ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»"

Transcript

1 ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00 παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ είλαη ηα αθόινπζα: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΝΗΚΖΣΖ ΓΧΡΟ 1. κία (1) δσξνεπηηαγή αμίαο από ηα ΕΑΚΗΑΝ ΣΑΛΗΝ, Ν. ΔΡΤΘΡΑΗΑ θαηαζηήκαηα Καινγήξνπ εμαξγπξώζηκε εθ άπαμ ζηα νκώλπκα θαηαζηήκαηα πέληε (5) εκέξεο γηα 2 άηνκα ζε Executive Suite ζην Meliton Hotel ηνπ Porto Carras Grand Resort, 2. κε πξσηλό, πξόζβαζε ζην MS Lounge θαη ζηελ ΑΡΔΛΑ ΓΖΜΖΣΡΑ, ΚΑΜΑΣΔΡΟ ηδησηηθή παξαιία MS Beach θαη κία εκέξα δσξεάλ ζαιαζζνζεξαπεία ζην Thalassotherapy & Spa Center, ζπλνιηθήο αμίαο κία (1) δσξνεπηηαγή αμίαο από ηα ΚΑΒΑΓΔΛΛΑ ΜΑΡΗΑ, Ν. ΜΤΡΝΖ θαηαζηήκαηα Καινγήξνπ εμαξγπξώζηκε εθ άπαμ ζηα νκώλπκα θαηαζηήκαηα έλα (1) δαρηπιίδη ζε ξνδ ρξπζό 18Κ 4. ΑΝΣΟΡΗΝΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ, δηαθνζκεκέλν κε 51 brilliants ζπλνιηθνύ βάξνπο ΔΛΛΖΝΗΚΟ 0.35 θαξαηίσλ θαη 4 smoked ηνπάδ από ην θνζκεκαηνπσιείν SERΚOS, αμίαο κία (1) ηζάληα Panthère ηεο Cartier από κπεδ ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΗΧΑΝΝΑ, ΑΘΖΝΑ θαζηόξη θαη δέξκα, αμίαο έλα (1) δεξκάηηλν ηάβιη ηαμηδίνπ ηεο Tod s, αμίαο ΣΑΓΓΑΡΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΠΑΣΡΑ ΜΤΡΛΗΑΓΖ ΔΛΔΝΖ-ΔΛΗΑΒΔΣ, ΔΚΑΛΖ ΓΟΤΜΑ ΥΡΤΟΤΛΑ, ΒΟΤΛΑ ΔΦΔΡΛΖ ΔΤΦΡΟΤΝΖ, Ν. ΦΤΥΗΚΟ 10. ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ, ΓΛΤΦΑΓΑ 11. ΠΔΝΘΔΡΟΤΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΤ 12. ΦΤΡΖ ΑΠΑΗΑ, Π. ΦΑΛΖΡΟ 13. δύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο γηα 2 άηνκα ζηελ Penthouse Suite ηνπ μελνδνρείνπ Semiramis, κε πξστλό, αμίαο κία (1) δσξνεπηηαγή αμίαο από ηα θαηαζηήκαηα Καινγήξνπ εμαξγπξώζηκε εθ άπαμ ζηα νκώλπκα θαηαζηήκαηα δύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο γηα 2 άηνκα ζηελ Penthouse Suite ηνπ μελνδνρείνπ Periscope, κε πξστλό, αμίαο 960. έλα (1) ρεηξνπνίεην ραιί ηεο εηαηξείαο Petratos Hand Κnotted Art, αμίαο 850 έλα (1) ρεηξνπνίεην ραιί ηεο εηαηξείαο Petratos Hand Κnotted Art, αμίαο 850 έλα (1) ρεηξνπνίεην ραιί ηεο εηαηξείαο Petratos Hand Κnotted Art, αμίαο 850 ΑΝΣΧΝΑΚΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΥΑΝΗΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΚΑΡΡΑ-ΑΜΗΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ- ΟΤΡΑΝΗΑ, ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 15. ΕΔΡΜΠΗΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΑΛΗΜΟ 16. ΜΠΟΤΡΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, 17. ΜΑΘΗΟΤΓΑΚΖ ΘΔΟΝΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 650 δύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο γηα 2 άηνκα ζε Bungalow Suite ηνπ Grecotel Cape Sounio ζην νύλην, κε πξσηλό, αμίαο 576

2 ΜΑΝΣΕΑΒΗΝΟΤ ΜΑΡΗΑ, ΔΚΑΛΖ ΦΧΣΔΗΝΟ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΠΑΠΑΓΔΛΖ ΟΛΓΑ, ΚΟΕΑΝΖ ΝΟΤΚΑ ΟΛΓΑ, ΕΧΓΡΑΦΟΤ 22. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΠΖΝΔΛΟΠΖ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ 23. ΡΖΓΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ, ΔΛΛΖΝΗΚΟ 24. ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΥΡΗΣΗΝΑ, ΑΘΖΝΑ 25. ΚΑΡΑΣΕΑ ΜΑΡΗΝΑ, Π. ΦΑΛΖΡΟ 26. δύν (2) εηζηηήξηα κεη επηζηξνθήο γηα πηήζεηο ΧΡΟΛΟΓΑ ΓΑΒΡΗΔΛΑ-ΓΔΠΟΗΝΑ, εμσηεξηθνύ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε αεξνζθάθε ηεο Olympic Air, αμίαο ΛΗΑΝΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ, έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 500 ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΔ 28. ΑΝΓΡΔΟΤ ΜΖΣΡΟΦΑΝΑ, ΑΘΖΝΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΘΔΟΓΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ, ΜΑΡΟΤΗ 30. ΥΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΘΖ, ΑΘΖΝΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 500 έλαο (1) δεξκάηηλνο ραξηνθύιαθαο Nava από ην Type Center, αμίαο 492 ΧΡΟΛΟΓΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, ΑΘΖΝΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 460 ΜΠΔΣΗΝΑΚΖ ΤΛΒΗΑ, ΑΘΖΝΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΗΧΑΝΝΑ, Ν. έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 460 ΜΤΡΝΖ 34. ΣΡΑΤΛΟΤ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ, ΠΔΗΡΑΗΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΑΛΤΑΝΓΡΑΚΖ ΗΟΤΛΗΑ, ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΜΠΟΤΡΓΖ ΑΚΡΗΒΖ-ΜΑΡΗΑΝΑ, ΓΡΑΜΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΦΑΡΑΚΛΑ ΗΧΑΝΝΑ, ΕΧΓΡΑΦΟΤ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΜΑΡΚΔΣΟΤ-ΜΠΟΘΟΤ ΑΝΝΑ, ΑΘΖΝΑ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ, ΑΘΖΝΑ ΝΔΗΑΓΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΚΖΦΗΗΑ δσκάηην ηνπ Grecotel Corfu Imperial ζηελ Κέξθπξα, κε πξστλό, αμίαο 440 δσκάηην ηνπ Grecotel Olympia Riviera Thalasso ζηελ Κπιιήλε, κε πξστλό, αμίαο 420 έλα (1) ζεη δεξκάηηλα γπλαηθεία βξαρηόιηα Tod s, αμίαο 400

3 ΠΤΡΑΚΟΤ ΠΖΝΔΛΟΠΖ, ΑΘΖΝΑ ΝΗΚΖΣΔΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ, ΔΚΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ, ΒΤΡΧΝΑ ΓΑΒΗΛΑ ΜΑΡΗΑ, ΗΛΗΟΝ 45. ΠΑΓΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ, ΠΔΤΚΖ 46. ΜΑΚΡΖ ΜΑΡΗΑ, ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΚΟΤΡΣΖ ΟΦΗΑ, ΥΑΨΓΑΡΗ ΚΟΝΣΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ, ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΒΔΖ ΔΛΔΝΖ, ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΦΑΡΟΤΝ ΒΗΒΗΑΝ, ΓΛΤΦΑΓΑ ΒΡΑΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΣΡΗΚΑΛΑ ΞΑΦΖ ΟΛΓΑ, ΠΔΝΣΔΛΖ 53. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΚΖΦΗΗΑ 54. ΚΑΡΤΓΑ ΣΔΦΑΝΟ, ΠΔΗΡΑΗΑ 55. ΠΑΠΠΑ ΓΖΜΖΣΡΑ, ΑΘΖΝΑ 56. ΚΟΚΟΤΛΟΓΛΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ, 57. δσκάηην ηνπ Makedonia Palace ζηε Θεζζαινλίθε, κε πξστλό, αμίαο 320 δσκάηην ηνπ Filoxenia Hotel ζηελ Καιακάηα, κε πξστλό, αμίαο 320 ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΒΟΤΛΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ, έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 320 ΑΘΖΝΑ 59. ΚΑΝΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΓΛΤΦΑΓΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΒΑΡΓΑΛΑΥΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, Π. έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 320 ΦΑΛΖΡΟ 61. ΓΚΗΟΤΕΔΝΖ ΜΔΣΑΞΗΑ, ΑΘΖΝΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΠΔΠΔΛΑΖ ΑΝΣΧΝΗΟ, ΚΖΦΗΗΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 320 ΚΗΟΤΡΣΕΗΓΑΚΖ ΠΑΤΛΟ, ΑΘΖΝΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 320 ΣΑΜΑΣΔΛΟΤ ΜΑΡΗΑ, ΤΜΖΣΣΟ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 320

4 65. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ, Π. ΦΑΛΖΡΟ 66. δσκάηην ηνπ Baby Grand Hotel ζηελ Αζήλα, κε πξστλό, αμίαο 300 ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΘΖΝΑ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΖΛΗΑΓΖ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο 310 ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΚΖΦΗΗΑ 68. ΚΟΚΚΗΝΗΑ ΑΚΡΗΒΖ, ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ έλα (1) ζεη γξαθείνπ Prada Home, αμίαο ΜΠΡΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ, ΔΠΑΝΧΜΖ ΚΗΑΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΣΑ, Ν. ΔΡΤΘΡΑΗΑ ΓΗΑΛΔΚΣΑΚΖ-ΦΧΚΑ ΔΛΔΝΖ, ΑΘΖΝΑ 72. ΕΒΟΛΑΚΟΤ-ΚΑΛΟΓΔΡΑ ΔΗΡΖΝΖ, ΜΔΛΗΗΑ 73. ΣΟΤΡΒΑ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΑΘΖΝΑ 74. ΓΛΤΝΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ 75. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΠΟΛΗΣΔΗΑ 76. ΜΖΝΟΤΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ 77. ΥΑΣΕΖΛΗΑΓΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ, Ν. ΜΤΡΝΖ 78. ΤΦΑΝΣΗΓΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ, ΒΑΡΖ ΚΟΤΒΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, Π. ΦΤΥΗΚΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΒΑΡΓΑΞΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ, ΑΛΗΜΟ ΑΓΑΠΖΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΒΑΡΖ ΚΑΣΔΒΑ ΣΑΜΑΣΗΝΑ, ΠΔΤΚΖ 84. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, 85. ΥΑΣΕΖΛΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΝΑ, ΒΑΡΖ 86. ΚΡΟΚΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ-ΔΗΡΖΝΖ, ΚΟΜΟΣΖΝΖ 87. ΠΔΠΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΔΛΔΤΗΝΑ 88. ΛΑΜΠΡΗΣΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΠΔΗΡΑΗΑ έλα (1) δεπγάξη επώλπκσλ γπαιηώλ ειίνπ από ηε Luxottica Hellas, αμίαο 260 έλα (1) δεπγάξη επώλπκσλ γπαιηώλ ειίνπ από ηε Luxottica Hellas, αμίαο 220 ηελ εηαηξεία Sarantis, αμίαο ηελ εηαηξεία Sarantis, αμίαο ηελ εηαηξεία Sarantis, αμίαο

5 89. ΓΡΖΓΟΡΑΣΟΤ ΜΑΡΗΑ-ΔΛΗΕΑ, ΚΖΦΗΗΑ 90. ΑΥΣΟΤΡΖ ΡΟΓΑΝΘΖ, ΑΘΖΝΑ ΜΠΔΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΜΑΡΟΤΗ ΥΗΝΟΤ ΗΜΖΝΖ, ΑΘΖΝΑ ΜΑΤΡΑΚΖ ΑΜΑΛΗΑ, Ν. ΜΤΡΝΖ 94. ΑΡΒΑΝΗΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ, ΤΜΖΣΣΟ 95. ΚΟΣΑΛΖ ΘΔΟΠΟΤΛΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ηελ εηαηξεία Sarantis, αμίαο ηελ εηαηξεία Sarantis, αμίαο κία (1) θξέκα Juvena Master Cream από ηελ εηαηξεία Sarantis, αμίαο 195 κία (1) θξέκα Juvena Master Cream από ηελ εηαηξεία Sarantis, αμίαο 195 κία (1) θξέκα Juvena Master Cream από ηελ εηαηξεία Sarantis, αμίαο 195 Swan Spa, αμίαο Swan Spa, αμίαο 96. ΜΟΤΑΜΑ ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ, ΦΤΥΗΚΟ Swan Spa, αμίαο 97. ΒΑΛΛΗΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ, ΓΗΟΝΤΟ Swan Spa, αμίαο 98. ΦΑΣΟΤΡΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΑ, ΚΖΦΗΗΑ Swan Spa, αμίαο 99. έλα (1) καζάδ 4-hand από ην Swan Spa, αμίαο ΚΟΣΗΚΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ, ΗΣΔΑ 100. ΓΚΗΟΤΛΔΚΑ ΧΣΖΡΗΑ, έλα (1) καζάδ 4-hand από ην Swan Spa, αμίαο ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 101. έλα (1) καζάδ 4-hand από ην Swan Spa, αμίαο ΣΕΗΝΗΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΑΘΖΝΑ 102. έλα (1) καζάδ 4-hand από ην Swan Spa, αμίαο ΜΟΥΖ ΔΛΔΝΖ, 103. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟ έλα (1) καζάδ 4-hand από ην Swan Spa, αμίαο 104. ΚΑΡΑΜΑΝΟΤ ΑΡΣΔΜΗ, ΚΔΡΚΤΡΑ 105. ΜΔΛΗΓΧΝΖ ΘΔΟΦΑΝΖ, ΓΛΤΦΑΓΑ 106. ΥΑΣΕΖΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΑΘΖΝΑ, ΚΑΣΔΡΗΝΖ 107. ΜΑΓΟΤΛΑ ΓΔΡΑΗΜΟΤΛΑ, ΑΝΟΗΞΖ 108. ΒΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΚΔΡΚΤΡΑ 109. ΠΟΛΛΑΣΟΤ ΑΜΑΛΗΑ, ΑΘΖΝΑ 110. ΜΔΛΗΓΟΤ ΑΗΜΗΛΗΑ, ΠΔΗΡΑΗΑ

6 111. ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ, 112. ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ, ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 113. ΚΟΡΚΟΝΣΕΔΛΟΤ ΣΔΛΛΑ, ΓΗΟΝΤΟ κία (1) δσξνεπηηαγή από ηα Notos Home, αμίαο ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ, ΑΘΖΝΑ 115. κία (1) δσξνεπηηαγή από ηα Notos Home, αμίαο ΚΟΚΚΟΒΟΤ ΑΛΣΑΝΑ, ΒΡΗΛΖΗΑ έλα (1) make up ζεη ηεο MAC από ηελ εηαηξεία ΑΛΔΞΗΟΤ ΓΖΜΟΘΔΝΖ, ΜΑΡΟΤΗ 117. έλα (1) make up ζεη ηεο MAC από ηελ εηαηξεία ΠΑΑΛΖ ΜΑΛΑΜΑΣΖ, ΜΔΓΑΡΑ 118. ΚΟΤΣΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 119. ΣΔΝΔΜΠΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΥΟΛΑΡΓΟ 120. ΜΑΝΟΤΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ έλα (1) make up ζεη ηεο MAC από ηελ εηαηξεία έλα (1) make up ζεη ηεο MAC από ηελ εηαηξεία έλα (1) make up ζεη ηεο MAC από ηελ εηαηξεία

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα