ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 1

2 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Φωκίωνα Δεληγιάννη, Βασίλειο Ξενάκη, Ιωάννη Πούπκο και Νικόλαο Λιόλιο. Στην Επιτροπή Εργασίας συμμετείχαν ως Εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Θύρσος Χατζηκώστας, Παναγιώτης Συριόπουλος και Σταύρος Αυγερινόπουλος. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε η επιστημονική σύμβουλος της Ο.Κ.Ε., Δρ Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Οικονομολόγος, η οποία είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της επιτροπής. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της 12 ης Ιανουαρίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Φ. Δεληγιάννης, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 4 ης Φεβρουαρίου 2011, διατύπωσε την υπ αριθ. 248 Γνώμη της. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το παρόν σχέδιο νόμου έχει τίτλο «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και περιλαμβάνει 17 άρθρα. Το άρθρο 1 ορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου και τον σκοπό που είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με την διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Με το άρθρο 2 υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου με ορισμένες επιφυλάξεις. Το άρθρο 3 αφορά στις ενισχυόμενες δαπάνες που παρέχονται στα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία: α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία και γ. Για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Το άρθρο 4 προσδιορίζει τα είδη ενισχύσεων που παρέχονται στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και είναι τα εξής: α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό του φόρου που απαλλάσσεται συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό. 3

4 β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη. Με το άρθρο 5 καθορίζονται τα ποσοστά ενισχύσεων με βάση τις τρεις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ) της Επικράτειας με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της χώρας. Για το σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. Το άρθρο 6 αναφέρεται στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια, τα οποία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης και γ. Περιφερειακής Συνοχής. Το άρθρο 7 αφορά στον Ετήσιο Προγραμματισμό Ενισχύσεων. Το άρθρο 8 προσδιορίζει τους Όρους Υπαγωγής των Επενδυτικών Σχεδίων που είναι οι εξής: 1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. 2. Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων Χαρακτήρας κινήτρου. 3. Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων. 4. Ελάχιστο ύψος επένδυσης. 5. Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων. 6. Ίδια συμμετοχή του επενδυτή. 7. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για επενδυτικό δάνειο. 8. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις. 4

5 Με το άρθρο 9 ορίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, που είναι οι εξής: α. Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του. β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα. γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση. Με το άρθρο 10 προσδιορίζεται ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων : α. Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα. β. Κριτήρια Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου. γ. Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης. δ. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Με το άρθρο 11 καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Το άρθρο 12 ρυθμίζει την καταβολή των ενισχύσεων και ειδικότερα την επιχορήγηση κεφαλαίου και την επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς επίσης την φορολογική απαλλαγή. Με το άρθρο 13 διακρίνονται τα ειδικά επενδυτικά σχέδια και τα καθεστώτα ενισχύσεων στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Επιχειρηματικότητας των Νέων. β. Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων. γ. Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων. 5

6 δ. Συνέργειας και Δικτύωσης. Το άρθρο 14 αναφέρεται στις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων επιχειρήσεων και τις κυρώσεις. Με το άρθρο 15 προβλέπεται η υποβολή ετήσιας έκθεσης στη Βουλή των Ελλήνων από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην οποία αναφέρονται οι πόροι που διατέθηκαν, οι επενδύσεις που ενισχύθηκαν και οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά κλάδο και περιφέρεια, καθώς και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις των ενισχύσεων του παρόντος νόμου σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το άρθρο 16 περιλαμβάνει τις μεταβατικές διατάξεις. Τέλος, το άρθρο 17 ορίζει την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο Επενδυτικός Νόμος είναι ένα πλέγμα κινήτρων της Ελληνικής πολιτείας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης. Η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου διαρθρωτικών πολιτικών με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, μέσα από τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων οι οποίες, εάν κατανεμηθούν ορθολογικά σε στρατηγικούς για την εθνική οικονομία τομείς, θα αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο για την υλοποίηση των αναγκαίων, για την οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεων. Η ορθολογική κατανομή των κρατικών ενισχύσεων προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία κάτω από το πρίσμα της σημερινής συγκυρίας, όπου οι δυνατότητες για την ενίσχυση νέων επενδύσεων είναι περιορισμένες, δεδομένου ότι: 1. τα ποσά που αναμένονται για ενισχύσεις επενδύσεων στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι πολύ μικρά, και 2. οι αναμενόμενες νέες εκταμιεύσεις ενισχύσεων στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τα μέσα του 2012, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου για ωρίμανση και υλοποίηση των επενδυτικών έργων που θα κατατεθούν ευθύς μετά την έναρξη ισχύος του. Μέχρι σήμερα η συμβολή των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων (1262/1982, 1892/90, 2601/98 και 3299/2004) στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι αμφισβητήσιμη εκ του αποτελέσματος, ο δε βαθμός συμβολής τους στην περιφερειακή συνοχή της χώρας κρίνεται περιορισμένος. Ειδικότερα και στα περίπου τριάντα χρόνια εφαρμογής των προαναφερόμενων αναπτυξιακών νόμων η επίπτωση που είχαν στην αύξηση του Α.Ε.Π. θεωρείται περιορισμένη. Η Ήπειρος, η Ανατολική Μακεδονία- 7

8 Θράκη και η Πελοπόννησος, οι πλέον αδύναμες περιφέρειες της χώρας, έχουν καταγράψει σημαντική μείωση της συμμετοχής τους στο Α.Ε.Π. και υποχώρηση του επιπέδου ανάπτυξής τους, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Σχ/Ν. Πολλοί είναι οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην χαμηλή αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών νόμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την λαθεμένη στόχευση σχεδίων επενδύσεων, την γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια, την διαφθορά, την έλλειψη εμπιστοσύνης του συνετού επιχειρηματία στις διοικητικές διαδικασίες. Με το παρόν νομοσχέδιο θεσμοθετούνται τρεις Γενικές και τέσσερεις Ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα ενεργοποιούνται κατ έτος, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλέπεται ιδιαίτερο καθεστώς ενισχύσεων για καθένα απ αυτά. Ειδικότερα: Στην πρώτη κατηγορία γενικών επενδυτικών σχεδίων, εκείνων της Γενικής Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνονται όλα τα ενισχυόμενα είδη επενδυτικών σχεδίων που δεν εντάσσονται στις άλλες κατηγορίες και που η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής τους. Στην κατηγορία αυτή των επενδυτικών σχεδίων προβλέπονται μόνο φορολογικές απαλλαγές, με προφανή στόχο να ενισχύονται βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας. Στη δεύτερη κατηγορία, εκείνη της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, περιλαμβάνονται σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90%. Το υπόλοιπο ποσοστό θα συμπληρώνεται με ποσοστό φορολογικής απαλλαγής. Στην τρίτη κατηγορία, εκείνη της Περιφερειακής Συνοχής, στηρίζονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά, 8

9 ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποιούν τους υδάτινους πόρους και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και το υπόλοιπο συμπληρώνεται με ποσοστό φορολογικής απαλλαγής. Παράλληλα με τις τρεις ανωτέρω κατηγορίες των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων, θα λειτουργούν συμπληρωματικά και τέσσερεις κατηγορίες Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων. Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Επιχειρηματικότητα των νέων Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών αι πολύ μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό πάνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40 ο έτος της ηλικίας τους. β) Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψος τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. γ) Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια υλοποίησης πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2 εκ. ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων, με έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι στόχους: ι) ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης, ιι) παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή υπηρεσιών, ιιι) καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 9

10 προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών και iv) παραγωγή ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά βελτιωμένων ή τελείως βελτιωμένων ή τελείως διαφοροποιημένων, σε σχέση με τα υφιστάμενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης. δ) Συνέργειας και δικτύωσης Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση. Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων και κατά περίπτωση υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας και κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Τα είδη των παρεχομένων ενισχύσεων που προβλέπονται στο Σχ/Ν και μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά είναι: α) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος, επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. β) Επιχορήγηση που συνίσταται στην δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης επενδυτικού σχεδίου. γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των καταβαλλομένων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Σχ/Ν είναι ο πολυδιάστατος προσανατολισμός του, καθόσον στο καθεστώς των ενισχύσεων υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας και όλες τις μορφές 10

11 επιχειρηματικής δραστηριότητας, με εξαίρεση όσων απαγορεύονται ρητά από την Κοινοτική Νομοθεσία ή δεν πληρούν τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους τιθέμενους σκοπούς του. Όπως επανειλημμένα έχει τονίσει σε προηγούμενες Γνώμες της η ΟΚΕ, η προσέλκυση επενδύσεων είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας με κύριους άξονες την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία φιλικού επενδυτικού κλίματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί απλά σε έναν επενδυτικό νόμο. Για τον σκοπό αυτό, επιπλέον του επενδυτικού νόμου, απαιτείται η επικαιροποίηση και συμπλήρωση των θεσμών και διαδικασιών στα επιμέρους συστήματα που συνθέτουν το πλαίσιο επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης, της αδειοδότησης, των υποδομών και των δομών υποστήριξης. Στην πράξη, όπως προαναφέρθηκε, οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι δεν οδήγησαν στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι και πάλι απογοητευτικό, εάν, -ενδεικτικά αναφέρουμε-, δεν μειωθούν σημαντικά οι φορολογικοί συντελεστές ώστε να δημιουργηθούν αποθεματικά για αυτοεπενδύσεις ιδιαίτερα στην μικρομεσαία επιχείρηση, εάν δεν παταχθεί η διαφθορά και η διαπλοκή στο ίδιο το κράτος, εάν δεν παταχθεί η γραφειοκρατία και η δαπανηρή και δαιδαλώδης διαδικασία σύστασης μιας επιχείρησης, εάν δεν βοηθηθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Ειδικότερα, όπως διαπιστώνεται το παρόν Σχ/Ν στοχεύει σε μία δυναμική προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Σχ/Ν διαμορφώνει καθεστώτα ενίσχυσης των επενδύσεων και δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο το οποίο βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, στην ποιότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην παραγωγική αναδιάρθρωση, στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στην εισαγωγή πρωτοποριακών διαδικασιών ελέγχου, οι οποίες υπηρετούν τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια και προάγουν την αξιοπιστία στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. 11

12 Με τον τρόπο αυτό το προτεινόμενο Σχ/Ν αναμένεται να συμβάλλει στην άμβλυνση των μέχρι σήμερα προβλημάτων που διαπιστώνονται στο επενδυτικό περιβάλλον. Βέβαια οφείλουμε να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να καθορισθεί η σημασία που αποδίδεται από το παρόν Σχ/Ν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Βασική θέση της ΟΚΕ είναι ότι θα πρέπει η οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση των επενδύσεων να συνδέεται απαραίτητα και με την στήριξη της απασχόλησης. Η θέση αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την έκδοση των προβλεπόμενων από το Σχ/Ν Υπουργικών Αποφάσεων που θα καθορίσουν την βαρύτητα του κριτηρίου των θέσεων απασχόλησης στην επιλεξιμότητα μίας επένδυσης. Στη συνέχεια και όσον αφορά στα θετικά στοιχεία του Σχ/Ν περιλαμβάνεται η εισαγωγή: ι) συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων για το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας οι οποίοι θα μπορούν να προσαρμόζονται και να εξειδικεύονται περιοδικά, καθώς και ιι) στοχευμένων κριτηρίων αξιολόγησης που αφορούν αφενός στη φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα και αφετέρου στο αναμενόμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Επίσης, περιλαμβάνονται πολλές καινοτομίες, απλοποιήσεις και συνθήκες διαφάνειας για την προώθηση των επενδύσεων, προσμετρώντας μάλιστα ιδιαίτερα τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από αυτές. Συγκεκριμένα προβλέπονται ειδικότερα στοχευμένες ενισχύσεις (συνδυάζοντας τους διαθέσιμους μηχανισμούς ενίσχυσης) για επενδύσεις τεχνολογικής ανάπτυξης, περιφερειακής συνοχής και νεανικής επιχειρηματικότητας, καθώς και δράσεις συνέργειας και δικτύωσης (clustering) και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων. Αρνητικό στοιχείο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αποτελεί η ανάγκη άνω των 30 αποφάσεων (προεδρικών, υπουργικών κ.ά. βλ. αναλυτικά στο Παράρτημα) για την πλήρη ενεργοποίησή του, οι μισές περίπου από της οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές ακόμη και για την αρχική του (έστω και μερική) ενεργοποίηση, καθώς αφορούν μεταξύ άλλων: 1. Ετήσιο προγραμματισμό συνολικών ποσών ενίσχυσης ανά κατηγορία, είδος και περιφέρεια. 12

13 2. Καθορισμό δεικτών βαθμολόγησης / στάθμισης κ.α. επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης. 3. Εξειδίκευση της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης, έγκρισης κ.λπ. των υποβαλλόμενων αιτήσεων ενίσχυσης. 4. Καθορισμό τρόπου καταβολής επιχορηγήσεων κεφαλαίου και φορολογικών απαλλαγών. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι εάν οι αναγκαίες διαδικασίες θεσμοθέτησης δεν προχωρήσουν άμεσα και δεν δημοσιοποιηθούν παρουσιαστούν οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις σε ενοποιημένο πακέτο κειμένων, η ενεργοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου θα καθυστερήσει σημαντικά. Επομένως, αυτό που προέχει μετά την ψήφιση του προτεινόμενου Σχ/Ν είναι η ταχεία διεκπεραίωση και εγκατάσταση του υποστηρικτικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο σημειωτέον είναι ιδιαίτερα ευρύ, έτσι ώστε αρκετά πριν από την εξαγγελθείσα ημερομηνία έναρξης του νέου Νόμου να έχει ενεργοποιηθεί το πλήρες φάσμα των επιμέρους δυνατοτήτων του. Ειδικότερα, για να μπορέσει να έχει ενεργοποιηθεί ο νέος νόμος στο πλήρες εύρος εφαρμογής του κατά την πρώτη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2011, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011 να έχουν εκδοθεί όλες οι αναφερόμενες σε αυτόν Υπουργικές Κοινές Υπουργικές - Προεδρικές αποφάσεις, ώστε οι ενδιαφερόμενοι προς υπαγωγή φορείς να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να ετοιμάσουν ποιοτικές προτάσεις που να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 2 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια Όσον αφορά τα υπαγόμενα επενδυτικά Σχέδια, η ΟΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να εξαιρεθούν της υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος Σχ/Ν επενδυτικά σχέδια και οι επιχειρήσεις μεταποίησης και πρώτης μεταποίησης γεωργικού ενδιαφέροντος. Επίσης, προτείνεται να συμπεριληφθούν και μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε Βιομηχανικές Περιοχές και λοιπές οργανωμένες περιοχές υποδοχής και εγκατάστασης επενδύσεων. Άρθρο 3 Ενισχυόμενες δαπάνες Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόβλεψη ανώτατου ορίου (έως 40%) στις κτιριακές εγκαταστάσεις μιας επένδυσης θα πρέπει να επανεξετασθεί, ιδίως για τις ξενοδοχειακές επενδύσεις. Το ίδιο αφορά και σε πολλές επενδύσεις στην βιομηχανία, όπως εκσυγχρονισμός σε αποθήκες logistics, silo κ.λπ. Επιπρόσθετα στο παρόν άρθρο ως ενισχυόμενες δαπάνες αναφέρονται και τα έργα ή προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η διατύπωση είναι εξαιρετικά ασαφής και πρέπει να αποσαφηνισθεί, έστω και με Υπουργική Απόφαση, ποιες είναι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται και ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις των κριτηρίων αξιολόγησης για την υπαγωγή επενδύσεων στη συγκεκριμένη διάταξη. 14

15 Τέλος, όσον αφορά στην ενίσχυση άυλων περιουσιακών στοιχείων προτείνεται να προστεθούν και οι δαπάνες ανάπτυξης ιδίας παραγωγής λογισμικού από τις εταιρείες του κλάδου πληροφορικής. Άρθρο 4 Είδη Ενισχύσεων Η ΟΚΕ θεωρεί ότι στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στον τουρισμό η φορολογική απαλλαγή δεν μπορεί να αποτελέσει είδος κινήτρου αφού η κερδοφορία σε αυτήν την κατηγορία επενδύσεων αρχίζει μετά την πάροδο τουλάχιστον τριετίας. Άρθρο 5 Ποσοστά Ενισχύσεων Η ΟΚΕ προτείνει για τις πυρόπληκτες περιοχές, όπως π.χ. ο Νομός Ηλείας και Ευβοίας, το ποσοστό ενίσχυσης να αυξηθεί κατά 10%. Επίσης όπως είναι γνωστό ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, με βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε Νομού, σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας. Πιστεύεται ότι θα ήταν θετικό σε ορισμένες περιπτώσεις, να προστίθεται και το κριτήριο ανεργίας, αφού υπάρχουν πολλοί θύλακες ανεργίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τέλος, προτείνεται στην παρ. 4, στην παρένθεση στο τέλος της αρχικής πρότασης, να προστεθεί διευκρινιστικά: «και αναθεώρησης 2010/C 222/02, για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας». Άρθρο 6 Γενικά Επενδυτικά Σχέδια Καθεστώς Ενισχύσεων Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι ορισμοί που δίνονται στα Επενδυτικά Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής 15

16 Συνοχής χρειάζονται να αποσαφηνισθούν με επαναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου. Εκτός αυτού, τίθεται το ερώτημα ποιος θα κρίνει αν ένα επενδυτικό σχέδιο ανήκει σε μια από αυτές τις κατηγορίες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο που σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της περιφερειακής ανάπτυξης, δεν προκύπτει εάν έχει ή όχι άποψη για τις επενδύσεις που ενισχύονται στην περιοχή ευθύνης του. Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (γ), στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής «περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας». Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διατύπωση χρήζει αποσαφήνισης για το κατά πόσον η φράση «με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση»: (α) ορίζει ανελαστική απαίτηση προϋπόθεση για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων, που αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα, στο καθεστώς ενισχύσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, (β) παραπέμπει σε κριτήριο ενίσχυσης της βαθμολογίας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου, ή (γ) συνιστά εναλλακτική δραστηριότητα περιλαμβανομένης στην ιδία κατηγορία. Τόσο στην περίπτωση που η ανωτέρω διάταξη ορίζει ανελαστική απαίτηση προϋπόθεση, όσο και σε εκείνη που παραπέμπει σε κριτήριο ενίσχυσης της βαθμολογίας αξιολόγησης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτοί καθαυτοί οι όροι «περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές» και «συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση» εμπεριέχουν τεράστιο υποκειμενισμό και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθούν αντικειμενικά, προκειμένου να αποτελέσουν κριτήρια 16

17 απόρριψης αποδοχής ή διαμόρφωσης της βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων. Προτείνεται επομένως, η αναδιατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης προκειμένου να προσδιορίζεται σαφώς ότι η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα και με τον τίτλο της (Γενικά Επενδυτικά Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής), περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα, η δε συνύπαρξη στο επενδυτικό σχέδιο των περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνολογικών εφαρμογών ή/και της εισαγωγής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβολής στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση να βαθμολογείται κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 (κριτήρια αξιολόγησης) του Σχ/Ν. Άρθρο 7 Ετήσιος Προγραμματισμός Ενισχύσεων Στην παρ. 2 προσδιορίζεται, για πρώτη φορά στην ιστορία των επενδυτικών νόμων, ανώτερο όριο στις ετήσιες ενισχύσεις με τη μορφή των φορολογικών απαλλαγών. Αυτό δεν συμβαδίζει με την αναγνώριση στο Σχ/Ν της μεγάλης υστέρησης της Ελλάδας έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στη μορφή αυτή των ενισχύσεων και μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες φορολογικής ανισότητας και να δράσει αποτρεπτικά στην υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων λόγω κορεσμού των ενισχύσεων φορολογικής απαλλαγής. Η ΟΚΕ επομένως προτείνει να μην τεθεί ανώτατο όριο στις φορολογικές απαλλαγές. Επίσης θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί πρόνοια για ανακατανομή κονδυλίων από περιοχές χαμηλής απορροφητικότητας σε άλλες υψηλότερες. Η ΟΚΕ επίσης θεωρεί ότι εάν διατηρηθεί το προτεινόμενο κατώτερο όριο ύψους επένδυσης στα 200 χιλ. ευρώ αυτό θα αναστείλει επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων οι οποίες όμως μπορούν να επηρεάσουν θετικά την 17

18 οικονομία ακριτικών και χαμηλών πληθυσμιακά περιοχών. Για το λόγο αυτό η ΟΚΕ προτείνει την επανεξέταση του ορίου με κατεύθυνση την αύξηση του. Τέλος, προτείνεται στην παρ. 5γ του παρόντος άρθρου να προβλεφθεί ότι στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου δεν είναι απαραίτητη ως υποχρεωτική η λειτουργία της επιχείρησης ( ευρώ) με μορφή εταιρείας. Μπορεί να λειτουργεί και ως ατομική επιχείρηση ανεξαρτήτως ποσού του κεφαλαίου που απαιτείται με βιβλία Γ κατηγορίας. Άρθρο 8 Όροι Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων Η ΟΚΕ προτείνει την προσθήκη στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου πρόνοιας για δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση ιδίας συμμετοχής των επενδυτών σε επενδύσεις μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων σε βιομηχανική κλίμακα (υπο-κατηγορία τεχνολογικής ανάπτυξης), λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων αυτών για τη χώρα. Προτείνεται στις περιπτώσεις αυτές η παροχή της δυνατότητας τεκμηρίωσης του συνόλου της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής (ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση), μέσω της θετικής πρόθεσης χρηματοδότησης ή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο από εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital Funds, Business Angels, κ.λπ.). Τέλος, στην παρ.7.δ προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα να προσκομίζεται το έγγραφο τραπεζικής έγκρισης και μετά την αίτηση, γιατί οι τράπεζες δυστοκούν στην εκ προοιμίου έγκριση, λόγω στενότητας της αγοράς (προτείνεται προσκόμιση τραπεζικής έγκρισης μέχρι έναρξης του έργου). Άρθρο 9 Προϋποθέσεις αξιολόγησης Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η διάταξη που περιλαμβάνεται στην παρ. 4 και αναφέρει ότι «Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν εξετάζονται και απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Οργάνου,..» είναι πολύ αυστηρή. 18

19 Θα πρέπει να προβλέπεται διαδικασία εξέτασης της πληρότητας του φακέλου και εφόσον λείπει κάποιο δικαιολογητικό να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον επενδυτή να το προσκομίσει συμπληρωματικά. Σχετικά με την φερεγγυότητα του επενδυτή σε περιπτώσεις τυχόν εγγραφών του στα αρχεία της «Τειρεσίας Α.Ε.», πρέπει να αποσαφηνισθούν στο νομοσχέδιο αναλυτικότερα, ποιες είναι οι περιπτώσεις αποκλεισμού, αφού υπάρχουν και εγγραφές που είτε έχουν τακτοποιηθεί, είτε είναι ήσσονος σημασίας, είτε βρίσκονται στα δικαστήρια. Τέλος, και όσον αφορά στο ποσό τής ιδίας συμμετοχής, η ΟΚΕ προτείνει να συνυπολογίζεται και κάθε εκκαθαρισμένο ποσό απαίτησης τού αιτούντος από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως είναι η επιστροφή ΦΠΑ που αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα. Άρθρο 10 Κριτήρια Αξιολόγησης Η ΟΚΕ προτείνει τις παρακάτω προτάσεις βελτιστοποίησης των τεθέντων κριτηρίων αξιολόγησης, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα, εξωστρέφεια και προστιθέμενη αξία των ενισχυόμενων επενδύσεων, καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργειών: α) Να εξειδικευθεί το υπο-κριτήριο γ.iv «ύψος της προστιθέμενης αξίας» με έμφαση στην ποιότητα και αναγνωρισιμότητα προϊόντων/ υπηρεσιών ή / και στην εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. β) Να εξειδικευθεί το υπο-κριτήριο δ.vi «δημιουργία συνεργασιών δικτύωσης (clusters)» με έμφαση στις υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικών τομέων. γ) Να συμπεριληφθούν στα κριτήρια «συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη» υπο-κριτήρια για τη «μετεγκατάσταση σε οργανωμένες περιοχές», «απόσυρση παλαιών εγκαταστάσεων» και «αξιοποίηση αδρανών κελυφών». 19

20 επίσης, η ΟΚΕ προτείνει το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να θέσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαπίστευση των Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου. Με βάση τα συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια που θα καθοριστούν, το ΕΣΥΔ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προχωρήσει κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες στην διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου. Σκοπός της διαπίστευσης θα είναι η διαπίστωση της τεχνικής επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης/Ελέγχου και ως εκ τούτου η τεχνική ικανότητα συγκεκριμένων προσώπων για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων. Ο ρόλος των διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου θα είναι η παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία θα προσδιορίζονται με βάση το ύψος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης. Για κάθε έλεγχο ο Φορέας Πιστοποίησης/Ελέγχου θα παραδίδει αντίστοιχη έκθεση στις αρμόδιες αρχές. Το ύψος της αμοιβής του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου θα καθορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Φυσικά, ο τελικός έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου θα πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι διαδικασίες όπως οι προαναφερόμενες συμβάλλουν στην διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι ελεγκτές είναι εξωτερικοί. Επιπλέον, με την συμμετοχή των Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων. Άρθρο 11 Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων Το Σχ/Ν εισάγει την έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων και σε αυτές που τυγχάνουν του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής. Η 20

21 ΟΚΕ θεωρεί ότι αυτό συνεπάγεται αυτόματα την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, αφού ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής, εντός του κάθε κύκλου τα σχέδια θα εγκρίνονται, μετά από συγκριτική αξιολόγηση, μέχρι την έναρξη του επόμενου κύκλου. Όσον αφορά το γραφείο εξυπηρέτησης (παρ.5. η) επενδυτών, η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Σχ/Ν πλήρης και ουσιαστική περιγραφή αρμοδιοτήτων του και του χρόνου ανταπόκρισης. Τέλος, η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την επαρκή στελέχωση των Δ/νσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνταν κατά το παρελθόν. Άρθρο 12 Καταβολή Ενισχύσεων Στην παρ.1α ορίζεται όπως οι ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής δίνονται για μέχρι 6 χρόνια σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή 8 χρόνια σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Η ΟΚΕ προτείνει τη διατήρηση του υφιστάμενου χρονικού ορίου των 10 ετών (Ν.3299/2004), ειδικότερα επειδή στο Σχ/Ν αναγνωρίζεται η μεγάλη υστέρηση της Ελλάδας έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τις ενισχύσεις με τη μορφή των φορολογικών απαλλαγών που πριμοδοτούν κατ εξοχήν τα δυναμικά επενδυτικά σχέδια που έχουν σαφείς προοπτικές κερδοφορίας. Επίσης, στην παρ.1στ ορίζεται ότι ο έλεγχος επιχειρήσεων για τις ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία υπαγωγής. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων φορέων που στοχεύουν στο κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής σε διαδικασίες παρόμοιες με τις ισχύουσες για τους επιδιώκοντες το κίνητρο της επιχορήγησης κεφαλαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όρους αδιαφάνειας, διαφθοράς και καθυστερήσεων. Επομένως προτείνεται όπως οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τις ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής να αναλαμβάνονται, με έξοδα του ίδιου του επενδυτή, από πιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρίες (ενδεχομένως μετά από την υπογραφή σχετικών προγραμματικών συμφωνιών) για τις επενδύσεις 21

22 μεγάλου προϋπολογισμού (π.χ. υψηλότερου των 10 εκατ. ευρώ), ή από σχετικά διαπιστευμένους ελεγκτές για τις υπόλοιπες. Προτείνεται ειδικότερα όπως ο επενδυτής έρχεται απ ευθείας σε επαφή με κάποιο από τα παραπάνω ελεγκτικά σχήματα, το δε χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου να χρησιμοποιείται ως επίσημη βεβαίωση για φορολογική χρήση. Στη συνέχεια, και όσον αφορά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για την επιλεξιμότητα ενίσχυσης επενδύσεων με την μορφή της φορολογικής απαλλαγής, προτείνεται όπως αυτά προσδιορίζονται από τα ακόλουθα κριτήρια: Ανταγωνιστικότητα προϊόντων / υπηρεσιών και εξαγωγική επίδοση. Προστιθέμενη αξία προϊόντων / υπηρεσιών. Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας. Δημιουργία συνεργασιών - δικτύωσης. Προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Μετεγκατάσταση σε οργανωμένες περιοχές, ή απόσυρση παλαιών εγκαταστάσεων. Μία επενδυτική πρόταση θα μπορεί να κρίνεται ως επιλέξιμη για φορολογική απαλλαγή εφ όσον πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τουλάχιστον δύο από τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας (αντί της αναλυτικής βαθμολόγησης). Προτείνεται επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι φορείς για ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής να εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες στο Άρθρο 11 διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου επενδυτικών προτάσεων. Αντί αυτών των πολύπλοκων διαδικασιών, προτείνεται οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν, πριν την έναρξη υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης, σχετική Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής στην αρμόδια υπηρεσία υπαγωγής. Η Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής θα εξετάζεται και θα αξιολογείται κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο από κάποιο από τα παραπάνω προτεινόμενα ελεγκτικά σχήματα. 22

23 Τέλος, η ΟΚΕ προτείνει η καταβολή της επιχορήγησης κεφαλαίου να ακολουθεί το επενδυτικό χρονοδιάγραμμα για να μην καταλήγει σε αιτία παρεμπόδισης της υλοποίησης της επένδυσης. Άρθρο 13 Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια Καθεστώς Ενισχύσεων Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1δ ειδικά επενδυτικά σχέδια «συνέργειας και δικτύωσης» απευθύνονται σε συμπράξεις τουλάχιστον δέκα (10) επιχειρήσεων υπό μορφή Κοινοπραξίας για κοινές επενδυτικές δράσεις. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η Ελληνική επιχειρηματική συνεργασιμότητα είναι περιορισμένη και αναδεικνύει αρκετά προβλήματα. H OKE προτείνει να ελαττωθεί ο ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων στην Κοινοπραξία (π.χ. σε έξι (6)), ώστε να γίνει πιο εφικτή η δυνατότητα σύμπραξης υπό αυτή την πολύ απαιτητική εταιρική μορφή. Επίσης, προτείνεται στα παραπάνω ειδικά επενδυτικά σχέδια «συνέργειας και δικτύωσης» να συμπεριληφθούν ειδικές ρυθμίσεις για επενδύσεις σε Βιομηχανικές Περιοχές οι οποίες απουσιάζουν από το προτεινόμενο Σχ/Ν. Άρθρο 14 Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων Κυρώσεις Η ΟΚΕ θεωρεί ότι στις περιπτώσεις ανάκλησης του φορολογικού οφέλους εξαιτίας μεταβίβασης εταιρικής μερίδας θα πρέπει να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων της επιχείρησης, ή στην περίπτωση εισόδου ενός νέου μετόχου στην εταιρεία. Άρθρο 15 Ετήσια Υποβολή Έκθεσης στη Βουλή των Ελλήνων Πέρα από την παράθεση στοιχείων, η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο η υποβολή της έκθεσης να συνοδεύεται και από αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 23

24 που να δείχνουν την ανά έτος αξιοποίηση των κεφαλαίων ώστε να είναι δυνατή και η συγκριτική αξιολόγηση του αναπτυξιακού νόμου (π.χ με ΕΤΕΑΝ, με ΕΣΠΑ κ.λ.π.) στη βάση της οποίας να αποφασίζεται η κατανομή της χρηματοδότησης. Επίσης, η ΟΚΕ προτείνει η αντίστοιχη έκθεση να υποβάλλεται και σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για να λειτουργήσει ο αναπτυξιακός νόμος απαιτείται η έκδοση όλων των κατωτέρω Υπουργικών Κοινών Υπουργικών - Προεδρικών αποφάσεων. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ή να εξαιρούνται από το καθεστώς αυτό και άλλοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων (2008/C84/06 της 3 ης Απριλίου 2008) και στον τομέα της γεωργίας, όπως ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας (2006/C19/01 της 27 ης Δεκεμβρίου 2006), μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τομέων 25

26 ή κλάδων της Οικονομίας, για τους οποίους έχουν τεθεί ή θα τεθούν με νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ειδικοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς αυτούς. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να εξειδικεύονται ενισχυόμενες δαπάνες ανά είδος επένδυσης, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όμοια απόφαση μπορούν να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες, όροι ή περιορισμοί ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και όρια συνολικού κόστους επένδυσης ανά είδος επενδυτικού σχεδίου. 5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται το Δεκέμβριο κάθε έτους καθορίζεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάθε κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 6 του παρόντος που παρέχονται για τις δύο εξαμηνιαίες περιόδους του επομένου έτους, τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες καθώς και η κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 6. Τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία παρέχονται περιφερειακές ενισχύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να αφορούν είτε τη δημιουργία νέας μονάδας, είτε την επέκταση υπάρχουσας μονάδας, είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα, είτε τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας. Επιπλέον, σε κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες, 26

27 εφόσον αυτό είναι εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. 7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια της παρούσας παραγράφου, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος επενδύσεων για ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα ανάπτυξης και απασχόλησης. 8. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος σύστασης και υπολογισμού της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή, αναλόγως της νομικής μορφής του φορέα της επένδυσης και του είδους της ενίσχυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτού ως προς την ίδια συμμετοχή. 9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη ή τη μη ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων ή για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. 10. Η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, εντός της προθεσμίας του άρθρου 8 παρ. 1α και συνοδεύεται από αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανάλογα με το κόστος του επενδυτικού σχεδίου. 27

28 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα δικαιολογητικά και τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτών. 12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, καθώς και το ελάχιστο όριο για την ένταξη στη διαδικασία αξιολόγησης. 13. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : α) τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των λοιπών σταδίων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια των διοικητικών ενεργειών, το περιεχόμενο των εγκριτικών ή τροποποιητικών ή απορριπτικών ατομικών διοικητικών πράξεων, περίληψη των οποίων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα και τη διαδικασία εξέτασης αυτών, β) την ιδιότητα, τα προσόντα και τον τρόπο επιλογής των στελεχών αξιολόγησης, γ) τη σύσταση και τη σύνθεση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, την αρμοδιότητα αυτών και τον τρόπο λειτουργίας τους, δ) την προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, τις προϋποθέσεις και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο παράτασης αυτής, το χρόνο και τους όρους για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ε) τον τρόπο και τους φορείς παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, στ) τη σύσταση Οργάνων Ελέγχου, την ιδιότητα και τα προσόντα των μελών τους, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους, ζ) τον τρόπο ανάπτυξης του Πληροφορικού Συστήματος που υποστηρίζει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και 28

29 παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων, καθώς και της τήρησης των υποχρεώσεων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, η) τη σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων και τις αρμοδιότητες αυτών. 14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση των ελέγχων καθόλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 15. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και εκχώρησης της επιχορήγησης, καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 16. Για την έναρξη υπολογισμού της φορολογικής απαλλαγής χρησιμοποιούνται τα φορολογητέα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην οποία έγινε η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. α) Όταν ο εξοπλισμός αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, το φορολογικό όφελος υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν στην οικεία διαχειριστική περίοδο και με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός της αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας της απόφασης υπαγωγής και μετά τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. β) Το αποθεματικό της απαλλαγής εμφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. γ) Οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται από το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α ). δ) Ο έλεγχος των επιχειρήσεις για τις ενισχύσεις αυτές διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία υπαγωγής. 29

30 ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 17. Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων, με έναν η περισσότερους από τους επόμενους στόχους: Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών. Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών. Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά βελτιωμένων ή τελείως διαφοροποιημένων, σε σχέση με τα υφιστάμενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για την εξειδίκευση επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας αυτής. 18. Καθεστώς Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας των Νέων: Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχεται ενίσχυση, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (άρθρο 14) το ύψος της οποίας, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 30

31 19. Καθεστώς Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας των Νέων: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι περιοχές της Επικράτειας στις οποίες παρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος, τα ποσοστά των χορηγούμενων κατ έτος ενισχύσεων, το σύνολο ή μέρος των οριζόμενων στην περίπτωση γ δαπανών, και μπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε σχέση με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, το περιεχόμενο και το ελάχιστο κόστος ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία συμμετοχή, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, το χρόνο και τις υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις και τα όργανα εξέτασης και έγκρισης αυτών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 20. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων: Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 21. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να καθορίζονται ειδικά ή και πρόσθετα κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσης παραγράφου, οι ειδικότερες ή και πρόσθετες υποχρεώσεις των ενισχυόμενων επιχειρήσεων πριν και μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς ενισχύσεων, οι περιοχές της Επικράτειας στις οποίες παρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος και τα ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων, το είδος δαπανών που ενισχύονται και μπορούν να ορίζονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε σχέση με τη νομική μορφή των 31

32 επιχειρήσεων, το περιεχόμενο και το ελάχιστο κόστος του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, η ιδία συμμετοχή, ο χρόνος διατήρησης της επένδυσης, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης και παροχής των ενισχύσεων, ο χρόνος και οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης παρούσης παραγράφου και τα όργανα εξέτασης και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 22. Καθεστώς Ενισχύσεων Συνέργειας και Δικτύωσης: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να προκηρύσσονται ειδικά προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 23. Καθεστώς Ενισχύσεων Συνέργειας και Δικτύωσης: Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχονται οι προβλεπόμενες από το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ενισχύσεις, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 24. Καθεστώς Ενισχύσεων Συνέργειας και Δικτύωσης: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας, στις οποίες παρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, η διάρκεια του καθεστώτος, το είδος και τα ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων, το είδος και τα ποσοστά των ενισχυόμενων δαπανών, και μπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε σχέση με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, το περιεχόμενο και το ελάχιστο κόστος ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία συμμετοχή, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, το χρόνο και τις υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις και τα όργανα εξέτασης και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 32

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόµου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» Επί της αρχής : 1. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011)

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11 Συνοπτική παρουσίαση Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12, 4146/13 και 4242/14, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση,

Διαβάστε περισσότερα

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχεδόν όλες οι χώρες (ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μη) χρησιμοποιούν κάποια κίνητρα ανάπτυξης. Το είδος των συγκεκριμένων κινήτρων που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τους αναπτυξιακούς και

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3908/2011 Ι.Κ. Δρυλλεράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στην πράξη. Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Αθήνα, 19.03.2011

Ανάπτυξη στην πράξη. Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Αθήνα, 19.03.2011 Παρουσίαση επενδυτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων Αθήνα, 19.03.2011 Το Εθνικό Στοίχημα Η Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με δύο στόχους: Ανάσχεση της ύφεσης και τόνωση των επενδύσεων και της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 35:Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν.

ΠΔ 35:Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. Μάιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΔ 35:Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011 Δημοσιεύτηκε το ΠΔ 35 που αφορά στον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Σκοπός-ΠλαίσιοΕφαρµογής Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µε τη διαµόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων - Νέος Επενδυτικός Νόµος ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣΝΟΜΟΣ Ν. 3908/2011 & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ενότητες Ενότητα 1. Σκοπός-Πλαίσιο Εφαρµογής Ενότητα 2. Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια Ενότητα 3. Παρεχόµενες ενισχύσεις Ενότητα 4. Καθορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

14 Δεκεμβρίου 2012 Γιάννης Ρέτσας Διευθυντής Υποστήριξης Επενδυτών

14 Δεκεμβρίου 2012 Γιάννης Ρέτσας Διευθυντής Υποστήριξης Επενδυτών Αναπτυξιακός Νόμος & Fast Track Δύο Άξονες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ελλάδας 14 Δεκεμβρίου 2012 Γιάννης Ρέτσας Διευθυντής Υποστήριξης Επενδυτών Προφίλ Οργανισμού Invest in Greece Ιδρύθηκε το 1996

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ονέοςεπενδυτικόςνόμος Ν. 3908/11

Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ονέοςεπενδυτικόςνόμος Ν. 3908/11 Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ονέοςεπενδυτικόςνόμος Ν. 3908/11 Γιώργος Πετράκος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ενημερωτική εκδήλωση για τον

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΤΡΑ 12/2012 PATRAS IQ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Σε ισχύ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Πιθανές νέες αλλαγές υπόσχεται το ΥΠΑΑΝ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε ισχύ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Πιθανές νέες αλλαγές υπόσχεται το ΥΠΑΑΝ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τα είδη ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Προϋπολογισμός Σχεδίων. Κριτήρια Αξιολόγησης μιας Πρότασης. Γενικά Επενδυτικά Σχέδια. Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια. Οι τροπολογίες στο νέο Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Παγκρατίου 4, 116 34 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 7518344, fax: 210 7518316, www.bima.gr

Πλ. Παγκρατίου 4, 116 34 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 7518344, fax: 210 7518316, www.bima.gr ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Ο Αναπτυξιακός Νόµος 3908/2011 βελτιώθηκε µε πρόσφατο νοµοθέτηµα και υποδέχεται νέες προτάσεις από υποψήφιους επενδυτές. Σκοπός του είναι η προώθηση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» 1 Άρθρο 1 Σκοπός Πλαίσιο Εφαρμογής Άρθρο 2 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα