιβάλλον, πράσινη οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1.1 Γενικά σκοπός της έρευνας Η περιβαλλοντική πολιτική όλων των χωρών που έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, καθορίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από δράσεις οι οποίες αφορούν στη μείωση της συμβολής των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή και στη συμμόρφωση των χωρών αυτών με τις δεσμεύσεις και τους στόχους του πρωτοκόλλου αυτού (Saikku et al. 2008, Narayan et al. 2007, Oberthur and Ott 1999). Η ευρωπαϊκή στρατηγική, όπως αυτή εκφράζεται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», έχει ως στόχο την έξοδο από την κρίση εστιάζοντας στην περιβαλλοντική προστασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη την καινοτομία και την ενίσχυση της

2 ανατγωνιστικότητας (Rizzuto 2011, European Commission 2010, European Policy Center 2010, Erixon 2010). Η προσέγγιση των επιχειρηματικών συνεργασιών με τη μορφή cluster διαρκώς αναγνωρίζεται ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (European cluster observatory 2010, Εθνικό Παρατηρήτριο ΜΜΕ 2009, European Commission 2005, 2006 and 2007, Cortright 2006, Rosenfeld 1997). Επιπλέον, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στην ανάπτυξη της συνεχώς ανερχόμενης «πράσινης ανάπτυξης» και οικονομίας. Το Cluster αειφόρου δόμησης αναδύεται ως μια νέα μορφή οικονομικής δραστηριότητας, με επίκεντρο την ιδιωτική επιχειρηματική πράσινη πρωτοβουλία, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, για μια πράσινη οικονομία στον κλάδο της δόμησης. Αυτή η νέα τάση και πραγματικότητα θα πρέπει να αξιοποιηθεί και από τις ελληνικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δίκτυο αειφορικής δόμησης, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος του επιχειρείν και να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν. Στόχος της παρούσας πρωτότυπης για τα ελληνικά δεδομένα έρευνας, ήταν η εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων προκειμένου να επισημανθεί o βαθμός σημαντικότητας επιμέρους παραγόντων που αφορούν τη λειτουργία του Cluster και να διερευνηθεί πως αυτό μπορεί να συμβάλει στην πράσινη οικονομία 1.2 Τα clusters ως στοιχείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Οι συστάδες επιχειρήσεων clusters, σύμφωνα με τον Porter (1990), είναι γεωγραφικά κοντινές επιχειρήσεις και άλλοι φορείς, όπως πανεπιστήμια, που αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας για την υλοποίηση ενεργειών σε συγκεκριμένους τομείς. Κατά κύριο λόγο αποτελούνται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας (οριζόντια clusters) ή σε διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής, ανήκουν δηλαδή στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (κάθετα clusters). Οι συστάδες επιχειρήσεων εντοπίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφικά περιοχή, καθώς η γειτνίαση διευκολύνει την επικοινωνία, τις διαμεταφορές αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αν όμως οι επιχειρηματικές συναλλαγές δεν επηρεάζονται από τη γεωγραφική απόσταση, οι συστάδες δύνανται να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο γεωγραφικά εύρος (Cortright 2006). Η συστάδα προέρχεται από τις επιχειρήσεις που την απαρτίζουν, αποτελεί όμως μια ξεχωριστή λειτουργική οντότητα, θεσμοθετημένη ή μη. Στόχος είναι η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων εταίρων της συστάδας αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος από το οποίο η συστάδα αντλεί πόρους και δεξιότητες (Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ 2006β). Ο Rosenfeld (1997) υπογραμμίζει πως τα clusters θα πρέπει να διαθέτουν ενεργά κανάλια για επιχειρηματικές συναλλαγές, διάλογο και επικοινωνία, χωρίς την ύπαρξη των οποίων ακόμη και μια κρίσιμη μάζα σχετιζόμενων επιχειρήσεων, δεν αποτελεί ένα τοπικό παραγωγικό ή κοινωνικό σύστημα και για το λόγο αυτό δεν λειτουργεί και ως cluster. Επιπλέον, τα clusters αναγνωρίζονται ως η κινητήρια δύναμη για την καινοτομία μέσω της ροής γνώσης μεταξύ των μελών τους και λόγω της γεωγραφικής εγγύτητάς τους (Gordon and McCann 2005, Pittaway et al. 2004, Πραστάκος κ.α. 2003), καθώς επίσης και μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης (ΓΓΕΤ 2007, Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ 2006, Cortright 2006). Η συνεργασία με τους φορείς καινοτομίας στα πλαίσια ενός

3 τέτοιου συστήματος, εξασφαλίζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις καθώς οι συνεργαζόμενοι φορείς κατέχουν τη δυνατότητα για παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις, ειδικευμένο προσωπικό, δυνατότητες χρηματοδότησης, διαδικασίες Ε&Α για την παραγωγή νέων προϊόντων (Τρίγκας 2010, Woolthuis et al. 2005, Pittaway et al. 2004). 1.3 Αειφορία, περιβάλλον, δόμηση, πράσινη ανάπτυξη και οικονομία Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οφείλουν να εμπεριέχουν μία αλλαγή του υφιστάμενου αναπτυξιακού μοντέλου, προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, πράσινης οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. (Hoppwood et al. 2005). Η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού θα πρέπει να στηριχθεί στον οριζόντιο συντονισμό των πολιτικών μετριασμού αλλά και προσαρμογής, στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, της γεωργικής παραγωγής και σε πολλούς άλλους, όπως είναι και ο κλάδος των κατασκευών και της δόμησης (Russo 2003, Breheny and Batey 1992). Το κόστος του περιορισμού των εκπομπών και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μπορεί να φαίνεται αρχικά υψηλό, αλλά είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το κόστος που θα αναγκαστούμε να καταβάλουμε λόγω απραξίας (Nordhaus 2001). Έτσι, το ενδιαφέρον της αγοράς σήμερα στρέφεται στην ανάπτυξη της συνεχώς ανερχόμενης «πράσινης ανάπτυξης», «πράσινης οικονομίας», «πράσινης επιχειρηματικότητας», «πράσινων κτιρίων» ειδικά για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, (Allen and Malin 2008, Henderson 2007, Bansal 2005, Pearce and Atkinson 1993). Το κλειδί της πράσινης ανάπτυξης και οικονομίας βρίσκεται στην αρχή της αειφορίας και της αειφορικής διαχείρισης. Η αειφόρος ανάπτυξη αφορά την ανάπτυξη με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του παρόντος χωρίς να μειώνεται η ικανότητα για την ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών (WCED 1987, Στάμου 1985). Αναφορικά με την Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη αποτίμησης του κόστους της κλιματικής αλλαγής (Τράπεζα της Ελλάδος 2011),το δυσμενέστερο σενάριο προβλέπει ότι το ΑΕΠ της Ελλάδος θα μειωθεί, σε ετήσια βάση, κατά 2% το 2050 και κατά 6% το Το συνολικό σωρευτικό κόστος για την ελληνική οικονομία, για το χρονικό διάστημα έως το 2100, ανέρχεται στα 701 δισεκ. (σε σταθερές τιμές του 2008). Σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο, το ΑΕΠ της Ελλάδος θα παρουσιάσει μείωση κατά 2,3% και 3,7% τα έτη 2050 και 2100, αντίστοιχα, και το κόστος προσαρμογής εκτιμάται ίσο με 67 δισεκατομμύρια. Τα μέτρα προσαρμογής δεν εξαλείφουν το σύνολο των ζημιών λόγω της κλιματικής αλλαγής, απλώς τις περιορίζουν. Τα στοιχεία που αφορούν τα βασικά οικονομικά μεγέθη στον κλάδο των κατασκευών στη χώρα μας (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2010) δείχνουν ότι η θετική πορεία του κλάδου, αντιστρέφεται από το 2006 και μετά, ενώ δραματική μείωση επέρχεται από το 2008, οπότε και τα αποτελέσματα της κρίσης αρχίζουν να γίνονται ορατά και στη χώρα μας. Η κατάσταση επιδεινώνεται με περισσότερο μέσα στο 2010, μετά και τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα. Η αειφόρος δόμηση (Rudlin and Falk 2009, Bunz et al. 2006, Anink et al. 1996) αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία κτιρίων και τοπίων που ενσωματώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση νερού, την ελαχιστοποίηση αποβλήτων, την πρόληψη της μόλυνσης, την αποδοτικότητα των πόρων στα

4 χρησιμοποιούμενα υλικά και την ποιότητα ζωής στο εσωτερικό των κτιρίων, σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός κτιρίου. Εξ ορισμού οδηγεί σε «ζωντανές πόλεις» ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των κατοίκων και του περιβάλλοντος, όχι μόνο μέσα από την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, αλλά και της ικανότητάς της να υποστηρίζει πιο παραγωγικές, σταθερές και καινοτόμες οικονομίες, σε κατοικημένες περιοχές (Haughton and Hunter 2003). Η Ελλάδα, ενσωματώνοντας αυτές τις πολιτικές στην οικιστική της ανάπτυξη, νομοθετεί υπέρ μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον οικοδομικής (Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου - ΦΕΚ Α -58/5-3, 2003). Επιπλέον, μέσω του ΕΣΠΑ , κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη είναι η προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ταυτόχρονα (ΓΓΕΤ 2007), επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας μέσα από προώθηση του συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΑΚ) της χώρας, ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και την προώθηση της επιχειρηματικής δικτύωσης (clustering). 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Για τη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αυτή της σύνταξης, συλλογής και επεξεργασίας ειδικά για το σκοπό της έρευνας δομημένων ερωτηματολογίων, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της έρευνας μάρκετινγκ της υπευθυνότητας, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της διορατικότητας και της σύνδεσης με τη στρατηγική (Tull and Hawkins 1990, Doyle 1998, Aaker et al. 2004). Ως πληθυσμός της έρευνας καθορίστηκε αυτός των μελετητών, βιομηχανιών παραγωγής, προμηθευτών, κατασκευαστών, ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ, ινστιτούτων, φορέων, Τραπεζών που εμπλέκονται με τη δόμηση στην Ελλάδα που ανέρχονται στους 80 και είναι δυνατή η συμμετοχή τους στο cluster αειφόρου δόμησης. Η χρονική διάρκεια συλλογής των ερωτηματολογίων ήταν ο Αύγουστος του Τελικά, ανταποκρίθηκαν 33 φορείς και επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτούς τους φορείς. Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε σε 41,2% και θεωρείται αποδεκτός (αριθμός>30) για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα (Kinnear and Taylor 1987). Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν μέσω του ειδικού στατιστικού προγράμματος SPSSWIN ver 17.0 και έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι συχνοτήτων (Frequencies), περιγραφικής στατιστικής (Descriptives) και διασταυρώσεων, (Crosstabs), καθώς και έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μεταβλητών του ερωτηματολογίου (Norusis 2007). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Αξιολόγηση στρατηγικής θέσης του cluster αειφόρου δόμησης στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες φορείς και οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη σχετική έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε, θεωρούν στο σύνολό τους ότι η κατασκευή μεμονωμένων «πράσινων» κτιρίων θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα γενικότερο θετικό

5 «ρεύμα αειφόρου δόμησης» και στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων και επιχειρήσεων της έρευνας (53,6%) θεωρούν ότι τα «πράσινα» σπίτια θα καθιερωθούν στη χώρα μας σε 5-10 έτη. Οι πιο αισιόδοξοι (29,8%) προβλέπουν ότι το «κίνημα» αυτό θα καθιερωθεί στα αμέσως επόμενα λίγα έτη (1-5). Η διαπίστωση σχετικά με την αύξηση ή όχι της ζήτησης για αειφόρο δόμηση διεθνώς τα τελευταία χρόνια, είναι ότι παρατηρείται μια αύξηση σε μέτριο και ικανοποιητικό βαθμό (μέσος όρος βαθμολογίας 4,3 στην επταβάθμια κλίμακα 1= καθόλου, 4=μέτρια και 7 = σε πολύ μεγάλο βαθμό). Οι παράγοντες που έχει παρατηρηθεί να έχουν μεταβληθεί σχετικά με τη ζήτηση για αειφόρο δόμηση (Πίνακας 1), είναι η ενίσχυση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενίσχυση του ρόλου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η xρηματοδότηση δράσεων, με ένα βαθμό μεταβολής 4,07, 4,04 και 3,90 αντίστοιχα, στην επταβάθμια κλίμακα (1= καθόλου, 4=μέτρια και 7 = σε πολύ μεγάλο βαθμό) 1. Πίνακας 1: Βαθμός μεταβολής της ζήτησης για αειφόρο δόμηση τα τελευταία χρόνια. Table 1: Rate of the demand change for sustainable building during the last years ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ενίσχυση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 4,07 Ενίσχυση του ρόλου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 4,04 Χρηματοδότηση δράσεων 3,90 Απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας από τη βιομηχανία σε θέματα 3,73 αειφόρου δόμησης Ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών σε Ελλάδα και εξωτερικό 3,63 Ενίσχυση του κινήματος «αειφόρο κτίριο» 3,60 Αριθμός πιστοποιημένων επαγγελματιών σε θέματα αειφόρου δόμησης 3,47 Ανάπτυξη εταιρικών σχημάτων σε θέματα αειφόρου δόμησης 3,41 Αριθμός προγραμμάτων πιστοποίησης σε θέματα αειφόρου δόμησης 3,32 Για την ανάπτυξη της αειφόρου δόμησης και στην ελληνική αγορά οι παράγοντες που φαίνεται να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από τις ελληνικές επιχειρήσεις του cluster (Πίνακας 2) φαίνεται να είναι: α) η οικονομική κατάσταση της χώρας, β) η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών για τους χρήστες των νέων «προϊόντων» της αειφόρου δόμησης, γ) η εφαρμογή καταλλήλων και αποτελεσματικών μεθόδων προβολής, προώθησης και διαφήμισης της αειφόρου δόμησης και δ) η υποστήριξη των όποιων επενδύσεων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Πίνακας 2: Βαθμός σημαντικότητας παραγόντων ανάπτυξης της αειφόρου δόμησης και στην ελληνική αγορά. 1 Στη συνέχεια των αποτελεσμάτων η επταβάθμια κλίμακα χρησιμοποιείται με την ίδια διαβάθμιση για την ιεράρχηση των απαντήσεων Table 2: Significance rate of development factors for sustainable building in Greek market.

6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η οικονομική κατάσταση της χώρας 6,07 Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για τους χρήστες 6,07 Οι κατάλληλες μέθοδοι προβολής και προώθησης 5,97 Η ζήτηση του νέου «προϊόντος» 5,86 Η υποστήριξη από χρηματοδοτούμενα προγράμματα 5,83 Το ύψος των νέων επενδύσεων 5,79 Η ύπαρξη των απαραίτητων κεφαλαίων 5,75 Ο επιχειρηματικός κίνδυνος 5,14 Δυστυχώς οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον που δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην επιχειρηματική τους δράση. Τα βασικότερα που αναδείχθηκαν από την παρούσα έρευνα, με βάση το ποσοστό των επιχειρήσεων, φαίνεται να είναι κατά φθίνουσα σειρά: η γραφειοκρατία τόσο στην ίδρυση όσο και λειτουργία της επιχείρησης, η παρατηρούμενη έντονα στις μέρες μας οικονομική αστάθεια, η διαφθορά του συστήματος και ιδιαίτερα με τις δημόσιες υπηρεσίες και επίσης η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος με τη χορήγηση των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων, δανειοδότησής τους, καθώς επίσης και του ύψους των επιτοκίων (Πίνακας 3). Πίνακας 3: Κυριότερα εμπόδια ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων, μέχρι σήμερα. Table 3: Major obstacles of entrepreneurial activity development, till today. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γραφειοκρατία 62,1% Οικονομική αστάθεια 51,7% Διαφθορά 50,0% Λειτουργία τραπεζικού συστήματος 41,4% Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων & εργατική νομοθεσία 34,5% Έλλειψη αγοράς 17,2% Καθεστώς ανταγωνισμού 13,8% Πολιτική αστάθεια 10,3% Έλλειψη φορέων πληροφόρησης 10,3% Διαφάνεια 6,9% Πολύ βασική παράμετρος είναι να υπάρχει πρόθεση και διάθεση των επιχειρήσεων και των σχετικών φορέων να αναπτύσσουν μεταξύ τους συνεργασίες. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι το σύνολο (100%) το συμμετεχόντων αναπτύσσουν τέτοιες συνεργασίες, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό για την αρχική του ίδρυση. Από τη μέχρι σήμερα δράση των συμμετεχόντων στην έρευνα, φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες συνεργασίες αφορούν αυτές με τους πελάτες, τις κατασκευάστριες εταιρίες και τις εταιρίες των μηχανικών. Καλές φαίνεται να είναι οι συνεργασίες τους και με κρατικά ή ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ερευνητικά ινστιτούτα, με επιχειρήσεις έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ (Σχήμα 1).

7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6 4 5,25 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 5,09 3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 3,67 2 4,92 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3,91 4,55 ΚΡΑΤΙΚΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4,42 4,45 4,45 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σχήμα 1: Βαθμός συνεργασίας με επιμέρους οργανισμούς ή πειχειρήσεις που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο Cluster αειφόρου δόμησης. Figure 1: Co operation degree with several organizations of firms that could participate in sustainable building cluster. Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι στόχοι που οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οι φορείς προσπαθούν να πετύχουν είναι σε σημαντικό βαθμό η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους (βαθμός 5,43), η πρόσβαση σε νέες αγορές και να επιτύχουν έτσι αύξηση των πωλήσεών τους (5,34), η αύξηση της εξωστρέφειάς τους και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (5, 32). Τα πολλαπλά τους οφέλη συμπληρώνονται προσδοκώντας την προαγωγή της καινοτομίας (βαθμός 5,21), την απόκτηση εμπειρίας μέσα από την οικονομία γνώσης (5,19), περισσότερες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις (5,18) καθώς και απόκτηση τεχνογνωσίας από άλλες επιχειρήσεις (βαθμός 5,00). 3.2 Στρατηγικές των επιχειρήσεων του cluster αειφόρου δόμησης Προκειμένου οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο cluster αειφόρου δόμησης να πετύχουν το όραμά τους, έχουν θέσει στόχους που φαίνεται να είναι καθοριστικοί στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής στρατηγικής τους πολιτικής. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που να είναι καινοτόμα, στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους, στη συμμόρφωσή τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία και στη βελτίωση της φήμης/εικόνας της επιχείρησης. Σε μικρότερη ιεράρχηση, αλλά σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται, η μείωση των ρύπων και των αποβλήτων, η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση του σχεδιασμού των παραγόμενων προϊόντων, η εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, η αύξηση της γνώσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, η είσοδος σε νέες επικερδείς αγορές σχετικές με το περιβάλλον, η εξεύρεση

8 τρόπων χρηματοδότησης, η αύξηση της γνώσης τους για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των αγορών, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρηματοδότησή τους από επιχορηγήσεις και σχετικά περιβαλλοντικά προγράμματα. Οι επιχειρήσεις που έχουν φιλοδοξίες και βλέπουν θετικά την είσοδό τους στις διεθνείς αγορές, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, θεωρούν ότι μπορούν με βάση τη σημερινή κατάσταση, να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές αν υπάρξουν κάποιες καινοτομίες στην παραγωγή προϊόντων ή εφαρμοστούν καινοτόμες διαδικασίες, αν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον επικοινωνιακό τους τομέα, αν υπάρξουν χρηματοδοτήσεις στήριξής τους από κρατικούς φορείς, αν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων τους και αν αναζητηθούν και βρεθούν φθηνότερες πρώτες ύλες (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Τρόποι με τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν στο cluster αειφόρου δόμησης θα γίνουν ανταγωνιστικότερες σε διεθνές επίπεδο. Table 4: Ways through which, the sustainable building cluster s enterprises, will become more competitive at international level. ΤΡΟΠΟΙ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Γίνουν κάποιες καινοτομίες 5,66 Γίνει ενδυνάμωση της επικοινωνίας της 5,43 Υπάρξουν χορηγήσεις από κρατικούς φορείς 5,17 Υπάρξει ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων / υπηρεσιών 5,17 Βρεθούν φθηνότερες πρώτες ύλες 5,17 Γίνει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού 4,90 Στελεχωθεί με καταρτισμένο εργατικό προσωπικό 4,83 Τέλος, όσον αφορά την μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ανάπτυξης του cluster της αειφόρου δόμησης αυτή φαίνεται να περνά κυρίως μέσα από την προώθηση της επέκτασης των υπαρχουσών επιχειρήσεων του cluster και στη συνέχεια με την προσέλκυση και συμμετοχή στο cluster νέων επιχειρήσεων και ικανών και χαρισματικών στελεχών. Επόμενα βήματα είναι να υπάρχουν κίνητρα για ξένες άμεσες επενδύσεις, να αποκτήσει το cluster επωνυμία και στη συνέχεια να προωθηθούν οι σχηματισμοί spinoffs (Πίνακας 5). Πίνακας 5: Ιεράρχηση παραγόντων μελλοντικής επέκτασης του cluster της αειφόρου δόμησης στην ελληνική αγορά. (κλίμακα 1-6, με σημαντικότερο το 1) Table 5: Ranking of expanding factors of the sustainable building cluster in Greek market (ranking 1-6 with 1 as the most significant). ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ Προώθηση επέκτασης των υπαρχουσών επιχειρήσεων 2,22 Προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και χαρισματικών ανθρώπων 2,50 Βελτίωση κινήτρων για ξένες άμεσες επενδύσεις (FDI) 3,67 Δημιουργία επωνυμίας 3,83

9 Προώθηση σχηματισμού spin-offs 4,09 Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας 4,26 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έχει ωριμάσει πλέον η ιδέα ότι η κοινωνία μας θα πρέπει να ζει σε ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και λειτουργεί ενσωματώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση χρήσης πόρων και την βελτίωση του περιβάλλοντος. Η αειφόρος δόμηση με τα πολλαπλά της οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους συνεργαζόμενους φορείς, που αναδείχθηκαν στην ανάλυση που προηγήθηκε, αποτελεί άμεση αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της είναι δεδομένη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην υλοποίηση και ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας στη χώρα μας, μέσα από την βιώσιμη και αειφορική χρήση των πόρων, την προαγωγή της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουν το ρεύμα των «πράσινων» κτιρίων να έρχεται και στην Ελλάδα, οι περισσότερες προβλέπουν ότι σε μια 5ετία θα έχει καθιερωθεί ο θεσμός αυτός, και προετοιμάζονται γι αυτό. Με δεδομένη την αυξανόμενη τάση για «πράσινα προϊόντα» διεθνώς, δίνεται η δυνατότητα προς τις επιχειρήσεις για αντίστοιχες επενδύσεις με στόχο την είσοδο σε νέες αγορές και συνδυασμό της περιβαλλοντικής προστασίας με την επιχειρηματική δράση. Οι στόχοι που έχουν θέσει οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να στηρίξουν το cluster αειφόρου δόμησης και να υποστηριχθούν από αυτό επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που να είναι καινοτόμα, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, στη συμμόρφωσή τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία και στη βελτίωση της φήμης/εικόνας της επιχείρησης, η μείωση του κόστους παραγωγής, η εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, η αύξηση της γνώσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, η είσοδος σε νέες επικερδείς αγορές σχετικές με το περιβάλλον, η εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης, η αύξηση της γνώσης τους για τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των αγορών, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρηματοδότησή τους από επιχορηγήσεις και σχετικά περιβαλλοντικά προγράμματα. Για την ανάπτυξη της αειφόρου δόμησης και στη χώρα μας οι παράγοντες που έχουν εντοπιστεί να παίζουν το σημαντικότερο ρόλο και θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα είναι: η οικονομική κατάσταση της χώρας, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών για τους χρήστες των νέων «προϊόντων» της αειφόρου δόμησης, η εφαρμογή καταλλήλων και αποτελεσματικών μεθόδων προβολής, προώθησης και διαφήμισης της αειφόρου δόμησης και η υποστήριξη των όποιων επενδύσεων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Οι βασικοί άξονες στρατηγικής για την υλοποίηση των επιμέρους στόχων του cluster αειφόρου δόμησης έχουν προσδιοριστεί σε: α) προώθηση του θεσμού της αειφόρου δόμησης, β) ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων του cluster, γ) σύνδεση με Παν/μια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, οργανώσεις και δ) στήριξη της λειτουργίας του cluster αειφόρου δόμησης

10 The role of Business Clusters in Green Economy. The case of the Greek Sustainable Building Cluster Dr. Trigkas Marios 1,2, Dr. Papadopoulos Ioannis 1, Dr. Ntalos Georgios 1,2, Premeniotou Eleni M.Sc. 1,2 1. Τ.Ε.Ι. of Larisa Karditsa Branch, Department of Wood & Furniture Design & Technology, Griva 11, Karditsa, Post Code 43100, Centre For Research and Technology Thessaly, (CE.RE.TE.TH.), 3 RD Klm Karditsas Mitropolis, Karditsa, Post 43100, , 77535, Fax , ABSTRACT The aim of the present original research was to highlight the necessary conclusions in order to detect the significant factors that support the establishment of a sustainable building cluster and to investigate how it could contribute to green economy. The methodology followed for the data collection, was this of preparing, collecting and processing, of specially constructed questionnaires for the purpose of this study. Greek enterprises estimate that the term of green buildings over the next 5 years will be established as institution and they are preparing for this to happen. The targets set by the most of Greek enterprises is focused mainly on developing innovative products, improving products quality, conformation to environmental legislation and improving their business image/fame, reducing pollutants and wastes and reducing production cost. The factors that have been indentified to play the most significant role and should be especially studied closely by Greek cluster s enterprises, seem to be: the economic situation of the country, the highlight of the advantages and benefits for the users of new products of sustainable building, the implementation of appropriate and effective ways of publicity, promotion and advertisement of sustainable building and the support by financing programs. Key words: clusters, sustainable building, environment, green economy, sustainable development ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aaker, D., Kumar, V., Day, G. S Marketing Research. John Wiley & Sons, Inc. 8th edition, New York, N.Y. Allen, J.C., Malin, S., Green Entrepreneurship: A Method for Managing Natural Resources?. Journal of Society & Natural Resources, 21: Anink, D., Boonstra, C., Mak, J., Handbook of Sustainable Building: An Environmental Preference Method for Selection of Materials for Use in Construction and Refurbishment. James & James science publishers, London. Bansal, P., Evolving sustainably: a longitudinal study of corporate sustainable development, Journal of Startegic Management, 26: Breheny, M.J., Batey, P.W.J., Sustainable development and urban form. European research in regional science, 2.

11 Bunz, K.R., Henze, G.P., Tiller, D.K., Survey of sustainable building design practices in North America, Europe, and Asia. Journal of Architectural Engineering, 12:30. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Τμήμα Προγραμματισμού, Αθήνα. Cortright, J., Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development, Impresa, Inc. Doyle, P., Marketing Management and Strategy, 2nd edition. Prentice-Hall Europe, Chapter 3. Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ, Πολιτικές για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στην Ελλάδα. ΕΟΜΜΕΧ Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ, Εγχειρίδιο δικτύων επιχειρηματικότητας (networking) και συστημάτων συστάδων επιχειρήσεων (clustering). ΕΟΜΜΕΧ Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, ΦΕΚ Α -58/ , Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα. ΕΛ.ΣΤΑΤ,2010.http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param =A1302 Erixon, F., The Europe 2020 strategy: time for Europe to think again. Journal of European View, 9: European cluster observatory, European Cluster Organization Directory, Brusselles. European Commission, Ιnnovation Clusters in Europe. Α Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support. Directorate-General for Enterprise and Industry DG Enterprise and Industry report, Europe Innova / PRO INNO, Europe, paper N 5. European Commission, European Trend Chart on Innovation. Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report, Greece , Innovation/SMEs Programme, Brusselles. European Commission, Regions and Economic Changes. Innovation and Regional Policy of the E.U. General secretariat of Regional policy, Brusselles. European Commission, EUROPE A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brusselles European Policy Center, Europe 2020: Delivering Well-Being for Future Europeans. Issue 20, Brusselles. Gordon, I.R., McCann, P., Innovation, Agglomeration, and Regional Development. Journal of Economic Geography, 5: Haughton, G., Hunter, C., Sustainable Cities. Taylor and Francis group. Henderson, H., Growing the green economy globally. International Journal of Green Economics, 1: Hopwood, B., Mellor, M., O'Brien, G., Sustainable development: mapping different approaches. Journal of Sustainable Development, 13: Kinnear, T., Taylor, J., Marketing Research. An Applied Approach. McGraww Hill, USA, pp. 718.

12 Narayan, C., Fernandes, P.M., Van Brusselen, J., Schuck, A., Potential for CO 2 emissions mitigation in Europe through prescribed burning in the context of the Kyoto Protocol. Journal of Forest Ecology and Management, 251: Nordhaus, W., Global Warming Economics. Journal of Science, 294: Norusis, M., A Guide of Data Analysis With SPSS Kleidarithmos Eds, Athens. Oberthür, S., Ott, H., The Kyoto Protocol: International Climate Policy for the 21st Century. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. Pearce, D.W., Atkinson, G.D., Capital theory and the measurement of sustainable development: an indicator of weak sustainability. Journal of Ecological Economics, 8: Pittaway, L., Robertson, M., Munir, K., Denyer, D., Neely, A., Networking and Innovation: A Systematic Review of the Evidence. International Journal of Management Reviews, 5: Porter, M., The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York. Πραστάκος, Γ., Σπανός, Γ., Κωστόπουλος, Κ Καινοτομία: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Προβληματισμοί για το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας. Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης, Αθήνα. Rizzuto, C., Research Infrastructures and the Europe 2020 Strategy. ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures. Rosenfeld, S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development. Journal of European Planning Studies, 5:3-23. Russo, M., The emergence of sustainable industries: building on natural capital. Journal of Strategic Management, 24: Rudlin, D., Falk, N., Sustainable Urban Neighbourhood: Building the 21st Century Home. Architectural Press, Oxford. Saikku, L., Rautiainen, A., Kauppi, P.E., The sustainability challenge of meeting carbon dioxide targets in Europe by Journal of Energy Policy, 36: Στάμου, Ν., Οικονομική των Δασικών Εκμεταλλεύσεων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ Τράπεζα της Ελλάδος, Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, σελ Τρίγκας, M., Η οικονομική διάσταση της καινοτομίας στις ΜΜΕ ξύλου επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Θεσσαλονίκη, σελ Tull, D.S., Hawkins, D.I., Marketing Research, Measurement, and Method. Macmillan, New York, NY. Woolthuis, K., Lankhuizen, R., Gilsing, V.M., A System Failure Framework for Innovation Policy Design. Journal of Technovation., 25: World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, Published as Annex to General Assembly document A/42/427, Development and International Co-operation: Environment.

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς

Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς Παπαδόπουλος Ιωάννης 1, Νταλός Γεώργιος 1,2, Τρίγκας Μάριος 1,2, Πλατογιάννη Ευανθία 1 1. ΤΕΙ Λάρισας - Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής:

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής: Καρδίτσα 21-11-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο, προωθείται το ειδικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11/05/2014, Παν. Πειραιώς Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Δρ. Αθανάσιος Δαγούµας Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010

15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010 Solar Technologies 15 Ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας-Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010 22-23 Νοεμβρίου 2010 Διαφανείς Ηλιακές Κυψελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Φωτοβολταϊκά παράθυρα ενταγμένα στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Fasmatech Science and Technology SA Δρ. Μανώλης Ραπτάκης Σύνοψη Φάσματεκ ο δρόμος έως εδώ Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα στα 2010 s τι μάθαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference. Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges

EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference. Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Σµήναρχος (Μ) Γεώργιος ελής, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Barcelona Smart City ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Barcelona Smart City ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ Βαρκελώνη, Ιανουάριος 2014 Όραμα Η πόλη των ανθρώπων Βελτίωση της ευημερίας των πολιτών και της ποιότητας ζωής Η Τεχνολογία ως μέσο για: ü Αστική κινητικότητα πιο αποτελεσματική και

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Έλια Βλάχου Υπεύθυνη ΠΙΟΠ Επιστημονική Ημερίδα ΔΙ.Ο.ΒΙ. «Η συμβολή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα