Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού"

Transcript

1 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Μπαράζ συνεντεύξεων από τον καγκελάριο της Αυστρίας Βέρνερ Φάιμαν, με κριτική στις γερμανικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες μια έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα ήταν αντιμετωπίσιμη, τις οποίες καταγγέλλει ως ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδας. Την Παρασκευή, σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα «Χόιτε» καταδίκασε ως «πλήρως ακατανόητη την ιδέα ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών να αναμιγνύονται πριν από μια εκλογική αναμέτρηση», επισημαίνοντας ότι με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ έχουν διαφορετικές γνώμες στο θέμα της Ελλάδας. Χτες, στην κυριακάτικη έκδοση της (επίσης) αυστριακής εφημερίδας «Εστεραιχ», συνέχισε τις καταγγελίες του, τονίζοντας πως «καμία χώρα δεν χρειάζεται φωνές απ έξω, οι οποίες, μάλιστα, έχουν τη μορφή απειλής. Αυτό είναι μια απαράδεκτη ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδας. Δεν παίζει κανείς με τέτοια σενάρια». Κατά τον Αυστριακό καγκελάριο και αρχηγό των Σοσιαλδημοκρατών, «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ενδεχομένως να ζήσει και με μια κυβέρνηση Τσίπρα και αυτό είναι αυτονόητο, γιατί έτσι γίνεται στη Δημοκρατία και θα ήταν απαράδεκτο, εάν εμείς στην ΕΕ καθορίζουμε, ποιος επιτρέπεται να εκλεγεί και ποιος όχι». Είχε προηγηθεί μια άλλη συνέντευξή του στην οποία είχε καταδικάσει ως «περισσότερο από περιττή» και ως «ασέβεια απέναντι στους Έλληνες ψηφοφόρους, όπως επίσης και απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες», την συζήτηση για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, διαμηνύοντας συγχρόνως πως «όσα συζητούνται στον προεκλογικό αγώνα στην Ελλάδα είναι υπόθεση των Ελλήνων». Αυτά για να μην μένουμε με την εντύπωση των μονόπλευρων απόψεων από το εξωτερικό. ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ( FIG) ΚΑΙ ΤΕΕ Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού Η ενημέρωση για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και πως αυτές επηρεάζουν το επάγγελμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού θα βρεθεί στο επίκεντρο της ημερίδας, που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG), σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 24 Ιανουαρίου 2015, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4) στην Αθήνα, με θέμα: «Διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση στην αλλαγή, διασφαλίζουμε τον τοπογράφο του αύριο». Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) είναι ο παγκόσμιος φορέας σχετικός με το επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού, με μέλη εθνικούς επαγγελματικούς φορείς Τοπογράφων από 121 χώρες, 42 Εθνικούς Χαρτογραφικούς και Κτηματολογικούς Οργανισμούς, 90 εκπαιδευτικά ιδρύματα, και εταιρείες τοπογραφικών οργάνων και λογισμικού. Το όραμα της FIG για τη νέα περίοδο είναι ένας σύγχρονος και προσοδοφόρος επαγγελματικός κλάδος, ο οποίος εξοπλισμένος με πρωτοπόρες και αξιόπιστες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνολογία θα ενεργεί με ακεραιότητα και σιγουριά, διασφαλίζοντας την χρησιμότητα του International Federation of Surveyors Fédération Internationale des Géomètres Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure Ημερίδα FIG, 24 Ιανοσαρίοσ 2015 Τοπογράφου στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία και ταυτό- International Federation of Surveyors Kalvebod Brygge χρονα μεταφράζοντας τα παραπάνω DK-1780 Copenhagen V λόγια σε πράξη, μέσα σε ένα σύνθετο κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία. τοδοτεί Tel. + την έναρ Η ημερίδα σημα- DENMARK Στην ημερίδα είναι προσκεκλημένοι ξη των εργασιών υψηλού επιπέδου ομιλητές από διάφορους διεθνείς και εγχώριους της Web FIG site: για τη νέα φορείς UN, FAO, Harvard University τετραετία. USA, Ordnance Survey, RICS, εκπρόσωποι επενδυτικών οργανισμών, Υπουργείων, Τραπεζών, κλπ, καθώς και Τοπογράφοι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων Κίνας και Μαλαισίας, εκπρόσωποι των Χαρτογραφικών Αμθιθέαηρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνηαγμα Διασυαλίζοντας την Άμεση Ανταπόκριση στην Αλλαγή, Διασυαλίζοσμε τον Τοπογράυο τοσ Αύριο Οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα από τη Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, ΗΠΑ, «Ensuring the Rapid Response to Change, Νέα Ζηλανδία, Τουρκία, Λίβανο, Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας Ensuring the Surveyor of Γκάνα, Tomorrow» Νιγηρία, Χονγκ Κονγκ, Αζερμπαϊτζάν και εταιρείες τοπογραφι- Αναλυτικά το "Newsletter ΤΕΕ". Απευθείας διαδικασία εγγραφής: κών οργάνων και λογισμικού. στη σελ. 3 tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Τνπνγξάθσλ (FIG) είλαη ν παγθόζκηνο θνξέαο ζρεηηθόο κε ην Εκδήλωση της UIA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ επάγγεικα ηνπ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, κε κέιε εζληθνύο επαγγεικαηηθνύο θνξείο Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), διοργανώνει Τνπνγξάθσλ από 121 ρώξεο, 42 Δζληθνύο Φαξηνγξαθηθνύο θαη Κηεκαηνινγηθνύο ΣΕΛ. 2 ατζέντα θεμάτων μηχανικών -με την υποστήριξη του ΤΕΕ- εκδήλωση με τίτλο: "Οι Έλληνες Αρχιτέκτονες Οξγαληζκνύο, 90 εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, εηαηξείεο ηνπνγξαθηθώλ νξγάλσλ θαη ΣΕΛ. 3-4 θέματα μηχανικών που διακρίθηκαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς της UIA κατά την τριετία ινγηζκηθνύ. ΣΕΛ. 5 διεθνή θέματα 2014", η οποία και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17.30, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα). ΣΕΛ. 6 πρωτοσέλιδα Ζ FIG έρεη εφημερίδων 10 Δπηηξνπέο, πνπ θαιύπηνπλ εξεπλεηηθά θαη επαγγεικαηηθά όιν ην εύξνο ΣΕΛ. 7- ησλ 8 αποκόμματα δξαζηεξηνηήησλ εφημερίδων ηνπ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, όπσο δηάθνξα ζέκαηα ηερληθά, αιιά 1 θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο γεο θαη αθηλήησλ, θηεκαηνινγίνπ, αγνξάο αθηλήησλ, θνξνινγίαο αθηλήησλ, εθηηκήζεσλ αμηώλ, ζηεγαζηηθά θαη δαλεηνδνηήζεηο, ζρεδηαζκνύ ρξήζεσλ γεο,

2 ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ Σήμερα στις θα πραγματοποιηθεί -στο αμφιθέατρο Τ102 του ΕΜΠ Συγκρότημα Πατησίων (κτίριο Τοσίτσα, 1ος όροφος)- η τέταρτη συζήτηση του Κύκλου Συζητήσεων του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ με τίτλο: "Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση". Η συζήτηση έχει θέμα: Μεγάλες μητροπολιτικές παρεμβάσεις στην Αθήνα και αστική ανάπτυξη. Πώς και για ποιους;. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: "Η Ενέργεια και το Περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020", διοργανώνουν σήμερα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Δίκτυο Πράξη, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Η εκδήλωση διεξάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48) και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 6.30 μμ στα γραφεία του (Βουλής 44Α, Αθήνα). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα μιλήσει η δρ. Έλενα Κόρκα, Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, με θέμα: «Ηθική Δεοντολογία και το αίτημα επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας». ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Κοπή πίτας ΣΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος Π. Καραλής Αργύρης Δεμερτζής Φρόσω Καβαλάρη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ... ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Φεβρουαρίου Μαίου 2015 ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 21ο Φοιτητικό συνέδριο: Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2015 ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου" ΑΘΗΝΑ Εκδήλωση της UIA ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Ελλάδος Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, με την υποστήριξη του ΤΕΕ, διοργανώνει -στις 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17.30, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα)- εκδήλωση με τίτλο: "Οι Έλληνες Αρχιτέκτονες που διακρίθηκαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς της UIA κατά την τριετία ". Στην εκδήλωση αναμένεται να μιλήσουν ο πρώην πρόεδρος της UIA Βασίλης Σγούτας, οι βραβευμένοι αρχιτέκτονες Αριστείδης Ρωμανός και Παύλος Αραβαντινός, καθώς και οι: Φανή Βαβύλη, Νίκος Φιντικάκης και Κυριάκος Πιπίνης, μέλη του Ελληνικού Τμήματος της UIA. Θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ενώ στο foyer του αμφιθεάτρου θα παρουσιαστεί έκθεση των βραβείων και διακρίσεων στους διαγωνισμούς της UIA UTOPIA and/or happiness in your Own Otherwhere, Young Architects Antalya, Golden Cubes και UIA-Durban Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου Στο συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις για όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης. Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες: νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος, χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, κλιματική αλλαγή και δράση, μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστική πολιτική, διαχείριση ακινήτων (real estate), καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χωροθέτηση επενδύσεων, γεωπληροφορική, αστική αναγέννηση, ποιότητα ζωής, κοινωνικά προβλήματα και χωρική ανάπτυξη, δημογραφικές εξελίξεις, πρωτογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός της διατροφής (sustainable food planning), ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση), μάρκετινγκ και branding τόπου, σχεδιασμός του ήχου (sound planning) κ.ά. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές συνεδρίες για νέους επιστήμονες. Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν τις εργασίες τους πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις περιλήψεις, από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 23 Φεβρουαρίου 2015, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής που θα ενεργοποιηθεί για το σκοπό αυτό στον ιστότοπο του συνεδρίου (http:// conferenceprd4.prd.uth.gr/). Στην ίδια διεύθυνση θα βρουν τις οδηγίες υποβολής και ένα υπόδειγμα περίληψης. Πληροφορίες: Τηλ.: (Εύα Ψαθά) και (Δώρα Παπαθεοχάρη), 2

3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ International ΔΙΕΘΝΟΥΣ Federation ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ of Surveyors ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (FIG) ΜΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ Fédération Internationale ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ des Géomètres ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμα του τοπογράφου μηχανικού «Διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση στην αλλαγή, διασφαλίζουμε τον τοπογράφο του αύριο» είναι το θέμα της ημερίδας, που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG), σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 24 Ιανουαρίου 2015, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4) στην Αθήνα. Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται: Η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) είναι ο παγκόσμιος φορέας σχετικός με το επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού, με μέλη εθνικούς επαγγελματικούς φορείς Τοπογράφων από 121 χώρες, 42 Εθνικούς Χαρτογραφικούς και Κτηματολογικούς Οργανισμούς, 90 εκπαιδευτικά ιδρύματα, και εταιρείες τοπογραφικών οργάνων και λογισμικού. Η FIG έχει 10 Επιτροπές, που καλύπτουν ερευνητικά και επαγγελματικά όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Τοπογράφου Μηχανικού, όπως διάφορα θέματα τεχνικά (γεωδαισίας, φωτογραμμετρίας, μικρομετακινήσεων, υδρογραφίας, χαρτογραφίας), αλλά και θέματα διαχείρισης γης και ακινήτων, κτηματολογίου, αγοράς ακινήτων, φορολογίας ακινήτων, εκτιμήσεων αξιών, στεγαστικά και δανειοδοτήσεις, σχεδιασμού χρήσεων γης, διαχείρισης χωρικής πληροφορίας και εθνικών υποδομών χωρικών δεδομένων. Επίσης, έχει το ινγηζκηθνύ. Academic Forum, που μαζί με την Επιτροπή 2 (αρμόδια για τα Εκπαιδευτικά θέματα), συντονίζουν και συνεργάζονται με όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα-μέλη της FIG. Έχει επίσης το NMAs Directors General Forum, στο οποίο συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται όλοι οι Χαρτογραφικοί και Κτηματολογικοί Οργανισμοί. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η FIG ιδρύει ειδικά Task Forces, με σκοπό να μελετήσουν και να διερευνήσουν ειδικά θέματα που δεν καλύπτονται από το εκάστοτε πρόγραμμα των Επιτροπών. Η FIG διοργανώνει ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις και συνέδρια, με το χαρακτήρα της εβδομάδος εργασίας, καθώς και μικρότερα ετήσια Workshops εστιασμένα σε ειδικά θέματα. Κάθε τέσσερα χρόνια διοργανώνεται το Congress, στο πλαίσιο του οποίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της τετραετίας και διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρων των Επιτροπών. Τον Ιούνιο του 2014 πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία το αντίστοιχο Congress και οι εκλογές ανέδειξαν τα μέλη του νέου διοικητικού Συμβουλίου και νέο Πρόεδρο το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ, αναπλ. καθ. ΕΜΠ κ. Χρυσή Πότσιου, για την περίοδο Η έναρξη των εργασιών της νέας τετραετίας σηματοδοτείται με ημερίδα που διοργανώνει η FIG σε συνεργασία με το ΤΕΕ, στις 24 Ιανουαρίου 2015, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ. Το σύνθημα της FIG για τη νέα περίοδο είναι: «Ensuring the Rapid Response to Change, Ensuring the Surveyor of Tomorrow». Το Ημερίδα FIG, 24 Ιανοσαρίοσ 2015 Αμθιθέαηρο όραμα της ΤΕΕ, FIG για Νίκης τη νέα περίοδο 4, Σύνηαγμα είναι ένας σύγχρονος και προσοδοφόρος επαγγελματικός κλάδος, ο οποίος εξοπλισμένος με πρωτοπόρες και αξιόπιστες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνολογία θα ενεργεί με ακεραιότητα και σιγουριά, διασφαλίζοντας την χρησιμότητα του Τοπογράφου στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία και ταυτόχρονα μεταφράζοντας τα παραπάνω λόγια σε πράξη, μέσα σε ένα σύνθετο κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία. Στην ημερίδα είναι προσκεκλημένοι υψηλού επιπέδου ομιλητές από διάφορους διεθνείς και εγχώριους φορείς (UN, FAO, Harvard University USA, Ordnance Survey, μικής ιδιοκτησίας, δανειοδοτήσεων και οικονομικής ανάπτυξης, International Federation of Surveyors Kalvebod Brygge Εναρμόνιση του DK-1780 νομικού και Copenhagen πολιτικού πλαισίου διαχείρισης γης και χωρικής DENMARK πληροφορί- V ας - η εμπειρία των United Tel. + Nations, Διερεύνηση των απαιτήσεων των επενδυτών, της αγοράς ακινήτων Web και της site: ανάγκης των πολιτών για προσιτή κατοικία - η εμπειρία από το Joint Center for Housing Studies του Harvard University USA, -Ενημέρωση σχετικά με την πολιτική του FAO για την καλή διαχείριση της γης, των δασών και της παράκτιας ζώνης, -Σκέψεις για το νέο μοντέλο των εθνικών Διασυαλίζοντας την Άμεση Ανταπόκριση στην Αλλαγή, Διασυαλίζοσμε τον Τοπογράυο τοσ Αύριο «Ensuring the Rapid Response to Change, Ensuring the Surveyor of Tomorrow» επαγγελματικών συλλόγων και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες αλλαγές και εξελίξεις, -Η ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα στις αλλαγές και εξελίξεις, και η κίνηση επαγγελματιών μέσα στην Ευρώπη, -Η αντιμετώπιση των αλλαγών και εξελίξεων από την εκπαίδευση - η εμπειρία από την Ασία και την Κίνα, -Η αντιμετώπιση των αλλαγών και εξελίξεων από τους Κτηματολογικούς Οργανισμούς, Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Τνπνγξάθσλ (FIG) είλαη ν παγθόζκηνο θνξέαο ζρεηηθόο κε ην RICS, εκπρόσωποι επενδυτικών οργανισμών, -Η ανταπόκριση της FIG στις αλλαγές και εξελίξεις, επάγγεικα ηνπ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, κε κέιε εζληθνύο επαγγεικαηηθνύο θνξείο Υπουργείων, Τραπεζών, κλπ, καθώς και Τοπογράφοι Τνπνγξάθσλ από 121 ρώξεο, 42 εκπρόσωποι Δζληθνύο των κυβερνήσεων Φαξηνγξαθηθνύο Κίνας θαη Κηεκαηνινγηθνύο -Η συμβολή της FIG σε περιοχές που έχουν Οξγαληζκνύο, 90 εθπαηδεπηηθά και Μαλαισίας, ηδξύκαηα, εκπρόσωποι εηαηξείεο των Χαρτογραφικών Οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα κής, ηνπνγξαθηθώλ μεγαλύτερη ανάγκη νξγάλσλ - η περίπτωση θαη της Αφρι- από τη Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, λιξή της, τα διαχρονικά επιτεύγματα της FIG και η εξέ- Ζ FIG έρεη 10 Δπηηξνπέο, πνπ Νορβηγία, θαιύπηνπλ ΗΠΑ, Νέα εξεπλεηηθά Ζηλανδία, Τουρκία, θαη επαγγεικαηηθά Λίβανο, Γκάνα, Μεραληθνύ, Νιγηρία, Χονγκ Κονγκ, όπσο Αζερμπα- δηάθνξα ζέκαηα ηερληθά, αιιά όιν ην εύξνο -Το πρόγραμμα της FIG για την επόμενη 4ετία, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τνπνγξάθνπ με βάση το σύνθημά της. θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο γεο θαη αθηλήησλ, ϊτζάν και εταιρείες θηεκαηνινγίνπ, τοπογραφικών οργάνων αγνξάο αθηλήησλ, θνξνινγίαο αθηλήησλ, εθηηκήζεσλ αμηώλ, ζηεγαζηηθά και λογισμικού), θαη οι οποίοι δαλεηνδνηήζεηο, θα αναπτύξουν αυτό ζρεδηαζκνύ Δηλώσεις συμμετοχής ρξήζεσλ γεο, ακριβώς το θέμα. δηαρείξηζεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο θαη εζληθώλ ππνδνκώλ. Δπίζεο, Την ημερίδα έρεη μπορούν ην Academic να παρακολουθήσουν Forum, πνπ καδί κε ηελ Δπηηξνπή Η θεματολογία 2 (αξκόδηα των γηα ομιλιών ηα Δθπαηδεπηηθά συνολικά ζέκαηα), περίπου 150 ζπληνλίδνπλ προσκεκλημένοι Έλληνες και ξένοι σύνεδροι. Η είσοδος στην ημερί- θαη ζπλεξγάδνληαη κε όια ηα εθπαηδεπηηθά Πιο συγκεκριμένα, ηδξύκαηα-κέιε οι ομιλίες περιλαμβάνουν ηεο FIG. Έρεη επίζεο ην NMAs δα είναι ελεύθερη, με σκοπό την ενημέρωση Directors General Forum, ζην μεταξύ νπνίν άλλων ζπκκεηέρνπλ θέματα που αφορούν θαη στη: δξαζηεξηνπνηνύληαη όινη νη ως προς τις σύγχρονες τάσεις όσων Ελλήνων Φαξηνγξαθηθνί θαη Κηεκαηνινγηθνί -Ενημέρωση Οξγαληζκνί. για τις σύγχρονες Αλά τεχνολογικές ηαθηά ρξνληθά συναδέλφων δηαζηήκαηα το επιθυμούν. Θα ε τηρηθεί FIG σειρά ηδξύεη εηδηθά Task Forces, κε ζθνπό εξελίξεις λα και πως κειεηήζνπλ αυτές επηρεάζουν θαη το λα επάγγελμα του Τοπογράφου, δηεξεπλήζνπλ χρονικής προτεραιότητας. εηδηθά ζέκαηα Παρακαλούνται οι πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην εθάζηνηε πξόγξακκα ησλ Δπηηξνπώλ. ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στη -Ενημέρωση σχετικά με τη μοντελοποίηση Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της πληροφορίας για τα κτίρια (ΒΙΜ) και την και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ (πληροφορίες κ.κ. κε Αναστασία ην ραξαθηήξα Σώκου, Γιάννης ηεο Ζαμπατής Ζ FIG δηνξγαλώλεη εηήζηεο Γεληθέο αναγκαιότητα Σπλειεύζεηο εκπαιδευτικής θαη αναβάθμισης ζπλέδξηα, εβδνκάδνο εξγαζίαο, θαζώο θαη των Τοπογράφων κηθξόηεξα ώστε εηήζηα να ανταποκριθούν Workshops στις και εζηηαζκέλα Όλγα Καλατζοπούλου, ζε τηλ εηδηθά , ζέκαηα. Κάζε ηέζζεξα ρξόληα απαιτήσεις δηνξγαλώλεηαη της ραγδαίας ην αστικοποίησης Γηεζλέο και Σπλέδξην (Congress), και ) και ζην στο της καθ ύψος ανάπτυξης των αστικών περιοχών, αποστέλλοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής, που είναι αναρτημένη πιαίζην ηνπ νπνίνπ νινθιεξώλεηαη ην πξόγξακκα ηεο ηεηξαεηίαο θαη δηελεξγνύληαη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε διασφάλιση λένπ οικονομικής Γηνηθεηηθνύ σταθερότητας, Σπκβνπιίνπ ατο- στην ιστοσελίδα θαη Πξνέδξσλ του ΤΕΕ ησλ Δπηηξνπώλ. 3

4 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Απόφαση ΣτΕ για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων δαπανών Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ομόφωνα αντισυνταγματικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Δικαιοσύνης, το οποίο προβλέπει άνοδο του ανωτάτου ορίου (πλαφόν) προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, έργων και παροχής υπηρεσιών, σε όλα τα υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάστηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προβλέπει ότι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών της «κεντρικής διοίκησης» (υπουργεία, κ.λπ.) θα γίνεται από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ποσό της δαπάνης είναι πάνω από ευρώ (πλέον του ΦΠΑ). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Προεδρικό Διάταγμα 87/2014) ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες των υπουργείων, κ.λπ. ξεκινάει σήμερα από το ποσό των ευρώ και άνω (συν ΦΠΑ). Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πρόεδρο Νικ. Αγγελάρα συνήλθε για να διατυπώσει τις απόψεις της επί του επίμαχου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η νομοθεσία. Εισηγητής της υπόθεσης ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου κ. Αγγελάρας. Να σημειωθεί ότι σε σπάνιες περιπτώσεις και σε πολύ σοβαρά θέματα ο πρόεδρος του Ε.Σ. είναι παράλληλα και εισηγητής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ομόφωνα με το 26ο πρακτικό της γενικής συνεδρίασης της Ολομέλειας έκρινε για τρεις βασικούς λόγους αντισυνταγματικό το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ε.Σ. η άνοδος του ορίου υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της κεντρικής διοίκησης στις ευρώ από ευρώ που είναι, δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία», καθώς: 1) Δεν έχει προηγηθεί μελέτη με την οποία να αιτιολογείται η αναγκαιότητα και η προσφορότητα της επέμβασης, κατά τρόπο ώστε να μην αναιρείται η πρακτική αποτελεσματικότητα του προληπτικού ελέγχου βάσει του άρθρου 98 του Συντάγματος», 2) Δεν έχει γίνει ανάλυση των κινδύνων στον εξαιρούμενο του προληπτικού ελέγχου διαχειριστικό φάσμα, ούτε όμως «έχει γίνει εκτίμηση των εξαιρουμένων του ελέγχου δαπανών σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα» και 3) Δεν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος -όπως απαιτεί ο νόμος- από την προηγούμενη αύξηση του «πλαφόν» που έγινε με το Π.Δ. 87/2014. Η Ολομέλεια του Ε.Σ. αναφέρει στο σχετικό πρακτικό ότι οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας υπαγορεύουν «την θεσμική αφύπνιση και χειραφέτηση των ελεγκτικών μηχανισμών, με την λήψη θετικών μέτρων για τη διερεύνηση της εμβέλειας τους». Δάνειο 150 εκατ ευρώ στη ΔΕΗ από τη ΕΤΕπ Σκουπίδια Λόφους σχηματίζουν τα σκουπίδια σε όλες τις γειτονιές της Τρίπολης, για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα. Τα σκουπίδια βρίσκονται στους δρόμου για περισσότερες από είκοσι ημέρες, αφού ο Δήμος δεν έχει χώρο προκειμένου να διατεθούν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η μεταφορά των σκουπιδιών της Τρίπολης στο ΧΥΤΑ Φυλής σταμάτησε πριν τα Χριστούγεννα, δεδομένου ότι συμπληρώθηκε το όριο του όγκου απορριμμάτων, για το οποίο είχε άδεια και είχε πληρώσει ο Δήμος για να μεταφέρει και δεν του έχει επιτραπεί περαιτέρω εναπόθεση. Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δανεισμό της ΔΕΗ ύψους 150 εκατ. ευρώ προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών. Το δάνειο της ΕΤΕπ έχει 15ετή διάρκεια, περίοδο χάριτος 5 ετών και σταθερό επιτόκιο 1,943%. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του επενδυτικού έργου Διανομή VI/B που αφορά στην επέκταση, ανακαίνιση και ενίσχυση των δικτύων διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης όλης της χώρας με βασικό στόχο να συμβάλλει τόσο στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο για όσους νέους πελάτες ζητήσουν σύνδεση μέσα στην εξεταζόμενη τριετία (πρόβλεψη για ), όσο και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου για βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειάς του. Η απόφαση αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η ΔΕΗ σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφειλόμενων ποσών. «Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στη ΔΕΗ ΑΕ υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ», αναφέρει η απόφαση. Η ΔΕΗ θα καταβάλει στο Δημόσιο για την παρεχόμενη εγγύηση του προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 1,50% 4

5 ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ CES 2015 Την Παρασκευή έκλεισε τις πύλες της στο Λας Βέγκας η 40η Διεθνής Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων, στην οποία κάθε χρόνο σπεύδουν να επιδείξουν τα πρωτότυπα των νέων προϊόντων τους μικροί και μεγάλοι παραγωγοί τεχνολογίας. Κατά το τριήμερο 6-9 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν ορισμένα από τα πλέον φουτουριστικά προϊόντα, επιβεβαιώνοντας πως η ηλεκτρονική δίνει «φτερά στη φαντασία». Χαρακτηριστικά είναι κάποια από τα εκθέματα της εφετινής CES. Η εικονιζόμενη Mercedes-Benz, F 015 Luxury in Motion, είναι απλώς ένα πρωτότυπο αυτή τη στιγμή, είναι ένα αυτοκίνητο δίχως οδηγό, με ιδιαίτερη πολυτέλεια, που αποκαλύπτει πόσο διαφορετικά σκέφτεται και σχεδιάζει η Mercedes την οδηγική εμπειρία στο μέλλον. Για τους βιαστικούς ή ανυπόμονους, η φόρτιση του κινητού δεν θα είναι στο εξής πρόβλημα, αφού χάρη στον φορτιστή της StoreDot, μια ισραηλινή πατέντα, θα επιτυγχάνεται 100 φορές ταχύτερα από ότι με τους συνήθεις φορτιστές. Εκτός από τα τηλέφωνα μπορεί να φορτίζει ταμπλέτες και φορητούς υπολογιστές. Η Emiota Smart, είναι μια έξυπνη ζώνη η οποία παρακολουθεί και προστατεύει την υγεία όποιου τη φορά. Παρακολουθώντας το μέγεθος της μέσης, αυτομάτως ρυθμίζει και την ποσότητα φαγητού που επιτρέπεται να καταναλώσει κάποιος, ώστε μετά από ένα μεγάλο γεύμα να αισθάνεται άνετα. Πρόκειται για προϊόν που δεν έχει βγει ακόμη στην αγορά Στον αντίποδα βρίσκεται αυτό το ευφυές skateboard, το οποίο μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα 6,2 μιλίων/ώρα, τροφοδοτούμενο από μια μπαταρία, αυξομειούμενη ανάλογα με την πίεση των ποδιών του χρήστη, όπως, άλλωστε και όλες οι αλλαγές κατεύθυνσης. Πρόκειται για μια κατασκευή της IO Hawk, μάλλον ακριβή - κοστίζει δολάρια. Αυτό το δαχτυλίδι κοστίζει 270 δολάρια, κατασκευάζεται από την εταιρεία Logbar και επιτρέπει κουνώντας μόνο το δάκτυλο από απόσταση να ενεργοποιούνται συσκευές μουσικής, να επιλέγεται η μουσική, να παίζονται παιχνίδια στο κινητό τηλέφωνο ή στην οθόνη της τηλεόρασης ή ακόμη να ανοιγοκλείουν οι κουρτίνες του δωματίου. Το μόνο που προαπαιτείται είναι ο προγραμματισμός των κινήσεων με ένα app έξυπνου τηλεφώνου! 5

6 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ πρωτοσέλιδα ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑ ΝΕΑ: Νίκη ΣΥΡΙΖΑ αλλά χωρίς αυτοδυναμία συνεχίζουν να δείχνουν οι δημοσκοπήσεις- ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ- Νέα παρέμβαση από τον Αλέξη Τσίπρα με άρθρο του στην DIE WELT και διαβεβαιώσεις ότι θα πληρωθεί κανονικά το ομόλογο 2,5 δισ. του Μαρτίου- Πόλεμος ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ για την ανακοίνωση της ΤτΕ ότι όλα είναι υπό έλεγχο ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ- Ο Αντώνης Σαμαράς στη μεγάλη πορεία του Παρισιού. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ρεαλιστικές φοροελαφρύνσεις και μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα της ΝΔ- ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εκατομμύρια διαδηλωτές και δεκάδες ηγέτες χωρών φώναξαν: «Όχι στην τρομοκρατία, Ναι στην ελευθερία έκφρασης»- ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΙΖΙΑΝΟΙ Οι «Πυρήνες» του Οκτωβρίου- ΑΦΕΘΗ- ΚΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΘΑ ΑΝΑΤΙΝΑΖΑΝ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ. ΕΘΝΟΣ: Που στοχεύουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 15 ημέρες πριν από τις εκλογές- ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΑΧΩΝ Παρίσι: Η μεγάλη πορεία για την ελευθερία- ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ- Το Παρίσι έγινε πάλι η Πόλη του Φωτός Τσίπρας-Σαμαράς: Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΥ- ΝΑΜΙΑ, Ο ΑΛΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΕΙ Τζόζεφ Στίγκλιτς: ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ Μηνύσεις και ανοιχτές απειλές- ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Η «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ». ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αδιανόητα ποσοστά από μέτρηση σε μέτρηση δημιουργούν «παραισθήσεις» στην κοινή γνώμη- ΧΑΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣ- ΚΟΠΗΣΕΙΣ- Άλλες δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία κλείνει την ψαλίδα, άλλες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μη αναστρέψιμο προβάδισμα και άλλες ότι θα καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. ΕΣΤΙΑ: ΠΕΝΤΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ 6,5 ΧΡΟΝΙΑ!- Η κυριώτερη αιτία της οικονομικής καταστροφής. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Θερμοπυρηνικός Αρμαγεδδών; ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΡ- ΘΟΔΟΞΙΑΣ-ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ζητούν επιτάχυνση των προσπαθειών ανάκαμψης από τη νέα κυβέρνηση- ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- 10 δισ. ευρώ περιμένουν τις πολιτικές εξελίξεις Θέμα: Τι επισημαίνουν Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν σε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια- ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕ- ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Τράπεζα της Ελλάδος: ΥΠΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕ- ΛΙΕΣ. 6

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Νέα ραβασάκια ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες ΤΑ ΝΕΑ Σελίδα 31 12/01/2015 Ένα ακόμη εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να αναζητήσουν τις επόμενες ημέρες στο Taxisnet περίπου ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προχώρησαν σε διορθώσεις της περιουσιακής τους κατάστασης για το Για περίπου από αυτούς τα νέα είναι καλά καθώς η νέα εκκαθάριση οδηγεί σε μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατά 20% στην περίπτωση κενών μη ηλεκτροδοτοϋμενων ακινήτιων, κατά 50% για φορολογουμένους με χαμηλό εισοδήματα ή ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή εφόσον πρόκειται για τρίτεκνους, πολυτέκνους και άτομο με αναπηρία πάνω από 80% με εισόδημα κάτω από ευρώ και σχετικά μικρή αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας. Για τους υπόλοιπους όμως, οι διορθώσεις στο Ε9 αποδεικνύονται ακριβές καθώς χάνουν τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις που τους είχαν χορηγηθεί με την προηγούμενη μαζική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. στα τέλη Οκτωβρίου. Τότε, στις 28 Οκτωβρίου, είχαν αναρτηθεί 1,4 εκατομμύρια νέα εκκαθαριστικά στα οποία σχεδόν ένας στους πέντε ιδιοκτήτες ακινήτων κέρδιζαν έκπτωση 20%, 50% ή και πλήρη απαλλαγή. Φορολογούμενοι οι οποίοι διόρθωσαν το Ε9 του 2014 έως τις 30 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να αναζητήσουν και να τυπώσουν από το Taxisnet με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης τα νέα εκπτωτικά εκκαθαριστικά, θα διαπιστώσουν: Μείωση φόρου 20% για ακίνητα τα οποία ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους και δεν είχαν δηλωθεί σωστά με τις αρχικές δηλώσεις. Μείωση ΕΝΦΙΑ 50% εφόσον, μετά τις διορθώσεις, είχαν συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα το 2013 χαμηλότερο από ευρώ, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων του 2014 δεν υπερέβαινε τα 150 τ.μ. και η αξία της περιουσίας δεν ξεπερνούσε τα ευρώ για τον άγαμο, τα ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και τα ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με δυο παιδιά. Το κριτήριο εισοδήματος προσαυξάνεται κατά ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας. Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προκειμένου για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον μετά τις διορθώσεις το οικογενειακό εισόδημα του 2013 ήταν χαμηλότερο από ευρώ (με προσαύξηση ευρώ για τον/ τη σύζυγο και κάθε παιδί) και το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που βρίσκονταν στην κατοχή του φορολογουμένου το 2014 (την 1η Ιανουαρίου για την ακρίβεια) ήταν μικρότερο από 150 τ.μ. Με την ανάρτηση της νέας παρτίδας διορθωμένων εκκαθαριστικών εντός των ημερών, κλείνει το κεφάλαιο ΕΝΦΙΑ για το 2014, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκκαθαρίσεις. Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι διορθώσεις για περίπου φορολογουμένους για τους οποίους οι τροποποιήσεις στο Ε9 έφεραν αυτόματες μειώσεις φόρου πάνω από 300 ευρώ και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Φορολογική Διοίκηση για να γίνουν οι επιστροφές φόρου θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος δικαιολογητικών από τις ΔΟΥ. Μετά την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών, αναμένεται να ανοίξει και πάλι η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet για εκπρόθεσμες διορθώσεις στο Ε9 του Οι διορθώσεις αυτές πλέον θα συνοδεύονται με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ύψους 100 ευρώ. Ασπίδα για την παραλιακή ζώνη Καλαμαριάς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σελίδες /01/2015 Ασπίδα προστασίας για μία από τις ομορφότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης, που έχει ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο αλλά και τεράστια λαογραφική σημασία, αναμένεται να αποτελέσει ο σχεδιαζόμενος χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης της παραθαλάσσιας ζώνης της Νέας Κρήνης στην Καλαμαριά. Την πρόταση για το χαρακτηρισμό του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς ως προστατευόμενης περιοχής και ως τοπίου και ζώνης ιδιαίτερου κάλλους, που περιβάλλει στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, διατυπώνει το τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Η σχετική έκθεση, που έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΜΑ-Θ, περιλαμβάνει τις εκτάσεις που αναπτύσσονται από το Κυβερνείο της Θεσσαλονίκης μέχρι και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας -στη διασταύρωση των οδών Θέτιδος και Ησιόδου- και από τις οδούς Θεμιστοκλή Σοφούλη και Νικολάου Πλαστήρα μέχρι τη θάλασσα. Την προστασία της παραλιακής ζώνης έχει ζητήσει κατ' επανάληψη και η διοίκηση του δήμου Καλαμαριάς υπό τον Θεοδόση Μπακογλίδη. Εξάλλου με εντολή του δημάρχου Καλαμαριάς και του αρμόδιου αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Παναγιώτη Θεοδοσιάδη στο δήμο συγκροτήθηκε ομάδα δουλειάς που επεξεργάζεται τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το ΥΜΑ-Θ, ώστε να καταθέσει τις επιμέρους παρατηρήσεις της. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδοσιάδη πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να εισαγάγει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σύμφωνα με την έκθεση που έχει συνταχθεί από τη διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του ΥΜΑ-Θ στην παραθαλάσσια περιοχή της Καλαμαριάς, που εκτείνεται στα ανατολικά του στρατοπέδου Κόδρα και του Κυβερνείου και μέχρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας, "διασώζονται φυσικές διαμορφώσεις με απότομες κλίσεις, δενδροφυτεύσεις, η συνέχεια του αιγιαλού της παλιάς Θεσσαλονίκης κ.ά. Αποτελεί δηλαδή μαρτυρία της ιστορικής τοπογραφίας της περιοχής και πρέπει να διαφυλαχθεί από ασύμβατες επεμβάσεις και κατασκευές". Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΜΑ-Θ, η συγκεκριμένη περιοχή έχει ιδιαίτερη θέση στη συλλογική μνήμη με τη λαογραφική, την εθνολογική, την κοινωνική, την τεχνική και την ιστορική σημασία της. Μεταξύ άλλων αποτέλεσε τόπο εγκατάστασης προσφύγων κατά την περίοδο Κατά το διάστημα αυτό κατασκευάστηκαν ξύλινες σκάλες, για να πλευρίζουν τα καραβάκια που έρχονταν από την προκυμαία του Λευκού Πύργου. Εξάλλου στην πλαζ της Αρετσούς, όπως περιγράφεται στην 7

8 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ έκθεση της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του ΥΜΑ-Θ, "υπήρξαν στα χρόνια της προσφυγιάς του '22 τα αλήστου μνήμης Απολυμαντήρια', ισόγειο κτίσμα με δώμα για τον έλεγχο της υγιεινής των πρώτων κατοίκων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Τα Απολυμαντήρια έχουν μείνει στη λαογραφία και στην παράδοση του ποντιακού ελληνισμού". Επιπρόσθετα στην ευρύτερη περιοχή διασώζονται επαύλεις που χτίστηκαν κατά την περίοδο του μεσοπολέμου με αξιόλογη αρχιτεκτονική, ενώ συγκεντρώνονται χρήσεις υπερτοπικής σημασίας, που καταδεικνύουν τη στενή σχέση της πόλης με τη θάλασσα, όπως είναι ενδεικτικά ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς και η μαρίνα του EOT. - ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ υπηρεσίες του ΥΜΑ-Θ προτείνουν για τη συγκεκριμένη περιοχή "τη νομοθέτηση ενός ισχυρού καθεστώτος προστασίας", το οποίο θα αποτελέσει και το εργαλείο ενός ουσιαστικού ελέγχου απέναντι στις αρνητικές επεμβάσεις, που απειλούν να καταστρέψουν αυτό το "μοναδικό αισθητικό και ιστορικό χώρο". Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται σειρά μέτρων προστασίας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 1. Την απαγόρευση αλλοίωσης της παραλίας από μπαζώματα ή εκσκαφές. 2. Την απαγόρευση τοποθέτησης εμποδίων (π.χ. πύλες, παραπετάσματα, φράχτες) που περιορίζουν την οπτική επαφή με το δημόσιο ανοικτό χώρο. 3. Την απαγόρευση καταστροφής των αιωνόβιων πεύκων που υπάρχουν κατά μήκος της ζώνης. 4. Την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται επάνω στη ζώνη αιγιαλού - παραλίας. 5. Τη μορφολογική και ποιοτική αντιμετώπιση των κέντρων αναψυχής με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 6. Την αναμόρφωση των όψεων των υπαρχόντων κέντρων αναψυχής σύμφωνα με την προσφυγική ιστορικότητα της περιοχής (μικρή κλίμακα κατασκευών, αρμονία υλικών και όγκων, παραδοσιακά υλικά, ενσωμάτωση στο φυσικό περιβάλλον κ.ά.). 7. Την ανεμπόδιστη χρήση περιπάτου κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. 8. Στους υπαίθριους χώρους, που καταλαμβάνονται από τα κέντρα αναψυχής, θα τοποθετούνται κινητά τραπέζια και καρέκλες και όχι σταθερές κατασκευές. Οι χώροι αυτοί εξάλλου δεν επιτρέπεται να καλύπτονται παρά μόνον με τη χρήση ομπρελών ή τεντών περιορισμένων διαστάσεων. 9. Την κατεδάφιση και την απομάκρυνση αρνητικών στοιχείων, όπως οι επιγραφές ή οι εξωτερικές ευτελείς επενδύσεις. Χωρίς φόβο απέναντι στο μίσος Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σελίδα 15 12/01/2015 «Το Παρίσι είναι σήμερα η πρωτεύουσα του κόσμου», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ, στους περίπου 60 ηγέτες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του να συμμετάσχουν στην ιστορική πορεία ενότητας υπέρ της ελευθερίας έκφρασης και της δημοκρατίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το άνευ προηγουμένου πλήθος ξεπέρασε τους ανθρώπους στην πρωτεύουσα, ενώ συνολικά στη Γαλλία οι διαδηλωτές έφτασαν τα ! Κάτι που είχε να γίνει από την ημέρα της απελευθέρωσης της Πόλης του Φωτός από τους ναζί, το Οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων έγιναν δεκτοί στο Μέγαρο των Ηλυσίων και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με θωρακισμένο λεωφορείο στον τόπο της συγκέντρωσης. Επικεφαλής της πορείας ήταν οι οικογένειες των θυμάτων. Ακολουθούσε η ομάδα των ξένων ηγετών. Σε τρίτη σειρά οι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων της Αριστεράς, της Κεντροδεξιάς, συνδικάτων, οργανώσεων. Στην πρώτη γραμμή της μεγαλειώδους συγκέντρωσης βρισκόταν ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ, που είχε στο πλευρό του τον Ντέιβιντ Κάμερον, την Ανγκελα Μέρκελ, τον Ματέο Ρέντσι, τον Μαριάνο Ραχόι. Στην ίδια ομάδα περπατούσαν σε απόσταση λίγων μέτρων οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Μαχμούντ Αμπάς, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο Ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο. Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΖανΚλοντ Γιούνκερ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο Σαρλ Μισέλ, η Χέλεν Τόρινγκ-Σμιτ, ο πρόεδρος του Μάλι Ιμπραχίμ Μπουμπακάρ Κέιντα, το βασιλικό ζεύγος της Ιορδανίας Αμπντάλα και Ράνια, οι πρωθυπουργοί της Αλβανίας και της Βουλγαρίας Εντι Ράμα και Μπόικο Μπορίσοφ και οκτώ πρόεδροι αφρικανικών χωρών. Στη διεθνή ομάδα ηγετών είχαν ενταχθεί ο Νικολά Σαρκοζί και η σύζυγός του Κάρλα. Στη διαδήλωση συμμετείχαν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συνοδευόμενος από τον σύμβουλό του Σταύρο Παπασταύρου και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Παναγιώτη Κουρουμπλή και τους ευρωβουλευτές Μανώλη Γλέζο, Γιώργο Κατρούγκαλο και Κωνσταντίνο Κούνεβα. Στη διάρκεια της πορείας τους σε απόσταση 400 μέτρων, οι διεθνείς ηγέτες επευφημήθηκαν από το κοινό που βρισκόταν στα μπαλκόνια. Τους χειροκροτούσαν θερμά και φώναζαν «μπράβο» για την ενωτική προσπάθεια προσωπικοτήτων από όλο το πολιτικό φάσμα που ξεπέρασαν τις διαφορές τους για να υποστηρίξουν από κοινού τις δημοκρατικές αξίες. Η πορεία έγινε σε κεντρικό δρόμο, σε μήκος τριών χιλιομέτρων, ανάμεσα στις δύο μεγάλες πλατείες, της Δημοκρατίας και του Εθνους. Τα συνθήματα ήταν εύλογα: «Είμαι Σαρλί», «Είμαι ελεύθερος», «Καλύτερος ο θάνατος παρά να γονατίσω», «Η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος», «Δεν συμφωνώ μαζί σου αλλά θα αγωνιστώ για να μπορείς να πεις αυτά που θέλεις», «Χωρίς φόβο απέναντι στο μίσος», «Όχι στη βαρβαρότητα». Η Μαρίν Λεπέν δεν συμμετείχε στη «δημοκρατική πορεία στο Παρίσι, αλλά σε μια διαδήλωση στην πόλη Μποσέρ, στην οποία έχει εκλεγεί δήμαρχος από το Εθνικό Μέτωπο. «Αν το να είσαι "Σαρλί" σημαίνει ότι υπερασπίζεσαι την ελευθερία της έκφρασης διαρκώς, συμπεριλαμβάνοντας και εκείνους που διαφωνούν μαζί σου, τότε και εγώ είμαι Σαρλί», δήλωσε η πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου σε υπαινιγμό για την παρισινή εκδήλωση, από την οποία εκτιμά ότι το Εθνικό Μέτωπο «αποκλείστηκε». 8

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Αρχή φόρμας Τέλος φόρμας Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Του Στράτου Φαναρά, Προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου της Metron Analysis Σχεδόν δύο μήνες μετά τις εκλογές και την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18 - 599 - * Φ.Π.Α. * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001 Αρ. Πρωτ.: 1032894/1565/308/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση της πολιτικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών

ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=2465&language=el-gr Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μ. Παπαγεωργίου, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για την ένταξη ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Περίοδος: 13 15 Σεπτεμβρίου 2016 Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική Δείγμα: Μέθοδος: Σταθμίσεις: Ψηφοφόροι, άνδρες & γυναίκες, άνω των 17 ετών, 1.004 ψηφοφόροι

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 452/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 500/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την αναπροσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» Στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Αρχών, Στόχων και Δράσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη χρονική περίοδο 2010-2013, της 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 213 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σάκαρη 15 Ταχ. Κώδικας: 66200 Τηλέφωνο: 2522 350 102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αθήνα, 16.04.2010 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομοθεσία φορολόγησης ακίνητων Η εισήγηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει σε συντομία το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Κρήτη Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11.4.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 201/

Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 201/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π P A K T I K O Σ Y N E Δ P I A Σ H Σ 201/23-09-2010 Το Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, Αναπληρωτή Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 17/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 8442 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 Δελτίο Τύπου Athens by sound Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο το κτισμένο. Αρχιτεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του χώρου υλικές και άυλες. Η ατμόσφαιρα, οι ήχοι, οι μυρωδιές,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα»

«Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα» Επιλογή θεμάτων: Αθανάσιος Δεληγιάννης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Ε λ ε υ θ έ ρ ω ν Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Ε ν

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Μαρτίου 2016

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Μαρτίου 2016 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 29-30 Μαρτίου 2016 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 11/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11/31.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 263/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενης περιοχής και ως τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Αιγάλεω,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 91

Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Ιούνιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 87% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 5-8 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΤΗΕNS - HILTON Με Διεθνείς Συμμετοχές Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016 ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016 ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016 Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Η Ελπίδα στην Ανάκαμψη της Οικονομίας ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 08/02/2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 155126 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα, 9-2-2009 ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΑΠΗ 1 α - 45332 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.-FAX: 26510-78747 e-mail.syldnioa@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, 1 / 11 Πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 116

Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Ιανουάριος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουνσε σωστή,ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 68% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης δεκατριών (13)Καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας (26/08/2015)

Προκήρυξη πρόσληψης δεκατριών (13)Καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας (26/08/2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ: 26/08/20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.: 792 Ταχ. Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 32 (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ. Κώδικας: 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση Επιτροπές συνεδρίου Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές Όροι Συμμετοχής Χορηγών Χορηγίες 7-8 Έκθεση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση  Επιτροπές συνεδρίου Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές Όροι Συμμετοχής Χορηγών Χορηγίες 7-8 Έκθεση ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση 3 Επιτροπές συνεδρίου 4 Γενικές Πληροφορίες / Εγγραφές 5 Όροι Συμμετοχής Χορηγών 6 Χορηγίες 7-8 Έκθεση 9-10 Πολιτική Ακυρώσεων & Πληρωμών 11 Έντυπο Συμμετοχής 12 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρευνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρευνα για τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Δεκέμβριος 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σύνολο της επικράτειας. Το δείγμα ανήλθε σε 927 άτομα, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σε 6 η /2015 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν.

Θέμα: «Πρόσκληση σε 6 η /2015 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν. Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά Ταχ/κος Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να διοργανώσει το 10 ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του Λυκείου και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε Δημοσιεύθηκε στις: 27-06-2013 10:09:41 Την έντονη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Μάλεμε εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα