Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2015 Αριθ. Διακ.: 11/15 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ,317 Fax : ΕΙΔΟΣ: Οδική βοήθεια των υπηρεσιακών οχημάτων της ΚΥ του ΕΚΑΒ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ NAI ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΧΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1.Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π... µε την επωνυµία Ε.Κ.Α.Β.» 2.Το Π.. 376/88 «Οργανισµός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 348/96. 3.Τηνυπ αριθ.υ4β/9919/φ25/ απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 125 Β / ) «Ορισµός αρµοδιοτήτων.σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κλπ.» 4.Την υπ αριθµ.2/ ,θέµα 173, απόφαση του.σ. του ΕΚΑΒ. 5.Το Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες ιατάξεις». 6. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π..) κατά µέρος που δεν ρυθµίζεται από το Π.. 60/ To N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ιατάξεις». 9. To N. 3867/2010/ ΦΕΚ Β «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» 10.Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) άρθρο 8 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/05 ΦΕΚ 30/Α/ ) 11.Το Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 12. Τον Ν. 4250/ άρθρο 3, «περί απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών ηµοσίου» 13. Τον Ν.4281 (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»

2 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την οδική βοήθεια των υπηρεσιακών οχημάτων (δίτροχων και τετράχρονων) του ΕΚΑΒ, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 11 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ. 3. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07 στην προαναφερόµενη διεύθυνση µέχρι την ανωτέρω αναγραφόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β. 4. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 5.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 5.3. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 6. Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. -Ο- ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ NIKOΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

3 YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ υνατότητα υποβολής των προσφορών για µέρος ή σύνολο ηµοσιεύσεις Αρµόδιο όργανο διαγωνισµού ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νόµισµα προσφερόµενης τιµής Τρόπος πληρωµής & πηγή χρηµατοδότησης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Εναλλακτικές προσφορές ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προθεσµία παραλαβής προσφορών ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αναπροσαρµογή τιµήµατος ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας Στοιχείων ιαγωνισµού Ανάδειξη εταιρίας οδικής βοήθειας για το σύνολο των υπηρεσιακών οχηµάτων (δίτροχων και τετράχρονων) του ΕΚΑΒ, για ένα (1) έτος, µε µονοµερές δικαίωµα της υπηρεσίας για παράταση τριών (3) µηνών (κατόπιν σχετικής απόφασης.σ.), µε τους ίδιους οικονοµικούς όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Σύνολο Ηµεροµηνία ηµοσίευσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ στις:13/2/2015 Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η αρµόδια επιτροπή προµηθειών. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 25/2/2015 ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη ΩΡΑ: 12:00 ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΑΘΗΝΑ Η αποσφράγιση θα γίνει δηµόσια ενώπιον όλων των ενδιαφεροµένων. Η τιµή της προσφοράς θα δίδεται σε ευρώ. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ.4 της παρούσης. Η δαπάνη παροχής υπηρεσιών καλύπτεται από τον ΚΑΕ 0892 του προϋπολογισµού του ΕΚΑΒ. Οι προµηθευτές υποχρεούνται µε την προσφορά τους να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης, παρ ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Η αξιολόγηση των προσφορών φαίνεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. Έως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αναπροσαρµογή τιµών δεν προβλέπεται. ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΑΒ (ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ), ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ 25/2/2015 Τετάρτη 12: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα 1.4.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής : 1.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4

5 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 του Π.. 118/ Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι, τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα κοκ). Επί ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιακών οχηµάτων του ΕΚΑΒ. 5

6 1.8. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη ιακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την εκπνοή της προθεσµίας της έναρξης διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών. Οι δικαιούµενοι λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να γίνεται ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς). (Έγγραφο Ε.Π.Υ µε α.π.8414/ ) Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Επίσης η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο παράδοσης µε τη χορήγηση προκαταβολής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επισηµαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του είδους Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού: «Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόποιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται». 6

7 1.15. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών: «Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίησης των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών τη ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου» Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις: «Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερόµενων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας» Μπορούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς προµηθειών του ηµοσίου και όλα τα προϊόντα εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε µια αγορά κράτους µέλους της ΕΕ. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός ΕΕ οφείλει µε την κατάθεση της προσφοράς να δηλώσει σε ποιά(ες) αγορά(ες) ιδιωτική ή ηµόσια κράτους µέλους κυκλοφορεί το υπό προµήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από το ΕΚΑΒ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων ( κατασκευαστικών ή εµπορικών ) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής 3. ΤΙΜΕΣ 3.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: Η τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανόµενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3.5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1.H πληρωµή της παροχής των υπηρεσιών στον προµηθευτή γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των εργασιών. 4.2.Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής εφαρµόζεται και στην τµηµατική παροχή της υπηρεσίας εφόσον προβλέπεται από την σύµβαση. 4.3.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07. 7

8 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, όχι όµως λιγότερο του 50% Για κατακύρωση µέρους της εργασίας κάτω από του καθοριζόµενου από τη ιακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του προµηθευτή ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας (για προµήθεια) από την προσφερόµενη, µέχρι ποσοστού 30%, όπως και αύξηση της συνολικά προκηρυχθείσης ποσότητας µέχρι ποσοστού 30% µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης για την επαυξηθείσα ποσότητα. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7.1 Το καταβαλλόµενο τίµηµα θα υπόκειται σε κάθε νόµιµη κράτηση επί του καθαρού ποσού. 8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 8.1. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4 αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. Μετά την λήξη της παράτασης κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου (Π.. 118/07 αρθ.26 και 32) 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων (δίτροχων και τετράτροχων) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ. Ο στόλος του ΕΚΑΒ σε πανελλαδικό επίπεδο αποτελείται από δίκυκλα οχήματα, επιβατικά, ασθενοφόρα, φορτηγά έως χλγ, λεωφορεία έως 3.500χλγ και έως οχτώ (8) θέσεων. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των οχημάτων αναλύονται ως εξής : Μέγιστο μεικτό βάρος : έως χλγ (χιλιογραμμάρια). Αριθμός αξόνων : δυο (2). Μέγιστος αριθμός θέσεων : έως οχτώ (8) μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Αριθμός ελαστικών στον οπίσθιο άξονα για τετράτροχα οχήματα : δύο (2) - δεν διατίθενται οχήματα με δίδυμα ελαστικά στον οπίσθιο άξονα-. Άξονας μετάδοσης κίνησης στα τετράτροχα οχήματα : εμπρόσθιος ή οπίσθιος ή και σε στους δύο (2) άξονες (4x4), αναλόγως της χρήσης του οχήματος. Μεταξόνιο : έως χιλιοστά. Μήκος : έως χιλιοστά. Πλάτος : έως χιλιοστά. Ύψος με επικατασκευές (φάρους, καπάκι εξαεριστήρα κτλ) εκτός κεραίας : έως χιλιοστά. Κυβισμός κινητήρα δικύκλων : πάνω από 600 κ.εκ (κυβικά εκατοστά). Ο αναλυτικός κατάλογος των οχημάτων που διαθέτει το ΕΚΑΒ περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και περιέχει στοιχεία όπως, ο αριθμός κυκλοφορίας, ο εργοστασιακός τύπος και ο Νομός επιχειρησιακής δραστηριότητας. Το σύνολο των οχημάτων σε όλη την επικράτεια δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΚΑΒ και σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία θα είναι έγκαιρη, ώστε να εκδίδεται η αντίστοιχη πρόσθετη πράξη. Οι αναλυτικοί όροι και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως : 1. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει τη μεταφορά των οχημάτων από το σημείο παραλαβής (ακινητοποίηση και αδυναμία μετακίνησης εξαιτίας οποιαδήποτε αιτίας, όπως π.χ τεχνική βλάβη, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, καταστροφή από πυρκαγιά ή φυσικά αίτια κτλ.) σε οποιοδήποτε σημείο παράδοσης υποδειχθεί από την υπηρεσία πανελλαδικά, περιλαμβανομένων και όλων των νήσων, καθώς και πιθανός επαναπατρισμός οχήματος από όλες τις χώρες του εξωτερικού. 2. Σημείωση: Η μεταφορά θα γίνεται στο πλησιέστερο σημείο της Περιφέρειας του Παραρτήματος που ανήκει το όχημα κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας. Στην 9

10 περίπτωση που η εκεί μετακίνηση, δεν εξασφαλίζει την λειτουργική ετοιμότητα του οχήματος (π.χ αποκατάσταση βλάβης) θα μεταφέρεται σε άλλο σημείο παράδοσης που θα υποδεικνύεται από τη Υπηρεσία εκ νέου. 3. Αν το όχημα ακινητοποιηθεί σε χώρο, που για την απόσυρση/ μετακίνηση του, απαιτείται η ρυμούλκηση/ απομάκρυνση με ειδικό ανυψωτικό μηχανισμό, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας θα εξασφαλίσει τον ειδικό εξοπλισμό όπως και οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει κατά την διαδικασία αυτή. 4. Η Οδική Βοήθεια θα καλύπτει τη μεταφορά οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί ή και καταστραφεί (μερικά ή ολικά) εξαιτίας οποιασδήποτε αιτίας, από οποιοδήποτε σημείο υποδειχθεί προς τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.). 5. Η Οδική Βοήθεια θα καλύπτει τη μεταφορά οχημάτων από τα οποία για διάφορους λόγους έχουν αφαιρεθεί εξαρτήματα/ τμήματα των συστημάτων/ υποσυστημάτων, προς οπουδήποτε υποδειχθεί. 6. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει την εκ νέου μεταφορά, όταν αυτή απαιτείται, ακινητοποιημένων ή κατεστραμμένων οχημάτων που έχουν ήδη μεταφερθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, από οποιοδήποτε μέρος/ σημείο ζητηθεί προς οπουδήποτε υποδειχθεί. 7. Η Οδική Βοήθεια θα καλύπτει θα καλύπτει τυχόν ζημιές, φθορές, και καταστροφές που θα προκληθούν στο μεταφερόμενο όχημα μετά από την παραλαβή του (σημείο φόρτωσης), καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την παράδοσή του (σημείο εκφόρτωσης). 8. Θα παρέχεται προτεραιότητα στις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας προς τα υπηρεσιακά οχήματα του ΕΚΑΒ εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του έργου που επιτελούν καθώς και της αναγκαιότητας να είναι σε διαρκή ετοιμότητα. 9. Η διάρκεια του συμβολαίου ορίζεται στο ένα (1) έτος. Ωστόσο διατηρείται το δικαίωμα να παραταθεί η διάρκεια ισχύος για επιπλέον τρεις (3) μήνες, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ του ΕΚΑΒ. Τα ασφάλιστρα της κατά παράτασης διάρκειας θα είναι ίδια με τα αντίστοιχα της αρχικής. 10. Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται ανά τρίμηνο. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Τ.Ε Μηχανικός Οχημάτων. 2. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τ.Ε Διοικητικού Λογιστικού. 3. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δ.Ε Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. 10

11 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΖΖΚ-35 SUZUKI ΣΕΡΡΩΝ 2 ΙΕΗ 470 YAMAHA TD4850 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΙΕΗ 471 YAMAHA TD4850 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 ΙΗΜ 864 YAMAHA TDM900 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 ΙΗΜ 865 YAMAHA TDM900 ΛΑΡΙΣΑΣ 6 ΙΗΜ 866 YAMAHA TDM900 ΑΤΤΙΚΗΣ 7 ΙΗΜ 867 YAMAHA TDM900 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 ΙΗΜ 868 YAMAHA TDM900 ΑΤΤΙΚΗΣ 9 ΙΗΜ 869 YAMAHA TDM900 ΑΤΤΙΚΗΣ 10 ΙΗΜ 870 YAMAHA TDM900 ΑΤΤΙΚΗΣ 11 ΙΗΜ 871 YAMAHA TDM900 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12 ΙΗΜ 872 YAMAHA TDM900 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13 ΙΗΜ 873 YAMAHA TDM900 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 ΙΗΜ 874 YAMAHA TDM900 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15 ΙΗΜ 875 YAMAHA TDM900 ΑΤΤΙΚΗΣ 16 ΙΝΟ 766 YAMAHA TDM900 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17 ΙΤΗ 611 KAWASAKI KLR-650 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18 ΙΤΗ 612 KAWASAKI KLR-650 ΑΤΤΙΚΗΣ 19 ΙΤΗ 613 KAWASAKI KLR-650 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20 ΙΤΗ 614 KAWASAKI KLR-650 ΑΤΤΙΚΗΣ 21 ΙΤΗ 615 KAWASAKI KLR-650 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22 ΙΤΗ 616 KAWASAKI KLR-650 ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ΙΤΗ 617 KAWASAKI KLR-650 ΑΤΤΙΚΗΣ 24 ΙΤΗ 618 KAWASAKI KLR-650 ΑΤΤΙΚΗΣ 25 ΙΤΗ 619 KAWASAKI KLR-650 ΚΑΒΑΛΑΣ 26 ΚΗΗ 1001 WV 7HK ΧΑΝΙΩΝ 27 ΚΗΗ 1002 WV 7HK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28 ΚΗΗ 1003 WV 7HK ΑΡΤΑΣ 29 ΚΗΗ 1004 WV 7HK ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30 ΚΗΗ 1005 WV 7HK ΘΗΡΑΣ 31 ΚΗΗ 1006 WV 7HK ΠΡΕΒΕΖΑΣ 32 ΚΗΗ 1036 WV 7HK ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33 ΚΗΗ 1037 WV 7HK ΑΡΚΑΔΙΑΣ 34 ΚΗΗ 1038 WV 7HK ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11

12 35 ΚΗΗ 1039 WV 7HK ΛΑΚΩΝΙΑΣ 36 ΚΗΗ 1040 WV 7HK ΚΟΖΑΝΗΣ 37 ΚΗΗ 1041 WV 7HK ΚΟΡΙΝΘΟΣ 38 ΚΗΗ 1042 WV 7HK ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 39 ΚΗΗ 1043 WV 7HK ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 40 ΚΗΗ 1044 WV 7HK ΑΤΤΙΚΗΣ 41 ΚΗΗ 1045 WV 7HK ΗΛΕΙΑΣ 42 ΚΗΗ 1046 WV 7HK ΛΑΣΙΘΙΟΥ 43 ΚΗΗ 1047 WV 7HK ΛΑΣΙΘΙΟΥ 44 ΚΗΗ 1048 WV 7HK ΑΡΚΑΔΙΑΣ 45 ΚΗΗ 1049 WV 7HK ΠΑΡΟΣ 46 ΚΗΗ 1050 WV 7HK ΚΟΡΙΝΘΟΣ 47 ΚΗΗ 1055 SMART FORTWO ΑΤΤΙΚΗΣ 48 ΚΗΗ 1057 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 49 ΚΗΗ 1060 WV 7HK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50 ΚΗΗ 1061 WV 7HK ΗΛΕΙΑΣ 51 ΚΗΗ 1062 WV 7HK ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 52 ΚΗΗ 1063 WV 7HK ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 53 ΚΗΗ 1064 WV 7HK ΕΥΒΟΙΑΣ 54 ΚΗΗ 1065 WV 7HK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55 ΚΗΗ 1066 WV 7HK ΕΥΒΟΙΑΣ 56 ΚΗΗ 1067 WV 7HK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57 ΚΗΗ 1068 WV 7HK ΞΑΝΘΗΣ 58 ΚΗΗ 1069 WV 7HK ΚΟΡΙΝΘΟΣ 59 ΚΗΗ 1070 WV 7HK ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 60 ΚΗΗ 1071 WV 7HK ΚΑΒΑΛΑΣ 61 ΚΗΗ 1072 WV 7HK ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 62 ΚΗΗ 1073 WV 7HK ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 63 ΚΗΗ 1074 WV 7HK ΡΕΘΥΜΝΟΥ 64 ΚΗΗ 1075 WV 7HK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 65 ΚΗΗ 1076 WV 7HK ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 66 ΚΗΗ 1077 WV 7HK ΡΕΘΥΜΝΟΥ 67 ΚΗΗ 1078 WV 7HK ΝΑΞΟΣ 68 ΚΗΗ 1275 CITROEN JUMPER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 69 ΚΗΗ 1300 VW ΣΑΜΟΣ 70 ΚΗΗ 1301 VW ΧΙΟΣ 71 ΚΗΗ 1355 CITROEN ΑΤΤΙΚΗΣ 72 ΚΗΗ 1356 SMART FORTWO ΑΤΤΙΚΗΣ 73 ΚΗΗ 1357 SMART FORTWO ΑΤΤΙΚΗΣ 12

13 74 ΚΗΗ 1358 SMART FORTWO ΑΤΤΙΚΗΣ 75 ΚΗΗ 1359 FIAT DUCATO ΤΡΙΚΑΛΩΝ 76 ΚΗΗ 1364 MERCEDES ΑΤΤΙΚΗΣ 77 ΚΗΗ 1365 MERCEDES ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 78 ΚΗΗ 1366 MERCEDES ΑΤΤΙΚΗΣ 79 ΚΗΗ 1367 MERCEDES ΛΕΣΒΟΣ 80 ΚΗΗ 1368 MERCEDES ΑΤΤΙΚΗΣ 81 ΚΗΗ 1938 FIAT DUCATO FURGONE ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 82 ΚΗΗ 1939 FIAT DUCATO FURGONE ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 83 ΚΗΗ 2020 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 84 ΚΗΗ 2022 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 85 ΚΗΗ 3530 FIAT DUCATO ΚΙΛΚΙΣ 86 ΚΗΗ 4010 FIAT ΡΕΘΥΜΝΟΥ 87 ΚΗΗ 4056 BMW ΧΑΝΙΩΝ 88 ΚΗΗ 4092 FORD FOCUS ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 89 ΚΗΗ 4503 WV 7HK ΣΕΡΡΩΝ 90 ΚΗΙ 1732 CITROEN JUMPER ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 91 ΚΗΙ 1737 VW TRANS 265 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 92 ΚΗΙ 3223 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 93 ΚΗΙ 3224 FIAT DUCATO ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 94 ΚΗΙ 3225 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 95 ΚΗΙ 3226 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 96 ΚΗΙ 3227 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 97 ΚΗΙ 3228 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 98 ΚΗΙ 3229 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99 ΚΗΙ 3231 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 100 ΚΗΙ 3232 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 101 ΚΗΙ 3233 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 102 ΚΗΙ-3236 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 103 ΚΗΙ 3237 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 104 ΚΗΙ 3238 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 105 ΚΗΙ 3239 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 106 ΚΗΙ 3240 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 107 ΚΗΙ 3241 FIAT DUCATO ΚΑΒΑΛΑΣ 108 ΚΗΙ 3242 FIAT DUCATO ΕΒΡΟΥ 109 ΚΗΙ 3243 FIAT DUCATO ΣΕΡΡΩΝ 110 ΚΗΙ 3244 FIAT DUCATO ΚΟΖΑΝΗΣ 111 ΚΗΙ 3245 FIAT DUCATO ΗΜΑΘΙΑΣ 112 ΚΗΙ 3246 FIAT DUCATO ΑΧΑΙΑΣ 13

14 113 ΚΗΙ 3247 FIAT DUCATO ΑΧΑΙΑΣ 114 ΚΗΙ 3248 FIAT DUCATO ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 115 ΚΗΙ 3264 FIAT DUCATO ΦΩΚΙΔΟΣ 116 ΚΗΙ 3266 FIAT DUCATO ΡΕΘΥΜΝΟΥ 117 ΚΗΙ 3267 FIAT DUCATO ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 118 ΚΗΙ 3268 FIAT DUCATO ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 119 ΚΗΙ 3269 FIAT DUCATO ΛΑΣΙΘΙΟΥ 120 ΚΗΙ 3280 FIAT DUCATO ΠΕΛΛΑΣ 121 ΚΗΙ 3282 FIAT DUCATO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 122 ΚΗΙ 3294 FIAT DUCATO ΒΟΙΩΤΙΑΣ 123 ΚΗΙ 3301 FIAT DUCATO ΑΡΚΑΔΙΑΣ 124 ΚΗΙ 3302 FIAT DUCATO ΑΡΚΑΔΙΑΣ 125 ΚΗΙ 3303 FIAT DUCATO ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 126 ΚΗΙ 3304 FIAT DUCATO ΛΑΚΩΝΙΑΣ 127 ΚΗΙ 3306 FIAT DUCATO ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 128 ΚΗΙ 3308 FIAT DUCATO ΗΜΑΘΙΑΣ 129 ΚΗΙ 3309 FIAT DUCATO ΔΡΑΜΑΣ 130 ΚΗΙ 3310 FIAT DUCATO ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 131 ΚΗΙ 3311 FIAT DUCATO ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 132 ΚΗΙ 3323 FIAT DUCATO ΑΧΑΙΑΣ 133 ΚΗΙ 3324 FIAT DUCATO ΑΧΑΙΑΣ 134 ΚΗΙ 3326 FIAT DUCATO ΑΧΑΙΑΣ 135 ΚΗΙ 3348 FIAT DUCATO ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 136 ΚΗΙ 3349 FIAT DUCATO ΤΡΙΚΑΛΩΝ 137 ΚΗΙ 3350 FIAT DUCATO ΤΡΙΚΑΛΩΝ 138 ΚΗΙ 3351 FIAT DUCATO ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 139 ΚΗΙ 3352 FIAT DUCATO ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 140 ΚΗΙ 3364 FIAT DUCATO ΗΜΑΘΙΑΣ 141 ΚΗΙ 3366 FIAT DUCATO ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 142 ΚΗΙ 3367 FIAT DUCATO ΚΟΖΑΝΗΣ 143 ΚΗΙ 3405 FIAT DUCATO ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 144 ΚΗΙ 3434 FIAT DUCATO ΚΟΖΑΝΗΣ 145 ΚΗΙ 3435 FIAT DUCATO ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 146 ΚΗΙ 3438 FIAT DUCATO ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 147 ΚΗΙ 3441 FIAT DUCATO ΕΒΡΟΥ 148 ΚΗΙ 3447 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 149 ΚΗΙ 3449 FIAT DUCATO ΠΑΡΟΣ 150 ΚΗΙ 3456 FIAT DUCATO ΑΧΑΙΑΣ 151 ΚΗΙ 3457 FIAT DUCATO ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14

15 152 ΚΗΙ 3458 FIAT DUCATO ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 153 ΚΗΙ 3459 FIAT DUCATO ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 154 ΚΗΙ 3460 FIAT DUCATO ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 155 ΚΗΙ 3461 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 156 ΚΗΙ 3466 FIAT DUCATO ΚΑΒΑΛΑΣ 157 ΚΗΙ 3467 FIAT DUCATO ΦΩΚΙΔΟΣ 158 ΚΗΙ 3468 FIAT DUCATO ΠΙΕΡΙΑΣ 159 ΚΗΙ 3469 FIAT DUCATO ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 160 ΚΗΙ 3470 FIAT DUCATO ΛΑΣΙΘΙΟΥ 161 ΚΗΙ 3472 FIAT DUCATO ΡΕΘΥΜΝΟΥ 162 ΚΗΙ 3473 FIAT DUCATO ΙΚΑΡΙΑΣ 163 ΚΗΙ 3474 FIAT DUCATO ΠΡΕΒΕΖΑΣ 164 ΚΗΙ 3475 FIAT DUCATO ΕΥΒΟΙΑΣ 165 ΚΗΙ 3476 FIAT DUCATO ΦΩΚΙΔΟΣ 166 ΚΗΙ 3477 FIAT DUCATO ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 167 ΚΗΙ 3478 FIAT DUCATO ΠΡΕΒΕΖΑΣ 168 ΚΗΙ 3479 FIAT DUCATO ΕΒΡΟΥ 169 ΚΗΙ 3482 FIAT DUCATO ΕΒΡΟΥ 170 ΚΗΙ 3483 FIAT DUCATO ΕΒΡΟΥ 171 ΚΗΙ 3486 FIAT DUCATO ΗΜΑΘΙΑΣ 172 ΚΗΙ 3487 FIAT DUCATO ΑΡΤΑΣ 173 ΚΗΙ 3488 FIAT DUCATO ΠΙΕΡΙΑΣ 174 ΚΗΙ 3489 FIAT DUCATO ΑΡΤΑΣ 175 ΚΗΙ 3490 FIAT DUCATO ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 176 ΚΗΙ 3491 FIAT DUCATO ΠΡΕΒΕΖΑΣ 177 ΚΗΙ 3492 FIAT DUCATO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 178 ΚΗΙ 3498 MERCEDES 314 ΛΕΣΒΟΣ 179 ΚΗΙ 3550 FIAT DUCATO ΗΜΑΘΙΑΣ 180 ΚΗΙ 3551 FIAT DUCATO ΗΜΑΘΙΑΣ 181 ΚΗΙ 3829 FIAT DUCATO ΚΑΒΑΛΑΣ 182 ΚΗΙ 3832 FIAT BRAVA ΚΑΒΑΛΑΣ 183 ΚΗΙ 5576 ΕΙΧ SUZUKI ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 184 ΚΗΙ 5854 VW0707 ΑΤΤΙΚΗΣ 185 ΚΗΙ 5855 VW0707 ΑΤΤΙΚΗΣ 186 ΚΗΙ 5856 MERCEDES 314 ΑΤΤΙΚΗΣ 187 ΚΗΙ 6010 HONDA HR-V ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 188 ΚΗΙ 6070 HYUNDAI LC ACC ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 189 ΚΗΙ 6151 CITROEN JUMPER ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 190 ΚΗΙ 6153 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15

16 191 ΚΗΙ 6154 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 192 ΚΗΙ 6155 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 193 ΚΗΙ 6156 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 194 ΚΗΙ 6157 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 195 ΚΗΙ 6159 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 196 ΚΗΙ 6160 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 197 ΚΗΙ 6161 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 198 ΚΗΙ 6162 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 199 ΚΗΙ 6163 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 200 ΚΗΙ 6164 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 201 ΚΗΙ 6165 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 202 ΚΗΙ 6166 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 203 ΚΗΙ 6167 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 204 ΚΗΙ 6168 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 205 ΚΗΙ 6169 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 206 ΚΗΙ 6170 CITROEN JUMPER ΚΙΛΚΙΣ 207 ΚΗΙ 6171 CITROEN JUMPER ΗΛΕΙΑΣ 208 ΚΗΙ 6172 CITROEN JUMPER ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 209 ΚΗΙ 6173 CITROEN JUMPER ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 210 ΚΗΙ 6174 CITROEN JUMPER ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 211 ΚΗΙ 6175 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 212 ΚΗΙ 6176 CITROEN JUMPER ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 213 ΚΗΙ 6183 CITROEN JUMPER ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 214 ΚΗΙ 6184 CITROEN JUMPER ΛΕΣΒΟΣ 215 ΚΗΙ 6185 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 216 ΚΗΙ 6186 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 217 ΚΗΙ 6187 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 218 ΚΗΙ 6188 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 219 ΚΗΙ 6189 CITROEN JUMPER ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 220 ΚΗΙ 6191 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 221 ΚΗΙ 6192 CITROEN JUMPER ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 222 ΚΗΙ 6193 CITROEN JUMPER ΕΒΡΟΥ 223 ΚΗΙ 6194 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 224 ΚΗΙ 6195 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 225 ΚΗΙ 6196 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 226 ΚΗΙ 6197 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 227 ΚΗΙ 6198 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 228 ΚΗΙ 6199 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 229 ΚΗΙ 6200 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 16

17 230 ΚΗΙ 6201 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 231 ΚΗΙ 6202 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 232 ΚΗΙ 6203 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 233 ΚΗΙ 6204 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 234 ΚΗΙ 6206 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 235 ΚΗΙ 6207 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 236 ΚΗΙ 6228 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 237 ΚΗΙ 6229 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 238 ΚΗΙ 6230 CITROEN JUMPER ΚΕΡΚΥΡΑΣ 239 ΚΗΙ 6231 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 240 ΚΗΙ 6233 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 241 ΚΗΙ 6234 CITROEN JUMPER ΔΡΑΜΑΣ 242 ΚΗΙ 6235 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 243 ΚΗΙ 6236 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 244 ΚΗΙ 6237 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 245 ΚΗΙ 6238 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 246 ΚΗΙ 6239 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 247 ΚΗΙ 6240 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 248 ΚΗΙ 6241 CITROEN JUMPER ΧΑΝΙΩΝ 249 ΚΗΙ 6242 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 250 ΚΗΙ 6243 CITROEN JUMPER ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 251 ΚΗΙ 6244 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 252 ΚΗΙ 6245 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 253 ΚΗΙ 6246 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 254 ΚΗΙ 6247 CITROEN JUMPER ΛΑΣΙΘΙΟΥ 255 ΚΗΙ 6248 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 256 ΚΗΙ 6249 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 257 ΚΗΙ 6250 CITROEN JUMPER ΠΕΛΛΑΣ 258 ΚΗΙ 6275 CITROEN JUMPER ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 259 ΚΗΙ 6276 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 260 ΚΗΙ 6277 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 261 ΚΗΙ 6278 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 262 ΚΗΙ 6279 CITROEN JUMPER ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 263 ΚΗΙ 6280 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 264 ΚΗΙ 6281 CITROEN JUMPER ΕΥΒΟΙΑΣ 265 ΚΗΙ 6282 CITROEN JUMPER ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 266 ΚΗΙ 6283 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 267 ΚΗΙ 6284 CITROEN JUMPER ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 268 ΚΗΙ 6285 CITROEN JUMPER ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 17

18 269 ΚΗΙ 6286 CITROEN JUMPER ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 270 ΚΗΙ 6287 CITROEN JUMPER ΤΡΙΚΑΛΩΝ 271 ΚΗΙ 6288 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 272 ΚΗΙ 6289 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 273 ΚΗΙ 6290 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 274 ΚΗΙ 6291 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 275 ΚΗΙ 6292 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 276 ΚΗΙ 6293 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 277 ΚΗΙ 6294 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 278 ΚΗΙ 6295 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 279 ΚΗΙ 6296 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 280 ΚΗΙ 6306 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 281 ΚΗΙ 6307 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 282 ΚΗΙ 6308 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 283 ΚΗΙ 6310 CITROEN JUMPER ΧΑΝΙΩΝ 284 ΚΗΙ 6311 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 285 ΚΗΙ 6312 CITROEN JUMPER ΛΑΣΙΘΙΟΥ 286 ΚΗΙ 6313 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 287 ΚΗΙ 6314 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 288 ΚΗΙ 6315 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 289 ΚΗΙ 6316 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 290 ΚΗΙ 6317 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 291 ΚΗΙ 6318 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 292 ΚΗΙ 6319 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 293 ΚΗΙ 6320 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 294 ΚΗΙ 6321 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 295 ΚΗΙ 6332 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 296 ΚΗΙ 6333 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 297 ΚΗΙ 6334 CITROEN JUMPER ΠΙΕΡΙΑΣ 298 ΚΗΙ 6335 CITROEN JUMPER ΡΟΔΟΠΗΣ 299 ΚΗΙ 6336 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 300 ΚΗΙ 6337 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 301 ΚΗΙ 6338 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 302 ΚΗΙ 6339 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 303 ΚΗΙ 6340 CITROEN JUMPER ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 304 ΚΗΙ 6341 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 305 ΚΗΙ 6342 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 306 ΚΗΙ 6343 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 307 ΚΗΙ 6345 CHEROKEE ΑΤΤΙΚΗΣ 18

19 308 ΚΗΙ 6346 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 309 ΚΗΙ 6347 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 310 ΚΗΙ 6348 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 311 ΚΗΙ 6349 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 312 ΚΗΙ 6350 CITROEN JUMPER ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 313 ΚΗΙ 6351 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 314 ΚΗΙ 6352 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 315 ΚΗΙ 6353 CITROEN JUMPER ΛΕΣΒΟΣ 316 ΚΗΙ 6354 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 317 ΚΗΙ 6355 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 318 ΚΗΙ 6356 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 319 ΚΗΙ 6357 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 320 ΚΗΙ 6358 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 321 ΚΗΙ 6359 CITROEN JUMPER ΒΟΙΩΤΙΑΣ 322 ΚΗΙ 6360 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 323 ΚΗΙ 6361 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 324 ΚΗΙ 6362 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 325 ΚΗΙ 6363 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 326 ΚΗΙ 6364 CITROEN JUMPER ΚΟΡΙΝΘΟΣ 327 ΚΗΙ 6365 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 328 ΚΗΙ 6366 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 329 ΚΗΙ 6367 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 ΚΗΙ 6368 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 331 ΚΗΙ 6369 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 332 ΚΗΙ 6370 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 333 ΚΗΙ 6371 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 334 ΚΗΙ 6372 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 335 ΚΗΙ 6373 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 336 ΚΗΙ 6374 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 337 ΚΗΙ 6375 CITROEN JUMPER ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 338 ΚΗΙ 6376 CITROEN JUMPER ΚΕΡΚΥΡΑΣ 339 ΚΗΙ 6377 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 340 ΚΗΙ 6378 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 341 ΚΗΙ 6379 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 342 ΚΗΙ 6380 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 343 ΚΗΙ 6381 CITROEN JUMPER ΚΟΡΙΝΘΟΣ 344 ΚΗΙ 6382 CITROEN JUMPER ΚΟΡΙΝΘΟΣ 345 ΚΗΙ 6383 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 346 ΚΗΙ 6384 CITROEN JUMPER ΖΑΚΥΝΘΟΥ 19

20 347 ΚΗΙ 6385 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 348 ΚΗΙ 6386 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 349 ΚΗΙ 6387 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 350 ΚΗΙ 6388 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 351 ΚΗΙ 6389 CITROEN JUMPER ΛΕΥΚΑΔΑΣ 352 ΚΗΙ 6390 CITROEN JUMPER ΚΕΡΚΥΡΑΣ 353 ΚΗΙ 6391 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 354 ΚΗΙ 6392 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 355 ΚΗΙ 6393 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 356 ΚΗΙ 6394 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 357 ΚΗΙ 6395 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 358 ΚΗΙ 6396 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 359 ΚΗΙ 6397 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 360 ΚΗΙ 6398 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 361 ΚΗΙ 6399 CITROEN JUMPER ΛΑΣΙΘΙΟΥ 362 ΚΗΙ 6400 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 363 ΚΗΙ 6401 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 364 ΚΗΙ 6402 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 365 ΚΗΙ 6403 CITROEN JUMPER ΚΕΡΚΥΡΑΣ 366 ΚΗΙ 6404 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 367 ΚΗΙ 6405 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 368 ΚΗΙ 6406 CITROEN JUMPER ΒΟΙΩΤΙΑΣ 369 ΚΗΙ 6407 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 370 ΚΗΙ 6408 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 371 ΚΗΙ 6409 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 372 ΚΗΙ 6410 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 373 ΚΗΙ 6412 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 374 ΚΗΙ 6413 CITROEN JUMPER ΚΟΡΙΝΘΟΣ 375 ΚΗΙ 6414 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 376 ΚΗΙ 6415 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 377 ΚΗΙ 6418 CITROEN JUMPER ΦΛΩΡΙΝΑΣ 378 ΚΗΙ 6419 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 379 ΚΗΙ 6420 CITROEN JUMPER ΣΑΜΟΣ 380 ΚΗΙ 6421 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 381 ΚΗΙ 6422 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 382 ΚΗΙ 6423 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 383 ΚΗΙ 6424 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 384 ΚΗΙ 6425 CITROEN JUMPER ΒΟΙΩΤΙΑΣ 385 ΚΗΙ 6426 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 20

21 386 ΚΗΙ 6428 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 387 ΚΗΙ 6429 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 388 ΚΗΙ 6430 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 389 ΚΗΙ 6431 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 390 ΚΗΙ 6432 CITROEN JUMPER ΕΥΒΟΙΑΣ 391 ΚΗΙ 6433 CITROEN JUMPER ΕΥΒΟΙΑΣ 392 ΚΗΙ 6436 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 393 ΚΗΙ 6437 CITROEN JUMPER ΚΑΒΑΛΑΣ 394 ΚΗΙ 6438 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 395 ΚΗΙ 6439 CITROEN JUMPER ΛΕΣΒΟΣ 396 ΚΗΙ 6440 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 397 ΚΗΙ 6441 CITROEN JUMPER ΚΟΡΙΝΘΟΣ 398 ΚΗΙ 6442 CITROEN JUMPER ΕΥΒΟΙΑΣ 399 ΚΗΙ 6443 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 400 ΚΗΙ 6444 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 401 ΚΗΙ 6445 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 402 ΚΗΙ 6446 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 403 ΚΗΙ 6447 CITROEN JUMPER ΛΑΣΙΘΙΟΥ 404 ΚΗΙ 6448 CITROEN JUMPER ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 405 ΚΗΙ 6449 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 406 ΚΗΙ 6450 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 407 ΚΗΙ 6451 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 408 ΚΗΙ 6452 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 409 ΚΗΙ 6454 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 410 ΚΗΙ 6455 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 411 ΚΗΙ 6456 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 412 ΚΗΙ 6457 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 413 ΚΗΙ 6458 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 414 ΚΗΙ 6459 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 415 ΚΗΙ 6460 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 416 ΚΗΙ 6461 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 417 ΚΗΙ 6462 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 418 ΚΗΙ 6463 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 419 ΚΗΙ 6464 CITROEN JUMPER ΤΡΙΚΑΛΩΝ 420 ΚΗΙ 6465 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 421 ΚΗΙ 6467 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 422 ΚΗΙ 6468 CITROEN JUMPER ΚΟΖΑΝΗΣ 423 ΚΗΙ 6469 CITROEN JUMPER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 424 ΚΗΙ 6470 CITROEN JUMPER ΕΥΒΟΙΑΣ 21

22 425 ΚΗΙ 6471 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 426 ΚΗΙ 6472 CITROEN JUMPER ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 427 ΚΗΙ 6473 CITROEN JUMPER ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 428 ΚΗΙ 6474 CITROEN JUMPER ΑΡΚΑΔΙΑΣ 429 ΚΗΙ 6475 CITROEN JUMPER ΠΙΕΡΙΑΣ 430 ΚΗΙ 6476 CITROEN JUMPER ΑΡΚΑΔΙΑΣ 431 ΚΗΙ 6477 CITROEN JUMPER ΚΟΡΙΝΘΟΣ 432 ΚΗΙ 6478 CITROEN JUMPER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 433 ΚΗΙ 6479 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 434 ΚΗΙ 6480 CITROEN JUMPER ΣΕΡΡΩΝ 435 ΚΗΙ 6481 CITROEN JUMPER ΚΟΖΑΝΗΣ 436 ΚΗΙ 6482 CITROEN JUMPER ΚΟΖΑΝΗΣ 437 ΚΗΙ 6483 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 438 ΚΗΙ 6484 CITROEN JUMPER ΣΕΡΡΩΝ 439 ΚΗΙ 6485 CITROEN JUMPER ΠΙΕΡΙΑΣ 440 ΚΗΙ 6486 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 441 ΚΗΙ 6487 CITROEN JUMPER ΑΡΤΑΣ 442 ΚΗΙ 6488 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 443 ΚΗΙ 6489 CITROEN JUMPER ΛΑΚΩΝΙΑΣ 444 ΚΗΙ 6490 MERCEDES 314/35 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 445 ΚΗΙ 6491 MERCEDES 314/35 ΑΤΤΙΚΗΣ 446 ΚΗΙ 6492 MERCEDES 314/35 ΑΤΤΙΚΗΣ 447 ΚΗΙ 6493 MERCEDES 314/35 ΑΤΤΙΚΗΣ 448 ΚΗΙ 6924 CITROEN JUMPER ΓΡΕΒΕΝΩΝ 449 ΚΗΙ 6925 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 450 ΚΗΙ 6926 CITROEN JUMPER ΤΡΙΚΑΛΩΝ 451 ΚΗΙ 6927 CITROEN JUMPER ΞΑΝΘΗΣ 452 ΚΗΙ 6928 CITROEN JUMPER ΒΟΙΩΤΙΑΣ 453 ΚΗΙ 6929 CITROEN JUMPER ΡΟΔΟΠΗΣ 454 ΚΗΙ 6931 CITROEN JUMPER ΦΩΚΙΔΟΣ 455 ΚΗΙ 6932 CITROEN JUMPER ΕΒΡΟΥ 456 ΚΗΙ 6962 CITROEN JUMPER ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 457 ΚΗΙ 6963 CITROEN JUMPER ΑΧΑΙΑΣ 458 ΚΗΙ 6964 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 459 ΚΗΙ 6965 CITROEN JUMPER ΚΑΒΑΛΑΣ 460 ΚΗΙ 6966 CITROEN JUMPER ΙΚΑΡΙΑΣ 461 ΚΗΙ 6967 CITROEN JUMPER ΛΑΡΙΣΑΣ 462 ΚΗΙ 6968 CITROEN JUMPER ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 463 ΚΗΙ 6969 CITROEN JUMPER ΦΩΚΙΔΟΣ 22

23 464 ΚΗΙ 6970 CITROEN JUMPER ΤΡΙΚΑΛΩΝ 465 ΚΗΙ 6971 CITROEN JUMPER ΠΕΛΛΑΣ 466 ΚΗΙ 6972 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 467 ΚΗΙ 6973 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 468 ΚΗΙ 6974 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 469 ΚΗΙ 6975 CITROEN JUMPER ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 470 ΚΗΙ 6976 CITROEN JUMPER ΠΕΛΛΑΣ 471 ΚΗΙ 6977 CITROEN JUMPER ΚΑΒΑΛΑΣ 472 ΚΗΙ 6978 CITROEN JUMPER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 473 ΚΗΙ 6979 CITROEN JUMPER ΧΑΝΙΩΝ 474 ΚΗΙ 6980 CITROEN JUMPER ΠΙΕΡΙΑΣ 475 ΚΗΙ 6989 CITROEN JUMPER ΛΑΣΙΘΙΟΥ 476 ΚΗΙ 7084 MERCEDES 314 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 477 ΚΗΙ 7091 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 478 ΚΗΙ 7094 HYUNDAI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 479 ΚΗΙ 7910 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 480 ΚΗΙ 7928 FIAT DUCATO ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 481 ΚΗΙ 9334 RENAULT CLIO ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 482 ΚΗΙ 9735 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 483 ΚΗΙ 9769 CITROEN JUMPER ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 484 ΚΗΙ 9771 OPEL VIVARO ΑΤΤΙΚΗΣ 485 ΚΗΙ 9778 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 486 ΚΗΙ 9921 FORD MONDEO ΑΤΤΙΚΗΣ 487 ΚΗΙ 9922 FORD MONDEO ΑΤΤΙΚΗΣ 488 ΚΗΙ 9925 WV T5 ΛΕΣΒΟΣ 489 ΚΗΙ 9926 WV T5 ΑΧΑΙΑΣ 490 ΚΗΙ 9927 WV T5 ΑΧΑΙΑΣ 491 ΚΗΙ 9928 WV T5 ΗΛΕΙΑΣ 492 ΚΗΙ 9929 WV T5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 493 ΚΗΙ 9931 WV T5 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 494 ΚΗΙ 9932 WV T5 ΕΒΡΟΥ 495 ΚΗΙ 9933 WV T5 ΡΟΔΟΠΗΣ 496 ΚΗΙ 9934 WV T5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 497 ΚΗΙ 9935 WV T5 ΤΗΝΟΣ 498 ΚΗΙ 9937 DAIMLER CHRYSL ΑΤΤΙΚΗΣ 499 ΚΗΙ 9938 DAIMLER CHRYSL ΑΤΤΙΚΗΣ 500 ΚΗΙ 9941 CITROEN JUMPER ΑΤΤΙΚΗΣ 501 ΚΗΙ 9948 WV T5 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 502 ΚΗΙ 9949 WV T5 ΛΑΡΙΣΑΣ 23

24 503 ΚΗΙ 9950 WV 7HK ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 504 ΚΗΙ 9951 WV 7HK ΑΝΔΡΟΣ 505 ΚΗΙ 9952 WV 7HK ΒΟΙΩΤΙΑΣ 506 ΚΗΙ 9953 WV 7HK ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 507 ΚΗΙ 9954 WV 7HK ΕΥΒΟΙΑΣ 508 ΚΗΙ 9955 WV 7HK ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 509 ΚΗΙ 9956 WV 7HK ΒΟΙΩΤΙΑΣ 510 ΚΗΙ 9957 WV 7HK ΜΥΚΟΝΟΣ 511 ΚΗΙ 9958 WV 7HK ΦΩΚΙΔΟΣ 512 ΚΗΙ 9959 WV 7HK ΖΑΚΥΝΘΟΥ 513 ΚΗΙ 9960 WV 7HK ΚΟΖΑΝΗΣ 514 ΚΗΙ 9961 WV 7HK ΓΡΕΒΕΝΩΝ 515 ΚΗΙ 9962 WV 7HK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 516 ΚΗΙ 9963 WV 7HK ΑΧΑΙΑΣ 517 ΚΗΙ 9964 WV 7HK ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 518 ΚΗΙ 9965 WV 7HK ΕΒΡΟΥ 519 ΚΗΙ 9966 WV 7HK ΕΒΡΟΥ 520 ΚΗΙ 9967 WV 7HK ΕΒΡΟΥ 521 ΚΗΙ 9968 WV 7HK ΚΑΒΑΛΑΣ 522 ΚΗΙ 9969 WV 7HK ΣΕΡΡΩΝ 523 ΚΗΙ 9970 WV 7HK ΔΡΑΜΑΣ 524 ΚΗΙ 9971 WV 7HK ΛΑΡΙΣΑΣ 525 ΚΗΙ 9972 WV 7HK ΛΑΡΙΣΑΣ 526 ΚΗΙ 9973 WV 7HK ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 527 ΚΗΙ 9974 WV 7HK ΦΛΩΡΙΝΑΣ 528 ΚΗΙ 9975 WV 7HK ΧΑΝΙΩΝ 529 ΚΗΙ 9976 WV 7HK ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 530 ΚΗΙ 9977 WV 7HK ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 531 ΚΗΙ 9978 WV 7HK ΤΡΙΚΑΛΩΝ 532 ΚΗΙ 9979 WV 7HK ΚΕΡΚΥΡΑΣ 533 ΚΗΙ 9980 WV 7HK ΛΕΥΚΑΔΑΣ 534 ΚΗΙ 9982 WV 7HK ΗΜΑΘΙΑΣ 535 ΚΗΙ 9983 WV 7HK ΛΗΜΝΟΣ 536 ΚΗΙ 9984 WV 7HK ΠΕΛΛΑΣ 537 ΚΗΙ 9985 WV 7HK ΚΙΛΚΙΣ 538 ΚΗΙ 9986 WV 7HK ΠΙΕΡΙΑΣ 539 ΚΗΙ 9987 WV 7HK ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 540 ΚΗΙ 9988 WV 7HK ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 541 ΚΗΙ 9989 WV 7HK ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 24

25 542 ΚΗΙ 9990 WV 7HK ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 543 ΚΗΙ 9991 WV 7HK ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 544 ΚΗΙ 9992 WV 7HK ΣΥΡΟΣ 545 ΚΗΙ 9993 WV 7HK ΠΕΛΛΑΣ 546 ΚΗΙ 9994 WV 7HK ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 547 ΚΗΙ 9995 WV 7HK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 548 ΚΗΙ 9996 WV 7HK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 549 ΚΗΙ 9997 WV 7HK ΧΙΟΣ 550 ΚΗΙ 9998 WV 7HK ΛΑΣΙΘΙΟΥ 551 ΚΗΙ 9999 WV 7HK ΡΕΘΥΜΝΟΥ 552 ΚΗΟ 1484 MERCEDES 310 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 553 ΚΗΟ 1842 VW253DG1(HR) ΛΑΚΩΝΙΑΣ 554 ΚΗΟ 1878 VW253DG1(HR) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 555 ΚΗΟ 2013 VW253DG1(HR) ΛΗΜΝΟΣ 556 ΚΗΟ 2204 VW253DG1(HR) ΑΤΤΙΚΗΣ 557 ΚΗΟ 2257 VW LT 31 ΚΑΒΑΛΑΣ 558 ΚΗΟ 2603 VW70XOAAAF2L ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 559 ΚΗΟ 2706 VW70XOAAAF2L ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 560 ΚΗΟ 3192 VW 70H1D2 ΕΒΡΟΥ 561 ΚΗΟ 3194 VW 70H1D2 ΕΒΡΟΥ 562 ΚΗΟ 3195 VW 70H1D2 ΕΒΡΟΥ 563 ΚΗΟ 3200 VW 70H1D2 ΣΕΡΡΩΝ 564 ΚΗΟ 3213 FIAT CINQ.CAT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 565 ΚΗΟ 3232 FORD TRANSIT ΤΡΙΚΑΛΩΝ 566 ΚΗΟ 3235 FORD TRANSIT ΜΥΚΟΝΟΣ 567 ΚΗΟ 3257 FORD TRANSIT ΛΕΣΒΟΣ 568 ΚΗΟ 3258 FORD TRANSIT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 569 ΚΗΟ 3263 FORD TRANSIT ΡΕΘΥΜΝΟΥ 570 ΚΗΟ 3273 FORD TRANSIT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 571 ΚΗΟ 3276 FORD TRANSIT ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 572 ΚΗΟ 3279 FORD ΝΑΞΟΣ 573 ΚΗΟ 3301 FORD TRANSIT ΛΑΚΩΝΙΑΣ 574 ΚΗΟ 3303 FORD TRANSIT ΛΑΚΩΝΙΑΣ 575 ΚΗΟ 3317 FORD TRANSIT ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 576 ΚΗΟ 3321 FORD TRANSIT ΑΤΤΙΚΗΣ 577 ΚΗΟ 3333 FORD TRANSIT ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 578 ΚΗΟ 3334 FORD TRANSIT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 579 ΚΗΟ 3335 FORD TRANSIT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 580 ΚΗΟ 3349 FORD TRANSIT ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 25

26 581 ΚΗΟ 3350 FORD TRANSIT ΚΑΛΛΟΝΗ 582 ΚΗΟ 3352 FORD TRANSIT ΖΑΚΥΝΘΟΥ 583 ΚΗΟ 3354 FORD TRANSIT ΧΑΝΙΩΝ 584 ΚΗΟ 3458 FORD TRANSIT ΧΙΟΣ 585 ΚΗΟ 9076 VW253DG1(HR) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 586 ΚΗΟ 9583 MERCEDES 310 ΛΑΡΙΣΑΣ 587 ΚΗΟ 9753 MERCEDES 314 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 588 ΚΗΟ 9843 MERCEDES 310 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 589 ΚΗΟ 9992 MERCEDES 310 ΑΤΤΙΚΗΣ 590 ΚΗΥ 1697 FORD TRANSIT ΗΛΕΙΑΣ 591 ΚΗΥ 3232 VW253DG1(HR) ΧΙΟΣ 592 ΚΗΥ 3766 RENAULT V4x200 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 593 ΚΗΥ 3987 MERCEDES 310 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 594 ΚΗΥ 4793 FORD TRANSIT ΛΑΣΙΘΙΟΥ 595 ΚΗΥ 5574 CITROEN SAXO ΜΥΤΙΛΗΝΗ 596 ΚΗΥ 6413 FORD TRANSIT ΑΤΤΙΚΗΣ 597 ΚΗΥ 6415 FORD TRANSIT ΑΤΤΙΚΗΣ 598 ΚΗΥ 7859 CITROEN JUMPER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 599 ΚΗΥ 8115 SUZUKI VITARA ΛΑΡΙΣΑΣ 600 ΚΗΥ 8388 MERCEDES 314 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 601 ΚΗΥ 8402 MERCEDES 314 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 602 ΚΗΥ 8403 MERCEDES 314 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 603 ΚΗΥ 8404 MERCEDES 314 ΛΗΜΝΟΣ 604 ΚΗΥ 8405 MERCEDES 314 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 605 ΚΗΥ 8406 MERCEDES 314 ΑΧΑΙΑΣ 606 ΚΗΥ 8407 MERCEDES 314 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 607 ΚΗΥ 8408 MERCEDES 314 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 608 ΚΗΥ 8409 MERCEDES 314 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 609 ΚΗΥ 8410 MERCEDES 314 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 610 ΚΗΥ 8411 MERCEDES 314 ΛΑΡΙΣΑΣ 611 ΚΗΥ 8436 MERCEDES 314 ΑΤΤΙΚΗΣ 612 ΚΗΥ 8437 MERCEDES 314 ΧΑΝΙΩΝ 613 ΚΗΥ 8438 MERCEDES 314 ΑΧΑΙΑΣ 614 ΚΗΥ 8439 MERCEDES 314 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 615 ΚΗΥ 8440 MERCEDES 314 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 616 ΚΗΥ 8442 MERCEDES 314 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 617 ΚΗΥ 8443 MERCEDES 314 ΕΒΡΟΥ 618 ΚΗΥ 8444 MERCEDES 314 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 619 ΚΗΥ 8449 MERCEDES 314 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26

27 620 ΚΗΥ 8450 MERCEDES 314 ΑΤΤΙΚΗΣ 621 ΚΗΥ 8451 MERCEDES 314 ΑΤΤΙΚΗΣ 622 ΚΗΥ 8452 MERCEDES 314 ΕΒΡΟΥ 623 ΚΗΥ 8453 MERCEDES 314 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 624 ΚΗΥ 8454 MERCEDES 314 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 625 ΚΗΥ 8457 FORD TRANSIT ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 626 ΚΗΥ 8459 MERCEDES 314 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 627 ΚΗΥ 8460 MERCEDES 314 ΚΑΒΑΛΑΣ 628 ΚΗΥ 8461 MERCEDES 314 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 629 ΚΗΥ 8484 MERCEDES 314 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 630 ΚΗΥ 8485 MERCEDES 314 ΗΜΑΘΙΑΣ 631 ΚΗΥ 8486 MERCEDES 314 ΕΒΡΟΥ 632 ΚΗΥ 8489 MERCEDES 314 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 633 ΚΗΥ 8555 MERCEDES 314 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 634 ΚΗΥ 8556 MERCEDES 314 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 635 ΚΗΥ 8557 MERCEDES 314 ΑΡΤΑΣ 636 ΚΗΥ 8558 MERCEDES 314 ΣΕΡΡΩΝ 637 ΚΗΥ 8559 MERCEDES 314 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 638 ΚΗΥ 8560 MERCEDES 314 ΚΟΖΑΝΗΣ 639 ΚΗΥ 8562 MERCEDES 314 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 640 ΚΗΥ 8563 MERCEDES 314 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 641 ΚΗΥ 8564 MERCEDES 314 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 642 ΚΗΥ 8573 MERCEDES 314 ΔΡΑΜΑΣ 643 ΚΗΥ 8575 MERCEDES 314 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 644 ΚΗΥ 8576 MERCEDES 314 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 645 ΚΗΥ 8577 MERCEDES 314 ΚΑΒΑΛΑΣ 646 ΚΗΥ 8578 MERCEDES 314 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 647 ΚΗΥ 8583 MERCEDES 314 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 648 ΚΗΥ 8585 MERCEDES 314 ΕΥΒΟΙΑΣ 649 ΚΗΥ 8586 MERCEDES 314 ΠΙΕΡΙΑΣ 650 ΚΗΥ 8587 MERCEDES 314 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 651 ΚΗΥ 8588 MERCEDES 314 ΑΧΑΙΑΣ 652 ΚΗΥ 8589 MERCEDES 314 ΗΛΕΙΑΣ 653 ΚΗΥ 8590 MERCEDES 314 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 654 ΚΗΥ 8591 MERCEDES 314 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 655 ΚΗΥ 8594 MERCEDES 314 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 656 ΚΗΥ 8595 MERCEDES 314 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 657 ΚΗΥ 8597 MERCEDES 314 ΑΧΑΙΑΣ 658 ΚΥ 7839 FIAT DUCATO ΧΑΝΙΩΝ 27

28 659 ΚΥ 9577 FUJI HEAVY(IMPREZA) ΑΡΚΑΔΙΑΣ 660 ΧΥΖ 0048 SUZUKI KLV1000 ΑΤΤΙΚΗΣ 661 ΧΥΖ 0049 SUZUKI KLV1000 ΑΤΤΙΚΗΣ 662 ΧΥΖ 0050 SUZUKI KLV1000 ΑΤΤΙΚΗΣ 663 ΧΥΖ 0051 SUZUKI KLV1000 ΑΤΤΙΚΗΣ 664 ΧΥΖ 0052 SUZUKI KLV1000 ΛΑΡΙΣΑΣ 28

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 Ταχ. Δ/νση : Ε.Βοστάνη 46-48 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 16/07/2014 Τέρμα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη Αρ.διακ.: 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 23 Iουλίου 2013 Αριθ. Διακ.: 331/13ΕΠ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. Τηλέφωνο : 2132143327,317 Fax : 2132143222 E-mail : k.marsangelou@ekab.gr

ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. Τηλέφωνο : 2132143327,317 Fax : 2132143222 E-mail : k.marsangelou@ekab.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:6ΚΟ4ΟΡ1Π-7ΥΨ A ΑΜ:15PROC002620698

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡ1Π-ΥΛΓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡ1Π-ΥΛΓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ K.Y. ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΝ. ΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 12/9/2012 Τέρµα οδού Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : 11527

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ταχ. Κώδικας : 11527 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΒΩΟΡ1Π-6Φ6 ΑΔΑΜ: 15PROC002644143

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003014645 2015-09-03

15PROC003014645 2015-09-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. AE 160/27-10-2011. Bosch 200,00. Bosch 02-12-2011 180,00 AE 66/04-11- 2011 7782322205 RKLE 110TPFSA 42 S731

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. AE 160/27-10-2011. Bosch 200,00. Bosch 02-12-2011 180,00 AE 66/04-11- 2011 7782322205 RKLE 110TPFSA 42 S731 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα : Ε.Κ.Α.Β.- Ηµεροµηνία 22/11/2011 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AE 160/27-10-2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) Φάρος κοµπλέ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πόλη: Νεάπολη. Ταχ. Κώδικας: 72400

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πόλη: Νεάπολη. Ταχ. Κώδικας: 72400 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Νεάπολις, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 278 Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου Πόλη: Νεάπολη Ταχ. Κώδικας: 72400 Πληροφορίες: Πρωτ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136129 2014-06-30

14PROC002136129 2014-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΜΞΡ469Η25-ΣΟΤ ΑΔΑΜ: 14PROC002136129 2014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ: «Ασφάλιση οχημάτων ΔΕΥΑΚ έτους 2015-2016»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ: «Ασφάλιση οχημάτων ΔΕΥΑΚ έτους 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα