Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού"

Transcript

1 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Μπαράζ συνεντεύξεων από τον καγκελάριο της Αυστρίας Βέρνερ Φάιμαν, με κριτική στις γερμανικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες μια έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα ήταν αντιμετωπίσιμη, τις οποίες καταγγέλλει ως ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδας. Την Παρασκευή, σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα «Χόιτε» καταδίκασε ως «πλήρως ακατανόητη την ιδέα ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών να αναμιγνύονται πριν από μια εκλογική αναμέτρηση», επισημαίνοντας ότι με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ έχουν διαφορετικές γνώμες στο θέμα της Ελλάδας. Χτες, στην κυριακάτικη έκδοση της (επίσης) αυστριακής εφημερίδας «Εστεραιχ», συνέχισε τις καταγγελίες του, τονίζοντας πως «καμία χώρα δεν χρειάζεται φωνές απ έξω, οι οποίες, μάλιστα, έχουν τη μορφή απειλής. Αυτό είναι μια απαράδεκτη ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδας. Δεν παίζει κανείς με τέτοια σενάρια». Κατά τον Αυστριακό καγκελάριο και αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών, «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ενδεχομένως να ζήσει και με μια κυβέρνηση Τσίπρα και αυτό είναι αυτονόητο, γιατί έτσι γίνεται στη Δημοκρατία και θα ήταν απαράδεκτο, εάν εμείς στην ΕΕ καθορίζουμε, ποιος επιτρέπεται να εκλεγεί και ποιος όχι». Είχε προηγηθεί μια άλλη συνέντευξή του στην οποία είχε καταδικάσει ως «περισσότερο από περιττή» και ως «ασέβεια απέναντι στους Έλληνες ψηφοφόρους, όπως επίσης και απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες», την συζήτηση για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, διαμηνύοντας συγχρόνως πως «όσα συζητούνται στον προεκλογικό αγώνα στην Ελλάδα είναι υπόθεση των Ελλήνων». Αυτά για να μην μένουμε με την εντύπωση των μονόπλευρων απόψεων από το εξωτερικό. ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ( FIG) ΚΑΙ ΤΕΕ Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού Η ενημέρωση για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και πως αυτές επηρεάζουν το επάγγελμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού θα βρεθεί στο επίκεντρο της ημερίδας, που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG), σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 24 Ιανουαρίου 2015, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4) στην Αθήνα, με θέμα: «Διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση στην αλλαγή, διασφαλίζουμε τον τοπογράφο του αύριο». Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) είναι ο παγκόσμιος φορέας σχετικός με το επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού, με μέλη εθνικούς επαγγελματικούς φορείς Τοπογράφων από 121 χώρες, 42 Εθνικούς Χαρτογραφικούς και Κτηματολογικούς Οργανισμούς, 90 εκπαιδευτικά ιδρύματα, και εταιρείες τοπογραφικών οργάνων και λογισμικού. Το όραμα της FIG για τη νέα περίοδο είναι ένας σύγχρονος και προσοδοφόρος επαγγελματικός κλάδος, ο οποίος εξοπλισμένος με πρωτοπόρες και αξιόπιστες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνολογία θα ενεργεί με ακεραιότητα και σιγουριά, διασφαλίζοντας την χρησιμότητα του International Federation of Surveyors Fédération Internationale des Géomètres Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure Ημερίδα FIG, 24 Ιανοσαρίοσ 2015 Τοπογράφου στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία και ταυτό- International Federation of Surveyors Kalvebod Brygge χρονα μεταφράζοντας τα παραπάνω DK-1780 Copenhagen V λόγια σε πράξη, μέσα σε ένα σύνθετο κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία. τοδοτεί Tel. + την έναρ Η ημερίδα σημα- DENMARK Στην ημερίδα είναι προσκεκλημένοι ξη των εργασιών υψηλού επιπέδου ομιλητές από διάφορους διεθνείς και εγχώριους της Web FIG site: για τη νέα φορείς UN, FAO, Harvard University τετραετία. USA, Ordnance Survey, RICS, εκπρόσωποι επενδυτικών οργανισμών, Υπουργείων, Τραπεζών, κλπ, καθώς και Τοπογράφοι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων Κίνας και Μαλαισίας, εκπρόσωποι των Χαρτογραφικών Αμθιθέαηρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνηαγμα Διασυαλίζοντας την Άμεση Ανταπόκριση στην Αλλαγή, Διασυαλίζοσμε τον Τοπογράυο τοσ Αύριο Οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα από τη Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, ΗΠΑ, «Ensuring the Rapid Response to Change, Νέα Ζηλανδία, Τουρκία, Λίβανο, Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας Ensuring the Surveyor of Γκάνα, Tomorrow» Νιγηρία, Χονγκ Κονγκ, Αζερμπαϊτζάν και εταιρείες τοπογραφι- Αναλυτικά το "Newsletter ΤΕΕ". Απευθείας διαδικασία εγγραφής: κών οργάνων και λογισμικού. στη σελ. 3 tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Τνπνγξάθσλ (FIG) είλαη ν παγθόζκηνο θνξέαο ζρεηηθόο κε ην Εκδήλωση της UIA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ επάγγεικα ηνπ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, κε κέιε εζληθνύο επαγγεικαηηθνύο θνξείο Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), διοργανώνει Τνπνγξάθσλ από 121 ρώξεο, 42 Δζληθνύο Φαξηνγξαθηθνύο θαη Κηεκαηνινγηθνύο ΣΕΛ. 2 ατζέντα θεμάτων μηχανικών -με την υποστήριξη του ΤΕΕ- εκδήλωση με τίτλο: "Οι Έλληνες Αρχιτέκτονες Οξγαληζκνύο, 90 εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, εηαηξείεο ηνπνγξαθηθώλ νξγάλσλ θαη ΣΕΛ. 3-4 θέματα μηχανικών που διακρίθηκαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς της UIA κατά την τριετία ινγηζκηθνύ. ΣΕΛ. 5 διεθνή θέματα 2014", η οποία και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17.30, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα). ΣΕΛ. 6 πρωτοσέλιδα Ζ FIG έρεη εφημερίδων 10 Δπηηξνπέο, πνπ θαιύπηνπλ εξεπλεηηθά θαη επαγγεικαηηθά όιν ην εύξνο ΣΕΛ. 7- ησλ 8 αποκόμματα δξαζηεξηνηήησλ εφημερίδων ηνπ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, όπσο δηάθνξα ζέκαηα ηερληθά, αιιά 1 θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο γεο θαη αθηλήησλ, θηεκαηνινγίνπ, αγνξάο αθηλήησλ, θνξνινγίαο αθηλήησλ, εθηηκήζεσλ αμηώλ, ζηεγαζηηθά θαη δαλεηνδνηήζεηο, ζρεδηαζκνύ ρξήζεσλ γεο,

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ Σήμερα στις θα πραγματοποιηθεί -στο αμφιθέατρο Τ102 του ΕΜΠ Συγκρότημα Πατησίων (κτίριο Τοσίτσα, 1ος όροφος)- η τέταρτη συζήτηση του Κύκλου Συζητήσεων του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ με τίτλο: "Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση". Η συζήτηση έχει θέμα: Μεγάλες μητροπολιτικές παρεμβάσεις στην Αθήνα και αστική ανάπτυξη. Πώς και για ποιους;. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: "Η Ενέργεια και το Περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020", διοργανώνουν σήμερα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Δίκτυο Πράξη, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Η εκδήλωση διεξάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48) και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 6.30 μμ στα γραφεία του (Βουλής 44Α, Αθήνα). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα μιλήσει η δρ. Έλενα Κόρκα, Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, με θέμα: «Ηθική Δεοντολογία και το αίτημα επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας». ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Κοπή πίτας ΣΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ... ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Φεβρουαρίου Μαίου 2015 ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 21ο Φοιτητικό συνέδριο: Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2015 ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου" ΑΘΗΝΑ Εκδήλωση της UIA ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Ελλάδος Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, με την υποστήριξη του ΤΕΕ, διοργανώνει -στις 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17.30, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα)- εκδήλωση με τίτλο: "Οι Έλληνες Αρχιτέκτονες που διακρίθηκαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς της UIA κατά την τριετία ". Στην εκδήλωση αναμένεται να μιλήσουν ο πρώην πρόεδρος της UIA Βασίλης Σγούτας, οι βραβευμένοι αρχιτέκτονες Αριστείδης Ρωμανός και Παύλος Αραβαντινός, καθώς και οι: Φανή Βαβύλη, Νίκος Φιντικάκης και Κυριάκος Πιπίνης, μέλη του Ελληνικού Τμήματος της UIA. Θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ενώ στο foyer του αμφιθεάτρου θα παρουσιαστεί έκθεση των βραβείων και διακρίσεων στους διαγωνισμούς της UIA UTOPIA and/or happiness in your Own Otherwhere, Young Architects Antalya, Golden Cubes και UIA-Durban Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου Στο συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις για όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης. Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες: νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος, χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, κλιματική αλλαγή και δράση, μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστική πολιτική, διαχείριση ακινήτων (real estate), καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χωροθέτηση επενδύσεων, γεωπληροφορική, αστική αναγέννηση, ποιότητα ζωής, κοινωνικά προβλήματα και χωρική ανάπτυξη, δημογραφικές εξελίξεις, πρωτογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός της διατροφής (sustainable food planning), ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση), μάρκετινγκ και branding τόπου, σχεδιασμός του ήχου (sound planning) κ.ά. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές συνεδρίες για νέους επιστήμονες. Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν τις εργασίες τους πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις περιλήψεις, από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 23 Φεβρουαρίου 2015, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής που θα ενεργοποιηθεί για το σκοπό αυτό στον ιστότοπο του συνεδρίου (http:// conferenceprd4.prd.uth.gr/). Στην ίδια διεύθυνση θα βρουν τις οδηγίες υποβολής και ένα υπόδειγμα περίληψης. Πληροφορίες: Τηλ.: (Εύα Ψαθά) και (Δώρα Παπαθεοχάρη), 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ International ΔΙΕΘΝΟΥΣ Federation ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ of Surveyors ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (FIG) ΜΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ Fédération Internationale ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ des Géomètres ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού «Διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση στην αλλαγή, διασφαλίζουμε τον τοπογράφο του αύριο» είναι το θέμα της ημερίδας, που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG), σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 24 Ιανουαρίου 2015, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4) στην Αθήνα. Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται: Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) είναι ο παγκόσμιος φορέας σχετικός με το επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού, με μέλη εθνικούς επαγγελματικούς φορείς Τοπογράφων από 121 χώρες, 42 Εθνικούς Χαρτογραφικούς και Κτηματολογικούς Οργανισμούς, 90 εκπαιδευτικά ιδρύματα, και εταιρείες τοπογραφικών οργάνων και λογισμικού. Η FIG έχει 10 Επιτροπές, που καλύπτουν ερευνητικά και επαγγελματικά όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Τοπογράφου Μηχανικού, όπως διάφορα θέματα τεχνικά (γεωδαισίας, φωτογραμμετρίας, μικρομετακινήσεων, υδρογραφίας, χαρτογραφίας), αλλά και θέματα διαχείρισης γης και ακινήτων, κτηματολογίου, αγοράς ακινήτων, φορολογίας ακινήτων, εκτιμήσεων αξιών, στεγαστικά και δανειοδοτήσεις, σχεδιασμού χρήσεων γης, διαχείρισης χωρικής πληροφορίας και εθνικών υποδομών χωρικών δεδομένων. Επίσης, έχει το ινγηζκηθνύ. Academic Forum, που μαζί με την Επιτροπή 2 (αρμόδια για τα Εκπαιδευτικά θέματα), συντονίζουν και συνεργάζονται με όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα-μέλη της FIG. Έχει επίσης το NMAs Directors General Forum, στο οποίο συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται όλοι οι Χαρτογραφικοί και Κτηματολογικοί Οργανισμοί. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η FIG ιδρύει ειδικά Task Forces, με σκοπό να μελετήσουν και να διερευνήσουν ειδικά θέματα που δεν καλύπτονται από το εκάστοτε πρόγραμμα των Επιτροπών. Η FIG διοργανώνει ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις και συνέδρια, με το χαρακτήρα της εβδομάδος εργασίας, καθώς και μικρότερα ετήσια Workshops εστιασμένα σε ειδικά θέματα. Κάθε τέσσερα χρόνια διοργανώνεται το Congress, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της τετραετίας και διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρων των Επιτροπών. Τον Ιούνιο του 2014 πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία το αντίστοιχο Congress και οι εκλογές ανέδειξαν τα μέλη του νέου διοικητικού Συμβουλίου και νέο Πρόεδρο το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ, αναπλ. καθ. ΕΜΠ κ. Χρυσή Πότσιου, για την περίοδο Η έναρξη των εργασιών της νέας τετραετίας σηματοδοτείται με ημερίδα που διοργανώνει η FIG σε συνεργασία με το ΤΕΕ, στις 24 Ιανουαρίου 2015, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ. Το σύνθημα της FIG για τη νέα περίοδο είναι: «Ensuring the Rapid Response to Change, Ensuring the Surveyor of Tomorrow». Το Ημερίδα FIG, 24 Ιανοσαρίοσ 2015 Αμθιθέαηρο όραμα της ΤΕΕ, FIG για Νίκης τη νέα περίοδο 4, Σύνηαγμα είναι ένας σύγχρονος και προσοδοφόρος επαγγελματικός κλάδος, ο οποίος εξοπλισμένος με πρωτοπόρες και αξιόπιστες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνολογία θα ενεργεί με ακεραιότητα και σιγουριά, διασφαλίζοντας την χρησιμότητα του Τοπογράφου στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία και ταυτόχρονα μεταφράζοντας τα παραπάνω λόγια σε πράξη, μέσα σε ένα σύνθετο κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία. Στην ημερίδα είναι προσκεκλημένοι υψηλού επιπέδου ομιλητές από διάφορους διεθνείς και εγχώριους φορείς (UN, FAO, Harvard University USA, Ordnance Survey, μικής ιδιοκτησίας, δανειοδοτήσεων και οικονομικής ανάπτυξης, International Federation of Surveyors Kalvebod Brygge Εναρμόνιση του DK-1780 νομικού και Copenhagen πολιτικού πλαισίου διαχείρισης γης και χωρικής DENMARK πληροφορί- V ας - η εμπειρία των United Tel. + Nations, Διερεύνηση των απαιτήσεων των επενδυτών, της αγοράς ακινήτων Web και της site: ανάγκης των πολιτών για προσιτή κατοικία - η εμπειρία από το Joint Center for Housing Studies του Harvard University USA, -Ενημέρωση σχετικά με την πολιτική του FAO για την καλή διαχείριση της γης, των δασών και της παράκτιας ζώνης, -Σκέψεις για το νέο μοντέλο των εθνικών Διασυαλίζοντας την Άμεση Ανταπόκριση στην Αλλαγή, Διασυαλίζοσμε τον Τοπογράυο τοσ Αύριο «Ensuring the Rapid Response to Change, Ensuring the Surveyor of Tomorrow» επαγγελματικών συλλόγων και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες αλλαγές και εξελίξεις, -Η ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα στις αλλαγές και εξελίξεις, και η κίνηση επαγγελματιών μέσα στην Ευρώπη, -Η αντιμετώπιση των αλλαγών και εξελίξεων από την εκπαίδευση - η εμπειρία από την Ασία και την Κίνα, -Η αντιμετώπιση των αλλαγών και εξελίξεων από τους Κτηματολογικούς Οργανισμούς, Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Τνπνγξάθσλ (FIG) είλαη ν παγθόζκηνο θνξέαο ζρεηηθόο κε ην RICS, εκπρόσωποι επενδυτικών οργανισμών, -Η ανταπόκριση της FIG στις αλλαγές και εξελίξεις, επάγγεικα ηνπ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, κε κέιε εζληθνύο επαγγεικαηηθνύο θνξείο Υπουργείων, Τραπεζών, κλπ, καθώς και Τοπογράφοι Τνπνγξάθσλ από 121 ρώξεο, 42 εκπρόσωποι Δζληθνύο των κυβερνήσεων Φαξηνγξαθηθνύο Κίνας θαη Κηεκαηνινγηθνύο -Η συμβολή της FIG σε περιοχές που έχουν Οξγαληζκνύο, 90 εθπαηδεπηηθά και Μαλαισίας, ηδξύκαηα, εκπρόσωποι εηαηξείεο των Χαρτογραφικών Οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα κής, ηνπνγξαθηθώλ μεγαλύτερη ανάγκη νξγάλσλ - η περίπτωση θαη της Αφρι- από τη Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, λιξή της, τα διαχρονικά επιτεύγματα της FIG και η εξέ- Ζ FIG έρεη 10 Δπηηξνπέο, πνπ Νορβηγία, θαιύπηνπλ ΗΠΑ, Νέα εξεπλεηηθά Ζηλανδία, Τουρκία, θαη επαγγεικαηηθά Λίβανο, Γκάνα, Μεραληθνύ, Νιγηρία, Χονγκ Κονγκ, όπσο Αζερμπα- δηάθνξα ζέκαηα ηερληθά, αιιά όιν ην εύξνο -Το πρόγραμμα της FIG για την επόμενη 4ετία, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τνπνγξάθνπ με βάση το σύνθημά της. θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο γεο θαη αθηλήησλ, ϊτζάν και εταιρείες θηεκαηνινγίνπ, τοπογραφικών οργάνων αγνξάο αθηλήησλ, θνξνινγίαο αθηλήησλ, εθηηκήζεσλ αμηώλ, ζηεγαζηηθά και λογισμικού), θαη οι οποίοι δαλεηνδνηήζεηο, θα αναπτύξουν αυτό ζρεδηαζκνύ Δηλώσεις συμμετοχής ρξήζεσλ γεο, ακριβώς το θέμα. δηαρείξηζεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο θαη εζληθώλ ππνδνκώλ. Δπίζεο, Την ημερίδα έρεη μπορούν ην Academic να παρακολουθήσουν Forum, πνπ καδί κε ηελ Δπηηξνπή Η θεματολογία 2 (αξκόδηα των γηα ομιλιών ηα Δθπαηδεπηηθά συνολικά ζέκαηα), περίπου 150 ζπληνλίδνπλ προσκεκλημένοι Έλληνες και ξένοι σύνεδροι. Η είσοδος στην ημερί- θαη ζπλεξγάδνληαη κε όια ηα εθπαηδεπηηθά Πιο συγκεκριμένα, ηδξύκαηα-κέιε οι ομιλίες περιλαμβάνουν ηεο FIG. Έρεη επίζεο ην NMAs δα είναι ελεύθερη, με σκοπό την ενημέρωση Directors General Forum, ζην μεταξύ νπνίν άλλων ζπκκεηέρνπλ θέματα που αφορούν θαη στη: δξαζηεξηνπνηνύληαη όινη νη ως προς τις σύγχρονες τάσεις όσων Ελλήνων Φαξηνγξαθηθνί θαη Κηεκαηνινγηθνί -Ενημέρωση Οξγαληζκνί. για τις σύγχρονες Αλά τεχνολογικές ηαθηά ρξνληθά συναδέλφων δηαζηήκαηα το επιθυμούν. Θα ε τηρηθεί FIG σειρά ηδξύεη εηδηθά Task Forces, κε ζθνπό εξελίξεις λα και πως κειεηήζνπλ αυτές επηρεάζουν θαη το λα επάγγελμα του Τοπογράφου, δηεξεπλήζνπλ χρονικής προτεραιότητας. εηδηθά ζέκαηα Παρακαλούνται οι πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην εθάζηνηε πξόγξακκα ησλ Δπηηξνπώλ. ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στη -Ενημέρωση σχετικά με τη μοντελοποίηση Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της πληροφορίας για τα κτίρια (ΒΙΜ) και την και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ (πληροφορίες κ.κ. κε Αναστασία ην ραξαθηήξα Σώκου, Γιάννης ηεο Ζαμπατής Ζ FIG δηνξγαλώλεη εηήζηεο Γεληθέο αναγκαιότητα Σπλειεύζεηο εκπαιδευτικής θαη αναβάθμισης ζπλέδξηα, εβδνκάδνο εξγαζίαο, θαζώο θαη των Τοπογράφων κηθξόηεξα ώστε εηήζηα να ανταποκριθούν Workshops στις και εζηηαζκέλα Όλγα Καλατζοπούλου, ζε τηλ εηδηθά , ζέκαηα. Κάζε ηέζζεξα ρξόληα απαιτήσεις δηνξγαλώλεηαη της ραγδαίας ην αστικοποίησης Γηεζλέο και Σπλέδξην (Congress), και ) και ζην στο της καθ ύψος ανάπτυξης των αστικών περιοχών, αποστέλλοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής, που είναι αναρτημένη πιαίζην ηνπ νπνίνπ νινθιεξώλεηαη ην πξόγξακκα ηεο ηεηξαεηίαο θαη δηελεξγνύληαη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε διασφάλιση λένπ οικονομικής Γηνηθεηηθνύ σταθερότητας, Σπκβνπιίνπ ατο- στην ιστοσελίδα θαη Πξνέδξσλ του ΤΕΕ ησλ Δπηηξνπώλ. 3

4 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Απόφαση ΣτΕ για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων δαπανών Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ομόφωνα αντισυνταγματικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Δικαιοσύνης, το οποίο προβλέπει άνοδο του ανωτάτου ορίου (πλαφόν) προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, έργων και παροχής υπηρεσιών, σε όλα τα υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάστηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προβλέπει ότι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών της «κεντρικής διοίκησης» (υπουργεία, κ.λπ.) θα γίνεται από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ποσό της δαπάνης είναι πάνω από ευρώ (πλέον του ΦΠΑ). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Προεδρικό Διάταγμα 87/2014) ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες των υπουργείων, κ.λπ. ξεκινάει σήμερα από το ποσό των ευρώ και άνω (συν ΦΠΑ). Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πρόεδρο Νικ. Αγγελάρα συνήλθε για να διατυπώσει τις απόψεις της επί του επίμαχου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η νομοθεσία. Εισηγητής της υπόθεσης ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου κ. Αγγελάρας. Να σημειωθεί ότι σε σπάνιες περιπτώσεις και σε πολύ σοβαρά θέματα ο πρόεδρος του Ε.Σ. είναι παράλληλα και εισηγητής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ομόφωνα με το 26ο πρακτικό της γενικής συνεδρίασης της Ολομέλειας έκρινε για τρεις βασικούς λόγους αντισυνταγματικό το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ε.Σ. η άνοδος του ορίου υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της κεντρικής διοίκησης στις ευρώ από ευρώ που είναι, δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία», καθώς: 1) Δεν έχει προηγηθεί μελέτη με την οποία να αιτιολογείται η αναγκαιότητα και η προσφορότητα της επέμβασης, κατά τρόπο ώστε να μην αναιρείται η πρακτική αποτελεσματικότητα του προληπτικού ελέγχου βάσει του άρθρου 98 του Συντάγματος», 2) Δεν έχει γίνει ανάλυση των κινδύνων στον εξαιρούμενο του προληπτικού ελέγχου διαχειριστικό φάσμα, ούτε όμως «έχει γίνει εκτίμηση των εξαιρουμένων του ελέγχου δαπανών σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα» και 3) Δεν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος -όπως απαιτεί ο νόμος- από την προηγούμενη αύξηση του «πλαφόν» που έγινε με το Π.Δ. 87/2014. Η Ολομέλεια του Ε.Σ. αναφέρει στο σχετικό πρακτικό ότι οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας υπαγορεύουν «την θεσμική αφύπνιση και χειραφέτηση των ελεγκτικών μηχανισμών, με την λήψη θετικών μέτρων για τη διερεύνηση της εμβέλειας τους». Δάνειο 150 εκατ ευρώ στη ΔΕΗ από τη ΕΤΕπ Σκουπίδια Λόφους σχηματίζουν τα σκουπίδια σε όλες τις γειτονιές της Τρίπολης, για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα. Τα σκουπίδια βρίσκονται στους δρόμου για περισσότερες από είκοσι ημέρες, αφού ο Δήμος δεν έχει χώρο προκειμένου να διατεθούν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η μεταφορά των σκουπιδιών της Τρίπολης στο ΧΥΤΑ Φυλής σταμάτησε πριν τα Χριστούγεννα, δεδομένου ότι συμπληρώθηκε το όριο του όγκου απορριμμάτων, για το οποίο είχε άδεια και είχε πληρώσει ο Δήμος για να μεταφέρει και δεν του έχει επιτραπεί περαιτέρω εναπόθεση. Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δανεισμό της ΔΕΗ ύψους 150 εκατ. ευρώ προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών. Το δάνειο της ΕΤΕπ έχει 15ετή διάρκεια, περίοδο χάριτος 5 ετών και σταθερό επιτόκιο 1,943%. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του επενδυτικού έργου Διανομή VI/B που αφορά στην επέκταση, ανακαίνιση και ενίσχυση των δικτύων διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης όλης της χώρας με βασικό στόχο να συμβάλλει τόσο στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο για όσους νέους πελάτες ζητήσουν σύνδεση μέσα στην εξεταζόμενη τριετία (πρόβλεψη για ), όσο και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου για βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειάς του. Η απόφαση αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η ΔΕΗ σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφειλόμενων ποσών. «Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στη ΔΕΗ ΑΕ υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ», αναφέρει η απόφαση. Η ΔΕΗ θα καταβάλει στο Δημόσιο για την παρεχόμενη εγγύηση του προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 1,50% 4

5 ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ CES 2015 Την Παρασκευή έκλεισε τις πύλες της στο Λας Βέγκας η 40η Διεθνής Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων, στην οποία κάθε χρόνο σπεύδουν να επιδείξουν τα πρωτότυπα των νέων προϊόντων τους μικροί και μεγάλοι παραγωγοί τεχνολογίας. Κατά το τριήμερο 6-9 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν ορισμένα από τα πλέον φουτουριστικά προϊόντα, επιβεβαιώνοντας πως η ηλεκτρονική δίνει «φτερά στη φαντασία». Χαρακτηριστικά είναι κάποια από τα εκθέματα της εφετινής CES. Η εικονιζόμενη Mercedes-Benz, F 015 Luxury in Motion, είναι απλώς ένα πρωτότυπο αυτή τη στιγμή, είναι ένα αυτοκίνητο δίχως οδηγό, με ιδιαίτερη πολυτέλεια, που αποκαλύπτει πόσο διαφορετικά σκέφτεται και σχεδιάζει η Mercedes την οδηγική εμπειρία στο μέλλον. Για τους βιαστικούς ή ανυπόμονους, η φόρτιση του κινητού δεν θα είναι στο εξής πρόβλημα, αφού χάρη στον φορτιστή της StoreDot, μια ισραηλινή πατέντα, θα επιτυγχάνεται 100 φορές ταχύτερα από ότι με τους συνήθεις φορτιστές. Εκτός από τα τηλέφωνα μπορεί να φορτίζει ταμπλέτες και φορητούς υπολογιστές. Η Emiota Smart, είναι μια έξυπνη ζώνη η οποία παρακολουθεί και προστατεύει την υγεία όποιου τη φορά. Παρακολουθώντας το μέγεθος της μέσης, αυτομάτως ρυθμίζει και την ποσότητα φαγητού που επιτρέπεται να καταναλώσει κάποιος, ώστε μετά από ένα μεγάλο γεύμα να αισθάνεται άνετα. Πρόκειται για προϊόν που δεν έχει βγει ακόμη στην αγορά Στον αντίποδα βρίσκεται αυτό το ευφυές skateboard, το οποίο μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα 6,2 μιλίων/ώρα, τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία, αυξομειούμενη ανάλογα με την πίεση των ποδιών του χρήστη, όπως, άλλωστε και όλες οι αλλαγές κατεύθυνσης. Πρόκειται για μια κατασκευή της IO Hawk, μάλλον ακριβή - κοστίζει δολάρια. Αυτό το δαχτυλίδι κοστίζει 270 δολάρια, κατασκευάζεται από την εταιρεία Logbar και επιτρέπει κουνώντας μόνο το δάκτυλο από απόσταση να ενεργοποιούνται συσκευές μουσικής, να επιλέγεται η μουσική, να παίζονται παιχνίδια στο κινητό τηλέφωνο ή στην οθόνη της τηλεόρασης ή ακόμη να ανοιγοκλείουν οι κουρτίνες του δωματίου. Το μόνο που προαπαιτείται είναι ο προγραμματισμός των κινήσεων με ένα app έξυπνου τηλεφώνου! 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ πρωτοσέλιδα ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑ ΝΕΑ: Νίκη ΣΥΡΙΖΑ αλλά χωρίς αυτοδυναμία συνεχίζουν να δείχνουν οι δημοσκοπήσεις- ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ- Νέα παρέμβαση από τον Αλέξη Τσίπρα με άρθρο του στην DIE WELT και διαβεβαιώσεις ότι θα πληρωθεί κανονικά το ομόλογο 2,5 δισ. του Μαρτίου- Πόλεμος ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ για την ανακοίνωση της ΤτΕ ότι όλα είναι υπό έλεγχο ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ- Ο Αντώνης Σαμαράς στη μεγάλη πορεία του Παρισιού. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ρεαλιστικές φοροελαφρύνσεις και μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα της ΝΔ- ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εκατομμύρια διαδηλωτές και δεκάδες ηγέτες χωρών φώναξαν: «Όχι στην τρομοκρατία, Ναι στην ελευθερία έκφρασης»- ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΙΖΙΑΝΟΙ Οι «Πυρήνες» του Οκτωβρίου- ΑΦΕΘΗ- ΚΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΘΑ ΑΝΑΤΙΝΑΖΑΝ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ. ΕΘΝΟΣ: Που στοχεύουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 15 ημέρες πριν από τις εκλογές- ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΑΧΩΝ Παρίσι: Η μεγάλη πορεία για την ελευθερία- ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ- Το Παρίσι έγινε πάλι η Πόλη του Φωτός Τσίπρας-Σαμαράς: Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΥ- ΝΑΜΙΑ, Ο ΑΛΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΕΙ Τζόζεφ Στίγκλιτς: ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ Μηνύσεις και ανοιχτές απειλές- ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Η «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ». ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αδιανόητα ποσοστά από μέτρηση σε μέτρηση δημιουργούν «παραισθήσεις» στην κοινή γνώμη- ΧΑΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣ- ΚΟΠΗΣΕΙΣ- Άλλες δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία κλείνει την ψαλίδα, άλλες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μη αναστρέψιμο προβάδισμα και άλλες ότι θα καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. ΕΣΤΙΑ: ΠΕΝΤΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ 6,5 ΧΡΟΝΙΑ!- Η κυριώτερη αιτία της οικονομικής καταστροφής. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Θερμοπυρηνικός Αρμαγεδδών; ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΡ- ΘΟΔΟΞΙΑΣ-ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ζητούν επιτάχυνση των προσπαθειών ανάκαμψης από τη νέα κυβέρνηση- ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- 10 δισ. ευρώ περιμένουν τις πολιτικές εξελίξεις Θέμα: Τι επισημαίνουν Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν σε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια- ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕ- ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Τράπεζα της Ελλάδος: ΥΠΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕ- ΛΙΕΣ. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Νέα ραβασάκια ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες ΤΑ ΝΕΑ Σελίδα 31 12/01/2015 Ένα ακόμη εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να αναζητήσουν τις επόμενες ημέρες στο Taxisnet περίπου ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προχώρησαν σε διορθώσεις της περιουσιακής τους κατάστασης για το Για περίπου από αυτούς τα νέα είναι καλά καθώς η νέα εκκαθάριση οδηγεί σε μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατά 20% στην περίπτωση κενών μη ηλεκτροδοτοϋμενων ακινήτιων, κατά 50% για φορολογουμένους με χαμηλό εισοδήματα ή ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή εφόσον πρόκειται για τρίτεκνους, πολυτέκνους και άτομο με αναπηρία πάνω από 80% με εισόδημα κάτω από ευρώ και σχετικά μικρή αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας. Για τους υπόλοιπους όμως, οι διορθώσεις στο Ε9 αποδεικνύονται ακριβές καθώς χάνουν τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις που τους είχαν χορηγηθεί με την προηγούμενη μαζική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. στα τέλη Οκτωβρίου. Τότε, στις 28 Οκτωβρίου, είχαν αναρτηθεί 1,4 εκατομμύρια νέα εκκαθαριστικά στα οποία σχεδόν ένας στους πέντε ιδιοκτήτες ακινήτων κέρδιζαν έκπτωση 20%, 50% ή και πλήρη απαλλαγή. Φορολογούμενοι οι οποίοι διόρθωσαν το Ε9 του 2014 έως τις 30 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να αναζητήσουν και να τυπώσουν από το Taxisnet με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης τα νέα εκπτωτικά εκκαθαριστικά, θα διαπιστώσουν: Μείωση φόρου 20% για ακίνητα τα οποία ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους και δεν είχαν δηλωθεί σωστά με τις αρχικές δηλώσεις. Μείωση ΕΝΦΙΑ 50% εφόσον, μετά τις διορθώσεις, είχαν συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα το 2013 χαμηλότερο από ευρώ, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων του 2014 δεν υπερέβαινε τα 150 τ.μ. και η αξία της περιουσίας δεν ξεπερνούσε τα ευρώ για τον άγαμο, τα ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και τα ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με δυο παιδιά. Το κριτήριο εισοδήματος προσαυξάνεται κατά ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας. Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προκειμένου για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον μετά τις διορθώσεις το οικογενειακό εισόδημα του 2013 ήταν χαμηλότερο από ευρώ (με προσαύξηση ευρώ για τον/ τη σύζυγο και κάθε παιδί) και το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που βρίσκονταν στην κατοχή του φορολογουμένου το 2014 (την 1η Ιανουαρίου για την ακρίβεια) ήταν μικρότερο από 150 τ.μ. Με την ανάρτηση της νέας παρτίδας διορθωμένων εκκαθαριστικών εντός των ημερών, κλείνει το κεφάλαιο ΕΝΦΙΑ για το 2014, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκκαθαρίσεις. Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι διορθώσεις για περίπου φορολογουμένους για τους οποίους οι τροποποιήσεις στο Ε9 έφεραν αυτόματες μειώσεις φόρου πάνω από 300 ευρώ και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Φορολογική Διοίκηση για να γίνουν οι επιστροφές φόρου θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος δικαιολογητικών από τις ΔΟΥ. Μετά την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών, αναμένεται να ανοίξει και πάλι η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet για εκπρόθεσμες διορθώσεις στο Ε9 του Οι διορθώσεις αυτές πλέον θα συνοδεύονται με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ύψους 100 ευρώ. Ασπίδα για την παραλιακή ζώνη Καλαμαριάς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σελίδες /01/2015 Ασπίδα προστασίας για μία από τις ομορφότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης, που έχει ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο αλλά και τεράστια λαογραφική σημασία, αναμένεται να αποτελέσει ο σχεδιαζόμενος χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης της παραθαλάσσιας ζώνης της Νέας Κρήνης στην Καλαμαριά. Την πρόταση για το χαρακτηρισμό του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς ως προστατευόμενης περιοχής και ως τοπίου και ζώνης ιδιαίτερου κάλλους, που περιβάλλει στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, διατυπώνει το τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Η σχετική έκθεση, που έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΜΑ-Θ, περιλαμβάνει τις εκτάσεις που αναπτύσσονται από το Κυβερνείο της Θεσσαλονίκης μέχρι και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας -στη διασταύρωση των οδών Θέτιδος και Ησιόδου- και από τις οδούς Θεμιστοκλή Σοφούλη και Νικολάου Πλαστήρα μέχρι τη θάλασσα. Την προστασία της παραλιακής ζώνης έχει ζητήσει κατ' επανάληψη και η διοίκηση του δήμου Καλαμαριάς υπό τον Θεοδόση Μπακογλίδη. Εξάλλου με εντολή του δημάρχου Καλαμαριάς και του αρμόδιου αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Παναγιώτη Θεοδοσιάδη στο δήμο συγκροτήθηκε ομάδα δουλειάς που επεξεργάζεται τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το ΥΜΑ-Θ, ώστε να καταθέσει τις επιμέρους παρατηρήσεις της. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδοσιάδη πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να εισαγάγει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σύμφωνα με την έκθεση που έχει συνταχθεί από τη διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του ΥΜΑ-Θ στην παραθαλάσσια περιοχή της Καλαμαριάς, που εκτείνεται στα ανατολικά του στρατοπέδου Κόδρα και του Κυβερνείου και μέχρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας, "διασώζονται φυσικές διαμορφώσεις με απότομες κλίσεις, δενδροφυτεύσεις, η συνέχεια του αιγιαλού της παλιάς Θεσσαλονίκης κ.ά. Αποτελεί δηλαδή μαρτυρία της ιστορικής τοπογραφίας της περιοχής και πρέπει να διαφυλαχθεί από ασύμβατες επεμβάσεις και κατασκευές". Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΜΑ-Θ, η συγκεκριμένη περιοχή έχει ιδιαίτερη θέση στη συλλογική μνήμη με τη λαογραφική, την εθνολογική, την κοινωνική, την τεχνική και την ιστορική σημασία της. Μεταξύ άλλων αποτέλεσε τόπο εγκατάστασης προσφύγων κατά την περίοδο Κατά το διάστημα αυτό κατασκευάστηκαν ξύλινες σκάλες, για να πλευρίζουν τα καραβάκια που έρχονταν από την προκυμαία του Λευκού Πύργου. Εξάλλου στην πλαζ της Αρετσούς, όπως περιγράφεται στην 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ έκθεση της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του ΥΜΑ-Θ, "υπήρξαν στα χρόνια της προσφυγιάς του '22 τα αλήστου μνήμης Απολυμαντήρια', ισόγειο κτίσμα με δώμα για τον έλεγχο της υγιεινής των πρώτων κατοίκων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Τα Απολυμαντήρια έχουν μείνει στη λαογραφία και στην παράδοση του ποντιακού ελληνισμού". Επιπρόσθετα στην ευρύτερη περιοχή διασώζονται επαύλεις που χτίστηκαν κατά την περίοδο του μεσοπολέμου με αξιόλογη αρχιτεκτονική, ενώ συγκεντρώνονται χρήσεις υπερτοπικής σημασίας, που καταδεικνύουν τη στενή σχέση της πόλης με τη θάλασσα, όπως είναι ενδεικτικά ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς και η μαρίνα του EOT. - ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ υπηρεσίες του ΥΜΑ-Θ προτείνουν για τη συγκεκριμένη περιοχή "τη νομοθέτηση ενός ισχυρού καθεστώτος προστασίας", το οποίο θα αποτελέσει και το εργαλείο ενός ουσιαστικού ελέγχου απέναντι στις αρνητικές επεμβάσεις, που απειλούν να καταστρέψουν αυτό το "μοναδικό αισθητικό και ιστορικό χώρο". Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται σειρά μέτρων προστασίας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 1. Την απαγόρευση αλλοίωσης της παραλίας από μπαζώματα ή εκσκαφές. 2. Την απαγόρευση τοποθέτησης εμποδίων (π.χ. πύλες, παραπετάσματα, φράχτες) που περιορίζουν την οπτική επαφή με το δημόσιο ανοικτό χώρο. 3. Την απαγόρευση καταστροφής των αιωνόβιων πεύκων που υπάρχουν κατά μήκος της ζώνης. 4. Την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται επάνω στη ζώνη αιγιαλού - παραλίας. 5. Τη μορφολογική και ποιοτική αντιμετώπιση των κέντρων αναψυχής με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 6. Την αναμόρφωση των όψεων των υπαρχόντων κέντρων αναψυχής σύμφωνα με την προσφυγική ιστορικότητα της περιοχής (μικρή κλίμακα κατασκευών, αρμονία υλικών και όγκων, παραδοσιακά υλικά, ενσωμάτωση στο φυσικό περιβάλλον κ.ά.). 7. Την ανεμπόδιστη χρήση περιπάτου κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. 8. Στους υπαίθριους χώρους, που καταλαμβάνονται από τα κέντρα αναψυχής, θα τοποθετούνται κινητά τραπέζια και καρέκλες και όχι σταθερές κατασκευές. Οι χώροι αυτοί εξάλλου δεν επιτρέπεται να καλύπτονται παρά μόνον με τη χρήση ομπρελών ή τεντών περιορισμένων διαστάσεων. 9. Την κατεδάφιση και την απομάκρυνση αρνητικών στοιχείων, όπως οι επιγραφές ή οι εξωτερικές ευτελείς επενδύσεις. Χωρίς φόβο απέναντι στο μίσος Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σελίδα 15 12/01/2015 «Το Παρίσι είναι σήμερα η πρωτεύουσα του κόσμου», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ, στους περίπου 60 ηγέτες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του να συμμετάσχουν στην ιστορική πορεία ενότητας υπέρ της ελευθερίας έκφρασης και της δημοκρατίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το άνευ προηγουμένου πλήθος ξεπέρασε τους ανθρώπους στην πρωτεύουσα, ενώ συνολικά στη Γαλλία οι διαδηλωτές έφτασαν τα ! Κάτι που είχε να γίνει από την ημέρα της απελευθέρωσης της Πόλης του Φωτός από τους ναζί, το Οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων έγιναν δεκτοί στο Μέγαρο των Ηλυσίων και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με θωρακισμένο λεωφορείο στον τόπο της συγκέντρωσης. Επικεφαλής της πορείας ήταν οι οικογένειες των θυμάτων. Ακολουθούσε η ομάδα των ξένων ηγετών. Σε τρίτη σειρά οι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων της Αριστεράς, της Κεντροδεξιάς, συνδικάτων, οργανώσεων. Στην πρώτη γραμμή της μεγαλειώδους συγκέντρωσης βρισκόταν ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ, που είχε στο πλευρό του τον Ντέιβιντ Κάμερον, την Ανγκελα Μέρκελ, τον Ματέο Ρέντσι, τον Μαριάνο Ραχόι. Στην ίδια ομάδα περπατούσαν σε απόσταση λίγων μέτρων οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Μαχμούντ Αμπάς, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο Ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο. Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΖανΚλοντ Γιούνκερ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο Σαρλ Μισέλ, η Χέλεν Τόρινγκ-Σμιτ, ο πρόεδρος του Μάλι Ιμπραχίμ Μπουμπακάρ Κέιντα, το βασιλικό ζεύγος της Ιορδανίας Αμπντάλα και Ράνια, οι πρωθυπουργοί της Αλβανίας και της Βουλγαρίας Εντι Ράμα και Μπόικο Μπορίσοφ και οκτώ πρόεδροι αφρικανικών χωρών. Στη διεθνή ομάδα ηγετών είχαν ενταχθεί ο Νικολά Σαρκοζί και η σύζυγός του Κάρλα. Στη διαδήλωση συμμετείχαν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συνοδευόμενος από τον σύμβουλό του Σταύρο Παπασταύρου και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Παναγιώτη Κουρουμπλή και τους ευρωβουλευτές Μανώλη Γλέζο, Γιώργο Κατρούγκαλο και Κωνσταντίνο Κούνεβα. Στη διάρκεια της πορείας τους σε απόσταση 400 μέτρων, οι διεθνείς ηγέτες επευφημήθηκαν από το κοινό που βρισκόταν στα μπαλκόνια. Τους χειροκροτούσαν θερμά και φώναζαν «μπράβο» για την ενωτική προσπάθεια προσωπικοτήτων από όλο το πολιτικό φάσμα που ξεπέρασαν τις διαφορές τους για να υποστηρίξουν από κοινού τις δημοκρατικές αξίες. Η πορεία έγινε σε κεντρικό δρόμο, σε μήκος τριών χιλιομέτρων, ανάμεσα στις δύο μεγάλες πλατείες, της Δημοκρατίας και του Εθνους. Τα συνθήματα ήταν εύλογα: «Είμαι Σαρλί», «Είμαι ελεύθερος», «Καλύτερος ο θάνατος παρά να γονατίσω», «Η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος», «Δεν συμφωνώ μαζί σου αλλά θα αγωνιστώ για να μπορείς να πεις αυτά που θέλεις», «Χωρίς φόβο απέναντι στο μίσος», «Όχι στη βαρβαρότητα». Η Μαρίν Λεπέν δεν συμμετείχε στη «δημοκρατική πορεία στο Παρίσι, αλλά σε μια διαδήλωση στην πόλη Μποσέρ, στην οποία έχει εκλεγεί δήμαρχος από το Εθνικό Μέτωπο. «Αν το να είσαι "Σαρλί" σημαίνει ότι υπερασπίζεσαι την ελευθερία της έκφρασης διαρκώς, συμπεριλαμβάνοντας και εκείνους που διαφωνούν μαζί σου, τότε και εγώ είμαι Σαρλί», δήλωσε η πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου σε υπαινιγμό για την παρισινή εκδήλωση, από την οποία εκτιμά ότι το Εθνικό Μέτωπο «αποκλείστηκε». 8

Ταμειακή ασφυξία στη ΔΕΗ

Ταμειακή ασφυξία στη ΔΕΗ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 729 01 10 2014 ΣΗΜΕΡΑ Μια αρκούντως διδακτική ιστορία, καθώς βρισκόμαστε ενώπιον της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (AMK) της Attica Bank.

Διαβάστε περισσότερα

SOS για τα έργα του ΕΠΠΕΡΡΑ

SOS για τα έργα του ΕΠΠΕΡΡΑ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 653 29 05 2014 ΣΗΜΕΡΑ Το «σοκ και δέος» που προκάλεσε η ευρωκάλπη στους Ευρωπαίους ηγέτες, έγινε φανερό στην πρώτη μετεκλογική τους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας NEWSLETTER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας NEWSLETTER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 786 22 12 2014 ΣΗΜΕΡΑ Ο «Μάρξ του 21ου αιώνα», ο Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι στην κινητοποίηση για το ασφαλιστικό των Μηχανικών

Όλοι στην κινητοποίηση για το ασφαλιστικό των Μηχανικών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 406 ΣΗΜΕΡΑ Η άσκηση πίεσης αποδίδει πάντα. Τα αλλεπάλληλα προσκλητήρια του ΤΕΕ έφεραν αποτέλεσμα. Το ΔΣ του ΕΤΑΑ συζητά σήμερα σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Γκρίζες ζώνες στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια

Γκρίζες ζώνες στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 749 30 10 2014 ΣΗΜΕΡΑ Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αμφισβητεί ευθέως τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών για τα δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 527 08 11 2013 ΣΗΜΕΡΑ «Η πραγματικότητα είναι μια: Η πολιτική της λιτότητας απέτυχε να θέσει υπό έλεγχο τη δημοσιονομική κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων για περιβάλλον, χωροταξία, πολεοδομία

Κύκλος διαλέξεων για περιβάλλον, χωροταξία, πολεοδομία Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 413 15 05 2013 ΣΗΜΕΡΑ «H Ελλάδα αντιμετωπίζει δημόσια υγειονομική καταστροφή» υποστηρίζουν στους «New York Times» ο καθηγητής Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστροφική για την οικονομία η υπερφορολόγηση των ακινήτων

Καταστροφική για την οικονομία η υπερφορολόγηση των ακινήτων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 702 25 08 2014 ΣΗΜΕΡΑ Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας και κατ επέκταση η αγοραστική δύναμη των πραγματικών μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 508 11 10 2013 ΣΗΜΕΡΑ Η Ε.Ε. αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση των εθνικών κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση σε νομοθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 573 27 01 2014 ΣΗΜΕΡΑ Ο χτεσινός ισχυρός σεισμός στην Κεφαλλονιά κινητοποιεί το ΤΕΕ και γενικότερα τους διπλωματούχους μηχανικούς, που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 771 01 12 2014 ΣΗΜΕΡΑ Ούτε Ένωση, αλλά ούτε ενιαία, αποδεικνύεται η ΕΕ, αφού τα πολλαπλά σταθμά καλά κρατούν, κι αν αυτό ήταν, ως τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 576 30 01 2014 ΣΗΜΕΡΑ Σχεδόν κατά 40% αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου για τους συμβασιούχους των Ομοσπονδιακών υπηρεσιών (από 7,25 σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 497 26 09 2013 ΣΗΜΕΡΑ Χτες γράφαμε πως η πέραν του Ατλαντικού πλευρά, μετά την επικράτηση της Άγκελα Μέρκελ, σκληραίνει τη στάση της.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 770 28 11 2014 ΣΗΜΕΡΑ Οι προϋπολογισμοί λιτότητας και τα επιπλέον μέτρα μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, προκαλούν αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα ορκίζεται η κυβέρνηση και η Βουλή

Σήμερα ορκίζεται η κυβέρνηση και η Βουλή Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 189 17 05 2012 ΣΗΜΕΡΑ Τα λάθη που διέπραξαν στο παρελθόν οι Έλληνες πολιτικοί φταίνε για την πολύ σκληρή περίοδο που βιώνουν οι Έλληνες,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 673 ΣΗΜΕΡΑ Ο κατασκευαστικός κλάδος έδειξε σημάδια ανάκαμψης κατά το εφετινό πρώτο τρίμηνο και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 191 21 05 2012 ΣΗΜΕΡΑ Η διήμερη σύνοδος της G8 στο Καμπ Ντέιβιντ των ΗΠΑ αναλώθηκε, κυρίως, στην κρίση χρέους στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 496 25 09 2013 ΣΗΜΕΡΑ Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα Με τις γερμανικές εκλογές να είναι παρελθόν και την ισχυροποίηση, σε ότι αφορά τα ποσοστά,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοπρατείται νέα γραμμή μετρό

Δημοπρατείται νέα γραμμή μετρό Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 726 26 09 2014 ΣΗΜΕΡΑ «Λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο» (όπως αναφέρει και η γνωστή παροιμία) η κυβέρνηση. Τουλάχιστον αυτό άφησε, εμμέσως,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 806 29 01 2015 ΣΗΜΕΡΑ «Οι τρελοί Έλληνες αριστεροί έχουν μια καλή ιδέα», υποστηρίζει το Bloomberg σε κύριο άρθρο του σημειώνοντας ότι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα

Φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 772 02 12 2014 ΣΗΜΕΡΑ Το άλλοτε «υπουργείο Εθνικής Παιδείας» έχει διαγράψει προ πολλού, και ως προς τον τίτλο και ως προς την ουσία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρυθμίσεις για χρέη στο δημόσιο

Νέες ρυθμίσεις για χρέη στο δημόσιο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 821 ΣΗΜΕΡΑ Σε κλοιό χιονιά η χώρα, ακόμη και η πρωτεύουσα. Πραγματικά και μεταφορικά. Καθώς οι ημέρες προς το τέλος του μήνα λιγοστεύουν,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 385 29 03 2013 ΣΗΜΕΡΑ Για φαινόμενα γενιτσαρισμού στο ΕΤΑΑ κάναμε λόγο, μόλις στο προχτεσινό σημείωμα της στήλης και εικοσιτέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 884 ΣΗΜΕΡΑ Τι πράγματι συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις; «Σύγχυση» υποστήριξε χτες στην ηλεκτρονική έκδοση το Der Spiegel, αναφέροντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί εγγυητές της ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών

Οι μηχανικοί εγγυητές της ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 788 ΣΗΜΕΡΑ Μακριά από την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας έμεινε και χτες η παρούσα Βουλή, φέροντας πιο κοντά το ενδεχόμενο ανασύνθεσής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 410 10 05 2013 ΣΗΜΕΡΑ Τον μύθο του φορολογούμενου στο Βορρά που πληρώνει τη διάσωση χωρών του Νότου, λόγω της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 552 ΣΗΜΕΡΑ Τα ληξιπρόθεσμα χρέη απέναντι στην εφορία αυξήθηκαν εκ νέου τον Οκτώβριο κατά 6,8 δισ. ευρώ και τα σωρευμένα έφτασαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 816 12 02 2015 ΣΗΜΕΡΑ Αμήχανα ξεκίνησε, αμήχανα ολοκληρώθηκε η χτεσινοβραδινή έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup. Η συζήτηση που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 768 26 11 2014 ΣΗΜΕΡΑ Tο ΤΕΕ, δεν κωφεύει στα μηνύματα των καιρών. Αντίθετα, δρα και εργάζεται στην κατεύθυνση να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 938 ΣΗΜΕΡΑ Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE: Σκαμπανεβάσματα στο δείκτη κύκλου εργασιών

Διαβάστε περισσότερα